Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.46 MB
2016-08-22 11:17:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
81
1013
Rövid leírás | Teljes leírás (742.4 KB)

Zalai Hírlap 1915. 099-121. szám május

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I . é v t o l y n m . Nagykanizsa, 1915. május 3. hétfő 99. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi fts t(úr.gazua«ágl napilap.
• l*fl««tMI ***** H ^ b f a baxhoz hordva J hóra 1 K.
l m * 4 tittér Vtatfkra, poaun . | hóra 1-90 K.
Nyllttér éa hit i r t a n a »«gállap(tott Arak *z«rlot
Up»e»éf:
Dr. HAJOU QYULA.
KiadóhlfaMl: Oul»nt>erL hjrinn<i» Ci«nger)-at 7. l l á«
Telefont Szerk«aziűfc<g 41. Kiadóhivatal 41.
Tizeidik hónapjába
fordult a mai nappal ez a rémes öldöklés,
melynél nagyobb szabású eseménye
még nem volt az egymás pusztítására
teremtett emberiség történetének. Háromnegyed
esztendeje elmúlt immár annak,
hogy a szörnyűséges világ-égés lobogó
lángnyelvei az eget ostromolják, hogy
a borzalmak láváia, mint fergetek vágtat
végig a világon, mely mintha egy
dühöngő kratárré vált volna, megrengette
a kultur-emberiséget, beleragadott
évezredek kultúrájának gyökereibe és
tépi, marja, pusztitia az életet.
Mintha egy misztikus villamos áram
járta volna át az emberiség lelkét, a
kultura ezer apró-finom szálai megtelitettek
a hevülő, izzó lánggal, amely
fölperzsel, elhamvaszt minden érteket, amit
szentnek ismertünk. A szenvedélyek e
kitörése, a gyűlölet förgetegének e vakító
villámlása, a démont erők e feszültsége
kilenc hónapja uralja az egész
kulturvllágot.
ÉS nekünk, az árvaságra jutott, magunkban
álló, maroknyi magyar nemzetnek
jutott e nagy összeütközésben a
legsúlyosabb szerep. A tűztenger vad
hullámai minket csapkodnak a legbőszebben;
a megpróbáltatások malmában
ml tiportatunk a legégetőbben.
De mienk a dicsőség, az izzó, hevülő,
bátor öntudat, hogy mi álljuk ezt az
égszakadást, földindulást és a nagy történelmi
fordulat kifújta belőlünk a hosszú
béke pudvásodását, renyheségét. Kilenc
hónapja, hogy nekifeküdtünk, kinyujtóztunk
és e megmozdulásunkban önmagunkra
találtunk, érezzük önmagunkat.
A kilenc hónap véres változatai kiingerelték
belőlőlünk az alvó erőket és mint
megmozdíthatatlan szikla álljuk a vészes
hullámok vad csapkodását.
A gonoszság, gyűlölség hatalmas erdején
kell magunkat keresztül verekedni,
hogy kijussunk a béke áldástisztására.
Kilenc hónapia ébresztették a magyart
erejének érzetére. Ez az erö azóta dicsőséges
tettekben testesül és isteni
lelkesültségü belső értékével bámulatba
ejti a világot. •
Szabad-e kételkednünk elsőink, nagyjaink,
vezéreink bizakodásainkban ? Szabad-
e kételkednünk törhetetlen erőnk
diadalában ? Szabad-e leikünkhöz közel
engedni a kishitüséget ? Szabad-e nemzeti
létünk e nagy küzdelmének glóriás
halottjait, dicső halált halt fiainkat —
bizodalmunk csökkenésével — megtagadni
?
A végtelen Idők csodás méhéből az
újjászületett, Ifjonti életre, boldogságos
jövőre hivatott Magyarország pattant ki
e kilenc hó szenvedései után. Állunk
erősen, még véres tusára feszült izmokkal,
még harci lelkesoltségtől dagadó letésünket hozza és ml ajándékozzuk
kebellel, de már tudjuk, hogy a befele- meg vele ezt a most sarkaiból kifordult
zés a mi diadalunk lesz, a mi ujjászü- világot.
A ullásháboru.
Sikerek a Kárpátokban. Az országgyűlés.
TúrgyullúR az múemnltúst.
Sajtóhadiszállá?. Az Esti Újság haditudósítója
előtt nagy sikerről számolt be
Hoffmann altábornagy, kárpáti seregeink
egyik vezére. Közlése szerint csapataink
szombaton Kozowótól keletre (Mezőlaborc
fölött galiciai területen) az Oslawa
völgyében szuronyrohammal egy igen
fontos magaslatot vetiek el az oroszoktól,
mely üaliciába való előnyomulásunk
tervéhez ujabb igen jelentékeny bázisul
szolgál. A Kárpátokban egyébként még
mindig változatlanul nagy csend uralkodik,
Nyugatgaliciában és Orosztengyelországban
azonban igen heves ág^uharc
folyik.
A németek
Calaist fenyegetik.
Róma. A >Secolo« jelenti Londonbol,
hogy a nyugati front legszélső pontján
legutóbb nagy erővel megindult német
offenzíva mig nem ért veget és annak
legközelebbi célja Calais, melyet igen
komolyan fenyeget a német haderő. —
A tengernél, ahol a további német előretörés
várható, a németek nagy csapatösszevonásokat
eszközölnek. — Hiteles
jelentés szerint itt félmillió német várja
a parancsot a Calais felé való további
előnyomulásra.
Dünkirchen bombázása.
Berlin. A nagy főhadiszállásról jelentik,
hogy vasárnap Ismét egész napon
át folyt Dünkirchen bombázása, mely
újból igen sok házat romba döntött és
nagy tüzeket okozott a bombázott városban.
Pontos megállapítás szerint már
hetek óta Pünkirchenben van a belga
haderő főhadiszállása.
Angol-francia veszteségek
a Dardanelláknál.
Konstantinápoly. A török főhadiszállásról
közli a Milll távirati ügynökség,
hogy az angol-francia szövetséges haderő
a Dardanellák ellen a Gallipoli félszigeten
sikertelenül megkísérelt szárazföldi
akció kudarcánál halottakban, foglyokban
és sebesültekben összesen húsz
ezer embert veszített.
Budapest. Délelőtt 10 órakor nyitotta
meg a képviselőház mai ülését Beöthy
Pál házelnök.
Hegedűs Lóránt az 1915. év második
felére szóló indemnitási javaslatot referálta,
hosszasan beszélvén a harctéri
helyzetről, mely miatt nem lehet költségvetési
javaslatot készíteni.
Károlyi Mihály gróf bizalmatlanságát
felezi kl a kormány iránt és a választójog
kiterjesztését követeli, miközben éles
kritika alá veszi a miniszterelnöknek a
hadbavonultak választójoga ellen felhozott
érveit. Nem fogadja el az lndemnitási
javaslatot. „ s,
Eszlerházy Móric gróf szólt ezután.
Szintén nem fogadja el a javaslatot.
Tisza István gróf miniszterelnök Károlyinak
nem válaszol, csupán Eszterházy
grófnak a tokkant katonák részére
alkotandó állami intézményekről szóló
indítványához szól hozzá, jelezvén, hogy
a kormány a rokkantak érdekeiről a
legmesszebbmenőig gondoskodni kíván
és mindenre kiterjeszkedő javaslatok
vannak készülőben a rokkant katonák
érdekében.
Qiesswein Sándor megszavazza az
Indemnltási javaslatot
Az ülés folyik.
IUj japán csapatok Mexikóban.
Newyórk. Veracruzból jelentik, hogy
Turtlbaiben újból megjelent két japán
ágyúnaszád, melyek ismét 600 főnyi japán
sereget szállítottak partra. Két másik
japáni hadihajó a Panama csatornánál
manővriroz. Arról nem Szól a híradás,
hogy a mexikói kormány mit szól ezen
ujabb japán períidiára, melyet már egyáltalán
nem lehet a múltkor Mexikó mellett
zátonyra jutott japán hajó mentési
akciójának ürügyével magyarázni.
Szerb koronatanács.
Sófia. NisbŐl jelentik, hogy szombaton
Kragujevácban Sándor szerb trónörökös
elnöklése alatt koronatanácsot
tartottak, melyen Putnlk vajda, a szerb
vezérkari főnök is résztvett.
^V ;\'- f \'
• - \'
i
2. óidat. ZAuAÍ HlKLAH 1915 máfus 3.
HOfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos) Oroszlengyelortxágban
egyes szakaszokon az ellenséget elöl levő
állásaikból visszavertük. Csapataink ex ilkalommal
helyenkint égésien az ellenséges főállás
akadályvonaláig jutottak. A nyugatgaliclal
arcvonalon és a Kárpátokban élénk ágyuharc
folyt. Az Orava és Opor völgy közöt
levő magaslatokon csapataink heves orosz
támadásokat visszavertek, 700 embert elfogtak
végül támadásba mentek és kemény harc
uUn Ostry-magaslattól keletre egy erős orosz
támaszpotot elfoglaltunk. Ez alkatommal több
száz oroszt elfogtunk és géppuskát zsákmányoltak.
Délkeletgaliclában és Bukovinában
nincs változás. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadlszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Flandriában az ellenség
Igen erős tüzérségi előkészület után ismét megkísérelte
Yperntől északra eső uj hadállásunk
megrohanását még pedig a franciák a csatorna
és Ypern St. Jülleni ut között erélyesen,
az angolok ettől keletre lanyhán támadtak.
Fáradozásaik különösen annak következtében,
hogy Broodseinde és Veldhock felül igen hatásosan
tüzeltünk oldalukba és hátukba, teljesen
sikertelenek voltak. Három géppuska
maradt kezeink közt Ax Argonokban Lefour
de Paristól északra ^támadásunk következtében
igen jól haladunk dőre, a franciák noha heves
ellentámadást fejtenek . kl több árkot és
150 hadifoglyot vesztettek. A Maas és Mosel
között csak Bois de Pretreben keletkeztek
heves harcok, ahol a franciák több Ízben
nagy tömegekben támadtak. A támadásokat,
amelyek helyei közzel árkainkig jutottak az
ellenség igen nagy veszteségei mellett viszszavertük
éskilencver embefét elfogtuk. Tegnap
ismét két eiljcaséges légi jármüvet tettünk harcképtelenné.
Az egyiket Reimsnéi lőttünk össze,
a másikat Werduntól északnyugatra egy repülórajból
a legsietósebb leszállásra kényszeritettük.
Keleti hadszíntér. Oroszország északnyugati
részében hadműveleteink jól haladnak előre.
Szawlenál további 400 óroszt ejtettünk foglyul,
A menekülő oroszok üldözése közben a német
élek elérték a Nitaustól délnyugatra esö
vidéket. Kálvárja környékén a; oroszok tá*
madásait az ellenség súlyos veszteségei mellett
visszavertük. Háromszáz hadifogoly maradt
kezünkön. Miniszterelnökség sajtóosztálya.
—\'i*—1 "" • —
FIZ ÉJ HOMÁLYÁBAN címmel egy nagy
három felvonásos társadalmi dráma kerül bemutatóra
a Szarvas-szállóbeli BERLIN nagyiuozgó
kedd és szerdal műsora keretében.
E film meghatóan tárgyalja egy előkelő, hírneves
festő tragédiáját, kl egy hatalmas betörő
banda hatalmába kerül és sok szenvedés után
a bandavezér leánya által — kl halálosan
szerelmes-a festőbe, akinél mint modell volt,
— mentetik kl ezek hatalmából. A főszerepeket
a legjobb mozlmüvészek játszák és a képek-
szépsége és tisztasága valóban meglepő.
— Műsoron van még: Boscombe völgy titka
dráma két felvonásban. Továbbá a Háborús
híradó, harctéri felvételek, Leonard karikatúrája,
humoros és Náczl sétabotja rendkívül
mulattató kép. — A mozi tulajdonosának
felkérésére tudatjuk a közönséggel, hogy a
megbízható kézbesitö személyzet hiányában
az eddig házhoz hordott kis színlapok többé
nem fognak megjelenni, ezek helyett mindig
nagy falragaszok és a\'Zalai Hírlapban közölt
hirdetés fogja a közönséggel az előadások
tartását és a műsort tudatni.
Zalaiak a Visztula mentén — Gács Demeter hadi levelei —
VI.
Egy zsidó boltosné.
Boltot írtam, de ne tessék félre értelmezni.
Bolt, mert hát amiben eladással foglalkoznak,
azt az üzlethelyiséget a közszokás boltnak nevezi.
De nem kell itt valami európai értelemben
vett boltra gonöo\'n\'. Egy szük helyiség,
négy lépés széles és Öt lépés mély, álványokkal,
fiókos pultokkal s az egyik pult mögött
egy idősebb, keleti arcú höfgy, fájdalmasra
tompult tekintetében alig átélt szenvedések
nyomaival: ez volt a bolt.
De a fő, hogy egyetmást, ami a táplálkozáshoz
szükséges, kapni lehetett benne: Csokoládét,
narancsot, kenyeret s egy kis halból,
amely besózva kerül forgalomba, több darabot
vettem. A pénzből, amelyet átnyújtottam,
visszaadni, aprópénz hiányában nem tudott s
mlg a boltban lézengő gyermekek egyikét
apróért küldte, hógy a pár perc unalomba
ne fulladjon, beszélgetni kezdtem vele. Azaz
csak akartam, mert az asszonyból a második
szó után megeredt a panasz áradata s ezentúl
a hallgatással kellett beérnem. Lelkendezve,
olykor kimaradó lélegzettel s nem mindig
klasszikus németséggel, körülbelül ezeket mondotta
:
— Kereskedők voltunk mindig, de amíg a
szegény uram, a jóságos szegény élt, — a
kozákok, isten átka rajtuk, szúrták keresztül,
— nagy, sokkal nagyobb boltunk volt. Jól
bírtuk magunkat, én Magyarországon is jártam
többször, Pöstyénben a fájós lábam miatt.
Persze, akkor még telt erre Is. De most?
Látja uram, — kimutatott az ajtón. — ott
azok a romok, valamikor ott voltak a legszebb
házak Prosovicében, abban a kék házban
volt a ml boltunk. Szép, nagy üzletünk volt
akkor négy segéddel, kirakatunk is volt, mindent
árultunk, mindent lehetett nálunk kapni,
nem ugy, mint ebben a vacakban itt De artán
jöttek a kozákok és mindennek vége volt.
A boltban összerombolták, széjjel dúllak mindent,
elvitték, ami csak volt mindent összezúztak,
pedig ml Is oroszok vagyunk. Mikor
a wertheim-kasszát is föl akarták törni, a térjem,
szegény könyörögni akart nekik, hogy
hagyják, ne tegyék, de azok csak röhögtek,
káromkodtak, letaposták, összerugdalták és
átdöfték a szivén szegényt kétszer is. ó, isten,
isten, ezt nem tudom elmondani uram, én
térdre estem, sírtam, hiszen képzelheti és úgy
Imádkoztam, a térdemen könyörögtem nekik,
hogy ne gyalázzák már, hiszen halott Ekkor
teleköpték az arcomat és korbácsokkal addig
vertek, amig elájultam. Csak este tértem magadhoz,
sötét volt, mellettem a néma és meggyalázott
halott és minden, minden elpusztítva.
Künn vörös volt az ég,.felgyújtott házak
lángoltak mindenütt Minden tagomban égő
kinnal fölemeltem a férjemet, bevittem a lakó
szobába, szalmára fektettem, tiszta ing*>e öltöztettem,
fehérbe s lecsuktam a megd rmedt
szemeket, mert nem tudtam elviselni, ahogy
holtan is nézett rám velük. Éjhosszat virrasztottam
mellette sirva és átkozódva, Isten a
hatalmas bűnömül ne vegye. Reggel kikergettek
a házból három gyermekemmel, de jobb
Is volt, mert nem tudtam volna ott megmaradni.
Aztán pincékben éltünk, később az erdőkben
is, bujkálva. Rettenetes volt, amit Regéltem,
a kislányomat magamnak kellett elásni
az erdőn. Hát el tudja ezt képzelni uram?...
Ó, hogy ezt meg kellett érnem. Aztán jöttek
az osztrák 4s a magyar katonák. Ax oroszok
elmenekültek s most már mégis javult a helyzetünk.
Most Így vagyok, amint látja, rengeteget
kell dolgoznom, de nem panaszkodhatom,
egyáltalán nem, isten megsegített mégis, de ki,
ki adja vissza nékem a férjemet, az én gyönyörű,
aranyos kis leánykámat ?
Mit felelhettem volna neki? Arcát elborították
a könnyek, zokogott, olyan fájdalmasan,
hogy nem tudtam tovább nézni. Otthagytam
a boltot és a visszajáró aprópénzt, amely még
mindig nem érkezett meg. A kanyargó sáros
utcán ragyogó napfény palástolta a rombolás
emlékét A bakák vígan falatoztak s ott csípték
meg a kíváncsi lengyel nőket, ahol épen
lehetséges volt. Az élet gyönyörű győzhetetlensége
a romoktól sem idegenkedik.
HIREK.
Slgnum laudis. őfelsége elrendelte, hogy
Mo randi ni Bálint 10. honvéd gyalogezredbe!!
tartalékos főhadnagynak az ellenség előtt taniusitott
vitéz magatartása elismeréseül a legfelső
dicsérő elismerés tudtul adassék. Morandini
Bálint építészmérnök Morandini Román
csáktornyai, azelőtt pedig nagykanizsai építőmesternek
fia.
Hősi halál. Strém Ödön gyönkl (Tolnamegye)
kir. állatorvos a cs. és kir. 8. trénezred
kötelékében az északi harctéren a haza
védelmében öt hónapon át kifejtett küzdelem
után hirtelen megbetegedvén, április hó 19-én
37 éves korában Pietrkowban meghalt s ugyan
ott temették el. — özvegyet és egy tíz éves
leánykát hagyott Itt vigasztalan gyászban. —
. Halálában Strém Dénes lenti! földbirtokos fivérét
gyászolja.
FI megyéspüspök a vak katonáknak.
Báró Hornigg Károly veszprémi bibornokpüspök
a háborúban megvakult katonák javára
dr. Orosz Emil egyetemi tanár utján 5000 koronát
adott. MegyéspQspökünk a háború folyamán
több nagy összeget juttatott már
külömböző hadijótékonysági célokra.
Uj 20-as honvéd badapródok. A január
hóban Nagykanizsára bevonult 20. honvéd
gyalogezredbe!! önkéntesek közQl tizenketten
a napokban végezték el Trencsénben a tisztiiskolát
és a tisztivizsga letételével hadapródörmeslerekké
léptették őket elő. Az uj 20-as
honvéd önkéntesőrmesterek, akik ma jelentkeztek
Nagykanizsán ezredüknél, a következők
Pálfy Alajos, Domina József, Dukász Manó,
Hegedűs József, Horváth Jenő, Károlyi Ferenc,
Rechnítzer Aladár, Roth Béla, Steiner Imre,
Steiner Kálmán, Szeles József, Széli József.
ft kanizsai füsttelen nap. Mindenki ott
volt, mindenki látta, nincs értelme tehát hoszszabb
leírást adniarról milyen volt az a gyönyörű
színes kép tegnap, melynek cime: a kanizsai
füsttelen nap. A Központi Jóléti iroda, agilis
vezetőjével, Dobrovics Milánnal az élén Ismét
remekelt és a maga nagyrahl^tott céljainak
érdekében Ismét a város közönségének minden
rétegét mozgásba tudta hozni. Egész
napon át csörögtek a gyűjtő perselyek és
senki élő lény e városban nem maradt megvámolatlanul.
Délelőtt a város utcáin folyt a
nagy pénzgyüjlés, délután pedig a sétatéren,
ahol ezer és ezer főnyi elegáns publikum
gyönyörködött a katonazenekar és két cigánybanda
játékában. A kanizsai füsttelen nap
jövödelme pontosan még nincs megállapítva,
mert a perselyekbea begyült rengeteg rézpénzt
a Jóléti Iroda ^nég nem tudta megolvasni, mert
ma és,holnap a rendes h^vl segélyek kifizetése
van ott folyamatban. Hozzávetőleg azon-
1915. május 3. ZALAI HÍRLAP 3. oldal.
ban megállapítható, hogy háromezer koronán
felüli összeget hozott a kanizsai füsttelen nap,
melynek bevételei közül csak az a számadat
pontos, hogy a tO és 20 filléres sétatéri belépő
dijakból 507 korona folyt be. Ez egyszers
mind arról is fogalmat nyújt, mekkora tömeget
mozgósított tegnap a sétatérre a Központi
Jóléti Iroda.
Lesz-e uj vonat a Déllvasuton. Közöltük
már, hogy május elsejével megint nem változott
a Délivasut hézagos menetrendje. Nagykanizsa
lakóssága különösen két vonat hiányát
érzi a Délivasuton, mindkettőt a pesti Irányban
és pedig a délután fél 6 órakor indulni
és a déli 12 órakor érkezni szokott pesti
gyorsvonatokat. A délutáni gyorsvonatról, ugylátszik,
a háború végéig le kel mondanunk,
de az érkező déli gyorsvonatból talán lesz
valami, mert a Balatoni Szövetség Indított
annak érdekében akciót. Minden egyében felül
az az előnye Is lenne e gyorsvonatnak
Nagykanizsára, hogy a fővárosi lapok a régi
Időben, délben érkeznének, nem pedig 2 óra
tájban. A Balatoni Szövetség elnöksége szombaton
küldöttség u\'ján tisztelgett Harkányi
János báró kereskedelemügyi miniszternél a
balatoni közlekedés javítása érdekében. A
küldöttség a most meginduló nyári szezonra
való tekintettel arra kérte a minisztert, hasson
oda, hogy a Déli Vasúttársaság a reggeli
gyorsvonatot és az esti 7 órai gyorsított
személyvonatot (mely Balatonszentgyörgytől
Budapestig szokott közlekedni) Ismét állitsa
a menetrendbe, mert a balatoni nyaklók máskülönben
csak nagy nehézségek áMn tudnák
a balatoni fürdőket megközelíteni, ami igen
kellemetlen kihatással \'lehetne a telepekre.
Harkányi János báró kereskedelemügyi miniszter
szívesen fogadta a küldöttséget s válaszában
teljesen jogosnak Ismerte el a szövetség
kérését, már csak azért Is, mert ez évben
sok ezer gyermek részére igazán elsőrendű
fontosságúak a balatoni fürdőtelepek; kilátásba
helyezte, hogy tőle telhetően sürgősen
érintkezésbe fog lépni a Déli Vasút igazgatósigával,
hogy a kivont vonatokat a lehetőség
sierlnt már e hónap elején állitsa be a menetrendbe.
Főgimnáziumi, főreáliskola!, felsőbb leányiskola!
magántanulókat előkészít Rácz Lajos
oki. középlsk. és áll. polg. isk. tanár. Cim:
Csengery-ut 1. II. em.
Mikor kerülnek sorra 42-50 évesek?
A Neues Wiener Tagblatt Irta legutóbbi számában:
Már most bizonyos, hogy az uj népfölkelési
korosztályok csak az aratási munka
teljes befejezése után, — tehát legkorábban
augusztus végén, vagy szeptember elején fognak
szolgálatra bevonulni. Megelőzőleg természetesen
el kell végezni az előkészítő munkákat.
A jövő hetekben meg fog történni az
Illető korosztályokba tartozó uj népfölkelésl
kötelezetteknek összeírása és osztályozása a
különböző népfölkelési szolgálatokra. Maga a
bemutató szemle junlusban és juliusban fog
történni. Az öregebb népfölkelési korosztályok
első sorban helyi szolgálatra jönnek tekintetbe,
hogy azokat a fiatalabb munkaerőket, melyek
eddig a harcvonal mögött lévő országrészeken
teljesítettek katonai szolgálatot, ezután mint
pótlást a frontra lehessen küldeni.
M E O N Y I L O T T ! -• éSzívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
<Va, ékszer éa látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Elfogott szökött katonák. Alsólendváról
Írják: A napokban három gyanús kinézésű
cigánylegény csavargott Zalabaksa község
határában. — Egyik községi ember igazolásra
szólította őket, mire a három legény futásnak
eredt és elszaladt. Közülök kettőt néhány nap
múlva a csesztregl csendőrök elfogtak s ezekről
kiderült, hogy katonaszökevények, egyik
a katonaságtól szökött meg, a másik pedig a
sorozás elől. Az egyik cigányt bevitték Zalaegerszegre,
mert az ottani huszároktól lépett
meg, a máslkat — kinek nev\'e Forgács Lajos,
— pedig behozták Alsólendvára, hogy Innen
tovább kisérjék Nagykanizsára a sorozó bizottság
elé. Forgácsnál, mikor Alsótcndván
megmotozták, 300 korona pénzt, töltött revolvert
és egy nagy kést találtak. A pénzre nézve
nem akart felvilágosítást adni Forgács másfél
napig az alsólendval városházi börtönnek
volt a foglya, de azután egy szép napon
megszökött, s azóta nem is került elő.
fl Vörös Félhold Jelvényei, melyek kétségkívül
a legszebbek az összes most forgalomba
hozott jelvények közül, most már elég
nagy számban készültek el ahhoz, hogy az
egész országban elterjeszthetók legyenek. —
A Vörös Félhold támogatására alakult Országos
bizottság kéri az érdeklődőket, azokat Is,
akik csak a maguk részére akarnak jelvényt
vásárolni, de azokat Is, akik a hazafias cél
szolgálatában ilyeneket esetleg árusítani szándékszanak,
forduljanak az Országház épületében
elhelyezett budapesti központi Irodájához,
mely utánvéttel, vagy a darabonként 1 korona
árnak és csomagonként 25 fillér postadíjnak
beküldése ellenében a kívánt mennyiségű jelvénnyel
szívesen szolgál.
FI polgárőr! szolgálat. Ma, héttőn este az
alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Böhm Jenő, Nikicser József, Hodics István
Gábor István, Bencze Sándor, Csondor János.
Pecslcs István, Süle István, Bedekovics István.
Poszovecz István, Stelnitz Oyula, Varga
Sándor, Eislnger Aladár, Artner Sándor, Poszovecz
János, Poszovecz József, Sárecz György,
Csuha Pál, Borbély Lajos, Krausz Lajos.
M B E R L I ! P , , B , , , i
Hacrtir. H a i u t a t M
Kedden és szerdán, mijus 4. és 5-én
h éj M \\ ] M
társadalmi dráma 3 felvonásban
Boscombe völgy titka, hatásos dráma
2 felvonásban. Aktuális háborús híradó,
harctéri felvétel. Leonard karikatúrája,
humoros. — Náczl sétabotja,
kacagtató bohózat.
nap
dások hétköznap 9 4a 9, vaaár- é« flnnep-
S. 5, 7 éa 9 órak or. — Rendes hal/árak.
1 Rácsok, kapuk, atrkerüéaek, I
épület vasalások. takaréktól- 1
helyek, szlvatynt kutak, fördőazobák,
vízvezetéki berendezés
SIMON GYÖRGY
épBIet és raülakatoc NAOYKAN1ZSA.
(Dohányraktár és törvényszék között)
Mindennemű javítás pontosan
és ju\'ányos árakon eszközöl-
| tetnek. Pínz»z«krények kloyl-
- tása és javítása.
I I R A 1 1 1 I I «Rm<e"ofaórl^krtée*p 4 . Tptattltoetaan..
Hétfőn és kedden, mljus 3. éa 4-én Vihar kisasszony vígjáték 3 felvonásban.
A kártyák szava, dráma. Román táncok,
látványos. Atgirl gyermektipusok,
természeti. Oyufa tréfák, trükk. — Az
egyenruhás kisértet, humoros.
Előadások hétköznap 6 ét 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 éa 9 órakor.
Mérsékelten felemelt helyárak. - BuffeM.
A szerkesztésért felelős: dr. ftajdu Gyula.
Szerkesztő: QQriUr látván. 3***
W I I I "
COONAC LEPÁROLÓ R. T.
FIUME. =
REISZ % cim, szoba, épület. S
° | butoMvffllaiata L <?
it >«
KllOalegesség:
„ F I U K É COGflAC M É D I U M " i
(.rieBM\' tzéjtfyra klUaltae Ifyalal.)
Szobák festése 12 koronától
ftUebt).: LcguJoJb
mlBtákkal w l m érteültéire
azoooal Jivük I
Tanonc fizetéssel
i i o n n a l f e t v í t é t lK
A. oldal. ZALAI H KLAI* L 15 május 3
festő vállalata
Ifoftykonlzsa, Mofiyar-u. Z3
r 1
boni I ÜDIföídí faerezés nórvóiy Bfdaiatok íutiii.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Mfivészl sz I n é r z é k f l n k
m i | i u n fejlett ízlésünk
é« technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szineo vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I f I
Tiszteleltet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmeg-*
bizhatóbb beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
. felfrissítettem. «
Raktáron tartok May és
H o 1 f e 1 d -féle rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérneműiket. ::
===== A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldbeTSemé*
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA —
• NAGYKANI ZSA Csengery-ut 7. sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
• M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
^ ^ ^ Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomttoll a kiadótulajdonosnál Guteubcrg-nyomda (Mflnz (, Uoldbergcr) Nagykanir«a.
I l i . é v f o l y n m . Nagykanizsaa, 1915. május 4. ksdd
100.szám
t á r s a d a l m i és Uóz#>«z»iaságl napilap.
»>Oiic»téal ai»«, Melyben héího* boftlva I DOra l K.
Bgyc* ezétn 4 fillér Vidékre, postán . . I hóm 1-50 K.
fíjfilttúr ét hirdetések incftéllrpltott áruk azeriut.
L«piptír:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Sicrkea/táscg 41. Kiadóhivatal 41.
Az idei termes értékesitése
A termésnek a mennyisége, minősége
az ember munkája, előrelátása mellett
Isten kezében van. Amig elérkezik a
kalászdöntő Péter és Pál, addig nagyon
sok történhetik az égi és földi hatalmak
rendeléséből. A mai kilátások azzal
biztatnak, hogy ha csak valami elementáris
csapás nem tetézi ennek a
most szenvedésektől forró magyar főidnek
a baját, ez az esztendő talán megadja
a gazdának a jutalmát, ha a gazda
meglógja a dolog végét a senkire sem vár
csak a maga erejére. Ha nem vár a
katohaság munkájára, nem veszi számadásba
a hadifoglyok segítségét, hanem
csakis á maga és az általa okosan megválasztott
gépek munkájára támaszkodik,
biztosan elvet, learat és csépel, de
ha Pató Páloskodik, bizony magától az
a föld nem fog teremni. Reményünk
van abban, hogy a magyar gazda megértette
a rendkívüli idők parancsát és
igy isten segítségével lesz termés, a mi
uj vért bocsát a gazdasági élet petyhüdt
ereibe.
Ezzel az uj vérrel nagyon óvatosan
kell bánni. Ez a tulajdonképeni életforrása
az országnak, erre számit hűséges
szövetségesünk, ebből fog táplálkozni
? legnagyobb részben Ausztria s ez a
mi ,magyar termésünk az a nagy erősség,
amelyen megtörik az angol kiéheztetés!
politika. Ennek a nemzeti kincsnek,
vagyis inkább három birodalomra
szóló granáriumnak minden vonatkozása
nagyon fontos. Amint megfeszített
nemzeti erővel keli azt bekésziteni, ugy
a nemzet legteljesebb gondoskodását
kötelesség mozgásba hozni, mikor annak
az értékesítése kerül szóba.
E jelentőség Indította a Magyar
Mezőgazdasági Vámpolitikai Központot
arra, hogy ennek a rendkívüli ágas-bogas
kérdésnek az illetékes tárgyalását
előkészítse és a fórumra Arigye, gondos
előkészítéssel, kidolgozva annak minden
vonatkozását. így került a jövő évi termés
értékesítése a Gazdasági Egyesületek
Országos Szövetsége elé, amelynek
igazgató választmányában Rubinek
Gyula foglalta össze a közelebbi és távolabbi.
teendőket arra nézve, hogy a
termés értékesítésénél érvényesüljön a
jogosult gazdaérdek, vétessenek figyelembe
a fogyasztók érdekei s e mellett
ne hagyassanak tekintet nélkül a legitim
kereskedelem érdekei sem. Ez a hármas
irány, amely egyúttal a kérdés szigorúan
ethikai felállítását is jelenti, teljesen megfelel
azoknak a követelményeknek, amelyeket
ilyen, mondhatjuk egy világrészt
érintő nagy dologban szem előtt kell
tartani.
Az idei termés értékesítése körül nagy
-feladatok várnak a kormányra. Elsősorban
biztosítani kell tuclni, hogy a gazda
semmiféle intézkedés következtében becsületesen
felállított mérlegét nehogy
megingatni lássa,..mert ez a sokat szenvedett
magyar gazda igazán megérdemli,
jogos étdekei megvédessenek. De
a gazda mellett gondolni kell a fogyasztók
érdekeivel, mert ez a szörnyű drágaság,
amely megielepedett nálunk, elsorvasztja
a gyengébb kereskedő osztályokat,
ami pedig sorvadás a nemzet
életerőiben. Azt kell reményleni, hogy a
feladat meg lesz oldva, A gazdák votuma,
amivel az értékesítés kérdése
megindul a maga utján, biztos vezérfonal.
Illat mutat, példát ad. Megmutatja,
hogy ma nem szabad a parciális érvényesüléseket
keresni, hanem bele kell
illeszkedni a teljes nemzeti egységbe,
amely azt követeli, hogy mindenki ugy
szolgáljon és azzal szolgáljon, amivel
tud. A gazda termésével szolgál, és hogy
minél inkább szolgálhasson, meg kell
óvni a termésének értékesítésénél minden
másnak illetéktelen hasznot nyújtó
károsodástól.
A nyugatgaliciai diadal.
30000 ezer fogoly, 24 ágyu. 64 gépfegyver.
Tegnap este a jó hírek sebes szárnyán
terjedt el egész Nagykanizsa városában
a miniszterelnöki sajtóiroda hivatalos
jelentésének tartalma, hogy Nyugatgaliciában
operáló seregeink a Dunajec
mellett álló orosz haderő fölött
óriási győzelmet aratlak. Számos hadifogolyról
és nagy mennyiségű hadizsákmányról
szólt a jelentés, melyhez részletes
felvilágosításokat és a diadal horderejének
feltárását csak az éjféltájban
érkezett rendes napi Höfer-jelentés tartalmazta,
mely alább olvasható. Egész
Magyarország, Ausztria és Németország
népe a nyugatgaliciai diadal hafása alatt
áll és a magyar országgyűlés Is méltó,
ünnepi módon adott kifejezést a nemzet
örömének.
Az országgyűlés.
Budapest. Pontban délelőtt 10 órakor
nyitottta meg Beöthy Pál elnök a Ház
mai ülését és jelentette, hogy Andrdssy
Géza gróf hősi magatartásáért német
vaskeresztet kapott.
Szterényi József nyugalmazott államtitkár
beszélt elsőnek a napirenden levő
indemnitási javaslathoz, vázolva a kormánynak
az ország közélelmezése ügyében
elkövetett mulasztásait.
Tisza István gróf miniszterelnök reflektált
szavaira, majd részletes bejelentéseket
tett a nyugatgaliciai nagv győzelmekről.
Közölte, hogy a Dunajec
mellett elsáncolt seregeink váratlan támadással
Gorlicénél áttörték az orosz
frontot és azt a Kárpátoktól a Visztuláig
terjedő egész szélességében
gyors visszavonulásra kényszerlt
e t t é k . A diadal folytán seregeink az
egész nyugatgaliciai harcvonalon a rendkívül
megerősitett orosz hadállások birtokába
jutottak.
Az óriási győzelem végleges eredmény e
még át nem tekinthető és óráról-órá^a
nőnek annak számadatai. Az eddigi megállapítás
szerint 30,000 sebesületlen
orosz fogoly, (Höfer még csak 8000-
ről szól), 64 gépfegyver és 24 ágyú
jutott birtokunkba. De még ez sem
a végleges eredmény. Végül megjegyzi
a miniszterelnök, hogy a tényekhez semmit
sem tett hozzá és az egész nemzet
örömének ad kifejezést dicső hadaink
óriási teljesítményeiéit.
A Ház mint egy ember lelkes örömrivalgással
vette a miniszterelnök közléseit,
melyek végén az összes képviselők
felálltak és tapsviharban törtek ki.
Apponyi Albert gróf indítványára az
Annep jeléül a Ház ülését egy óra tartartamára
felfüggesztették.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Egyesült osztrákmagyar
és német haderők tegnap megtámadták
az ellenséget hónapok óta kiépített és
megszállott nyugatgaliciai állásában és azt
a Malastov-Gorllce-Uromnik és ettől északra
terjedő egész arcvonalon visszavetették, súlyos
veszteségeket okoztak nekik, több mint 8000
oroszt elfogtak és eddig még meg nem állapitolt
számú ágyukat és géppuskákat zsákmányoltak,
egyszersmind klkényszeritették
csapataink az Alsó-Dunajecen való átkelésüket,
A kárpáti arcvonalon a Beszkidekben a helyzet
változatlan. Az Erdős-Kárpátokban ujabb
harcokban Koziovától keletre tért nyertünk,
az ellenséget állásaiból kivertük és ellentámadását
véresen visszavertük, több száz oroszt
elfogtunk és három géppuskát zsákmányoltunk.
Osnalodától és több magaslatról súlyos veszteségei
mellett visszavertük az ellenséget. Ott
Is még folyik a harc. Az orosz határon, a
Pruth és Dnjeszter között nincs újság.
Höfer altábornagy.
A német jelentés.
Berlin. A nagy főhadiszállás jelenti:
Délkeleti hadszíntér. Frigyes főherceg tábornagy
fővezér jelentése szerint a szövetséges
csapatok Mackensen vezérezredes (üeneraloberst)
vezetése alatt tegnap elkeseredett
k
2. oídal. ZALAI HikLAP
harcok után egész orosz arcvonalat Nyugatgallclában
— amely a magyar hattó közeiében
kezdődött éa Dunajecnek a Visztula torkotásálg
terjedt — számos helyen áttörték és
mindenütt benyomták. Ax ellenségnek az a
része, amely elmenekülhetett, keményen üldözve
a szövetséges csapatoktól legsürgősebb
visszavonulásban van kelet felé. A győzelmi
trófeákat még megközelítőleg sem lehet áttekinteni.
t A Times
és a nyugati német sikerek.
Rotterdam. A londoni világlap, a Times
Dünkirchen bombázásáról Írva nagy
aggodalmának ad kifejezőét amiatt, hogy
Dünkirchen netáni elestével Calalsra kerül
a sor. Calais szikláiról, — írja a
Times — a messze hordó német ágyuk
egészen az angol partokig, Doverig át
tudnak Jönni s ez esetben a németek
lennének úrrá a La Manche csatornán.
E veszély meggátlása végett fokozott
erőfeszítésre kéri a lap a szövetséges
hadseregeket.
Kuzmanek Szibériában.
Bukarest. Szentpétervári Jelentés szerint
Przemysl orosz fogságba jutott hös
parancsnokát, Kuzmanek Hermann altábornagyot,
kinek végleges fogsága helyéül
már két európai orosz város is szerepelt,
a szibériai Bogucsar városába
internálták.
Repülőink sikere az Adrián.
Skutari. Április 25-én két osztrákmagyar
repülő sikeresen bombázott az
Adrián Clavnicánál két francia uszályhajót,
melyek nagy mennyiségű élelmiszert
akartak Montenegrónak szállítani.
A hajók elsülycdtek.
A cár Galíciában.
Bukarest. Lemberg és Przemysl meglátogatása
után a cár még folytatja galíciai
körutazását. Legutóbb a Przemysltől
délre fekvő Samborban tett a cár
látogatást, ahol számos katonának •
Szentgyörgy-rendjelet adományozta.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Flandriában tegnap
Yperntől északkeletre a Peelkapelle-ypernl
mflut minkét oldalán sikerrel támadtunk és a
forulnl majorokat elfoglaltuk. Champagneban
Soualn és Perthes közt sikeres aknarobbantásokkal
az ellenséges állásban jelentékeny
kárt okoztunk. A Maas és Mosel közt csak
tüzérségi harcok voltak. Hartmannsweillerkopfon
a franciák ma éjjel hiábavaló támadásokat
kíséreltek meg a csúcson levö állásunk ellen.
Keleti hadszintér. A Riga felé menekülő
oroszok további Üldözése közben- tegnap 4
ágyút és 4 gépfegyvert zsákmányoltunk és
Nitsutól délre ismét 1200 oroszt elfogtunk,
ugy hogy a foSlyok összes száma 3200 emelkedett
Kalvarjától délnyugatra ax orosz támadások
az ellenség erős veszteségei mellett
meghiúsultak. Az oroszokat a Szaszupa túlsó
partjára vetettük vissza, miközben 330 foglyot
hagytak kezünkön. Sklernlevlcetől északkeletre
Is súlyos veszteséget szenvedtek. Az oroszok
Ut nagyszámú halottan kivül 100 foglyot is
vesztettek. A miniszterelnökség sajtóosztálya.
1915. május 7.
— Oács Demeter hadi levelei. —
VII.
Egy lengyel hercegnő.
*
j A napfénynek, amely a szomorú utcát bearanyozta,
feladata volt. BQvös csillogással
egy szőke, aranyszőke hajzatot ragyogott be
a hadtápparancsnokság komor épülete előtt.
A hajzat, amelyből a fátyolos, fekete kalap
csak keveset, de amennyi épen elég volt, engedett
látni, egy gyászban pompázó hercegnőhöz
tartozott, drága, antik batárban. Csakhamar
megtudtam, hogy valóban hercegnő
volt, lengyel hercegnő, ha jól emlékezem,
Ljubomirska, gyönyörű hajtása ennek a drága
és nagyon nemes fajnak. Ljubomirska, akinek
elegáns komornyik segédkezett utólérhetetlen
gráciával a leszállásbán, anélkül, hogy egy
pillantásra méltatta volna a livreébe öltözött
grandseigneurt avagy1 a szürkébe bujtatott
zalai hadliakat, könnyű léptekkel tűnt el a
parancsnokság kapujában.
Hajának fénye azonban künn maradt a napfény
ragyogásában s a komornyik egyenruhájának
csillámló aranysujtásalban. Egy lengyel
hercegnő, a prosovicei sárban és a front elé
való, elszánt készülődésben: épen elégséges
a legbizarrabb érzelmek fölajzására. Nem úgy
a jó fiuk, a zalalak. Az előkelőség és a bíborban
születés eme páratlanul vonzó reveláelója
látatlan maradt az ö .számukra s a hatást,
amelyet tett rájuk, tömör közvetlenséggel
összegezték.
—• Derék egy asszonyszemély, — vélte valamelyik.
— Igen jó szaga volt, — mondja a másik.
— Finom parfömöt használ.
— Ezek a nagyúri személyek mind szagosítják
magukat. Még a férfija is.
— Azám. Otkolonnyaíl. Deha tehet;k. Hanem
furcsább, hogy otthon már a tanító kisaszszony
meg a jegyzőlány, de még az Áron\'
bótos leánya is szagosvizel.
— Már, — Ítéli egy, — nem köll nékem
az ilyen. A legjobb mégis csak az a szag, a
ml magálul van. Az valami. — S mókázó vígan
csípett a mellette álló lengyel leány húsos
karjába. — Ugye, Igaz, Rozi?
Ljubomirska ezzel s Igy el is Intéződött,
több érdeklődés nem is mutatkozott, amidőn
nemsokára újból megjelent. A komornyik fölsegítette
a batárba, a parancsnokság ajtajában
egy kapitány, — nyugállományban, — udvariasan
szalutált. A kegyelmes asszony könnyen
megbiccentette a fejét, a kocsis fölemelte a
mereven térdéhez feszitett ostort, a kocsi elindult.
Mi járatban volt a hercegnő? Kit gyászol?
— engem bizonnyal nem érdekelhet. Az előkelőségnek,
a szépségnek, e világ végtelen
gyönyörűségeinek talán utolsó, kegyetlen, de
édes felvillanása volt A hintó már messze
gördült s a nap még egyszer megcsillant a
szőke hajzaton, a fekete gyászfátyol alatt.
Egy nagy hadtápállomás.
Prosovlcén is volt hadlápparancsnokság,
de ez csak aipolyan kis állomás volt, ahol
nem lehetett Igazán megtapasztalni, milyen az
élet a front mögött, egy nagyobb városban.
Prosovlcéből délután egy órakor Indultunk
tovább. Mielőtt sorakoztunk, egy zsidó flu
furakodott hozzám. A tenyerén néhány nikkel
pénz fénylett.
— Az anyám küldi. Ezt otLtetszett hagyni
a boltban. \'
Ez Igazán meglepett Hát van még becsület
Prosovicében. A nap további része eseménytelenül
telt el.
Másnap, délfelé érkeztünk Skatbmlerzába.
(Azt hiszem, igy kell Imi lengyelül.) A sok
rongyos falu után alig tudtuk megszokni ezt
a várost, ahol már emeletes házakat, sőt palotákat
is találtunk. A mi frontunk mögött ez
volt a legnagyobb hadtápállomás.
HÍREK.
H j ó l é r t e s ü l t e k .
Már megint annyi a bölcs és a tudós, anynyi
a lángeszű hadvezér és a mindenttudó
jövendőmondó, akik Ismerik a multat, a jelent
és a jövőt, tudják az okokat és az okozatokat.
Ismerik a fejleményeket és a következménye-
.ket, hogy szinte szédeleg az ember attól a
rettenetesen nagy tájékozódottságtól, mely a
.legjobb értesülések alapján" közszájon forog,
melynek azonban forrását konkrét formában
senki megnevezni nem tudja s melyeknek öszszesége
nem több, mint egyszerű, üres találgatás.
Azt gondoltuk, hogy ez a jelenség csak a
háború kezdetevei jelentkező epidémia, de ime
meg kell győződnünk róla, hogy a higgadjság,
a türelem, a bölcs ítélőképesség még mindig,
a háború tizedik hónapjában sem tartozik az
emberek erényei közé.
Annyi mindenféle tudálélcos maszlag után
most a Dardanellákra vetették rá magukat a
dreadneughtoknál is nagyobb hévvel a .jólértesültek"
és minden félórában uj meg uj értesüléseik
vannak a nevezetes tengerszoros
sorsáról. Igy megy ez naponta mindaddig, mig
a magyar kormány hivatalos jelentése meg nem
érkezik és néhány órára kosarat tesz a török
félholdra ugató vészkuvikok, a jólértesültek
szájára.
lljból hangoztatjuk — s itt utalunk a szigorú
kormányrendeletekre is, — hogy ne találgassanak
az emberek, ne üljenek fel a légből
kapott és legtöbbször még a csirájában Is
megváltoztatott híreszteléseknek s főképen ne
fájjon a közönségnek a hadvezérek és a diplomaták
feje.
H kanizsai filharmonikus zenekar u|
hangversenye. Uj és az elsőnél is nagyobbszabásu
hangversenyre készül a nagykanizsai
filharmonikus zenekar, melynek tagjai a 48.
gyalogezred jeles katonazenekara és közel
husz helybeli műkedvelő. — Emlékezetes az a
rendkívüli siker, melyet Wirnitzer Oyörgy karmester
dirigálása alatt ez a kitűnő orchester
a február hó folyamán tartott nagyszabású
hangversenyen aratott, mely a Központi Jóléti
Iroda nemes céljai jayára ezer koronát meghaladó
összeget eredményezett. — Ez a nagy
siker és az általános közóhajtás arra indítják
ugy a Központi Jóléti Irodát, mint az áldozatkész
Wirnitzer karmestert, valamint a zenekar
összes tagjait, h ^ y ujabb és még nagyobb
hangversenyre készüljenek. Már a napja és a
részletes programmja is meg van ennek. -
A hangverseny jövő hét szombatján, mjjus
\\5 én lesz, annak programmja pedig a következő:
Az orchester három óriási szabású és
pazar szépségű zenekari müvet ad elő, és pedig
Tschalkowszky Pathetik-szlmfónláját, Liszt
szlmfónlkus költeményének preludlumát és
Thullle romantikus nyitányát Az est szólószereplője
eredetileg Pásztor Irma zongoraművésznő,
Pásztor Miksa nagykanizsai zenetanár
leánya lett volna, de őt éppen május
közepén esedékes utolsó művészvizsgái aka-
1915. május 4. ZALAI HÍRLAP 3. #lá*l.
dályozzák. Teljes kárpótlást nyújt azonban elmaradásáért
a Nagykanizsán még tavaly télről
oly kedvezően ismeretes Popper-tanítványnak,
Deák István csellóművésznek szereplése, aki
már táviratilag bejelentette közreműködési
készségét. A ragyogó művészeta gordonkást
minden valószínűség szerint Blumenschein
Vitmosné fogja kísérni. Szóval a legközelebbi
jövőben Nagykanizsa ismét egy olyan nagyszabású
és magas nlvóju művészi esemény
színhelye lesz, melyért Ismét épp ugy Irigyel-,
hetik majd Nagykanizsát mésszé földön, mint
a februári hangversenykor, amikor ennek az
irigylésnek visszhangja tükrözött az egész
Dunántul minden újságjában.
É R T E S Í T É S I
A Pesti Masyar Kereskedelmi Bank
nagykanizsai fiókja
tudatja tisztelt ügyfeleivel, miszerint az
1914. évi elsÖ hadikölcsön végleges kötvényei
— szabad és z á r o l t címletek
egyaránt — az annak Idejében kiállított
ellsmervények ellenében, a bankfiók pénztáránál
a szokásos hivatalos órák alatt
átvehetők.
A május hó elsején esedékessé vált 1.
számú szelvények ugyanott díjmentesen
bevállalnak.
pek szépsége és tisztasága valóban meglepő.
— Műsoron van még a CONAN DOYLE sorozat
egyik legújabb SERLOK HOLMES képe:
fl Boscombe völgy titka, detektivdráma két
(elvonásban. Ezen szenzációs látványosságot
eddig, ahol bemutatásra került, megcsodálta
a mozilátogató közönség. — Továbbá HAborua
híradó, harctéri felvétetek, Uonard karikatúrája,
humoros és Náczl sétabotja rendkl- \\
vQl mutattat^ kép.
Felülfizetések a katonabangveraenyen.
A Központi Jóléti Irodának a Központ kávéházban
szombat este rendezett 16-ik hangversenyén
felfllfizettek: Weisz Ignác, Kohn
Márkus, Toch Miksa 150—150 K, Rosenberg
Ernő, Stelner Mór, N. N„ N. N„ N. N., N.
N., N. N., 50-50 fillért, N. N., N. N. 30-30
fillért. A Központi Jóléti Iroda ezúton mond
hálát a szíves fel Dl fizetőknek.
fl polgárőrt szolgálat Ma, kedden este az
alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Thurl Pál, Rosenthal József, Steszltn Sándor,
Plchler József, Horváth József, Takács Jánós,
Szvetecz Lajos, Martinecz Lajos, Vietand Ferenc,
Sárvári János, Oábor János, Oábor
József, Csanádi János, Major István, Oábor
Oyörgy, Tollár Bódi, Vadász Oyörgy, Oábor
Lajos, Dávid István, Kovács János.
Szarvú nftlló " H M H 6.
Piaci-tér. HWQatielöBl
Kedden és szerdán, május 4. és 5-én Az él homályában társadalmi dráma 3 felvonásban
Boscombe völgy titka, hatásos dráma
2 (elvonásban. Aktuális háborús híradó,
harctéri felvétel. Leonard karikatúrája,
humoros. — Náczl sétabotja,
kacagtató bohózat.
Előadások hétköznap 8 éá 9, vasár- éa ünnepnap
S, 5, 7 és 9 órakor. — Rendes helyárak.
Rácsok, kspuk, slrkerltések,
épület vasalátok, takaréktüzhclyek,
szlvatyus kutak, fürdőszobák,
vízvezetéki berendezés
S I M O N G Y Ö R G Y
épület és mötakatos NAOYKANIZSA.
(Dohányraktár és törvényszék között)
Egy kanizsai bös hatott! anyakönyvezése.
Már régen megérkezett a hire annak,
hogy Ecksteln Pál volt nagykanizsai vendéglősnek
fia, Benkő Ferenc pincér, 20-as honvéd
az északi harctéren elesett. Erre vonatkozólag
ma érkezett meg a nagykanizsai
anyakönyvi hivatalhoz á belügyminiszteri leirat,
melynek alapján a halotti anyakönyvbe az
alábbi bejegyzési eszközölték. „Az elhunyt
neve: Benkő Ferenc róm. kath. tartalékos
közlegény a 20. honvéd gyalogezredben.
Szülei: Eckstein Pál és Fischer Nettl. Kora:
25 éves, foglalkozása: pincér. Halálozási
helyi és Ideje: a Lazzy melletti \'csatatér,
1914. évi október 28-án. A harctéren a hazáért
hősi halált halt katona halálesete bejegyezve
a belügyminiszter által közölt adatok alapján".
fl Jó hadikenyér receptje. Az aradi városi
kenyérgyárgyban az uj keverésű kenyérlisztbői
sütött kenyér nem ízlett, ennek folytán
negyvenféle módon próbálták meg a sütést,
mig végre nagyon jó kenyeret kaptak. Ennek
receptje a kővetkező: A gondosan kiszltált
liszt minden kilójából tizenöt dekát Igen forró
bugyborékoló vízzel le kell forrázni. Ezt a forrázatot
a többi liszthez csak akkor szabad
hozzákfiyernl, ha az már lehűlt, mert különben
agyonüti az élesztő hatását. Minden kiló liszthez
két és fél deka élesztőt és két deka sót
kell adni. A dagasztásnái arra kell vigyázni,
hogy lehetőleg kevés vízzel dolgozzuk meg a
tésztát. A kenyeret ezután render módon kell
tovább kezelni. Fontos, hogy két-három órát
keljen. A kelés! Idő a helyiség melegségétőt
függ. A kelt tésztát kiszakítva kell a kemencébe
rakni.
AZ ÉJ HOMriLYriBflN címmel egy nagy
három felvonásos társadalmi dráma kerül bemutatóra
a Szarvas-szállóbeli BERLIN nagymozgó
kedd és szerdal műsora keretében. —
E film meghatóan tárgyalja egy előkelő, hírneves
festő tragédiáját, ki egy hatalmas betörő
banda hatalmába kerül és sok szenvedés után
a bandavezér leánya által — ki halálosan
szerelmes a festőbe, akinél mint modell volt,
— mentetik ki ezek hatalmából. A főszerepeket
a legjobb mozimüvészek Játszák és a ké-
M E O N Y I L O T T ! ^
Szívós Antal műórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és fátszer-javltást nagy gonddal
végez.
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú Oyula.
Szerkesztő: G ü r t U r István.
MlndennetnQ Javítás pontosan
és Ju\'ányos árakon eszközöltetnek.
Pénzszekrények kinyitása
é\' s J\' avl tása.
U R A H I A mozgókép palota.
R»t«oart-«fc» t TtleVxi X*>.
9109/1915.
Hirdetmény.
A m. klr. földmlvelésügyi minister 48055/1915
számú rendeletével mindazon rézgálic készleteket,
amelyek a hivatkozott rendelet életbelépésének
napján 1915. évi ápi i\'Is 29-én az
előállításukkal, forgalomba hozatalukkal vagy
szállítmányozásukkal foglalkozó egyének és
cégek tulajdonába vagy birtokában vannak,
a magy. kir ministeriumnak 1188/1915. M. E.
szám alatt kelt rendelete alapján az Idézett
rendelet 1. §-ában megállapított legmagasabb
áron, vagyis kilogrammonként I kor. 80 fillért
gazdasági célra Igénybe vetteknek jelentette ki.
Értesítem tehát mindazokat, kiknek tulajdonában
vagy birjokában rézgállc van, kötelelesek
a rézgállc pontos mennyiségét, valamint
azt, hogy a rézgállc hol van elhelyezve legkésőbb
f. évi május hó 5-lg Zalavármegye alispánjánál
bejelenleol.
Ezen rendelkezések macára a rézgálicra
(vagy amint ezt még nevezni szokták: kékgáticra,
kékkőre, rézsulfatra, rézvltriolra) vonatkoznak.
* y
A bejelentett készleteket a birtokosok el nem
idegenithetik, fel nem dolgozhatják azokkal
más módon sem rendelkezhetnek, hanem kötelesek
azokat 1915. évi junius hó 15. napjáig
saját kárukra és veszélyükre minden dij felszámítása
nélkül őrizetbe tartani,
Aki ezen rendelkezés ellen vét, kihágást ,
követ el és az 1914. évi L. t.-c. 9. §-a értelmében
két hónapig terjedhető elzárással és
600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Nagykanizsán, 1915. évi rtájus hó 2-án.
Dr. Sabján Oyula s. k.
polgármester. i a í i i T i E w i i
Hétfőn és kedden, májú? 3. és 4-én
Uibor kisasszony vígjáték 3 felvonásban.
A kártyák szava, dráma. Román táncok,
látványos. Algíri gyermektlpusok,
természeti. Qyufa tréfák, trükk. — Ai
egyenruhás kísértet, humoros.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Mérsékelten felemelt heljrárak. — Baffett
REISZ $ dm, szoba, épület, %
o t*t bu torfestff vállalata $
S l ^ l n n u i i l o n i $
$ Szobák festése 12 koro- ffi
}}{ nától feljebb.: Legajabb jft
ffl mintákkal színes érte- ffl
^ illésre azonnal Jövök 1 Jj{
\' ^ * Tanonc fizetéssel $
azonnal feloététIK &
j
1
4. olüal. Z ^ L A I ^ I K L A J ^ 1: J5 május 4
*j*mm» m i amé ... » *>. .J.. «
festi) vállalata
HafiyKonlzsa, Masyar-u. 23
honi J IfllOldl faerczés
márvány utániatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ü n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s v á z -
l a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
Uc H l « \' f "
Vezérképviselet:
Tiszteleltet írtesitem a mélyen tisztelt
hölgy közönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon lévő
fehérnemű rukttírnm
mely 23 ev óta fennáll és legmeg-"
bizhatóbb beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem. —-
Raktáron tartok May és
11 o I f c 1 d - f é l e rumbtirgi
vásznakat, Regenliardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirfi Liliom vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
feliérnemfieket. ::
A legfinomabb árukl =•-==
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kénem a t. höigyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel QOI(11)eFSerilÉ*
Nagykanizsa, Eötvös-tér l.sz.
Balaton Testvérek átellenében..
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA
C s e n g p r y - u t 7.
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatolt a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Münz és Goldbcrger) Nagykanizsa.
I I I . évtolya™- Nagykanizsa, 191S. május 5. szerda 101. szám
HÍRLAP társadalmi As közgazdasági napilap.
Ato>ia«i»Ml «<*h. Helytxm nailiox h.)ítí«a l Ult» 1 K.
Zjjjflii 4- fiIIőr Vimtkfe, pu(Un . . I hórn 1-50 K.
Nj íílt^-r t* htrdrií- • \'.i<-gá)l«p(totl íxeríst.
Lapytitr:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatalt Outenberg-njrotnda C«engfry-ot 7. axim
Telelőn: Sxtrki»tt.".h<k 41. Kiadóhivatal 41,
1915. évi (második)
dolgozik, mert megélhetése az ország
pénztárából kapótt hadisegély révér, biztosítva
van, ilyen embert, akár férfi, akár
asszony, élősdinek kell tekinteni s a törvényben
előirt büntetéssel sújtani.
Ai olyan ember is a társadalom fatytyuhajtásának
tekintendő, aki a nagy
munkáshiányt zsarolásnak használja föl,
polgártársai szorult helyzetéből jövödelmi
forrást akar csinálni! Az ilyen fekélyeket
is ki tudja irtani a törvény hatalma
és meg van rá a mód, hogy az
ilyen munkaerő-uzsorások olyan közmunkára
kényszeríttessenek, ahol nem
válogathatnak, nem követeiődznek, de
nem ingyen kell majd dolgozniok.
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI EMIK
HAGyKAHIZSAI FIÓKJA
mint o meg?, hir. Dénzögymlnlsterlnm által
megjelölt
hivatalos aláírási hely
a legközelebb kibocsátásra kerülő u j h a d i -
k ö l c s ö n címleteinek Jegyzésére,
bejelentéseket már most elíosatí.
A szükségeltető felvilágosításokkal készséggel
szolgál a bankfiók vezetősége.
Üzleti órák tí. e. v»9-H|. - Telefonszám ZO.
Mindenki katona,
az- is, aki nem áll harci zászló alalt.
Mindenki honvéd s kötelessége a gazdaság!
és társadalmi munka mezején
ugy küzdeni, amint azok küzdöttek hazájukért,
akik a honvéd dicsőségét megteremtették
s megörökítették s amint
azok küzdenek most, akiknek vitézségét
az egész világ elismeri.
Akármilyen messze földön harcolnak
is viléz csapataink, az erőforrás, amelyből
táplálkoznak, a hazai föld termőereje.
Ennek a forrásnak termőképességét csak
az itlhonmaradottak biztosithalják. Hiába
pazarolnák vérüket vitéz katonáink, ha
mi itthon a verejtékkel takarékoskodnánk.
Fiaink és testvéreink harci erényein kivül
legfőbb biztositéka a győzelemnek:
a jól teljesített polgári kötelesség és a
becsülettel végzett polgári munka.
Mutassuk meg mi, itlhonmaradottak,
az angolnak és szövetségescinek, hogy
van még nekünk egy kincsünk, amely
épp oly ragyogó, mint a magyar katonák
vitézsége s ez a kincs, amely nemzeti
létünknek alapköve: a magyar nép
szorgalma, munkabírása.
Dolgozniok kell az asszonyoknak,
leányoknak, ifjaknak, gyermekeknek,
azokért, akik érettünk, helyettünk a harcok
veszedelmei közt fáradoznak. Dolgozni
kell méltányos munkabérért, szívességből,
barátságból, ahogy a viszonyok
kívánják, de sokkal többet, mint
ezelőtt, mert másképp megcsaljuk derék
katonáinkat, akik feltétele2ik\'rólunk, hogy
ml Itlhonmaradottak hozzájuk méltóan
viselkedünk. Ha akadna valahol az országban
gyászvitéz, aki csak azért nem
A nyugatgaliciai nagy diadal.
Ma déltájban az egész várost örömmámorba
fullasztó hir terjedt cl szélsebesen
egész Nagykanizsán: 156 ezer
oroszt fogtak el az egyesült német és
magyar-osztrák seregekNyugatgaiiciában.
A horribilis számhoz még egy egész sereg
egyéb adat sorakozott, melyek mind
szinte hihetetlen győzelmi arányokról
beszéltek. Olyan arányoktól, aminőket
még c világháboruban sem igen szokhattunk
meg. Nem kcVcsebb, mint 25
ezer orosz ló, 430 nehéz ágyú, 489 gépfegyver,
270 automobil, félszáz repülőgép
és 4 teljes kórirázvonat, — ez volt a
diadal listája, mely a Centrál kávéház
ablakára kézírásban volt kifüggesztve.
A mérhetetlen nagyságú győzelmi hir
állítólag a tőzsdéről jött s azt a vasúti
katonai állomásparancsnokság is megerősítette.
Szóval győzelmi lázban és
mámorban úszott egész Nagykanizsa és
képzelhető az az izgalom, mellyel ma
délután a telefonhoz ültünk, hogy a rendes
napi fővárosi telefontudósilást meghallgassuk
és lejegyezzük. Arról ugyanis
szó sem lehetett, hogy a rendes idő
előtt, a déli órában telefonálhassunk,
amikor a győzelem hire a városban elelterjedt.
Legalább 50 telefonbeszélgetés
volt már akkorra a kanizía—budapesti
telefonvonalra előjegyezve. Midőn végre
délután negyed kettőre megszólalt a
Magyar Távirati Iroda telefonja, a fővárosi
tudósiló mindenről tudott, csak a
fenti számoktól nem. Nem sok valószínűségűk
van tehát ezeknek a számoknak,
melyeknek mindazonáltal őszintén
kívánjuk, hogy egytől-egyig valódiak
legyenek. Egyelőre nem tudjuk pontosan
megállapítani, honnan eredt ez a
mámorító győzelmi hir, de talán holnapra
ez is kiderül.
A nyugatgaliciai eredményekről s azok
továbbfejlődéséről ma az alábbi telefonhíreink
szólnak:
Tarnow ostroma.
A nyugatgaliciai orosz front áttörése
folytán a Korpátoktól a Visztuláig terjedő
harcvonalon óráról-órára mind nagyobb
tért nyernek keleti irányban diadalmas
seregeink. A felbomlott orosz arcvonal
egyic hátrál, miközben az oroszojt
kétségbeesett erővel igyekeznek még el
nem hagyott pozícióikat védeni. Tüzérségünknek
sikerült a Dunajecet annak
alsó folyásánál átlépni és nyomban megkezdték
a 30 és feles, valamint a 42-es
mozsarakkal Tarnow ostromát. Tarnowból
az oroszok csapataikat tudvalevőleg
már hetekkel ezelőtt kivonták s a város
teljes feladása mái csak órák kérdése
lehet.
A győzelem jelentősége.
Főhadiszállás. A nyugatgaliciai győzelem
folytán támadt előnyös helyzet
jelentőségét az ad/a meg, hogy ott
csapatainknak nem csupán egyetlen egy
arcvonalat kellett áttörniük, hanem a
párhuzamosari, egymás mögött megépített
orosz hadállások egész sorozatát.
Támadásainkkal tehát tulajdonképpen
nem egy orosz frontot mozdítottunk el
a helyéről, hanem számos hátsó orosz
harcvonalat is. Megállapítható, hogy
győzelmünk és rohamos előrenyomulásunk
teljesen készületlenül érte az oroszokat,
akik lépésről-lépésre hátrálnak.
A ma hadifogságba került legfrissebb
orosz foglyok azt közlik, hogy a folyton
hátráló orosz sereg a nagy zűrzavarban
alig képes sebesültjeit hátraszállitani. —
Ezért az orosz sebesültek nagy tömege
jut óráról-órára kezeink közé.
Az oroszok átkarolása dél felől
Sajtóhadiszállás. Mai jelentés szerint
a nyugatgaliciai front déli részéri, a Kárpátok
közvetlen közelében a hátráló
oroszok frontjának átkarolására irányuló
mozdulataink igen biztatóan haladnak.
A németek előnyomulása
a Keleti tenger mellett.
Berlin. Egy szentpétervári laf) irja,
hogy Hindenburg seregei, melyek a legutóbbi
napok óla a kcletporoszországi
határon tul a Keleti tenger környékén
óriási meglepetést okozó diadalmas előnyomulásban
vannak,már Rigát, a megerősített
nagy orosz kikötővárost
fenyegetik. Két oldalról Is, szárazföldön
és tengeren egyaránt veszedelem
NEMZETI HADIKÖLCSÖN
2. ojüai. ZALAI HIRLAP* >915. május 5
fenyegeti Rigát. A rigai tengeröbölben
ugyanis több német tengeralattjárót fedezlek
fel, melyek megjelenése az oroszoknál
nagy megdöbbenést keltett.
Ugyanez a lapjelentés közli azt is,
hogy német repülök Libau orosz kikötővárost
bombázták.
Az országgyűlés.
flz imdemnitás tárgyalása^
Budapest. A képviselőház mai ülését
Beöthy Pál elnök délelölt 10 órakor
nyitotta meg. Az igazoló választmány
bízottsági jelenlései ulán folytatiák az
imdemnitási törvényjavaslat tárgyalását.
Apponyi Albert gróf az ország közélelmezésének
veszélyeit fejtegeti, erősen
kritizálja az ok nélkOl túlságosan
szigorú sajfócenzurát és a rokkant kafonák
segélyűgyének lehető legsürgősebb
rendezését követeli.
Tisza István gróf miniszterelnök azt
fejtegeti, hogy kerülni kell minden dissonanciát,
ami a legkisebb mértékben
Is hátráltatja az egyetlen nagy cél. a
háborúban való győzelem elérését. Közli,
hogy a háborúban megrokkantak ellátásáról
az állam már most is a legmeszszebbmenően
gondoskodik. Fejtegeti a
sajtócenzura szükségességét, mely szintén
csak a hadviselés érdeket szolgálja.
Hosszasan szól az ország közélelmezésének
kérdéséről. Magyarországon —
úgymond — éhínség nem lehet. Nagy
munka vár e részen mindenkire, de meg
lehet birkózni e munkával. Sajnálja, hogy
a tisztviselők drágasági pótlékát nem
Jehet megvalósítani, de azt az egyéb
rengeteg terhek mellett már igazán nem
birná el az állam teljesítőképessége.
A déli rövid szünet után Benedek
János szólt hozzá az indemnitási törvényjavaslathoz.
Az ülés folyik.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Németország és Ausztria-
Magyarország szövetséges csapatai hü
fegyverb3rátságban uj győzelmet vivtak kl.
Azt a nagyon megerősített ellenséges arcvonalat,
amelyet az oroszok a llmanovi győzelmes
csatánk után való visszavonulásuk óta Nyugat-
Galiclában és Visztula és a Kárpátok főgerlnce
közt tartottak, egész terjedelmében elfoglaltuk.
A támadást folytatva az osztrák-magyar és német
haderők tegnap is Frigyes főherceg tábornagy,
hadscregfőparancsnok szemetáttára az
egész arcvonalon ujabb sikereket küzdöttek
kl, feltartóztathatatlanul tovább nyomultak előre
kelet felé és nagy orosz erőket újfent sürgős
visszavonulásra kényszeritettek. Az össz*
eredmény Jelentősége még megközelítőleg sem
tekinthető át. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti;
Nyugati hadszintér: Flandriában támadásainkat
észak és kelet felől nagy sikerrel folytattuk,
ma reggel a Polygenenwald erdő, továbbá
számos olyan helység, amelyekért hónapok óta
hevesen folyt a harc, kezünkbe került. A felvonuló
ellenség YpernlŐI északra és délre
ütegeink oldaltüzelése alatt áll. Az argonokban
a franciák Le four de Pártától északra
hasztalan kísértetet tettek egy általunk május
elsején elfoglalt árok visszafoglalására. A Maas
és Moset között a tüzérségi harcok tegnap is
tovább folytak.
Keleti hadszíntér: ANitau felé való (lldözés
közben Vjfogott oroszok számi több mint négy
ezerre emelkedett. Kalvarjáló! délkeletre megújított
orosz támadásokat visszavertük, száz
oroszt elfogtunk. — Szintúgy megiilusultak az
oroszoknak Augustowtól délkeletre ellenünk
Intézett támadásai, miközben az ellenség nagy
veszteségeket szenvedett, s azonkívül hadifoglyokban
négy tisztet és négyszázhúsz főnyi
legénységet, valamint két géppuskát vesztet*.
Jedwabnonál Is, Lomzától északkeletre visszavertük
az oroszoknak egy éjjeli támadását.
Délkeleti hadszíntér: Az Erdős-Kárpátok és
a felső Visztula közti ofíenziva jól előbrehalad.
A zsákmány huszonegyezerölszáz fogoly, tizenhat
ágyú, negyvenhat géppuska és ezldőszeszerint
még át nem tekinthető mindennemű
hadiszer. A miniszterelnökség sajtóosztálya.
— Kapoli Pál harctéri levele. —
Egy halálroham az oroszok ellen.
Pár nappal ezelőtt fejeztük be hűséges harci
krónikásunknak, Kapoli Pál 48. közös gyalogezredbe!!
szakaszvezetőnek legújabb riporlsorozatát,
mely a nagykanizsai 48. gyalogezrednek
a kárpáti frontra való megérkezését és
közvetlenül a húsvéti ünnepek utáni véres
harcalkat Irta le oty színesen,- ahogyan csak az
irhát, aki fiaját testével van jelen a háboru
véres eseményei között. — Ma ismét hozott
Kapoli Páltól a pósta egy levelet, mely noha
a zalai bakáknak minden eddiginél nagyobb
és véresebb ütközetéről számol be, nélkülözi
a leírás részleteit, hanem e helyett a léleknek
csupa rapszodikus utórezgéselt tartalmazza.
A sajgó lélek rezgéseit, melyek azonban min.
den krónikái leírásnál Jobban elénk tárják,
miben vettek részt április 18-án a 48-as bakák.
Kapoli Pál sokat sejttető leveIe!iU»következik.
\'
*
1915. ápr. 26, a Kárpátokban.
. Igen tisztelt Szerkesztő \'ur I
Örömmel jelzem, hogy még életben vagyok,
bír Igazán magam is gyakran szinte kételkedem
ennek valóságában itt, ahol oly gyakran
csak percek kérdése az egész élet.
A 48. gyalogezred II. zászlóalja, s az Ujabban
beosztott uj katonákból álló 1. zászlóalj
tegnap egy hete, április 17-én, szombati napon
kegyetlen puskatűzben szuronyrohamra ment
egy 922 méteres hegycsúcs visszafoglalása
végett. A küzdelmet a rohamra küldött két
zászlóalj minden egyes embere páratlan bátorsággal
és kitartással vívta meg. Hős volt itt
mindenki, de sajnos, ezúttal hiábavalónak bizonyult
minden hősiesség a túlnyomó erő ellen.
Legfeljebb csak az agyondrótozott orosz lövész
árkokig és farkasvermekig jutott az, aki ugyan
odáig is juthatott. Százával fekszik ott most
az orosz és magyar temetetlenül. A kéz! gránátokká!
és puskatüzzel maga a pokol volt
ott De azért helyünket tartjuk malg Is, mert
az orosz ellentámadás sem sikerült semmikép.
Sem a muszka, sem a magyar csapatok előbbre
nem Jutottak. De ez lehetetlenség Is, mert
mind a két fél úgy megerősítette Itt magát,
hogy ha Itt végsőre kerülne a dolog, itt tenne
a legnagyobb magyar-orosz temető.
Napközben a ml oldalunkról oly rémes
ágyúzás folyik a 15 centiméteres kalibertől
egész a 30 és felesig minden változatban, hogy
már ettől magától is meg kell bolondulni. —
Olyan méreteket Ölt a kölcsönös ágyútüzelés,
hogy még a rengeteg hulla eltemetését sem
lehet megkísérelni a folytonos tüz miatt. —
A fentebb vázolt rémes szuronyrohamokban
páratlanul buzdították szóval és hősi példájukkal
a legénységet Steinbrecher és Dlllnger
főhadnagyok, Klein hadnagy s Nagy Győző és
4dler Samu zászlósok (utóbbi meg is sebesült),
valamint Wéber zászlós ur.
Kitűnően viselték magukat szomszédaink, a
22-esek és 4J-es bakák is. A nagy munkában,
amit végeztünk, Igen sok érdeme van Frits
őrnagy urnák, aki mint ezredkommandáns
működött Itt Sok drága halottunk közül a 7.
századból csak egyet emlitek, Igaz jó barátomat,
az I. oszt vitézségi éremmel kitüntetett
Tóth Imre őrmestert, aki zalamln szenti fiu
volt.
Ha élek és időm lesz, legközelebb bővebben
fogom leírni ezen rohamokat,
Tek. Szerkesztő urnák készséges hive
hazafias üdvözlettel Kapoli Pál.
HÍREK.
flpponyi Hlbert gróf — a kanizsai bősok
síremlékéért- A vasárnapi füsttelen napön
egy uj jetszó bukkant fel Nagykanizsán.
.Adakozzunk a kanizsai hősök síremlékére 1"
Ez a felírás volt a 21. nagy urnán, melyeket
a füsttelen nap vámsorompói gyanánt szolgáló
összes utcai asztalokon helyeztek el.
Tudni kell ugyanis, hogy a füsttelen nap bevételéből
csupán 75%-ot kap a rokkant katonák
országos alapja, 25% pedig Nagykanizsán
marad, hogy egy monumentális emlékmű
költségeire való gyűjtést nyisson meg,
melyet a nagykanizsai hősök síremléke gyanánt
a városnak egyik legszebb pontján fognak
emelni. Minden eddiginél nagyobb szabású
akció indítását tervezi ennek érdekében
Dobrovics Mltán, a Központi Jóléü Iroda vezetője,
aki évszázadokra tzóló emléket akar
állítani a világháború áldozataivá fett kanizsai
hősöknek. Hosszú hasábok keltenének e sok
mindenféle pompás ötlet megvalósítását célzó
nagy terv részletes Ismertetéséhez. Egyenlőre
azonban ctak a nagy akció kezdetét jelezzük,
melynek voltaképpeni megnyitója a magyar
közélet díszének, Apponyl Albert grófnak
Nagykanizsán ta tandó előadása lesz. Ennek
időpontja még nincs megállapítva, mert azt
most már megelőzi a hadsegélyzőoek május
15-1 fllharmónikus hangversenye, aminek lezajlása
után azonban hamarosan megkezdődik
a kanizsai hősök siremlék\'ének létesítését
célzó akció. Dobrovics Milán volt országgyűlési
képviselő levélben kérte meg egykori
pártvezérét a jelzett nagy ügy érdekében Nagykanizsán
való közreműködésre, amihez való
szíves készségét Apponyi Albert gróf az
alábbi szövegű levélben közölte Dobrovics
Milánnal:
Igen tisrtelt Barátom!
F. hó 21-én kell becses felszólításodra
elvben és általánosságban csak Igennel válaszolhatok.
Örömmel fogok Nagykanizsa
város lelkes közönségéhez szólni. Almikor*
kérdését azonban kérem függőben hagyatni,
mig azt egyéb, bizony sokoldalú kötelezettségeimbe
beilleszthetem.
Igaz tisztelettel őszinte híved
Apponyl Albert
Uj 20-as honvéd badapródok. Tegnapelőtt
közöltük azoknak a januárban bevonult
20-as honvéd önkénteseknek névsorát, akik
a minap a trencsénl tisztiiskolán levizsgázva
őrmesterek, hadapród-jetöltek lettek. A trencsénl
iskolán kívül Pozsonyban a IV. honvédkerületi
parancsnokság székhelyén Is volt
önkéntes iskola, ahol a januári 20-as honvédönkéntesek
közül is többen résztvettek a kiképzésben.
A már közölt trencsénl vizsgásokon
kívül a Pozsonyban tartott tlsztlvizsgát
1915. május 5 ZALAI hiHLAP 3. o;dal.
sikerrel letették és hacfcprődjelöltek lettek az
alábbi 20-as honvédönkéntesek : Nagy Károly,
a Generáli biztosító zalaegerszegi társtltkárja,
Ihassy Kálmán, Kaszds István, ónody Ferenc
és Thirjung Ferenc. Tegnap óta tehát ismét
j7 uj tisztikard csörög a kanizsai aszfalton
f i tavaszi munkák Nagykanizsán-A rendőrkapitányság
nagy és érdemes munkája,
m e l y e t a háború kezdete óta a valódi köz*
Irdek szolgálatában állandóan végez, a tavaszi
gazdasági munkák kezdetével uj feladatokkal
szaporodott. Főleg a rendkívül nagymértékű
lóhiány ennek az oka, melynek folytán a föld*
müvelésügyl miniszter ugy Intézkedett, hogy
ahol szükség ^ mutatkozik, a hatóság lóval
rendelkező gazdákat rendelhet ki mások földjeinek
megmunkálásához. Ez a feladat Nagykanizsán
a rendőrkapitányságra hárult, mely,
mióta a tavaszi munkák megkezdődtek, mintegy
50 kanizsai gazdának szerzett lovas segítséget.
Naponta 4—5 ilyen eset fordul elő és
e módon kilátás van arra, hogy Nagykanizsán
valóban végrehajthatóvá lesz a mindennél fontosabb
országos jelszó: Mindent be kell vetni.
Nagykanizsán ilyenformán nem marad egy
négyszögöl föld sem megmüveletlenQl.
Csökkentik az államsegélyt. A pénzügyi
s a belflgyl kormány csökkenteni szándékozik
a hadisegélyeket. A közzétett terv szerint a
városi államsegélyek nem haladják meg a napi
két koronát, akárhány tagja is van a családnak.
Ezt az intézkedést azzal indokolja a két
miniszter, hogy a nagyobb kiadásokat igénylő
tél elmúlt s viszont a tavasz beállta több
munkaalkalmat nyújt s a dologképesek megszerezhetik
napi szükségleteiket és a megbizott
helyi hatóságok is gondot fordítanak arra,
hogy egyetlen oly család se éhezzék, amelynek
kenyérkeresője a csatatéren harcol.
fl Balatoni Szövetség közgyűlése. A
Balatoni Szövetség a napokban tartotta közgyűlését
Budapesten. A közgyűlést Batthyány
Lajos gróf vezette. A szövetség jelentéseit a
közgyűlés tudomásul vette és elismeréssel volt
az eredményekért. ^ jelertés foglalkozott a
balatoni katonai üdülőtelepek ügyében megindított
tevékenységgel. Ismertette az aszófői
villamos központ kezelésére vonatkozó teendőket,
a különböző fontos vármegyei határozatokat,
a folytatott gyűjtéseket és az egyéb
munkálatokat. A számvizsgáló-bizottság jelentése
szerint a mult évi összes bevétel 80,819
korona 10 fillért, — az összes kiadás pedig
71,575 korona 41 fillért tett ki. A szövetség
vagyona 42,225 kor. A folyó évi költségvetést
107,043 K bevétellel és kiadással elfogadták.
A közgyűlés az elnökséget Kvassay Jenő korelnök,
tiszteletbeli tag javaslatára újból megválasztotta.
És pedig elnökké Batthyány Lajos
gróf titkos tanácsost, zalai alelnökké Hertelendy
Ferenc főrendet, somogyi alelnökké
Széchényi Aladár gróf nagybirtokost és veszprémi
és ügyvezető alelnökké Óvári Ferenc
dr. országgyűlési képviselőt. Ügyésznek Darányi
Ferenc dr. budapesti és Rosenberg Lajos
dr. balatonfüredi ügyvédeket választották.
Halblk Clprlán tihanyi apátot, Cholnoky Jenő
egyetemi tanárt a magyar földrajzi társaság
elnökét, Kolter Sándor udvari tanácsost, ny.
alispánt, Bókay János dr. udvari tanácsost,
egyetemi tanárt és Roboz István kir. tanácsos,
lapszerkesztőt a szövetség tiszteletbeli tagjaivá
választotta.
MEO NYÍLOTT 1 ================== éSzívós Antal műórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Mdccr ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
SaT\' j ^ e r és látszer-javltást nagy gond-
Főglmnázluml. főreáliskola!, felsőbb leányiskolái
magántanulókat előkészít Rácz Lajos
oki. középisk. és áll. polg. isk. tanár. Cim:
Csengery-ut 1. II. em.
Hz orosz ,.önkéntes". A napokban egyik
fogolytáborból egy beteg orosz katonát szálitottak
az eszéki cs. és klr. csapatkórházba.
Kíséretében volt mint tolmács egy másik,
németül tudó orosz fogoly is. A kórház felvevő
Irodájában beszélgetésbe elegyedtek a
németül tudó orosszal. Árra a kérdésre, hogy
ml ő az orosz hadseregben, büszkén felelte:
— Hadi önkéntes.
— Hogy-hogy hadi-önkéntes, hisz nincs
önkéntesi distinkciója ?
— A cár — válaszolta az orosz — felhívást
bocsátott kl nagy birodalmában, hogy
mindenkit, aki önként Jelentkezik katonai szolgálatra.
csak a háború tartamára sorozzák,
a töbMeket azonban, akik nem jelentkeznek
önként, négy esztendőre viszik katonának.
Erre én önként Jelentkeztem és a kárpáti harcokban
önként meg is adtam magam.
— S mit szól majd a cár ehhez, ha a háború
után haza megy?
— A cár — felelt az orosz „Önkéntes" —
engem többé nem fog látni. A háború után is
itt maradok, ahol sokkal jobban tetszik minden,
mint Oroszországban.
fl nélkülözhetetlenek. A kereskedelemügyi
kormány, valamint a földmivelésűgyl kormány
a mult év végén rendeletet bocsátott kl, melyben
az ipari és mezőgazdasági téren nélkülözhetetlennek
bizonyult B. osztályú népleikelők
felmentését rendkívüli esetekben megengedhetőnek
mondotta. Ez alapon temérdek fölterjesztés
ment a kormányhoz. Legújabban híre
terjedt, hogy a rendelet most 35-tól 42 évesekig
bevált népfölkelőkre nem vonatkozik. E hírnek
semmi alapja sincs. A kormány ez érdemben
ujabb rendeletet nem adott kl, tehát a decemberi
rendelete az ujabban sorozottakra nézve
is fönnáll. Könnyen érthető azonban, hogy a
nélkülözhetetlenség csak rendkívüli esetekben
nyer megállapítást és ezer folyamodó közül
átlag tizet mentenek föl. A haza védelmére
most mindenkire szükség van; itthon jóformán
senki se nélkülözhetetlen.
fl polgárőri szolgálat. Ma, szerdán este az
alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Buzádi János, Vidovics József, Bedenek Ferenc,
Bedenek József, Tollár János, Mancsek
Ferenc, Farkas József, Oábor Oyörgy, Verbovecz
Oyörgy, Kolongya István, Dávid Oyörgy,
Tomasics János, Vass József, Nagy Antal,
Polgár János, Turek Géza, Freischmied Islv.,
Danis Lajos, Németh József, Takács Gyula.
AZ ÉJ HOMÁLYÁBAN címmel egy nagy
három felvonásos társadalmi dráma kerül bemutatóra
a Szarvas-szállóbeli BERLIN nagymozgó
kedd és szerdai mflsora keretében. —
E film meghatóan tárgyalja egy előkelő, hírneves
festő tragédiáját, ki egy hatalmas betörő
banda hatalmába kerül és sok szenvedés után
a bandavezér leánya által — ki halálosan
szerelmes a festőbe, akinél mint modell volt,
— mentetik ki ezek hatalmából. A főszerepeket
a legjobb moziművészek játszák és a képek
szépsége és tisztasága valóban meglepő.
— Mflsoron van még a CONAN DOYLE sorozat
egyik legújabb SERLOK HOLMES képe:
fl Boscombe völgy titka, detektivdráma két
felvonásban. Ezen szenzációs látványosságot
eddig, ahol bemutatásra került, megcsodálta
a mozilátogató közönség. — Továbbá Háborús
híradó, harctéri felvétetek, Leonard karikatúrája,
humoros és Náczl sétabotja rendkívül
mulattató kép.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Qyula.
Szerkesztő: Qűrtlar látván.
Jiarvnszálló Bl" f f l ® * • ö -
Plaa-tér. Hípontfl elönt
Kedden és szerdán, május 4. és 5-én h éj M \\ ] M társadalmi dráma 3 felvonásban
Boscombe völgy titka, hatásos drátna
2 felvonásban. Aktuális háborús híradó,
harctéri felvétel. Leonard karikatúrája,
humoros. — Náczl sétabotja,
kacagtató bohózat.
E l ó a d á t o k h é t k ö z n a p S ét 9, v a t á r - éa ü n n e p -
n a p 3, 5, 7 éa 9 ó r a k o r . — Rendet hely I r a k .
R á c t o k , kapuk, tlrkerítétek,
épület v a u l á t o k , takaréktüzhelyek,
t z l v a t y a t kutak, f ü r d ó -
t x o b á k , v í z v e z e t é k i berendezét
SIMON GYÖRGY
épQlet és mdlakatos NAOYKANIZSA.
( D o h á n y r a k t á r ét t ö r v é n y t z é k között.)
Mlndeaneml Ja v i t á t p o n t o t a n
ét J u \' á n y o t á r a k o n etzközöltetnek.
P é n z e z e k r é o y e k k l n y t -
- táta ét j a v l t á t a . -
IwI Ra « ArNa IaA r% mitoo^zcgtó-,k*é*p i. i*pMaolmot am,
Szerda, csütörtök, május 5. és 6-án vér remek és pikáns vígjáték 3 felvonásban.
A vak koldus, hatásos nagy dráma. —
Furlana, természeti felvétel a legszebb
velencei táncokról.
E l ó a d á t o k h é t k ö z n a p 6 ét 9 órmkor, v a t á r -
ét ü n n e p n a p o k o n 3, 5. 7 ét 9 ó r a k o r .
M é r t é k e l t e a feltraelt h e l y á r a k . - Buffett
REISZ dm, szoba, épület, |
butoMvffllalata $
Szobák festése ÍZ koro- *
nátdl feljebb.: Legnjabb
mintákkal szíves értesítésre
azonnil J079k ! j
Tanonc fliettoel 9
Azonnal feluíttttK |
i * * * * * * * * * * *
4. oldal. ZALAI H RLAP I > 15 május 5.
