Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
33.69 MB
2016-08-22 11:27:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
162
933
Rövid leírás | Teljes leírás (701.39 KB)

Zalai Hírlap 1915. 122-145. szám június

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 135, 139. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 1. kedd 122. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és Hózgazdasági napilap.
*IOflK*té«l Ar«ki Melyben házhoz homv« t hóra t K.
Sgyea szám 4 UUér Vidékre, postán . . 1 hórn 1*50 K.
Nylltttr éa hirdetések megállapított árak szerint.
Alapítót\'a:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatalt Ontenbet K-njouid« Ctengery-ut 7. izám.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
MOST,
amikor ellenségeink oldalára uj tábor
pártolt, amikor a szövetséges a hitszegés
kibontott zászlóival vonul ellenünk,
fokozottabb szükség van a nemzet áldozatkészségére.
Az olasz becstelenség
tanítson meg gyűlölni, boszut vágyni
és áldozni. Nagy szövetségesünk példája
lebegjen elöltünk. A német áldozatkészség
örök mintája marad annak, hogy
mire képes egy történelmileg nagy küldetésekre
hivatott nép, ha megpróbálják
fejlődése utjain megállítani. Ami ebben
a háborúban szövetségesünknek az angol,
ugyanaz nekünk az olasz. Ahogy a német
karok izmait az a tudat feszíti, hogy
a világháború véres kegyetlenségeit felidéző
angol gonoszságot nekik kell megbüntetni,
ugy a mi lelkünket is annak a
nagy gondolatnak kell felemelni, hogy
az olasz hitszegés megtorlásával nekünk
a legnagyobb történelmi hivatás, az erkölcstelenség
uralmának megdöntése a
feladatunk.
A németnek az angol, nekünk az olasz
az, ami ébren tartja és éleszti bennünk
a boszu tüzét, melynek lángjainál az
örök igazság győzelmének és betcljesedésének
kell megedződnie. Bs ahogy
fiaink, a háboru koszorús hősei életüket
és vérüket viszik a leszámolás véráztatta
földjére, hogy igazság tétessék a
hitszegőkön, ugy az itlhonmaradottak is
vigyék minden javaikat a nemzeti érdekek
nagy oltárára.
A katonáinkat nézzük meg és azokról
vegyükja példát, akik itthon vagyunk,
akiktől nem követelhetik, hogy életüket
is odavigyék az ellenség letörésérc.
Olyan büszke fajta ez a mienk, hogy
az időkön által soha sem lehetett meghajtani
a fejét. A nemzeti büszkeség ezúttal
is jövőnk javára virulhat. Vetélkedni
kell gőgösen és dacosan, kinek
több a nemzeti oltárra az áldozni valója.
Vért, fiatal életet, izmokat, hősöket
áldozunk bőségesen. Vájjon lehet-e
emellett gondolkodni rajta, hogy minden
ember minden fillérjének ott a helye,
ahol a nemzeti jövő áldozati ttize ég.
Gondoljunk igy: a katonák, akik tiz
hónap óta életüket, vérüket, fiatalságukat,
erejüket és minden drága és becses
kincseiket odaviszik a határokhoz, hogy
mindent kockára téve és feláldozva,
őrizzék az ellenség betolakodásától az
édes hazai földet, védjék az itthonmaradt
testvéreket, most a gigászi küzdelem
legforróbb napjaiban azt mondják: ti
pedig, otthon maradt testvéreink, a
pénzetekkel segítsetek, hogy legyen nekünk
töltés a fegyvereinkbe, ételünk a
nf. . , J s a t k, közb.e,V h 0M ^vább is Erre való a hadikölcsön és ugyan ki
ott állhassunk a helyünkön, ha a go- viselné el a tudatát, hogy nem adott,
nosz ellenség széné akarja rombolni mikor a hős katonák a legszentebb
nyugalmas tűzhelyeinket. C(j|ra kérték.
A világháború. Stryj a miénk.
Győzelmes előnyomulás lemberi feli
Munkád Azok az óriási méretű barcok,
amiket ŰZ Erdős-Kárpátokból visszavonult orosz
haderőkkel a magyar botártól mintegy 70
kilométernyire a Deutsche Süíarnee hetek
óta vívott, — tegnap részünkre döntö fordulatot
eredményezett. Llaslngen német tábornok
tegnap, hétfőn kora reggel Ismét általános
támatfds! rendelt cl a rendkívül megerősített
orosz védelmi vonal eljen. Több órai
emberfölötti küzdelem után az egyesült német
és osztrák-magyar seregeknek sikerült az orosz
frontot úttOrnlöH és az oroszokat bosszú vonalon
visszavonulásra kényszeríteni. A szövetséges
csapatuk hétfőn délben vonultak be a
lakosság örömujjongása közepette Stryj városába,
mely Középgalfdának legfontosabb vasúti
gócpontja, ahonnét öt hányban vezetnek
fő vasúti vonalak.
Az oroszok visszavonulása Lemberg
felé a legnagyobb fejvesztettség közepette,
mcncküléf»szerflen történt, miközben
6000 orosz fogoly jutott kezünkre,
továbbá 8 ágyút, 7 gépfegyvert
és rengeteg hadianyagot
zsákmányoltunk. Ugy a foglyok száma,
mint a zsákmány óráról-órára növekedőben
van. Slryj városán keresztül haladva
csapataink gyors tempóban üldözik
a menekülő ellenséget ésStryjtől
északi és keleti irányban a várostól
0—8 kilométernyi távolságban több helységet
elfoglaltak. A szövetséges csapatok
a menekülő oroszok nyomában egész
szélességében átlépték a stryj-drohobyci
vasutvonalat. A győzelmes seregek lelkesedése
határtalan.
Przemysl ostroma
A külső erüdöueket elfoglaltuk.
Sajtóhadiszállás. Még csak 24 órája
annak, hogy az osztrák-magyar 30 és
feles motorosütegek Przemyslt bombázni
kezdték s a nagyszerűen vezetett ostromuak
máris annyi eredménye van, hogy
az orosz védősereg a belső erődgyürübe
szorult össze. Tegnap délután a bajor
csapatok a motoros ütegek előkészítő
bombázása után rohamot intéztek a vár
uj földmüvei ellen és annak mindhárom
külső erődvonalát átlépték, miközben
25 nehéz orosz ágyú került
birtokunkba. — A várat védő oroszok
már csak a belső erődvonalat
tartják.
Az első olasz vereség.
$ajtóhadiszállás. Az a tegnap jelentett
meghiusult olasz támadás, amit a déltiroll
Lavorone vidékén az alpesi olasz
ezredek elflje intézetthadállásaink ellen,
az olaszoknak első komoly támadását
képezte és pedig a legteljesebb kudarccal.
A iavoronel fenslk rendkívül megerősített
területf melyet az olaszok gyalogtámadásuk
előkészítése végett napokon
át ágyútűz alatt tartottak, de mint
az eredmény mutaf/a, minden hatás nélkül,
A több napi tüzérségi előkészítés
után küldték rohamra az olasz hadsereg
legjavát képeztolpesi ezredeket, melyek
súlyos veszteségekkel menekültek vissza
a határon túlra. A lavoronei fensik elleni
olasz támadás nagyon felkészülve
talált bennünket, mert az olaszok azt
évtizedek óla, békében is mindig nagyon
szemmel tartották. Az olasz hadsereg
offenzivája egy rendkivül nagy méretű,
súlyos vereséggel kezdődött meg.
Velence kiürítése.
Lugano. Olasz határszéli menekültek
beszélik, hogy az olasz hadvezetőség
Velencét kiürítette. Velencét a polgári
lakósság legnagyobb része is elhagyta s
"igy a gyönyörű szigetváros majdnem teljesen
üresen áll.z ellenzéki vezérek a királyiéi.
A miniszterelnöki sajtóiroda táviratozza lapunknak
mai kelettel:
Illetékes helyről értesültünk, hogy Őfelsége
az ellenzéki vezérférflaknak a miniszterelnök
áltat tolmácsolt Ilyen Irányú kérése folytán
gróf Andrássy Gyulát, gróf Apponyi Albertet
és gróf Zichy Aladárt magánkihallgatáson
fogadja.
Andrássy a királynál.
Bécs. Őfelsége ma délelőtt egy óra
hosszáig tartó kihallgatáson fogadta gróf
Andrássy Gyulát. A pártvezér a klhallgatái
tárgyára nézve semmi felvilágosítást
nem adott az újságíróknak.
2. oidal. ZALAI hiKLAP 15 junius 1
Bulgária s e m l e g e s s é g e . MAGYAR K I É N ÁLLAMI HADIKÖLCSOK.
Hirdetmény.
DJ intenle-klsértések.
Szófia. Oroszország, Anglia, Franciaország
és Olaszország szófiai kövelei
tegnap és tegnapelőtt ujabb közös lépéseket
teltek Radoszlavow bolgár miniszterelnöknél,
hogy Bulgáriának az enlente
javára való közbelépését kieszközöljék.
Radoszlavow azonban az összes uj ajánlatokra
Bugária törhetetlen semlegességének
deklarációjával válaszolt.
Ypern — romhalmaz.
Genf. A francia hadvezetőség jelentése
szerint a német nehéz ütegek a legutolsó
négy nap alatt összesen 20.000 lövést
adtak le Ypernre, mely valóságos pokollá
változott. A városnak már egyetlen egy
ép háza sincsen és egyetlen egy ember
se maradt meg ott. Utolsónak a polgármester
hagyta el a teljesen elpusztult
várost.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. A San mentén a folyótól
keletre tegnap nem voltak komolyabb harcok*
Przemysl északi és délnyugati árcvonalán, valamint
a Dnyeszter felső folyásánál harcolunk.
Stryj vidékén a szövetséges csapatok heves
harcban több helységet rohammal bevettek
és elfoglaltak egy orosz Üteget. Egyébként az
északkeleti hadszíntéren a helyzet változatlan.
Olasz hadszintér. Tegnap délelőtt a lavoronel
fensikon levö erődítményeink egyik
szakaszán egy alpini ezred támadását véresen
visszavertük. Panevegglotól északkeletre egy
ellenséges osztag beásni kezdte magát, de
járőreink tüze elöl nyomban meghátrált. A
karinthiai határon ránk nézve sikeres kisebb
harcok folynak. Karfreiltól keletre az ellenség
hiába kisérelte meg a Krn lejtőjének megmászását.
A tengerparti határterületen folyó tüzérségi
harcban nehéz tüzérségünk is kezd
beleavatkozni. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Tegnap a franciák ugy
Arrastól északra, mint Bois de Pretreben nagy
erőkkel arcvonalunk áttörését kísérelték meg.
Arrasnál az ellenség az utóbbi napokban árkászai
utján közelebb jutott a Neuvllle—Roellncourt
arcvonalhoz. Ezen a vonalon vártuk
tehát a támadást, miután az ellenségnek minden
kísérlete, hogy ettől északra levő állásainkból
kiszoritson, kudarcot vallott. A támadás
tegnap délután órák hosszat tartó tüzérségi
előkészítés után be is következett és
rajnai és bajor ezredek vitézségének köszönhető,
hogy az ellenség teljes vereségével végződött
; veszteségei rendkívül súlyosak. Bois
de Pretreben a franciáknak csak néhány előretolt
gyengén megszállott árokba sikerült
benyomulnlok; egyebekben az ellenség támadása
itt is meghiusult. Ostendénél parti ütegünk
lelőtt egy ellenséges repülőt. A damerklrchl
vasúti viaduktot tegnap tüzérségünk
néhány lövéssel Ismét lerombolta, miután a
franciáknak hónapokra terjedő munkával néhány
nappal ezelőtt sikeralt azt használhatóvá
tenniök.
Kelet* hadszintér. Nincs jelentős esemény.
Délkeleti hadszíntér. A Przemysl körüli
harcokban a német csapatok tegnap köaelebb
jutottak az északi és északkeleti arcvonalhoz.
A miniszterelnökség sajtóosztálya
Mindnyájunknak hazafias kötelességünk,
hogy az állam!
hadikölcsön jegyzésében részt vegyünk és ilyen módon
minden itthon lévő Is hozzájáruljon
ahoz, hogy dicső hadseregünk emberfölötti
küzdelme mielőbbi végleges győzelemre
és tartós békére vezessen. —
E nagy célt a magunk részéről is elősegítsük,
elhatároztuk, hogy a
mindenkinek, aki ily kölcsönt jegyezni
akar, és e célból legalább \'/» részt
készpénzben lefizet, a többi •/,„ részt
1 évi időre, 6%-os kamat mellett
kölcsön adjuk. Még pedig oly módon,
hogy sem váltót, sem kezest nem kell
adnia s a kölcsönt egy évnél hamarább Is
bármikor visszafizetheti, amikor is a kamat
csak a tényleges visszafizetés napjáig utólagosan
lesz felszámítva. Mivel pedig ezen
hadikölcsön Kötvények
után a magyar államkincstár szintén 6%
kamatot fizet, tehát az általunk e kötvények
kifizetésére kölcsönzött összeg után
számítandó kamat s em k ö l t s é g g e l , sem
áldozattal nem jár, sőt ellenkezőleg
az a jövőre Is Igen jól jövedelmező
befektetést képez.
Így tehát mindenkinek módot nyujtunk
arra, hogy minden
10 koron M m lefizetése mellett
igmoiODjii 100 koron hadikölcsönt
jegyezhessen.
Elhatároztuk továbbá azt is. hogy e hadikölcsön
jegyezhetése céljából hivatalunkat
a rendes hétköznapokon ktvtil, a junius
3-iki ünnep- és a junius 6-iki vasárnapon
Is 9 - 1 1 óra közt nyitva tartjuk és ezen
időben is a tisztelt közönség rendelkezésérc
állunk.
A Jwvxések csak Janlas 7-ig eszközülietík.
Nagykanizsán, 1915. május hó 29-én.
NéptoMplnztilr RészuénylírjDsúi
Nagykanizsán
— Deák Ferenc-tér 10. sz. —
A 20-as honvédek
a világháborúban.
— Egy sebesült naplója. —
IX.
Hz orosz határszélen.
Ebéd utáni hangulat. Egy napi járóföldre
vagyunk a 20-as honvédek tűzkeresztségének
helyszínétől, Uhnowlól s már csak alig néhány
kilométernyire az orosz határtól. Ragyogó
augusztusvégi délután, amikor még jól esik
az árnyékban heverészni. A század legénysége
nagyokat nyújtózik a faluszéW fák alatt
s nem is volna tökéletes a kép, ha nem
mesélné egyik is, másik is az élményeit.
Az egyik altiszt — szép barna galamboki
fiu — igy beszél:
— Mikor rohamra mentem, még a borosfiaskó
a kezemben volt, amit Uhnowról hoztam
borral tele. Ugy vágtam egy orosz tiszt
fejéhez, hogy hármat gömbölygött. Nem köllött
annak szurony, éppen elég volt neki a borosilaskó.
Egy sormás! gyerek a széttárt köpönyegét
mutatja, hogy hol szúrták keresztül és hangosan
áldja a jó Istent, aki életét ilyen csudálatosan
megmentette.
Egy harmadik eset, amit egy törülmetszett
kiskanizsai sáskagyerek ad elő:
— Egy orosz ágyú alól két muszkát ráncigáltam
elő, miközben az egyik rámlőtt. Nem
tudtam, melyik volt közülük a gaz náció, aki
el akart pusztítani, hát mindakettöt leszúrtam.
Egy másik kiskanizsai fiu egy orosz vállrojtot
mutogat, amll egy halott orosz törzstiszt
ruhájáról szedett le. Azt mondja, még
öt pengőért se adná a nagyszerű győzelmi
emléket
Hirtelen mindenki a levegőbe néz, ahol
motorkattogás hallatszik. Csakhamar megpillantunk
egy felénk közeledő repülőgépet.
A tisztek látcsöveket kapnak elő, nézik, majd
izgatottan vitatkoznak, lövessenek-e rá, vagy
sem. A repülőgép ugyanis orosz Ismertető
jeleket viselt, de a tisztek ugy vélekedtek,
hogy a saját repülőgépünk és csak az ellenség
megtévesztése végett van rajt orosz jel.
Igy hát nem lőttünk rá. Bezzeg megbántuk
azonban, hogy szárazon elengedtük a nagy
légi masinát, mely hamarosan bebizonyította,
hogy csakugyan orosz, mert alig negyedóra
múlva olyan srapnell eső zudult a nyakunkba,
hogy a felszerelésre semmi Időt nem engedve,
a legnagyobb gyorsasággal futólépésben igyekeztünk
más állást foglalni. Nem is röpdösött
többet fölöttünk orosz repülőgép ilyen zavartalanul,
viszont a tiszt urak ezen első tévedése
Is egészen indokolt volt, mert ezt Is,
mint a háború sok minden egyéb csínját és
ravaszságát, először ki kellelt tapasztalni.
Amikor azt hittük, hogy uj állásunkban
már egészen biztonságosan érezhetjük magunkat,
akkor egyszerre csak Itt is záporként
kezdtek hullani a srapnellgólyokxDe az már
nem volt egykönnyen kitalálható,^hogy most
ki, vagy mi árulta el uj állásunkat. Végre egy
szemfüles altisztünk rájött. A velünk szemközti
domboldalon egy galiciai paraszt egy
csoport tehenet hajtott. A kémnek, vagy helyesebben
mondva, az árulónak az volt a jele,
hogy amely domboldalon ö a teheneket hajtja,
azzal szemközti oldaton vagyunk mi. Ezt a
gazembert hamarosan elfogtuk, teheneit elkoboztuk,
öt magát pedig statáriális uton
felakasztották.
Minthogy az ellenséges ágyútüzelés csak
nem akart szűnni, újra útnak Indultunk, még
pedig jókora darabon hason csúszva. Végre
1915. m á j u s 3. ZALAI HIKLAP 3. oldal.
Ismét biztonságba jutottunk egy magas domb
mögött, aliol tán egy óra hosszat pihentük kl
a hajszát, melyben az Imént részünk volt. A
szerelvény azonban a pihenés alatt Is a
hátunkon volt és csakhamat továbbindultunk
észak felé/hogy most már csakugyan elérjük
az orosz határt.
Hegyen-völgyön és mocsarakon át egész
éjjel teljes csöndben és minden világítás nélkül
marsoltunk és csak a csillagos ég csillapította
némileg a mindent beborító nagy
teketeséget. A térképen ugyan útnak volt
jelölve a kátyutolyain, amelyben cammogtunk,
de a valóság erősen megcsúfolta a térképrajzoló
tudományt. Leírhatatlan nagy sárban
cuppogtunk egész éjszaka és Igen fáradságos
volt ily uton ez a néma vonulás. Néhány
óra elteltével már nem Is éreztem a lábaimat,
melyek Jóformán öntudatom hljján csak ugy
mozogtak már, mintha valami géprészek lettek
volna. Már éjfélután 2 óra is elmúlt s még
mindig csak mentünk, mentünk. Végre, mikor
már egy világos sáv mutatkozott az égbolt
keleti peremén,\\megállottunk. Valami piszkos
kis falu előtt völíunk.
ErŐssy Oszkár alezredes Dlabik Farkas
főhadnagy, segédtiszttel előrelovagolt és az
együtt haladó két zászlóaljnak kijelölték a
szállást. Követte őket a századparancsnokunk,
Csorba százados s mi addig egymásnak dűlve
vártunk, mig ő vissza nem jött s jelet nem
adott a faluba való bevonulásra.
Ha faluba érünk, az elszállásolás ugy történik,
hogy a szállás tulajdonosát nem kérdik,
van-c hely, vagy nincs, — egyszerűen kijelölik
térkép vagy természet után a szállást
s oda bemegyünk. Ha elférünk, ugy jó, ha
nem, úgyis jó. Az én szakaszomnak ezúttal
egy rozoga piszkos kis Istálló jutott szállás
gyanánt, aminő Oaliclában talán milliószámra
van, sok-sok ócska szalmával. Mielőtt oda
betértünk, előbb kizavarták a lovakat az
istállóból s ml azok helyét foglaltuk el, természetesen
jó vastagon felhintett szalma tetején.
Én örültem, hogy az őrségadás sorja
éppen rajtem volt, igy legalább nem voltam
kénytelen ide leheverni. Amikor pedig az őrségen
felváltottak, akkor már egyáltalán nem
volt érdemes lefeküdnöm, mert már alig
valami kis idő hiányzott az ébresztőig.
(Folyt, köv.)
HÍREK.
Fi kanizsai érettségiző diákok badtkölcsöne.
Eléggé nem dicsérhető az a komoly
Intelligencia, amiről a nagykanizsai főgimnáziumnak
most leérettségizett diákjai az egész
ország ifjúságának példát nyújtó bizonyságot
szolgáltattak. A kanizsai leérettségizett gimnázlsták
ugyanis az idén nem tartanak bankettet,
hanem ennek árát a korszellem igazi megértésével
a haza oltárára adják és pedig ama
kínálkozó legalkalmasabb formában: hadikölcsönkötvény
jegyzésével. A lematurált
kanizsai diákok szeretett osztályfőnökük,
Mátyás István tanár nevére egy darab 100
koronás hadikölcsönkötvényt jegyeztek. A hat
évi lejárat után az állam által visszafizetendő
100 koronának akkori rendeltetését még nem
állapították meg, de bizonyára, annak Is a
legméltóbb célt fogják találni. — A hadikölcsönkötvényjegyzésen
kívül botmegváltás cimén
Is adóznak a kanizsai gimnázium malurátisal,
akik ezúttal nem veszik meg a frissen leérett-,
séglzettek első látható jelvényét, a sétabotot,
hanem ennek árát ts a hazárt folyó háboru
céljaira áldozzák, összesen 80 korona gyűlt
Össze közöttük\'c cimen s azt a derék ifjak a
Központi Jóléti Irodához juttatták felerészben
a vak katonák, felerészben pedig a sebesültek
részére. Jól tennék a vidéki laptársak, ha
a kanizsai glmnázisták hazafias példáját a
legszélesebb körben ajánlanák követésre.
Egy hatósági mészárszék beszünése.
Aradról jelentik, hogy Arad város élelmezési
bizottsága szombaton tartolt ülésén elhatározta,
hogy beszünteti a hatósági mészárszéküzemét,
mert a város nagy összegeket fizetett
rá az üzletre. Nagykanizsa annyival clönyösebb
helyzetben van Araddal szemben, hogy
Itt meg se csinálták a hatósági mészárszéket,
tehát nem kell azt becsukni. Ellenben teljesen
érthetetlen, hogy még mindig hiányzik az országos
mozgalom, mely arra Indítaná a magyar
kormányt, hogy a vágóállatok árát kényük-
kedvük szerint stájgeroló agráriusok
kapzsiságának határt szabjon. Da mikor minden
magyar vármegye törvényhatósága csupa
agráriusokból áll, hogy is támadhatna ilyen
országos mozgalom, melynek hangja a miniszterig
Is elhallatszanék.
fl fölmentért kérelmek. Még mindég érkeznek
be a hatóságokhoz a katonai szolgálat
alól való felmentési kérelmek olyanok részéről.
akik a gazdaságukban nélkülözhetetleneknek
tartják magukat. A kormány januárban
bocsátotta ki rendeletét ez érdemben és a
hatósági felterjesztéseket pár hetes zárós határidőhöz
kötötte. Akkor 80.000 kérvényt terjesztettek
fel s ebből összesen háromezer
ember nyert fölmentést. Az elutasítottak ujra
folyamodtak, sokan már háromszor megismételték
a kérvényezési, de könnyen érlhetőleg
eredménytelenül. Mert ha minden kérvényezőt
felmentenének, akkor a gazdaság nein nélkülözné
ugyan a gazdát, a család a családfentartót,
de a haza elveszne, pedig a haza mindenek
előtt és mindenek fölött áll, s a haza
sorsa fölött az intézkedik, aki az államhatalmat
gyakorolja. Ebbe senkinek sincs beleszólása
és c fölött a háboru Idején senki se
gyakorolhat kritikát. A kérvényeket természetesen
most is elfogadják a hatóságok és föl
is terjesztik, mert a kérvények bélyegeiből az
államnak jövödclme gyarapszik ; föltnenfésekről
azonban csak kivételesen lehet szól
Mező dr. könyve. Mindnyájunk jó Ismerőse,
Mező Ferenc dr. fiatal ember létére nem
elégedett meg a két diplomájával. Kevés volt
neki a tanári és a doktori diploma: megszerezte
hozzá az iróit Is. A Kanizsáról elkerült
fiatal és szimpatikus tanárnak nem cz
a most megjelent könyv, „Az orosz—osztrák
—magyar háborúban", —az első müve. Sürün
irt már régebben is apróbb-nagyobb, tudományos
és társadalmi érdekű dolgozatokat,
amelyek komoly bizonyságot\'tettek egy tiszteletreméltó
körvonalakban kibontakozó tehetségről.
Az első, igazán és teljességében irodalmi
müve azonban ez a könyv, ez jegyzi
el őt letagadhatatlanul az irodalommal. Mező
Ferenc dr. mikor a harctérre ment, elvitte
magában a katonán kívül az írót Is. Könyve
egy modern, értékes, képzett és egyénien látó
talentum munkája, írói kifejező erejét pedig
sokan megcsodálhatnák. Mindent összevéve:
cz a könyv gazdagodása háborús Irodalmunknak
s örömünkre szolgál, hogy szerzője nagykanizsai
ember. A számtalanszor olvasott és
hallott harctéri leírások után jóleső fellélegzéssel
vesszük a kezünkbe ezt a 1 könyvet,
amelyet Irodalmi eszközei, szinczésc és változatos
tartalma izgalmasan érdekessé tesznek.
A könyvből befolyó jövedelmet a szerző a
Vörös Keresztnek ajánlotta föl.
M E O N Y I L O T T !
Szívós Antal mflórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
_ alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-Javltást nagy gonddal
végez.
Lóvá tett lóvásárlók. Máté János és Zakocs
Ferenc iharos! gazdák elmentek a minap a
Csurgó melletti Porrogra lovat vásárolni.
Megérkezve oda, a falu korcsmájában informálódtak,
hogy kinél lehetne megfelelő csikókat
találni, miközben betért a korcsmába egy,
szabadságon\\levő 44«es tizedes. A baka mtg<
hallván, miről van szó, nyomban ajánlkozott
az iharos! atyafiaknak, hogy ő szerez csikókat. \'
El is ment mindjárt tájékozódni s negyedóra
mulva azzal jött vijsza, hogy tud két csikót
2200 koronáért, csak foglalót kell rájuk gyorsan
adni. Máté sebtlben átadott 200 koronát
a bizalomgerjesztő csukaszürkeruhás férfiúnak,
aki elvezette a lóvásárlókat egyik porrog
gazda házához. Itt kiderült, hogy a csikók ára
4000 korona. Mindazonáltal a csikók tetszettek
az iharosl polgártársaknak, akik alkudozni
kezdtek a csikók gazdájával. Mig az
alku nagy körülményességek között folyt, a
mi bakánk a 200 koronával méglépett a helyszínéről
s inikor szükség tett volna a nála
lévő pénzre, sehol sem volt megtalálható.
Nagysokára derült ki, hogy a tizedes a szomszédos
Surdra gyatogolt s ott kocsit fogadva
azon behajtatott Nagykanizsára. A becsapott
emberek mindenütt a nyomában voltak és
Nagykanizsán a rendőrség segítségével csakugyan
megtalálták egy éjjeli kávéházban víg
múlatás közepette. Szerencsére még csak
rövid félórája tartott a múlatás s igy a 200
koronából csak 22 korona 14 filléi hiányzott,
s a többi pénzt a megrökönyödött hadfi átadta
a rendőröknek. A kapitányság a csaló
katonát átadta a kanizsai katonai parancsnokságnak,
mely megtelelő helyre juttatta.
H polgárŐrl szolgálat. Ma, kedden este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesiteni :
Büki Béla, Eppinger Lajos, öreg Oerócs
István, Kengyel Ferenc, ifju Oerócs István,
Németh Oyula, Sándor István, Bezák Mntal,
Páll János, Tóth István, Mandibaum Oszkár,
Szele Károly, Bruncsics József, Martlncsevics
Imre, Muzikár Vince, Osskó Józsel, Biltik Ferenc,
Stagl Ede, Hazai János.
Szenzációs Ünnepi műsor lesz csütörtökön
a Szarvas-szállóbeli Berlin mozgószinházban.
Bemutatásra kerül A szikra cimü szerelmi
dráma 4 felvonásban, — melynek főszerepét
ANNA MARIA k. a. játsza, ki tökéletes játékával
sok élvezetet nyújt. A dráma a szezon
legjobbjai közül való, meséje egy naiv asszony
élete keretében a könnyelmű férj botlásalt és
ennek maidnem végzetessé vált következményeit
Írja le. —• Műsoron van még A békeangyal,
vígjáték t felv., melynek főszerepében
a közönség kedvenc művésznője, a világhírű
Oaumondt filmgyár által sorozatos előadáokra
szerződtetett bájos mozicsillag, FERN
ANDRA lép fel. — Záradékul Rudolfi és a
háboru, komikus.
W^t u v " i^rx— J
Felelős szerkesztő: Q ű r i l e r István.
e SzarvflHzdllóDEDI I N n m m o z g á .
Placz-tér. Q C K L i n Kapontff élődi
Csak egy napi — 3-án, csütörtökön
R SZIKRA szerelmi dráma 4 felvonásban.
Rodolfl és a háboru, komikus jelenet.
A béke angyal, vigjáték 1 felvonásban,
melyben a főszerepet FERN ANDRA a
világhírű mozi művésznő játsza.
ElAadáiok hétköznap Q éa 9,va»ár-é» ünnepinap
3, 5, 7 éa 9 órakor. — Rendet hetyirak.
A. oldal. ZALAI H RLAH I J*
I. 15 junius 1.
Kiváló mlnöségö Imperátor ínja burgonya
100 klIofirommonUlnt " P * a n a g y k a n i z s a i T á r í i ú z b an 1 átvéve és kifizetve Bff házhoz szállilva
K J4.— árban eladó. | K 14.30 árban.
Jelentkezés a Tárházaknál. — Telefon 65.
Mayer Károly
ruhafestő, rrgytisititó. pIlMiroró ét göimotó gyárt
NAOYKANtZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
Oyljtötelep: Fótér, Korana-tzálloda.
TIMN Mám IM. Urrfflr*!" "
Elvállal férfi- és női ruhákat (estés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
Leiengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
fehérneműt, inget
gallért és kézelőt
és minden esyéb húztartilsl cikket
Vidéki póttal m«fblzáiokat gyorsan
ét pontosan eszközöl jutányos árban.
I I R A M I A mozgókép palota.
Rotjon jt-utcí 4. TtltkM 230.
Május hó 31. és jun. 1-én, hétfő kedden
Nagy mlmó-dráma 3ífelvonásban.
R. U. 14. aktuális A szakácsnők gyöngye,
Dán vígjáték 2 íelv. Vltkisoff kapitány,
humoros.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Reodts helyárak. — Butfett.
T—
festO üdlIalaSa
Hafiykanlzsa, Nafiyar-u. Z3
llODl : kDireidl faerezés
múríöny utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékQnk
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk m legkényesebb
igényeket Is kieTégitl
Árajánlatul, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
ék. NAGYKANIZSA
w Cscngery-ut 7. sürgönyeim:
^ p p ^ Gutenbergnyomda
• M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
^ ^ ^ Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz H
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Outenberg-nyormla (MOnz és Gotdberger) Nagykanizsa.
NagykanÍJtsw, 1915. junius 2. szerda 123. «zám ALAI HÍRLAP társadalmi és k ózgazdaságl napilap.
L l O t l s « t é « l A r a k I Melyben házhoz hordva I hóra 1 K.
Bgyea szám 4 fillér Vidékre, postán . *. I hóra 1\'30 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított árak szerint.
Alapltot a:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengcr^-et 7. szám.
Teleton: Szerkesztésen <1. Kladóhlvstsl 41.
Az uj termés.
A háború egyik legnagyobb problémája
az, hogy áz idei termés mennyiben
lesz megfelelő és a kormány milyen mó-\'
dot talál arra, hogy a termelők és fogyasztók
érdeke egyformán kielégíthető,
illetve az ország élelmezéseSbiztosltható
legyen. Egyelőre csak arról lehet szó,
hogy a kormány kétségkívül lefoglalja
az egész termést, másrészt pedig bizonyos
prémiumot juttat a gazdáknak, hogy
a cséplést elősegítse. Az a legfontosabb,
hogy megfelelő szervezet legyen kéznél,
amelynek segítségével a lefoglalt termést
el lehessen raktározni és a fogyasztó
közönség rendelkezésére juttatni. A közraktári
szervezet, amint már az eddigi
rekvirálásoknál kitűnt, nem elég kiterjedt
és fejlett ahhoz, hogy a kormány egyedül
gondoskodhasson az egész termés
elhelyezéséről, másrészt pedig sok gondot
okoz, hogy — illetéktelen tényezők
kizárásával — miként lehet biztosítani
a gabonaárak további emelkedésének
megakadályozását és azt, hogy a termelők,
közvelitők és fogyasztók között
sokban ellentétes érdekek ne éleződjenek
ki.
Hir szerint a földmivelésügyi minisztérium
újra összeköttetésbe lép egyfelől
íiz illetékes érdekképviseletekkel, másrészt
az osztrák kormánnyal, hogy ezt
a rendkívül fontos kérdést dűlőre juttassa.
A tanácskozások ujrafőlvétele
után esetleg olyan kompromisszumos
megoldás kerülhet előtérbe, amely az
agráriusok kívánságát is kielégíti, másfelől
pedig a fogyasztóközönséget nem
szolgáltatja ki a gazdák túlzott igényeinek.
Ilyen megoldást egyelőre még nem
sikerült biztosítani, de meg van a remény
arra, hogy rövid időn belül meglesz
az alap a kisegítő megoldásra.
Az uj termés lefoglalásának kérdése
főleg technikai okokból kelt nagy aggódást
a gazdák között, mert egyenesen
megoldhatatlannak tartják. Sem a nagybirtokosoknak,
sem a kisgazdáknak nincs
elegendő raktárhelyiségük ahhoz, ahol a
kicsépelt gabonát elhelyezhetnék. A nagy
uradalmakból a cséplés után nyomban
elszállították a gabona nagy részét és
igy a beraktározásra nem volt szükség.
Most tanácstalanul állanak a nagybirtokosok,
mert nem tudják hova helyezik
majd el gabonájukat. t\'
Amily fontos a kérdés e részének
megoldása, épp annyira elsőrendű az is,
hogy a fogyasztók millióit a magas ármegállapítással
ne szolgáltassák ki teljesen
a termelők önkényének. Tavaly azzal
hajszolták fel a gabona árát, hogy gyönge
termés volt. Most, hogy már mindenféle
rekvirálás megtörtént, kidérült, hogy fölötte
nagy bőség van az országban lisztben.
A fenyegető éhínség hazug jelszava
csak arra volt jó, hogy a gabona-árakat
minél magasabbra lehessen felszöktetni.
— Ennek az idén nem szabad megismétlődni.
V i l á g h á b o r ú .
Uj sikerek Przemyslnél.
Sajtóhadiszállás. A motoros ágyukkal
ostromolt Przemysl északi frontján ma
ismét igen jefcntékeny sikert értek el
csapataink. Ma hajnalban tüzérségi előkészítés
után szurony roham mai a várnak
két ujabb erődjét foglaltuk el,
melyekkel a belső erődgyürü ostromához
ismét igen erős bázisokat szereztünk
magunknak. A harminc és felesek
rendkivül eredményesén működnek.
Stryjen tul.
Sajtóhadiszállás. A tegnapi nagy diadallal
megfutamított oroszok üldözése a
Stryjtől északra eső területeken még
mindig tart. A legfontosabb középgaiiciai
állásaiból kivert orosz hadsereg rendetlen
menekülésében még mindig nem
tudott sehol ujabb védekezésre megállani
és valószínűleg Lemberghez nagyon
közel lesz az a hely, hol a délről
menekülő oroszok némi ujabb ellentállásra
képesek lesznek.
Orosz erőfeszítések Keletgaliciában
Ujabb orosz kudarcok.
Főhadiszállás. A régi recept szerint az
oroszok a front bármely részén szenvedeti
vereségüket Keletgaliciában akarják
forszírozott előretörésekkel ellensúlyozni.
Igy van ez most is, a Stryjnél szenvedett
döntő vereséggel egyldőben. Nadvornánál
tegnap az oroszok rendkívül
erős támadásokat kezdettek, de csapataink
igen súlyos veszteségeket okozva
nekik, az összes támadó kísérleteket
visszaverték és ellentámadásba mentek
át, melynek folytán az orosz front itt is
hátrál a Dnjeszter felé.
Dimitriew Radkó
az oroszok bukásáról.
Bécs. A „Reichspost" egy Galíciában
lakó lengyel grófnő levelét közli, mely
a>galiciai ..tönkrevert orosz haderők főparancsnokának,
Dimitriew Radjcó tábornoknak
az orosz hadsereg katasztrófájáról
szóló kijelentéseit Idézi, Dimitriew
Radkó tábornoknak hónapok óta a grófnő
kastélyában volt a főhadiszállása. Mikor
Dimitriew megtudta a gorlicei frontáttörést
és az oroszok óriási vereségét,
belebetegedett e hirbe és magánkívül
volt. Mikor pedig magához tért, azt
mondotta a grófnőnek, hogy Oroszország
a háborút elvesztette.
Nincs olasz-német háború.
Lugano. Az olasz kormány hivatalos közleményt
adott kl arról, hogy nem tekinti
magút Németországgal hadlállapotban levőnek.
Kfllömbség van, — úgymond a kormánykommünlké,
— hadiállapot és a megszakított
diplomáciai Viszony között. (Kíváncsian várjuk,
mit fog szólni a német fegyverektél rettegő
olasz akkor,"ha valahol a tiroli haláron
német katonákkal találkozik maid szembe.
Akkor se tekinti magát a németekkel hadiállapotban
levőnek? És a fenti hir szerint a
franciák a nagy kinok között tartott nyugati
fronton nem kapnának segítséget? Valóban
érdekes kérdések. A szerk.)
/ 1 Q K áni c ° / (1915. 6 /. -O«S< é,s? 5\' //», / .-OÁSt HMHiOtUi. KKiirr. noSüKünlzsnl otMfl, nitt hloolulos nldltösl hely 1915. J u n l u s h ó 7 . i g
I t a l Adómentes Jdrfldtkkölain)— jegyzéseket elfogad.
A Jegyzések megkönnyítésére a banknók magos kölcsönöket nyújt rendkívül előnyős fettételek mellett.
A Secolo meg nem Jelent cikke.
Lugano. A »Secolo« tegnapi számának
vezércikkéből ,a cenzúra a cimet
hagyta meg, mely a következő: Háborút
kelt üzenni Németországnak. A cenzor
az egész cikk szövegét törölte.
Háborúellenes tüntetés Rómában.
Trieszt. Chloggiából jelenlik, hogy
tegnap Rómában a Valikán előtt nagy
néptömeg hangosan tűntetett a háboru
ellen. Több hármasszövetségpárti bíbornok
lakása előtt rendeztek zajos ovációt
a tüntetők, kik a pápa lakosztálya előtt
is megjelentek, de innét a nagyszámú
őrség eltávolította őket.
Tisza a királynál.
Bécs. Tisza István gróf miniszterelnök
ma reggel Bécsbe érkezett és délelőtt
hosszasan tanácskozott báró Burián
István külügyminiszterrel, majd őfelségéhez
ment kihallgatásra.
Tenserl csata a Ffnn-0bölt)enC?>
Stockholm. Finnországi utasok beszélik,
boffv tegnap a Szentpétervár előtt elterülő
Flnn-ööoűiöl árlásl ágyúdörgés hallatszott és
Hogy onnét safyosaa sérült orosz hajókat
vontattak Belstngforsba.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. A Santól keletre előnyomult
szövetséges csapatokat ma éjjel az egész
arcvonalon nagy orosz erők megtámadták.
Különösen az alsó Lubacowka mentén számra
fölényben levő ellenséges erők kíséreltek meg
előretörést. Az összes támadásokat, az ellenség
Igen ?ulyos veszteségei mellett visszavertük.
Az oroszok több helyen bomlott sorokban
vonultak vissza. Az alsó San mentén
Sieniawátó! lefelé ellenünk intézett orosz támadások
meghiúsultak. Eközben Przemysl
északi arcvonalán bajor csapatok rohammal
elfoglalták a külső várövnek három erődjét.
1400 embert foglyul ejtettek és huszonnyolc
nehéz ágyút köztük két páncélost zsákmányoltak.
A Dnyesztertől délre Linsingen hadseregének
szövetséges csapatai tegnap a támadás
folytatásaképen az oroszokat védelmi állásukban
megverték és Stryt elfoglalták. Az ellenség
visszavonulóban van a Dnyeszter Irányában.
53 tisztet és több mint 9000 főnyi legénység,
mint hadifogoly, nyolc ágyú és 15 géppuska
került a győzők kezére. A Pruth mentén
és Oíoszlengyelországban a helyzet változatlan
Olasz hadszintér. A Folgaria-Lavarone fenslkon
megindult ágyuharc és a karintlal határon,
valamint Karfreit körüli terepen keletkezett
kisebb harcokUovább folynak.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagytőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. A franciák Neuvilletőt
délre május 30-án szenvedett veszteségük
után feljebb északra tegnap uj áttörést kíséreltek
mee. Támadásuk, mely két és 8 fél kilométer
széles arcvonalon a Soucheuz-bethuni
ut és a Carency patak között levő állásunk
ellen Irányult, nagy veszteségeik mellett többnyire
már lüzünkben ftsszeomlott. Csak Soucheztől
nyugatra került szuronyharcra a sor,
amelyben mi maradtunk győztesek. Bols de
Pretreben sikerült csapatainknak a tegnapelőtt
elvesztett árokrészeket legnagyobbrészt viszszahóditanlok.
Az ellenség újból igen jelentékeny
veszteségeket szenvedett. Az arcvonal
többi szakaszán tüzérségünknek néhány örvendetes
sikere volt. A Nourmelon le Orandetől
délre a francia táborba esett teli találat következtében
3—400 ló elszabadult és minden
irányban szerterohant. Számos jármű ^ automobil
a lehető leggyorsabban eliramodott
innen. St. Meuehoellől északra és Verduntól
északkeletre ellenséges lőszerraktárak levegőbe
röpültek. Válaszképen Ludwlgshafen
nyilt város bombázására ma éjjel a londoni
hajógyárakat és dokkokat kiadósan bombáztuk.
Ellenséges repülők ma éjjel Ostendet
bombázták. Több házat megrongáltak, de
egyéb kárt nem okoztak.
Keleti hadszíntér. Ambotennél, Libautói keetre
50 kilométernyire német lovasság a 4.
orosz dragonyosezredét megfutamította. A
Szawle környékén ellenünk intézett ellenséges
támadások eredménytelenek voltak. A májusi
zsákmány a következő: A Njementől keletre
24,700 fogoly, 16 ágyu, 47 géppuska. A
Njemen és Pilica közöti 6913 fogoly, 11 géppuska
és 1 légi jármű.
Délkeleti hadszintér. Przemysl északi vonalon
bajor csapatok tegnap a 10, II és 12.
számú erődöket az őrségnek 1400 emberből
álló maradványával és két páncélos, 18 nehéz
és 5 könnyű agyút kitevő iflzérségi felszerelésével
együtt rohammal elfoglalták. Az oroszok
megkísérelték végzetüket Jaroslautól keletre
ellenünk intézett tömegtámadásokkal elhárítani,
de minden erőlködésük eredménytelen
maradt. Az eleseitek borzalmas tömege
borítja arcvonalunk előtt a csatateret. Linsingen
tábornok hadseregével a zwinini győzök
a Bothmcr bajor tábornok vezetése alatt álló
gárdacsapatok, keletporoszok és pomeraniák
a nagyon megerősített Stryj helységet rohammal
elfoglalták és a város mellett és attól
északnyugatra az orosz állásokat áttörték.
Eddig 53 tisztet, 9182 főnyi legénységet fostunk
el, 8 ágyút és 15 géppuskát zsákmányoltunk.
A miniszterelnökség sajtóosztálya
A 48-asok a menekülő
oroszok nyomatlan.
— Kapoli Pál krónikája. —
Legutóbbi levelémben olt hagytam el, hogy
hogy ezredünk elfoglalta a Kárpátok közt
kijelölt állásait s heves és véres harcok után
elűzte az orosz csapatokat, majd megkezdte
az előnyomulást a galiciai síkság felé.
Azóta a 48. gyalogezred ujabb, páratlanul
dicsőséges haditcttekkel irta be nevét a történelem
aranykönyvébe. A Kárpátok gerincétől
eljutottunk Stary>Samborlg, sőt azontúl
is; ezt a nagyszerű és diadalmas előnyomulást
azonban majd a későbbiekben Írom le.
Mert kemény és hősles küzdelmek előzték
meg art a régenvárt pillanatot, amikor hős
csapataink átlépték a Kárpátok ormát, hogy
Oalicia földjére hatoljanak a menekülő oroszok
nyomában.
A legvéresebb küzdelmet akkor vívtuk, mikor
a 875-ös magaslatot kellett megvédeni az
oroszok elten. Ezt a hegyet ugy megerősítettük,
hogy bátran lehetett volna második
Przemyslnck, ördögvárnak nevezni. De halál
hegynek is elnevezhetjük, mert sok jó negyvennyolcas
és húszas honvéd alussza itt
örök álmát.
A hegyen már Jtároin hete szüntelenül dúlt
a harc. Az oroszok háromfelöl támadlak bennünket.
A folytonos tüzelés mindkét részről
egy pillanatra sem szünetelt. De ez azonban
természetes is volt, mert a két ellenség a
legtöbb helyen 80 -50, sőt 30 lépésnyi távolságra
volt egymástól. Ilyen közelségben sohasem
lehetett tudni, hogy mikor akar támadni
az egyik vagy a másik s ezért állrmdóan
tüzelni kellett, hogy elvegyük az oroszok
kedvét a támadástól.
A hegyen több erődítést csináltunk, ezek
közül a második tisztára a negyvennyolcasok
munkája volt. Mlelőttünk feküdt egymáson,
rémes összevisszaságban, úgyszólván dombokban
a legtöbb halott. A holttestek rettenetes
garmadája már tűrhetetlen volt s a fojtó,
dögletes szag, amely a rothadni kezdő hullákból
kiáradt, elviselhetetlenné tette a levegőt.
De, sajnos, a folytonos tűzben szó sem lehetett
temetésről. Bajtársaim közül is sokan
feküdtek ott megfeketülve, széjjel tépett testtel.
Hány jóbarátom, kedves fegyvertársam maradt
cl itt tőlünk örökre...
De végre is elkövetkezett az a nap, amikor
az oroszok, borzalmas veszteségeik után
jobbnak látták, hogy visszavonuljanak. E nap
estéjén éktelen lövöldözéssel és 9 ágyu lövéssel
jelezték, hogy bucsut vesznek tőlünk
és a halálhegytől, ahová annyi »kellemes"
óra emléke (űzte őket. Mi természetesen még
nem tudtuk akkor, hogy mit jelent ez.
Éjfél felé lassan, lassan elült a fegyverropogás,
cak Itt-ott hallatszik egy-egy lövés.
Azután már ezt sem lehet hallani, tökéletes,
néma csönd fekszik a sziklák közé.
Minek tagadjam ? — az ilyen hirtelen nagy
csendesség még sokkal rosszabb, mintha
ágyukkal lövöldöznének ránk. M:rt ilyenkor
sohase lehet tudni, nem fundált-e ki az ellenség
valami gonosz-ravasz kelepcét, amellyel
meg akar fogni bennünket. Most hát az lesz
a föfeladat, kikutatni, hogy mit csináltak az
oroszok? Diliinger főhadnagy ur megkérdezi:
— Kinek van kedve átmenni, széjjelnézni ?
Husz bátor fiu is jelentkezik azonnal, dehát
ennyire nincsen szűkfég. Négyen átkúsznak
a halottak nagy tömege közöti és megközelítik
az ellenséges rajvonalat. Hosszas figyelés
után az a meggyőződés támad bennünk, hogy
az ellenséges lövészárok már üres és a
muszkahad itten is megkezdte az általános
visszavonulást. A bátor fiuk csakhamar viszszakusztak
hozzánk, ahol már. nagy aggodalommal
vártuk őket és jelentették, hogy mi az
újság? Ennek azonban nem is értünk rá
örülni, mert most kellett csak megháromszorozni
puskáink és gépfegyvereink munkáját,
hogy eredményesen lőhessünk a vadul, rémülten
menekülő orosz csapatok közé. Szinte
hallani véltük, amint rettenetes tüzelésünk
hatása alatt a muszkák százainak halálordítása
veri föl az éjszakát s néha hallottunk is egy- \'
egy jajkiáltást, amint a még közelben levő
utóvéd egy-egy emberét eltalálta valamelyik
golyónk. Ilyen hatalmas tüzelést talán még
sohasem vittünk végbe, gépfegyvereink szünet
nélkül kerepelték rémes haláldalukat. Másnap
azután megláttuk, hogy milyen pusztítást
vittünk véghez az oroszok között.
Kilencedikén reggel léptük át óvatosan a
halálhegy csúcsát. Amint végignéztünk a tenger
sziklán, rettenetes látvány tárult a szemünk
elé. Orosz holttestek roppant tömege fedett
minden talpalattnyl tért. (Folyt köv.)
* v ^.x ^m. .•u , - ; /• r . m y t J A t 3 1 1 r. • i •• !• r r r \' x .<.-,.i
Szenzációs Ünnepi műsor lesz csütörtökön
a Szarvas-szállóbeli Berlin mozgószinházban.
Bemutatásra kerül A szikra cimü szerelmi
dráma 4 felvonásban, — melynek főszerepét
ANNA MARIA k. a. játsza, ki tökéletes játékával
sok élvezetet nyújt. A dráma a szezon
legjobbjai közül való, meséje egy naiv asszony
élete keretében a könnyelmű férj botlásait és
ennek majdnem végzetessé vált következményeit
irja 1c. — Műsoron van még A békeangyal,
vigjáték 1 felv., melynek főszerepében
a közönség kedvenc művésznője, a világhírű
Oaumondt filmgyár áltat sorozatos előadáokra
szerződtetett bájos mozicsillag, FERN
ANDRA lép fel. — Záradékul Rudolfi és a
háboru, komikus.
1915. junius 2. 3. oldal.
MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI HAD1KÖLGSÖR.
Hirdetmény.
Mindnyájunknak hazafias kötelességünk,
hogy az állami
hadikölcsön jegyzésében részt vegyünk és Ilyen módon
minden itthon lévő Is hozzájáruljon
ahoz, hogy dicső hadseregünk emberfölötti
küzdelme mielőbbi végleges győzelemre
és tartós békére vezessen. —
E nagy célt a magunk részérőUs elősegítendő,
elhatároztuk, hogy a
mindenkinek, aki ily kölcsönt jegyezni
akar, és e célból legalább \'/,<> részt
készpénzben lefizet, a többi "/,„ részt
1 évi időre, 6%-os kamat mellett
kölcsön adjuk. Még pedig oly módon,
hogy sem váltót, sem kezest nem kell
adnia s a kölcsönt egy évnél hamarább is
bármikor visszafizetheti, amikor is a kamat
csak a tényleges visszafizetés napjáig utólagosan
lesz felszámítva. Mivel pedig ezen
hadikölcsön kötvényen
után a magyar államkincstár szintén 6%
kamatot fizet, tehát az általunk e kötvények
kifizetésére kölcsönzött összeg után
számítandó kamat s em k ö l t s é g g e l , sem
áldozattal nem jár, sőt ellenkezőleg
az a jövőre Is Igen jól jövedelmező
befektetést képez.
Igy tehát mindenkinek módot nyujtunk
arra, hogy minden
10 korona készpénz lefizetése mellett
i p a n n y i 100 korona l a i i s ó n t
jegyezhessen.
Elhatároztuk továbbá azt is, hogy e hadikölcsön
jegyezhetése céljából hivatalunkat
a rendes hétköznapokon kívül, a junius
3-lkl ünnep- és n junius 6-lkl vasárnapon
Is 9—lt óra közt nyitva tartjuk és ezen
Időben Is a tisztelt közönség rendelkezésére
állunk.
A Jegyzések csak Junius Mg eszközölhetők.
Nagykanizsán, 1915. május hó 29-én.
NMarékpénztár Részuény-
\'lársDsás tlagyKanlzsán
— Deák Ferenc-tér 10. sz. —
HÍREK.
Fl kanizsai olaszok. Tudvalevő, hogy az
olasz háború kitörése napján a belügyminiszter
országos intézkedéseket rendelt \'el a
Magyarországon lakó olaszokkal szemben
követendö eljárásra vonatkozólag. A távirati
rendelet Nagykanizsára is megérkezett és a
rendőrkapitányságra hárult a feladat, -hogy
megállapítsa, kik a Nagykanizsán lakó olasz
állampolgárok é$ hogy velük szemben megfelelő
intézkedéseket foganatosítsa. A kanizsai olaszok
számának és kilétének megállapítása a
rendőrségi bejelentő hivatal segítségével Igen
egyszerű munka volt, melynek adatai szerint
Nagykanizsán mindössze hat olasz állampolgár
lakik, békés és jámbor Iparosok, akik már évtizedek
óta laknak Nagykanizsán és semmi
aggodalomra nem szolgáltatnak okot. A hat
kanizsai olasz közQI mindössze két nagykorú
van s ezek egyike már rég tut van a katonaköteles
koron, a másik pedig nem volt
katona. A többi négy olasz kiskorú gyerek. A
rendőrkapitányság a miniszteri rendelet értelmében
külön nyilvántartást készített a kanizsai
olaszokról, akik mesterségüket továbbra is
zavartalanul Űzhetik s mindössze a rendőri
felügyelet általános szabályalt alkalmazzák
velük szemben. És pedig: hetenként kétszer
tartoznak a kapitányságnál jelentkezni, továbbá
a levelezésük szigorú cenzúrán megy keresztül.
Ismételjük, a kanizsai jámbor olaszok
megbízhatóságához kétség nem fér, aminek
igazolásául szolgálhat az is, hogy, amikor
hlre-hamva se volt olasz háborúnak, az első
nemzeti hadikölcsönből tekintélyes összeget
jegyeztek. A kanizsai járásban a közigazgatási
hatóságok egyetlen egy olasz állampolgárt se
találtak.
Hatósági burgonya a városházán. A
kanizsai piacort a sok mindenféle lehetetlen
állapot között a leglehetetlenebbé vált a
krumpli ára. Egy kiló krumpliért elég vakmerőségük
van a kofáknak 14, 15, sót 16
fillért is kérni és a szegény kiuzsorázott vásárló
közönsóg mit tehet egyebet: fizet a végkimerülésig.
Ezen az állapoton akar a rendőrkapitányság
segíteni és nagy utánjárással ismét
több vaggon burgonyát szerzett, melynek
egy része már meg is érkezett a kanizsai városházára.
A hatósági burgonya inétermázsájának
12 korona, kilogrammjának pedig 12 fillér
az ára s annak a legkisebb mennyiségben
való kimérését is holnap, csütörtök reggel
kezdi meg a rendőrkapitányság.
fl dolgozó orosz foglyok. Közel egy hete
már annak, hogy megérkeztek a dunaszerdahelyi
fogolytáborból Nagykanizsára az orosz
foglyok, akiket a város a mezőgazdasági
munkákhoz kért a katonai parancsnokságtól.
A 60 orosz fogoly közül 50-en Löwenfeld
Joachim sáncl bérlő földjein dolgoznak, 10-en
pedig a városnak kaszálnak.\' Az 50 orosz
egész nyáron át Löwenfeld Joachim gazdaságában
lesz elfoglalva, hogy pótolja a bérlőnek
nagyszámú bevonult munkásait. Kérdést
intéztünk Löwenfeld Joachimhoz, hogy miként
válnak be a munkában az orosz foglyok. A
bérlő igen kevéssé kedvező információt adott
a muszkákról. .Tunya, lusta és. tehetetlen
népség ez, — mondotta, — akik, most már
látom, a háborúban se érhetnek valami sokat.
Nagyon kevés hasznukat lehet venni. Dehát
a semminél mégis csak többet étnek és ezért
nem bánom, hogy jöttek. Ismétlem azonban,
n3gyon kevés öröm vau a munkájukban. A
környékbeli gazdák közül sokan érdeklődlek
már nálam, hogy mint váltak be az oroszok
a munkában. Én mindenkinek ugyanezt mondtam,
de azért nem beszéltem le senkit, hogy
a gazdaságok részére oroszokat kérelmezzen,
mert ha igen gyenge munkások is, a semminél
mégis csak többet érnek, különösen
olyan előnyös feltételek között,\' ahogyan
kapni lehet őket."
fl tanutók felvétele a helybeli főglmná.
aiumban. A helybeli kath. főgimnáziumban a
tanulók előzetesen junius 11. és 12-én d. e.
9—U óráig vétetnek fel az igazgatói irodában.
Az első osztályba lépő tanulók, kik
9-ik életévüket betöltötték, okvetlenül hozzák
magukkal a IV-ik elemi osztály elvégzéséről a
bizonyítványt, továbbá a születési és ujraoltási
bizonyítványt. Az idegen iskolából jövő tanulók
is magukkal tartoznak hozni az osztálybizonyitványon
kivül, a születési és ujraoltási
bizonyítványt. Ezen okmányok nélkül senkisem
vétetik lel. A felvételkor 12 K. 70 filér
fizetendő. Az igazgatóság.
Befizetések elhalasztása. A Nagykanizsai
Takarékpénztár által alapított Önsegélyző
Szövetkezetnél a f. hó 3 ára (csütörtökre) eső
befizetések az ünnep miatt f. hó 4-én, azaz
pénteken d. e lesznek megtartva.
Bevonják az aprópénzt. Az az érthetetlen
eljárás, amely az aprópénzt kivonta a
forgalomból, valószínűleg rövid ideig okoz
még kellemetlenséget Állítólag tervezik, hogy
a 10 és 20 filléres nikkelpénzt és az 1914.
év előtt készített ezüst koronást a kormány
kivonja a forgalomból, mivel más veretű váltópénzt
csináltatott. Harminc nap leforgása
alatt az emlilett pénznemeket mindenkinek
be kell szolgáltatni az állami adóhivatalhoz,
ahol azokat az uj veretüekkel kicserélik. Aki
a meghagyásnak nem tesz eleget, az maga
ellen vét, mert a pénze egyszer és mindenkorra
érvényét vesziti. Hogy mennyire üdvös
ez a rendelkezés, hangoztatni is felesleges. A
kicsinyhitűek által elrejtett pénz hiánya országszerte
zavarokat támasztott, anélkül, hogy
valami értelme, vagy oka lett volna a 10 és
20 filléresek elrejtésének.
fl polgárőri szolgálat. Ma és holnap este
az alábbi polgárörök lógnak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Szerda •
Pálfi Sándor, Paár Oszkár, Zákonyi Lajos,
Oerócs Boldizsár, Gerócs Oyörgy, Rechnitzer
Mór, Szecső Károly, Rosenfeld Miksa, Spitzer
Samu, Löwenfeld Árpád, Weiss Bódog, kohn
Samu, Véber Ferenc, Horváth sáota József,
Vieland János, Koller Nándor, Horváth Oyörgy,
Mandibaum Ferenc, Baján József, Stocker
Ferenc.
Csütörtök:
Török Ferenc, Leiül Kálmán, Rezniesek József,
Sárdi Oéza, Kalmár Henrik, Molnár Ernő,
Schütz Manó, Ternai István, Maschanzker
lenő, Wellisch Jenő, Müller Károly, Szűcs
Ferenc, Rózsa Lajos. Horváth mikó Péter,
Pavelkovics Ferenc, Rosenheim Oyula, Sinkó
Károly, Mózsl Lajos, Hirsch Oszkár, Wehry
Hugó, Németh Zoltán.
MEO N Y Í L O T T 1 =====
Szívós Antal mflórás
uj üzlete a
és látszerész
Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Felelős szerkesztő: G ü r t l e r István.
Szarvas s z á l l ó » E n v 1 1 1 nagymoza ó.
Piaci -tér. ^ U L U L I I I Naponta előad.
Csak egy napi — 3-án, csütörtökön
szerelmi dráma 4 felvonásban.
Rodolfl és a háború, komikus jelenet.
A béke angyal, vígjáték 1 felvonásban,
melyben a főszerepet FERN ANDRA a
világhírű mozi művésznő játsza.
Elóadátok hétköznap 6 ét 9, vasár- ét ünnepinap
3, 5, 7 és 9 órakor. — Rendet helyárak.
A. oldal. ZALAI H RLAP
Kiváló mlnfiséíö imperátor faja burgonya
o nagykanizsai Tárházban
á t v é v e és k i l l i e t v e W HSzhox s z á l l í t va
K 14.— árban eladó. 1 K 14.30 árban.
J e l e n t k e z é s a T á r h á z a k n á l . — T e l e f o n 05.
100 hlIofiramtnonUlnt
1
Mayer Károly
ruhafestő, vegytiutitó, pliísiro/ó ts gó/mosó gyira
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. siám.
U r OyOJtőtelep: Főtér, Korona-szálloda.
T«M*N M i n » » • . »flf«*«jr*\'«» i
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonvi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
ű fehérneműt, inget tg
I gallért és kézelőt a
és minden esyéb Iiúztartúsl cikket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
éa pontosan eszközöl Jutárr-os árban.
URANIA mozgókép palota.
Keifooyl-ntca 4. Teleton 25V.
Junius 2. 3-án, szerdán - csütörtökön
Valdemár Psilander fellépte
egy rendkivül nagy hatású drámában. A bibIMs ember Dráma az élet mélyéből 4 felvonásban.
A praktikus Don Jüan, vigjáték.
Baby és barátja, mulattató bohózat,
fis még egy csodaszép természeti kép.
Előadások hétköznap 0 ét 0 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 ét 9 órakor.
Rendet helyárak. — Butfett.
festő vállalata
M a n l z s a M a r - i i . 2 3
boni X Midi faerezés
múrváoy utániatok festése.
É p ü l e t - , s z o b a f e s t é s ,
b ú t o r , flzletberendezés
m á z o l á s és f é n y e z é s .
Művészi s z í n é r z é k ü n k
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s váz- R
l a t r a j z z a l fölszólitásra
| díjtalanul szolgálunk 1 11
mm i i i i "I
GUTENBERG NYOMDA
w
NAGYKANIZSA
C s e n g e r y - u t 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
M inden legkisebb nyomtaiványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatolt a kiadótulajdonosnál O u t c r t c l i ^ ^ Nagykanizsa.
I l i . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1915. junius 4. péntek 124. «zám
ZALAI HÍRLAP t á r s a d a l m i éa közgazdasági napilap.
«IMI««IMI •(•KL heiyo«n b*zhox bordv* I hóra 1 K.
I » N U«D> 4 t l i u r Vidékre, poatán . I hóra 1*50 K,
Nyllttér ét hfrdttéxtk m e g l a p í t o t t arak i z t r l n t .
Alapltot a :
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal! GaUnbarg-nyomda C » « n f t r j - n t 7. «xAM.
Telefoni Sxerketztóteg 41. Kiadóhivatal 41.
Az osztrák hadikölcsön
sikere.
Az osztrák hadikölcsönnek három hétben
megszabott Időtartama a mult szombaton
járt le. A beérkezett jegyzések
előzetes összeállításából már most megállapítottnak
mondható, hogy a második
osztrák hadikölcsön eredménye az első
hadikölcsön kétezerkétszáz milliónyi végösszegét
meghaladja. Az utolsó napoknak
egyre fokozódó és torlódásra vezető
jegyzései, valamint a tűggőben levő jegyzések
nagy száma arra késztette az
osztrák pénzügyminisztert, hogy a további
intézkedésig a jegyzések utólagos elfogadását
továbbra is megengedje. A
jegyzés fényes eredményét az osztrák
sajtó lelkes kommentárokkal kiséri és
kiemeli, hogy a második hadikölcsön
jegyzésében a nagy tőke jóval nagyobb
arányokban vett részt, mint az elsőnél,
ami kétségtelen bizonysága a szövetséges
hadseregek fényes győzelmei során
erősen felfokozódott önbizalomnak és
hadaink végső győzelmében vetett rendületlen
hitnek. Teljesen eltűnt az osztrák
gazdasági közvéleményből a kishitűség
és a bizonytalan jövőtől való félelem,
amelynek jelei az ősszel a Krakóig történt
visszavonulásunk \' következtében
Ausztriában észrevehetők voltak és az
első osztrák hadikölcsön több hétre kiterjesztett
jegyzési időtartama alatt gátjául
szolgáltak annak, hogy a kölcsön
jegyzése Ausztriában a mostanihoz hasonló
lendülettel és készséggel történÍ
ék. Az első hetekben a második osztrák
ladikülcsön jegyzését is kedvezőtlenül
befolyásolta a bizonytalan külügyi helyzet
által előidézett feszültség mig az
olasz hadüzenet után az erkölcsi felháborodás
ípp oly nagy lendületet adott
Ausztriában is a hadikölcsön jegyzésének,
mint minálunk. A nagybankok 20—30
milliós jegyzéssel jártak jó példával elől
és a milliós jegyzések egész sora tellett
ki a tőkében gazdag osztrák ipari és
kereskedelmi köröktől is. A mezőgazdaság
részvételét nem tartják kielégítőnek.
A nagy pénzintézeteknél a jegyzett öszszegek
átlagos magassága igen jelentékenyen
(némely helyen az ötszörösre)
emelkedett, szemben az első hadikölcsönnél
elért átlaggal, noha a jegyzések
végösszege a legtöbb helyen kevéssel
.multa felül az ősszel elért eredményt.
Tehát a jegyzett összegek általában nagyobbak
voltak, mig a jegyzők száma
kisebb lett, ami a kistőke csekélyebb és
a nagytőke fokozottabb részvételére mutat.
Az osztrák hadikölcsön nagy sikere
kétségtelenül hatással lesz a mi hadikölcsönünk
eredményének fokozására/
mert egyrészt ipari és kereskedelmi körcinknek
buzdító példát nyújt és másrészt
általában fokozottabb tevékenységre
serkent minden Illetékes tényezőt abban
az irányban, hogy a mi gazdasági erőfeszítésünk
aránylagos mértékkel mérve
semmiben se maradjon mögötte sem
a német, sem az osztrák hadikölcsön sikerének.
Az ősszel barátot és ellenséget
egyaránt ámulatba ejtettünk anyagi erőforrásaink
bőségével és gazdasági életünk
teherbiró képességével. Ezt a nagy
erőfeszítéssel kivívott gazdasági prestlget,
ha a hátralevő jegyzési napokon
mindnyájan megtesszük kötelességünket,
a második nemzeti kölcsön ez esetben
biztosra vehető nagy sikere egyszersmindenkorra
biztosítja számunkra. A világháború.
A Przemysli diadal.tizenhatezerzer népfölkelők felszabadítása.
Sajtóhádiszállás. Przemysl várának
visszafoglalása már az uj győzelem első
napján nagy fronfon jelentékenyen éreztette
hatását. Különösen a San alsó folyásánál
és Sieniawánál vált nyomban érezhetővé
az oroszok legerősebb galiciai
támaszpontjának elvesztése. Az alsó Sanszögletből,
ahol hetek óta makacsul tartották
magukat az oroszok, szintén sietve
megkezdték a keleti irányban való viszszavdnulást.
Przemyslben 1(5.000 elfogott magyar
népfölkelöi találtak bevonuló
csapataink, akiket felszabadítottak.
Ezek egy része kórházakban ápolt beteg
é-; sebesült volt.
A Puhalló-seregnek az elesett várba
való benyomulását az oroszok által újraépített,
de most Ismét felrobbantott Sanhid
akadályozta több órán át. Végre
azonban a bajorok után a mi seregünk
is bejuthatott a várba, ahol leírhatatlan
fogadtatásban részesültek katonáink. Az
osztrák és magyar zászlók rengetegében,
virágeső között vonultak bc a felszabadítók
a városba, ahol a raktárakat
zsúfolva találtak, de nem ért rá senki
a rengeteg hadizsákmány mennyiségét
megállapítani, mert az első dolog volt
egész ostromló hadseregüknek a várból
a körülzárási patkóalak nyílásán kimenekült
oroszok üldözése. A menekülő
oroszok legelső utóvédállásait a várnak
kelet felé néző külső erődei és a Siedlickai
magaslatok képezték, de itt is
óráról-órára és pontról-pontra szorultak
vissza és futottak a menekülő főcsapat
után. Az üldözés még mindig tarl és
egyelőre nem állapitható meg, hogy
Przemysltől keletre hol tud menekülésében
megállni a vert orosz sereg.
Ratkó Dimitriew megsebesült.
Stockholm. Orosz hivatalos jelentés
közli, hogy a galiciai nagy katasztrófánál
a tönkrevert orosz seregek fővezére,
Ratkó Dimilriew tábornok maga is megsebesült
és Szentpéterváron fekszik.
Előnyomulás a Dnjeszter [elé.
Sajtóhadiszállás. A Kárpátokból előnyomult
és már Stryjen és Drohobyczen
is tul álló Szurmay- és Linsingen-seregek
a przemysli diadal hatása alatt u)
és fokozódó lelkesedéssel törnek előre
Lemberg irányában és mind közelebb
jutnak a Dnjeszter folyóhoz, mely felé
még mindig tart a délen megvert oroszok
rohanása. Stryjtől északra Linsingen
seregei leírhatatlan pusztítást végeznek
a menekülő oroszok hátvédjében és itt
még mindig nő az orosz foglyok száma.
nem lesz uj téli háború.
Genf. A francia miniszterelnök,
Viviani a kamara tegnapi ülésért
azt a kijelentést tette, hogy Franciaországnak
szükségtelen második
téli háborúra készülni. A francia
hadvezetőség Igyekezni fog a háborút
a leggyorsabban befejezni.
(Arról nem szólt Viviani miniszterelnök,
hogy békckéréssel, avagy a francia hadsereg
kapitulációjával szándékozik-e a
háborút express gyorsasággal befejezni.
Oroszország - leszállt a lóról.
Húr nem akarnak bennünket lehengerelni.
Stockholm. A szentpétervári Novojc
Vremja közli azt a magas helyről származó
kijelentést, hogy Oroszország nem
akarja Németországot és Ausztria-Magyarországot
letiporni, hanem csupán a Dardanellákért
harcol. — Az államférfiak
feladata lesz, hogy e pont körüli érdekeiket
Angliával összeegyeztessék.
Német ajánlat Amerikának.
Rotterdam. A Times jelenti Newyorkból,
hogy Wilson elnök a minap Németország
ameilkal nagykövetétét fogadta,
aki azt az ajánlatot tette az Egyesült
államoknak, hogy Németország kajlandó
megváltoztatni a tengeralattjárókkal folytatott
harcmodorát abban az esetben, ha
Amerika kieszközll Angliánál, hogy Németország
kaphasson tengeren élelmet
és nyersanyagot és ha Amerika nem
4. oldal.
szállít kereskedelmi és személyszállító
halókon több hadianyagot és hadi dugárut.
Wilson elnök válasza az volt, hogy a
technikai részletekbe nem bocsátkozhat
és őt csak általános humanitárius szempontok
vezetik, melyekkel azt akarja
megakadályozni, hogy ártatlan polgári
egyének ne legyenek a háboru áltozataivá.
• Apponyi a királynál.
Bécs. Ma délelőtt 11 órakor Apponyi
Albert gróf a Schönbrumban kihallgatáson
jelent meg őfelségénél. Az audencia
részleteiről Apponyl semmi jelentős közlést
nem tett az újságírók előtt.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos)
Orosz hadszintér. Német csapatok az éjjel
rohammal bevették a Przemysl északi arcvonalán
levő utolsó orosz állásokat és ma délelőtt
3 óra 30 perckor észak felől behatoltak
a városba. Nyugat és dél telől a mi tizedik
hadtestünk nyomult be. Első osztagai nem
sokkal délelőtti 6 óra után elérték a város
íőterét. Ennek a sikernek hordereje még nem
becsülhető fel. Stryjtöl északra a szövetséges
csapatok támadása sikeresen halad tovább.
A Stryj melletti csata eddigi eredménye hadifoglyokban
60 tiszt és 12175 főnyi legénység
és zsákmányban I I ágyu és 35 géppuska.
Olasz hadszíntér. A tiroli és karinthial határ
több pontján folytatták az olaszok erődítményeink
sikertelen bombázását. Ahol ellenséges
osztagok tüzQnkbe kerültek, megfutamodtak.
Így a folgáriai fensikon egy olasz
gyalogezred Misurinánál több század által és
Oradlskában egy tiszti őrjáratunk által hirtelen
megtámadott lovassági és Bersaglicri osztag.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Az angolok által megszállott
s erősen kiépített Lovge helységért
Yperntől mintegy három kilométernyire keletre
harc fejlődött, amely reánk nézve kedvező
lefolyású. Az yperni Marton templom tornyát,
amelyen ellenséges tüzérségi megligyelő állomásokat
fedeztünk fel, tegnap kénytelenek voltunk
eltávolítani. Az Arrastól északra fekvő
vidéken a Souchez-Neuvilll arcvonalon és
ettől délre ismét igen élénk volt a harci tevékenység.
A franciák Itt délután és éjjel több
ízben erősebb támadásokba kezdtek, amelyek
helyenkint elkeseredett közel harcokra vezetettek.
A Iranclák mindenütt igen súlyos veszteségeket
szenvedtek, anélkül, hogy^) bármily
előnyhöz Jutottak volna. A Souchez melletti
cukorgyár birtokáért még mindig folyik a harc.
A francia tüzérség tüzelésének, amelyet az
állásaink-mögötti falvak ellen Indított, tegnap
Ismét számos francia lakós esett áldozatul.
Bols de Pretrcben a harcok még nem értek
véget. A Vogézekben röpülőink bombákat
Hemiremsut hadtápállomásra és vasúti csomópontra
és a Holmpch melletti ellenséges csapattáborra.
Ma reggel a Fecht völgy környékén,
Metzeral mellett kisebb helyi harcok
fejlődtek.
Keleti haíiszintér. A helyzet változatlan.
Délkeleti hadszíntér. Przemysl várát ma reggel,
miután az éjjeli órákban az északi arcvonatnak
még ellenálló erődítési müveit rohammal
bevettük, elfoglaltuk. A hadizsákmány
még nem tekinthető át. Az oroszok ellentámadásai
Jaroslautól keidre támadó oszlopaink
ZALAI HiKLAP
9 , . „ .i -i- J • r IBI i n i"f r m^i** * i.l, m\'l* \'
s állásaink ellen, teljesen meghiúsultak. Ligslngen
tábornok hadserege Zydaczow irányában
Stryjtöl északkeletre nyomul előre a Mykolajowtól
nyugatra fekvő Dnjeszterszakaszért
küzd. A Stryj melletti csatában ejtett hadl^
zsákmány 60 tisztre, 12175 főnyi legénységre,
14 ágyúra és 35 gépfegyverre.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
1915. iunlus 4
A 48-asok o menekülő
oroszok nyomában
— Kapoli Pál krónikája. —
II.
Lehetetlen volt érzéstelenül tovahaladni a
holttestek ilyen rengeteg tömege közötl. Néhol
lehetetlen volt elkerülni, hogy rájuk ne lépjünk
s valósággal ugrálnunk kellett egyikről
a másikra. Tüzelésünknek borzalmas hatása
volt itt, különösen rettenetes volt a gépfegyverek
romboló pusztítása. Egyes holttesteket
valósággal rostára lukasztottak a gépfegyvergolyók.
De sokat szenvedtek a fák is a
borzalmasan gyilkos tüzeléstől. A legtöbb fa
át meg át volt lukasztva golyóinktól, számos
fát a srapnellek s gránátok döntöttek ki, mig
a többinek ágait lesodorták és összetépték a
lövedékek. Mintha egy óriási arató végigkaszálta
volna a hegyet, ledöntve, élettelenül és az
élettől megfosztva hevert Itt minden, ami
pedig megmaradt, az csupaszon, halálra sebzetten
meredt az égnek, amely maga is elborult
ekkora pusztulás láttára. A háboru learatott,
megsemmisített itt mindent, könyörtelen
szelleme halált, pusztulást okádva söpörte
végig a halálraítélt, szerencsétlen vidéket. S
a fák kidöntött holttestei között orosz hullák
százai és százai hevertek rémes összevisszaságban.
Nem időzhettünk itt tovább, mert mielőbb
el kellett érnünk a 900-as magaslatot. Megindultunk
lefelé a hegyről. Óvatosan haladtunk
előre Diliinger főhadnagy és Lusztiq hadnagy
urakkal. A hegy teljesen át meg át volt ásva
régi dekungokkal. óvatos meneteléssel elértük
a hegy csúcsát és megindultunk lefelé, egy
kis határfaluba, amely a hegy tövében húzódott
meg. Ebben a faluban volt az oroszok
trénraktára, de vad menekülésük folytán már
setn elvinni, sem felrobbantani nem volt Idejük
s ezért rengeteg élelmiszerre találtunk
részben elásva, részben elraktározva. Képzelhető,
hogy megörültünk a gazdag zsákmánynak,
hiszen az elmúlt napokban alaposan
megszolgáltuk a bőséges evés-ivást, amiben
jócskán volt Is részünk itt.
Nekem itt, sajnos, bucsut kellett vennem a
zászlóaljtól. Ugyanis tizenkét öreg altiszttel
együtt visszarendeltek, hogy a tizedik marschbataillon
öreg regrutáit még alaposabban kiképezzük,
mielőtt a harcvonalba kerülnének.
Felkner hadnagy ur paranosnoksága alá helyeztek
bennünket Elbucsuztunk hűséges, derék
bajtársainktól, akikkel olyan hosszú időn át
osztozkodtunk jó és balsorsban. A búcsúzás
valóban megható volt. Ónekik tovább kellett
indulniok, mi pedig ott maradtunk, hogy hiven
teljesítsük uj kötelességünket, abban a reményben,
hogy nemsokára újból ott lehetünk a
helyünkön, a bajtársaink között.
A kiképzés ideje csakhamar letelt s május
14-én este már Nagybereznán voltunk a 10.
marschsal. Oyors menetelés után 15-én elérjük
Csontosfalut, 16-án Fenyvesvölgyet, 17-én
pedig Uzsokot. Bemegyünk a híres uzsoki
szorosba, amelyben annyi muszkavér folyt el
a hazánk védelméért vivott, szent harsan és
pontosai déli 12 órakor léptük át a határt.
Dobogó szívvel léptünk újból Galícia földjére,
abban a tudatban, hogy imádott hazánk földjéről
az utolsó orosz is elhordta az irháját.
Csontostól kezdve mindentltt csak a pusztulás,
a barbár rombolás nyomát láttuk. A
szegény, kis falvak helyén csak porig leégett
romhalmaz maradt. Elszorult szivvel, megnedvesedett
szemmel néztük a kegyetlen pusztítás
szomorú emlékeit s magában mindenki százszoros
bosszút esküdött az oroszok fejére,
akik ezt a vigasztalan pusztulást előidézték.
Uzsoknál számtalan régi és uj sir között
haladtunk cl és könnyezve gondoltunk a hős
bajtársakra, akik itt nyugosznak. Sok sir összetákolt,
rossz keresztjén uj koszorúkat is láttunk,
amelyek még nem hervadtak el egészen.
Tizennyolcadikán este Turkába értünk, ahol
szintén leégett és romokban hevert az egész
város. A vasúti hidakat természetesen föl- .
robbantották az oroszok, de a mi utászaink
hamarosan helyreállították az okozott kárt. A
városban alig-alig látni egy-egy ép házat.
Csupán a templom és egy nagy ház, amelyen
a császári korona diszlett, maradt sértetlenül
Ezt tiszteletben tartották az oroszok. Valóságos
fájdalom volt nézni, hogy ezt az egykor
virágzó várost is hogy tönkre tette az orosz
horda.
Folytonos, gyors meneteléssel 20 án este
már Stary-Samborba értünk. Przemysll Leírhatatlan
az az öröm, amit mindnyájan éreztünk,
amikor megtudtuk, hogy hős csapataink
Przemyslt ostromolják. Itt már jó ismerősökkel
is találkoztam, akik sebesülten jöttek
visszafelé a nagy harcból.
Másnap már Stary-Samborban is remegett
a föld a nagy ágyúzástól, amellyel a mieink
dolgoztak Przemysl körül. Tomps, de velőtrázó
dübörgések hallatszottak a nagy messzeségből.
Egymásra néztünk az öreg altisztekkel,
mert mi már tudtuk, hogy ez micsoda. A ml
jó öreg 30 és feles meg 42-es ágyúink érctorka
ordítozott Przemysl eródel körül. S aki.
ismeri őket, az tudja, hogy az oiosz Przemysl
napjai meg vannak számlálva. Vége lesz egykettőre
a rövid pünkösdi királyságnak s újra
kiderül miránk az öröm és a győzelem ragyogó
napja.
A nemesszivü nagykanizsai és zalamegyei
közönségnek pedig boldog pünkösdi ünnepeket
kivánok tiszta szívből, mindnyájunk nevében.
Adja az Ég hatalmas Ura, hogy nagy
harcunkból győzelmesen kerüljön ki a magyar.
M E G N Y Í L Ó T T I
Szívós Antal müórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Szarvas-szálló
PlQcz-tér. GS
n a g y m o z g ó ,
Naponta előad.
Junius 4 és 5-én, szombaton-vasárnap
Hypnotismus áldozata
Izgató dráma 2 felvonásban.
Oh ez az Emil!
Szalon vigjáték 3 felvonásban.
Chevreuse völgye, színes térmészc^ kép.
A csapdában, kacagtató bóhózat.
Előadások hétkörnap 8 ét 9, vasár* ét ünnep-
Inap 3, 5, 7 és 9 órakor. — Rendet helyárak.
1915. junius ZALAI HÍRLAP 3. Oldal.
MAGYAR KHUM ÁLLAMI I U I U .
Hirdetmény.
Mindnyájunknak hazafias kötelességünk,
hogy az
állami
hadikölcsön
jegyzésében részt vegyünk és ilyen módon
minden itthon lévő is hozzájáruljon
ahoz, hogy dicső hadseregünk\' emberfölötti
küzdelme mielőbbi végleges győzelttairc
és tartós békére vezessen. —
E nagy célt a magunk részéről Is elősegítendő,
elhatároztuk, hogy a
m i n d e n k i n e k , aki ily kölcsönt jegyezni
akar, és e célból legalább \'/,<> részt
készpénzben lefizet, a többi Ví0 részt
1 évi időre, 6%-os kamat mellett
kölcsön adjuk. Még pedig oly módon,
hogy sem váltót, sem kezest nem keli
adnia s a kölcsönt egy évnél hamarább is
bármikor visszafizetheti, amikor is a kamat
csak a tényleges visszafizetés napjáig utólagosan
lesz felszámítva. Mivel pedig ezen
hadikölcsön kötvények
után a magyar államkincstár szintén 6%
kamatot iizet, tehát az általunk e kötvények
kifizetésére kölcsönzött összeg után
számítandó kamat s em k ö l t s é g g e l , sem
áldozattal nem jár, sőt ellenkezőleg
az a jövőre Is igen jól jövedelmező
befektetést képez.
így tehát mindenkinek módot nyujtunk
arra, hogy minden
10 korona készpénz lefizetése mellett
ugyanannyi 100 korona tiaiölcsint
jegyezhessen.
Elhatároztuk továbbá azt Is, hogy e hadikölcsön
jegyezhctése céljából hivatalunkat
• rendes hétköznapokon kívül, a junius
3-lkl ünnep- és a junius 6-lkl vasárnapon
is 9—11 óra közt nyitva tartjuk és ezen
időben is a tisztelt közönség rendelkezés
sére állunk.
* Jegyzések csak junius H g eszközölhetők.
Nagykanizsán, 1915. május hó 29-én.
tléptaKarékpénztűr Részvénytársaság
Nagykanizsán
— Deák Ferenc-tér 10. sz. —
HÍREK.
Lobogódiszt a házakra!
QnoepeUOk Pnemysi visszavéted.
Az orosz háború sorsát eldöntő világraszóló
galiciai diadalnak betetőzéséhez már csak egy
hiányzott: Przemysl várának visszafoglalása.
Nem mi, a diadal mámorától ittas győzők,
hanem az elkeseredéstől fogait vicsorgató
entente-sajtó állapította meg, hogy Przemysl
várának visszafoglalása azt jelenti, hogy egész
Galicla ismét a mienk lesz és tiz hónap emberfölötti
küzdelme után az Osztrák-magyar
monarchia határai újból sértetlen épségükkel
hirdetik haderőnk káprázatos erejét és az orosz
kolosszus katasztrófáját.
A fővárosban tegnap este a mámorító hir
hallatára az összes katonazenekarok fáklyás
zenivel járták be a lobogódiszbe öltözött
várost. Nekünk most nincs katonazenénk, de
árért a szivekben gyönyört! melódiák zsonganak.
A nemzeti lobogók azonban teljes számban
repüljenek föl a házak ormára. Dr. Sabján
Gyula polgármester is lelkes felhívásban hivta
fel erre Nagykanizsa város polgárságát. Ahol
egy nemzeti zászló van a városban, azt ma
mind kl kell tűzni, mert ekkora önnepe még
nem volt a magyarnak. Adjunk méltó keretet
annak a felhőkig csapó örömnek, mely a
kanizsai polgárság és katonaság szivéből árad
és dicső harcosainknak uj erőt ad uj diadalok
kivívásához.
Lobogódiszt a házakra!
fl 48-a» marabatalllon az urnapl körmenetben.
Soha akkora ünnepélyességet még
nem láttunk a nagykanizsai urnapl körmenetben,
mint aminővel az tegnap lezajlott. Nemcsak
a szivek és lelkek Igaz hittel és áhítattal
tele bensősége adta ezt a nagy ünnepélyességet,
hanem különösen az a nagy tömeg harcrakészen
felfegyverzett katona, mely a körmenetben
ezúttal a szokásos diszszázadot helyettesitette.
A diszszázad helyett négy teljes,
hadilétszámú menetszázad, egy teljes marsbataillon
vett részt az urnapl körmenetben, melynek
a rengeteg fegyveres katona a sűrűn farkáló
nemzeti zászlóival valóban pazar képet
adott. A körmenet egyébként a szokásos formaságok
között haladt végig a belváros utcáin.
Az egyházi szertartást P. Börzsel Tivadar celebrálta
nagy papi segédlettel s a körmenetben
a városban székelő összes hatóságok és
hivatalok tisztikara résztvett a hivők több
ezernyi tömegétől kisérve. Az ezer főnél nagyoBb
számú katonaságot, a 18-as marsbataillont
dr. Kiss Elemér tartalékos hadnagy vezette.
A katonák előtt kétnyelü, kifeszített nemzeti
zászlót vittek, melyen ez a felírás volt: Szent
fogadalmunk: győzni, vagy meghalni. A nemzeti
zászlót egy gyönyörű fehér lobogó követte,
majd a végeláthatatlan, gyönyörű katonasorban
a nemzeti zászlók egész tömege: pontosan
48 darab. Amerre a tömeg haladt, csak
ugy csattoglak a lotografáló masinák, melyek
gazdái az amatőr fotográfusok ennél pazarabb
megörökíteni való képet még sohse láttak. A
ceremónia végeztével a festői látványu katonatömeg
szállására, a régi glmnaziumba vonult,
hol Kríslofics Rezső kadet nagy lelkesedéssel
fogadolt remek hazafias beszédben a harci
elszántságnak magasan lobogó tüzét gyújtotta
fel az Indulásra kész marsbataillon minden
egyes katonájának lelkében.
Egy kanizsai tüzértiszt a galíciai diadalokról.
Legutóbb közöltük dr. Kovács Gyula
nagykanizsai kir. táblabíró, vezető járásbiró
honvédlüzérfóliadnagy-fiának Kovács Tibornak
érdekes levelét, mely a gorlicei nagy diadal
utáni üldözési harcokról közölt élénk leírást.
Dr. Kovács Gyula táblabíró most fiának két
ujabb levelét bocsátotta rendelkezésünkre,
melyek a diadalmas galiciai harcok ujabb
fejezeteiből tartalmaznak kiváló érdekesség!!
részleteket. A két érdekes levél a privát vonatkozású
részletek kihagyásával igy hangzik:
.Gyönyörű győzelem volt a gorlicei és a
tarnowi. Május 2-án virradattól kezdve délig
szakadatlanul • bömböltek az egész vonalon
nagy lölényben lévő nehéz és könnyű ágyúink,
mignem a gyalogsági roham megindult. A németek
a mienkkel egyesülve önfeláldozó bátorsággal
rohanták meg a dróttal és aknákkal
körülvett és nagyon megerősített állásokat s
majdnem mind elfogták azokban vagy ép,
vagy megsebesültjállapotban oroszokat. Másnap
és harmadnap még a következő hegyhátakon
erősebb ellentállást fejtettek ki az oroszok,
dc negyedik napon már csak kisebb utóvédet
hagyva hátra, gyorsan vonultak vissza s ml
közvetlenül követlük őket. Mondhatom, élvezet
volt a visszatóduló orosz oszlopokra
tüzelni, melyek mint a csirkék szaladtak széjjel
s a legnagyobb rendetlenségben siettek
viss/a, egyedül csak annak örülve, ha beállott
a sötétség. Mondhatom, emberfeletti fáradságon
esett keresztül különösen gyalogságunk,
hogy gyorsan üldözzünk és az ellenségnek
magát beásni ideje ne legyen. Sok helyen
láthattuk, hogy megkezdték a menekülő oroszok
a sáncépitési munkálatokat, de idő hiányában
ezzel el nem készülhettek, Előnyomulásunk
útját a számos orosz elesettek, at általuk
eldobott fegyverek és lőszerek tömege
és visszahigyott raktáraik mutatják. A foglyok
száma is rengeteg. Igen kedvezően befolyásolja
olfenzivánkat a szép idő. Mivel egyébként
is minden oldalról a legelőnyösebb
hireket kapjuk, nagyon rózsás reményekkel
nézünk a jövő elé. Még egy ilyen győzelem
s biztosítva van a hadjárat dicsőséges befejezése.
Ha csak Időm megengedi, irok, de napnap
mellett folyton harcban állunk és este
örülünk a nyugalomnak, mert ha virrad, újból
kezdődik a tánc ..
....Tegnapelőtt, május 18-án Vilmos
császár őfelsége volt tüzérségi megfigyelőnk
magaslatán, ahol nála ezredparancsnokom
jelentkezett Is. Én ^Integy 15 lépésről álltam
őfelségétől, aki nagy érdeklődéssel nézett a
nagy „Scherenfernrohron" keresztül s láthatta
a muszkákat futni. A harc egyébként éjjelnappal
folyik a San partján. A muszkák nagy
erőfeszítéssel igyekeznek ellentállani, minduntalan
támadni pióbálnak, de támadásaikat
visszaverve folytonosan tért nyerünk . .
Permetezésnél a rézgállcot teljesenjpótolja a
nrnnnin A Colmari borterr
L l l U U l l l . mciési intézet, a
csász. és kir. földmlvelésügyl minisztérium,
a görczi, spalatól, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növényklsérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén Igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Asctieabraad-íéle RÉZKÉNPOR
(12% rézgdllc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
1* Hayunga Rafílahdncs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak :
" SCHU/ARZ és TflüBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23. •
M1CZI PARLA játsza a főszerepet annak
a remek szalon vígjátéknak, inehr a Szarvasszállóbeli
Berlin mozgó szómba? és vasárnapi
rnfisorának képezi egyik slágerképét. Oh ez
az Emil a kép cimc és három felvonáson
keresztül mulattatja a néző közönséget. Bemutatásra
kerül még: Hypnotlzmusáldozata
citnen egy két felvonásos dráma Is, melyben
szintén elsőrendű berlini színművészek játszák
a főszerepeket és ezen Izgató dráma a hypnotizőrök
titokzatos munkájában nyújt betekintést.
Továbbá: Chevreuse völgye szincs
kép és A csapdában cimmel egy mulattató
bohózat kerül bemutatóra.
4. oldal. ZALAI H KLAI\' )vJ5 junius 4
Oros* udvariasság. Bokor József zalavári
jegyző, zászlós, megsebesülve orosz fogságba
eseti és egy elókeló moszkvai kórházba került.
Innen irt feleségének, hogy jól bánnak vele az
oroszok és hogy jól van. Mire feleségétói a
válasz Moszkvába érkezett, Bokort felgyógyulva
tovább vitték és felesége levele nem találta
már a kórházban. Ezt sürgönyileg tudatta a
minap egy orosz tiszt, aki a saját költségén
táviratozta meg Bokor feleségének, hogy férjét
már tovább vitték.
S a u l i j u k l i É m i l j - W I n u i i ü
Mayer Károly
rohafesló, vegytiwtiló, pliwirozó és gózmosó gyár*
NAOYKANIZSA, - KŐLCSEY-LTTCA 19. »zim.
OyOJtőtelep: Főtér, Korona-szálloda.
T uám I I * SBrc«ny«lm i Mar«r
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
(iszlitás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
$ fehérneműt, inget a
a gallért és kézelőt a
és minden eíyii) háztartási cikket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
és pontosan eszközöl jutányos árban.
fl polgárőri szolgálat. Ma, péntek este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Mankovics János, Mózsi Sándor, Kovács
Oyörgy, Allesch József, Gumilár Kálm., Frischmann
Árpád, Tóth Ferenc, Ofenbeck Károly,
Dióssy Béla, Antalics Ignác, Egri Gyula, Pahocsa
István, Zapletál Simon, Halász Ödön,
Tóth József, Vojnovics Jenő, Boldics Károly,
Schöfler József, Flesch József, Pint József,
Kulcsár Boldizsár, Orbán János.
Felelős szerkesztő: QOrtlsr István.
I I R A M I A mozgókép palota. * * • • • » » Rotjoojt-ultí 4. Ttkfon ZW.
Junius 4 és5-én, pénteken-szombaton II keresztútnál Történelmi dráma a déltiroli napoleon!
harcokból 3 felvonásban.
-Hadlszlntéri híradó, aktuális felvételek.
És még a csoda szép kiegészítő műsor
Előadások hétköznap fl és 9 órakor, vasirés
Onnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Rendes helyárak. — Batfett.
festd vállalata
Hafiyhanlzsa, Masyor-u. Z3
boni S M i d i faerezés
gíTföiy ntúniDtok fűtése.
Épfllet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA

NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden \'legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
w
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
iN\')omatolt a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Mün* és Goldbcíger) NagykanizIT
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. Junius 5. szombat 125. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
ilfttlavttat Arait i Helyben háxhox hord** I bóra 1 K.
I 0 M sxAai 4 \'lilét VWékre, poétán . . I bóra l*M K.
Nyllttér él hlrdatéiek megállapított árak axeriiit.
Alapltot\'a:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: (Jotenb«rg-nyonnl« C»cngerj>at 7. exáai.
Telefon: Sxerkeaztó»«K 41. Kiadóhivatal 4L
Ujra a miénk
és most már egészen és örökké, a hatalmas,
a büszke, a sokáig vivott vár,
Przemysl. Ujra a miénk, újra és ezt nem
lehet elégszer mondani, érezni, átujongtatni
leikünkön. Az erőnk; a veszendő
hitünk, amely már-már itthagyott; a
csüggedés, amely már-már meglátogatott;
az igazság, hogy győznünk kell mégis
és minden poklok ellenére is; a katonáink
imádandó önfeláldozása és kihullott
áldott vére; a szövetségünk szentsége
és tisztasága ; az ellenségeink megűllUhatatlan
és könyörtelen végzete: ez
mind bennezeng, benneharsog, benne
van abban, hogy újra a miénk Przemysl.
Érezzük, hogy erre a pompás ékszerre,
erre az erős várra nem lesz
többé szükség, hogy megállítsa az ellenség
tömegét, amelyet győzhctlcnül, diadalmas
rohammal kergettünk a határok
felé. Rs mégis: ennek a várnak, amelyből
futva menekült csapataink elől az
ellenség, a vissza vivása mindennél édesebb
és mámorítóbb elégtétel nekünk.
Az ellenség, amely Przemyslt nem tudta
tartani, egy talpalatnyi tért sem tud tartani
ezután. Pedig mikor Przemyslt elfoglalták,
azt hitték, hogy a háborít, be
van fejezve s hogy ezután csak Krakó,
Budapest és Bécs következhetik.
De nem igy történt. A titokzatos hatalom,
amely egész éven át vigyázott
reánk, más sorsot tartogat nekünk. Ezer
évig szenvedtünk és vártunk ezért a diadalért,
.amely most jön felénk, hogy\'a
dicsőség rég kiérdemelt ormára emeljen
bennünket. A vér, amely ezer éven át
kihullott c földért, most termékenyül
meg.\'A jobb kor, amelynek jönni kell
s amely ezek után titkolt imádság epedez
százezrek ajakán: most köszönt
reánk. Mindaz, amit elvesztettünk s
mindaz, amit hiába váriunk eddig, most
áll a beteljesülés előtt. Nemzeti nagyságunk,
népi jogaink, álmaink és reményeink
valóra válását ringatja bölcsőjében
a közeli jövő. Ami elérhetetlennek
látszott, fölöttünk lebeg, ami hihetetlen
volt, kézzelfoghatóvá lett. Föllendülés,
gazdagodás, virágzás, művelődés,
egy jobb és szebb élet szivárványa sugárzik
nekünk a roppant zivatar fölött.
Levetjük a hamupipőke szegényes öltözékét
és uj, királyi, vakitó díszben lépünk
az ámuló világ elé. Kereskedelmünk,
iparunk, gazdasági életünk fejlettségben,
gazdagságban és termékenységben odakerül
a többi nagy népeké mellé. Igy
kell, hogy legyen és igy is lesz bizonynyaJ.
Kiharcoltuk ezt a háború borzalmai
között és tovább harcolunk, ha kell,
a béke fegyvereivel. Van erőnk hozzá,
erőnk, amely mindent letipor, mindent
elsöpör maga elől. S ez mind, ez mind
benne van abban, hogy újra a miénk
Przemysl.
A világháboru.
Az entente-jelentés
Przemysl elestéről.
Rotterdam. A Reuter-ügynökség jelenti
Szentpétervárról: Pizemysl kiürítése és
a szövetségeseknek való átengedése elkerülhetetlen
volt. Ezi megelőzően azonban
az oroszok mindent megtettek, hogy
a visszadott várban tökéletes legyen a
pusztulás. Az összes hidakat és az oroszok
által újraépített erődöket.felrobbantották,
mielőtt a várat átengedték volna.
A Reuter-jelen lés szerint a vár eleste
csak egy kis epizódja a nagy galiciai
csatának.
A londoni lapok ezt az orosz jelentést
minden megjegyzés nélkül közlik,
ami a legjobban jellemzi, hogy mily
óriási jelentőséget tula/donitanak Przemysl
elvesztésének.
Nagy támadás Varsó ellen.
Stockholm. Orosz hivatalos jelentés
közli, hogy közel egy hét óta
a németek Varsó körül mind jobban
élénkölő általános támadást kezdettek.
Az oroszokat meglepte a
németek uj akciója, melynek megkezdését
C9ak a galíciai nagy csata
lezajlása utánra várták. Az orosz
jelentés megállapítja, hogy a németek
a Varsó elleni forszírozott uj hadműveletekkel
az Oroszlengyelországban levő
orosz haderőt akarják lekötni, nehogy
onnét segítséget vihessenek az oroszok
Galíciába.
I Sajtóhádiszállás. Przemysl meghódítói
és Böhm-Ermolli tábornok hadserege
Przemysltől keletre való előnyomulásukban
ismét fényes győzelmeket arattak.
A tovább hátráló orosz sereg utóvédjét
a Medyka körüli Igen erős hadállásainak
feladására kényszerltették és a przemysllembergl
vasútvonalon Przemysltőt 50
kilométernyire fekvő Moszdskán tul űzték.
A keltősvágányu lembergi vasút
már Moszclskáig a birtokunkban van.
Az internáltakat
sorozzák az oroszok.
Esztergom. A dorogi fogolytáborba
tegnap egy hadifogságunkba
került orosz tisztet hoztak, aki elmondta,
hogy Oroszországban már
az Internált német és osztrák-magyar
honos férfiakat sorozzák az
orosz hadseregbe. Eltekintve a nemzetközi
jognak e~gyalázat08 módon való
felrúgásától, rtl sem jellemzi jooban az
orosz hadsereg állapotát, mint ez a hir,
mely szerint már az egész katonaanyaga
kifogyott a két világrészben terpeszkedő
orosz kolosszusnak.
Monstre haditanács Pétervárott.
Koppenhága. Szentpétervárról jelentik,
hogy tábornokok, exminiszterek, főkormányzók
és a cár összes kinevezett
tanácsadói Szentpétervárra érkeztek, ahol
a cár elnöklése alatt monslre-haditanácsot
tartanak.
A11-1 hzeti Ú t i o n a Festi i n w W a H M
< » . s . M 6 % - . s « s \' a v . -W H . « . - • » . " S - T S T J S
Állami Adómentes JóradéKhöIcsön) — — Jegyzéseket elfogad.
tt*r A jegyzések megkönnyítésére a UunMlók mágus Kölcsönöket nyújt rendkívül előnyős feltélelek mellett.
Oldal. ZftLAl HiKLAH 1915. junius 5.
őfelsége liadlksicsíliuegyzése.
Bécs. 1. Ferenc József király a második
nemzeti hadikölcsönre a mai nappal
ugyanakkora összeget, két millió koronát,
jegyzett magánpénztárából, — mint
amivel az első hadikölcsönkötvény kibocsátáskor
szerepelt elsőnek a legnagyobb
személyi jegyzések sorában.
Kataszíróíális földreagés a közelben.
Budapest. A fővárosi meteorológiai
intézet szeizmográfja Budapesttől 1800
kilométernyire óriási erejű földrengést
jelzett. Laibachi jelentés szerint az ottani
földrengést jelző készülék Laibachtól
800 kilométernyi távolságra észlelte
a földrengést, mely ha lakott területen
volt, ugy minden eddiginél nagyobb
katasztrófát okozott. Remélni merjük,
hogy a budapest-laibachi irányban történt
földrengés Olaszországban volt,
melynek nem volt elég egyszer az Isten
ujjának intése, amiben a mult ősszel
részesült, amikor Olaszország legvirágzóbb
része dőlt romokba.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. A nap folyamán Przemyslt
megtisztítottuk az ellenségtől, mely keleti
Irányban hátrált és utóvédei a Medykától délnyugatra
állást kísérelnek meg. Bőlim Ermolli
hadseregének dél felől sikerült az orosz védelmi
vonalat áttörnie és Mosciska felé előretörnie.
E harcokban számos hadifogoly került
a győzök kezére. Linsingen hadseregének támadása
is újból sikert ért el, az oroszok ma
reggel óta ezen hadsereg elől teljesen visszavonulásban
vannak. A Pruth vonalon uj harcok
fejlődtek, ahol az ellenség támadást kísérelt
meg. Nagy veszteségei mellett visszavertük,
900 oroszt elfogtunk.
Olasz hadszintér. A tiroli határterületen
nincs jelentős esemény. A kretizburgi nyeregtől
keletre csapataink elfoglaltak két csúcsot,
amelyet az olaszok átmenetileg erősen megszállva
tartottak. A karinthiai határon helyenkint
tovább folyik az ágyuharc. A partvidéken
Karfreit kötül harcolunk.
Höfer altábornagy.-
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Givcnchitöl keletre sikerült
tegnap este angol csapatoknak állásunkba
behatolni. Ellentámadásunk az ellenséget
súlyos veszteségei mellett ismét kiverte.
Három angol gépfegyver maradt kezeink között.
Az állás <a maga teljességében birtokunkban
van. Souchestöl nyugatra a harc még folyik.
Neuville mellett és ffttől nyugatra árkaink
ellen intézett erős ellenséges támadás tüzérségi
tüzünkben összeomlott. Neuviltetől délre
ma éjjel óta szuronyharcok vannak. Bois de
Píetreben a harc véget ért. Az elvesztett árkok
legnagyobb részét sikerült visszaszereznünk.
Keleti hadszíntér. Kurschautól nyugatra és
Savadinikanéi a Duwisak mentén ellenünk
Intézett ellenséges támadások meghiúsultak.
Délkeleti hadszintér. A Pnemysl eleste folytán
birtokönkba jutott hadizsákmány mennyiségét
még nem állapíthattuk meg. A legkülönbözőbb
csapattcstekből elfogott oroszok
i vallomásaiból kiderült, hogy az oroszok a
junius 2-áról 3-ára virradó éjjelen, amikor
P r z c r n y s l t rohammal elfoglaltuk, Mackensen
vezérezredes hadseregének egész arcvonala
ellen általános támadást k e z d e t t e k . Ezen támadás
már meginduláskor teljesen meghiúsult.
P r z e m y s l t ő l keletre 22 kilométernyidé Marwltz
tábornok német csapatai rohammal elfoglalták
a Mislatice két oldalán elterülő magaslatokat.
Linsingen tábornok hadserege a Stryj folyónak
a hasonnevű községtől északkeletre levő
alsó részein átlépni készül.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A 20-as honvédek
a világháborúban.
— Egy sebesült naplója. —
X.
Tul az o r o s z b a t á r o n .
Néhány kilométernyi ut még és már Oroszország
földjén vagyunk. Alig vesszük észre
a határon ágaskodó vámsorompót és a gazdátlanná
vált őrházat, mely mellett pár héttel
ezelőtt még nem lehetett ilyen könnyen elsétálni.
Orosz földön a ml honvédeink is kezdték
magukat fesztelenebből érezni, mint eddig,
a monarchia határai mögött. Ugy értendő ez,
hogy nem sok lelkiismerctfurdalást éreztek
egy-egy sertésért, amiket a gazdátlanná vált
házaknál találtak. A leölt sertéseknek a legények
rendszerint csak a vastaghusu combjait
kanyarították le, a többit otthagyták a kutyáknak
és a bátrabbszivü, el nem menekült
muszka szomszédoknak. A vig és kedélyes
sertésszflret azonban nem soká tartott, már
az utunkba esett második faluban az ezredes
erélyes figyelmeztetésére felhagytak azzal.
Gyors tempóban hagytuk hátunk mögött a
meglehetősen sűrűn fekvő oroszlengyelországi
falvakat, melyek közül inkább csak a határhoz
egészen közel csők voltak teljesen elnéptelenedve.
Leírhatatlan ennek a népnek a
nyomora. A rozoga viskók előtt, aminőket
Magyarországon alig találni, éltes parasztasszonyok
gubbasztottak sok apró gyerekkel
körülvéve, akik maguk is megszeppenve bújtak
össze és szájtátva bámultak bennünket.
A piszkos, zülött kinézésű udvarokban frissen
ásott és beültetett répatáblák voltak, melyekrőf
kiderült, hogy az orosz faluk lakói ezekbe
ásták el kis vagyonkájukat, hogy rá ne akadjunk.
Bár felfedeztük e rejtekeket, nem sok
kárt tettünk azokban.
Ravaruska fölött jártunk, amikor Jandó
őrmesternek feltűnt, hogy egy szélmalom a
széllel ellenkező Irányban forog. Minthogy
utunk mellette vitt el, az őrmester felment
megnézni, ml lehet ott. Két molnárlegényt
talált a toronyszerű épületben, akik igy tudatták
az innét 30 kilométernyire levő ellenséggel,
hogy milyen nagy a ml csapatunk s hogy
mennyi a lovasságunk és tüzérségünk. J . . . . ó
őrmester odahozta a két lisztesruháju alakot
az czrcdparancsnoksághoz. Itt kihallgatták őket
és pái napig hegyen-völgyön magunkkal
hurcoltuk a bitangokat, majd egy szántóföldön
egy-egy ásót kaptak s azzal mindegyikük egy
gödröt ásott. Mikor a gödrök elkészültek,
tőlünk, a 7..századtól jelöltek ki négy honvédet
a halálos Ítélet végrehajtására. A két molnárlegényt
letérdepeltették a gödrök előtt s aztán
pár pillanat múlva felharsant a soha
vészesebben nem hangzott vezényszó :
- Cél, tüzl
A két nyomorult ember teste élettelenül
terült cl, majd kis idő múlva belerúgták őket
az önniagukásta sírokba s némi földet szórtak
rájuk. Már azt hittem, hogy vége a felvonásnak.
mikor egyszer csak egy kis kutyát vettem
észre, mely szaglászva ide-oda futkosott, majd
hirtelen odafutott az egyik áruló sirjához és
hihetetlen gyorsasággal kezdte annak földjét
kaparni, miközben fájdalmasan vonitott. A
szegény kis kutya olyan szánalmas látványt
nyújtott, hogy szinte jobban megsajnáltuk,
mint annyi embertársunkat legnagyobb szenvedéseik
közepette. Eddig azt hittem, hogy
csak a mesékben olvashatók ilyen kutyatörténetek,
mint aminő ennek a kis kuvasznak a
gazdájához való hűsége volt. Egyik tisztünk
Is nagyon megs3jnálta a k i s \' e b e t és macához
vette. Körülbelül egy héten át naponta láttam,
amint a csapat mellett marsolt, aztán eltűnt
mellőlünk.
Minél beljebb haladtunk orosz földön,
annál több jelét tapasztaltuk, hogy az ellenség
nem nagy távolságra lehet tőlünk. Körülöttünk,
előttünk és oldalt mindkét (elöl borzalmasan
szép látványt nyújtottak éjszaka a
meggyújtott faluk. Egy nagy rétre érünk, ahol
pihenőt tartunk. Most vesszük észre, hogy
az elölünk visszahúzódó, valószínűleg még
gyérszámu oroszok pár órával ezelőtt ugyanezen
a helyen tartottak pihenőt. A szétszórt
szalma és az üresen otthagyott k o n z e r v d o b o -
zok mutatták ezt. Egyszerre csak egy hirtelen
jött parancs visszafordulásra kényszerit bennünket
és magunk se tudjuk, miért, elindulásunk
óta most először, erőltetett menettel
jókora darabot gyalogoltunk visszafelé. Közben
motorkattogás hallatszik felülről. Már azt
hittük, hogy most nagy sortűzek lesznek a
repülőgépre, de az saját gépünk volt, mely
az ellenséges vonalat kémlelte.
Késő estig tartott visszafelé való menetelésünk,
amikor egy magaslatra ériünk. Itt
végre megállást vezényeltek. Előbb azonban
még egy órai izzasztó munka következett.
Födözéket ástunk magunknak, azt szalmával
ugy, ahogy kibéleltük és a frissen ásott
gödrökbe nagysokára lepihentünk. Leírhatatlan
az a fáradtság, amit mindnyájan éreztünk és
valóban megérdemeltük volna, hogy reggelig
zavartalanul pihenhessünk. Sajnos azonban
nem ugy történt. (Folyt, köv.)
Permetezésnél a r é z g á l i c o t teljesenjpótolja a
rDnCvDi ufluOi iun. A Colmari b o r t e r - m e I é s i inl(izeti a
csász. és kir. földmlvelésOgyi minisztérium,
a görczi, spalatól, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növényklsérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta. \'
Dr. STOKCASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „ P e r o c l d " - d a l permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
. Dr. Ascbeabrand-féle RÉZKfNPOR
(12% rézgdllc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I1 Mayunga RafflaMaa Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
m r n és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
2-3 Középiskolát vészelt Hu
Fried József ékszerésznél
Csengery-út 5. szám.
1915. junius 12. zalai hírlap HÍREK.
n nagyka"\'2881 18 évesek összeírása.
Tegnap délután ismét öles hatósági plakát
jelent meg a városház kapuján s azt azóta állandóan
nagy tömeg olvassa, A hirdetmény az
általunk már több ízben elóre jelzett 18 évesek
(1897. évben születettek) sorozásáról, illetőleg
egyelőre csak összeírásáról szól. Nagykanizsán
junius hó 7-én és 8-án (hétfőn és
kedden) tartoznak Jelentkezni az összes 1897-
évben született férfiak a város katonai ügyosztályánál
(városház IL emelet) a délelőtti hivatalos
órák alatt, A 18 évesek sorozása
junius 18. és iulius 12-e között lesz
fl kiszuperált katonák összeírása. A 18
évesek sorozásáról szóló plakáttal egyidőben
egy gépírásos kis hirdetmény Is megjelent
tegnap a városházi hirdetőtáblán. Erről a hirdetményről
az az általunk már többször cáfolt
hir terjedt cl a városban, hogy a 19—12
éveseket újra sorozzák. Csodálatos hogy még
azok közül is számosan Így értelmezték a
polgármesteri hirdetményt, akik azt a saját
szemükkel olvasták. Holott a hirdetmény kizárólag
a már fegyver alatt volt, kiszuperált
katonák összeírásáról szól és pedig a következő
értelemben:
F. junius hó 10 én (csütörtökön) délelőtt
8 órakor Nagykanizsa város katonai ügyosztályánál
összeírás végett jelentkezni tartoznak
a katonai felülvizsgáló bizottságok által (tehát
szupervizitáción) a hadsereg, a honvédség és
a haditengerészet kötelékéből elbocsájtott
19—20 és 24—42 éves kiszuperált katonák
közül mindazok, akik még népfelkelési bemutató
szemlén eddig nem voltak, vagyis akik
nem vettek részt a háboru tartama alatt tartott
untauglichok sorozásán. Az emiitett kiszuperált
katonák közül a következők tartoznak összeírásra
jelentkezni: A 24—36 évesek közül
azok, akik az 1913. év végéig bocsáttattak el
katonai szolgálatukból, — a 19, 20 és 24
évesek közül, akik az 1914. év végéig — és
a 371—42 évesek közül, akik 1914. év julius
31-ig bocsáttattak el a hadsereg, a honvédség
vagy a haditengerészet kötelékéből. Minden
tévedés kizárása végett újból Ismételjük
léhát, hogy a hirdetmény kizárólag volt katonákra
vonatkozik.