MÉöH2DIT9Tfük1
A V I L Á G 2 T ! \'
festő vállalata
Mo$yKünlmHo$yor-ii.Z3
hon! J IDIfMI faerezés
márvány utániDtck feitéie.
JÉpfllet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ű n k
magasan fejlett IzlésDnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
di."alanul szolgálunk I 11 Vezérképviselet:
GUTENBERG RYOMDAj:: IU1MIIZU.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
[eltomű róttam i • •
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• felfrissítettem. -
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket.
===== A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GoIdberíeMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
m
<át
<m>
NAQYKAKSZSA
Csengery-ut 7. Sürjönyclm:
Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiat\'óli:lajt\'ti c*rál Oultnbcfg-i\'.>citit\'a (Mi nz i s ütldbcígcr) Nagykanizsarr^
I I I . é v \' o i y a ^ . Nagykanizsa, 1915. május 6. csütörtök 102.. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• idftaetéel * r « k i Helyben héxhox hoidva I bóra I K.
«lTM axi» 4 fillér Vldakrt, poitan . . I brtra 1*90 K.
Nyllttér éa hirdetések uieRállapUott éralc tzerlnt.
Lapmér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt OutvnbcrR-njrotada Caengary-at 7. »zá«.
Telefon: Szcrk«izl<>ség 41. Kiadóhivatal 41.
1915. évi (második) NEMZETI HADIKÖLCSÖN
I FESTI MAGYAB KERESKEDELMI BŰIK
MIG9RIBIZSRI FIÓKJA
nlnt o tnogy. klr. DénzDgymlnlsterlum áltól
msgjetOlt
hivatalos alúlrásl hely
i legközelebb kibocsátásra kerülő u j h a d i -
köiosSn címleteinek Jegyzésére.
bejelentéseket már most elfosacL
A szükségeltető felvilágosításokkal készséggel
szolsál o bankfiók vezetősége.
üzleti érák 1e. \' / , 9 - H i . - Telefonszám 20,
1 második hadikölcsön. t
A német birodalom által kibocsátott
második hadikölcsönt nyomon követi a
monarchia uj hadikölcsöne.
Németországban a második hadikölcsön
jegyzés az első kibocsátásnak
majdnem ketszeresét mutatja, mely eredmény
bármennyire is bámulatra méltó,
alapjában a háborús állapot logikus
következménye. Mig az ehő hadikötcsönnél
az aláirók a háboru kitörése
előtt gyűjtölt vagyonuk egy részét áldozhatták
csupán, ugy a második kölcsönnél
a háboru folytán beállott rendkívüli
nagy pénzbevételüket Is jegyzés
céljaira iorditották. A német nép, mely
hadászati szükségletének túlnyomó részét
beltermelésből fedezle, a hadi célokra
nyújtott nagy anyagi hozzájárulásával
azon parancsoló kötelezettségnek
tett eleget, hogy küzdő nép-hadseregének
mindenben való ellátásáról gondoskodott,
átérezve azt, hogy nyugaton és
keleten egyaránt Németország jövő nagyságáért
és továbbfejlődésért folyik a
küzdelem.
Az okok, melyek bennünket saját
hadikölcsönünk jegyzésére késztetnek,
kisebb mértékben teljesen azonosok a
németekével és ha a közgazdasági és
az állampénzügyi kérdések tiszta logika
alapján volnának elbírálhatók, ugy nálunk
Is nagy sikerre számíthatnánk.
A Dunántul és elsősorban a nagy
történelmi mullu, s e mulira oly büszke
Zalavármegye lakósalnak a hadikölcsön
sikeréhez rendelkezésükre álló mobiltőkéjükkel
kell hozzájárulniok. Tisztán
anyagi szempontból vizsgálva városunknak
és megyénk a háboru, minden b i -
zalmassága dacára, anyagi előnyöket
biztosított, mert mint termelő-hely sohasem
remélt és nem látott áron, értékesítette
termékeit és az igy idevonzott
jelentékeny tőkék a mai gyors pénzcirkuláció
mellett közvetlen a termelők
kezéhez jutottak.
Nemcsak a hazafiságra hivatkozva
kell vidékünknek tőkéjét mozgósítani,
hanem azért is, meri e hely a háborús
szintértől távol esve egy pillanatig sem
volt veszélyeztetve, mert e hely az időjárás
elemi csapásai által sem sújtatott
s mert arról van szó, hogy az adandó
Galicia felszabadulása.
DuKla és Joslo visszafoglalása.
Budapest. A képviselőház ma délelőtti
Ülésén Tisza István gróf miniszterelnök
a Ház örömujjongása közben m
nyugatgaliciai diadal ujabb nagy eredményeiről
telt jelentést.
— Az orosz sereg minden erőfeszítése
dacára sem képes megállítani győzelmes
előnyomulásunkat és a gorlicai diadal
óla még mindig rohamos visszavonulásban
van. Minden nagyobb ellenállás
nélkül kénytelenek voltak az oroszok
először Jaslo városát, majd
Duklát is átengedni. Az orosz seregek
bomlása ezzel a kárpáti fronton is
megkezdődött. Minden kétséget kizáró
módon megállapittatott, hogy a Przemysl
ostromát vezető Ratkó Dlmltrlew tábornok
serege a Kárpátokban megsemmisült.
A folyton szaporodó foglyok
száma eddig 50 ezerre növekedett,
de még ez sem a végleges
szám.
Az egész Ház menydörgésszerü tapssal
és éljcnzéssel fogadta a miniszterelnök
nagyszerű bejelentéseit.
Előre Przemysl felé.
Sajtóhadiszállás. A Tarnowból Przemysl
és Lemberg felé vezető országút
mentén a rendetlen zűrzavarban visszavonuló
oroszok hátvédje kétségbeesett
ellenállást fejt ki, hogy a visszavonuló
orosz haderőt megmentse a teljes katasztrófától.
A keletre vezető müuton
eddig már 10 kilométernyire hagytuk el
Tarnowot és óráról-órára mind több
fontos pont jut birtokunkba. Üldöző
csapataink közé ékelt tüzérségünk szakadatlan
ágyuharcot fölytat a visszavokölcsön
a nemzeti vagyon legértékesebb
kincsének: az ember-anyagnak ellátására
és harci eszközeinek megszerzésére
szolgál.
De ha tisztán és mereven üzleti szempontból
tekintjük is a kölcsönt, ugy a
6 százalékos kamatozás kell, hogy vonzerővel
bírjon mindenkire, akinek a legkisebb
anyagi képessége van ahhoz,
hogy kényelemben, minden veszedelemben
szerencsés kikerülésével összegyűjtött
tőkéjével hozzájáruljon a nemzet
titánl harcához, mely csak ugy hozhat
győzelmet mindnyájunkra, ha az itthonülők
is teljesítik kötelességüket.
nuló oroszok tüzérségével, mely azonban
nem képes előnyomulásunkat akadályozni.
Az üldöző arcvonal déli szakaszán
előretörő] csapataink már Duklálg jutottak,
melynek birtokáért nagyobb harc
indult meg. (A miniszterelnök fentebb
reprodukált ma délelőtti közlése szerint
már Dukla is a mienk.) Dukla elfoglalásával
a kárpáti front legkritikusabb
ponija, a duklai szoros is teljesen megtisztul
az oroszoktól, kiknek üldözésében
a duklai hágón át Galíciába nyomuló
kárpáti seregeink Is résztvehetnek.
A duklai szorosban már két nappal ezelőtt
megkezdődött az általános orosz
visszavonulás, mely tegnap óta Lup«
kowtól keletre uzsoKon tul is folytatódik,
s ezzel 100 kilométernél hoszszabb
kárpáti front felszabadult az orosz
nyomás alól. Csapataink itt is mindenütt
utána nyomulnak a visszavonuló oroszoknak,
kik, egyelőre kiszámíthatatlan, hol
lesznek képesek futásukban megállni.
Calais ellen!
Qenf. Tegnap a londoni „Times"
figyelmeztette közönségét és a szövetséges
hadseregeket a veszedelemre, mely
a Dünkirchent ostromló németek részéről
fenyegeti Calaist s ezzel együtt az
angoloknak a La Manche csatorna fölötti
uralmát, — ma pedig a párisi világlap,
a „Matin" veri félre a harangokat
és a megrémülés hangján regisztrálja
a Calais felé Irányuló német sikereket.
Pasics Szentpéterváron.
Szófia. Nisből jelentik, hogy Szerbia
miniszterelnökét és egyszcméiyben külügyminiszterét,
Pasicsot sürgősen Szent- gétervárra rendelték. Hire jár, hogy
zerbiában kormányválság készül s Pasics
oroszországi utja ezzel van összefüggésben.
A világháború.
2. oídal. ZALAi HIKLAP 1915. május 7.
Az idei Nobeldij.
Stockholm, Hiteles információ szerint
a Nobel-alapitvány idei békediját XV.
Benedek pápa fogja megkapni.
Angol ha]óK pusztulása.
Rotterdam. A londoni admiralitás közlése
szerint a mult héten ismét három
angol, áruval megrakott kereskedelmi
hajót sülyesztettek el a néniét tengeralattjárók.
A nyugatgaíciai eredmények
a hivatalos jelentésekben.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos. ) A győzelem következménye
már mutatkozik. Az oroszok besz-
\' kldi arcvonala: Zboró—Sztropkó—Lupkov
tarthatatlanná vált. Mivel a győzelmes egyesQlt
haderők állandóan sikeres harcok közt
nyugat felé Jasló és Zmigrod felé előbbre
haladnak, az ellenség a kárpáti arcvonal
nyugati szakaszán ma reggel óta Magyarországból
teljesen visszavonulóban van; csapataink
és német csapatak üldözik. Az oroszokat
tehát mintegy százötven kilométer
hosszú arcvonalon megvertük és Igen súlyos
veszteségeik mellett hátrálásra kényszeritettük.
Egyébként a helyzet általában változatlan.
Höfer altábornagy.
A berlini jelentés.
Berlin. A nagy főhadiszállásról jelentik:
Délkeleti hadszintér. A szövetséges csapatoknak
az Erdős Kárpátoktól északra az oroszok
ellen intézett támadása tegnap az ellenségnek
már harmadik vonalát törte át. Az
oroszok, akiket ott az egész arcvonalon megvertflnk,
a Vlslokára vonulnak vissza. A győzelem
nagyságát mutatja az, hogy a szövetséges
csepatok áttörése Következtében az oroszok
az északi oldalról fenyegetett Erdős-
Kárpáti állásaikat Duklától délnyugatra kezdik
kiüríteni. Az a gyorsaság, amellyel sikereinket
elértük, lehetetlenné teszi a hadizsákmány
számszerű feltüntetését. Az Ideiglenes jelentések
szerint a hadifoglyoknak száma eddig
ugylátszik meghaladja a harmincezeret.
A hadizsákmány.
A sajtóhadiszállásról hivatalosan jelentik. A
nyugatgaliciai győzelem eredménye sokkal
nagyobt), mint azt az első pillanatban fel lehetett
ismerni, amennyiben immár a kárpáti
harcvonal egy nagy része az ellenség vissza- -
vonulásába belesodortatott. A győzelmi trófeák
a tekintetbe jövő terület nagyságánál
fogva még több napig nem lesznek áttekinthetők.
Ugy Nyugatgaííciában, mint a Beszkldekben
állandóan szállítanak be foglyokat, de
ezek számát megbízhatóan megállapítani érthető
okokból teljesen lehetetlen. Amit tehát e
tekintetben magánoldalról terjesztenek a nyilvánosság
előtt, az önkényes becslés eredménye,
melynek reális alapja ntafcs. A hlvata.
los jelentésekben Időnként közzé fogjuk
tenni a hátunk mögött levö gyüjtőállomásokra
tényleg beérkező és saját élelmezésünkbe átvett
hadifoglyok számát A végleges szám
mindenesetre igen tekintélyes lesz.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Az angolok Igen súlyos
veszteségeik mellett tovább hátrálnak a szorosan
Yperntől keletre fekvő hídfő irányában.
A Vanhejlc-majort, Eksternest helységet, a
Herendhage kastélyparkot és Hel Paprotje
majort\' elfoglaltuk. A Maas és Mosel között
ismét élénkebb volt a tevékenység. A Bois de
Prélre-ben Pont á Moussontól északnyugatra
a franciák tegnap nagy haderőkkel támadtak.
A támadás noha hosszantartó tüzérségi előkészítés
előzte meg, az ellenség súlyos vesztesége
mellett, tüzelésünkben össftomlott. Ml
ellenben az Ailly erdőben és ettől keletre
mentünk át támadásba, amelv jól előrehaladt.
Itt eddig 10 tisztet és 750 főnyi legénységet
fogtunk el.
Keleti hadszíntér. Az oroszoknak délkelet
felől Rossinle helységre intézett támadásalt
visszavertük. Az ellenséget üldözzük. Kálváriánál,
valamint Suvalkltől északkeletre és Augusztovtól
keletre is meghiusult az oroszoknak
számos előretörése. Ott mindössze mintegy
500 oroszt ejtettünk foglyul. Az arcvonal többi
részén egyes helyeken szuronyharc volt, amely
mindenütt a mi javunkra dőlt el.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
r.nmxamT
A 20-as honvédek
a Kárpátokban.
Egy orosz roham visszaszerzése.
B. A. nagykanizsai tartalékos 20-as honvéd
hadnagy az alábbi érdekes harctéri leírást Írja
hozzánk intézett levelében a 20-as honvédek
Kárpátokban folyó küzdelmeinek egyik legutolsó
fejezetéből:
Éppen éjjel fél 2 óra volt, amikor egy elől
figyelő őrszem jelenti, hogy itt vannak az
oroszok. Erre fogom a világító pisztolyomat
és egyet lőni akarok vele, mikor az oroszok
^Hurra* és ,Uj-uj" kiáltással rohamoznak. —-
Legényeim persze szó nélkül elkezdenek tüzelni.
Állásunk igen jól meg volt erősítve, ugy
hogy háromszoros drótakadályon kívül még
fatorlaszok és aknák Is voltak lefektetetve. —
Tüzelésünk alatt az oroszok lefeküdtek, kik
még a fatoriasznál megakadtak. Pár perc múlva
a tüzelést beszüntettem, ami ez óriási zajhoz
képest igen szépen sikerült. Most az oroszok
az előresiető tartalékjukkal ismét rohamra Indulnak
és vad kiáltásokkal ismét ránk törni
igyekeznek.
Ezen másodszori rohamuk tüzelésünk alatt
ismét megtört. Nemsokára a tüzet ismét beszüntettem.
Az oroszok i^y látva, hogy célt
nem érnek el, cselhez folyamodnak. Ugyanis,
miután a tüzet beszüntettem, az oroszok kiabálták
a Hurrá és Uj-uj rohamszavukat, de fekve
maradtak. T. 1. ők azt sejtették, hogy majd
mi tüzelni fogunk és igy a löszerünk el fog
fogyni. És csakugyan ez sikerült is nekik,
amennyiben, ha nem is jöttek előre, de tisztán
a kiabálásra tüzelni kezdtünk. Ezalatt az
oroszok egyes emberei annyira előre szemtelenkedtek,
hogy már a drótakadályt kezdték
vágni, sót már egy benn is volt a fedezékünkben,
akit sikerült egy lövéssel leteríteni. Én
magam is két muszkát lőttem le, akik előttem
vagy tiz lépésre szaladgáltak, szinte összegabalyodva
a drótakadályokban.
Közben az oroszok ismét erősítésekét kapnak,
ugy, hogy most már 1000-1500 orosz
áll szemben az én 50 emberemből álló szakaszommal.
— A tüzet Ismét beszüntettem. Erre
a muszkák újra kiabálják rohamszavukat, de
most sem jönnek előre. Persze, most már én
sem engedem tüzeltetnl a legénységemet, ugy,
hogy csönd van. Ezt az alkalmat szerették
volna fölhasználni az oroszok az előretörésre,
de ez Is meghiusult. mert csak egy orosznak
kellett megmozdulnia és a drótot mozgatnia,
máris minden emberem a hang Irányába lőtt.
Ez vagy hétszer Ismétlődött meg, amikor öt
óra felé virradni kezdett.
Mindezek közben természetesen küldöncküldönc
után ment hátra lőszerpótlásért, habár
lőszerünk bőven volt; de számit"-* arra,
hogy ez a roham tovább fog tartani, pótlásról
kellett gondoskodni. A tüzelés közben egy
orosz golyó az ujjamat is érte, de oly jelentéktelen
volt a sérülés, hogy azt csak reggel
vettem észre, mikor már világos leit és véres
volt az ujjam. Mindezek megtörténte után az
oroszok reggeli öt óra felé hátrább vonultak,
hogy állásunktól mintegy 100 lépésnyire beássák
magukat. Természetesen ez sem sikerült
nekik, mert már kezdett világosodni, másodsorban
megakadályoztam ezt a tüzeléssel, ugy
hogy végre Is vissza kellelt vonulniok. Erre
járőreimet kiküldtem, akik először tiz puskás
muszkával térnek vissza, majd mind több és<
több muszkát hoznak, ugy, hogy végre Is
háromszázra emelkedik a számuk. Előzőleg
kifelejtettem, hogy két aknánk is felrobbant,
ahol körülbelül öt-öt muszka búcsúzott el az
örök másvilágra.
Reggel, mikor már teljesen csend volt, csupán
az oroszok rémes haláljajgatásai voltak
^hallhatók, kiküldtem a járőröket és a sebesültvivőket,
akik először a nehéz muszka sebesülteket
hozták be, majd pedig a halottakat. Az •
oroszok vesztesége 300. halott — nálunk két
sebesült volt — és 300 teljesen fölszerelt
fogoly.
Dicséretre méltó katonáink páratlan engedelmessege,
kitartása és kötelességérzete, amit
a kis históriánál tanúsítottak.
Nevezetes volt ezen munka azért, mert ha
az oroszok itt betörnek, ugy az egész Erdőskárpátoknál
levő csapatoknak, nevezetesen a
duklai horpadásban levőknek egy védelmi vonallal
hátrább kellett volna állást foglalnlok.
Mindezt azonban megtakarítottuk két sebesült
árán. —
Eszük ágában sem volt többet ezek után
ott szemtelenkedni az orrunk előtt, ugy, hogy
most már napjaimat teljes csendben s nyugalomban
töltöm el. Az orosz halottakat természetesen
eltemettük, akiknek sírhelyét kereszt
jelzi. Felemlítendő ezenkívül a mellettem levő
...-lk honvéd gyalogezred géppuskájának működése,
ami abból volt látható, hogy egy
orosz halott ingében 31 lyukat találtunk.
HÍREK.
Előléptetett 48-as tisztek. A nagykanizsai
41. gyalogezred tisztikarából a Verordnungsblatt
mai számának közlése szerint őfelsége
az alábbi előléptetéseket eszközölte: őrnagy
lett Mihályi Jenő kapitány, főhadnagyok lettek
Hrusóczy Oyőzö, Periélé István és Jánoska
Qyula tényleges és Báránd Ernő tartalékos
hadnagyok, % hadnagy lett Bentzik Ferenc
tartalékos zászlós.
fl gimnáziumi tandljelengedések. Tegnap
délután dr. Sabjdn Oyula polgármester elnöklésével
bizottsági Ölést tartott a városi képviselőtestület
gimnáziumi bizottsága, mely a \'
nagykanizsai főgimnázium tanulói által a városi
tanácshoz benyújtott tandijmentességi kérvények
sorsa fölött döntött. Igazán a korra jellemző,
hogy a gimnázium tanulóinak nem
kevesebb, mint kétharmad része tandijelengedésért
folyamodott. Természetesen a kérvények
túlnyomó részét elutasításra véleményezte
a bizottság, inert a város még igy is éppen
eleget fizet rá a főgimnázium költségeire. Az
intézet 465 tanulója közül 196-an pályáztak a
tandíjmentességre és a bizottság az évközi
bizonyítványok és Horváth Oyörgy Igazgató
információja alapján a 196 kérvény közül 58-at
fogadott el egész tandíjmentességre, 23-at fél
tandíjmentességre és 110 kérvényt elutasított.,
A bizottsági ju/aslatot a tanács legközelebbi
városi közgyűlés elé viszi, mely elé a tulaj-
1915. május 6. ZALAI HÍRLAP 3. #lá*l.
donképpenl döntés tartozik. Ez azonban már
csak formalitásnak számit, mert a tandíjmentességi
kérvények sorsa a bizottsági javaslattal
végleg elintézettnek tekinthető,
fl hatósági kukorica- és burgonyaárusltás
Nagykanizsán. Mintegy ötször adtunk
hirt arról, hogy a nagykanizsai városházára
hatósági kukorica és burgonya érkezett s abból
mindenkinek a lehető legolcsóbb áron
minden szükséges mennyiség jutott. A hatósági
krumplivásár a kanizsai városházán a mai
nappal valószínűleg véglegesen véget ért, mert
megállapilhatólag mindenki, akinek szüksége
volt krumplira, teljes mértékben kielégítette
szükségletét, s mig az első szállítmányokra
nagy mohósággal vetette rá magát a közönség,
a minap érkezett utolsó waggon burgonya
már alig akart elfogyni. Annál nagyobb
hiány mutatkozik még mindig kukoricában,
noha abból is 47,000 kilogramnyi mennyiséget
szerzett és adott el a nagykanizsai rendőrkapitányság.
Midőn a legutóbbi 2 waggon hatósági
kukorica eladása a városházán megkezdődött,
valóságos verekedés támadt a reflektánsok
között. Háromszáznál többen akartak
vásárolni ez alkalommal a hatósági kukoricából.
de csak 178-nak jutott, s ezek közölt
Is aránylagosan kellett beosztani az eladásra
kerülő 172 métermázsa kukoricát. Ennek az
óriási kukorica éhségnek az a magyarázata,
hogy a nagyszámú állattartók minden egyéb
mag-takarmány teljes hiányában, mindnyájan
a kukoricára vetik rá magukat s igy abból
minden mennyiség kevés. A karuzsai rendőrkapitányság
a további hatósági burgonyavásárt
miután a közszOkségtet tetj«f kielégítést
nyert, beszüntette, ellenben kukoricából minden
még megszerezhető mennyiséget meg fog
szerezni s arról a Zalai Hirlap utjln mindenkor
értcsitt a közönséget. Két hónap óta végzi
minden elismerést megérdemlő buzgósággal a
rendőrkapitányság s főleg Füredi János rendőrtiszt
a hatósági kukorica és burgonyabeszerzést
és eladást. E két hónap alatt az
alábbi, igazán inpozáns mennyiséget forgalmazta
Nagykanizsán a hatósági knkorica és
burgonyavásár: 7 waggon (72.000 kg.) burgonyát.
5 waggon (47.000 kg.) kukoricát és
1000 kg. hagymát.
Diftiritisz Járvány zalai községekben.
Sümegről jelentik, hogy Ukk és Qyömörő
északzalamegyei községekben diftiritisz járvány
lépett fel. A hatóság minden intézkedéseket
megtett a veszedelmes betegség elnyomására.
Trlestl általános biztosító társulat. (Assicurazioni
Qenerali) Budapest, V., Dorottyautca
10. és 12. A .Közgazdaság" rovatában
közöljük a Triesti általános biztosító társulat
(Assicurazioni Oenerali) e legnagyobb, leggazdagabb
és legrégibb biztosító intézetünk mérlegének
főbb adatait. Teljes mérleggel a társulat
mindenkinek, aki e célból hozzá fordul
a legnagyobb készséggel szolgál. Az intézet
elfogad: élet-, tüz-, szállítmány-, üveg- és
betörés elleni biztosításokat. Közvetit továbbá:
jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiztosító
r. t.. baleset- és szavatossági biztosításokat
az Első o. általános baleset ellen biztosító
társaság, valamint kezességi és óvadékbiztosításokat,
eltulajdonítás, lopás, hűtlen
kezelés és sikkasztás elleni biztosításokat és
versenylovak, telivérek és egyéb értékesebb
tenyészállatok biztosítását a .Minerva" általános
biztosító részvénytársaság, valamint árués
utlpodgyászbiztositásokat az Európai árués
utipodgyászbiztosiló részvénytársaság szánba.
A nagykanizsai főügynökség Danneberg
J. és Weisz.
Ft LEPfllN.sorozat egy szenzációs drámája
kerül csütörtökön és pénteken a Berlin-mozgó
műsorában bemutatóra, f l zöld lámpa cimü
szenzációs három felvonásos bűnügyi dráma
két fegyházbüntetett ember életét és küzdelmeit
tárgyalja, miközben a szebbnél szebb
és Igazán megható jeleneteket tátja a néző.
A film egy remekmű, — a főszereplő Lepain,
az apacskirály pedig oly műélvezetet nyújt
játékával, hogy mindenki érdeklődését mindvégig
leköti. — A kiegészítő műsor szintén
a legjobb képekből van összeválogatva, ezek:
Apjának legszebb választottja, megható
dráma egy felvonásban, Hadi Híradó, legújabb
harctéri felvételek, Erős kezek, rendkivül
humoros, fl két soffőr, szalon vigjáték.
A műsor szenzációs érdekessége, a képek
tisztasága méltán megérdemlik, hogy e két
napon mindenki megtekintse azokat.
fl polgárőri szolgálat. Ma, csütörtökön este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Oodinek József, HefferGéza, Bárány András,
Veszter József, Schlesinger Kálmán, Polgár
Manó, Sáfrán Lajos, Hege Jenő, Andri István,
Melz József, Vellák Lajos, Mersdorf János,
Pollák Alajos, Ludvig Konstantin, Somogyi
Ferenc, Bruncsics Ferenc, Kozinczky Dezső,
Kosek Ferenc. Bicó Aladár, Vincze István.
M E G N Y I L O T T I
nyékre adott kölcsönök 59.112.928 K 90 f.
3. Letétbe helyezett értékpapírokra adott kölcsönök
8.214.029 K 07 fillér. 4. Értékpapírok
257.435.899 K 59 f. 5. Követelések államokoál
és tartományoknál 42.255.393 K 72 f. 6. Táica
váltók 421.637 K 44 f. Készpénz és az intézet
követelései a hitelezők követeléseinek levonásával
5.160.526 K. 42 f. összesen 480.964.656
K 23 f. Ezen értékekbM 90 millió korona
magyar értékekre esik.
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú G y u l a .
Szerkesztő: QQrtlsr I s t v á n .
Szprvas-ndlió
Plocz-tér. »
D E D I I l i nagwmoza 6.1 DCKLIÍ1 Haponta elOa(Lf
Szívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Csütörtök és péntek, április 6. és 7-én
Zöld lámpa Szenzációs bünügyi dráma 3 felv.
Apjának legszebb választottja, megható
dráma egy felvonásban. Hadi hiradó,
legújabb harctéri felvételek. Erős kezek,
humoros. A két sofför szalon vigjáték.
Etóadáaok hétköznap S ét 9, vaaár- éa ünnepnap
3, 5, 7 éa 9 órakor. — Rendet helyárak.
Közgazdaság,
fl Trlestl Általános Biztosító Társulat
(Assicurazioni Qenerali)
f. évi április hó 14-én tartott 83-ik rendes
közgyűlésén terjesztettek be az 1914. évi mérlegek.
Az előttünk fekvő jelentésből látjuk,
hogy az 1914. december 31-én érvényben volt
életbiztosítási tőkeösszegek 1.295.816.563 —
koronát tettek ki és az év folyamán bevett
dijak 57.686.190 korona és 74 fillérre lugtak.
Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 20.917.413
korona és 91 fillérrel 419.031.610 korona 88
fillérre emelkedett. Az életbiztositottak osztalékalapja
8.041.461 korona 38 fillért tesz ki. A
tűzbiztosítás! ágban, beleértve a tükörüveg
biztosítást, a dijbevétel 10.394.853.656 — korona
biztosítási összeg után 32.885.788 korona
77 fillér volt, miből 11.563.659 korona 31 fillér
viszontbiztosításra fordíttatott, ugy, hogy a
tiszta dijbevétel 21.322.129 korona 46 fillérre
rúgott és ez összegből 15.485.810 korona 20
fillér mint díjtartalék minden tehertől menten
övő évre vitetett át. A jövő években esedékessé
váló dijköteiezvények összege 156.652.322
korona 43 fillér. A betörésbiztositási ágban a
dijvevétel 1.873.C80 korona 84 fillérre rúgott,
miből levonván a vlszontbiztást. a tiszta díjbevétel
1 032.082 korona 74 fillért tett ki. A
szállítmánybiztosítási ágban a dijbevétel kitett
7.566.223 korona 43 fillért, mely a vlssontbiztosltások
levonása után 3.514.676 korona 21
fillérre rúgott. Károkért a társaság 1914-ben
48.992.434 korona 88 fillér és alapítási óta
1.212.012.598 K 55 f. fizetett ki. E kártérítési
összegből hazánkra 244.624.706 K 27 f. esik.
A nyereség-tartalékok közül, melyek összesen
13.978.966 K09 f-re rúgnak, különösen kiemelendők:
az alapszabályszerinti nyereség-tartalék
mely 8.604.388 K 84 f. tesz ki, az értékpapírok
árfolyam-ingadozására alakított tartajék,
mely az idei átutalással együtt 2.575.771
K 48 f-re rug, továbbá felemlítendő a 160.000
K-ra rugó kétes követelések tartaléka és az
ingatlan tartalék, mely az Idei átutalással
2 638.805 K 77 fillért tesz kl. Részvényenként
500 arany frank osztalék kerül kifizetésre. A
társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek
az idei átutalások folytán 456.949.184 K 97
f-ről 480.984.656 K 23 f-re emelkedtek, a következő
elsőrangú értékekben vannak elhelyezve:
1. Ingatlanok és jelzálog követelések
108.383.641 K. 09 f. 2. Életbiztosítási kötvé-
I I R• • A M• • I• I I "R"ot"cofaőrtHkrtécap 4. TptWaluoat aXJ.B .
Szerda, csütörtök, május 5. és 6-án
/
íren csont fiatal w remek és pikáns vigjáték 3 felvonásban.
A vak koldus, hatásos nigy dráma. —
Furlana, természeti felvétel a legszebb
velencei láncokról.
Elóadátok hétköznap 6 éa 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 5, 5. 7 ét 9 órakor.
Mérsékelten felemelt helyirak. — Baffett.
REISZ c l m , s z o b a , é p ü l e t , $
ü u t o r f e r t í v ú l l n l i i t i i 3
R
M
8 j Szobák festése 12 koro- 9
$ nőlól feUeöli.: LejuJüUl) i\\\\ $ minimál szive: érle- jjj
- sttésu aroaaa) J f l / J kH *
Tanonc fizetéssel
azonnal feluététIK
J
4 oldal.
1 ;15 m\\jus 6
, MEGH2D1T9TTUK
• AVILÁG2T!
(esti vállalata
. tfafiykanlzso, Mcfiyar-u. Z3 ,
tlOOl J fcOIÍÖIdl f a e r e z é s
roúrvúoy nlúniolok fűtése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzékűnk
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes váztatrajzzal
felszólításra*
díjtalanul szolgálunk I 11
G E R E P - Í N B É I A T A N D R Á S S Y - Ú T I
Vezórképviselet:
GÜTEIBEBGIK: KAÜYRAIIZSA.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• felfrissítettem. = = = = =
Raktáron tartok May és
H o l f c l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemQeket. ::
===== A legfinomabb árukl — =
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldt}er$eMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
# hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (MOnz és Goldberger) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. május 7. péntek 103. szám
Z A L A I H I R L A ^ P t á r s a d a l m i és közgazdasági napilap.
tijOfiaatéftl Arak i Helybon háxtaox hordva I hóra I K.
IgyM (zám 4 tlll*r Vidékre, pot\'tán . . I hórn l\'50 K.
Nyllttér ét hlrdetérc* m«-KáUap(toit Arak nerlnt.
Hpv.xér:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda C»«ig»ry-tit 7. izái*.
Telefont SxcrkesitO»«R 41. Kiadóhivatal 41.
&
1915. évi (második)
a második hadikölcsön kibocsátásával fontosságú nemzeti érdeket is, amely
megnyíló alkalmat arra, hogy heverő győzelmes hadseregünk hadiszükségletelés
elhelyezést nehezen találó tőkéinek nek fedezésére szükséges anyagi eszköbiztos
és Jövedelmező gyümölcsöztetést zök minél bőségesebb előteremtéséhez
biztosítson, szolgálván ezzel azt a nagy- fűződik.
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BA1K
HAG9KIH1ZSAI FIÚKJA
nlDt o mony. Ur. pénzflgynlDlsterinm áltól
mim
h i v a t a l o s a l á í r á s i hely
I legközelebb kibocsátásra kerülő uj hadikölcsön
címleteinek jegyzésére,
bejelentéseket már most elfojat
I szDkséieltelfi felvilágosllásokkti készséggel
szolgál a bankfiók vezetősége.
Őrleti órák tf. e. v » 9 - M i . — Telefonszám 20.
A második magyar
hadikölcsön.
A sajtóban közzétett előzetes hivatalos
értesítés révén ma már mindenfelé
eljutott a második magyar hadikölcsön
küszöbön álló kibocsátásának híre és
széles rétegekben éppoly általános érdeklődést
keltett, mint az ősszel aláírásra
bocsátott első hadikölcsön. Gazdasági
és. pénzügyi életünk kiválóságai
egyételmüleg alkalmasnak jelezték a jelenlegi
időpontot arra, hogy a második
hadikölcsön a biztos siker reményével
kerüljön kibocsátásra. És valóban ugy
közgazdasági, mint pénzügyi helyzetünk
a hosszan elhúzódó háború ellenére is
oly fokú teherbírásról tett bizonyságot
és épp a jelen időpontban oly kedvező
jelenségeket mulat fel, hogy a nemzet
pénzügyi erőfeszítésének második próbatétele
előreláthatólag semmiben sem marad
mögötte az első hadikölcsön fényes
eredményének. A pénzpiacon nagy pénzbőség
mutatkozik, amelynek világos jele
a hivatalos bankkamatlábnak 5%-ra\'törtönt
leszállítása és a magánkamatlábnak
békés időkre emlékeztető alacsony volta.
A kedvezően alakuló harctéri helyzet
egyre jobban előcsalogatja azokat a tőkeerőket,
amelyek a háboruokozta első
riadalomban a gazdasági élet vérkeringéséből
kivonattak és elrejtőzve eddig
gyümölcsözetlenül hevertek. A jelentkező
nagy tőkekinálattal szemben a hadiállapot
által lényegesen korlátozott gazdasági
életünk természetszerűen nem tanusihat
megfelelő felvevő képességet és
igy az adott körülmények között közönségünk
bizonyára sietni fog megragadni
A világháború.
A sorlkel Muhi lelentősése.
Sajtóhadiszállás. A nyugatgaliciai óriási
diadal utáni ötödik napon most már
ideje jut az egyesült osztrák-magyar és
német vezérkarnak a Dunajec mellett
elért döntő siker előzményeit és stratégiai
jelentőségét megállapítani. A Conrád
osztrák-magyar vezérkari főnök által
megtervezett és Mackensen német tábornok
parancsnoksága alatt végrehajtott
végzetes vereség a nyugatgaliciai
orosz haderőt éppen uj átcsoportosítás
közben érte, melyet az oroszok azzal
a szándékkal foganatosítottak, hogy az
átcsoportosított erőkkel ők törjék át a
mi nyugatgaliciai frontunkat és Krakó
ellen vonuljanak. A mérhetetlen jelentőségű
diadalt Oorlicénél a lehető legroszszabb
teiepen arattuk és az kizárólag a
stratégiai fölénynek tulajdonitható, melylycl
vezérkarunk az oroszokkal szemben
rendelkezik.
Katasztrófa előtt
a kárpáti orosz seregek.
Sajtóhadiszállás. A kárpáti frontnak
közel száz kilométernyi vonalán katasztrófa
fenyegeti az óriási orosz haderőt,
mely olt, a Kárpátok számtalan kisebbnagyobb
völgyeiben hihetetlenül megerősített
hadállásokban helyezkedett el. —
Magyarország felől talán semmi áldozattal
sem lehetett volna e hadállások elhagyására
kényszeríteni az oroszokat,
kik a gorlicei vereség után sietve menekülnek
a hálbatámadás veszélye elől kifelé
a Kárpátokból. A komiocnai völgyet
majdnem összes ágyúik hátrahagyásával
hagyták el az oroszok. Zborótól Lupkowlg,
tehát több mint 50 kilométernyi
kárpáli fronton, csak azok az
orosz csapatok tudnak megmenekülni
az üldöző kárpáti seregeink
által való elfogatástól, melyek már
napokkal ezelőtt megkezdték a
Oalicia felé való visszavonulást. —
A többieknek, közlük igen nagyszámú
nehéz tüzérségnek, semmi reményük sem
lehet a megmenekülésre. Általában a
gorlicei diíidal nemcsak a Kárpátoknak
az oroszoktól való teljes felszabadulását
eredményezi, hanem a kárpáti orosz
haderő legnagyobb részének katasztrófáját
is maga után fogja vonni.
Ennek kifejlődéséhez azonban még több
napi időre lesz szükség. A gorlicei győzőnek,
Mackensen 1 tábornoknak diadalmas
seregein kivül Boroevics tábornok
kárpáti seregei is a legnagyobb
eréllyel üldözik a menekülő oroszokat.
Az orosz beismerés.
Rotterdem. A legutóbb megjelent orosz
hivatalos Wlentés közli, hogy az orosz
haderőnek^ nyugatgaliciai katasztrófáját
az osztrák-magyar nehéz tüzérségnek
az orosz tüzérséggel szemben
való nagy fölénye Idézte elő.
Libau ostroma előtt.
Koppenhága. Orosz hivatalos jelentés
közli, hogy a németek által körülözönlött
Libau város előtt a tengeren megelent
egy német cirkáló és több tor-
)edónaszád. Közli a jelentés, hogy
Jbau ostroma a küszöbön van.
Nagyköveteink az
olasz külügyminiszternél.
Berlin. Rómából jelenlik: Tegnap a
német és osztrák-magyar római nagykövetek
Sonnino olasz külügyminiszternél
voltak, aki velük több órán át tartó
tanácskozást folytatott E nagyköveti
tanácskozás után az olasz kormánytagjai
minisztertanácsot tartottak.
Az országgyűlés.
Hesszauaztúk az Indemnltds. .
Budapest. Beöthy Pál képviselőházi
elnök ma délelőtt megnyitván a Ház
ülését, bejelentette, hogy Szmrecsányi
György sürgős interpellációra kért engedélyt,
melynek tárgya a szerémségl
állapotok kritikája.
Ezután a Máz harmadszori olvasás
után elfogadta az indemnitási javaslatot.
Vita nélkül tárgyalták le az uj horvát
pénzügyi egyezményről szóló törvényjavaslatot.
A közadókról szóló javaslathoz
Hegedűs Lóránt rílferádája után
NEMZETI HADIKölcsön
2. oídal. ZALAI HIKLAP 1915. május 7.
Pölonyi Géza Mólt hozzá, több kifogást
emelve a javaalat ellen. Megjegyzéseire
TeleszVy János pénzügyminiszter
adott szakszerű felvilágosítást.
Az ülés folyik.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos.) A nyugatgaliciai egész
arcvonalon a szövetséges csapatok sikeresen
haladnak előre. Az ellenségnek még érintetlen
csapatai kedvező védelmi állásokban kisérlik
meg a sietős visszavonulás fedezését. Győzelmes
hadseregünk oldaltámadással a Beszkidekben
levő nagy orosz haderőket súlyosan
veszélyeztetik. Jasló és Dukla vidékét már
elfoglaltuk. A folyamatban levő nagy harcok
teljessé fogják tenni a harmadik orosz hadsereg
megsemmisítését. A foglyok száma már
meghaladja az 50.000-et. Egyébként a helyzet
változatlan. Az Orava-völgyében az oroszoknak
az Ostry-mag.islat ellen intézett erős támadását
visszavertük és 700 oroszt elfogtunk.
* Höfer altábornagy.
E jelentés tartalmát Tisza István gróf miniszterelnök
egy óra után előadta a képviselőházban,
ahol a bejelentés óriási lelkesedést
keltett.
A háborús Zalamegye
A negyedévi alispáni Jelentés.
Tarnow a mienk.
Budapest. (Hivatalos) Csapataink a Dunajcctől
és Bialától keletre fekvő magaslatokon
a legutolsó orosz állásokat is elfoglalták. Ma
(csütörtökön) délelőtt tiz óra óta Tarnow
újra birtokunkban van. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Csaknem az egész arcvonalon
heves tüzérségi harc volt. Ypernnél,
ugy a Vanhcule-major elfoglalásával, mint
Messlnes—Ypem közötti vasút mentén előbbrehaladtunk.
Néhány száz embert foglyul ejtettünk
és tizenöt géppuskát zsákmányoltunk.
Combrestől nyugatra fekvő erdővidéken egy
előretörés alkalmával négy francia tiszt, 135
főnyi legénység, négy géppuska és egy aknavető
kezünkben maradt. Tegnapi támadásunk
Ailly-I erdőben kívánt sikerrel járt. Ellenséget
állásából kivertük, több mint 2000 francia,
köztük 21 tiszt, továbbá két ágyú, valamint
több géppuska és aknavetőt zsákmányoltunk.
Franciák véres vesztesége is súlyos volt
Flireytől északra Croix des Charnesnál. Ellenség
támadott és előbb említett helységtől
északra egyik lövészárkunkba hatolt egy kis
darabért még harcolunk, valamennyi többi
helyeit franciákat visszavertük. Vogézekben
egy SteinabrQcktől északra fekvő állásunk
ellen intézett előretörést visszautasítottunk.
Keleti hadszintér: Mitautól délnyugatra, Szadowtól
délre és Rossienietől keletre a harc
még tart. Kalvarjától délkeletre és délnyugatra
nagyobb orosz erők a tegnapi nap folyamán
több ízben megtámadták állásainkat, az ellenség
valamennyi támadása igen nagy vesztesége
mellett meghlusu.lt. Épnly kevés sikerrel jártak
az ellenség előretörései hídfőink ellen. Grodnó
várát ma éjjel bombáztuk.
Délkeleti hadszintér: Nyugatgaliciában a menekülő
ellenség utóvédjei megkísérelték, hogy
Mackensen vezérezredes parancsnoksága alatt
álló szövetséges»csapatok ellen kétségbeesett
védekezést fejtsenek ki, ellenállásuk azonban
Wisloka balpartjának magaslatain, ugy a Ropa
torkolata fölött, mint az alatt Is súlyos csapásaink
alatt megtörött. Viszlokán át az átkelést
nemcsak még tegnap este kierőszakoltuk, hanem
Dukla község elfoglalásával Dukla szoros
útját ts biztos hatalmunkba kerítettük. Tarnowtól
keletre fekvő vidéken és ettől északra Visztuláig
a Dunajec jobb partján késő éjszakáig
folyt a harc. Eddig foglyul ejtett oroszok száma
a negyvenezret megnaladja. E mellett nem
szabad figyelmen kivül hagyni, hogy tisztán
arcélharcunkról van szó. Beszkldekben Lupkow
szoros utja mentén kedvezően halad előre
Marwltz lovassági tábornok erőinek támadása
párhuzamosan osztrák-magyar sereg támadásával,
amelynek kötelékébe ezek az erők táróin
ak. A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Saját tudósítónktól.
Árvay Lajos alispán a hétfőn, f. hó 10-én
tartandó vármegyei közgyűlésre szóló meghívókkal
együtt bocsátotta ki az 1915. év
január-márciusi időszakra vonatkozólag Zalavármegye
közállapotáról szóló részletes jelentését.
A jelentés bő részletességgel szól a háborús
Zalavármegyének a vármegyei közigazgatás
összes ágazatalt érintő kérdéseiről, s nem \'
egy helyen nagyon nevezetes közléseket tartalmaz.
Ezek közü^ megfelelő rövidítésekkel,
az alábbiak érdeklik az egész vármegye közönségét.
A zalai termés biztosítása.
Közli az alispán, hogy a mezőgazdasági
munkák ellátásának biztosítása végett egész
Zalavármegyében megalakultak a községi (körjegyzőségi)
gazdasági bizottságok, melyek fölölt
a megyei gazdasági intéző bizottság áll.
Ezek tevékeny működést kezdettek, s működésűk
nyomán a legszebb remény kecsegtet,
hogy teljes sikert fogunk elérni. Az alispánhoz
beérkezett jelentések szerint a tavaszi munkák
ellátása egész Zalamegye területén biztosítva
van, s azok nagy részben már be is fejeztettek.
A földmlvelésügyi miniszter az alispán
előterjesztésére felhatalmazta öt, hogy ott,
ahol munkaerő hiányában nem tudják a földeket
megművelni, de akkora hiány még sincs, hogy
hadifoglyok volnának Igénybe vehetők, — olt
közerőt rendelhessen ki. (Nagykanizsán, mint
már közöltük, a rendőrkapitányságra v^n ruházva
ez az alispáni jog, s a rendőrkapitányság
50-nél több esetben rendelt ki lovas segítséget.
A szerk.)
A hólyagos himlő.
A három muraközi faluban fellépett hólyagos
himlőjárvány ismertetésével egy teljes sürün
nyomtatott Ivoldalon át foglalkozik az alispáni
jelentés, Az említett három községben, Muraszentmárián,
Alsómihályfalván és Ligetváron
március elején lépett fel a veszedelmes járvány.
A csáktornyai járás orvosa, majd a zalaegerszegi
járásorvos, dr. Halász Miksa megyei tb.
főorvos küldetett ki a járvány terjedésének
meggátlására. A tiszti orvosok a már bezárt
Iskolák és ovorta épületeit foglalták le Ideiglenes
járványkórház gyanánt, s ezekben helyezték
cl a betegeket.
Április 2-án az alispán Is kiutazott a járvány
által meglepett községekbe és megtiltotta, hogy
e községek lakói más községbeliekkel érintkezzenek
és a Itfrom megfertőzött község összes
felnőtt lakosságát himlő ellen beolttatta. —
Az oltás után 15 nap leteltével a fertőzésre
gyanúsak megfelelő fertőtlenítés után minden
korlátozás alól feloldattak. A betegség pár
kivétellel enyhe lejotyásu. A járvány eredeté
nem volt kideríthető, azonban minden jel
odamutatott, hogy a Stájerországba vasúti
munkára járó muraköziek hurcolták azt bc.
A betegség fejleményeit az^alispán állandóan
figyelemmel kiséri és azokhoz képest fo^ja a
további Intézkedéseket megtenni.
Március végéig Muraszentmárián hólyagos
himlőben 38-an betegedtek meg, akik közül
4 meghalt és 15 meggyógyult. Alsómlhályfán
14 beteg közül I meghalt és 4 meggyógyult.
Ligetváron pedig 5 beteg gyógykezelés alatt
van. A/, alispáni jelentésnek e passzusa azzal
végződik, hogy a végrehajtott óvintézkedések
alapján minden remény megvan ahhoz, hogy
a járvány hamarosan megfog szűnni.
H I R E K
A vőrmegye közegészségügye.
Ami a közegészségügyi állapotokat illeti, a
felnőttek egészségi állapota nem volt kedvező.
Uralkodó betegségek voltak a légző szerveknek
hurutos és lobos bántahnai, az influenza
és az Izom és izületi c<uzok. A fertőző betegségek
közül a hólyagos himlő fordult elő a
perlaki járás területén Murasientmária, A\'sómihályfilva
és Ligetvár községekben.
A gyermekek egészségi állapota sem volt
kedvező, mert az emésztő — s a kedvezőtlen
időjárási viszonyoknál fogva — a légzőszervek
hurutos bántalmak s a vörheny és kanyaró
uralkodtak közöttük. A kanyaró Nagykanizsán
járványosán lépett fel, aminek következtében
dr. Szekeres József m. tb. t. főorvos bízatott
meg az ellenőrzéssel, kinek jelentése alapján
a szükséghez képest a helyszínen személyesen
is megfelelő intézkedések foganatosítását helyezi
kilátásba az alispán. (A kanizsai kanyaró
járvány azonban már teljesen megszűntnek
tekinthető. A szerk.)
A bejelentésre kötelezett fertőző betegségeknek
a január-márciusi negyedévben a vármegye
területén előfordult valamennyi esetét
számszerűleg felsorolja at alispáni jelentés.
E számok közül az alábbiak érdemelnek különös
említést:
A fertőző betegségek közű! legtöbbször a
kanyaró fordult elő és pedig 272 esetben,
melyek közül csak 7 végződött halállal. —
Vörheny 203 esetben fordult elő (12 katonánál
is), köztük 26 halálos kimenetellel. Hólyagos
himlőnek 60 esete volt, 6 halállal. Vérhasnak
(31 katonánál) 56 esete közül 22 volt
halálos végződésű.
Tanévzárás a kanizsai főgimnáziumban.
A kultuszminiszter tegnapelőtt rendeletet bocsátott
ki, hQgy mindazon iskolákban, melyekben
a háboru kezdete óta\' két hónapnál több
vakáció nem volt, a tanévet junius vége helyett
már május 22\'én, tehát a pünkösdi-ünnepekát
megelőző szombati napon kell befejezni.
Ezután már Lsak az Írásbeli és szóbeli
érettségi vizsgálatok következnek a jnég le nem
érettségizett (tehát nem hadköteles) ifjak részére.
A miniszteri rendelet a nagykanizsai
főgimnáziumhoz is megérkezett, s minthogy
itt nem volt e tanévben még két hónapi Időnél
több szünet a tanításban, a kanizsai gimnázium
Is befejezi pünkösd-szombaton az
1914—15. tanévet. Az évzáró vizsgák a kanizsai
gimnázium 1—VII. osztályaiban Horváth
György Igazgató közlése szerint jövő szombaton,
május 15-én kezdődnek és 21-én befejeződnek
és másnap, 22-én ünnepélyes Tediummai
lesz a tanévzárás, a bizonyítványok kiosztása
és az ifjúság hazabocsátása. Az érettségi
vizsgák a kanizsii főgimnáziumban junius
hó folyamán lesznek, azok terminusát azonban
a tankerüfeti főigazgató fogja msgállapitani.
A tanév időelőtti befejezéséről a következő
félhivatalos közlemény jelent meg, mely a
rendkívüli intézkedés m igyarázjtát is mi»adja.
És pedig :
Tekintettet egyrészt a mai rendkívüli gazdasági
helyzetre, a milynél fogva a gyermekek
Iskoláztatása nagy költség jel és egyéb nehézségekkel
jár, másrészt arra, hogy a tanulók
egy részének segítségére a gazdasági és egyéb
munkák elvégzésénél a szülői háznak is szüksége
van, a vallás- és közoktatásügyi minlsz
ter rend:letet adott kl, anílfyel inigingedi,
\'•ym
1915. május 7. ZALAI HÍRLAP 3. oldal.
hogy mindazokban a középiskolákban, amelyeknek
szorgalmi ideje két hónapnál nagyobb
m e g r ö v i d ü l é s t nem szenvedett, a folyó Iskolai
év az I—VH. osztályokban a rendes tanulókra
ítézve már május 22-én bezárassék és a magánvizsgálatok
Is e hónap hátralevő napjain
megtartassanak. A szóbeli érettségi vizsgálatokat
ellenben a rendes Időben, azaz junlus
folyamán a már k i j e l ö l t időben kell megtartani.
A t ö b b i középfokú iskolára vonatkozóan
(polgári és felsőkereskedelmi Iskolák, felsőbb
leányiskolák, leánygimnáziumok, óvónőképzők,
tanító- és tanitónö-képzők) a miniszter hasonló
képpen intézkedett s ttgyanily intézkedések
esetleges megtételére az összes egyházi főhatóságokat
is fölhatalmazta.
Felemelték a kanizsai kórház betegápolás!
diját. Évtizedes panasza volt a nagykanizsai
kórház igazgatóságának, hogy a napi 1
korona 78 fillér belegápolási dlj kevés. Valahányszor
ugyanis a városi tanács annak eme-j
tését határozta el, a belügyminiszter egyszer
sem ment bele az emelésbe. Néhány hónap,
óta egyenesen csőddel fenyegette a városi
közkórház egész háztartását ez az alacsony
díjszabás, mert a napi 1 korona 78 fillérből
a betegek életnjczLsérc mindössze 88 fillér jutott,
ami a mai élelmiszer-drágaság mellett a
legszegényebb egészséges einber napi koszU
jára is alig lehet elégséges, nem pedig a gyakran
különleges táplálkozást igénylő kórházi
betegek\'ellátására. Az 1 K \'78 fillér betegápolás!
díjnak l K 90 fillérre való -felemelését
kérte pár hete ismét a közkórház, hogy az
élelmezésre eső 88 fillér 1 koronára legyen
kiegészíthető. A városi tanács a legpárlolóbb
indoklással terjesztette fel a kérelmet a minisztériumhoz
és várta a feleletet. Ezt a belügyminiszter
most a BelUgyi Közlöny ma érkezett
számában országos intézkedés keretében adja
meg, s rendeletében az összes állami felügyelet
alá eső kórházak betegápolási diját átlag
15% kai felemeli. A magyarországi kórházak
részletes felsorolásánál közli a rendelet, hogy a
nagykanizsai kbzkórház betegápolást dija ezentúl
2 korona 6 fillér lesz, vagyis még több,
mint amennyit a közkórház igazgatósága legutóbb
kérelmezett. A régi szűkmarkúsághoz
képest szinte gavallérosnak nevezhető Intézkedést
a miniszter az általános drágulással
indokolja.
* flz Izr, istentiszteletek.Az izraelita templomban
a péntek esti Istentisztelet f. hó 7-étől
kezdve további Intézkedésig d. u. 7 órakor
fog kezdődni.
Intézkedések a Járványok elten. A nagykanizsai
rendőrkapitányság szigorú utasítást
adott tegnap Száry Oyörgy és Takács János
rendörtizedeseknek, hogy a város egész területén
a leggondosabb ellenőrzéssel loganatositsák
a tisztaságra vonatkozólag kiadott
rendelkezéseket. A rendőrtizedesek tartoznak
megvizsgálni az összes kanizsai szállodákat,
kávéházakat, vendéglőket és korcsmákat, hogy
mellékhelyiségeik tiszták-e s vannak-e fertőtlenítve,
a korcsmaszobák fel vannak-e súrolva
és meszelve, a poharak tisztítására szolgáló
viz tiszta-e és a poharak tisztán kezeltetnek-e,
a trágyát kellő időben kihordják-e s a kut
környékét az udvarokban tisztán tartják-e. —
A tizedesek az összes rendőröket utasítani
tartoznak, hogy a tisztaságnak a mellékhelyiségekre
és az udvarokra vonatkozó követelményeit
Nagykanizsa város összes házaiban
ellenőrizzék és minden kifogás alá eső dologról
a kapitányságnak jelentést tegyenek.
fl polgárőri szolgálat. Ma, pénteken este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
. Malek Lajos, Stróbl László. Fekete Imre,
Magyar Lajos, Oerócs Boldizsár, Virág Lajos,
Krausz Lajos, Meskó József, Kajdl Gyula, Horváth
Vendel, Mátyás István,f Benkő József,
Vellák Bódi, Benkő János, Sípos Andor, Engelmann
Sándor, Krausz József, Spiegl Dezső,
Porpáczl István, Czoczek Imre.
Balatoni katonai üdűlőtetepek. A magyar
szent korona országai Vöröskereszt Egylete
központi igazgatóságának felügyelete alatt nagy
bizottság alakult Balatonfüredi székhelyyel
abból a célból, hogy a Balaton fürdőiben
szervezett katonai üdülőtelepeket gondozásában
részesítse. Ez a gondozás több Irányú. Ellátják
a Balaton fürdőire jövő katonák ezreit
gyógyszerekkel és kötszerekkel, ágyneművel
és fehérneművel. A nemes cél érdekében ezért
nemcsak készpénzbeli szives adományokat fögad
el, hanem használt állapotban tevő, de
tiszta térti alsóruhát, törülközőket, zsebkendőket,
ágylepedőket, vánkoshuzatokat, takaró
pakrócokat és ágyakat is. Ellogad más olyan
adományokat, mit a katonák szívesen látnak,
vagy az élelmezést végző konyhák felhasználhatnak.
Például dohánynemüt, pipát, bort,
gyorsan iiem romló élelmiszereket. A bizottság
minden legkisebb adományt hálás köszönettel
pyugtáz. A természetben való szíves adományokat
a bizottság elmére Balatonfüredre, a
készpénzbejl. szives adományokat pedig a
Balatonfüred és Vidéké Takarékpénztár Rt.-nál
vezetett folyószámla javára ugyancsak Balatonfüredre,
küldendő. ,
fl LEPflIN.sorozat egy szenzációs drámája
kerül csütörtökön és pénteken a Berlin-mozgó
műsorában bemutatóra, fl zöld lámpa clmü
szenzációs három felvonásos bünűgyl dráma
két fegyházbüntetett emher életét és küzdelmeit
tárgyalja, miközben a szebbnél szebb
és igazán megható jeleneteket látja a néző.
A film egy remekmű, — a főszereplő Lepaln,
az apacskirály pedig oly műélvezetet nyújt
játékával, hogy mindenki érdeklődését mindvégig
leköti. — A kiegészítő műsor szintén
.a legjobb képekből van összeválogatva, -ezek:
Apjának legszebb választottja, megható
dráma egy felvonásban, Hadi Híradó, legújabb
harctéri.felvételek, Erős kezek, rendkívül
humoros, fl két sotfőr. szalon vigjálék.
A mflsor szenzációs érdekessége, a képek
tisztasága méltán megérdemlik, hogy e két
napon mindenki megtekintse azokat.
MEQ N Y Í L O T T 1
Szívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
ÍSzarwQS-szöllóDEBI Í M nagymozg ó.
I Piaci-tér. ^ U L K L I I I Kapontielüdi
Csütörtök és péntek, április 6. és 7-én Zöld lámpa . Szenzációs bünűgyl dráma 3 felv.
| Apjának legszebb választottja, megható
dráma egy felvonásban. Hadi híradó,
legújabb harctéri felvételek. Erős kezek,
humoros. A két soffőr szalon vígjáték.
Előadások hétköznap 0 ét 9, vasár- és Onnepnap
3, 5, 7 és 9 órakor. — Rendes helyárak.
Kostreinitz Királyforrás
Itohltseh m«llatt,
A koslrcinitzi királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natriuma folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bir emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknáj, veseköveknél, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
liitrtlillx Puli Padlat. ŰHE PilMirt Billitl.
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb fűszerkereskedésben I L
IV I i Ra Uy * Hra Ia An mkooitmzgt^óIk?é*p *. Tp«ieavl»ont am.
A magyar .klneinatografia szenzációja.
Péntek, szombat, május 7. és Bán A TOLONC Film\'népszínmű a magyar népíletből
Bajor falvak, természeti kép. — Az uj
házi tanító, nagyon tumoros.
Előadások hétköznap 6 ét 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 ét 9 órakor.
Mértékelten felemelt helyArak. - Buffett.
REISZ
$ cim, szoba, épület, |
o s butorf ertd vállalata K °
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú Qyula.
Szerkesztő: GQrtler látván.
Szólták festése 12 koronától
feljebb.:: Legújabb $
mintákkal szíves érte- W
sltésre azonnal lövök! $
Tanonc fizetéssel
azonnal feloátétlk
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen halottunk
Venczel Rezső nyug. áll.
isk. igazgató végtisztességén megjelentek
és részvétükkel gyászunk
fájdalmát enyhítették ezúton fogadják
hálás köszönetünket.
Nagykanizsa, 1915. május 7.
A gyászoló család.
4. oldal.
I t 15 május 7.
festi vállalata
MEöH2DIT91tUK
AVILÁG9T!
MasykoBlzso, Mnsyar-u. Z3
bOíll J külföldi f a e r e z é s
márvúB9 ntúazofoh festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi sz I nérzékünk
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 111 Vezérképviselet:
Tisztelettel értesitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem. •
Raktáron tartok May és
H olf eld-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardt- .
féle damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemQeket. ::
===== A legfinomabb árukl —
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Goldber$eHÍ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
I .
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
X Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
• Telefon 41. szám
V
Zalai Hirlap kiadóhivatala
I hirdetéseket jutányosán felvesz-1P3
Nyomatott a kiadúlulajt\'irotnil Outfr.bfrg-nycn.da (Mwiz ts Uoldbeiger) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. május 8. szombat 104. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOHa»t*«l Aradi Halybaa aáibox hordva t bora I K.
I(?M Mim A fillér Vidékre, postán . -I hóra 1-50 K.
Ny fillér ét klrdcttttk Megállapított árak azarlnt.
Lap>*i«r:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Oatanbtrg-nyonida CtcnRery-ut 7. tzáai.
Tataion: $irrk«sxio»íK 41. Kiadóhivatal 41.
A PESTI MAGYAR IEÍE5KEDEHI MIK
HAGVKMIUA! FIÓKJA
mint o nogy. klr. pénzOgyinliiMerliim úJfoi
megjelölt
hivatalos alílrúsl hely
i legközelebb klboaátüsrti kerülő u j h a d i -
k ö l c s ö n címleteinek Jegyzékre,
bejelentéseket műr most elfoínd.
A szükségeltető felvilágosításokkal készséggel
szolgál o bankfiók vezetősége.
üzleti órák d. e. v«9-Mi. - Telefonszám 20.
Fordulat ideién.
Kezdetben az volt az általános vélemény,
hogy a világháború roppant költségeit
három négy hónapnál nem birják
tovább a nemzetek. Később egyenesen
arra törekedtek ellenségeink s abban
biztak, hogyha másként nem, hát aképpen
győznek, hogy a háboru céljaira
szükséges utolsó milliókat csak ők tudják
előteremteni, nekflnk pedig nem lesz
pénzűnk a hadjárat végigviseléséhez.
Ez a kitűnő számítás éppúgy dugába
dőlt, mint az a másik, mely az orosz
túlerőre volt alapítva. Mindkettő meghiusult
eddig Ausztria-Magyarország és
Németország nagyszerű szívósságán s
főképpen a magyar lelkesedésen. A csodálatos
magyar lelkesség föltartóztatta a
Kárpátokban a hallatlan erőfeszítésekkel
betörni akaró muszka áradatot s a háborús
kiadásokra gyorsan és könnyen
hozott össze ezer milliónyinál is nagyobb
hadikölcsönt.
De a világháború még nem ért véget,
habár újonnan kigyúlt fényes reményeink
szerint hatalmas lépésekkel közeledünk
a dicsőséges befejezéshez. Most kell
csak igazán megmutatnunk, hogy mire
képes a magyar nemzeti Most kell
mégegyszer, egész erejével föllángolnia
a magyar lelkesedésnek minden téren.
A harcmezőn ez a végeredményre szomjazó
lelkesedés már már ellenállhatatlanul
lobog, már döntő jelentőségű sikert
vivott .ki. Okvetlenül szükséges, ,hogy az
uj magyar hadikölcsönnek is teljes legyen
a sikere. A Kárpátoktól a Visztuláig áttörtük
az orosz frontot, szorítjuk az oroszokat
kifelé Galíciából és üzzük őket
a Kárpátokból olyan lclkességgeí, mint
aminő a legutóbb Nagykanizsáról a harctéré
utazott katonák virágos jókedve volt.
Az ellenséget üldöző katonáink lelkességéhez
legyen mélifc az uj hadikölcsön
jegyzésére felszólított magyar
társadalom felbuzdulása. A gyönyörű
katonai sikert egészítse ki a semmivel
se kisebb pénzügyi siker I Északon
Oroszországban, nyugaton Franciaországban,
délen a Dardanelláknál és most
Galiciában elért diadalaink után gálád
ellenségeink megdöbbenve sejtik már a
rájuk váró balyégzetet. Nos, döbbentsük
meg őket még jobban pénzbeli erőnk
és áldozatkészségünk niegvillogtatásával.
Meg kellene ezt tennünk az oly
biztatóan ragyogó remény teljesedése
érdekében, hazánk békés, hosszú és
boldog jövője kedvééit még az esetben
is, hogyha a hadikölcsön jegyzése üzletnek
is nem volna Olyan elsőrangú, mint
amilyen: pénzünknek ezldőszcrlnt a lehető
legkedvezőbb elhelyezése.
A világháború.
A kárpáti oroszok
pusztulása.
Sajtóhadiszállás. Leírhatatlan fejvesztettséget
idézett elö az egész kárpáti
orosz, seregben az> * orosz haderőt ért
nyugatgaliciai kudarc. Boroevics tábornok
kárpáti hadserege erélyesen üldözi
a Kárpátokból majdnem minden felszerelésük
hátrahagyásával menekülő oroszokat,
akik azonban még nem értek kl
a galíciai síkságra, melyet a Beszkidek
mögött már teljesen Mackensen német
generális hadserege ural. A terepnehézségek
egyelőre még késleltetik a kárpáti
orosz haderő katasztrófáját, de csak
egy-két nap kérdése, hogy közel száz
kilométeres fronton a két hadseregünk
közé lesz ékelve a kárpáti orosz haderő,
melyre a biztos megsemmisülés vár.
Az orosz erőfeszítések.
Sajtóhadlszállás. A gorllcei győzelem
teljesen megrendítette az oroszokat. A
diadal további kiaknázásának mértéke
most attól függ, sikerül-e az oroszoknak
megfelelő gyorsasággal uj erőket a frontra
vetni. Eddig az utóbbi napok diadalmas
harcaiban elvesztett pozícióik visszafoglalására
tett összes kétségbeesett erőfeszítéseik
teljes kudarcot vallottak. Tegnap
Nyugatgallciában ujabb 1300 fogoly
jutott kezeink közé.
A japán-kinai konfliktus.
Kikerülhetetlen o háboru.
Rotterdam. A Reuter-ügynökség jelenti
Tókióból, hogy ha Kina a japán ultimátumban
megjelölt határidőn belül nem
fogadja el az ultimátumban közölt föltételeket,
a japán nagykövet Pekinget azonnal
elhagyni tartozik. Tokióban általában
az a meggyőződés uralkodik, hogy
Kina nem teljesítheti Japán követeléseit
s igy a háboru kikerülhetetlen. A fenti
intézkedéssel egyidőben a japán flotta és
hadsereg parancsot kapott, hogy helyezze
magát készenlétbe, hogy adott jelre oda
indulhasson, ahova utasítják.
Hindenburg - Frigyes Főhadiszállás. Hindenburg a nyugatgaliciai
győzelem hirülvétele után a legmelegebben
üdvözölte Frigyes kir. herceget,
az osztrák-magyar haderők főparancsnokát,
aki szívélyes hangon köszönte
meg a mazuriai győző gratulációját.
AZ olasz követek
audienciákon.
Berlin. Vilmos német császár Boltalti
berlini olasz nagyközetet audencián
fogadta.
Bécs. Avarna herceg, Olaszország
bécsi nagykövete ma délelőlt hosszabb
kihallgatáson volt Ferenc József királynál.
Ide tartozik annak a római táviratnak
említése is, hogy XV. Benedek pápa
Bülow herceget, a romai német nagykövetet
audencián fogadta.
Boroevics hadlbölcsön jegyzése.
Budapest. Boroevics Szvetozár táborszernagy,
az oroszokat üldöző kárpáti
seregek parancsnoka egyik fővárosi bankhoz
intézett táviratával a második hadikölcsönből
100.000 koronát jegyzett.
A Lusitania elsüllyesztése.
A ma délutáni lapok két soros hírben
közlik, hQgy a Cunard társaság Lusltánia
gőzösét egy német tengeralattjáró
megtorpedózta és a világ legnagyobb
hajólnak egyike elsülyedt. Ma délutáni
telefonértesítésünk erről a következő:
Rotterdam. A Lusitanlát, mely május
elsején indult el New-Yorkból Angliába,
az angol partok közelében érte a német
torpedó. A hajón 1978 utas volt, —
köztük Wanderbilt Alfréd amerikai mii-
1915. évi (másodi)
A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
Nagykanizsai FIÓKJA
mint a magy. kir. pénzügyminisztérium által
mejjelölt
h i v a t a l o s aláírási hely
a legközelebb kibocsátásra kerülő u j h a d i -
kölcsön. ö n címleteinek Jelzésére,
bejelentéseket már most elfogad.
A szükségeltető felvilágosításokkal készséggel
szolgál a bankfiók vezetősége.
üzleti órák d. e. l/2 9-1-ig. - Telefonszám 20.
2. oida ZALAI HIRLAP 1915 május 8
llárdos 1$, — kiknek legnagyobb része
megmenekült, mert az angolok egész
hajórajt küldtek a Lusltania segítségére.
A hir késő este terjedt cl Londonban,
ahol óriási konsterjiáctót keltett
(A Cunardnak ez a sokat emlegetett hajóóriása
testvérhalójával, a Mauretánlávai együtt
mint segédcirkáló volt felszerelve és beosztva
az angol hajóhadhoz és igy mint hadihajóval
bánt el vele a német tengeralattjáró. A Lusitinia
hossza 231, szélessége 26.8 méter, tonuatartalma
31.550, turbógépe 68000 lóerejű ;
középsebessége óránként 25 tengeri mérföld
volt, 12 darab 15 centiméteres ágyúval volt
felszerelve)
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos) A szövelséges osztrákmagyar
és német haderők folytonos üldözési
harcok között előcsapataikkJ átlépték a PilsnoÍ
asloi Wysloka szakaszt. Jaslotól délre a
>ukl-Rimanovi terepen erős csapataink zárják
el a kárpáti utakat, melyeken az oroszok rendetlenül
vonulnak vissza észak és északkelet
felé. Ezeket az ellenséges oszlopokat nyomon
követi a Beszkideken át előrenyomuló hadseregünk,
amelynek kötelékében német erők
is harcolnak. A hadifoglyok száma és a hadizsákmány
mennyisége folyton növekedőben
van. Különösen a tizedik hadtestünk tegnap
egymaga öt nehéz és tizenhat könnyű ágyút
zsákmányolt. A kárpáti arcvonal keleti szakaszán
levö szakaszain csapataink eközben az
oroszoknak kétségbeesett támadásait az ellenség
legsúlyosabb veszteségei mellett visszaveverik.
Igy tegnap az Osiry-magaslat elleni
ujabb áttörést a leghatásosabb tüzérségi tűzzel
visszavertük. Ezerháromszáz embert elfogtunk
és több ellenséges osztagot oldaltűzzel
megsemmisítettünk. A délgaliciai arcvonalon
is meghlusul az ellenség minden kísérlete,
hogy egyes támaszpontokat elfoglaljon. A déli
harctéren nincsenek események. Az- ágyuharcban
mozsaraink Belgrád mellett teli találatok-\'
kai francia tengeri agyukat megsemmisítettek.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Ypernnél az angoloknak
összes arra Irányuló kísérleteit, hogy április
12-e.óla harc gyújtópontját képező hatvanas
számú magaslatot Liliebekétől délkeletre tőlünk
elragadja, meghiúsítottuk. Olt Ypern Irányában
ismét tért nyertünk, Az ellenség ezen
harcokben hét gépfegyvert, egy aknavetőt és
nagyszámú fegyvert es lőszert veszített. Támadásaink
folytatása közben ma reggel az
angolok ismét nagy veszteségeket szenvedtek.
A Maas és Mosel közötti magaslatokon és az
Ailly erdőtől délkeletre és délre elfoglalt terűletet
tartjuk és megerősítjük, pllreynél állásunknak
egy keskeny árokrésze még a franciák
birtokában van, egyébként ott minden
támadást visszautasítottak. Stcinabrücktől
északra a Fecht-völgyében az ellenség támadási
kísérleteit tüzelésünk csirájában elfojtotta.
Keleti hadszíntér. Syadowtól délre és Ros-
Slenietól keletre folyó harcok oroszok kifejezett
vereségével végződött és az ellenség erős
veszteségeket szenvedett, 1500 foglyot veszített
és teljes visszavonulásban van. Kalvarjától
délnyugatra, Augusztovtól délre és Prasznlfól
nyugatra orosz részlettámadásokat véresen
visszavertük. Ezen ha<cjokban oroszok
összesen 520 foglyot veszítettek.
Délkeleti hadszíntér. Az Alsó-dunajec jobb
partján vívott harcok tegnap szintén a szövetséges
csapatok teljes sikerével végződtek. Az
ellenség ott a leggyorsabb visszavonulásban
van, kelet felé csak a Visztulán áll még egy
kis oBztag. Tovább délre Visztula jobb partján
Wiszlok Irányában és Jaslelkán-ut előrenyomultunk.
Mackensen vezérezredes hadsertgesoportja
és jobb szárnyának részel löbb
Ízben összeütköztek már a kárpáti frontnak
Lupkovl szorostól nyugatra eső részen azon
orosz oszlopokkal, amelyek sarkukban levő
szövetségeseink elöl sürgős visszavonulásban
rannik. Hadizsákmány minden előretett lépéstel
növekszik.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
mint a m. kir. pénzügyminisztérium által kijelölt
h i v a t a l o s a l á í r á s i h e l y a kibocsájtandó
1915-iki hadikölcsönre
Jegyzéseket az eredeti feltételek mellett költségmentesen
elfogad.
Felvilágosításokkal készséggel szolgál az Intézet.
v w v W v V V I Csokolózó ellenségek. ahol csak orosz munkások voltak. Épp velük
sehogy másképp beszélni neirr tudtam, mini
jelek után.
— Egyikük ám közvetlen mellettem dolgozott
— lapátolók voltunk mindketten. — vállalkozott
arra, hogy valahogy megtanít angolul.
A vállalkozásnak Kettős sikere lett. Először
az, hogy én nagyon hamar belejöttein az
angolba, mert tizenkét órai munkaidő mellett
az volt az egyetlen szórakozásom, hogy én
figyeltem alra, amit lapátoló társun részint kezével,
részint könnyű körűlirás utján nekem
angolul megmagyarázni Igyekezett, A másik
siker pedig az lett, hogy ez a tanulás olyan
meleg és őszinte barátságot fejlesztett közöttünk,
hogy valósággal elválaszthatatlanok lettünk.
Együtt mentünk haza, együtt laktunk,
sőt par esztendővel később egy és ugyanabból
a családból is házasodtunk. Egy kikerült
békéscsabai iparoscsaládnak két lányát
vettük feleségül.
— Ez az orosz tehát, akivel ölelkeztem,
senki más, mint a sógorom. Én hazakerültem
feleségemmel Somogyba, ahonnan levelezésben
állottunk a még két évig Amerikában maradt,
majd akkor Oroszországba - Jekaterinoszlavba,
egy acélgyárba munkásként — visszakerült
sógorommal. A háború kitörésekor egymás
ellenségei lettünk. Én, mint régi katona
— most hegyven esztendős néplölkelő — ő
pedig mint alig három hónapja sorozott orosz
újonc.
— Mit mondott a sógora beszélgetésük
alatt?
— A feleségemről kérdezősködött s a maga
családjáról mondott el egyet-mást és nagyon
kért, hogy próbáljam meg magunkhoz kérni
őt a fogolytelepről. Én megpróbálom, hátha
az urak odafönt megengedik, hogy a sógorom
nálam töllse a hadifogságot.
Saját tudó- Az Ihdreslierénvl honvéd és sógora
»itdnktói. _ BI o r f l n regnita. —
A kaposvári 19. honvédgyalogezred egyik
hadnagya a Kárpátokból küldött levelében egy
olyan történetet Ir le, melyet még ez a, minden
regényírói fantáziát megszégyenítő világháború
sem produkált. Arról szól a levél, hogy
mint találkozott egy 19-es hónvéd, a Nagykanizsa
melletti Ihárosberényből való földesgazda
a sógorával, akit a fogságunkba ese t
orosz katonák között látott meg hosszú évek
után először. A páratlanul érdekes esetiől ezeket
Írja a hadnagy levele:
Több beteg 19-es honvédbajtársammal a
miskolci állomáson vesztegeltünk, amikor egy
hosszú vonat robogott, be orosz fogolytranszporttal.
Piszkosak, lerongyoltak és éhesek
voltak, mint a legtöbb orosz, aki most fogságunkba
került.
A pályaudvaron érdekes jelenet játszódott
le, amely a maga egyszerűségében jellemzése
annak, hogy a világháború hogyan hoz össze
évekkel ezelőtt egymástól elszakadt jóbarátokat,
sőt közeli rokonokat, mint két állam
egymással szemben álló, egymás vérét ontani
kész ellenséget.
Az egyik 19-es beteg honvédnek, — névszerint
Bucka Pál ihárosberényl lakosnak, ki
velem együtt nézegette az ebédelő oroszokat,
— hirtelen a nyakába ugrott egyik muszka és
két oldalról össze-vissza csókolta a szakállas
magyart. Bucka Pál — amint pár perc múlva
maga Is elbeszélte —• az első pillanatban szólani
se tudott a meglepetéstől és csak akkor
eszmélt föl, amikor az orosz egyenruhás fogoly
megkérdezte tőle:
— Pajtás, hát nem Ismersz?
És Bucka Pál ráismert mindnyájunk legnagyobb
csodálkozására s maga is átölelte az
orosz katonát s a rég nem mosott arcára baráti
csókot ryomott. A beszélgetés pngolul
folyt köztük, alig néhány percig, mert fütyölt
a vonat, az orosznak föl kellett szállani, hogy
tovább Induljon transzportjával a legközelebbi
fogolytáborba. Amikor a vonat kirobogott, nagy
érdeklődéssel fogtuk körül Bucka Pált, aki a
következőkben adta magyarázatát a nem mindennapi
Jelenetnek:
— Esztendőkkel ezelőtt Somogyból Amerikába
vándoroltam és pár hónapi kóborlás
után egy pittsburgi szénbányában kaptam alkalmazást.
Bizony nagyon vegyes társaság
dolgozott velem együtt; akadtak horvátok;
fölvidéki tótok, túlnyomó számban olaszok és
oroszok. A mikor közéjük kerültem, csak alig
értettem valamit angolul és szerencsétlenségemre
éppen egy olyan tárnába osztottak be,
A Nagykanizsai Takarékpénztár
Részvénytársaság
mint a m. klr. pénzügyminisztérium
által kijelölt hivatalos aláírási hely
= az újonnan kibocsájtandó =
6%-os
valamint az
5\'/2%-O: J í r a ü é k k ö l c s í n r e
Jegyzéseket az eredeti feltételek
mellett már a mai nap-
= tói kezdve elfogad. =
1915. május 7. ZALAI HÍRLAP 8. oldal.
HÍREK.
Hock János — a kanizsai bősök síremlékéért.
Szóltunk roár annak a nagyszabású
akciónak tervéről, amit a nagykanizsai Központi
Jóléti iroda a háborúban elesett nagykanizsai
hösök monumentális síremlékének
létesitísfc érdekében rövid időn belül óriási
apparátussal kezdeni szándékozik. Közöltük
azt Is, hogy az iroda agilis vezetője, Dobrovics
Milán, Apponyi Albert grófhoz levelet intézett,
arra kérve a világhírű magyar mágnást, hogy
a szent cél érdekében legyen segítségére a
kanizsaiaknak. Apponyl Albert gróf lapunkban
is közölt levele szerint készségesen vállalkozott
egy nagykanizsai háborús előadás tartására.
— Most Hockr János orsz. képviselőtől,
a kőbányai aranyszájú plébánostól is megérkezett
a válasz Dobrovics Milán levelére, mely
Hock Jánostól is ugyanazt kérte, amit Apponyi
gróftól. Hock János is szives készségét közli
Dobrovics Milánnal, csupán azt köti ki, hogy
vasár- vagy ünnepoapon nem jön, mert akkor
minden Idejét otthoni dolgai igénylik. Szóval,
a nagykanizsai Deáktéren emelendő hősök síremlékének
akciójához eddig már két olyan
közreműködőnk van, mint Apponyi Albert gróf
és Hock János.
Kinevezések a postánál. A kereskedelmi
miniszter május l-jei hatállyal tömegesen léptette
elő a minap a postásokat. Ez előléptetések
közül az alábbiak érintik Zalamegyét:
Jíársat Oyörgy nagykanizsai poslafőtisztet felügyelővé,
Palotai Ferenc keszthelyi tisztet főtisztté,
Halász Vilmos tapolcai és Pintér Nándor
nagykanizsai segédtiszteket tisztekké,
Császár Oábor zalaegerszegi és Hoffmann
András nagykanizsai segédtiszteket ellenőrökké,
Hosszú-Pintér János zalaegerszegi és Süle
Antal nagykanizsai 11. oszt. altiszteket I. oszt
altisztekké, Rafai Istvánt Keszthelyen és Szij
Pált Nagykanizsán pedig II. oszt. altisztekké
nevezte ki a miniszter.
öyászróvat. Mérhetetlen csapás érte Lajpczlg
Antal nagykanizsai klr. járásbírót, aki már
évek óta nem vethette le a gyászruhát. Tegnap
délután 6 órakor szépséges felesége, síül.
Antalik Mária néhány órai szenvedés után
merevgörcs következtében hirtelen meghalt. A
mélye.i sújtott uri család gyászában az egész
város népe a legigazibb részvéttel osztozik,
mert a megboldogult urnő a Jótékonyság terén
kifejtett áldásos tevékenységével a város közönségének
minden rétegéhen a legőszintébb
becsQlésie és szeretetre telt szeit. Haláláról a
mélyen megrendített család az alábbi gyászjelentést
adta k h •
Lajpczig Antal kir. járásbiró, ugy a maga.
mint gyermeki Lolly, Alice, Edith, Annus, Ilus
továbbá a szülők és testvérek és a kiterjedt
nagy rokonság nevében a pótolhatatlan veszteség
fölött érzett mélységes fájdalomtól megtört
szívvel jelenti, hogy hőn szeretett áldott
jólelkű felesége, az Ideális jó édes anya, gyermek
és testvér Lajpczig Antalné szül. Antalik
Mariska f. évi május hó 7-én délután 7 árakor
életének 4l-ik, boldog házasságának 22-ik
évébgi rövid szenvedés ulán hirtelen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó évi
máius hó 9-én, vasárnap délután 5 órakor
fogjuk a Királyi Pál-utca 3. számú gyászházban
az ág. ev. hitvallás szertartásai szerint
megáldatni és a helybeli róm. kath. temetőbe
örök nyugvó helyére kisérni. Nagykanizsa,
1915. május 7» Emléke örökké élni fog szerettei
körében.
Hősi halál. Molnár Béla budapesti vasgyári
Irodalőnök, cs. klr. tartalékos tüzérfőhadnagy
a legutóbbi galiciai harcokban hősi halált halt.
Kiterjedt előkelő rokonság gyászolja, közöttük
Hargltay Bertalan, a Pesti magyar keresked.
bank nagykanizsai fiókjának titkára, akt Molnár
Béla halálában sógorát veszítette el.
A Képtakarékpénztár- Részvénytársaság Nagykanizsán mint hivatalos aláírási hely elfogad
előjegyzéseket
1915. h l 6%-OS b 57a7dtt
állami járadékkölcsöne
eredeti feltételek mellett.
Tanévzárás a Nagykanizsai polgári Iskolában.
Közöltük tegnap azt a rendeletet,
melyet a kultuszminiszter a nagykanizsai főgimnázium
Igazgatóságához intézett azzal a
tartalommal, hogy amennyiben szeptember 1.
óta a tanítás összesen két hónapnál több
szünettel nem volt akadályozva, ugy a tanév
május 22-én (pünkösd szombatján) befejezendő.
A kanizsai főgimnáziumban a rendelet
föltételei megvannak s igy a tanév ott mához
két hétre véget ér. Ma Waligurszky /Intal, a
nagykanizsai állami polgári iskola igazgatója
azt közli velünk, hogy a mai nappal hozzá
Is megérkezett a miniszteri rendelet a minthogy
a polgári iskolában sem volt két hónapnál
tovább akadályozva a- tanítás, a tanév
május 22-én ott Is befejeződik. Az évzáró
vizsgálatok pontos idejét még nem állapította
meg az Igazgató.
f l mai katonabangverseny. A jövő szombaton
rendezendő második nagyszabású filharmónikus
hangverseny megerőltető előkészületei
között is tud magának a kitűnő 48-as
katonazenekar és áldozatkész karmestere, Wirnltzer
Oyörgy Időt szakítani ahhoz, hogy a
harcoló hőseink cigarettáiért a Centrál-kávéházban
rendezett sorozatos hangversenyekben
hézag ne legyen. — Ma este is megtartja a
zenekar rendes szombati hangversenyét annak
dacára, hogy közvetlenti! előtte több órán át
a filharmónlkus hangverseny programmjából
tart próbát a zenekar. A ma esti kávéházi
hangverseny művészi nivóju műsora a következő
:
1. ülón: „Ovő/elml zászlók alatt." Egyveleg
2. Strauss: Velenczei éjjel. Nyitány.
3. Lehir: Éva keringő.
4. Verdi; Fantasia a .Rigoletto" operából.
5. Bacho: Magyar ábránd.
6. Eysler: Egyveleg a .Nőgyűlölő" c. operettből.
7. Glsser: Kl a szabadba. Egyveleg.
8. Huh: induló.
ötszáz korona egy harctéri fényképért.
A német trónörökös ötszáz knronával ajándékozta
meg a Tolnai Világlapja fényképészét,
aki a Kárpátokban egy csodaszép harctéri
fényképfelvételt készített és azt rézkarcszerü
kivitelben, berámázva megküldte neki. Tolnai
Világlapja összes képei a május 7-én megjelent
számtól kezdve minden héten rézkarcszerü
kivitelben jelennek meg. Ezzel az újításával
olvasóinak Igazán kincseket érő képeket fog
adni. A berendezése olyan, hogy a legfrissebbeseményeket
szinte máról holnapra rézkarcban
közölheti. Minden kép szinte vágyakozik a
berámázás után. Mint értesülünk, Tolnai Világlapjának
ez az uj berendezése évenként 120.000
koronával több kiadást jelent. Ennek dacára a
lap ára változatlan marad.
* Főgimnáziumi, főreáliskola!, felsőbb leányiskolái
magántanutókat előkészít Rácz Lajos
oki. középlsk. és áll. polg. isk. tanár. Clm:
Csengery-ut 1. 11. em.
MEO NYÍLOTT t --- éSZÍVÓS Antal műórás és látszerész
uj Dzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melccr ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-Javitást nagy gonddal
végez.
Szenzáció* OnUMONT-műsor kerül bemutatóra
szombaton és vasárnap este a Szarvas
szállóbeli Berlin nagymozgó színházban,
ftnetta a túriul színház ünnepelt művésznője
és Giovannl ugyané színháznak nagytehetségű
hősszerelmese „ f l szegény kis, árvák* cimü
megnató három felvonásos drámát oly mesés
összhangban játszották meg, hogy annak értékét
fölbecsülni csaknem lehctetle.i. Ezen film
a szezon elsőrendű mozidrámál között foglnl
helyet gyönyörű tartalmánál fogva Is, de a két
világhírű mfivész rendkívüli alakításai glóriaszerű
fényi vonnak köréje. Stinre kerül még!
fi máilk asszony cimmel egy 1 felvonásos
dráma, melynek főszerepeit szintén a jóHsmert
Gaumont-mflvéuck alakítják. E műsor záradékául
fl patent zár cimü három felvonásos
vigjáték kerül még bemutatóra, mely szintén
elsőrendű film-alkotás.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyufát.
Szerkesztő: G ü r t l . r l á t v á n .
^.-^•MWMWM^a^MrK- rjn j n i i" r
AfoltaÉ a HaMIpek!
Mljook yis^lj-ltálrakstt
ÉRTESÍTÉS! — ÍTisztelettel értesítjük a nagyér-
\' demü közönséget, hogy a nagy-
\' kanizsai piacon évtizedek óta fenálló
déllgyümölcskereskedésünket
áruhiány miatt ?
. a mai nappal — Ideiglenesen —
> beszüntetjük. Amidőn erről tisztelt
vevőinket értesítjük, — köszönetet
mondunk az eddigi szíves pártfogásért
és eleve Is kérjük, a mostani
helyzet megváltozása után
újra megnyíló üzletünket a régi
támogatásbaTne ljreés szteisszítteenleit.t el Hdl Blűslo Antal örökösei
TosonI Lajos üAzletve zeKtő özpont Józéapnül-eftéébleen ülezvlőe thveollyti ség
azonnal kiadó.
• i i
IsiDrvflJ-Jiőüó O M | I N n o g v m o z g d^l
Piaci-tér. « Ü L I l L H l l i Q P o g l f l e H I , f l iL
Szombat, vasárnap, május 8. és 9-én
A szsgény kis árvák I megható dráma 3 felvonásban.
A másik asszon/, dráma t felvonásban.
A patent zár vigjáték 3 felvonásban.
E l ő a d á s o k h é t k ö z n a p 6 ét 9. v a a á r - ét Ünnepn
a p 3, 5, 7 ét 9 ó r a k o r . — K e n d e t h e l y á r a k .
n polgárőri atolgilat. Ma szombaton és.
holnap vasárnap este az alábbi polgárőrök
fognak rendőri inspekdótteljesiteni:
Szombat: Büki Béla, Epplnger Lajos, öreg
Oerócs István, Kengyel Ferenc, ifjú Oerőcs
lstván, Németh Gyula, Sándor István, Bezák
Antal, Páll János. Tóth István, Mandlbaum
Oszkár, Szele Károly, Bruncsics József, Martincsevlcs
Imre, Muzikár Vince, Osskó József,
Billik Ferenc, Stagl Ede, Hazai János.
Vasárnap: Pálti Sándor, Paár Oszkár, Zikoovi
Lajos, Oerócs Boldizsár, Oerócs Oyörgy, (
Rechnitzer Mór, Szecső Károly. Rosenfeld
Miksa, Spitzer Samu, Lővenfeld Árpád, Weiss
Bódog, Kohn Samu, Véber Ferenc, Horváth
sánta József, Vleiind János, Koller Nándor,
Horváth György, Mandlbaum Ferenc, Baján j
József, Stocker Ferenc. •
U R A N I A S S í í S
A magyar kinematografia szenzációja.
Péntek, szombat, május 7. és 8-án
A TOLONC
W- Film-népszlnmfl a magyar népéletből | ]
Bajor falvak, természeti kép. — Az u j ;
házi tanító, nagyon humoros.
Előadások hétk&raap 4 éa 0 önkor, vasárés
innepnapokOB 5, 5, 7 és 9 órakor.
Mérsékelten felemelt helyárak. - Buffett.
festő vállalata
H0$9k0BlZS0,ll0$90r-U.Z3
boni J kOlíOUU faerezés
márvdiv altomtól festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékOnk
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, sxlnes vázlatrajzzal
fOlszólltásra
díjtalanul szolgálunk 111
II* ct* \'
GUTENBERG NYOMDA
% N A G Y K A N I Z S A % C s e n g e r y - u t 7 . sor««nycim:
Gutenbergnyomda
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
^ ^ ^ Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
Hirdetéseket jutányosán felvesz ^pq
I I I . évfolyam. Nu»ykMMUsa, 1915. május 10. hétfő 105. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
•lOftiaitol H«ljrb*n hAxtooi hofd»a I bóf« I K.
I 0 M u i * 4 fillér Vidékre, pottán . . 1 hóra I-M K.
Ny I Itt ér ét htrd«té»ek megállapított árak »*«rlnt.
Lí pv«*«r:
Dr. HAJDU GYULA.
Klad&bIvaUli OaUnbcrf-njromda CMfl(*ry-«t 7. txáoi.
Tclvton: Szerkm/«Wg 41. KUdóblvaUl 41.
Babérkoszorus fegyvereink, diadalmasan
előre száguldó hős katonáink munkáját,
Európaszerte csodált sikereit a
magyarnemzet áldozatkészségének kell
betetőznie. Az állam, melyre a hadviselés
gondja nehc2ül, a nemzethez fordul
a második magyar hadikölcsön jegyzése
végett. Mert ezt a pompásan verekedő,
minden veszedelemmel dacoló
hadsereget ellátni — legnehezebb önzésükön
tul — boldogság és gyönyörűség.
Ez a hadsereg, ezek a katonák
olyan dus kamatokat szereznek, amilyent
a legszerencsésebben elhelyezett tőkék
sem kivánhatnak. A front mögött élő
társadalom örvendező lélekkel, jókedvű
adakozással siet a harci front megerősítésére.
Mindenkinek meg kell tenni
kötelességet és a nyugalom tökéletes
biztosságával mondhatjuk: meg Is fogja
tenni mindenki a maga kötelességét. Tőkések
,főpapok, főurak, bankárok, nagybirtokosok,
az érlelmtségl osztály tehetősebbjei,
nagykereskedők, gazgák, kisemberek.
Az egyik impozáns milliójával,
a másik szerény, de minél nehezebben
nélkülözött, annál ragyogóbb filléreivel.
A második magyar hadikölcsönnek a
negyvenkettes mozsarak mindent megsemmisítő
erejével kell hatnia ellenségeinkre
és egy uj Szózat fölemelő hatalmával
a küzdelemben álló, dicsőségesen
vérző magyar nemzetre.
*
A pénzagyminiszter az első hadikölcsön
címleteinek megfelelő, hat százalékkal kamatozó
járadékkötcsön-kölvényeket bocsát nyilvános
aláírásra. A kibocsátás összegét a nyilvános
atfirás eredménye alapján állapítják
meg. Az aláírás május 12 tf<5/ május 26-lg
tart. A hat százalékot kölcsönkötvény aláírási
ára minden száz korona névértékként 97 korona
50 tilt., amennyiben az egész összeg
befizettetik, ha pedig részletekben történik a
fizetés 98 korona. Az öt és léi százalékos
kölcsönkötvény aláírási ára az első esetben
90 korona 80 fillér, a második ecetben 91
korona 20 fiitér. A hat százalékos kö\'csönnél
a legkisebb jegyezhető összeg 50, az öt és
fél százalékosnál 100 korona. A kötvények
minden évben kétszer kamatoznak. Ha az
aláirt összeg száz koronát meg nem halad,
aláírás alkalmával az egész aláirt összeg befizetendő.
Nagyobb aláírásoknál a részletekben
történő fizetés kedvezménye vehető Igénybe.
A kibocsátandó kötvényekre az osztrák-magyar
bank és hadikölcsönpénztár a nívérték
75 százalékáig kölcsönt nyújt. Ez a kedvezmény
1916 június 8-lg marad érvényben.
A második hadikölcsön fölléfelei oly előnyösek,
amellett annyira közérdekpek, hogy
a kölcsönjcgyzés a hazafiság mellett okos
Ozlelt befektetés Is. Az ország gazdasági erejének
fényesen kell megnyilvánulnia a kölcsön
jegyzésében.
világháboru.
Hatvan Kilométernyi térnyerés.
Sajtóhadiszállás. A nyugatgaliciai mérhetetlen
jelentőségű kudarc óta még
mindig nem ért véget az orosz visszavonulás,
mely mindinkább a fejvesztett
menekülés jellegét kezdi magára ölteni.
Az áttört orosz front déli részén előnyomuló
seregeink tegnap már hatvan
kilométernyire jutottak előre Nyugatgallclában.
— A gorlic?—jaslo—krosnói
vonalon történik ez a csodás előnyomulás,
ahol már a MezŐlaborccal és Rzeszowval
egy vonalba eső Rymanovlg
Jutottak előre csapataink. (Rymanov
Duklától keletre 20 kilométernyire fekszik.)
Tarnow elfoglalása után az áttört
orosz front északi részén is ujabb jelentékeny
sikereket értőnk el. Itt a Du/iajectől
10 kilométernyire fekvő Dabrövot
foglalták el legnép csapataink, s ezzel
északon is nagyobb erővel és gyorsabb
tempóban megkezdődött a nyugatgaliciai
orosz front nátrakergetése. A fejvesztetten
menekülő oroszok némely helyen
a legkétségbeesettebb módon igyekeznek
gátat veni csapataink feltarlóztathatlan
előnyomulásának. Duklától keletre
hosszú rudakra tűzött bajonettekkel akarták
az oroszok csapatainkat megállítani,
de csapataink szuronyroham helyett ekkor
golyózáport 2uditottak a póznás
oroszokra. Az üldözCsben kitűnően érvényesül
a vités huszárság, mely a folytonos
lövésZárokhatcban oly hosszú tétlenségre
volt kárhoztatva.
Nincs japán-kinai háború.
Az orosz flotta
Csataldzsa ellen.
Konstantinápoly. A feketetengeri orosl
flotta tegnap megjelent a Bosporustól
nyugatra eső török partvidéken és a
Konstantinápolyt a kontinens felől védő
Csataldzsa-vonal tengerparti erősségeit
ágyúzta. A parti ütegek azonban csakhamar
lőtávolságon túlra kényszeritetlék
az orosz hajókat, melyek minden eredmény
nélkül vonultak el északkelet felé.
A nyugati német helyzet.
A legutóbbi sikerek hatása.
Berlin. A nagy főhadiszállásról jelentik,
hogy azok a sikerek, amiket a német
seregek legutóbb Ipemnél arattak, mind
jobban kezdik éreztetni hatásukat. Hosszú
vonalon óriási félkörben zárják a német
hadállások a franciák frontját s az uj
helyzetben a német tüzérség is olyan
pozíciókat foglalt el, melyekről minden
eddiginél hatásosabban tüzelhet az ellenségre.
Dühöngenek az angolok
a Lusitania miatt
Rotterdam. Liverpoolban a Cunardline
óriáshajójának, a Lusltaniának elsülyesztése
miatt felbőszült tömeg nekirontott
a legnagyobbrészt lezárt német
üzleteknek és azokban pusztítani és rabolni
kezdett. A rendőrség igyekezett
megakadályozni a tömeg vandalizmusát,
de a felbőszült angolog nekirontottak
a rendőröknek is, kikkel véres összeütközésük
volt. A rendőrség nagy sereg
rombolót letartóztatott.
Kinn az Összes föltételeket elfojüdtn.
Rotterdam. A Reuter ügynökség
jelenti Londonból : A londoni japán
nagykövet tegnap késő este tavlratot
kapott kormányától Tókólból,
mely szerint Kína a vasárnap délután
6 órakor lejárt utolsó japán
ultimátum összes föltételeit elfogadta.
E híradás után tehát a Japán
és Kína közötti háború kér-,
dése végleg megszűntnek tekinthető.
A cár és a Przemysli tisztek.
Bukarest. Szentpétervári híradás szerint
II. Miklós cár a Przemysl védőseregével
hadifogságba jutott összes
osztrálc-magyar tiszteknek hősiességük
clismeréseűí megengedte, hogy kardjaikat
viselhessék.
Az országgyűlés.
Javulni fog a közélelmezés-
A Ház mai ülésen Szősz Károly elnökölt.
• Konstatálja, hogy a legújabban
katonai szolgálatra bevonult képviselőkkel
a Ház a hadiszolgálatot teljesítők
száma 87-re emelkedett.
A Ház ezután harmadszori olvasásban,
elfogadta a legutóbbi ülésen letárgyalt
hárora adóügyi törvényjavaslatot
Illés József referens a háború., által
szükségessé tett kivételei intézkedésekről
szóló utólagos törvényjavaslat Indoklását
terjesztette elő.
Giesswein Sándor szólt hozzá elsőnek
a javaslathoz, elfogadván azt, de a legszélesebb
közérdekek szolgálatának porosz
példa szerint való továbbfejlesztését
kívánja. Különösön a közélelmezés
IA második hadikölcsön
ZALAI HIRLAP
Előre Nyugatgaliciában
2. -.j.öjl!. ZALAI HikLAP P16. május 10
terén van sok iavitmi v.iló. Itt erélye^
kormányintézkedéseket követel.
Tisza István gróf miniszterelnök vázolja
azokat rz ujabb reformterveket,
amiket a kormány a közélelmezés jobbá
és olcsóbbá tétele érdekében megvalósítani
szándékozik.
A Ház a javaslatot elfogadta.
Az ülés folyik.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos) A magaslati állásaiból
kivert ellenség üldözése közben hadoszlopaink
átlépték a Kárpátok határgerincét. Magyarországon
nincs többé, ellenség. Galíciai területen
folyik a harc. A szövntséges hadseregek
győzelmes harcok közepette átlépték azt
a vonalat, amely hoz/ávelőlig az uzsoki szoros
Komanca Krosno-Debtca és Szenein közölt
huzödik. A Kárpitoknak az uzsoki szóróból
keletre esrt szakasrán és a délkeletgaliciai
arcvnalon szintén heves harcok fejlődtek.
Csapataink több orosz hadállást elfoglallak.
Nagy ellenséges erők támadtak csapataink
ellen Ottyniától északkeletre eső magaslatokon
itt harc folyik. A zalessykir jól
megerősített hidlőt, amelyet ellenség elkeseredett
küzdelmekben heteken át igyekezett
megtartani, csapataink tegnap rohammal bevették.
Az oroszokat a Dnjeszteren tul üldözik
és 3500 emberi foglyul ejtettek.
Hóftr altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíóhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Az Ypern ellen intézett
támadásaink folytatása közben az ellenséget
a Fortuin wieltjei és Oheluvclt-yperni utak
között kkvő jól megerősített állásaikból kivetettük,
Frenzenberg Yper.i vidéke telelt
uralkodó fotos magaslati vonalnak birtokába
jutottunk. Eddig 800 angolt, köztük 16 tisztet
elfogtunk. Az ellenségnek Lievintól a Lorettomagrtslattól
északkeletre ellenünk intézett támadásai
súlyos veszteségek közölt meghiúsultak.
Labassenál és Vitrynél (Arrastól keletre)
egy-egy flkuséges repülőgépet trsaxiHfara
kénys^eritettünk. I\'erthestől nyugatra ködbombik
íHaIm.v4ü.lvaJ tocgkisérelt francia részletes
táipadást kézigránátokkal visszautasítottuk.
Az Árgoneokban a Maas és Moset közt
valamint a Vogézekben a mai nap különös
esemény nélkül telt el.
Keleti hadszintér, Libauban nagy hadiszerraktárakat
foglaltunk le. Az ellenség Mltaunál
Öjszes fegyvernemekből nagy erőket vont
össze, amelyek elől e város ellen előretolt
osztagaink lassan kitértek. Kownótól északkeletre
egy orosz zászlóalj megsemmisítése
után a Vilna és Szawle közti vasutat alaposan
elpusztítottuk. A Njemen mentén K^educkinál
négy OTQSC zászlóaljnak szétugia&ztott maradványait
szedtük öesze, amelyek valószínűleg
május hó fl-^n és 7-én Rosslenle mellett
mérvért csapatokhoz Urtoznak. A Pilica
melletti állástink ettett Intézett ujabb orosz
támadásokat visszautasítottuk. Az ellenség
súlyos veszteségekel szenvedett.
Délkeleti hadsiintér. A megvert ellenség
üldözése közben Mackensen tábornok Bezko
(Rimanowtól keletre) és Frysztok mellett
küzdelem után átlépte a Vislok folyót. A Tar-\'
nowtól keletre és északra harcoló szövetséges
csapatok nyomása elöl az ellenség Mleiec
irányában é& a Vfeztuldn át vonul vissza.
Az oroszok megingott kárpáti arcvonalán más
német csapatok kiverték az ellenséget a Mezőláborctól
Sanokra vezető vasútvonal melletti
állásaiból. A zsákmány ágyukban és foglyokban
folyton növekszik.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A honvédek
A világháborúban.
— Egy sebesült naplója, r-
Azok után a töredékekben megjelent hézagos
közlések után. amik a helyi sajtóban a
nagykanizsai 20. honvédgyalogezrednek a világháborúban
való dicsőséges szerepéről szóltak,
az alábbiakban hosszabb cikksorozat közlését
kezdjük meg, mely a mozgósítástól kezdve
Przemysl októberi felmentéséi? hű részletességgel
tárgyalja a hős kanizsai honvédek történetét.
A sebesült 20-as honvéd, aki ez izgatóan
érdekes naplót irta, Friedtünder Henrik, Frledlánder
Mózes nagykanizsai délivasuti ellenűrnek
fia, aki október 18-án Galíciában kapott
súlyos sebével hosszabb Időre szabadságoltak.
Háborús naptója olyan megfigyelőképességről
ad bizonyságot, mely még akkor is kiválóan
kvalifikálná ^ Utjegvaéteket a nyilvános költésre.
ha azoW xi&m éppen a kanizsai éV lalamegyei
hős honvédekről szólnának. De Igy
tízszeres értéktí « lap olvasóira nézve Fijedlander
Henrik háborús naplója, mely Irigylésre
méltó örök emléke tesa Írójának.
A mozgósítás és utazás.
Tényleges katonai szolgálatomban ért a háboru
kitörése. Ennek a szolgáltnak legnagyobb
részét irodábin töltöttem, de vágyam volt,
hogy mielőbb a harcba induló csapatok között
lehessek. Augusztus 5-én mar nem is voltam
irodában, hanem a gyorsan készülő tábori
századok egyikében. Századunkat az Arany
János-utcai iskolában helyezték el, hol lázasan
vártuk az Indulás napját. Végre nem egészen
két hét mulva, augusztus 17-én az j*
elérkezett. Éjfélután félkettőkor volt az ébresztő,
amire azonban közülünk vajmi keveseknek
volt szüksége, mert a rövid éjszaka legnagyobb
részét vicrasztva töltöttük fülledt levegőjű
szállásunkon. Alig félóra mulva már a* Erzsébettér
közepén állt az egész utrakész második
zászlóa j. Erössy Oszkár alezredes lelkesitő
beszédet intézett hozzánk, amit a lelkesités
nélkül is harci vágytőt égő legénységen, kívül
csak néhány hajnali civil járókelő hal\'gatott
végig tisztes távolságról. Az alezredes beszéde
alatt, mintha csak egy furcsa ómen lett volna,
a város összes villanylámpái elaludtak. Ennek
okát már c*ak a vasúton tudtuk meg: állítólag
ellenséges repülőgépet láttak Kanizsa felett,
azért sötétítették el a várost.
Koiom sötétségben, de azért vigan, virágosán
és teljes zászlódiszben vonultunk az állomásra.
Ott már nagy tömeg várt bennünket,
melynek sűrűjében alig tudtam megtalálni szülőimet*
Jó anyám forró kávéval traktált meg
a vonatba szátlás eiőtt s egy hatalmas csomaggal
gyarapihjhff a 40 kilogrammos hadi
felszeretést. A nehéz, de mégse szomorú búcsúzás
uUto pontb;ui hajnali fél 5-kor indultunk
Oelse felé. Leírhatatlan ovációk köpött
gördült kl Mbbogózott Vonatunk *z állomás-,
ból 4 nehéz írtvvef nézegettem a marhakocsi
ajtajából a Ifeld nap Sugaraitól megaranyozott
szép Kanizsának a hajnalt ködbe vesző körvonatait"
Síándparancsnol^unk\' Csörög százados már
napikkal előbb elutazott, hogy siállásf biztosítson
részünkre, szakaszparancsnokok Iskötatársam,
Krátky György hadnagy volt. Virágos
jókedv uralkodott az egész vonaton, s a nagy
többség pompás hangulata magával ragadta
az egy-kéJ szomofkodót is. Nem volt se vége,
se hossza a uótázásnak egész uton, ahol a
legelső följegyezni való Zalaszentlvánpn akadt.
Cigánybanda várta vonatunkat Szentivánon,
ahol a zalai menyecskék olyan tömeg mindenféle
kitűnő enni és Innivalóval elárasztottak,
hogy szinte lakodalomban képzelhettük magunkat.
Emlékezetes epizódja félórás szent-
Iváni vetzteglésdnknek az a jelenet, melynek
otl tanúja Voltam. Egyik 20-as honvédet, —
szetitiváni fiu, — a szülei várták az állomáson.
Az anya gyermekétől még a vonat indulásakor
sem akart megválni, s ugy kellett néhányunknak
erőszakkal elválasztanunk őket.
Szegény fiu katona létére még hossru nton
zokogott e nehéz búcsúzás után.
Szombathelyt átaludtam, de csak a marhakocsi
primitív padján ülve, mert oly tzotauui
voltunk a kocsiban, hogy több hely senkinek
sem jutott. Sopronban az a nwglc letés ért,
hoLj neut folytattuk utunkat Bécs feli}, ahogy
mindnyájan gondoltuk, hanem Budapest féle
kanyarodtunk. A hadimenetrend nem isijier
külömbséget DV, MÁV é$ a többi vasúttársaságok
között. Nagysokára Győrbe, inajd
Budapestre, a kőbányai pályaudvarra érkeztünk.
Itt volt a várva-várt ebéd. Kiszállunk
és szép rendben szakaszonként a vonat legutolsó
kocsijához megyünk, ahol a mozgókonyhán
útközben készült az Ízletes ebéd. —
Ennek elfogyasztása után, alig félóra mulva
már tovább robogott vonatunk északkelet
felé
Budapest — félóra ! Ilyen marsrutával még
sohse utaztam szép fővárosunkon keresztül.
Késő délután volt már, amikor Hatvanba
érkeztünk, majd este, amikor Miskolcra, késő
éjjel Kassára és gyönyörű augusztusi hajnal
világításában Eperjesre. Azlán innét is tovább
indultunk és forrón tűzött le a nap a gyönyörű
kárpáti völgyek közé, amikor az utolsó
magyar állomásra, Orlóra érkeztünk. Utunk
egész Magyarországon keresztül mint egy
diadalmenet volt. szegélyezve az üonepeltetésnek
és minden földi jónak ezer ineg ezer jelével.
Itt. a magyar határon már senki sem
volt köztünk, akinek szive egy félórára össze
ne szorult volna, s akinek eszébe ne ötlött
volna a gondolat: vajion ki jön vissza is
közülünk? (Folyt, köv^
HÍREK.
Személyi változások a városházán.
Csányi János városi tanác os a katonai ügyosztály
előadója már hosszabb ideje gyengélkedik,
s minthogy mostanában nem tér vissza
hivatalában, a városi tanács ugy intézkedett,
hogy a katonai ügyosztály vezetésével bizonytalan
időre Orbán János városi levéltárost
bizta meg. A levéltárosi teendőket ezalatt Erdélyt
János iktató végzi, kinek helyérc a
tanács Vajnovtts Lajos Ideiglenes városházi
hivatalnokot rendelte.
Elmarad a szlmfónlkus hangverseny.
Nagyban folytak már az előkészületek a folyó hó
15-ére, e hét szombatjára tervezett hangversenyre,
melyet a jeles 48 as katonazenekar tiz
helybeli muzsikussal klegészitve akaji rendezni,
— amikor tegnap az egész nagyszabású hang-
Versenyterv egyszer és mindenkorra végérvényesen
felborult. Énnek oka az, hogy a kitűnő
katonazenekar nagy részét sürgősen a
harctérre vezényelték, s azt néhány nap mulva
az egész 48-as katonabandápjik Nagykanizsáról
való áthelyezése fogja követni. A szombati
hangverseny próbáit már tegnap abbahagyták
és a hangversenyt rendező Központi Jóléti
Iroda is minden további előkészületet be«züntetett.
Egyébként a hangverseny elmaradása a
Központi Jóléti Irodát érinti a legérzékenyebben,
mert bizonyos, hogy ha mindez egy héttel
később történik, legalább ezer koronával
töbk pénze van a kitűnő intézménynek, mely
ezt a hangversenyt is a háborúban küzdő hós
48 ások és 20-a^ honvédeknek cigarettával
1915. májusJO
yaló ellátására akarta rendezni. Hír szerint
Nagykanizsa városa WlrftHzer karmester jelet
zenekara helyett kap egy másik katonazenekart
mely bizonyára szintén készségesen elő
loeiá segíteni a Központi Jóléti Irodát nemei
fc nagynhivatott tetvesek keresztülvitelében.
VlwflAk a n a g y k i n i M a l főgimnáziumban.
Közöttük, hogy « kultuszminiszter országos
rendelete folytán a nagykanizsai kath.
főgimnázium pünkösd siombaton, f. hó 22-én
zárja ezldei tanévét. Horyáth Oyörgy kegyesrendi
igazgató, ennek megfelelő 5 ti a kővetkezőkben
költi velünk a főgimnáziumi vizsgák
terminusát: Az előadások f. hó 11-én végződnek,
az osztályvlzsgálatok míjus |4^21*éig
tarlatnak meg. 2?-éo reggel fél 9 órakor Te
Deura él ulánna az egyes osztályokban kihirdetik
az évvégl osztályozás eredményét. Az
érettségi szóbeli vizsgálatok junlus 7., 8, 9.
és 10. napjai tartatnak. Az évvégl iskolai
Értesítő junius második feléhpn fog megjelenni.
Eakílvő Tegnap délután fél 5 óríkor esküdött
örök hűséget Szabó Antal nagykanizsai
cscmciíekereskedő Hlrschl Jolánnak. Hirsclil
Alajos nagykanizsai nyomdatulajdonos leányának.
A díszes esküvőt menetet nagy közönség
nézte végltfí
fléptaka rékpénztár I M M
hwmm
mint hivatalos aláírási hely elfogad
előjegyzéseket
1915. ÉJI 6 % - O S ÉS 5\'AVO-OJ
állani iáradékkolcsoore
eredeti feltételek mellett.
Rézgálicot kapnak a kanizsai gazdák.
A réznek hadi célokra való alkalmazása folytán
beszünt a rázgállctermelés. Ámde rézgálic
nélkül a szőlőkre igen szomorú sors várna,
ami Magyarországon, a világ leghíresebb bortermő
országában óriási közgazdasági kárnak
lenne okozója. Tudja ezt a magyar kormány
i j és Idejében intézkedett, ho^y agazdaközön-
Ség a legszükségesebb rézgálicmennytséget ne
legyen kénytelen nélkülözni. Tegnapelőtt érkezett
meg Zalavármegyc főispánjának erre
vonaikozó értesítése a nagykanizsai városházára,
melynek kapujára kifüggesztették a
hirdetményt, hogy azok a szőlőbirtokosok,
kiknek rézgállcra van szükségük, három napon
belül jelentkezzenek a rendőrkapítánysá -
gon illetőleg a kiskanizsai városházán, ahol
«Jáirást kell adniok arról, hogy az általuk
Igényelt mennyiséget kilogrammonként 1 kor.
50 filléres áron át fogják venni. Alig kelt hire
* hirdetménynek, tegnap délelőtt közel százan
jelentkeztek nagykanizsai gazdák és kétszáznál
többen a kiskanlzsaiak közül, hogy a rézgállcra
való igényüket bejelentsék.
Eljegyzés. Szabó Imre eljegyezte Miltényl
Rózsi kisasszonyt. — (Minden külön értesités
helyett.)
Rendőri birek. Juhász István törökkanizsai
fcublkos munkás, aki a sánci ut menti uj laktanya
építéséhez jött Kanizsára, szombat este
fizetését kikapva, a kaszárnya telkén levő
barakkba tért nyugovóra. Vasárnap reggel
arra ébredt, hogy 40 koronányl pénze eltűnt
« nyakába akasztott tarisznyájából. A rendőrkapitányság
próbálja megállapítani, hogy
melyik társa lopta meg szegény kubikost. —
Ugyancsak alvás közben lopták meg egyik
helybeli szállodában Lévai Adolf cigányzenészt,
_ ZALAI HiRLAP
kinek vánkosi alól vette kl egy vakmerő tolvaj
az erszényét, mely mintegy 15 korona
pénzt tartalmazott. Ennek a reménytelen ügyaek
is a rendőrkapitányság Igyekszik a végére
járni. —
Jegyzők és a katonai szolgálat. A belügyminiszter
arról értesítette a községi és körjegyzők
országos egyesületét, hogy a honvédelmi
miniszter a jegyző és segédjegyzők közöl
a kijelölt Összes B) alosztályu népfelkelőket
felmenteit • a tényleges katonai szolgálat alól.
A kiképzelt tartalékos tisztek és altisztek, valamint
az A) alosztályu népfelkelők közül cssk
azok nem mentetlek vagy a kinek oly jellegű
hadi beosztása volt, hogy őket a katonai érdékek
veszélyeztetése nélkül felmenteni nem
lehetett. A háború Idején — mondja a miniszteri
leirat — mindenek fölé helyezendő katonai
érdekek kielégítése kétségtelenül súlyos helyzét
elé állitja a jegyzőket és segédjegyzőket,
mindazáltal bizalommal elvárom és remélem,
hogy az országos jegyzői kar minden egyes
tagja kiveszi a maga részét a munkából és
mindenki ott veszi kl, a hol azt a haza üdve
leginkább megkívánj*
Öyilkos barc a betörő cigányokkal. Alsólendvárói
Írják: Zalamegye déli részét, az
alsólendval, novai és csáktornyai járások községei!
állandó rettegésben tartotta az utóbbi
hónápókbon egy csapat \'kóbor cigány. A cigányok
Vasmegyéből, a muraszombati járásból
szoktak átrándutnl Zalába és romboltak,
loptak mindenütt, amerre az utjuk elvezetett.
Legutóbb Kebelszentmártonban, majd pedig
Felsólakosban fordult elő nagyobb betörés,
amelynek tettesei minden |el szerint kóbor
cigányok voltak. A rablóbanda «ürün álfárogatott
a muraszombati járással határos Stájerba
is rabolni, lopni. A múlt héten Is megjelentek
a vasi clgáhyok Regedében s tyúkokat loptak,
miközben rajta csípték Őket. A nép lármái
csapott és üldözni kezdte a cigányokat, akik
átmenekültek a muraszombati járásba, magyar
területre. Ut összetalálkoztak két portyázó
csendőrrel A csendőrök elől futásnak eredt k,
majd midőn ezek gyanúsnak találván őke el
akaiták őket fogni, több lövést tettek a csendőrök
felé. A csendőrök is lőttek, ugy, hogy
valóságos harc fejlődött kl. Végül az egyik
cigány szivén találva holttan maradt ott. A
többlek elmenekültek. A csendőrség megállapította,
hogy a cigányt, Horváth Cslfsának
hívják s muraszombati járásban Klsszombaton
háza van, A többieket nyomozzák. ^
VÉR és V f l 8 cimü három felvpnásos háborús
dráma kerül bemutalóra a Szarvasszálludabeli
Berlin nagy inozgószinház szerda
és csütörtöki műsora keretében. A dráma egy
hercegi szolga leányának tragikus életét és
szenvedéseit tárgyalja, és szerelmese, a fiatal
herceg karjai közt, közel a harcmezőhőz, leheli
ki szenvedő lelkét. Ai előadó művészek
gyönyörű játéka, a filmgyár mesteri alkotása
valóban elsőrangú müvet produkált. Hasonló
film eddig még kevés volt látható. Ezúttal a
kísérő műsor is szenzációs, — amennyiben :
Brevto, rendkívül mulattató szalon vigjátók,
továbbá a legújabb Harctéri Híradó képelnek
bemutatása, úgyszintén Duczi bácsi mint
csirketolvaj cimü mulattató bohózat képezik
azt. - Ezen ünnepi műsor megtekintését
mindenkinek a legjobban ajánlhatjuk.
m e o n y i l o t t i -
Szívós Antal írjflórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-uto* 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-Javltást nagy gonddal
végez.
3. o dal
tt polgárőri szolgálat. Ma hétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni;
Török Ferenc, Leldl Kálmán, Reznlcsek József.
Sárdi Qéza, Kalmár Henrik, Molnár Ernő,
3chütz Manó. Ternai István, Maschsncker
Jtnő, WelUsch Jenő, Mtlíler Károly, Szűcs
Ferenc, Uózsa Lajos, Horváth mlkó Péter,
Pavelkovics Ferenc. Nosenheim Qyula, Sinkó
Károly. Mózsi Lajos, Hirsch Oszkár, Wehry
Hugó, Németh Zoltán.
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d u Gyula.
Sz«\'rkc<i«ó: Qürtlar lstván.
U §FB A M I fi mozgókép palota.
Hétfőn, kedden, május 10. ás 11-én
Gyö^em a muszka
!! horda fölött !!
háborús dráma 3 felvonásban.
A robbanás
szenzációs dráma 3 felvonást) m
Vízesések Georgiában természeti kép.
Elfiadátok hétkOintp 6 éi 9 ónkor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 éi t órakor.
Rendít balyárak. — Buttatt. A Központ szálloda
épületében levő volt
Józan-féle Üzlethelyiség
azonnal kiadó.
Szerda, csütörtök, május 12. és 13-án
VÉR ÉS VAS
nagy háborús dráma 3 felvonásban.
Brevló, vígjáték. Harctéri híradó, aktuális
harctéri felvételek. Duci bácsi mint
csirketolvaj, rendkivül humoros.
Elöadátok hétköznap 0 é t 9. vatár- ét ünnepaap
l ft, i ét 9 órakor. — Kendet helyárak.
É R T E S Í T É S !
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű
közönséget, hogy a nagykanizsai
piacon évtizedek óta fenálló
déllgyüniölcskereskedésünket
áruhiány miatt
a mai nappal — Ideiglenesen —*
beszüntetjük. Amidőn erről tisztelt
vevőinket értesítjük, - köszönetet
mondunk az eddigi axlvea pártfogásért
és eleve Is kérjük, a mos?
t w l helyzet megváltozása után
Ujra megnyíló üzletünket a régi
támogatásban részesíteni.
Teljes tlazUlettel
dl BIQSIO Antal öröHösef
Tosonl Lajos Uzletoezefj
4 oldat. ZALA! H kLAC 15 mrrjus 10
Tiszteletlet értesíteni a mélyen tiszteit
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakósomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 cv óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
,... felfrissitettem. — —
Raktáron tarfok May és
Holfeld-félc rumburgí
vásznakat, Rcgenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemö
fehérnemüeket. :;
===?-• A legfinomabb áruk! =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram . megtekintésére.
Teljes tisztelettel GoIdberSeMé.
Nagykanizsa, Efltvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
ME6H9DIT9TTUK1
A V Í L Á Q 2 T !
festi vdiloiolo
MnfiyKonlzsn, Mnsynr-u. 23
honi 1 külföldi fnerezés
múryúny ntúnintok festése.
Épfllet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szInérzékflnk
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes várlatrajzzal
felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKJtNBZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
M inden legkisebb nyomtatványrendelési
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz ^pg
Nyomaloll a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Münz és Ooldbetger) Nagykanizsa.
I I I . é v f o l y a m . N a g y k a n i z s a , 1915. m á j ú * 11. kedd
. J 106. t z á m ZALAI HIRLAP táraadalml éa kozftazdaeági napilap.
* r á k t H«riyb«n naxnox boidva I bora 1 K.
t%yaa axá« 4 M»é» Vluckre, poaUn . . I bóra 1*30 K,
Nyllttír és hfrc»«té»cii magélJapItott árak axarlnl.
Lap**z4i:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatalt Ontantxrg-nyomda Caangery-at 7. tsáw.
Taletoet Sxerk«aztót«g 41. Kiadóhivatal 41.
Győzelmek tavaszán.
Galicia kiégett és véres földjén, a
magyar határ havasaitól föl a Visztuláig,
megrémült futással menekül napok óta
az orosz sereg. A frontot, amelyet félesztendö
óta tartottak, várrá erősítettek,
védtek Nikoiáj Nikolájevics oroszai, áttörte
a magyar szurony és lángba borította
a német ágyu.
A nagy háború tizedik hónapjában a
szövetséges hadseregek a támadás és siker
oly szenzációjával lepték meg a világot,
amelytől meg fognak riadni Péterváron
s amelytől fejükhöz fognak kapni
az emberek Londonban. Nyugatgalicia
több száz kilométeres frontján végigkergetik
az ellenséget a szövetségesek és
üldözik kelet felé, ember és ló utolsó
leheleléig, ahogyan azt nekik ötven esztendővel
ezelőtt prédikálta a halhatatlan
Moltke. \'
A tavasz kiragyogott a galíciai síkságon,
megolvasztotta a havat a Kárpátok
lejtőin és Kurland hideg földjén, klrügyesztette
a lombokat az argonnesi erdőben
és Flandria homokos vidékén és
mindenütt, amerre magyar bajonettekre
és a német sisasokra lesüt, olyan, mintha
a tavasz első lehellete a győzelem mámoros
riadója lenne.
A szövetségesek offenzívája három
nehéz hónap alatt kiélte magát, a kárpáti
gátról véresre zúzott fejjel hullottak
vissza az oroszok. Champagneban utolsót
sóhajtott a francia támadás nagy lendülete,
Ypernnél megtört az angolok szívóssága
és mindenütt, e véres harcok
sok száz kilométeres frontján, uj erővei
és pihent csapatokkal támadtak a központi
hatalmak.
Nyugaton Dukerque lángokban áll,
az ypernl müuton ellenállhatatlan erővel
törnek előre a német katonák, északon
a Balti-tenger partján mérföldes csizmákkal
rohantak Libau alá, Nyugatgaliciában
pedig magyar bakák hajtják maguk
elölt az orosz tenger hullámait.
Mintha csak a tavaszt várták volna,
a nap első meleg és ragyogó sugarát,
amely uj erőt öntött beléjük és amely
ugy jár most előttük a harctereken, mintha
a samotrakei Nike szárnyas szobra elenél
nagyobb és fontosabb probléma tiz
hónap óta nem volt Magyarországon és
Ausztriában. Természetesen döntő jelentőségű
tényeket tudni a kérdés körül
ugyszólván teljes lehetetlenség, • annál
tágabb tere van azonban a minden Irányvan
való kombinálgatásnak. Mai alábbi
távirataink azonban már bizonyos Irányba
kell, hogy tereljék a korai vészhirektől
izgatott fantáziákat, melyekre okvetlenül
megnyugtatóig fognak hatni e jelentések:
E héten döntés.
Róma. A Politika ctmö lap írja,
hogy a helyzet aggaszló, de egyáltalán
nem kétségbeejtő. Az olasz
kormány még e héten fog dönteni.
Olaszorszúi nem háborúzhat.
Róma. Az »Avanti« cimü római lapban
feltűnést keltő közlemény jelent
meg, melynek point/a az, hogy az olyan
kormányt, mely most háborúba
akarja vinni Olaszországot, egyszerűen
az őröltek házába kell csukatni.
Kormúnyoúlsíí Olaszországban.
Milano. Beavatott helyről származó
közlés szerint az olasz kormány a legrövidebb
időn belül koncentrációs kabinetté
akar átalakulni. Az uj olasz kormányban
Giolitti és Tittoni is benne
lennének.
- Rúboruellenes tüntetések.
Triest. Rómából jelentik, hogy Cozena,
Oreglia, Montagna és Rimini városokban
igen heves tüntetések voltak a háború
ellen. Némely helyen véres verekedések
sem hiányoztak a tüntetésnél.
eredeti aláírási feltételek mellett a Festi Magyar Kereskedelmi Bank
(1915. évi 6%-os ÉS 5\'A7.-0S Ho». Kir. nflí9R0nIzsl|, nflRlB m m,Dtű|0S niairdsl hely
Állami Adómentes JóroíÉRköIcsön) Jegyzéseket elfogad.
1 I m z i i i k Duiklinlttstre i bcnlflók magas kDIcsDnOket nsrajt rendhWDl elinni! fettételek mellett.
venedett volna meg győzelmesen, föltartóztathatatlan
erővel^ rohannak előre a
szövetséges csapatok. Az augusztusi és
szeptemberi napok hallhatatlan emlékei
kelnek ki a* földből, amelyen katonáink
lába veri ki a mars marsot. —
Ez a tavasz az igazi ver sacrum,
győzelmek és diadalmak nagyszerű tavasza,
harsogó győzelmi himnusza a
diadalratörő igazságnak.
Előre Galiclúban.
Busz kllómétene Rzeszowtól.
Sajtóhadiszállás. Nyugalgaliciában még
mindig tart a Dunajccnél megvert orosz
haderő rendszertelen visszavonulása, s
nyomában diadalmas hadaink előnyomulása
kelet felé. Nyugatgalicia helyett
már-már inkább középgaticiai előnyomulást!
lehet beszélni. Mackenscn és
Boroevlcs generálisok seregei nyügatról
és délről a Kárpátokból már élérték
egymást és mintaszerű együttműködésben
üldözik az oroszokat. A tegnap
jelentett százezer orosz foglyon felül
is még jelentékenyen emelkedni
f o g az orosz veszteséglajstrom, mert
még mindig nem tudhatni, hol ér véget
a nagy zuhanás, mely az oroszokra
nézve Gorllcénél kezdödött.
Eperjes. Az egyesült osztrák-magyar
és német seregcK a minden irányban
menekülő oroszok üldözése közben már
Jóslót is elhagyták északi irányban 25
kilométernyire és Stryzovlg jutottak
előre, mely Rzeszowtól már csak
20 kilométernyi távolságban van.
Boroevlcs tábornoknak a Bcszkidekből
a duklai szoroson és a lupkowi
hágón át előnyomuló seregei több helyen
átlépték n San folyó felső
folyását.
Az olasz Ugy.
Hetek óta Ujra és Ujra felbukkan egy
nagy kérdőjel a külpolitikai rejtelmek
között teljesen tájékozatlan emberek lelkében:
mi van Olaszországgal? A lelkekből
már egyik-másik újságba is átplántálódott
a nagy és izgató kérdés, mely-
A világháború.
cida!. L.rt\\ LAT HiRLAP 1915. máiu? 1 í.
délfelől pedig elértéle a Zwernik—Ba igrod—
Bukoskói vonalat. A nyugalgaliciai arcvonal
szélén felsd-íusztrial, salzburgi és tlrdli csapatok
Deblcitól keletre és északkeletre esd
több helységet rohammal elfoglaltak. A Nyugatgalicidban
ejtett foglyok száma 80.000-re
emelkedett. Ehhez járul még több mint 20.000
fogoly, akik a kárpáti üldözésből származnak,
nz orosz harmadik hadsereg, amely öt hadtestből,
a 9., 10., 12, 24. és a 3. kaukázusi
hadtestből, valamint több tartalékhadosztályból
volt összeállítva, eszerint csak foglyokban több
mint IC0.000 embert veszített. Ha ehhez hozzászámítjuk
a halottakat és sebesalteket is az
összes veszteség legalább 150.000 emberre
tehető. A hadianyagból, melynek mennyisége
most sem tekinthető át, eddig 60 ágyút é^200
gépfegyvert számoltunk össze. Délkeletgaticiában
a harCok még tartanak. Az Ottyniától
északkeletre eső magaslatokon ellentámadással
az ellenségnek egy nagy csoportját visszavetettük.
Höfer altábornagy.
E g y é b o l a s z h í r e k .
Róma. Salandra miniszterelnök és
Jittoni volt olasz külügyminiszter, jelenleg
párisi olasz nagykövet között tegnap\'
délután nagy tanácskozás foly.t
Róma. Glodz orosz kamarás Szentpétervárról
külön megbízással Rómába érkezett.
Róma. Az olaszországi szénhiány miatt
(a legtöbb szenet Olaszország Angliából
szokta kapni) 40 olasz vasútvonalon teljesen
beszüntették a közlekedést.
Amerika nem akar háborút.
Newyork. Ismeretes az angol diplomácia
és sajtó manővere, mellyel Amerikát
a Lusitánia elsülyesztése miatt ellenünk
akarja uszítani. Wilson elnök azonban
nagy nyilvánosság előtt ezt a kijelen
ést tette:
— Amerika nem kezdhet háborút
azért, mert néhány száz polgára a Lusitánu
»val életét veszítette. Higgadtan kell
megfontolni az eseményeket.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos.) A Nyugatgaticiában
és a Kárpátokban súlyos veszteségei mellett
visszavert orosz harmadik hadsereg, a kétfe-
1őli nyomásnak engedve, főerejével a Sanok
és Lisko körüli terepen van visszaszorítva.
Ezen töme^ ellen a szövetséges hadseregek
továbbra is sikercsen előrenyomulnak és nyugat
felöl kiküzdötték a Wyslokon való átkelést,
A nemetek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Tengerparton Dünakban
előbbre haladtunk Nieuport felé, több
ellenséges Iflvészárkot elfoglaltunk és géppuskákat
zsákmányoltunk, az ellenségnek egy
ellentámadása tegnap éjjel Lombatstzydeig jutott,
de azután az ellenséget teljesen visszavertük.
Flandtiában Is tért nyertünk Verlorenhoecknél
162 angolt elfogtunk. Liliétől délnyugatra
megkezdődölt a nagy francia angol
támadás, a melyet feleletül galíciai sikerünkre
már vártunk. Támadás Fleuhaytol keletre,
Richebnurgtól keletre, VerneÜes iu Ablémtől
keletre, Caiancynal, Nieuvillenel és az Arras
aielletti St. Laurenmal elfoglalt állásaink ellen
irányult, az ellenség, franciák valamint fehér
és szines angolok legalább négy uj hadtestet
vetettek harcra. Már azon vonalon hosszabb
idő óta alkalmazott erőkön felül mindamellett
az ismételt támadásokat csaknem mindenütt,
az ellenség Igen nagy veszteségei mellett viszszavertük,
különösen áll ez az angolok tárnadásl
kísérleteire, melynél 500 hadifogoly került
kezünkbe, csak Carancy és Nieuville környékén
sikerült az ellenségnek lábát legelöl levő
vonalainkban megvetni. Ellen\'ámadás folya^
maiban van Steinabrücktöl északra. A Jecht
völgyében az ellenséget, amely sürü ködben
közvetlenül állásaink előtt befészkelte magát,
onnan Hlentámadással kivertük és árkait összernn>
i>olUjk. Léghajóink egyike ma reggel a
Thcififí torkolatánál levA Southand erődített
helyre néhány bombát dobott.
Keleti hadszíntér: A helyzet változatlan.
Délkeleti hadszintér: Néha ez ellenség több
Ízben vasúton vagy gyalog sietve segítségül
hozott uj erőkkel megkísérelte üldözésünk tartóztatását.
Mackensen vezérezredes (Generaloberst)
hadseregcsoportjának szövetséges
csapatai az ellenséget tegnap Is állásról állásra
visszavetették és több mint 12.000 hadifoglyot
•ejtettek\' és sok hadianyagot zsákmányoltak,
ezzel a május másódika-óta csupán ezen hadseregcsoport
részéről ejtett hadifoglyok száma
több mint 80000 emelkedett. Előcsapataink
megközelítették a Ste\' nica szakaszt és elérték
a Brzezankat. valamint az első Wiszlotat. Az
üldözés tovább halad.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
»ooooe»»8 )fteefto>o*ot»oooo«omooooooooMft»(»oooo>ooK>ooo9tto>ooono|i,
f j pr — ()
mint a m. kir. pénzügyminisztérium által kijelölt
h i v a t a l o s a l á í r á s i h e l y • kibocsájundó
1 9 1 5 - i k i h a d i k ö l c s ö n r e
jegyzéseket az eredeti feltételek mellett költségmentesen
elfogad.
Felvilágosításokkal készséggel szolgál az Intézet.
A II.magyar hadikölcsön
A hosszan elhúzódó háború szükségessé
teszi, hogy a hadi szükségletek zavartalan ellátása
céljából uj hadi kölcsön bocsáttassék
ki. E szükségletek fedezésere a pénzügyminister
az első hadi kölcsön címleteinek megfelelő
6%-al kamatozó járadékkölcsön-kötvényeket
és ezzel egyidejűleg 5l/i%-os járadékkölcsönkötvényeket
bocsát nyilvános aláírásra. A pénzügyminister
tehát ezúttal Is közvetlenül fordul
a közönséghez, mint ez legutóbb a Németbirodalomban
is történt és a kibocsátás Öszszege
a nyilvános aláirás eredménye alapján
fog megállapítást nyerni.
Az aláírás f. évi májú? 12-től 26-ig bezárólag
fog megtartatni.
Aláírási helyekai szerepelnek az össz<>s állami
pénztárak és adóhivatalok, a postatakarékpénztár
és közvetítő helyei s az össze®
számottevő hazai pénzintézetek.
A kibocsátásra kerülő és 6%-kal kamatozó
kölcsönkötvény aláírási ára minden 100 kor.
névértékért;
a) ha az aláíráskor az egész aláirt összeg
befizettetik, 97 K 50 f-ben;
b) ha pedig az alább ismertetindő kedvezményes
(részletekben történő fizetési módozat
vételik igénybe, 98 K-ban állapíttatott meg.
Az 5\'/i%kal kamatozó kölcsönkötvény
aláirási ára minden 100 korona névértékért:
a) ha az aláíráskor az egész alái.t összeg
befizettetik, 90 K 80 f-ben;
b) ha pedig kedvezményes (részletekben
történő) fizetési módozat vétetik igénybe, 91
K 20 f-ben állapíttatott meg.
A 6%-os kölcsönnél a legkisebb jegyezhető
összeg 50 K, nz 5^,%-os kölcsönnél 100 K.
A második hadi kölcsön 6%-os typusu kötvényei
1915. május 1-től kezdődőleg és minden
év május l én és november lejáró utólagos
részletekben kamatoznak, tehát az első
szelvény 1915. november 1-én esedékes. —
A folyó évi május hó 1 tői az aláirás napjáig
járó folyó kamatokat azonban az aiáirónak
nem kell megtérítenie.
Az 5Vj%-°* typusu kötvények pedig 1915.
junlus 1-tól kezlődőleg és minden év junlus
1-én és december 1-én lejáró félévi utólagos
részletekben kamatoznak. A kamatfizetés folyó
évi junius l-ével kezdődik, tehát az első szelvény
folyó évi december 1 én esedékes.
Mindkét typusu kötvényre az aláirt összegek
az aláirási helynél fizetendők be és az
aláirási áron felül az aláíróval szemben sera
folyókamat, sem ju\'alék felszámításának helye
nincs.
Ha az aláirt Összeg 100 koronát meg
nem halad, az aláírás alkalmával az egész
aláirt Összeg befizetendő. r
A 100 koronát meghaladó aláírásoknál
a részletekben történő befizetés kedvezménye
igénybe vehető, az aláirás alkalmával azonban
az aláirt összeg 10%-a biztosltékképen leteendő
é3 pedig a kir. állampénztáraknál és adóhivataloknál,
a m. kir. postatakarékpénztár
közvetítő hivatalainál, továbbá az 1898: XXIII.
t.-c. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezetnél
készpénzben, a többi aláírási
helynél pedig vagy készpénzben, vagy olyan
értékpapírokban, a melyeket az aláírást hely
elfogadhatóknak tart. A részletek pedig a következőkép
fizetendők:
a jegyzett összeg 25%a legkésőbb 1915.
junlus 8-ig, 25%-a legkésőÓb 1915. junlus
18 ig, 25%-a legkésőbb 1915. junius 28 ig,
25%-a legkésőbb 1915. julius 8-ig.
A teljes befizetés megtörténte után az aláírási
hely a letett biztosítékot elszámolja, Illetőleg
visszaadja.
A jegyzés céljaira szolgáló nyomtatvány-Orlapok
az összes aláirási helyeknél díjtalanul
kaphatók. Ilv nyomtatványok hiányában az
aláirás levélileg is eszközölhető.
A befizetés alkalmával az aláíró fél az alá*
írási helytől pénztári ellsmervényeket kap, a \'
melyek a fél kívánatára 1915. junius 14-től
kezdve a m. kir. pénzügymlnlsterium részéről
kiállított ideiglenes elismervényekre fognak
kicseréltetni. A végleges kötvények kiadására
nézve, illetve a fél kívánatára kiadott idelgle
nes ellsmeorényeknek a végleges kötvényekr"
való kicserélésére nézve Idejekorán hlrdetmén®
Az országgyűlés.
A Ház a háború uzsorásai ellen.
Budapest. A Ház mai ülésén Beöthy
Pál elnökölt. A hadiállapot kivételes törvényeit
harmadszori olvasásban elfogadtak
és megkezdték
a hadiszállítások körül elkövetett
visszaélések megtorlásáról
szóló törvényjavaslat tárgyalását.
Farkas Pál a panamisták nyilvános
leleplezését és megbüntetését követeli.
Vdzsonyi Vilmos: Politikusok voltak
a közbenjárók. Ezeket is le kell leplezni,
akik kijárták a csalóknak a szállítási
megbízatásukat. Egyébként részletes külpolitikai
felvilágosítást is kér a miniszterelnöktől.
Óriási lárma és zűrzavar között állt
szólásra
Tisza I>tván gróf, s kijelentette, hogy
a hadseregszállítók csalásának ügyében
teljes igaz ágot fog teremteni, a külpolitikai
felvilágosításra azonban alkalmatlannak
tartja az időt.
Az ülés tulvik.
ü l 5 . május i l , ZALAI hiKLAP 3. oldal.
f
utján fog a (elhivás közzététetni. A végleges
kötvények kiadása költségmentesen ugyanazon
a helyen fog megtörténni, a bol a pénztári
ellsmervények, illetve a fél kívánatára kiadott
Ideiglenes ellsmervények kiadattak.
Az 5Vt%-°8 kölcsönnél zárolásnak helye
nincsen, a második hadi kölcsön 6% kai kamatozó
kötvényei azonban — ép ugy, mint
az első hadi kölcsön kötvényei — zároltan
is jegyezhetők lesznek és az aláíró, a ki az
általa jegyzett kötvényeket zárolja és a záró-
Iáit öt és fél éven át fel nem oldja, azt a ioot
nyeri, hogy az 5>/t évi időszak utolsó
vnegyedében, legkésőbb 1920. november l-én
a kötvényen alapuló követelését e naptól számított
egy évre névértékben leendő visszafizetésre
felmondhatja. A m. kir. kincstár köteles
az ilykép felmondott kötvényeket legkésőbb
1921. november l-én névértékűén vissza
fizetni. A zárolásból kifolyólag az aláíró felet
költség nem terheli
Zárolásnak csak 1000 koronát meghaladó
tfsszegü jegyzéseknél van helye.
A m. klr. pénzügyminisztérium fentartja magának
azt a jogot, hogy előre közzéteendő
három havi előzetes fölmondás mellett ugy a
6%*o\'» m , n t 3 1 5Vi%-os kölcsönt egészben
vagy részben, névértékben visszafizethesse,
azonban az esetleges fölmSndás a 6%-kal
kamatozó kötvényekre nézve 1921 május 1-ét
megelőző időre, az 5l/,<70 kai kamatozó kötvényekre
nézve pedig 1925 junius 1 -ét megelőző
időre nem fog eszközöltetni.
A kölcsönre történő befizetésekre a moratórium
alá nem eső betétek — a felmondási
határidő betartásával — korlátlanul igénybevehetők.
A betéti (Ízlettel foglalkozó Intézeteknél s
más ily cégeknél 1914 évi augusztus hó 1.
előtt betéti könyvre vagy folyószámlára elhelyezett,
egyébként moratórium alá eső betétek
azonban a kibocsátásra kerülő jtradékkölcsön-
kötvényekre történő befizetések céljaira
a két kölcsönre ejryütesen a jegyzés Idejében
fennálló összrgük 25°/0 a, de legfeljebb
a betét tulajdonosa áhal jegyzett összeg 25%-a
erejéig vehetők igénybe.
Azok, akik a befizetésekre ilyen, egyébként
moratórium alá eső betétjüket kívánják igénybe
venni, annál az intézetnél vagy cégnél, illetve
annak az i ntézetnek vagy cégnek közvetítésével
tartoznak jegyezni, melynél a betét el van
helyezve.
A kibocsátandó kötvényekre és pedig ugy
a szabad, uiint a záralt darabokra, az Osztrák-
Magyar bank és a m. kir. hadi kölcsönpénztár
e járadékkötvényeknek kézi zálogul lekötése
mellett, a névérték 75%-álg a mindenkori hivatalos
váitóleszámitolási kamatlábon nyújtanak
kölcsönt. Ez a kedvezmény legalább 1916
évi junius ö-ig marad érvényben. A nev«zett
két Intézet ugyancsak a mindenkori hivatalos
váltóleszámítolást kamatlábon nyújt náluk zálogul
elfogadható értékpapírokra kölcsönt, ha
a felveendő összeg igazoltan a jelen felhívás
alapján aláirt összegek befizetésére szolgál. A
meghosszabbított ily kölcsönök a mérsékelt
kamatláb kedvezményében szintén részesülnek
és pedig legalább 1916. évi julius 8 ig. A
fenti befizetési határidők alatt folyósított kölcsönök
után a fél kívánságára a mindenkori
hivatalos váitóleszámitolási kamatlább helyett
1916. évi julius 8 lg évi 5%-os állandó kamatláb
biztosíttatik.
Az aláírók kívánságára e járadékköicsönök
kötvényeit a szelvények beváltásával megbízott
hivatalos beváltóhelyek és az Osztrák-
Magyar bank budapesti fóintézete, valamint a
magyar szent korona országai, továbbá Bosznia
és Heicegovlni területén levő fiókja 1916.
évi junius 30-ig költségmentesen fogják megőrizni
és kezelni.
A második hadikölcsön előnyös feltételei,
a pénzpiac kedvező helyzete és annak felismerése,
hogy a kölcsön jegyzésében minél
nagyobb részvétel az aláírók magánérdekel
mellett a közérdeket is nagy mértékben szol- f; álja, biztosítékai annak, hogy a kölcsön
egyzésének eredményében az ország közgazdasági
ereje ép oly Impozásan fog megnyilvánulni,
mint az első hadi kölcsön alkalmával.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán mint hivatalos aláírási hely elfogad
előjegyzéseket 1 9 1 5 . M 6 % - o s é s 5 7 , % - O Í állami járadékkölcsönre
eredeti feltételek mellett. *
Használjuk W i s B j e l j - t e l ő k e l !
HÍREK.
H 46-as zenekar búcsúja Nagykanizsától-
Említettük tegnap, hogy a nagykanizsai
48. közös gyalogezred kiváló zenekarát elvezénylik
Nagykanizsáról. Az egész város őszinte
sajnálattal vette tudomásul ezt a hirt, mert
igazán lelkéhez nőttek már a háboru tiz hónapja
alatt a derék katonamuzsikusok, kik
annyi alkalommal gyönyörködtettek már bennünket
remek játékukkal és a Indijótékonyság
érdekében folytatott helyi akciókat is oly intenziven
támogatták közreműködésükkel. Altalános
az az óhaj. hogy még egyszer hallhassuk
a zenekart eltávozása előtt, láthassuk
még egyszer Wirnltzer Oyörgy karmester derék
zenészelt. A Központi Jóléti Iroda kielégíteni
akarván a közóhajt, a holnaputáni ünnepnap
csüt öltök délutánján 5 órakor a váiosl sétatéren
a katonabanda közreműködésével sétahangversenyt
rendez a helybeli hősök síremlékalapja
javára. A belépődíjat igen alacsonyan
szabták meg, hogy mindenki hallgathassa még
egyszer a negyvennyolcas zenészeket; felnőttek
20 fillért, gyermekek 10 fillért fizetnek.
Azt hisszük, hogy mindenki szeretné még hallani
utoljára a katonabandát és ezért mindenki
ott is lesz a sétahangversenyei), — ahol a
belépődíjon kivül senkit semmi egyébbel nem
fognak megterhelni.
Zalamegyei tanitók hadifogságban. Egyszerre
két érdemes zalamegyci tanító sorsáról
kaptunk értesítést, kik a harctéren hősiesen
küzdve orosz fogságba kerültek. — Az egyik
Csepreghy Károly belatinci kántortanító, aki
Wladiwostokban (Ársia) tartózkodik, a másik
Tkálecz Vilmos cserföldi kántortanító, ki a
vállán megsebesülve került fogságba, s most
Moszkvában van. — Mind a ketten azt Írják,
hogy jól vannak és egészségesek.
Uyászrovat. Ma hajnalban néhány napi
szenvedés után tüdőlob következtében elhunyt
Nagykanizsán Holczer Pál, a Magyar gyufaárusító
r. t. képviselője 37 éves korában.
Holczer Pál, kittek a 37—42 évesek között
juniusban kellett volna katonai szolgálatra
bevonulnia, özvegyet és két kis leányt hagyott
itt mély gyászban. Váratlan halála nagyszámú
ismerősei körében méty megilletődést keltett.
Hz utcai gyüjtőszekrények eredménye.
Már szinte elképzelhetetlen lenne a kanizsai
korzó azok nélkül a művészi ízléssel megcsinált
sok üveg ablakos gyüjtőszekrények
nélkül, melyek a Főtér négy sarkát határolják
és mindig látható tartalmukkal szinte ellenálhatatlanul
csábítják a járókelőket a folytonos
adakolásra. A füsttelen napon két uj gyűjtőszekrényt
állított fel a korzón a Központi
Jótét! Iroda, ezeket azonban még nem nyitották
ki, amióta őket elhelyezték. A korábbi
két szekrényt azonban, melyek felállítások óta
már százakra menő koronákat és ezrekre
menő cigarettákat juttattak a különböző hadsegélyezési
célokra, tegnap ürítették kl Ismét
ér különböző rekeszeikben összesen 64 korona
40 fiitért találtak. Rekeszenkint pedig a következő
összegeket tartalmazták a gyüjtőszekrények
: Legtöbbet 47 K 22 füléit, a háborúban
megvakult katonák gyűjtőrekeszébe dobták, a
hadsegélyző részére 9 kor. 51 fillér, a\'kantzsai
hősök siremlékére 6 kor. 91 fillért, a
katona-árvák és szegény gyermekek felruházására
9 kor. 53 fillért, a hadbavonultak családtagjai
részére 6 kor. 20 fillért, a katonaárvák
és özvegyek részére 9 kor. 58 fillért,
a Fehér kereszt részére (sebesülteknek) 11
kor. 18 fillért, végül a harctéri katonáknak
cigarettákra 3 koronát.
Holnap hatósági kukoricavásár. Holnap
szerdán nagyobb mennyiségű morzsolt kukorica
érkezik a nagykanizsai városházára. Akik
abból venni óhajtanak, holnap délután fél 3
órától kezdve jelentkezzenek a rendőrkapitányságon.
Országos vásárok Zalamegyében. Jövő
hétfőn, folyó hó 17-én országos vásár (a
pünkösdi nagyvásár) iesz Nagykanizsán. —
Egyébként pedig május 16-tól 31 éig Zala- és
Somogyvármegyék területén az alábbi országos
vásárokat fogják tartani: május 16*án Csesztregen
és Ihárosberényben (Somogy), május
17-én Nagykanizsán, Alsódomboruban és Ráckanizsán,
május 18-án Kaposmérön (Somogy),
május 19-én Bagonyán és Zalaapátlban, május
20-án Bántornyán és Csabrendeken, május
22-én Szentilonán, május 23. és 24-én Viziszentgyöigyön
(2 nap), május 25-én Muravidon,
Perlakon, Zalaegerszegen, Zalaszánlón
és Csurgón (Somogy) és május 31-én Alsólendván.
t
Rézbánya Fiume közelében. Ahol legnagyobb
a veszély, ott legközelebb a segély. —
Így vagyunk a rézzel Is, melyet most küllőidről
importálni nem lehet. Nemrégiben a Fiume
közelében levő adriai Veglia szigeten olyan
kőzetet találtak, mely nagy mennyiségű alumíniumot,
rezet és egyéb értékes anyagot tartalmaz.
A bányászathoz nyomban hozzáfogtak
és az első szállítmány, mintegy 220 tonna
nemrégen érkezett Fiúméba egy vitorlással.
Most érkezett oda a „Zoe Cosulich" osztrák
gőzös, mely 230 tonna Ilyen kőzetet hozott.
Ugy az előbbi, mint a mostani szállítmányt vasúton
Németországba szállítják, ahol kiolvasztják.
A .Zoe Cosulich" mindjárt visszaindult
ujabb rakományért.
VÉR és V f l 8 Cimü három felvonisos háborús
dráma kerül bemutatóra a Szarvasszállodabeli
Berlin nagy mozgószinház szerda
és csütörtöki mflsora keretében. A dráma egy
hercegi szolga leányának tragikus életét és
szenvedéseit tárgyalja, és szerelmese, a fiatal
herceg karjai közt, közel a harcmezöhöz, leheli
ki szenvedő lelkét. Az előadó művészek
gyönyörű játéka, a filmgyár mesteri alkotása
valóban elsőrangú müvet produkált. Hasonló
film eddig még kevés volt látható. Ezúttal a
kisérő műsor is szenzációs, — amennyiben :
Brevlo, rendkivül mutattató szalon vigjátók,
továbbá a legújabb Harctéri Híradó képelnek
bemutatása, úgyszintén Duczl bácsi mint
csirketolvaj cimü mulattató bohózat képezik
azt. - Ezen ünnepi műsor megtekintését
mindenkinek a legjobban ajánlhatjuk.
MEO N Y Í L O T T 1 éSzívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett;
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Adakoziuk a fliMlyiM
4. aJdal. ZALAI HRLAP I 15 május 11 \'
II polgárőr! szolgálat. Ma kedden este
az alábbi polgárőrük fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Mankovics János, Mózsi Sándor, Kovács
Oyörgy, Allesch József, Qumilár Kálm., Frlschmann
Árpád, Tóth Ferenc, Otenbeck Károly,
Dlóssy Béla, Anlalics Ignác, Egri Oyula. Pahocsa
István, Zapletál Simon, Halász Ödön,
Tóth József, Vojnovics Jenő, Boldlcs Károly,
Schöfler József, Flesch József. Pint József,
Kuk sár Boldizsár, Orbán János.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Qyula.
Szerkesztő: GQrtlar István.
A Központ szálloda
épületében levő volt
Józan-féle üzlethelyiség
azonnal kiadó.
tanoncnak felvétetik.
PILCER ALBERT Kárpitosnál
KOIcitl-utca 11. u á n .
Szuvas-szállá\'
Piaci-tér.
aagynozgA.]
Naponta előad.
Szerda, csütörtök, május 12. és 13-án
VÉR ÉS VAS
nagy háborús dráma 3 felvonásban.
Brevió, vígjáték. Harctéri híradó, aktuális
harctéri felvételek. Duci bácsi mint
cslrketolvaj, rendkívül humoros.
Előadások hétköznap 8 és 9, vasár- és ünnepnap
S, 3, \'/ és 8 órakor. — Rendes helyárak.
festő vállalata
Hasyhanlua, Mnsyor-u. 23
URANIA mozgókép palota.
Rot<oa;l-iitCi 4. Ttklon »l.
Hétfőn, kedden, május 10. és 11-én
Győzelem a muszka
!! horda fölött !!
háborús dráma 3 felvonásban.
A robbanás
szenzációs dráma 3 felvonásban
Vízesések Oeorgiában természeli kép.
Előadások hétköznap 6 és 0 órakor, vasárés
finnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Rendts helyárak. — Bottett
honi S k D I M faere/.és
múrtfány utániatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szi nérzékünk
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk • legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
N A G Y K A N I Z S A
C s e n g o r y - u t 7.
I
Sürgönyeim:
G u t e n b e r g nyomda
A
w Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
1
Zalai Hirlap kiadóhivatala
Hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyamatott a kiadótulajdonosnál Oulenberg-i.yomda (Mfinz és Goldberger) Nagykanizsa.
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. május 12. szerda 107. ttzám
ZALAI HÍRLAP c á m B d u t m i ó» k O L f t a * t t a t i á g l n a p i l a p .
MOnM«t*»t »r«h» M«iytH>n ututboz n<jid?t- > I.OÍÖ 1 K.
*Lye» Itáüi 4< uilóf V időkre, pottftn . . I uoi* 1*M K.
. Nyiltter tí oirdctéBiU mc«áll»tfitűtt aruk tzorlnf.
Lípveitt:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Gutenberg-nyomda Citagery-nt 7. »záo».
Telelőit: SzerKMit\'.seK 41. Kiadóhivatal 41.
A végnélkül
nyúló csaták,között is mindig és mindenhol
egyeljen nagy álom varázsában
éltünk. Stfyetlcn álom hajtott az áldozások
f<?lé, ez vette el a pihenésünk, ez
adta vissza sok zaklatott órában a nyugalmunk.
Minden élettlnk, minden nappalunk,
minden éjszakánk ez álomé volt,
a győzelem, a mi igazságunk\' feltétlen
eljövendő diadala. Megbűvölten tapadt
tekintetünk a Kárpátok felé, ahonnan
kegyetlen dörgést hordott széjjel a vihar
és minden poklokon által is hittünk
nalikus szerelemmel, függtünk egy álomképen,
amely a mi győzelmünket vetette
a véres tülekedések felé. És most, hogy
ez a várt májusi napfényt hozott, milyen
nagy megnyugvással tekintünk a jövendő
elé.
*
Vannak-e közöttünk kishitűek és gyávák?
Vannak-e, akikben a reszketés
meg tud/a ölni a bizalom örök emberi
kincsét? Ó,, most már mind egyek vagyunk
és mind a mi elkövetkező feltétlen
győzelmünkben bízunk. A természet,
amely a hosszú, zord télben nagy.ellenségünkké
váll, most pártunkra ha/olt és
májusának tündöklő napfénye simogatja
a mi hős fiainkat, az uj történelem titánl
megalapozóit. A tavasz volt minden
reményünk és a tavasz lett minden megvalósult
álmunk.
.- A magyar föld újra tiszta és a magyar
fiuk most már a határokon tul őrzik
a. testvérnép földjét. Mennyi öröm,
a győzelemnek mennyi mámoros érzése
egyetlen időben, boruljunk le hálával a
mi örök jóságú Istenünk előtt.
*
A galíciai sikerek nyomán már csak
uj sikerek fakadhatnak. A magyar-németosztrák
fergeteg, amely egyetlen lendületével
• kisöpört minden betolakodott
idegent a ml legendás hegyeink közül,
tovább rohan diadalos utján és leteríti
a nagy ellenséget, a mely a magyar
rónák homokján akarta uj történelmének
várát megépíteni.
És ha voltak kétkedők és klsszlvüek,
most, a gorllcei dicsőség után, adjanak
a lelkükben uj helyet a biztos hitnek, a
csüggedést nem ismerésnek, a rendithe- emlkedjék, ahonnan a magyar nép\'vitellenségnek.
— A mi földünk tiszta már iágtörtcnelmt jelentőségű nagy jövőjének
és lelkünk a megtisztult földön magasra uj perspektívája nyílik meg. ->
világháború. Még előbbre Rzeszow a mienk.
Sajtóhadiszállás. Tarnow irányából
keletre előnyomuló diadalmas seregeink
tegnap bevették Rzeszowot,
melyet a még mindig fejvesztetten és
rendszertelenül menekülő oroszok rövid
küzdelem után feladtak és menekültek
tovább Jaroslau irányában. A Dunajectől
70 kilométernyire fekvő középgaliciai
nagy gócponfnak, Rzcszownak elfoglalásaval
a gorlice—jaslói vasútvonalat
teljesen kivettük az oroszok kezéből. \\
Mackensen táborpok hadseregének
déli része egyesülvén Boroevics kassai
hadtestparancsnoknak a Kárpátokon
immár teljesen átjutott\' hadseregével a
felső Szan mellett üldözi a megvert
oroszokat és egyesült seregeink e
részen tegnap Szanokot foglalták
el (80 kilométernyire a Dunajecvonaltól
és 50 kilométernyi közelségben -Przemysliiez).
A foglyok és a hadizsákmány
száma még mindig folyton növekedőben
van. . Sajtóhadiszállás. A nyugatgaliciai orósz
front felbomlása és még mindig teljesen
bizonytalan helyre történő rohamos viszszaszoritása
természetszerűleg maga után
vonta azt, hogy a Visztulán tul is kénytelenek
voltak az oroszok a dunajecl
front folytatását képező Nida menli orosz
frontot hátrább vonni. Tegnapelőtt kezdődött
meg déli Oroszlengyelországbán
az oroszok óvatos, visszavonulása, mire
ott lévő seregeinkteljes erővel vetették
rá magukat Itt Is az oroszokra. Csapataink
átlépték a Nidát és hosszú
\'vonalon Igen erősen kiépített orosz
hadállásokat foglaltak el.
Pusztulás a KfirpAtokban.
Saitóhadiszállás. Sáros megyében a
kárpáti szorosokon visszavonuló oroszok
mindent elpusztítottak, amit a menekülés
nagy sietségében elpusztítani csak képesek
voltak. Az összes általuk megszállva
tártóit falvakat felgyújtották és
még az elszórt hegyi házakra Is üszköket
dobtak. Zboró majdnem teljesen
romokban hever az oroszok elvonulása óta.
Olaszország.
Mindinkább kezd bebizonyosodni,hogy
a vészkuvlkok megint korai rémeket láttak
és ok nélkül riadoztak Itália miatt.
Mindjobban oszladoznak az Olaszország
irányából húzódó felhők, melyek néhány
napja sötétítették a monarchia déli horizontját.\'
Mai alábbi távirataink már egészen
kedvező szimptómákat mutatnak és
mindenben alkalmasak a felizgatott kedélyek
teljes megnyugtatására,
Táviratváltás
Vilmos császár és Viktor Emánuel között.
Róma. II. Vilmos német császár
és Viktor Emánuel olasz király között
tegnap igen szívélyes táviratváltás
történt.
Giollttl a semlegességért
Róma. Oiolitti, kinek tegnapelőtti egy
óránál tovább tartott királyi kihallgatása,
a legerősebben foglalkoztatja az
olasz közvéleményt, — politikusok körében
kijelentette, hogy minden politikai
befolyását latba veti Olaszország
semlegességének fentartása
érdekében.
Róma. Giolitti, akt mint Ismeretes, az
elhunyt dl San Guiiiano márki, volt
jegyzéseket elfogad.
A Jegyzések me&tüDiMire u Döntnök mm kölcsönöket nyujt rtnűkMl előnyös feltételek mellett
— *"1 1 *" ——ip^— M • • - -
I II *l IT i« | | J* I M l M eredeti aláírási feltételek mellett a 1 ll-ik Nemzeti MMarn v Kereskedelmi Bank
(1915. é « 1 6 % - o s é$ 5 \' A % - 0 S Hflíy. Klr. n a 3 y | t a n I Z j 0 l nóhla. mmt Mmtnlos aláírási heli
Á l l a m i atfűmenfes JőrcűÉkKölcsön) — = jegyzéseket e l f o g a d .
2. oldal. ZALAI HIKLAP 1915. május 7.
olasz külűgyminiszlerrel együtt mindig
rendíthetetlen hive volt a hármasszövetségnek,
s ald az újonnan alakuló olasz
kormányba be fog lépni, — tegnap
ujabb kihallgatáson volt Viktor Emánuel
királynál. A kihallgatás háromnegyed
óra hosszáig tartott.
Az olasz szocialisták a békéért.
Róma. Az olasz szocialisták országos
pártja határozati javaslatot fogadott cl,
mely szerint minden eszközzel támogatni
fogja azt a kormányt, melynek
a béke fentartása a programmja.
Miniszterek tanácskozása.
Róma. Sonnino olasz külflgyniiniszter
tegnap délután hosszasan tanácskozott
Salandra miniszterelnökkel, majd Bdlow
herceget, a német nagykövetet fogadta,
kinek látogatása után Franciaország
római nagykövete jelent meg Sanninonál.
A képviselők berendelése.
Róma. A miniszterelnök a legtekintélyesebb
olasz képviselőket táviratilag
Rómába kérette.
Mi lesz Romániával ?
Bukarest. A bukaresti lapok egyértelműen
ízt írják, hogy ba BQlov herceg, rónai német
nagykövet misszióin Rómában meghlasulna,
Romániának is döntenie kell végérvényes
álláspontra vonatkozólag.
Felelősség a Lusitániáért.
Berlin. A német kormány az összes
semleges államok berlini képviselőinek
jegyzéket adolt át, melyben tértyek felsorolásával
a német kormány a Luslinia
katasztrófájáért minden felelősséget Angliára
hárit.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos) Az utolsó két nap
harcaiban csapataink Debicátiál áttörték az
orosz csatavonalat. Ennek folytán a Visztulától
délre harcoló nagy orosz erők kénytelenek
voltak gyorsan visszavonulni a Wyszloka
alsó folyása mögé. Ennek az eseménynek jelentőségét
világosan mulatja az, hogy ma reggel
jelentést kaptunk arról, hogy Oroszlengyelországban
az ellenséges déli szárny viszszavonul.
A jól megerősített Nida arcvonalat
az ellenség tarthatatlannak ismerte lel és azt
a lehető leggyorsabban kiüríti. Amint a gorlicei
és jaslói siker a kárpáti arcvonalra is átterjedt,
épp ugy befolyásolja József Ferdinánd
főherceg hadseregének tarnowl és debicai sikere
az oroszlengyelországi helyzetet. Középgaliciáb3n
a mi csapataink ó« a német csapatok
állandó sikeres harcok közepette követik
a megvert orosz hadiestek roncsai a San-szakaszon
Tinov-Sanok irányában. Az oroszok
Sanoktól a vasút mentén nyugat felé három
hadosztállyal megkísérelt ellentámadását az
ellenség súlyos veszteségei mellett véresen
visszavertük és az ellenség üldözését folytatjuk.
A foglyok száma és a zsákmány naprólní\\
pra gyarapszik. Az Erdőskárpátokban előnyomult
hadoszlopaink Baligrodnál erős ellenséget
visszavertünk és elővédelnk Dwerniknél
átlépték a Saut. Az orosz 8. hadseregnek,
amely nagyjában Lupkow és Uzsok között
harcolt, tetemes része immár szintén vereséget
szenvedett. Délkeletgallclában az oroszok
több szakaszon támadásba mentek ál. Nagy
erőknek a Pruthtól északra Csernovlcz Irányában
történt előretörését az országhatáron
visszavertük és 620 foRlyot ejtettünk. Horodenkától
északra sikerült ellenséges osztagoknak
a Dnyeszter déli partján lábukat megvetniük.
Itt a harc még folyik. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. Ü nagyíóhadiazállás je\'enti:
Nyugati hadszíntér. Tegnap délelőtt Westende
clőtl egy angol sorhajói tüzelésűnkkel
elűztünk. Yperntől keletre tovább haladunk
előre és 5 gépfegyvert zsákmányoltunk. Liliétől
délnyugatra a franciák a Loretle magaslat
ellen Ablain és Carency hegységek ellen folytatták
támadásaikat. Minden támadást visszavertünk.
Az itt ejtett foglyok száma 800.
Carency és Neuville között a franciák az elfoglalt
árkokat még birtokukban tartják. A harc
itt tovább folyik. Liliétől északnyugatra egy
angol repülőgépet lelőttünk. Berrv au Bactól
délnyugatra csapataink tegnap a La Ville au
Bolstól .délre levő erdőségekben két egymás
mögötti vonalból álló hadállást négyszáz méter
szélességben rohammal elfoglaltunk, számos
sebesdletlen foglyot ejtetlek é« két aknavelöt,
valamint sok lőszert zsákmányoltak.
Fiineylöl északra és a Bois de Pretreben
ellenséges gyalogsági támadások az ellenség
jelentékeny veszteségei mellett meghlusuhak.
Délkeleti hadszintér. Az oroszok tegnap a
Stobnica-Brzcanka szakasz mentén a Eoszka
Brozow vonalon, továbbá Ropcyce-Debicától
keletre és a Visztula menti Szenein között
Mackensen vezér ezredes üldöző seregeit meg
akarták állítani. Ez a szándék teljesen meghiusult.
Estefelé az oroszok harcvonalait sok
helyen, különösen Bcskonál és a Brzozow és
Lutca között áttörtük, miután már délután
több orosz hadosztálynak Benőkről Bcko felé
irányuló kétségbeesett támadását az ellenség
i«en súlyos veszteségei mellett meghiúsult. Az
üldözést folytatjuk.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
»»ooo(M>oooaoooooooooooooooooo»«<H>oooft<o»oo»i»oooo»o«»»o8oao<»ooo»>*^
mint a m. kir. pénzügyminisztérium által kijelölt
h i v a t a l o s a l á i r á s i h e l y a kibocsájtandó
1 9 1 5 - i k i h a d i k ö l c s ö n r e
jegyzéseket az eredeti feltételek mellett költségmentesen
elfogad.
Felvilágosításokkal készséggel szolgál az Intézet.
A 20-as honvédek
a világháborúban.
— Egy sebesült naplója. —
II.
G a l í c i á b a n .
Vonatunk már Galíciában jár a mindegyre
alacsonyodó kárpáti lejtök között, Galíciában,
melyet eddig csak a töldrajzkönyvböl ismertem,
s amelyről csak annyit tudtam, hogy két
nagy városa van: Krakó és Lemberg és valami
kimondhatatlan nevű nagy vára. Arra
soha nem Is gondoltam, hogy Itt is olyan
leedves, bájos emberek lakhatnak, mint ama
mifelénk, akik a harcba Induló katonákat szeretetük
minden jelével épp ugy elhalmozzák,
akár csak a ringó derekú szentlvánl menyecskék.
Szinte meglepett az a sok szép és jó,
amivel a petróleumos Galícia népe minden
legkisebb faluban fülig traktált bennünket. Az
első nagyobb ItJy, amit Galícia földjén érintettünk,
a Dunajec mellett Neu-Sandec volt,
ahol keletre fordult vonatunk (természetesen
ugyanaz, amelybe Kanizsán szállottunk, a katonavonatoknál
nincs átszállás) és néhány óra
múlva Qorllcét, majd Jaslót, azután Krosnót
és a San mellett Sanokot hagytuk el. Mindeme
nagy állomásokon vöröskereszt-jelvényes
url hölgyek, kik nagyobbrészt németül beszéltek,
Igazán elbájoló kedvességgel és fáradhatatlan
buzgósággal kínáltak bennünket teával,
süteménnyel, gyümölcsökkel s minden egyéb
Jóval De valóban nehéz volna eldönteni, hogy
a galíciai faluk egyszerű népe, vagy a városok
elegáns hölgyközönsége volt-e szeretetreméltóbb
és áldozatkészebb. A kitűnő ozsonák
végén rendszerint előkerültek az anzlxkártyák
és a galiciai hölgyek is Írtak azokra az otthoni
hozzánktartozóknak kedves Udyöileteket.

Közel félnapja gördült már vonatunk Oalicla
földjén kel*t felé, rolndig párhuzamosan a
Kárpátokkal, melyek mindvégig láthatók voltak,
miközben számtalanszor szállt gondolatunk
a Kárpátokra eső tekintetünkkel szép
Magyarország felé. Chyrownál átdübörgölt vonatunk
az itt még alig a Mura szélességével
biró Dnjeszteren s utunk északnak kanyarodott:
közeledtünk Przemysl felé, melynek nevét
már oly kifogástalanul tudtuk kiejteni.
Még alkonyat előtt beértünk a mesebeli várba,
ahol csodás dolgokat láttunk a vonatból. —
Rengeteg drótsövényt, megszámlálhatatlan sokaságú
lövészárkok végtelen párhuzanfös sorait.
földbeásott ágyuk százait, melyek fekete
torkukat tátogatva meredeztek ég felé, hogy
bármely pillanatban készen legyenek ezernyi
halált osztani áz oroszokra.
Przemyslben sem volt azonban megállás
számunkra, alig félórára hagyhattuk el a hires
vár óriási forgalmú vasúti állomásán a marhakupét,
valamit ettünk és aztán már trombitálták
is az indulást. Jaroszlauon tul, közeledvén
az orosz határ felé, mind több és több
ásókkal dolgozó munkás tílnt szemünkbe, akik
hosszú árkokat ástak. Egyik tisztünk magyarázta
meg a dolgot: a munkások födözékeket
készítettek Oallcla földjén egy esetleges vlszszavonulásunk
előkészülete gyanánt.
Most már az egész vonat utasai mind izgatotlabbak
lettek, mig végre elérkeztünk vonatutazásunk
utolsó állomására:
Moscleskára.
Itt végre végérvényesen elhagyhattuk a mármár
egészen megszokottá vált marhakocs* at,
melyek kényelmetlenségét de sokszor visszakívántuk
magunknak. A kiszállás után arra a
tapasztalatra jutottam, hogy — nem tudok
járni. Lábaim a Kanizsától az orosz határig
való folytonos összezsugorított ütéstől ugy
elzsibbadtak, hogy már állpl Is alig voltam
képes rajtuk. De nem sokat lehetett töprengeni
efölött, mert dologhoz kellett látni. —
Engem a kirakásra váró vasúti kocsllnk őrzésére
rendeltek. Késő este lett, mire a négy
száaad húszas hqnvéd elkészült a kirakodással,
tóközben már az első negyedórában a
A Nagykanizsai Bankegyesület Részvénytársaság
1915. május 5 zalai hiHLAP 3. o;dal.
következő kalamltások történtek: egy ló öszizeesett,
s kl kellett fogni a kocsiból; majd
egy kocsirúd eltörött, melyet kötelek segítségével
sikerűit jól-rosszul összetákolngnk. —
Öreg este volt már, amikor első szállásunk
felé, egy északgalicial faluba elindultunk. Közben\'
megeredt az eső is és olyan sarat varázsolt
lábaink alá, hogy bakancsunkat teljesen
elnyelte. (Az Igazság és a sokat gyalázott
galíciai sár érdekében meg kell jegyeznem,
hogy már odaérkezésünk elótt napokon át
esett az eső.)
A falu, ahova jutni Igyekeztünk, Hodinje
volt. Korom sötétben és holtra fáradva végre
este 11 órakor odaérkeztünk, Aki azt gondolná,
hogy Hodinjében selyempaplanos puha
ágyak vártak ránk, az röviden szólva, téved.
Azt hiszem, nekem aránylag elsőrendű hely
julott egy kétoldalt nyitóit pajtában, ahol magasra
rakott szénára dőltem néhányadmagammal.
Nem te\'lett bele egészen három perc, s
ugy aludtam, mint még soha.
HIREKDr.
Thassy főorvos katonai előléptetése.
Dr Thassy Qábor, Zalavármegye tiszti főorvosa
a mozgósításkor a szegcdi honvéd tüzérekhez
vonult be mint ezredorvos. A megyei
főorvos az egész orosz háborút végigküzdötte
s tiz hónap óta mindössze egy hetet töltött
itthon, Zalaegerszegen. A Tábori Újság legutóbb
dr. Thassy főorvos előléptetését közölvén,
igy ir róla: „ür. Thassy Oábort, a hadosztály
érdemes egészségügyi főnökét közvetlenül
a hadtest alá tartozó uj egészségügyi
fntézmény parancsnokává nevezték ki. Nevezett
uj állásában is bizonnyal változatlan odaadással
fogja a beteg és sebesült harcosok
flgyét szolgálni."
fi kanizsai füsttelen nap eredménye.
Végre fáradságos munkával megolvasták a
Központi Jóléti Iroda azt a rengeteg aprópénzt,
amit a kanizsai füsttelen nap eredménye
gyanánt ötven egynéhány perselyben fáradhatatlan
buzgatmu úrhölgyeink összegyűjtöttek.
A kanizsai füsttelen nap két részből állott.
Ugyanis az Auguszta alap által kezdeményezett
füsttelen nap országos céljait szolgáló perselyeken
kivül a Központi Jóléti Iroda az utcatarkokon
álló asztalokra külön urnákat helyezett
el, melyek a kanizsai hősök síremlékére
szolgáló gyűjtési akciót nyitották meg és pedig
mintáz alábbiakból kitűnik, pazar eredménnyel.
A kanizsai füsttelen nap mindkét Irányú gyűjtésének
együttes eredménye 4112 korona 27 Jlltér
volt. Ez a bevétel két rendeltetetése között
Igy oszlik meg: Az Auguszta egyesület által
küldött jelvények és gyüjtőivek összesen 2433
korona 06 fillért jövödelmeztek. Ebből 25%
« Központi Jóléti Irodát Illeti, mely azt helyi
célokra fordíthatja. A 25%: 608 K 26 fillér,
melynek levonásával az Auguszta alap központjának
elküldetett 1824 korona 80 fillér. A
608 koronán kivül még a következő összegek
jutottak a május 2-1 sxép nap bevételeiből a
kanizsai slremlékalapjának: A 20 helyen felállított
urnákból és a polgári leányiskola 40
növendéke által kézi perselyekkel való gyüitésből
1056 korona 05 fillér. Elek Ernő 200
koronás adományának felét az Auguszta-alap,
telét pedig a hősök síremlékének alapja rétzére
kellett fordítani. A kanizsai hősök síremlékére
tehát 2257 korona 47 Jlltér Jutott. Érdemes
még megemlíteni, hogy a dohányosok
gomblyukba való jelvényei közül milyenek
fogytak a füsttelen napon. Legtöbbet (588 db.)
a 20 filléres jelvényekből adtak el, azután 578
<lrt>ot a 40 filléresekből, 258-at az 1 koronásakból,
154-et a 2 koronás jelvényekbő\', 74-et
az 5 koronásokból és 28 darabot a 10 koronás
jelvényekből. Végűt még csak annyit, hogy
a szegedi füsttelen nap mindössze alig 3000
koronát jövödelmezett.