Nagy burgonyavásár a kanizsai városházán.
A kukoricában beállott nagy hiány
miatt a gazdák figyelme fokozott mértékben
a burgonya felé terelődött, mely takarmánypótlás
céljára kiválóan alkalmas. A nagykakanizsai
rendőrkapitányság s elsősorban is
Füredi János rendőrtiszt felismerte a dolog
nagy jelentőségét és a város közélelmezésének
biztosítása körül produkált eddigi eredményes
működéséhez méltóan most is a legelőnyösebb
föltételek mellett nagy mennyiségű
és kiváló minőségű burgonyát sikerült előteremtenie,
melyet minden eddigi áránál olcsóbban,
— métermázsáját 12 koronáért, —
árusit minden mennyiségben a rendőrség.
Tegnap és tegnapelőtt közel kétszázan vettek
az olcsó burgonyából, melynek első, egy
waggont kitevő szállítmánya teljesen elfogyott.
Még három waggon burgonyára van kötése
a kanizsai rendőrkapitányságnak, ahova holnapután,
hétfőn ismét egy waggon burgonya
érkezik. Hétfőn reggel tehát jelentkezhetnek
burgonyáért mindazok, akiknek most nem jutott
vagy akik eddig még nem gondoltak
ennek a mindennél fontosabb élelmicikknek
sürgős beszerzésére.
Polgárőri gyűlés. Nagykanizsa város polgárőrsége
holnap, vasárnap délután 4 órakor
a városház közgyűlési termében dr. Kovács
Oyula kir. táblabíró, a polgárőrség parancsnokának
elnöklésével gyűlést tart, melyen a
polgárőrség több sürgős megbeszélést kívánó
ügyét fogják elintézni. A polgárőröket teljes
számú megjelenésre kéri a gyűlést egybehívó
parancsnokság.
Gutmann báróék u| erdővásárlása. Gróf
Draskovich Iván azt a többnyire fiatal bükkből
és tölgyesből illó Szlatina mellett levő
kb. 4000 hold erdőséget, amelyet nemrégiben
veit meg a Schaumburg-Lippe hercegi uradalomból,
4 millió K-t meghaladó vételáron
eladta a báró Gutmann családnak, amelynek
belisCei birtokai ezekkel az erdőkkel szomszédosak.
Olasz — az alsósban. Nincs a világon
olyan kártyajáték, amelynek annyi műszava
lenne, mint az alsósnak. Az uhu, a népszerű
.trul", az összes adu, Fedák Sári, gromoboj,
ultlmó, és ki győzné fölsorolni valamennyit.
Hát ezeket Is nehéz dolog lejben tartani, de
az olasz hadüzenet hatása alatt még szaporodtak
is. Ugy történt az eset, hogy a Centrálban
tegnap délután három ur alsózni ült le.
Legyünk bizalmasak és nevezzük a keresztnevükön
őket. Aladár volt a lölvevő, ellene
tehát Jenő és Béla játszott. Megindult a parti
és Jenő egyre inkább csóválta a lejét; sehogy
sincs megelégedve Bélával, a partnerével.
Amikor aztán a derék Béla megint olyan
kártyát hiv, amely a fölvevő malmára hajtja
a vizet, nem birja tovább és fölkiált:
— Olasz!
— Ml ? Mi ? — kérdik a meglepett kártyások.
— No igen, olyan ember, aki a partnere
ellen dolgozik, — olasz.
Sopron—Bécsújhely kőaött megszűnt
a hadimenetrend. A Déllvasut igazgatósága
közli velünk, hogy soproii—bécsújhelyi vonalon
ma éjszaka megszűnt a hadimenetrend s
igy azok a vonatok, melyek ott május 26-ig
közlekedtek, a mai naptól fogva ismét közlekedni
fognak. Eszerint tehát Nagykanizsáról
Bécsbe ismét akadálytalanul lehet utazni. Nem
szűnt meg egyelőre a hadimenctrend a nagykanizsa—
barcsi és a nagykanizsa—prágerhófi
vonalakon, ahol azonban valószínűleg szintén
rövidesen a normális forgalmat fogják visszaállítani.
Megszűnik a rézgálclblány. Budapestről
jelentik illetékes helyről: A rézgálic-üzlet kezd
lassanként ismét a rendes mederbe visszatérni.
A lefoglalt készletekre vonatkozólag a
kereskedők igyekeznek az árkülönbözet iránti
igényeiket érvényesíteni és minthogy megvan
rá a kilátás, hogy a földmlvelésügyi minisztérium
a jogos igényeket kl fogja elégíteni, a
maximális ár miatt keletkezett fölzudulás elüli.
Az április 29-ike után a külföldről behozott
vagy a belföldön előállitott kékkő nem képezi
rekvizlció tárgyát, arra a maximális ár nem
szól, szabadforgalom tárgyát képezi és igy az
ilyen áruban az üzletet semmi sem akadályozza.
A kereslet igen nagy, az árak szilárdak. Nagy
tételekben 260 K. körüli árat fizetnek, kisebb
mennyiségek vételénél pedig ma 265—270 K.
a nagybani ára ennek a cikknek.
fl drágaság nem emelkedik tovább.
Budapestről arról értesítenek bennünket, ha
csak valami ujabb csapás nem éri az országot,
a reánk mért nehéz idők dacára is javulni
fog a helyzet. A drágaság immár elérte
a legmagasabb fokát. Junius hó második felében
már észlelhető lesz a megfelelő intézkedéseknek
hatása, és ha nem is lehel csodát
művelni, annyi elérhető lesz, hogy a jelenlegi
horribilis árak alább szállnak s a megélhetési
nehézségek elviselhetőbbé válnak, Az egész
országban megtörtént a haszonállatok összeírása.
Ebből mcgállapiiható, hogy megfelelő rendszabályok
mellett a nyerészkedés, a tutzott
haszonhajhásiás korlátozásával olcsóbban lehet
a fogyasztóközönség rendelkezésére hust
bocsátani. Van még hely, ahonnan állatszállítmányok
érkeznek s ezzel együtt a saját
állatállományunk elegendő hust szolgáltat a
fogyasztók szükségleteinek fedezésére. Dacára,
hogy kevesebb a munkaerő a mezőgazdaságban
és a konyhakertészetben, mégis jóval löbb
a termés, mint a béke idején v<?lt. A kormánynak
állítólag meg vannak a számadásai és
kész tervei a jövőre s remélhető, hogy ezek
teljes sikerrel fognak beválni. Egyelőre még
küzdeni kell a jelen nehéz napjaival; junius
hó második felében már javulni fog a helyzet.
De ezeket a nehezen várt Intézkedéseket nem
lehetett volna eddig megtenni?
MICZI PARLA játsza a főszerepét annak
a remek szalon vígjátéknak, mely a Srarvasszállóbeli
Berlin mozgó szombat és vasárnapi
műsorának képezi egyik slágerképét. Oh ez
az Emil a kép cime és három felvonáson
keresztül mulattatja a néző közönséget. Bemutatásra
kerül még: Hypnotizmus Áldozata
cimen egy két felvonásos dráma is, melyben
szintén elsőrendű berlini színművészek játszák
a főszerepeket és ezen izgató dráma a hypnotizőrök
titokzatos munkájában nyújt betekintést.
Továbbá; Chevreuse völgye szines
kép és A csapdában cimmel egy mulattató
bohózat kerül bemutatóra.
n Kostreinitz Királyforrás
Rohltsch m a l l a t t
A kostreinitzi királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabt*Lcgerősebb szénsavas
natriuma folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bir emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh IgnAcz örökösei
Kiitnlilti h i t i Pld In. a r a r piiutkick iiilitl.
Kapható NagykanizsAn minden
nagyobb faszerkereskedésben t
Szarvai-szálló D E M I M nagymoza ú.
Piacz-tér. <=» BERLIN Naponta elflad.
MEONYILOTTI = =
Szívós Antal müórAs
Dzlete a
Adakozzsnk a Mgóljrák!
és látszerész
Kazlnczy-utca 3. szAm
aiatt (Vasutl-utca, VAroshAz mellett,
Melcer hAz), ahol a legjobb uj Aru kapható.
Óra, ékszer és látszer-Jav\'ltAst nagy gonddal
végez.
éSzlv
Junius 4 és 5-én, szombaton-vasárnap
Hyppotismus áldozata
Izgató dráma 2 felvonásban.
Oh ez az Emil t
Szalon vigjáték 3 felvonásban.
Chevreuse völgye, szines térmészeti kép.
A csapdában, kacagtató bóhózat.
Előadiiok hétköznap 0 é» 0, vasár- éa ünnepinap
3, 5, 7 éi 9 órakor. — Rendel helyárak.
4. oldal. ZALAI HRLAP U15 junius 5
FI polffárW szolgálat M* és hónap este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Siómba tori":
Spiegel Sándor. Simon György. Katona István.
Varga József, Krausz Nándor. Weiss
Sándor, Villányi István. Zotlner Ferenc. Kaufmann
Manó, Fáhn AdoH. Weiss József. Virányi
Samu. Neumark József, Zsidi János, FischI
János, Jászai Lajos. Fischer Jóssef. Andri Boldizsár.
Micheller Béla. Milhoffer Simon.
Mayer Karoly
rafcalestó. refySitírtá. ptmirozó é* gbxmcaő gyára
NAGYKANIZSA. - KÖLCSEY-UTCA l t . arám.
Orüjtótrlíp: Fótér, Konroa-ixAHoda. m
Dválla! férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menvasszonvi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
L fehérneműt, inget fi
i gallért és kézelőt L
b minden esyéb á f i z t n t f c l dkket
Vidéki pottai i»«ft>ií*«ok*l c*or**B
t * p o n t O M r jirtAnroi Srhas.
Vasárnap:
Csányi Elek. Metz József, Grünwald László,
Grflnbaum Henrik. Fischer Ignác, Tóth József,
Ot: Lajos, Schlossarek István, Steiner Fülöp,
Ehrenstei.i Károly, Ács Ignác, Stern Dávid,
Lőwy Géza. Czlebsr János, österrelcher Samu,
Schreiber Adolf, Szattler Jenő, Horváth László,
Berdin Márton, Cxukk László, Bozó Mihály.
Felelős szerkesnő: Gürtler István.
tauuljiik b f e t K l r - k t M !
U R A N I A ^ í i t
Junius 4 és5-én, pénteken-szombaton A keresztútnál Történelmi dráma a déltiroli napoleoni
harcokból 3 felvonásban.
Hadiszintéri híradó, aktuális felvételek.
És még a csoda szép kiegészítő műsor
Előadások hétköznap 6 é» 9 órakor, vasáréi
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Rendes helyárak. - Buttett.
festi víllnifltfl
BDÜ/HiniIZS0,MDÍ»lff-D.Z3
boni I IWM faerezés
möwáw utánzatok f o l t o t
Épület-, szobafestés,
bútor, flzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ü n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z i n e s vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk ! 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatvány rendelési
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál OtHenberr-nyomd. (MöniTTdoLlbr^c,) N.6yUn.,»a~
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. j u n i us 400. csütörtök 129. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOflK»té«l * r a k i Helyben házhoz hordva I hóra I K.
(gyes azáaa 4 fillér Vidékre, postán . . I hóra 1-50 K.
Nyllttér és hirdetések megállapított árak szerint.
Alapltot\'a:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kladóhlfatal: Qotenberg-nyonda Csengery>at 7. száta.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
1 felnÉtos I n i .
A. világháború lázas napjainak lüktető
eseményei nap-nap után mutathatnak
fel magasztos példákat, melyek azt
bizonyítják, hogy a magyar nemzet nemcsak
a világ minden táján fekvő csatatereken,
hanem itthon is emberfeletti
erőfeszítésekre, csodákra képes. Itt egy
prelátus beáll néptanítónak. Olt egy ősz
apaaönként jelentkezik katonai szolgálatra.
, . hat fia mellé. Emitt egy pár
tödörödött ősz ember harcba száll a
beözönlő muszkacsapaltal és küzd végső
lehelletéig. Amott egy lelkes honleány,
más vagyona nem lévén, dus haját adja
a haza oltárára.. .
Gyönyörű, magasztos, felemelő példák
1 D e mennyi 1 Szinte belekáprázik
a soha ennyi fényt, nem látott szem.
E s e sok magasztos példa közül is
messzire kimagaslik az, amelyet egy
herceg adott. Egy fehérkabátos herceg
Ez a fehérkabátos herceg, dr. Batthyány-
Strattmann László, a mai nagy idők nagy
emberei között is a legeslegelsők egyike.
Példája ma is világit, ragyog, tündöklik,
amikor pedig csak a legnagyobb fajsúlyú
tettek váltanak ki agyunkból hoszszabban
zengő rezonálást; és példája
vakító fénnyel sugárzik majd a jövőben
is, amikor az iskolákban éppen ugy
fognak a fehérkabátos hercegről tanulni,
mint mi tanultunk Kemény Simonról,
Kinizsi Pálról, vagy Gábor Áronról.
Dr. Batthyány-Strattmann László herceg
évek óta kórházat tart fen köpcsényi
birtokán. Főleg szembetegeket kezel,
gyógyit, gyámolit. Szembajosok még
Németországból is eljönnek a nagyszivü
herceghez. Évenkint tizezernél több
ambuláns beteg részesül a valóban nemes
főúr tudásának és emberszeretetének
áldásában. Mióta a háboru kitört,
a saját költségén hetven sebesült katonát
lát el és gyógykezel a fehérkabátos
herceg. De ez még nem minden az
emberfeletti feladatokat emberfeletti erővei
megoldó fehérkabátos hercegnek.
Hogy a köpcsényi járásorvos hadbavonult,
az ő teendőit is dr. Batthyány-
Strattman László herceg látja cl.
A kanizsai hercegről mindenki tudja,
hogy emberfeletti munkát végez. Most
beigazolta, hogy csodára is képes. Három
ember dolgát végzi egymaga annyi
türelemmel, jóakarattal, szeretettel, pontossággal,
hogy az egész jelenség érthetetlen
volna előttünk, ha nem fejtené
meg a rejtélyt a herceg fenkölt gondolkozásmódja,
kristályos jelleme és világfelfögása.
A fehérkabátos herceg nem szereli a
nyilvánosságot. Csak egyet szeret: dolgozni
testvéreiért, az emberekért, A krónikásnak
azonban kötelessége a nagy
példák legnagyobbjaira ugy megemié- hosszú téli estéken a kunyhókban és
kezés, mint tanulság céljából rámu- palotákban egyaránt: »Midőn a világon
tatm. A krónikás kötelessége elvetni a minden rög, minden fűszál a magyarra
bűbájos mese magját, amely majdan támadt, élt abban az időben egy fehérévszázadok
mulva is felhangzik majd a kabátos herceg...« (M. /.)
A világháború.
Óriási csata Uj Zeppelin-támadás
o Ulszfulűtúl - BukOílWiií. Anglia ellen.
Sajtóhadiszállás. A középgalicia legészakibb
pontján levő San-szöglettől
egészen Bukovina határáig, 400 kilómétert
meghaladó fronton úgyszólván egyetlen
óriási csatavonal alakult ki, amely
minden ponton ujabb diadalok mihamarább!
bekövetkezését Ígéri. Az utolsó 24
óra összes eseményei megfelelnek a várakozásnak.
Mackensen hadseregének és
az osztrák-magyar seregeknek offenzívája
győzelmesen halad előre és a^ egész
óriási fronton óráról-órára szorítják vissza
a már a védekezésben is ellankadt orosz
haderőt. A Bukovinában folyó harcokról
is a legörvendetesebb jelentések érkeznek.

Olasz tengeri támadás.
A d a l m ű t s z l j e t e k t o m b á z t i s a .
Trieszt. Szombaton délelőtt olasz
cirkálók és torpedórombolók Jelentek
meg a dalmát partok táján, ahol a Lissza
és Lagoste szigeteken levő világitótortornyokat
bombázták, de csak jelentéktelen
kárt okoztak.
Az olasz lelentés.
Róma. Az olasz vezérkar jelenti, hogy
az olasz flotta 4-én reggel a dalmát
szigetek környékén cirkált, de miután sehol
nem talált ellenségre, visszatért állomáshelyére.
Bulgária semlegessége.
Sófia. DJncsew bolgár miniszter
e g y interviewben kijelentette, hogy
B u l g á r i a s o h a s em f o g Idegen érdekek
s z o l g á l a t á b a s z e g ő d n i s ezért
tűrhetetlenül r a g a s z k o d i k semlegességéhez.
A román semlegesség.
Sófia. A bolgár lapok jelentik, hogy
Románia tárgyalásai Oroszországgal megszakadtak
és Bratianu, mint ideiglenes
hadügyminiszter körülbelül tízezer katonát
szabadságolt annak jeléül, hogy
Románia semleges marad.
Rotterdam. Német léghajók, az Angliában
oly rettegetté vált Zeppelinek tegnap
ismét bombázták Angliának keleti
és délkeleti partvidékét. A németek légi
bombái csak néhány embert öltek meg,
annál nagyobb azonban az anyagi kár,
amit okoztak.
A blokád múlusi eredménye.
Berlin. A német admiralitás jelenti,
hogy a német tengeralatjárók május
hó folyamán az angol vizeken összesen
104 k e r e s k e d e l m i gőzöst sfllyesztettek
el. E számban nincsenek benne
azok az angol hajók, melyek tengeri
aknákon pusztultak el s amelyeket mint
eltűnteket szokott jelezni az angol admiralitás.
Az élet Przemyslben.
Sajtóhadiszálíás. A visszafoglalt Przemyslben
rendkivül nagy élénkség indult
meg, amióta a város újból birtokunkba
került. Az orosz uralom alatt piszokba
merült utcákat alaposan kisöpörték s
azok most ragyognak a tisztaságtól. A
kávéházak zsúfolva vannak s újra éledtek
az emberek, akik előbb hónapokon
át a nélkülözésektől, majd utóbb az
orosz uralom terheitől voltak agyon meg
agyonsanyargatva. A fellobogózott város
a felszabadítás óta mindennap mintha
ünnepet ülne. A korábbi hónapok eseményeire
már csak a nagy oroszfogolytranszportok
emlékeztetnek, melyek sűrűn
vonulnak át a városon nyugat felé.
Az olasz H D l o n n f o g d o s É s .
Lugano. Az olasz kormány a hadsereg
tagjainak büntetéseit elengedő rendelkezését
kiterjesztette a legutóbbi zavargások
miatt elitélt nem katonaköteles
csőcselék közül azokra, akik önként belépnek
az olasz hadseregbe.
feíélj-l
Adakozzunk a í i l s t i í l p c l i l
2. Oldal. ZAi-Ai HiRLAP 1915. junius 7.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. A szövetséges csapatol
tegnap Przemysltől keletre Mosdska közelébi
jutottak és rohammal elfoglalták Starzevát
Oroszlengyelországban a helyzet változatlan
A szövetséges csapatok, amelyek az üldözés!
Stryj vidékéről kelet feli folytatják, elfoglalták
a Zurawnől Dnyeszter-hidfőt és újból megverték
az ellenséget Kalusztól északra. A Pruth
mentén tovább harcolunk. Przemysl várának
elfoglalása alkalmával 7000 oroszt fogtunk el
és 30 nehéz ágyút zsákmányoltunk. Az egyéb
hadianyag számbavétele még nincs befejezve.
Olasz hadszintér. A tiroli és karinthiai határterületeken
az ellenség eredménytelen tüzérségi
tüzelésre szorítkozik. Állásaink közelebbi
körletét kerülik. Lavarone—Folgária területén
nehéz ágyúink most már megkezdték
az ellenséges határerődökre való tüzelést. A
partvidéki arcvonalon a tüzérségi harc hevesebbé
kezd válni. A Krn-magaslaton folyó
harcokban az olaszok jelentékeny veszteségeket
szenvedtek. A hegy détl lejtőjén 300 ellenséges
holttest hever. Véresen visszavertük az
ellenségnek azt a kísérletét Is, hogy Sagradonál
átkeljen az Isonzó folyón.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér, A Loretto magaslat keleti
lejtőjén állásaink ellen Intézett támadást
az ellenség súlyos veszteségei mellett visszavertük.
Csak kevés előreugró árokrészért folyik
még a harc. Neuville helységben két
házcsoportot elvesztettünk. Az ellenségnek
aknarobbantásai Champagneban teljesen hatástalanok
maradtak. Calais várára és St.
Clemcnt repülőgép állomásra tegnap bombákat
hajítottunk.
Keleti hadszintér. Sawdinik környékén offenzivánk,
amelyhez az északra és délre álló
csapatok is csatlakoztak, kelet felé további
tért nyert. A foglyok száma 3650 emelkedett.
A Njementől délre némely csapatok ellenséges
osztagokat a sapycckyvtnci vonalra űzték
vissza.
Délkeleti hadszintér. Német és osztrák-magyar
csapatok Przemysltől keletre az ellenséget
egészen a Masciskától északnyugatra és
délnyugatra eső vidékig vetettük vissza. Linsingen
tábornok hadsereg zurawnól ellenséges
hídfőt rohammal elfoglalta és a Dnyeszteren
való átkelést ennél a helységnél kiküzdeni
készül. Tovább délre előrehalad az üldözés,
mely ez Ideig 10,900 foglyot, 6 ágyút és 14
gépfegyvert eredményezett.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
U V t A N I A mozgókép palota.
Koijonjrl-utCí «. TfltkxJ 258.
Junius 7. és 8-án, hétfőn és kedden Az ijzókoj nö Társadalmi erkPlcsdránia 3 felvonásban.
Továbbá a remek
kiegészítő műsor! 1
Előadások hétköznap 6 és 0 órakor, vasáréi
ünnepnapokon 3, 5. 7 éa 0 órakor.
Rendes helyárak. — Bnffett.
A 20-as honvédek
a világháborúban.
— Egy sebesült naplója. —
XI.
flz első hajnali riadó.
Oroszföldön első éjszakájának pihenőjét
tartotta még javában a zászlóalj az este ásott
fedezékekben, amidőn ugy hajnali 4 óra tájt
rémes vészjelekre riadtunk fel. Egy Bernát
nevü muraközi öreg honvéd kissé oldalt
kalandozott bizonyos diszkrét magánügyek
elintézése végett, amikor egyszerre csak rémüldözve
visszafut, odakúszik Csorba százados
födözékéhez és tört ynagyarsággal szószerint
a következő jelentést lihegi :
— Százados ur, muszka megkerülni minket
falu!
Csorba százados felugrik fekhelyéről, miközben
már az egész zászlóalj tudomást
szerez a nem várt meglepetésről. Ekkor már
vagy 70—80 lépésnyire megközelített bennünket
a nagy sereg orosz. E pillanatban Tóth
hadnagy harsány kiáltása hangzik a tőle balra
fekvőkhöz:
Itt senki meg ne mozduljon, a helyén
maradjon mindenki 1
Csorba százados pedig a jobbra levőknek
ezt a parancsot kiáltja :
— Irány a falu, futólépés 1
Én is e csoporthoz tartoztam és véletlenül
éppen Csorba százados mellett robogtam
nagy Igyekezettel, hogy a védelmet nyújtó
falu házait elérjük. A túlnyomó többségben
levő orosz üldözőink sürü fegyvertüzzel kergettek
és csakhamar megszólaltak hátunk
mögött az orosz géppuskák, majd kissé
nagyobb távolságról az ágyuk is. A biztos és
ok nélkül való paláit csak meneküléssel kerülhettük
el, de igy Is szép számban hullottak
a 20-as honvédek. Nagy csoportokban futottunk
a falu felé s mikor a géppuskák megkezdték
munkájukat, mind többen, és többen
bukfenceztek fel közülünk futás közben. Nincs
időnk jajongó sebesültjeinkkel sem törődni,
akik vértől borítva nyúlnak el a szántóföldeken,
merre a falunak tartunk. Talán félórája
loholtunk már igy mindegyre fogyó csoportokban,
miközben magam is többször orra
buktam. Én biz mindannyiszor azt gondoltam,
hogy golyó ért és szinte csodálkoztam, hogy
sikerült újra meg újra feltápászkodom és
tovább futnom.
Nagynehezen elértük a falut. Most azonban
magas sövényeken és deszkakerítéseken kell
még átvergődnünk, hogy védett helyen lehessünk.
A sok kifulladt tüdejü ember megtorpan
a végső cél előtti akadálynál, melyhez
hasonlókat máskor, gyakorlatokon, gyerekjáték
volt nekünk megmászni. Itt, ezen a
ponton sebesültek meg talán a legtöbben
közülünk. Erössy Oszkár alezredesünk, zászlóaljunk
parancsnokát Is több golyó éri, amik
a karját és a mellkasát járták át. Az alezredes
a vérveszteségtől elgyöngülten esik össze, ottmarad
és megsebesülve orosz fogságba jut.
Nóvák zászlóaljkürtös utolsó pillanatig mellette
„volt, de mikor látta, hogy segíteni ugy sem
tud, lovára kapott és elvágtatott.
Amint pár százan a faluba vergődtünk,
annak házal közül nyomban megkezdtük . a
tüzelést. Nem sok dolgunk akadt azonban,
mert az oroszok a faluba már nem követtek
bennünket, hanem a velünk szomszédos többi
honvédezredek elten fordultak, melyek velünk
egy fronton vonultak Lublln Irányában. így
hát nemsokára körülnézhettünk, hogy is állunk
csak. Századunkból szép egypáran hiányoztak.
Századparancsnokunk, Endrődy pzázados szerencsésen
beérkezett velünk a faíüba, azonban
mindenét a sietve elhagyott födözékben hagyta.
Ott maradt áz csőköpönyege, a kabátja és
összes kényelmi felszerelése, amire egy tisztnek
a háborúban csak szüksége lehet. Nekem
csak a sátorlapom maradt ott, azonban még
aznap kettőt is szereztem azoktól, akiknek
sajnos többé már semmire sem lesz szükségük.
Majd a faluban néztünk körül, melynek
egyes házaiban nagy meglepetésünkre orosz
katonák rejtőzködtek. Az egyik házban egy
felkötött karu oroszt találtam, aki félénken
húzódozott előlem. Kérdem tőle tótul, van-e
még a házban orosz katona. Nemet morfd
Ámde a szomszéd szoba előtt a padlón egy
orosz kulacs feküdt, holott az övé a derekán
lógott Benyitottam, hát két feltűzött szuronyu
otosz gyalogos lapult ottbenn teljes felszerelésével
a fal melletti Rájuk rivaltam:
— Puske dotel (Puskát letenni!)
Azonnal szót fogadtak, sőt az egyik érett
szilvával tele tarisznyáját is átnyújtotta. Még
azt is mondták:
— Szervusz mátyár 1
• Amint kimegyek velük a házból, éppen
mellettünk siet el Sypnlewszky ezredes. Odaugrom
hozzá jelenteni,. hogy három oroszt
fogtam el, hova tegyem őket.
— Csinálj velük amit akarsz, — feleli, —
vagy nézd csak, amott hoznak többet is,
add át ott
Így cselekedtem, majd a falu mögölt lévő
dandárparancsnoksághoz mentem, ahova másnaptói
kezdve küldöncnek voltam beosztva.
Ekkor véletlen tanuja voltam annak, amint
Schamschula tábornok, a dandárparancsnok a
még mindig izgatottan szaladgáló Csorba és
Endiődy századosokhoz messze hallhatóan
ezt a kérdést intézte :
— Mi történt százados urak ? Hol a
századjuk ?
Válaszukat már nem hallottam, csak annyit
tudok, hogy az én századom négy szakaszából
alig jött össze két szakaszra való ember,
amikor gyülekeztünk. Igen sokan elestek ekkor
közülünk, de talán még többet elfogtak az
oroszok.
Nagyon nyomott hangulatban multak a
délutáni órák, inignem a faluban ránk borult
Ismét a nehezen várt alkony. (Folyt köv.)
| T > | „ - R , . I_XJMJMI_III F • " • — • I WI m -^T-RT-G- — , | • • | • | • g—-
Budapesti éltesebb urlnsszonylioz
házvezetőnő,
kl o főzést Is vállalja, kerestetik.
Ajánlkozók jelentkezzenek
e lap kiadóhivatalában.
S z a r v a H z á j I á g g | | ^ | | | n a g 9 i n o z g ó, Placz-tér. Naponta e M
Előadások hétköznap 8 éa 9, vaUr- és ünnepnap
3, 5, 7 és 9 órakor. — Rendes helyárak.
1915. junius 12. zalai hírlap 3. oldal.
H S R E K .
f\\ polgárőrség közgyűlése. Tegnap délután
4 órakor tartották a nagykanizsai polgárörök
a városház dísztermében első közgyillésüket,
melyeit mintegy 50-en jelentek
meg a 260 tagot számláló polgárőrt testület
tagjai közül. A gyűlés elnöke dr. Kovács Gyula
kir. táblabíró, parancsnok volt, aki vázolta a
gyűlés tárgyait, melyek között legfontosabb
az uj szolgálati beosztásra vonatkozó javaslat
volt. Majd Babics Antal városi tisztviselő a
polgárőrség eddigi működéséről szóló titkári
jelentést olvasta fel, melyet legközelebb részletesen
Ismertetünk. Végül titkárnak újból
Babics Antalt választották meg. Az tij szolgaiad
beosztást ugy alkották meg, hogy külön csoportba
foglalják azon polgárőrök neveit, akik
csak éjfél előtti és külön azokét, akik csak
éjfél utáni szolgálatra vállalkoznak és a szolgálatot
jelző levelezőlapokon megjelölik, hogy
az éjfél előtti vagy utáni behívást tartalmaz-e.
Az éjfél utáni díjazást egy-egy alkalomra 2
koronában állapították meg. Akik éjfél utáni
szolgálatot akarnak* teljesitenf s ezt a közgyűlésen
nem volt alkalmuk bejelenteni, sürgősen
jelentsék azt be a polgárőrség parancsnokságánál.
Uj nyári sapkát is kapnak a polgárőrök.
Ax uj sapkák a icatonasapkához hasonló
csukaszürke sapkák lesznek, elől fémből
való P. ó. betűkkel és a magyar
koronával.
Élelmiszer-razzia a városvégeken. A
kanizsai mérhetetlen élelmiszerdrágaságnak
egyik oka az, hogy a kofák és szatócsok a
város külső perifériáin rendszeresen lefülelik
a? élelmiszereket hozó falusi asszonyokat,
akiktől minden portékát a lehető legolcsóbb
áron megvesznek s azt itt a városban a
lehető legnagyobb áron adják el. A kitűnő
kanizsai kofák és kiskereskedők nemes versengése
odáig fejlődött, hogy egészen a
környező erdőkig is eléjük mentek a falusi
asszonyoknak, akik közül minden huszadik
ha bejön a városba a holmijával, egy kis
tojással, tejföllel, amit itt másodperc alatt
elkapkodnak tőle. Ennek a lehetetlen állapotnak
orvoslásával a minimumra apadt létszámú
kanizsai rendőrség többféleképpen próbálkozott,
de mindig nagyon gyenge eredménnyel.
Mai naptól kezdve azonban radikális intézkedések
történnek, melyek sikerében már
komolyan bizni lehet. Ezentúl ugyanis minden
hetivásár napján (mert csak e napok jöhetnek
tekintetbe) rendőrök cirkálnak a városvégeken,
ahol nagyobb távolságnyi területen
ellenőrzik a fentebb vázolt garázdálkodókat.
Tegnap volt az első próbája az uj rendnek,
amikor 17 ilyen kanizsai kofát és kiskereskedőt
füleltek le a rendőrök a városvégeken
és 500 tojást foglaltak le náluk bűnjel gyanánt.
A kihágási eljárás, melynek elmén a 17 jeles
hazafit megbüntetni fogják: az elővásárlási
tilalom elleni kihágás nevét viseli.
Hadikőlcsőhflnnepély Murakereszturon.
A miniszterelnök felhívását az ujabb hadikölcsön
ügyében Murakereszturon Űrnapján hirdette
ki a községi elöljáróság a templom előtt.
Ezután a lakósság az Iskolába vonult, hol
Csóthy Géza murakereszturl apát Ulkes hazafias
beszédben elmondotta a világháború keletkezéseinek
okait, a nagy küzdelmet, élethalál
harcot, melyet vitéz, hős katonáink folytatnak
sok ellenségeinkkel, hogyan kergetik,
verik a nagy orosz tömeget, mily jikeresen
védelmezik meg hazánkat s hogy kénytelenek
lettünk hamis, áruló szövetségesünk, az olasz
ellen is harcra kelni. De mintán a háborúhoz
Pénz, pénz és Ismét pénz kell, lelkesen buzdította
a közönséget arra, hogy megtakarított
pénzeiket fektessék hadikölcsönbe. A közönség
megéljenezte a szónokot, éltette viléz
katonáinkat, imát mondott fegyvereink győzelméért,
elénekelte a Hymnuszt és a Ferenc
József azt üzente kezdetű dalt és megfogadva
a jó tanácsot, nyomban megkezdte a hadikölcsön
jegyzést a Murakereszturi hitelszövetkezetben,
hol az apró fillérekből összegyűlt
jegyzések eddigi eredménye 10.000 korona.
Hol lesz pótsorozás? Közöltük már azoknak
a magyarországi honvédkiegészltő parancsnokságoknak
jegyzékét, melyek területein újra
fogják sorozni a 24—36 éves népfölkelőket,
akik a november—decemberi sorozáson újra
untauglichoknak bizonyultak. Illetékes helyről
származó közlésünk a pótsorozások helyéül a
jászberényi, szatmárnémeti), besztercebányai,
munkácsi, iglói és eszéki honvédkiegészitő
parancsnokságok területi kerületét jelöli meg.
Most pótlólag közöljük, hogy ennek a hat
honvédkiegészitő parancsnokságnak területi
körletébe az alábbi vármegyék tartoznak:
Liptó-, Sáros-, Szepes-, Zemplén-, Bereg-,
Trencsén-, Szabolcs-, Szatmár-, Gömör-,
Kishont-, Nógrád-, Zólyom-, Szilágy-, Kolozs-,
Jász-Nagykun-Szolnok-, Verőcze-, Pozsegaés
Szerémmegye.
Barakk-kórház Csáktornyán- A hadvezetőség
Csáktornyán barakk-kórház épitísét
tervezi. Erre a célra a szükséges telket már
meg is vették. Az épitésrt az árlejtést még
nem Írták ki, de a tervek már készen vannak,
amelyek szerint a csáktornyai nagyméretű
barakk-kórházat építeni fogják.
Karlntlal menekültek Murakereszturon.
A tengermelléki menekültekből Murakereszturon
és FltyeVázán 37-et helyeztek el, akik az Iskolákban
vannak elszállásolva. A napokban
Murakereszturon keresztül utazott dr. Zalán
Oyulának, a letenyei kerület országgyűlési
képviselőjének felesége, ki megsajnálta a
szeglny menekülteket, hogy csak puszta szalmán
fekszenek s ugy a Murakereszturon, mint
Fityeházán letelepített menekültek részére
szalmazsákok beszerzése végett nagyobb
összeget adolt át Soós Károly iskolaszéki
elnöknek. A szerencsétlen menekültek hálás
köszönetét cz uton tolmácsolja Soós Károly
iskolaszéki elnök.
T\\ gimnáziumi belratások- A nagykanizsai
főgimnázium igazgatóságának közlése szerint
az előleges beiralások a helybeli róm. kath.
főgimnáziumban nem junius\'hó 11. és 12-én,
hanem junius 17. és 18. napján az Igazgatói
irodában történnek.
Permetezésnél a rézgálicot teljesenjpótolja a
• r o n n i n A Colmari borter- r t n U Ü I U , melési intézet, a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta éí ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Br. JUcfteobrciid-féle RÉZRÉHWR
(12% rézgállc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
I* Hnyunufl RaffloMiia Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TADBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
H hadügyminiszter a termés biztosítása
érdekében. A hivatásos férfimunkáskéz nagy
hiánya mellett fokozott jelentőségű az aratási
munkák elvégzésénél tekintetbe jöhető gépek
kiszolgálásának biztosítása. Nehogy e gépek
a kezelőszemélyzet behívása folytán szakszerű
ellátás nélkül maradjanak, a hadügyminiszter
elrendelte, hogy a katonai szolgálatot teljesítő
gépészek és fűtők, akik polgári foglalkozásukban
mezőgazdasági gépek mellett voltak alkalmazva,
a községek, földbirtokosok és gőzgépgarnitura-
tulajdonosok rendelkezésére bocsáttassanak.
A szabadságolások ezen a elmen
minálunk azonnal, Ausztriában pedig Junius
20-án kezdődhetnek és nálunk szeptember
15-éig, Ausztriában szemptember végéig
tartanak. A gépészek és fűtők csak ugyanabba
a községbe mehetnek munkára, amelyben
ebben a minőségben utoljára dolgozlak. A
szabadságolás dolgában az eljárás az, hogy a
katonai parancsnokságok a főispánokkal fogják
közölni a megyéjükből szabadságoltak
névsorát s a főispán fogja egyes községekre
nézve megállapítani, hogy az illelő községnek
van-e szüksége gépészre és fűtőre.
Pályázat tanítói állásokra. A hivatalos
lap közli a szeptember 1-tfil betöltendó áll.
elemi népiskola! tanítói állásokat. Ezek az
állások Zalavármegye területén a következők:
Csáktornya, tanitó, róm. kath.; Drávaszentiván,
tanitó, róm. kath.; Jánosfalva, tanitó,
róm. kath.; Muraszentkereszt, tanitó, r. kath.;
Varhegy, tanítónő, róm. kath. Ezeknek a
tanítóknak horvátul is kell tudnlok. Ezenkívül
Zalalövőn is betöltenek egy tanítói állást. —
Ezekre az állásukra csak olyan magyar honos
okleveles elemi uépiskolai tanitó folyamodhátik,
aki az általános feltételek mellett az
állásonként jelzett különös feltételeknek is
megfelel. A kérvényt a vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszterhez címezve junius 15-ig
kell benyújtani.
rr nurj , rr».vr»tr • r.-s; r - r x T í r
MEGNY1LOTTI .
Szívós Antal müórás és látszerész
üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
éSzl\\
1
2-3 középiskolát végzett flu
tanuló
Fried József ékszerésznél
Csengery-út 5. szám.
Kostreinitz Királyforrás
Rohltsoh m « l U t l
» A kostreinitz! királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natriuma folytán az orvosok mint a
legjobL frissitő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bir emésztési nehezeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél,
fl Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
U KnlrtlilU Puli Podlit, TJE Plltirtirt uüitt.
(j Kapható Nagykanizsán minden
A nagyobb ÍQszerkereskedéaben t
n polflárírl szolgálat. Ma hétlón este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Vidor Imre, Pávelkovics János, Pfeilfer Jakab,
Arastein Sándor, Mankovlcs István, Rabinek
Jenő, Fischer József, Török József balog, Lehocky
Mátyás, László Ignác, Brandl Adolf,
Bfiki Sándor, Zábó József, Czulek József, Slnger
Sándor, Flelschacker Ignác, Balogh Ágoston,
Sáírán József, Horváth Ferenc, Kaufmann
Samu.
Felelős szerkesztő: Gürtler István. B
i M Ö Í T ö f f l f f f l
"AVILÁG2T!
M a y e r Károly
ruhafestő, vegytisztitó, pllssiroió és gázmosó gyára
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
OyDJtőtelep: Főtér, Korona-szálloda. ^
T«l«»«n Hám I M , Mra*ty«lm • M«r*r fM««.
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
a fehérneműt, inget
§ gallért és kézelőt
b minden ejyéb bUztartísI cikket
Vidéki postai msgbizásokat gyorsan
és pontosan caxkfizől jutányos árban.
= festő vállalata
HafiykaDlzsa. Masyar-u. 23
• í r F r " r s B f I A
Vezérképviselet: |
GUTENBERG NYOMBA: MflMHZU. I
boni S kDlfOIdl faerezés
múrvúny utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k D n k
magasan fejlett Ízlésünk
éa technikánk! legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
w Csengery-ut 7. sürgönyeim:
Gutenbergnyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
• Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
I l i . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 8. kedd 127. szám
_ —f? Z A L A I H I R L A P társadalmi és közgazdasági napilap.
#i<j}:«»T«al »r*fc) Heiyöeu házhoz honim t l»6ra 1 K.
f i f f tzáw 4- fillér V\'Wékte, potlán . I lióre 1-50 K.
Myfitfér t* hlrtícté.rfc \'ím n«!lnpitoU arrik kzerlnt.
Alapltot\'ai
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal i OatenberK-nyoírd* Ceengery-nt 7. »zl™
Telelőn: S/erkewt.Wg 41. Kiadóhivatal 41.
• A háború okozta korlátozása az emberi
szabad mozgásnak egyszerre meggyógyította
a magyar fürdő és üdülőhelyek
legnagyobb baját: a müveit és
vagyonosabb középosztály kivándorlását
a nyárnak évadja alatt. Azt kell hinnünk,
hogy ez a radikális kura nem fog nyom
nélkül elhaladni fölöttünk, mert [nagylelkű
és lovagias nemzet létünkre is
bizonyára lesz bennünk annyi Önérzet,
hogy nem gazdagitjuk tovább is az olasz
hitszegőket és a perfid franciákat. Csakhogy
ez a gyógymód belevág a magyar
fürdő és nyaralóhelyek megélhetésének
minden gyökerébe és ennek a ténynek
a kétségbevonhatlan Igazságának a
megállapításával eljutottunk oda, hogy
a háború által felidézett veszedelmek
ujabb fajtájával kell komolyan foglalkozni.
Még pedig egyforma komolysággal
az érdekeltségnek és a kormánynak,
mert itt igen komoly egészségügyi veszedelemről,
nagy anyagi károsodásról
van szó.
A fürdőzést és nyaralást nem lehet
egyszerűen kikebelezni az ugynevezett
nélkülözhető szükségletek közül, mint
például a szinházat és egyebeket. Csak
azt kell venni, hogy a tisztviselői karnak,
amely immár tiz . hónapja;dolgozik megfeszített
erővel, hány tafJa van, aki rászorul
a gyógyulásra, az* üdülésre, aminek
a kényszerű elmulasztása helyrehozhatlan
pusztulást Idéz elő a meggyötört
szervezetben. És vegyük ezekhez a nőket,
a gyermekeket, akiknek életmódjukban,
fejlődésükben bizony nagy hátramaradást
fog előidézni a nyár nyaralás
nélkül.
Mindezekhez pedig hozzájárul a fürdő
és nyaralóvidékek birtokosainak és népének
anyagi vesztesége, amely immár
másodízben lép föl kísértet gyanánt, fenyegetvén
azokat pusztulással és romlással.
A Balatoni Szövetség, amely ennek
a színmagyar és a természet ritka adományaival
megáldott vidéknek immár a
második évtizedes hűséges gondozója,
fejlesztője; belátván a mai helyzetnek
veszedelmeit most Is, mint mindig segítségére
siet a közönségnek és a Balaton
érdekeltségének. Elsősorban az élelmezés
kérdésével foglalkozott és megkérésié
a célravezető Intézkedéseket arra,
hogy ez a vidék a nyár alatt kellően
élelmeztessék. Ez a kormány segítsége
nélkül nem megy, valamint nem megy
az a forgalmi berendezés sem, ami ehhez
a korlátozott nyári élthez elmulhatatlanul
szükséges.
Nem csak az érdekelt vidék, hanem
az egész ország, abban minden beteg,
minden gyöngélkedő hálával tartozik a
Balatoni Szövetségnek, hogy ezt a nagy
kérdést megmozdította. Wert itt el nem
odázható elemi szükséglet betöltéséről
van szó. amivel foglalkozni kell a kormánynak
és \'az ő kötelessége, hogy keresse
meg a kellő eszközöket és módozatokat
a megvalósításra. A föladatot
könnyűnek nem szabad tartani, \'de megoldhatatlannak
sem. Hanem semmiképpen
sem szabad olyannak tartani, aminek a
Ame gvoldáisálvaál kgéslehkedáni bleheot. rú.
Nagy ütközet készül
az olasz határon.
Sajtóhádiszállás. Csapataink az olaszoktól
átmenetileg elfoglalt Monté Pianot
tegnap újból hatalmukba kerítették.
Az egész olasz határon még mindig csak
jelentéktelen csetepaték folynak, de az
Isonzó völgyében (Trieszthez egészen
közel) nagyobb olasz erők összpontosítása
történik. Ilt rövidesen nagyszabású
események várhatók. Csapataink helyzete
e részen is teljesen kielégítő és a
legkedvezőbb kilátásokat nyújtó.
Diadalmas harcok Galiciában
Sajtóhádiszállás. A május hó első
napjaiban megkezdődött galiciai sikerek
sorozata még korántsem ért véget. Az
egész 400 kilométeres fronton órárólórára
és napról-napra mind több tért
nyerünk és az oroszoknak eddig még
sehol nem sikerült tartósabb védekezésre
megvetni lábukat. A gorllcel diadal óta
az orosz sereg demoralizációja is igen
nagyot nőtt, aminek legkétségtelenebb
jele, hogy naponta százával jönnek át
hozzánk teljes fölszereléssel orosz szökevények.
Tegnap egy gépfegyvert is
áthozlak hozzánk csapataiktól megszökött
oroszok.
Lemberg kiürítése.
Bukarest. A >Dimineata< jelenti Oroszországból,
hogv Przemysl visszafoglalása
óta Lemberget még nagyobb sielséggel
ürítik ki az oroszok, mint a vár eleste
elölt. Most már az orosz csapatok legnagyobb
része is elhagyta Lemberget és
ott az orosz rendőrség is beszüntette
működését s helyét a galiciai főváros
lakosságából alakult polgárőrség foglalta
cl.
Nincs orosz-román megegyezés.
Stocholm. A szentpétervári Novoje
Vremja írja, hogy Oroszország
és Románia között indult tárgyalások
teljesen meghiúsultak,
mert Románia a beszaráblal oroszromán
határ kiigazítását követelte.
Bulgária semleges.
Sófia, A bolgár kormány — mint
azt tegnapelőtt Dincsew bolgár miniszter
előre jelezte — a legesélyesebben
visszautasította az entente
legújabb ajánlatalt és újból hangsúlyozottan
kifejezte a semlegességhez
való ragaszkodását.
német hadihajók Riga előtt.
Stockholm. Pétervárról jelentik illetékes
helyről, hogy a keleti tengeri orosz
parti megfigyelő állomások észrevették,
hogy ellenséges torpedónaszádok közelednek
a rfgal öböl be/árata felé.
Ezzel egyidőben érkezik Oroszországból
az a jelentés is, hogy német hydroplánok
orosz hadibajókat bombáztak,
de siker nélkül, mert a parii tüzérség
a repülőgépeket elűzte.
Elsüllyedt orosz hadihajó.
Stockholm. Szentpétervárról érkezik a
szűkszavú jelentés, hogy a „Jenissej"
orosz hadihajó a Keleti tengerben elsülyedt.
A hajó legénysége megmenekült.
Nem tudni, hogy az orosz hadihajó
orosz vagy német aknára került-e,
vagy német tengeralattjáró sülyesztette-e
el, avagy azokkal a német torpedónaszádokkal
került-e ütközetbe, melyek
Riga felé tartanak.
Egy angol csatahajó pusztulása.
Konstantinápoly. A Havas ügynökség
jelenti Párisból, hogy junius 3-án a
Casablanca nevü franci aknakutató a
Dardanelláknál aknára jutott és felrobbant.
A hajó legénységének egy része
megmenekült.
Semleges Jelentés Gollclútfil.
Stockholm. A Dagblad haditudósítója
táviratozza lapjának az orosz sajtóhadiszállásról,
hogy az osztrák-magyar és
német csapatok 400 kilométeres fronton
az uj sikerek minden kilátásával harcolnak
és erősen közelednek Lemberg felé.
A szövetséges galiciai ujabb sikereire
jelentékeny befolyással vannak Llnstngennek
Stryj körül elért nagy eredményei.
II Balaton a háborúban.
2. oidal. ZALAI HiRLAP 1915. Junius 8.
A görög király állapota.
Athén. Konstantin görög király állapota
még mindig rendkívül komoly, de
nem reménytelen.
Pejacsevich hazajön.
Genf. Gróf Pejacsevich Tivadar horvát
miniszter, kit a háboru kezdete
Franciaországban ért s akit a franciák
internáltak, elutazott Franciaországból
és uton van Magyarország felé.
A púpo oz olasz seUesQltebneK.
Lugano. XV. Benedek pápa a Vatikán
minden nélkOlözhető helyiségét felajánlotta
az olasz sebesültek elhelyezésére.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. Az oroszok przemysll
súlyos vesztesége után az orosz hadvezetőség
a legutóbbi napokban heves erőfeszítéseket
fejtelt ki a Pruth vonalán levő állásaink elten,
hogy itt erőszakosan áttörjön. Különösen
Kolomea és Delatyn között mind ujabb tömegeket
vetett az ellenség harcba. Mialatt mindezek
az előretörések Pflanzer-Baltin báró gyalogsági
tábornok hadserege SZÍVÓS vitézségén
« oroszok óriási veszteségei mellett megtörtek,
nyugat felől közeledett a Linsingtn táboruok
vezette szövetséges haderő. Ez tegnap
elfoglalta Kalust, e várostól északra eső vidéket
és a Lomnlca között a mi csapataink
csatlakoztak a támadáshoz. Przemysltől és
Jaroslautól keletre tovább harcolunk. Mosciskától
északra az ellenségnek Cerniawaból ki
kellett takarodnia. Az oroszoknak elszigetelt
erőtlen ellentámadásai összeomlottak. Przemyslnél
junius elseje óta 33.850 hadifogoly
került a győzők kezére.
Olasz hadszíntér. A tiroli határterületen tüzérségünk
látható eredménnyel működött. A
karinthiai határon a Plöcken-szorostól keletre
csapataink teguap visszafoglalták a Freikofelt,
amelyet az ellenség átmenetileg birtokába Vett.
A Km vidékén tovább harcolunk. Az olaszoknak
Krn helységet kl kellett ürítenie. Az Isonsohoz
az ellenség helyenkint közelebb jutott.
Balkáni hadszintér. A balkáni hadszintéren
egyes határmenti csatározásoktól eltekintve,
nyugalom van. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. A Loretto magaslat keleti
lejtőjén a franciák délutáni és az esti
órákban megújították támadásaikat, melyek
tüzünkben teljesen összeomlottak. Az éj folyamán
megkísérelt további támadásokat már
csirájukban elfojtották. Vauquoísnál, Varennestől
délkeletre levő állásainkat tegnap este
megtámadták. Bár folyadékkal árasztották el,
nem sikerült az ellenségnek állásainkba behatolni*.
Az ellenség súlyos veszteségei mellett
özönlött vissza árkaikba.
Keleti hadszintér. Kürschanitól északra lovasságunk
kierőszakolta az átkelést aKindaunál
és délkeleti irányban előre tört. Kurtowlanitól
délkeletre, valamint Sazodyintöl keletre
elterülő vidéken támadásunk Jól haladt előre.
Ez alkalommal ujbót 3340 fogoly és 10 géppuska
jutott kezünkre.
Délkeleti hadszintér. A Przemysl körüli
karcoknál 33850 orosz esett fogságba. Przemysltől
keletre a szövetséges csapatok folytatták
sikerteljes harcaikat és az ellenséget
Mosciskátót északnyugatra Wiszniára vetettük
•vissza. Linsingen tábornok hadseregének egyes
részei átlépték a Dnyesztert és rohammal elfoglalták
az északkeleti parton emelkedő magaslatokat
A foglyokszáma itt is tizenháromezernél
magasabbra emelkedett.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Hosykonlzso éi o tinúlKölcjön.
fit és fiíromneiyedínlllló korona.
(Saját tudósítónktól.) Amikor még nem volt
meghosszabbítva a második nemzeti hadikölcsön
jegyzésének terminusa, már május 27-én
megállapítottuk, -tiogy Nagykanizsa város közönségének
hazafias áldozatkészsége ismét
olyan impozáns módon nyilatkozott meg, mint
az első hadikölcsönkibocsátáskor. A második
hadikölcsön nagykanizsai jegyzéseinek összege
már május 26-án jelentékenyen meghaladta
azt az összeget (4 millió 298,700 koronát),
amit az |. hadikölcsönből jegyeztek, amennyiben
már akkor négy és fél millió volt A kanizsai
jegyzések összege. Azóta kitört az olasi
háboru és mintegy két héttel meghosszabitották
a II. hadikölcsön jegyzési terminusát, mely
tegnap este járt le. Nagykanizsa város közönségének
örök dicsőségét jelenti, hogy e 12
nap alatt több mint ujabb egy millió koronával
szapoiodott a kanizsai Jegyzések összege, mely
a május 26-iki 4.433,600 koronáról tegnapig
5.749,300 korona összegre emelkedett.
Ez a közel hat millió korona összegű jegyzés
a nagykanizsai pénzintézetek között igy
oszlik meg:
A Pesti magyar kereskedelmi bank nagykanizsai
fiókja a 12 nap alatt félmillió koronát
meghaladó összeggel szaporította május 26-án
kimutatott nagykanizsai jegyzéseinek összegét,
mely az akkor közölt 2 millió 611,750 koronáról
3 millió l i f t ezer 700 koronára emelkedett.
(A banflók vidéki ujabb jegyzéseinek
összegét 1. alább.)
A Nagykanizsai Bank-egyesület 720 ezer
koronája 855,000-re növekedett,
a Nagykanizsai Takarékpénztár 635,200
koronát kitevő jegyzése e két hét alatt 700
ezer 600 koronára emelkedett,
a Délzalal Takarékpénztár 479,500 koronája
539,450 koronára,
a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár
364,600 koronája 384,900 koronára nőtt,
végül a Néptakarékpénztár-nÁ1 május 26-ig
eszközölt jegyzések 110,100 koronát kitevő
összege 150,900 koronára emelkedett.
Mindezek kizárólag Nagykanizsa város közönsége
részéről eszközölt jegyzések, melyek
összege 5.749,300 korona. Ide kell számítani
azonban még azt az óriási összeget is, ami a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai
fiókjának vidéki jegyzéseit foglalja magában,
mert az Is Nagykanizsáról kerül bele a nagyszerű,
világtörténelmi célokat szolgáló hatalmas
gépezetbe. A kereskedelmi bankfiók vidéki
jegyzéseinek összege május 26-ig
2.969.500 koronára rúgott, amihez e 12 nap
alatt még 710,500 korona járult, vagyis a
bankfiók körletébe tartozó (legnagyobbrészt
zalamegyei) pénzintézeteknél a II. hadikötcsönre
eszközölt jegyzések teljes összege
3.680,000 korona. E szerint a Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókja a II.
nemzeti hadikölcsönhöz 6 millió 79ft,450 koronát
gyüitött, vagyis mindent összegezve
Nagykanizsáról 9.429,300 korona megy fel
a második nemzeti hadikölcsön céljaira.
Olyan összeg, melyre a legnagyobb magyarországi
városok is méltán Igen büszkék lehetnének.
A p o I M r W mérlege.
A közgyűlés titkárt Jelentése.
Közöltük tegnap, hogy a háboru szülte
kitűnő közintézmény, a polgárőrség vasárnap
délután tartotta dr. Kovács Oyula kir. táblabíró,
polgárőrparancsnok elnöklésével közgyűlését,
melynek egyik legfontosabb pontját
a titkári jelentés előterjesztése képezte. A
Babics Antal városi adóhivatali tisztviselő által
szerkesztett titkári jelentés röviden összefoglalja
mindazt, amit a valóban hivatást teljesítő
nagykanizsai polgárőrség működéséről
és az Intézmény félévet meghaladó életéről
csak feljegyezni lehetett. A polgárőrség félévi
mérlegének nevezhető el az Ügyesen megkoncipiált
titkári jelentés, mely bizonyára a
város egész közönségének érdeklődésére
számot tart. Épp ezért célszerűnek tartjuk annak
egész terjedelemben való közlését. A
titkári jelentés a következő:
Mult évi október hó 6-án alakult meg
Nagykanizsa r. t. város polgárőrsége 218 taggal,
akik polgárörparancsnokká dr. Kovács
Gyula kir. Ítélő táblabiró urat, helyettes
parancsnokká pedig Horváth István városi
adóellenőr urat választolták meg egyhangúlag
az alakuló közgyűlésen. A polgárőrség 1914
évi december hó 20-án kezdte meg működését,
éjfél előtti és utáni 1—4 járőr szolgálattal,
összesen napi 16 emberrel. Időközben
jelentkezett még 90 polgárőr, ugy hogy legnagyobb
látszámunk 308 tag volt. De az év
folyamán megtartott ujoncozáson és népfelkelői
szemlén alkalmasnak találtak bevonulása,
részben pedig egyéb okok folytán kilépett
48 polgárőr, ugy hogy a mai nappal 260
polgárőr teljesít Nagykanizsa r. t. város I—V.
kerületében szolgálatot.