Zalamegye népesedése, lliboru idején,
pláne Ilyen gyilkos embcrpusititás évadján,
kissé furcsa a vármegye népesedési mozgalmáról
beszélni, mert amig leírunk egy számot,
hogy az itthoni anyakönyvek szerint ennyi
meg ennyi volt a születés, s ennyi meg ennyi
a csendes, párnák között való halál, addig ki
tudja hány százan pusztultak el valahol a
Kárpátok tövében kedveseink közül, kiknek
halála vagy élete nélkül nem lehet teljes az
itthoni statisztika sem. De a vármegye alispánjának
jog-i, sőt kötelessége minden negyedévben
részletes kimutatást szerkeszteni arról,
hányan születtek és hányan haltak meg három
hónap alatt a vármegyében. Ilyen békességes
Időkre emlékeztető népesedési statisztika jelent
meg a minap kibocsátott zalavármegyei alispáni
jelentésben, melynek erre vonatkozó adatai
a következők;
Az 1915. év január —márciusi negyedében
síületett elhalt txapor.
az alsólendvai járásban 418 351 67
balatonfüredi N 96 83 13
csáktornyai n 541 360 181
keszthelyi n 237 169 68
letenyel » 324 222 102
nagykanizsai • 271 246 25
novai » 254 166 88
pacsai • 267 180 87
perlaki » 421 386 35
sümegi » 259 174 85
tapolcai u 381 251 130
zalaegerszegi m 331 253 78
zalaszentgrótl n 231 186 45
Zalaegerszeg városban 74 65 9
Nagykanizsa „ 196 238 apad. 42
A születések összege 4301, a halálozásoké
3330, tehát a kanizsai apadást is beleszámitva
97f lélekkel szaporodott január—március hónapok
alatt Zalavármegyc lakosságának a félmilliót
meghaladó száma. A meglepő kanizsai
eredményre azonban nem kell megijedni:
az alispáni jelentés szerint Nagykanizsán az
apadást a kórházakban ápolt idegenek (katonák)
között előfordult halálesetek idézték elő. A Néptakarékpénztár Nagykanizsán
Nagykanizsán
mint hivatalos aláírási hely elfogad
előjegyzéseket
1915. éji 6%-os és 5%%-OS
állami járedékkölcsönre
eredeti feltételek mellett.
Búcsúhangverseny a sétatéren. A mindnyájunk
nagy szomorúságára Nagykanizsáról
végleg eltávozó 48-as katonazenekar, mint
már közöltük, a sétatéren holnap, csütörtök
délután 5 órakor kezdődő hangversennyel búcsúzik
a város közönségétől. Ha az idő nem
akadályozza a hangversenyt, soha nem látott
tömeg fog a katonabanda bucsuhangversenyétnél
megjelenni.
Befizetések elhatasztása. A Nagykanizsai
Takarékpénztár által alapllott önsegélyző Szövetkezetnél
a f. hó 13-ára (csütörtökre) eső
befizetések f. hó 14 én azaz pénteken d. e.
tartatnak meg.
A Délzalal Takarékpénztárral Egyesűit önsegélyző
Szövetkezetnél a f. hó 13-ára eső
befizetések az ünnep miatt 14-én vagyis pénteken
délelőtt tartatnak meg.
Lehet postacsomagot kQltfenl « 45-asoknak.
Ma, holnap és holaipután hosszú sjünet
után ismét lehet csomagot küldeni az 59.
tábori postaszámu harcoló kanjzni bakáknak,
a 48-asoknak. Közel két hónapon át szünetelt
az 59. számú tábori posta csoraigforgalma
s most Is mindössze öt napra nyitott meg az,
melyből még hároiu nap hátra van. Azt hlsz-
SiŰk e hir hallatára sok százan (ha nem sok
ezren) lesznek, akik sietnek csomagot (eladni
a 48-asok soraiban küzdő szerelteik részére.
A tábori postai csomagforgalomnak újbóli felvételétől
ez a részletes jelentés szól: Akeresr
kedcleműgyi miniszter hirdetése közli, hogy
május 10-tól 14-ig terjedő öt napon át a 10.,
U., 14.. 18., 23., 26., 30., 31., 39., 51., 59„
60., 80., 86., 91., 96., 99., 100., 102., 108.,
109., 123., 130.. 140., 143., 153., 154., 155.,
186., 200., 201,, 203., 213., 354. száinu tábori
postákhoz adhatók föl csomagok. Május 14.
után a tábori postai magáncsomag-forgalmat
a mostani föltételekkel már csak a II.. 39.,
51. 186. számú tábori postákkal tartják fönn.
fi polgárőri \'szolgálat. Ma szerdán és
holnap csütörtökön este az alábbi polgárőrök
fognak rendőri inspekciót teljesíteni:
Szerdán este:
Spiegel Sándor, Simon Oyörgy, Katona István,
varga József, Krausz Nándor, Weiss
Sándor, Villányi István. Zollner Ferenc, Kaufmann
Manó, Fáhn Adolf, Weiss József, Virányi
Samu, Neumark József, Zsidi János, Fischl
János, Jászai Lajos, Fischer Jósset, Andri Boldizsár,
Mlcheller Béla, Mllhofter Simon.
Csütörtökön:
Csányl Elek, Melz József, Orünwald László,
Grflnbaum Henrik, Fischer Ignác, Tóth lózsef,
Ott Lajos, Schlossarck István, Steiner Fü\'öp,
Elirenstei.i Károly, Acs lg»ác, Stern Dávid,
Lőwy Oéza, Czleber János, Österrcicher Samu,
Schreiber Adolf, Szattler lenő, Horváth László,
Berdin Márton, Czulek László, Buzó Mihály.
VÉR és Vfl8 cimü három felvonásos háborús
dráma kerül bemutatóra a S/arvasszállodabeli
Berlin nagy mozgószinház szerda
és csütörtöki műsora keretében. A dráma egy
hercegi szolga leányának tragikus életét és
szenvedéseit tárgyalja, és szerelmese, a fiatal
herceg karjai közt, közel a harcmezőhőz, leheli
ki szenvedő lelkét. Az előadó művészek
gyönyörű játéka, a filmgyár mesteri alkotása
valóban elsőrangú művet produkált. Hasonló
film eddig még kevés volt látható. EzuthI a
kisérő műsor is szenzációs, — amennyiben :
Brevlo, rendkivül mulattató szalon vigjátók,
továbbá a legújabb Harctéri Híradó képelnek
bemutatása, úgyszintén Duczi bácsi mint
csirketotvaj cimü mulattató bohózat képezik
azt. - Ezen ünnepi műsor megtekintését
mindenkinek a legjobban ajánlhatjuk.
MEO N Y Í L O T T l éSzívós Antal mQórás és látszerész
uj özlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
A szerkesztésért felelős : dr. Hajdú Oyula.
Szerkesztő: GartUr István.
A Központ szálloda
épületében levő volt
Józan-féle üzlethelyiség
azonnal kiadó.
4. atdNl. ZALAI H RLAI\' 15 május 12
Egy jó házból való fin tanoncnak felvétetik.
PILCER ALBERT kárpitosnál
MIcHl-ntcii 11. szán.
Bútorozott lakft
Z esetlei 3 otczal szófia, villany,
vízvezeték, fürdőszoba, rnellékhelglsésekkel,
esetlej külön Isfdlló kocsiszínnel
Hírbe adatik azonnalra.
PíMÓÍ 64. SZÚD.
• • "
A sétatéren
elveszett egy felöltő.
Kéretik a tecsületes megtaláló,
hogy a rendőrségre
vinni szíveskedjék.
Szarvas szálló B E B I I I I MOVmozqó.l
Placz-tér. ® BERLIN Naponta előad,
Szerda, csütörtök, május 12. és 13-án
VÉR ÉS VAS
nagy háborús dráma 3 felvonásban.
Brevló, vígjáték. Harciéri híradó, aktuális
harctéri felvételek. Duci bácsi mint
j] csirketolvaj, rendkivfll humoros.
( Előadásuk hétköznap 8 él 9, vaaár- és Qnnepsap
3, 3, 7 éi 9 órakor. — Rendet helyárak.
festi vállalata =
HafiyKanlzsa, Nasyar-u. Z3
r E
U R A N I A R*ogo*m* i-tl*c* *4. Tflefcm ZV\'.
Szerda, csütörtök, május 12. és 13 án
m n UK KG artista pikantéria 4 felvonásban.
A táboriposta
BUDAPEST, termésretl felvétel.
Előadások hétköinep 0 és 9 órakor, vasári
» ünnepnapokon 3, 5 7 és 9 órakor.
Rendes helyárak. — Buffett.
honi S k D M I faerezés
márvány utánzatök festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ü n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
H A G Y K H e a i l Z S A
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
4%

Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Ny»mat«|t a kiadólalajdanainál Oulenberf-nyomda (MBnz ét Ooldberger) Nt|ykaalzta.
I I I . óvfulynrn. N a s y k a n t z s a , 191Ö. május 14. péntek 108. szám ZALAI HIRLAP társadalmi ós közgazdasági napilap.
MioriKttésI «rafci Heljrb«n háxtoo* hordva I hóra I K.
E(y«a uáfl 4 fillér Vidékre, po»Un . . 1 hóra I-M K.
Nyllttér éa hlrdetétek megállapított árak SMrlnt
Lapmér:
Dr. HAJDÚ OYULA.
Kiadóhivatal: flNtMbcrg-nyomda CMngary-at 7. tiÁm.
Talefoni SzerktaxMaég 41. Kiadóhivatal 41,
Tavasz virul /mindenütt, különösen
ragyogó, diadal mámoriló lavasz Galíciában
és a Kárpátokban. Nincs már
ellenség a haza drága földjén, ellenben
van már alapja annak az édes reménynek,
hogy mégis már közelebb .állunk
a roppant háboru dicsőséges befejezéséhez.
A pénzügyminiszter uj hadikölcsön
aláirásra hivja fel a nemzetet. Senki
sem hitte volna, hogy a világháború a
tizedik hónapba is belenyúlik s még
akkor ls tovább tart; ily rengeteg hadjáratra
egyik hadviselőnek sem volt,
nem lehetett elég pénzkészlete. Csoda-e,
hogy Magyarországnak éppen nem nagy
tu!nagy pénzügyi felkészültsége újból
kiegészítésre szorul ? De lehet-e megtagadni
ezt a kiegészítést a legsúlyosabb
és legostobább bün elkövetése nélkül?
Egész jövőnk egé$z létünk függ a
háboru kimenetelétől. Éppen ezért nincs
az az áldozat, amit a haza a fiaitól meg
ne követelhetne. Áldozat? Szó sincs
róla. Teljes joggal .kívánhatna azt is.
Követelhetne önkéntes adakozást, vethetne
ki bármily terhes adókaf, sőt íe
is foglalhatná minden vagyonunkat a
hadsereg ellátásának mindenekfölött álló
céljaira. És ha ezt tenné, akkor is készségesen
és abban a tudatban kellene
engedelmeskednünk, hogy még mindig
messze mögötte maradtunk áldozatok
dolgában a harctéren vérző hőseinknek.
De a haza nevében a kormány éppenséggel
nem áldozatot kiván tőlünk,
midőn az uj hadikölcsön nyújtására való
részvételre szólít föl, hanem pénzünknek
biztos és jövödelmező módon való elhelyezésérc
nyújt alkalmat. A kölcsön
visszafizetéséért ugyanis maga az állam
áll jót, erkölcsi és anyagi erejének telleségével,
a visszafizetés Idejéig pedig
busás kamatot fizet. Mindenki számára
nyitva az ut a haza oltárához s mindenkinek
oda kell sietnie. A szerényebb
tökével bírók számára hat százalékos, a
módosabbak számára öt és fél százalékos
járadék-kötvényeket ajánl föl a
pénzügyminiszter, de az árfolyamemelkedés
következtében mindkét fajta kötvény
hozadéka meg fogja közelíteni a
hét százalékot. Ötven koronás kötvények
is vannak, hogy igazán minden réSztvehessen
az aláírásban. Ne is mulasza
el senki a jegyzést, mely május 26 álg
tart.
Nyíljatok ki, erszények 1 Virul már a
történelem legnevezetesebb tavasza. Virul
a magyar katona tündöklő dicsősége.
Virul a legnagyszerűbb remény a magyar
nemzet lelkében. Nyíljatok ki hát ti is,
erszények, tulipános ládák, asztalflókok,
páncélszekrények és. a zsebek milliói,
hogy megteremjen az uj hadlkölcsönnek
tetejezve adott milliárdjai és hogy
minden virulás után boldog büszkeséggel
.élvezhessük majd a diadallal kivívott
béke fölséges gyümölcsét I
A világháború.
Lemondott a Salandra kormány
Róma. A Stefani-ügynöks:g jelenti:
Az olasz minisztertanács lá\'va azt, hogy
a kormány által a külpolitikai bonyodalmak
elintézése végeit kezdeményezett
tanácskozásokban az alkotmányos pártok
összhangja hiányzik beterjesztette a
királynak a kormány lemondását.
A király a lemondás elfogadására vonatkozólag
fentartotta elhatározását. —
Az összes olasz politikai körökben
a Salandra-kormány lemondásának
tényében a helyzet Igen nagyfokú
enyhülését és javulását látják.
A Kormány lemondása.
Róma. Salandra tegnap délelőtt határozta
el magát a lemondásra, amit a
délután 3 órára összehívott minisztertanácsnak
bejelenlett, mire hosszas tanácskozás
Után az egész kormány elhatározta
a lemondást. Salandra este-7
órakor közölte külön audiencián Viktor
Emánuel királlyal a kormány lemondását.
A vezetőit a béke mellett.
Róma. A Stampa jelenti: Az összes
volt olasz miniszterek és államtitkárok
a semlegességért magát a
legmesszebbmenően exponáló Glo-
Htti korábbi miniszterelnök pártján
állanak. Az olasz parlament nagy
többsége is háborúellenes.
Politikusok o királynál
Róma. A Giornale itallano tegnap éjfélkor
megjelent rendkívüli kiadásában
közli, hogy az olasz kamara (országgyűlés)
elnökét, Marcordt, tegnap este
9 órakor kihallgatáson fogadta Viktor
Emánuel király. A kihallgatás egy óra
hosszáig tartott. Ma délelőttre a király
az olasz közélet több vezető egyéniségét
kérette magához.
Az orosz vandalizmus.
Főhadiszállás. A Nyugatgaliclából menekülve
visszavonuló oroszok, amit
sebtiben lehetett, mindazt még elpusztították
és a lakóssággal is állati kegyetlenkedést
űztek. Számos felgyújtott házba
bezárták a bennlakókat, Debícán pedig
3 papot az oltárra felakasztottak. Tarnowból
30 zsidót vittek magukkal tuszul
Lembergbe. A túszok legnagyobb része
még útközben meghalt a kínzásoktól.
A Lusitsnia.
Rotterdam. Londonból jelentik, hogy
a Hyde-streeten tegnap újból tombolt a
tömeg a Lusitania elsűlyesztése miatt.
A korábban\' érintetlenül hagyott német
boltokat most majdnem mind felfeszítet*
ték és a rendőrség együtt rabolt a csőcselékkel.
A rendőrség egyébként mindenütt
tehetetetlen a felbőszült tömeggel
szemben.
eredeti aláírási feltételek mellett a
II mm HHKH1 M Magyar M e M l i M
(1915. évi 67.-os ét 57.VK Hoiy. Klr. nűíjRflnl2jD, n6KJfl( m mrataloj aláírási hely
Állami ftdúmentesi íradékkOlaOn) — j•e gyzéseket elfogad.
I j t g ü ü t k Miklnnlitrtre«íonHiík MIK kllutnlket tsojl rtníklrtl e M i MtHtiek meUrtt.
2. oldal. ZALAI HiKLAh* 191b. májúi 14.
Megtalálták Wanderbildet.
Rotterdam. A Lusltania áldozatai után
még mindig kutatnak a katasztrófa színhelyén
az angol halászhajók. Tegnap
végre hosszas keresés után ráakadtak
a Lusitaniával elpusztult amerikai milliárdosnak,
Wanderbilt Alfrédnek holttestére,
melyet Quecnstonba szállítottak.
Az idegenek internálása.
Rotterdam. Londonból táviratozzák,
hogy az angol alsóház ma délelőtti illésén
Asquith miniszterelnök bejelentette,
hogy az Anglia területén élő őszes felnőtt
német, osztrák, magyar és török
lakósságot saját életbiztonságuk érdekében
koncentrációs táborokba fogják
Internálni.
Az országgyűlés.
Budapest. A Ház mai ülésén Beöthy
Pál elnök bejelentette, hogy az országgyűlésnek
immár 89 tagja teljesít katonai
szolgálatot.
Harmadszori olvasás után elfogadták
a hadsereg-szállítási visszaélésektől hozott
törvényjavaslatot.
A hazaárulók vagyonának elkobzásáról
szóló törvényjavaslat tárgyalása
során Ábrahám Dezső Saághy Gyula
felszólalásai után Baíogh Jenő igazság-
Ogymlnlszter hosszasan fejtegette a Javaslat
jogosságát. — Az ülés folyik.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) A szövetséges nimet
és osztzák-magyar csapatoknak novemberben
és decemberben lefolyt lodzi és limanovi csatákban
kivivolt győzelmei az akkori orosz arcvonalat
Lengyelországban és Nyugatgaliciában
csaknem 400 kilométer kiterjedésben visszavonulásra
kényszeritették. Az ellenség által akkor
Németországba tervezett előnyomulás megtört
a hú szövetségesek kipróbál! harci erején.
1915. évi január havától ápril hó közepéig az
oroszok hiába vitték harcba túlerejüket, hogy
a Kárpátokon át Magyarországba betörjenek,
ezen tervet csapataink hősiessége és kitartása
hónapokig tartó elkeseredett harcokban az
ellenség rettentő veszteségei mellett teljesen
meghiúsította. Ezzel elérkezett az Ideje annak,
hogy az ellenséget mindkét hatalom erőteljesen
egyesüli csapataink közös támadásával
lektlzdjük, A Tarnow—gorlicei győzelem nemcsak
Nyugatgaliciát szabadította meg az ellenségtől,
hanem a nidamenti egész orosz arcvonalat,
valamint a kárpáti frontot Is hátrálásra
kényszeritette. A győzelmes csapatok az
tlső sikert kihasználva, tiz napi harcokban
megsemmisítésig verték meg a harmadik és
nvolcadlk orosz hadseregei. Mujd a Dunajectól
és Wislokától a Sanig síelve visszavívtak
fiinlegy egyszáz kilóméternyi hazai földet,
Í;azdag zsákmány jutott a győzők kezébe máus
2-tól 12-ig, összes hadseregektől mindössze
143.500 loglyof, mintegy 100 áRyut és
350 gépfegyvert szállítottak be. A Visztulától
északra osztrák-magyar csapatok Stopnlcán át
előnyomultak. — Német csapatok tlfoglalták
Klelce kormányzósági fővárost. Az uzsokl hágótól
keletre német és honvéd, csapatok tegnap
az oroszok több magaslati hadállását rohammal
elfoglalták. A Turkálói délre eső területig
előnyomultak és 4000 oroszt elíog!ak>
A támadást itt Is Skole irányában folytatják.
Délgaliciában erős ellenséges csapatok Horodenkán
át támadnak. Végül megjegyezzük,
hogy sz utolsó napokban kiadott orosz hivatalos
jelentés a ml sikereinket, valaminf a német
sikereket szemmel láthatólag gyengíteni
Igyekezvén, mindent letagadnak és szándékos
lerdltésnek mondanak. Ez döntő bizonysága
at orosz vereség nagyságának, amely immár
nemcsak a csapatok Ijarctéri műveleteit, hanem
a legfelsőbb orosz hadvezetőség hivatalos
hírszolgáltatását Is megzavarja.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
. Nyugati hadszíntér. Yperntől keletre Ismét
elfoglaltuk az ellenségnek egyik támaszpontját.
Délután az Alllen-Neuvlllel arcvonalunk
ellen Intézett^ erős francia támadásokat az
ellenség Igen súlyos veszteségei mellett vlszszavertük.
Carency falul, amelyet a franciák
azzal, hogy Carencnés Neuville között elül
levő árkainkban lábukat megvetették, nagyrészt
átkarolták, valamint Ableln nyugati részét az
elmúlt éjjel kiürítettük. Erős tüzérségi előkészítés
után az ellenség tegnap este megtámadta
Croix des Carnes-nál a Maa< és Mosel
közötti állásunkat. Az ellenségnek sikerült
150 —200 méter szélességben legelői levő
árkunkba behatolni. Elkeseredett szuronyharcban
azonban Ismét teljesen megtlsz\'itottuk
állásainkat a franciáktól. Számos fogoly maradt
kezeinken. A Hartmannsweilerkopf nyugati
lejtőjén tüzérségünk két francia crődházat
összelőtt.
Keleti hadsz\'ntér. A helyzet változatlan.
Szawlenál a harc még áll.
Délkeleti hadszintér. Mackensen vezérezredes
hr.dseregcsoportja tegnap üldözés közben
a S;m mögötti Dubiecko alsó Wiszlok melletti
Láncút és Dcbicálól északkeletre levő Kolbuszow
vidékét elérte. Ezen előnyomulás hatása
alatt az oroszok a Visztulától északra
levő állásaikból is visszavonultak. A Kárpátokban
az osztrák-magyar és német csapatok
Linsingen tábornok vezetése alatt elfogták a
felső Stryjtól keletre fekvő magaslatokat. Ez
alkalommal 3650 embert elfogtak és 6 gép/
fegyvert zsákmányoltak. Mackensen vezérezredes
hadserege Przerhysl várához és az alsó
Sanhoz közeledik.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A Kanizsai füsttelen nap
KIK gyűjtöttek ÉS mennyit ?
Saját tudósitfnk\'ól.
Legutóbbi lapszámunkban részleteiben ismertettük
a május hó 2-án rendezett nagykanizsai\'
füsttelen nap pazar eredményét, melyet legjobban
jellemzett az a ténymegállapításunk,
hogy a Szegeden rendezett füstte\'en nap eredménye
közel 30 százalékkal mögötte maradt
a kanizsai eredménynek. Nagykanizsán, mint
közöltük, összesen 4112 koronát jövödelmezett
a nagyarányú gyűjtési akció, melyet a
Központi Jóléti l\'oda és kitűnő vezetője,
Dobrovics Milán Intéztek. — Az országos
Auguszta-alap, mint szintén közöltük, 1824
koronát kapott ebből az összegből, a többi
2257 korona pedig Nagykanizsán maradt a
kanizsai hősök közös nafcy síremlékére. —
A kanizsai füsttelen nap remek eredményeért
teljes elismerés illeti meg a város lelkes urihölgyeit,
kik fáradhatatlan buzgósággal gyűjtötték
össze ezt az aránylag hatalmas pénzösszeget.
A Központi Jóléti Iroda csak most készülhetett
cl a füsttelen nap számadásaival és
a pénzolvasás nagy munkájával s Igy az
alábbi diszes névsor is csak most közölhető.

A gyfljtés munkájában a legnagyobb érdemet
szerezte magának Samuely Oltóné, aki a
legtöbbel gyűjtötte, 223 kor. 62 fillért. -
Működésük eredményeinek sorrendje szerint
^ b b i e k Igy következnek: Cslgaházy Baby
172 60, Stelner Manci 148-, Dobrovlts Milán
123-—, Zerkowltz Hannus 107-—, Qrűnhut
Annié \' 7 8 - , Kornitzer Sári 7 3 \' - , Armuth
Margit és Jolán 71-70, Hellai Beatrix 73 —,
Geiszl Rizsi 64 20, Orűnhut Erzsike 60-40,
Dobrin Lily 6180, Pálffy Gizi és Llly 58 50,
Bugsch Aladárné 57 50, Kramer Valéria 54\'—,
Szanweber Ilonka 54 —, Slnger Ilonka 51 \'30,
Köröskényl Piroska 51-—, Welsz Tivadarné
46 —, Barcza Erzsi 44 06, Klinger Erzsi 4172,
Lendler Magda 4222. Reinitz Klára 4040,
Fodor Juliska 33 70, Strem Rózsi és Juliska
38 80, Remete Üézáné 3580, dr. Szabady
Lórincné és Drrven Lajosoé 3570, Orünfeld
Böske 32 77, Piihál Erzsébet 31\'40, Feldmann
Annus 30*20. Kaszter Böske 23 20, Rátz Ilonka
27-40. Saághy Lívia 2720, Kaufmann Klári
26 —, Pon^or Klári 26 —, Oál Oyuláné 25-—,
Vlzaknay Margit 2418; Lendvay Ilka 24\'—,
Krausz Ilonka 23 30. Brück Józsa 2310, Bory
Mariska 21*20, Orosz nővérek 22—, Srrkeres
Ilonka 2120, Vécsey Ida 20 20, Singer Terus
20—, Jellinek Margit 17 63, Bencze K ári 15 40,
Harsay Gizi 1522, XIV. sátor 1408, Becht
Gizella 14-26, Kenesey Erzsi 14 80, Loser Mar-
Rit 17-80, Orünfeld Manci 18 91, Hudy Aranka
14-40, dr. Szekeres Józsefné 17 40, Szegheö
Bella 15-30, H. Y. 16 34, dr. Tuboly Oyuláné
15 —, Mülier Bella 19 40. Biba Nelly 17-60,
Bugsch Irén és Margit 17*20, N. N. 16 60,
\' Ney Ilonka 16-—, Welsz Ed th 15—, Kovács
Klári 1440, Dobó Erzsike 1350. Egri nővérek
15 —, Nagy Ircsi 1272, Fodor Böske 12\'—,
Süle Klári 12 60, Pollák Frlda 12-—, Prager
Riza 12 —. Horváth Mariska 12—, Svelt Ella
13 34, XVIII. sátor 11-43, Zalaváry Ilonka 11-24,
Vértes Erzsike 10 55, Fischer Erzsi 10 79, SteU
ner Ilonka .10 59, Junker Berta 1012, Lajpcffc
Busi 22-35, Frey Mária 1048, Kemény Lujza
10-02, Frank Margit 1094, Dobó Eva 1024,
Stcrn Böske 11-85, N-ufeld Ödönné 11—,
Feldmann E\'la 11—, Rubint Károlyné 10*-,
Sweitzer Jolán 10—, Sprung Oizella 9 97,
Árvay Rózsika 8 02, Kramer Júlia 8 09, Szendrei
liona 9 45, Kárpáti Erzsi 9 19, Remete
liona 9 60, Orosz Etla 9 84. XII. sátor 814,
XVI. sátor 8-72, Weisz Zsófi 6 93, Kostcin Ella
9.—, Naq;y Erzsébet 8 —, dr. Fiscltor Jő*sefné
8 —, Lukács Erzsi 7*60, Fatér nővérek 7 40,
Ölvös Böske 7 40, Stelner Irma 7 30. Németh
Inna 7 26. Hirler Irén 7 —, Szily Oizella 7 —,
Haas Anna 680, Mágics Etelki és Birl 6 20,
Saághy Jánosné 6 20, Outtentág Sárika 602,
Imrék Magda 6 —, Oaszm3nn Vilmos 6\'—,
XVI. sátor Ryüjtőiv, 5 - - , Árvay Rózsi 4 80,
Grosz Imre 4 50, Labor Klári 4-—, Ooldminn
Jolán és Erzsi 4 —, Labor Mária 4 —, Lehr
Oszkámé 4\'—, II. pénztár 519, XIII. sátor
4 62, XX. sátor 5*64, X. sátor 4 60, Menczer
Jancsi 4 10, II. sátor 5 72, 21. sz. persely 5 83,
IV. sátor 576, XV. sátor 4 29. XVI. sátor 4 61,
III. sátor 550, Fabró Irén 510, Weisz Irma
521, Kis Klári 477, Ferencz! Margit 671,
ötvös M.igd.i\'6-56, Nováczky Gizella 440,
Ney Klári 567, Fridrich Aranka 6 05, Bruszt
Böske 6 71, Buta Pista 739, Tolola Oizella
4 49, Némelh lionka 5-—, Tocli Erzsi 5 60,
Fesselhoíer Nora 4 21, Kárpáli Jolán 484,
Vellisch Erzsi 673. Buta Pista 4—, Guth
Mariska 4 —, Josifovie Mici 370, Ockenfuss
Oabl 3 60, Jászii Lajos 340, Bruszt Böske
3-40. Kis Klára 3-20, Pálffy Rózsi 3 korona,
Waligurszky Antalné 3 —, Felde Ferenc 3-—,
Róna Ilonka 2 90, dr. Szabady Lőrincné 2-60,
Knortzer Tercsi 2 20, Detrich Mihályné 2-10,
1. sátor 350, I. pénztár 3-16, VIII. sátor 3*32,
V. sátor 3 52, 95. sz. persely 2 50, VII. sátor
2 48, VI. sátor 3 59, 98. sz. perfcly 3\'16,
Kenesey Róza 2 18, iMikó Róza 3f4, Havas
Lily 390, Tibold Jolán 2-34, Weisz Zsófi 3 90,
Szegheó Bella 317, Mooshammer Bella 2-—,
Rosenthal Sári 2-—, Mair Orete 2—, Ney
Klára 2 —, Petrics Lulu 3-—, Weisz Ilonka
2—, Nováczky Gizi 160, XI. sálor 183, 26.
sz. persely 1*70, Bruszt Erzsi 150, Egri Oyula
1-50, Jabió Irén 1*40. Jellinek Margit 1-20,
Kanyar István 1\'—, II. sz. pénztár 1-—, Trlpammer
Jolán 3-—. Welsz Irma, VII. számú
asztal !•—, Kohn Ilonka !•—,Kozmecz Ferenc
1.—, IV. sátor —-80, XVII. sátor —\'40 fillér.
JtEO NYÍLOTT I
Szívós Antal mflórás és látszerész
(lzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
_ alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javitást nagy gonddal
végez.
MEGN
Szív
W al«
191 ó. május 14. ZALAI HiKLAP 3. ekéaJ.
HÍREK.
fl 48 a s z e n e k a r b ú c s ú j a .
W l r n i t i e r karmester ünneplése.
Közöttük már azt a mindnyájunkat lelkink
mélyén érlnö hirt, hogy a közel napokban
végleg elhagyja Nagykanizsát a nagykanizsai
48. gyalogezred kitűnő zenekara, mely nemcsak
művészi produkcióival tette . magát örökké
emlékezetessé a háborús Nagykanizsa történetében,
hanem még sokkal inkább azzal az
áldozatkész munkával, melyet Wirnltzer Oyörgy
karmester és jeles zenészel a Kftzpontl Jóléli
Iroda által kedvezményezett sokféle hadijótékonysági
akciót támogatták és tették teljesen
eredményessé. Sok százezer cigarettát
muzsikáltak össze a kedves 18-as katonamuzsikusok,
akik szinte elválaszthatatlanul
hozzánöttek a város életéhez. Valóban egy
fájdalmas műtét Vérzésével hat ránk ax az
intézkedés, mely a zenekart beláthatatlan időre
a csehországi Pilsenbe vezényelte. Él azonban
a remény bennünk, hogy a háboru befejeztével
axiegész 48. gyalogezredet visszahelyezik
Nagykanizsára s akkor a zenekar Is végleg
és teljesen a mienk lesz és tökéletessé
teszi azt a megkezdett mOvét Is: Nagykanizsa
zenei életének felvirágoztatását, amihez Wirnltzer
karmesternek oly nagy kedve mutatkozott.
• A távozó zenekar holnap — szombaton
búcsúzig magas színvonalú hangverseny keretében
nagy anyagi és erkölcsi sikereinek színhelyén,
a Central kávéházban a lelkes kanUsal
közönségtől. Ugyanekkor búcsúzik a város Is
a kiváló népszerűségü derék karmestertől,
Wirnltzer Oyörgytöl. Ennek a bucsuzásnak
pazai ünnepélyességet ad a Központi Jóléti
Iroda áHal rendezendő megajándékozás. A
Jóléti Iroda a karmestert a harctéren kifejtett
hősiességéért nyert koronás arany érdemkereszt
eredeti színarany példányával ajándékozza
meg ez alkalommal, továbbá egy hatalmas
babérkoszorúval és egy díszdobozzal,
mely két vésett ezűstplakettet foglal magába:
A két plakett szövege ez: „A Központi Jóléti
Iroda", — „Nagykanizsa város közönsége örök
emlékűi Wirnitzer Oyörgy karmesternek". A
babérkoszorúnak a vávos szineit (piros fehér)
szalagján ez a felírás lesz: „Nagykanizsa város
közönsége hálája és elismerése jeléül Wirnltzer
Oyörgynek".
A szombatesti utolsó, kávéházi ángy búcsúhangverseny
kiváló műsora a következő :
1. Kéler: Magyar vígjáték-nyitány.
2. Lehár; Végre egyedül. Egyveleg.
3. Wagner: Lóhengrin fantázia.
4. Strauss F.: Résztetek a „Bőregér" cimO
operából.
5. Richter: Magyar egyveleg.
6. Műller: Zeneszerzők kongresszusa. Nagy
egyveleg.
7. Oleser: Kl énekel velünk.
8. Wirnltzer: A 48. ezred Indulója.
A hangversenyt megelőzőleg, szombat délben
• Központ szálló éttermében a 20. honvédtisztikar
bucsubankettet rendez a 48-as tiszteknek.
A bankett 150 teritékes lesz.
1 l é p t i k i r t t f í u t i r I H M g
l i l M i
mint hivatalos aláírási hely elfogad
előjegyzéseket
1 9 1 5 . é J l 6 % - O J é s 5 \' A V o - O S
. Hősi halál. A 20. honvéd gyalogezred tisztikarának
minap kiadott gyászjelentése, mely
hat elesett bajtárs hősi haláláról szól, közli,
hogy Kemény Imre tartalékos zászlós f. hó
l-én az északi harctéren haza védelmében
hősi halált halt. A dicső véget ért fiatal ember
özv. Kemény Jánosné nagykanizsai tanítónőnek,
Kemény János délivasuti főtiszt özvegyének
idősebblk fia, aki a berlini politechnikán
röviddel a háboru kitörése előtt nyert
gépészmérnöki oklevelet, a legszebb reményekre
Jogosító jövőnek zálogát. A mélyen
sújtott édesanya iránt városszerte nagy részvét
nyilatkozott meg.
fl népfőikelők részleges ujrasorozása
Magyarországon. Érdekes rendelet érkezett
tegnap a honvédelmi minisztériumtól a nagykanizsai
városházára. A rendeletből világos és
kétségtelen következtetést lehet vonni arra
nézve, hogy Magyarországon nem jogfák a mái
egyszer megsorozott 2i —36 éves népjöikelflket
ufrasoroznt, miként azt legutóbb Ausztriában
elrendelték. Arról szól ugyanis a ma j érkezett
rendelet, hogy azok az 1892., 93. és 94. években.
valamint az 1878—1890. években született
B. osztályú néplölkelők, akik a Jászberényi,
szatmárnémetit, besztercebányai, munkácsi,
tglói, trencsénl, kolozsvári dévai és eszéki B.)
honvédkiegészitö parancsnokságok területi
köi létébe tartoznak és a legutóbbi néplölkelől
szemléken alkalmatlanoknak találtattak,
vagy bevonulásuk után elszabadságoltattak, —
jelenlegi tartózkodási helyükön összeirandók
és részükre a május 26-tél julius 23-ig terjedő
időben pótszemlét kelt elrendelni. A felsorolt
vidékekről nagyon kevesen jöttek mostanában
Nagykanizsára, s Igy itt nem valami nagy lesz
az ujrasorozandó untaugllchok száma.
Uj iskola Csatarendeken. A vallás és
közoktatásügyi miniszter a-Sümeg szomszédságában
lévő Csabrendeken nagy elemi iskolát
szándékerik épitenl nyolc teremmel. Az
épület emeletes lesz. A csabrendeki uj iskola
ügye már annyira előrehaladt, hogy f. évi
május 15-ére az épitési munkálatok biztosítása
céljából a versenytárgyalást is kitűzték.
Brutális asszony. Tegnap délután Kiskanizsán
a Kisrác-utcában játszó gyermekek
köveket és üvegdarabokat hajigáltak Bolf
József házának udvarába. A gazda feleségét
annyira kihozta a sodrából a cyermekek pajkossága,
bogy a bedobott holmik közül felkapott
egy nagy darab üveget, egy kék szódásűvegnek
ökölnyi részét s azt az utcán
hancúrozó gyermekek egyikének, özv. Kangyallcs
Ferencné 12 éves kisfiának fejéhez
vágta. A súlyos és éles üveg a szája fölött
találta a gyermeket, kinek a^ orrától kezdve
lefelé az egész szája szélét teljesen elvágta.
A brutális asszony ellen az egész életére elcsufitott
arcú gyermek anyja a rendőrkapitányságnál
teU panaszt, mely megfelelő eljárást
inditott.
/ f
S m r v o n z ú l l ó p p n i Í M nagymozgó.l
Placz-tér. « U L l l L l l l Ifaponta eIOaiLl
Szombat, vasárnap, máj. 15. és l®-án
A nyolcadik nagyhatalom
szerelmi dráma 4 felvonásban.
Rudolfi viszontlátása
szalon vigjáték 2 felvonásban.
A méh színes természeti kép. Harctéri
hiradó, legújabb háborús kiadás.
eredeti feltételek mellett.
ElOadások hétköznap S é« 9, vwár- é» Qnnepu
p s, 5, 7 és a órakor. — Rendet helyárak.
Mikor a huszár akaszt. A hadmüveletek
területén a kémkedés miatt nagyon szigorú az
ellenőrzés. — Mindenkinek igazolványa van,
különben bajba kerül, amikor aztán nem segit
se az ismeretség, sem a barátság. A raultkoriban,
a többek között egy tipikus lengyel
zsidót is kérdőre vontak. A papírjai valahogy
nem voltak rendben: vagy nem volt igazolványa,
vagy nem volt jó. Megmotozták alaposan
és Íme, nemcsak a szurtos kaftán és
egyéb felszerelések kerültek le róla, hanem
egyben a tincsek is. Mikor Igy levetkőztették,
ott állott egy álruhába öltözött orosz tiszt,
orosz kém, — Rövid eljárás után akasztófa
várt r;á. Mihamar akadt vállilkozó Is a
büntetés végrehajtására, egy honvédhuszár.
Oyakortott kézzel hurkolja a kém nyakára a
kötelet, aztán átveti egy faágon s a kötél
másik végét lefelé húzva, magasztalja lel az
elitéltet. Mikor ez már kiölti a nyelvét, egyszerre
csak kezdi a huszár visszaereszteni,
ugy, hogy 4 \'delikvens talpra áll és nagy
nyeldeséssel kapkod a levegő után.
Rárivallnak a huszárra, hogy mit csinál?
Miért ereszti vissza? A huszár nyugodt flegmával
feleli:
— Instálom alássan: Hadd pihenjen egy
kicsit 1
Síita alkalmas, tartís, kiitníi olajos hordók
a „Patria" pótkávégyárban
jutányosán kaphatók.
fl polgárőri szolgálat. Ma, pénteken este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni.:
Vidor Imre, Pávelkovlcs János, Pfeitter Jakab,
Arnstein Sándor, Mankovlcs István, Rablnek
jenő, Fischer József, Török József balog, Lehocky
Mátyás, László Ignác, Brandl Adolf,
Büki Sándor, Zábó József. Czulek József, Singer
Sándor, Fleischacker Ignác, Balogh Mgoston,
Sátrán József, Horváti Ferenc, Kaufmann
Samu.
fl nyolcadik nagyhatalom címmel egy
szenzációs négy felvonásos szerelmi dráma
kerül bemutatóra a Szarvas-szállóbeli Berlinmozgószlnház
szombat és vasárnapi műsorán.
A drámában Olaszország legszebb művésznője,
Georgina kisasszony és Lucio ur játszák
a főszerepet. Ilyen csodafilmet még a
kino-technika nem produkált. — Még egy
szenzációs filmje van ezen műsornak Rudolfi
viszontlátása cimen, mely két felvonáson át
fogja derültségben tartani a közönséget. —
Bemutatásra kerül még: fl méh, színes természeti
kép, fl szög, nagyon humoros kép,
és végül a Harctéri híradó legújabb kiadása.
Ezen csupa szenzációs képekből álló műsor
megtekintését mindenkinek a leg|obban ajánlhatjuk.
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: OQrtlcr István.
U* * Ra fa iIPAf t• l• f Il nA mKooiiozagrló-uktcé* p Tp*kak>lo»t a2W..
BETTY NANSEN fellépte.
Pénteken, május 14-én Az utolsó okadiíly társadalmi dráma 3 felvonásban.
A bájos ismeretlen, humoros. Vlasenvangen
völgye, természeti táifelvétel.
Veszedelmes filozopter, vigjáték.
Előadások hétköznap ( éi 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, & 7 éa 9 órakor.
Rendes helyirak. - Buffett.
4. oldal. ZALAI H RLAf* i 15 mifus 14
EH jó liázliól való Se\' | megh*dit?ttuKtanoncnak
felvétetik.
PILCER ALBERT hűrpltosnúl
Mlcsel-ntca 11. JZÚID.
Bútorozott lakás 2 esetlei 3 ulczal szoba, villany,
vízvezeték, fürdőszoba, mellékhelylséiekkel,
esetlei külön Istálló kocsiszínnel
Dérbe adatik azonnaira.
Peil•o ílók 64. sz• án.
A sétatéren
elveszett m feloltó.
Kéretik a becsületes megtaláló,
hogy a rendőrségre
vinni szíveskedjék.
A V I L Á G 2 T !
fesfO vállalata
IfasyHanlzsa, Mafiyar-u. Z3
Ver ;rképvii2leí:
boni S külföldi faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzékDnk
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fOlszólltásra
díjtalanul szolgálunk t 11
GUTENBÉRG NYOMDA
NAGYKANSZSA
w Csengery-ut 7. ^plk sürgönyeim:
••
G u t e n b e r g n y o m d a
•• M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
N y t m a U l t a k i « ^ t n ] < J d « n * i n á l Oulenberg-nyomía (MBnr «• O o l d b e f f e r ) N a t y k a n l a n u
I I I . évfolyam. 109. szám
társadalmi éa közgazdasági napilap.
«iön>»t*«l *f«Kt Haljbtn háxhoi boidva 1 bór* I K.
Cgy* axám 4 HU** Vldékr«, po»tán . . I hóra I-M K.
Nyllttéf éa htrdctésok megállapított árak axerinU
lapvfriir:
Ür. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Oatenbcrg-nyomda Cteagety-ut 7. uini.
Taleton: 41. Kiadöttlvalal 4t.
A háború csúcsún.
Mintha az idők teljessége következett
volna el. A világ véresebb, mint valaha.
Az események a bosszú sarkantyúja és
a fájdalom korbácsütései alatt vágtatnak
a pusztulás vad ritmusában. Itt a tavasz
és nemcsak a hegyekből indult meg a
májusi áradás, hanem a telkekből is,
elementáris erővel duzzasztva fel a
háborút.
Ég a világ, a Visztulától a rigai partokig,
melyek remegése Pétervárig ér.
jfes folyik a harc szenvedélyesebben és
bőszültebben, mint valaha, a nyugati
harctereken is. Ami a háborúból belefagyott,
beledermedt a tél mozdulatlan
borzalmaiba, az most mind uj poklokon
gyul fel. És a vér dagálya rázza a falvakat,
majorokat, csatornákat, pusztákat,
városokat a flandriai gázlóktól a Vogezek
szikláiig. És uj lendülettel folyik á
harc a föld fölött a viz alatt, az exotikus
tájakon, a Dardanelláknál, a Kaukázusban,
Egyiptom földjén, Kelet-Afrikában,
végig, végig a háború geográfiái
horizontján.
A háború csúcsán vagyunk, följebb
már nem lehet menni. — Akiknek ezt
az irtózatos káprázatot köszöni a világ,
az angol és az orosz is érzik, hogy tovább
már nem lehet fokozni az erők
megfeszítését. Hiába mondja az egyik,
hogy ő várhat, mig minden arany elfogy.
Hol van már Anglia gazdasági rendületlensége
és hol van a régi orosz túlerő I
Épp azért olyan kétségbeesett a düh,
amellyel harcolnak, mert érzik, hogy A
döntés nem késik, nem késhetik soká s
a mostani harcok véres katlanaiban az
ő katasztrófájuk forr.
A háború csúcsán a csúcsért folyik
már a rettenetes mérkőzés, — egyenlőtlen
eszközzel immár I
Mert ml ugyanazzal az erkölcsi energia-
készlettel, szivükben, lelkükben, zsebünkben,
hátizsákunkban ugyanazzal a
fölszereléssel törünk a csúcsra, amelylyel
elindultunk az augusztusi forró napok
mámorában : az ellenségeink kezében
azonban csak egy puszta kard
van már, annak Is kicsorbult az éle
Görlicénél, Ypernnél és Gallipolin.
A háború ma rettenetesebb, mint va- sugárért, mely kiragyog a véres csúcs
laha vQlt, de van $bben a mindent le- fölött s melynek mosolya visszakalauzolja
nyűgöző rettenetességben egy vigasz- a katonát a háború csúcsáról a nyugataló
momentum: hogy a rettenetesség lom síkjaira, az elhagyott mezőkre, gyámost
már igazán a békéért van, a nap- rakba, műhelyekbe, iskolákba, irodákba.
világháború.
Az olasz krízis.
intelem az optimizmus ellen.
Róma. Az olasz kormány egyik félhivatalos
sajtóorgánuma nagyon figyelemre
méltó szavakban óvja a közvéleményt
az olasz válság megoldása elé
néző túlzott optimizmus ellen. Kétségtelen,
hogy a helyzet lényegesen javult
néhány nap óta, Írja az emiitett sajtó*
közlemény, de félő, hogy az Intervenclonisták
meghiúsítják a békés
törekvések sikerét.
Békeredmények a Vatikánban.
Köln. Luganoból jelentik a Köinische
Volkszeitungnak, hogy a Vatikánban, a
pápai udvarban mély meggyőződéssel
remélik a béke fentartásának lehetőségét.
Nagy Róma. Köztudomásu, hogy a háború
vagy béke kérdése fölött a f. hó 20-ra,
jövő hét csütörtökjére összehivott olasz
parlament lesz hivatva a döntést kimondani.
A >Secolo< clmü olasz világlap
ma szenzációs közleményben
megállapítja, hogy a szenátusban
40 százaléknyi többségben lesz a
békepárt.
Giollttl az u] kabinetben.
Róma. Az olasz szenátus eddigi elnökének,
Marcorának miniszterelnöksége
alatt alakuló uj olasz kabinetben most
már egészen bizonyos, hogy Glollttl is
tárcát vállal. Giolltti Olaszországnak
Salandra előtti miniszterelnöke volt, aki
egész politikai pályáján a hármasszövetség
rendithetetlen hívének bizonyult
s igy az uj olasz kabinetbe való belépése
is egyik garanciája az uj olasz kormány
háborúellenes állásfoglalásának.
A képviselők Rómában.
Róma. A történelmi fontosságú 20-ikl
kamarai ülésen való részvételre malg
320 olasz képviselő érkezett Rómába.
Konsternáctó a franciáknál
Genf. Párisból Jelentik, hogy az oiasz
kormány lemondása fölött tartott francia
minisztertanács után a párisi lapok már
a Vivlanl-kormány bukásának jóslásáig
mentek cl. Ez azonban nem következett
be. De annyi kétségtelen, hogy az oiasz
békekilátások napról - napra észlelhető
növekedése a francia kormányban és az
egész francia közvéleményben igen nagy
konsternáclót keltett. Az emiitett minisztertanácsban
Millerand hadügyminiszter
rámutatott bizonyos sürgős rendszabályoknak
a háborútól távol eső országrészekben
való szükségességére. —
(Ez országrészek nyilvánvalóan csak a
Irancla-olasz határ közelébe eső területek
lehetnek.) Delcassé külügyminiszter
teljesen megtörve távozott a minisztertanácsról.
Általános védkötelezettség
~ Angliában.
Rotterdam. Londonból jelentik a
szenzációs hírt, hogy az angol
kormány az alsóház egyik legközelebbi
Ülésén be fogja nyújtani
az angol állampolgárok általános
védkötelezettségéről szóló törvényjavaslatot.
eredeti aláírási feltételek mellett a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
(1915. éti 67.-0S ÉS 5\'AVOS Mojy. Klr. no$9konlzU| núltfo, m hhralaios olfiiwsl Hely
flnoml Adómentes JflroííRkölüön) = ].syz<.eket eitogad.
1 J e n z b t l miiMuHllMre » tcckflík DOBOS kUcsOnBkct unit rtidUvm M s \' K l t t t t l t k mellett.
*
2. Ojdai. ZALAI H.KLAP 1915. május 15.
Bulgária semleges marad
Sóliából jelentik, hogy az entente
legutóbb ujabb ajánlatot telt Bulgáriának
semlegességének feladása esetére.
Bulgária azonban ismételten és nyomatékosan
kijelentette, hogy semlegessége
mellett mindvégig minden körülmények
között ki fog tartani.
A Dardanellák.
U j o f f e n z í v a k e z d ő d i k .
. Konstantinápoly. Lcmnosból jelentik,
hogy az angol é3 francia szövetségesek
a Dardanellákkal szemben nagyszabású
uj offenzíva kezdetén állanak. Tegnap
a hadihajók már több helyen bombázni
kezdték a Galfipoii félszigeten levő török
hadállásokat.
Uj francia flotta akcióban.
Salonlki, A napokban egy ujan összeállított
francia flotta érkezett a Dardanellák
körüli vizekre és Tenedosnál
csatlakozott az ostromban résztvevő
egyesült flottához.
Az angol hajózás csődje.
Rotterdam. Londonból felentik, hogy
a Cunard-Llne és Red Sin Line hajózási
társaságokon kivül még két Igen
nagy angol személyhajózási társaság
összes járatait beszüntette.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos) Az ellenség visszavonulása
Oroszlengyelországban tovább lati
és az eddigi Pilica arcvonal szakaszaira is
á\'»erjed. A Vozgrich és Daukl parancsnoksága
alatt álló szövetséges seregek Piotrokowlól
keletre egészen a felső Visztuláig üldözik a
visszavonuló ellenséget. A szövetsége csapatok
megvetették lábukat a Kielcétöl északkeletre
fekvő hegyvidéken. Középgallciában
az oroszok József Ferdinánd lőherceg serege
elől a Sanon át vonulnak vissza. Boroevics
és Bőhm Ermolii hadseregeinek éle elől Dobromll
és Stary Sambor vidékéről északkeleti
irányban hátrálnak. Csapataink utóvédharcok
közepette elérték a Dobromiltól és Staty
Sambortól délnyugatra fekvó magaslatokat.
Az általános előnyomuláshoz csatlakozott
most már a Linsingen verette szövetséges
hadsereg Is. wnely Tuskán és Skolán át tör
előre. Délnyugatgaliciában a csata tart.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylőhacliszállás jelenti:
Nyugati hadszíntéri Az angoloknak YDcrn
előtt ujabban nyert arcvonalunk ellen Intézett
erfls támadásai az ellenség súlyos veszteségei
mellett meghiúsultak. A Menln-Yperni uton
Looge irányában tovább tért nyertünk. Liliétől
délnyugatra az ellenség erős tüzérségi előkészítés
után csak egyes helyeken támadott. Az
összes támadásokat visszavertük. A Lorettó
magaslaton és Arrastól északra a nap aránylag
nyugodtan telt el. Az ellenség nagyobb
támadásokat nem intézett. Cerenynak az ellenség
által való elfoglalása alkalmával veszteségűk
hat-hétszáz ember volt. Az ellenségnek
az utóbbi támadási kísérlete, ltogy Berry au
Bachtól nyugatra elfoglalt árok részt tőlünk
ismét visszavegye, újólag meghiusult A Ma.is
és Moscl között egy ellenséges támadás Bois
de Pretrebcn állásunk előtt tüzelésünkben
összeomlott. \\ Hagenaunál leszállásra kényszeritett
francia kétfedelű utasait elfog \'
Keleti hadszintér. SzawJe mellett a harcok
még tegnap sem értek véget. A Njcrnentői
ész»kra az alsó Dublssa mentén éjjeli támadás
alkalmával 80 foglyot ejtettünk. A Prasznlsztól
nyugatra első turkesztánl hidte^jt eeyes
\'•részel négyszeri sikertelen roham után elülső
árkainkig jutottak, este azonban Ismét mindenűnnen
kivertük. Súlyos veszteségeket szenvedtek
az oroszok és t20 embert elfogtuk.
Délketttti hadszintér. Mackensen vezérezredes
hadseregeinek előcsapata Przemysl előtt
és az alsó San balpartján állanak. A jobbról
és balról csatlakozó szövetséges csapatok
folytatják ax üldözést egyrészt Dolina-Dobromi
irányában, másrészt pedig a visztulamenti
Pola\'nice-Kielce irányában. Az oroszok Kielcétöl
A Pilicálg (Inowlodzig) terjedő állásainkig
sem tudtak tartani és kelet felé gyorsan viszszavonuttak.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A 2 0 - a s honvédek
a világháborúban.
— Egy sebesült naplója. —
111.
Első nap a harctéren.
Reggel ü óra tájban kezdett ébredezni a
század.* Én arra ébredek, hogy Wallgurszky
önkéntes bakancsával simogatja az arcomat.
De nagyobb baj nem történt. A hefy, ahol a
harctérre érkezve az első éjszakát töltöttük,
mint reggel láttuk, egy nagy major volt, ahol
nyomban utánanéztünk, mit lehelne reggelizni.
Tojás, csirke és kenyér bár drágán, de került.
Tea is volt, egy pohárnyi ára 20 fillér, Igy
hát egészen jól megreggeliztünk. Felcihelődve
századunk tábori őrsre inent egy hidhoz, mely
ójjtli tanyánktól tán egy kilométernyire volt.
A naptár, augusztus JM-ét mutatott, de oly
hideg volt különösen estefelé, hogy csak ugy
dideregtünk.
Poaréjfélkor felváltottak bennünket, de kora
reggel már ismét vissza kellett mennünk a hídhoz.
Két honvéddel a hid környékére terepszemtéré
mentünk, s amint egy nagy lucernásban
baktattunk, nagy meglepetésünkre egy
csendesen legelésző fiatal Őzikét vettünk észre.
Lőni azonban nem szabadott rá, nehogy a
puskalövéssel figyelmessé tegyük magunkra a
közel sejtett ellenséget. A terepet végigkutattuk,
de ellenségnek hire hamva sem volt, s
igy visszatértünk a hidhoz, majd csakhamar a
majorba.
A délután elméleti oktatással telt el. Csorba
százados összehivatta a századot és előadást
tartott az orosz katonák ruhájáról, részletesen
tájékoztatott bennünket haderejükről és zászlójelzéseik)
ói.
Két napja vesztegeltünk már úgyszólván
teljes tétlenségben a majorban s annak közvetlen
környékén, mig végre augusztus 23-án
parancsot kaptunk, hogy induljunk előre, a
muszka elébe. Nagy erdőséget, óriási szántóföldeket
és hitvány falukat hagytunk a hátunk
mögött. — Két városra emlékezem gyönyörű
utunkró! : Jaworowra és Magierowra. Az
előbbiben kockacukrot, az utóbbiban pedig
33 darab tojást és 4 kenyeret vettem Krátky
hadnagy részére. Érdekes volt Magierowánál,
hogy a városba nem engedtek be bennünket,
mert ott egy másik ezred adott őrséget Ezért
mintegy belopózva jutottam be a városba és
egy zsidó családhoz tértem be, melyet megkértem,
hogy küldjenek el valakit kenyérért a
boltba. Igen szívesen fogadtak, s amig a kenyeret
vártam, málnaszörppel és tejjel kínáltak.
Későbbi nagy viszontagságainkban sokszor
hálával gondoltam vissza ezekre a jó
emberekre, kik oly szeretettel vettek körül.
Amint a nagy csomó ennivalóval visszaérkeztem
táborhelyünkre, nagy csoport honvédet
láttáin egy huszár körül tolongani. —
Csakhamar magam is megértettem a helyzetet:
terepszemlén volt a huszár, s valahol a réten
egy kozáklándzsát talált, ezt vizsgálgatták.
Talán 3—4 órát pihentünk Mag\'erowa mellett,
s mikor legjobban esett volna elernyedt
tagjainkat nyújtóztatni, jött egy express parancs
és alig negyedóra mulva már az egész zászlóalj
ismét glédában áiit és gyalogoltunk tovább
a poros országúton Oroszország felé. Szigorúan
a szolgálati rend szerint, kettős rendekben
meneteltünk, de azért itt, a San partján
igy is tudtunk gyönyörködni a vidék meglepően
dus természeti szépségeiben. Én és
egy honvédtársam összeköttetés voltam két
egymás mögött haladó század között, s igy a
körülményekhez képest meglehetős szabadságot
élveztem még a 42 kilónyl felszerelés
alatt is.
Már nagyon fáradlak voltunk, amikor soksok
falu után végre egy minden eddiginél nagyobb
város alá érkeztünk. Utinow volt ez,
egy nappal később sok jó 20-as honvéd Őrök
temetője. — Dehogy is gondolta volna valaki
ekkor még közülünk, hogy pár óra mulva itt
a maga egész szörnyű valóságában fogjuk
megtudni, hogy mi a háboru.
l\'^lv: -•--•^aiu WTMT-tfrt t n u
fl nyolcadik nagyhatalom cimmel egy
szenzációs négy felvonásos szerelmi dráma
kerül bemutatóra a Szarvas-szállóbeli Berlinmozgószinház
szombat és vasárnapi műsorán.
A drámában Olaszország legszebb művésznőié,
Georgina kisasszony és Luclo ur játszák
a főszerepet. Ilyen csodafilmct még a
kino-technika nem produkált. — Még egy
szenzációs filmje van ezen műsornak Rudolfi
viszontlátása cimen, mely két felvonáson át
fogja derültségben tartani a közönséget. —
Bemutatásra kerül még: fl méh, színes természeti
kép, fl szöfl, nagyon humoros kép,
és végül a Harctéri híradó legújabb kiadása.
Ezen csupa szenzációs képekből álló műsor
megtekintését mindenkinek a legjobban ajánlhatjuk.
<< >i
11
i< »>
< >
<>
<>
** *i
1 Nagykanizsai B a É p i t Részvénytársasán
mint a m. klr. pénzügyminisztérium által kijelölt
h i v a t a l o s a l á í r á s i h e l v . kibocsátandó
1915-iki h a d i k ö l c s ö n r e
Jegyzéseket az eredeti feltételek mellett költségmentesen
elfogad.
Felvilágosításokkal készséggel szolgál i z Intézet.
<<>)
11
n
II «<ii
1915. május 3. ZALAI HÍRLAP 3. oldal.
HÍREK.
fl kntonaienekar bucsubangversenye.
Ai egén város népe * fájdalmas lemondás
érzésével vette arról szóló híradásunkat,
hogy a városban páratlan népszerÜségQ
43-as katonazenekar a napokban végleg elhagyja
Nagykanizsát. Ez az érzés nyilatkozott
meg tegnapelőtt a sétatéren rendezett búcsúhangversenyen,
s még sokkal nagyobb mértékben
meg tog nyilatkozni ma este a Centrál
kávéházban, ahol nagy ünneplés keretében
vess bucsut a zenekar é9 Wirnitzer karmester
a város közönségétől. Egészen bizonyos, hogy
mindenki ott lesz a ma esti búcsúzásnál, \'aki
csak valaha gyönyörködött a kiváló zenekar
remek művészetében. Tegnap kimerítően Ismertttlük
a ma esti bucsuhangversettynek és
Wirnitzer karmester ünneplésének részletelt
(a koronás arany érdemkereszt, babérkoszorú
és az ezüst plakettek átnyujtásit) $ most már
csak a némileg változó műsort kell közölni,
mely a követkeiő:
1. Kéleri Magyar vígjáték-nyitány.
2. Lehár; Ha a feleségem csókolódznl tudna,
keringő az .Ideális feteség\'-ből.
3. Wagner: Ábránd, a „LohengrlribŐl".
4. RJchter; Magyar dal-egyveleg.
5. Strauss F.: Egyveleg a .Denevér" cinifl
operából.
6. Ocíis: A repülő madár, népdal.
- 7. üleser: Kl énekel velem, egyveleg.
8. Wirnitzer: Én kedves ezredem, induló.
4 — A megyeszékhely mizériáiból- Zalaegerszegi
tudósítónk Írja: A sok baju Zalaegerszeg
mizériáinak sorozata komikusan szomorú
esettel szaporodott. Az amúgy Is csecsemőkorát
élő egerszegi Idegenforgalom a
város egyetlen nagy szállodájának kapuját
néhány nap óta zárva találja s az a kevés Idegen,
akit balsorsa Zalaegerszegre vet, elmehet
szállásra - Szombathelyre, vagy, ha már épen
« vármegyében akar meghálni, - akár Nagykanizsára
Is. A sajnálatos eset, mely egyben
i várost is sújtja — lévén a szálloda a város
tulajdona, — a háborúval van kapcsolatban.
A szálló bérlete ugyanis nemrégiben lejárt. Az
uj bérlő, ki már mult év májusban vette bérbe
sz Arany Bárány szállót, Időközben katonai
szolgálatra vonult be. A régi bérlő más vállalkozása
miatt otthagyta a szállodát, s Igy a
város hatalmas kétemeletes szállójának rollói
lehúzva, kapui, kávéháza, étterme és szobái
lecsukva állanak a város kellő közepén. Hirdetik
szomorún, hogy a háború vihara még
Zalaegerszegen Is pusziit. A város pedig —
mit tehet egyebet — ujabb árlejtést hirdet a
Szálló bérletére. Talán akad Ismét egy jólelkű
üzletember, aki nem riad vissza attól, hogy
meggazdagodni — Zalaegerszegre menjen.
Rntbmann kéményseprő vitézségi érme.
Valóságos ujságszenzáció volt a télen Nagykanizsán,
hogy Rátkal (Rathmann) Menyhért
nagykanizsai kéményseprőmester. 54 . éves
deres fejével beállt 48-as bakának, hogy 4
katonafiával együtt küzdhessen a hazáért.
Január elején tizedes! ranggal már a harc-
A HéfitakarÉkpénztár ^Észvéiytírsaság
mint hivatalos aláírási hely elfogad
előjegyzéseket
1915. éJl 6%-OS ÉS 5%%-OS
eredeti feltételek mellett.
térre Is került az érdemes kéményseprő-mester,
aki azóta közel négy hónapon át először
Oroszlengyelországban, majd a Kárpátokban
szenvedte végig a 48-asokkat a téli háború
összes viszontagságalt, mígnem április vége
táján több gránátszllánktól megsebesülve kór«
házba került. Ili érte a kitüntetés: az 1. oszt.
vitézségi ezüst érem, melynek adományozásához
az az indokolás járult, hogy az ezred
legöregebb bakája, Rátkai Menyhért 18 oroszt
fogott el, majd más Ízben egy ütközet alatt
a legnagyobb srapnel! és gránáltüzben közel
300 sebesültünket látta el első segítséggel.
Rátkai Menyhértnéhány nap óla Nagykanizsán
van a 48. ezred Üdülőtelepén, de már erősen
készül vissza a harctérre, hol négy katonafis
közül kettőnek közvetlen közelében harcolt
Megsebesült — eltűnt — él. Kcrecsenyi
(Totola) József főv. számtiszt, a nagykanizsai
2a honvéd gyalogezred tartalékos zászlósi
mult év november 4-én ment el Nagykanizsáról
a kárpáti frontra. Polin Elek hadnagy —
aki azóta hőst halált hah, — azt irla rőla karácsonykor
Nagykanizsára érkezett levelében,
hogy Kerecstnyi (Totola) zászlós december
12-én megsebesült. — Ettól kezdve aggódó
rokonsága egy betű hírt nem hallott felőle.
Multak a hónapok, s hiába való volt minden
tudakozódás, nem gondolhattak már egyébre,
mint a leg.ossxabbra, hogy Totola József
megsebesülve valahol a kárpáti sziklák között
elvérzett. Örömmel teljes meglepetést keltelt
e balsejtelmek ulán az a kártya, melyei tegnap
kapott Nagykanizsán Totoláné Olenbeck Róza
nyomaveszett sógorától, aki a kinal határ közeléből,
a szibériai Berezovkából adott életjelt
magáról. Március 16*án kelt levelezőlapja; s
igy az két nap hijján teljes két hónapig Jött
Kanizsára. Bérezovkában több 20-as honvéd
van hadifogságban, köztük lapunk kitűnő
munkatársa, dr. Strém István zászlós Is.
f l kanizsai badikölcsönjegyzés. A hazafiul
lelkesedés, mely a második hadikölcsön
kibocsátása óta országszerte mindenütt foko-\'
zott mértékben mutatkozik, Nagykanizsán Is
Igen örvendetes Jelekben nyilatkozik meg. A
kik az első hadikölcsön kötvényeiből vásároltak,
azok majdnem kivétel nélkül még nagyobb
jegyzéseket eszközölnek a második hadlkölcsönre.
A helybeli pénzintézetek közül eddig
csak a Pesti magyar kereskedelmi bank nagykanizsai
fiókjának jegyzési eredményeiről van
Információnk, de ez éppen elég ahhoz, hogy
abból, a legszélesebb körű általánosságra is a
lehető legkedvezőbb következtetéseket vonhassuk.
A kereskedelmi bankfióknál máig, vagyis
a jegyzési Idő harmadik napjáig már 300
ezer koronát meghaladó hadlkölcsönkötvényjegyzés
történt, mely legnagyobb részben
csupa kisebb télelekből áll. n legnagyobb
jegyzést eddigit banknál a nagykanizsai Király
sörfőzde r.-t. eszközölte 100.000 korona értékben.
A hatalmas kanizsai vállalat sokszor belgazolt
hazafiul kölelességérzetének ejzet ujabb
példaadásul szolgáló jelét mutatta.
fl háborús fiakkertarlfa Nagykanizsán.
Közöltük nemrég, hogy a nagykanizsai liakkcresek
beadvánnyal fordultak a városi tanács-,
hot, hogy a háború szülte általános drágulásra
való tekintettel méltányosan emelje a
llakkerdijakat. A legutóbbi tanácsülés foglalkozott
a fiakkeresek alaposan megindokolt
kérelmével és 25°/0-kal emelte a kanizsai fiakkertarifát
azzal, hogy a háború után Ismét a
régi tarifa lép érvénybe. Eképpen a főbb Irányokban
a mai naptól kezdve az alábbi bérkocsiárak
lesznek Nagykanizsán: A vasúthoz
vagy onnan a városba 2 K (eddig 1 K 60 f.),
a sörgyárhoz, vagy \'MtrlJhoz 1.50 K (eddig
1.20 KJ, Pílinba és vissza 15 perc várakozással
3.30 K (eddig 2.60 K), Sáncba vagy Lajsnakba
2.50 K (eddig 2 IQ, egésx napra 17.50
K (eddig 14 K), egy órára 2.50 (eddig 2 K).
fl csütörtöki sétabangverseny. Kózel kétezer
főnyi tömeg hullámzott tegnapelőtt délután
a sétatér árnyas ulilo és élvezte a bu,
csuzó 48-as katonazenekar hangversenyét. —
A kiváló zenekar Wirnitzer Oyörgy karmester
személyes dirigálása alatt a nagy és válogatott
közönség igaz gyönyörűségére pazar műsort
adott eló. A sélahangverseny nagy látogatottságát
ml lem Jellemzi jobban, mint a*,
hogy « 10 ét 20 filléres belépődíjakból 332
korona 22 filléi folyt be, mely összegből azonban
26 korona 32 fillér íelűUIztléi. Az egész
bevétel a Központi Jóléti Iroda .kanizsai hősök
tir«mlék-*Japja" javára fordiltatik. A jélahangvmenyen
Ídtilflzettekj-Stockhammer N., dr.
Rapoth Aladár 2 - 2 kor., Seffer Andor 180,
N. N.. Berényl Elek 1-60-1-60, N. N. 1 kor.,
N. N. \\ kor., Sabján Juliska, N. N., N. N..\'
N. N. 80-80 l , Wekz Mór.. N. N. N. N.,
N. N. 60-60 f.. hárman 40-40 f., N. N. 30
FILL., X. Y. 22 f, huszonnégyen 20-20 (.-J.
tizenegyen 10—10 {iltert, akiknek tzutod mottí
köszönetét a Központi Jóléti Iroda.
Koszorutpótló adomány. F. hó II-én
elhunyt Holczer Pál Mt Iránti kegyeletből koszorutpátló
elmen adakozni szivesek. voltak :
Oyufaárusitó r. t. igazgatósága és tisztviselői
kara 60 K. Holczer család 40 K, László
nác 10 K, Weisz Lajos és neje, Berger Samu
és neje. Fonyó Mihály és neje 5—5 K összesen
125 K. A szentegyleL
fl polgárőr! szolgálat. Ma szombaton ts
holnap vftsárntp e*te ai alábbi polgárőrök
fognak rendőri inspekciót teljesíteni:
Szombaton estei
Böhia Jenő, Nikicser József, Hodlcs István,
Oábor István, Bcncze Sándor, Csondor János
Pecslcs István, Sűle István, Bedekovlcs Istv.
Poszovecz István, Slelnlti Oyula, Varga Sándor,
Elslnger Aladár, Ariner Sándor, Poszoveo
János, Poszoyec József, Sárecz Oyörgy, Csuha
Pál, Borbély Lajos, Krausz Lijos.
Vasárnap este;
Thuri Pál, Rosenthal József. StcszUn Sándor,
Plchh-r József, Horváth József, Takács János,
Szvetecz Lajos, Martinecz Lajos, Vieland Ferenc,
Sárvári János, Oábor János, Oábor Józs.,
Csanádi János. Major István, Oábor Oyörgy,
Tollár Bódl, Vadász Oyörgy, Oábor Lajos,
Dávid István, Kovács János.
M E O N Y I L O T T l — = a
Szívós Antal mflórás és látszerész
uj Üzlete a Kazlnczy-utca 3. szánt
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
A szerkesztésért felelős: d r . Hajdú Gyula.
Szerkesztő: Qürtler István.
Szarvas-szállöDEDi f l f aagymozg ő.
PlDCl-téP. Q E K U l I HapoataelSai
Szombat, vasárnap, máj. 15. és 16-án
A nyolcadik nagyhatalom
szerelmi dráma 4 felvonásban.
Rudolfi viszontlátása
szalon vígjáték 2 felvonásban.
A méh szines természeti kép. Harctéri
híradó, Jegujabb háborús Jciadás.
Előadások hétköznap 0 éa 9, vaaár- éa ünnepnap
S, S, 7 éa 9 órakor. — Readw halyárak.
4. oldal. ZALAI H HLAP li 15 május 15
A KSzpont szdllodű
épületében levő volt
Józan-féle üzlethelyiség
azonnal kiadó.
Varróleányok
jó fizetéssel felvétetnek
POLLÁK MARGIT
Zrínyi HlMfrfltCfl 56.
Az Erzsébet téren
esy üzlethelyiség kiadó.
BOveHet a Szanras-Ráoé&űzfian.
URANIA mozgókép paloU.
R*<oajl-atCi 4. TrkKM W
Szombat, vasárnap, május 15. és 16-án
A Z U R L O V A S
Nagy sport és trQk dráma 3 felvonásban
Pali és a festő, humoros. Seringham,
színes természeti kép. Klára szeszélyei,
vigjáték. Harctéri híradó, heti háborús
aktuálitások.
Elöadáaok hétköznap S ét • órakor, ratárét
Innepnapokon 3, 5. 7 ét 9 órakor.
K»nde» hetyárak. — Buffett.
festő vdlloiafa
HasyKanlzsa, Hosyar-u. Z3
Bútorozott lakús
Z esetles 3 utczal szoba, villany,
vízvezeték, fQrdfiszobav melléhhelyisttekkel,
esetles külfin Istúllö kocsiszínnel
Dérbe adatik azonnalra.
NstaíMk 64. szám.
bODl l IMlfl faerezés
mdrvdny atáozotok íetíéie.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z I n é r z é k d n k
magasan fejlett izléaflnk
éa technikánk a legkényesebb
Igényeket ls kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 111
GUTENBERG NYOMDA
/&N
f
h>
NAGYKAIMBZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
T e l e f o n 4 1 . s z á m
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyamatatt a kladóluUJdanamil Outenkerg-nyemda (Műm ét Ooldbtigtr) N»iykanl*ja.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. május 440. csütörtök 118. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
4l6tin«l»«l * r M i helyben naxiiox nordva 1 hura 1 KUftfea
Mim 4 fillér Vldökrc, poaían . I hór» l\'30 K.
Nylllltr <» >tl««ieté»vk mcfÁllapitól\'. *r««k »x*>r»nl
L * v > v t J « i ;
Dr. H A J D Ú GYULA.
A hadikölcsön és a gazdák
Kiadóhivatalt Qatenberg>nyonda C».n*«rj-«t 7. »tlm.
Telefon! Szerke*ztö««K 41. Kiadóhivatal 41.
A második hadikölcsön kibocsátásánál
is a pénzügyi kormány előtt egyik
főcélként lebegett, hogy a feltételeknek
főleg a kamatozás nélkül heverő tőkéket
mozgósítsa és a hadikölcsönbe való
bevonás révén termékenyítő gazdasági
funkcióra birja.
Rendszerint a gazdaságilag meddő
tőkék számát szaporilják a katonai rekvirálás
során kifizetésre kerülő vételári
összegek és térítési dijak is. A rekvirálás
által érintett gazdálkodók és fuvarosok
ugyanis a katonai célokra átvett
lovakért, vágómarhákért és jármüveikért,
nemkülönben a katonaság részére szállítóit
terményekért a legtöbb esetben a
forgalmi árnál jóval magasabb vételárt,
illetve térilési dijat kapnak egyszerre
kézhez. E nagy összegekkel a háborús
viszony miatt rendszerint nem tudnak
mihez fogni. Uj lovak, uj marhaállomány
beszerzését a magas árakra való tekintettel
halogatják, avagy a kézhez kapott
nagy összegeket ily célra csak részben
és csak a legszükségesebb pótlásokra
használják fel. Sokan vannak, akik rossz
szokásból, avagy bizalmatlanságból attól
is húzódnak, hogy a rekvirálásból eredő
pénzt a takarékra bízzák és igy nem
marad más hátra, mint az asztal, meg
a ládafia, amelyben ilyenkor igen jelentékeny
tőkék rejtőzködnek el teljesen
haszonvétlenül. — Az egyszerre kézhez
kapott és rendelkezésre álló sok pénz
könnyelmű és haszontalan költekezésre
csábit. Ez az állapot nyilvánvalóan nagy
közgazdasági hátránnyal jár és a kamatjövedelem
elmaradása folytán jelentékenyen
megkárosítja magukat a gazdálkodókat
és fuvarosokat is. A most kibocsátásra
kerülő második hadikölcsön
szinte kínálkozik arra, hogy általa ennek
a gazdaságilag káros állapotnak véget
vessünk.
Már az első hadikölcsön kibocsátásakor
sikerült széles néprétegek körében
ismertté és népszerűvé tenni az állami
járadékot. A tájékozatlanság és bizalmatlanság
szülte Idegenkedés tehát meg
van törve és legszebb sikerrel kecsegtet,
ha a megkezdett nyomon tovább haladva
a hadikölcsön kötvények népszerűsítése
révén az állami járadéknak a nemzet
széles rétegeiben olyan piacot biztosítunk,
mint a haladott nyugati országokban.
Feladatunkat megkönnyill az a most
már köztudatba átment igazság, hogy
a hadikölcsön kötvényei feltétlenül biztos
és minden egyéb reális gyümölcsöztetésnél
nagyobb kamatjövedelmet nyuitanak
és emellett a legcélszerűbb töke
elhelyezésként jelentkeznek, -mert e kötvényekre
a névérték 75%-ű erejéig előnyös
feltételek mellett bármikor könnyen
lehet kölcsönt szerezni. Minden tényezőnek
tehát és elsősorban az ily bevételekről
tudomással bíró és a néppel közvetlenül
érintkező jegyzőknek közre kell
hatni arra, hogy a rekvirálásból eredő
heverő tőkék hadlkölcsönkötvények jegyzésére
fordíttassanak, s Igy a nemzeti
védelem nagy ügyén kívül a gazdaságosság
elvét Is szolgálják.
Olaszország a válaszúton.
A mai napnak külpolitikai világszenzációja
a reggeli lapoknak az a távirata,
hogy az olasz király több vezető olasz
politikussal szemben való eredménytelen
kísérlet után újból a leköszönt Salandrát
bízta meg kormányalakítással. Salandrát
általában mint a háboru hívét) Ismerik,
viszont azonban a békepárti plolttti is
benne lesz az u] kormányban,Vakinéi az
olasz képviselők közül háromszázan leadták
névjegyüket, s igy az olasz parlament
békepártjának lulnyomó többsége
kétségtelennek látszik. Mindenesetre igen
nagy probléma Olaszországban a háboru
vagy béke kérdése és mai távirataink sem
nyújtanak még a kérdés végleges megoldottságára
semmi fix támpontot. —
E táviratok a következők:
Bizalom a békében.
Zürich. A „Bund" cimü lap ir|a, hogy
Salandra miniszterelnök uj kablnetalakitási
megbízatása nagy feszültséget idéz
elő az egész külpolitikai horizonton, de
azért még mindig igen erősek a békés
megoldásra mutatkozó kilátások. A nagyon
tekintélyes közéleti tényezőket magában
foglaló olasz békepárt ugyanis mindent
elkövet a béke fentartása és Olaszország
semmlegességének megőrzése végett.
A lap igen hiteles helyről vett értesülése
szerint Olaszország katonai felkészültsége
teljesen tökéletlen s még
csak rendes cipői sincsenek az olasz
hadseregnek. Ez értesülés szerint az
Olaszországban mutatkozó katonai
készülődés sokkal Inkább a folyamatban
lévő diplomáciai tárgyalások
nyomatékos támogatására szolgál,
semmint a háboru előkészületeit
képező komoly akció.
Leleplezett olasz puccs.
Futamat Bükül nkortak határozni.
A Berliner Tageblatt néhány nappa)
ezelőtt azt a rejtélyes hirt közölte, hogy
az olasz képviselőház megnyitását május
12rről 20-ra halasztották avégből, hogy
az olasz szenátus már befejezett dolgokkal
(falt á compiit) álljon szemben és ne
legyen módja a háboru és béke kérdésében
való döntésre. A rejtélyes hírnek
magyarázata ma született meg a Rómából
vett alábbi táviratban foglaltakkal:
Róma. A legutóbb tartott minisztertanácsok
egyikén azt határozták,
hogy a f. hó 20-án összeülő olasz
parlamentnek már csupán a mozgósítás
megtörtént elrendelését fogják
bejelenteni. Ennek, az olasz alkotmányt
flagráns módon megsértő
puccsnak megvalósítását Németország
római nagykövete Bülow
herceg akadályozta meg és biztosította
az olasz parlament döntési
jogának fentartását a háboru vagy
bLke kérdésében.
Az entente és Salandra.
Róma. A római francia, angol és orosz
nagykövetek tegnap 3 óra hosszat tanácskoztak,
majd Salandra miniszterelnökkel
közölték a kormányaiktól vett uj utasításaikat.
1 II II 4* I I J* 1 **f M eredeti aláiráai feltételek mellett a A II-ik nemzeti Hadi-kölcsönre Pesti Magyar Kereskedelmi 1915. évi 6%-os és 5 %-0S Magyar. Klr. n D ^ a n l z S Q | núkia, mint mratalos aláírási hely
AUaml Adőmenles JúrsúékKOlcsön) - — Jacfx é . e k * «if<»««d.
A J m z i s i k BSftMDDíllíiíre a t u k M k ibibs kNuín&Set nsiiit t e n M I clünyöx feltételek mellett.
•• 2. firaal. ZALAI Hl HLAH 1915. május 17.
G a l i c i a f e l s z a b a d u l á s a .
Előrenyomulás a Kárpátokból
Sajtóhadiszállás. Tegnapra már a kárpáti
front háromnegyed része szabad
volt az orosz haderőktől és most már
három vármegye — Zemplén, Ungjöereg
— határain túl folyik nagy eréllyel a
menekülésszcrüett visszavonuló oroszok
üldözése. A Stryj völgyében előnyomult
kárpáti hadseregünk már Drohobitz környékére
érkezett, mely délről alig 50
kilométernyire van Lemberglól (keleti
irányban Przemyslnél nyolcvan kilométernyire
állanak seregeink Lembergtől.)
Mind nagyobb csapataink nyomulnak
eíőre az Opof völgyében is, mely
egyenesen Lemberg fele vezet. A foglyok
száma napról-napra nő és a legközelebbi
kimutatás Umét igen nagy
számokat fog produkálni. Az orosz Ilihivatalos
jelenlés beismeri a galicia
orosz haderőnek a Sanig való teljes
visszavonulását.
Küzdelem Északbukovinában.
Sajtóhadiszállás. A Dnicszter és Pruth
között rendkívül nagyarányú és heves
harcok vannak folyamatban melyekben
nehéz tüzérségünk tegnap az összes támadásokat
meghiusitottc\'i. Tegnap éjjel óta
Csernowitztói keletre az orosz határon,
Bojannál folyik igen heves ütközet.
Spanyolország semlegessége.
Madrid. Tegnap délelőtt a spinyol
miniszterelnök, a tengerészeti, hadügyi
és külügyminiszterek hosszasan tanácskoztak
az ujabb entente ajánlatok fölött
és újból kimondották Spanyolország
végleges semlegességét.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfóhadiszállás jelenti :
Nyugati hadszíntér: Yperntől északra a négerek,
veszteségeikre v*»ó tekintet nélkül támadtak.
Stensstrate és lielsas körüli hadállásaink
ellen intézett heves angol támadást
Neuvchapelnél visszavertük. — Lorettónál és
Souchsnál a franciák támadása tüzünkben
összeomlolt. Az Argonneoktól nyugatra birtokunkba
vettünk hatszáz méter hosszú és kétszáz
méter mély erős francia hadállást, amelyet
három éjjeli támadással szemben is megtartottunk
s az ellenségnek súlyos veszteséget
okoztunk. Maas és Mosel közölt tüzérségi
harcok vollak.
Keleti hadszintér: Szavlenál az oroszok előretörését
visszavertük. Dubissa mentén kisebb
csapatunk az orosz túlerő elől kitért. .\\ét ágyút
vesztetlünk. Oiragolnál az oroszokat visszavetettük.
Omulev jobb és balpartján az oroszok
erős támadását visszavetettük.
Délkeleti hadszintér: A Pilica és Visztula
között a Strlj és Staniszlau arcvonalon a szövetségesek
tovább nyomulnak előre. Az alsó
Szánnál Przeniysltöl lelelő az ellenség ellenállást
fejt ki. A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Oroszlengyelországban
a szöveiséges haderők az alsó Pilicálól
folytatják az üldözést. A kieieei hegyvidéket
a Kamicnna felső folyásáig az ellenségtől megtisztították
cs a Visztula mentén a Kllmolovtól
északra esö magaslatokig haladtak előre.
A Rudnik—Przemysl—San vonalon az orosz
utóvédeket a folyó nyugati partjáról visszavetettük,
miközben sok foglyot szereztünk. Az
Erdős-Kárpálokból előretört hadseregek folytatják
elónyomulásukat. A Magiéra magaslat
vidékén tegnap egy erős utóvédet szétszórtunk,
hét ágyút és tizenegy géppuskát zsákmányoltunk
és több mint ezer oroszt elfogtunk.
Csapataink délelőtt zeneszó mellett és a
lakosság örömujjongása közt bevonultak Samborba.
Keletgallciában Kolomcától északra az
oroszok ujabb támadásait visszavertük és az
ellenségtől egy támaszpontot elragadtunk. A
Pruth mentén lefelé a határig aránylag nyugalom
van. Höfer altábornagy.
A 20-as honvédek
a világháborúban.
— Egy sebesült naplója. —
IV.
Az uhnowl ütközet.
Tulajdonképpen azt a cimet kellett volna c
sorok fölébe Írnom, hogy „Az első tűzben",
ámde az uhnowl ütközet, ahol a kanizsai 20.
honvédgyalogezred a tűzkeresztségen átesett,
sokkal nagyobbszabásu véres esemény volt,
semhogy ily cimcn nevezhető lenne, habár
tényleg ekkor voltunk az első tűzben. Az
egés/, óriási uhnowi ütközet teljes leírása
történetíró dolga lenne; de seminiesetie se
egy szerény honvédé, aki mint ez események
közvetlen részese, csak annyiról tud beszámolni,
amennyi egy embernek meglehetősen
szűkre szabott szemhatára el5lt lejátszódott.
De azért talán nem érdektelen ez a feljegyzés
sem, mely annyit mindenesetre megrögzit
papíron az utókor számára, hogy miként került
bele a 20. honvédgyalogezred a háború akiivitásába
és miként érte az egyes embert ennek
az aktivitásnak kezdete.
Ott hagytam el legutóbb, hogy egy napi
forszírozott mars után Uhnowra értünk, Középgalicia
legészakibb pontjára, egy biztató külsejű
városba, ahol azt reméltük, hogy alaposan
kipihenhetjük fáradalmainkat. Nagy tömeg
katonát találtunk a városban. Mi egyelőre
nem szállásoltuk el magunkat, hanem csak
pihenőt tartottunk a templom mellett, ahonnét
elszéledhettünk egyet-mást vásárolni. Éppen a
citrom és a cukor árát teszem le egy nyomorúságos
kis bolt pulijára, amikor hallom,
hogy riadót trombitálnak. Mint a feldúlt
hangyaboly, olyan volt egy perc múlva az
egész város. A katonák tízezrei rohantak összevissza
az utcákon, ki-ki a maga csapatóhoz.
fin Ián három perc,muLva a helyemen voltam,
s további öt perc alatt már utrakészeu állottunk.
Ekkor még nem sejtettük, hogy alig
félóra múlva a háború minden borzalmasságával
foguuk szembenállaní. Elindulva a templom
mellől, futólépésben érkeztünk meg a
város \' szélére, miközben zűrzavaros kiabálás
és nagy szekérzörgés lármájából mind élesebben
vált ki a fegyverropogás és schrapnelldurrogás
kevéssé biztató muzsikája. Most
még csak füleinkkel észleltük az eseményeket,
de rövid percek múlva már láttunk is. _
A II. zászlóalj közvetlen a város melleit
rajvonalba szakadt széC Roppant izgatott
voltam, mellem zihált, szivem vadul kalapált,
roppant fáradságot éreztem, s akarva nem
akarva folyton a levegőt néztem, ahol sürün
röpködött a furcsán zizegő sok puskagolyó.
Egyszer csak hallom Krátky hadnagy hangját:
— Fiuk, két koronát adok annak, aki az
első muszka tisztet lelövi.
Majd Csorba százados harsány hangja zug
felénk :
— Két cigarettát kap, aki az első oroszt
eltalálja I
E pillanatban láttam meg a muszka rajvonal
embereit meglehetős távolságban a szántóföldeken
sötétleni.
Újra hallom Krátky hadnagyot, amint vezényel :
— Ellenség féljobb, irányzék 1500, tüzelni
Igen gyorsan. Fiuk, mutassátok meg, hogy
magyarok vagytok t
Legelső menedékem egy kőrakás volt. Pult 1
Egy golyó csapódott le mellettem éppe.i amint
másodszor töltöm hasonfekve, a puskát. A
kövek előttem csak ugy freccsennek szét a
muszka golyótól. Igen jól védeti helyen vagyok,
de Itt maradni nem lehet, az egész 20-as honvéd
rajvdnal hason kúszva megy előre. Talán
öt perce folyt cz igy, amikor megtörtént *s
clsö sebesülés közelemben. Egy jóképű kiskanizsai
fiu volt az első sebesült, kinek jobb
karját fúrta át a golyó. Szegény fiu emelgette
ép kezével a roncsot, de képtelen volt egyedül
bekötözni. Nem tudom leírni, milyen érzés
fogott el. Csak arra emlékszem, hogy Istenre
gondoltam, de két gondolat viaskodott bennem:
a hit és a benne való kételkedés Nagy
lelki rázkódásomból ujabb öt sebesült látványa
rázott fel, közülök kettő meg se mozdult
: ezek halottak voltak. Senki közfllUnk
oda sem mehetett azonban, mert csak a puskára
és ellenségre gondolhattunk, \'mely gyilkos
szándékkal mind közelebb kúszott hozzánk.