Folyó évi február hó elején a Franz Lajos
és fiai r. t. tulajdonát képező gőzmalomban
történi tüzeset után Zalavármegye alispánja
táviratilag elrendelte a gőzmalom és villamostelep
őrzését, a mikor is az eddigi 16 polgárőr
helyett 22 polgárőrt kellett naponta szolgálatra
behívni.
Január hó végén dr. Kovács Oyula kir.
Ítélő táblabiró ur, mint a polgárőrség parancsnoka
azon eszmét vetette fel, hogy azon
nagykanizsai lakósok, akik nem jelentkeztek
polgárőrségi szolgálatra, az őrségi szolgálatot
anyagi köiülményeihez mért összegben váltsák
meg. A polgárőri intézménynek anyagi bázist
adó ötlet realizálása eredménnyel is járt s
igy végre hivatásos polgárőröket lehetett alkalmazni
az éjfél utáni szolgálatra. A Franz
Lajos és fiai r. t. igazgatójával történt megállapodással
külön, megfelelő összegű hozzájárulás
állapíttatott meg a malomi őrség díjazására.
A polgárőrségi szolgálat megváltása f. évi
február hó l-én vette kezdetét és a mai napig
megváltás elmén 3602 kor. 50 fillér Jolyt be,
mig a polgárőrségnek malomi és városi éjfél
utáni szolgálati díj, valamint egyéb kiadások
fejében a mai napig 2699 kor. 70 fillér lett
kifizetve, tehát maradványképen még 902 Itor.
80 fillér áll a parancsnokság rendelkezésére.
1915 évi május hó 11-én a polgárőrség
pénztárkezelését Tripammer Jenő és Surgóth
Miksa urak, a helybeli osztrák-magyar bank
tisztviselői megvizsgálták és azt minden tekintetben
helyesnek és a valódi tényállással megegyezőnek
találták.
Mindezeknél fogva köszönetünket fejezzük
kl ugy a polgárőrparancsnok, mint a helyettes
parancsnok uraknak és kérjük jóindulatukat
és támogatásukat a polgárőrség tagjai iránt
1915. junius 3. ZALAI HÍRLAP 3. oldal,
továbbra Is. A jelenlevő polgárőrtagokat pedig
arra kérjük, hogy az őrségi szolgálatot mint
eddig, ezután is végezzék lelkiismeretesen és
pontosan, nehogy Nagykanizsa; r. t. város
polgárőrség parancsnoksága — mint egy-két
városban megtörtént, — a nemtörődömség és
az őrszolgálat iránt érzett közöny tolytán
a polgárőri Intézményt kénytelen legyen a
belügyminisztérium utján feloszlatni.
HÍREK.
T e g e t t b o f k a t o n á i .
A fellegek közül, figyelve,
Valaki néz a kék vizekre.
Kezében tengernagyi pálca,
Vigyázva néz az Adriára.
Körötte árnyak sorakoznak:
Halott hősei Tegetthofnak.
És szól: „Bajtársak, nem kell félni,
A sziv, a kar ma is régi.
A név más, a had változatlan,
Ma is azok ők, akik hajdan.
Nem véreztünk, vesztünk hiába,
Multunknak van szent folytatása.
Halljatok? — Oyőzedelml ének!"
— Könnyezve hallgatnak a vének.
Szivükben régi emlék rebben,
Csörren a kard a vén kezekben.
S a kék vizre vágyódva néznek,
Fakó árnyak, halott vitézek.
O. D.
fl 18 évesek sorozása. Nagy tömeg pelyhedzö
állu fiatal ember tolongott tegnap
egész napon keresztül a városháza II. emeletén,
várva a katonai ügyosztályba való bejutás
lehetőségét. A nagykanizsai 18 éves hadkötelesek
voltak ezek, kiknek tegnap kellett összeírás
végett jelentkezniök. A nyilvántartott lelkes
ifjak egy-kettd kivételével pontosan megjelentek
s akik elmaradtak, azokról máris
megállapították, hogy azért nem jelentkeztek,
mert nem tartózkodnak Nagykanizsán. A
városházán most állítják össze a 18 éves
zalamegyei állitáskötelesek sorozást programmját,
melynek javaslatát holnap terjesztik fel
jóváhagyás végett az alispánhoz. Nagykanizsán
péntekhez egy hétre, Junius \\8-án soi ózzák a
15 éveseket. Zalavármegye területén két sorozó
bizottság fog működni, melyek minden járási
székhelyen megjelennek. Tehát a 18 éves
népfölkelők sem jönnek az egész vármegye
területéről Nagykanizsára sorozásra, hanem
csak járási székhelyeikre.
Uj balkán-azővetséfl — Olaszország
ellen? A .Brassói Lapok" hozzánk érkezett
legújabb számából vesszük át az alábbi
közleményt:
Hivatkozással azokra a kísérletekre, hogy a
régi balkán-szövetség ismét megalakuljon, a
rendesen jól informált Inainte cimü bukaresti
lap érdekes közléseket tesz, amelyekhez az
információt állítólag a román kormányhoz
közel álló személyiségtől kapta:
— Miután — Irja a bukaresti lap — a
hármas entente arra a meggyőződésre jutott,
hogy a Dardanellák meghódításához egy
.negyedik- segítségre is szüksége van, olyan
kecsegtető ajánlatokat tett Olaszországnak,
hogy ez belevegyült a háborúba. Erre való
tekintettel, Oörögorsxig vezető körei jónak
látták Szófiához és Belgrádhoz kérdést Intézni.
w»yen feltételek mellett volna lehetséges uj
életre ébreszteni a régi balkán blokkot, melynek
az volna a feladata, hogy a balkáni államokat
egyes nagyhatalmak túlkapásaival szemben
megoltalmazza. A görögök azt az ajánlatot
tették a szerbeknek, hogy mondjanak le a
bolgárok javára Macedónia azon részeiről,
amelyek az eredeti szerződés szerint úgyis
Bulgáriát Illették volna meg. Qörögország
maga lemondana a bolgárok javára Cavalláról,
Drainárói és Serresről, Szalonlkit pedig
szabad kikötővé nyilvánítanák. Ezeken kívül
beleegyeznének abba, hogy Bulgária az enosmidiai
vonal birtokába jusson. Bulgária a
fentlek alapján segitségére volna Görögországnak
és Szerbiának abban, hogy egész Albániát
elfoglalják és az olaszokat Albániából elűzzék.
Mindezideig a fentiekre vonatkozólag határozott
tárgyalások nem voltak. Csak a hangulatot
figyelték, annak a megállapítása céljából,
vájjon lehetséges-e a kívánatos megegyezés
létrehozása. KUátás van arra is, hogy Romániát
felszólítják a balkán blokkba való belépés
céljából.
Uiabb orosz foglyokat kér a város.
Nagykanizsa város Ingatlanain a minap érkezett
orosz foglyok közül csak tizen dolgoznak,
mert a nagy tömeg Löwenfeld Joachlm sánci
bérlő Ingatlanain lesz egész nyáron át elfoglalva.
A városi Ingatlanokon meglehetősen
bevált az orosz hadifoglyok munkája s ezért
dr. Sabján Oyula polgármester — tekintettel
a városi munkások ujabb tömeges bevonulására
és a városi ingatlanok toegtnunkálásának
egyéb nehézségeire, — ujabb hadifoglyok
kérelmezését határozta el. Hatvan ujabb orosz
hadifogoly küldését kéri a földmlvelésügyi
minisztertől a polgármester. Az ujan érkező
oroszok kizárólag a városnak fognak dolgozni
s azokat Kiskanizsán, a város tulajdonát
képező házakban fogják elhelyezni.
fl hazai rizstermés megkétszerezése.
Azok az uradalmak, amelyek Magyarországon
rizstermeléssel foglalkoznak, az ántánt kiéheztetés!
politikájára való tekintettel kétszer akkora
területet vetettek be rlzszsd, mint más években
s igy ha kedvező időjárásunk lesz, a hazai
rizs meglehetősen pótolni fogja a rizshiányt.
A hazai rizs valamivel puhább az importált
rizstermékeknél, de éppen olyan táperejű s
ép ugy élvezhető. A magyar föld és mezőgazdasági
kultura majd csak gondoskodik a
hadsereg s a hazai lakósság ellátásáról és ha
nélkülözések közt szegényesen is, megélünk a
magunk erejéből, a magunk emberségéből.
Z-3 középiskolát Vttzett na
MEONYILOTTl —
Szívós Antal müórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-Javltást nagy gonddal
végez.
URANIA moz<ókéP PaIota Roijoajrt-vfca 4. Ttlftoo 2*30 .
Junius 7. és 8-án, hétfőn és kedden Az ijzúltoj nő Társadalmi erkölcsdráma 3 felvonásban.
Továbbá a remek
kiegészítő műsor 11
El ö«d átok hétköznap ( é t i órakor, vaaáréa
ünnepnapokon 3, 5. 7 éa 9 órakor.
R«ndea helyárak. — Batfett.
Fried József ékszerésznél
Csengery-űt 5. szám.
Budapesti éltesebb ariasszonyhoz
házvezetőnő,
kl n [Jzést Is gflltih, kerestetik.
Ajánlkozók jelentkezzenek
e lap kiadóhivatalában.
Permetezésnél a rézgálicot teljesenjpótolja a
Dr LC t Dl Un Ur li Un , A Colmari borter- mclési intézet, a
csátz. és klr. földmlvelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatól, st. mtchelei csász. és klr.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért et
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. i K b u b m M f t l t RÉZIÉHPOR
(12% réziAllc tartalommal).
Szicíliai párolt kéapor,
I* Mttvungn R M f i a c s , GépjlaJ.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TIUBER nagykereskedő*
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű rnKtíram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem. —
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat* Regenhardtféle
damaszt-árukat- és
a Jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Golíöeríerné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
H j u k tiÉeiM<Hkttl
Malmuk i m i n i n k !
4. oldal. ZALAI H RLAP 1615 junius 11 .
fl polflárőrl szolgálat. Ma kedden este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Böhm Jenő, Nikicser József. Hodics István,
Gábor litván, Bencze Sándor, Csondor János,
Pecsiís István, Sole István, Bcdekovlcs lstv.,
Poszovecz István, Stelnitz Oyula, Varga Sándor,
Eisinger Aladár, Artner Sándor, Poszovec
János, Poszovec József, Sárccz György, Csuha
Pál, Borbély Lajos, Krausz Lajos.
—; - ryt
Felelős szerkesztő: Qűrilar látván. R
Mayer Károly
ruhafestő, vc(yti»xtil6, plissirc/ó it góimosó pyára
NAQYKANIZSA, - KÖLCSEV-UTCA 19. »zám.
Oyöjtőtelep: Főtér, Korona-tiátloda.
T * M « n l i á n M , » f l r g * « » c l m i !••«*.
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, ugyszintén
g fehérneműt, inget ig
a gallért és kézelőt a
és minden eiyéb Mztarttsl clKHet
Vidéki po»t-l m»(tbliáiok«t gyorsan
éi pontosan eszközöl Jutányos árban.
M M H é O f K W W \' A V I L Á Q S T ! ,
festi vállalata
Hasykanlzsa, Mosyar-ü.
Vezérképviselet:
mm
Oveocinitáblák
honi X Külföldi faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s váz^
l a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Cseng6ry-ut 7. sürgönyeim:
^mj^r Gutenbergnyomda
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
• ^ ^ ^ Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz m
Nyomatott . kiaiiluiijioiioinil Oultnbtig.iiyomaa (MGni í. üoldbe.ger) Natykanli.a,
I I I . évfolyam. N a g y k a n i z s a , 1915. j u n i u s 9. szerda 128. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi ós közgazdasági napilap.
4l6iiaatés< i Itelyoen hJuho* hoid»» 1 hóra I K.
fgycn »zátn 4- Hllér Vidékre, pottan . I hóra 1-50 K.
Nyílttér é* liirdelén\'K nirKnlUpflott Ar»k *zerint.
Alapltot a:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatalt Gutenberg-nyomda C«enp;erjr-«t 7. izáw.
Telefon: SzerkeaztóníR 41. Kiadóhivatal 41.
A hivők
akik hittel hittek ebben a városban és
népében, nem csalatkoztak. Kanizsán
hatodtélmillió koronát meghaladó összeget
jegyeztek a hadiköicsön céljaira,
olyan összeget, amely csaknem eléri a
hat milliót.
A város lakóinak nagy többsége tehát
újból kitett magáért s megmutatta,
hogy minden körülmények között is bátran
lehet számítani hűségére, hazafiságára
és megértésére. Áldozatkészségére is, de
erről ezúttal nem lehet beszélni, mert
hiszen aki hadikölcsönt Jegyzett, az nem
hozott áldozatot, sőt biztos, jó és kockázatnélküll
üzletbe fektette a pénzét.
Büszkék vagyunk Kanizsára s ezt az
örömünket az sem rontja el, hogy most
is akadtak egyesek, akik gondoskodtak
az üröm keserű cseppjéről, akik bár
anyagiakkal gazdagon megáldotta őket
a sors, ridegen elzárkóztak a kötelesség
teljesítése elől. A gazdagok, a tőkések,
a nagy pénzek nagyurai ezúttal is nyugodtan
tűrték, hogy a kisemberek fillérei
előtt szégyenletesen törpüljön el az
ő szerepük. Kevesen vannak ők a város
egészéhez mérten és mégis sokan, sokan
vannak, akik századrészét sem jegyezték
annak, amit jegyezhettek volna,
amit jegyezniük kellett volna, — sőt
olyanok is voltak köztük, akik semmit
sem jegyeztek.
Az ő szégyenük ez és nem városé.
De a megtorlás nincs messze. A pénzügyminisztérium
nemrég közölte hivatalosan
is, hogy "rendelkezésére bocsátják
a sajtónak országszerte azok névsorát,
akik hűtlenül hátat fordítottak a nemzetnek
s nem jegyeztek, bár nekik kellett
volna az elsők közt lennlök. De nekik
ez a haza csak addig volt jó, amig gazdagodni,
nyerészkedni lehetett. Most,
hogy cselekedni kellene, elbújnak a
pénzes-zsákjaik közé.
Másodszor jegyezhettek volna már s
nem lehet a következetlenség vádjával
illetni őket. Mem jegyeztek másodszor
sem, pirulás nélkül tudtak hallgatni és
félreállanl másodszór Is. A törvény is
jobban bünteti azt, akit másodszor talál
bűnben. S lesz, aki a közvéleményt tájékoztassa
ezekről a bűnösökről.
De az öröm óráiban ne bolygassuk
ezt a bántó, fekete foltot. Nagykanizsa
méltónak mutatkozott ismételten .a történelmi
időkhöz és az ország népéhez,
amely hasonló, lelkes odaadással karolta
fel mindenütt a hadiköicsön ügyét. Másodszor
is azok voltunk, akik először s
nincs okunk a szégyenkezésre. De ugy,
ahogy eddig, ezentúl 13 meg kell lennünk
mindent, amit a haza elvárhat tőlünk.
Félúton nem lehet megállani s Cíakegy
cél lebeghet szemünk előtt, a diadal.
Katonáink vér és halál között rohan- szabad elmaradni tőlünk. Ebben a szent,
nak feltartóztathatatlanul a győzelem felé nagy rohanásban a mi helyünket is
s nekünk, akik itthon vagyunk nem kijelölte a kötelesség. 11 világháború.
Orosz vereség Nem megy olasz segítség
Délkeletgaliciában. a francia harctérre. Elfinyomulfis Stanlszlau felé.
Sajtóhadiszállás. Tudvalevőleg az
orosz hadvezetőség a galiciai nyugati
fronton szenvedett mérhetetlen nagyságú
kudarcok ellensúlyozása végett a gorlicei
frontáttörés napja óta a legszélső keleti
szárnyon, Bukovina fölött, Délkeletgaliciában,
kétségbeesett erőfeszítéseket tesz.
Egy hónap óla váltakozó szerencsével
folytak a délkeletgallclal harcok, (melyekben
az orosz túlerőnek csapatainka;
Staniszlautól mindössze csak 20 kilométernyire
sikerült visszaszoritaniok.
Mióta azonban a legfontosabb középgaliciai
központ, Stryj, hatalmunkbakerült,
keleten is mind kétségesebbé vált az
oroszok helyzete. Staniszlau mellel viszszaszoritott
csapataink tegnapelőtt kerültek
érintkezésbe a stryji győzőnek,
Linsingen tábornok részben kelet felé
terjeszkedő seregével és igy megerősödve,
tegnap döntő ütközetet provokáltak a
Staniszlautól délre fekvő területen. Az
ütközet az oroszok óriási vereségével
végződött, melynek eredménye
gyanánt elfoglaltuk a Staniszlau és
Ottynia körül fekvő magaslatokat
és eddig 5000 orosz fogoly jutott
kezeink közé.
A bombázott Fiume.
Budapest. A ma reggeli lapok jelentették,
hogy a Citta dUFerrara nevü
olasz léghajó megjelent Fiume fölött és
több fiumei gyárra bombákat dobott,
azonban a gyárakban az üzem zavartalanul
tovább folyik. A Citta di Ferrarát,
mint egy alábbi hivatalos jelentésünk
közli, sikerült lelőnünk. Délutáni telefonjelentésünk
közli, hogy az általunk elpusztított
őlasz léghajó 14 bombát
dobott Fiúméra és azok egy halálesetet
és négy sebesülést okoztak.
Közöz minisztertanács
Budapesten.
Budapest. Holnap, csütörtökön az
osztrák kormány összes tagjai Budapestre
érkeznek, hogy ott a magyar
kormány tagjaival számos háborús kérdésben
közös értekezletet tartsanak.
Lugono. A milanói világlap, a „Corrlere
della Sem" a leghatározottabban cáfolja azokat
a híreket, melyek szerint Olaszorszái
csapatokat szándékoznék a franciaországi
frontra küldeni. Erről szó slnncs, — trja a
Corrlere — mert Olaszország első dolga az,
hogy olasz érdekekért harcoljon.
Szemle a szerbiai
hadifogolytáborban.
Bukarest. Az osztrák-magyar monarchia
külügyminisztériumának kezdeményezésére
sikerült kieszközölni azt,
hogy a monarchia kiküldöttei a Nisben
tartózkodó amerikai követ társaságában
meglátogathassák a szerbiai hadifogolytáborokat.
Magyar zászlók Berlinben.
Berlin. A katonai parancsnokság felhívást
intézett a német birodalom fővárosának
lakósságához, hogy amikor a
szövetségesek tiszteletére fellobogózzák
a házakat, az osztrák zászlók mellett
ugyanannyi piros-fehér-zöld szinü magyar
lobogókat is tűzzenek ki.
MQhOdneft a fenseralattjárúk.
Rotterdam. A mult héten a német
tengeralattjárók az angol és francia partok
körül haditerületnek nyilvánított tengereken
az alábbi négy hajót sülyesztették
el: egy brazíliai kereskedelmi gőzöst,
egy norvég husszállitó hajót, egy
angol halászhajót és egy belga gőzöst,
melyek mind ellenséges kikötőkbe igyekeztek.
Bryan lemondott.
Rotterdam. Washingtonból jelentik,
hogy az északamerikai Uniónak nagy
entente-barát hírében álló külügyi államtitkárja,
Bryan, állásáról lemondott. A
lemondás indokait nem közli a szűkszavú
kábeltelegramm.
r je - « »
Höfer jélentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. A Pruth és Dnyeszter területén
a szövetséges csapatok tegnap Lancyn,
Nadworna és Kalusz helységeken át folytatták
a támadást. Az ellenséget Staniszlau
és Halics felé szorították vissza ; a Dnyeszter
balpartján, Zurawnótól keletre és északra, tovább
terjeszkedtek és ismét 6200 oroszt fogtak
el Egyébként a helyzet északon változatlan.
fcOlasz hadszíntér. A partvidéken az ellenség
ugylátszik, általános támadást készít elő az
Isonzó mentén levő állásaink ellen. Eddigi
elszigetelt előretöréseit Gradiskánál és Sagradonál
véresen visszavertük. A karinthiai és
tiroli határterületen az olaszok eredménytelen
tüzérségi tüzelése tovább tart. Egy alpini osztagot,
amely a Londretől délre levő Monté
Pianot elfoglalta volt, csapataink elűzték. Ala
vidékén Oaribaldisták fosztogatnak.
Höfer altábornagy.
Lelőttünk egy olasz léíhojót.
Budapest. Az osztrák-magyar flottaparancsnokság
hivatalosan jelenti: A Citta di Ferrara
ellenséges léghajót Fiúméból visszatértében ma
reggel hat órakor az L. 4H. haditengerészeti
Jármüvünk, amelynek vezetője Klaslng hajóhadnagy
és megfigyelője Fritsch tengerészhatíapród.
Lusingtól délnyugatra lövéssel felgyújtotta
és megsemmisítette. A léghajónak 2
tisztjét és 5 főnyi legénységét elfogtuk.
Az L: 47. haditengerészeti jármű, melynek
vezetője Banfield fregatthadnagy és megfigyelője
Strobel tengerészhadapród, ma reggel
Velencére, még pedig a muranoi és campaltol
léghajócsarnokokra és torpedózuzókra eredménnyel
vetett le bombákat és néhány helyütt
tüzet okozott. A haditábort géppuskákból
lőtte.
A németek harcai.
Berlin, A nagylóhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér, A Loretto magaslat keleti
lejtőjén egy ellenséges támadás teljesen
megliiusult. A franciák a további támadási kísérlettől
elálottak. Neuvilletől délre is tüzérségünk
elfojtott egy ellenséges támadást. Ville
au Bois mellett az ellenség azon eredménytelen
kísérleténél, hogy májusban elveszteti
állásait visszafoglalja, súlyos veszteségeket
szenvedett. Donay mellett egy ellenséges repülőgépet
lelőttünk.
Keleti hadszíntér. Szawle vidékén és Dubissától
keletre a támadó műveleteket folytatjuk.
Plocktól délnyugatra egy ellenséget hadi repülőgépet
leszállásra kényszeritettünk és zsákmányul
ejtettük.
Délkeleti hadszintér. Przemystől keletre a
helyzet nagyjában változatlan. A Mackensen
hadsereg által junlus elseje óta ejteK hadifoglyok
száma meghaladja a húszezret. A
nlvosznynal magaslaton Zurawnótól északkeletre
Ltnslngen tábornok csapatai az ellenséget
újból megverték. A Dnyesztertől délre
átléptük a sywka szakaszt és elértük Myslowot.
A napi zsákmány 4200 hadifogoly, négy
ágyú és 12 géppúíka.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
kteb n y í l o t t i \'
jg> Szívós Antal mflórás és látszerész
«J Qzlfte a Kazlnczy-utca 1 szám
^ f t r alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Mctcer ház), ahol a legjobb uj árti kapható.
Oa, ttizer és UUzer-lavIUst nagy gondb
a i visfet.
A 20-ás honvédek
i világháborúban.
— Egy sebtsült naplója. —
XII.
Granáttüzben.
Másnap hadosztályunkat s ezzel a 20. honvédgyalogezredet
dandártartaléknak jelölték
ki. A dandárparancsnokság Zabawa községben
volt, a hadosztály pedig attól 3 kilométernyire,
a pár nap múlva világtörténelmi
polcra emeHcedett Zamekben.
Ml, a 20. honvédgyalogezred első és második
zászlóalja egy erdőben voltunk. Mondom,
front mögötti tartalékot alkottunk, dc ez egyáltalán
nem jelentette azt, hogy biztonságban
vagyunk, inerf semmivel sem kisebb veszély
fenyegette életűnket és testi épségünket, mint
a front elején állókat, mivel az oroszok ismeretes
gyávasága miatt az orosz golyók java
része ugyanis pont oda esett, ahol a tartalékok
voltak. A gyáva muszka ugyanis nem meri a
fejét sem kidugni a fedezékből és igy célzás
nélkül magasan lő, ugy hogy golyóik mind a
szemközti front mögé potyognak. Ezért nem
ritkán több sebesültje volt tartalékunknak,
mint az első sorban állóknak. Lázas sietséggel
kellelt tehát fedezékeket ásnunk, ahol
végre nyugodtan várhattuk a fejleményeket.
Egy közeli magaslaton volt tüzérségi megfigyelő
állomásunk s nem messze attól egy
réten a mi ágyúink. Engem másnap Sypnlewszky
ezredes Schamschula dandárparancsnok, a
tábornok mellé jelentést vivő küldöncnek
jelölt ki. Igy hát a tábornok körűi a tüzérségi
megfigyelő közvetlen közelében levő ház
mellett tanyáztunk a házikó háta mögött.
Schamschula tábornok éppen arra vonatkozólag
adott ki utasítást, hogy a közeli erdőben,
ahonnét a nagy hőségben rettenetes hullaszag
árad, temessék el az embeii és állati hullákat,
— amikor óriási dördüléssel egy orosz gránát
csapott le a házikóba. A kis ház szinte darabokban
esett szét és annak romjai közül pár
perc múlva magasra nyúló lángnyelvek csaptak
ki. Isten csodája, hogy az ott tartozkodó
tüzérek parancsnoka, Albrecht Artúr tüzéralezredes
nem hajt meg, hanem csak súlyosan
megsebesülve került ki az elpusztult házból.
De a felismerhetetlenségig eltorzult arccal
holtan esett össze egy tüzérkapitány, továbbá
két tüzéraltiszt. Mindössze három ép ember
maradt a házban (illetőleg menekült el onnét),
három köztüzér. Ha a gránát csak 8—10
méterrel hátrább csap le, ugy a tábornokot
és vele együtt engem és még vagy 20 embert
ölt volna meg.
Alig ocsúdtunk fel azonban a rémes eset
okozta meglepetésünkből, amikor még közelebb
suhant el mellettünk a halál kaszája. Az
épen maradt szomszéd viskó körül, ahonnét
már mindenki elmenekült, egy töpörödött
örep anyóka járt-kelt, csoszogott szüntelen.
A tábornok rákiáltott, hogy ne mászkáljon
folytonosan, mert meglátják az, oroszok és
Idegnek. De ő csak nem törődött a figyelmeztetéssel,
csak csoszogott tovább a ház
körfll, mint aki már mindennel leszámolt. Nem
lehet tudni, azért-e, mert csakugyan meglátták
az öreg banjrát az orozok, vagy anélkül,
de nem tellett bele a tábornok figyelmeztetése
után három flérc, már halljuk a levegőben
egy közeledő gránát rémes visitását. Hirtelen
megnyilatkozott ösztönnel összehuzzuk magunkat
és a gránát tőlünk 6 lépésnyire vág le
és irtózatos dördüléssel felrobban. Mintha
percekig eszméletlenül feküdtem volna, majd
arra eszmélek, hogy egymást tapogatjuk, van-e
élet bennünk. Teljesen magamhoz térve alig
győztem a rengeL-g rám szóródott földet
magamról letakarítani. De ennek már a fele
se tréfa. Kiadják a parancsot; Nyergelni I
Nekem jelentést kellett vinnem a dandárparancsnoktól
Sypniewszky ezredes úrhoz,
amit Hauczinger főhadnagy irt meg és e
szókkal adta át:
— Sypniewszky ezredes urnák saját kezébe!
A jelentést sapkám belső bélése alá rejtettem
arra számítva, hogy ha megtalálok
sebesülni, — amit e rémes granátzáporban
szinte biztosra vettem, — valahogy az ellenség
kezébe he kerüljön á jelentés. E miatt
még kísérőt is kaptam magam mellé az esetre,
ha megsebesülnék, legyen aki átveszi tőlem
és továbbviszi a jelentést. (Folyt, köv.)
HÍREK.
Vagyonos családfők,
akiknek lakásán elfér még egy kis gyerme?"
ágy és asztaluknál még egy teríték, — gyermektelen
házaspárok, akiket a végzet megfosztott
a legboldogabb örömtől, a gyermekáldástól;
— magánzók, akik bár kisebb-nagyobb
jólétben, de magukra hagyatottan élik le
egyhangú s elég örömtelen életüket; —
mindazok, akiknek vagyoni viszonyai s egyéb
körülményei megengedik, hogy még valakinek
a sorsát gondjaikba vegyék: gondoljanak
most a haza gyermekeire l
Mikor nálunk ezelőtt félszáz esztendővel
a társadalmi jótékonyság rendszeres és folytonos
akcióra szervezkedett és szélesebb
mederben, céltudatosan látott munkához:legelőször
is az árvagyermekek ügyét karolta
fel. A szegényül, árván maradt, tehetetlen
gyermekek sorsa kapta meg elsőbben az
emberek szivét. Mindenfelé árvaházak létesültek
és az örökbefogadás számos esetét ismerjük
abból az időből.
Az árva gyermek szerencsétlensége minden
időben és minden körülmények között legbensőbb
szánalmunkra és legodaadóbb segítségünkre
méltó. És mennyivel fokozottabb
mértékben tarthatnak igényt részvétünkre és
támogatásunkra azok az árvák, akiknek apját
a háború ejtette áldozatul.
A hősök árvái mindent megérdemelnének
ettől a társadalomtól. Megérdemelnék, hogy
nekik adjuk jobbik falatunkat, hogy tejbevajba
fürösszük őket és még akkor se volna
eróva tartozásunk azokkal szemben, akik
életüket érettünk áldozták ugy, hogy saját
szeretteiket támasz nélkül hagyták.
Ezekről a gyermekekről, vagy legalább
nagyobb részükről nem voly szabad akként
gondoskodni, hogy árvaháAkba dugdossák
őket és a könyörűlet kenyerét adják a szájukba.
Ezek a haza gyermekei! A hazához méltóan
kell biztosítani a sorsukat. A ml biztonáájtonk
védelmében a családi szeretet melegét vesztették
cl. Ezt kell visszaadni nekik. Uj családi
otthonban, uj szülők, uj testvérek meghitt
körében kell, hogy hasznos, hős apjukhoz
méltó polgárokká neveljük őket
n bonvédkerületi parancsnok Nagykanizsán.
Czech József altábornagy (volt
kanizsai 20-as honvédezredes) a pozsonyi
honvédkerűlet parancsnoka tegnap ette
Nagykanizsára érkezett, hogy a kiképzés alatt
álló 20 és 24 éves honvédujoncok fölött
szemfét tartson. A kerületi parancsnok holnap
utazik el Nagykanizsáról.
1915. junius 9. ZALAI HÍRLAP 3. oldál.
Nem lesz nyári vakáció a városházán*
Azok a fokozott feladatok, melyek a háború
nehéz napjaiban a közigazgatás összes tényezőit
terhelik, a küszöbön álló nyáron is
mindenkinek egész munkaerejét igénybeveszik.
A nagykanizsai városházán is ez a felfogás
u r a l k o d i k annak dacára, hogy talán solu
olyan kevés restanciával nem dolgoztak Nagykanizsán
a városi hivatalok, mint éppen
mostanában. A nagykanizsai városi hivatalnokok
e nyáron nem mennek szabadságra s
ez alól, a városi tanács összes tagjai által
példás egyhangúsággal hozott határozat alól
csak a legvégső, egészségi okok adhatnak
kivételt. Egyébként azonban minden városi
hivatalnok egész nyáron át a helyén fog
maradni és fokozott buzgósággal végzi a
nagy nemzeti küzdelemből reá cSett feladatokat.
Olcsóbb lett a kanizsai piac. Tegnapelőtt
vázoltuk a nagykanizsai rendőrkapitányságnak
azt a legújabb keletű intézkedését, hogy a
hetivásárok napjain a városvégeken grasszáló
kofákat és szatócsokat Ezentúl kérlelhetetlenül
lefülelik s ezzel lehetővé teszik, hogy a környékbeli
parasztasszonyok portékájukat behozhassák
a piacra. Ma, a rendelet kiadását
követő első hetivásár napján már jelentékenyen
érezhető hatása mutatkozott az uj rendeletnek.
A városvégeken cirkáló rendőrök
ismét 9 kofát csiptek el, akik a falusi aszszonyokra
lestek s ezzel a rendőrök szabaddá
tették a vidékről hozott élelmiszereknek a
kanizsai piacra vezető útjait. Eképpen mindjárt
a mai első alkalommal 20—25 százalékos áresések
mutatkoztak a kanizsai piacon. A
csirke párja, mely pénteken még 6 korona
volt, a jelentékenyen növekedett kínálat foly.
tán már csak 4 koronáért kelt el s ugyanezen
a\'ányban szállt alább a tojás, tejfel és
a kerti vetemények ára. Csak egyetlen egyre
kérjük a rendőrséget; ne hagyja abba ezt az
igazán legszélesebb közérdeket szolgáló munkát
még akkor sem, ha arra látszólag már
semmi szükség nem lesz is, mert mihelyt a
kanizsai piac uzsorásai nem éreznének rendőrszagot,
egyszerre megint az egész gyalázatos
régi állapot válna rendszerré.
Uj rend a kanizsai marbavásártéren.
Amikor a kanizsai élelmiszerpiacon normális,
elfogadható állapotok érája kezd mutatkozni,
véletlenül ugyanakkor a kanizsai marhavásártér
állapotai is egy csapásra megváltoztak.
Amott a rendőrkapitányság intézkedései teremtettek
tűrhető helyzetet, emitt pedig dr. Sabjún
Gyula polgármester erélyessége kezdi éreztetni
Jótékony hatását. Azt rendelte el ugyanis
legutóbb a polgármester, hogy a kanizsai
marhavásártéren csak azok az állatok adhatók
el, amiket az eredeti tulajdonosok, a termelő
gazdák adnak el. Kivételt képeznek ez alól
az iparigazolványos marhakereskedők állatai.
A rendelet a zugkupeceknek a marhavásártérről
való kiküszöbölését célozza, akik a falukban
a vásári áraknál jóval olcsóbban veszik össze
a marhákat s azokat itt uzsoraárakon igyekeznek
eladni. A kitűnő rendelet végrehajtása
Benedek József városi aljegyző, a járlatlevelek
kezelőjének feladata, aki már a pénteki hetivásáron
a rendeletnek teljes szigorúsággal
érvényt szerzett s ma ismét annak értelmében
járt el. Az uj rend következménye az lett,
hogy azóta marhakupecek nem garázdálkodnak
a marhavásártéren és már pénteken
Jelentékenyen alábbszálltak a warhaárak, a ma
hetivásáron pedig átlag 200 koronával olcsóbb
Volt egy-egy marha, mint két héttel ezelőtt.
Hasonló arányban szálltak alá az uj rendszabályok
hatása alatt a sertésárak Is a kanizsai
helivásáron, melyek mintegy 25%-kal
Csökkentek a korábbi árakhoz képest. S most
csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kanizsai
mészárszékekben is mutatkozni fog-e a marhaés
sertésárak olcsóbbodása.
T\\ buskérdés országos rendezése. Újból
megerősítést nyert az a hir, hogy a kormány
rövidesen szabályozni fogja otszágosanahuskérdést.
A kivitelt erős korlátozás alá veszik
és a húsárakat szabályozzák. A terv szerint
•z az elv lesz irányadó, hogy a lakósság arányosan
részesüljön húsban. A húsfogyasztás
korlátozása, illetőleg a huspazarlás megakadályozása
érdekében pedig a hétnek csak bizonyos
napjain lesz vágás. Végül megállapítják
az egyes családok által megszerezhető
hus mennyiségét is.
Hdományok a beteg katonáknak, özv.
dr. Tuboly Oyuláné, özv. Wéber Károlyné és
és Belus Lajos — három nemesen gondolkozó
testvér — a napokban 140 koronát juttattak
a nagykanizsai közkórház igazgatóságához,
hogy az összeget az ott ápolt beteg
katonák élelmezésének javítására fordítsák. A
közkórházi apácák főnöknője ezúton fejezi ki
köszönetét a nemeslelkü adományozóknak.
Nem vonják be a nikkelpénzt. A miniszterelnöki
sajtóiroda közli táviratilag: Néhány
nappal ezelőtt az a hir járta be főképen a
vidéki sajtót, hogy a kormány a tiz és husz
filléres nikkelpénzt, valamint az 1914. előtti
időből való egykoronásokat legközelebb bevonja,
minthogy azokat uj veretű pénzért
szándékozik kicserélni. A magyar távirati irodát
felhatalmazták annak kijelentésére, hogy
sem a kormány sem annak közegei ilyen rendeletet
nem adtak ki és forgalomban levő tiz
és husz filléres nikkelpénz, valamint az emiitett
egykoronások, ugy mint eddig, a jövőben
is forgalomban maradnak.
fl keszthelyi badilókórbázból. Keszthelyről
irják : Wittenberg György honvédhuszáre/
redes, mint a honvédelmi miniszter kiküldöttje,
Teschenberg őrnagy a belügyminiszter
részéről s Molnár százados a földmivelési miniszter
személyében tegnap Keszthelyre érkezett,
hogy az itteni hadilókórházban elhelyezett
sebesült lovak fölött szemlét tartsanak.
A szemlét megtartották és «ok lovat a harctérre
ismét alkalmasnak találtak, a látottak
fölött pedig megelégedésüket nyilvánították.
Tábortüzek. A Vörös Félhold támogatására
alakult országos bizottság maradandó becsű
irodalmi emléket kivárt állítani annak a hűséges
fegyverbarátságnak és közös bajnoki
küzdelemnek, mely a magyar nemzetet és
dicső szövetségesét, a német birodalmat jelenleg\'a
hősi török nemzettel és általában az
izláttt egész világával egyesíti. Ennek a feladatnak
megvalósítását Vikár Béla akadémiai
tagra bizta, aki a megbízásnak olykép felelt
meg, hogy egy kis gyűjteményt szerkesztett,
mely mesteri fordításában magában foglalja a
szövetségesek hadilirijának legszebb és legjellemzőbb
termékeit. A^gyűjtemény első kötete,
iffely német csatadaloknak kongeniális átültetését
tartalmazza, most jelent meg művészi
kiállításban a Grill-féle udvari könyvkereske^
dés bizományában. A másfél koronába kerülő
kötetnek egész jövedelmét a hazafias szerző
a Vörös Félhold céljaira ajánlotta fel.
« polgárőrt szolgálat, Ma sicrda, este
az alábbi potgárőrök fognak Vendőri inspekciót
{teljesíteni:
Thurl Pál, Rosenthal József, Steszlln Sándor,
Pichlrr József, Horváth József, Takács János,
Szvetecz Lajos, Martlnecz Lajos, Vleland Ferenc,
Sárvári János, Gábor János, Gábor Józs.,
Cianádl János, Major István, Gábor György,
Tollár Bódi, Vadász György, Gábor Lajoé,
Dávid István, Kovács János.
Biitftittetfl éltteDö otflliiiülíVfioz
h á z v e z e t ő n ő i
k i o főzést Is GúlIflUa, kerestetik.
Ajánlkozók jelentkezzenek
e lap kiadóhivatalában.
Felelős szerkesztő: QQrtlvr István.
F I G Y E L E M ! !
Megérkezett Budapestről
M l 1 •
plccolHMmílvész
10 tagból álló zenekarával
és minden O órától regnap
este O geli 5 óráig nagy hangversenyt
tart az
Számos látogatást kér
• kiváló tisztelettel •
Feltfmanii József, tulojdonos.
U R A M l A mozgókép palota. • • Hotfoart-atca t. T»Wo« W.
Junius 9. és 10-én, szerdán-csütörtökön
Látványos dzsungel dráma 4 fclvonásbin
Két nap • paradicsomban, humoros.
fiz önkéntes tűzoltó
Vígjáték 2 felvonásban.
Hegyes völgyes vidék, természetes felv.
i:i6»dá»ok hétköznap 6 ét 0 órakor, vatáré*
ünnepnapokon 3, 5. 7 é« 9 órakor.
Rendéi helyárak. — Bnftett.
Permetezésnél a rézgálicot teljescnjpótolja a
D r n n r i n A Colmari borterr
c n u u i u , me| é s l intézet, a
csász. és kir. földmivelésűgyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. mlchelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „PerocidM-daI permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
& « w n KMft •Uh
Szicíliai párolt kénpor,
I\' Mayuiga RafflaMaa GéwW.
Részletes ajánlatokkal szivesen szolgálnak:
SCBWARZ t: TADBER nankereskedtt
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
4. Oldal. ZALAI H RLAP n 15 junius 9.
2-3 középiskolát vészelt fin
tani
Adakozzink 3 üadsegéivzöflek!
Mayer Károly
nihafcst<\\ vegytisztitó, plissírotó és gózmosó gyára
NAGYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
OyBJtőtelep: Fólér, Korooa-axátloda.
T«l«/«n Mám J M . HrtlordM • <*«>•\'
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
a fehérneműt, inget a
S gallért és kézelőt a
és minden csyéb háztartási cikket
Vidéki póttal megbízásokat gyorsan
ét pontosan eszközöl jutányos árban.
Fried József ékszerésznél
Csengcry-út 5. szám.$
i II i • • • ! • 1 l i . l A C » f t ^ B . * j r 5 r t p i 3 » T J » M j C r - 3 t U T « t » « \' « \' n i
festfi vállalata
HagyKanízsn, Mafiynr-u. 23
w
Vezérképviselet:
honi J külföldi f a e r e z é s
műrvúny utúozotoh festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, ü z l e t b e r e n d e z é s
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ü n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkénye-\'
sebb Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes.vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (MCnz i s Goldberger) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junlus 10. csütörtök 129. szám ZALAI HÍRLAP t á r s a d a l m i és közgazdasági napilap.
B l O f I t r u k i lltrifben hAxhox fiotüvn I hóra 1 K.
• gyet azArn 4-"llér VitK-tere, po»t*n . . I tióre 1-50 K.
Nylítttr i t hirdetések .ittKállopItolí »x»rint.
Alapilot a:
Dr. H A J D Ú GYULA.
KUdóhivttal: OutcnbírK-nyomda Cimgrry-nt 7. rxám,
T t l t l om S z e r k e z t é i g 41. Kiadóhivatal 41.
A piaci uzsorn ellen.
Amiből lehet tanulni.
A piaci uzsora hallatlan tobzódása egyenesen
pusztulással fenyegeti az oly polgári családot,
amely a piacról kéuytelen élni. S mivel
Nagykanizsa laleósságának legalább kétharmada
a piacról él, naponta 16—17 ezer panaszkodik,
dühöng, sir a piaci mizéiiák, a rettenetes
drágaság miatt. Hogy a piaci uzsora ellen
hogyan kell védekezni, ahhoz kellő utmutalást
adott a minap Ivanovich Sándor, a temesmcgyei
kormánybiztos, kinek tanácsait, nagyon
kérjük, jól olvassa el Nagykanizsa város polgármestere
és mint egyedül illetékes tényező,
tegyen megfelelő helyen megfelelő lépéseket,
hogy a kanizsai piaci uzsora csakugyan gyökeresen
kiirtassék. A temesi kormánybiztos
kiváló tanácsai a következők:
— Leghelyesebb volna, ha az érdeklődők
eljönnének Temesvárra azt az
élelmezési szervezetet tanulmányozni,
amelyet Temesvár gazdasági tanácsa
dolgozott ki. En mindenben készséggel
támogatom a várost és a vármegyét.
Azt mondhatnám, hogy ennek a kérdésnek
helyes megoldása lehetetlen bizonyos
kis erőszakosság nélkül, mert az
élelmiszeruzsorásokat másképpen nem lehet
ártalmatlanná tenni. Az ilyen apró erőszakosságok
senkinek se ártanak, sőt
ellenkezőleg: nagy hasznára vanak a
közönségnek és mondhatom, hogy Tcmes-
és Krassószörény vármegyében,
ahol én kormánybiztos vagyok, a lehetőséghez
képest elég jól oldottuk meg
ezt a súlyos ügyet és — senki se panaszkodik
a megoldás ellen.
Az orvoslást ott kezdtem, hogy a két
vármegye területén kimondottam a kiviteli
tilalmat. Tudtam, hogy ez nem marad
állandóan érvényben s a minisztérium
meg fogja semmisíteni intézkedésemet,
de azt is tudtam, hogy amíg az
ügy végig megy a hivatali retortákon, a
két vármegye élelmezési viszonyai némileg
megjavulnak. A minisztérium csakugyan
megsemmisítette a kiviteli tilalmat
kimondó rendeletemet, de időközben
eltelt vagy íélesztendő és az élelmiszeruzsorások
megszokták, hogy a vármegyéből
nem lehet élelmicikket kivinni.
Most aztán, hogy a miniszter megsemmisítő
leiratának hirc ment, nyakra-főre
vettek tojás- és baromfikereskedésre
szóló Iparlgazolványt olyan egyének,
akiknek más foglalkozásuk van s jól
megélhetnek, de gondolták, hogy az
élelmicikk-kereskedéssel most sok pénzt
lehet keresni, tehát fölcsaptak kiviteli
cégtulajdonosoknak. Ezen a bajon ugy
segítettem, hogy kétesebb elemektől megvontam
az iparigazolványt. Az is jó
eszköznek bizonyult, hogy a miniszterelnök
ismeretes rendelete alapján (amely
az elsőrendű szükségleti cikkekdrágitóinak
megbüntetését célozza) a visszaélésben, a
drágításban résztvevőket a legszigorúbban
megbüntettük s igy megfélemlítettük
a többi uzsorásokat.
— Az köztudomásu, hogy egyes élelmlszerkereskedők
bebarangolják a falvakat
és összeszedik a tojást, baromlit,
zöld főzeléket. Ezt az én két vármegyémben
lehetetlen megtenni. Nálunk az
a módszer, hogy viszonteladó a falvakban
csak akkor vásárolhat, ha az én
aláírásommal ellátott Igazolványa van. A
községi jegyzők szigorúan ellenőrzik ezt
és ha valaki igazolvány nélkül akar vásárolni,
kiutasítják a faluból. Én pedig
ilyen igazolványt csak azoknak adok,
akikről tudom, hogy nem szállítják el az
élelmicikket és nem uzsoráskodnak az
áruikkal.
A világháború.
Az isonzói csata.
Stockholm. A Dágbladnak jelenti tudósítója,
hogy az olasz-osztrák határon
az Isonzó folyó völgyében megkezdődött
olasz offenzíva óriási csatává fog
fejlődni. — Az osztrák-magyar seregek
rendkívül megerősített állásokban várják
az olaszokat és igen hatásos tüzérséggel
rendelkeznek.
Románia és Oroszország.
Orosz eiSkÉszfllefek Románia ellen.
Bukareat. Az orosz kormány figyelmeztette
Í>Z egykor Romániához
tartozott, de 1877. óta orosz
tartományt képező Beszarábia orosz
hatóságait, hogy esetleg rövid időn
belül el kell hagynlok Beszarábiát.
A szerbek előretörése
Albániában.
Sófia. Athénből jelentik, hogy a szerb
csapatok, melyek Olaszország albániai
törekvéseinek megelőzése végett Albániába
nyomultak, elérték Középalbániának
adriai partvidékét és ott megvetették
a lábukat.
Amerika válasza
Németországnak.
Washington. Wilson elnök a Németorszának
küldendő válaszjegyzék ügyében
tegnapra tanácskozásra hívta össze
a Unió kormányának tagjait Wilson elnök
az Unió válaszáról egy újságíró
előtt a következőket mondotta:
— A válasz kész és azt holnap küldjük
el Németországnak, melyre nézve
az teljesen kielégítő lesz. Amerika követeléseinek
leglényegesebb pontja az,
hogy az amerikaiak biztonságban utazhassanak
bármely nemzet felfegyverzetlen
hajóin.
Przemysl a vasúti lorfialomUan.
Bécs. Az oszirák államvasutak igazgatósága
közli, hogy Przemyslben a vasutasok
szolgálatba léptek és a galíciai
vasúti forgalom már Przemysl állomásig
működik.
A Dardanellák.
Nagy török győzelem.
Konstantinápoly. A török főhadiszállás
jelenti, hogy a hétfőről keddre viradó
éjszaka a törökök a Gallipoll félszigeten
Ariburnu mellett az angol és
francia csapatok kétszeri támadását az
ellenség óriási vereségével visszaverték
és az ellenséget eddigi pozícióiból is kivetették.
Uj tüzérség partraszállása.
Rotterdam. A londoni Times jelenti:
A Dardanellákat Ostromló szövetségesek
tegnap és tegnapelőtt ujabb csapatokat,
főleg tüzérséget tettek partra a Glllipoli
félsziget megszállott pontján. Az uj csapatok
rendeltetése a szárazföldi támamadásra
elégtelen szövetséges tüzérség
megerősítése.
Hollandia KQItí burgonyát.
Amsterdam. A holland kormány felfüggesztette
a burgonyának két hónappal
ezelőtt kiadott kiviteli tilalmát. —
Mindjárt a felfüggesztést követő első
nap számos waggon holland burgonya
indult el Németországba.
A görög király állapota.
Athén. A görög király állapota a javulás
utján halad ée abban életveszedelemről
többé nem lehet szó.
Elsülyeít angol személyszállító.
Rotterdam. Londonból Jelentik, hogy
a I.ady Sallsbury angol személyszállító
hajót a keletangliai part közvejlen közelében,
Harwlchnál egy német tengeralattjáró-
elsülyesztette.
2. oidal. ZALA! HiRLAP 1915. iunlus 10.
Hflftr Jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
0rosz hadszíntér. A Dnyesztertől délre az
oroszok Ismét tért veszítettek. A szövetséges
csapatok sokszoros üldözési harcok között
győzelmesen előrenyomulva tegnap elérték
Kólóméitól északra a Kulatkovce—Korszow
vonalai, elfoglalták az ottynal magaslatokat,
este birtokukba vették Staniszlaul és tovább
nyomultak Hallc felé. A nap folyamán 557o
orosz hadifogoly került a kezünkre. Az arcvonal
többi részén Galíciában és Lengyelországban
semmi jelentős esemény sem történt.
Olasz hadszíntér. Az első nagyobb támadást,
amelyet az ellenség tegnap délután körülbelül
egy gyaloghadosztállyal a görzl hídfő
ellen indított, az olaszok súlyos veszteségei
mellett visszavertük. Az olaszok tüzérségünk
tüzében özönlöttek vissza és kénytelenek voltak
több ágyút otthagyni. Ugyanez a sors
érte az ellenség támadási kísérletét Gradiskánál
és Monfalconenál is. A karintial határon
a Plöcken-szorostól keletre folyó harcok és a
kö(csönös ágyútűz karintial és tiroli záróerődelnk
terüle\'én tovább tarlanak.
Balkáni hadszíntér. A szerb határon itt-olt
csatározások és ugyancsak Jelentéktelen tüzérségi
harcok voltak. Korylonál egy osztrákmagyar
egyenruhában megjelent montenegrói
bandái szétugrasztottuk.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti: .
Nyugati hadszíntér. A Loretlo magaslat délkeleti
lejtőjén egy ellenséges támadás meghiúsult.
A május kilencedike óla. már nagy.
részt franciák birtokában levő Neuville falu
utolsó házcsoportjai! ma éjjel ellenségnek átengedtük.
Ncuvilletől délre ismételt támadásokat
a franciák súlyos veszteségei mellett viszszavertük.
Bois de Pretreben egy ellenséges
támadást véresen visszautasítottunk. Csak
legelső árkunk egy kis részéért folyik még
a harc.
Keleli hadszíntér. A Windau keleti partjáfl
Kubylit elfoglaltuk. Délnyugat felé támadó csapataink
Szawle városához közelednek. A \'
Njementől délre az oroszok Dembowa-Ruda és
Kozliski melletti makacs harcuk után megkezdték
Kouno felé á visszavonulást. Háromszáz
foglyot ejtettünk és két gépfegyvert
zsákmányoltunk.
Délkeleti hadszíntér. Przemysltól keletre-a
helyzet változatlan. A Halicstót és Jezupoitól
nyugatra fekvő magaslatokért még folyik a
harc. Staniszlau inímár birtokunkban, van.
4500 oroszt cllogtunk és 13 gépfegyvert zsákmányoltunk.
A miniszterelnökség sajtjitíszldlya.
fWtlf&Ut&SBH^BAV l I f l Kmooi*»zngjl-óu1keé« p4 . Tptlatklxoi t2aS.L
Junlus 9. és 10-én, szerdán-csütörtökön
Látványos dzsungel dráma 4 felvonásban
Két nap a paradicsomban, humoros.
f\\z önkéntes tűzoltó
í Vígjáték 2 felvonásban.
Hegyca völgyes vidék, természetes felv.
B4a<U»ok tittkBinap 6 H 9 órakor, va»árünnepnapokon
3, 3. 7 éi 9 órakor.
Rendet heljrárak. - Buffett.
Harctéri visszaemlékezések.
Írja: Oáct Deaeter.
flr ebéd, amely tán nz utolsó.
Mikor láttuk, hogy a srapnelleknek egyenlőre
nem lesz folytatásuk, óvatosan fölcihelődtünk.
A falu talán száz lépésnyire volt tőlünk,
egy-kettőre beértünk.
Emlékszem, hogy közvetlenül a #falu elölt
egy négyfelé ágazó keresztút volt Az egyik
uton mi jöttünk Bejscéről, ez a falun kereszlül
Opatowlecre vezető uton folytatódott.
Jobbkéz felől dülőut vezetett Uscovicére,
balról pedig a Kobiclához vezető ut nyújtózott
előttünk, ahol a parancsszerlnt délután
három órakor jelentkezni kellelt az ezredtörzsnél.
A falut Rogownak hívták. Az útra merőlegesen
egy hosszú, csupasz és körülbelül kél
méter magas fal húzódott, valószínűleg egy
régebben hatalmas épület maradványa. Többet
nem is igen láttunk a faluból, mert nem
mentünk beljebb.
A fal mentén sovány pázsit zöldellett, az
ég tudja csak, hogyan maradt meg ez Is a
kegyetlen tél alatt. Ide heveredett le a két
század. A gyér zöld füvön sárga napsugár
játszott.
Épen Ideje vo\'t az ebédnek, mert nagyon
éhesek voltunk egytöl-egyig. A hosszú fal
elején, a gyepen, amely olyan volt, mint némely
megkínzott és örökké hajszolt ló bőre,
tudniillik nagy, kopasz foltok éktelenkedtek
rajta, ezen a szegény, életunt gyepen egy
csodálatos, szörny fortUáju valamit vcttünfc
észre, korhadt fa és rozsdós yssalkatrészek
érthetetlen tömegét s bár bizonyos, hogy valamikor
volt valamelyes rendeltetése e gépszerű
romnak s minden porcikája értelmesen tartozott
össze egy ismeretlen oél érdekében, most
ugy tttnt félj hovjy minden rendeltetés híján,
csupán a saját nyomosuságát és céltalan léiét
gyászolva feküdt előttünk. Hajdan Ián gazdasági
gépnek használták e rothadásnak indult,
holt szerkezetet, amely most előttünk búsongott,
.mintegy azt jelezve, hogy e helyt egykor,
a srapnellek és gránátok pusztítása előtt
virágzó kuliura tenyészett és munkás, békés
emberek élték a maguk egyszerű és hasznos
életét. A hely és az idiVnem volt elmélkedésre
alkalmas s élénken korgó gyomrunk is tiltakozott
ilyenfajta merénylet ellen. Ezért mellőzve
az elmúlt dolgokon való tépelődés!, friss és
praktikus ösztönnel ülőhelyeket kerestünk a
rozsdás jószágon. Elsőnek Hós hadnagy ült
le velem, nemsokára Vatga zászlós is mellénk
telepedett s körénk gyűltek a többi önkéntesek
is. A legénység ekkor már vidáman kanalazta
a gulyáslevest, amelynek zsíros és rokonszenves
illata vidám felhőkben szállongott
fölöttünk. Mi is ebédhez láttunk. A tiszti
konyha manipulánsát e napon szokatlan nagylelkűség
lepte meg s egy hatalmas darab
sajtot emelt cl, amelyet az önkénteseknek
ajánlott föl, hogy e rendkívüli ebéd jelentőségét
még jobban hangsúlyozza. A sajt, az
örök némaság fogadalmáról hires francia szerzetesek
szorgalmának és tevékenységének
nemes izzadtságtól gyöngyöző gyümölcse
nagyszerűen izlett mindnyájunknak a zamatos
és pompás komiszkenyér társaságában. Jókedvtől
csillogó szemmel, hatalmas darabokban
falatoztuk a kiváló eledelt, amely csakhamar
elenyészett a megétkezésre ítélt dolgok
nirvánájában. Magam egy jókora szeletet még
idejekorán elrejtettem a kenyértariszhyámba,
bekövetkezendő, ínséges napokra gondolva.
Na persze beszélgettünk is evésközben.
Már előző estén Is bár titokban, de autentikusan
körfllték velünk, hogy ma estére már a lövészárokban
ütjük fel a szállást, aminek nagyhamar
híre futott a legénység között Is. És
Hős hadnagy, aki még rosszkedvű volt a
délelőtti bosszúságok miatt és nem evett,
nyíltan kérdezte tőlünk:
— Ma estére már benn lesztek, fiuk. Még
mindig nem féltek?
De istenem, ml ettünk s Ilyenkor Igazán
nincs ideje félni az embernek. De, mondottam
magamnak, ne Ítélj magad után, Demeter.
Végre is egy olyan cinikus fráter, mint te,
aki jól tudja, hogy egy hajítófánál sem ér
többet az é l e t e . . . szóval nem csoda, hogy
nyugodtan eszel s a trappisták sajtját e percben
mindennél többre becsülőd. Hiszen ilyen
voltát te mindig. Am Itt sokan vannak körülötted
egyszerű, romlatlan emberek, a nép
gyermekei, e szegény mostohagyermekek, ők
talán mégsem igy fogják föl a dolgot, ha
egyáltalában gondolkoznak ilyesmin.
Nos, jó lelt volna ugyan még lustálkodni
egy kissé, de a kötelesség érzete legyőzött s
tanulságos körútra Indultam a szerte hevefés/ő
48 ások között. Beszéltem velük, figyeltem,
néztem őket, mint a buzgó kutya, amely
mindent megszagol és lelkiismeretesen körül
52lmatol. Mert valóban, az újságírás... nem
akarom a kutyákhoz hasonlitanl magunkat,
bár az összemérés nagyon Is kínálkozó. Tehát
mindent megforgattam és megvizsgáltam é s . . .
Nem, Igazán nem akarok hízelegni, még az
ezredemnek sem, amelyet Petőfi fölöttünk
dicsfénylő emléke tesz olyan különösen szimpatikussá
elöltem. S ezért egy objektiv megalapítást
kell keresnem. Ai embereknek tehát
túlságosan jó élvágyuk volt, vidáman evett
itt mindenki s a legfőbb gond a szükséges
Italok előteremtésére összpontosult. Az arcok
ragyogók és fénylők voltak, a hatalmas torkok
mélyéről vidám és apró kacagások harsantak
föl. Valami furcsa és titokzatos jókedv csiklandozott
mindenkit. Talán a jóllakottság
öröme, de ^z nem l?tt volna ilyen hangos.
Eh, gondoltam, tavaszi nap süt a télben, az
emberek most henyélnek, dolce farniente,
ahogy mondják s örülnek az életüknek, amely
mégis nagyon becses holmi lehet a szemükben
: valószínűleg ennyi az egész.
De végre is azok odaát már az előbbi
srapnellezéssel megmutatták, hogy egész komolyan
veszik a dolgot,, s ma estére mégis
csak ott leszünk szemben velük S talán látjuk
is őket, ha nem félnek még jobban tőlünk,
mintahogy mi félünk majd valószínűleg őtőlük.
Azonban egyenlőre bánom is én az egészet.
Kis csoportunk felől örvendező ujjongás
hallatszik. Jó vicét találtak és ez olyan kincs,
amit csak odafönt tudnak megbecsülni. Miután
telcittam magam s minden rendelkezésemre
álló edényt megtöltöttem vízzel, szemlét tartottam
a kenyértarisznyám fölött. Még volt
egy félkiló szalámi, három tábla csokoládé,
két doboz szardínia, libamájpástétom, kávé
és tejkonzerv, tea, kétszersült, egy féillter
szilvórium és egy negyedkiló parmezán, kőkemény
állapotban. Micsoda gazdagság. Azonkívül
az egyik kocsin gyönyörű, hatalmas
komiszkenyeret rejtettem cl. Igazárr semmi
okom nem volt, hogy rosszkedvű legyek.
Csak az boszantott, hogy a gazember horniszta,
akire a cukromat és a spirituszkockáimat bíztam,
mindakettót ellopta, bár száz cigarettát
kapott tőlem. Elvesztette a dolgokat, — mondja
ő, —• s én tudom, hogy gyalázatosan hazudik,
dehát mit csinálhatok vele? A szemtelenségnek
.olyan foka volt ez, amellyel szemben
tehetetlenek vagyunk. A cukrot , még megbo-
1915. június 10. ZALA! HÍRLAP 3. ol•d*a lm.
csátottain volna neki, de a »pirltu»i-űgy nagyon
a s z i v e m r e ment. Dehát a gazember,
ugylátszik, szaloncukornak nézte a rózsaszínű
s p i r i t u s z k o c k á k a t és megette. Ezzel szemben
bizonyos vigasztalást találtam abban, hogy
még legalább 600 cigarettám volt.
Délután két órakor megindultunk a Kobicla
felé. Az ut nyílása fölött mint egy boltozat,
mint egy tragikus kapu, kifosztott fák targalyai
borultak össze. De e kapun semmi Írás nem
volt. Se .Föltámadunk", se ,Lasclate.«
HÍREK.
Fi Vöröskeresztért.
Ferenc Salvator a nemzethez.
Ferenc Szalvator íöhercegcs. és kir. lovassági
tábornok az önkéntes egészségügy vezérfelügyelője
a Magyar Vöröskereszt védnökhelyettese,
a magyar nemzethez a kővetkező
proklamációt intézte :
Midőn a háború tizedik hónapjában döntő
csapást készülünk mérni ellenségeinkre, szövetségbe
03 évig társunk: Olaszország orvul
támad ránk I Dicsőséges, legyőzhetetlen hadseregünk,
melynek soraiban a magyar nemzet
párját nem találó hősiességgel küzd,
ujabb harcok elé néz I Nem kételkedünk, hogy
ezen u j a b b feladatunkat is erőnk tudatában,
Istenben is ügyünk igazságába vetett hittel
hűséges «,iöveiséges társunkkal egyetemben
dicsőségesen fogjuk megoldani.
Hála a nemzet hazafias áldozatkészségének
a Magyar Vöröskereszt egylethez oly gazdag
adományok folytak be, hogy azok lehetővé
:ették az eddigi harcok ütötte sebek enyhítését.
Lehetővé azt, hogy a harc mezején vérüket
ontott hősök nagy száma felgyógyultán
a hadseregnek visszaadassék, sokan pedig a
társadalom hasznos tagjaiként övéikhaz térhessenek
vissza. Osmervén a magyar nemzet
lelki nagyságát, azon kéréssel fordulok bizalomteljesen
hazatias áldozatkészségéhez, hogy
a Magyar Vöröskereszt egylet emberbaráti
törekvéseit ezentúl kettőzött igyekvéssel iparkodjék
elősegíteni, hogy felséges urunk és
királyunk jelszava; Bizalmam az ősi erényben"
ezáltal is változatlan fényben tündököljön!
Kelt Bécsben, 1914. évi junius hó 9-én.
Ferenc Salvator főherceg,
tábornok.
fl városi mérnök felmentése. A legutóbbi
népfölkelői sorozáson tudvalevőleg besoroztak
katonának Nagykanizsa város tisztviselői
közül dr. Sabjún Gyula polgármestert és
Székely Nándor városi mérnököt. Ide lehet
még számítani Dobrovics Milánt is, aki ugyan
nem köztisztviselő, de az általa szervezett és
az ő nagyarányú tevékenységével életben tartott
nagyszerű közintézmény, a Központi Jóléti
Iroda e háborús nyomorúságok idején minden
köJiiivatalnál fontosabb szerepet tölt be a
város életében. A közigazgatási hatóság mindhármukat
a bevonulás alól való felmentésre
terjesztette fel a belügyminisztériumhoz. A
három felterjesztés közül az első: Székely
Nándor városi mérnöké, a mai nappal megérkezett
és \'pedig kedvező elintézéssel, a
mérnök felmentésével. Király Sándor városi
mérnök már hosszú hónapok óta a déli harctéren
van és azóta egyedül Székely mérnök
végzi a víros mérnöki hivatalának összes
dolgait, melyek pedig — tudja mindenki, —
soha olyan nagyaránynak és fontosak nem
voltak, mint a háború óta. Igy tehát ez a
felmentés valóban nélkülözhetetlen embert
irtott vissza a polgári kötelességeknek.
n 20-as bonvédek köszönete a Jóléti
Irodának. A nagykanizsai Központi Jóléti
Iroda elnöksége a 20»as honvéd pótzászlóaljparancsnokságától
az alábbi levelet kapta:
„Midőn a pünkösdi ünnepek alkalmából a
harctéren küzdő 20 as honvédelnk részére
felajánlott 5000 doboz cigaretta átvételét elismerem,
egyben Ismételten hálás köszönetemet
fejezem ki azért a lelkesedésért, mellyel a
nagyteklntetü Elnökség katonáink érdekében
buzgólkodik s a nagy értékű adományért,
mely e lelkesedés eredményéül oly kedves
meglepetésül fog katonáinknak jutni. A nagyteklntetü
Elnökségnek- mély tisztelettel kész
hive Dolhof őrnagy."
flutóflárotás a Kazinczy-utcában. Tegnap
este 10 óra tájban egy sebesen vágtató autó
robogott ki a vasúti állomásra. A Kazlnczyutca
55. számú házból épp akkor szaladt át
a kocsiúton egy 60 év körüli öregasszony,
özv. Ili Amandné, amikor az autó ott elsurrant.
Az öregasszony azonban nem vette észre a
feléje közeledő automobilt, mert nem volt
lámpa azon s Igy a kerekek alá került, melyek
kereszlülszáguldottak rajta. Az autóban ülök
észrevették a bajt, amit hanyagságuk okozott
és nyomban megállottak. Ekkor derült ki,
hogy a gázoló automobil egy katonai gépkocsi
volt, a nagykanizsai Centralartillerle-
Depot 538. számú autója. Alig pár perc
múlva még egy katonai autó érkezett a
szerencsétlenség színhelyére s azon a szerencsétlenül
járt öregasszonyt beszállították a
közkórházba. Itt nagysokára sikerült magához
téríteni és megállapították az orvosok, hogy
özv. Illné sérülései igen súlyosak, de nem
föltétlen életveszélyesek. A szerencsétlenül járt
asszonyt ma reggel leánya a közkórházból
hazavitette a lakására. A rendőrség az eset
aktáit áttette a katonai parancsnoksághoz, a
gázoló autóban volt tüzértisztek pedig kijelentették,
hogy szívesen adnak megfelelő összegű
fájdalomdíjat az elgázolt öregasszonynak és
orvosi költségeit is megtérítik.
Bacbó karmester meghalt. Budapestről
telefonálják: liachó István a budapesti I. honvédezred
zenekarának ezelőtt volt hires karmestere,
legutóbb az egyptomi alkirály zenekarának
karnagya, ma reggel Budapesten hirtelen
meghalt.
Háziszarka egy uribázban. Knortzer
György takarékpénztári igazgató felesége a
minap azt a panaszt tette a rendőrkapitányságnál,
hogy a lakásból minduntalan eltűnnek
értékesebb ruhadarabok, noha egészen bizonyos,
hogy oda idegen nem jár be, akire
gyanakodni lehetne. Ez alapon a rendőrség
az igazgató cselédjét, Balázs Borbála 23 éves
leányt fogta gyatiub.\'l és annak holmija között,
a cselédszobában kutatást tartottak. A leány
lezárt ládájában csakugyan ráakadtak több
ruhadarabra, amikben Knortzer Györgyné a
sajátjára és leányáéra ismert rá. A cseléd,
aki eddig tagadott, ez eredmények után megtörten
vallotta be bűnét és egy barátnőjét is
megnevezte bűntársa gyanánt, akinél szintén
találtak az uriházból eltűnt holmikat. A rendőrkapitányság
mindkét cselédlány ellen megindította
a büntető eljárást.
Citrom helyett citromsav. Miután hazánk
és Olaszország közt, ahol a citrom virul, a
kedves szomszéd, a becsületes szövelséges
szíves jóvoltából kitört a háborúi Sicilia és
Messina nem termel nekünk több citromot. A
nyerészkedő előrelátás gondoskodott ugyan
róla, hogy citromban ne szenvedjünk hiányt,
de egyúttal arról is gondoskodott, hogy
150—200 percenttel drágában árusítsa a savanyu
déligyümölcsöt, amely mint üditő ital
s mint konyhakellék a főzésnél szinte nélkülözhetetlennek
látszik. Éppen fél év óta mondják
az árusítók minden Istenadta nap, hogy
az utolsó ládát árusítják, nem lesz több citrom,
de azért még mindig vm. É* ha már
éppen nem lesz, lesz citromsav, mely minden
drogériában olcsón kapható s ebből egy kis
jegec bőven pótol egy egész citromot s ép
ugy élvezhető, mint a fán termett citrom.
MEO N Y Í L O T T 1 éSZÍVÓS Antat müórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
" XUTTK VOfJÍÍIBVtJ
FI polgárőri szolgálat. Ma csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Buzádi János, Vidovlcs József, Bedenek
Ferenc, Bedenek lózsef, Tollár János, Mancsek
Ferenc, Farkas József, Gábor György,
Verbovecz György, Kolongya István, Dávid
György, Tomasics János, Vass József, Nagy
Antal, Polgár János, Turek Géza, Frelschmied
István, Danis Lajos, Német József, Takács
Gyula. ,
Felelős sterkesztő: Qűrtler István.
F I G Y E L E M ! !
Megérkezett Budapestről
r i« v i
plccolHesetfQniűi/foz
10 tagból álló zenekarával
és minden g órától regnap
este geli 5 óráig
nnjy fiaiiíi/rayt
t u r f az
Számos látogatást kér
• kiváló tisztelettel •
Feldmonn József, tulajdonos.
Permetezésnél a rézgállcot teljesenjpótoljaa
D K T K S f f t O i n A Colmari borterr
c . s i u i i i y i melési intézet, a
csász. és kir. földmivelésUgyi minisztérium,
a "görczi, spalatói, st. inichelel csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérlctező állomás
stb. kipróbálta*és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. AscbeniirantMéie RÉZtáHPOR
(12% rézgöllc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
I* Hayunga RqMúöcs, Gépolcj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TAUBER nagykereikedók
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
4. oldal.
ZALAI H RLAP
2-3 KJzípiskolít v-zett Hu
flfllÓ
Fried József ékszerésznél
Csengery-út 5. szám.J
Adakoznak i I M i i i t k !
Mayer Károly
nihafestó, íregytisítitó, pliwiroió és gózmosó gyira
KAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA lí. szára.
GyBJtótclep: Főtér, Kortna-sxálloda.
T»l«f*n ftiim Ml. SBrcAnycIm i May*r »••»«.
Elváltat férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
& fehérneműt, inget
a gallért és kézelőt
és míntíen esyéD fiúzíartdsl üKKet
Vidéki postai megbízásokat gyorun
és pontosan esaköxöl Jutányos árban.
v i F R ^ r r N ! ) É l A
Vezérképviselet:
GDTEKBEBG NYOMDA:
J915 junius 10
f e s t i vállalata
ItofiyKflnlzsn, Hnsynr-u. Z3 ,
Q E B Z S W ^
boni S külföldi faerezés
mírvúny ntúnzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk 111
GUTENBERG NYOMDA
W
NAGYKANIZSA
Csengery-ut7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Outenbcrg-nyomda (Münz és Ooldberfcr) Nagykanizsa.
HÍ. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. Juniua 11. péntek 130. szám
t á r s a d a l m i és közgazdasági napilap.
• l O f l a a t é s l t r a k i Helybe h i i h o x hord»a I hóra 1 K.
t g y e i I l i n 4- ÍUIér V|d«kr«, postán . . I hóra 1-50 K.
N f l l t t é r hlrdaté^rk megállapított árak azeriDt.
A l a p l t o t \' a :
Dr. H A J D U GYULA.
Kiadóhivatal: OuUnbt rg-nyomda Cttngery-Mt 7. i t á a .
Telefon: Szerke*/(ö»<x 41. Kiadóhivatal 41.
1 tizenegyedik hónap.
Juniussal a világháboru borzalmainak
immár tizenegyedik hónapjában léptünk.
Szenvedésekkel, véres áldozatokkal, de
egyben dicsőséges diadalokkal teljes tiz
hónap áll a hátunk mögött. Hogy mit
hoz a jövendö, még a világháboru tizenegyedik
hónapjában sem tudjuk. De
a mérleg, amelyet tiz hónapos titán!
küzdelelem eredményeiből állithatunk
össze, a legszebb reményekkel kecsegtet
bennünket.
Az orosz hadseregre éppen most mértünk
végzetes, aligha kiheverhető csapást.
Galíciából rohanva menekül az
ellenség s bizonyára nem távoli az idő,
mikor elmondhatják az osztrákok is,
amit mi mondunk örömmel teljes büszkeséggel
: >Földünkön egyetlen szál
ellenség sincs*.
Ellenben Oroszországból óriási területet
hajtottunk uralmunk alá. A megvert
cár birodalmának tekintélyes részén
a diadalmas német és osztrák sasokat
és Szent István ragyogó koronáját félik
és tisztelik a meghódolt népek, Franciaország
legáldottabb részein és egész
Belgiumon megnigehatatJan az immár
tiz hónapos német uralom.
Németországban óriási tartalék várja
harcvágyó türelmetlenséggel a császár
hivó szavát, mlg Franciaország — hiteles
adatok tanúsága szerint — tartalékának
utolját hányja már a német fegyverek
gyilkos élére. A megrémült Anglia
a napról-napra föltünőbbé váló emberhiányon
Olaszország gyalázatos beugratásával
akart segíteni. De már látja,
hogy az a segedelem a legégetőbb szükség
esetére se lesz elegendő. Magyarország
és Ausztria olyan hatalmas sereget
dobott a határra, amely megdöbbentette
az ellenségeinket s szó sem
lehet immár arról, hogy a hitszegők
országa milliós sereggel állítsa helyre
a francia-angol seregek megingatott
egyensúlyát. Most már a legoptlmlsztikusabb
fölfogás is csak háromszázezres
segiséget vár a francia harctéren Taliánországtól.
Hogy milyen reménytelenül kevés ez
a segedelem, az bizonyltja legmeggyőzőbberi,
hogy a halálra rémült londoni
kormány legkomolyabban foglalkozik az
általánös védkötelezettség behozatalával.
Hiu kísérlet, amely könnyen az államforma
életébe kerülhet. Angliában az
alkotmánynak ettől a sérelmétől jobban
fének, mint az ellenségtől. Az angol
nép a kötelező katonáskodást még a
németnél is jobban gyűlöli. Az angol
már busás zsoldért sem hajlandó harcolni.
Miként várhatnának hát tőle harci
erényeket ingyen és kényszerből I
De menjünk tovább s emeljük »le
mélyen a kalapunkat a leghűségesebb
szövetséges, a török előtt, amely játszi
könnyedséggel méri a halálos csapások
özönét s a verhetetlennek hit angol-francia
flotta alig-tudja roncsalt összeszedni a
haragos hullámokból.
íme a nagyjából megszerkesztett mérleg.
Áttekintésénél bizó lélekkel mondhatjuk
el, hogy sohasem állt Igazságos
ügyünk olyan jól, mint most, amikor az
alávaló olaszban uj ellenségünk támadt.
Mintha csak a harctéri eseményekkel a
sors az olasz hitszegőt akarta volna
megbüntetni. A harctéri jhorizonlon minden
felé diadalmas napjaink arany derűje
árad szét. világháború. Ujabb olasz vereségek.
Olasz Kudarcok az esísz vonalon.
Sajtóhádiszállás. A tegnapi nap ismét
nagy és véres tanulságokat adott az olasz
hadvezetőségnek. Az olaszok az olaszosztrák
határ egész vonalán mindenütt
heves támadásokat kezdettek és mindenütt,
támadásuk összes pontjain véres
vereségekkel menekültek vissza. — A
Paradlso völgyben tüzérségünk 4
teljes olasz zászlóaljat semmisített
meg, ugyancsak óriási veszteségekkel
hiusult meg az isonzo-lavaronei vonalon
az olaszoknak egy átkarolás! kisérlete
is. — Gradónál ellentámadással vertük
vissza az előretörő olaszokat. — Ettől
délre gépfegyvereink vittek végbe rettentő
pusztítást soraikban. Gépfegyvereink
itt alig negyed óra alatt másfél
olasz századot teljesen elpuszt
í t o t t a k . — Görznél ugyancsak a legcsufosabb
kudarc érte ágyutüzelésünk
folytán az olaszokat, kiknek itt egész
ezredei menekültek a legfejvesztettebb
rendetlenségben. A menekülők rengeteg
fegyvert és hadiszert dobtak
el, ami az olasz háborúban első jelentősebb
hadizsákmányunkat képezi. —
Déltirolban napok óta szakadatlanul
ágyuharc folyik.
A helyzet északon.
Sajtóhádiszállás. Öroszlengyelországban
és a Przemysltől keletre fekvő frontrészen
semmi újság nincsen. A Dnveszternél
heves harcok folynak, mert Lemberg
felé előretörő seregeinket az oroszok
kétségbeesett erőfeszítésekkel igyekeznek
visszatartani. Ennek dacára itt
folytonosan tért nyerünk és különösen
Pflanzer Baltin hadseregének vannak Ismét
mihamarabbi nagy győzelemre élénk
kilátásai.
BnKoulnúliúl menekül nz orosz.
Sajlóhadlszállás. Cernowltztól északra
a Pruth túlsó oldalán az oroszok hadállásai
teljesen tarthatatlanokká váltak
és megkezdődött az összes északbukovinai
orosz haderők legsietősebb visszavonulása.
Az összes itteni orosz seregek
Novoszielicába igyekeznek, ahonnét
Klsenevbe szállítják őket.
A békepárt
felülkerekedése a cári udvarban
Roroűnivfilsúg Oroszországban.
Berlin. Szentpétervári jelentés
szerint tegnapelőtt az orosz képviselőháznak,
a dumának Összes
pártjai üléseztek és uj kormányt
követelnek. A duma elnOke két ő r t
hosszáig tartó kihallgatáson volt
a cárnál, miután előzőleg • sajtóhadiszálláson
Nikolajevlcs nagyherceggel
tárgyalt. A cári udvarban
a békepárt kerekedett fölébe a háborút
előidéző nagyhercegpártnak.
Osztrák-magyar bankfiókok
Lensyelorszdiban és Galiciában*
Bécs. Az Osztrák-magyar bank Igazgató-
tanácsa Oroszlengyelországnak a
monarchia közigazgatása alatt álló meghódított
részeiben a jegybank részére
fiókok létesítését tervezi, valamint azt,
hogy Galíciának visszafoglalt területén
a korábban volt bankfiókokat mihamarább
visszaállítja.
A blokád. / i
Angol tengeralatjárok pusztulása.
Rotterdam. Az angol admiralitás közli,
hogy az V. és XII. szamu angol tengeralattjárókat
német tengeralattjáró hajók
megsemmisítették. Ez az első hlr, mely
buvárhajóknak buvárhajók által való
elpusztításáról szól.
Elsülyeszfett angol hajók.
Rotterdam. A Reuter ügynökség jelenti,
hogy a legutóbbi napodban német
tengeralattjárók öt angol halászhajót
sülyesstettek el Anglia déli és keleti
partvidékén. Emberekben kevés kár esett.
2. Oldal. .
Akcióban az orosz flotta.
Konstantinápoly. Junius 7-én a fekete
tengeri orosz flotta a Bosporustól keletre
fekvő védtelen nyílt török helységeket
bombázott.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. A felső Dnyeszter mentén
és a Dnyeszter és Pruth között a harc tovább
folyik. A Pllanzer-Baltln hadsereg észak felé
továbbra is tért nyer. Támadó oszlopaink
szakadatlan harcok közt Obertynig és a Horodenkától
délre emelkedő magaslatig nyomultak
előre. A hadsereg galiciai területen harcoló
részeinek sikeres clőnyonuilásához most már
Bukovinában is csatlakozott egy csoport,
amely legnap a Pruthon átkelve Kotzmanntól
délnyugatra nagy orosz erőket visszavetett.
Egyébként északon a helyzet változatlan.
Olasz hadszintér. Az Isonzo-arcvonalon az
ellenségnek ujabban Plavánál, Gradlskánál és
Sogradonál megkísérelt átkelését visszavertük.
Flitsch vidékén és Karni gerincen, Plöcken.
szorostól keletre, tovább hercolunk. A tiroli
határ mentén is tovább tart a tüzérségi harc.
A Tomale területen az ellenség támadása megtört
vitéz biztosító csapataink ellenállásán.
Balkáni hadszintér. Egyik röpfllőrajunk tegnap
reggel a kragujeváci arzenált és pirotechnikai
intézetet sikeresen bombázta. Megállapításunk
szerint két helyen JUz támadt. Repülőink
sértetlenül tértek vissza.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Souchez és Neuville
mellett a harcok tartanak. Souehcztől északnyugatra
a (randáknak minden támadási kísérletét
csirájukban elfojtottuk. A Neuvilletől
északra levő állásaink ellen intézett ellenséges
támadások összeomlottak. Heburthernétól délkeletre
egy ellenséges előretörés meghiusult.
A legutóbbi harcok folyamán itt mintegy 200
franclát elfogtunk. Champagneban Souain tájékán
és llurlustól északra sikeres robbantások
után több ellenséges árok birtokába jutottunk.
Keleti hadszintér. Szawletöl délnyugatra az
oroszok tegnap előnyomulásunkkal szemben
élénk cllentállást íeitettek ki. Csak keveset
haladtunk előre. Az utolsó két nap zsákmánya
itt 2250 fogoly és 2 géppuska. A Njementől
délre támadásaink és az ellenség üldözése
közben junius 6. óta 3020 oroszt fogtunk el.
Továbbá két zászlót, 12 géppuskát, sok tábori
konyhát és jármüvet zsákmányoltunk.
Délkeleti hadszíntér. Przemysltől keletre a
helyzet változatlan. Mikolajow Rohatyn (Lembergtől
délre éi délkeletre) vidékéről uj orosz
erők nyomultak előre. Dél felé a támadásokat
Llnslngen tábornok hadseregének részel a
Dnyeszter szakasszal összekötő vonalon Zurawnónál
hárították cl. Staniszlautól keletre és
Halicsnál az üldöző harcok még folynak.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
ZAUI HÍRLAP 1 9 1 5 . j u n i u s 11.
M E O N Y Í L O T T 1 = = = = = éSZÍVÓS Antal mii órás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
M«k«r hát), ahol a legjobb ui áru kapható.
Or«, ékncr és látszer-javitást nagy gonddal
végez.
Nagykanizsa ós a
hadikölcsön.
Wjeredmény: 6.106,650 korona.
Nagyjában összegeztük már a második nemzeti
hadiköicsönnek nagykanizsai eredményeit,
melynek hatalmas összegéről a lokálpatriotizmusnak
éppen nem túlzó büszkeségével állapítottuk
meg, hogy Nagykanizsa városa igazán
kitelt magáért és a hazafiui kötelességek teljesítése
terén a magyar városok legelsőinek
sorába küzdölte lel magát. Legutóbbi kimutatásunk
az öt és háromnegyedmillió koronát
valamivel meghaladó összegről számolt be,
mint a nagykanizsai hadikölcsőnjegyzés eredményéről.
Ehhez azonban néhány százezer
korona azóta még hozzánövekedett és a legvégső,
pontos megállapítás szerint Nagykanizsán
6 m i l l i ó 106 ezer 650 koronát jegyeztek
a második nemzeti hadikölcsönből,
vagyis mintegy 200-ad részét az egész Magyarországon
egybegyűlt 1200 milliónyi jegyzésnek.
Még imponálóbbá válik az az összeg,
ha azt az I. hadikölcsön nagykanizsai jegyzéseinek
összegével összehasonlítjuk. Az első
hadikölcsönből 4 millió és 300 ezer koronát
jegyeztek Nagykanizsán. Vagyis a második
hadikölcsönből közel két m i l l i ó v a l többet,
pontosan: 1 m i l l i ó 806 ezer 650 koronával
nagyobb összeget jegyeztek Nagykanizsán,
mint az elsőből.
A 6 milliót meghaladó összeg a végső,
pontos megállapítás szzerint a nagykanizsai
pénzintézeteknek alábbi tételeiből áll:
A Pesti magyar keresk. bank
nagykanizsai fiókjánál . . . . 3.175,800 —
a Nagykanizsa Bankegyesületnél 855,000-—
a Nagykanizsai Takarékpénztárnál 700,600 —
a Délzalai Takarékpénztárnál 539,450 —
a Oazdasági Takarékpénztárnál 384,900 —
az Osztrák-magyai bank
nagykanizsai fiókjánál , . . 300,000--
a Néptakarékpénztárnál . . 150,900 -
Osszcscn 0.106,650*—\'
Hozzávéve ehhez a Pesti magyar kereskedelmi
bank nagykanizsai fiókjának körzetébe tartozó
pénzintézeteknek 4 millió 302 ezer 100 koronát
kitevő jegyzéseit, Nagykanizsán keresztül
10 m i l l i ó 418 ezer 750 korona jut az
országos eredmény 1200 milliójához, tehát
több mint ennek 1/120-ad része.
Érdemes volna részletes kimutatást beszerezni
arról, hogy melyik társadalmi osztály
minő mértékben szerepelt Nagykanizsán a
második hadikölcsön jegyzésnél. A részletes
névsort azonban pénzintézeteink érthetőokokból
nemcsak nyilvános közlésre nem bocsátják,
de még csak azok megtekintésére sem
adnak módot. Csupán a Pesti magyar kereskedelmi
bank fiókjánál eszközölt közel 7 és
fél millió koronányl jegyzések általános statisztikáját
ismerjük és ismertethetjük kiváló
érdekességü főbb tételeiben. E szerint a
Kereskedelmi bankfióknál nagykanizsai kereskedő
és ipari cégek és társulatok 1 millió
375,300 koronát, magánfelek 637,600 koronát,
katonatisztek 70,900 koronát, iparvállalatok
443,000 koronát, egyházi alapok, egyesületek
és testületek pedig 117,000 koronát jegyeztek.
Nem kevésbé érdekes és említésre érdemes,
hogy a bankfióknak, mint gyűjtőhelynek körzetébe
tartozó zalamegyei pénzintézetek1 millió
842 ezer koronát jegyeztek a bankfiók utján,
a szomszédos vármegyék Ide koncentrált
Intézetei pedig 2 millió 460,100 koronát. A
bankfióknak 7 millió 477 ezer 900 koronát
kitevő összes jegyzéseiből Nagykanizsára és
Zatavármegyére 5 millió 17 ezer 800. korona
esik. A bankfióknál eszközölt zalavdrmegyel
jegyzések pontos összegezése a következő:
Alsólendval takarékpénztár 390,000 K. (a
jegyzés egy része) Polgári takarékpénztár r. t.
Zalaegerszeg 216,000 korona, Strtdóvárl takarékpénztár
246,000 korona. Zalamegyei
takarékpénztár Zalaegerszeg 1 ÍO.OOO korona,
(a jegyzés egy része), Keszthelyi takarékpénztár
242,000 korona, Letenyel takarékpénztár
80,000 korona, Bellatinczvidéki takarékpénztár
75,000 korona, Zalaszentgrót é* Vidéki takarékpénztár
88,000 korona, (a jegyzés egy
része), Csáktornyavidéki takarékpénztár r. t
126,000 korona, Csáktornyai takarékpénztár
r. t. 52,000 korona, (a jegyzés egy része),
Muraközi takarékpénztár r.< t. Csáktornya
61,000 korona, (a Jegyzés egy része), Nova és
Vidéke takarékpénztár r. t. 52,000 korona,
Alsómuraközi takarékpénztár Perlak 10,000
korona, (a jegyzés egy része), Zalavármegyei
takarékpénztár Zalaegerszegen 39,200 K. stb.
A szomszédos vármegyei intézetek jegyzései
pedig: Pápai takarékpénztár 1.059,600 K.,
Pápai Közgazdasági bank r. t. 156,000 K.,
Somogynagybajomi takarékpénztár r. t. 427,700
K., Szombathelyi Egyházmegyei takarékpénztár
Szombathely 269,700 K., Muraszombati
mezőgazdasági bank r. t. 216.000 K., Marczall
takarékpénztár 96,800 K., Barcsdrávavidéld
takarékpénztár BarcstelejT 65,003 K., Csurgói
takarékpénztár r. t. 62,000 K., (a jegyzés egy
része), Központi takarékpénztár r. t. Körmend
55,700 K„ stb. stb.
Mindezen adatok élénk bizonyságot szolgáltatnak
arról, hogy az összes nagykanizsai
pénzintézetek, élükön a Pesti magyar kereskedelmi
bank (iókjával mily nagy hivatással
működtek közre a világtörténelmi örök célokat
szolgáló dicső munkában, melynek együttes,
országos eredménye van akkora jelentőségű,
mint azok a grandiózus sikerek, amiket dicső
hadseregeink ugyanezen Idő alatt a harctereken
produkáltak.
HÍREK.
fl 48«asok köszönete a Jóléti Iroda cl\'
garettaküldeményelért. Tegnap a 20. honvédezred
pótzászlóalj-parancsnokságának köszönő
levelét közöltük, amit a nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda elnökságéhez intézett
azokért a cigarettaküldeményekért, amiket a
Jóléti Iroda pünkösdkor juttatott a harcoló
20-as honvédekhez. Ma pedig a 48-as bakáktól
kapott Dobrovlcs Milán kitűnő hivatala
köszönő levelet ugyancsak a pünkösdi cigarettákért.
Ez a levél igy hagzik:
.Alulírottak a legőszintébb köszönettel
adózunk a Központi Jóléti Iroda és a Had-
-segélyző jószivü és nemeslelkü hölgyeinek
azon ajándék-csoniagokért, melyeket egy
hét óta már másodízben oszlanak szét közöttünk
s amelyekből minden ember kapott.
Igen célszerű a cigaretta doboz a gyufával
és a füge-küldemény. Mégegyszer hálás
köszönetünk nyilvánítjuk, a hölgyeknek
kézcsókunkat küldjük."
Sauermann Mihály és társai.
Uj badsegélyzŐ bangversenyclklua a
Centrálban. A 48-as katonazenekarnak Nagykanizsáról
való távozása legérzékenyebben a
Központi Jóléti Irodát érintette, mert azt a
sok százezer cigarettát és a sok ezer koronát,
amit az Iroda harctérre küldött, legnagyobb
részében háziezredünk kitűnő zenekara muzsikálta
össze. Jött egy uj katonazenekar az
eltávozott szimpatikus katonamuaslkusok helyébe,
dc annak felszerelése annyira hiányos
volt, hogy heteken át már csak ez okból
sem lehetett remélni, hogy az uj zenekar mostanában
folytatni fogja azt a szép munkát,
amit az eltávozottak abbahagytak. Örömmel
jelenthetjük azonban, hogy ezek a nehézségek
már megszűntek s az uj katonazenekar teljes
1915. junius 521. ZALAI HÍRLAP 3. oldal,
felkészültséggel és előzékenységgel lép akcióba.
Holnap, szombat este mutatkozik be az uj
zenekar Nagykanizsa város közönségének a
Centrál kávéluizban, ahol holnap este uj sorozata
kezdődik a hosszú téli hónapok alatt
oly népszerűvé vált hadsegélyző hangversenyeknek.
— Az uj katonamuzsikiisok ezredparancsnoka,
Boscarolli alezredes á legnagyobb
készséggel bocsátotta a Központi Jóléti Iroda
rendelkezésére a katonazenekart, amihez azonban
nénii magyarázatot ftlzött. Azt tudniillik,
hogy a k. und. k. Landwehrezredeknél
nincsenek ezredzenekarok, hanem csnk tábori
zenekarok. Ez utóbbiak is azonban a háboru
kitörésekor felosztottak, mert a muzsikusok
hangszer helyett puskát fogtak s atzal mentek
a frontra. Késóbb a Landwehrezredek
a tábori zenekarok azon tagjaiból, akik hadiszolgálatra
alkalmatlanok voltak, fúvószenekart
(vonóshangszerek nélk(ll) állítottak össze.
Ilyen az uj kanizsai zenekar is, mellyel szemben,
éppen mert ^egészen ujan alakult zenekarról
van szó — úgymond az előzékeny
alezredes — ne túlságosan nagy Igényeket
támasszon a fejlett izlésU nagykanizsai közönség.
Mi azonban, akik több próbán hallottuk
az uj zenekar játékát, konstatálhatjuk, hogy
az a legmagasabb igényeket is bőven kielégíti.
— Holnap este tehát uj sorozata kezdődik
a Központ kávéház megszokott kellemes
hangversenyeinek, még pedig Ismét a Jóléti
Iroda eszményi céljait szolgáló 50 filléres belépődijakkal.
Tekintettel a nagy érdeklődésre,
mellyel az uj zenekar bemutatkozását közön-
Stgü.ik minden rétege várja, a holnapi hangverseny
sikere bizonyára minden eddiginél
nagyobb lesz.
Szerencsétlenség a vasúti állomáson.
Ugy lehet, halállal végződő szerencsétlenség
történt ma reggel fél 8 órakor a nagykanizsai
pályaudvaron. Flumbort József kiskanizsai
lakós, aki hadiszolgáltatásra berendelt munkása
a hadseregnek, több társával együtt a
pályaudvar negyedik vágányán Jévő s egymástól
mintegy 25—30 centiméter távolságra
áUÓ kocsik között ment át a vágányokon.
Társai jó mélyen lehajolva mentek át a kocsik
között, ő azonban fennállva akart átbújni az
ütközők közötti résen. E pillanatban ért a
kocsisor végéhez egy tolató mozdony és épp
akkor lökte össze az egymástól távol álló
kocsikat, amikor Flumbort azok között szorongott.
Az ütközők a bal mellkasát lapították
össze a virtuskodó embernek, aki félholtként
lógott az összeszorult ütközők között. Reménytelen
állapotban szállították a kflzkórházba,
ahol alig biznak életben maradásában.
1 2 - 3 K ö z é p i s k o l á t v é s z e l t f l u
Fried József ékszerésznél
C s e n g c r y - ú t 5. s z á m .
f i polgárőri szolgálat. Ma péntek este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Gödinek József, Helfer Oéza, Bárány András,
Veszter József, Schleslnger Kálmán, Polgár
Manó, Sáfrán Lajos, Hege Jenő, Andri István,
Metz József, Vellák Lajos, Mersdorf János,
Pollák Alajos, Ludvig Konstantin, Somogyi
Ferenc, Bruncsics Ferenc, Kozinczky Dezső,
Kosek Ferenc, Blcó Aladár, Vincze István.
fllüt baleset ölt meg a harctéren. Máté
János, dombóvári tüzér katona tragikus haláláról
értesítette a napokban egyik bajtársa és
jóbarátja az elhaltnak édes atyját, Máté István
ujdombóvárl postást. „Nekem legjobban csak
az fáj — Irja többek között, — hogy nem is
az ellenség golyója által vesztette életét, aminek
itt a harctéren talán minden ember ki
van téve, hanem egy véletlen szerencsétlenségnek
esett áldozatul Ezen szerencsétlenség
akkor történt, amikor ő kötelességhlven teljesítette
szolgálatát; autókon benzint szállítottunk
és útközben az egyik autó {elborulván
az arról leguruló benzines hordó zúzta halálra.
Még aznap, május 21-én temettük el őt gyönyörű
szép katonai pompával a Padiev-Narodoval
temetőben, hová az egész üteg a tisztekkel
együtt kivonult, hol azután egy magyar
róm. kath. pap beszentelte öt. A sírja Itt
nagyon szépen meg lett csinálva, nyírtából
kés/ült keresztet állítottunk fel részére, amely
kereszten egy szép festeti cimtábla van". A
tragikus sorsú fiatalember Dombóváron mechanikus
volt.
H i r t e l e n hátát az utcán. Ma reggel 6
órakor Pőcze János 56 éves napszámos, amint
a szentferenci endi zárda gazdasági épületeihez
akart menni, a Kazinczy-útcában, a Sörház
vendéglővel szemközti gyepen összeesett és
néhány másodpercnyi kínlódás után meghalt.
A járókelők azonnal értesítették a rendőrséget,
mely dr. Ooda Lipót rendőrorvosjal rövidesen
a helyszínen termett. A tiszti orvos megállapította,
hogy a hirtelen elhunyt embert szívszélhűdés
ölte meg és nyomban intézkedett
a holttestnek a hullaházba való szállítása
ránt Ezzel egyldőben a rendőrség az utcán
meghalt embernek a Honvéd-utca 13. szám
alatt lakó családját értesítette a tragikus esetről.
Pöcze Jánost, miután a halál okát már
minden kétséget kizáróan sikerült megállapítani\'
boncolás nélkül fogják eltemetni.
Felelős szerkesztő: Q a r t t e r l i t v á n .
F I G Y E L E M ! !
Megérkezett Budapestről
plccolö-heíedQmOvész
10 tagból álló zenekarával
és minden g órától regnap
este geli 5 óráig
nagy hansversenyt
tart az
S z á m o s l á t o g a t á s t kér
• kiváló t i s z t e l e t t e l •
Feldmann József, tulajdonos.
M i k i n n k i M s q f l p i n k l
találjuk b É s M i e g t k i l !
URAHIA ""»**Mp pulota,
Jun|us 11. és 12-órt. p i n t e k éa t i u m b q t A végrendelet
t ársadalmi dráma 3 felvonásban.
A t a v a s z , természeteredeti felvétel.
Az extotlkus herceg, vigjáték 2 felv.
A k a r j a leányomat? humoros.
Elóadátok hétköznap 6 ét 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 él 9 órakor.
Rende» helyirak. - Unitért.
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja a
D C D f i n n A Colmari bqrterr
L Ü U U l U . melésl Intézet, a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium,
a görczl, spalatói, st. mlchelel csász. és klr.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. é$ kir. növénykisérleteiő állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. fotaürofliHöe RÉZ1ÉMPQR
(12% r é i i á l l c tartalominal),
Szicíliai párolt kénpor,
l( Nayuosn RaffíaMoa Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TIüBER nagykereskedők
. Nagykanizsa. Telefon szám 23. Ki
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
----- felfrissitettem. = = = = =
R a k t á r o n t a r t o k M a y és
H o l f e l d - f é l c r u m b u r g l
v á s z n a k a t , Regenhardtf
é l e damaszt- á r u k a t és
a j ó h i r f l L i l i o m - v á s z n a t ,
z s e b k e n d ő k e t és m i n d e n -
n e m ű f e h é r n e m ü e k e t.
A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb ofcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram m e g t e k i n t é s é r e.
Teljes tisztelettel Q o i d b e r s e r n é .
1 Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
4. oldal. ZALAI H RLAP 1615 junius 11 .
RRayer K á r o l y
\' rvhi/fslő, reg) tiíztiló, pliííiroxó éí göxmosó gyára
NAOYKANIZSA, — KÖLCSEY-UTCA 19. axAm.
Oyfijtőtelep: Főtér, Korona-sxáltoda.
T»l*fon M á m SMM». S a r H n r c \' M •
Elvállal férfi- és nöi ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
Q fehérneműt, inget A
ű gallért és kézelőt L
ÉS minden E^yéb bdzfarftfsl cikket
Vidéki po«tal maffclxásokat gyorsan
és pontosan e«kőiöl Jutányos árban.
Hirdetések
f e l v é t e t n e k
a Ián kiadóbi Vezérképviselet:
GDTUBEIG NYOMDA: UKIIIIDU.
GUTENBERG NYOMDA
A
NAGYKANIZSA w Csengery-ut 7. ^pik s ü r g ö n y e i m:
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
^ ^ ^ Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz H
Nyom,Ion , Had4M,|dono>iill Oultobcrg-nyomd, IMÜn. í . üoidt>e.ecr) N.jyk.ni.,1
I I I . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1915. június 12. szombat 131. szám ZALAI HÍRLAP . W
t á r s a d a l m i és közgazdasági napilap.
aiöflBBt*sl ftraki Helybea báxbox boidv» 1 hóm 1 K.
I 0 M txám 4 fillér Vldíkte, pottán . . 1 hóra 1-50 K.
NylIHér *t hirdetések megállapított Arak txerint.
Alapltot*:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatalt On»enb«rg-nyomd« Cteagery-ut 7.
Telefon: Szerkeiztóteg 41. Kiadóhivatal 41.
A kanizsai piac
a világ egyik Csodája lehetne, mert valóban
szinte a csodával határos, hogy
annyi átok, mely a kanizsai Erzsébettér
piszkosvörös tégláihoz tapad, még nem
sQiyesztctte el az emberi kajánságnak és
vadállati ösztönöknek ezt az Eldorádóját,
amit röviden a piacnak neveznek e
szerencsétlen város lakói. Mihaszna, ha
meg is nyerjük a világháborút, ha azalatt
gyomrunk vérszívó vampirjai, a kanizsai
piac zsarnokai kifosztanak, tönkreuzsoráznak
bennünket. A kofák kezdték
s ma már egy követ fújnak velük a
falusi asszonyok is, kik maguk is mulatnak
fölötte, hogy minő lehetetlen árakat
megfizet ez a nyomorult városi nép
lim-lom portékájukért. Mert amit kérnek,
azt meg kell nekik adni, ha vért izzadunk
is a pénzünk mellé. S nincs a
segítségnek még csak halvány reménysugara
se az egész horizonton.
Sokáig azzal hitegettek, hogy majd
lesz országos intézkedés és megmentenek
ettől a bődületes drágaságtól. Vártuk
blrkatürelemmel ezt a bizonyos intézkedést.
Vártunk, tűrtünk, szenvedtünk}
De a türelemben nem valami sok táperŐ
lehet: tönkre mentünk, A hússal
már ott vagyunk, ahöl a baka a kávéjával,
— álmodni szeretnénk róla. Megdrágult
a marhahús, mert kell a hadseregnek
; de hogy a házi szárnyas ára
miért szökött fel a háromszorosára, ez
majdnem megmagyarázhatatlan. Hogy a
tej, tojás, baromíi ára ma megfizethetetlen,
ezzel már teljesen leszámolt a
fogyasztó közönség, — de hogy a főzelékért
például mért kell ma uzsoraárakat
fizetni, amikor abból igazán bőven
van a piac minden zugában, arra
igazán nincs magyarázat. Az idén talán
az eső kerül többe, mely a spenótot jó
nagyra növeli, vagy a napfényhez nem
jutnak elég jutányosán a kanizsai piac
termelői? Mindezekre igazán csak az a
határtalanul vakmerő, gyalázatos és embertelen
magyarázat szolgálhat indokul,
mely legutóbb igy hangzott el egy kanizsai
kofa szájából: — Ha egyszer
minden megdrágult, miért adnánk olcsón
„a salátát? Ez az összes érv és a
kanizsai piac árai emelkednek tovább
stfnte minden órában. Olyan szédületes
tempóban emelkednek, hogy még a te-.
hetősebbek, a jobbmóduak zsebe is elsorvad,
ha követni akarja őket.
így volt ez Budapesten is. De már
csak — volt. A főváros kiuzsorázott
népe a minap már valóságos forradalmi
hangulatban tört ki. A sajtó azután nekifogott,
valóságos hadjáratot inditott az
élelmiszeruzsora ellen és bámulatosan
kis idő alatt bámulatosan nagy eredmények
lettek. A hatóságok, melyek hosszú
ideig rábízták a közönséget saját sorsára,
egyszerre tudtak rendet csinálni.
A budapesti agyonsanyargatott nép és
a sajtó együtt klküzdötték hatósági
maximális árak megállapítását. Ami ennek
az intézkedésnek az eredménye lett,
az, amilyen*, erős vád a mult mulasztásaira,
olyan követendő példa a vidéki
hatóságoknak, hogy mindenütt rá v kell
térni erre az útra. A fővárosban a vásárcsatpoki
árak ma reggel ezek voltak:
Zöldborsó hüvelyben kilója 50 fillér
(régi ára 1 K 60 f.) Fejtett nagyborsó
kilója 40 fillér (ezelőtt 1 K 60 f.) Fejtett
cukorborsó kilója 1 K (régi ára
2 K 40 f.) Saláta I. rendű 6 drb 20
fillér, II. rendű 10 drb 20 fillér. Kelkáposzta
100 drb 8 korona, paraj kilója
80 fillér, tojás 18 drb 2 korona, uj
burgonya kilója 44 fillér (Nagykanizsán
egy kiló uj burgonya 80 fillér és 1 korona
között van.)
Ez egész kiuzsorázott város népe nevében
követeljük, állapítsa meg a hatóság
újra a piaci maximális árakat és
kérlelhetetlen szigorúsággal őrködjék
azok hajszálnyi betartásán.
Nyáron nem fogják a maximális árak
miatt a szegény termelők elkerülni a
kanizsai piacot (mint amely állítólagos
ok miatt a télen befagytak a maximális
árak), mert a szomszéd faluban nem adhatják
el a parasztasszonyok a kertben
s a mezőn termett holmijukat. A világháboru. Az oroszok Lemberg kiürítéséről
Rotterdam. A Times írja szentpétervári
tudósítás alapján: Mióta az orosz
hivatalos jelentés közölte, hogy a német
és osztrák-magyar szövetségesek átlépték
a Dnjesztert, egész Oroszországban
igen nagy nyugtalanság keletkezett Lemberg
sorsa miatt. Az orpsz lapok mind
Lemberg kiürítésének 4ükségestégével
foglalkoznak. Az orosz körökben azis nagy
nyugtalanságot okoz, hogy a németek
északon uj támadásokat kezdettek.
Bukovinában nincs orosz.
Sajtóhadiszállás. Azok a diadalmas
harcok, amiket világhíressé vált tábornokunknak,
Pflanzer Baltinnak seregei
Északbukovinában, a Dnjeszter és a
Pruth közötti területen a makacsul védekező
orosz haderővel heteken át vívtak,
tegnap Bukovinának az oroszoktól való
teljes megtisztításával fejeződtek be. —
Az oroszok Cernowitzlól északnyugatra
is mindenütt visszavonullak és Pflanzer
Baltin seregei tegnap elfoglalták
a téli harcokban oly sokat szerepelt
Zfcleszczyki városát, a Dnjeszter
nevezetes hídfőjét, mely Bukovinának
legészakibb pontján van. Ezzel Bukovinának
az oroszoktól való megtisztítasz
befejeződött.
Nikolaievicsot újból operálják.
Stockholm. Szentpétervárról . közlik,
hogy Nikolajevics nagyherceget, az orosz
sereget fővezérét a minap Moszkvában
több egyetemi professzor megvizsgálta
és konzíliumot tartottak fölötte. A konzílium
megállapította, hogy feltétlenül szükséges,
hogy a nagyhercegen ujabb operációt
hajtsanak végre.
Románia és Bulgária.
Engednek az oroszok.
állaSpzíótjfaia, . b1og bv olgOárro sszaojrtsóz áge wélergfeultmóbfblei n ómrieágs-i nvyeeszbtbe ségleeninnei k a Mvelea neamlabtte nk eztdd naenngtoedt ékreo-- mín és bolgár követelések Irányában-
Románia újból elutasította
Oroszországot
Bukarest. Hiteles jelenté: szerint a Szaszonov
orosz külügyminiszter által Romániának
tett ajabb orosz javaslatok fölött a román
kormány tagjai csütörtökön tanácskoztak.
A minisztertanács Oroszország ajánlatait
az izokbon foglalt uj engedmények dacára
Ismét elutasította.
Német hódítások észokon.
Stockholm. Szentpétervári hírek szerint
a németek a Keleti tenger melletti orosz
tartományokban rendkívül nagy területeket
foglaltak el, melyek elvesztése igen
kínosan érinti az orosz vezető köröket.
A szerbek rohamos előnyomulása
Albániában.
Chlasso. A szerbek azon forszírozott
akciója, melynek célja, hogy
Olaszországot Albánia megszállásában
megelőzze, rohamlépésekben
közeledik a teljes megvalósulás
felé. Tegnap ismét jelentékeny területeket
szállottak meg a szerb
seregek Albániában. Megszállották
Tiranát és az Adriai tenger partján
tovább nyomultak előre Durazzó
felé, melyet egy-két napon belül
szintén el fognak érni.
2. Oldal. ZALAI HiRLAP 1915. funlu* 12.
Török győzelmek
a Kaukázusban és
a Dardanelláknál.
Konstantinápoly. A legutóbb napokban
a kaukazusi fronton az oroszok a
legkűlömbözöbb fegyvernemekből álló
csapatokkal általános nagy offenzivát
kezdettek a török hadállások ellen. Az
orosz, támadás azonban teljesen meghiúsult
és az ellentámadásba ment török
haderő az előnyomuló oroszokat teljesen
visszavetette, miközben Igen fontos orosz
állásokat sikerült elfoglalni. — A feketetengeren
a Mytllenae nevü török páncélos
megtámadott két orosz torpedóíuzót,
melyek közQl egyiket elpusztította,
a máslkat pedig megrongálta. — A Dardanelláknál
a Oallipoli félsziget déli
csúcsán is támadtak tegnap a szárazföldi
angol-francia seregek, de nagy
veszteségekkel visszavercttek.
ban a közelharc még tart. A franciák tegnap
este megkísérelték, hogy azokat az árkokat,
melyeket Champagneban junius 9-én elfoglaltunk,
nagyobb erőkkel és szélesebb arcvonalon
* visszafoglalják. ALemesniltől északra és B«au-
Sejour Fermetöl északra fekvő pontok közti
szakaszon a támadás az ellenségnek legsúlyosabb
veszteségei mellett teljesen összeomlott,
Az ellenségnek éjjel megismételt támadási
kísérleteit már csirájában elfojtottuk.
Keleti hadszíntér. Az alsó Dubissa mentén
Elragolától északnyugatra több orosz támamadást
visszautasítottunk. Az ellenség eközben
300 foglyot vesztett.
. Délkeleti. hadszíntér. A Galiciában küzdő
német csapatok helyzete változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Portugália mozgósít.
Genf. Lisszabonból táviratozzák, hogy
a köztársaság elnöke elrendelte a portugál
hadsereg általános mozgósítását.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Délkeletgallciában és Bukovinában
a szövetséges hadseregek eredményesen
folytatták a támadást azon orosz
haderők ellen, amelyek még a Dnyesxtertől
délre állanak. A Pflanzer-hadsereghez tartozó
csapatok elűzték az ellenséget. Oltynlától
északra Obertynnél és ltorodenkánál elfoglalt
állásaiból és Dnyeszter felé vannak előnyomulóban,
amely fotyónak déli partját az oroszok
még tartani igyekeznek. Közvetlenül
Cernowitztól keletre.az egyetlen helyen, amelyen
még az oroszok a Pruth mentén állanak,
csapataink az ellenségnek egy támadását rövid
harc után visszaverték. Egyebekben északon
a helyzet változatlan.
Olasz hadszíntér. Tegnapelőtt és tegnap az
olaszoknak az összes arcvonalakon ellenünk
intézett valamcnfIVi támadását visszavertük.
Egy ujabb előretörésük, amely a gOrzi hidfő
egy része ellen Irányult, dalmát Landwehr
csapatok tüzében összeomlott. Szlntoly eredménytelen
maradt az ellenségnek Rouchitól
északra ellenünk intézett egy támadása. Az
Isonzó arcvonalon a tüzérségi harc még tart.
A karintial határon tegnap délután az ellenségnek
a Freikofel ellen intézett egy erősebb
és a Wolay-tónál ellenünk intézett egy gyengébb
támadását visszavertük. Tirolban egy
Cortina d\' Ampezonál betört olasz dandárnak
előretörése Peutelsteln mellett állásainkon
Összeomlott. E vidéken ellenünk intézett támadások
ép ugy, mint a Landronál vivott
éjjeli harcok szintén az ellenség visszavonulásival
végződtek. A többi tiroli határterületeken
szakadatlanul ágyuharcok és reánk
nétve sikeres apróbb csatározások folynak.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadlszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. A Loretto magaslattól
északkeletre az ellenség előretörései, úgyszintén
a Neuvllletől északra és délre levő állasaink
ellen Intézett Ismételt támadásai meghiúsultak.
Az Ecurientől északra fekvő árkok-
Az oroszok pusztulása.
Egy 20-as M d levele ReletgalIdObóI.
Izgatóan érdekes .levelet Irt N. J. 20-as
néplölkelö egy kanizsai ismerősének arról a
rémes pusztulásról, melynek mostanában az
oroszok Galiciában a részesei. Pompás Írásának
közölhető részel ezek:
„Hogy fogalmatok legyen arról a rettenetes
orosz veszteségről, amelyet itt — a jelenleg
kisebb jelentőségű harctéren a muszkák szenvedlek
— csak annyii emlitek meg, hogy
május 16. táján Snyatitirál 12,000, Kolonnánál
16,000 volt az orosz halott A muszkák
négy napot kértek hatodaik clföldelésére S
miután ezt nem kapták meg, petróleummal
öntötték le halottaikat és elégelték., Jelzem,
hogy nincs beleszámítva az a rengeteg ember,
akinek hulláit a PruUt zavaros, dühösen
rohanó hullámai az orrunk előtt sodortak a
végleges nyugalom felé. Hogy az embert
mennyire nem becsüli a muszka, az kitűnik
abból á most fontos körülményből, hogy ezek
a támadások a nagy előnyomulás mellett mint
érdektelen epizódok számításba sem jöttek,
dacára a rettenetes hekatombának.