Egyik bajtársam mégis megkérdi a hadnagyot
a tehetetlenül vergődő sebesültekre mutatva :
— Mi ez hadnagy ur?
— Semmi fiuk, csak előre, mindig csak
előre, felelte a hadnagy, miközben gyors tempóban
kúszott a szakasz előtt.
Ekkor már három lelől is jöttek az orosz
golyók, de védekezni semmikép se lehetett
ellenük, mert arra^még gondolni sem lehetett,
hogy például fedezéket ássunk, mivel minden
pillanatban előbbre és előbbre kellett nyomulnunk.
Sőt még nem is viszonozhattuk kedvünk
szerint a tüzelést, mert az oroszokkmég
messze voltak, s a golyóval ilyenkor takarékoskodni
kell. Igy hát nekem is minden Igyekezetem
arra Irányult, hogy térden mászva és
hason csúszva minél közelebb jussak a lát-
64 C° höfokáv&l radioaktivitásával Jódlaitalmu forrásával
gyermekbetegségeket, alkati
bajokat és érelmeszesedést I Alkalikus Hiermájával
hurutokat, gyomor-, c u k o r -
páratlan eredménéns yveeselb ajogkayt ógyít Lipik-fürdő
.Ivó-, fürdő- és Iszapkurák, diétás konyha, villamos gyógymód, napfűrdők, fürdőkkel egyesített pozltó-rendszer.
\' Pro»p«ktu$t Ingyen t n \'d llptL h**- ** l»z«ptQrd6k réizvénytirMíág*.
\\
1915. május 17. ZALAI HIKLAP 3. oldal.
ható célhoz, az oroszokhoz, Az orosz katonák
ruházata sárgásbarna szinü, a szántóföldhöz
nagyon hasonló, s Igy nehéz volt őket észrevenni.
Egyszerre csak 800—1030 lépésnyire
oifgmozdul a szántóföld. Elkezdtük szorgalmasabban
eregetni a golyókat, jót célbafogva
a szemközti orosz rajvonalat. Közben a mi
sebesültjeink száma is egyre szaporodott. Sok,
töméntelen sok volt már a sebesültünk, visszavinni
azonban egyet se láttam közülük. Sehol
a szemhatáron egyetlen sebesülthordozó. Metlettem
egy tizedes fejlövést kapott, agyveleje
szegénynek kikandikált vérző koponyájából.
Keserves hangon folyton azt hajtogatta:
— jaj vizet, jaj vizet . . .
Kulacsomban volt még kevés viz, én bizony
minden egyébről megfeledkezve, odakúsztam
hozzá és megitattam. Keze az egyik zubbonyzsebében
volt s egy fényképet szorongatott
félig már megmeredt ujjai között. Pár pillanat
mulva kiszenvedett. Ekkor vettem eszre, hogy
hátulról uj rajvonal követ bennünket; később
tudtam meg, hogy a cs. kir. 1. vadászzászlóalj
volt. A halottat eligaiitom magam elé, hogy
legalább, ha golyót kapok, ne közvetlenül
kapjam. E munka közben, mely uvjyan istenkísértés
volt, de a szükség parancsolta, egy
perc sem telt belé, már megkaptam én is az
első golyómnt, de csak a — hátiböröndömbe,
vagyis a borjúba. Azt hittem, hogy a hátamba
vágott be a muszka halál, de csakhamar honstatáltam,
hogy ép vagyok. (Folyt, köv.)
A UitakarfkHBttr Résiféiytársuág
l i l j l m i i
mint hivatalos aláírási hely elfogad
előjegyzéseket
1 9 1 5 . é j i 6 % - o s és 5 7 , % - o s
állami járadékkölcsönre
HÍREK.
Nagykanizsa város badlkőtcsönjegyaése.
Nagykanizsa rendezett tanácsú város már az
első hadikölcsön kibocsátásánál anyagi teljesítőképességének
határáig teljesítette hazafias
kötelességét, amennyiban akkor 200,000 koronát
jegyzett a hadikölcsönből. Tegnapelőtt,
Szombaton délulán Nagykanizsa város pénzügyi
bizottsága dr. Piifidl Viktor elnöklésével
arról tanácskozott, hogy mennyit jegyezzen a
város az uj hadikölcsönből. Rövid tanácskozás
után egyértelműen abban állapodtak meg a
bizottság teljes számban megjelent tagjai, hogy
ismét 200,000 korona hadikölcsönjegyzést javasolnak.
E célra még 350,000 koronányi igénybevehető
tőkéi (alapok) vannak a városnak,
mely igen helyesen a jövőre s minden jövőbeli
eshetőségre is gondolva e tőkéknek mintegy
35 százalékát még mindig érintetlenül hagyni
kívánja. A pénzügyi bizottság javaslata fölött
a szombati városi közgyűlés lesz hivatva dönteni,
de nem lehet kétséges, hogy a javaslatot
egy hang nélkül elfogadja a képviselőtestület.
Hazamentek Zalaegerszegről a gaticlal
vasutasok. Közöltük karácsony táján, amikor
az oroszok a Dunajec folyóig egész Oaliciát
elözönlötték, hogy az elmenekült galiciai vasutasok
közül több százat Zalaegerszegre telepitett
le a kereskedelmi miniszter. Most, hogy
dicső seregünk ragyogó győzelmei Oaliciát
egyre jobban megtisztítják az orosztól, a napokban
rendelet érkezett a Zalaegerszegen elszállásolt
galíciai vasutasokhoz, hogy térjenek
vissza szolgálati helyükre. Csütörtök délután
6 órakor utaztak el a hazájuk felszabadításának
kimondhatatlanul örvendő vasutasok. —
Az egerszegi pályaudvart óriási embertömeg
lepte el. A vonat Indulása előtt a boldogságtól
mámoros galíciaiak megható áhítattat énekellék
el a magyar himnuszt. A vonat harsogó,
bár kissé idegenszerüen kiejtett .Éljen" kiáltások
között hagyta el az állomást, az örvendező
vasutasok vidám nótája azonban még
sokáig hallható volt.
eredeti feltételek mellett.
Kétszázbarmlncötezerkétsiáz cigaretta.
Ez az óriási tömeg füstölni való immár utrakészen
ált a nagykanizsai Köponti Jóléti Iroda
Csengery-utl helyiségében, hogy a hősiesen
küzdő 48-as bakáknak és 20-as honvédeknek,
valamint a Nagykanizsán ápolt nagy sereg
sebesültnek pünkösdi ajándékul szolgáljon.
Ezzel a 235,200 cigarettával együtt kerek félmillióra
rug azoknak a cigarettáknak száma,
amiket a Központi jóléti iroda félesztendeje
tartó cigaretta akciója eredményezett. Az ujabb
hatalmas clgareltatömegekeket ismét szorgalmas
női kezek készítették el és 11,200 Ízléses
dobozba csomagolták, melyek mindegyike
2 0 - 20 darab cigarettát és egy pakli gyufát
tartalmaz, kivül pedig nyomtatásban Zalavármegye,
Nagykanizsa yáros és a Központi jóléti
iroda Üdvözleteit a harcosokhoz. A dobozok
közül ötezer megy a 48-asoknak,\' ÖÍezer
a húszas honvédeknek, 1200 pedig a kanizsai
katonakórházba. A küldeményeket a közeli
napokban induló marskompániák viszik
magukkal.
Halálra égett k l f gy?cmek. Borzalmas vég
é r t c j i nagykanizsai sörgyár főkidirjának, Uk
Józsefnek 3 éves Ferenc nevü kis fiát. A gyermek
tegnap a konyhában játszadozva oly közel
jutott a takaréktüzhelyhez, hogy ruhája tüzet
fogott. Jajveszékelésére a szomszéd szobából
beteg apja sietett elö, akt az égő ruhákat
igyekezett letépni a gyermekről, de ez már
ekkor súlyos égési sebeket szenvedett. Hiába
való volt a leggondosabb orvosi ápolás, a
szerencsétlen kis fiu ma reggel közel 24 órai
irtózatos szenvedés után kiszenvedett. Gyermekének
mentésénél az apa mindkét tenyerén
szintén súlyos égési sebeket szenvedett. A
rendőrkapitányság megállapította, hogy a szerencsétlenségért
senkit nem terhel felelőség.
MEO N Y Í L O T T l
SZÍVÓS Antal műórás
uj Ozlete
trs
és látszerész
a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Szarvas szdlIApEQV I M n a g y m o z g ó . Piaci-tér. OLilLin Naponta előad.
Május 17. és 18-án, hétfőn és kedden. MelyíIiafeWm?
Szalon vigjáték 4 felvonásban.
A vallomás
Izgalmas társadalmi dráma 3 felvonásban^
V ö r ö s r é z g y á r t á s , remek természetfelvétel
Hadi hiradó, legujab harctért felvételek.
Elóadások hétköinap 6 és 9, vasár-és Ion epnap
S, 3, 7 és 9 órakor. - Rsndes helyárak.
Háboru és fQtdőélet A sok probléma
közlil, amely a most duló vlíágfergeteggel
megoldást fog nyerni, nem érdektelen a külföldet
bálványozó fürdőzés, üdülő publikumnak
a magatartása. A gazdasági élet folytonossága,
az idegzetet őrlő események mégis
megkívánttá, sót szükségessé teszi a szokott
fürdőzést.\' A külföldet ottromló közönség reá
kényszerül a hamupipőkeként mellőzött honi
fürdőkre és meglepődve fog ráeszmélni, hogy
a mostohául lenézett hazat fürdők mily kullurhelyek
és bizony mégis csak a legjobb otthon.
A külföld lidérces nimbuszának letűnésével
emelkedik a honi fürdők megbecsülésének,
megismerésének napja. Lipik hév- és iszapgyógyfürdő
parkjában ismét csodát müvei as
örök természet, mintegy diszkereibe foglalva a
fürdő 64 C fok alkalikus forrásai és radioaktív
iszapja kincses telepét. Pihenő, gyógyult
tisztek, közvitézek és a mindenünnen odaseregtő
közönség beszédes, fényes bizonyosságot
adnak arról, hogy izületi és izomcsuz,
köszvény, ischias, valamint csonttörés mily
meglepő eredménynyel gyógyulnak Lipikfflrdón,
ahol dacára a megsulyosbodott viszonvoknak,
a ré^i árak vannak érvényben.
f i polgárőr! szolgálat Ma bétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Buzádi János, Vidovics József, Bedenek
Ferenc, Bedenek lózsef, Tollár János, Mancsek
Ferenc, Farkas József, Üábor György,
Verbovecz Oyörgy, Kolongva István, Dávid
György, Tomaslcs János, Vass József, Nagy
Antal, Polgár János, Turek Oéza, Frelschmled
István, Danis Lajos, Német József, Takács
Oyula.
KLRRfl, ELZft, TEDDI, a legelőkelőbb
berlini színházak művészei játszák a . M e l y i k
a feleségem" cimü nagyszabású 4 felvonásos
szalon vígjátékban a főszerepeket, melyet a
Szarvas-szállóbeli Berlin mozgószínház hétfőn
és kedden mutat be kedves közönségének. —
Annyi ötletességgel, átérzett humorral megirt
és megjátszott vigjáték, mint ezen nagy sláger,
kevés került még bemutatóra. — Műsoron van
még „ f l vallomás" cimü izgalmas 3 felvonásos
dráma, melynek jelenetei a közönséget
meghatják. — Továbbá a .Vörösrézgyártás"
cimü természeteredeti felvétel és a szenzációs
.Hadi híradó" képezik a kisérő műsort, mely
utóbbi az aktuális háborús események legújabb
sorozatának képeit mutatja.
A szerkesztésért felelős: dr. H a J d u G y u l a i
Szerkesztő: Gűrtlar látván. A Központ szálloda
épületében levő volt
Józan-féle üzlethelyiség
azonnal kiadó.
1 1 mR m iar t Nn i I a »a » rmooit*z.g,!ó-*k*é.Tp cwptaol*o tma.
M á j u s 17, és 18-án, hétfőn és kddden. Az Élet iskoIája
Életkép 3 felv. Főszereplő W. Psilander,
A papucshős
Dán vigjáték 2 felvonásban.
Háborús híradó, harctéri felvételek.
ElOéasd áIsnonke phnéatkpöozknoanp 3«, 5é.» 7« éös n9k oórr,a kvoars.A r-
Rsndss helyárak. — Buffett.
4v eidaJt ZALAI H HLAf 15 «á(us 17
V a r r ó l e á n y o k r M E M ^ T 9 f f i i í f
jó fizetéssel felvétetnek
POLLÁK MARGIT
Zrínyi nuás-nlca 56.
Az Erzsébet téren
egy Qzlethelylsés
kiadó.
Wvebbef a Szorvos-fntoWiízIm
Bútorozott lakűs
2 esetlei 3 utczal szoba, villany,
vízvezeték, ftlntaba, mellékheWséíekkel,
esetles Külön IstdlIA kocsiszínnel
bérbe adatik özonnaíro.
PistaMk 64. szám.
festB vAllalafa
HasyKQRlua, Hasyar-u. Z3
boai J MMMI fnerezés
műrriiy itdozotek festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
MAvisxl szlnérzékOnk
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkénye-.
sebb igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
felszólításra
díjtalanul szolgálunk 111
f> wJ Mi rMi rMr ^Mi Pf cíSf tI\'ryt igwUuMi ^&igi l*
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
C&engery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
4 Ny.fnit.lt a kiaUtulajtf.n.uál OitUftkerg-nyMito (M»«i él a.idtefgcr) Nagykanlni.
Itt. évfolyam. N a g y k a n i z s a , fe\'lfl. május 18. kedd 111. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
«lötlx«tÓt • ticijrbuo iiuiuvk I t.oiK 1 K.
Bgye* exim 4 fillér Vidékre, yogthn . . I tiOm 1WJ K.
Nyllltér é« blrd«té»ek Megállapított áruk tzcrlnt.
L*l>vttír:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: flutenbtr((-nyomda Ctengt-ry-ut J. .iim
Telefon: Szvrkea/fóstg 41. -Undónlvatnl 41.
Az olasz Kérdés. Faszült érdeklődéssel kíséri a magyar
közvélemény azokat a híreket, amelyek
Rómából érkeznek és amelyekből mindenekfölött
az olvasható ki, hogy Olaszországban
és főleg Rómában, a régóta
tappangó nyugtalanság a legmagasabb
fokra emelkedett. Politikusok és államférfiak
nevei merülnek föl, akik az olasz
polilikal életben nagy szerepet töltöttek
be és még most is betöltenek. Tanácskozás
követi a tanácskozási, kihallgatás
a kihallgatást és minden ilyen aktust az
olasz sajtó olyan ellentétes kórussal kiséri,
amely mindenkit megtéveszthet.
Hogyan hat ez azonban a mi közönségünkre
?
A magyar és oszlrák sajtó, amely a
háború óta mindenki által elismert lelkiismere\'ességgel
igyekezett a közönséget
tájékoztatni minden lényegesebb katonai
és politikai eseményről, csak néhány
nap óta vonta fejtegetési körébe
az olasz kérdést, amelyről eddig hallgatni
kellett. A közönség szélesebb rétegei
is tudják immár, hoííy komoly
kérdéssel állunk szemben. És vájjon,
hogy fogadta ezt a megismerést a közönség
?
Megállapítható, hogy magyar közönség
teljes nyugalommal fogadja az olasz
kérdés bonyodalmait. Egeszén nyugodtan
tárgyalják itt nálunk és bizonyosan
máshol is a kérdést, hogy belemegyen-e
Olaszország a háborúba vagy megmarad-
e a semlegességben ?
Közönségünknek ez a bámulatraméltó,
rendíthetetlen nyugalma rendkívül jellemző
és sokatmondó a világháboru
tizedik hónapjában.
Ebben a nyugalomban minden szónál
és beszédnél érthetőbben nyilatkozik
meg a biztonság érzete, bármilyen eshetőséggel
szemben is. A teljes biztonság
érzetén kivül megnyilatkozik azonban
ebben a nyugalomban a szerencsés politikai
ösztön is, amely a felizgatott és
félrevezetett nép minden lármája és
zavargása mellett is tisztán érzi, hogy
Olaszország, amellyel harminc évig éltünk
szövetségben, nem szánhatja magát
ilyen végzetes lépésre. Holnapután, május
20-án, lesz harminc éve annak, hogy
a monarchia megkötötte a stövetséget
Olaszországgal és ugyancsak május 20-ra
vau egybehiva az olasz parlament, amHy
valószínűleg kimondja majd a döntő
szót a nehéz sorskérdésben. A két dátumnak
ez a véletlen — vagy nem véletlen
? — találkozása igen jellemző. —
Harminc éves szövetséget háborúval
befejezni még gondolatnak is groteszk.
Éppen azért a magyar közvélemény
egészséges politikai ösztöne nem hisz a
háborúban. Maga a tény a legkiáltóbb
ellentmondás és képtelenség.
A világháboru.
Az o l a s z k r i z i s .
Nem halasztják el a kamara Ülését.
Róma. A Tribuna cimü lap tegnap
azt a hirt röpítette világgá, hogy az olasz
háború vagy béke ügyében dönteni hivatott
kamara ülését holnapután, 20-án
nem fogják megtartani, hanem bizonytalan
időre elhalasztják Ma hivatalos
c á f o l a t jelent meg e hirre vonatkozólag
és a Kormány közli, hogy
az olasz képviselőházat 20-án okvetlenül
meg fogjak nyltani.
Hol a többség ?
Róma. A „Corriere della S. \'ra" a
béke ügyének optimistáit mérsékletre
inti, mert nem lehet jóslásokba bocsátkozni
arra nézve, melyik párt lesz 20-i
ülésen többségben. Azt irja a Corrierre,
hogy nem csak semlegességpártiak (neutralisták)
vannak az olasz kamarában
tekintélyes számmal, hanem háboruspártiak
(intervencionisták) is és a holnaputáni
ülésen Igen nagy mérkőzés lesz
a két tábor között.
A bizalmatlan Franciaország.
Genus*. A francia hadvezetőség,
mely az utóbbi Időben jelentékeny
megerősítéseket eszközölt a francia
olasz határon, a legutóbbi napokban
ismét jelertékeny csapdtokat
es tüzérséget küldött az olasz batárra.
Tüntetések Génuában.
Genua. A francia és angol ágensek
által heccelt csőcselék tegnap Génuában
ismét zajos tüntetést rendezett az oszr
trák-mauyar és német konzulátusok előtt.
Nagyobb rendzavarás azonban nem fordult
elő a tüntetésnél, melyben komoly
elem egyáltalán nem vett részt.
Tanácskoznak a románok.
Bukarest, Kétségtelen, hogy az olaszországi
fejlemények nem hagyják közönbösen
Romániát sem, melynek további
magatartása lényegesen össze fog függeni
Olaszország döntésével. A román
politikai életben igen nagy élénkség jelei
mutatkoznak. Tegnap Bralianu miniszterelnök
elnöklete alatt román minisztertanács
volt, melyen igen nagy fontosságú
tárgyalás folyt. A minisztertanácsról
csak annyi szivárgott ki, hogy
ott Bratianu a külpolitikai helyzetet ismertette.
A felszabaduló Galicia.
Lemberg féle utján,
Sajtóhadiszállás. Szurmay és Linslngen
tábornokok seregei, melyek tegnap Drohobicot,
a világhírű petroleumtermő várost
vették vissza az oroszoktól, mára
már Stryj városát is visszafoglalták
a több mint féléves orosz uralomtól. —
Ezzel azok a kárpáti csapataink, melyek
tiz nappal ezelőtt még Magyarország
határán, Uzsoktól keletre állottak, ma
már 65 kilométernyire állanak a magyar
határtól, tehát éppen fele utján a Vereckétől
Lemberglg húzódó vonalnak.
Az uj orosz front.
Sajtóhadiszállás. Az orosz ellenállási
vonal Középgallciában északon már
teljesen a San alsó folyásáig szorult vissza.
A II-ik Nemzeti Hadi-kölcsönre eredeti aláírási feltételek mellett a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
(1915. ÉVI 6%-os és 5\'A°/o-os Hoív. Klr. naSyKanIzsat fiókja, m hivatalos aláírási hely
Állami fldúmenles JóradéMölcsön) — jegyzéseket e u o * a d .
l e n i é i t k miiMnnlHifre n Unt Ilik MIM költsönöKet nvuit renúklvDl clöiils leltélelek mellett.
2. oidaí. ZALAI HiKLAP 1915. május 18.
A galíciai uj front tehát a Sannak a
Visztulába torkolásánál kezdődik és Jaroslauon
át Przemysl előtt, Samboron és
Drohobiczon keresztül Stryj város előtt
kanyarodik délkeletnek Kolomea és Csernöwltz
felé. Megállapítható, hogy az
oroszok példátlanul gyors visszavonulásukra
a munlcióhiány miatt kényszerűitek
rá.
Hurcolkodnak Varsóból.
Főhadiszállás. Kémjelentések közlik,
hogy Varsóból az orosz állami hivatalok
irattárait Oroszország belsejébe szállítják.
A nyugatgalíciai orosz front óriási hátraszorítását
követő oroszlengyelországi
orosz visszavonulás Varsó sorsát Ismét
aggályossá teszi.
Zeppelintúmadás Anglia ellen.
Rotterdam. Angol jelentés szerint tegnap
ismét több Zeppelin jelent meg
Anglia fölött, ahol több városra bombákat
dobtak. Német közlés szerint a Zeppelinek
igen hatásosan bombázták Dovert
és Calaist is.
Légi támadás London ellen
Rotterdam. A Times közli, hogy a
német léghajógyárfelepen, Friedrichshafenben
számos uj Zeppelin készül, melyekkel
a németek nagy arányú légi
támadást szándékoznak végrehajtani London
ellen. A Zeppelinek — Irja a Times
— ködbombákkal lesznek fölsze--
relve, hogy veszély esetén a léghajókat
láthatatlanná levő felhőbe burkolhassák
magukat.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos) A tefoly két hét makacs
harcaihoz viszonyítva a tegnapi nap
általábán egész arcvonalon jelentős esemény
nélkQl telt el. A szövetséges hadseregek előrenyomulása
további tért nyert. A felső Dnjeszter
Irányában előrehaladó oszlopok egyes
részei Drobobycot is elfoglalták, ujabb 5100
oroszt- elfogtak és nyolc géppuskát zsákmányoltak.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylőhadiszállás Jelenti:
Nyugati hadszíntér. Yperntől északra a csaternától
nyugatra Stenstrate és Hetsas mellett
előretolt állásainkat feladtuk és az ott álló
gyenge ereinket a csatorna keleti partján levő
főállásainkba vontuk, hogy az erős clleeséges
tüzérségi tüz által bekövetkezhető veszteségeket
elkerüljük. Neuve Chapeletőt délre az
angolok legelői levő árkunk egyes részelt,
amelyek a tegnapelőtti harcok óta kezünkben
vannak, még tartjuk. A harc ott még folyik.
Arraslól északra Ablain és Neuvllle mellett a
francia támadásokat az ellenség súlyos veszteségei
közben visszautasítottunk. Ailly mellett
és Bols de Pretrebeu jelentéktelenebb gyalogsági
harcok fejlődtek. Léghajóink Dover
és Chlais hadikikötők\' ellen sikeres támadásokat
intéztek.
Keleti hadszintér. Dubissánál Eiragola és
Ceklszki környékén, valamint a Njemenlöl
délre Marlampol és Ludvinow mellet foglyul
eltett oroszok közül 1916-os évfolyambeli
újoncokat Is találtunk, akik csak négyheti
kiképzésben részesültek
Délkeleti hadszíntér. A Pitlca és felső Visztula
között valamint a Sambor—Swyl- Staniszlau
arcvonalon előnyomulásunkat folytattuk.
Jaioslau melleit és ettől északra több
helyen sikerült átlépnünk a Sant. Przemysliért
folyik a harc. A miniszterelnökség sajtóosztálya.
mint a m. klr. pénzügyminisztérium által kijelölt
h i v a t a l o s a l á í r á s i h e l y »kibocsájtandó
1915-iki hadihölcsönre
jegyzéseket az eredeti feltételek mellett költségmentesen
elfogad.
Felvilágosításokkal készséggel szolgál az intézet.
A 20-as honvédek
a világháborúban.
— Egy sebesült naplója. —
V.
Az uhnowl ütközet.
Rémítő forróság. A legvéresebb tüzelés és
ezer halál közben egy pillanatra arra gondolok,
vájjon hány óra lehet. Talán dél, gondolom,
mert az augusztus végi nap egész magasan
jár és tűrhetetlen melegen süt. Zubbonyom
a szíjak tájékán véges végig csupa hab. Körülöttünk
a sebesültek hangos jajszóval vízért
és segítségért |könyörögnek. De kl tud itt
segíteni, ahol mindenki csak a maga kis életének
biztonságával van a végletekig elfoglalva.
Miközben ml még mindig hasoncsuszva
mászunk előre a mindjobban láthatóvá váló
orosz sorok felé, közöttünk őrült vágtatással
száguldoznak a tüzérek ágyul és munictós
kocsii. Pár perc mulva halljuk Is közvetlen
közelünkból a működésűket. Oldalba kapják
az ellenséget és szemmel látható pusztítást
végeznek soraikban. Egész rajvonalak semmisülnek
meg náluk tüzéreink pokoli munkája
nyomán.
Hihetetlenül múlik az idő, talán már késő
délután lehet és senkinek nem jut eszébe az
evés vagy Ivás. S még mindig nem értünk
össze az orosz rajvonallal. Egyszer csak azt
látom mély megdöbbenéssel, hogy Kráky
Oyörgy, a hadnagyunk elmaradt mögöttünk.
Szájról-szájra érkezik hozzám a hir, hogy
kedves szakaszparancsnokunk megsebesült,
egy srapnell találta igen súlyosan az egyik
lábát. Majd azt adja hirül a szomszédom, aki
mellettem túrja mellkasával a, földet, hogy
Dobrovics hadnagyot is megállította egy orosz
golyó, Deogáió hadnagyot ugyancsak. (Krátky
Qyurlnak, szegénynek ugyanezen sebesülése
következtében a lábát amputálták, Dobrovics
Oyörgy e sebéből felépülve hónapokkal később
elesett, Deogáró József, az egykori kanizsai
kir. adótiszt pedig szintén felépülve e sebéből,
a tél folyamán a Kárpátokban megbetegedett
és Veszprémben meghalt. A szerk.) Lassanként
elmúlt minden halálfélelmünk s minél közelebb
értünk az oroszokhoz, annál bátrabbakká
és bizakodóbbakká váltunk. Alig vártuk már,
hogy rohamra mehessünk.
Lehetetlen leírni ezt az állapotot. Sem a
lélektani, sem pedig a történeti része nem
laikus tollára való Irnivaló. Talán az egyáltalán
le sem Írhatja, aki maga Is benne volt ebben
a pokol minden szörnyűségével teli chaosban.
Ami fülrepesztő és Idegtépő hang csak elképzelhető,
az itt mind egyszerre üvöltött és
recsegett, berregett és rikácsolt. *z emberi
torkok ezreinek ordítását tulharsogük a riadt
kürtök, a dobpergés és a gépfegyverek kelepelése.
Riadt extázisban ordított egyszerre
sok ezer magyar és osztrák torok:
— RajtaI Rajta! Hurrái Hurrái
A leírhatatlan zűrzavarban egy közös vadászőrnagy
keveredett embereivel a ml rajvonalunkba
s most már az ö kommandójára kellett
nekünk is hallgatnunk, mert e ponton a
császárvadászok vagy 200 lehettek, mi 20-as
honvédek pedig alig 25—30-an. Az őrnagy
parancsot adott a hátibőröndök (tomisterek)
eldobására.
— .Wir gehen auf Sturml* kiabálta torkaszakadtából
s mindenki kezdte leszórni magáról
a rohamban alkalmatlan terhet. v
Nekem minden vagyonom a hácíböröndömben
volt, de nem sok időm volt töprengeni,
otthagyjam-e vagy se. Bizony otthagytam. Aztán
szinte magamról se tudva kaptam marokra
a fegyvert, mint ahogy a többiek csinálják.
Nem hallok, nem látok, nem gondolok semmire,
még az életösztön utolsó csirája is elnémult
bennem. Csak törtetünk előre szuronysze^
ezve, hogy balálra gázoljuk az ellenséget.
Veszett vágtatásunkban néhány pillanatra nem
várt látvány állit meg: az előttünk álló oroszok
egyrésze fegyvereit maga elé dobva magasra
tartja kezeit, mások pedig zsebkendőt lobogtatnak
a megadás jele gyanánt. Mi azonban
ügyet se vetettünk a gyáva meghunyászkodásra,
mivel az oroszok 200 lépésről még
tüzeltek ránk, megbőszültük magunkat. Már
ott is voltunk a nyakukon s ki puskatussal, ki
pedig szuronnyal pusztította őket. Nincs toll,
mely ezt a képet s ezeket a hangokat leírhatná.
Amint a legrettenetesebb zűrzavarban folyt az
öldöklés, egyszerre csak végig zug fejűnk
fölött egy trombitaszcrüen harsogó magyar
vezényszó:
— Elég, elég I
S íme, mint ahogy a biblia szerint a trombitajelre
leomlottak Jerikó falai, e harsány hangra,
mintha csak elvágták volna a harcot, egy
pillanat alatt abbamaradt az öldöklés..
Zihálva, lihegve tapogattam végig magamat
s alig tudtam létezésem öntudatára ébredni.
Tétován néztem magam körül s lassan elkezdtem
borzongani a látványra, mely elém
tárult. Minden lépésnél két-három halott vagy
sebesült, magyar, oroszVegyest, de az oroszok
közül legalább négy annyian mint a ml
embereink közül. Aztán össze kellett terelnünk
a foglyul esett oroszokat, kik közül a ml
szakaszunk kezébe mintegy 200 Jutott.
Már esteledett s aztán teljes sötétség
borult ránk. (Folyt köv.)
M E 0 N Y1 L O T T p ~ ^ " ~ r
Q S SzZUÍV ÓS Antal müórás és látszerész
X f i / alt
üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
1915. május 446. ZALAI HIkLAP 3. oldal.
HÍREK.
Főispáni alispáni telratok a hadikölcsön
ügyében. Igen nevezetes, leiratokat
kapott Nagykanizsa város tanácsa Zalavármegyének
ugy fő- mint alispánjától a második
nemzeti hadikölcsön ügyében. Dr. Balds Béla
főispán arra kéri leiratában a polgármestert,
hogy ai uj hadikölcsönnek főleg a kisemberek
körében a legszélesebb propagandát csinálja
és hivatali tekintélyének súlyával mutasson
rá arra, hogy a hazafiul kötelességteljesítés
mellett anyagi, pénzDgyi tekintetben is
mily előnyöket jelent a megtakarított tőkéknek
hadikölcsönkötvényekben való elhelyezése, ahol
a mindennél biztosabb fizetőképességű adós,
az állam tartozik a polgárok pénzét busás
kamatok mellett visszaadni. Nem tudjuk, milyen
módon szándékozik a polgármester a főispáni
felhívásnak eleget tenni, de a magunk részéről
apeghelyesebbnek tartanók, ha a templomokban,
a szószékekről a papok oktatnák kl a
népet e fontos tudnivalókról. — Árvay Lajos
alispáá leirata egészen rendkívüli. Azt közli
benne Vz alispán, hogy Zalavármegye az első
hadikölcsönkibocsátásnál minden rendelkezésére
álló pénzét, az alapokat és alapítványi
tőkékel, továbbá az Összes nélkülözhető gyámpénztári
betéteket, összesen 2 millió 446 ezer
koronát hadlkölcsönkötvények jegyzésére fordította
s Igy Igaz sajnálatára a vármegye képtelen
az ujabb hadikölcsönkötvényekből jegyezni.
Mindazonáltal azt a felhívást intézi az
alispán a vármegye polgármestereihez és főszolgabíróihoz,
hogy a rendelkezésükre álló
összes eszközök egész erejével támogassák a
nagy nemzeti feladatot, hogy Zalamegye a
hivatalos vármegye hozzájárulása nélkül is
megint kltcgyen magáért és hü legyen ősi
nemzeti tradícióhoz.
H 20. honvéd gyalogezred parancsnokai.
Tudvalevőleg lovag Sypnlewszky Oyörgy ezredes,
a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred
hős parancsnoka megsebesülve hazatért a
harctérről, vhol rettegetté tette a 20. honvédek
nevét. Helyette most Bugsch Aladár őrnagy
a 20 as honvédek ezredének parancsnoka,
mert az ezred alezredesei Is megsebesültek,
egy pedig (Erőssy Oszkár) orosz fogoly.
A 20. honvéd gyalogezred három zászlóaljának
parancsnokai pedig a következők:
Az I. zászlóaljé Konkolyt Jenő százados (kinek
alaptalanul már holt hírét is költötték), a II.
zászlóaljé Treiber Kálmán százados és a 111.
zászlóaljé Bauer Oéza, aki csak néhány napja
nyert őrnagyi rangot.
Szombaton városi közgyűlés. A soká
halogatott városi közgyűlést végre szombaton,
f. hó 22-én megtartja Nagykanizsa város képviselőtestülete.
A közgyűlésnek néhány jelentéktelen,
apróbb ügyön kivül ez a három fő
tárgyalási pontja lesz: A város 1915. évi
költségelőirányzata. — A második nemzeti
hadikölcsönból való városi jegyzés összegének
megállapítása (amire nézve, mint tegnap
közöltük, a pénzügyi bizottság 200.000 koronát
javasolt) — A harmadik fő pontja lesz a
szombati közgyűlésnek a Teleky-ut végéit
épülő uj kaszárnya telkének megvásárlása
a gazdáktól, amire a kiküldött bizottság négyszögölenkénti
3 koronát javasolt. Mindezen
javaslatokat — a jelek szerint — a városi
közgyűlés teljes egyhangúsággal fogja megszavazni.
öngyilkos öregember. Hosszú betegségének
kínjai és további szenvedései előt a
halálba menekült tegnap este egy érdemes
kanizsai öregember, OréczlP&tr nyugalmazott
délivasut! pályaőr, aki közel két évtizeden át
gondozta a kiskanizsai ut mellett álló vasúti
őrházat és a hozzátartozó vasúti vonalszakaszt.
Oréczi Péter közel két év óta súlyos betegségben
szenvedett, műtétet is kiáltott s állapota
ennek dacára mindegyre súlyosbodott.
Tegnap este 9 óra tájban, amikor családja a
Klsfaludy-ulcal lakás előtt az utcán sétálgatott,
előkereste rozsdás nagy revolverét és egy 9
mlllméteres golyóval mellbelölte magát. A séta
végeztével a család nem tudott a lakásba bemenni
s minthogy Oréczi Péter a zörgetésre
sem nyitott ajtót, a legrosszabb sejtelmekkel
a rendőrkapitányságra telefonáltak segítségért.
Bay Oyörgy rendőrkapitány, mint központi
ügyeletes és dr. Oodi Lipót rendőrorvos Jelenlek
meg a helyszínen és a lakást felfeszítetve
oda behatoltak. Oréczi Pétert ágyában
fekve nagy vértócsa közepén találták, de már
csak a beállott halált konstatálhatták rajta. A
boldogtalan öregúr 61 évet élt. Temetése
holnap délután 4 órakor lesz a rom. kath.
temető halottas házából.
t i . I.I »!•••• i i .< -—• -,,,
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint hivatalos alirási hely elfogad
előjegyzéseket
1915. tA 6%-os és 5\'/.\'7.-os
állami járadékkölcsönre
eredeti feltétetek mellett.
Egy rekruta kalandja. Tamás János 24
éves csörnyeföldi legény vasárnap Nagykanizsára
érkezett, hogy a 20-as honvédekhez
újoncnak bevonuljon. Nem találván jobb szállást,
két társával egy magyar-utcai vendéglő
Istállójába kérezkedett be. ahol kél ló volt.
Mélyen aludt már a társaság, amidőn egyikük
gyanús motoszkálásra ébredt. Oyufát gyújtott és
elcsípett egy gyanús alakot, aki közöttük mászkált.
Tamás János Is felébredt és nyomban
konstatálta, hogy nadrágzsebje fel van vágva
s abból hiányzik 19 koronáját tartalmazó
erszénye. E pillanatban a lefülelt tolvaj kiszabadult
az Istállóból és elszelelt. Sikerült
azonban egy társát elfogni, kit a meglopott
legények nyomban a rendőrségre vittek. Itt
kiderült, hogy a delikvens Deutsch Jenő rovott
multu jasszfiu, aki megnevezte megszökött
társát, Klein Oéza \'zülött kereskedősegédet.
Reggelre Klein is megkerült és csodálatosképpen
vele együtt a csörnyeföldi rekrutának
pénze is egy krajcár hiány nélkül.
Izr. Istentiszteletek. A nagykanizsai izr.
templomban a pünkösdi ünnepek alkalmából
az Istentiszteletek a következő sorrendben
lesznek megtartva; f. hó 18-án kedden este
i/j8 órakor máriv ima, 19-én szerdán d. e. 10
órakor muszaf ima. leányok konfirmációjával,
este^ V,8 órakor máriv Ima, 20-án csütörtökön
reggel 7 órakor schachrlsz Istentisztelet, a
halottak lelkiüdvéért való Imával (Házkáráh)
d. e. 10 órakor muszaf iftentisztelet szintén
Házkáráhval. A péntek esti Istentisztelet továbbra
is változatlanul 7 órakor fog kezdődni.
Elfogott szökevény orosz foglyok. Alsólendváról
közlik: Szombatot:, f. hó 15-én délután
két szuronyos csendőr négy orosz katonát
hozott be Atsólendvára. A négy orosz a
szomszédos stájerországi Feldbachban levő
osztrák fogolytáborból szökött meg Svhétnapl
bolyongás után az Alsólendva közelében levő
Kót községbe vetődött, ahol két portyázó
lendvai csendőr elfogta őket. A muszka-fogás
óriási szenzációt kellelt Alsólendván, s amerre
kisérték az oroszokat, csoportokba verődve
bámulták őket az emberek. A szökevények
augusztus végén, a Lublin körüli harcokban
lettek foglyaink. Mint mondják, a fogolytáborban
nem volt semmi bajuk, de otthon családjuk
van s ezért elfogta őket a honvágy. Mind
a négyen tényleges katonák voltak a háború
kitörésekor, s mikor a harctérre utaztak, nem
is tudták, hogy háborúba viszik Őket. Van köztük
kaukázusi ortodox, rigai zsidó és grodnól
luteránus. A csendőrség visszakísérte a szökevény
oroszokat a fogolytáborba.
flz országos mozlnap a Berlin moziban.
Mint a fővárosi lapok már napokkal ezelőtt
közölték, holnap, május 19-én valamennyi
vidéki mozgóképszínház jótékonycélu előadást
fog tarjani, melynek összes jövödelmét
felerészt az Auguszta rokkant alap, felerészt
pedig a Vöröskereszt javára fogják fordítani.
A nagykanizsai Berlin-mozgó tulajdonosa is
készséggel állt a nagyszerű ügy szolgálatába
és holnapi előadásának egész tiszta bevételét
e hazafias célra juttatja s igy holnap este az
Auguszta-alap budapesti megbízottai fognak
a Szarvas szállóban a Berlin mozgó kasszájában
ülni. A holnapi kitűnő műsor mellett
tehát a hazafiúi kötelességteljesítés gondolata
is kell, hogy á Berlin mozgóba vigye áz
embereket. Micsoda hatalmat megnyilvánulása
lesz a nemzeti érzésnek az, amikor a holnapi
estének egyazon órájában a közös cél érdekében
mintegy 400 vidéki mozi egyszerre
telik meg lelkes közönséggel.
fl polgárőri szolgálat. Ma kedden este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Gödinek József, Hetfer Oéza, Bárány András,
Veszter József, Schleslnger Kálmán, Polgár
Manó, Sáfrán Lajos, Hege Jenő, Andri István,
Metz József, Vei Iák Lajos, Mersdorf János,
Pollák Alajos, Ludvlg Konstantin, Somogyi
Ferenc, Bruncslcs Ferenc, Kozlnczky Dezső,
Kosek Ferenc, Blcó Aladár, Vlncze István.
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
Dr cr Dn uf luPi i un i A Colmari borter- meié8j intézct> a
csász. és klr. földmivelésűgyi minisztérium,
a görczi, spalatól, st. mlchelel csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletezö állomás
stb. kipróbálta és a)ánlolta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén Igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Aschenbard-féle RÉZKÉNPOR
12% rézgálic tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I* Nayuoga Rafflabáncs GépolaJ.
Részletes ajándékokkal szívesen szolgálnak:
SCWARZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: G f l r t l e r látván.
Szarvas szálló• M DDEKI LIIU nagymozgó Piacitér. II Naponta előad.
Szerdán, f. hó 19-én országos mozlnap
az Auguszta-alap és Vöröskereszt javára Eltűntek városa fantasztikus bűnügyi dráma 4 felvonásban.
A nihilisták, dráma az életből I felv.
A miniszter előszobájában, vígjáték,
2 felvonásban. Remek felvételek.
Előadások hétköznap 8 ét 9, vasár- ét Onnepnap
5, 5, 7 és 9 órakor. — Rendes helyárak.
É
Áldat. ZALAI H RLAfJ li 16 május; 18
Máyer Károly
ruhafestő. vegytisitiló, plissiroió és gózmosó gyára
NAOYKANIZSA. - KÖLCSEV-UTCA 19. izém.
Oy Ajtóié lep: Főtér, Korona-szálloda. * * *
T«M«a Mám I t t , SUrttnjrtlm > * * » f »••«•-
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tiszlilás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
ű fehérneműt, inget a
§ gallért és kézelőt A
és minden esyéb Mztorttsl cikket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
és pontosan eszkOzöl jutányos árban.
A Központ szálloda
épületében levő volt
Józan-féle üzlethelyiség ^
azonnal kiadó.
festfi vállalata
Bútorozott lakís
2 esetlei 3 utczal szoba, villany,
vízvezeték, fOrtíöszohn, melléktielylséjekkel,
esetlej külön Isfíllfl Kocsiszínnel
bérbe adatik azonnalra.
Poitaílók 64. szám.
I I H E M I A mozgókép palot * * » • • • • R e l g v n . l \' i i l c a 4. T»!rk>« 2
In.
I 2<M
M á j u s 17. és 18-án, h é t f ő n és k d d d e n . Az élet isliolíia
l-letkép 3 felv. Főszereplő W. I\'silandcr.
A
Dán vigjáték 2 felvonásban.
Háborús hiradó, harctéri felvételek.
Előadások hétköznap S és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Rendes helyárak. - Duffett.
41.23
boni S höJIJidl faerezés
múrtfány utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás cs fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ü n k
magasan fejlett Ízlésünk
é$ technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
m
NAGYKANIZSA
Cséngery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
Gutenbergnyomda
x
• M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
T
Ny.mat.ii a Ha<éM,jd.n.,nál ü«lt„bcrg.ny.,nd, (Ma.« és a.ldke„cr) Naiykanlzsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. május 440. csütörtök 118. szám
ZALAI HIRLAP
t á r s a t í n i r n t éti *<j c f t n z a a * á g l n a p i l a p .
AlOfliatésI t r t k i Helyben házhoz hordva I hóra 1 K.
Egy** txám 4 filJAr vidékre, poatán . . 1 hóra 1-50 K.
Nyllttér ét hlrdetéitk megállapított árak szerint. Or. H A J D Ú ÜYULA.
Kiadóhivatal: Out«nl>cr K-H>OUIÜM Ctengery-ot 7. izáa
Telefon: SzorktíztiWjí 41. Kiadóhivatal 41.
Bucsu a 48-asoktól a gyönyörű, bócfitó illatú orgonákat s folyton rátok gondoló szép zalai földre,
elárasztunk benneteket a lecsüngő, Illa ha majd vége lesz egyszer ennek a nagy
fürtökkel. Ezek ülata, szine kísérjen ben-v vllágkavarodásnak.
u j p v az e z r e d Csehorszápbi isten n e l ? k u "t ö t " k o n ideSc n $egy az ezwü \'öldre — s Isten veletek negyvennyolcasok 1 L cstnorszagoa, isten ezek hozzbnak benneteket Ismét haza, a
veletek, legdicsőbb hősei az osztrák
magyar armádiának, Isten veletek negy
vennyolcas bakák 1 A mozdonyokat fűtik
már, elvisznek messze, mindnyájatokat,
dc nem oda, ahol most vér folyik,
hanem oda, ahol egy bűzös fekély támadt
a haza testén. Rémes betegség,
undorító s egy gyógyszere van, csak
egy: a tiszta magyar levegő. Vigyetek
belőle sokat drága teslvéreink, szívjátok
tele acélos tüdötökel, hiszen most nyilik
Itt az orgona, menjetek édesbús nótákkal
a szivben. Ne busuljatok, anya, testvér,
mátka megél a dus zalai földön,
testvéri szivünk az utravalótok, kalauzotok
a zalai vér, mely ereitekben tombol,
menjetek nótásan, büszkén, ml majd
itthon sirunk, fájón, halkari, menjetek,
mi majd megirjuk nektek, hogy mikor
hányja a buza a kalászt, mikor nyilik
erre az akác. . .
Érezzük, ti is érzitek, hogy nagyon
összenőtt a szivünk. De legyünk mindnyájan
erősek; ti is akik elmentek, mi is,
akik itthon maradunk. S ha majd a
honvágy könnyeket sajtol ki szemeitekből
ott a messzi idegenben, vigasztaljon,
bátorítson titeket az a tudat, hogy itthon,
szép Zalában mi is csehül állunk. Sorsunk
közös a szerencsétlenségben, de a
viszontlátás édes reménye megacélozza
izmainkat arra a nemes tusára, melynek
leküzdése elé állítottak most minkét.
Legyetek büszkék, az egész monarchiában
titeket találtak legalkalmasabbaknak
annak a vészterhes felhőnek szétrobbantására,
mely oly sötéten kezdett tornyosulni
szorongatott hazánk borongós
egén. Akik párolgó vérlócsákon keresztül
legelőször szakítottátok le a győzelmi
babért, azokra most is jogosan számitnak
azok, akik a kritikus pontra vezényeltek
benneteket.
Isten veletek negyvennyolcasok. Nem
látunk benneteket a háboru végéig, de
hallani fogunk rólatok. Hallani fogunk
tetteitekről, bátorságtokról, hősiességetekről
és büszkék leszünk reátok I
Isten veletek I Elvisszük nektek virágainkat,
kiürítjük kertjeinket, elvisszük
Olaszország döntés előtt.
Olaszország eltökélt háborús szándéka
ma, egy nappal a történelmi kamaraülés
előtt immár nem lehet többé
kétséges. Az volna, csoda, ha a békés
fordulatról adna hírt; holnapra a táviró.
Ennek lehetősége azonban abban a pillanatban
megszűntnek volt tekintendő,
amikor ujbói Salanűrát bizk meg az
olasz király a kormány-alakítással, azt
a Salandrát, akit az olasz háboruspárt
fejének ismer a világ. Tulajdonképpen
már nincs is háboru vagy béke kérdése
Olaszországban, mert mint egyik alábbi
szenzációs táviratunk közli, \\ lényegben
mégsem az olasz parlament fog dönteni,
mert az uj Saland\'*-kormány az olasz
alkotmányt felrugó eredeti terve szerint
mégis már csak befejezett tényekkel megy
a parlament elé. Most már csak a kipróbált
magyar és német fegyverek erejében
s a két nemzet végtelen teherbiró
képességében reménykedhetünk.
Az olasz válság utolsóelőtti napjáról
szóló mai távirataink a következők :
Büllow és Macchio — Sonninónól.
Róma. Az éjszaka Németország római
nagykövete, Bülow herceg felkereste lakásán
Son.ilno olasz külügyminisztert,
kinél mintegy 20 percig tartózkodott.
Bülow után Macchio, a monarchia római
nagykövete tett rövid látogatást Sonninónál.
Több olasz lap szerint mindkét
látogatás a szokásos udvaiiassági aktus
jellegével birt.
Bülow mti nem utazott el.
Róma. A tegnap elterjedt téves hirek- Bécs. Az egész olasz sajtó, mely meskel
szemben félhivatalosan megcáfolják 1 terségesen szítja a háborús hangulatot,
azt a hirt, mintha Bülow herceg, német ezen intencióinak megfelelően Andrássy
nagykövet már elutazott volna Ró- Gyula és Tisza István grófoknak minapi
mából sok mérsékletről és méltányosságról ta-
A holnapi kamara-ülés.
Róma. Az olasz képviselőháznak
holnapra egybehívott világtörténelmi
nevezetességű ülésén az olasz
kormány már befejezett tényeket
fog bejelenteni. Az olasz képvisőknek
tulajdonképpen nemls lesz módjukban
a háboru vagy béke kérdésében
Közvetlenül döntést kimondani,
mert a kormány a kamarától
csupán bizalmat és felhatalmazást
kér a további korlátlan ténykedésre.
Avarna — Burlánnál.
Bécs. Tegnap délután Olaszország
bécsi nagykövete, Avarna herceg látogatást
telt báró Burián István osztrákmagyar
külügyminiszternél. A rövid ideig
tartó látogatáson történtekről semmi hir
tem szivárgóit ki.
Lázas munkában a kormány.
Róma. Az összes olasz minisztériumok
éjjel-nappal állandó permanenciában vannak.
Viktor Emánuel király folyton tanácskozik
a miniszterekkel.
Háborús előkészületek az olasz városokban.
Róma. Az Összes olaszországi
városokban hadsegélyző bizottságok
alakultak, hogy a háború kitörése
esetén azonnal működésbe
léphessenek.
Az olasz sajtó gazsága.
Bécs. Az egész olasz sajtó, mely mesterségesen
szítja a háborús hangulatot,
ezen Intencióinak megfelelően Andrássy
Gyula és Tisza István grófoknak minapi
sok mérsékletről és méltányosságról ta-
Jegyzések megkönnyítésére A íooUlók IÍOBOS kölcsönöket nyújt rendkívül elönyCs leltélelek mellett.
I | | || || ,, . Hl M eredeti aláírást feltételek mellett a 1 ll-t Nemzeti M t í m M Magyar K t r e M l u i Dánt
(1915. éol 6 % - o s és 5 % % - o s Kaíy. Klr. na$VKanlzsQl fléRIa, mmt blootalos aláírási hely
Állami adómentes Júraflékköltsön) = jegyzéseket elfogad.
1915. május 19
nuskodó nyilatkozatait vagy teljesen elferdítve
közölte, vagy felfedezhetetlenQl
elrejtette hasábjaiba.
\' Mért akar békét Giolitti ? >
Berlin. Egy berlini lap romai levelezője
tollából terjedelmes cikket közöl
arról, miért akar Giolitli békés megegyezést
Ausztria-Magyarországgal. Mert
Giotitti szerint ez az egész háború lehetetlen.
Az olasz nép nagy többsége
békét óhajt és Ausztria-Magyarország
engedményei oly nagyok, hogy az olasz
nép örömmel fogadnád azokat. Tárgyalásai
során kifogásolta Giol.ltii ai
olasz hadsereg állapotát, felszerelcilenségét
és igen alapos kifogásokat támasztott
az olasz tábornokok legnagyobb
többségének rátermettsége ellen i?.
Románia Bakarest. A „Moldava" cimü bukaresti lap
a román közéle! vezetőinek legújabb nyilatkozatait
közli, melyek szerint Románia végleg
megmarad fegyveresen őrzött semlegessége
mellett Romdala magatartását, írja a lop,
ez olasz állásfoglalás nem befolyásolhatja. A
román politikai tényezők mindnyájan megegyeznek
abban a meggyőződésben, hogy az
entente ígéretei Oroszország letörése nélkül
megtévesztések.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) A szövetséges csapatok
elkeseredett harcok után több helyen kierőszakolták
a Sanon való átkelést és a folyó
keleti partján megvetették lábukat. Az oroszok
ellentámadásait mindenütt véresen visszaverték
és az ellenséget keleti irányban visszavetették.
A felső Dnjeszter mentén heves harcok
folynak. A Pruth vonalon nincs különös esemény.
Az oroszoknak Kolomeától északra
ellenünk intézett egyes előretöréseit visszavertük.
A május első felében beszállított foglyok
száma százhetvenégyezerre emelkedett. Ehhez
JáriO százhuszonnyolc zsákmányolt ágyú és
háromszázhatvannyolc gépfegyver.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyföhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Yperntő, északra a csatorna
melleit Steenstrate és Helsas vidéken
tegnap nyugalom volt. A csatorna keleti partián
Bössinghelől délkeletre egyes helyeken
harcok fejlődtek, amelyek még tartanak, Neuve
Chapellelől délre az angolok tegnap és ma
éjjel hiába igyekeztek további tért nyerni,
összes támadásaikat az ellenségnek erős veszteségeket
okozva visszavertük. A megújított
francia támadások a Loretto-magaslat körül
Ablainnél ésSoucheztól nyugatra meghiúsullak.
Százhetven fogoly maradt kezünkön. Alllynél
a, gyalogsági támadás megakadt. A franciák
etyy előretörése Bois de Pretrebeif oldaiozó
tQzünkben összeomlott.
Keleti hadszíntér. Dubissa mellett Eiragola
vidékén ismét elutasítottunk erős ellenséges
támadásokat. A Njementől délre előrevont
orosz erők ellen csapataink általában üryszkabuda-
Syntowly-Szakl irányában támadásra
Indultak ; a harfr még tart. Tegnap ezerhétszáz
oroszt elfogtunk. Wysokálól északra lovasságunk
visszavetette az eltenséges lovasságot.
A Mariampol ellen intézett orosz támadások
meghiúsultak.
Délkeleti hadszintér. Przemysltől északra a
Jaroslaulól délre kezdődő és egészen a Wisloknak
a Sanba torkolásálg terjedő területen
német és osztrák-magyar csapatok kierőszakolták
az átkelést a Sanon. Az ellenség Itt
tovább keletre és északkeletre húzódik vissza.
A PHica éi a felső Visztula kO;ött (Izla és
Lagownál) továbbá Przemysltől délkeletre,
valamint Stryj vidékén legnap óta nagyobb
harcok folynak.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A 20-as honvédek
a világháborúban.
— Egy sebesült naplója. —
VI.
Az első ütközet után.
Késő este volt már, mikorra teljesen el.
csöndesedett az uhnowi harctér. Körülbelül
10 óra lehetett, amikor a levert oroszok
visszavonullak megmaradt c<apatrésxeikkel,
melyeket a sötétségben nem üldözhettünk.
Egyszer csak hallom a 20 as honvédek ezredjelét
trombitálni. A csillagok gyértn szűrődő
világítása melleit nézem a zsebórámat, kora
reggel óta először: -fél 11 óra. De most
veszem csak észre, hogy alig tudok vánszorogni.
Azt hittem eddig, hogy csak a fáradtság
miatt ft-kszem az erdőszélen, ahova a sturm
rémes zűrzavarában vetődtem, de nyllaló fájdalom
van a lábamban, most kezdek ráemlék
e z bogy egy hatalmas termetű muszka
puskatussal nagyot ülött a ballábamra. A
fájdalomtól egyelőre nem mozdultam. Mintegy
Klóra múlva azonban mégis utrakerekedtem
arra, ahol embereinket sejtettem. Csak most
láttam a vörös keresztes kocsikat felvonulni
és zöldes fekete zubbonyos szanltéceket érkezni
nagy lapátokkal. Amodébb már ástak Is néhány
nagy sírt a 20-as honvédek első ütközetének
örökre elnémult áldozatai részére. A
pislogó szanitédámpák világítása mellett néztem
egy durahlg ezt a szomorú látványt, de
mielőtt az eltorzult, véres katonahullák temetésére
került volna a sor, jónak láttam
továbbmenni.
Egy "agy árok mentín fájdalmas jajgalást
hallok. Odamegyek és gyufát gyújtok. Több
sebesült 20-as honvéd között a legszánalmasabb
állapotban egy orosz sebesült fekszik
és vízért könyörög:
— Sanhat, vodel
Az egyik egészségügyi katona cognacot
nyújt neki. Idegrázó látvány volt, mily mólion
kapott utánna a szerencsétlen orosz, hogy
kiszáradt torkának, de még rettenetesebb
sebének egy kis enyhülést szerezzen. Amint
az üveget letelte, vagy elejtette, felém nyújtotta
kezét a szerencsétlen orosz s mikor kihúztam
a vizes árokból, megcsókolta a kezemet.
Nem röstellem leírni: sírva fakadtam.
Mikor pár perc múlva odaérkezett egy
sebesültszállitókocsi és a szanltécek kezdték
arra felrakni a magukkal tehetetlen embereket,
én ismét továbbindultam, most már azzal az
elhatározással, hogy meg se állok, mig valamelyik
20-as honvédcsapatot meg nem találom.
Előbb azonban tanácsosnak tartottam magamat
újra egy borjúval ellátni. Hevert ott szanaszét
annyi hálibörönd és fegyver, hogy csak ugy
botlott beléjük az ember minden lépésnél.
Ugyanígy jutoltam egy orosz ásóhpz Is, amiből
e helyen, a megkezdett, de ágyutüzünk
miatt be nem fejezett, félig kész orosz futóárkok
között száz meg száz heveri. Ez a kis
orosz ásó, hej. de sokszor megmentette .az
életemet I
Igy felszerelve halálos fáradtsággal és még
nagyobb fájdalommal a ballábamban indultam
útnak abban az irányban, ahol a sanitécek
Uhnowot mondották. Egyszer csak egy vasúti
töltéshez érek, a töltésen egy őrház. Hangokat
hal ok. Kik lehetnek ezek? Nagy Örömmel
csupa 20-as honvédekre bukkantam, akik a
kis vasúti őrházat zsúfolásig megtöltötték. Be
akarok menni én is, hogy otlbenn feküdjem
le, de ez teljes lehetetlenségnek bizonyult:
az őrház a szó legszorosabb értelmében
zsúfolva volt katonákkal. Igy hát kinn a\'
házikó előtt dőltem le á puszta földre,
bármily fáradt voltam is, álom soká nem jött
a szememre. Valószínűleg a nagy lelki felindulás
volt ennek oka, amiben az egész napi
ütközet alatt részem volt. Végre azonban
valahogy mégis elszenderedtem, noha fejem
szüntelen zakatolt a kiáltott izgalmaktól.
Rémes álom köveikeze t rám. Azt álmodtam,
hogy szuronyrohamban vagyok s folyton egy
véres fejű orosz kísérteit, akit álmomban le- .
ütöttem, mert előzőleg puskatussal bal lábamra
sújtott. A lidércnyomás reggelig kisértett,
amikor 7 óra felé feltápászkodtam és mentem
be a városba századomat megkeresni.
(Folyt, köv.)
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán
mint hivatalos aláirási hely elfogad
jegyzéseket
1915. évi 6%-OS És 5%%-OS
állami járadékkölcsönre
eredeti feltételek mellett.
Országos mozinap. A Szarvas-szállóbeli
Berlin nagymozgóban szerdán, f. hó 19-én az
Auguszta-alap és Vöröskereszt javára a következő
műsor keiül bemutatóra: Eltüntek városa,
fantasztikus bünűgyi dráma 4 felvonásban.
A nihilisták, dráma az életből 1 felv.
A miniszter előszobájában, 64 C° hőfokával radioaktivitásával
i z s a d m é -
^ Alkalikus Ihermájával
hurutokat, gyomor-, cukorés
vesebajokat
rheumáft, iachiast, izzadm
nyokat, csonttöréseket
páratlan e t e d m é n n y e l \' g y ó g y i t T i ^
Ivó-, fürdő, á* UranWurik HUtJ. ..,« , .. ... . _ V *
Jódtaitalmu forrásával
gyermekbetegségeket, alkati
bajokat és érelmeszesedést
fQrdó- é , l„.pkurik.««jta, konyh., vllUmo, gyögymíd, n.pfOrdík, WrdOkkel egy.,lte.« po.lt6-r.dd.zer. PfO.p.m.1 Ingy.n hflld LIpIL tit»- «. lii.plDr.iat rfuvínílff.««Jí..
1915. május 19. ZALAI HiKLAP 3. oldal.
HIREK.
fí Balatonvidék élelmezése.
Gondoskodás a Mrdőszezonról.
Az idíjíí a balatoni fürdők látogatottsága
jelentékenyen emelkedni fog, mert a kényszerűség
elzárja a magyar közönség elöl a külföldre
vezető utakat. A Balatoni Szövetség
ezért a minap Siótokon az összes érdekelt
hatóságok belevonásával nagy értekezletet
tartott. Az értekezleten a belügyi és földmivclésügyi
kormányok, valamint a Balatont
környezö három vármegye alispánjai képviseltették
magukat s résztvett azon még nagyszámú
előkelő privát érdekeltség. Zalavármegyét
hivatalosan Langer István balatonfüredi
főszolgabíró képviselte.
Az értekezleten mélyenjiró vita nyomán
fontos határozatokat hoztak az élelmezésnek
három csoportba foglalt kérdésében. Első
pontban a lisztkérdést, másodikban a huskérdést
s ehhez foglalva a hal-, baromfi- és a
tojásellátás kéWsét s harmadik pontban a
zsírral és tejjel való ellátás kérdését tárgyalták.
A bizottság leginkább a liszttel való ellátást
sürgette s ha ez a kérdés már a közel napokban
kedvező megoldást nyer, akkor a
balatoni fürdővidék . közélelmezése nagy
nehézségen jut át.
A hússal való ellátás érdekében a bizottság
azt kéri a kormánytól, hogy a balatonmenti
járásokban a fürdőidény alatt tiltsa el
a* tyukászatot s a közvetítő kereskedelmet.
Igen fontos határozat megerősítését kéri az
értekezlet a balatoni hal elárusitását Illetőleg
Is. Azt; hogy a kormány rendelete alapján a
balatoni hal a Balaton mellékén legyen elárusítható,
megállapított maximális ár mellett.
Oondoskodna a balatoni szövetség tőbb elárusltóhclyiöl.
.A Balatonkörnyék élelmezésénél szép szerepett
vállalt a ,Hangya" cimü országos siövelkezet
is. — Megegyezés utján elvállalja
a baromfi, zsír és tej, tejkonzerv és fűszer szállítását,
ha a központon megfelelő raktárhelyiséget
kap. A bizottság a központi raktárhelyet
Siófokra jelölte ki. Innen azután az élelmicikket
a többi fürdőhelyeken is szétosztanák, sőt
vásárolhatnáoak magáncsaládok is.
Mindezen javaslatokat a Balatoni szövetség
az illetékes minisztériumokhoz terjeszti fel,
melyeknek az értekezleten jelenvolt képviselői
a kormány legmesszebbmenő támogatását
helyezték kilátásba.
n 48-asok utazása Pllsenbe. Az egész
város népe fájdalmas lemondás érzésével vette
tudomásul azt a hirt, hogy a monarchia katonai
kormánya a nagykanizsai 48. közös
gyalogezredet a háború cg^sz további tartamára
áthelyezte a csehországi Pilsenbe. Nagykanizsán
a 48. ezredből mindössze a hadkiegészítő
parancsnokság marad Schwarz Jenő kapitány
vezetésével. Mert a Pilsenben állomásozó
48. ezred továbbra is Nagykanizsáról, Illetőleg
Zalamegyéből kapja a maga emberanyagát.
Már a minap bevonult 20 és 24 éves újoncokat
is-Pilsenben képezik ki. Ma szerdán már több
száz 48 as baka utazott el az ezred uj állomáshelyére,
de a főtömeg holnap reggel Indul.
Koch Adalbert alezredes, kanizsai helyőrségparancsnok
ma délelőtt bucsulátogatást tett
dr. Sabfdn Qyula polgármesternél és Központi
Jóléti Irodában, ahol Dobrovlcs Milánnak a
hála összes kifejezéseivel köszönte meg mindazokat
a jótéteményeket, amikben ez a remekül
működő intézmény a 48 asokat a háború
egész tartama al?tt részesítette. A 48. ezred
törzse és több ezer főnyi legénysége holnap
reggel 6 órakor indul a Sugár-uti kaszárnyából
a Fő-uton és Kazinczy-utcán át a vasúti
állomásra, ahonnét hós bakáink vonata reggel
8 órakor indul. Az állomáson a városi tanács
élén dr. Sabjdrt Gyula polgármester vesz
bucsut a Kanizsáról távozó ezredtől. A polgármester
felkéri a háztulajdonosokat, hogy házaikat,
különösen az ezred kivonu\'ásának utjain
fellobogózzák és minél számosabban növeljék
az ovációt, mellyel a város holnap reggel a
távozó háziezredtől búcsúzik.
Évzáró vizsgák a felsőkereskedelmi és
Izr. elemi iskolában. A nagykanizsai izr.
hitközség által fentartott két tanintézet, ugy.
mint a felsőkereskedelmi iskola és az izr. >
eleini Iskola évzáró vizsgái május 25-től
junius 6-ig és junius 14-től 17-lg terjedő
napokon lesznek. A felsőkereskedelmi Iskola
I. és II. osztályainak évzáró vftsgáit az igazgatóság
értesítése szerint pünkösd utáni
kedden és szerdán, vagyis május 25. és 26-án
tartják, a III. osztály osztályvizsgáit május 28,
30. és 31-én, az érettségi vizsgálatokat pedig
junius 1—6. napjain. A felsőkereskedelmi
Iskolai vizsgákon iskolaszéki kiküldöttek gyanánt
csapi Szommer Ignác, Pongor Henrik,
Szommer Náthán, dr. Weisz Lajos, Zerkowitz
Lajos, Halpen Mór, ujnépi Elek Lipót,
dr. Neumann Ede és Grünhut Henrik lesznek
jelen. A nagykanizsai izr. elemi iskolában junius
14—17. napjain lesznek a vizsgák.
H 20-as bonvédek orosz fogsága. A
kanizsai 20. honvéd gyalogezrednek több orosz
hadifogságba került tartalékos tisztje küldött
haza_ értesitést arról, hogy az oroszok a
Transbajkal kormányzóságbeli Berezovkanevü
város mellé internálták. Minden egyes onnan
érkezett levél megemlékezett arról, hogyBerezovkában
nemcsak 20-as honvédtisztek, hanem
a, legénység közül a számosan vannak.
Ma végre egy berezovkal fénykép is került
Nagykanizsára. Erről a fotográfiáról ítélve elég
tűrhető lakásuk lehet az orosz hadifogságba
jutott katonáinknak. A fényképen szilárd faépitményü
házak látszanak, nagy ablakokkal
s a házak előtt Ívlámpák lógnak a magasban.
Még rendes gyalogjárót is épifetlek az oroszok
ezen a helyen s a levelezőlap Írójának
közlése szerint hárman laknak egy tapétázott
szobában. Ez a Középszibériában levő fogolytábor
azelőtt száműzetést hely volt. Ilyen fogolytábor
nyilván kevés van még Szibériában
es szerencsés véletlen, ha valaki éppen odakerül
s a fogság szomorú napjait elviselhető
lakásban töltheti.
h hősöknek. Tegnap délelőtt a nagykanizsai
kir. járásbíróságon egy követésre méltó
eset adódott elő. Dreven Lajos kir. járásbiró
előtt egy határigazgatási per folyt, mely a
felek békés kiegyezésével végződött. Az
egyezségnek azonban ára is volt: 20 korona
a sebesült katonáknak. Soha magyar paraszt
szivesebben nem guberálta még ki a pénzét
a bíróságnál, mint ez a jóképű pötrélei földműves
tegnap>A 20 koronát a járásbiró a
Zalai Hírlap szcikcsztőségéhez küldötte s azt
mi a Központi jóléti irodának adtuk át. —
Szabó Antal nagykanizsai kereskedő A Hirschl
Jolán esküvőjekor a lakodalmas társaság 6
koronát gyűjtött össze, melyet általunk ugyancsak
a Központi jóléli irodához juttatott áz
elesett kanizsai hősök síremlék alapja részére.
M E G N Y I L O T T 1 éSzívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-Javltást nagy gonddal
végez.
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja a
P P R n r i n A Colmari borter-
^ t t i u u i u . mc| é 9 | l n t 6 z e t , a
csász. és kir. földmlvelésügyl minisztérium,
a görczi, spalatól, St michelei csász. é« kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növényklsérleteiő állomás
ilb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. AscöenbraniMéle RÉZRÉMPQR
(12% rézflúllc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I \' Hovungo RaíílaMncs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHVARZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Megbósszabitiák a katonák szabadságát.
A legénység vetési szabadsága már legnagyobbrészt
lejárt. Azonban a kétheti szabadság sok
esetben nem volt elégséges a vető munkálatok
elvégzésére, ezért a legénység a munkálatok
tartamára szabadságmeghosszabbitást vagy
ujabb szabadságot kap, ha a közigazgatási
hatóság ezt kéri. A kérvényeket az egyes
póttestek döntés végett fölterjesztik az illetékes
kerületi parancsnokságokhoz.
fl Vörös Félhold Jelvényei, melyek kétségklvül
a legszebbek az összes most forgalomba
hozott jelvények közül, most már elég
nagy számban készültek cl ahhoz, hogy áz
egész országban elterjestthetők legyenek. —
A Vörös Félhold támogatására alakult Országos
bizottság kéri az érdeklődőket, azokat is,
akik csak a maguk részére akarnak jelvényt
vásárolni, de azokat is, akik a hazafias cél
szolgálatában ilyeneket esetleg árusítani szándékszanak,
forduljanak az Országház épületében
elhelyezett budapesti központi irodájához,
mely utánvéttel, vagy a darabonként 1 korona
árnak és csomagonként 25 fillér postadíjnak
beküldése ellenében a kívánt mennyiségű jelvénnyel
szívesen szolgál.
A polgárőri szolgálat. Ma szerdán este
az alábbi polgárörök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Malek Lajos, Stróbl László, Fekete Imre,
Magyar Lajos, Qerócs Boldizsár, Virág Lajos,
Krausz Lajos, Meskó József, Kajdi Oyula, Horváth
Vendel, Mátyás István, Benkő József,
Vellák Bódl, Benkő János, Sipos Andor, Engclmann
Sándor, Krausz józsef. Splegl D(zső,
Porpáczi István, Czoczek Imre.
u t u - s r a x m :
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d u Q y u l a .
Szerkesztő: GOrtlar l á t v á n .
i SMRVAS S Z ÚUÍMDI VN NASVMOZA ó.
Piaci-tér. • I ICKLI n Haponta elOad.
Szerdán, f. hó 19-én országos mozlnap
az Auguszta-alap és Vöröskereszt javára
Eltüntek vűroso
fantasztikus bünügyl dráma 4 felvonásban.
A nihilisták, dráma az életből 1 felv.
A miniszter előszobájában, vígjáték,
2 felvonásban. Remek felvételek.
Előadások hétköznap 6 ét 9, vasár- é» ünnepnap
3, 5, 7 és 9 órakor. — Rendes heljrárak.
»
4. okin!. ZALAI H KLAl\' 15 május
Mayer Károly
ruhafestő, yegytisxtitó, pUwIroió és góxmosó gyára
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-ÜTCA 19. szám.
OyOJtőtelrp; Főtér, Korona-szálloda.
T«l«ton uán 2lt, aflr«tfty«liM • M.yftr Hal*.
Elvállal férfi- és női ruhákat festís és
tisziitás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
a fehérneműt, inget
Ű gallért és kézelőt
minden eáyéb Iiúztortúsl clhKet
Vidéki postai mtfblxásokat fyorsan
és pontosan eszközöl jntányoa árban
Bútorozott lakás
2 esetlei 3 utczal szoba, villany,
Vezetik fflrdOszoba, mellékhelyiségekkel,
esetles külön Istdlló kocsiszínnel
bérbe adatik azonnalra.
Postafiók 64. SZÚD.
A Központ szálloda
épületében levő volt
Jóacan-féle üzlethelyiség
azonnal kiadó.
fffmtiwiAaju
1W1BR WA IMWImA . Rmooifozng)ó 1-kutCéAp 4. pTafltllooiA t2a> J 2 yj
Szerdán, f. hó 19-én országos mozlnap
az Auguszta-alap és Vöröskereszt javára
Május 19. és 20*án, szerdán csütörtökön
fl t r ó n ö r ö k ö s
Udvari Intrikák egytrónörökös életéből
dráma 3 felvonásban.
Kalanda húremben
Harctéri híradó, aktuális események.
Előadások hétköznap 6 é» 9 órakor, vasáréi
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Rendes helyérak. - Buffett.
festi vállalata
MűfiyKűnlzsa, Mnsyar-u. 23 .
honi S külföldi faerezés
mdrvány utánzatok festése,
Épület-, szobafestés,
bútor,üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k f l n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l főlszólitásra
díjtalanul szolgálunk 111
GUTENBERG NYOMDA
föAfíYSCWFíiiZSA
Csengery-ui 7. sorgőnycim:
Gutenbergnyomda
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést • a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
<á|Éjb> Telefon 41. szám •
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Ny.nutot, a kiadótulajdonosnál öutenbers-nyomda (Münz é. Ooldberger) Nagykanizsa.
H l . é v f o l y a m . N a g y k a n i z s a , 1915. május 20. csütörtök 113. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
6lAttK«té«l »r«k l Helybtn hárhox tioidvn i hóra 1 K.
rgyMtxia 4 fillér Vld«kr«, postán . . I hóra 1"50 K.
Nyflttér éa hirdaléit* megállapított árak »x«rlnt.
Laptciár:
Dr. H A J O U GYULA.
Kiadóhivatal: Out«nb«rjt-n)<>ino» (»»«**ry.«t7.
Talatoai Sx«rtwilö»ég 41. Kiadóhivatal 41.
Uj rend a hadisegélynél.
Nagykanizsán több mint ötezer család
veszi fel ^éíhavonkint a kiutalt államsegélyt.
Zalamegyében pedig több mint
ötvenezer. Ötvenezer családot érdekel
tehát minden uj meg uj rendelet, amely
a belügyminisztériumtól leérkezik a városhoz
és a vármegyéhez, helyreigazítva
és megmagyarázva az előbbi rendeleteket.
Mint ismeretes, az államsegély rendszernek
az az alapja, hogy a családfentartót,
a keresőt elvonta az állami érdek
az otthonától és a hasznothajtó munkától,
tehát a társadalom államsegély címén
megtéríti ezt az elmaradt munkahasznot
a családnak. Az államsegélyt
már több hónapja elvezte a közönség,
amikor észrevették, hogy a segélyezett
vonakodik a munkától, mert meg tud
élni magából a segélyből.
Égető szükségét érezte a késő ősszel
a mezőgazdaság a munkás kezeknek.
Nemcsak a nemzetgazdaság, nemcsak
kinek-kinek a saját érdeke, hanem ezenfelül
állami szükségesség is követelte
most már az államsegélyt élvezők dologbaállltását
is. Zalavármegye, majd
több törvényhatóság is sürgette az állami
közbelépést, ami nem Is késett sokáig.
A belügyminiszter intézkedett, hogy vonják
meg az államsegélyt azoktól, akik
vonakodnak előbbi mesterségüket folytatni,
vagy munkába állani, bár képesek
erre. Az intézkedés gyökeres volt, meg
is lett a foganatja.
Most ismét szükség lett a belügyminiszteri
közbelépésre, mert ugy állott a
dolog, hogy az államsegélyesek egy
része azért nem kapott államsegélyt, mert
nem dolgozik, a. másik része meg azért,
mert dolgozik. Most aztán leérkezett a
világos, félremagyarázhatatlan belügyminiszteri
leirat a dolgokról.
Eszerint bármennyit keressen Is munkájával
az államsegélyezett, egy fillért
sem szabad tőle elvonni a segélyösszegből.
Egyformán]áll ez: akár mezei, akár
egyéb munkával keressen is az államilag
segélyezett (gyár, kereskedés, magánmunka).
Akitől ezen a elmen bármennyi
időre Is megvonták volna a segélyt,
vagy annak egy részét, az nem csak a akadnának olyanok, akiknek igy káruk
teljes segélyösszeg kiutalását követelheti, támadt a törvényhatósági félreértésből,
hanem visszamenőleg mindazt a pénzt, azok jelentkezés és igazolás után megamelyet
eddig elvontak tőle. kapják káruk megtérítését a segélyfizető
Ha Nagykanizsán vagy Zalamegyében hatóságoktól.
Olaszország a válaszúton.
Elérkezett a világtörténelmi nagy nap, az
1914—15. évi világháború legnevezetesebb
dáluma. május 20-ika, amikor Olaszország
kimondja a döntő szót: megmarad-e a józansáp,
az észszerüség és a becsület ulján, vagy
pedig rálép e arra a méty örvényekkel fenyegető
lejlőre, melyre felelőtlen tényezők és kalandor
politikusok a nemzet akarata ellenére
reálökni akarják. Ez órában még nem tudható
semmi abból, mi lesz a szerencsétlen ország
döntése, mert ai olasz parlament két háza, a
kamara és a szenátus még csak délután 2 és
4 órakor tartják történelmi üléseiket, s Igy
Nagykanizsán legkorábban csak az esti órákban
lehet majd megtudni az egész világ által
visszafojtott lélegzettel lesett olasz döntés
eredményét. Ma délutáni alábbi távirataink
még semmi támpontot nem nyújtanak sem az
egyik, sem a másik Irányban, legfeljebb annyi
állapítható m»g azokból, hogy a diplomácia
óriási erőfcszitésekel lesz a béke megmentése
érdekében. E távíratok a következők:
Az orszóssyfllés elöff-
Róma. A kormány és a parlamenll
pártok a mai ülés előtt déli 12 órakor
értekezletre gyűltek össze. A minisztertanács
rövid ideig tartott, de annak határozata
nem ker Olt nyilvánosságra. Az
olasz főváros polgársága és az egyetemi
ifjúság nagy tömegei gyülekeztek a délelőtt
folyamán, hogy délután zászlók
alatt a parlament elé vonuljanak.
Az entetepfirtl szabadkőművesek.
Milánó. Olaszország összes szabadkőműves
páholyai elhatározták a legszélesebbkörQ
propaganda szervezését abban
az Irányban, hogy Olaszország az
ententhoz csatlakozzék.
flz utolsó békeklsérletek.
Genf. A Matln jelenti Rómából,
hogy Bülow herceg és Macchió
báró, Németország és a monarchia
római nagykövetel tegnap délután
ujabb közös jegyzéket adtak ót
Sonnino olasz küMgyminiszternek.
Róma. Az osztrák-magyar monarchia
római nagykövetségének
titkára tegnap este megjelent Sonninónál,
akinél egy óra hosszat
tartózkodott. Ezután Sir Paget, az
Egyesült államok római nagykövete
kereste fel az olasz kQlflgy*
minisztert.
Csak ZB-Ikfili van mejejyezés.
Zürich. A »Secolo« Jelenti, hogy Olaszországnak
hármas antánttalivaló megegyezése
csak május 26-ig szól. Ha addig
— vagyis a jövő hét szerdá|álg —
Olaszország nem kezdi meg a hadműveleteket,
a megegyezés automatice megszűnik.
m m herceí — l. Ferenc Józsefnél
Bécs. Tegnap este őfelsége I.
Ferenc József király ujabb kihallgatáson
fogadta Avarna herceget,
Olaszország bécsi nagykövetét. A
feltűnést keltő királyi kihallgatás
meglepően hosszú ideig tartott.
Tisza István sróf Bécsben.
Bécs. Ma reggel Tisza István gróf
miniszterelnök Bécsbe érkezett és báró
Durián István közös-külügyminisztert kereste
fel, kivel hosszan tanácskozott,
majd vele együtt őfelségéhez ment audienciára.
Az audiencia után Tisza István
gróf a közös miniszterekkel tanácskozott,
végűi gróf Stilrgh osztrák miniszterelnököt
kereste fel.
Jóslás .a mai hamaraOIésröl.
Róma. A „StümpQ" dmü békepárti olasz
lap azt írja. hogy az olasz képviselőház ma
délutáni ülésén egyedül csak a szocialista
képviselők fognak a háború ellen szavazni,
a lap biztosra jósolja a bátjorut.
(1915. tol 6%-os É S 5 7 2 % - o s llafiy. Klr.
Állami Adómentes JúradéhKöIcsön)
eredeti aláírási feltételek mellett a Festi lap Kereskedelmi Bank
najykonlzsal fiókja, njnt hiuatalos alúlrasl hely
jegyzéseket elfogad.
A Jegyzések megkönnyítésére a tanulók mosás kölcsönöket nyújt rendkívül előnyös teltételek mellett.
2. c, dai. ZAuAI HiKLAH 1915. máfus : 0
l . V .
Tüntetto* az oluz oórosoklwn.
Nápoly. Tegnap este tízezrekre menő
tömeg járta be énekelve a város utcáit.
A tüntetésben ai egyetemi ifjúság élén a
rektor és 2Ö0 egyetemi tanár is részvett.
Palcrmó. A tömeg az este zajos tűntetést
rendezett a palermói német konzulátus
előtt, miközben ellentüntetés
keletkezett, mely véres összeütközéssel
végződött. A tüntetők közül egyet agyonlőttek.
.
W n M a tóulróforíalom.
Bécs, Tegnap déluián óta Olaszországból
magántáviratok egyáltalán nem
érkeznek.
Románia magatartása.
Bukarest. Az Univerzul irja, hogy Románia
nem követheti Olaszország Kalandor
politikáját. Románia fentarlja magának
a saját sorsa felett való döntést,
melyet semmiféle más állam érdekei
állal nem hagyhat befolyásoltatni.
Höfer jelentése.
Budádéit. (Hivatalos; A San keleti partjára
előrenyomult szövetséges\' csapatok tegnap
nagy orosz haderőket, amelyek Jaroslautól
északkeletre velünk újból szembeszállottak,
Lubacowkán tut visszavetették. Slenlavót elfoglaltuk.
A Sanon való átkelést ott is kierőszakoltuk
és eközben 7000 oroszt elfogtunk
és 8 ágyút zsákmányoltunk. Az ellenségnek a
reggeli órákban megkísérelt ellentámadásait
véresen visszavertük. A Dnjesztcr felső részén
é$ Stryj vidékén a harcok tovább tartanak.
Támadó oszlopaink Satnbortól északra az
oroszoknak több magaslati állását rohammal
bevették és több helységet, melyeket az ellenség
szívósan védelmezett, elfoglaltak. A
Pruth vonalán nem történt semmi jelentós
esemény. Oroszlengyetórszágban a kielcei
hegyvidéken harcolunk. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Yperntől északra a csatorna
keleti partján a harcok ránk nézve kedvezően
folytak le. Neuvc-Chapelletől délre az
angolok erős tüzérségi tüzelés után egyes
helyeken uj támadásokba keztek, amelyeket
mindenütt visszautasítottunk. A Loretto-magaslaton
néhány ellenséges árkot elfoglaltunk
és eközben két gépfegyvert zsákmányoltunk.
A Neuville déli része ellen intézett erős francia
támadás az ellenség igen súlyos veszteségei
mellett tüzelésünkben összeomlott. A Bois de
Prejreben a franciák éjfélkor megkíséreltek
előretörni, azonban tüzérségi tüzelésünk feltartotta
őket
Keleti hadszíntér. A Shagorl-Frauenburg
vonalról tegnap erős ellenséges erők álltak
harcba. NJementől északra és délre tovább
folyik a harc.
Délkeleti hadszíntér. Az oroszok tegnap
megkísérelték a Sanon keresztül, Przemysttől
északra elörehatolt csapataink további élőnyomulását
feltartóztatni, mindezek a támadások
az ellenség súlyos veszteségei mellett
meghiúsultak. Egy hannoverlakbót és oldenburglakból
álló hadosztály az utolsó két napon
tt a Sanon való átkelésért vívott harcokban
7000 oroszt ejtett foglyul és négy
igyut valamint 28 géppuskát zíákmínyolt.
A Pllka és a Visztula felső folyása mellett, úgyszintén
Przemysltől délkeletre tovább folyik
» harc. A mlnlszterelnőks\'? suj\'íőoszíJ/ya.
i: 1 0 1
I
mint a m. klr. pénzügyminisztérium által kijelölt
h i v a t a l o s a l á í r á s i h e l y «kibocsátandó
1 9 1 5 - i k i h a d i k ö l c s ö n r e
jegyzéseket az eredeti feltételek mellett költségmentesen
elfogad.
Felvilágosításokkal készséggel szolgál az Intézet.
találni s közttik kedves hadnagyomat, Kráíky
üyörgyöt is. A ház körül rengeteg sebesült
tartózkodott, ki rendesen bekötve, ki pedig
még ideiglenes, saját maga kötette rongyaiban.
A könnyebben sérültek,a forró napra
húzódtak $ ott sütkéreznek, a súlyosan sebesültek
pedig hordagyakon fekszenek, ahol
éppen letelték szegényeket.
Ismerősöket látva elszorul a szivem. Éppen
már továbbmenni készülök e megszokhatatlan
helyről, amikor Krdtky hadnagyot hozzák kl
az, orvosi szobából. Rózsás arca még pirosabb
volt, mint n^áskor, bizonyár^. sebláz gyötörte
már, mert Igen súlyosan találta egy srapnell
a lábán, ó megismer s fájdalmasan rámtekintve
balkezét nyújtja felém, amit én kimondhatatlanul
meleg érzéssel fogok meg.
Nyomban utána hozzák Dobrovícs hadnagyot
is, majd V. őrmestert. Utóbbiak fel se néznek,
éu pedig dehogy is izólnék nekik. A
rengeteg véres ruha és vattadarab a mind
jobban növekedő forróságban oly keltemetlen
bűzt áraszt, hogy most már igazán
tanácsosnak taitottam a helyről távozni, ahova
a maga lábán Igen kevés ember Jött,
(Folyt kö».)
A 20-as honvédek
a világháborúban.
— Egy sebesüli naplója. —
VII.
Az első ütközet után, másnap.
Augusztus 29.
Reggel 7 óra lehetett, Dinikor a rémes álmokkal
teli éjszaka után felébredtem a vasúti
őrház mellett, ahol az este a puszta földön
elhelyezkedtem. Az előző nap összes irtózatai
egy pillanat alatt újra emlékezetembe tolultak
és kábult fővel indultam el Uhnow felé, a
városba, hogy századomat megkeressem. Alig
mentem pár száz lépést, nagy örömömre két
20-as tiszttel talá koztam, Dlablk főhadnagy
lovagolt az uton s mellette FrŐssy alezredes
haladt. Odamentem hozzájuk és jelentettem
megérkezésemet, majd egy orosz pisztolyt
akartam átadni az alezredesnek, arait egy
sulyosan sebesült orosz hadnagytól vettem
ei tegnap, aki szegény folyton ezt hajtogatta:
„Zóna moja, deca moja". (Feleségem, gyermekem.)
Az alezredes nem fogadta el a
pisztolyt, hanem parancsot adott, hogy valamelyik
tisztnek adjam majd át. Pár lépéssel
odébb leültem egy kicsit pihenni az útszéli
árokba s ide-oda forgattam a revolvert, mellyel
sehogy se tudtam bánni. Igy történt, hogy az
véletlenül elsült. Nagyon megijedtem, hogy
most kárt tettem valakiben, de szerencsére a
lefelé álló csőből a golyó a földbe fúródott.
Igy csak egész enyhe dorgatnrium volt az
eset következménye, amiben Erőssy alezredes
részesített.
De most már sebtiben elindultam a városba,
mert már attól tartottam, hogy még elindul az
ezr<d onnét, mielőtt megtalálnám. (Jhnowban
nagy élénkség volt, mintha csak nem Is egy
véres ütközet folyt volna 24 órával ezelőtt
közvetlenül a város határában. Csak néhány
ágyúgolyó nyoma mutatja, hogy a város közvetlenül
Is tudomást szerzett a szomszédságában
folyó borzalmakról. Egyik ház fala a
srapnelltől szitává volt lőve, másutt tgy
keményt döntött le egy ágyúlövedék $ a lezuhanó
kémény magával rántotta a ház
telijét Is. Egyébként azonban nem sokat szenvedet
a város a golyóktól, ugylátszik, csak
véletlenül repült egynéhány oda.