Elmondom a 10-ikI orosz Ümadás részleteit:
Egy község előli voltunk beásva. 9-én
vasárnap délben 12 órakor indult meg az
orosz támadás. Régi jó orosz szokás szerint
pompás tüzérségi előkészítéssel, hat sorban
egymás után. Engedtük őket a saját tüzérségünknek
ugyszólván megsemmisítő tüze
alatt, lövés nélkül fedezékeink felé. Az első
hatsoros rajvonal azonban nem ért oda,
természetesen megindult a második, harmadik,
negyedik hat-hat soros rajvonal. A szemközt
levő erdő ugy öntötte őket, mint hirtelen megáradt
patak medre a vizel. Az ötödik hat soros
rajvonaluknak este feté végre sikerült a saját
tüzérségünk zónáján átvergődni. Ezeket, valamint
a lassan beállott sötétség folytán a
tüzérségi tüzkörlelünkön mind kevesebb veszteséggel
átvergődő hatodik, hetedik és nyolcadik
hatsoros rajvonalat egész drótkerítéseinkig
engedtük.
Ez által mentesítettük magunkat a kegyetlen
orosz ágyulüztől, — viszont pokoli fegyvertüzünkben
mindhárom támadás .önmagától
véresen összeomlott*. Oh ha tudnád, mit jelentenek
a hlv. jelentéseknek ezek a már megszokott
szavalj Az egyébként annyira féltett
és őrzött emberélet milyen lehetetlen tömege
megy pár perc alatt tönkre. Meghalad minden
fogalmat, de csapongó képzeletet is a lehetetlen
száma a mozgó, gondolkozó homo
saplensne\':, amely rövid 8—10—15 perc alatt
„en masse" élettelen hulla, mozdulatlan
tárgy lesz.
Másnap IO-én d. u. 4 óráig tartottuk másfél
századdat oldalról az egész fedezék vonal
ellen állandóan, de mir rendszertelenül indított
orosz támadást. Másfél századunk oldalról
kooperált, 507 muszkát és egy ezredest
ejtve foglyul Fölenyes gőggel és égő lelkesedéssel
beszélhetek a ml öreg katonáinkról.
Az a fölényes nyugalom, elszántság, amivel
a halálba megy és győzelemre rohan, szinte
megindító. Ugyanezt tapasztaltam első fennlétemkor
Is, de akkor a jóval fiatalabb és
hibátlan anyag fenséges halálmegvetése és
vlrtusos küldőképessége most már szinte természetesnek
látszik, amikor ebben az öreg
csapatban ugyanezeket a tulajdonságokat
százszorozva látom és tapasztalom. Mindig
szerettem a fajtámat s imádtam ezt a sokra
hivatott magyar véri, de most büszke és
gőgös is vagyok reá, büszkébb és gőgösebb,
mint egy pomeránial gránátos.
Sajnos az ütközet halottakat is követelt.
Közöttük van szakaszomnak I I legjobb vitéze,
akik mellőlem hullottak el.
Kihullott vérük tegye áldásthozóan termékennyé
azl a földet, amelyért vérüket ontották.
•rtr.tí.rt-ttrtil
HIREK.
n harcoló zalai hősök köszönete. A
közelmúlt napokban több levél reprodukciója
volt olvasható e hasábokon, melyekben azok
Irói, — a 48-asok és a 20-as honyédek,
köszönetüket fejezik ki a Központi Jóléti Irodának
a pünkösdi cigarettaküldeményekért.
Az eddig közölt levelek a front mögötti csapatoktól
érkeztek. Tegnap azonban a hősi módon
küzdő és vérző katonáinktól, a frontról
is érkeztek Ily köszönőlevelek. Ezek közül
való az alábbi kettő:
Dr. Sabján Gyula polgármester cimére érkezett
a cs. és kir. 48. gyalogezred parancsnokságától
az alábbi szövegű levél :
„Az ezredünkhöz feljölt menelzászlóaljjal
küldött szeretetadományok révén Nagykanizsa
városa újólag szeretetét és áldozatkészségét
bizonyította. Hálás szívvel fogadtuk
adományait. Köszönetünk legyen az, hogy
küzdelmeinkben bálor szívvel és hősieséggel
akarunk — ugy mint eddig is — a
nagyszámú ellenség erejével szembeszállanl,
azt leküzdeni és aztán a béke áldásait élvezni.
Isten segítségét kérve hazafias üdvözlettel
Halper alezredes, ezredparancsnok.*\'
A Központi Jóléti Iroda elnöksége pedig
tegnap az alábbi sorokat kapta 48. ezrednek
•a város polgári társadalmában is oly népszerű
Ricliler főhadnagy parancsnoksága alatt levő
századától:
„Messze Galicia benseiében kaptuk meg
a számunkra küldött ajándékokat. Nagy,
szent célért küzdve jól esik szivünknek az
a tudat, hogy a város közönsége szeretettel
gondol a vármegye küzdő fiaira. Századom
nevében köszönöm Richter főhadnagy,
Sipos József szakaszvezető, Lanc Ferenc
szakaszvezető, Nemes Sándor szakaszvezető,
Wellner Kálmán szakaszvezető."
H megyéspüspök és a vasárnapi munkaszünet.
Hornig Károly báró veszprémi mr-i
gyéspüspök még a mult év őszén kiadott
pásztorlevelében közölte, hogy a háborús
viszonyokra való tekintettel minden hívének
megengedi, hogy vasárnapokon és ünnepnapokon
mezőgazdasági munkát végezzen,
püspök most közli\'híveivel, hogy a mult évi
fölmentés a háború tartamára érvébyben marad
s fölhatalmazza a plébánosokat, hogy
vasárnapokon és ünnepnapokon a miséket a
kora reggeli órákban tartsák meg egészen a
cséplés befejezéséig. Fölhívja továbbá a fő-
/
1915. junius 12. ZALAI HÍRLAP 3. oldal.
pásztor a plébánosokat, hassanak oda minden
rendelkezésre álló eszközzel, hogy a hivők
vasár- és Ünnepnapokon a korcsmáiás helyett
s z e n t e l j é k minden percüket a töld megművelésére,
a fiatalságot és vakációzó diákságot
pedig\'buzdítsák arra, hogy az ünnepi istentisztelet
ulán siessenek a hadban levő családfők
elhagyott házanépének, még akár Ingyenes
munkával való segítésére.
Lépjünk be tagnak A kanizsai Vöröskeresztbe.
A háború tíz hónapja alatt emberfeletti
munkát végezett a Vöröskereszt egylet
nagykanizsai fiókja. Azon felül, hogy a városban
két hadikórházat tart fenn a (Casino
emeletén és a Kozgonyi-utcai Munka-páholyban
levőket), ahol áldozatkész urihölgyemken kívül
nagyszámú fizetéses ápolónők is működnek —
az óriási forgalmú nagykanizsai vasúti indóházi
„betegnyugvó állomást" is a Vöröskereszt
egylet nagykanizsai fiókja látja el rendkívül
nagy köl\'séggel és fáradsággal. Tiz hónap
óta naponta 100 és 100 koronát ad kTa
nagyrahlvatott egyesület, mely Immár elérkezett
teljesítőképességének határáig. Vagy nyílnak
uj segélyforrások a nagykanizsai Vöröskereszt
egylet anyagi bázisainak megerősítésére,
vigy csökkenteni s végül még esetleg
beszüntetni is kénytelen lenne áldásos működését.
Ennek a működésnek nagyságáról és
nagyrahivatottságáról fogalmat nyújt ez a néhány
száraz adat Is: A vasúton levő betegnyugvó
állomáson annak létesítést* óta étkezésben
részesült 10.409 sebesült, éjjeli szállást
kapott 12.713 sebesült, friss kötést kaptak
7454-en, az egylet kórházaiban pedig 731
sebesült nyert a mai napig ápolást. Mindez
horribilis összegeket emésztett fel, melyeknek
most már legsürgősebb pótlásáról kell gondoskodni.
A nagykanizsai Vöröskereszt egyletnek
a háború kitörésekor volt 100 tagja,
mely a tiz hónap óta duló világégés alatt mindössze
200-ra növekedett fel. A tagsági dij
évi 2 korona, tehát egész Nagykanizsa városa
évi 400 koronával Járul hozzá legnemesebb,
hlvatásu egyesületének munkájához. Nagykanizsa,
melynek lakóssága megközelíti a
30 000 lélekszámot. Be kell látnia mindenkinek,
az összes itthonűlőknek, hogy erkölcsi kötetelességük
a Vöröskereszt egyletet támogatniok
s annak most megindított uj taggyüjtési akcióját
tagul való belépésükkel támogatni. Az
egylet uj tagjainak névsorát gyors időközökben
közölni fogjuk. Taggyüjtő ivek Unger
Ullmann Elek egyleti pénztárosnál kaphatók
s ugyancsak legcélszerűbb a tagul való belépést
ott bejelenteni.
Ok nélküli kolerariadalom a városban.
Tegnapelőtt este a régi gimnáziumban koleragyanus
körülmények között hirtelen rosszul
lett Hramatkó József 12-es Landwerezredbeli
katona. A katonaorvos tegnap reggel értesíttette
a városi tiszti orvost az aggodalmat
keltő esetről, mire nyomban a legszigorúbb
intézkedéseket foganatosították az esetleges
járvány terjedésének megakadályozása végett.
A régi gimnázium épületét szuronyos őrök
fogták körül azzal a szigorú parancscsal,
hogy senkit se ki, se be ne eresszenek. A
beteget kiszállították a járványkórházba, ahol
megfelelő ápolószemélyzetet zártak be vele
együtt, a gimnáziumnak azt a szobáját pedig,
ahol Hramatkó Józsefen a betegség kitört, a
benne volt többi katonákkal együtt az előirt
fertőtlenítő eljárás után szintén lezárták és öt
napi megfigyelési időn át zárva tartják. Magát
3 2 egész gimnáziumi épületet -ezen öt nap
alatt ugyancsak nem hagyhatja el senki, még
a véletlenül ott volt civilek se. A koleragyanus
beteg váladékalt dr. Goda Lipót rendőrorvos
ma délelőtt elküldötte a pozsonyi bakteriológiai
intézetnek megvizsgálás végett. Mindezek
után reprodukálhatjuk a tiszti orvosnak .azon
kifejezett meggyőződését, hogy külső jelek
szerint szó sincs ilt komoly koleraesetröl, mert
az sokkal inkább az akut gyomor és bélhurut
külső tüneteit viselt magán, semmint a koleia
szlmptómáit. Mindazonáltal a mellőzhetlen
óvatosság betartása végett be kell várni a
bakteriológiai vizsgálatról szóló távirati Jelentést.
A városon az utóbbi időben oly gyakran
féküket vesztett fantáziák szárnyán tegnap
az a vészhír száguldott végig, hogy . kolerajárvány
ütött ki Nagykanizsán s annak már
több hatottja Is van. Ezt az őrült hírt, —
melynek semmi alapja nincs, — oda kell
sorozni azok közé a Lipótmezőről kikerült
nagykanizsai specialitások mellé, ahol az olasz
király meggyilkolása, a Paiics Bécsben és a
többiek vannak elhelyezve.
fl ma estt katonabangverseny. Városszerte
kellemes meglepetést keltett tegnapi
hirünk, mely arról szólt, hogy ma este u]
katonazenekar, kezdi meg művészi szereplését
és állandó működését Nagykanizsán. Az uj
zenekarnak a Központi Jóléti Iroda hadsegélyezési
céljait szolgáló u] hangversenyciklusa
iránt, melynek ma este lesTa Központ kávéházban
első hangversenye, páratlan érdeklődés
mutatkozik a város közönségének minden
rétegében és ha i leiek nem csalnak, a Jóléti
Irodának még nem volt • akkora bevétele,
mint aminőre ma este számithat.
Dr. Btumentbal főrabbinak ma délután
6 órára az izr. templomban hirdetett előadása
közbejött akadályok miatt elmaradnak.
Pl polgárőri szolgálat. Ma és holnap (este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Szombaton:
Malek Lajos, Stróbl László. Fekete Imre,
Magyar Lajos, Qerócs Boldizsár, Virág Lajos,
Krausz Lajos. Meskó József, Kajdi Oyula, Horváth
Vendel, Mátyás István, Benkő József,
Vellák Bódl, Benkő János, Sipos Andor, Engelmann
Sándor, Krausz József, Spiegl Dezső,
Porpáczi István. Czoczek Imre.
Vasárnap:
Büki Béla, Lppinger Lajos, öreg Gerócs
István, Kengyel Ferenc, ifjú Gerócs István,
Németh Gyula, Sándor István, Bezák nntal,
Páll János, Tóth István, Mandlbaum Oszkár,
Szele Károly, Brnncsics József, Martincsevlcs\'
Imre, Muzlkár Vince, Oískó József, Billik Ferenc,
Stagl Ede, Hazai János.
M E O N Y Í L O T T t • - y
Szívós Antal müórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Felelős sierkcsztő: Gürtler látván.
FIGYELEM 1! • •
Megérkezett Budapestről
Z-3 Középiskolát v M Hu
Fried József ékszerésznél
Csengery-út 5. szám.
Fürdővonatok a Déli Vasúton. A balatoni
fürdőévadban, vagyis junius hó 12-től
augusztus hó 31-ig, a jelenleg közlekedő
személyszállító vonatokon kívül Budapest
Déli Vasút és Balatonszentgyörgy között,
amennyiben ezt a jelenlegi viszonyok megengedik
és visszavonás fenntartása mellett,
még a következő vonatok fognak közlekedni:
Szombaton és ünnepnap előtti napokon 1 a
218. sz. személyvonat; vasár- és ünnepnapokon
a 202. és 203. sz. gyorsvonat és hétfőn
és ünnepek utáni napokon a 211. sz. személyvonat.
A 218. sz. személyvonat Budapest
Déli Vasútról délután 5 órakor indul, Siófokra
este 7 óra 29 perckor és Balatonszentgyörgyre
este 9 óra 43 perckor érkezik. A 202. számú
gyorsvonat Budapest Déli Vasútról reggel 7
óra 40 perckor indul, Siófokra délelőtt 9 óra
49 perckor és Balatonszentgyörgyre délelőtt
11 óra 05 perckor érkezik. A 203. számú
gyorsvonat Balatonszentgyörgyről este 6 óra
07 perckor, Siófokról este 7 óra 3\\\\ perckor
indul és BudapestDéli Vasútra este 9 óra
55 perckor érkezik. A 211. számú személyvonat
Balatonszentgyörgyről reggel 4 óra 45
perckor, Siófokról reggel 6 óra 26 pertkor
indul és Budapest Déli Vasútra délelőtt 9 óra
10 perckor érkezik. A 218. és 211. számú
személyvonat valamennyi balatonmenti állomáson
és megállóhelyen megáll.
plccoló-lieseíüműi/ész
10 tagból álló zenekarával
és minden g órától regnap
este geli 5 óráig
nagy Imníi/rayí
tart az
Számos látogatást kér
• kiváló tisztelettel •
Feltfmann József, tulajdonos.
wU R• • A" " •M• l• A KmoiotozDgTló-Bktcéap 1 Tpfkatlooat a«5.8 .
Junius II. és 12-én, péntek és szombat
Avégrendelel
Társadalmi drámn 3 felvonásban.
A t a v a s z , természeleredeti felvétel.
Az extotlkus herceg, vigjáték 2 felv.
Akarja leányomat? humoros.
Előadások hétköznap 6 é « 9 órakor, vaaáréa
ünnepnapokon 3, 5. 7 éa 9 órakor.
Rendas helyárak. — Buffett.
4. oldal. IH5 junius 12
Mayer Károly
ru/ufestö, vfg>ti*ititó, plissJroió és gőimosó icyára
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA It. Siám.
OyBJtótelep: Fótér, Korona-szálloda. í m
T u í m 9*9, SUr(ta,clm i Maytr !••«.
Elvállal férfi- és nfli ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
g fehérneműt, inget a
ű gallért és kézelőt a
és minden esyéb bdztartdsl cIKfcet
. Vidéki postai magbtzásokat gyorsan
és pontosan e*xk6z6l Jutányos árban.
Hirdetések
f e l v é t e t n e k
a
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
D r o n n i n a Colmari borterr
L n U u l U i melésl Intézet, a
csász. és kir. földmlvelésOgyi minisztérium,
i görczl, spalatói, st. michclei cslsz. és klr.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta es ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Istíienlirtniii-íéle RÉZRÉMPOR
(12% réxgDHc íortoiommaj).
Szicíliai párolt kénpor,
I" M m m u RaffloMno, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szivesen szolgálnak:
SCHWARZ t: TADBER nngykerukedfik
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
festS vállalata
Figyelem í Figyelem!
Adakozunk i hiugilpfukl
Biuníljiik liftqMwMI
HasyKanfzso, Ma$yar-u. 23 .
imta
honi S ktUfíIdl faerezés
márwúny ntónintok feitéie.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ü n k
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk ! 11
GUTENBERG NYOMDA
% NAGYKANIZSA w Csengery-ut 7. sürgönyeim:
i
^ z j ^ r G u t e n b e r g n y o m da
i Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
• Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
1 hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál üutenberg-nyonida (Münx és Goldbcrgcr) Nagykanizsa.
I l i * é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1915. Junius 23. szerda 140. szám ZALAI HIRLAP t á r s a d a l m i és k ö z g a z d a s á g i napilap.
fllOMx«(«ai * r s k t Melyben háxtioi tioiúva I hóra I K.
Zgje« izatn 4- IHlér Vldükre, poitan . . I hóra 1-50 K.
N\'yllttéf «k hlrdetéMK megállapított uruk szerint.
Alapltot a:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: OutenberK-njfomda Cirnfcery-ut 7. »iim.
Telefon: üictke»ní<tt^ 41. KUdóhlvaUI 41.
Ferencz József
a gyermekekhez.
I. Ferenc József, Magyarország jóságos,
galambősz kjrálya ezt a levelet Intézte
birodalma- gyermekeihez:
• Hazánk kedves gyermekeihez 1
Hogy siromnak a szélén ily komoly
órában hozzátok fordulok, szeretett
gyermekeim, több oka van annak.
Elsősorban is 11 voltatok mindig királyotoknak
öröme. Ha rátok néztem
földi létem búbánatos árnyékában,
mindig napsugár ért. Ti vagytok gyermekek,
akik legközelebb álltok királyotok
szivéhez, hazánknak virága,
népemnek disze, a jövő áldása.
Dc nemcsak az én szivemhez fértetek
oly közel, de ahhoz is, — aki
előtt a világnak leghatalmasabbjai is
csak tehetetlen lények, Istenhez, ami
"Urunkhoz. — Szemetekben még a teremtésnek
hajnalhasadása, közöttetek
még az éden, a tisztaságos ég 1 Isten
mindenható kezében van a népeknek
a sorsa. Az ö akarata előtt enged,
hajlik minden, utána igazodnak fenn
a csillagok, lenn az emberek.
Hogy cz a hatalmas isteni kéz az
Osztrák-magyar monarchiát őrizze,
megóvja, hogy Istennek dicsőségére
és magasztalására számos ellenünket
leverjük, legyőzzük és diadalmunkban
meg is szilárduljunk, — ez még az
egyetlen egy, amit egy viszontagságokban
oly gazdag élet után még kívánok.
Ez volt a kívánságom, amikor
oly ifjan és reményeimben boldogan
apáim trónjára léptem és ez lesz az
az óhajom, mely majd haldokló .ajkaimról
birodalmam és népeim iránt
érzett végsőkig kitartó szerelcteimnek
és féltő gondjaimnak utolsó sóhajaként
ellebben.
Isten ugy végez mindent, ahogy ő
akarja. Mi emberek rajta kivül, nála
nélkül mit sem tehetünk, semmire se
megyünk. Édes gyermekeim: Ti álltok
legközelebb hozzá, az örök Istenhez,
benneteket kérlek tehát én öreg
királyotok : Imádkozzatok, hogy áldjon
meg benneteket és segítse kegyesen
a mi igaz ügyünket. Isten meghallgatja
az ártatlanok Imáit, mert őket szereti,
mert bennök látja a maga tiszta képét,
Azért ne szűnjetek meg imádkozni,
én klcsinyjeim, legkisebbjeim,
kezeteket összetéve szépen imádkozzatok
1
Ha birodalmam gyermekei imádkoznak
a hazáért, tudom, felragyog
majd újra a ml csillagunk. Akkor ti
is részesel lesztek a haza győzedelmes-
dicsőséges örömünnepének. Ti
könyörögtétek le az áldást zászlóinkra
és hadseregünkre. Édes gyermekeim,
ne felejtsétek el a hazát, mely ápol
és fölnevel, ne feledjétek e hazának
ősz, öreg királyát.* «
Dicsőséges nagy királyunk c nemes,
tiszta szívből fakadt szaval bizonyára
felemelik a trónhoz kicsinyeink, gyermekeink
szerelő szivét. De utat találnak
majd a Legmagasabb trónjához is, hogy
Istennek mindenható keze óvja, mentse,
védje és segilse meg a hazát, a királyt,
hogy láthassa, még a földön élvezhesse
igazságos, jóságos uralkodásának jutalmát.
Gyermekek, szívleljétek meg a király
szavát.
világháború.
A szerbek Albániában Egész Európában az összes népek
millióinak valamennyi szeme a Balkán
északkeleti sarkába szegeződik azzal a
világszerte visszhangzó kérdéssel: Mi
van Romániával? Kitudna a nagy kérdésre
ma még pozitív feleletet adni,
amikor a román kérdés még mindig Ugy
forr és háborog, hogy valóban nincs
jós, aki ennek a vajúdásnak eredményét
előre láthatná. Romániára vonatkozó
mai távirataink a következők:
Nincs ultimátum.
Lugano. A Stefeni ügynökség jelenti
Rómából: Romániának római követe a
leghatározottabb cáfolatot adta ki arról
az elterjedt hirről, mely szerint a négyes
szövetség Romániához ultimátumszerű
jegyzéket intézett volna. A román követ
kijelentése szerint semmi ilyen lépés
nem történt.
Jegyzékválás Oroszországgal.
Bukarest. Az orosz kormánynak Romániához
Intézett legutóbbi irott jegyzékére
a román kormány szintén Írásos
jegyzékben fog válaszolni. A „Dimlneaca"
szerint Románia ezen uj
jegyzékében ujból ki fogja jelenteni
Oroszországnak, hogy ragaszkodik
az előző válaszjegyzékében
kifejezett álláspontjához. A román
válaszjegyzéket holnsp kedden vagy szerdán
adják át a bukaresti orosz követnek
és ugyanakkor küldik el Szentpétervárra
Dlamantl román követnek is,
hogy azt az orosz kormánynak átnyújtsa.
A vezetők tanácsKozása.
Bukarest. Az »UniverzuU jelenti, hogy
a monarchia és Németország pártján
álló román miniszterelnök, Bralianu pénteken
délelőtt meglátogatta az ugyancsak
szigorú semlegesség-párti Marghilomdn
Sándort, a legnagyobb és legtekintélyesebb
romániai pártnak, a konzervatlvek
elnökét és vele órák hosszat tanácskozott.
A szentek és montenegróiak egymás
Szófia. Észak-Albániában tegnapelőtt a
legkomolyabb véres összeütközések voltak a
szerb és montenegrói sorkatonaság csapatai
között. A montenegrói csapatok omlott támadták
meg o szerb seregit, mert ez Észak-
Albánlóban Szkutarl leié nyomult előre, ameto
városra Montenegró tart Igényt. A szerbek
ezan Incidens következtében egyelőre megállottak
SzkuforI (elé való vonulások utján,
Je Itt még Igen komoly eseuények vannak
készülőben.
Tiltakoznak a szófiai albánok
Szófia, A bolgár fővárosban élő albánok
tegnap az összes európai államok
szófiai követeinek tiltakozó jegyzéket
adtak át, melyben tiltakoznak a
szerb és montenegrói csapatoknak Albánia
területi épsége ellen irányuló akciója
ellen.
Albánia -- köztársaság.
Szóda. Megbízható értesülés szerint Durazzóban
Musztafa etendlt az albán .köztársaság
elnökévé kiáltották kl.
Két és fél milliárd orosz kölcsön
Stockholm. Szentpétervári jelentés szerint
az orosz minisztertanács két és félmilliárd
rubel (hat és félmilliárd korona)
kölcsön felvételét határozta el. Az orosz
pénzügyminiszter ennek megszerzése végett
előbb Londonba s onnét Párisba
fog utazni.
Újra elpusztult
egy angol hadihajó.
Konstantinápoly. A Milli ügynökség
jelenti, hogy Dodekanerosz mellett egy
nagy ellenséges csatahajó felrobbant és
elsülyedt. A hajó felrobbanásának részletes
körülményei még ismeretlenek.
2. oldal. ZALAI HiRLAP 1915 íunlus 14
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Délkelétgaliciábana Pfianzer-
hadsereg csapatai tovább Is győzelmesen
előrenyomulnak. Makacs harcok után elfoglalták
Tysmenlcát, Teunácot és az Oleszától
északra emelkedő magaslatokat. Cermellctól
délre tart a- harc. Az oroszoknak Zalescykl
ellen intézett ujabb támadásalt véresen visszavertük.
Bukovinából a határon át előnyomulva
az oroszokat visszavetették a határmentén
előkészített erős állásaikból. Oldőzés közben
Beszaráblában több helységet elfoglaltak. Tegnap
1560 hadifogoly került az üldözők kezére.
A Dnyeszter felső folyásánál a szövetséges
csapatok sikeresen támadnak Zydacow ellen,
ahol még nagy orosz erők tartják a Dnyeszter
déli partját. Középgaliclában osztrák-magyar
és német csapatok támadása Sienieva elfoglalására
és erős ellenséges támadás visszaverése
után, a várostól északeletre eső összes
támpontok rohamra való elfoglalására vezetett.
Eközben 3500 oroszt fogtunk el. Egyebekben
a helyzet változatlan.
Olasz hadszíntér. Az lsonzo mentén a legutóbb
két napon, különösen Plavánál, komolyabb
harcok voltak. Itt a Revenna-dandámak
juuius 11-iki kísérlete, hogy a keleti partmagaslatokat
elfoglalja, ezen ellenség visszavonulásával
végződött. Tegnap reggel az olaszok
újból átkeltek a folyón. Heves harcok után
csapatainknak sikerült egyre erősítéseket harcba
vető ellenséget visszaverni és saját állásainkat,
amelyek előtt több mint 400 olasz halott fekszik,
biztosan tartjuk. A karjnthiai és tiroli
határterületeken az ágyuharc tovább tart.
Höfer altábornagy.
Zalai a Visztula menten dulásunk utánról való,
ért ide, mint mi.
a postán hamarabb
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Nieuportnál Dixmuldennél,
Arrastól északra és Huberthernál tüzérségi
harcok folytak.
Keleti hadszíntér. A Szavletól délnyugatra
támadásaink jól haladnak. Kuzet rohammal
elfoglaltuk, az ellenséges ellentámadások meghiúsultak.
Nyolc tiszt 3350 főnyi legénység
és 8 géppuska volt a zsákmányunk. Az Mariampol-
Kownoi úttól délkeletre a harcok a délről
hozott orosz erősítések ellen újból megkezdődtek.
Prasznysztól északra ujabb 1060
foglyot ejtettünk, azonkívül 8 ágyút (ezek között
van két nehéz ágyút) és 9 géppuskát
zsákmányoltunk.
Délkeleti hadszíntér. A Sieniawai hidfőt
tegnap újból elfoglaltuk. Az ellenségnek több
mint 5000 embere maradt kezeink kőzött. Az
ellenségnek éjjeli ellentámedásai meghiúsultak.
Jaroslautól keletre és Prasznysztól keletre Is
újból feléled a harc. Linsingen tábornok
csapatai elfoglalták Mylniskát. Támadásunk
Zydacow ellen elóhaladóban van.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Z-3 KOzéplsKoIűt v W HU
tanulónak felvétel
Fried József ékszerésznél
Csengery-út 5. szám.
Harctéri visszaemlékezések.
í r j a : Oác« Dc-eter.
Viszontlátás.
Körülbelül négy kilométernyi utat kellett
megtennünk Rogowtól, hogy a Kobiela dombján
székelő ezredtörzset elérhessük. Az ut
itt sem volt jobb, mint egyebütt s csaknem
két órába telt, amíg a domb lábához értünk.
Mindeddig az ezredtörzsből semmit sem
láttunk. Keserves mászás után fölértünk a
domb csúcsára s innen pillantottuk meg a
bemélyedést, amelyben 13—14 házat számoltunk
össze. Mindenütt egyenruhák sürögtek,
forogtak: ez volt az ezredtörzs.
Egy kis tisztáson leraktuk a szerelvényeket
s a következő percben már össze-vissza gabalyodtunk
az ujjongó, régi ismerősökkel,
akik ezer kérdéssel fogtak körül bennünket.
A képet, amely itt elém tárult, meg sem kisérlem
leirni. Hós hadnagy és Stelnbrecher főhadnagy
egy tiszti csoport közepén beszélgetnek.
Valamivel odébb Rapoch zászlós ölelkezik a
testvérével, az egészségtől csak ugy duzzadó
Franki Palival, akinek a mellén büszkén
villog a nagy vitézségi érem. Csakhamar csatlakozik
hozzájuk Sikos hadnagy is. Ezalatt
minket az önkéntesek rohantak meg. Senki
sem akarja elhinni, hogy köztük vagyok. Csupa
régi ismerős. Lányi és Stelner őrmesterek is
itt vannak, a legöregebb Fickó fiu kövérebb,
mint valaha, mindenki egészséges, piros,
duzzad az élettől és az erőtől.
— Mi az. — kérdem megbotránkozva, —
hát hizókurára jöttetek iát ?
Mindenki nevet, mosolyog, ezer kérdés
röpköd a levegőben, csupa láz és izgalom
az egész Kobiela. Persze: ml újság otthon ?
mit csinálnak a lányok ? ki jött el ? ki maradt
otthon ? mit csinál ez és az ? férjhez ment
már ? ki a vőlegénye ? — a jó ég tudni
számontartani azt a rengeteg kérdést, amivel
megostromolnak bennünket.
Végre lecsittulnak egy kissé a kedélyek.
Föllélegzem. Most már el lehet Indulni egy
kis körültekintésre. Ettől is, attól Is kérdezősködöm
s igy megtudok egyet mást.
A Kobiela bizony rongyos kis hely. Nem
is falu, csak majorság. Dehát itt nincsen katonaság,
az ezredtörzshöz aránylag kevés
ember tartozik, azok elférnek valahogy. Azonban
hurcolkodni kell, mert az ellenség hogy,
hogy nem ráakadt a pompás rejtekhelyre s
most szorgalmasan lövi az ezredtörzset. Az
átkozott orosz gránátok pontosan a mélyedésbe
találnak Ezt különben már ml is tudtuk,
mert épen akkor vágott le egy gránát, amikor
fölmaslroztunk. Az ezred már kél hónap, óta
áll itt és ezalatt tűrhető kényelemmel berendezkedtek.
Födél alatt laknak, nem valami
előkelő helyen ugyan, rongyos lengyel viskó
ez valamennyi, de hát csak jobb, mint a
szabad ég alatt. Mosakodni lehet, ahányszor
Jól esik, aki akar az mindennap megborotválkozhat,
a posta rendesen jár, négy-öt nap
alatt -ítt van az üzenet Kanizsáról, jönnek lapok
is, könyvek is, cigaretta, tea van bőven, az
élelmezés teljesen kielégítő, — szóval: a
Koblelán egészen rendes kulturélet virágzik.
Az emberek valóban, látom, újságot olvasnak
mindenfelé, a legtöbben fővárosi lapokat, de
sok Zalai Hírlap és .Zala" Is látható. Megnézem
az egyik újságot, két nappal az elin-
Marsberelt.
Nincs idő sokáig örülni Egy kellemetlen
újság alaposan elrontja a jókedvemet. Hallom,
itt is, ott is beszélik, hogy az ezred marsberelt.
Itt hagyjuk a jól berendezett állásokat, osztrák
népföikelők jönnek a helyünkbe, ml pedig
megyünk a Kárpátokba, ahol most titán! küzdelmek
folynak.
Az ördögbe is, ennél kellemetlenebb újságot
nem mondhattak volna. Az ut, amig fölértünk
az ezredtörzsig, minek tagadjam ? alaposan
megviselt, örültünk mindnyájan, hogy
most ilt, a kényelmes állásokban, a két
hónapi itt tartózkodás alatt „fejedelmien" berendezett
lövészárkokban, ahol minden lehető
kényelem megvolt, kipihenhetjük magunkat.
S most marsolhatunk újból, amig elérjük a
legközelebbi vasútállomást, ott újra kocsikba
gyömöszölnek bennünket, kezdődik az utazás
élőiről s azután marsolhatunk megint, amig a
végállomástól a harcvonalig érünk. Ezt bizony
megspórolhattuk volna.
Mcginterjuvloin az egyik ismerős tisztet,
sajnos, igaz. A parancs a továbbindulásra
bármikor megjöhet, aztán alló, megyünk. Ax
ezred már marsberelt
— Szépen vagyunk, — mondom magamban
és keservesen tapogatom fájó lábaimat. • —
Ezt igazán nem vártam. Tegnap este még azt
hittük, hogy egyenesen a lövészárkokba marsolunk
s egy örökkévalóságig ilt maradunk.
Hát most mi lesz ?
Csakhamar megkapom a választ. Kezdődik
a beosztás, apró csoportokra szakitanak bennünket,
minden csoport más századhoz, más
zászlóaljhoz kerül. Elszakadtunk egymástól,
még búcsúzni sincs Idő. Engem a 9. századhoz
osztanak be. Azok közül, akikkel feljöttünk,
csak Hős hadnagy, Apáthy kadét és
Györe őrmester maradt velem. A többlek ki
erre, kl arra. Esti szürkületkor megindulunk
az állomásunk felé. A zászlóalj helyét Rogowban
jelölték kl. Egyenlőre rasztunk van, várjuk
a parancsot, a továbbindulásra.
HIREK.
Nagykanizsai tanítók közigazgatási szolgálatban.
Dr. Sabján Qyula polgármester a
minap azt a felterjesztést intézte Zilavármegye
alispánjához, hogy hét nagykanizsai tanitót és
öt tanítónőt a vakáció tartamára a vármegyei
tanfelügyelő állal rendeltesse kl Nagykanizsa
városához közigazgatási szolgálat végzésére.
Ezzel egyidejűleg közvetlenül Szirmai Miksa
kir. tanfelügyelőhöz is intézett hasonló értelmű
felterjesztést a polgármester. A kérelem Indoklásának
lényege az, hogy a városi közigazgatási
tisztviselők nugyrésze a háborúban van
és egyik-másik városi hivatal különösen nagy
munkatorlódással küzd. A közigazgatási szolgálatra
kért tanítók közül Bánekovich János
és Nagy Lajos már önként megkezdték működésűket
a városházán és pedig előbbi a
járlatlevélkezelésnél, utóbbi pedig Benedek
József aljegyző oldalán. A polgármester által
kérelmezett tanítók a következők: Bánekovich \\
János, Halász Jenő, Havas Rezső, Kovács
Miklós, Nagy Lajos, Németh Sándor és Szalay
Dénes. A tanítónők közül pedig a következők :
Farkas Vilma, Jaeger Istvánné, Pelcz Ida,
Mágoth Vilma, Mantuano Mariska és Szabó
Mariska, akik kirendettetésük esetén a jövő
Iskolaév kezdetéig végeznek majd a városházin
közigazgatási teendőket.
1915. junius 521. ZALAI HÍRLAP 426. oldal,
Zalaegerszeg u| polgármestere. Túlontúl
Ismeretesek Nagykanizsán is azok az országos
botrányok, amik Zalaegerszegen évek során
át a polgármesteri szék körül viharzottak.
Zalaegerszeg városának szinte kirívóan nagy
talentumu polgármestere, dr. Korbai Károly
abban az egy hibában szenvedett, hogy a
maga igaiát nem engedte. Ez a nem mindig
praktikus elvszilárdság a hivatali kellemetlenségek
egész raját zúdította a nyakába, végOl
pedig állásáról való lemondásra is kényszeritette.
Ez az utóbbi fordulat már akkor következett
be dr. Korbai Károly polgármesteri
pályáján, amikor már a fegyelmi ügyek egész
légiója volt a mellének nekiszegezve s amelyek
folytán állásától is felfüggesztették. Felette
kétséges, hogy a hajuknál fogva elöránclgált,
a legtöbb esetben egyenesen nevetséges, sót
országos hahota keltésére alkalmas fegyelmi
„okok" annyi eredményt is érhettek volna-e
el, hogy dr. Korbai csak 5 vagy 10 korona
fegyelmi birságra is elítélhető lett volna, —
elég az hozzá, hogy dr. Korbal, aki már
torkig volt a nagyon kétes dicsőségű egerszegi
polgátmesterséggel, mintegy két hónappal
ezelőtt lemondott állásáról. Minthogy
azonban a nyugdíjigényhez szükséges 10 évet
még nem érte el polgármesterségének Ideje,
kegydijat szavazott meg neki Zalaegerszeg
város képviselőtestülete és pedig 6 évre évi
2400 koronát. Dr. Korbai a napokban ügyvédi
Irodát nyitott Zalaegerszegen. Nagy probléma
volt az egerszegi képviselőtestületnek, kit
válasszon meg uj polgármesternek. Az egyetlen
erre igazán alkalmas ember dr. Kereszluiy
József zalaegerszegi ügyvéd lehetett csak, aki
azonban nem igen volt hajlandó nagyjövedelmű
ügyvédi praxisát a zaklatott polgármesteri
állással felcserélni. Végre híveinek sikerült
a főleg anyagi kérdések körül forgó
differenciákat áthidalni és -dr. Keresztury vállalta
a jelöltséget s őt tegnapelőtt Zalaegerszeg
város képviselőtestülete a város polgármesterévé
egyhangúlag megválasztotta. Árvay
Lajos alispán elnökölt a tisztujitó közgyűlésen,
mely igen emelkedett hangulatban folyt
le. Dr. Kereszturyt ellenjelölt nélkül jelölték a
polgármesterségre és teljes egyhangúsággal,
közfelkiáltással választották meg. Viharos
ováció fogadta Zalaegerszeg uj polgármesterét
mikor az érte küldött deputációval a közgyűlésen
megjelent, ahol dr. Grüner Adolf főorvos
igen szép és nagyhatású beszédben
Üdvözölte őt. Dr. Keresztury minden ambíciójának
és képességének Zalaegerszeg város
érdekeiben való kifejtését helyezte kilátásba,
vé^ül Árvay Lajos alispán szólott szinte meglepetést
kellően arról, hogy az uj polgármester
hivatalba lépését egészen uj éra kezdetének
tekinti és minden óhajtása, hogy azok
az ellentétek, melyek eddig a város és a vármegye,
valamint az alispán között fenállottak,
megszűnjenek és ő maga is minden igyekezetével
Zalaegerszeg város előhaladásán fog
munkálkodni. — Egy bizonyos: dr. Keresztury
városalkotó és fejlesztő talentumban méltó
utóda dr.- Korbainak, akit, ha az egyéni önérzet
megnyilatkozásának terén nem követ,
nagy lendületet fog adni szülővárosa fejlődésének.
M E G N Y Í L O T T t = = = = = = éSzívós Antal műórás és látszerész
uj Qzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utea, Városház mellett,
Meleer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Lázas napokból. (Nagy Lajos és Nagy
Győző verseskönyve). Nagy Lajost fölösleges
bemutatni a nagykanizsai olvasóközönségnek.
Klaszikusan magyaros zamatu, Arany János
legszebb hagyományalt tovább építő, Ízig-vérig
poéta vénáról tanúskodó versel közül sok
látott napvilágot e hasábokon is. A tüzes,
lelkes magyarságú könyvben a jól ismert költő
jelentkezik, de most uj, eddig ismeretlen oldaláról
mutatkozik be. Az uj kötet legnagyobbrészt
természetesen háborús verseket tartalmaz.
Nagy Lajos versei magasan kiemelkednek az
unalomig megszokott háborús átlag-költészetből.
Az átérzés komoly ereje, a férfikor delén
levő : poéta gazdag és ősi szépségekben
dus, költői nyelve, az a játszi és mégis
Inponáló készség, amellyel a forma fölött
uralkodik: hasonlíthatatlanul értékessé teszi
a könyvét, amelyben nyomát sem találjuk a
háboru éretlen tömjénezésének,hanem;egy érett
és sokat látott férfiúnak gyakran túlságosan
Is őszinte vallomásait tárja elénk. A könyvnek
kétségkívül egyik legnagyobb értéke az
a példátlan merészség, amely olyan dolgokat
Is kimondat költőjével, amikről gondolkozni
is csak félve merünk. Egészben véve maradandó
és minden szimpatiára érdemes munkát
kaptunk a szerző uj müvében, bár ennek
az apokaliptikus időnek ó sem találta el az
Igazi hanpját. A világháború hivatott költője
még nem érkezett el s ez irányban Nagy Lajos
könyve Is csak tiszteletreméltó kísérletnek
tekinthető. A rendkivül! idők láza öt is megragadta
s néhány nagyon szép poémát köszönhetünk
ennek, de ő sem tud a kor és az események
fölé emelkedni, ami külömben talán
vétek is volna ma még. Épen ezért a kötet
legértékesebb darabja a kopott libertásról
szóló, bánatos mese a költő egyik régebbi
munkája, melyből tisztán és zavartalanul bontakozik
ki a költő nobilis egyénisége. Ez, azt
hiszem, minden tekintetben a legsikerültebb
alkotása Nagy Lajosnak s bátran helyezhetjük
a magyar költészet klasszikus darabjai közé.
Nagy Győző versei egy forrongó, fiatal talentum
rokonszenves kísérletei. Lirája itt-ott
még önkultuszá laposul, dc egészben véve
jóval figyelemreméltóbb az átlagnál. Néha sikerül
egy-két strófában megkapó szépen kifejeznie
a hangulatait. A kis könyv ára két
korona, megrendelhető a szerzőnél és aWajdits-
féle könyvkereskedésben.
Egy zalaegerszegi rőfösüzlet elárverezése-
Hivatalos hirdetmény közli, hogy a
vagyonbukott Singer Miksa zalaegerszegi rőlös-
és divatárukereskedő hagyatékának csődtömegéhez
tartozó 24,180 K-ért vásárolt 13,692
K. becsértékü vászon-, rőfösáruk-, uri- és,
női divatcikkek, szőnyegek, állványok stb.
versenytárgyalás utján eladatnak. A 13,692 K.
bánatpénzzel ellátott ajánlatok junius 21-én
d. e. I I óráig dr. Boschán Gyula csődválasztmányi
elnökhöz Zalaegerszegre küldendők be.
fl polgárőri szolgálat. Ma. hétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Pálll Sándor, Paár Oszkár, Zákonvi Lajos,
Oerócs Boldizsár, Oerócs Oyörgy, Rechnitzer
Mór, Szccső Károly, Rosentekl Miksa, Spitzer
Samu, Lőwenfeld Árpád, Weiss Bódog, Kohn
Samu, Véber Ferenc, Horváth sáota József,
Vleland János, Koller Nándor, Horváth Oyörgy-
Mandlbaum Ferenc, Baján József, Stocker
Ferenc.
E$y nrtnyos húzat
2—3 szobával, esetleg kerttel
bérbe vennénk. — Ugyancsak
ejy k evtoí hasznút varrógépet
megvételre kertünk. : Clm a kludóbai.
F I G Y E L E M ! !
Megérkezett Budapestről
Felelős szerkesztő: Q f l r t t a r l á t v á n .
plccoló-hefiedQmQvész
10 tagból álló zenekarával
és minden g órától regnap
este geli 5 óráig
nogy h á t i m u l
tart az
Számos látogatást kér
• kiváló tisztelettel •
Feldmann tal, UUMMR.
Derék-varrónoket
felPMZ SZABADOS RÓZSI
^ ^ Cíengery-ut 27a. II. etn
1 1 n A N I A """gókép P«I o t u a i n r a a n koi^T*-.**T.irtoa«*v-
Junius 14. és 15-én, hétfőn és kedden
Ártatlanul elitélve
Modern bünügyi dráma 3 fetvonásben.
Háborua A. B. C., aktuális karikatúrák.
Az álnok barát, dráma 1 felvonásban.
Teddl mint népfelkelő, aktuális vig. 2 felv.
Toledó, természeti kép Spanyolországból
Harctéri híradó, ektuilis felvételek.
Előadások hétköznap t ét 9 órakor, vasáréi
ünnepnapokon 3, 3. 7 él 9 órakor.
Rendes helyárak. — Batfett.
n
Iniiillnk tadsBiily-Hlimbtl L
Kostreinitz Királyforrás
R o h l t s o h mállott.
A kostreinitz! királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natriuma folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bir emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, májbetegfcégcknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
Kistrtliltz h i t i hűit. a r e s Hltukicfc u l t i t l .
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb faszerkereskedésben I
4. oldal. ZALAI H RLAP 1915 Junius 14.
Mayer Károly
ruhafestő, »cg) tií/titó, pli.vsirozó és gú/mosú gyára
NAOYKANI2SA,\'- KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
GyÜjtőltlcp: Főtér, Korqna-szAJIoda.
T*M*m u i n N I . • »<taaytl* « Meyer (••(«.
tJvilii I f<Ufi- és női ruhákat festés és
tíszlltás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
a fehérneműt, inget fi
% gallért és kézelőt a
és minden esyéb bűzfarlúsl dhket
Vidéki póttal n,«ft>Uáaokat fyort«n
és pontosan euköiöl Jutányos árban.
Hirdetések
felvétetnek =
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
D t r c n p i n A Colmari horlcrr
E . n u i i i u , mc| é $ i lnt(jz e ( i a
csász. és kir. földmiveléstlgyi minisztérium,
a görczi, spalatól, st. michelci csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérlctező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „PerocldM-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. IsdkoftnnMtíe RÉZKÉNPOR
(12% rézgúllc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I* Moyunga RoffloMou. Gépolaj,
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ is TAÜBER nogykereskídök
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Figyelem I F i g y e l e m !
MÉzzuk a BadsBQéfyzőDBk!
F 3
futS vállalata
. tfasyhonlzsci. Mafiyar-u. 23 „
B A d U I S m r 1
boni 5 külföldi faerezés
múrvúoy utúnzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szi nérzékdnk
magasan fejlett izlésQnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
\' \\!!~i*.-í i V CÍi V -J]
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANEZSA
C s e n g e r y - u t 7. dmlíks sor««nycim:
\'V Gutenbergnyomda
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
• Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz " P l
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (MOna és Ooldberger) NagykanUsa.
I I I . évfolyam- Nagykanizsa, 1915. Június 15. kedd 133. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és k ö z g a z d a s á g i napilap.
• !6fla«téal Ar«k i Helyben házhoz noruvn | hora 1 K.
igyw »zá» 4 fillér Vidékre, poatén . . 1 hóit 1-50 K.
Nyllttér ét hirdetések megállapított *rnk izerlnt.
Alapltot\'*:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatalt Gutenberg-nyomda Ctengery-ut 7. »záa.
Telefon: SzerkeaztAieK 41. Kiadóhivatal 41.
^ szövetséges
Magyarország.
Amikor a mult év augusztus havában
az egész magyar nemzet lobogó lelkesedéssel
küldte fiait a harcmezőkre, a
fellobogózott utcákon átvonuló lelkes
katonáinkat azzal a bizodalommal küldöttük
önfeláldozó utjukra, hogy a kulturnemzetek
sorában ponderáns helyet
igényeljen. A vármegyék, a törvényhatósági
közgyűléseiken egytől egyig kifejezésre
juttatták, hogy hadbavonult fiai
és az Itthonmaradottak egyaránt minden
áldozatra készek a győzelem biztosításáért,
de ugyanekkor minden vármegye
s természetesen Zalavármegye is kifejezést
adott azon reménységének, hogy
vitéz katonáink hősies erőfeszítései megfogják
teremni gyümölcseiket a magyar
nemzet számára is és pedig a nemzet
legértékesebb javaiban : a nemzet tekintélyének,
súlyának, politikát* hatalmának
és érvényesülésének a fokozásában. A
nemzet ezen osztatlan megnyilatkozása
óta a katonai vitézségnek olyan fényes
példáit produkálták különösen honvédeink,
de meg a közös hadsereg kötelékében
levő magyar ezredeink is, hogy
széles e világon mindenütt a katonai
vitézség példájaképpen lesz odaállítva
a magyar katona. Amit pedig a nemzet
nagy erőkifejtésének következményei
gyanánt fűztünk, tudniillik a nemzet tekintélyének
és politikai hatalmának fokozását,
ez Is kezd már az egész vonalon
jelentkezni. Minden elfogulatlan
szemlélőnek meg kell ugyanis állapítania,
hogy a világháború alalt a központi
hatalmak minden diplomáciai és katonai
intézkedésénél nyomatékos vezetőszerep
jutott a magyar nemzet vezéreinek. Időseb1)
Andrássy Gyula óta külpolitikai
kérdésekben a magyarnak olyan súlya
sohasem volt mint most. A magyar nemzet
vezetőszerepének megállapítása különben
minden adataival és részleteivel
a történelemírás feladata marad, mert
hiszen még igen *ok olyan akció, amely
jelentőségteljes volt az események folyamán
s amelynek irányítására a magyar
nemzet nyomatékos befolyást gyakorolt,
csak később lesz felderíthető. Jól esik
azonban megállapítani, hogy mais vannak
már tünetek, amelyek arra mutatnak,
hogy a magyar nemzet tekintélye
is súlya fokozottabb mértékben nyer
érvényesülést. Ezek között a tünetek
között nem áll egyedül, de igen értékes
az, aminek hirc Berlinből jön hozzánk,
ahol elrendelték, hogy a jövőben mindannyiszor,
amikor a tartományi parancsnokságok
zászlódisz alkalmazását rendelik,
az osztrák követségek zászlója
mellett a szövetséges Magyarország zászlóját
Is tűzze ki a lakósság.
Azt hisszük, hogy a nemzetközi érintkezésben
csak a világháború hozta felszínre
ezt a helyes közjogi distinkciót,
amellyel nagy Németország bennünket
magyarokat mint önálló szövetséges társat
proklamál Egy lépés ez a magyar
nemzet önállóságának és politikai hatalmának
fokozásához, egy lépés, amely
azonban súlyos, nagy jelentőségű és
biztos jele annak, hogy a magyar nemzetnek
a háborúban kifejezett erőfeszítései
ellenében kifejezésre juttatott vágyai
teljesedésbe fognak menni.
A világháború.
Az uj frontáttörés.
Gorlice—Przemysl—Jaroslau.
Sajtóhadiszállás. A tegnapelőtti óriási
siker, a Jaroslau melletti orosz front
áttörése jelentőségben a gorlicei és przemysli
hatalmas diadalok n\\ellé állitható.
Az uj győzelem rendkívüli nagysága
még csak az ezután következő
napokban fog teljes egészében
kibontakozni és annak hatása
uj dio dalok és sikerek sorozatában
f o g jelentkezni. A mai hivatalos jelentésekben
közölt 16. 000 fogoly száma
sem a végleges eredmény, mert ez a
szám is még jelentékenyen nőni fog.
A jaro6laui> frontáttörés előkészítésének
és végrehajtásának körülményei
majdnem teljesen azonosak a gorlicei
diadal kivívásához. Itt Is a nagyarányú
tüzérségi előkészítés vezette be a nagymunkát,
melyben a német és osztrákmagyar
tüzérség összes kaliberei résztvettek.
A borzalmas méretű tüzérségi
előkészítést kétirányú gyalogsági támadás
követte, melyet több kitűnően sikerült
oldaltámadás fejezett be. Az egész siker
legjelentékenyebb eszköze azonban fz a
tökéletes titoktartás volt, mellyel a nagyarányú
akció előkészületeit leplezték.
Ez előkészületek, éppúgy mint Goriicénél,
mindig csak az éjjeli órákban észrevétlenül
történtek s az oroszok nem is
sejtették, hogy minő uj meglepetés vár
rájuk éppen ott, ahol legutóbbi jelentéseik
szerint >megingathatlan pozíciókban
állítottak meg minden további ellenséges
előretörést.*
A jaroszlaui uj diadal nagysága és
rendkívüli jelentősége annál kirívóbb,
mert egy Jaroszlau mellett elfogott orosz
tiszt közlése szerint az oroszok tüzérségi
helyzete az utóbbi napokban lényegesen
javult, mivel az o r o s z f r o n t ra
Amerikából megérkeztek a nehéz
ágyuk, nagymennyiségű nuinicló,
sőt amerikai tüzérség is.
Az uj helyzetre, amit a jaroslaui diadal
teremtett, egyetlen szó van: brilliáns.
Remekül megy ismét minden előre és az
első hatás, ami mutatkozik annak következtében,
az, hogy az oroszok a Przemysltől
keletre eső területen Is megkezdték
a gyors visszavonulást, mielőtt
most északról, Jaroslau felől Itt is uj
csapás érné őket. A jaroslaui diadal,
a jelek szerint, Lemberg sorsát is
végleg megpecsételte.
EIőnyomulásunk tt Djleszternél.
Főhadiszállás. Linsingen és Szurmay
tábornok seregei Stryj és Drohoblc környékén
ujabb sikeres előnyomulásban
vannak. StryjlŐl keletre Zurawno felől
az oroszok valóban kétségbeesett ellentámadással
igyekeztek offenzivánkat megállítani.
Az oroszok hat egymás mögötti
sorban törtettek előre, de mint később
kiderült, a hat rajvonal közül csak
az első volt felfegyverezve, míg a
következő öt sorban csak ásók és
rudak voltak az oroszok kezében,
A nagyszámú, de teljesen hatástalan
orosz tömeg támadását könnyű szerrel
verték vissza katonáink és az oroszok
fejvesztett meneküléssel szaladtak a
Dnjeszteren túlra, ahova erélyes felvonulással
követjük Őket.
Csüggedés Olaszországban.
Genf. Olaszországban a mult hetek
harci mámorát általános csüggedés és
lehangoltság váltotta fel. — Ennek oka
azoknak a kudarcoknak végtelen sora,
amik az olasz haderőt főleg az Isonzóvölgyében,
dc osztrák-olasz határ többi
részén is érték. Cadorna, az olasz vezérkari
főnök az időjárással mentegetőzik,
de ezt már oly régen ismétli, hogy tehetetlenségét
leplező üres kifogásnál egyébnek
nem tartják szavait. Még a milanói
sajtó is, mely a legnagyobb mértékben
élesztette a harci tüzet, kezd szelídülni
és sorai között már a vezérkar elleni
szemrehányások Is kivehetők. Még sokkal
nagyobb mértékben tapasztalható ez
a változás Közép- és Délolaszország
lapjaiban, s főleg a római sajtóban, ahol
njindenűtt a nagy megbánás jelei mutatkoznak-.

2. oidal. ZALAI HIKLAP I1JÍ6. junlus 15.
Csend sz olasz határon.
Sajtóhádiszállás. Azok után a csúfos
kudarcok után, amik az olaszokat egész
frontjuk vonalán érték, mindenütt relatív
nyugalom állott be. Az olasz határon
tegnap semmi feljegyzésre méltó esemény
nem fordult eló s mint az olasz
háború legelső napjaiban, itt-ott csupán
jelentéktelen patrullharcok ismétlődlek.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Középgaliciában a szövetséges
csapatok tegnap ismét támadtak, Jaroslautól
keletre és délkeletre heves harcok után
áttörték az orosz arcvonalat és az ellenséget
legsúlyosabb veszteségei mellett visszavonulásra
kényszeritettük. Ma éjjel óta az oroszok
Moscyskánál és e helységtói délkeletre is
visszavonulóban vannak. Tegnap IGOOOuroszt
fogtunk el. Ezalatt a Dnyesztertól délre a harc
még lart. Berzownál, Mikolajowlól délre, négy
erós támadást csapataink véresen visszavertek.
Az ellenség végfll futva menekült a harctérről.
Zurawnótól északnyugatra a szövetségesek
Zydacow ellen nyomulnak előre és tegnap
súlyos harc,után elfoglalták Boguznót. Tluniactól
északra is sikeresen halad tovább a
támadás. Sok hadifogoly, akinek a száma még
nincs megállapítva, jutott itt a mieink kezére.
Zaleszc) kitől északra az oroszok éjjel 11 óra
utáu három kilométeres í»rcvonalon négyes
tagozásban támadtak. Ez a tömeges előretörés
csapataink tüzében nagy veszteségük mellett
Összeomlott.
Olasz hadszíntér. A Plava melletti harcokban
junius 12-én az ellenség, amint imtnár
megállapítottuk, több mint ezer halottat és
igen sok sebesültet hagyott állásaink előtt.
Tegnap késő éjjel csapataink itt egy ujabb
támadást is visszavertek, épp ugy. mint az
összes eddigieket. Az olaszok tehát Isonzó
arcvonalon sehol sem képesek boldogulni. A
karinthiai és tiroli határterületen jelentős esemény
nem történt.
Balkáni hadszíntér. Avtováctól délre tábori
őrsegeink egyike rövid harc után visszaverte
mintegy kétszáz montenegrói támadását. Egyébként
a helyzet délkeleten változatlan.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. \'A nagylőhadiszállás jelenti :
Nyugati hadszíntér. A Liewin és Arras
közti arcvonalon a franciák súlyos vereséget
szenvedlek. Az ellenségnek az Ypern csatornánál
ellenünk intézett gyengébb támadásait
visszavertük. Hebuthemtől délkeletre a gyalogsági
ütközetek nem vezettek cmlitésreméltó
eredményre. A Champagneban levő állásaink
ellen intézett előretöréseket csirájukban elfojtottuk.
Keleti hadszíntér. Kucovinnia közelében
Kawlewtól észannyugatra néhány ellenséges
állást elfoglaltunk és ez alkalommal 3 tisztet
és 300 embert elfogtunk. A Marlampol-kownói
műúttól délkeletre csapataink rohammal elfoglaltak
az oroszok első vonalát. Két tiszt és
313 ember esett fogságunkba.
Délkeleü hadszíntér. Mackensen vezérezredes
hadserege Mosciskától északnyugatra és
Sitoiawáftál lévő állásainál helven kilométer
szélességben támadott Az ellenséges állásokat
M egész vonalon rohammal elfoglaltuk. 16000
*°«oly jutott tegnap kezünkre. Marwltz és
Unslofert tábornokok csapatainak támadásai is
előbbre Jutottak. Miniszterelnökség sajtóosztályatf&
íyknnlzsín és Zalamcsyéfien.
Junius 18 — Julius 3.
. — Saját tudósilónktói. —
Közöli fik már, hogy az 1897. évben születeti,
tehát 18. életévükben lévő hadkötelesek
sorozása Nagykanizsán f. hó 18-án, e hét
péntekjén kezdődik s az három napon át,
18., 19. és 21-én fog tartani. Pénteken és
szombaton a nagykanizsai járásbeli 18 éves
népfölkelőket sorozzák, inig a Nagykanizsa
városabclickre hétfőn (2\\-i\'n) kerül a s>r. Két
bizottság végzi ismét a zalamegyei sorozást,
két mozgó* bizottság, melyek egyike Nagykanizsán
kezdi meg működését, a másik pedig
Alsólcndván és e helyekről tovább utazva
julius 3-ig megjelennek n vármegye összes
járási székhelyein. A sorozó bizottságok egyikének
katonai elnöke Kővesdi-fíocr Gusztáv
20-as honvédezredes, a másiké pedig Groö
Gyula cs. és kir. 18. gyalogezredben kapitány.
A polgári elnökök mindenült a polgármesterek,
illetőleg a főszolgabírók lesznek. A /két
sorozó bizotlsíg teljes működési prograinmja
a következő:
Az egyik bizottság Nagykanizsán junius
18-án kezdi meg munkáját s e napon a galamboki,
gelsei, hosszuvölgyi és kiskomáromi
körjegyzőségekhez tartozó községek 18 éves
hadkötelesei állnak mérték alá. Másnap, junius
19-én a légrádi, murakereszturi, nagybakónaki,
sormási, szepetneki, zalavárszegi és zalaszentbalázsi
körjegyzőségek kerülnek sorra. Hétfőn,
21-én egész napon át Nagykanizsa fiatal
hadköteleseit vizsgálják meg. — Pacsán junius.
23-án (szerdán) kezdődik a sorozás és pedig
Bucsuszenllászló, Dióskál, Felsőrajk, Hahót
és Nagykapornak körjegyzőségeihez tartozó
községekkel. Junius 24-én (csütörtökön) a
Nagyrada, Orosztony, Pacsa, Szentpélerur.
Zalaapáti. Zalaszabar, Zal^ftentinihály és
Gelse körjegyzőségek községeivel. — Pacsáról
Letenycrc utazik a bizottság, ahol junius 25-én
(pénteken) az egész járással végeznek és
pedig Binokszcnigyörgy, Becsehely, Borsfa,
Felsőszemenye, Kerkaszentmiklós, Letenye,
Szentadorján, Puszlamagyaród, Szécsisziget
és Tótszentmárton körjegyzőségek községeivel.
— l\\rlakon junius 27. és 28 án lesz a
sorozás és pedig 27-én az Alsódomboru,
Damása, Dékánfalu. Drávadiós. Hodosány,
Kisszabadka és Kotor körjegyzőségek községeivel,
28-án pedig Muracsány, Murakirály,
Ligetvár, Muraszentmária, Muravid, Perlak és
Tüskeszentgyörgy körjegyzőségek községeivel.
— Végül ugyanez a bizottság Csáktornyán
junius 30-án kezdi meg a sorozást
Belicza, Boltornya, Csáktornya, Drávacsány,
Drávanagyfalu, Drávavásárhely és Felsőmihályfalva
körjegyzőségek községeivel, majd utoljára
julius 1-én Murasiklós, Muraszentmárton,
Muraszerdahely, Stridóvár és Viziszentgyörgy
körjegyzőségek községeivel.
A másik bizottság Alsólendván kezdi meg
működését junius 18-án és pedig első nap
Alsólendva, Szentgyörgyvölgy, Bagonya, Bántornya,
Belatincz és Cserföld körjegyzőségek
községeivel, junius 19-én pedig Csesztreg,
Lendvavásárhely, Resznek, Rédics, Murabaráti,
Zalabaksa, Zalagyertyános és Zorkóháza körjegyzőségek
községeivel. — Alsólendváról
Nová/a megy ez a bizottság, ahol junius 21-én
ax egész járással végez és pedig Barabásszeg,
Csonkahegyhát, GutorföM, Lenti, Nagylengyel,
Nova, Páka és ZaUtárnok körjegyzőségek
községeivel. — Zalaegerszegen junius 23-án
Alsóbagod, Andráslilda, Boczfölde, Nemesapáti,
Nagylengyel, Ságod és Salomvár körjegyzőségek,
junius 24-én pedig Söjtör.Szepetk,
Teskánd. Zalabesenyő, Zalalövő és Zalaszent -
iván körjegyzőségek községei kerülnek sorra.
Zalaegerszeg város 18 éves hadköteleseit
junius 25-én vizsgálja meg a bizottság. —
Zalaszentgróton junius 26 án soroznak és
pedig egy nap alatt az egész járást, úgymint
az Aranyod, Kisszentgrót, Zalabér, Zilacsány,
Zalakoppány, Zalaszentgrót és Zalaszentlászló
körjegyzőségek községei\'. — Silmegen junius
28-án és 29 én soroznak. Első nap a Bazsi,
Csabrendek, Gógánf.a, Káptalanfa és Kisgörbő
körjegyzőségek községeit, junius 29-én pedig
Mihályfa, Nyirád. Sümeg, Ukk, és Zilagalta
körjegyzőségek községeit. — Tapolcán szintén
két napig tart a sorozás. Első nap, junius
30-án Balatoncderics, Díszei, Kékkút, Kővágóőrs,
Köveskál, Lcscnczetomaj és Monostorapáti
körjegyzőségek községeit, julius l én
pedig Badacsonytomaj, Nemcsgulács, Nemestördemicz,
Taliándörögd és Tapolci körjegyzőségek
községeinek fiai állnak mírték alá.—
Dalaton/iiicJcn julius 2 án egy nap alatt végeznek
az egész járással, úgymint az Alsódörgicse,
Aszófó, Balatonfüred, Csopak, Felsőőrs,
Nemespéczel és Szentantalía körjegyzőségek
községeivel. — Végül Keszthelyen julius
3-án ugyancsak egy nap alatt az Alsópállok,
Alsó/sid, Hévizszentandrás, Karmacs, Keszthely,
Kiskesztliely, Rez<", Sármellék, Vonyarcvashegy,
Zalaszántó és Zalavár körjegyzőségek községeivel,
melyek hatalmas számmal fogják gyarapítani
a 18 évesek gyönyörű annádiáját.
ar.-gx r w - - t - x
H V A E K .
fl majlandi százkét torony.
.A majlandl százkét toronyról
v Mesélt egy régi, bánatos dalunk.
Azt a sok tornyot mi is megnézzük,
Ha addig meg nem halunk.
A százkét torony százkél harangja,
Ma is ugy zug-e, mint egykoron ?
S áll-e ma is olt, a Tisza partján,
Az a két, egyszerű torony ?
Hej, szépek a majlandl torrtyok,
Cifrázta őket mesteri kéz.
A mi két tornyunk szimpla, regénye?.
De nőtt alatta sok kemény vitéz.
Azóta tenger idő telt cl,
S Majland sok tornya minden évben szebb,
De, meglásd, most is visszavágynak onnan
A Tisza-menti barna gyerekek.
Ne csüggedj pajtás, jöhet a talján,
A hősi mult lm\' buzdít és tanít:
A mi két tornyunk, a szimpla, a regényes,
Legyőzi újra Majland tornyait 1"
O D.
Kiseglrő áthelyezések A zalai szolgabíróságoknál.
Az országszerte jelentékenyen
felszaporodott közigazgatási feladatok Zalavármegye
közigazgatásában is nagyon érezhetők.
A legtöbb zalamegyei főszolgabírói
hivatalból hiányzik egy-két fő munkaerő, a
legtöbb helyen a szolgabíró, akik katonai
szolgálatra vannak bevonulva. A nagy munkatorlódás
a zalavármegyei közigazgatásban most
ujabb klsegitő áthelyezéseket tesz szükségessé,
amiket Árvay Lajos alispin rendelt el. A nagykanizsai
főszolgabírói hivatalba dr. Prak lstván
közigazgatási gyakornokot rendelte kl a vármegyeházáról
az alispán, Stlláfyl Deuő tb
A 18 éveseK sorozása
191 b. iunlu* >5. ZALAI HirtLAP 3. oidal
f ő s z o l g a b í r ó t Alsólendváról Letenyére, Hertelendy
József szolgabírót Pertokról Keszthelyre,
Botka Andor szolgabírót Tapolcáról Sümegre,
és Pót V i k , ü f S3tol8a b i r ó t Zalaszentgrótról
Pacsira helyezte át ideiglenesen az alispán,
viszont Polgár Ferenc zalaegerszegi szolgabírót
a vármegyeházára rendelte be szolgálattételre.
flz Huauszta alap köszönete a kanizsai
füsttelen napért. A május hó 2-án Nagykanizsán
rendezett füsttelen nap tudvalevőleg
közel 20J0 koronát hozott az országos
Auguszta alapnak, vagyis akkora összeget,
melyhez hasonlót az ország legnagyobb városaiból
is keveset kapott a nagyrahivatott
intézmény. A kanizsai pazar eredményt az
Auguszta alap igazgatósága most az alábbi
levélben köszöni meg. melyet Abroncs Milánhoz.
a füsttelen napot rendező Központi Jóléti
hoila vezetőjéhez intéztek. A levél igy
hangzik :
Nagyságos uram!
Nem mulaszthatjuk el, hogy Nag/Ságodnak.
mint mindazon nagykanizsai hölgyeknek
és uraknak, kik <i kanizsai füsttelen
nap rendezése körül hazafias buzgalommal
és a nemes ügyhöz méltó lelkesedéssel
jótékony alapunkat támogatni szívesek voltak,
hálás köszönetet ne mondjunk. Engedje
meg Nagyságod, hogy ez alkalomból arra
kérjük, vegye pártfogásába ezután megindítandó
hazafias mozgalmainkat is és tartsa
meg irántunk tanúsított jóindulatát a jövőben
is.
Tisztelettel elismerjük és nyugtázzuk
egyszersmind a pénztárunkhoz beküldött
1821 korona 80 fillér vételét, mint a Nagyságod
által rendezett füsttelen nap eredményének
elszámolását.
Hazafias tisztelettel
Lönyal Sündorné,
ügyvezető igazgató.
fiz uj badscflélyző bangvcrsenyciklus.
A 48-as katonazenekar búcsúja óta nem látott
akkora tömeget a kanizsai Centrál kávéház,
mint arneiy szombat este arra a közlésünkre
özönlött oda, hogy a 12-ős Landwchrezred
ujan alakított, de máris kiváló zenekara kezd
ott uj hangverscnyciklust a Központi Jóléti
Iroda hadsegélyző céljaira, a 48-as bakák és
20-as honvédek részére. Ez a nagy érdeklődés
anyagi tekintetben is meghozta a maga
gyümölcsét: 207 korona jutott a belépődíjakból
a Központi Jóléti Irodának, vagyis mintegy
50—00 százalékkal több, mint rendes
körülmények között jutni szokott. A Boscarolli
alezredes lekötelező előzékenysége folytán a
Központi Jóléti Iroda rendelkezésére bocsátott
uj katonazenekar muzsikájának® jövödclméből
ezentúl a 48-asok és 20-as honvédek megajándékozásán
kivül természetesen egyenlő
arányban részesíteni fogják a zenekar ezredét,
a 12-es Landwehreket is. Az uj zenekar, melynek
szakszerű megnevezése szalonorchester,
óriási hatással produkálta magát és egy csapásra
meghódította közönségünket. A hangverseny
a Ootterhalte gyönyörű akkordjaival
kezdődött, melyet a magyar Myinnusz követett.
Mindezeket a kávéház egész közönsége állva
hallgatta végig. Ezek után pazar változatos-
«4gu és rendkívül dus tartalmú nagy műsor
következett, mely valóban elsőrangú élvezetet
nyújtott a már meglehetősen elkényeztetett
folű kanizsai publikumnak. Szóval az uj zenekar
meghódította Nagykanizsát és szervesen
beilleszkedett annak a szellemi és művészi
életébe. — A hangversenyen a Központi Jóléti
Iroda javára az alábbi felűlfizetéseket eszközölték;
Deputatlon des k. u. k. Landw. Inf.
Reg. Nr. 12. 16 kor., dr. Dorfner, dr. Herlt
3—5 kor., Nerber major 4 50, Plck, Kafir,
Ilonka, Foschenbauer obit. 2—2 kor., Fenrich
Kichter 2 kor., Nóvák, Tóth Miksa 2—2 kor.,
Bugsch Aladárné, obit. Kotan 1*50—P50,
Janacek, Frisch, obit. Ootdberger, N. N.
I —I kor, Rosenberg Ernő, N. N., N. N.
5 0 - 5 0 Ilii., N. N., N. N. 20-20 lillér. A
Központi Jóléti Iroda ezúton mond hálát a
szives felülfizetésekéit.
Gazdák é$ termelők figyelmébe. A magyar
kormány állal, gazdáknak és termelőknek
a termésre az 1761,915. számú rendelete
érielmében nyújtandó előlegek folyósítására
és lebonyolítására a Nagykanizsai Takarckpénztár
megbízást és felhatalmazást nyert.
Felkéretnek mindazok, akik ily előlegeket
igénybe venni óhajtanak, a szükséges felvilágosításért
a Nagykanizsai TakarékpénztárA\\oi
Nagykanizsa fordulni szíveskedjenek.
Mi van a kanizsai „kolerával?" Már
kc/denek a kanizsai vészkuvikok beletörődni
abba, hogy nincs Nagykanizsán kolerajárvány,
sőt, hogy egyetlen koleraeset se lordult elő.
A .betegnek", akit na^y hűhóval beszállítottak
a járványkórhá/ba, az az egy baja van
csupán, hogy halálra unja magát, mert a
járványkórházban nincs kávéház s igy meglehetős
egyhangúságban telnek napjai és alig
várja azt az órát, amikor a pozsonyi bakteriológiai
intézet jelentése megérkezik és kiszabadulhat
rabságából. Az a másik öt cseh
katona pedig, akik a „kolerás" környezetében
voltak, mikor annak gyomorgörcscl jelentkeztek
s akiket a járványkórház melletti
megfigyelő barakkba internáltak, szintén viruló
egészségnek örvendenek és holnap már szabadon
lesznek bocsátva. Holnap jár le ugyanis
az incubatiós 5 nap, mialatt megfigyelés alatt
tartolták őket, de a kanizsai vészkuvikok
szonoruságára, nem sok figyelni való akadt
rajtuk. Szóval hire-hamva sincs Kanizsán a
kolerának s az egész eset csak arra volt valóban
jó, hogy beigazolódjék, hogy milyen precízen
funkcionál minden berendezésünk, ami
a járvány terjedésének megakadályozására van
rendelve.
2-3 középiskolát vészeit flu
Fried József ékszerésznél
Csengery-út 5. szám.
fl polgárőri szolgálat. Ma. kedden este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Török Ferenc, Leidl Kálmán, Rezniesek József,
Sárdi Oéza, Kalmár Henrik, Molnár Ernő,
Schütz Manó, Ternai István, Maschanzker
Jenő, Wellisch Jenő, Műller Károly, Szűcs
Ferenc, Rózsa Lajos, Horváth mlkó Péter,
Pavelkovics Ferenc, Rosenhelm Oyula, Sinkó
Károly, Mózsi Lajos, Hirsch Oszkár, Wehry
Hugó, Németh Zoltán.
A U j r t s x s
Felelős szerkesztő: G O r t l c r I s t v á n .
Permetezésnél a r é z f állcot teljesen pótolja a PPRÍirin A Colmari borterr
t H U U l U i melési intézet, a
csász. és kir. földmlvelésQgyi minisztérium,
a görczi, snalatól, st. mlchelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Peroc!d"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
D02r. %As Mrézragiáidllc-íé leta rRtaÉloZKmÉMmPOaRl).
Szicíliai párolt kénpor.
I* Hayunga RaíMiiaa GépalaJ.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TAÜBER nagykereskedők
| Nagykanizsa. Telefon srám 23.
F I G Y E L E M ! !
Megérkezett Budapestről
p l c c o l ó - h e M M z
10 tagból álló zenekarával
és minden O órától regnap
este O geli 5 óráig
nm i i m t
tart az
Számos látogatást kér
• kiváló tisztelettel •
Felttmann József, tulajdonos.
i i K & r j i A m° * * ó k é p p«iot«.
Június 14. és 15-én, hétfőn és kedden
Ártatlanul elítélve
Modem bűnügyi dráma 3 felvonásben.
Háborua A. B. C., aktuális karikatúrák.
Az álnok barát, dráma 1 felvonásban.
Teddl mint népfelkeld, aktuális víg. 2 felv.
Toledó, természeti kép Spanyolországból
Harctéri híradó, ektuális felvételek.
Elöadátok hétköznap 6 ét 9 ónkor, vaÚrét
ünnepnapokon S, 5. 7 ét 9 órakor.
Kendet helyárak. — Buffett.
MEO NYÍLOTT I
Szívós Antal mflórás és látszerész
üzlete a Kazlnczy-ntca 3. szára
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható. fg]yg$2 SZABADOS RÓZSI
óra, ékszer és látszer-javltást nagy fond- — — - „ . „
dal végez. Csengery-ut 27a. II. etn
Q Szh Oeréh-vorrónSket
4. oldal. ZALAI H.RLAP IJ15 junius 15.
Moycr Károly
ruhafestő, vcgytisititő, plisslroió és gőz mosó gyira
NAGYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. »iám.
OyQJtőtelep: Pőtír, Korona-aiálloda.
T*<tt*n Mám SMS. »0rg»n»«lm i M>y«r I n U .
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
A fehérneműt, inget jg
a gallért és kézelőt a
és minden efiyéb liázfartűsl cikket
Vidéki póttal m«fblxáiokat gyoraan
és pontosan eaxkfixflt Jutányoa árban.
Hirdetések
f e l v i t e t n e k =
MEGH2DIT9TTUK1
\'AVILÁG2T! ! fesfő Búllalnlű
Hosyhonlzso,llosyar-u.Z3
tlOnl J kDIftlil faerezés mörvóny utániatok leilÉje.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z í n é r z é k ű n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
w
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenbergnyomda

• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
áp|f|> Telefon 41. szám X w
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz ^Wl
i i . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1915. Junius 16. szerda 134. szám ZALAI HÍRLAP t á r s a d a l m i és közgazdasági napilap.
I l o n a * ! * * \' *r»K • neiyCNjn háinui iio<ü»» i nuit I K.
•gyet szadi 4 ÍMI^r Videkrv, po«i*n i hort l\'M K.
Syllttfr hlrűet黫» nirKailMpItol\' »r k V> >zennl
Alapitól a :
D r . H A J D Ú G Y l / L A .
Kiadóhivatal: (liitenhern-nyomda Ciennery-ut 7. i t i a ,
leitton: SzerKea/tOfcCK 41. Kiadóhivatal 41.
Kudarcra kudarc.
Az ántánt ismét csufos kudarcot vallott,
amikor Olaszországot beugratta a
világháborúba. Anglia, Franciaország és
Oroszország nem fűznek vérmes reményeket
az olasz hadsereg hősiességéhez
s hugy mégis annyit áldoztak az olasz
barátságért, annak kettős oka volt. Az
egyik ok az oroszok kétségbeejtő galíciai
helyzete volt. Az ántánt azt remélte,
hogy ha Olaszország felvonul a tiroli
határ ellen, Ausztria és Magyarország
annyi erőt lesz kénytelen elvonni az
eddigi frontról, hogy az űzött vadként
menekülő orosz hadsereg megállhat,
lélekzetvélelhez juthat s esetleg megvetheti
lábát az üldöző seregekkel
szemben.
Az olaszok tényleg fölvonultak a tiroli
határ ellen, sőt egyik-másik frontról véres
fővel vissza is vonultak már s az
orosz üldözés még sem állt meg egyetlen
pillanatra se ; sőt az a kar, amely
üzi, hajtja őket, még erősebb, a csapása
föltartóztathatlanabb, mint az olasz beavatkozás
előtt volt. Ellenben az olasz
harcok kitörése óta aratjuk öaliciában
legszebD, legértékesebb sikereinket.
Przemysl azóta jutott a kezünkre, Lemberget
azóta üriti az orosz s Varsót
azóta fenyegeti véres komolysággal a
német támadás. És amig fölfrissíti erővel
folytatjuk győzelmi utunkat Öaliciában
és Oroszországban, áttörhetlen falként
várjuk azt az általános olasz támadást
is, amely az Isonzonál készül ellenünk
görögtüzes föllobbanások és a reklámdobok
pörgése mellett. .Ami ennek az
általános támadásnak előkészületei gyanánt
eddig történt, az nem volt egyéb,
mint a legborzalmasabb olasz kudarcok
folytonos sorozata, az olasz halottak és
sebesültek sok ezernyi tömege és az
olasz sajtónak napról-napra növekedő
csüggedése és mélységes megbánása ennek
az egész világtörténelmi galádságnak.
Az olasz beugratás második célja az
lett volna, hogy Itália magával rántsa a
világháború borzalmaiba a semleges
államokat is. Mát ebben a tekintetben is
csak csalódás érte az ántántot. A sem-
\'eges államok érezték, tudták, hogy az
ántánt most már kétszeres erővel, fokozott
buzgalommal fogja rájuk kivetni a
hálóját s a célérés érdekében nem fog
visszariadni fenyegetőzésektől sem. Bulgária,
hogy minden erőszakosságnak
elejét vegye, az olasz beavatkozás után
sietett kijelenteni, hogy tűrhetetlenül ragaszkodik
semlegességéhez. Görögország
tovább ment. Egyszerűen közölte az
ántánt hatalmasságokkal, hogy Olaszország
háborús intézkedései sértik az ő
érdekeit s ha gyors orvoslás nem történik,
kénytelen lesz a sérelmek ellen teljes
erejével védekezni, Romániával még
jobban megjárta az ántánt. Románia
ugyanis kijelentette, hogy követelni valója
neki is van, de aspirációt Oroszországnak
kell kielégítenie, Besszarábia
átengedésével. Erről pedig Oroszország
hallani sem akar. Legalább addig nem,
migujabb, katasztrófális csapást nemmérnek
rá a magyar-német hadak.
Az árulás árán vásárolt olasz szövetség
tehát eddig többet ártott az ántántnak,
mint használt. S a hitszegés fájáról
később sem remélhet édesebb gyümölcsöket.
A világháború.
Lemberg felé.
Előretörés 90 kilométeres fronton.
Sajtóhadiszállás. A minapi hatalmas
diadal, a jaroslaui frontáttörés, mint most
már pontosan megállapítható, 90 kilométernyi
frontrészen ingatta meg az uj
orosz pozíciókat. Sieniawától (Jaroslautól
északra) a Felső-Dnyeszterig terjedt
ki ez a közvetlen hatás, ahol az oroszok
mindenütt rohamos visszavonulásban
vannak egy közös cél irányában, amely
cél Lemberg. E 90 kilométer szélességű
óriási szakaszon hadseregeink most az
üldözés munkájával vannak elfoglalva,
melyben a visszavonuló oroszok utóvédei
kétségbeesett ellentállást fejtenek ki.
A foglyok száma folytonosan növekedőben
van és csapataink élénk tevékenysége
miatt csak néhány nap múlva lesz
azok egész tömege pontosan számbavehető.
A Jaroslautól és Przemysltől
keletre folyó üldözési harcokkal egyidejűleg
déli hadseregeink is újból igen élénk
tevékenységet kezdettek és közel száz
kilométeres vonalon közvetlenül aDnjeszter
partján állanak, melyet több helyütt
át is léptek már. Mindegyre szükül a
gyűrű Lemberg körül, mely előtt, még
nem lehet tudni, hol fog az utolsó, kétségbeesett
galíciai orosz erőfeszítés történni.
Albán betörés Montenegróba.
Genf. A witkovicei montenegrói helyőrséget
tegnapelőtt albán fölkelőknek
egy jól fölfegyverzett csapata megtámadta.
A montenegróiak az albán betörőket
visszaverték a határon túlra.
Repülőink a Balkon fűlött.
Szerbiai és montenegrói bombauetések
Sajtóhadiszállás. Drahovónál tegnap
repülőink sikeresen bombázták a montenegrói
hadállásokat, Pozserovácnál
pedig egy lőporraktárt sikerült repülőgépről
a levegőbe röpítenünk. Ugyanekkor
egy német repülőgép Egripalánkára
dobott 9 bombát, melyek szemmelláthatólag
nagy pusztítást okoztak.
Bolgár - törült tárgyalás.
Készül a mesejyezés.
Szófia. A folyamatban lévő bolgár-
török tárgyalásokról a bolgár
politikai közélet egyik vezető egyénisége
a következő kijelentést tette:
— A Törökország és Bulgária
között megindult tárgyalások a legkedvezőbb
kilátásokkal folynak. Eddig
már megegyezés történt a két
állam között a Bulgáriába ékelődő
törökországi területeknek Bulgária
részére leendő átadásáról.
Az olasz határ csendes.
Sajtóhadiszállás. A minapi véres olasz
vereségek után még mindig teljes paszszivitás
észlelhető az olasz front valamennyi
pontján. Az eddigi kudarcok
hosszú sorozata után, ugy látszik, mostanában
itt semmi ujabb komoly akció
nem lesz várható.
Haditudósítóink az olasz fronton
Saitóhadiszállás. A magyar, német és
osztrák haditudósítók egy része az északi
harctérről ma az olasz hadszintérre uta->
zott. Igy rövidesen délről is kimerítőbb
ujságtudósitások érkezése várható.
Angol és francia hajók
pusztulása.
Rotterdam. A londoni admiralitás jelentése
szerint egy német tengeralattjáró
az Északi tengeren elsülyesztette az
Artwill nevü angol teherhajót, mely
marharakománnyal igyekezett Norvégiából
Angliába.
Berlin. A Bristol-csatornában német
tengeralattjárók tegnapelőtt egy angol
gőzöst és egy francia vitorláshajót elsülyesztettek.
Lajos király katona! érdentkeresztje.
München. Lajos bajor király ma rendkívüli
kihallgatáson fogadta az osztrákmagyar
monarchia bajorországi követét,
aki a királynak átnyújtotta az I, Ferenc
• J, oiaai. »
József király álfa neki adományozott I.
osztályú hadiékitményes katonai érdemkeresztet.
mellyel királyunk a bajor királynak
a harctéren életveszedelmek között
is többször tanúsított személyes bátorságát
ismerte el. Az érdemkereszttel
együtt átnyújtott müncheni követünk
a bajor királynak I. Fere.ic József sajátkezö
levelét is.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Öaliciában a szövetséges
csapatok támadása következtében csaknem
az egész arcvonalon heves harcok fejlődlek
ki. József Ferdinánd főherceg hadseregének
csapatai Sieniava elfoglalása után a San keleti
partján északi és északkeleti irányban
nyomulnak előre. Mackcnsen vezérezredes
hadserege elkeseredett harcok közt Rakovicetői
kétfelől és Oleszyes irányában nyomul
előre. Hozzá csatlakozólag Böhm-lirmolli tábornok
csapatai 3z oroszokai Mosciskától keletre
és délkeletre támadják, ahol uj ellenséges
állások fedezik a Orodek felé vezető
irányt. A felső Dnjesztertöl dé\'re nagy orosz
erők tartják a mikolajevi, zydacovi és halici
hídfőket. A Pflanzer-Baltin hadsereg egyes
részei Besszarábiában a Dnjcszter és í\'ruth
között az ott álló orosz erőket újból visszavonulásra
kényszeritették és azokat Chotin
felé és a Pruth mentén visszaszorították.
Olasz hadszíntér. Az olaszok ujabb kísérletei,
hogy Tolmeinnél és Havánál állásainkhoz
közeledjenek, ismét sikertelenek maradtak.
Tegnap az Isonzo-arcvonal egyes szakaszain
nyugalom uralkodott. Egy olasz parlamentair
által tolmácsolt a/t a kérés!, hogy a halottak
eltemetése céljából tüzet szüntessünk, katonai
okokból elutasítottuk. A karinthiai határon
stájer népfölkelők rohammal elfoglalták a
I\'löcken szorosiól keletre a kis Felt és itt az
ellenségnek három ellentámadását a határ felé
visszaverte. Egyik határponton egy csendőrőrs
saját veszteségei nélkül visszavonulásra
kényszeritett egy orosz századot és 52 olaszt
foglyul ejtett. Hflfcr altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylóliadiszállás jtlenti:
Nyugati hadszíntér. A franciák tegnap ujabb
vereséget szenvedtek. Áttörési kísérletüket a
Liewiri-arassi fronton nagy szívóssággal lolytutták.
A rettentő mennyiségű lőszer felhasználásával
előkészített és sürü sorokban előrehullámzó
francia támadások derék csapataink
tüzében az ellenség legsúlyosabb veszteségei
mellett kivétel nélküli ismét összeomlottak.
Chatrtpagneban l\'erthestől és Lemesniltöl
északra a harc ismét feléledt anélkül, hogy
az ellenség előnyt tudott volna kivívni. Tegnap
Karlsruhe n^jlt városra, a mely a hadiszintérrel
semmiféle összeköttetésben sincs és
a legcsekélyebb mértékben sincs megerősítve,
egy ellenséges repülóraj bombákat hajított.
Amennyire eddig ismeretes, 11 halott és 6
sebesült polgár esett a támadás áldozatául.
Keleti hadszíntér. Szawletől nyugatra német
csapatok rohammal elfoglalták Dauksze falut.
A Lipovo-Kalvarja-i arcvonalunkból előretörtünk,
behatoltunk az orosz arcvonalba és
elfoglaltuk a legelöl levő árkokat. Az Orzycnál
is sikerült csapatainknak Jedno-Rozec
falut és Cerwona Oorat és ettől keletre levő
hidat rohammal elfoglalni. A Bolymowtól
északra levő betörési pontunk elleni ellenséges
támadások meghiúsultak.
/-ALAI H I K L A H 191D. iuniu<! «o.
Délkeleti hadszíntér. A junius 13. és 14-iki
csatában Mackensen vezérezredes hadserege
által megvert ellenségnek nem sikerült előkészített
hátsó állasaiban Javozowtől északnyugatra
lábát megvetnie. "Az ellenséget mindenütt
visszavertük, ahol szembe fordült velünk.
A hadizsákmány növekszik. Az erélyes üldözés
a Frzemysl lembergi vasúttól délre levő
orosz csapatokat is visszavonulásra kényszeríti.
Von der Marwitz tábornok csapatai tegnap
elfoglalták Mosciskát.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A szerelem o harctéren.
Egy sebesolt 20-os tionvéd elbeszélése nyomán.
A harctérről hazaérkező katonákat előszeretettel
faggatják, hogy hát hogyan is viselték
a háborúval járó nélkülözéseket ? Hogyan
tudtak meglenni rendes táplálkozás, tisztálkodás
és mindama kényelem nélkül, amik a
huszadik század fiainak az életet jelentik. A
kérdések között, ha csak suttogva is, de
sürün fölhangzik, hogy nem hiányzott-e odafönt
nagyon az asszonyi szó melegsége, az
ezernyi apróbb, nagyobb gyönyörűség, amellyel
az asszonyi gyöngédség ajándékoz meg bennünket
?
Hát hiányzik, hogyne hiányozna. De nem
mindig és nem mindenütt. Van ugy, hogy a
hadsereg egyes csoportjait hosszú hónapok
súlyos fáradalmai, nélkülözései és szenvedései
szinte kiforgatják emberi mivoltukból. Ilyenkor
nem hiányzik a gyöngédebb nem : mert
nem is gondolnak rá a katonák. De vannak
aztán olyan pontjai is a frontnak, ahol az
ezredek hónapokon át megmaradnak egy hadállásban.
A csapatok beásták magukat egymással
szemben, aztán se előre, se hátra.
Hetekig néznek farkasszemet, de egyik se
tudja elkergetni a másikat. Tartozom az
igazságnak azzal, hogy ez főleg olyankor
esik meg, ha az ellenség jelentékeny túlerőben
van.
Az oroszoknak ugyanis, — különösen Lengyelországban,
— általában négy egyenlően
erős rajvonaluk van a mienkkel szemben s
igy négyszeres túlerőben vannak. Ha ehhez
még sikerül mesterségesen is megerősíteni az
állásaikat, akkor rohammal lehetetlen kiverni
őket. Ilyenkor aztán csak a tüzérség segíthet
s hosszú türelmes tüzérharccal kell az ellenséget
állásai feladására kényszeríteni
Miután a tüzérség igy átveszi a harcot a
gyalogságtól , a lövészárkok népére viszonylag
nyugodalmas napok következnek. A lehetőségig
kényelmesen berendezkednek a födözékekben,
ennivalót háromszor is kapnak
naponta, a posta rendesen jár, cigaretta van
bőven, a fölalatti lyukakat kibélelik szalmával
és a fűtés sem okoz különösebb nehézségeket.
Ennél többet igazán nem kívánhat a baka
szive. Kezdi megszokni újra a rendes életet.
Naponta mosakszik, kipucolja a megviselt
komiszt, rendbeszedi a járatlan, töretlen őserdőhöz
hasonlatos hajzatot, amely elvadulva,
hónapok verejtékétől mocskosan csapzik a
halántéka körül. Kiderül, hogy borbély is van
a században, előkerül valahonnét a rozsdás
borotva és megindul a nagy tisztálkodás. A
mesébe illő bozontos szakálzatok egy-kettőre
eltűnnek, elveszett jókedvét megtalálja mindenki,
földerülnek a/ elkínzott arcok, egyszóval
: kezdik visszanyerni az emberi formájukat.
A jólléttel, a nyugalommal, a „nyárspolgári"
életmóddal azonban másvalami is visszatér.
Visszatérnek az emberi vágyak. Az emberek
üdének, rugalmasnak érzik magukM, az izmok
felfrissülnek, a lélek megelevenedik: kezd
hiányozni az asszony.
Ez pedig öreg hiba lenne, hí a hadvezetőség,
— valószínűleg szándéktalanul ugyan, —
nem gondoskodott volna jóelőre a helyes
megoldásról. A hadvezetőség ugyanis arra a
nagyon okos álláspontra helyezkedett, hogy a
pihent katona ötször annyit ér, mint az elcsigázott
s ezért a front nagy részén állandóan
fölváltják a csapatokat. A front mögött
ezernyi kisebb, nagyobb falu van, gyakran
kőhajításnyira csupán a tüzvonaltól. Már most
minden ezred állandóan tartalékban tart egy
zászlóaljat. Mikor aztán egy zászlóaljat fölváltanak
és a tartalékba kerül, akkor néhány napra
a közeli falvakban helyezik el. Ilyenformán
minden két hétben négy-öt napi pihenőhöz
jut a legénység, négy-öt napig emberi életet
él, fedél alatt.
A falvakban pedig asszonyok is vannak.
Szép, fiatal lengyel lányok és menyecskék. A
derék bakák elfelejtik, hogy háborúban vannak,
hogy állandóan ott jár a halál a fejük
körül és teljes lélekkel a kurizálásra adják
magukat. Esténként suttogó párokkal népesülnek
be a kis legyei udvarok, a kut körül
szorgos oakák segédkeznek az asszonynépnek
a vizmerésben. A hold Oroszországban
is csak ugy süt, mint máshol és ezüstös sugarakkal
árasztja cl a havas vagy sötét
udvarokat, aszerint, hogy milyen az időjárás.
S a magyar-lengyel testvériség nagyobb hasznára
a bakák erős igyekezettel törik a puha
lengyel nyelvet. A napok sólyomszárnyon
repülnek, a pihenő egy-kettőre letelik és
jönnek uj bakák a régiek helyére. Tavasz
zsendülése, május bübája kisért most odafönt
is és a lengyel asszonyok szebbek, mint
valaha. Az élet gyönyörű győzhetetlensége a
romoktól sem idegenkedik.
yg-^fg - . un 11 i ta — — f t a w i i f m w w m x^jr.-ritmu
HÍREK.
fl kanizsai sebesültek köszönete a cigarettákért.
Mint emlékezetes, a Központi Jóléti.
Iroda pünkösdkor nemcsak a harcoló 4X-as<>knak
és 20-as honvédeknek küldött el közel
kétszázezer cigarettát, hanem a Nagykanizsán
ápolt összes sebesült katonáknak is juttatott
mintegy 25 ezer drb karcsú füstölnivalót. Ezt
a pompás pünkösdi ajándékot a nagykanizsai
cs. és kir. tartalékkórházak parancsnoksága
az alábbi levélben köszönte meg a Központi
Jóléti Irodának;
„Ismételt nemes szivü buzgó fáradozásukért,
hogy sebesültjeinket, betegeinket és
kórházunk ápoló személyzetét a pünkösdi
ünnepek alkalmából szeretetadományokkil
elhalmozni szívesek voltak, fogadja a nagyságos
Vezetőség a sebesült és beteg katonák
s a kórházparanejnokság elismerését és
hálás köszönetét." Kiváló tisztelettel
Dr. Frankéi
kórházparancsnok.
Kanizsai tanítók városi szolgálatban.
Közöltük a minap, hogy dr. Sabján Oyula
polgármester felterjesztést intézett Zalavármegye
kir. tanfelügyelőségéhez aziránt, hogy
az előreláthatólag igen hosszú iskolai vakáció
tartamára Nagykanizsa város közigazgatási
hivatalaiban való alkalmazásra hét nagykanizsai
tanítót és öt tanítónőt rendeljen ki. Szirmai
Miksa kir. tanfelügyelő felfogva a dolog rendkívüli
sürgősségét, express-gyorsasággal elintézte
a polgármester felterjesztését és már
tegnap megérkezett válasza a nagykanizsai
városházára. A tanfelügyelő készséggel eleget
tett a kívánságnak és a felterjesztésben megjelölt
tanítókat és tanítónőket kirendelte köz-
1915. junius 16. ZALA! hirtLAP 3. oidai.
igazgatási szolgálatra. A hét tanító és öt
tanitónö, kiknek neveit legutóbb már közöl-
1Hk, e hét szombatján foglalja el helyét a
városházán, melynek minden hivatalába, —
még a Központi Jóléti Irodába is, — jut
b e l ő l ü k .
fl kanizsai Vöröskereszt uj tagjai.
Minapi felhívásunk, mely az önmagát erején
tul kimerített nagykaniísai Vöröskereszt-egylet
tagjai sorába való belépésre hivta fel a
hazafias érzésű olvasókat és arra a még
c é l r a v e z e t ő b b áldozatkészségre, hogy küldjenek
a d o m á n y o k a t a Vöröskeresztnek, — nem
maradt hatástalan. Uj tagokul is jelentkeztek
már számosan, de még sokkal jelentékenyebb
a z o k n a k a pénzbeli adományoknak összege,
amiket felhívásunkra a Vöröskereszt-egylet
vezetőségéhez juttattak. A nagykanizsai Vöröskereszt-
egyletbe a legutóbbi napokon uj
tagokul beléptek:
Artner Sándor, Böhm Géza, dr. Eőri Szabó
Jenőné, üillyén Sándorné, őzv. zalabéri Horváth
Gézáné, pósfai Horváth Jánosné, Halphen
Atór, Kabos Pál, Lajpczig Antal, özv. Markó
Antalné, özv. Markó Nándorné, dr. Mutschenbacher
Edvinné. Nainényi Nándor, Pálffy
Rózsi. Saághy Jánosné, Sanvéber Józsefné
és özv. Véber Károlyné.
Az egylethez küldött legfrissebb adományok
pedig a következők voltak:
Egyed Kálmán, Kaczorlak ü kor., Toch
Miksa 8-ik adománya 10 kor., Weiss Tivadar
szakértőidij 40 kor., Szendrey Károly 5-ik
adománya 3 kor., dr. üőri Józseftől dr. Balázs
Zsigmond által egy peresügyből kifolyólag
24 kor., Halphen Mór 8 kor.. Pálffy Rózsi
5 korona. A következők pörsölyeibe befolyt:
Nagytrafik 5*24, Unger U. Elek 5.18, Drogéria
4*37, Hirschler tőzsde Főút 2 25, Népiroda
49 fillér.
Ezenkívül meghatározott külön rendeltetéssel,
a megvakult katonáknak adakoztak a
kanizsai Vöröskeresztnél :
Egyed Kálmán Kaczorlak 6 K., Handlei
Vilmos Szombathely 14 K.. Rechnitzer Mór
4 K., Radnal Jenő 14 K., Burger Sándorné
10 K., Honvéd tisztikar és altisztek koszorú
gyűjtéséből Szabady Őrmester kisleánya elhunyta
alkalmával megmaradt 31 K., Pálffy
Rózsi 5 korona.
Tagjelentkezések és ujabb adományok az
egylet pénztárosához. Unger Ul/mann Elek
vaskereskedőköz intézendők.
Orosz foglyok fllsólendván- Nagykanizsa
után lassanként egész Zalamegyébcn divatba
jönnek a mezőgazdasági munkásokat !pótoló
orosz foglyok. Mint hiteles helyről értesülünk,
több zalamegyei nagy uradalom kérelmezett
a pozsonyi katonai parancsnokságnál orosz
hadifoglyokat, kikre különösen az aratási és
cséplési munkáknál lesz nagy szükség. Alsó •
tendván pedig közmunka végzésere alkalmaz -
nak nagy sereg orosz foglyot. Az atsólendvai
vizlecsapoló társulat a katonai parancsnokságtól
200 orosz fogoly küldését kérte, kiket
az Alsólendva határában folyó patakok medertis/
titási és szabályozási munkálatainál fognak
alkalmazni.
Holttest egy közeli patakban. Varga János
balatonmagyarodl lakós f. évi február
elején egyik este a garabonci szőlőhegyről
jövet vele volt társát arra kérte, menjen haza
Agyarodra és küldje érte kocsiját, mert
rosszul van ezért pihennie kell, s majd az ut
mellett bevárja a kocsi megérkezését. A kocsi
meg is érkezett, de Varga nem volt sehol. A
következő napokban keresték mindenfelé, de
hasztalan volt minden kutatás. Mult szombaton
a garabonci berekben levő vízállásnál a legelő
tinók egyszerre riadtan kezdtek bőgni. Az
őrző gulyás odasietett, hogy mi történt a
linókkal. Iszonyú látvány tárult a gulyás szeme
elé. A leapadt folyó iszapjában ott látta Varga
holttestét, melynek belső részeit és fél arcát
a ragadozó madarak már felfalták. Másnap
kiment a helyszínére a nagykanizsai kir. törvényszék
vizsgálóbírója dr. Szigethy Károly
törvényszéki orvossal, hogy a holttest azonosságát
megállapítsák s azonfelül nyomozást
indítsanak, miképpen került a szerencsétlen
ember a patakba és mi okozta halálát. A
nyomozás a környékbeli csendőrség közreműködésével
folyamatban van.
Gazdák és termelők figyelmébe. A magyar
kormány által, gazdáknak és termelőknek
a termésre az 1761 915. számú rendelete
értelmében nyújtandó előlegek folyósítására
és lebonyolítására a Nagykanizsai Takarékpénztár
megbízást és felhatalmazást nyert.
Felkérctnek mindazok, akik ily előlegeket
igénybe venni óhajtanak, a szükséges felvilágositásért
a Nagykanizsai Takarékpénztár-hói
Nagykanizsa fordulni szíveskedjenek.
2-3 Középiskolát végzett fiu
MEG N Y Í L O T T 1 —
SZÍVÓS Antal müórás és látszerész
uj üzlete • Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltist nagy gonddal
végez.
Egy magányos húzat
2—3 szobával, esetleg kerttel
bérbe vennénk. — Ugyancsak e$y keuéssé hasznúit varrógépet
megvételre keresőnk.:: Clm a kiadóban.
Fried József ékszerésznél
Csengery-út 5. szám.
Vásárok Zala- és Somogymcgyékben.
Junius 17-től 30-ig terjedő időközben Zalaés
Somogymegyék területén az alábbi helyeken
és napokon lesznek országos vásárok:
Holnap, junius 17-én a somogyinegyei Nemesvidon,
18-án, " pénteken Murahelyen és a
somogyi Nemeshetésen, 20-án, vasárnap Muravidon,
21-én a somogyi Beleznán, 22-én
Stridóváron, 23-án Zalaszentgróton, 2-í-én
Bánokszentfyörgyön. Ráckanizsán, Somogyban
pedig Barcson, Zákányban, Igaion és
Mozsgón, 27-én Belatinczon és a somogyi
Nagyberkin, 28-án Kotorban és Somogymegyében
Kaposváron, Erdöcsokonyán és Kazáron.
30-án pedig Csáktornyán és a soniogymegyei
Kutason.
fl polgárőri szolgálat. Ma, szerdán este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Mankovics János, Mózsi Sándor. Kovács\'
Gyflrgy, Allesch Józsct, Gumilár Kálin., Frischmann
Árpád. Tóth l erenc, Olenbeck Károly.
Dióssy Béla, Antalics Ignác, Egri Gyula, l\'ahocsa
István, Zaplctál Simon, Halász Ödön,
Tóth József, Vojnovics Jenő, Boldics Károly,
Schöller Jőzset. Hlesch József. Pint József,
Kulcsár Boldizsár, Orbán János.
Felelős sterkesziő: G ü r t l e r István.
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja a
P P P n P i n A Colmari borterr
b n U l l l U i tuclési intézet, a
csász. és kir. földmivelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatói. st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérlctező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. AscbenbraoiMéle RÉZKÉNPOR
(12% rézgállc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I\' Hayunga RafílaMacs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TflUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
ű e r é k - m m M
fel m i S Z A B A D O S RÓZSI
Csengcry-ut 27a. 11. em.
F I G Y E L E M ! !
Megérkezett Budapestről
F i I V •
Iw I •R • A Nm II A Hmoouzognyól-kuélfjp 4 Tpralílolont l
ta.
I Tti.
Cak egy nap! Junius 16-án, szerdán
HENRI KRAUSS és M1STINGUETTE
kisas/iioy felléptével
1
piccoló-hesetiumüuész
10 tagból álló zenekarával1!
és minden O órától regnap
este O geli 5 óráig
nagy hangversenyt tart az
Nagy erkölcsdráma 5 felvonásban.
És még egy remek kísérő kép.
Előadások hétköznap 8 é« 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5.1 ét 9 órakor.
Rendes helyárak. — Buffett.
Számos látogatást kér
• kiváló tisztelettel •
Feldmann József, tulajdonos.
4. oldal. ZALAI H RLAfJ 1-15 június 16
Mayer Karoly
ruhi(c*l<V vrj:\\ t\'s/titó, pljasirozó és gAimowi gyára
NAGYKANIZSA. - KÖLCSEY-UTCA 19. izám.
Gyüjtótrlrp: Fót*r. Korona-siálloda.
Tilt\'on liánt 2«9 Sürgönyeim i Mayer (••tó
Elvállal férfi- és női ruhákat lestt\'s és
tisziiiás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
fi fehérneműt, inget fii
% gallért és kézelőt &
\'és minden esyéb háztartási cikket
Vidéki po»tal megbi/áiokat gyorsan
cs pontosan cwkö/fll jutányos árban.
Hirdetések
felvétetnek =
MEGH9DIT2TÍUK1
A V I L A Q 9 T !
(ífRFnfNBflATAH0RA55r-Üt1
festi vállalata -
Hafiykanlzsa, Masyar-u. Z3
Vezérképviselet:
i
$
f
honi J külföldi faerezés
múryúny utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ü n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fOlszólitásra
díjtalanul szolgálunk I I t
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA Cseiigery-llt 7. .íáÉlIk Sürgönyeim:

G u t e n b e r g n y o m d a
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
• ^Mp^ Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomaton a kiadólulajdonoanál üulfnbcrg-n)omda (Miina c» Goldbcrger) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 21. hétfő , 138. számj ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOfl**tésl Arak i Helyben házhoz hordta I hóra 1 K.
Egyes szánt 4 tlllér Vidékre, postán . . I hórt 1-50 K.
Nfllttér és hirdetések nu-RálInpItott arak szerint.
Alapltot\'a:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt antenber|-njromda Csengery-«t 7. szám.
Telefon: Sierkesztóíén 41. Kiadóhivatal 41.
A medve bőre.
i. .
Az olaszt már bccsábitotta, beédesgette
az entent az ellenünk küzdő táborba.
Mindenfelől érkező újsághíreink
nem hagynak kétségben aziránt sem,
hogy ugyanezt kétségbeesett lelkendezésel
próbálják kierőszakolni a többi
államoktól is, amelyek ezideig még
távol tudták tartani maguktól a háboru
retlenelességél. A skandináv államok
becsületes és őszinte következetességét
jól ismerik, azoknak a meghódítására,
eltántoritására nem is fecsérlik az erejüket.
De annál nekivadultad versengéssel
hajhásszák a balkán államok, Görögország,
Románia és Bulgária, azonkívül
Spanyolország, Hollandia, Svájc és Dánia
hajlandóságát.
E féktelen erőlködéstől, amellyel egész
Európát, Európa minden népét fegyverbe
akarják bódítani, sok megnyugtatóan
kínálkozó következtetést meríthetnénk.
Mindenekelőtt azt lehet ebben
félreismerhetetlenül meglátni, hogy az
entente még Olaszország kétes értékű
támogatásával gyarapodva sem érzi magát
elég erősnek ellenünk, még igy
sem tartja bizonyosnak a győzelmet.
De egy pillantás a harctéri helyzetre
s meg kell győződnünk arról, hogy ilyen
vigasztalásra egyáltalán nincs szükségünk.
Hadseregeink diadalmas előretörése
egymagában is elégséges arra,
hogy reménységünket, bizalmunkat az
erőteljesség szuperlativuszára fokozza.
Amellett az entent-nak ezt a vásári buzgólkodását
az ő szempontjukból is nagyon
szépen meg lehet magyarázni.
Mert ezt — esetleg — azzal is meg
ehet okolni, hogy az entente unja már
a háborúval járó financiális megerőltetést,
kimerült az abnormális költekezésben,
sőt — óh, szent emberiesség —
irtózik a háborúval járó borzalmak elnyujtásának
gondolatától, s ezért — ők
igy is magyarázhatják — tisztán ezért
akarják a semleges államokat is beleszéditeni
a háborúba, hogy siettessék,
közelebb hozzák a végső kifejlést, amely
— igy is dalolhat az entente — a semlegesek
beavatkozása nélkül is kizárólag
a ml romlásunkat hozhátja meg, (csakhogy
jóval később) csupán az entente
fegyvereinek erejével.
Hagyjuk a következtetéseket s ne törődjünk
az entente védőbeszédével,
amelyek illetékes helyekről bizonnyal
nem késtek elfuvolázni, minden ,zeneértő\'
részére hallhatóan szerezhetünk jóval
érdekesebb megfigyeléseket is.
Az entente, — annak, idején világgá
harsonázták — a fenyegető német mllitárimus
ellen fogott fegyvert. E kétségségtelenül
jó hangzású frázis megítélésénél
nem árt tudnunk, hogy mit akar
itt az entente a „hiilitárizmus" szóbá
magyarázni. Körülbelül ezeket: 4
— a németek kényszeritették Európára
— s részben már Ázsiára is — a
folytonos fegyverkezés, a minden évben
fokozottabb lendületű állig fegyverbenállás
mindig őrültebb tempójú iramát.
Emiatt szenved egész Európa kulturája,
emiatt kell a népeket adók folyton nyomasztóbb,
a fulladásig emelkedő súlyával
megterhelni, emiatt kell a népek boldogulásának
minderi erőforrását elvonni
s egy végnélküli fegyverkezés lázas őrületébe
fullasztani. Európa már nem tudja
elviselni ezt, a végkimerülés szélén áll
s ezért kell egyszer s mindenkorra letörni,
vérbe temetni a német militarizmust.
A magyarázat szép és tetszetős, de
menthetetlenül egyoldalú. Nem beszél
árról, hogy mennyit kell a német fegyverkezésből
a jogos önvédelem számlájára
Írni. Elfelejti, hogy az entente
törzse, Anglia és Frankon táplálta állandóan,
ha kellett, mesterségesen is: a
„revanche" káprázatát, sőMiogy Franciaország
provokálta azt a vérfürdőt Is.
amelyből végezetül a revanche mételye
született meg: az 1871-lki porosz-francia
háborút. De elfelejti azt is, hogy azt
a római izü imperiállsta hóbortot, amely
jóvá tehetetlenül rányomta átkos bélyegét
az ujabbkor! történelemre, ugyancsak
Franciaország, pontosabban Napoleon
szabadította Európára. Még ennél
is világosabb lesz a szép szólam abszolút
tartalmatlansága, ha egy pillanatra
magunk elé képzeljük az entente álmaínak
beteljesültél: hogy a német militarizmust
csakugyan sikerült tönkre tennie
és cserepekre törni. Vájjon, ha ez bekövetkeznék,
akkor Franciaország, Anglia
és Oroszország örök, idilli békében
férne meg egymás mellett? Okét sohasem
Izzítaná a versengés vágya? Ok
nem állanak örökké ugrásrakészen India,
Perzsia, Tibet, a Dardanellák és a
Csendestengeri uralom birtokáért? Nem,
ilyesmit még)i legnalvabb szemlélővel
sem lehetne elhitetni, űdes Demeter A világháború,
LEMBERG ELŐTT.
Grodeken túl állnak csapataink.
Sajlóhadiszállás. Tegnap jelenteltük,
hogy Przemysl irányából Lemberg felé
előnyomult haderőink a Lemberg előtti
utolsó.akadályig, a rendkivül megerősített
Grddek városáig nyomultak előre,
s annak nyugati részét elfoglalták. —
Tegnap Böhm-ErmolH tábornok
hadserege teljesen körülzárta Grodeket
és attól keletre átlépte a
Wereszyca folyót, a Lemberg előtti
utolsó természeti akadályt és a
folyó keleti partján, közvetlenül a
Lemberg előtti térségen vetette
meg lábát. — Ettől északra József
Ferdinánd főherceg hadserege Jaworow
felöl nyomul előre és Janowig
(Lembergtől 20 kilométernyire)
megtisztította a vidékeL A legrövidebb
időn belül megkezdődik
nyugati Irányból a Lemberg elleni
általános támadás.
A z Est jelentése.
Sajtóhadiszállás. Lemberg felé minden
Oldalról rohamosan nyomulnak előre
seregeink. Mackensen hadserege északnyugat
felől a jaworow-Iembergi uton
tör előre, ml pedig a grodekl és sambor-
rudkii mfiutakon nyugati és délnyugati
irányból. Linsingen seregei pontosan
déli irányban Mikolajownál most
lépik át a Dnjesztert, a Szurmay-Hoffmann
csoport pedig ettől jobbra Zydacownál
tör át a Dn/eszteren. Legközelebb
Mackensen hadserege nyugat felől
áll Lemberg elölt, legtávolabb pedig a
délkeletről előretörő Szurmay-lloffmann
hadsereg nyomja vissza a kétségbeesetten
védekező orosz tartalékokat. A III.
és VIII. orosz sereg hátrálása a legnagyobb
rendetlenségben történik és védekezéséből
hiányzik minden egységes
tervszerűség. — E két orosz hadsereg
katasztrófája teljes. Az oroszok|már nem
is földsáncokat építenek embereik elé,
hanem embersáncokat a földre.