Reggel 8 óra. Az utcákon rengeteg katona
nyüzsög. A belvárosban szakaszokba osztva
orosz foglyokat kísérnek szuronyos bakák a
dandárparancsnoksághoz.- Amint vizsgálódom,
hogy merre is menjek, egyszer csak egy vöröskeresztes
lobogóval megjelölt Ideiglenes segélyhelyet
fedezek fel egyik földszintes házban.
A kíváncsiság bevitt. Dehogy is Rondoltam
ekkor még, hogy annyi Ismerőst fogok ott
HÍREK.
Elmentek a 48.asok. - A tavasz minden
szine és virága ünnepelte ina a kanizsai 48*as
bakákat, akik ma utáztak el az uj állomáshelyükre,
a csehországi PÜsenbe. Már tegnap
délután tobogódiszt öltött az egész városrs
ma reggelre virággal volt tele minden ablak
különösen azokban az utcákban, amerre dicső
katonáink ulja a kaszárnyából a vasúti állomáshoz
vezetett. Reggel rilgyed 7-korJ Indult
el az első transport, mintegy 2000 katona a
sugáruti laktanyából, mely 25 éven át nyújtott
otthont a hős zalai bakáknak. Útjuk a vasútig
valóságos diadalmenet volt A város egész
népe és a környék lakósságának tömegei, —
legalább tízezer ember — kisérték a 48-asokat
a vasúthoz olyan ovációkkal, aminőben katonák
még nem részesültek. A menet élén a
szintén távozó zenekar haladt, sajnos, legalább
egyelőre utolszór szólaltatva meg bűvös
hangszerelt, melyekkel addig kisérte ki az
állomásra a kanizsai bakák marsbatalllonjait,
mígnem most saját magát muzsikálta ki a
vasúthoz. A vasúti állomás perronja szűknek
bizonyult a katonákat kísérő lengeteg tömeg
befogadására. Vonatindulás előtt Koch Adalbert
alezredes mégegyszer köszönetéi fejeite
kl a városi tanácsot képviselő dr. Sabján
Oyula polgármester és dr. Krátky István főjegyző
előtt s kölcsönösen kifejezték azt a
reményüket, hogy az ezred miharabb visszatérhet
Ismét Nagykanizsára. Utoljára a zenekar
szállt vonalra és mikor a vonat a rengeteg
191a. május 20. ZALA! hirtuAH 3. o.dal.
tömeg mennydörgésszerű éljenzése és ezer
meg ezer asszony és leány hangos zokogása
között elindult, a zenekar a vasúti kocsiban
rázendített a Radetzky indulóra, melynek
ütemei mégegyszer az egész város fölött végig
hullámzottak. Negyedóra múlva.második katona
vonat követte az elsőt, majd két órával később
az utolsó 48 as baka is elutazott messzemessze
Csehországba, ahonnan majd csak
nagysokára lesz visszatérés.
Hősök rekviemje. A nagykanizsai kath.
főgimnázium igazgatósága az alábbi közleményt
küldte hozzánk: A. helybeli főgimnáziumnak
a most folyó harcban elesett volt
tanítványaiért pénteken, május 21-én reggel 8
órakor gyászmise lesz a felsőtemplomban. Az
igazgatóság.
fl községi jegyzők és az őnkéntesl pertli.
A honvédelmi miniszter rendeletét, mellyel
közzéteszi, hogy a községi jegyzők és segéd -
jegyzők a hadseregben jogosultak az önkéntes!
sáv viselésére, egyesek tévesen értelmezték,
meit a községi és körjegyzők, valamint
segédjegyzők csak az esetbert^ogosultak az
őnkéntesl sáv viselésére, ha a középiskolái sikerrel
végezték. Ez alatt pcJig a gimnáziumi
és reáliskolai nyolc osztály bevégzése, valamint
a kormány által ezzel egyen értékűnek
minősített képesítés tekintendő." A közeégi
közigazgatási tanfolyam sikeres bevégzése,
középiskolai végzettség nélkül nem jogosit
az őnkéntesl sáv viselésére.
fl kanizsai piac piócái. Tegnap ismét egy
egy egész csomó jeles firmát csipett el a kanizsai
rendőrkapitányság, akik nagy ravaszsággal
vonták cl a kanizsai piactól az Ide
útnak indított portékákat. Tizenhét vidéki
kupecböl állott a díszes társaság, akik Kiskanlzsán
egy egészen külön kis vásárt tartottak
maguk között. A kupecek a Kiskanizsán
át a környékbeli falvakból Nagykanizsára
igyekvő marha és dlsznóhajtó polgárokat
Kiskanhsa ktllünböző utcáiban megállították
és a kanizsai piacra szánt állataikat ott mindjárt
megvásárolták. Nagy ribbilió támadt a
nyomorult piócák közölt, kiket a rendőrök a
városházára kisérték. Sajnos azonban csak
azon a cimen lehetett őket megbüntetni, hogy
Iparigazolvány nélkül üzérkedtek, amiért 30—
50 koronás pénzbüntetéssel intézte el őket
Farkas Ferenc rendőrkapitány. — Egy bécsi
tojáskupccet is elfogott tegnap a rendőrkapitányság.
Egy bécsi vasutas volt ez, aki szabadjegyét
és szabadnapját arra használta fel,
hogy Nagykanizsára utazott s az itteni piacon
a falusi asszonyoktól 500 drb tojást vásárolt
össze, hogy azt Bécsbe szállítsa, hol bizonyára
busás haszonnal tudott volna túladni a
tojásokon. A rendőrség az 5C0 tojást elkobozta
a kilünő osztrák vasutastól és 50 kor.
pénzbüntetésre ítélte, a tojásokat pedig árverés
utján eladta.
A KiptMptár RésivéBytársiság
lagykanizsán
mint hivatalos aláírási kely elfogad
Jegyzéseket
1915. éJ! 6%-OS és 5 \' A % - 0 J
Im* • ir
eredeti feltételek mellett,
i i
Pünkösdi vonatok a Délivasuton. A Déli
vaspálya társaság mindkét magyarországi fővonalán
Nagykanizsa és Budapest, valamint
Sopron—Wien közölt a pünkösdi ünnepekkor
különvonatok fognak közlekedni, melyek gyorsított
személyvonatok jellegével bírnak. A
különvonatok a kővetkezők. Budapest—Nagykanizsa
között: Május 22-én (szombaton) délután
5 órakor indul Budapestről és Nagykanizsára
érkezik este 10 óra 46 perckor.
Május 24-én (hétfőn) Nagykanizsáról indul
délután 4 óra 18 perckor s Budapestre érkezik
este 11 óra 24 perckor. Május 25-én
(kedden) Nagykanizsáról indul éjjel 3 óra 54
perckor s Budapestre érkezik 9 óra 10 perckor
délelőtt. A Sopron—bécsi kölflnvonatok
menetrendje nem érdekli e lap olvasóit. A
pünkösdi különvonatok menetdijai a rendes
személyvonat! dijak. de. azokra tour-retour
jegyeket is adnak ki.
Adományok a Vörös félhold részére. A
nagykanizsai Központi jóléli iroda által a
Vörös félhold részére eszközölt gyűjtési akciót
adományaikkal Nagykanizsán az alábbiak támogatták
: Polliik M. Emiiné %yüjtóivén: Néptakarékpénziár
r. t. 10\'—, Roscnfelil Adolf és
fia 10-—, Orünhut Fülöp és fiai 1 0 - , Strém
és Klein 10 - , Outmann S. H. 10 —, Blau
Lajos 10-—, Labor Arnold 5\'—, Stern Sándor
10—, Dannenberg és Weisz 10\'—,
Bettlheim és üutli 10-, PolMk M. Emil
10—, Pollák József 10—, Mapyar-Francia
biztosító r. t. vezérügynöksége 10 —, Miltényi
Gyula 10 —, Neumann Aladár 5-—, l)r. Merkly
Belus József 5—, Kreiner Gyula 10—,
Fischer és Báder 5—, Olvashatatlan 3 —,
Lang Miksáné 2-—, Berény Árpádné V—,
N. N. — 60, Singer József és tsa 4 —, Reik
Oyula 5\'—, Winter Nándor és Reichenfeld
Gyula 5 —, Eisinger Samu 5-—, Dr. Gross
Dezsóné 2—. Frank Vilmos 2—, Hlrschl
Ferenc 2*—, Gaitsch és Grael 5 —, Dobrin
Richárd 2.—, Olvashatatlan 1—, Mikovényi
Árpád 1 _ , Breuer F. 5-—, B. P—, Pollák
Ede 1—, Barta és Fürst 1\'—, Wajdits József
P—, Singer Co. varrg. r. t. 1—, Balaton
testvérek 2-r~, Köhler testvérek 2—, Rosenberg
Bernát 2.—, Schertz és Co. 12 - ,
Halics Lipót 2 — korona. — Gyenes Sdndcrné
gyOjtölvén: Brandlhofer család 10\'—, Kádár
Lajos 2 —, N. N. P—, Lázár Józseíné P—,
özv. Rólh Miksáné 2\'—, Rusznyákné P—,
Faludi Géza P—, Horváth László P—, Jaeger
Ferencné P—, Ockenfusz Gyuláné P—, özv.
Hunka Lajosné P—, Vegelené P—, özv.
Krieschné P—, özv. Tobik Józsefné P—,
Alles Józsefné P—, Süle Antalné P—, Gózony
Sándorné 2—, J. J. P—, N. N. P—, K. A.
P - , N. N. P—, Rné P—, Olvashatatlan
p—, Barabás Kálmánné 2 — ,-Sárkányné P—,
Molnárné 2 - , N. N. —\'20. Fodor P - ,
Fledler Antalné P—, Joslfoviéné 3 —, Schott ,
Anna P—, N. N. 2 \' - , Fischer Gedeonné 2 - ,
Kleinfeld Ignácné —-(30. Győrffyné P—,
Olvashatatlan P—, Hoffmann Gyuláné —*60,
Szigeti Sománé 2 —, Székelyné P—, Kenedl
Imréné P—, Weiss Emllné —60, Markó
Nándorné 2 - , Saághy Jánosné P—, Kéri
Jenőné P—, Olvashatatlan 2-—, N. N. P—,
N. N. — 40, Lodner Ferenc 3 —, özv. Gertner
Viltnosné P—, N. N. —60, özv. Asztalos
Jánosné P—. Blankenberg Imréné 2\'-,
Rosenberger Páln* P - , Weisz Alfrédné — 60,
Kovách Irénke - 50, Kostyák Ella - 60 fillér.
0 Vörös Félhold jelvényei melyek kétségkívül
a legszebbek az összes most forgalomba
hozott jelvények közül, most már elég
nagy számban készültek el ahhoz, hogy az
egész országban elterjeszthetők legyenek. —
A Vörös Félhold támogatására alakult Országos
bizottság kéri az érdeklődőket, azokat is,
akik csak a maguk részére akarnak jelvényt
vásárolni, de azokat is, akik a hazafias cél
szolgálatában ilyeneket esetleg árusítani szándékszanak,
forduljanak az Országház épületében
elhelyezett budapesti központi irodájához,
mely utánvéttel, vagy a darabonként 1 korona
árnak és csomagonként 25 fillér postadíjnak
beküldése ellenében a kívánt mennyiségű jelvénnyel
szívesen szolgál.
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
P P R Í l P i n A Colmari borterr
t n U U l U , melési intézet, a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium,
a görczi, spatatól, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérlelező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár udv. tanácsos
szintén Igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld4\'-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr, Arcüenbrnüd-íéíe RÉZRÉHPOR
( 1 2 % rézgúilt tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
I* Hayunga RalfJaMüC!, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szivesen szolgálnak;
SCHWARZ és TAUBER nagykerukeiiöí
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
T\\ polflárőcl szolgálat. Ma csütörtökön
este az alábbi polgárőrök fognak rendőri
inspekciót teljesíteni:
Büki Béla, Eppinger Lajos, öreg Oerócs
István, Kengyel Ferenc, ifjú Gerócs István,
Németh Gyula, Sándor István, Bezák rtntal.
Páll János, Tóth István, Mandlbaum Oszkár,
Szele Károly, Bruncslcs József, Martlncsevics
Imre, Muzikár Vince, Osskó József, Billik Ferenc,
Stagl Ede, Hazai János.
M E O N Y 1 L O T T I - —
Szívós Antal müórás és látszerész
uj üzlete* a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Mclcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-Javllást nagy gonddal
végez.
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú G y u l a . .
Szerkesztő: GOriler István.
••r-riri-i\'" 4 -JK I.VWC»IX •
|ff]P ISaczaMrvaésr. j, tú^uöQPELiDtLÍ iInN HnaagpymonotflzeDlOa íö.
hmÉ t és vasár nap
t • r
I I ]
Elóadátok hétköznap 6 ét 9, v a t á r - és ünnepnap
S, 5, 7 ét 9 órakor. — Rendet helyárak.
3 3 8 iii 1 m i — — — B —
I I R A I I I ü JmWoozngrló-^kké* p4. Tpflfalolao taTH..
Ma május hó 20-án, csütörtökön.
fí t r ó n ö r ö k ös
Udvari intrikák egylrónörökös életéből
"dráma 3 felvonásban.
Rolandii háremben »
Harctéri filradó, aktuális események.
Elóadátok kétkOziMp ( é t i órakor, r a t á r -
ét ünnepnapokon S, 5. 7 ét 9 órakor.
Rendtt helyárak. - Buffett.
4. •Ida). ZALAI H RLAP 1:15 május 20
Mayer Karoly
ruhaífíid, rcgytisititó, plissirozó és gózmosó gyára
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. Mára.
» • - Gyfljtőtclcp: Főtér, Korona-szálloda.
T*M«« Mám ara. S0rg«ny*lM • Mar*\' »••«*.
Elvállal féríi- és nöi ruhákat festés és
tiszlitás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
L fehérneműt, inget g
i gallért é s kézelőt a
ÉS minden esyéb báztartúsl cIKket
Vidéki postai mtfbizijokat gyorsan
ét pontosan esxköxíH Jutányos árban.
i • Bútorozott \\ M i
l esetlei 3 utczal szoba, villany,
vízvezeték, fürdőszoba, mellékhelyiségekkel,
esetlei kü.ín Istálló kocsiszínnel
bérbe adatik azonnalra.
Postafiók 64. szán.
festi vállalata
HaőyhanlzsD, Masynr-u. 23
honi S külföldi faerezés
márváBy Dtúnintok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzékünk
magasan fejlett Izlésflnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk ! 11
~ t« * i V
GUTENBERG NYOMDA
w
NAGYKANIZSA
Csengery-ui 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda


Mm W m
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
Hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyamatstt a klarfótulajdsnssnál Culenbcrg-nytmda (Münz és üoldberger) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. május 440. csütörtök 118. szám ZALAI HÍRLAP tár.sadatmi éS Közgazdasági napilap.
f l6ftaart*al Araki Halftn* üázhoz horüvn I hóra t K.
l p M u i n A fillér Vld«k»«, postán . . I hó»a 1*50 K.
ftyilftéf kt flWs^ésfk •«»AIUpitoh A/m* axerlnt
Laprnir:
Dr. H A J P U QYULA.
Kiadóhivatal: flutmwtn-nyi>műi C*rriKfy-ut 7. iiin.
Tárton: Szerk»«/f ^ k 4 1. KUdiShlvatal 41.
Izgalmas május.
A háború első és utolsó májusát, amely
lelehintett bennünket a győzelem virágával,
ideges és különös szellők borzongatják.
A nagy felindulás, amely Európát
megrázta és a fejlődést- talán egy
évszázaddal meggyorsította, nyugtalanul
és türelmetlenül akar érvényesülni. Európa
uj térképe, amelynek megrajzolása majd
a békekötés legnagyobb munkájá lesz,
e percben még nem aktuális, de a nemzetek
egymásközti viszonyában már
érezhető az erők egyensúlyozására irányuló
törekvés, amely utat akár törni
magának.
Izgalmak és bizonytalanságok közt tárunk, de nincs semmi okunk arra,
togy bárkitől is tartsunk, aki ellenünk
van, nincs mellettünk. Megmutatluk a
világnak, hogy töretlen erőben vagyunk
és hogy az élethez való ragaszkodás
nemcsak történelmi jogokon, nemcsak
az adott helyzeten alapul, hanem a népek
millióinak tudatos és elszánt akaratán,
amely nem ismer akadályt és kiverekszi
magának a jövőt. Ez a demonstráció,
amely a magyar névnek és dicsőségnek
a teljesülését is jelentette,
messze ragyog országok és határok fölött
és nagy szövetségesünkkel együtt
biztosítja tekintélyünk és hatalmunk maradandóságát.
Fegyvereink diadalmasan
hatolnak előre a nagy orosz horda ellen
és a virágzó és tündöklő tavaszban
nincs senki közöltünk, aki kételkedni
merne és akarna abban, hogy biztosítani
fogjuk életföltételeinket és thtos
fészket verünk magunknak és utódainknak
ezen a földön, amelyért annyi ellenség
marakszik.
A májusi napok feszültsége, amely
végighullámzik az országon, el fog múlni,
vagy el fog robbani, de nincs tartani
valók semmiféle eshetőségtől, amely
egyelőre még a jövő rendelkezése. Bizalom
és türelem: minden cselekedetünkben
és elhatározásunkban ez a két
erény vezeseri. A háború az Idegek iskolája
és aki elfárad ebbei a játékban,
amely életre és halálra megy, alul kell
hogy maradjon. Nem szabad elfáradnunk,
nem szabad türelmetlenkednünk
és nem szabad bizalmaUankodnunk, mindenkinek, aki itthon van és ide t&rcsupa
olyan tilalomfa, amelyet nfem szi- tozlk. A májusi feszültség elmúlik és mi
vesen szoktunk respektálni. A háború megmaradunk és urak leszünk a magunk
kálváriáját nekünk is meg kell járnunk, földjén.
Háború Olaszországgal
A kamara a háború mellett döntött.
A kocka el van vetve, Olaszország
csakugyan beleszédült a politikaigazság
feneketlen mocsarába: az olasz kamara
nagy többsége ma délelőtt elfogadta a
Salandra-kormány háborús javaslatát,
melytől a formális hadüzenetig csak egy
lépés a távolság. Hogy ez a lépés mikor
fog megtörténni, még ma vagy holnap,
az e pillanatban nem tudható, annyi
azonban bizonyos, hogy az olasz brigantik
fegyveres munkája sem ma, sem
holnap nem fog bennünket készületlenül
találni, mint ahogy tiz hónap óta egy
órában sem talált völna készületlenül.
Az olasz kamara tegnapi üléséről részletesen
tudósitanak.a ma reggeli és déli
fővárosi lapok, a mai döntésről prdig
az alábbi távirataink szólnak:
Megszavazzák a háborút.
Róma. Ma délelőtt folytatta az olasz
kamara tegnap délután abbahagyott ülését,
melyen Salandra miniszterelnök előterjesztette
az olasz kormánynak a háborúra
vohaiko/ó javaslatait. Duiatti socialista
képviselő megindokolta az olasz
szocialisták ellenzését, melyet a háború
terve ellen támasztottak. Ciccotti, a socialisták
egy máísik képviselője kijelenti, hogy
a kormány tervei elé nem kell akadályokat
gördíteni. Idegeket feszilő várakozás
közölt kezdődött meg a szavazás, melynek
eredménye az lett, hogy
407 Kamara a kormány bíboros Javaslatait.
A szavazás után, melynek eredményét a
kamara dörgő éljenzése között hirdették
ki, Marcora elnök az olasz egységről
beszélt és javaslatára a kamara üléseit
elnapolták.
Az ülés után a lelkesedés vihara tombolt
Róma utcáin és Dannunziót mindenütt
nagy ovációval ünnepelték.
A svájci olaszok hazahívása
Zürich. A svájci városokban lévő olasz
konzulok utján az összes Svájcban élő
olaszok azonnali bevonulásra szóló behlvójegyeket
kaplak.
Httyktoefelnk méí Rómában vannak
Róma. Bülov herceg németországi és
Macchio orsztrák-magyar római nagykövetek
még nem utaztak el az olasz fővárosból
Az olasz sajtó és a hadüzenet.
Milano. Az Idea Naclonale felbőszült
hangon ir arról, hogy az Oszlrák-magyar
monarchia nem üzent háborút Olaszországnak
akkor, mikor ez egyoldalulag
felbontotta a hármasszövetségi szerződést.
Igy tehát — irja a lap — Olaszország
lesz kénytelen megkezdeni a háborút.
Csak nekünk üzennek háborút.
Róma. Hivatalos helyről származó
hir szerint az olasz kormány Németországnak
és Törökországnak nem
üzen háborút, csupán az Osztrákmagyarmonarchiának.
(Ennek a hírnek
semmi lényegbe vágó jelentősége
nincs, mert e formálitás nélkül Németország
és Törökország épp ugy fog
harcolni oldalunkon az olaszok ellen,
mint a mi katonáink Belgiumban vagy
Franciaországban. A szerk.)
A háborús Róma.
Rotterdam. A Reuter ügynökség jelenti,
hogy Róma város népe a kamara
határozatát óriási lelkesedéssel fogadta.
A várost fellobogózták és az utcákon
az olasz zászlókon kívül rengeteg tömég
francia és angol zászlót is árultak. A
eredeti aláirási feltételek mellett a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (1915.6vl 67.-os és 5\'/.\'7.-os tiojy. Kit. na$yKanliSDl fiókja, mim hivatalos aláírási hely
Állami Adómentes JáradÉhhőIcsön) = — jegyzéseket elfogad.
A Jegyzések megkönnyítésére a bankfiók mosás kölcsönöket niilt rtndklvül elönvös leltételek qfcllett.
2. oiúai. ZA1.AI HiKLAH 1915. májúi 21.
lapoknak szigorú lilalmat adtak ki, hogy
nem szabad az olaszországi háborúellenes
tüntetésekről hirt adniok.
Tisza az olasz határozatról.
Budapest. Gróf Tisza Islván miniszterelnök
az éjszaka hazaérkezett Bécsből
és résztvett a főrendiház ma délelőtti
ülésén, melyen Jósika Sámuel báró elnökölt.
A napirend előtt Desew/i főrend
interpellációi intézett, az olasz kamara
határozatára vonatkozólag Tisza István
grófhoz, aki a következőket jelentette k i :
C^ak a lapokból értesült az olasz
parlamentben történtekről, melyekről
semmi hivatalos értesülést nem szerzett.
Be kell várni az olasz kormány további
tényeit s ezekhez fognak igazodni a mi
intézkedéseink.
200.000 orosz fogoly.
flasy harcok Középíallcliíönn.
Sajtóhadiszállás. A nyugatgaliciai diadalt
követő sorozatos győzelmeink legutóbbiakban,
n Przemysltől északra eső
területen tegnap és tegnapelőtt ismét
húszezer orosz fulofl kezeinkre s igy
a gorllcei frontáttörés óta kétszázezernél
több orosz hedlfogoly jur
tott kezeink közé.
Három nap óla Lembergtói délre, a
Dnyeszter mocsárterülete elölt, StryJ
város körül igen heves harcok folynak.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalo ) Jaroslautól keletre és
Sleniayanit erős orosz támadást az ellenség
súlyos veszteségei mellett visszavertük. A
szövetséges csapatok kelet felé és délkelet
felé tért nyerte*. A felső Dnjeszter menti harcoknál
ujabb 5600 oroszt elfogtunk. Sambortöt
északra egyik szakaszon az oroszokat fővédelmi
állásukból kivertük és Misciskától
tiz kilométernyire délnyugati irányban égy
helységet rohammal bevettünk. A P.uth arcvonalon
a helyzet változatlan. Kólóméitól
északra egy rövid ellentámadásunk révén 1400
hadifogoly került kezünkre.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Flandriában és Franciaország
északkeleti részében tegnap borús,
ködös Idő akadályozta a hadműveleteket. A
Loretto magaslatokon kissé előre haladtunk,
az ellenség éjjeli előretörését szuronyharcban
visszavertük. A Maas és Mosel között a ttltérségi
harc különösen heves volt. Észak felé
Aillytól keletre széles arcvonalban timadtak.
A támadást részben elkeseredett kézitusával
mindenütt visszavertük.
Keleti hadszíntér. A Shagorl Frantenburgi
vonal Irányában jelentelt nagyobb ellenséges
erőkkel eddig nem ütköztünk össze. Dublssa
mentén támadásokat visszavertünk. 900 hadifogoly
és két géppuska maradt a kezünkön.
Tegnap Podubistól északra támadtunk. Elfoglaltuk
a százötös magaslatot és további 500
oroszt elfogtunk. A Njementől délre előrenyomuló
orosz erőket Gryskabuda Slntowty szakasznál
teljesen megvertük. Az ellenség maradványai
kelet fe\'é az erdőkbe menekültek.
Kisebb osztagok még tartják Sutkit. A véres
veszteségek igen súlyosak voltak, ezért a hadifoglyok
száma mindössze csak 2200, továbbá
né#y géppuskát zsákmányoltunk.
Délkeleti hadszíntér. Przemysltől északra a
Sanon átkelt erőink újból támadták az ellen*
séget s azt mindenütt igen jelentékeny vfeizteséggel
visszavertük. Ma reggel egyik szárnyon
támadásba mentünk s rohammal bevettük
sz ellenség állásait Az ellenség futva
menekült.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A ferencrendi házfőnök katasztrófája. Saját tudósítónktól.
Vasúti szerencsétlenség a Kazincy-utcában.
Tegnap este 9 óra tájban futótűzként
terjedt el a rémes hir a városban, hogy Ozorai
Izidort, a nagykanizsai szenlferencrcndi zárda
házfőnökét a Katincy-utcai sorompónál halálra
gázolta a vonat. A hír igaznak bizonyult, mert
csakugyan a legrémesebb szerencsétlenség
érte, a kanizsai szentferencrendiekoek városszerte
kiválóan becsült, országos jelességü
gvardiánját. A házfőnök borzalmasan összeroncsolt
holtteste a klastrom társalgójában
fekszik és <1 hatóságok annak megállapításán
fáradoznak, hogy kit terhel a rémes katasztrófáért
a felelősség. Az összes jelek szerint
kizárólag két Szombathelyi mozdonyvezető
és két fülö gondatlansága volt az okozója
az egész magyar papságot sújtó szerencsétlenségnek,
mert nem vették figyelembe a tilos
jelet, ami azt mutatta, hogy a sorompó nincs
leeresztve. A borzalmas eselről szóló részletes
tudósításunk a következő:
A szentferencrendt házfőnök tegnap értesítést
kapott arról, hogy este »/4 9 órakor
Budapestről Nagykanizsára érkezik főtisztelendő
Tamás Alajos szentferencrendi szerzetes, a
rend római generális rendfőnökének megbízottja,
hogy a rendfőnök helyett a kanizsai
zárdát minden évi szokás srerlnt megvizsgálja.
Tamás Alajos meghitt, régi fóbaráfja volt
Ozoray Izidornak, a kanizsai házfőnöknek,
aki kedves vendége elé a ház kocsiján sietett
kl a vasúti, állomásra. Amint a Jcocsi a
Kazlnc^y-utcában a vasúti,: átjáróhoz ért,
abban a pillanatban robogott ét az utcán
nyitott sorompók között két egymásbafogott
vasúti mozdony, melyeket a kanizsai állomásról
küldtek haza, a szombathelyi fűtőházba.
A mozdonyok a hátulsó negyedében kapták el
a zárda kocsiját éppen azon a ponton, ahol
a házfőnök ült. A könnyű kocsi a lovakkal
együtt nagy Ívben repült a Franz malom Irányában
a sinek mellé. Ozorai Izidor izmos
teste pedig éppen a sínek közé. A mozdonyok
egy pillanat alatt átgázoltak a házfőnökön,
aki borzalmasan összeroncsolt testtel maradt
a sínek között. A kocsi pozdorjává tört,
a kocsis, a kit a mozdonyok nem értek el, a
nagy zuhanástól sutyos\' belső sérüléseket
szenvedett, az egyik ló, mely a mozdonyok
mellé sodródott, élettelenül terült el az őrház
kerítése előtt, a másik lónak ellebben csodálatosképpen
semmi baja nem történt. A zárdában
ugy tudták meg a rémes esetet, hogy
valaki az épen maradt lovat hazavitte és ott
közölte a történteket. Leírhatatlan konsternációt
keltett a borzalmas hir a zárda tagjai között,
kik közül ketten valósággal futva rohantak ki
a vasúti állomásra a zárda vendége elé. A
szerzetesek a perronon sírva fogadták Tamás
Alajost, aki megrendülve értesült legkedvesebb
barátjának rémséges katasztrófájáról.
A szerencsétlenséget annak megtörténte
után nyomban bejelentették a rendőrkapitányságnak,
mely viszont a kir. ügyészséget és a
vizsgálóbírót értesítette arról. Dr. Fischer Imre
főügyészhelyettes, Saághy János vizsgálóbíró,
Bay Oyörgy rendőrkapitány és dr. Ooda Lipót
rendörorvos alig fél óra mulva a szerencsétlenség
után annak színhelyén voltak és
nyomban megkezdték a nyomozást abban az
irányban, hogy kit teihel felelősség a katasztrófáért.
Mindenekelőtt megállapították azt,
hogy a sotompókezelő vasúti őr nem hallotta
az inspekciós hivatalnok által a mozdonyok
elindítása előtt szabályszerűen leadott hangjelzési,
mert a vihar miatt, mely előzőleg tombolt,
villamos készülékét kikapcsolta a vezetékből.
Ehhez azonban Joga volt, sőt kötelessége
volt viharban a készüléket kikapcsolni.
Ellenben a Kazlncy-utcai vasúti sorompónak
olyan a szerkezete, hogy mindaddig, amig a
sorompó teljesen leeresztve nincs, a sorompóhoz
tartozó ]eizö készülék tilost mutat
(éjjel vörös fényt) a pálya mindkét irányában
és a tilos jelzőt az\' őr csak akkor tudja szabadra
Igazítani, ha a sorompót leeresztette.
Ha a sorompó nincs leeresztve, akkor a tilos
jelzés mialt az őrház előtt minden vonatot
meg kell állítani. Minden jel arra mutat tehát,
hogy a mozdonyvezetők és a fűtők követtek
el mulasztást, mert a vörös fény előtt nem álllak
meg s igy történt a katasztrófa.
A szerencsétlenséget dkozó két mozdony
egész személyzete szombathelyi emberekből
állott. Az első mozdony vezetője Mészáros
Kálmán, a fűtője Hazsek István, a második
mozdony vezetője pedig Révész István s fűtője
Pajor Oyula voltak, akik a szerencsétlenség
után megállították a mozdonyokat, dc annak
dacára, hogy az inspekciós hivatalnok azonnal
visszarendelte az állomásra a ket mozdonyt,
tovább indultak és hazavágtattak
Szombathelyre.
Ezek megállapítása közben a súlyosan sérült
kocsist, Ball Józsefet a közkórházba szállították,
majd egy órával később a tragikus
végű gvardián több darabból álló holttestét
koporsóba téve a zlrdába szállították, hol a
porig sújtott szerzetesek azt a társalgóban
ravatalozták fel.
A tényállás teljes tisztázásáig a Kazinczyutcai
vasuli őrt, Oláh István a rendőrség
nyomban őrizet alá vette, de tisztázódván
felelőtlensége, reggel szabadon bocsátották.
Stuiber Ernő forgalmi hivatalnokot is kihallgatta
a vizsgálóbíró, de itt nyomban megállapították,
hogy ő teljesen szabályszerűen
járt el. A kir. ügyészség nyomban táviratilag
intézkedett, hogy a mozdonyvezetők és fűtők
ellen Szombathelyen azonnal foganatosllsák
a megfelelő Intézkedéseket, ami eddig már
bizonyosan megtörtént.
*
Ozorai Izidor 1851 december 4-én született
Érsekújváron. A Szent Ferencrendbe lépett
1868 szeptember 18 án 8 pappá szentelték
1874 szeptember 7-én. Papi pályáját, mint
gimnáziumi tanár Érsekujvárott kezdette, mely
gimnázium akkor a Szent Ferencrend vezetése
alatt állott. Ott működött 1874-től— 1883-ig,
ahonnét a rend esztergomi szemináriumába
került tanárnak. A Szűz Máriáról elnevezett
magyar szentferencrend magyaroszágl tartománya
három ízben . választotta meg tartományt
rendjőnöknek, mely magas tisztséget
legutóbb 1909-től az 1912. évig viselte. Nagykanizsára
Ozorai Izidor 1908 julius havában
jött a szigorított szentferencrend uj tagjaival,
mint zárdafőnök. Egy év mulva harmadszor
) 1915. május 21. ZALAI HiWuAP \' 3. o.üal.
is megválasztatván rendtartományi főnőknek,
a következő három évet, mint provinciális a
m a g y a r o r s z á g i rendi székhelyen, Pozsonyban
töltötte majd 1912-ben Ismét a nagykanizsai
sáida élére került és itt fejtette ki nagy koncepciójú
működését tegnapi tragikus haláláig.
Ozorai Izidor halálával ugy a rend, mint a
kanizsai zárda, valamint Nagykanizsa városa
és az egész magyar papság Igen sokat veszitelt.
Rendtársai a legjobb atyát és a legtapíntatosabb
vezetőt siratják halálában, a város
népe pedig a legigazibb közügynek legértékesebb
istápolóját. Mint Igazi szerzetes, teljesen
visszavonultan dolgozott s ezért közvetlenül
csak kevesen Ismerhették meg egyéni kiválóságait.
de ismerősei annál fokozottabb tiszteleltei
ismerték el jelességél. Különösen sokat
köszönhetett neki a kanizsai zárda, melynek
ugy külsejében, mint belső életében igen nagy
reformokat létesített. Köilrányu tevékenységének
egyik- legnevezetesebb fejezete lett volna
pompás városfejlesztési terve, & reud kertjének
parcellázása és ott egy egész uj városrész
létesítése, tle ezt a borzalmas Idők fordulása
megakadályozta. A lelki élet térén elért
maradandó eredményei azonba.i mindennél
jobban hirdetik egyéni kiválóságát és a várost
ért veszteség nagyságát.

P. Börzsey Tivadar"plébános a katasztrófa
hirűlvételc után azt azonnal megtávlratozta a
rendtartományi főnökségnek Pozsonyba, honnan
az egész magyar papságot értesítették
arról. A tragikus halált halt házfőnök temetése
holnap, szombaton délelőtt 11 órakor lesz a
szentferencrendl klastromból és holttestét a
szentfereherendieknek a kalh. temetőben lévő
uj sírhelyén fogják örök pihenőre tenni, melynek
első lakója lesz páter Ozorai. A rekviemet
a temetés előtt, délelölt 10 órakor tartják a
plébánia templomban.
HÍREK.
H délvidéki közlekedés rendje. A belügyminiszter
leiratban értesítette a város közönséget
a délvidéken való közlekedés módozatairól.
E szerint\' a hadműveletek állal érintett
délvidéki területeken az alábbi forgalmi korlátozások
érvényesek. Magyar földön: Titel,
Rezsőháza, Csenta, Cseperény, Révaujfalu,
> Karasjeszenó, Knkasd, Néraszlantine, Csernahévlz;
Horvdt-Szlavonorszdgban: Vinkovce,
Vukovár, Palánka, továbbá Újvidék és a csatlakozó
állomásoktól délre fekvő területen a
közlekedés gyalog, vagy bármely forgalmi
eszközzel, a község halárain belül szabad,
ezeken tul azonban csakis a járási hatóság
által kiadott igazolvánnyal. Ezen igazolvány
elnyerésére a járás székhelyére való utazáshoz
szükséges Igazolványt a községi elöljáróság
adja kl, közigazgatási hatósági, vagy pedig
blról idézés alapján. Fontos közegészségügyi,
ipari- vagy kereskedelmi érdekből is esetrőlesetre
adják kl az Igazolványt. A fent megjelölt
területen állandó lakhellyel nem bírók,
ha Magyarország, Ausztria, Bosznia belsejébe,
Illetve onnan vissza akarnak utazni, részükre
A Mptalaríkpénztir Részvénytársaság
mint hivatalos aláírási hely elfogad
jegyzéseket
1915. éJl 6%-0! és 5\'AVo-OS
állni járÉilcsiirii
eredeti feltételek mellett.
• i
a zágrábi, temesvári katonai parancsnokságok,
illetve az újvidéki, temesvári, nagybccskercki
és vukovár! kormánybiztosságok adnak ulazásl
Igazolványt. Az állandó lakhellyel birók számára
pedig a főszolgabírói hivatalok jogosultak
Ilyen Igazolványt adni. — Újvidékre csakis
rendőrhatósági, személyazonosságot és megbízhatóságot
feltüntető okmányokkal lehet
belépni. Több községbe való utazásra jogositó
igazolványt csakis a Balkán-haderő főhadtápparancsnoksága
adhiL Oly egyének részére,
akiknek a község határán kívül ingatlanuk
vagy bérletük van, Illetve munkások és napszámosok
részére állandó igazolvány js adható.
Az Igazolványokkal elkövetett bármily visszaélést
15 napig terjedhető fogházzal és 200
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetik.
Jönnek Kanizsára a dolgozó orosz hadifoglyok.
A pozsonyi katonai parancsnokság
ma sürgős átiratotban értesltte Nagykanizsa
város tanúsát, hogy a dunaszerdahelyi oros*
fogolytábor parancsnokságánál Intézkedett az
iránt, hogy Nagykanizsa város részére bclyezzin
készenlétbe 60 orosz hadifoglyot. Ennyit
kért ugyanis a városi tanács pár héttel ezelőtt
a katonai parancsnokságtól, hogy a város
köztulajdonát képező ingatlanok kifogástalanul
megmunkálhalók legyenek, azonkívül hogy
néhány környékbeli nagyobb gazdaság is
kapjon velük megfelelő kisegítő munkaerőt.
A katonai parancsnokság leirata értelmében
Nagykanizsa városnak táviratilag kell a dunaszerdahelyi
fogolytábor parancsnokságát arról
értesíteni, hogy mikor van szükség a hadifoglyokra,
kik a megszabandó időre pontosan
ide fognak érkezni. Értesülésünk szerint a
Nagykanizsára érkező orosz hadifoglyokat a
gazdák kívánságára a kisebb gazdaságok megmunkálására
is alkalmazni fogják, noha 30-nál
kevesebb tagu csoport az őrszemélyzet korlátolt
létszáma miatt nem alkalmazható. Ezen
ugy segítenek, hogy a 30—30 haglfoglyot
együtt tartják és azok parcelláról-parcellára
fognak haladni a kisbirtokokon. Mind a ÜO
orosz hadifogolynak szállása Sáncban, Löwenfeld
joachim majorjában lesz, ahol a foglyok
az éjszakákat és a vasárnapi szüneteket tölteni
fogják. Az oroszok a közeli napokban érkeznek
Nagykanizsára.
Kabaré a Szarvasban. Ebben a szomorú
világban igazán szüksége van a léleknek néha
egy kis üdülésre, mely néhány órára elfeledteti
azt a milliónyi bajt és gondot, amelynek
kivétel nélkül mindnyájan részesei vagyunk.
Hosszú hónapok óta nem volt semmi olyan
színpadi élvezni való Nagykanizsán, melyet
művészi színvonalon állónak lehetett volna nevezni,
s tekintettel arra, hogy Füredi színtársulata
e nyáron nem jön Kanizsára, belátható
Időn belül nem is ér véget ez a sivárság. —
Igaz örömmel üdvözöljük tehát azt a valóban
elsőrangú erőkből álló fővárosi müvésztársaságot,
mely szombaton és vasárnap a Szarvas
szálló éttermében kabarézni fog. A kitűnő művészek
csupa elsőrangú háborús aktualitást
adnak elő a mindentbearanyozó humor művészetével.
Műsorukat holnap részletesen Ismertetjük.
fl polgárőri szolgálat — Ma pénteken
es|f az alábbi polgárőrök fognak rendőri
Inspekciót teljesíteni:
Pálfl Sándor, Paár Oszkár, Zákonyl Lajos,
Oerócs Boldizsár, Oerócs Oyörgy, Rechnltzer
Mór, Szecsó Károly, Rosenfeld Miksa, Spltzer
Samu, LŐwenfeld Árpád, Welss Bódog, Kohn
Samu, Véber Ferenc, Horváth sápta .József,
Vleland János, Koller Nándor, Horváth Oyörgy,
Mandibaum Ferenc, Baján József, Stocker
Ferenc.
Adományok a Vőrős félholdnak. A Vörös
félhold javára indított nagykanizsai akciót a
tegnap közölteken kívül még az alábbiak
támogatták adományaikkal: Petrits Ödön !•—,
N. N. —-10, Pocz Istvánné —-40, Francslcs
István —-20, Babics J. —\'40, N. N. —-20,
N. N. —-20,- Benczik Józsefné — 40, Olvashatatlan
aláírás —40, Bajer Ferenc —20.
Stumpf Kálmán —-30, Olvashatatlan aláírás
, Hegyi Károlyné —-20, Lányi Oyörgy
—•20, Csincsa Sá.idorné —-30, Král józsefné
—•40, Czerjdn Jánosné —\'20, Slftár István
—•20, Martinék Antalné — 60, N. N. —•40,
Kulcsái Jánosné —20, Klein Márton —\'20,
Józsa Jenőné —-50, Veber Oyörgy —40.
Zábó Józsefné 2 —. Neuhercz Lajosné V—,
Szőr Lajos — 40, Wojcicehowsky Sárika—60,
Szanlsek Oéza —-50, Olvashatatlan aláírás
—•40, Benkő Ferencné — 20, Pergcr Róbertnó
1\'—, Szelt* Nándomé —-40. Pauer Margit
—•50, N. N. —02 fillér. A Központi Jóléti
Iroda ez uton fejezi ki hálás köszönetét a
nemes szívű adakozóknak.
Permetezésnél a rézgálleot teljesen pótolja a
P P R Í i n i n A Colmari börteír
t n u u i u , mC| é s i l n l é r e t ; a
csász. és klr. földmlvelésügyl minisztérium,
a görczl, spátatól, st. míchelei csász. és klr.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász.^tés-kir. növényklsérlelető állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr.STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén Igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb lermést biztosítanak.
Dr. Aschenbraod-léle RÉZRÉHPOR
(12% rézgflllc tartatommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I* Müyunga RafílaMacs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Szenzációs pünkösdi sláger-műsorok a
Szarvas-szállóbeli BERLIN mozgószinházban.
Szombat és vasárnap Fern Andra felléptével
bemutatásra kerül őrjárat keleten cimü korszerű
dráma 3 felvonásban. A drámába ügyesen
vannak beleszőve a napjainkban folyó világháborúnak
egyes mozzanatai, melyeknek középpontjában
kedvencünk mint egy igazi hősnő él,
szenved, csudás közvetlenséggel alakítva a néhol
megható, másutt idepfeszitő, Izgalmas jelenetek
szerepeit. A kisérő mflsor mind remek
képekből áll, és megtekintésre méltóak. —
Pünkösd hétfőn bemutatásra kerül a Böcklln
hírneves festménye nyomán összeállított nagy
mestermfl, A halál szigete, szerelmi dráma 5
felvonásban. E dráma egy tékozló herceg életét
tárja a néző elé, mindvégig a legmeghalóbb
jelenetekkel. Két női főszereplő: Rosenkranz
Irma és Freundsberg Emília ragyogtatja művészetét
e szenzációs filmalkotásban. A kisérő
képek: Egy szakácsnő regénye, nevettető, s
Szerelmi házasság, humoros, szintén a legjobbak
közül valók.
S J n r j M M H I M n M m . JtMMUMMÜHMMMMMHHRWK^a
mmmmmmmümmm—mm
Szarvos-szdUópEDi | M nagymozg ó,j
Piaci-tér. — PLIfLl H Haponta elffol f
Szombat-vasárnap, május 22. és 23-án
Ő r j á r a t k e l e i e n
korszerű dráma 3 felvonásban Fern Andra
a főszerepben. — Nelll házassága vigj.
A főnyeremény, humor. Náci szerelmes,
kacagtató. Mester híradó, harctéri felvéL
Pünkösd hétfőn, május hó 24-én
A h a l á l s z i g t t e
Szerelmi dráma 5 felvonásban. Böcklln festménye
után. — Remek kísérő Imftsor.
EIAadáaok hétköznap 9 ét 8, tosár- és flunepaap
S, 5, 7 éi 9 órakor. — Rendet helyárak.
4 oldal. 1.15 május 21
MEONYILOTTÍ — - - • - - — = éSzívós Artfál jnQóris és látszerész
uj üzlete • K*zlncjy-utca 3. szára
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: Gürttar István.
1 1 Kt A i l I A mozgókép palota. %M • • t%WWm r% «. tckim t».
Május hó 21-22-én, péntek és szombat
H z á l d o z a t
Nagy társadalmi dráma 3 felvonásban.
Továbbá: A házaló álma, humoros kép.
Aszercncsétlen lakodalom, humoreszk.
A szerencse patkó, vígjáték. Messterhét
aktuális. — Polldor kíváncsi, bohózat
Előadások hétköznap f és t órakor, vasárét
Inaepnapokon S, 5. 7 é» 9 órakor.
Rrtidei kclyárak. — Batfett.
Mtmú i EésjéI ü í í í I !
BisziáljiDk k i M - K l i q i h t !
Mayer Károly
ruhafestő, rcgytliititó, plisairozó és tő/mosó fyára
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA lí. tzAm.
Oyüjtőtalrp: Főtér, Korona-szálloda.
T.i«f«» . l ám I M . SOr|l.r«l"> « «»»•\' »••»*.
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
A fehérneműt, inget
| gallért és kézelőt
és minden eíyéb Irtztart Asl cikket
Vidéki postai magblzásokat gyorsan
és pontosan rszkózOl jutányos árbaa.
Bútorozott lakás
Z esetlei 3 utczal szoba, villany,
ulzuezettk, fdrdOszoto, melléklieiylséjekkel,
esetles külön istálló kocsiszínnel
bérbe adatik azonnalin.
PlSfiflök 84. szám.
festi vállalat*
Hafiykamzsa, Mosyar-u. 23
ÍÖII1 J kDKÖldl faerezés
múrvúiy otóDiotok festése.
Épület-, szobafestés,
butor.üzletberendezéi
mázolás és fényezés.
Művészi szi nér zékflnk
magasan fejlett ízlésünk
éa technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, azlnes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKA»HZSA
Csengery-ut 7. sürgönyeim:
Gutenbergnyomda
••
• •• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
^ ^ ^ Telefon 41. szám
*
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyamatalt a kiadótulajdonosnál üulcnberg-iiyon:da (Miinz Cs üoldbcrgcr) Nagykanizsa.
I l i . Nagykanizsa, 1915. május 2 2 . szomtíat 115. szám ZALAI HÍRLAP t á r s a d a l m i és kozgaxctacágl napilap.
fif6f|K«tésl Araki Melyben ba/boz hordva 1 bóra I K.
Kgyc* tzátu 4 lllier Vidékre, posten . . I hóra 1-50 K.
Ny tittér é« hirdetési K megállapított árak szerint.
Lapvezér:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal I Önteni.cf tc"yomrtB Ctm^try-ut 7. izAai
TeWons SzerkceztósfK «\'• Kiadóhivatal 41.
Az iparkamara
és a hadikölcsön.
A soproni kerületi kereskedelmi
és iparkamara az alábbi
gyönyörű felhivással fordul a
nagykanizsai és a zalamegyci
kereskedőkhöz és iparosokhoz.
Éppen féléve, hogy az első magyar
hadikölcsön ügyét érdekeltségünk figyelmébe
és támagatásába ajánlluk.
Akkor még a világrengető küzdelem
első hónapjait éltük; aggodalom és reménykedés,
kishitűség és önbizalom
váltakozott szivünkben láttára annak az
ide-odahullámzó nagy birkózásnak, mely
a világ vezető népeinek izmait remegésig
feszitette.
És a lázas időben is a magyar nemzet
csodás áldozatkészséggel helyezte el
a haza ollárján első milliárdját, hosszú
évek szorgalmas munkájának, a takarékosság
nemzetfentartó érvényének hatalmas
gyümölcsét.
Ma a népek élethalál-harcának tizedik
hónapjában, újra érdekeltségünkhöz
fordulunk, s bizalommal telve kérünk
mindenkit, hogy a második hadikölcsön
ügyét, ha lehet, még nagyobb áldozatkészséggel,
a nemzet jövőjébe vetett teljes
bizalommal karolja fel.
Seregeink a nagy német nemzet hős
fiaival vállatvetve a népek legnagyobb
kolosszusának hadait űzik maguk előtt;
bármerre tekintsünk, elleneink mindenhol
sikertelenül feszitik meg erejüket s
csüggedten, máris reménytelenül folytatják
a harcot, egyetlen bizalmukat a harctól
eddig távol állottaknak ellenünk uszításába
helyezve. Sóvár szemekkel lesik,
hogy ellenfeleink számának szaporodása
megrémíti-e, lelkesedésünket lelohasztja-e,
erőnkbe, bátorságunkba, áldozatkészségünkbe
vetett hitünket megrenditl-e.
Mindegyikünk biztosra veheti, hogy a
második hadikölcsön számszerű eredményének
az első kölcsön eredménye
mögött való elmaradását ellenfeleink
erőink fogyásának, kitartásunk hanyatlásának,
szóval legyőzetésünk élső jelének
tekintenék és világszerte ilyennek
hirdetnék.
Senki sem lehet tehát kétségben az
iránt, hogy a második hadiköicsönünk
anyagi erdeményének az eisöt meg kell
haladnia; hogy e kölcsön ügyének a
támogatása a hon védelmezel egyértelmű,
hogy a kölcsön jegyzésivel a haza ügyét
és igy saját magunk boldogulását, jövőjét
segítünk megalapozni.
Siessünk tehát mindannyian a haza
védelmére: jegyezzünk a második hadikölcsönből,
amennyire csak erőnkből
telik I
Senki se húzódjék vissza, senki se
hivatkozzék arra, hogy körülményei a
jegyzésben váló részvctelt nem engedik
meg. A jegyzés föltételei oly könnyűek,
hogy a második hadikGlcsDnben való
részesedés csak mindegyikünk jóakaratán
múlik.
Mutassuk meg elleneinknek, hogy e
nemzet a bátor szivü és erős karu harcosok
millióin kivül milliárdokkal is rendelkezik,
amelyeket pillanatig sem haböz
a honvédelem rendelkezésére bocsátani,
Az olasz háború.
A hadüzenet.
Oenf. A Reuter ügynökség jelenti,
hogy az olasz kormány tegnap
délután, a szenátusülése után azonnal
minisztertanácsot tartott, melyen
megszövegezték az Ausztria-
Magyarországnak szóló hadüzenetet.
A hadüzenet szövege a késő
éjjeli órákban lett készen.
Az olasz mozgósítás.
Zürich. A Havas-Ügynökség jelenti,
hogy az olasz hadsereg mozgósítása teljesen
be van fejezve.
Hadiállapot Olaszországban
Zürich. Az összes svájci olasz konzulok
hivatalos értesítést kaptak arról,
hogy az olasz kormány egész Olaszországra
vonatkozólag kihirdette a hadiállapotot.
A zavargó olaszok.
Zürich. Egész Olaszországból a legféktelenebb
monarchia és Németországellenes
zavargások hire érkezik. Különösen
nagy arányokat öltött ez a vandalizmus
Genuában, Cataniában, Anconában
és Brindisiben, ahol konzulátüsaink
ellen intéztek ostromot a dühöngő
olaszok. Kőzáporral dobálták a konzulátusokat,
s azok nemzeti címereit bemocskolták
és a tengerbe dobták. A
rendőrség mindenütt tétlenül nézi a
csőcselék tombolását.
Az olasz kormány Romániához.
Ellenünk akarják kényszeríteni.
Róma. A „Secolo" teinaoestl számábaa
ujabb külpolitikai világszenzációt közöL -
E szerint az olasz kormúny Romániának tudomására
lattatti, bogy régebbi ígéreteihez
csak uq9 tartja magát, ha Románia fegyveresen
beavatkozni a búboruba. Arról nem
szú! a Secolo közleménye, bogy mik azok az
ígéretek, amiket Olaszország Romániának tett.
Egyik olasz követelés.
Rotterdam. A Times jelenti, hogy
Olaszország a központi hatalmaknál támasztott
követelései közölt voll az is,
hogy Belgiumot a németek azonnal
ürítsék kí.
Az entente és olasz meíejyezéi
Koppenhága, A szentpétervári Novoje
Vremja közli, hogy a hármas entente
kormányai Olaszországnak ellenünk való
fegyveres beavatkozásáért Dalmáciának
Spalatóig terjedő részét Spalatóval együtt,
Trientet, Isztriát és Triesztet Ígérte oda,
továbbá Albániában Valonát és környékét,
végül a keletázsiai olasz vasutterv
végrehajtásának eltűrését. — Mindezek
fejében Olaszország egymillió és kétszázezer
katonát aá a semlegeseknek.
Az Ausztria-Magyarország elleni olasz
háborúban flottabázisul a montenegrói
Antivári kikötője szolgál, a főhadiszállás
pedig Bolognában lesz. *
eredeti aláírási feltételek mellett a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
(1915. évi 6%-os és 57*7.-os Hoív. Klr. n a s s k n n l z jf l | nóhla. miat hivatalos alálrűsl hel9
Atlamt fltíúmsnies Júraűékkölcsön) = — - 1
jegyzéseket elfogad.
jegyzések megkönnyítésére n bankfiók nogos kölcsönöket nyújt rendkívül előnyős teltételek mellett.
2. Gidai. z a l a i \' m i k l a h 1915. május Z2.
Forradalom Olaszországban.
Genf. Hileies hírek szerint az olasz
tartalékosok közül igen számosan vonakodnak
bevonulni, mert nem akarnak
egy minden nemzeti ok nélküli háborúban
vérezni. Az olasz sajtónak egy
hangot nem szabad közölni erről az
igen komoly forrongásról, de azért az
napról-napra mindjobban terjed egész
Olaszországba. A 74 olasz képviselő
mögött, akik a kamarában a háboru
ellen szavaztak, az olasz népnek számos
milliónyi tömege áll, mely nem nézi
tétlenül a nemzet vérpadra vonszolásáí.
A szerb és íflrii RJzoélemény
az entente ellen-
Zürich. Beavatott helyről jelentik, hogy
az Olaszországnak tett francia . a n g o l
és orosz Ígéretek miatt Szerbiában és
Görögországban óráról-órára növekvő
elkeseredés terjed az entente ellenében.
Mlndkéi bakáni áll m az ententben
árulóját látja, akik Olaszországnak mindazon
nemzeti aspirációikat kiszolgáltatták,
melyek érvényesítéséért a szerbek
az entente szolgálatában állottak. Szerbia
és Görögország felől na?y meglepetések
sincsenek mostanában kizárva.
Az olasz háboru és a Máv.
Budapest. A Máv igazgatósága közli,
hogy a vasutvonalain már korlátozott
személyforgalomnak uj korlátozása vált
szükségessé. Polgári utasok csak a rendelkezésre
álló helyek mérvéig szállíthatók.
(A Délivasut uj hadimenetrendjéről
hírrovatunkban tudósltunk. A szerk)
Bulgária és Törökország.
Koppenhága. Bulgária és Törökország
között néhány nap óta Igen nagyfontosságú
tárgyalások vannak folyamatban.
Küzdelem Przemyslért.
Stockholm. Szentpétervárról jelentik,
hogy Przemysl vára alá rendkivül nagy
német és osztrák-magyar erők vonultak
fel, melyek már a vár drótakadályainál
vannak és az orosz lövészárkok közül
többet elfoglaltak.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) A középgaliciai arcvonalon
a harcok tovább tartanak. Azokat az
orosz osztagokat, amelyek a San szakaszon
Sienlavától lefelé a folyó nyugati partján még
tartották magukat, a folyón túlra vetettük
vissza. Jaroslautól keletre szövetséges csapatok
nagyobb ellenséges erök egyes előretöréseit
véresen visszautasították. A foglyok száma
emelkedik. Csapataink Drohobictól keletre
heves éjszakai harcokban rohammal bevettek
egy orosz állást és elfoglalták Neudonf helységet.
Ez alkalommal 1800 oroszt elfogtunk.
Keletgaliciában az oroszoknak a Dnjeszteren
át intézett ellenoffenziváját a Ruth vonalon
megállítottuk. Kolomeánál az ellenség áttörési
kísérletei meghiúsultak. Az Összes támadásokat,
amelyek a hldlö elten Irányultak, az ellenség
igen súlyos veszteségei mellett visszavertük.
A kielcei hegyvidéken vivott harcokban,
amelyek helyenkint még tartanak, eddig
4000 foglyot ejtettünk. Május 16. óta foglyok
száma ujabb 20.000 emberrel emelkedik. Eszerint
má)us 2. óta számuk 194.000 ember.
^ Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Yperntől északra szines
franciák éjjel megtámadták a csatornától k e -
leten levő állásainkat. A harc ott még tart.
Egy késő éjjel NienveChapellctől délre Le
Qulnqueme táján megkezdett angol támadás
tüzelésünkben összeomlott. Arrastól északra
Presnay mellett egy ellenséges repülőgépet
lelőttünk. A franciáknak az Ailly-I erdőben
tegnap délután megkezdett ujabb támadása az
ellenség jelentékeny veszteségei mellett meghiusult.
Néhány fogoly maradt a kezünkben.
Keleti hadszíntér. Szawle vidékén csak kisebb
ütközetek voltak. Dubisánál Podublcától
keletre támadásaink Betygolaig jutottak. Ez az
előhaladás további 1500 foglyot eredményezett
Mifoszajcietől és Zenigolától keletre az oroszokat
folyón túlra visszavetettük. Tovább
délen áll a harc. A Njementől délre megvert
orosz erők maradványai Kovno irányában
folytatták futásukat.
Délkeleti hadszintér. A német csapatoknál
a helyzet változatlan. Jaroslautól keletre olyan
foglyokat ejtettünk, akik nem fegyverekkel,
hanem tölgyfakarókkal voltak fölfegyverezve.
Mackensen vezérezredes hadserege és a többi,
az osztrák-magyar hadsereg kötelékében harcoló
német csapatok május elseje óta 14.000
foglyot ejtettek, 72 ágyút és 253 géppuskát
zsákmányoltak. Ezek a számok a már nyilvánosságra
hozott összegező adatokban befoglaltatnak.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
| » M 8 » o > m o o o » o » o o o w » » e f t m » > o o o o o » o 0 m » 0 > m > m M » o o i n t » « o o o » » (
A Nagykanizsai Bankegyesület Részvénytársaság
mint a m. kir. pénzügyminisztérium által kijelölt
h i v a t a l o s a l á í r á s i h e l y a kibocsátandó
1915-iki hadikölcsönre
jegyzéseket az eredeti feltételek mellett költségmentesen
elfogad.
Felvilágosításokkal készséggel szolgál az intézet.
Az olasz hadsereg.
Egy millió ember.
Már a semlegesség deklarációjával együtt
Olaszország élénk fegyverkezést fejtett ki,
hogy dacolhasson a világháború fenyegető
veszedelmével. A libyai hadjárat folytán érezhető
űrök támadtak, amelyeket ki kellett tölteni.
Nemcsak hadiszerekben volt érezhető
szükség, nagy tiszthiány is volt, főleg százados
volt kevés, mert ezeknek az afrikai háboru
fáradalma! után ki kellett lépniök az aktiv
szolgálatból. Csak a gyalogságból bocsátottak
el 330 századost, a tüzérségből 40-et és az
utász-csapatokból 20-at.
Amikor az elhunyt Pollia tábornok után
Cadorna lett a vezérkar főnöke, élénk tevékenység
indult meg, amely jelentősen fokozta
a fegyverkezést és harci előRészületeket. Azóta
a hivatalos lapokban is megjelentek katonai
statisztikák, amelyek a következő képet nyújtják:
1. Olaszország ma abban a helyzetben van,
hogy háboru esetén tizenkét hadtestet - mindegyik
38.000 ember — továbbá három lovasdivíziót
és egész csomó olyan csapatokat
tud a harctérre küldeni, amelyek nem tartoznak
hadtestek kötelékébe.
2. Másodsorban tizenkét hadosztályt és néhány
önálló csapattestet, körülbelül kétszázötvenezer
embert.
3. Harmadsorban még 450.000 ember áll
készenlétben.
Az első és második pont összesen 850.000
első és másodosztályú katonát ád. A harmadik
csoport a honvédcsoport.
Az összes csapatokat tizenkilenc évfolyamból
sorozzák. Nyolc az akliv hadsereghez
tartozik, négy a milizia mobile, vagy honvéd
és hét a milizia territoriale, vagyis a népfölkelés.
Az uj katonai intézkedések egyik az 1915-ös
évfolyam Időeiőtti behívása, amely január 15-én
történt. Minthogy ezeket már az uj sorozásl
törvény alapján sorozták, száznyolcvanezret
soroztak be. Ha ezt a 180.000 uj katonát
hozzáadjuk az előbbi három évfolyamhoz, ugy
a békelétszám 660.000. Amig az 1915-ös évfolyam
nincs kiképezve, a királyi dekretummal
behívott szabadságolt katonák szolgálatban
maradnak. A királyi rendelet az 1908. évfolyam
első kategóriájára, valamint az 1912., 1911.,
1910., 1909., 1907. és 1906. évfolyam összes
legénységére vonatkozik, akik az aktiv hadsereg
tartalékjához tartoznak, továbbá mindazokra,
akik a tábori tüzérségnél, vagy a vártüzérségnél
szolgáltak.
Negyvenöt napra behívták az alpesi csapatok
1881. évfolyamának első kategóriáját. Az
aktiv egységekkel együtt harckészszé tették
az alpesi csapatok 1882-től 1876. évfolyamig
a népfölkelöket és a milizia mobilét. A formáció
hetven zászlóaljból és három tüzérezredből
áll.
A dekretum megállapítja továbbá, hogy az
1891—94. évfolyamok alpesi csapatainak harmadik
kategóriája, amely a népfölkeléshez
van beosztva, negyven napi fegyverszolgálatra
hlvassék be. A király rendeletén kivül a hadügyminiszter
is rendeletet adott ki, amely
szerint szükség esetén jogában áll neki az
összes 1915. december 31-ig nyugdíjazott
fegyverképtelen tiszteket két-három hónapra
behívni.
Ami a flottát illeti, az 1891. évfolyam matrózai
bizonytalan időre hajóikon maradnak.
Ezzel elérték, hogy Jelenleg 40.000 ember
szolgál a tengerészetben.
E rendszabályok folytán az olasz hadsereg
egymillió emberből áll. ;
A behívásokkal egyidejűleg mélyreható
ujjácsoportosltások történtek a tábori tüzérségnél.
Egy-egy hadtestnek ezentúl nem 16
Qtege lesz, hanem 24. Ezentúl az üteg nem
6, hanem 4 ágyúból áll, ami a mozgékonyságot
elősegíti.
Tömeges előléptetések jjtján kiküszöbölték
a tiszthiányt. A gyalogságnál 508 uj századost
1915. május 22. ZALAI HÍRLAP 3. oldal.
neveztek ki. a lovasságnál 64-et és a tüzérségnél
159-et.
jelentős átalakításban részesült a flotta is ;
a főparancsnokság az abruzzói herceg kezében
van, aki a „Conte de Cavour"-on tűzte
ki tengernagyi lobogóját. Ez a hajó az első
hajórajhoz tartozik.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Kagykanizsán
mint hivatalos aláírási hely elfogad
jegyzéseket
1915. évi 6%-OS ÉS 5%%-OS
állami járadékkölcsönre eredeti feltételek mellett.
HÍREK.
Lapunk legközelebbi száma a pünkösdi
ünnepek miatt kedden délután a
rendes időben jelenik meg.
Városi közgyűlés kedden. Háromszori
elhalasztás után végre pontos terminusát köviblftetjük
a külömböző okokból sürgős városi
közgyűlésnek. Pünkösd után való kedden,
folyó hó 25-én délután 3 órakor lesz a közgyűlés,
s annak teljes tárgysorozata a következő:
1. A második 6%-os hadiköicsönre leendő
Jegyzés.
2. A katonai kincstár áltat Nagykanizsán
építendő gyalogsági laktanya céljaira a város
által nyújtandó hozzájárulások tárgyában tanácsi
javaslat.
3. Az 1915. évi költségvetések.
4. Az 1915. évi rendőrségi államsegély felhasználása
tárgyában tanácsi javaslat.
5. A városi közkórház alapszabályainak módosítása.
6. Schreiber Ferenc, Waldhauser Vilmos,
Furmen József, Völgyi Mór, Osskó Péter,
Makoviczky Oyula, Klein Lajos, Qoldberger
Károly, Dávidovics Manó, Holczer Lipót Pál,
Wolf Slern Jakab, Éliás Aron, Fahn Adolf,
Dióssy üéla, Loos József, Weisz Lajos, Gellért
Henrik, Lichtenfeld Sándor, Deutsch Adolf,
Rosenberg Benedek, Szabó Antal, özv. Deutsch
Albertné és kk. gyermekei, Kaszter Miksa,
Stelner József, Lehr Oszkár, Popp József,
Darvas János, Vértes Antal, Hoffmann Bernát,
Berger Ignác, Böhm Jenő, Ács József, Mutschenbacher
Edvln dr., Otő László nagykanizsai
lakósoknak községi kötelékbe váló felvétele,
— Oersei Mária, Zavilla Adolf, Tóth
Sándor és családja illetőségének elismerése.
7. Szökrény András. Meszlényl József, Németh
József, Pauer Lajos, özv. Ouzsvlneci
Józsefné szül. Nagyít Rozália, Krausz Mór és
fia Károly, Krakovszky Mária és József nevű
fia, Dávid Teréz, Kurcz Eberhard Mária, Nagy
Éva, Pöcze Keresztély illetőségérek megtagadása
tárgyában tanácsi javaslat.
liadlmenetrend a Déllvasuton.
Lapzártakor közlik velünk, hogy ma,
szombat éjfélkor a Délivaspálya társaság
nagykanizsa—barcsi s nagykanizsa—prágerhofi
vonalain a hadimenetrend lép
életbe. Éjfélig a jelzett irányokban minden
vonat rendesen közlekedik.
Ozorai Izidor temetése. A részvétnek
óriási méretű megnyilatkozása mellett helyezték
ma délelőtt örök nyugalomra a tegnapelőtt
oly tragikus\' véget ért nagykanizsai
ferencrcndi házfőnököt, Ozorai Izidort. Délelőtt
fél 10 órakor a klastrom társalgójából a
templomba vitték szeretett gvardiánjuk holttestét
a mélyen sújtott rendtársak. A gyászszertartást
pazar pompájú gyászmisék előzték
meg, melyeket egyszerre minden oltárnál
tartottak. A főoltárnál Csóthy Oéza murakereszturi
apát celebrálta a misét fényes
segédlettel. A mellékoltároknál a ferencrendi
szerzetesek miséztek. A hatalmas templom
zsúfolásig megtelt gyászoló közönséggel és
szem nem maradt szárazon, midőn a misék
végeztével dr. Lukács József kegyesrendi tanár
gyönyörű beszédben emelt emléket a megboldogult
házfőnök kiváló egyéniségének.
Pontban 11 órakor indult el a temető felé a
hatalmas gyászmenet, melynek sok ezer főnyi
tömegében a városban lévő összes közhivatalok
és egyesületek képviselői s az összes
felekezetek papjai jelen voltak. A gyászkocsi
mögött Ozorai Izidor rendtársai haladtak mélyen
megtörve. A papok nagy csoportjában jelen voltak
az összes magyarországi ferencrendi zárdák
küldöttel és a megyebeli papság nagy számban.
A temetőben a komor pompájú gyásszertartás
végeztével P. Börzsey Tivadar plébánoshelyettes
búcsúzott el beszédben az árván Itthagyott
rendtársak nevében Ozorai Izidortól, kinek
sirjánál arra telt Ígéretet, hogy mint életük
fénylő mintaképét fogják követni.
fi szabadságolt népfölkelők azonnali
behívása. Ma délben polgármesteri hirdetmény
jelent meg Nagykanizsa utcáin, mely
szerint a nagykanizsai 20. népfölkelő parancsnokság
által közölt honvédelmi miniszteri
rendelet folytán mindazon népfölkelők, akik
különböző elmen a mozgósítás kezdetétől fogva
a mai napig akár mint „létszámfeletti" akár
„felülvizsgálatig" vagy .felülvizsgálatra behívásig*\'
szabadságolva lettek, a m. kir.
Honvédpótzászlóalj Parancsnoksághoz Nagykanizsára
(honvéd laktanya) azonnal bevonulni
tattoznak.
Nagykanizsa és a hadikölcsön. Egy héttel
az uj hadikölcsön kibocsátása után immár
megállapítható, hogy Nagykanizsa város közönsége
újból kitesz magáért és a második
hadikölcsönből való jegyzése egy fillérrel
sem fog mögötte maradni az elsőnek. Eddig
csak a Pesti magyar kereskedelmi bank nagykanizsai
Jiókiánál történt hadikölcsönjegyzésekről
van pontos információnk, de cz már
egymagában elégséges annak a pazar lelkesedésnek
és annak a kiváló pénzügyi üzleti
érzéknek konstatálásához, amellyel Nagykanizsa
város és környékének népe az uj hadikölcsön
kibocsátását fogadja. Horribilis szám : * millió
és 120 ezer korona az az összeg, amit e
nyolc nap alatt a kanizsai bankfióknál jegyeztek.
Ebből 807.000 korona értékű kötvényt
helybeli iparvállalatok, testületek, egyesületek,
alapok és magánlelck jegyeztek, 313,000 koronát
pedig a bank vidéki magánfelei. Teljesen
hiányzanak azonban még ez adatokból a
bankfiók körzetéhez tartozó pénzintézetektől
várható nagyösszegű jegyzések, melyek a
legutolsó napokon fognak beérkezni, mint
ahogy általában a jegyzések zöme is az utolsó
napokra szokott esni. E jelek szerint nem
lehet kétséges, hogy a Pesti magyar kereskedelmi
bank kanizsai fiókja ismét legalább
olyan hatalmas összeggel fog excellálnl a
második hadikölcsönnél, mint amivel az elsőnek
orszlgos sikerét oly jelentékenyen előmozdították.
Egyetlen kabaréest a Szarvasban. Jeleztük
tegnap, hogy ma, szombat este a Szarvas
szálló éttermében egy elsőrangú fővárosi kabarétársulat,
— csupa fővárosi színházak volt
és részben jelenlegi tagjai — művészi nivóju
kabaréelőadást tartanak. Tegnapi közleményünk
csak annyiban kiván módosítást, hogy a jeles
társulat nem két estén, hanem csak ma, szombaton
tart egyetlen kabaréelőadást. ,A társulat
R. Patek Adrienne asszony, a Magyar Színház
volt kitűnő művésznőjének dr. Patek Béla
győri színigazgató zseniális nővérének direkciója
alatt áll, aki egyszersmind a társulat
előadói személyzetének is legnagyobb erőssége.
Kívüle itt vannak még Dori Gizella, a Royal
Orfeum tagja, Márkus József a Fővárosi Orfeum
volt tagja és Keleti Manci, a Folies Caprlces
tagja, akiket zongorán Székely Aladár kísér.
A kabaré dúsan meg van rakodva alegzamatosabb
háborús aktualitásokkal is, melyek
közül egynéhánynak elme a következő : Apuka
és a háboru (tréfa). — Ntm mehet a háborúba.
— A vak katona. — Üzenet a szerb
határról. — Estére indul az ezred. — Odakünn
a vártán. — Amerre most magyar fiuk
járnak. — Nem leli az érkezők közt drága
katonáját. — Továbbá a hires „Hassgesang
gegen England", melynek szerzője Ernst Llssauer
ezért a költeményért Vilmos császártól
a vaskeresztet kapta. — Ezeken kivül a kabaré
zsáner legjava van a társulat műsorán,
mely a legnagyobb és legszélesebb körű^rdeklődést
megérdemli. Aki néhány órán át
igazán jól akarja magát érezni, az ma este
mindenesetre a Szarvas szálló éttermében lesz.
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
D C n n m n A r L H U U l U , Colmari borter- me|ési intézet( a
csász. és kir. földmivelésűgyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és klr.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletcző állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést blztositanak.
Dr. AscHenbrfloiHéle RÉZRÉHPOR
(12% rézgállc tartalommai),
Szicíliai párolt kénpor,
I" Hoyuöno RaffloMoa Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TADBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Alkalikus tliermájával
h u r u t o k a t , gyomor-, cukoré
i vesebajokat
Jódtartalmú forrásával
gyermekbetegségeket, a l k a t i
b a j o k a t és érelmeszesedést
64 C° hőfokával radioaktivitásával
r h e u m á t , isohiást. i z z a d m á -
n y o k a t , c s o n t t ö r é s e k o t
páratlan eredménnyel gyógyít Lipik-fürdő
Ivó-, fürdő- és Iszapkurák, diétás konyha, villamos gyógymód, napfürdők, fürdőkkel egyesített pozltó-rendazer.
proipcktuit Ingyen kflld UplL hév- é» ttzaptflrdók ré»rvénytárM»Ag«.
4. oldal.
Levél a 4«-asoktól. A hosszú téli hónapokban
már*már teljesen érdektelenné kezdtek
válni azok a harctéri levelek, amiket akár a
20-as honvédek} akár\'a zalai 48-as bakák
küldözgettek haza. Állandóan egy helyen folyó
Olktoetckról, vagy legtöbbször a lövészárkokban
való tétlen várakozásról szóltak ezek a
téli levelek, melyek napról-napra veszítettek
érdekességekről. Most azonban, hogy elmenekültek
a muszkák a Kárpálokból, a kanizsai
ezredek is uj tevékenységbe fogták. Hogy ez
miként kezdődött, arról Feldmann Károly 48 as
önkéntes, Feldmann Józsefnek, a Szarvasszálló
bérlőjének fia, aki a legutóbbi marskompániák
egyikével ment el Nagykanizráról,
a következő kedélyes sorokban számol be:
Aranyos Szüleim és tesvéreiml
Megérkeztünk a Kárpátokba és egyelőre
további parancsig Itt táborozunk. Ellenségből
semmit sem lálunk s félő, hogy nem is fogunk
Ütni, mert oly gyorsan menekülnek, hogy tán
sohasem fogják őket utolérni. Néhány nappal
ezelőtt még itt dultak a harcok, ma már csak
ha erős szél fuj északról, akkor halljuk nagyon
gyengén az ágyuk dörgését. Hogy vannak
? En igen jól érzem magamat. Nagyon
kedélyes ez a katonaélet s nekem jó kedvem
van, mert itt vagyok. írni még nem lehet,
mert nem tudom még a pontos elmemet.
Csóko\'ok mindenkit számtalanszor hü fiuk,
Károly.
Befizetések elhalasztása. A Nagykanizsai
Takarékpénztár által alapított Önsegélyző
Szövetkezetnél a f. hó 24-ére (hétfőre) esö
befizetésék, az ünnep miatt t. hó 28-án, azaz
pénteken d. e. tartatnak meg.
Pünkösdi cigaretta a kanizsai sebesülteknek.
Közöltük a minap, hogy a nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda pünkösdre 250,000
darab (lO.COO doboz) cigarettát küld a harctérre
a bős 48-asoknak és 20-as honvédeknek.
A Jóléti iroda ezen ujabb nagy munkája
ezzel még nem teljes, mert abból a rengeteg
cigarettából, amit húsvét óta készítettek a bájos
kanizsai hölgyek, a Nagykanizsán ápolt
összes sebesült katonák Is kapnak fejenkint
egy-egy dobozzal, mely mindegyike 20 darab
cigarettát tartalmaz. — Ezerháromszáz doboz
cigarettát küldött ma a Központi Jóléti iroda
vezetősége a kanizsai katonakórházak parancsnokságának,
mely a pazar adományt nagy
hálával fogadta. A cigarettákat holnap reggel
osztják kl a sebesültek közöli.
fiz elesett bősök exbumálása- A hadügyminisztérium
közzétette azokat a tudnivalókat,
amelyek a csatatéren elesett vagy tábori kórházakban
elhunyt hős katonáink holttestének
exhumálására vonatkoznak. Az elhunyt hős
hozzátartozóinak, tartózkodási helyük illetékes
katonai parancsnoksághoz kell benyújtani az
exhumálás iránti kérelmet. Az exhumálás ragályos
betegségnél csak egy évvel a halál
után történhet. Legajánlatosobb az elesett
hősök holttesteinek hazahozatását a háború
utánra halasztani. A háború befejezése után
a vasút ötven százalékos árengedménnyel fogja
szállítani az elesett hősök exhumált holttesteit.
Alpesi teavaj:
Szabó Antal helybeli csemege kereskedő
cég ezúton is értesíti L vevőközönségét,
miszerint most már a legfinomabb
pasteurlzált tejszínből készült Alpesi teavaj s s s f l f f i ;
minőségben kapható. = = = = =
Szenzációs pünkösdi sláger-műsorok a
Szarvas-szállóbeli BERLIN mozgószlnházban.
Szombat- és vasárnap Fern Andra felléptével
bemutatásra kerül őrjárat keleten cimü korszerű
dráma 3 felvonasban. A drámába ügyesen
vannak beleszőve a napjainkban folyó világháborúnak
egyes mozzanatai, melyeknek középpontjában
kedvencünk mint egy igazi hősnő él,
szenved, csudás közvetlenséggel alakítva a néhol
megható, másutt idegfeszítő, izgalmas jelenetek
szerepeit. A kísérő műsor mind remek
képekből áll, és megtekintésre méltóak. —
Pünkösd hétfőn bemutatásra kerül a Böcklln
hírneves festménye nyomán összeállított nagy
mestermfl, A halál szigete, szerelmi dráma 5
felvonásban. E dráma egy tékozló herceg életét
tárja a néző elé, mindvégig a legmeghatóbb
jelenetekkel. Két női főszereplő: Rosenkranz
Irma és Freundsberg Emitia ragyogtatja művészetét
e szenzációs filmalkotásban. A kísérő
képek: Egy szakácsnő regénye, nevettető, s
Szerelmi házasság, humoros, szintén a legjobbak
közül valók.
M E O N Y I L O T T I éSZÍVÓS Antal müórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-Javitást nagy gonddal
végez.
fl polgárőri szolgálat. Ma, holnap és
holnapután 4*te az alábbi polgárőrök fognak
rendőri inspekciót teljesíteni:
Szombaton:
Török Ferenc, Leidl Kálmán, Reznicsek József,
Sárdl Oéza, Kalmár Henrik, Molnár Ernő,
Schütz Manó, Ternal István, Maschanzker
Jenő, Wellisch Jenő, Müller Károly, Szűcs
Ferenc, Rózsa Lajos, Horváth mlkó Péler,
Pavelkovics Ferenc, Rosenheim Oyula, Slnkó
Károly, .Mózsi Lajos, Hirsch Oszkár, Wehry
Hugó, Németh Zoltán.
Vasárnap:
Mankovics János, Mózsl Sándor, Kovács
Oyörgy, Allesch József, Oumllár Kálm., Frischmann
Árpád, Tóth Ferenc, Ofenbeck Károly,
Dlóssy Béla, Antallcs Ignác, Egri Oyula, Pahocsa
István, Zapletál Simon, Halász Ödön,
Tóth József, Vojnovics Jenő, Boldics Károly,
Schöfler József, Flesch József, Pint József,
Kulcsár Boldizsár, Orbán János.
ff*
Hétfőn:
Spiegel Sándor, Simon Oyörgy, Katona István,
Varga József, Krausz Nándor, Weiss
Sándor, Villányi István. Zollner Ferenc, Kaufmann
Manó, Fáhn Adolf, Welss József, Virányi
Samu, Neumark József, Zsidl János, FischI
János, Jászai Lajos, Fischer Jóssef, Andri Boldizsár,
Micheller Béla, Milhoífer Simon.
Bútorozott lakás
Z esetles 3 utaal szoba, villany,
vízvezeték. íüidíszoii. mellákhelylséjeKKel
esetles KDISn Istílló kocsiszínnel
Hírbe adatik azonnalin. Uj nap Ptifnflök 84. szűm.
SzarvuMzAItöDEnv Í N o a g y m o z o 6.
Placz-ttr. -uCKLlll naponta előad.
Szombat-vasárnap, május 22. és 23-án
Űrjárat keleten
korszerű dráma 3 felvonásban Fern Andra
a főszerepben. — NellI házassága vlgj.
A főnyeremény, humor. Nád szerelmes,
kacagtató. Mester híradó, harciéri felvét.
Pünkösd hétfőn, május hó 24-én
A halál szigete
jSzerelmi dráma 5 felvonásban. Böcklln festménye
után. — Remek kísérő műsor.
Előadások hétköznap • éa 9, vasár- éa fiaoep-
— 3, 5, 7 éf 0 órakor. — Rendes kelyárak.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: GOrtler látván.
I I R i Ü ffil I A mozgókép palota. • " " Roitonyl-utc. 4. Tcltto* Tttí.
Május hó 21-22-én, péntek és szombat Fiz áldozat Nagy társadalmi dráma 3 felvonásban.
Továbbá: A házaló álma, humoros kép.
A szerencsétlen lakodalom, humoreszk.
A szerencse patkó, vígjáték. Messterhét
aktuális. — Polldor kíváncsi, bohózat.
Május 23-24, vasárnap és hétfőn
szenzációs pünkösd ünnepi műsor:
Bünügyi dráma három felvonásban.
Romeo a moziban, rendkívül humoros.
Klára udvarlója, vígjáték. Hadi híradó
harctéri aktuálitások. Farmer gazdaság
Amerikában,\' érdekes természeifelvétel.
Etfiadáaok hétköznap fl éa • órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Rendes ketyárak. — Buffett.
Kiváló mlnőséső Imperátor lom burgonya
100 kiiogrammonkint
o nugyhonlzjnl Tárhúzban
átvéve és kifizetve
K 14.— árban eladó.
hftzhoz szállítva
K 14.30 árban.
Jelentkezés a Tárházaknál.
Telefon 65.
Mayer Károly
ruhafestő, vegytJsititó, ptisslrozó és gőzmosó gyára
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. szint.
Oyfljtőtelep: Főtér, Korona-sxAlloda. * *
T*J*fe« u i m Í M , SUrttnyalm • M a y t — t * .
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
L> fehérneműt, inget a
§ gallért és kézelőt 5
és minden efiyeu Isűztarlúil cikket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
és pontossá eszközöl Jutányos árban.
Nyemaltll a kiidélulajéenetnál Oulrnherg-nyomda (Mtlnz és GeUberger) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa. 1915. május 25. I*add 116. *zám
t á r s a d a l m i os közgazdasági napilap.
«IOflK»t*al fcrakl h»iyo«« házho* hordta I hóra 1 K.
Igya* (ián 4 fillér Vlflékr«,^portán- . . I hóra 1-50 K.
Ny fittér és blrdetéick megállapított árak txcrlnt.
Alapltot\'a:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Ootenberg-nyomda Caengery-ut 7. izám
Telefon: Szerkesztőié* 41. Kiadóhivatal 41.
Az olasz brávó. Harmlncltárom; évig élte ki a középeurópai
hatalmak szövetségét az a biganti-
állam, amit a mai Olaszországnak
hívnak. Nyomorult, szétzüllölt állapotából
állította lábra a hármasszövelség
azt a franciáktól és minden oldalról megtépázott,
pénzügyileg a tönk szélén állott
koldusoszógot, amely most a maga erkölcsi
elzüllöttségének olyan undoriló
tanújelét szolgáltatja harminc éves szövetségeseinek
hátbatámadásával, aminőre
a legméltóbb, történelmi kritikát
csak I. Ferenc József királynak népeihez
intézett, tegnapelőtti manifesztuma gyakorolhatta.
A történelemirás hivatása lesz örökre
megbélyegezni azt a rut brávótempót,
ami már ugy látszik, annyira a lelki
berendezéséhez tartozik az olasznak,
hogy ime nem is szégyenli bevallani.
Gyalázat, hogy a kulturnemzet takaróját
akarja ez az orvtámadó nép magára
ölteni. Gyalázat, hogy akad még
nemzet, bár-a háboru dühöngő ellenséges
indulata közepette is, amely még
szóba áll ezzel a perfid, szószegő, orvtámadó
fajzattal. Ha most szövetségesnek
áll Is az entente hatalmaihoz, vájjon
ki kételkedik benne, hogy szárnyas
köpenye alalt nem-e villog az a gyilok,
amellyel a legközelebbi atkalommal u/
szövetségeseit fogja jó pénzért ledöfni.
Ha azomban azt hiszi ez az orvtámadó
brávó-banda, hogy ellenségeinkhez
való csatlakozása ránézve a sikert
jelenti, ugy bizonyosan hamarosan meg
fog győződni arról, hogy ebben ugyancsak
tévedett. Ha van erkölcsi eiő, amely
a fizikai készültséget fokozni képe.*,
ugy az a jogos felháborodás, amelyet
az olasz perfidia a monarchia lakosságában
felkelleit, bizonyosan megkétszerezi
minden katonánk testi erejét és
vitézségi bátorságát. Minden katonánk
kettőt fog számítani az olasszal szemben
minden katonánk az elkeseredés elszántságával
fogja magát erre apetfid fajzatra
vélni. S mivel erőnk is van, Igazunk
is van, nem lehet kétséges, hogy
a győzelem itt is mienk lesz. S majd
a nagy leszámolásnál bizonyosan fogunk
gondoskodni, arról, hogy ne tudja többé
orvul támadó tőrét használ az olasz brávó.
A világháború.
Görögország az olasz
beavatkozás ellen.
Athén. A görög kormány félhivatalos
organuma vezércikkében hosszasan foglalkozik
az olasz beavatkozással, amely
még igen komoly bonyodalmakat idézhet
elő. Abban az esetben ugyanis, ha Olaszország
akciója csupán a nyugati harcterekre
lés a monarchia tengerpartjára
szorítkozik: Görögország nem kerül kellemetlen
helyzetbe, mert az adriai eseményekkel
szemben már régen kinyilatkoztatta
érdektelenségét. Ha azonban
Olaszországa Dardanellák ellen is akcióba
lép, vagy Klsázsia olyan részen támadja
meg a törököket, ahol ezzel a görög
érdekeket is veszélyezteti: a görög kormány
abba a kényszerhelyzetbe kerül,
hogy a helyzetet sürgősen mérlegelje és
minden rendelkezésére álló eszközzel
fenyegetett érdekeinek megvédelmezésére
készüljön. Ha megfelel a tényeknek az a
híresztelés, hogy Olaszország a török
harctéren is kötelezte magát az entente
hathatós támogatására, akkor az olaszgörög
konfliktus szinte elkerülhetetlennek
látszik.
Megmozdult az olasz határ.
Bécsből jelenük hivatalosan, .hogy az
olasz határvonalon a halárőrkülönitmények
már befejezték munkájukat, amely
az- á\'.járók és a bevezető utak megrongálására
szorítkozott. A járható utvonalak
bejáratait erős csapatok szállották meg
Tegethoff emléke kisért.
Genf. A Milanóban megjelenő Corrlere
delia Sera szerint a dalmát tengerpart
kitűnő flottabázis az osztrák-magyar
hajóhad részére és Olaszországnak a
legsúlyosabb áldozatokra kell elkészülnie,
ha ilt akar eredményeket elérni.
Megszünt a postaforgalom Olaszországnál.
Budapest. A belügyminisztérium közli,
hogy a posta és távíró forgalmat Olaszország
leié megszüntették.
Az olasz hadikölcsön.
Rómából jelenlik, hogy a legutóbbi
minisztertanács Olaszország pénzügyi
helyzetével foglalkozott. A kormány bel
és külföldi kölcsönt szándékozik fölvenni.
A tárgyalások a a legközelebbi napokbnn
megindulnak.
Az olasz „véleményszaüatlsiis".
OldOzlk a taáboraellenes 75 képviselőt.
Rómából jelentik Svájcon át, hogy
kormányrendelet hazaárulás vádja
alá helyezte azt a 75 képvlselfit, aki
a kamara emlékezetes fllésén a kormány
háborús javaslatai ellen szavazott.
Ezeket hivatalaiktól felfüggesztik,
vállalatok igazgatóságából
törlik és az érdemjelek és rendek
viselésétől eltiltják.
József főherceg üzenete.
Budapest. József főherceg, hadtestparancsnok
az Esti Újság harctéri tudósítója
előtt a következőket jelenlette k l :
— Adja tutidra a kOzOaségnek, hogy
soha \\ m okunk nem volt a bizalomra. Blnt
most, mert soha Ilyen nagyszerűen nem álltunk.
A diadalok kivívásában mindenütt maflyat
csapatok harcoltak elöl, dk a világ legjobb
katonái. Szeretem őket, vigyázok rdjak.
Hasy dladalunli Przemysl fölött
Tizennégyezer ujabb orosz (oioly.
Budapestről jelentik, hogy a hadisajtószállás
híradása szerint csapataink
Radymnonái, Przemysl fölött az orosz
sereget elkeseredett ellenállás után a
San túlsó partjára kergették és az átkelést
kierőszakolták. Az oroszok visszavonulása
csakhamar vad meneküléssé
fajult és 14.000 ujabb foglyot, két gépfegyvért,
valamint rengeteg muníciót
hagytak kezeink közölt. Csapataink kitartóan
üldözik a menekülő oroszokat. A
foglyok száma állandóan emelkedik.
eredeti aláírási feltételek mellett a
Pesti Maoyar Kereskedelmi Bank
(1915. éul 67.-os és 5\'A7.-os Hosy. lllr. n0fiyhanlzsal núkjrr, m Mootolos olOliísl hely
ílloml AMmentes JírodékHölcsön) — Jegyzéseket elfogad.
j e n lések mttlíimilléiite d t o t l I M u c c u t i k ü i i l c t tmlt ntUklvOl elEtvís lelliltlek melleit."WS
J. Gidai. 1915. május 25
Lemberg felé. >»<>Oooo»OOOPOO»O»<><>O»«
Budapeslről jelentik, hogy Radymno
elfoglalásává! a? ellenséget az et^ész vonalon
a San és a Dnyeszter tuhó partjára
kergettük. Diadalmas csapataink a
Siemiavai hídfőtől a felső Dnyeszterig
az egész fronton erélyes offenzívát kezdtek
meg. Az uj offenzíva célja Lemberg.
A jelentések az újonnan megkezdott előnyomulás
eredményeiről számolnak be.
Przemyslt körülzártuk.
Berlinből jelenlik, hogy német katonai
irók szerint Radymno elfoglalása után
Przemysl körülzárása befejezettnek tekinthető,
mert most már csupán órák
kérdése, hogy a lembergi sinpár is birtokunkba
kerüljön.
Hegkezdődött az olasz háború.
A monarchia f l o l t ű j a akclóhan.
Budapest. Hivatalosan jelentik: Flottánk a
hadüzenetet követő május huszonharmadikáról
huszonnegyedikére virradó éjjel akciót kezdett
a Velence és Barletta közötti olasz keleti partvidék
ellen és ez alkalommal számos helyen
eredménnyel ágyúzott katonailag fontos helyeket.
Egyidejűleg tengeri haderőnk repülőgépei
bombákat dobtak a Chiaravalle melettl
balloncsónakra, valamint az anonai katonai
épületekie, úgyszintén a velencei arzenálra,
minek látható eredményeként károkat és fű«
reket okoztak. A flotta parancsnokság.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos.) Északkeleti hadszintér.
Az általános helyzet nagyjában változatlan.
Középgatlciában a harcok tovább folynak. A
kielcel hegyvidéken a legutóbbi napokban
összesen 30 tisztet és 6300 főnyi legénységet
ejtettünk foglyul.
Délkeleti hadszintér. A hadiállapot bekövetkeztével
a tiroli határ egyes pontjain kisebb
harcok kezdődlek. A partvidéki határ területén,
Strasoldo határhelységnél olasz lovasság
mutatkozott. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfóhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Neuve Chapelle és 01-
venchy között az angoloknak több éjjeli előretörését,
valamint a franciáknak a Loretlo
magaslat északi lejtőjén Ablainnál és Neuvilletől
délre és északra ellenünk Intézett támadásait
az ellenségnek, mely 150 hadifoglyot is
vesztett, súlyos veszteségei közt visszavertük.
A Maas és Mosel között a tüzérségi harcok
folynak. A Bois de Pretreben a franciák egy
ujabb sikerben támadásuk alkalmával veszteségeket
szenvedtek.
Keleti és délkeleti hadszintér. A helyzet változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya
Alpesi teavaj:
Szabó Antal helybeli csemege kereskedő
cég ezúton Is értesíti t vevőközönségét,
miszerint most már a legfinomabb
pasteurizált tejszínből készült
Alpesi tavai Z Z ^
minőségben kapható. .
mint a m.lfcir. pénzügyminisztérium áttal kijelölt
h i v a t a l o s a l á i r á s i h e l y a kibocsájtandó
1 9 1 5 - i k i h a d i k ö l c s ö n r e
jegyzéseket az eredeti feltételek mellett költségmentesen
elfogad.
Felvilágosításokkal készséggel szolgál az Intézet.
Ozorai Izidor
emlékezete.
A világháború inenydörgő eseményei sem
némítják el még mindig annak a rémes katasztrótának
fájó emlékét, mely pár nappal ezelőtt
Ozorai Izidort, a nagykanizsai szentferencrendi
rendház országos jelességü házfőnökét, a
magyarországi szentferencreRd háromszor volt
tartományi főnökét érte. Ozorai Izidor hatalmas
egyéniségét mi sem jellemezhetné jobban,
mint az a beszéd, amit dr. Lukács József
nagykanizsai főgimnáziumi tanár tartott koporsója
felett. Mulasztást követnénk el, ha
azt egész terjedelmében nem közölnők. Dr.
Lukács halotti beszéde, mely a temetés sok
ezernyi résztvevői mindnyájának szemébe
könyeket varázsolt, a következő:
Keresztény testvéreim I Ha kidől egy fa,
mely előbb még zöldéit, virágzott, gyümölcsöt
hozott és árnyékában sokan megpihentek,
sajnálattal nézzük. Sajnálattal nézik mindazok,
akik alatta pihentek,- üditó zöldjét, gyümölcsöző
élettartamát élvezték. Hasonló a mi
esetünk is egy ilyen aöldelő fához, mely telve
volt az ifjúság lelkesedésével, tartalmával. És
mindenét odaadta, szavát, életét, cselekedetelt.
Ahogy megjelent, mintegy kisugározva a jólétet
a lelkek bánatának eloltatására, a fájdalom
könyüinek letörlésére, ahogy felemelte apostoli
szavát elcsendesíteni a felajzott lelkek minden
fájdalmát és szenvedését: megnyugvást hozott
oda, ahol előbb kétségbeesés volt, vallásos
szellemet oda, ahol előbb a vallástalanság
mardosó kinja gyötörte a lelkeket. Mondjátok
csak 1 Bizony, ha azt a fát megsajnálják
mindazok, akik alatta pihentek, gyümölcsét
élvezték, nem kétszeresen kell-e sajnálnunk
manapság, midőn pusztító vihar dul az egész
világon keresztül, ha kidől közülünk az, akinek
szava, egész élete a jótékonyság folytonos
gyakorlása volt J Kinek nem volt egyetlen
szava, melyet ne a társadalom hasznára Irányított
volna; nem volt egyetlen lette, mellyel
az emberiség között jót ne cselekedett volna.
Nem egyedül magának élt, hanem hivatása
teljesítésében töltötte életének minden percét.
Nem is tudom elképzelni, hogy ne rágja a
fájdalom az ember szivét elveszítve öt, akkor,
amikor még oly sokat vártunk töle, amikor a
legtöbb könny letörlésére, a legtöbb vigasztalásra
volna szükség. Nem tudom elképzelni,
hogy ne rágja a lájdalom azoknak a szivét,
akik annyiszor összegyűltek szavainak hallására
és összegyűltek most, hogy róla halljanak
valamit Néhány éve jött közénk. És
amint közénk jött, egyszerre megváltozott az
élet, mintegy reneszánsz, újjászületés keletkezett
Nagykanizsa társadalmában. Buzgóbban
kezdtek a templomba járni és azok Is, akik
azt hitték felvilágosodoltságukban, hogy Istenre
nincs is szükségük, lassanként, az elhunyt
édes szaval következtében megszokták a
templomot. Minduntalan látjuk, hogy mint
nyilvánul meg a katholikus szellem és ez
páter Ozorai működésének eredménye.
Megmutatta a katholikus öntudatban élő
lelkeknek, mi adja meg az élet igazi tartalmát.
Valósággal szétosztotta lelkének gazdagságát
azok között, kik rászorultak. Él ami történt,
ismeretes. Ismétlésekbe nem akarok bocsátkozni.
Most azért jöttünk, hogy néhány szóval
megemlékezzünk róla, akit a kegyetlen
halál elragadott tőlünk. Ha odakint az életben
megszólalt, Isten Igéjét hirdette, ha valahol
megjelent az ő tisztes egyénisége, Isten
szeretetére buzditott. Keresztény testvéreim I
Búcsúzásra gyűltünk össze. Ugy őrizzük meg
emlékét, hogy mintegy fogadalommal erősítsük
meg magunkat abban, hogy tanításának, szavainak,
példájának hű követői leszünk. Nyugodj
békében, szeretett pásztorunk I Szavaidat,
példáidat el nem felejtjük soha, emléked megőrizzük
és kérjük az Ur Jézust, hogy adjon
örök nyugodalmat neked.
B-m. •rr^.iarv.va.u „Bízom népeimben,
akik példáján áldozatkészségükért
fogadják atyai köszönetemet."
Ezen reménytelt, megindító szavakai fejezi
be szeretett, jó, öreg királyunk, immár történelmi
jelentőségre emelkedett uj manifesztumát,
melyet Itália gálád, perfid hadüzenetére
válaszkép Intéz hfl magyar nemzetéhez.
„Bízom népeim áldozatkészségében", — Így
szól hozzánk agg királyunk és a magyar nemzet
határt nem Ismerő lelkesedéssel fog sietni,
hogy ezt a beléje helyezett királyi bizalmat
áldozatkészséggel, tettekkel igazolja be.
A helyzet, melybe Itália hitványságában páratlanul
álló eljárásával a monarkiát sodorta,
a polgári erényeknek és kötelességeknek minden
erőnk szuperlatlvuszában való megnyilvánulását
követeli.
Szabadságunkért, nemzeti exisztenclánkért,
a lét vagy nemlét kérdéseért folyik Immár
harcunk I Ezzel ma már tisztában vagyunk
mindannyian 1
Ügyünk igazának tudatában vesszük fel a
küzdelmet, utolcsó csepp vérig fogunk védekezni
ama gálád, alattomos orvtámadás ellen,
melynél piszkosabbat, frlvolabbat, nemzet nemzet
ellen még nem Intézett 1
Az eredmény, a siker, a győzelem azonban
a haza polgárainak, — kivétel nélkül minden
egyes polgárnak — kezeibe van letéve!
A további hadviselés eszközeit az államnak
meg kell adni, s ezen kötelesség alól ma már
nem vonhatja kl magát senki sem.
A pénznek thezaurálását, ha eddig hazafiatlanságnak
jeleztük, ma már csak a .bűn"
kifejezésével sUgmatizálhatjuk.
1915. május 25. ZALAI HIKLAP 3. oldal.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy még
ma Is akadnak — és nem kevesen — olyanok,
kik a thezaurálás, a készpénzhez való
ragaszkodás híveiknek vallják magukat, akik
a helyzetnek ujabb bonyodalmait találják elég
alkalmasnak arra, hogy hazájuk iránti kötelességüknek
erejükhöz és viszonyaikhoz mérten
eleget tegyenek. És ez annál elszomorítóbb,
mert ezen jelenségekkel ép a példát adni hivatott
intelligencia körében találkozunk I
Közgazdasági életünk egyik kiválósága azt
mondja: .Az arany a bankba való, a szabadon
heverő készpénz a hadikölcsönben nyerjen
elhelyezést I* Ezen kijelentésnek minden
egyes szava ma úgyszólván követelmény,
minden egyes betűje megszívlelendői
Aki hadikölcsönt vesz, az csak más formát
ad pénzének, csak más köntösbe bujtatja azt,
de nem válik meg tőle, hanem a szokottnál
Jóval magasabb gyOmölcsöztetés mellett, pénzét
csak gyarapítja és növeli.
A bécsi lapok jelentései szerint mult szombaton
az olasz háboru jeleinek hatása alatt a
közönség valósággal ostrom alá vette a jegyzéseket
elfogadó pénzintézeteket és a második
osztrák hadikölcsön sikere jóval fogja felülmúlni
az elsőnek eredményét.
Nem kételkedem benne egy percig sem,
hogy Magyarország népe — az eddigi jelek
legalább arra vallanak — szintén tudni fogja
hazája iránti kötelességét és a második kölcsön
eredménye nem fog mögötte maradni az
elsőnek. Magyarország paritásosai! íoya kivenni
a maga részét a kölcsönjegyzés versenyében
és ha a paritás! kulcsszámot ezen hazafias
aktusnál javítani fogja, ugy ez csak
dicsőségére fog válni!
Nem kételkedem benne, hogy Nagykanizsa
és Zalavármegye hazafias polgárai ezen alkatommal
Is ugyanazon szeretettel és lelkesedéssel
fognak csatlakozni a kölcsönjegyzők ama
nagy tömegéhez, mely az első kölcsön fényes
sikerét biztosította. — Nagykanizsa városa
200.000 koronás jegyzésével erre megadta a
követendő példát I
Zalavármegye az első alkalommal mintegy
12 millió koronával járult hozzá a hadikölcsön
milliárdjaihoz. A pénzbetétek állománya a
lefolyt hat hónapban megyénkben oly rohamosan
és oly arányban emelkedett, az elhelyezést
nem találó pénzkészletek annyira
felszaporodtak pénzintézeteinknél, hogy Igen
kedvezőtlen eredménynek kellene minősítenem,
ha megyénk nem érné el a múltkori jegyzés
kétszeresét.
Mlndezekutin nincsenek aggályaim aziránt,
hogy a holnap lejáró, május 26-lkl határnapig
mindazok, akik eddig még nem vették ki
részüket a jegyzésből, a legutolsó napon
sietni fognak a haza és önmaguk Iránti kötelességüknek
eleget tenni, — az eddig való
netánl mulasztásukat pótolni és ezzel a jegyzésnek
és ezzel hazánknak ügyét diadalra
juttatni.
Oroszország pénzügyminisztere, Bark, hogy
az orosz hadikölcsön sikerét biztosítsa, egy
„kényszerkölcsön" nagyon is kétélű eszközének
alkalmazását tervezi.
Ml magyarok megadjuk hazánknak a háboru
további viseléséhez szükségeltető eszközöket
önmagunk, megadjuk nem a kötelesség muszájérzetével,
hanem szeretettet, lelkesedéssel, hazánk
szebb és jobb jövőjébe vetett bizalmunkkal.
Nagykanizsa, 1915. május 25.
Forbáth Artúr.
HÍREK.
Csibikc.
Weinhardt százados emlékére.
Tul volt a harmincon, százados volt s
azok, akik szerették, — pedig mindenki szerette,
— még mindig Csibikének becézték. Ó
megmaradt Csibikének s ennél szebb emléket
Igazán nem hagyhatott volna maga után.
Nem volt tüneményes egyéniség, nem volt
ragyogóan n3gy katona, betölthetetlcn ürt
sem hagyott maga után s mégis sokan vannak,
akik fájdalmas veszteségnek érzik a halálát.
De hozzátartozott Kanizsához, az életünkhöz
s az életünkből, — ugy érezzük most, —
hiányzik valaki.
Hát lehet e szebb és meghatóbb valami,
minthogy egy katonát, egy kapitányt Csibikének
nevez egy egész város? Érzik e a melegséget,
a dédelgető szereietet, amely mágikus
erővel árad ebből a puha és gyöngéd szóból,
amelynek tágysága annyira ellentétben
állott viselőjének zoidori sivatásával ? Igaz,
hogy ebben fórja volt a civilruhás férfiakkal
Szemben. A fegyvernem, amelyet szolgált, a
drága és csodálatos szó: honvéd: annyi
acélos és nemes dísszel övezte, hogy férfias
pusztizsének veszélyeztetése nélkül is megmaradhatott
Csibikének, örökké mosolygó,
nagy gyermeknek.
Aztán kitört a háboru s Csibike — akkor
még főhadnagy, — mosolygott ezen Is. A
hangja nem lett halkabb, a keze nem reszketett
s mikor százada élén, kivont karddal
haladt a vasúti állomás felé, mindenki számára
volt egy búcsúzó mosolya. Isten vele, Csibike,
— zengett fájóan a szivünkben, a torkunkat
elszoritotta valami, a mellünk ben fuldokolt a
sírás és nem tudtunk mosolyogni.
ó, hiszen többen, sok százan Is elmentek
akkor, de Cslbikében mindannylokat egyszerre
szerettük és sirattuk.
hogy egy furcsa és Idegen hangztsu névvel
többet jegyzünk-e föl vagy nem. Meghalt a
monarchiáért és eltemették 1915. május 24-én
Nagykanizsán. Sírjáról bizonyosan nem feledkezik
meg a kegyelet s magyar földben bosnyák
testvérünk bizonyai édesen alussza örök
álmát.
Bauiiljiik kaÉnMnikill
Eljegyzés. Krátky Oyörgy, a nagykanizsai
20. honvédgyalogezred főhadnagya, dr. Krátky
István városi főjegyző testvéröccse eljegyezte
Salzmann Miclt, Salzmann Ede főmérnök és
vasgyártulajdonos leányát PUsenben.
Bosnyák temetés Nagykanizsán- Amióta
háboru zug fölöttünk, töméntelen, fáradt, elgyötört,
szürke, kis zsoldosát a Halálnak temettük
el a fekete kanizsai földbe. Valamikor
— milyen légnek is tűnik — fájdalmas eseménye
volt a kanizsai utcának a háborús temetés.
Az első hónapokban zokogó, megrázott
és felkavart lelkű emberek impozáns tömege
kisérte a gyászinduló komor ütemére haladó
egyszerű katona-koporsót s a sortűz a sírgödör
fölött apokaliptikus elképzelések lavináját
Indította meg bennünk. Ma már elfásultunk
s érzéketlenül haladunk tova a katonai gyászmenet
mellett. De az a temetés, ami tegnap,
pünkösd hétfőjének délutánján ment végbe
Nagykanizsán, föl rázta a kanizsaiak érdeklődését.
Egy szegény bosnyák katonát temettünk
tegnap, a mohamedánok halotti szertartásának
szabályai szerint. A hadügyminisztérium
ugyanis elrendelte, hogy minden elhunyt
katonát a saját vallásának szertartásával kell
eltemetni s miután Kanizsán nincs mohamedán
pap, a kórház parancsnokság kérésére Qyőrből
küldtek egy századosi rangban levő Imim-ot.
Az exotikus külségű pap a kora reggeli órákban
érkezett meg. Az elhunyt bosnyákot délután
négy órakor temették el a kathollkus
temetőben, hatalmas tömeg részvéte mellett.
Hogy hívták amig élt? — Igazán .mellékes,
fl Déllvasut badlmenetrendje. Közöltük
legutóbb, hogy a szombat é| vasárnap közötti
éjféltót kezdve a Déllvasut két Nagykanizsán
kezdődő vonalán, a nagykanizsa—barcsi és a
nagykanlzsa—prágerhofl vonalakon hadlmenetrend
lépett életbe. Ennek folytán a jelzett
két irányban újból csak hatósági igazolvánnyal
lehet utazni, ugy mint az a háboru első heteiben
minden vonalon volt Barcs és Piágerhof
felé a hadimenetrend teljesen bizonyhtan
Idejű tartama alatt ezentúl napjában csak
két olyan vonat közlekedik, melyen polgári személyek
is utazhatnak. A Déllvasut uj hadimenclrendje
a következő:
Nagykanizsa—Prágethof között: A 208.
számú postavonat (I. II. és III. osztályt indul
Nagykanizsáról délután 5 óra 19 perckor,
Csáktornyára érkezik este 8\'16-kor, onnét
tovább Indul 8 28 kor és Prágerhofba érkezik
éjjel 12-6-kor. A 208. számú életmezésl vonat
(csak III. oszt.) indul Nagykanizsáról éjjel
11 óra 11 p-kor, Csáktornyára érkezik 216-kor
és Prágerhofba reggel 6 óra 6 perckor.
Visszafelé: A 235. számú postavonat(I—III,
oszt.) indul Prágerhofból este 8 óra 51 perckor,
Csáktornyára érkezik éjféli 12 óra 3 perckor
s Nagykanizsára reggel 3 óra 16 perckor.
A 211. sz. élelmezési vonat (csak lift. oszt)
Prágerhofból reggel 6 27-kor Indul, Csáktornyára
érkezik 939-kor s Nagykanizsára délután
12 óra 52 perckor.
Nagykanizza—Barcs között: A 908. számú
postavonat (L 111. oszt.) indul Nagykanizsáról
reggel 5 óra 53 perckor, Oyékényesre érkezik
7\'53-kor, onnét tovább indul 758-kor s Barcsra
érkezik délelőtt II óra 25 perckor. — A 928.
sz. élelmezési vonat (csak III. oszt.) indul
Nagykanizsáról este 9 óra 53 perckor, Oyékényesre
érkezik II óra 53 perckor és Barcsra
reggel 3 óra 25 perckor.
Visszafelé: A 923. sz. postavonat (I—III. oszt)
Barcsról indul délután 6 óra 13 perckor,
Oyékényesre érkezik este 9 óra 39 perckor
és Nagykanizsára II óra 50 perckor. — A
903. sz. élelmezési vonat pedig (csak 111. oszt)
Barcsról indul hajnali 2 óra 13 perckor,
Oyékényesről 5 óra 41 perckor s Nagykanizsára
érkezik reggel 7 óra 50 perckor. .
Barcs és Pécs között az alábbi vonatok közlekednek:
Barcsról indul délután 12 óra 55
perckor, Pécsre érkezik 2 óra 37 perckor. —
Visszafelé: Pécsről Indul délután 3 óra 20
perckor és Barcsra érkezik 5 óra 13 perckor.
(Vagyis aki reggel 5 óra 53 perckor elutazik
Nagykanizsáról, Barcsról kerek másfél órai
várakozás után utazhat tovább és délután fél
3 órakor érkezik Pécsre. — Visszafelé pedig
Pécsről délután negyed 4 órakor indulva,
Barcson való kerek egy órai várakozás után
indul tovább és éjfélkor érkezik Nagykanizsára.)
Barcs és Pakrác között a rendes vasúti
közlekedés áll fenn.
Itt van helye azon kósza hirek cáfolafának
is, mintha a nagykanizsai postaforgalomban
ujabb korlátozások lennének. A levélposta
közlekedése minden irányban teljesen
normális, az Interurbán telefon sem szünetel,
csupán a háboru első napja óta érvényes
némi korlátozások alá esik ugy a telefon,
mint a teljesen normális távlróforgalom.
I l ü i u u k i üfenJIpíukl
4. OICJÜ. ZALAI H KLAP 1; 15. május 25
I M f f t i j f u í i r KésiiBiytírsasio
ligitiiíisii
mint hivatalos aláírási hely elfogad
jegyzéseket
1915. É - I 6%-OS ÉS 572%-OS
állami láradékkolosonre
eredeti feltételek mellett.
Milliós jegyzések a hadikölcsönre. A
második nemzeti hadikölcsön sikeréi olyan
példák biztosítják, melyek igazán a legszélesebb
körök áldozatkészségét kell, hogy mozgásba
hozzák. A bennünket közelebbröl érdeklődók
óriási jegyzések közül való az
alábbi három : Megyéspüspökünk.báró Hornigg
Károly veszprémi biboros 1,000.OCX) koronát
jegyzett a hadikölcsönből, a veszprémi káptalan
szintén 1,000.000 koronát s a nagykanizsai
Patria pótkávégyár tulajdpnosa, a Frank
Htmik és Jiai világcég ugyancsak egy millió
korona jegyzésével járult hozzá a második
hadikölcsön sikeréhez.
Kanyarójárvány Csáktornyán. A kanyaró,
mely a téli hónapokban egész Zalavármegyében
erősen grasszált, de a legtöbb helyütt
teljesen megszűnt, Csáktornyán, ahelyett, hogy
csökkent volna, a nyár közeledtével mind
nagyobb arányokat ölti. Olyan méreteket
ölt már a csáktornyai kanyaró, hogy a város
területén lévő állami elemi népiskola összes
osztályait, a tanítóképző Intézettel kapcsolatos
gyakorló iskolát Is mindkét kisdedovodát
Szalmay József járási főszolgabíró május 19-én
további intézkedésig bezáratta.
f i polgárőri szolgálat. Ma, kedden este
az alábbi polgárőrök fognakrendöri inspekciót
teljesíteni:
Csányi Elek, Metz József, Grflnwald László,
Orünbaum Henrik, Fischer Ignác, Tóth József,
Ott Lajos, Schlossarek István, Steiner Fülöp,
Ehrenstei.i Károly, Acs Ignác, Stern Dávid,
Lőwy Oéza. Czleber János, öslerreicher Samu,
Schreiber Adolf, Szattler Jenő, Horváth László,
Berdin Márton, Czulek László, Bozó Mihály.
MEO N Y Í L O T T ! éSzívós Antal mflórás és látszerész
uj Üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javitást nagy gonddal
végez.
Szerkesztő: GOrtlar látván.
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
• r o n r i n A Colmari borterr
t l V l U U l U , melési intézet, a
csász. és kir. földmivelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és klr.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztositanak.
Dr. Ascbenbrand-léle RÉZRÉMPOR
(12% rézgáilc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I* Haynnga Rafflabúocs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCBWARI és TADBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
1
M l a y e r K á r o l y
ruhafestő, vegytisztitó, plissirozó és gőzmosó gyára
NAGYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
fer OyOjtőtelep: Főtér, Korona-szálloda,
Talafon atám 2N, SDr|lit)í<lm • Mayar faatS.
Elvállal férfi- és nöi ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
fehérneműt, inget
gallért és kézelőt
és minden egyéb háztartási cikket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
és pontosan eszközöl Jutányos árban.
1w 1 •R • nA 1w1m 1m Lí\\ Rm0»o»zogn,ó!-«k»é««p* . Tp«aI»liooot am.
Május hó 25* és 26-án kedd és szerda Esy orcz, két lélek
Látványos kémdráma 4 felvonásban.
A suszter és a szobaúr, vigjáték.
Telepltesek Orengonban, természeti kép.
Háborús A. B. C., komikus. A dlsztorta,
humoros.
lestü vállalata
HQfiykanlzso. nosyar-u. Z3
Előadások hétköznap 6 és S órakor, vasárés
finnepnapokon 3, 5. 7 és 8 órakor.
Rendes helyárak. - Buffett.
Klvúlfl inlnősíső imperátor foju burgonya
100 k i l o g r a m m o n k i n t
o nosykonfzsai Tárházban
átvéve és kifizetve
K 14.— árban eladó.
hftzhoz szállítva
K 14.30 árban.
Jelentkezés a Tárházaknál.
Telefon 65.
boni S külföldi faerezés
mőríúoy ntdnzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázlat
r a j z z a l főlszólltásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
MECiH9D!T9TTUKl
A V I L Á 6 9 T !
Bútorozott lakos
2 esetlei 3 utczal szoba, villany,
vízvezeték, NrdSszoba, meilékhelyttfiekkel,
esetlei kflIOn Istűllö kocsiszínnel
bérbe adatik azonnolro.
Postafiók 64. szám.
« • ! > « » - I.
Előadások hétköznap 6 és 9, v a s á r - é s flnnepnap
3, 3, 7 és 9 órakor. - Rendes helyáralr.
Ve zérképviselet:
GUTENBERG NYOMDA: MIMIIM Nyomatolt a kiadótulajdonosnál Gutenbcrg-iiycmda (MOnz é$ Goldbcrger) Nagykanizsa.
J
I I I . évtolyam. Nagykanizsa, 1915. május 26. szerda 117. szám ZALAI HIRLAP { ö r u n d a l m l és k ö z g a z d a s á g i n a p i l a p .
«löflB«t**l Aram • HelybtB bázhox hoidva 1 hóra I\'K.
I | T M tzáa 4 fillér Vidékr®, poatAn . . I hóra 1*90 K.
Ny tittér éa hirdetések megállapított árak szerint.
Alapltot\'a :
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Outenberg-nyorniía Ctcngcry-nt 7.
Telefon: Síerkesttó»*g 41. Kiadóhivatal 41.
Az erkölcsből is megárt
a nagyon sok s végre is nem bizhatjuk
az isteni gondviselésre vagy a történelmi
igazságszolgáltatásra, hogy Olaszországgal
leszámoljon. Hagyjuk léhát a nemes
felháborodást, mert bármilyen megvetésre
méltó is, mégis csak ellenségünk
most már az olasz s ezért kell, hogy
komolyan vegyük.
Egy pillanatig sincs okunk kételkedni
végső győzelmünkben vagy azt hinni,
hogy Olaszország közbelépése elöntő
jelentőségű lesz — az entente javára.
Ennek a hitnek azonban nem szabad
megakadályoznia bennünket abban, hogy
a legkomolyabban készüljünk a leszámolásra
Olaszországgal szemben Is.
Ez az intelem nem katonáinknak és
hadvezéreinknek szól. Ok megmutatták
és megmutatják még egyre, hogy tudják
ml a tennivalójuk. A nyugatgaliciai, győzelmes
előnyomulás, a visszavívott Középgallcia:
mindarról énekel, hogy a katonák
a helyükön vannak.
Ne bántsuk ml az olaszokat, bizzuk
ezt a katonáinkra, majd elinlézik ők ezt
is. Aki tiz koronát jegyez az uj hadlkölcsönre,
az ezerszerte hazafiasabban
cselekszik, mint aki napokon át szidja
és gyalázza az olaszokat. Az olasznak
ez nem árt és ml csak olyasmit cselekedjünk,
ami a hasznunkra van.
Zárjuk szivünkbe a feltörő haragot,
hogy ne távozzék el onnan időnek előtte
és serkentsen, sarkalljon e nemes harag
a súlyos időkhöz méltó magatartásra
bennünket. A tiz hónap óta tartó háboru
sok tanulsággal tett gazdagabbá
mindnyájunkat és láttuk, hogy az itthonmaradottak
nem mindig méltók a harctéren
lévőkhöz. Láttuk és megjegyeztük.
Ennek azonban nem szabad előfordulnia
többé. A béke reménye, amely
olyan csodálatos termékenységgel virágzott
kl néhány hónap előtt, máról holnapra
; e gyöngéd, szép virágzás hosszú
időkre elhervadt. A megpróbáltatás legsúlyosabb
hónapjai köszönlöttek ránk s
ma már bün, halálos bün lenne a békére
gondolni. A háboru ki tudja, meddig
[art még s most már igazán itt az Ideje,
hogy a legkomolyabban fölkészüljön a
harcra mindenki — itthon is.
Az acélos szólam, amely már szinte
frázissá kopott, uj és minden eddiginél
teljesebb életet nyert. Katona, harcos
hős kell hogy legyen ma mindenki, az
is, aki itthon maradt, ön is, aki rossz
kenyér miatt panaszkodik, ön is, aki eddig
papiros-bakkancsokat és elfoszló szövetet
szállított a katonáknak, ön is, aki
eddig lovakkal csalt, kijárt, irodákban
maradt, klsvlndllzte magát a katonaság
alól, ön Is, aki ráült a pénzére s ön ls,
aki eddig csak siránkozni és kétségbeesni
tudott. Győzelmünk kell: ez most már
bizonyosabb, mint valaha ; győzelmünk
kell, hogy elrettentő példát mutassunk
az utókornak, hogy megbüntessük a hitszegést:
— de ezért a győzelemért
mindenkinek harcolnia kell. Ugy-e megértjük
egymást?
Az olasz háboru.
Jelentéktelen határharcok.
Trieszt. Az olasz szárazföldi határon
még mindig nem fejlődölt ki jelentékenyebb
katonai akció, hanem csupán
hzok az előőrsi csatározások Ismétlődtek
még mindig, melyek a hadüzenet
utáni első napon megindultak. Előőrseink
tegnap ismét két kisebb hidat felrobbantottak
a határon, miközben határerődelnk
az olasz hadállásokat lőtték. Az
olaszok nem viszonozták a tüzelést. Az
olasz határról a lakósság mindenütt fejveszetten
menekül délre. A határmenli
olasz községek közül gránátjaink többet
felgyújtottak. Ezek még mindig égnek.
Szakítás
Török és Olaszország között
Konstantinápoly. Olaszország konstantinápolyi
nagykövete tegnap délután
elutazott a török fővárosból.
Ezzel a szakítás Olaszország és Tö
rökország között forma szerint is
megtörtént-
Szénhiány Olaszországban.
Lugano. Az olasz admiralitás közlése
szerint Olaszország nagy szénhiány előtt
áll. Az olasz hajózás és vasutak csak
három havi szénkészlettel rendelkeznek.
Az olasz kormány az egész országban
lefoglalta a privát szénkészleteket.
A 24-iki bombázás.
Trieszt. A hadüzenetet követő reggelen
az osztrák-magyar hadihajók által az
olasz partok ellen Intézett flottaakció
rengeteg károkat okozott. A parti olasz
helységek közül számosat össze-vissza
lőttek hadihajóink. Az anconai kerületben
Jesslben egymagában 200 halottja
van a bombázásnak.
Olasz árulás a Házban.
Tisza tytvfln na« vMbwtot
Ma délelőttre összehívott ülésén a
magyar országgyülés is rányomta a történelmi
bélyeget arra a gazságra, amit
Olaszország gálád orvtámadásával a
nemzetek becsülete ellen elkövetett. Az
egész civilizált világ tudomásul fogja
venni a magyar országgyűlésen a kormányelnök
szájából elhangzott igazán
objektiv kritikát, mely az olasz perfidiát
pucérra velkőztetve mutatja be a világnak.
A történelmi jelentőségű országgyűlésről
ez a telefoni tudósítás szól r
Budapest. A Ház mai ülésén Beöthy
Pál elnökölt.
Napirend előtt szólásra állt fel gróf
Tisza lstván miniszterelnök és hosszú
beszédben foglalkozott az olasz hadüzenettel
és annak előzményeivel. Részletesen
cáfolta Salandra olasz miniszterelnök
hazugságait és az eredeti okmányok
felolvasásával bizonyította be, hogy a
monarchia nem szegte meg Olaszországgal
szemben a hármasszövetségi szerződést
a Szerbiához intézett ultimátummal.
Felolvasta ezután Tisza István gróf III.
Viktor Emánuel olasz király levelét, melyet
a mult év nyarán Ferencz József
királyhoz intézett, s amelyben az olasz
király Olaszországnak a háború végéig
való semlegességét jelentette ki. Olaszország
később diplomáciája utján is
1 I I I nemzeti H á - k i i r e
(1915. évi 6%-os és 5\'AVo-os llosy. Mr.
Állami Adómentes JMkkfilttf 11)
eredeti aláírási fellételek mellett a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
nagykanizsai fiókja, mint hivatalos alfllrűsl hely
jegyzéseket elfogad.
A Jenüzések n i i H o n l t é i f t e o tantlIAk m o s U l u f i i i k i t n$u)t rendkívül cIObvSs feltételek mellplt.-wfl
2. otda!. ZALAI liiKLAI\' L915. máfus L6.
nyilatkozott semlegességének fentartására
nézve és háborúnkat jogos önvédelemnek
deklarálta, Tudomásul vettük
ekkor Olaszország semlegességi nyilatkozatát
és elfogadtuk a közvetítésekre
vonatkozó afánlkozását.
Mult év december havában szólt először
Olaszország területi kompenzációkról.
Ekkor elvileg elfogadtuk igényeit,
melyekre nézve mególladodások jöttek
létre a monarchia és Olaszország között.
A követelések után azonban uj követelések
jöttek és az olasz kormány makacs
szívóssággal igyekezett megszerezni
a monarchia ősterületeli. Március
9-én a monarchia ujabb területi engedményekel
helyezett kilátásba Olaszországnak,
mely ezeket keve&elte és közölte
ismeretes teljesíthetetlen föltételeit, melyekről
mindazonáltal tárgyalásokat kezdettünk
:
Nem hihettük, hogy egy civilizált állam
a XX. században háborút kezdjen, amikor
felajánlották neki azt, amit józan
ésszel követelhet. A hadüzenet mégis
megtörtént, szégyenére az egész civilizációnak.
Az eset egyedül áll a világtörténelemben,
mely az olaszhoz hasonló
galádságot nem jegyzett fel. De ml nem
rettenünk meg és szembenézünk még
annyi veszéllyel is. Tiz hónapon át megállítottuk
a gigászi méretű orosz haderői,
mely fölött végül döntö diadalt
arattunk.. S mikor győzelmeink gyümölcse
már az ölünkbe .hullaha, ismét
túlerővel kerülünk szembe. De a száz
év előtti történelmi nagy magyar országgyűlés
jelszava: »Moriamur pro rege
nostroU (Királyunkért meghalunk!) él
még minden magyar lelkében s dicső
német szövetségesünkkel ésamónarchia
népeivel hatalmas szövetségben meg fogjuk
törni a pokol eie/ét Is.
Viharos taps és éljenzés követte a
miniszterelnök szavait. Majd
Apponyi Albert gróf emelkedett szólásra
és arra kérte a kormányt, hogy
gondoskodjék a magyar katonák dicsőségének
a történelemben méltó módon
leendő megörökítéséről.
Az Indítvány a legáltalánosabb helyeslésre
talált és Apponyi emelkedett tónusu
szavaira keletkezett tapsviharban a miniszterelnök
is résztvett.
A japán-kínai egyezség.
Rotterdam. Pekingből kábelezik, hogy
ott tegnap aláirtak a Japán és Kina között
felmerült konfliktus elintézése gyanánt
létrejött megegyezés aktáit.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos) Középgaliciában a
szövetséges csapatok a Sienievától a felső
Duyeszterig terjedő egész arcvonalon nagy
orosz erőket megtámadtak. Mackensen vezérezredes
hadserege, melynek kötelékében az
o»xtrák-magyar 6-ik hadtest harcol, elfoglalta
Rpdymnot és a várostól keletre és délkeletre
előnyomult ellenség ellen. Az ellenséget, aki
számos ellentámadással vissza akarta foglalni
ax elve^tetj területet, mindenütt visszavétettük,
miközben 21.000 hadifoglyot, 39 ágyút és
több mint 40 géppuskát vesztett. Puhalló és
Böhm-Érmolli-féle hadseregek, amelyek Przemysltől
délkeletre törnek dőrt,\'elkeseredett
harcok közt tért nyertek és visszavetették az
ellenséget a Polánla mélyedésen keresztül. A
támadást az egész arcvonalon folytatjuk. Az
északkeleti hadszíntéren egyébként a helyzet
változatlan. Délnyugaton a tiroli és karlnthlál
határon kisebb ellenséges osztagok, főképpen
alpesi vadászok, Itt-ott átlépték a határt. Ahol
állásaikra bukkantak és lőttek rájuk, visszafordultak.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Flandriában tegnap támadásainkat
Ypern Irányában folytattuk. Rohammal
elfoglaltuk a Vlarninghe majort továbbá
a Belewaalrde majort és közelebb jutottunk
Hoogehez. Ezen harcokban 150 foglyot
és 2 gépfegyver jutott kezünkre. Armen-
Ilerestöl délre Neuve-Chapelle és Oivenchy
között és Loretto magaslattól északra az ellenség
részleges támadásait véresen visszavertük.
Neuvillenél az ellenségnek lövészárkokban ro*
hamra készen álló csapatai tüzérségi tüzelésünk
miatt nem tudtak kifejlődni. St. quentinnenél
lelőttünk egy ellenséges repülőgépet.
Keleti hadszíntér. Dubissa mellett Rosienétől
keletre csapataink megtámadták szemben
álló nagy orosz erőket, megverték és súlyos
veszteségeik mellett a folyón át kergették.
2140 oroszt elfogtunk és 5 gépfegyvert zsákmányoltunk.
Tovább délre Elragola Irányában
több nagyon heves orosz támadás az ellenség
nagy véráldozatai mellett meghiusult.
Délkeleti hadszintér. Mackensen vezérezredes
hadserege tegnap Przemysltől északra
ujabb offenzívába lépett. A támadás ismét
teljes sikerrel járt. Eddig 153 tiszt és mint
21.000 főnyi legénység esett fogságunkba, 39
ágyú köztük 9 nehéz ágyú és legalább 40
gépfegyver jutott a szövetséges csapatok kezére.
Az oroszok ezenkivül súlyos veszteségeket
szenvedtek.
A miniszterelnökség sajtóosztálya
Városi közgyűlés.
300.000 korona hadikölcsönt
Jegyez a város. — Az 1915.
évi költségvetés letárgyalása.
(Saját tudósítónktól.) Tegnap délután tartotta
Nagykanizsa város képviselőtestülete
nevezetes közgyűlését, melynek rövid, de igen
fontos tárgysorozata hatvannégy megjelent
városatyánál nagyobb érdeklődést Is megérdemelt
volna. A tegnapi városi közgyűlésen határoztak
ugyanis elsősorban arra nézve, hogy
mily összeget jegyezzen a második nemzeti
hadikölcsönből a város, másodsorban pedig
tegnap tárgyalta le a városi közgyűlés Nagykanizsa
város ez évre szóló költségvetési
előirányzatát. Sok üres szalmacséplés után
nagynehezen megegyezett a közgyűlés abban,
hogy Nagykanizsa város 300.000 koionát legyez
a hhdlkölcsönból. Még több, de sokkal
értékesebb beszéd után hagyták helyben a
tanács által előterjesztett 1915. évi városi
költségvetést, mely egyébként úgyszólván
teljesen az 1914. évi mintára készült, mint
ahogy ebben a hábo\'rus esztendőben nem is
tartalmazhat valami sok újítást. A tegnapi
közgyűlésről szóló részletes tudósításunk a
következő:
Elnök: dr. Sabjdn Oyula polgármester.
Előadó: dr. Krátky István főjegyző.
Napirend előtt közli az elnök a képviselőtestület
érdemes tagjának, Dolmányos Oyörgy
VI. kerületbeli képviselőnek halálát és jegyzőkönyvi
emléket Indllványoz a megboldogultnak.
Ugyancsak napirend előtt Eperjesy Oábor
azt Indítványozza, hogy a város — tekintette
a szentferencrendi házfőnök minapi katasztrófájára
— újból keresse meg a Déllvasutat,
hogy a Csengerl-utl és Kazlnczy-utcai svasuti
^(járóknál a kocsiközlekedés részére vagy a
stnek fölött, vagy azok alatt csináljon áthidalást.
Remete Oéza indítványára a képviselőtestület
Ozorai házfőnök szerencsétlenségére
vonatkozólag részvétiratot intéz a Szentferencrendhez.
A hndlkölcsön-jtgyzés.
Dr. Krátky István főjegyző ismerteti a
tanácsnak a pénzügyi bizottság véleménye
alapján készített javaslatát, mely 200.000 korona
hadikölcsön-jegyzésról szól. A 200 ezer korona
három városi alapból van kombinálva és
pedig a következő összegekből: 55 ezer
korona a r. kath. templomépítés! alapból,
120 ezer korona a színházépítési alapból és
25 ezer korona a gyáinl tartalékalapok terhére.
Remete Oéza a komoly, történelmi időkre
való utalással minden rendelkezésre álló
összegnek hadikölcsönkötvényre leendő fordítását
kívánja. Indítványa az, hogy 400.000
koronát szavazón meg a város.
Dr. S-.ibján Oyula: Nekünk a miniszteri
rendelet érielmében Is tekintettel kell lennünk
a helybeli pénzintézetek teherbíró képességére,
mert az alapok a helybeli intézeteknél vannak
s azoknak kellene ily nagy összeget kifizetniük.
Dr. Szabó Zsigmond kiegészül Remete
indítványát azzal, hogy tényleg csak 200.000
koronájába kerüljön a városnak a jegyzés, a
kötvények 50% erejéig lombardlrozni kell azt az
osztrák-magyar banknál s igy a 200 ezer
koronával 400.000 korona lesz jegyezhető.
Ujnépi Elek Ernő: Nagykanizsa nein maradhat
mögötte a hazafiságban más városoknak
és teljes mértékben helyesli dr. Szabó indítványát.
Dr. Miklós Dezső uj indítványt tesz, az
arany középutat ajánlja: ne csináljon adósságot
a város, ha van pénze s jegyezzen lombardirozás
nélkül 300.000 koronát.
Dr. RotschUd Jakab is Remete és dr. Szabó
indítványa mellett emel szót, dr. Frled Ödön
szintén.
Ötvös Emil: A városnak semmikép sem áll
érdekében az adósságcslnálás(a lombardirozás),
ha van pénze. Előrelátónak kell lenni. Nem
vállalhat a város kockázatokat, mert a lombardlrozásnak
egy évi lejárata van, amikor a
bank követelni fogja a differenciát
Dr. Sabjáh Oyula polgármester a 300.000
koronás, készpénzzel való jegyzést javasolja,
még pedig a következő összegekből: 55 ezer
koronát a templomépítés! alapból, 130 ezer
koronát a színházépítési alapból, 75 ezer
koronát a gyámpénztári tartalékalapból (fentebb
e elmen csak 25 ezer korona szerepelt), továbbá
uj tételek gyanánt 15 ezer koronát a városi
nyugdijalapból és 25 ezer koronát az árvaházalapból.
Elek Ernő fentartja eredeti indítványát.
Névszerinti szavazással a módosított tanácsi
javaslat győz 62 szavazattal 2 ellenében, vagyis
Nagykanizsa városa 300.000 koronát Jegyez
a második hadikölcsönből.
Az uj latanyaépítés.
Dr. Krátky István főjegyző: Ismerteti az
egész kaszárnyaépitésl ügy történetét, ugy
ahogy azt a Zalai Hírlap annak Idején részletesen
közölte. A közgyűlési döntésre váró
lényeg most az, hogy a városnak 88266 korona
15 fillérbe kerül a harmadfélmllllós
kaszárnya telkéhez való hozzájárulás (négyszögölenklnt
3 korona), továbbá öt kut épilése
és egy 400 méteres makadám ul létesítése. E
/ "> . • • \' \' • V w
1915. május 26. ZALAI HÍRLAP 3. o.dal.
kiadásra a katonatartási alap megtakarított
összegei bőséges fedezetet nyújtanak. A kiadást
nagy egyhangúsággal, szónélkül megszavazta
a közgyülés. AZ 1915. évi költségvetés.
A v. számvevőség tervezete szerint 80<>/0
volt pótadókulcs. A nehéz helyzet fo\'ytán
ezt a pénzügyi bízottság jelentősebb változtatások
nélkül redukálta ugy. hogy lehetségessé
vált a tavalyi és több éVi 73% fentartása. —
Az egymillió koronát meghaladó kiadásokkal
megállapított t. évi városi költségvetést annak
összeállításakor szintén Ismertette a . Zalai
Hirlap" s azt a közgyűlésen különben is
felolvasottnak tekintették. Csupán egy csomó
kérvényt terjesztettek elö a közgyűlésnek,
köztük elsőnek a főjegyző kérvényét, kinek
— tekintettel polgármesterhelyettesi funkcióira,
_ junius 1-től járó 1400 korona személyi
pótlékot szavazott meg a közgyűlés. Farkas
Ferenc rendőrkapitánynak évi 480 korona
segélyt szavaztak meg, Székely Nándor városi
mérnöknek pedig eddigi 400 korona személyes
pótlékán felül 400 korona családi pótlékot.
Horváth István városi adóellenőr személyi
pótlékát 300 koronával emelték.
Remete Géza a mezőőröknek és adóhivatali
becsüsöknek javasol megélhetésre elegendő
fizetésemelést. A mezőőrök havi 25 koronát
kapnak, ezek évi 40 koronás drágasági pótlékát
100 koronára javasolja emelni. A becsüsöknek
ncdig lakbér (280 K) megszavazását
kéri.
Ujváry Oéza közel háromnegyed órás érdekes
és ötletes beszédben szólt hozzá a költségvetési
javaslathoz. A kültanácsosok havi
36 koronás diját 100 koronára kivánja felemelni,
mert ők naponta több órán át vannak
feletósséges munkájukkal elfoglalva. Majd a
külvárosi és kiskanizsai utcák siralmas állapotait
vázolja. Rézletes utcajavitási programm
készítését és végrehajtását kéri és annak kimondását,
hogy Kiskanlzsán kötelező legyen
a járdaépítés. A vásártér problémájánál hoszszan
időz. Ennek reformját nem akadályozza
a háboru, mert az biztos, fokozatos jövödelmet
jelentő beruházás. A vásárteret mai helyéről
elvinni nem szabad, hanem ott kell jelentékenyen
bővíteni. Mai helyén azért kell
hagyni a vásárteret, mert a vásárosok csak
jöjjenek át továbbra Is a városon, melynek
nagy haszna van belőlük. A vásárok számát
kell szaporitani Nagykanizsán, mert a
vásárok számos helynek úgyszólván kizárólagos
nagy jelentőséget adnak. A piaci mészárszékek
ellen is szól és sürgeti a vásárcsarnok
mielőbbi megcsinálását, mely Igen jó üzletnek
fog bizonyulni s annak megépítésére vállalkozó
is bőven fog akadni. Végül a legnagyobb
nagykanizsai városfejlesztési problémát, az
erdők kikeblezésének ügyét tárgyalja nagy
hozzáértéssel. Mint az erdő és legelőbizottság
elnöke szakszerű felvilágosításokat ad erről a
nagyszabású tervről, mely ha valóra válik,
Nagykanizsának 1800 katasztrális holdnyi erdejéből
dúsan jövedelmező szántóföld lesz: a
városi háztartásnak olyan állandó jövedelemforrása,
mely pótadóemetés nélkül is a legnagyobbszabásu
városfejlesztést tervek megvalósulását
lehetségessé teszi.
Plánder Boldizsár azt javasolja, hogy a kiskanizsai
gyalogjárók költségét csak felerészben
viseljék a háztulajdonosok, s felerészben
« város.
Bunczom József a katonaság gyakorlatai által
megrongált legelők helyreigazítását kéri.
Dr. Sabján Oyula polgármester reflektál a
költségvetéshez elhangzott beszédekr. Nem oly
produktív a költségvetés, - úgymond - mint
szeretné, de majd Javulni fog a helyzet. Az
erdők kíkeblezése csakugyan óriási jövedelmeket
fog biztosítani a városnak, akkor telik
majd mindenre. A váíá\'teret kell rendezni, de
nem fűz ehhez a város forgalmának növekedésére
nézve olyan vérmes reményeket, mint
Ujváry. A tapasztalat szerint a vásárok forgalma
mindenütt évről-évre csökken. Az erdők
kikeblezésének ügye folyamatban van. Vásárcsarnokot
azonban a mai viszonyok között
lehetetlenség létesíteni. A kiskanizsai utcák
alapos rendbehozására bőven fog telten! a
felszabaduló erdők Ingatlan-Jövödelméből. —
A kültanácsosok díjemelésére nézve azt javasolja,
hogy a ket szorgalmasan dolgozó kaitanácsos
— Kálovlcs József és Plánder Oyörgy
— kapják meg az elhunyt és a hivatalát nem
végző két kültanácsos fizetését is.
Az 1915. évi költségvetést a közgyűlés a
tanácsi és polgármesteri javaslatokkal egyhangúlag
elfogadta.
Egyéb ügyek.
Már esti 7 órára járt az idó, amikor sor
került a tárgysorozat 4. pontjára: az 1915.
évi rendőrségi államsegély felosztására, ami
majdnem pontosan a mult évi keretek között
történt. A 18,000 korona felosztásának javaslatát
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Ezután a városi közkórház uj alapszabályaiban
eszközöltek a belügyminiszter kívánságára
néhány apróbb módositást, majd negyed
nyolckor az Illetőségi ügyek kerültek sorra és
értek véget néhány perc alatt.
HÍREK.
Sypnlewszky György ezredes — n
Lipótrend lovagja. A nagykanizsai 20. honvédgyalogezrednek
sebesülten itthon levő
parancsnokáról, Sypnlewszky György ezredesről
legendákat beszélnek katonái. A 20. honvédgyalogezred
a háboru elejétől fogva mind a
mai napig a legrettegettebb az oroszok előtt.
És ez kizárólag Sypnlewszky György ezredes
személyes bátorságának eredménye. A 20-as
honvédeket ezredesük nem szokta rohamokba
küldeni, hanem mindenkor vezette őket a
rohamokba, mindig, a legvészesebb körülmények
között is az ezred élén. A háboru
elején ezt a rettenthetlen hősiességet a hadlékitményes
vaskoronarenddel honorálta őfelsége,
mig most a legmagasabb rendjelek
egyikével, a hadiékitményes Lipótrendel tüntette
ki a király főtisztjeinek egyik legkiválóbbját.
Sypniewszky ezredes magas kitüntetése büszkesége
az egész 20. honvédgyalogezrednek, de
büszkesége egész Nagykanizsa városának is.
fl kanizsai fémgyűjtés eredménye. A
nagykanizsai Központi Jóléti Iroda mint minden
téren, ahol valami munkára vállalkozott, — a
.fémet a hadseregnek* jelige alatt Indított
munkában is Igen kiváló eredményeket produkált.
A Jóléti Irodát ebben a munkájában a
helybeli főgimnázium, felsőkereskedelmi és
állami polgári iskolák növendékei segítették.
A kanizsai fémgyűjtés a napokban fejeződött *
be. Különös elismerés illeti meg a polgári fiúiskola
növendékeit, akik a legnagyobb szorgalommal
és buzgalommal egy álló héten keresztül
teljesítették lelkiismeretesen hazafias kötelességüket.
Az összegyűlt fémeket a kereskfdetmi
miniszter rendelete szerint a Közpotfl
Jóléti Iroda a cs. és kir. tüzérségi szertárba
Székesfehérvárra küldte el. At összegyűjtött
fémek összsúlya 2891 kgr; értéke 7750 koropa
60 fillér. Részletesen kimutatva kfllön kűlfcn
ládákban osztályozva és csomagolva elküldetett
5 láda 480 kgr. vörösréz, értéke: 2160 - K.
17 láda 1658 kgr. sárgaréz/értéke : 5139*80 K.
8 láda 588 kgr. ólom, értéke: 352- 80K. 1 láda
32 kgr. spiater, ériéke 1920 K. 133 kgr. cink,
értéke 78 80 K. A fémgyűjtés körül hervadhatatlan
érdemet szerzett azon nagy munkával,
amit nap-nap után teljesített, Markó Nándomé
úrasszony, kiről példát vehetnének sokan,
sokan...
Hatósági rézgállcosztás Nagykanizsán.
A pünkösdi ünnepeken és tegnap közel ezer
nagykanizsai szőlősgazdát látott cl a nagykanizsai
rendőrkapitányság a tavaszi szőlőpermetezéshez
szükséges rézgáliccal, melyet
a főispán utján a koimány juttatott a kanizsai
hatóságoknak. Pontosan 768 gazda kapott
eddig rézgálicot, mintegy 40 métermázsát.
Ebből a mennyiségből fölösleg senkinek nem
jutott, abból magának senki el nem raktározhatott,
de a későbbi, másodszori permetezéshez
újból lesz N\' \'kanizsán megfelelő inenylségü
hatósági rézgálic. Akik eddig elmulasztották
a rézgálicért való jelentkezést, ezt még
24 órán belül pótolhatják. Holnap, csütörtök
délután 5 óráig még lehet kapni a rendőrkapitányságnál
rézgálicot, de holnapután már
lezárják két hónapra a hatósági rérgálicvásárt.
A Néptakarékpénzár Részvénytársaság
Nagykanizsa
mint hivatalos aláírási hely elfogad
jegyzéseket
1 9 1 5 . M 6 % - o s é J 5 \' A ° / o - 0 S
állami járadékkölcsön
eredeti feltételek mellett.
Zatal tanítók bőst halála. A zalai tanítóságot,
melynek Igen sok tagja teljesiti a harctéren
a haza iránti kötelességét, már eddig
is súlyosan megtizedelte a háboru. De még
mindig ujabb áldozatai vannak a háborúnak
a zalai tanitók között. Ma az alábbi hősi
halált halt zalamegyei tanítókról vettünk hirt:
Kéri János muracsányi áll. isk. tanitó, tart.
m. kir. honvédhadnagy, április hó 21-én éjjel
2 órakor a kárpáli harctéren, gránátcsapás
következtében hősi halált halt. A csukaházi
temetőben helyezték el örök nyugalomra.
Budai József kotori közs. isk. tanító és Matuka
István ligetfalvl tanitó szintén az északi harctéren
vérzettek a magyar hazáért, melynek
egész életpályájukat is szentelték.
MEO NYÍLOTT I éSzívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutí-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltáat nagy gonddal
végez.
* :jrr,T-i~ ^ z •«-. t tft.-atfnx.-jj.Wi-. Xtft . j 1.1 •mmhmmhiwu^
Felelős szerkesztő: Qüriler István.
I I•R • A•H• •I i mRooirozogról uktcéi pi. Tptkafoloo taZW..
Május hó 25- és 26-án kedd és szerda Egy arcz; két lélek
Látványos kémdráma 4 felvonásban.
A suszter és a szobaúr, vigjáték.
Tejepitesek Orengonban, természeti kép.
Háborús A. B. C„ komikus. A dlsztorta,
humoros.
Etóadáaok hétköznap 0 ét 0 órakor, v«tárét
Bnnapnapokon 3, 5. 7 éa 9 órakor.
Rendas helyárak. — Botfett.
4. oldal. 1915. május 26.
Bútorozott lakás
Z esetles 3 ntczal -szoba, villany,
vízvezeték, fürdőszoba, mellékhelylsésekkel,
esetlei külön Istálló kocsiszínnel
bérbe adatik azonnalra.
Postafiók 84. szán.
Mayer Károly
ruhafestő, vegytlsititó, plissiroió góxmosó gyára
NAOYKANIZSA, - KÖLCSE VTCA 19. siám.
Oyüjtötelep: Főtér, Korona-axálloda.
Ttltfoi Mám 2*9. SOrtSnyclM « H«j.f !••»*.
Elvállal férfi- és nói ruhákal festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
a fehérneműt, inget a
§ gallért és kézelőt a
és minden ejyéb háztartási clhket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
és pontosan esikOzfil jutányos árban.
festi vállalata
)Í0MZSD,H0$y0H.Z3
honi S külföldi faerezés márvány utániatok festése.
Épölet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Mivészl s z l n é r z é k ö n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA Csengery-ut 7. sürgönyeim:
^llgS^ Gutenbergnyomda
•• M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
% ^ p P Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatolt a kiadótulajdonosnál OutcnUcr7-nyomda (MüíTéTttoldbcrgcr) Nagykanizsa. 7
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. május 27. csütörtök 118. szám ZALAI HÍRLAP t á r s a d a l m i és k ö z
MlÖfiKftUal fcrakt Helyben taArhoz. Hordva 1 bóra I K.
Bgiea ( z im 4 fillér Vidékre, pottán . . I hórc 1*50 K.
NylIHér éa blrdetékrk megállapított trák szerint.
^ a s d a s á g l n a p i l a p .
Alapitot\'a:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal: OatcnbcrK-nyumda Cucnjery-ut 7. i x ia
Telefon: Szerkeaztóitg 41. Kiadóhivatal 41.
A második M M \\ m
és Q harctéri helyzet.
Az első hadlkölcsön kibocsátásakor
lörlént, hogy csapataink kénytelenek voltak
a Visztulától és a Santól Németország
határához közel a Varta folyóhoz és
Krakó várához visszavonulni.
A kishitűek aggódva féltették akkor
az első hadíkölcsön sikerét a kedvezőtlenül
alakult harctéri helyzettől, de az
eredmény fényesen rájuk cáfolt. Magyarország
és Ausztria lakóssága —
rendületlenül bizva fegyvereink diadalában
— minden várakozást messze felülmúló
bőséggel bocsátotta hadvezetőségünk
rendelkezésére a hadjárat vitelére
szükséges anyagi eszközöket.
A második hadlkölcsön kibocsátása
egybeesik az oroszok kórpáti támadásainak
teljes összeomlása nyomán megindult
és páratlanul fényes győzelmekben
gazdag nyugatgaliciai offenzlvánkkal.
Közben azonban Olaszország felől fenyegető
felhők tornyosulnak. Mindhiába 1
Mert a ml lelkes közönségünk rendületlen
önbizalomnak éppoly hatalmas
ere/ével karolja fel a második hadikölcsönt,
mint az első kibocsátását.
És ez természetes Is, hiszen érezzük
mindnyájan, a háború tizedik hónapjában
határozott körvonalakban kibontakozó
helyzetkép a mi erőnket olyan
fensőbbségesnek mutatja be a legnagyobb
katonai és gazdasági hatalmakkal szemben,
hogy másodrendű katonai erők felvonulása
győzelmes és harcedzett seregeink
ellen legfeljebb a háború befejezését
késleltetheti, de kivívott felsőbbségünket
már nem érintheti. A lodzi, a
limanovai nagy diadalok, a második
mázuri fényes győzelem, a most lefolyt
nyugatgaliciai, mindent elsöprő támadásunk
szemünk előtt érlelik meg a muszka
kolosszus összeroppanását.
Másrészt az orosz áradat hasztalan
próbálkozása Krakó és Porosz-Szilézia
felé, a milliós hadsereggel megkísérelt
kárpáti áttörés borzalmasan véres összeomlása,
a nagy hangon ismételten bejelentett
francia-angol offenzivák siralmas
kudarca világosan jelzik ellenségeink
tehetetlen vergődéseit és egyre fogyó
energiáját. Nem tekintve ellenségeink
korábbi milliós veszteségeit, egyedül az
oroszok három hónapon át tartó kárpáli
offenzivájának visszaverése és nyugatgaliaiai
előretörésünk foglyokban, elesettekben,
sebesültekben és betegekben
körülbelül egy millió embernyi veszteséggel
sújtotta az orosz haderőt, amit
" a n n y i vérvesztés után pótolni már
többé nem képes. Galicia területéről
vonul ki az orosz, mig ml és a németek
egyre nagyobb ellenséges terület birto-
Ily körülmények között erőnk és az
igazság érzetében, gyökeredző öntudatos
bizalommal nézhetünk a jövő elé és ha
győzelmünk kibontakozni kezdő papja
elé itt-ott borús felhők tornyosulnak,
csak hatványozzák erőfeszítésünket, hogy
*a tlz hónap véres küzdelemmel megszolgált
végleges diadalt kezeink közül
"kisiklani ne engedjük,, A második hadlkölcsön
sikerét az olasz hitszegés nyomán
támadó erkölcsi felháborodás elemi
ereje csak impozánsabbá fogja tenni.
A világháború.
Az olasz háború.
Csak őrjárat-harcok folynak
Lugano. A tiroli és karintíai határról
ma is c&sk apró csetepaték hire érkezik.
Komoly összeütközés a két uj ellenség
csapatai között még mindig nem történt,
csupán őrjáratok tüzeltek egymásra és
az olasz patroulllok tegnap ismét mindenütt
hősiesen megfutamodtak.
Jent! föhercei a főparancsnok.
Bécs* Az olasz határra állított
osztrák-magyar haderő főparancsnokságát
Jenő főherceg vette át,
kinek az ujan kreált katonai rangra, vezérezredessé
való kinevezését a hivatalos
lap mai száma közli. Jenő főherceg
a jelenlegi háborúban a Szerbiából kivonult
haderők reorganizálásával adta
bizonyságát hadvezéri képességeinek,
melyekre az Olaszország elleni háborúban
méltó feladatok várnak.
Német és törökosszág
és az olasz háború.
Berlin. A Berliner Tagblatt jelenti
Chiassóból, hogy bár Olaszország eddig
forma szerint nem üzent Németországnak
háborút, az Olasz lapok mind ugy irnak,
minlha a két állam egymással már hadiállapotban
lenne. — Törökország se kapott
még hadüzenetet Rómából és a két
állam között mindeddik a diplomáciai
viszony se szakadt még meg, mert Törökország
római nagykövete tegnap még
Rómában volt, sőt látogatást tett Sonnino
olasz külügyminiszternél. Ez a látogatás
azonban valószínűleg bucsulátogatás volt
mert a diplomáciai szakítás itt is minden
órában várható.
Ejy tiroli közséí átengedése.
Sajtóhadiszállás. A közvetlenül az
olasz határon fekvő Este községet a
hadvezetőség Ideiglenesen átengedte az
olasz Tivoli kerülethez való csatolásra,
mert a község természeti fekvése olyan,
hogy az ellene irányuló olasz katonai
akció esetén házai és lakóssága a legnagyobb
pusztulásnak volnának kitéve.
Ezt akarja az ideiglenes átengedés
megakadályozni.
Letartóztatott rlmtnll németek.
Trieszt. Rimininek hadihajóink által
történt bombázása után az olasz hatóságok
a Spiess-féle sörfőzde német munkásait
letartóztatták. Az a vád ellenük,
hogy a bombázás előtt jeleket adtak
hadihajóinknak.
Az olasz sajtó.
Lugano. Az összes olasz lapok teljesen
felhagytak a tárgyilagos tudósításokkal,
amióta Olaszország és a monarchia
között megkezdődött a háború. A német
és osztrák-magyar hivatalos háborús
jelentéseket nem közlik és a legutóbbi
középgalíciai nagy diadalainkat is teljesen
ellhalgalják.
Bulgária semleges.
A üolfiűr-töröR megegyezés.
Koppenhága. A szentpétervári
Novoja Vremje cimü lapot hitelei
helyen felhatalmazták annak közlésére,
hogy Bulgária és Törökország
között legutóbb létrejött titkos
megállapodások formális megegyezéssel
végződtek. A lap az elkeseredés
hangján írja, hogy ezzel
Bulgáriának e háború teljes befejezéséig
való semlegessége végleg
biztosítva van. A megegyezés szerint
Törökország .visszaadja Bulgáriának
az általa három év előtt
elfoglalt területet Drlnápollyal
együtt egészen az Enos-Midia vonalig.
Konstantinápolyban a bolgár
javaslatra vonatkozólag a nagyvezir
minisztertanácsot hívott egybe,
mely azt elfogadta. Megállapítható,
irja a Novoja Vremje, hogy Bulgária
az ententre nézve végleg elveszett.
Uj sikereit Galíciában.
Sajtóhadiszállás. A diadalmas középgalíciai
harcok még mindig tartanak. A
Jaroslau és Radymno közötti uj frontáttörés
után kezdődött éktámadás nagy
vehemenciával folyamatban Van és ennek
az uj hatalmas diadalnak méretei
2. Clüa;. ZAiAl IíiKLAP 1915 május 27.
óráról-órára növekednek. — Przemysltől
délkeletre is mind közelebb jutunk
a Przemysl--lembergl vasútvonalhoz,
melynek elérése Przemysl sorsára döntő
jelentőségű lesi — A németek Beszkid
hadtestje Haszakovtól északkeletre igen
fontos magaslatokat foglalt el. — A
SOdarmee feltartózhafaílan tömegével is
mind közelebb jut Stryj városához, mely
után már Lemberg következik. — Délkeletgaliciában,
Bukovinában és Oroszlengyelországban
úgyszólván telje* nyugalom
VvUl.
A mlnlszterelnSR Bécsben.
Keleti hadszíntér. Mackensen vezérezredes
hadseregének támadása jól halad. Radymnótól
délkeletre heves harc után elfoglaltuk Suelte
helységet. Radymnótól keletre orsztrák-magyar
csapatok elfoglalták a San
mire d, Sanon való átkelést
tettük. Továbbá északra csapataink a harc
után elérték a Lazytő! és Larzkytól keletre
fekvő vidéket és a Korzenica Zapalow vonalat.
A Laubuszowka mentén a hadifoglyok
száma és a zsákmányolt hadiszer szaporodik.
A miniszterelnökség sajtóosztálya
xr vjaar,ess . - u
Bécs. Tisza István gróf miniszterelnök
ma reggel titkárának, Latinovics Endrének
társaságában Bécsbe érkezett.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Északkeleti hadszintér.
Przemysl ellen tart a csata Mackensen
vezérezredes támadva a San mindkét oldalán,
délkeleti irányban sikeresen nyomul elóre.
Radymnotól keletre a Sanon való átkelést kiküzdöttük.
A IV. osztrák-magyar hadtest rohammal
elfoglalta a zagrodyl hidfől. E várostól
keletre Przemysltől délre és délkeletre
hadseregeink az oroszoknak erős, részben betonozott
állásai ellen lassan előrehaladó támadásban
vannak. A legutóbbi kél nap harcaiban
beszállított foglyok száma 25 0C0 rel
emelkedett. Hadianyagban tegnap estig 54
könnyű, 10 nehéz ágyul, 64 gépKgyvett és
14 lőszcrkocsit zsákmányoltunk. A Dnycsztertól
délre és Oroszlengyelországban az általános
helyzet változatlan. A Visztulától északra
egy ütközetben 998 oroszt elfogtunk.
Délnyugati hadszíntér. Tirolban egy ellenséges
különítmény bevonult Codlnoba (indicaria)
Padon-szorosnál, Marindától északkeletre
az olaszok az első lövésekre megfutamodtak.
A karínlhiai határon csapataink több
támadást az olaszok jelentékeny veszteségei
mellett visszavertek. Plöckentől nyugatra az
ellenség megfutamodott és hátrahagyta fegyvereit.
A partvidéki határterületeken eddig
még nem fejlődtek ki hareok.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. A Bellewaarde tótól
nyugatra újonnan elfoglalt állásaink ellen intézett
éjjeli ellenséges előretörést könnyű
szerrel visszautasítottuk. Az angoloktól zsákmányolt
géppuskák száma tizre emelkedett.
Oivencytől északkeletre a szincs angoloknak
tegnap este sikefpit legelői lévő árkunk egyik
kiszögelő részének birtokába jutniok, továbbá
délre Kievin és Loretto magaslat között délután
a franciák nagy, mélyre tagozott támadást
kezdtek, amely teljesen^1 meghiusult. A
souchez-bethunl úttól északra és délre eleinte
sikerült az ellenségnek árkainkba behatolni,
de éjjeli támadással ezeket ismét teljesen
visszafoglaltuk. Száz francia hadifogoly maradt
kezünkben. Soucheztől délre is fehér és
szines franciáknak itteni vonalaink ellen több
Ízben ismételt erős támadásai közvetlenül az
akadályok előtt teljesen összeomlottak. Az
ellenség mindenütt Igen súlyos veszteségeket
szenvedett. A Loretto magaslaton folyt harcoknál
különösen kitűnt egy a sziléziai gyalogezred.
Az ellenségnek Bols de Pretree keleti
részén ellenünk Intézett előretöréseit
könnyű szerrel visszavertük. Leustól délre
pilótáink lelőttek egy ellenséges repülőgépet.
Négy és félmillió
korona hadikölcsönt
jegyeztek Nagykanizsán.
Jutilus hó 7 - ig meghoszszabbitottták
a jegyzést.
Tegnap, május 26 án volt <.z utolsó napja
a második nemzeti hadikölcsön jegyzésének,
de már délután az összes helybeli pénzintézetekben
tudták, hogy a kormány a jegyzési
terminust közel két héttel meghosszabbítja. A
meghosszabbítás indokai nyilvánvalóak és
kézzelfoghatók: az utóbbi napokban az egész
magyar közönség minden érdeklődését az olasz
kérdés fejteményel kötötték le, viszont nagyon
sokan vannak, kiket kizárólag az olasz háború
kitörése indít a hadlkölcsönjegyzés hazafias
kötelességének teljesítésére. Ehhez pedig Idő
kell. Ezt az Időt junlus 7-éig szóló aj temlnnsban
szabja meg • a magyar kormány, mely
tegnap este sajtóirodája utján a Zalai Hírlap-ot
is táviratilag értesítette a jegyzési terminus
meghosszabbításáról. Mielőtt még a nagykanizsai
pénzintézetek értesültek volna a terminus
eltolódásról, már elkészítették összegező számításaikat,
melyeket minden Intézet rendelkezésünkre
bocsátott. Ez adatok összegezése
azzal az örvendetes meglepetéssel szolgál
mindnyájunknak, hogy Nagykanizsa város népe
már eddig is többet jegyzett a második nemzeti
hadlkölcsönből, mint az elsőből. Igaz
büszkesége lehet ez Nagykanizsa városának,
mely a maga részéről valóra váltotta azt a
reménységet, hogy a második nemzeti kölcsön
sikere még az elsőnek pazar sikerét is felül
fogja múlni. Nem befolyásolja ezen eredmény
általános értékét az, hogy bár egynek kivételével,
az összes helybeli pénzintézeteknél kevesebbet
jegyeztek most, mint első ízben, —
ezt az egész dillerenciát egymagában a Pesti
magyar kereskedelmi bank nagykanizsai fiókjánál
történt jegyzések egyenlítik kl és emelik
az első kanizsai hadikölcsönjegyzés eredményének
fölébe. A kereskedelmi bank fiókjánál
ugyanis közel 600.000 koronával többet jegyeztek
most a kanizsaiak, mint elsőizben.
Noha a jegyzési terminus meghosszabitása
után még nem végleges a kanizsai jegyzési
eredmény, tekintettel arra, hogy máris elértük
az 1. hadikölcsön kanizsai sikerét, kiválóan
érdekes azoknak a beszédes számoknak regisztrálása,
melyek a IJ. hadlkölcsönnek már eddig
is elért nagyszerű sikeréről számolnak be.
Mint fentebb jeleztük, a helybeli intézetek
közül egyedül a Pesti magyar kereskedelmi
bank nagykanizsai fiókja volt az, ahol ezúttal
többet jegyeztek, mint első Ízben. Ezt kell
tehát elsősorban említenünk. A kereskedelmi
bank fiókjánál a nagykanizsai jegyzések összege
2 millió és 24 ezer korona (az I. hadiköicsönnél
1,434.700 K. összeg szerepelt), tehát mintegy
600 ezer koronával több, mint első ízben.
Ezen összeghez tartozik még 342 ezer korona,
amit azonban nem kanizsaiak, hanem vidéki
magánfelek jegyeztek a bankfióknál, melynél
tehát eddig 2,366,750 koronányi jegyzés történt.
Teljesen hiányzik azonban a bankfiók
nyugati . hldfőjéL _ kimutatásából azon vidéki pénzintézetek jegyst
is kikényszerl- zése, melyek a Kereskedelmi bank gyűjtőhelyei
és a kanizsai fiókhoz tartoznak. Ezek
összege mintegy 2 millió koronára becsülhető
s így a kanizsai bankfiók egész produkciója
ezúttal már eddig is meghaladja a 4 és fél
millió koronát. (Az I. hadikölcsönnél összesen
4 millió korona volt a fiók produkciója.)
Az eredmények nagyságának sorrendjében
második helyen a Nagykanizsai bankei>yeslllet
következik, melynél összesen 720.000 koronát
jegyeztek. (Az I. hadlkölcsönnél 750.000-t.)
A 720.000 koronából 620.000 K. 5Vs%-ós
jegyzés, 100.000 K. pedig 6%-os. Az intézet
igazgatóságának jegyzése a fenti összegben
50.000 koronával szerepel.
A Nagykanizsai Takarékpénztári 635.200
koronát jegyeztek (az I. hadlkölcsönnél 852.150
koronát), amiből 193.700 K. 5VJ%-OS, 441.500
korona pedig 6%-os jegyzés. A takarékpénztár
saját jegyzése ez összegekben 100 ezer
koronával szerepel. Az intézet a hadikölcsön.
jegyzés céljaira a betéteket korlátlanul rendelkezésre
bocsátotta.
A Délzalal Takarékpénztár nál 478,700 K,
összegt t jegyeztek a II. hadlkölcsönre(az I.-re
634.350 K.-t), amiből 123.500 K. 5«/,%-os,
365.200 K. pedig 6%-os jegyzés. Az intézet
saját jegyzése 100.000 korona, a város jegyzése
ez intézetnél 75 ezer korona, az intézet
igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak
jegyzése pedig 83.700 korona.
A Zalamegyei Oazdaságl Takarékpénztár
produkciója 364.600 korona (;iz I. hadikölcsönnél
volt 460.000 K.). melyben a város 75 ezer
koronával, az Intézet maga pedig 100 ezer
koronával szerepel. Az egész összegből
219.000 K 5\'/,%-os, 145.100 K. pedig 6%-os
jegyzés.
A Néptc.karékpénzlár ezuttáli jegyzéseinek
összege 111.100 korona (az I. hadlkölcsönnél
167.500 K.), amiből 100.000 K. 5\'/, percentes,
10.500 K. pedig 6% kamatozású kötvény.
összegezve ez adatokat, a már megállapítható
nagykanizsai jegyzések összege 4 millió
433 ezer 600 koronát tesz, ami azonban,
tekintettel a jövő hónap 7-éie kitolt ujabb
aláírási terminusra, még bizonyosan jelentékenyen
emelkedni fog.
H B R E K .
Dr. Hegedűs György katonai érdemkeresztje.
A honvédség Rendeleti közlönyének
egyik legutóbbi száma közölte, hogy
a nagykanizsai ügyvédi kar fiatal tagjának dr.\'
Hegedűs Oyörgy 20. honvéd gyalogezredbe!!
tartalékos hadnagynak az ellenséggel szemben
tanúsított hősi magatartásáért a III. osztályú
katonai érdemkeresztet adományozta. A szűkszavú
hivatalos közlemény mögött a hősi
romantikának nagy fejezetei állanak. E kitüntetéshez
mindenekelőtt azt kelt megjegyezni,
hogy dr. Hegedűs Oyörgy eddig az egyetlen
tartalékos tisztje a nagykanizsai 20. honvéd
gyalogezrednek, aki ebben a nagy értékű kitüntetésben
részesült. Ami pedig a katonai
hivatalos lap fukarszavu Indokolásának történelmi
hátteréhez tartozik, az a következő:
Mult év december 4-én—amikor dr. Hegedűs
a háború elején szerzett sebeiből felgyógyulva
már másodszor volt az északi harctéren —
Alt-Sandecnél 18 emberével gyalogtüzharccal
megtámadott egy orosz ágyuQ^get (8 ágyút),
azt a mellette lévő kozákfedezettel egyűt
május 27. 3. o.dal,
megfutamította és Neu-Sandecbe Űzte. —
Másnap, december 5-én Alt-Sandec előtt,
ahol a 20. honvéd gyalogezred félnapon át
tízszeres orosz túlerő ellen harcolt, mikor
már tovább tartani a pozíciókat nem lehetett
s amikor már az egész ezred jelentékenyen
hátrább vonult az egész védelmi vonalról:
dr. Hegedűs Oyörgy egyedül jóbarátjával, dr.
Berzsenyi László zászlóssal (dr. Berzsenyi
keszthelyi kir. közjegyző fiával) a vígig üres
lövészárkokban még két órán át benne maradt.
— Végül december 9-én Llmanovánál 38
emberével egy teljes orosz zászlóalj rohamát,
mely már közvetlenül a 9-es és az itt világhíressé
vált 13-as (Nádasdy) huszárok fedezékéhez
jutott, dr. Hegedűs visszaverte s az
oroszoknak óriási veszteségeket okozott. Ennek
az orosz zászlóaljnak visszaverése az
egész limanovai front megtartására nagy befolyással
birt. Dr. Hegedűsnek utóbbi nagyszabású
haditényét — melyet éppúgy, mint
az előbbi kettőt, a legnagyobb személyes
bátorság bravúrjával hajtott végre — a 9-es
huszárok parancsnoksága a 20. honvég gyalogezredhez
intézett külö^i átiratában Ismerte el,
közölve, hogy dr. Hegedűs hadnagy és 38
embere ar. egész lovasbrigád akcióképességét
mentette meg cz alkalommal. Nem hagyható
itt említés nélkül, hogy a limanovai bravúrért
a 20-as honvédek közül mind a 38 ember
vitézségi • érmet kapóit, akikkel dr. Hegedűs
azt végrehajtotta.
fl menekülő oroszok. Dr. Kovács Gyula,
klr. táblabiró, nagykanizsai vezető járásbiró
fiának, Kovács Tlbar honvédtüzér főhadnagynak
tollából mlr több érdekes harctéri tudósítást
közöltünk. Most arról a pánikszerű
menekülésről ir Kovács főhadnagy édesatyjának,
amellyel a Galíciában visszavonuló oroszok
győzelmes seregeink előtt futnak. Érdekes
és fölemelő érzéseket ébresztő levele szószerint
a következő:
Kedves drága jó atyám I
Reményleni, hogy mivel már Ismét továbbítják
a postát, lapjaimat megkapta s nem
aggódik miattunk. Elével három nappal ezelőtt
voltam együtt; nálunk vacsorázott. Most is
egy hadtestben dolgozunk s feltaithatatlanul
üzzük egyenlőre a Fejnélkül rohanó muszkákat.
Tegnapelőtt nagy tüzérségi tömegünk őrülten
tüzelt visszamenő orosz vonat és csapatoszlopokra,
melyek mint a csirkék futottak széjjel
s a legnagyobb rendetlenségben mentek. Isteni
látvány volt, örült az ember lelke. Eddig több
ezer foglyot ejtett hadosztályunk, némely napon
3000-et. Azt hiszem, mint egy kövön,
melyre folyton ütnek, most volt az első
repedés, mely után a többi könyebbeu málik
széjjel; vége az orosz offenzív erőnek s az
összes jelek arra engednek következtetni,
hogy ezen offenzivánk egy döntő győzelem.
Bár reményeink mind teljesülnének, akkor
őszkor ünnepelhetjük otthon a győzelmes
viszontlátás ünnepét. Számtalan üdv. és kézcsók
Tibor.
Megérkeztek Kanizsára az orosz foglyok.
Nagy feltűnést keltő menet vonult végig a
városon ma délután 2 óra tájban. Megérkeztek
Nagykanizsára a dunaszerdahelyi fogolytáborból
az orosz foglyok, akiket a kormány
Nagykanizsa város kérelmére a helybeli birtokosság
mezőgazdasági munkáihoz segítő munkások
gyanánt rendelt ki. Hatvan orosz logoly
érkezett a délutáni barcsi vonattal és 6 szuronyos
népfölkelő őrizete alatt négyes sorokban
végig a Kazinczy-utcán, a Fő-uton ó«
Teleky-uton át Sáncba vonultak, ahol a
Löwenfeld Joachim bérletéhez tartozó Ujmajorban
helyezték el őket. Végig a városon
ezernyi bámulója akadt az oroszoknak, akik
kíváncsi szemekkel nézegették a várost és
minduntalan néma mosollyal köszöntötték a
rájuk feledkező Járókelőket. A muszkák holnap
"ggel állnak munkába és pedig két 30—30
főből álló csoportban.
Ozorai Izidor emlékezete cim alatt közöltük
a minap dr.i.Lukács József tanár halotti
beszédéi, melynek kommentárja ugy szólt,
hogy az a beszédnek egész terjedelmében
való közlése. Ez téves megjegyzés volt, mert
a közlemény dr. Lukács beszédjét nagyon is
hézagosan és kivonatosan tartalmazta. A nagyszabású
beszéd lapunk egész terjedelmét Is
meghaladta volna. \'
Kaposvár bus nélkül. Érdekes, hogy a
husszükséglet körül milyen furcsa helyzetek
alakulnak kl. Csak ott van elegendő hus,
ahol a gazdák és a mészárosok annyit kérhetnek
a hus áráéit, amennyit akarnak, a
mihelyt a gazdának Is, a mészárosnak Is megszabbják
a szarvaimarha és kimérésre kerülő
hus árát, rögtön nincs Szarvasmarha és rögtön
azzal állanak elő, hogy beszüntetik a
husmérést. Ha egy szarvasmarháért el lehet
kérni 1000 koronát, akkor mindig lesz vágójószág,
ha egy kiló húsért 6 koronát lehet
számítani, akkor még egyelőre nem fogják a
husvágást és kimérést abbahagyni. A kapos-
V^ári mészárosok beadványt intéztek Kovács-
Sebesiyén Gyula dr/polgármesterhez, melyben
nyájas hangon bejelentik, hogy a hatósági
limitálás mellett nem képesek a közönségnek
hust mérni, mert tönkremennek. És ha továbbra
is a fejük felett lebegteti a hatóság Damokles
kardját azzal, hogy ha rendőrkapitány tulmagasnak
tartja a húsárakat, ez eselben
ellenük c\'járhat, akkor junius elsejétől kezdve
a közönségnek nem mérnek hust. Arra kérik
a polgármestert, hogy alakítson egy ármegállapitó
bizottságot, a melyben mészárosokat
is vegyenek be s a húsárakat napról-napra
állapítsák meg. Ez esetben nem hagynak föl
a husméréssel. ók nem akarnak a polgári
haszonnál többet, de ráfizetni sem hajlandók
a husárulásra. Kíváncsiak vagyunk rá, mit
fog cselekedni Kaposvárott a hatóság ? Szerintünk,
a drágaság elleni egyedüli módszer a
bojkott. De a meddig 1000 koronát k*p «
gazda egy szarvasmarháért s kilónként 5—6
koronánál is elkapkodják a hust, ha még
annyi lenne is, addig nem lesz olcsóbb a
hus. Bojkottáljuk a hust s mindazt a mi
tuldrága, mindjárt olcsóbb lesz. A vegetáriusok
százezrei igen jó egészségnek örvendenek. És
ha már okvetlenül .muszáj" hust fogyasztanuk,
fogyaszunk keveset. Elég egy héten egyszer
is hust enui. Ez az egyetlen mód a húsárak
leszállítására.
fl polgárőri szolgálat. Ma csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Böhm Jenő, Nikicser József, Hodics István,
Gábor István, Bencze Sándor. Csondor János,
Pecsics István, Sülé István. Bedekovlcs Istv.,
Poszovecz István, Stcinitz Gyula. Varga Sándor,
Eisinger Aladár, Ariner Sándor, Poszovec
János, Poszovec József, Sárecz György, Csuha
Pál, Borbély Lajos, Krausz Lajos.
MEONYILOTTI u- éSzívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szint
alatt (Vasutl-utca. Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Felelős szerkesztő: Qürtler István.
t
Fájdalmai gvászesetQnk alkalmából,
ugy belyböl, mint vidékről,
szóval és írásban nyilvánított és
vigasztalan hatott részvétnyllntkozntokért,
fogadják mladnyájan
leghálásabb köszönetünket,
Itogykanlzsa, 1915. májas 26. \'
tlüMRünlzsal zfirdo.
Kiváló miniséi! imperátor falu burgonya
100 kilogrammonkint
a nagykanizsai Tárházban
átvéve és kifizetve
K 14.— árban eladó.
házhoz szállítva
K 14.30 árban.
Jelentkezés a Tárházaknál.
Telefon 65.
U R A N I A m o z g ó k é p p a , o U Kosconjrt-ntca i. Ttlrioa Tti\'.
Asta Nielsen és Waldemár Psllander
felléptével, május hó 27-én és 28-án A fekete álom Erkölcsrajz 3 felvonásban. - Dán filmszenráció.
A fiam völgye, természeteredeti felvétel.
Az előkelő Idegen, rendkivül humoros.
Az életmentő, vígjáték.
Előadások hétköznap fl é« fl órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 é» 9 órakor.
Rendes helyárak. - BaMett.
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja a
D K T D f l P i n A Colmari borter- r u n u ü i u , mclési intézet, a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kédvező eredményt ért el
és a „Perocid"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. AscbenbroDd-fiii RÉZKÍNPOR
(12% rézgállc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I\' Moyuoga RatflaMiia Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
4 Oldal. ;;ALAI H RLAP
Bútorozott lahús
Z esetlei 3 utczal szófia, villany,
•Izuezetík, fürdőszoba, mellékhelylséíckkel,
esetles külön Istálló kocsiszínnel
bérbe adatik azonnalra.
Postafiók 84. SZÚD.
• 15 május 27
Nlayer Károly
rvhafeítA, Vffytisztitó, pll»siroió és gózmosó gyira
NAGYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. szátn.
Oyfljtótelep: Főtér, Korona-azálloda.
T»l«(*n Mám 299. SUrcSnyclm i May«r »••»*.
Elvállal férfi- és nfli ruhákat festés és.
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonvi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
A fehérneműt, inget gi
a gallért és kézelőt a
és minden ejyéb háztartási cikket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
és pontosan eszközöl Jutányos árban. I :
boni S h Dl földi faerezés
márvány ntdnzatek festése.
Épfllet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ű n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA
• mm—mmmm—m 1 Csengery-ut 7. ,4ÉÉÉk s ü r g ö n y e i m:
Gutenbergnyomda

Mn
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
• Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyamat >lt a kiadólulajdanornál Gutenberg-nyomda (MCnz is Goldbcrgcr) Nagykanizsa.
l l l . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. május 28. péntek 119. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• I f i f l . a t é a l Éralii Helyben báxhoi hordva I bóra I K.
• g j M u á u 4 fillér Vldékra, po«táo . . I bórt 1-90 K.
Nyllttér Mrdttév* mtfálltpltoll árak aitrlal.
Alapított:
Dr. H A J D U GYULA.
Kiadóhivatalt üuUntxrK-nyoreda C**ng«ry-at 7. ttiai.
TtUlom 9z«rk«aztóitf 41. Kiadóhivatal 41,
A kormány a nemzethez.
Mindenkinek kötelessége
hadikölcsönt legyezni.
Olasz szövetségesünk, aki felett 30
esztendőn át tartottuk oltalmazó kezünket,
aki a mi barátságunknak köszönhette
békéjét, haladását, anyagi\'és szellemi
javakban való előmenetelét, aki
egész birodalmat szerzett Afrikában,
amelyre a mi támogatásunk nélkül még
csak álmában sem gondolhatott, orvul
támadóit meg bennünket éppen akkor,
amidőn önként át akartuk neki adni
monarchiánknak olaszlakta határszéleit.
Elérkezettnek látta a pillanatot, eldobta
az álarcot, orgyilkos tőrrel hátbatámadja
egész Európának s az olasz nemzetnek
szabadságát is fenyegető orosz óriással
harcban álló monarchiát. De rosszul
számított. Tiz hónapi hősies küzdelemben
megtanultunk a túlerővel szemben
állani. Feltartóztattuk, megőröltük, futásra
kényszeritettük ^keményebb ellenségek
milliónyi hadát. Győztes seregeink nemes
haraggal párosult utálattal fordulnak
az áruló felé, hatványozott elszántsággal,
ujult erőt szegezve a7. uj ellenség
mellének, lovagias lelkének egész
valójában felháborodástól remegve, tettrekész
elszántságban égve áll az egész
nemzet uj harc felé menő katonáink
mögött.
Mint annyiszor a múltban, az uj ellenség,
az uj veszély ujult erővel váltja
ki a magyar jellem legdicsőbb tulajdonságalt.
Visszavonás, kishitűség, csüggedés
nem látható sehol. Az egész nemzet
egy nagy egységes tettre kész önfeláldozó
elhatározás. A kormány, amelyet
ezekben a nagy időkben állított a
nemzet élére az isteni gondviselés, érzi
a felelősség súlyát, a feladat nagyságát,
de érzi azt is, hogy mindenre képes és
mindenre kész nemzetre támaszkodhatik,
amelynek egyesíteni, szervezni és küzdelembe
vinni kell minden erejét.
Ezt várja a nemzet a kormánytól, ezt
parancsolja saját kötelességérzete, ezt
az egy célt szabad csak ismernie, hogy
méltónak bizonyuljon a nemzethez, mely
sorsának gondozójává tette őt. Ettől a
tudattól áthatva fordul a kormány a
nemzethez azzal a felhívással, hogy bocsássa
rendelkezésére minden téren az
egész vonalon összes erejét s a véráldozat
mellett, amelyet olyan pazar hősiességgel
ont a haza oltárára, a nemzet
gazdasági téren is adja a haza
szolgálatába erőforrásait. A háboru nemcsak
vért, anyagi javakat is kiván. A
győzelemnek gazdasági erőfeszítésünk
is egyik előfeltétele.
Teljes siker és teljes dicsőség csak
annak a nemzetnek homlokát övezheti,
amely gazdasági téren Is megüti a mértéket.
Ezt az áldozatkészségei, ezt az
elszántságot nyilvánította \'a nemzet a
háboru eddigi folyarpán zúgolódás nélkül,
tűrte a gazdasági bajokat, egymáson
segítve igyekezett a hadrakeltek
munkáját is teljesíteni. Fényes tanujeleit
adta a jószívűségnek, felebaráti érzésért
áldozatkész munkájának s az elsó
hadikölcsönnek példátlanul álló eredményével
ámulatba ejtette a világot.
Éppen mosí kevés nappal az olasz
árulás elótt fordult a kormány a második
hadikölcsönnel a nemzethez. Az
eddigi eredmény a nemzet önbizalmának,
gazdasági erejének és áldozatkészségének
ujabb tanújele, de most az uj ellenség,
az uj veszély láttára ujabb, fokozottabb
erőkifejtés szüksége mutatkozik.
Ezért a kormány meghosszabbította
a hadikölcsön eredetileg tervezett aláírási
határidejét és a hadikölcsön tömeges
Jegyzésére hiyja fel a nemzetet.
A nemzetnek rettenhetetlen elszántságát
ezen a téren is be kell bizonyítania. A
hadikölcsönben való részvétel becsületbeli
kötelessége mindenkinek, aki a
szükséges anyagi eszközökkel rendelkezik.
A háboru nagy tőkéket hozott forgalomba,
pénzzé tette a polgárok millióinak
terményekben, állatokban s más
árukban fekvő javait. Ennek a pénznek
egy részét fektesse mindenki a hadikölcsön
értékeibe. Annak fokozott tömeges
aláírása nemzeti cselekedet, amely
hatványozza a nemzet élethalál harcában
rendelkezésre alló anyagi és erkölcsi
erőt.
Budapest, 1915 május 27.
Tisza István s. k.
A világháború.
Az olasz háboru.
Olasz csapatok a Dardanelláknál.
Lugano. A Dardanellák szárazföldi
ostromához küldött olasz csapatok első
transportja már megérkezett rendeltetése
helyére. Mint Szalonikiből jelentik, tegnap
Rodos szigetén nagyobb olasz csapatokat
szállítottak partra.
fl IldóI Excelslor lerombolása.
Lugano. Az olasz hadvezetőség stratégiai
okokból leromboltatta Lidón a
világhírű Excelsior szállodát. (A lldói
Excelsiorban kanizsaiak közül is sokan
jártak és ezeknek bizonyára fájó érzést
jelent az ok nélkül való olasz háborúnak
ez a bár nem éppen nagy jelentőségű
pusztítása.)
fegyverrel lőttek az épületre, melyet nagyon
megrongáltak. Az anconai svájci
konzul hazamenekült Bernbe. Az incidens
ügyében Sonnino olasz külügyminiszter
felkereste Svájc római kövelét.
Pallavldnl ürsróf rendjelel.
Budapest. Pallavicini Sándor őrgróf
olasz rendjeleit beolvasztatta és azokat
hadsegélyezés céljára ajándékozta.
Elpisztilolák a volt tránörűkös viláját.
Trieszt. Néhai Ferenc Ferdinánd trónörökösnek
Északolaszországban lévő
cattaiói kastélyát a csőcselék megrohanta
és rémes rombolást vitt benne
véghez. A kastély majdnem teljesen elpusztult.
Az olasz kormány Florencben.
Zürich. Rómából jelentik, hogy az
olasz kormány székhelyét Flórencbe tette
át. Az olasz kormány költözködésének
pontos oka ismeretlen csak abban sejthető,
hogy a természettől nehéz olasz közlekedési
viszonyok folytán a kormány közelebb
akar lenni a hadmüveletek szinteréhez
(Merjük remélni, hogy az olasz
kormány még távolabb is óhajt majd
lenni a jelenlegi harctértől. A szetk. )
Egy svájcil konzulátus ostroma.
Bern. A svájciakkal is igen ellenszenvesen
viselkedő olasz nép Anconában
megtámadta a svájci konzulátus épületét,
mely ellen a tömeg valóságos ostromot
intézett. A tömegből számosan
Az orosz háboru.
További előnyomulás Galiciában.
Sajtóhádiszállás. Mackensen tábornok
seregei, melyek Radymnónál újból áttörték
az orosz ellentállás frontját, a Sanon
tul még mindig üldözik az újból megvert
orosz haderőt. Csapataink a Jaroslau-
przemysii vonalat keleti irányban 18
kilométernyivé elhagyták és Krakowiecig
jutottak előre. Most már Przemyslen tul
és/akról és délről egyaránt intézik támadásaikat
csapataink a przemysl-lembergi
vasútvonal ellen, melynek birtoka
eldönti Przemysl sorsát. — Linsingen
seregei Stryj körül szintén óráról-órára
mindnagyobb tért nyernek. Az oroszok
itt is folytonos visszavonulásban vannak.
2. uida..
Riga érik.
Rotterdam. Hiteles jelentés szerint
az oroszok R\'^nból lázassan szállítják
el készleteiket, mert a németek rohamosan
közelednek a kdetitengeri legfontosabb
orosz kikötőváros felé.
Ejy ansol csatahajó pusztuldsa.
Rotterdam. A londoni admirali\'ás hivatalos
jelentése szerint a P. incess l\'cnc
angol segédcl\'káló a Dardanelláknál
fekvő Serres sziget közelében felrobbant
és elsfllyedf. A híjó egész legénysége
elpusztult. A hajó elsüllyedésének oka
még nincs megállapítva.
Eliűlyeüt Kereskedelmi hajóit.
Koppenhága. A Betti dán gőzös az
északi tengeren torpedótól találva elsülyedt.
A hajó legénységét megmentették.
Rotterdam. A Nabressa angol kereskedelmi
hajó ugyancsak torpedólövéstől
elmerült a tengerben.
H ö f e r j e l e n t é s e .
Budapest. (Hivatalos)
Északkeleti hadszíntér. A Przemysl körüli
terepen a szövetséges csapatok c;kcs( rcdett
harcokban tovább nyomulnak. Radymnótól
keletre a IV. hadtest csapatai rohnnunt elfoglalták
az oroszok által makacsul védett
Nienonice helységet és a Horogysko magaslatot.
Újból tf)bb mint 2000 oroszt elfogtak
és 6 ágyút zsákmányoltak. Przemysltől délkeletre
Hussakow vidékén a szövetséges csapatoknak
sikerült az ellenség fővédelmi vonalába
benyomulniok és az oroszokat visszavetniük.
Itt 2800 hadifogoly került kezünkre és
14 géppuskát zsákmányollunk. A harcok tovább
folynak. Egyidejűleg tegnap a mi csapataink
és a Linsingen-hadsereg német csapatai
Drohobyctól délkeletre és S\'ryjnél sulyus
harcok után áttörték az ellenség erődített
arcvonalát és az oroszokat visszavonulásra
kényszeritették. A támadást itt is folytatjuk.
A Pruth vonalán és Oroszlengyelországban
a helyzet változatlan.
Délnyugati hadszíntér. Tirolban az ellenség
Trientól délkeletre néhány ponton nehéz tüzérséggel
bombázni kezdte határéi őditményeinket.
Caprilenéla Cordeorle völgyében géppuskáink
tüzelése megsemmisített két olasz
századot. A karinthiai határon csak eredménytelen
ellenséges ágyútüzelés volt. A partvidéken
az olaszok több helyütt átlépték a határt.
Azokat az ellenséges osztagokat, amelyek
állasainkig nyomultak előre, visszavetettük.
Höfer altábornagy.
A l n é m e t e k h a r c a i .
Berlin. A nagyföhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. A franciák nem törődve
a május 25-iki teljes kudarccal, Vernelles és
a Loretto magaslat között megismételték áttörési
kísérleteiket. A
tíz kilométeres keskeny
területen igen nagy erőket vittek rohamba. J\\
támadásokat azonban mindenütt visszavertük.
Állásaink
teljes birtokunkban vannak. A német
árkok előtt szokatlanul nagy száma fekszik
a francia halottaknak. A franciák késő
este további támadást intéztek a Souchez
Neuvlllel vonal ellen. Itt Soucheztől közvetlenül
délre a harc még nem fejeződött be
teljesen. A neuvlllel temetőnél a franciák álló
helyzetben sáncokat ástak, miközben fedeze-
, Z A u A l r t i K L AP
tül előbbi harcokban foglyul esett rémeteket
használtak. Dlxmuidentől északra egy felderítés
alkalmával egy tisztet és 25 belgát elfogtunk.
Soissonsnál és Bois de \' Pretrében
kisebb ellenséges előretöréseket visszautasítottunk.
A southendi erődítmények elleti az alsó
Themsénél eredményes légi támadást Intéztünk.
Keleti hadszíntér. A he\'yztt változatlan.
Délkeleti hadszíntér. Csapataink támadása
ugy Przemysltől északkeletre, mint a Stryj
vidéken is kedvezően halad előre. A zsákmány
és egyéb eredmények még nem tekinthetők
át. A mlnisiterelnöksfa sajtóosztálya
ti . r.- l y 15 május 1 8 JNA —
K X.1L. - •• • 1 •\'.
A 2 0 - a s honvédek
a világháborúban.
— Egy sebesüli naplója. —
Vili.
Előre Oroszország felé.
Amint az uhnowi csata véres emlékeivel
elhagytam az első kfltözóhelyet, amit életemben
láttam, egy csoport 20-as honvédhez
csatlakoztam, akik a t i . századtól valók voltak.
Ezekkel együtt mentünk a helyünket
keresni. A II. századbelieknek szerencsijük
volt, csakhamar ráakadtak a századukra, melynek
én is egyik szakaszába álltam be s így
indu Ilink eTühnuwból északi irányban, Oroszlengyelország
felé. Mintegy 10 kilométert
gyalogoltam már velük, amikor az országul
sürü porfellegében felfedeztem a sokkal több
jó ismerősömet magában foglaló 5. századot.
Alig vártam már, hogy odaérkezzünk, amikor
aztán sietve jelentkeztem Trclber Kálmán
századosnál s aztán jó .pajtásaimhoz csatlakoztam.
Ezek még nem voltak tűzben, nem is
tudjak, mi a szenvedés. Rövid déli pihenő
után csakhamar folytattuk utunkat és estére
már egészen az orosz határ közelébe jutottunk
egy nyomorúságos k i i galíciai falu Radulow
szélére. Ttt volt az éjszakai pihenés.
Itt az 5. század éjjeli őrségre volt kirendelve
és pedig szigorú parancs szerint beásott
fedezékekben, mert éjjeli ttmsdástól kellett
tartani. Éjszaka csakugyan rngy lövöldözésre
ébredtünk fel. A kiállított őrök nagy tüzelést
indítottak egy csoport fekete árnyékra. De a
nagy harci riadalmat csakhamar még nagyobb
nevetés váltotta fel: az árnyékok ugyanis nem
oroszok voltak, hanem egy csapat gazdátlan
birka. A sok birka közül egy áldozata lett a
kedélyes éjjeli ütközetnek. A szakács reggel
felkutatta és állítólag igen jóizü pecsenyét
készített belőle a tiszteknek. Ez az eset közűlünk
soknak igen élénken megmaradt az
emlékezetében s azontúl valahányszoi éjjeli
támadás volt, mindig az emlékezetes birkaharc
jutott eszünkbe és ez nagy mértékben
enyhitet\'e az éjjeli harc sokszor nagyon
aggasztó érzéseit.
A kedélyes éjszaka fölött nevetgélve indultunk
reggel utn;*k, de csakhamar elnémult a
nagy jókedv és nevetés. A talaj iit hirtelen
oly homokosra változott, hogy alig egy-két
óra nuilva már alig bírtuk a süppedő homokban
a lábunkat emelgetni. A szekerek is csak
nagy üggyel-bajjal jutottak előbbre és mind több
dolga lett az ostormk. Szegény kiskanizsai
és récsei, meg sormási párák csík ugy nyögtek
szenvedéseik alatt.
Közben pedig mind több menekülővel találkozunk,
kik a határról kétségbeesetten siettek
befelé, biztonságosabb vidékekre. A legtöbben
gyalog igyekeznek Uhnow felé, egész családok
sok sok gyerekkel. Mindenki cipel valamit a
kezében, amit éppen megragadott a nagy
rohanásban. A legnagyobb terhet rendszerint
az anyák vitték és emellett közülük legtöbben
még egy pólyás gyermeket is cipeltek a
karjukon. Csak kevés számú szerencséseknek
jutott kocsi s ezek oly boldogoknak látszottak,
mert legaiább egy kevés butorukat és
ágyneműjüket is megmentették. Láttam egy
legdlább 15 tagból á\'ló zsidócsaládot egy
rozoga szekéren, mely elé mindössze egy
görhes gebe volt befogva. A kocsin a 15
kétségbeesett emberi alakon kívül egy csomó
szárított dohány is volt, de ezt a bakák egykettőre
elszedték tőlük. Egy másik szekér
cukorral volt bélelve. A ravasz honvédek azonban
ezt is megtalálták és pénzlgéretekkel fosztották
meg a cukortól annak nyomorúságos
gazdáját. A szegény zsidón azonban látszott,
hogy ingyen és szívesen adja az édességet.
Végre dél felé, amikor a forró naptól és a
halálos fáradtságtól már mindenki teljesen
eltikkadt, egy árnyas faluhoz érkeztünk.
Megváltás volt reánk az a néhány almafa,
mely a falu szélén mosolygó gyümölcseivel
köszöntött bennünket. Én bizony a legelső
almafán fenn termettem és leírhatatlan gyönyörűséggel
haraptam bele a legelső hüs levQ
édcsa\'mába, amit elértem. Miközben a kenyértarisznyámat
tömtem tele a pompás gyümölccsel,
folyton ráztam magam alatt a fát, hogy a
szegény elcsigázott bajtársak Is részesedjenek
ott lenn ebben a jóban. A mulatságnak
Sypniev\'szky ezredes harsány vezényszava
vetett végett, aki a kerítésen tul állt és arra
figyelmeztetett, hogy a távolból lovasság
közeledik, lövésre kell készen állni, ha netán
ellenség jönne. Azonban mint rövidesen kiderült,
saját tüzéreink érkeztek lőszereskocsikkal
és a melléjük beosztott huszársággal.
Igy hát a fegyvereket ismét gúlába raktuk.
Eközben Sypniewszky ezredest arcát egy
tövises galy véresre karcolta. Ezt észrevéve,
hozzásiettem tiszta vLzzel sajkámban és vizbemártott
zsebkendőmmel letöiöltem arcát, melyre
a vér már rá volt száradva. Jó idő múlva
konyhakocsink is megérkezett és mi már
jócskán kipihenve sorakoztunk a várvavárt
ebédhez, mely talán még soha nem Ízlett
annyira, mint ez alkalommal. (Folyt, köv.)
HagyKanlzsán
mint hivatalos al&irásl hely elfogad
jegyzéseket
1915. é , I 6 % - O S és 5 \' A 7 O - 0 J
»Íi eredeti feltételek mellett.
- - -M* r\'Vt « |
| Szarvas szálló
Piaci-tér. o B E R L I N 1 1 Haponlí előad.
Szombat, vasánap
szenzáeós műsor!
Előadások hétköznap 6 ét 9, vasár- és ünnepnap
S, 5, 7 és 9 ó r ^ o r . — Rendes helyárak.
1915. május 28^ ZALAI hiKLAP oldal
HÍREK.
Nagykanizsa és a hadikölcsön. Tegnap
hosszabb cikk kerekben vázoltuk azt a pazar
eredményt, amit Nagykanizsa tehetős népe a
második hadikftlcsön jegyzése körül, produkált
s amellyel felülmúlta az első hadikölcsönnél
elért nagykanizsai eredményt is. Négy és
fél millió koronát mutattunk ki a nagykanizsai
jegyzési eredmény gyanánt tegnapi közleményünkben,
mely rcsiletesen Ismertette az
összes nagykanizsai pénzintézeteknél eszközölt
jegyzéseket. Ez az ismertetés egyedül csak a
Pesti migyar kereskedelmi bank nagykanizsai
fiókjónak teljes eredményeit nem tüntette fel.
mert abból hiányzottak a bankfiók körzetéhez
tartozó vidéki pénzintézetek jegyzései, melyek
végeredményben szintén a II.\' hadikölcsön
nagykanizsai forgalmához számitandók. A
Kereskedelmi bankfiók kizárólag nagykanizsai
Jegyzései (mint tegnap közöltük) 2.611,750
koronát lesznek, amihez hozzávéve a fiók
körzetéhez tartozó vidéki pénzintézetek jegyzéseit,
2969,500 koronát, a bankfíófyjj eszközölt
jegyzések tel|es Összege 5 millió
581-250 korona. Ehhez hozzáadva a többi
nagykanizsai pénzintézetek jegyzési eredményeit:
2 millió 409 ezer 600 koronát, végeredményben
Nagykanizsáról 7 m i l l ió 990
ezer 850 (tebát kerekszámban 8 millió)
korona kerflt a II. hadlkölcsönhöz, ami egyszerűen
kolosszális eredménynek nevezhető,
mert cz a szám az első hadikölcsönnél alig
haladta meg az öt és fél milliót. Módunkban
van a Kereskedelmi bankfiók körzetéhez tartozó
pénzintézeteknél történt jegyzéseket is közölni,
melyek közül a zalamegyelek a következők:
Az Alsólendvai takarékpénztár 315,000 kor.,
az Alsólendvavidéki takarékpénztár 14,800, a
Bellatincvidékl takarékpénztár 66,900, a Csáktornyai
takarékpénztár (a jegyzés egy része)
-43.200, a Csáklornyavldéki takarékpénztár
119,000, a Muraközi takarékpénztár Csáktornyán
(a jegyzés egy része) 43,000, a Stridóvári\'
takarékpénztár 236.000, a Polgári takarékpénztár
Zalaegerszeg 196.000, Zalamegyel
takarékpénztár Zalaegerszeg 28,000, Zaiaszentgrót
és Vidéke takarékpénztár 50,000,
a Keszthelyi takarékpénztár (a jepyzés egy
része) 180,000, Atsómuraközl takarékpénztár
Perlak 10,000, a Nova és Vidéke takarékpénztár
36,000 és a Letenyel takarékpénztár 59,000
korona. A Dunántúl egyéb részeiből pedig:
Boglári takarékpénztár 20,000, Központi takarékpénztár
Körmend 30,000, Néptakarékpénztár
Nagyatád 8,500, Marcali takarékpénztár
54,000 (a jegyzés egy része) Somogynagybajomi
takarékpénztár 387,000, Szombathelyi
egyházmegyei takarékpénztár 257.000,
Csurgót takarékpénztár 62,000, Pápai közgazdasági
bank 105.000 (a jegyzés egy része), a
Barcsvidéki takarékpénztár 25,000 és a Nemesvidi
takarékpénztár 43,000 koronát.
Sümeg uj plébánosa. Hornig Károly báró
biboros, megyés püspök a sümegi paróchia
nemrég megüresedett plébánost helyére Kiss
Pluszt a veszprémi szeminárium tanárát nevezte
ki.
Hz u| önkéntesek. A hadügyminisztérium
közli, hogy az uj sorozásnál alkalmasoknak
talált népfölkelők közül azok, akik 1878 ,és
1890 közt születtek és hároméves szolgálatra,
vagy a háború tartamára önként lépnek a
hadseregbe s azok, akik 1892 ,és 1894 közt
születtek s egyéves önkéntességi joguk van, a
következőképpen oszthatók el az egyes csapatnemek
közt: A gyalogságnál\'és a vadászoknál
nincs korlátozás. A lovasságnál: az első
kategória számára nincs korlátozás, a második
kategóriából ezredenként két önkéntest vállalnak.
A tábori- és hegyltüzérségnél: nem
vesznek fel önkénteseket. A várlüzérségnél:
zászlóaljanként az első • kategóriából 3, a
másodikból 2 önkéntest vállalnak. A vonatcsapatnál
: az a) kategóriából 4. a b) kategóriából
2 önkéntes léphet be. A távíró- és
vasúti ezredhez és az egészségügyi csapatokhoz
nem léphet be önkéntes. Az önkéntes
belépésre az Illető népfelkelés! év folyamán
általános bevonulási napját megelőző nap az
utolsó határidő.
Betörés a Ooldmantt vendéglőben. Tegnap
éjszaka Ooldmann Ignác Telekl-uil vendéglőjíben
betörők járlak, akik azonban nem
valami nagy eredménnyel működtek. A betörők
a söntés udvari ablakán másztak be, melynek
vasrácsát egy rúddal ízétfeszÍtélték. A söntés
pénzesfiókjában mindössze 30 koronányl aprópénzt
találtak. Ezt elvitték, azonban minden
egyebet szép rendben otthagytak. A rendőrkapitányság
tegnap reggel értesült a betörésről,
melynek tettesét már felderítette. Ooldmann
Ignác vendéglősnek egy korábbi háziszolgája
V. J. volt az, aki noha csak 17 éves,
de már egész bünkrónikája van, melyekért a
nagykanizsai törvényszék négy évi javitóbüntetésre
liélte. A jeles ifjú f. hó 26-án fényes
nappal megszökött a fogházból és szerencsé^
sen hazajutott Homokkomáromba, hol levetette
a rabruhát és a mezőkön keresztül viszszajött
a városba. Itt mindjárt megkezdte a
.munkát" s betört volt gazdájánál, de csak pár
óráig élvezhette annak gyümölcsét. A nagyreményű
ifjú ma reggel óta már ismét az
ügyészség fogházában nyaral.
Egy sikerült lóvásár, érdekes bünügy
aktáit terjesztette be a nagykanizsai rendőrkapitányság
a kir. ügyészséghez. Hlrschl
Bernát nagykanizsai fuvaros a mult héten a
zalaapátl vásárról jött hazafelé, lovakat akart
venni a vásárban, de nem tudott megfelelőt
találni. Galamboknál egy parasztszekér jött
vele szembe, melybe egy neki igen tetsző ló
volt fogva. Hirschl megállította a polgárt és
ott az országúton alkuba bocsátkozott vele
a lóra. A vásár létrejött, Hirschl a lovat 340
koronáért megvette és 40 korona loglalót
adott a polgárnak, aki Kovács Péter kiskomáromi
lakósnak mondta magát. A lovat
az eladó pünkösd vasárnapra volt köteles
Hirschlhez beszállítani. Elmúlt azonban pünkösd
és még két nap, de a ló csak ne n érkezett
meg. Erre Hirschl kiment Kiskomáromba,
hogy fölkeresse Kovács Pétert. Nagy ámulatára
azonban ilyen nevtl gazdát ott senki
nem ismert. Ekkor minden hatósági segitség
nélkül nyomozni kezdett és nagysokára megállapította,
hogy az állítólagos Kovács Péter
valódi neve Kóő József és nem kiskomáromi,
hanem balatunmagyarodi lakós. Most már a
rendőrkapitánysághoz fordult Hirschl a panaszával,
mely a csaló parasztot előállíttatta. A
kapitányságon az útszéli lóvásár két tanítja
te felismerte Köö Józsefben az ál Kovács
Pétert, kl ellen a rendőrség csalás miatt eljárást
indított. Az ügy már a nagykanizsai
kir. ügyészség elótt van.
fl polgárőri szolgálat. Ma pénteken este
az alábbi polgárőrök lógnak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Thurl Pál, Rosenthal József. Steszlin Sándor,
Pichler József, Horváth József, Takács János,
Szvetecz Lajos, Martinecz Lajos, Vieland Ferenc,
Sárvári János, Oábor János, Oábor Józs.,
Csanádi János, Major István, Oábor György,-
Tollár Bódi, Vadász György, Oábor Lajos,
Dávid István, Kovács János.
M E O N Y I L O T T I éSzívós Antal mflórás és látszerészuj
üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Metcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Alpesi teavaj:
Szabó Antal helybeli csemege kereskedő
cég ezúton Is értesíti i vevBkOzönségét,
miszerint most már a legfinomabb
pasteurlzált tejszínből készült
minden mennyiségben,
naponkint friss
minőségben kapható. •• n m n
Alpesi teovol
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
P | 7 Q n r i n A Colmari borterr
u í l U U l U i mc| é 5 i |n téz e t ( a
csá«z. és kir. földmivelésögyi minisztérium,
a görczi, spiiatói. st. michelei csász. és kir.
borás;ati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletetó állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár. udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. UcbenliraoiHéle.RÉZRÉHPOR
(12% r é i B í l l c tartalommal).
S z i c í l i a i párolt kénpor,
l a Hbüubio RofflaMncs, Gépiin).
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWIRZ is TIDBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Klvdlö mlnöséíö Imperátor fajú burgonya 100 kilogrammonklnt
0 nagykanizsai tárházban
átvéve és kifizetve
K 14.— árban eladó.
háthoz szállítva
K 14.30 árban.
Jelentkezés a Tárházaknál.
Telefon 65.
Felelős szerkeszti: G f l r t l a r I s t v á n .
1 1 R A B l I A mozK ó k * P P»l o t V R l r l I l l f f V Ruuoail-um 4. Tflflon »2WAsta
Nlelsen és Waldemár Psllander
felléptével, május hó 27-én és 28-án A fekete álom l-rkölcsrajz 3 felvonásban. - Din filmszcnzáció.
A fiam völgy^ természeteredeti felvétel.
Az előkelő Idegen, rendkívül humoros.
Az életmentő, vígjáték.
Előadások hétkOznap 6 é» 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 é» 9 órakor.
Rendet hetyárak. — Butfett.
liseaély-i Mákéinál a ttigílpek!
4 oldal.
Bútorozott lakás
2 esetles 3 utczol szoba, ulllany,
vlzuezetík, NrdSszobo, mellíklielylséfiekkeK
esetles Külön Istíllú kocsiszínnel
bérbe adatik azonnaira.
Píiloflók 64. szám.
M a y e r K á r o l y
ruhafestő, vrgytiszlitó, plissiroió é» góimoió gyár*
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. txám.
OyBJtótc lep: Fölér, Korona-uálloda.
Talaton u im *•». lDrg»«y«lm i Maya* !••<••
Elvállal férfi- és nói ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
ű fehérneműt, inget |i
a gallért és kézelőt a
is minden esyéb húztartdsl cikket
Vidéki poital mcfbliáaokat fyorian
ét pontoian cukAiAI Jutányoi árban.
MaVEIGLÁHG9DSTIT!9 TTUK1 festő odlalato
Hnsyhanlzsa, Masyar-u. 23
Vezérképviselet:
0DTEHBE80 MYOHDA:: NAOYKANIZSA.
boai S külföldi faerezés
múfíúay DlúDiolok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
L b
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. SL _ Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda


inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomaiul! a kiadúmlajdonosnál üulcnbcrK-ii>oindn (Miinz és GoldbcrRcr) N»gykanlz»a.
I l i . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. május 29. szombat 120. «zá<rr ZALAI HIRLAP t á r s a d a l m i és xózgazűasftgt napilap.
• letlsatésl Arak | Helyben házhoz hordva I hóra I K.
Cfyes axáia 4 UlHr Vidékre, pottán . . I hóm 1-50 K.
Nyllttér ét hirdetitek megállapított árah ixerint.
Alapltot\'a:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: OutenbcrR-nyomda t\'Mngery-bt 7. ixáia.
Teti\'lon: Szerki-irtótír 41. Kiadóhivatal 41.
Kutya-macska baratság
lesz minden bizonnyal az entente és
Olaszország szövetkezése. Ennek a megállapításához
igazán nem kell látnoki
jövőbelátás, elég a meglevő és köztumásu
tényekből merített egyszerű, de
bizonyos következtetés.
Olaszország ellenünk intézett hadüzenetével
ugyanis egy olyan érdekszövetséghez
csatlakozott, amelynek minden
egyes tagját létérdekben fenyegetik az
olasz imperialisztikus törekvések. Az uj
olasz állasfoglalás ez okból cseppet sem
őszintébb és értékesebb, mint az eddigi
a hármasszövetség keretén belüli. Az
ententenek pedig mindenesetre van
annyi oka tárgyilagosan megítélni az
olasz »hüséget« és >őszinteséget«, mint
nekünk.
Soha se hitegettük azzal magunkat,
hogy Olaszország őszintén barátságos
Irányunkban. Hiszen jóval kedvezőtlenebb
körülmények közölt is, már többször
állott azon a ponton, hogy megkezdi
ellenünk az elkerülhetetlennek
látszó háborút. E* ugyan nem dönti
meg azt az igazságot, hogy Olaszország
részéről a legnagyobb politikai őrültség
a beavatkozás ilyen formáját választani;
de alaptalan reménység volt egy percig
is azt hinni, hogy Olaszország előbb
vagy utóbb nem él ezzel az alkolommal.
A félsziget népe mindig halálos ellenségének
tartotta a monarchiát. Voltak
ugyan egyes olasz államférfiak, (például
a tiszteletreméltó, ősz forradalmár, Crispi)
akik komoly szerelmet éreztek a hármasszövetség
iránt, De Ctispinek ez
volt a végzete is egyben, ezért kellett
buknia kétszer is. Az olaszok előtt ez
a politika sohase volt szimpatikus. Az
olasz érzelmi politika hajlandóságainak
legmegértőbb letéteményese Visconti-
Venosta herceg, az olasz ,Martinuzzi
volt (utóbbi különben színién olasz
származású). A lagadhatatlanul zseniális
herceg nemcsak hogy kitűnően alkalmazkodott
népe érzelmeihez, de fölismerte
azokat az óriási előnyöket is,
amelyeket Olaszország diplomáciai helyzete
rejtett magában. Az ő idejében
Olaszország szimpátiájáért egyformán
versengtek a középtengeri és a dunai hatalmak
s Visconti-Venosta mindig tudta
kihasználni ezt a helyzetet, amely leginkább
a Mohammed sirjnhoz, az ég és
föld közt lebegő koporsóhoz hasonlítható.
Ez volt az oka, amiért Ősz fővel harmadszor
is meghívták a külügyminiszteri
székbe, hogy Robilanti kapfata-politikájának
hibáit jóvá tegye.
Ismételjük : az olasz nép sohasem tudott
megbarátkozni a hármasszövetséggel,
de éppenigy az ententenek sincs
egyetlen olyan hatalma, amellyel őszintén
rokonszenvezhetne. Franciaoszággal
Korzika, a középtengeri uralom és a
francia Riviéra ; Angiiával Malta és
Kyrenaika kérdése; lOroszországgal és
Szerbiával pedig albániai törekvései helyezik
szembe. A francia Riviéra visszahóüitása
és Korzika anektálása épen
olyan fájó sebe az irredentista mozgalmaknak,
akár Trento és az osztrákmagyar
tengerpart. Angliával pedig Malta
miatt épen ugy nem tarthat őszinte jóviszonyt,
mint Spanyolország, amig Gilbraltár
hatalmas ágyúi a Centára ásítanak.
Hogy ne is beszéljünk arról az ellenszenvről,
amellyel Olaszország hóditó
vágyai Észak-Afrikában találkoznak
Anglia és Franciaország részéről.
A pillanatnyi szükség összehozta az
ententet Olaszországgal, de nem lehet
kétséges, hogy ez a barátság nagyon
rövid életű lesz. És ehhez még Olaszország
közismert szövetségesi „hűségét"
sem kell számításba venni. Elég, ha a
céltudatosan hitszegő, angol raisonneriára
számituuk.
A világháboru.
A galíciai helyzet.
Sajtóhadiszállás. Az oroszok Lublinból,
Varsóból és Lomzából lényeges
erősítéseket kaptak, melyekkel az uj
galíciai fronton heves támadást kezdettek
és Sieniawánál részsikereket értek
el. Egyéb helyeken viszont ujabb kudarcok
érték az orosz ellentállást, a front
legnagyobb részin azonban a küzdelem
mindinkább az állóharcok jellegét ölti.
A Times az oroszokról*
Rotterdam, A londoni Times a legutóbbi
számában bevallja, hogy al
osztrák-magyar és német szövetséges
csapatok egyre szorosabbra fűzik Przemysl
körül az ostromgyűrűt. Az angol
világlap megállapítja, hogy az oroszok
helyzete Galiciában mind reménytelenebbé
válik. ^
A forrongó Olaszország
Zürich. Egész Olaszországból a legnagyobb
háborúellenes hangulat híre érkezik,
mely nem egy helyen a katonaság
és a polgárság közti nyilt összeütközésre
is vezetett. Olaszországban a nyílt forradalom
jelel mutatkoznak, mely ha átterjed
a szociális eszméktől át meg át-
.itatolt olasz hadseregre is, ugy az oktalan
olasz háború indításának súlyos következményei
hamarosan végzetes eredményeket
fognák Olaszországban produkálni.
Turinban tegnap a rendőrség nagy
tömeg szocialistát letartóztatott, kik a
háború ellen izgattak. A turini szocialista
pártépíilelet katonaság taríja megszállva.
Milanóban a tegnapelőtti éjjeli zavargások
garázdálkodó! közül kétszáznál többet
letartóztattak.
Olaszország és Románia.
Stockholm. A leghitelesebben megállapítható,
hogy Olaszország és
Románia között semmiféle megállapodás
nem jött létre. Cunari román
külügyminiszter javaslatalt
ugy Párlsban, mint Londonban
viszautasitották.
Olaszország és Szerbia.
Stockholm. Nisből jelentik, hogy
a Szerbia és Olaszország között
Indult tárgyalások a legjobb meder-
A II-ik Nemzeti Hadi-kölcsönre a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
( 1 9 1 5 . Évi 6 7 . - o s és 5 V / . - 0 S liosy. Kir. • [ L • " f i ó k i g - ^ o t o l o y j ó ^ m
Állami A d ó i m n t e s JáradékKölcsön) — ieg y ! é s e k e t e l f o g a d .
a m - A jegyesek megkflnngllésére a tonkllók magos MjlaMkct nvujt rendkívül elinni: feltételek mellett. - W D
ben folynak. A tárgyalások eddigi
eredmény* $$erif|l f ífrbia az Adriai
tengeren i*fn jó fcMtőt kapkirt.
SpanyolontóíH hWáh B pipilt
Rotterdam. Madridból jelentik, hogy
XIII. Alíonz spanvol király a pápát a
háború tartamára Spanyolországba hivja.
A király a világhíres jezsuitakolostorl,
az Escurlált ajánlotta fel XV. Benedek
pápának rezidencia gyanánt.
ZOOO hor. 02 első olasz zászlóért
Bécs. Klumeczky báró 2000 koronát
küldött a hadügyminisztériumnak, hogy
ez összeggel az első olasz zászló megszerzőjét
jutalmazzák.
Az omol hajóhad uj vesztesége.
Konstantinápoly. A Dardanellák előtt
cirkáló német tengeralattjárók tegnap
ismét nagy bravúrt hajtottak végre, mely
megint súlyos csapásként éri az angol
hajóhadat. Egy Agamemnon iipusu angol
páncélost fútt fenékbe egy német
torpedó. Az angol páncélost helyrehozhatlan
sérüléssel vontatták el egyik sziget
kikötőjébe.
iz általános asgol védkötGlezettség.
Rotterdam. Néhány nap óta az Összes
angol lapok oz általános angol védkötelezettségról
vezércikkeznek. Megállapítható
ebből, hogy az angol kormány
csakugyan szándékozik az általános védkötelezettség
törvényjavaslatát a parlament
elé terjeszteni.
A sziltan rendjel aHiiipásai.
Konstantinápoly. V. Mohamed szultán
I. Ferenc Józset királynak, Frigyes főhercegnek,
Károly Ferenc József trónörökösnek,
Conrád vezérkari főnöknek
és Mackensen német tábornoknak a legmagasabb
török katonai kitüntetést,
azlmtiaz rendjelet adományozta.
Dinllriew az expedíciós fővezér.
Koppenhága. A szentpétervári Ruskojc
Slovo jelenti, hogy a cár a Nyugatgaliciában
tönkrevert orosz hadsereg
fővezérét, Dimitricw Ratkó tábornokot,
a Bosporus és Konstantinápolyi ellen
küldendő expedíciós orosz sereg fővezérévé
nev«zte ki.
Kina ós Japán.
Stockholm. Pekingből jelentik, hogy
Kina vezető köreiben^nemzeti szerencsétlenségnek
tartják a minap létrejött
japán—kinai szerződést és a kinai városokban
mindinkább erősödő Japánellenes
mozgalom észlelhető.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Északkeleti hadszíntér. Északról hozott orosz
erősítések tegnap a Santól keletre levö arcvonal
több szakaszán heves támadásokkal
megállítani igyekeztek a szövetséges csapatok
további elönyomulását. Az ellenségnek éjjel Is
megismételt támadásai meghiúsultak. A szövetséges
csapatok a Visznia jobb és balpartján
tért nyerhettek. Sleniawanál saját gyengébb
oszlopainknak nagy orosz erók eW--a
San nyugati partjára kellett visszavonulniok,
miközben egyes ágyúink a keleti parton maradtak.
Dfohobycnél és a-Stryjnél ajiarcok
sikeresen tovább tartanak. Az ellenség legmakacsabb
ellenállásával szemben Is ujabb
orosz állásokat foglaltunk e\\ A Pruth mentén
és Oroszlengyelországban nem történt különösebb
esemény. Nagyjában nyugalom van.
Délnyugati hadszíntér. Tirolban olasz osztagok
több ponton átlépték a határt. Egyelőre
csak néhány csendőrrel és figyelő őrjárattal
kerültek szembe. Határerődltmányeinknek
nehéz tüzérséggel vató lövetése megszűnt.
A karinthiai és a partvidéki határterületen sem
fejlődtek kí eddig említésre méltó események.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. A Loretto magaslaltól
északkeletre az ellenség áttörési kísérleteinek
gyupontjában álló hadtest tnájus kilencedike
óta tizennégy tisztet és 1450 franciát elfogott
és hat géppuskát zsákmányolt. Loretto magaslat
gerincétől délkeletre tegnap este felé a
franciák ismét uj részlegcstámadlsokba kezdtek,
amelyeket visszavertünk. Ablainnál a harc
még tart. Az ellenség tegnap este 7 órakor
hosszabb tüzérségi előkészítés után Bois de
Pretreben is támadott. Elkeseredett éjjeli harcok
fejlődtek ki, amelyek a franciák súlyos
vereségéveljvégződtek. A Vogezekben Metzerattól
délnyugatra sikerült az ellenségnek befészkelni
magukat lövészárkaink egy kis részébe.
Reichsackerkoplban Mühlbachtól északra a
franciák támadását könnyűszerrel visszautasítottuk.
Tizennyolc francia röpülő tegnap
megtámadta Ludwígshaten nyilt várost. A
lehajított bombák több polgári egyént megöltek
vagy megsebesítettek, de csak csekély
anyagi kárt okoztak. A páncélos vezető repülőgépet
Neusladt a. d. h tói keletre leszállásra
kényszerüettük és ezzel Nancy-i rcptllőgépraj
parancsnokát, egy őrnagyot is foglyul ejtettünk.
Repülőink az Epinal melletti légi harcokban
epy francia reptt\'őgép lezuhanását
okozták és a gerareímeri kaszárnyát felgyújtották.
Keleti hadszintér. Dubissánál csapataink
effenzívába léptek A rossienie-ciragolai országút
mindkét oldalon indított támadásainkat siker
koronázta. Támadásunk 3120 foglyot juttatott
kezünkre. Egyébként különböző pontokon
visszavertük az orosz éjjeli támadást.
Délkeleti hadszintér. Az ellenség abból a
célból, hogy a szövetséges csapatolj előretörését
megállítsa, a Santól jobbra, más hadszínterekről
hozott Iriss erőkkel, különböző
pontokon támadást kísérelt meg. E kísérletei
azonban meghiúsultak. Csak Sieniawa környékén
szorítottak vissza kisebb osztagokat a
San balparljára, miközben mintegy 6 ágyút
már nem lehetett idejekorán átszállítani. A
Przemvsltői északkeletre fekvő vidéken és
Wiszma mindkét oldalán előrenyomulásunk
jól haladt előre. Hadizsákmányunknak május
huszonötöd kén,nyilvánosságra hozott menynyiségéhez
még körülbelül 9000 fogoly, 25
ágyú és 2q gépfegyver járult.
A miniszterelnökség sajtóosztálya
n . - f i r x ÍVJ
MEO N Y Í L O T T 1 éSzívós Antal müórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Harctéri visszaemlékezések.
írja: Oác« Demeter.
Nem vagyok babonás ember, de okvetlenül
a fátuinot kell okolnom, ha meggondolom,
hogy eddig következetesen kórházakban jutottam
a szerencsés, de kétes dicsőségű helyzetbe:
harctéri riportokkal kötni le néhány
pillanatra az olvasók érdeklődését. Igaz, hogy
ezuttategy kanizsai kórházban vagyok, ami jóleső
változatosságot vegyit kórházi pályafutásomba.
E rövid bevezetés után pedig, — engedelmükkel,
— megkezdem a visszaemlékezést.
Hogy szülét a nóta ?
Ez még útközben történt, valahol Skalnlcza
és Béjsce között. Béjscen volt akkor a Truppen-
Division-Kommando, a hadosztályparancsnokság,
amelynek rendelkeznie kellett fölöttünk.
Mentünk a kietlen sárban s ez okból nagyon
rossz kedvűek voltak a fiuk. Magam Rapoch
zászlóshoz szegődtem, aki az osztagot
vezényelte. Egész nap egymás mellett haladtunk,
óvatosan kerülgetve a nagyobb sarat.
Ml tehát megvoltunk valahogy, elbeszélgettünk,
kanizsalakról, kanizsai dolgokról meg egyebekről
is. Nevezetesen valamelyik novemberi
estén egy kis beszélgetést hagytunk abba, az
olasz kérdésről. Ezt folytattuk most, mintha
azóta mise történt volna. Közben állandóan
dörögtek az ágyuk észak felől. Ekkor ugyanis
már csak egy napi járólöldre voltunk a tüzvonaltól.
Mi hát csak öltük az időt és az unalmat,
ahogy lehetett, de a zalaiak keserves nagyokat
fohászkodtak. S ez a nagy keserűség, —
hát történhetett e máskép? — megnyitotta az
egyszerű szivek zsilipjeit. Dalba kezdtek,
ősrégi szokás szerint, hogy nótába fojtsák a
szomorúságot.
De ezt a nótát még sohasem hallottuk. A
melódiája nem volt Ismeretlen, sokszor halottuk,
csakhogy akkor ugy dalolták, hogy
„Zsindelyezik a kaszárnya tetejét.,." Fájón,
meg-mcgcsukló hanggal énekeltek a legények.
Masírozunk sáros Lengyelországba,
Haj, de itten nincs kedvűnk a nótára.
A bornyu is jobban nyomja a vállunk,
Amióta tőled, hazám, elváltunk.
Feneketlen sárban megyünk előre,
Jaj de soka érünk a harcmezőre.
Este van már... kis falunkba harang szól...
Nékünk meg az ágyú dörög éjszakról.
Hol tanulták, ki oltotta a szivükbe a szépnek
ezt a meghatóan egyszerű és természetes
ösztönét, ki tudná megmondani ? A zászlós ur
lehajtotta a fejét és percekig nézett a csizmája
hegyére.
fiz első ágyúdörgés.
Az érzés, melyet e sorok tárgyalni óhajtanak,
egyáltalán nem különös, főleg nem megrázó.
Ebben persze nagy része van annak,
hogy mikor az első ágyúlövést halljuk, még
jócskán messzire vagyunk a veszedelemtől s
a biztonság érzése bizonyos hetykeségben
jelentkezik.
Tulajdonkép nem- Is lehet beszélni első
ágyulövésről. Már délelőtt észlelünk holmi
bizonytalanul elmosodó és Idegenszerű zajt.
Olyanformát, mintha a pulzusa lüktetését
hallgatná az ember. Utóbb nem is törődünk vele.
Tiz óra felé már semmit sem hallunk. Délután,
három óra körül, — erre jól emlékezem,
— mintha megrázkódna a. levegő, tompa
lökést érzünk, nyomban után egy gyerekpísztolynyi
dördülést, amely azonban végtelen
1915. május 29. ZALAI HÍRLAP
• 0 i mm • i i iaJIMU- ^ ^ 3. o;dal.
messzeségből, halkan gördül (elénk. Márkus
és Rlebner kollégák egymásra néznek, azután
rám. Knorr Kálmán nyugtalanul szimatol a
messzeségbe. Az emberek megtorpannak,
szaglászódnak, a pillájuk Idegesen mozog.
Ekkor megszólal közvetlen mellettünk Fink
önkéntes, aki a tél elején jött vissza Szerbiából.
— Agyu.
Már ekkor többen Is mondják a sorban.
Az emberek egy pillanatig zavartak, aztán
elmosolyodnak, aztán tovább Indulnak. Mi
van azon? Agyu, hát ágyu. Azért az, hogy
szóljon.
Hős hadnagy ur lép hozzánk könnyen és
fiatalon és üdén. Mosolyog.
— No tetszik-e a mulatság, liuk?
Hát tetszik. Miért ne tetszene? A hadnagy
ur mosolyog erre is.
— Majd meglátjuk később.
Aztán nálunk marad és beszél sok mindenről,
magyaráz, kedvesen, kedvetlenül, valami
csodálatosan megnyerő bájával a fiatalságnak.
(Nagyon szerettük mindannyian.)
— Holnap, — mondotta később, — már
lehet hogy kapunk valamit. Nem épen valószínű,
de lehetséges, mert már lőtávolban
leszünk. Minden attól függ: van-e olyan megfigyelő
helyük, ahonnan felfödöznek bennünket?
Ha igen, akkor holnap csinos meglepetés
érhet bennünket. Mit szólnátok hozzá?
Egyikünk csendesen felel.
— Üzletnek nem is rossz. Itt mingyárt kapni
egy kis könnyű sebet, mondjuk a balkaron,
aztán menni, haza. Meglógni a szenvedés, az
éhség elől. Én elvállalnám.
HÍREK.
Nagykanizsán nem lesz u) sorozás.
Hetek óta mindegyre tartja magát az a hir,
hogy a b) osztályú népfelkelők ujrasorozását
nctycsak Ausztriában, hanem Magyarország
egész területén is meg fogják ismételni és az
eddigi untauglichokat uj vizsgálat alá veszik. A
i,Zalai Hirlap" — hivatalos helyen nyert
Információ alapján — már hetekkel ezelőtt
közölte, hogy Magyarországon ha el is rendelik
az untauglichok ujrasorozását, az csak
részleges lehet, vagyis csak azon honvédkiegészitő
parancsnokságok területi körletében
fogják meglsmélelni, amelyek az általános
sorozáskor (1914. november-december hónapokban)
nem mutattak kielégítő eredményt.
A nagykanizsai honvédkiegészltő parancsnokság
nem tartozik ezek közé. Nemrég pontosan
felsoroltuk azokat az országrészeket,
melyekre nézve elrendelték az untauglichok
sorozását, minthogy azonban Nagykanizsán
még mindig vitatkoznak azon az emberek,
vájjon nálunk lesz-e ujrasorozás, újból közöljük
annak a kilenc magyarországi közigazgatási
kerületnek nevét, ahol (és csakis ott) a
21—36 éves untauglichokat ujrasorozzák.
Ezek a következők: a Jászberényi, szatmárnémeti,
besztercebányai, munkácsi, iglól, trencsénl,
kolozsvári, dévai és eszéki honvédkiegészltő
parancsnokságok területi körzetei. E
tetületek 21-36 éves férfilakói közül azokat,
akik nincsenek otthon, az ország összes köz-
Igazgatási hatóságai összeírni és őket megsoroztatni
tartoznak. Vagyis tehát az egész
ország területén s igy Nagykanizsán is lesz
újra sorozás, dc csak a felsorolt kilenc magyar
honvédkiegészitő parancsnokság területéről
esetleg ideszakadt untauglichok részére.
Ezt a sorozást országszerte a május 26-tól
julius 23-ig terjedő időközben kell megejteni.
Nagykanizsán, ugy a városban, mint a kanizsai
járásban talált, felsorolt kerületekbe!! áltltáskötelesek
sorozása junius 7-én lesz.
A M p t i M p é u t i r H i M g
RagikaiizsáD
mint hivatalos aláírási hely elfogad
jegyzéseket
1915. t A 6%-OS és S\'AVo-OS
állami járadékkölcsönre
eredeti feltételek mellett.
Jön.e a színtársulat Nagykanizsára?
Többsiör jeleztük már, hogy színtársulatunk,
Füredi Béla pécsi társulata már hetek óta
Újvidéken, — rendes tavaszi állomáshelyén —
működik. Azt is Irtuk, hogy síinészeinknek
Újvidéken oly Jól mégy a dolguk, hogy valószínűleg
alaposan megfontolják, Jöjjenek-e az
Idei nyárban Nagykanizsára, ahol nem egyszer
alapos deficittel végződött már a szinlldény.
Most már körülbelül egész határozottsággal
közölhetjük, hogy az Idén nem lesznek vig
muzsika és énekszótól visszhangosak a kanizsai
aréna deszkatalai. Tegnap Nagykanizsán
átutazott Izsó Miklós, a színtársulat Ügyvezetője
és helyettes igazgatója, kivel az állomáson
beszélgettünk. Izsó titkár elmondotta és nála
lévő számadásaival is bizonyította, hogy jövedelmezőbb
színházi vállalkozás alig akad ma,
mint az újvidéki, ahol a színtársulat konzorciumos
alapon működő tagjai rendes gázsijukat
meghaladó jövedelmeket élveznek. A
szinháznak napról-napra tlókelő közönsége
is van, mert az Újvidéken állomásozó tisztikar
szívesen szórakozik esténkint a színházban.
Így tehát színészeink azt tervezik, hogy
nem is mennek el Újvidékről más nyári
állomásra, mert sem Nagykanizsa, sem pedig
Mohács, ahova elmehetnének, nem kecsegtetnek
oly bevételekkel, mint Újvidék,
Tiroli menekültek a kanizsai Járásban.
Eddig Nagykanizsán csak hirból tudták, hogy
mi a haditervetekről menekülők nyomorúsága.
Az északmagyarországi vármegyékből az orosz
veszedelem Idején az országnak minden részébe
telepítettek le menekülőket, csak a
Dunántulra nem. Az olasz háboru azonban
nekünk Is bőven juttatott most ilyen szerencsétleneket,
akik a monarchiának Olaszországgal
határos vidékeiről valók. Napokon keresztül
sok ezer menekült érkezett Zalamegyébc
Is Prágerhofon át, kik közül Nagykanizsán
szállt ki vagy 4—500. Napokon át sok falusi
szekér szállította őket a kanizsai járás faluiba,
legnagyobbrészt nőket és Igen sok apróbb
nagyobb gyermekeket és gyér szánni öreg
férlinépet. A légrádi, murakereszturi, szepetneki,
sormás!, hosszúvölgy!, zalasárszegi, galamboki
és kiskomároinl körjegyzőségekhez
tartozó községekben telepitették le a háboru
tartamára a szerencsétlen népséget, mely a
városán végigvonuló szekereken mint valami
ötödrangu cirkuszos trupp festeti. Még a szokásos
kócos kuvasz se hiányzott a legtöbb
szekérről. A menekülteket, kiknek száma a
kanizsai járásban 450, a községek iskoláiban
és a községházán helyezték el és azok a rendes
hadi államsigélyből élnek, azonkívül dolgozni
is bőven van alkalmuk, amiért szintén
elég tisztességes napszámot kapnak. A menekültek
részére minden faluban a községi elöljáróság
által fogadott szakácsnő főz és a
menekültek ugy vonulnak minden délben dz
ebédhez, akárcsak a katonák a menázsihoz.
Szóval Zalamegyében még tiroli mepekültnek
lenn\'íis egészen tűrhető dolog. M/
Nem kell több tflzérőnkéntes. A honvédelmi
miniszter rendeletet adott ki, mely
szerint, mivel a tüzérség és lovasság állománya
teljesen fedezve van. az 1878—1890.
évi szüleiésü és esetleg újólag népfölkelésl
bemutató szemlére felhívott néplölkelők mint
Önkéntesek a háboru tartamára vagy 3 évfé
sem a tüzérséghez, sem a lovassághoz fel nem
vehetők, sőt a tüzérséghez az 1892—1894.
évi születésű egyéves önként«s«k sem lesznek
beoszthatók.
ft polgárőri szolgálat. Ma és holnap este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciói
t«tj«siten>:
Szombaton:
Buzádi János, Vidovics lózsef, Bedenek
Ferenc. Bedenek lózsef. Tollár János. Mancsek
Ferenc, Farkas József. Gábor György,
Verbovecz György, Kolongya István, Dávid
György, Tomasics János, Vass József, Nagy
Antal, Polgár János, Turek Géza, Freischmiíd
István, Danis Lajos, Német József, Takács
Gyula.
Vasárnap:
Gödinek József, Helter Oéza, Bárány András,
Veszter József, Schleslnger Kálmán, Polgár
Manó, Sátrán Lajos, Hege Jenő, Andri István,
Metz József. Vellák Lajos, Mersdorl János,
Pollák Alajos, Ludvig Konstantin, Somogyi
Ferenc, Bruncsics Ferenc, Kozinczky Dezső,
Kosek Ferenc, Bicó Aladár, Vincze István.
Az utolsó Battinghausen cimmel egy szenzációs
három felvonásos drámát mulat bc a
Szarvas-szállóbeli BERLIN mozgószlnház ma
és holnapi műsora keretében. — E sláger egy
régi nemesi család ifjú leszármazottjának kalandjait
és szenvedéseit tárgyalja tanulságosan.
A darab érdekes alakulatai meglepő művészi
érzékkel vannak összeillesztve a tartalommal.
— Szinre kerül még: A lelencz hatásos
dráma egy felvonásban. — Továbbá:
Egyiptom régi emlékművel, term. felvétel,
Náci szerelemre vágyik, vígjáték és záradékul
A megleckéztetett szoknyavadász, rendkivül
humoros kép. — Ezen mösor mfivészl
összeállítása, az előadó hírneves moziszinészek
gyönyörű játéka, valamint a képek tisztasága
kellemes szórakozást biztosit a mozilátogató
közönségnek.
Felelős swkeszió: Gürtler István.
•m r— »-v -» Bútorozott lakás •
Z esetles 3 utczal szoba, villany,
vízvezeték, fürdőszoba, mellékhelylséíekkel,
esetles külön Istálló kocsiszínnel
Dérbe adatik azonnalra. \\
Postafiók 64. szán.
Szarvos-szdlIóDEDf Í M nagy mozgó.
PIflCZ-téM és BERLIN Naponta előad. I
Május 29 és 30-án, szombat-vasárnap
Dráma három felvonásban.
Egyiptom rég! emlékmüvei, természetes
felv. Náci szerelemre vágyik, vigjáték.
Megleckéztetett szoknyavadász, huni.
A lelencz, dráma 1. fel*.
Előadások hétköznap 6 éa 9, vasár-és ünnepnap
3, 5, 7 és 9 órakor. — Rendes helyárak. J
4. oldal.
I: 15 május 29
K i v á l ó m l n f c g g ü I m p e r á t o r m m burgonya
1 0 0 k l l o s r o m m o n l i l n t
átvéve és kifizetve
K 14.— árban eladó.
o nagykanizsai Tárházban
házhoz szállítva
festő vállalata
K 14.30 árban.
H a s y h a n f z s o . M a s y a r - u . Z 3 ,
Elásni
Jelentkezés a Tárházaknál. — Telefon 65.
Mayer Károly
ruhafestő, vejjtiwtitó, plií5Íro/ó és j-ó/mosó jyAra
N A G Y K A N I Z S A , - KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
G y f l j t ő t e l e p : F ő t é r , K o r o n a - s z á l l o d a .
T * t « f * n M á m 299 »Ori«n,<lm i M « r « ( \' • » * * •
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
lisziitás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
A fehérneműt, inget |
A gallért és kézelőt a
és tnfncíen e s y é b hdztartdsl cIKKct
V i d é k i p ó t t a l m s g b l z á s o k a t g y o r s an
és p o n t o s a n eszközöl Jutányoa Árban.
1U1HI Ql i&n ifiBi lI i n Kmooifozng«ló-uktcéap t Tptalttloont a2S.b .
Május 29 és 30-án, szombat-vasárnap
Nagy erkölcs dráma 3 felvonásban.
Tengerparti városok, természeti kép
Az amerikai leány, nagyon humoros.
Az Qgyes kuglizó, humoros.
Előadások hétköznap 0 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 é« 0 órakor.
Rendes helyárak. - Buffett.
1
I
$
bODl S külföldi faerezés
márvány ntdniotok festése.
Í- Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékQnk
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDA


NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatolt a kiadótulajdonosnál Gulenberg-nyorada (MOnz és Üoldbcrger) Nagykanizsa.
$m#
I I , . évfolyam. O\'- Nagykanizsa, 1915. május 31. hétfő 121. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• iöflB«tésl Éraki Helyben házhoz bordva 1 bóra 1 K.
arám 4 fillér Vidékre, portán . . I hóra 1-50 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított árak szerint.
Alapltot\'a:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatalt Gotenbcrg-nyomda Csengery-ut 7. száa.
Telefon: Szerkesztőiig 41. Kiadóhivatal 41.
Örömtől repes
minden magyar ember lelke, ha számon
veszi és jelentősége szerint értékeli mindazokat
az eseményeket, melyeknek c
nagy időkben részesei lehettünk. Ahová
csak tekintünk, mindenütt a nemzeti erö
földuzzadása és olyan elementáris kitörése,
mely épen elég ahhoz, hogy a
jövőben való bizakodásunkat a jövőben
sziklaszilárdá edzze és hogy ellenségeink
kérkedő fenhéjázását porig alázza, Szinte
köszönettel vagyunk az olasz árulás
iránt, amely példátlan erkölcstelenségével
tetemesen hozzájárult, hogy energiánk
uj erőre, áldozatkészségünk pedig
uj lendületre találjon.
A hármasszövetség erkölcsi értékét
és hatását ez az árulás csak megtisztította.
A résnek, melyet benne az olasz
alattomosság ütött, sehol semmi nyoma :
a török hűség, mely hozzánk szegődött
és rendületlenül állja a szövetséget, a középeurópai
hatalmak félelmességét teljessé
tette. Szövetséges csapataink a
harctér minden vonalán diadalmasan
verik és kergetik ellenségeinket. Itthon
pedig parlament és társadalom — hiszen
láthattuk az országgyűlésen és a
főváros lakósságának felemelő tüntetésében
— a legnemesebb versenyt fejtik
ki, csakhogy egyetértésünk és egyetérzésünk
megbirkózhassék a rájuk háruló
súlyos feladatokkal.
Ki ne ismerné fel, hogy e kötelességek
sorában még mindig a hadikölcsön
minél fényesebb sikere áll az előtérben ?
Minden ezen a sikeren múlik. Nemcsak
az, hogy a szövetséges hadak eddigi
diadalmas, világra szóló eredményeit
egész épségükben megóvhassuk, hanem
— ami sokkal fontosabb — az is, hogy
ezeket az eredményeket kellően gyümölcsöztethesük
és odáig érlelhessük,
hogy számunkra a végleges és teljes
győzelmet biztosítsák.
Amikor a háborús kockán ilyen rettenetes
ragy tét, mondhatnók: mindenünk
forog, akkor nincsen helye a tűnődésnek,
akkor gyors elhatározással,
mindnyájunknak cselekednünk kell. Nemcsak
a heverő, de minden nélkülözhető
fillérnek is meg kell mozdulnia és szolgálatába
kell állania a legszentebb célnak,
amely parancsolólag követeli, hogy
a ránk agyarkodó ellenségek és a ránk
leskelődő veszedelmek elhárításából mindenki
teljes erőinek a végső megfeszítéséig
vegye ki a maga részét.
Mindmáig a magyar nemzet példás
magatartása lehetővé tette, hogy a lehetetlen
is valóvá váljék és megállhassuk
helyünket a túlerő, az ármány és
a poklok minden ördögeinek összes
mesterkedéseivel szemben. Ma, amikor
a veszély elérte a tetőpontját s amikor
a válság javunkra dőlése tisztán azon
múlik, hogy élet-halál harcunk sikeres
folytatásának és győzelmes befejezésének
legfőbb feltételéhez, a hadikölcsönre
mindnyájan meghozzuk a szükséges áldozatot,
épen ma senkinek sem lehet
kétsége aziránt, hogy a magyar nemzet
apraja és nagyja, szegény és gazdagja
egyaránt és ki-ki anyagi erőihez mérten
meg fogja tenni mindazt, ami csak kitelik
tőle.
A világháború.
Az orosz háboru.
HegKezdöMtt Przemysl ostroma
Sajtóhadiszállás. Az osztrák-magyar
30 és feles motoros ütegek tegnapelőtt
megérkeztek Przemysl alá és felállításuk
után tegnap nyomban megkezdlék a
nagyszámú orosz ágyuk által védett vár
bombázását. — Hadállásaink Przemysll
patkóalakban veszik körül, mely Lemberg
felé van nyitva. A 30 és felesek nemcsak
Przemyslt kezdték lőni, hanem a
Szántól keletre cső területen a przemyslgrodek-
lembcrgi országutat és vasutat
is, melyek birtoka a legnagyobb befolyással
van Przemysl sorsára. Az oroszok
semmi jelét sem mutatják annak,
mintha a várat kiüríteni szándékoznának.
Przemyslt az oroszok azokkal a nagy
kaliberű ostromágyukkal védik, melyeket
a tél folyamán a vár elleti minden siker
nélkül alkalmaztak. Egyébként az elpusztított
vár kevés védelmet nyújt az orosznak
Lemberg kiürítése.
Stockholm. A szentpétervári távirati
ügynökség hivatalos orosz
jelentést közöl, mely szerint a galíciai
orosz főkormányzóság Lembergböl
az orosz határ tőszomszédságában
fekvő Brodyba tette át
székhelyét. Lembergből minden katonai
raktárt és hivatalt is keleti
és északi irányban szállítanak le.
galíciai küzdelem.
Sííjtóhadiszállás. A Pizemysltől északra
és aélnyugatra haladó középgaliciahfronton
igen heves harcok alakultak kl, melyekben
az oroszok északról hozott erősítéseikkel
óriási erőfeszítéseket tesznek
offenzívának végleges megállítása
végett. Przemysltől délkeletre egészen a
Dnyeszterlg terjedő szakaszon is igen
nagy harcok vannak folyamatban, melyek
csapataink részére mindenütt a legkedvezőbb
kilátásokat mutatják. A Lubacowka
körül (Jaroslautól északkeletre)
csend van. A jelek szerint az oroszok
itt nem tudnak támadni. A Stryj körül
folyó harcokban seregeink tegnap ismét
több fontos támaszpontot elfoglaltak s
mindenütt óriási veszteségeket okoztak
az oroszoknak.
Az olasz háboru.
Visszavert olasz támadás.
Sajtóhadiszállás. A Déltirolban
levő lavoronei fenslk ellen tegnap
hajnalban az olaszok Alpini-ezrede
heves támadást intézett, melyet
határvédő csapataink nagy fölénynyel
vertek vissza és az olaszokat
futásra kényszeritették.
A németországi olaszok.
A német hadügyminiszter rendeletet
adott ki, mely szerint a németországi
olasz alattvalók közül csupán az olasz
a r
(1915. évi 6%-os és 572%-os Hagy. Klr.
Állami ütfúmsntes JűradÉkKűIcsdn)
nagykanizsai fiókja, mint hivatalos alálrűsl hely
Ü 0 F - 1 9 1 5 . j u n i u s h ó 7 - i g
jegyzéseket elfogad.
. \\ t m - A jegyzések megkönnyítésére a bankfiók magas kölcsönöket nyuit rendktvfll előnyös (eltételek mellett, - w f l
katonákat és katonai hivatalnokokat internálták
mig a többi Németországban
íaTó olaszok záros határidőn belül elhagyhatják
a birodalmat.
A görög király ellen
merénylet történt (?)
Genf. Párisban nyíltan beszélik, hogy
Konstantin görög király betegségének
oka merénylet volt, mely állítólag torszurással
történt. A merénylet részleteiből
semmi sem Ismeretes.
Az angol hadkötelezettség.
Rotterdam. Lloyd George angol hadfelszerelési
miniszteri minőségben öszállittatta
az összes fegyverképes angol
férfiak jegyzékét. — Az általános angol
védkötelezettség ügyében ennél több
még nem történt és ebben látják általában
az általános angol védkötelezettség
előjeleit.
A király idei nyara.
Bécs. A Neues Wiener Tagblat jelenti,
hogy őfelsége, l. Ferenc József
az idén, évtizedek óta első izben
nem utazik Ischlbe, hanem a? egész
nyarat Bécsben, a schönbrumi kastélyban
fogja tölteni.
Kihallgatások a királynál.
Bécs. Ma reggel őfelsége Schönbrumban
kihallgatáson fogadta Károly
Ferenc József trónörököst és báró Burián
István külügyminiszteri. Tegnap
gróf Stürgkh Károly osztrák miniszterelnököt
fogadta a király.
Az angol fantázia.
Rotterdam. A londoni Centrál News
Cimü lap amsterdami kelettel fantasztikus
hírt közöl. E szerint a németek a belgahoMandi
határon erős villamos árammal
telitett drótkerítést húztak, hogy Belgiumból
való minden kiszökést (főleg a
kémekre való tekintettel) megakadályozzanak.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. A Lubacowka alsó folyásánál
az éjlel egy orosz támadást, mely kézi
tusára vezetett, visszavertünk. Az oroszoknak
Sicniavánál és ettól lefelé a Sanon megkísérelt
áttörése már kezdetben kudarcot vallott.
A Santól kelcUc a helyzet változatlan. Nehéz
tüzérségünk a przemysl-grodeki vonalat Medikánál
tüz alatt tartja. A VI. hadtest csapatai
e hó 27-én ujabb 8 orosz ágyút kerítettek
birtokukba. A Przcmyslt körülzáró vonatat
északról és délről a szövetséges csapatok
szűkebbre\' vonták. A Dnyeszter mentén és
ettől délre a harcok tovább folynak. A Pruth
vonilán és Oroszlengyelországban semmi különös
sem történt.
Olasz hadszintér. Tirol. Az olaszok a Foli
garia Laworone fensikon levö crödeinket újból
ágyútűz atá vették. Az ellenséges osztagok
Cortinlába bevonultak, biztosító csapataik
azonban már az első ágyulövésre megfutamodtak.
A karintiai határon semmi sem történt.
Á partvidéken az ellenség a Qörztől
északra elterülő magaslatokon nem folytatta
támadását. Monfalconenál az Insonzon való
átkelési kísérletet járőreink könnyű szerrel^ieghiusitották.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A tiagyfőhadis/áilás jelenti:
Nyugati hadszintér. A franciák az Iser csatornától
keletre éjfélkor megtámadták Deshondt
(inétól északra levö állásainkat. A támadást
az egész arcvonalon az ellenség súlyos
veszteségei mellett visszavertük. Négy különböző
ezredhez tartozó zuávokat foglyul ejtettünk.
A Bothuue somelizet ut mentén elfogtunk
néhány tucat fekete franciát, akik egy
kis erdőben rejtC/ködtek. A hatcvonalunkmögöjt
levő helységek bombázása, amit a szövetségesektől
már megszoktunk, az olt viszszamaradt
francia asszonyok és gyetmekek
közül, akik honi röghöz tapadnak, ismét számos
ártatlan áldozatot követelt.
Keleti hadszíntér. Illokynál hatvan kilométerre
Libautől délkeleti hányban lovasságunk
néhány ellenséges osztagot északi és északkeleti
irányban visszavetett. A Dubissa mentén
egy kisebb osztag Szawolyniky helységet
meglepő orosz támadással szemben kénytelen
volt feladni. Négy ágyú jutott az ellenség
kezére. A beérkező erősítéseink visszafoglalták
a falut és visszaverték az ellenségei. Szawle
környéken az ellenséges támadásokat visszautasltottuk.
Az ellenség súlyos veszteségeket
szenvedett.
Délkeleti hadszíntér. A Lubacowka alsó folyásánál
Jaroslautől északkeletre, valamint a
Stryj vidékén levő német csapatok ellen intézett
orosz támadások alkalmával az ellenség
sulyos veszteségeket szenvedett.
A miniszterelnökség sajtóosztálya
Zalaiak a Visztula mentén.
Harctéri visszaemlékezések.
Uja: Gáci l>emct«r.
flz első srnpnclleU.
A célunk Rogow. ahol megebédelünk. Onnan
már csak egy kis ugrás a Kobiéla dombhát.
Ott volt az e z r e d t ö r z s , ott kellett jelentkeznünk.
Szép, napsugaras, de hideg reggel, volt,
amikor elir.du tunk. Az ágyuk itt már ugy
dörögtek, hogy azt lehetett hinni, a fülünk
mellett sütik el őket. A zászlóalj előre ment,
mi a trénnel utánuk. l?. nap Hős hadn <gy volt
a trénledezct parancsnoka.
A hadnagy rosszkedvű volt. beteg volt. A
bejscei törzsorvos már az útról haza akarta
küldeni, de ő megszökött előle. Azután egyéb
oka is volt a rossz hangulatra, Előtte való
nap, délben egy kvittungnt hagyott egy lengyel
bírónál, hogy az titánunk jövő trénnek
szolgáltassanak ki 70 kiló hust. Este megérkezik
a trén, velük a konyhakocsik is. Az
éhes legénység megrohanja a „gulyáságyukat",
de egyik sem füstftlflg. Kiderült, hogy a lengyel
biró megtartotta a kvittungot, ellenben a
trén semmit sem kapott. Nem is volt vacsora
aznap, éhesen feküdtek le a legények. Ezt
ugyan nem kell szóról-szóra igy érteni, mert
hát a baka nem fekszik le, amig nem kerit
magának valami elemózsiát.
Hanem a hadnagy urat nagyon hántolta a
dolog. Rosszkedvű volt még másnap is, aztán
a nehézkes trén is boszanlotla.
Később azonban jobb kedvre hangoltuk s
az ut hátralévő része vidám tréfálkozással
telt cl. Dél felé megláttuk Rogowot. •
Láttunk azonban furcsábbat is. Ahogy a
falu közelébe érünk, egyszerre niedert vezényelnek
az ut két oldalát elfoglaló árokba. v
Legnagyobb meglepődésünkre az árokban már
ott feküdtek a többlek Is. Észreveszem Gogl
kadétot, aki 5—10 lépésnyire tőlem hasal az
árokban.
— Mi az ? Ali van itt ? — kérdem töle.
— Az előbb srapnelteket kaptunk, —
mondja. — A\\ost várunk még egy kicsit.
Széjjilnézek. Az emberek vigan pipáznak,
köpködnek, terécselnek.
A kadét a háta mögé mutat, a barna földekre.
— Itt estek le. Talán 30 lépésnyire.
— Észrevetlek talán bennünket ?
— Nem hiszem. Inkább véletlen lehetett.
De már óvatosságból is jobb várni egy kicsit.
Nézek a levegőbe, a várt srapnell csak
nem akar mutatkozni. Tudja a manó, egy
kicsit még kívánkoztam is utána. Dohát nem
jött több. Az árokban az emberek ügyet sem
vetettek az egészre. Nagy nyugalom mindenleié.
Negyedóra multán aztán fölcihelődtünk
és lövid mars után tábort ütöttünk a ialu
alján, ahol megebédeltünk. N
HÍREK.
fl 18 éves népfölkelők sorozása. A tegnapi
fővárosi lapok egy katonai hirdetményt
közölnek, melyet a tnal nappal egész AVigyarországon
közzé fognak tenni. A hirdetményben
foglaltakat Nagykanizsán ismét számosan
helytelenül értelmezték és abból megint arra
következtettek, mintha a 18—36 éves b) osztályú
népfölkelők országos ujrasorozása lenne
elrendelve. Ez megint nagy tévedés, mert a
m3 megjelent hirdetményben foghltakból általános,
egész Magyarországra szóló intézkedés
csupán az, hogy az 1897-ben született
(\\ 8 éves) magyar (cs oszt ni k) állampolgárok
tartoznak összeírás vigett jelentkezni. A hirdetmény
egyéb rendelkezései a Atagyarországon
tartózkodó osztrák honosságú 21—36 éves
összes imtauglichok ujrasorozásáról szólnak,
a 19—42 éves magyarok közül pedig csupán
a/okról, akik eddig bármi oknál lógva
még nem voltak szemlén. Mindezek Nagykanizsán
a város katonai ügyosztályánál tartoznak
összeiratásuk végett 24 órán belül
jelentkezni. Soroztalásuk pedig Atagyarországon
a junius 18-tól julius 3-ig terjedő időben
lesz. A bevonulási terminus még nincs megállapítva.
Jegyzések a második badikölcsönre. A
második hadikölcsönre a jegyzések ujult lelkesedéssel
folynak. Illetékes helyen jól ítélték
meg a helyzetet, mikor a jegyzési terminust
kitolták. Az olasz háború kitörése
nagy lendületet adott a jegyzéseknek és a
vasárnapi fővárosi lapok hasábokat közölnek
azokról az uj jegyzésekről, melyeket az olasz
háborúval indokolnak. Mi bizton reméljük,
hogy Nagykanizsa város áldozatkész közönsége
átérzi az uj helyzet jelentőségét és a
hátralevő időben mindenki jegyez hadikölcsönt,
aki azt eddig bármely okból elmulasztotta. Itt
említjük meg a Nagykanizsai Patronage Egyesület
2000, a .Atunka" szabádkőtnlves páholy
1000 koronás uj jegyzését. Mindkét egyesület
már az első hadikölcsönnél is jegyzett. Igy
van ez rendjén. Minden hjles pénzl a hadikölcsönbe
kell fektetni. Igy kívánja ezt a haza
érdeke. Hadikölcsönt jegyezni hazatias kötelesség.

1915. május 31. ZALAI HiKLAF 3. oldal.
mint hivatalos aláírási hely elfogad
jegyzéseket
1915. é j I 6%-OS ÉS 5%%-OS
állami járadékkölcsönre
eredeti feltételek mellett.
n. .• i-SfW.rnr
Gyászrovat. Pécsről jelentik : Mérhetetlen
csapás érte Károlyi Lajost, a pécs—nagykanizsai
színtársulat érdemekben megőszült titkárát
és családját. Károlyi titkár 22 éves szépséges
leánya, Ibolyka, a Károlyi-család büszkesége
és reménysége, szombat este 9 órakor Pécsett
meghalt. Tüdővész ölte meg a ^zinészi
pályára oíy nagyon hivatott leányt, aki szenvedélyesen
ragaszkodott a színpadhoz, melyen
már csilri kislány korában is sikereket aratott.
Temetése holnap, kedden délután lesz a pécsi
köztemető halottas házából. A Károlyi-családot
annál tragikusabban éri zseniális szép lónyuk
korai halála, mert még csak jelen se lehettek
Ibolyka halálos ágyánál, mivel a jelenleg
Újvidéken működő színtársulattal távol voltak
hazulról. Károlyi titkár egyik fiát hasonló
körülmények között veszítette el Nagykanizsán
ezelőtt tiz évvel és most három fiában kell
vigasztalást keresnie.
Az elmúlt héten elhunytak Nagykanizsán:
Stáb Józsel, magánzó, nyug. városi végrehajtó
64 éves, Pingiczer János cipész 84 éves, Kis
Ferenc napszámos 48 éves, Verbovecz Rozália
24 napos, Polatiecz József 73 éves földinives,
Horváth György 15 éves lakatos tanonc, özv.
Madlér Fercncné szül. Vitár Terézia napszámos,
Szabadi Mária 4 éves, Dolmányos Józsefné
szül. Horváth Genovéva 22 éves, Pustina
Ernő 20 éves gyalogos a 81. gyalogezredben
és özv. Hegedűs Györgyné szül. Mikó Anna
53 éves.
Junlusl vásárok Zalában és Somogyban.
Junius hó elsejétől 15-ig terjedő kél hét
alatt Zala- és Somogymegyék területén az
alábbi országos vásárok lesznek : Junius hó
2-án Letenyén, Zalabéren és Somogyban
Tabon, 4-én a somogyincgyei Böhönyén,
5-én a somogymegyel Hedrahelycn, 7-én Zalaszentbalázson,
Lendvavásárhelyeu és a somogyi
Istvándin, 8-án Szentgyörgy völgyön és Somogyban
Büssün és Felsősegesden, 10-én Keszthelyen,
13-án Ottokon és Tótszentmártonban,
14-én a somogymegyel Berzencén és
Kaposmérón, 15-én Drávavásárhelyen, Kerkaszentmiklóson
és a somogymegyel Ttfrökkoppányban.
fl tanitók és a közigazgatás. Zalaegerszegről
irja tudósítónk : A közoktatásügyi miniszter
rendeletben értesítette valamennyi tanfelügyelőt,
hogy a háborúval összefüggő, rekvirálásokkal
kapcsolatos munkálatokra, valamint
a háború tartama alatt az iskolai szünidőben
a körjegyzői irodákban felhalmozódott
munkákra és általában a közigazgatásban feltétlenül
szükséges és el nem halasztható megfelelő
más teendők ellátásánál kisegítők gyanánt
az összes állami és községi elemi népiskolai
tanerőket mint állami, Illetőleg köztisztviselőket
a törvényhatóság vezetőinek rendelkezése
szerint igénybe lehessen venni. A felekezeti
elemi népiskolai tanerők megfelelő felhasználásának
elrendelése iránt az egyházi
főhatóságokat szintén megkereste a miniszter.
n z Istálló titka. Tegnap délután Söjtörről
bejött Nagykanizsára BoiJa József gazdasági
cseléd, hogy magát megköpölöztesse. A köpölözés
oly jól sikerült, hogy a jámbor vidéki
atyafinak nemcsak vagy félliter vére folyt el,
hanem az összes magával hozott pénze is.
Ennek kalandos története a következő: Az
atyafi tegnap este egy magyar-utcai vendéglőben
keresett szállást, de nem talált üres szobát.
Ekkor hiitelen mellette termett a közismert
kanizsai jasszfiu, Deutsch Jenő és nagyban
ajánlkozott, hogy ó majd szerez neki szállást.
Deutsch Jenő egy másik vendéglő istállójába
vezette az idegent, kire az islálWajtót rázárta.
A béres kiabált, hogy eresszék ki, de mert
senki sem hallotta a szavát, ugy maradt és
lefeküdt. Késő éjszaka felébredve kereste az
inge alá rejtett pénzét, — 39 korona 70 fillért,
— melyet az imént Deutsch Jenő szemeláttára
tett oda. Ámde a pénz eltűnt az Ing
alól s az ingen egy jókora vágás volt. Most
már éktelen lármával kezdett dörömbölni az
istállóajtón, mígnem egy katona kieresztette.
A kifosztott ember azonnal a rendőrségre
ment panaszával, mely reggel Deutsch Jenőt
előállította, aki azonban tagadja bűnösségét,
noha az eset ugyanazon recept szerint történt,
mint egy pár hetes másik eset, amikor
Deutsch Jenő és egy társa két bevonuló újonc
zsebeit vágta fel és foszlottá ki szintén egy
kültelki vendéglő istállójában. Akkor tettenérték
a jeles fiút, tehát beismerte bűnösségét,
most azonban körömszakadtáig tagad. A
rendőrség azonban gyiljli az ellene irányuló
bizonyítékokat.
Orosz balászok a Balatonon. Keszthelyi
r j á k : A Balatoni Halászati Részvénytársaság
a junius 15-én megnyíló halászati sikere
érdekében érintkezésbe lépett a hadügyminisztériummal
s arra kérte, hogy a bevonult halászokat
orosz hadifoglyokkal pótolhassa. A
minisztérium méltányolva a társaság kérését,
kijelentette, hogy hajlandó a jelzett célra
orosz foglyokat engedélyezni, akik között
bizonyára sok halász is akad. Az orosz halászok
— mintegy százan vagy százötvenen —
junius I3-án fognak Keszthelyre megérkezni
s minden 10 ember melleit lesz egy őr.
Családi dráma Kiskesztbelyen. Erlich
Ferenc kiskeszthelyi lakós, kemencecsináló
gyanúba vette a feleségét, hogy megcsalja.
A házaspár között emiatt a minap hangos
szóváltás támadt. A veszekedés hevében Erlich
egy húsvágó bárddal az asszony fejét összevissza
vagdalta. Erliclmé most halálán van.
Erlich önként jelentkezett a keszthelyi rendőrségen,
ahol letartóztatták és behozták
Nagykanizsára a kir. ügyészség logházába.
f i polgárőri szolgátat. Ma, hétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Aialek Lajos, Stróbl László, Feket^ Imre,
Magyar Lajos, Gerócs Boldizsár, Virág Lajos,
Krausz Lajos, Meskó József, Kajdi Gyula, Horváth
Vendel, Mátyás István, Benkő József,
Vellák Bódi, Benkő János, Sipos Andor, Engelmann
Sándor, Krausz József. Spiegl Dezső,
Forpáczi lstván, Czoczek Imre.
M E O N Y I L O T T l - -• -
Szívós Antal mflórás és látszerész
„ üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
_ alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer háa>, ahol a Iegjobb u j áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
éSzh
t
Permetezésnél a r é z g á l i c o t teljesen pótolja a
0 E T D f l f % | f % A Colmari borterr
t n u u l ü i melésl intézel, a
csász. és kir. földmivelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. mtchelei csász.\' és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növényktsérletciő állo»
más stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Ascbenbraod-féte RÉZKÉNPOR
(12% rézgöllc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
!• Hoyuoga Rafflahóocs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Bútorozott lnKűs
Z esetles 3 utcza! szoba, ulllany,
olzoezetéK, fürdőszoba, melléklteljlsésekkel,
esetlei Külön Istálló kocsiszínnel
bérbe adatik azonnalin.
Postafiók 64. szán.
Kostreinitz Királyforrás
Rohltach m a t t a t !
A kostreinitz! királyforrás vize szén savtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natrluma folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bír emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, inájbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
Koitrtlalli Posta Podlil, \' Z H Pdltsckack nllitl.
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb füszerkercskedésben I
Alpesi teavaj:
Szabó Antal helybeli csemege kereskedő
cég ezúton is értesiti t vevöközönségét,
miszerint most már a legfinomabb
pasteurizált tejszínből készült
• T M J K B I AAMUMI minden mennyiség- AIPSSI Mm ben, naponkint friss
minőségben kapható.
Felelős szerkesztő: G Q r t l e r I s t v á n .
ÍSzarvas-száJló
Placz-lér. BERLIN nagy m o z g ó.
Naponta eldad.
3-án
mm É s műsor!! /
I Előadások hétköznap 0 és 9, vasár- éa ünnep- 1
• nap 3, 5, 7 éa 9 órakor. — Rendea helyárak. |
Jl Nép taka rékp énz tá r Részvénytársaság
Nagykanizsán
4. oldal. ZALAI H RLAIJ 15. május 31.
Kívdló mlnftéfifi imperátor falu burgonya
100 kiloiroimnonliint ^ m o nagykanizsai Tárházban
átvéve és kifizetve S® házhoz szállítva
K 14.— árban eladó, f K 14.30 árban.
Jelentkezés a Tárházaknál. — Telefon 65.
fcafö vállalata
lioiykanlzsn,Musyar-ii.Z3
Mayer Károly
ruhitestő, vegytisztitó, plissirozó és gőimosó gyára
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
Oyfijtötelep: Főtér, Korona-szálloda.
T * l * \' « n M á m 2 M . SUrgtnycIm i Majrar (••<«•
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
Li fehérneműt, inget a
IS gallért és kézelőt a
és minden esyéb háztartűsl dkket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
éa pontosan eszközöl jutányos árban.
URANIA mozgókép palota.
Rotjonjl-ulcz 4. Telelőn 2M.
Május hó 31. és jun. 1-én, hétfő kedden
Nagy mimó-dráma 3 felvonásban.
R. U. 14. aktuális A szakácsnők gyöngye,
Dán vígjáték 2 felv. Vitkisoff kapitány,
humoros.
Előadások hétköznap 6 és 0 órakor, vasáréi
Onnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Rendes helyárak. — Buffett.
boni S külföldi faerezés
mdrvdnv utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ű n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDA

NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
L--4
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Oulenberg-nyomda (MDnz é.Oóldberger) Nagykanizsa.