Bulgária föltételei.
U] semlegessel nyilatkozat.
Szófia. Radoszlawov bolgár miniszterelnök
és külügyminiszter tegnap délután adta
út a S Z Ó M székelő külföldi követeknek
az entente-álíamok últa! átnyújtott legutóbbi
Jegyzékére készített bolgár válaszjegyzéket.
A válaszjegyzék ujból hangsúlyozottan
kifelezi Bulgáriának a semlegességéhez
való ragaszkodását.
Megjelöli azonban a válasz jegyzék
azokat a föltételeket is, amik mellett
Bulgária hullandó lenne az entente-álíamok
érdekében a háborúban fegyveresen Is résztvenni.
E föltételek mindazon Bulgár követelések
kielégítésében állanak, amik
Bulgária összes balkáni aspirációit, je-
lentik, s amiket Bulgária Romániával,
Szerbiával, Görögországgal és Törökországgal
szemben támasztott. E föltételek
a következők: >
1. Romániar odaadja Bulgáriának\'Dobrudzsát.
2. Szerbia Macedóniát.
3. Görögország Cavallát.
4. Törökország pedig az Enos-Midia
vonalat Drinápollyal együtt
Az olaszok az Adrián.
A dalmát part bombázása.
Trieszt. Tegnap több olasz torpedónaszád
megjelent a dalmát partvidéken
és annak a montenegrói tengerparttal
szomszédos vidékéi egész napon át ágyútűz
alatt tartotta. Az olasz tengeri akciónak,
mely lakott részeket alig érinteti,
egyedüli célja az volt, hogy megakadályozza
a monarchiának az albánokkal
való érintkezését, főleg tengeralattjáróinknak
az albán partra jutását és az
albán felkelőknek általunk munícióval
való ellátását.
Forradalom Oroszországban.
Amil már hónapok óta várni lehetett
és kellelt s ami ennek a vég és cél
nélkül folyó öldöklésnek véget vetni
egyedül képes: Oroszországban küszöbön
a forradalom. Ennek első hire igy
szól:
Stockholm. Hiteles oroszországi jelentés
szerint a A\\oszkvában történt rendzavarások
forradalmi mozgalommá fajultak.
A forradalmárok városszerte gyújtogatnak
és rabolnak. Az általuk okozott
tüz négy gyárat hamvasztott el.
A pétervári hangulat.
Genf. A Corriere della Sera irja, hogy
Szentpéterváron már* teljes méitékben
felfogják az orosz haderőt ért katasztróía
nagyságát és a német és osztrák-magyar
seregek további jelentékeny előnyomulására
vannak elkészülve, mely Lemberg
elvesztése után Galicia határain túl sem
iog megállani.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. A meg veit orosz hadse.
regek tegnap sem tudtak sehol helyt állani.
Középgaliciában erős utóvédek ledezete alatt
az egész arcvonalon folytatták visszavonulásukat
északkeleti és kejeti irányban. A szövetséges
hadseregek sarkukban vannak. Sieniavától
északra csapataink előnyomultak és
tegnap nagy orosz erőket, melyek még galíciai
területen harcoltak, az ellenség súlyos
veszteségével a galiciai határun át szorították.
Heves harcok után kiragadták az oroszok
kezéből Niemlerovot és folytatják elönyomu*
lásukat Lemberg irányában. A Böhm-Ermolli
hadsertff csapatai az éj folyamán Qrodeknek
nyugati részét rohammal bevették. A Dnjesztertöl
délre a helyzet álUlábtn változatlan.
Olasz hadszíntér. Az Isotuo arcvonalon
csapataink Plava jnellett ismét több támadást
vertek vissza az ellenségnek súlyos veszteségei
mellett. Tirolban az ellenségnek a XIIbachi
hágón továbbá a Bachenstein és Monté
Coston ellen intézett támadásalt vlsszautasil
o l , l\'k- Hafer altábornagy
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadlszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Bíllewaardetől nyugatra
tegnapelőtt elvesztett lövészárkainkat túlnyomó
részbet). visszafoglaltuk. Az angolok
és franciák tegnap folytatták előretörés! kísérleteiket.
Lievnitől nyugatra az Arrasig terjedő
arcvonalunk ellen a franciák folytonosan uj
támadásokat intéztek. A Loretto magaslaton
átengedtünk nekik egy teljesen összelőtt lövészárkot.
Minden egyéb helyen az ellenséget
vénsen visszavertük. Ilyenképpen tehát ismét
vereséggel végződtek az angolok és franciák
azon támadásai, amelyeket legnagyobb lőszerpazarlással
és tekintet nélkül a legsúlyosabb
veszteségeikre, ellenünk intéztek. A Vogézekben
a Fechl ésLauch völgy közötti élénk harc
tegnap is tartott. Estére azonban elpihen\'.
Metzeraltól északkeletre szenvedett csekély
területveszteségtől eltekintve valamennyi állásunkat
tartjuk. Száz főnyi foglyot ejtettünk.
Keleti hadszintér. Több orosz támadást
visszautasítottunk. Egyébként nem volt jelentősebb
esemény.
Délkeleti hadszintér. Sieniawától északra a
szövetséges csapatok támadásai kényszeritetiék
az oroszokat, hogy állásaikat feladják ésTarnogrod
irányában visszavonuljanak. Mackensen
vezérezredes erélyesen üldözi az ellenséget,
melynek sarkában van. Dzchnowot és
Lubacowot rohammal elfoglaltuk. A Nlemirow
jaworowi utat átléptük. Tovább délre
oroszok a Wereszyca irányában mentek vissza.
A Dnjcszter-rnocsaraktól délre a helyzet változatlan.
/I miniszterelnökség sajtóosztálya;
Zalaiak a Visztula mentén.
Harctéri visszaemlékezések.
Irja: Oác« Demeter.
Éjjeli szállás egy lengyel kastélyban.
Bent voltam a szobában. Egy pillanat latta
is átláttam a rossz pelroleum-lámpa vergődő
lényénél, hogy az eddigiekhez képest rendesen
bútorozott, barátságos hangulatu szobába
jutottam. Három emberrel állottam szemben,
akik riadtan, felháborodva és némán állottak
előttem. Az asztal mellől ugrottak föl, a
szemükben félelmet és haragot láttairi.
Éreztem, tudtam, hogy fölényben vagyok s
nyugodtan, majdnem szemtelenül, de szigorúan
néztem körül. Ugy tettem, mirtha a szobát
mustráltam volna. Sok látni való nem volt.
Balról két ágy jött párhuzamosan előre, a
szoba közepéig. Az ágyak előtt alacsony
asztal, három székkel. A szemközti fal mellett,
a szoba két végén egy-egy régi divatú szekrény,
közöttük egy mosdó-asztal és egy szekrény.
Az ágyak melleit éjjeli szekrények. Az
utcára egy ablak nyílik, a szoba túlsó felén,
alatta kis íróasztal nippekkel, aztán egy pohárszék
és újból egy szekrény, ez már mellettem.
A padlón néhány viseltes pokróc, a falakon
néhány szentkép olvasóval és rózsafüzérrel
körítve, több arckép,# néhány rajz, pár
akvarell és olajfestmény. \'Csupa kicsi kép.
szolid keretben, az arcképek közül mindjárt
első pillanatra föltűnik egy öreg ur délceg
lovasképe 8 egy fia:al nő bájoi, komoly arca.
A rossz petróleum-lámpa értékes, amik csillárban
függ, az ágyterítő finom damaszt, az
asztalon egyszerű vászon, az elköltött vacsora
visszamaradt foltjaival. Az egész fölött valami
ájtatos, furcsa illat leng,, nem ellenszenves,
de Idegenszerű. Hithű, régi módi szobák
illata ez, otthon is éreztük már olykor, de itt
valami különös zamattal terhesül, a lengyel
falu aromájával. Előkelőség és szegénység
b-zonytalan vegyüléke az egész szoba, de
tiszta legalább.
Mirf^zt persze néhány pillanat alatt összegeztem
s nem mulasztottam el azt sem, hogy
lopva megfigyeljem az idegeneket, akik szemben
állottak velem s rkik e pillanatban csak
qz ellenséget, az erőszakosan rájuk törő barbárt
láthatták bennem. Az igaz, hogy a külsőm
akkortájt alig kelthetett megnyugtató benyomást.
Beesett arcom körül sürü bozont
burjánzott, sáros és mocskos voltam a fülemig,
a Krakkótól eddig vezető ut összes nyomaival.
A jó emberek eddig egy szót sem szóltak,
hallgatlak, dühösen és izgatottan. A légharciasabban
egy magastermetü, őszfejü öreg ur
nézett ránt. Rögtön megismerszett rajta a
falusi nemes. Amint végignéztem, máris rokonszenveztem
vele. A hála mögött, fonnyadt,
ráncosarcu, sovány asszonyka, aki csöppet
sem titkolta, hogy a hideg rázza a félelemtől.
A harmadik a cseléd lehetett, kövérkés, jóindulatú
nőszemély s teljesen kifejezéstelen
arcCal bámult rám. Az asztalon két krakkói
lengyel újság, a „Czas" és a „Nova Reforma".
Könnyű volt eltalálni, hogy az öreg nemes
épen felolvasott a nőknek, mielőtt rájuk nyitottam
az ajtót. A „Nova Reforma" felnyitott
lapján primitív, ódon ókula feküdt.
Magam sem tudom már, hogy rögződött
ez ilyen pontosan az emlékezetembe, egy
percnél jóval rövidebb idő alatt. Éreztem
azonban, hogy itt az ideje, egy kis barátságos
irt vegyíteni a feszült hangulatba. Ezért
lehetőleg jóindulati hangon megszólaltam.
,— Dobre vecser.
Nem értettem, hogy mit feleltek, de a
hangjukból valami engedékenységet éreztem
ki, a nézésük egy kissé megenyhült. Ez volt
az első eset, hogy magamnak kellett szállást
rekvirálni s nem csoda, hogy hamarjában nem
tudtam, mivel folytassam a megkezdett beszélgetést?
A rövid tanácstalanságért barátságos
mosollyal igyekeztem kárpótolni őket, ami
nem is tévesztette el a hatást. Látták, hogy
lehet beszélni velem s egyáltalán nem táplálok
ellenséges érzelmeket irántuk. Mindazáltal
bizalmatlanok voltak még.
Szerettem volna megmondani nekik, hogy
békés ember vagyok, nem akarom bántani
őket, fáradt vándor vagyok és szeretnék
aludni. Ehhez azonban nem volt szókincsem,
lengyel tudományom mindössze pár szóból
állott. Eh, gondoltam, az öreg ur intelligensebb
embernek látszik, talán próbálkozzunk
meg a német nyelvvel.
- X ^\'SLTMT 1
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
P P R Í l P i n A Colmari borterr
t , , l u l i , l J i melési intézet, a
csász. és kir. földmivelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. mlchelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocid"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Asdseobraad-féle RÍ2RÉHP0K
( 1 2 % rézgdllc tartalommal).
Szicíliai párolt, kénpor,
I* Hoyuaga Rafflsliáacs. Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak :
SCHWARZ i s TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. ..Telefon szám 23.
1915. junius 521. zalai hírlap 12. oldal,
HÍREK.
fl pénzügyminiszter a nagykanizsai
bankokhoz. A nagykanizsai bankok a második
magyar hadikölcsönnél is, épp ugy mint
az elsőnél, hazafias buzgósággal dolgoztak,
hogy ez mennél inkább sikeres legyen. A
várakozáson fölül sikerült a második hadikölcsön
Nagykanizsán is. A pénzügyminiszter
most a nagykanizsai pénzintézetekhez a kővetkező
átiratot intézte:
„A hadi szükségletek tedezése céljából
kibocsátott második hadikölcsön jegyzése
folyó hó 7-ével lezáratván, a kölcsön kibocsátás
nagy sikere megállapítható. Az
ország pénzintézeteinek hatalmas hálózala
ezúttal is a maga egészében hazalias lelkesedéssel
állott a második hadikölcsön nagy
nemzeti fontosságú ügyének szolgálatába
és nagy oaaadással működött közre abban,
hogy a második hadikölcsön jegyzésébe
minél szélesebb rétegek és minél nagyobb
tőkék vonassanak be. Különösen ki kell
emelnem azt a nagy odaadást és fáradlsá-
\' got nem ismerő buzgalmat, amellyel a
pénzintézetek tisztviselői kara a közel négy
heti jegyzési időtartam alatt lehetővé tette,
hogy a jegyzések országszerte sima és
szakavatott lebonyolítást nyerjenek. Pénzintézeteink
és azok tisztviselői kara e működésűkkel
méltán kiérdemeltek az ország
háláját és elismerését. Ezért amidőn kifejezést
adok annak a meggyőződésemnek,
hogy a második hadikölcsönnel járó nagy
nemzeti és közgazdasági siker elérésében az
aláírási helyekül szolgáló pénzintézeteket
kiváló rész illeti, örömmel ragadom meg
az alkalmat, hogy a tisztelt igazgatóságnak
az elért eredmény érdekében kilejtett közreműködéséért
köszönetemet fejezzem ki."
Dr- Ferenczy Oyörgy és Vastag Vince
itthon- Két, kiséretnélktlli gyászfogat ballagott
be tegnap délulán a vasútállomásról a városba.
A két, felkoszoruzatlan gyászkocsin két ezüstszínű
koporsó volt. Az egyikben néhai
dr. Ferenczy Oyörgy nagykanizsai ügyvéd, a
48. gyalogezrednek Sjgnum laudissz.il és a
hadiékitményes III. oszt. katonai érdemk-\'rejtttel
kitüntetett tartalékos főhadnagya feküdt
átlőtt szívvel, a másikban pedig néhai Vastag
Vince, zalamerenyei kántortanító, a 48 ik
gyalogezred tizedese. Együtt mentek el ezelőtt
négy hónappal a inarsbatailonnal gyönyörűen
kivirágozva, együtt szenvedtek a kárpáti bérceken
lángoló hazafisággal és majdnem együtt
áldozták fel értékes életüket a hazáért, egy
sírba kerültek a zemplénmegyei Juhos község
temetőjében s most együtt érkeztek meg
örökre kihűlt testtel haza Nagykanizsára.
Félóra időkőzzel egyszerre fogják őket végső
jnhenőre is elhelyezni holnap délután a nagykanizsai
rk. temető halottasházából. Dr. Ferency
Oyörgy temetése ho\'nap, szombat délután i
órakor lesz, Vastag Vincét, Pál Gyula nagy.
kanizsai nyug. pénzeslevélhordó vejét pedig
fél 5 órakor adják vissza örökre az anya-
. födnek.
fl Dunántul! református püspök halála.
Budapestről telefonálja tudósítónk : liaksay
Sándor, a Dunántul! református egyházkerület
tavaly megválasztott püspöke az éjszaka
Kunszentmiklóson 83 éves korában váratlanul
meghalt.
Érettségi vizsga a felsőkereskedelmiben.
A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolábin
a jövő hét keddjén, f. hó 22 én kezdődnek
a szóbeli érettségi vizsgák. Az érettségin
miniszteri kiküldöttként ez évben is dr.
Mutschenbacher Viktor, a pécsi jogakadémia
nyugalmazott igazgatója fog szerepelni.
A NAQYKANIZSAI BANKEOYESÖLET
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG feljogusittatott,
hogy a magyar kl ályl kormány 1761 1915
rendekte értelmében AZ IDEI GABONATERMÉSRE
előlegeket nyújthasson. Mindazon
termelők tehát, akik Ily előleg-,
kölcsönre Igényt tartanak, szíveskedjenek
nevezett Intézethez fordulni.
Katonazene a Centrálban és a sétatéren.
A nagy siker, mellyel a bandwehrzenekar
mult szombaton a Centrál kávéházban bemutatkozó
hangversenyét tartotta,V azt a reményt
nyújtja, hogy a zenekar az immái
hármas cél érdekében is a legnagyobb eredménnyel
fog működni. A hármas cél: a harcoló
48-asoknak, a 20 as honvédeknek és a
12 ös Landwehreknek cigarettával való ellátása.
Holnap, szombat este második hangversenyét
tartja a Centrál kávéházban a pompás
szalonzenekar, mely első hangversenyével
meghódította közönségünk szivét és lelkét s
igy annak művészi kvalitásait nem kell újból
méltatni. Egyébként a holnap lapszámunkban
közlendő műsor mindennél többet fog mondani.^—
A Landwehrezred Jtivőszenekara holután
Vasárnap délután fog bemutatkozni a
sétatéren, hol a Központi Jóléti Iroda felnőttektől
20, gyermekektől 10 filléres belépSdijakat
szed. A bemutatkoió fúvószenekar pompás
játékán kivül a nagyszerű ligeti vendéglő
is csábossá teszi a vasárnap délutáni sétahangversenyt.
Harcszerű céllövészet Klskanizsa mögött.
A rendőrkapitányság figyelmeztet, h»gy ma és
még három napon át, mindenkor reggel 0
órától kezdve a Kiskanizsa, szepelneki major,.
Vöröshegy, Bajcsa és a Principális kanális
által határolt területen a 20. honvédgyalogezred
harcszerű céllövészetet tart — és ezért
a jelzett négy napon át a fentebb megjelölt
területet tanácsos dolog jó messze elkerülni,
mert az olt tartózkodás életveszélyes.
Éjféli tüz a Teleky-uton- Az éjszaki rémes
tflzílármára riadtak fel álmukból a felső
városrész lakói. Negyedórával éjfél előtt volt
a nagy riadalom, mely amialt támadt, hogy
a Tcleky-ut 52. számu ház kertje végében, a
katonarét közvetlen szomszédságában kigyuladt
egy kazal szalma és nagy lánggal égett.
A tűzoltóság és rendőrség a lehető legrövidebb
idő alatt a helyszínen termett és gátját
vetette a tüz terjedésének, aminek azonban
nem nagy veszedelme fenyegetett, mert teljesen
csendes nyári éjszaka volt és az égő
kazal közelében sehol gyúlékony anyag nem
állt. Ez a kis tüzeset a nagykanizsai tűzoltóság
részére nemrég beszerzett motoros fecskendőgép
bemutatója gyanánt szolgált. A
benzinmotoros szivaityugép igazán Ideális
tökéletességei ontotta a vizet és legalább tiz
ember munkáját takarította meg. A motoros
fecskendő alig félóra alatt végzett az égő
kazallal és éjfélután egy órakor már az utolsó
tűzoltó is hazavonulhatott a lüz színhelyéről,
ahol V^erbovecz Jánosnak mintegy 50 korona
kára esett. — A rendőrség még az éjszaka
megkezdte a nyomozást arra vonatkozólag,
mi okozta az éjféli tüzet, de mindeddig semmit
se sikerült megállapítani.
Oazdák és termetŐk figyelmébe. A magyar
kormány állal, gazdáknak és termelőknek
a termésre az 1761,915. számu rendelete
értelmében nyújtandó előlegek folyósítására
és lebonyolítására a Nagykanizsai Takarékpénztár
megbízást és felhatalmazást nyert.
Felkéretnek mindazok, akik ily előlegeket
igénybe venni óhajtanak, a szükséges felvilágosításért
a Nagykanizsai Takarékpénztárhoz
Nagykanizsa fordulni szíveskedjenek.
M E O N Y I L O T T I •••••• --
Szívós Antal mQórás és látszerész
uj Üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca. Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Felelős szerkesztő: QQrtlar István.
F I G Y E L E M ! !
Megérkezett Budapestről
plccoló-hesetiümíivész
10 tagból álló zenekarával
és minden O órától regnap
e s t e O geli 5 óráig nagy hanguersenyt tart az
Számos látogatást kér
• kiváló tisztelettel •
Feldmann József, tulajdonos.
U R• • A lM" J l• A K"oWifoingiló-irMtci p« . Tprkalol"o tWa
Junls 17. 18-án, csütörtökön és pénteken
DORR1T WEIXLER Berlin legbájosabb
művésznőjének felléptével ! A kamara zene Látványos életkép 3 felvonásban.
Sacsha H i r a d ó , aktuális felvételek.
A hűtlen Polldor, humoros.
Előadások hétköznap 6 éa 0 órakor, vatáréa
Ünnepnapokon 3, 5. 7 é« 9 órakor.
Rendet helyárak. - Battett
Z-3 közWÍTü?$7ett flu
i
Fried József ékszerésznél
Csengcry-út szám.
Egy magányos házat
2—3 szobával, esetleg kerttel
bérbe vennénk. — Ugyancsak
ejy keuéssé hasznúit uarrúsépet
megvételre hereiünk.:: Clm a Kiadóban.
4. oldal. ZALAI HIRLAP ISI5. Junius 18.
Mayer Károly
ruhafestő, »eg> tisztító, plissiro/ó 0* gó/mosö gyára
NAOVKANIZSA, - KÖLCSEV-UTCA 19. szán*
úyüjtótelep: Főtér, Korona-szálloda.
T*l*\'.« u l a M« SUrt«ny«lm i May*. »••«*.
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
a fehérneműt, inget A
I gallért és kézelőt g
és minden esyéb házfarlásl cIHket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
es pontosan eszközöl jutányos árban.
Hirdetések
felvétetnek =
MEGH2DIT9TÍUK
AVILÁG9T!
festő vállalata
Hafiykanlzscr, MafiyarrU. 23
jfpUhJ^l
§1 ®
$
Vezérképviselet:
GÜTENBEHG NYOMDA: UTOIIIBi.
(ívegcinitáblák
boni J. külföldi faer.zés mdudoy utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, Üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fOlszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA Csengery-ut 7. ^lÉIk sürgönyeim:
^ p p F ü u t e n b e r g n y o m d a
••
• •• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hiriap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomttott a kiadótulajdonosnál G u t e n b e r g - n y o m d a (Münz és Uoldbeiger) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 19. szombat 137. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
«IOflB*t*«l áram Helyben házhoz hordva I hóra I K.
KgjTM szia 4 fillér Vidékre, poitán . . 1 hóra 1*30 K.
Njllttér ét hirdetések megállapított árak szerint.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatalt Oatenberg-njromda Caengery-at 7. szám.
Telefon: Szerkcaztóiég 41. Kiadóhivatal 41.
pusztulásuk kezdetét jelentené. Az ellentétek
Angol-, Francia-, és Oroszország
között mélyen a múltban s a tradíciókban
gyökereznek s ezidöszerint csak
mesterséges álomban szunyadnak, de
A józan belátás és a becsületes ko- nem szűntek meg. S ha sor kerülne az
moly mérlegelés könnyű szerrel meggyőzheti
a semleges államokat arról,
hogy bármit Ígérgessen, akárminő mesebeli
aranyhegyeket csillogtasson is előttük
a megszorult entente, egyetlen népnek
sincs oka jót várni tőlük. Vizsgáljuk
akár az entente három főkolomposának,
Anglia, Francia és Oroszországnak
múltjából kínálkozó tanulságokat,
akár a jelenben ismeretes céljaikat és
törekvéseiket, vagy csak a közel mult
feszültségekben még egymással szemben
is kiélezett, agressziv izgatottságukat:
azonnal szembetűnik, hogy a két
előbbi állam kereskedelmében és iparában,
következőleg mindenkori kormányzatában
is gyógyíthatatlanul elhatalmasodott
a világhódítás szenvedélye, az a
vágy, hogy az egész földet a maguk
számára egyetlen nagypiaccá változtassák
; Oroszországot pedig valóban fonák
földrajzi helyzete kényszeríti hódító politikára.
Miután pedig vágyaik elérésére
és hódításaik megtartására feltétlenül
szükséges lenne, hogy az ezl esetleg
meggátoló népeket elnyomják, elkerülhetetlen,
hogy hadseregüket és erejüket
még az eddiginél is jobban fejlesszék
az összes nemzetek veszedelmére. S igy
ha a semleges államok annyira elvakulnának,
hogy segédkezet nyújtsanak az
entente-nak, saját romlásukat és elnyomatásukat
készítenék ezzel elő, amit
lehetetlen, hogy előre ne lássanak.
Az ententet ezúttal csakis a kényszerűség
hozta össze, hogy megpróbálkozzanak
Németország hatalmának megsemmisítésével,
mert a német hatalom
ezidő szerint egyformán útjában áll
mindnyájuk terveinek. De mihelyst sikerülne
neki Németországtól megszabadulni,
homlokegyenest ellentmondó érdekeik
azonnal szembentalálnák magukat
egymással, ami a fegyveres vételkedések
végtelen láncolatát eredményezné.
Mert nem lehet kélséges, hogy ugyanazzal
az elkeseredett haraggal, amellyel
most Németországot akarják romlásba
dönteni, azonnal egymás ellen fordulnak,
mihelyest Németország nem áll közöttük.
A tartós világbékét ezért egyedül az
biztosithatja, ha Németország és szövetségesel
megtörik az entente hatalmát és
hosszú Időte lehetetlenné teszik az entente-
államok részére egy hódító politika
folytatását. A világbéke csakis a német
„millilarlzmus" diadalán épülhet föl.
A ma még semleges államok sem
lehetnek kétségben az iránt, hogy az
entente diadala és a német militarizmus
v letörése egy végnélküli háborús korszak
és a saját elnyomatásuk, elvérzésük és
izgaljnallan küzdelemre e három nemzet
között, akkor bizonnyal nem haboznának
legelőször a többi népek boldogságát
és létét feláldozni, mint a hogy a
múltban is számtalanszor megtették.
Gács Demeter
A világháboru.
Grodeket bevettük
Lemberg előtt állunk.
Főhadiszállás A szövetséges seregek
ma hajnalban általános rohammal
bevették Grodeket és attól délre
Komarnot, a Lemberget nyugatról
fedező legutolsó megerősített helyeket.
A Lemberg előtt folyó nagy
csata óriási méretűvé fejlődött és
rettenetes hevességgel folyik.
— Hős csapataink minden ponton
óriási erőfeszítéssel támadnak. —
(Nem fölösleges megjegyzés e nagyszerű hírhez
annak a sokszor ismételt katonai szakmegállapitásnak
hozzáfűzése, hogy Lemberg
kulcsa Grodek s ha Grodek elesett, vele
együtt Lemberg is elesettnek tekintendő.)
Besszarábia kiüritése,
Menekülnek az oroszok.
Koppenhága. Az oroszok a besszarábiai
helyőrségeket sietve vonják hátrább
a birodalomba, szintúgy lázas sietséggel
ürilik ki az erődített helyeket is Besszarábiában,
mert a Keletgaliciából Oroszországba
tört osztrák-magyar seregek
rohamos előnyomulásban vannak kelet
felé.
Az olasz határon.
U] harcok - ul olasz kudarcok.
Sajtóhádiszállás. Az olasz hadszíntéren
különösen az Isonzo vonal mentén
uj harcok indúltak meg, melyek különösen
a Krn és Plava környékén rendkívül
nagy méretet öltenek, A 16-ról
17-ére virradó éjszaka az olaszok elszánt
kísérletet tettek Plava mellett,
hogy támadásukkal az Isonzó innenső
partján megvethessék lábukat. Az olaszok
minden erőfeszítése teljesen hiábavalónak
bizonyult, mert a dalmát gyalogezredek
gyilkos puskatüze óriási
veszteséggel véresen visszaverte őket.
A karinthiai és tiroli határterületen folyó
harcok is jelentékenyen megnövekedtek,
de a hadiszerencse itt is mindenütt
fegyvereink oldalán van.
Az Adrián
együttműködik az angol-olasz flotta.
Paris. Hivatalosan közzétették itt, hogy
az Adriai tengeren a mai naptól fogva
az angol és az olasz flotta együtt fog
működni. Ezen tengeri akció fő célja,
hogy az Adrián a német tengeralattjárók
bázisait felkutassa és azokat megsemmisítse.
A bolgár válasz:
az entente elutasítása.
Szófia. A tegnap nyilvánosságra
jutott bolgár válaszjegyzékről Szófiában
és egész Bulgáriában az a
felfogás vált uralkodóvá, hogy a
bolgár válasz az entente-államok
kategórikuselutasitásának felel meg,
Beavatott helyről jelentik, hogy a
Bulgária és Törökország között a
két állam kQIŐn megegyezését célzó
tárgyalások folyamatban vannak,
A blokád.
Rotterdam. A londoni Times jelenti,
hogy a junius hónap eddigi folyamán a
német tengeralattjárók 73 angol hajót
pusztítottak el. — Az angol világlap
keserű szemrehányásokkal panaszkodik,
hogy az angol admiralitás ellenintézkedései
mily gyengék, mig a németek tengeralatti
akciója mindinkább erősödik.
Putnik nagybeteg.
Szólia. Nisből jelentik, hogy Putnik
vajda, a szerb vezérkari főnök súlyosan
megbetegedett és állapota teljesen reménytelenre
fordult.
Varsó légi bombázása.
Koppenhága. Az orosz hadiszállásról
jelentik, hogy Varsót és az annak környékén
lévő orosz várakat az utóbbi
napokban mind sűrűbben bombázzák
német aviatikusok, A legutóbbi bombák
Varsóban igen nagy anyagi károkat
okoztak.
A medve bőre.
ii.
2. o l d a l . ZALAI HlRLAP* 1915. junius 19.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. Sieniawától északra csapataink
üldözés közben orosz területre nyomultak
előre. Kiérték a Krzeszowtól északra
emelkedő magaslatokat, a Tancw lapályát és
megszállották Tarnogrodot. A San alsó folyása
és a Dnjeszter között álló orosz erők
is több ponton hátrálnak. Cieszanowot és a
magaslatokat a helységtől északra elfoglaltuk.
Lembergtól nyugatra, a Vereszyca folyó mentén
folyik a harc. E folyótól keletre csapataink
egyes helyeken megvetettek lábukat.
Dnjeszter felső folyásától délre oroszoknak
heves harc után lityniai állásaikból Kolodruti
felé kellett visszavonulniuk. A Dnjeszter mentén
a helyzet változatlan. A Pflanzer-hadsereg
keleti csoportja a Dnjeszter és Pruth között
az oroszok nyolc rohamát véresen viszszaverte.
Az ellenség, mely kétségbeesetten
erőlködött, hogy vitéz csapatainkat Bukovinában
visszaszorítsa, ágyutüzünkben súlyos
veszteségeket szenvedett és menekülve rohant
vissza. Nyolc tisztul. 1200 főnyi legénységet
fogtunk el és három gépfegyvert zsákmányoltunk.
Olasz hadszintér. Az olaszok ujabb előretörései
az Isonzo-fronton ép oly kévésé vezetett
sikerre, mint eddig Plavánál. Derék
dalmát csapataink tegnapelőtt este és éjjel
visszaverték egy olasz dandárnak támadását.
Tegnap az ellenség ismét támadott, de újból
visszaverték. Az olaszok vesztesége ugy itt,
mint a Krn területén igen súlyosak. A ellenségnek
a Ploeken vidékén, valamint Monté
Coston hegyen megismételt támadásait szintén
visszautas\'totbik. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Ellenségeink áttörési
kísérleteiket Arrastól északra hasztalan folytattak.
Az angolok L\' Abasse csatornától
északra ujabb veszteségeket szenvedtek. A
támadó csapatok megsemmisültek s csak egyes
emberek menekültek meg. Közvetlen Loretto
magaslattól északra önként feladtunk egy átkaroló
tüzelésnek kitett árokrészt. Egyébként
az ellenséges támadásokat visszavertük. Junius
tti-a óta az Arrastól északra fekvő harcmezőn
17 tisztet és t>47 főnyi legénységet fogtunk
el. A/, argonokban visszautasítottunk
gyenge ellenséges előretöréseket. A Vogézekben
a harcok Metzerallól nyugatra még folynak.
Keleti hadszintér. Előnyomuló orosz osztagokat
a német lovasság Szymsza szakaszon
tul vert vissza, jelentékeny ellenséges erőknek
Davina ellen intézett támadása meghiusult.
Délkeleti hadszíntér. Tarnogrodtól két oldalt
a szövetséges csapatok éjjel visszaverték
az ellenséget a Tanew-szakasz felé. Mackensen
vezérezredes többi seregei a megvert
oroszokat az előkészített grodeki állásba kergették.
A Dnjeszter fronton Stryjtől északra
a helyzet változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Zalaiak a Visztula mentén.
Z-3 középiskolát véízett fiu
tanulónak felvétetik
Fried József ékszerésznél i
Csengery-üt 5. szám.
Harctéri visszaemlékezések.
Irja: Oáca Demeter.
Éjjeli szállás egy lengyel kastélyban.
Mit mondjak neki, hogy biztosan megértse ?
Kérdő arcot vágtam s egy lendületes mozdulattal
jeleltem, hogy körfll óhajtanék nézni a
házban. Azután hozzátettem:
— Kvarlier? Offlzleren V
Az öreg ugylátszik tisztában volt vele. hogy
mit akarok, mert jóindulatúan dohogta:
— A , já. Tak, tak. (Igen, igen.)
A szavakat öregesen szét harapta sárgásfehér
bajusza alatt s egy percre a nagyapám
jutott az eszembe. Azzal fogta a lámpát és
morogva megindult. Kiment az ajtón s intett,
hogy jöjjek utána.
Kiléptem a kapubolt alá s egy gyors pillantással
körülnéztem. Jobb felől korlátos \\ falépcső
indult a magasba és elveszett a sötétben.
A lépcső mellett homályos folyosó vezetett
a ház belsejébe. A kapubolt baloldalán,
szemben a kis szobával, ahonnan kiléptünk,
kétszárnyú, nagy ajtó volt, rajta krétafölirás:
Für Regimentsstab.
Az öreg kezében a lámpával fölnyitotta az
ajtót. Hatalmas, tapétás terembe jutottunk,
amelyben egy óriási, barna ládán kivül semmi
egyéb sem volt. A teremnek három, nagy
ablaka nyílott az utcára. Ezután egy még nagyobb
terem következelt, szintén tapétás.
Ebben már bútorok is voltak. Az utca felé
ugyanolyan három ablak, köztük egy filigránmüvü
Íróasztal s a tu\'só végén, — ó egek, —
egy pompás, aranyozott, virágos szövetű
rokokó kerevet. A szoba közepén terjedelmes
asztal, hosszú paddal s a fal mellett gyönyörű,
ódon pohárszék és egy impozáns,
domborművekkel díszített fayence-kályha. Az
ajtóval szemközti faban üveges ajtó. Odalépek,
szép kis terraszra nyílik, a háltérben
a kert, havas, kopasz bokrokkal és fákkal. A
pohárszék mellett még egy nagy, kétszárnyú
ajtó voll.
Az öreg köhint egyet-kettőt.
— AIso, — mondja, — gut ?
— Dobre, — felelem neki, mert mi egyebet
mondhatnék ?
Az öreg fogja a lámpát és szó nélkül megy.
Hallom, hogy csapódnak az ajtók, egyedül
vagyok, sötétben, az ablakokon gyér világosság
szűrődik be.
A termeket tehát már lefoglalták, az ezredtörzs
számára. Az ezredtörzs azonban még
nincs itt s ma éjjel legalább jól alszom. A
kérdést ezzel el is intéztem, most már csak
szalmáról kell gondoskodni.
Először is le a bornyuval. Lehányok magamról
mindent s megkönnyebülten, boldogan
nyújtózom végig a kereveten. Nem tudok
megtagadni magamtól néhány percnyi ábrándozást
a kereveten. Félkilenc van, odahaza
Kanizsán most néptelenedik el a korzó. Az
emberek és a drága nők hazamennek vacsorázni,
a Centrálban, — mert\' szombat este
van, egy hete, hogy elindultunk Kanizsáról, —
a Centrálban már hangolja a cigányzenekar
a hegedűit, néhány perc tnulva érkeznek a
kávéházba a javíthatatlan agglegények. Kis
törzsasztalunk a sarokban benépesül. Elsőnek
Halics ur jön föl a szuter<?nből és izgatottan
érdeklődik a legújabb Höferek után, hogy
beszámolhasson a barátainak. Beck és Bún
ügyvéd urak talán már uniformisban vannak
és nem jöhetnek, a többiek azonban pontosan
megjelennek. Krausz ügyvéd ur kaján derűvel
trónol az asztalfőn, ő végképen hadmentes.
(Azóta már boldogtalan barátom is a hadsereg
tagja lelt, aki alig várja az öreg 42-sök behívását.
A szerk.) A kávéházat betölti a frissen
főzött feketék rokonszenves illata. Kilenc óra
felé már a hölgyek is megjelennek, estélyi
toalettében. A törzsvendégek egy része, tekintettel
a zenére elhatározza, hogy moziba
megy, fölcihelődik és belevegyül abba a tarka
népvándorlásba, amely Armuth és Holzer
fénybarlangjai felé hullámzik ; más részük pedig
a kártyaasztalokhoz vonul. A korzó és a
Vasut-utca szintén megtalálja a maga közönségét,
mert az idő egészen kitavaszodott. A
vasút felől harsogva rohannak az „Az Esf-es
rikkancsok. A legelsőt Ötvös ur veszi meg a
Szemere-utca sarkán. A Zrínyi Miklós-utcán
ütemesen kopogva halad végig a katonai
készenlét, a korzó ivlámpái aggodalmaskodva
pislognak, Makoviczkyék bezárják a boltot.
A Centrálban, a Szarvasban és a Koronában
tombol a zene, a sűltgesztenyések fölszedik
a cók-mókjukat és hazamennek, a detektív
két csavargó lányt kisér be, a billlárd-asztalokon
perdülnek a golyók, Scherz Pista rövid
habozás után a Centrálból átmegy a Szarvasba,
de meggondolja magát és visszatér. A Kazinczyutcán
kocsik robognak a vasútról, a padokon
fáradt emberek ábrándoznak... s én itt ülök
Rogowban, háromszáz méternyire a Visztulától
és az orosz svarmlénlálól, sötét szobában,
künn hideg van és egy lélek se jár, a kopasz
fák meredten és szomorúan néznek be az
ablakon s a kezem riadtan simítja a rokoko
kerevet virágos szövetét.
Ez bizony igy van s ma este még a századnál
is jelentkezni kell. Még egyet nyújtózok,
aztán a kenyérzsákból előkeresem a gyertyát,
meggyújtom s az asztalhoz erősítem. A gyertya
nagyon szánalmasan világit, a terem homályos,
de nem fest rosszul. A tapéták nagyon szépek.
Szeszélyesen összefonódó girlandok között
tömzsi amseitek rugdalóznak kövérkés lábacskáikkkal.
HÍREK.
Pásztor Irma — zenetanár. Kitűnő löldink,
Pásztor Miksa nagykanizsai zenetanár
leánya, Pásztor Irma zongoraművésznő, miután
tanulmányait a m. kir. országos zeneakadémián
a legelső magyar mestereknél befejezte,
szerdán, folyó hó 16-án tette le utolsó
vizsgáit és oklevelet nyert, mely szerint Pásztor
Irma — államilag képesített oki. zenetanár.
A jeles zongoraművésznő jövendő tervei
között szerepel elsősorban az, hogy a zeneművészet
mekkájában, Berlinben fog hangversenyezni
s onnan indul művészi turnéra.
Mindez azonban csak a változott idők programmja
lehet, mert „inter arma silent Musae."
fl Febér 8zlv a katonaárváknak. Van
Nagykanizsán egy csendben, mondhatni, szinte
titokban működő bájos társaság, — csupa
fiatal urilánykák a tagjai — mely bámulatos
tevékenységgel szolgálja a hadi jótékonyságot.
Fáradságot nem ismerő szorgalommal dolgoznak
serény ujjacskáik reggeltől estig a legkülönbözőbb
kézimunkákon, amiket eladnak és
a befolyó pénzt egyszer a sebesülteknek, másszor
a vak katonáknak adják. A Fehér Sziv
találó elnevezése a bájos leánytársaságnak,
mely a vázolt módon, már több száz koronát
juttatott különböző háborús jótékonyság céljaira.
Ma ismét hatvan koronát küldött hozzánk
a Fehér Sziv, hogy azt a kanizsai katonaárvák
segítségére fordítsuk. Az aránylag Igen
szép összegecskét átadtuk a Központi Jóléti
Irodának, mely azt a megjelölt célra fogja
t
1915. junius 521. zalai hírlap 438. oldal,
i^diianí- A Fehér Szívnek pedig a szegény,
jpjtlinná lett kis kalonaárvák nevében hálás
köszönetet mondunk és áldozatkészségüket
követésre méltó példa gyanánt állítjuk a világ
A körmendi vásár és a kolera.
Hivatalos értesítést vettünk arról, hogy
a f. hó 24-ére (jövő csütörtökre) kitűzött
körmendi országos vásár a Körmenden
előfordult koleragyanus esetek
miatt elmarad.
flz ausztriai 18 évesek bevonulása- A
honvédelmi miniszter rendelete érkezett ma
a nagykanizsai városházára, mely szerint az
1897. évben született (18 éves) osztrák honosságú.
katonának besorozott népfölkelök nem
az eredeti bevonulási terminusuk gyanánt
megállapított julius 15-én, hanem augusztus
1.5-iv/ tartoznak katonai szolgálatra bevonulni.
E hír megértéséhez tudni kell, hogy Ausztriában
már egy hónappal ezelőtt meg volt a
18 évesek sorozása. \\
fl Néptakarékpénztár részvénytársaság
Nagykanizsán az 1761 905. M. E. számu
kormányredelet alapján a m. kir. Postatakarékpénztár
által termény előlegek nyújtására
kijelöltetvén földbirtokosoknak és bérlőknek
az iuci terményeikre előleget nyújt a
miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó
ö\'/iVo kamatra.
Kezdődik a footballtrénlng. A háboru kitörése
tavaly\' nyáron hirtelen végét szakította
annak a szépen indult sportéletnek, mely a
Nagykanizsai Tornaegylet (az NTE) müvelése
alatt a katonai gyakorlótéren a legszebb eredményekkel
virágzott. A közeli napokban azonban
újra megkezdődik a sportok sportja, a
labdarúgás a katonaréten. A tornaegyletnek
mintegy 25 tagja, valamennyien régi gyakorlott
játékosok, vasárnap délután 5 órakor
újból megkezdi a footballtréninget a katonaréten.
Két tizenegy tagu csoportban kezdődnek
a gyakorlatok, amiket ezúttal is Prikkel
József délivasuti hivatalnok, a tornaegylet
agilis tagja fog vezetni. A tornaegylet footballjátékosai
több matchra készülnek, melyek
közül néhányat vidéken fognak játszani. Nagykanizsán
a tornaegylet a Központi Jóléti Iroda
hadijótékonysági céljai javára rendez legközelebb
nagy mérkőzést. S ezzel a Nagykanizsai
Tornaegylet is beáll a háborús jótékonyságért
áldozók sorába.
Megszűnt a hadlmenetrend. Ma, szombat
éjféltől kezdve a Délivasut nagykanizsa—barcsi
és nagykanizsa—pragerholi vonalain a hadimenetrend
megszűnésével ismét a normális
vasúti forgalom lép életbe.
fl Jóléti Iroda munkaközvetítése. A
Központi Jóléti Iroda Népiroda osztálya munkát
keres: 1 favágó, 1 házmester, 5 takarítónő
V , \' ^ i s 2 irodaszolga részére. — Munkát szerez:
1 bonne, 1 kovácssegéd, 1 malommunkás,
1 miudenesleány és 5 takarítónő részére.
Sürgősen felszólítjuk a t. munkaadókat, hogy
munkásszükségletüket a Központi Jóléti Iroda
Népiroda osztályával (Csengeri-ut 5.) tudassák.
\\ f l mai és botnapi katonabangverseny.
A 12-ös Landwehrezred zenekara, sőt zenekarai
(mert egy vonós és egy tuvós zenekarról
van szó) zenei élvezeteknek egész tömegével
fogják két napon át, ma és holnap, a
nagykanizsai közönséget szórakoztatni. Ma,
szombat este, mint már jeleztük, a Centrál
kávéházban tartja második hadsegélyző-hangversenyét
a kitűnő szalonorchester, melyben
egy zongora is szerepel. Tizenkét nagy pontból
álló műsorral rukkol ki ismét a jeles
zenekar ma este. E műsor fénypontja lesz
annik második száma. Verdi „Nabukodonozor-
cimü remek operájának nagy nyitánya.
Dvorák; Linké és mások fülbemászó, gyönyörű
zenéje szerepel még a nagy műsoron,
mely valóban nagy műélvezetet fog nyújtani
a ma esti koncert publikumának. — Holnap,
vasárnap délután, mint már szintén jeleztük,
a sétatéren muzsikál a fúvószenekar, ahol a
sétahangversenyt rendező Központi Jóléti
Iroda egyéb meglepetésről is gondoskodik.
Nevezetesen a katonazenekaron kivül holnap
délután mindhárom helybeli cigányzenekar is
hangversenyezni fog a sétatéren, hova mindössze
20 filléres (gyermekeknek 10 filléres)
belépőjegyek szólnak.
Munkatársakat keres a Jóléti Iroda. A
nagykanizsai Központi Jóléti Iroda azzal a
kéréssel fordul Nagykanizsa város mindkét
nembeli vakációzó tanuló ifjúságához,- hogy
közülük mindazok, akik szabad idővel rendelkeznek
és jó írásuk van, — legyenek
segítségére a Jóléti Irodának, melynek tizenhét
osztályában meglehetős hiánya van a lelkes
munkatársaknak. Meg vagyunk arról győződve,
hogy a hazafiság tiszta idealizmusával elteit
tanuló ifjúságiink és fiatal hölgyeink a legnemesebb
hivatásu nagykanizsai közintézményt,
a Központi Jóléti Irodát a legnagyobb készséggel
hajlandók munkájában támogatni és
tömegesen fognak ott szolgálattételre jelentkezni.
A lelkes ajánlkozók szíveskedjenek a
Jóléti Irodának a városház I. emeletén lévő
központi helyiségében jelentkezni.
fl IS évesek Önkéntes! kiegészítő vizsgája.
A honvédelmi miniszter értesítette a
várost, hogy a népíöikelői bemutató szemlén
alkalmasnak talált 1897-ben született hadkötelesek
közQI azok, akik az 1914—15 tanévben
valamely tanintézetet rendesen látogattak,
amelynek elvégzése az önkéntes! Jogosultságot
nyújt, — önkéntesi kiegészítő vizsgát
tehetnek. Az iskolai tanulmányi eredmény a
kiegészítő vizsgára való bocsdjtás elbírálásánál
nem mérvadó. A vizsgák julius 5-én kezdődnek.
Az 1897, 93 és 94-ben született s ujrasorozásnál
alkalmasnak talált népfölkelőkötelesek
is folyamodhatnak kiegészitó vizsga letétele
végett.
A NAOYKANIZSAI BANKEGYESÜLET
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG feljogosittatott,
hogy a magyar királyi kormány 1761 1915
rendelete értelmében AZ IDEI GABONATERMÉSRE
előlegeket nyújthasson. Mindazon
termelök tehát, akik ily elölegkölcsönre
Igényt tartanak, szíveskedjenek
nevezett intézethez fordulni.
fl nyári salsonra ajánlok és készítek
csakis a legjobo önműködő ablakrolettákat
minden nagyságban és minden színben, úgyszintén
ablak-vankosok, ottományok, divanyok,
nudracokat igen olcsó áron Scherz Lujza
utóda Nagykanizsán.
Gazdák és termelők figyelmébe. A magyar
kormány állal, gazdáknak és termelőknek
a termésre az 1761,915. számu rendelete
értelmében nyújtandó előlegek folyósítására
és lebonyolítására a Nagykanizsai Takarékpénztár
megbízást és felhatalmazást nyert.
Felkéretnek mindazok, akik ily előlegeket
igénybe venni óhajtanak, a szükséges felvilágosításért
a Nagykanizsai Takarékpénztár-bot
Nagykanizsa fordulni szíveskedjenek.
Felelős szerkesztő: Gürtler István.
MEG N Y Í L O T T I
Szívós Antal műórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Szép, fehér és tarka babot
1* *1 •R • A N I• A Kmuoi(uzng;ól-uk(écip 4 . Tpfalítolont aT.ti
Szombat-vasárnap, junius 19—20-án
A látomány látványos fantasztikum 3 felvonásban.
Háborús ABC, aktuális. Az életmentő ló
amer. dráma. Jébi mint küldönc, hum.
A zsugor! öröksége, vigjáték. Hadiujság
A kissebes! gránitbánya, term. felvétel.
Előadások hétköznap 6 éa 9 órakor, vaaárés
ünnepnapokon 3. 5. 7 és 9 órakor.
F I G Y E L E M ! !
Megérkezett Budapestről
r j i • •
plccoló-heíedümüvész
10 tagból álló zenekarával
és minden g órától regnap
e s t e geii 5 óráig
M I M I
tart az
azonnal szállíthat
Scherz Lujza utóda Nagykanizsa.\' z
Számos látogatást kér
• kiváló tisztelettel •
Feldmann Józsel, tulajdonos.
Tisztelettel értesítem a t. közönséget,
hogy a pragerhof! vonal hadimenetrendje
miatt, — mely tudvalevő óriási
késésekkel jár, — a ,,Petánczi ásványvizet"
kocsikkal kell szállíttatnom,
miért is kénytelen voltam a vizárakat
üvegenként 2 fillérrel
felemelni. Remélve az>, hogy t. vevőim
eme fuvartöbbletel méltányolni fogják
s megrendeléseikkel megbíznak, vagyok
kiváló tisztelettel
FLEISCHfiCKER IGNÁC
a „l\'etánczi ásványvíz"
kizárólagos elárusítója.
4. oldal. ZALAI HIRLAP 1915 junius 19.
Egy mosdnyos húzat
2—3 szobával, esetleg kerttel
bérbe vennénk. — Ugyancsak
ejy Kevéssé hasznúit varrógépet
megvételre keresőnk.:: Cim a kiadóban.
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
D C P f l P I I I A Colmart borterr
l l l l U u l U a melési intézet, a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium,
a görczl, spalatói, st. mlchelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár. udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szólök
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Ascbenliraod-féle RÉZRÉHPOR
02"o rézgdllc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I1 Hayunga Rolflohúacs. Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak :
SCHWARZ és TADBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
a y e r K á r o l y
ruhatotó. vegytisítitó. plissiro/ó és gózmosó gyára
NAOYKANtZSA, - KÖLCSEV-UTCA 19. szám.
Gyüjtótelep: Főtér, Korona-szálloda. í m
Tataion aiám 2*1, Sürgönyeim > M«yar faató.
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
Li fehérneműt, inget
f i gallért és kézelőt
és minden ejyéD ftdztartdsl cikket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
és pontosan eszközöl jutányos árban.
Hirdetések
f e l v é t e t n e k
festő vállalata
, Hasykanizsa, Mafiyar-u. Z3
H W B mi T i m i i— apatit
boni S külföldi faerezés
mdrvúoy utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékOnk
magasan fejlett IzlésDnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA i
Csengery-ut 7. ^plk sürgönyeim:
^ÉÉlF\' Gutenbergnyomda
•••• M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
• Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a ttiaiMlulaJdcinoiiNlI Ottttnbfrj.njomía (Mini c. UoltibYigtr) Nagykanlau.
I l t . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 21. hétfő , 138. számj ZALAI HIRLAP t á r s a d a l m i és közgazdasági napilap.
* 10 \'laetéel i Helyben liA/Mo/ tiorúvn 1 hóra I K.
i t Am 4 l i l ^ r \\ lüofcre, po*tan . 1 liOrc 1*50 K.
Nyilttér 11 hkdrté<i\'k n.t-t<rilIapitott aruk xzerirU.
Alapltot\'a :
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: OutenbcrK-njromda Ctengary-nt 7. azAaa.
Telefon: Szerke«tó»*g 41. Kiadóhivatal 41.
tóan meggyőződhetünk arról, amit tu- hang mögött rejtőzik s amit a semlelajdonképcn
fölöslegesnek látszik bizo- geseknek is okvetlenül észre kell vennyitani,
hogy a jelszó — a militarizmus niök: hogy az entente diadalával a
letörése — mennyire üres ,és tartalmat- tulajdon megsemmisítésüket készítenék
lan, akkor nem lehet semmiféle kélsé- elő. Gács Demeter
Hogy milyen ellentétek vannak Francia günk aziránt, ami a pusztába kiálltott
és Angolország között, annak bizonyítására
köteteket lehetne meríteni a múltból,
de a jelenből is. Nelson, az angolok
nemzeti hőse állandóan hangoztatta
s élete jelszavául ttizte ki, hogy: • gyűlöld
a franciát, mintáz ördögöt!* Franciaországgal
nem boldogulhalunk niáskénl,
csak ha teljesen leverjük !« — „Le,
le, le az átkozott franciákkal!" Mindez
elpusztíthatatlanul ma is ott él az angol
nép szivében s ha egy időre ki is szorította
onnan a németek elleni gyűlölet,
a jóval régebbi angol-francia gyűlölet
(amely Európa történelmének minden
lapján véres és rettenetes nyomokat hagyott)
csak alkalomra vár, hogy újból
lángra lobbanjon s elégessen, a tüz és
a pusztulás martalékává legyen mindent
maga körül. S az alkalom nincs messze,
nagyon is közel van. Elég ha arra a
vilnros erejű és mindenképen indokolt
felháborodásra gondolunk, amellyel a
franciák ezidőszerint még tűrni kénytelenek
az angolok önkényes magatartását
és „végleges" berendezkedését északnyugati
Franciaországban és Flandriában.
Anglia szövetsége már magában is
lesújtó kritika Franaiaország részére.
Mert mit jelentene ez mást, minthogy
Anglia veszedelmesebbnek és erősebbnek
ítéli Németországot s előbb a fenyegető
germán hatalommal akar végezni, ugy
vélvén, hogy Franciaországgal még mindig
rá ér elbánni azután is. S csupán
Franciaországnak ez az előlegezett lebecsülése
adhat bátorságot Angliának
arra, hogy az angol csapatoktól megszállott
francia területen már is a reménybeli
gazda módjára viselkedjék,
úgyszintén mindazon gyarmatvidékeken,
ahol eddig vitás volt angol vagy a
francia érdek jogosultsága. Franciaország
józan fejei most már alkalmasint
kénytelenek belátni, hogy Anglia a verembe
jutott állatok meséjének megismétlését
tervezi velük s Németország
után legközelebb őket óhajtja fölfalni.
Sejteni eddig is lehetett ezt, de az
angol szemérmetlenség most már annyira
ment, hogy az előkészületeket is sorra
megteszi Franciaországgal ellen, álombeli
programjának végrehajtására. A
német militarizmus bukása egy századokra
terjedő falánk és vérengző militarizmust
vonna maga után, amely felemésztéssel
fenyegeti egész Európát. S
ezt ne tudnák a semleges államok ?
Az entente üres jelszava annyira tudná
lelkesíteni őket, hogy a béke helyett
a háborút válasszák? Avagy az entente
bőkezű ígéretei vakítanák el ennyire a
semleges államokat ? Ha kézzel fogha-
A világháboru.
Budapest. A Magyar Távirati Iroda Jelenti
telefonon: Ha délután fél 1 órakor érkezett
a Sajtóhádiszállás távirati Jelentése, mely
szerint a német és osztrák-magyar csapatok
a U/ereszyca fronton tegnap újból úöntőleg
megvert orosz seregek Üldözése közben ma
reggel közvetlenül Lemberg alá érkeztek. Az
általános támadás Lemberg ellen még ma
megkezdődik.
ttlkolDjeulcs - ü MMraról.
Zürich. Az orosz hadseregnek betegállományba
retirált fővezére, Nikolajevics
nagyherceg így nyilatkozott a Züricher
Tagblait haditudósítója előtt;
— Oroszországot az események
igen súlyos megpróbáltatással sújtják,
de nem adom fel a reményt,
hogy ez még másképpen is lesz.
A nagyherceg kijelentette még az
újságírónak, hogy állásba többé nem
tér vissza, meri a háború megörülte az
idegrendszerét, igen láradt és csak pihenésre
vágyik. Forradalom Oroszországban.
Bukarest. Azok a forradalmi jelenségek,
amik a mult héten Moszkvában
mutatkoztak először, s amelyek azóta az
ó-orosz fővárosban az utca rémuralmára
vezettek, lassanként egész Oroszországba
szétterjednek és mind nagyobb hullámokat
vetnek. A moszkvai kormányzóság
kerületében több mint 60 házat elpusztítottak
a zavargók és a legtöbb helyen
rémes tüzeket okoztak. A smolenszki
kormányzóság kerületében két nap óta
mindenütt véres utcai harcok folynak a
katonaság és főleg a katonának bevonulni
vonakodó munkásság között. A szentpétervári
Nikoláj-pályaudvaron egy vasúti
küldeményt fedeztek fel, melyben
forradalmi nyomtatványok, fegyverek,
muníció és bombák voltak. Az orosz
nép torkig van a háborúval, melyet még
súlyosabbá tesznek a rettenetes veszteségek
és folytonos kudarcok. A Bukarestbe
érkezett jelentések szerint az orosz
forradalom olyan méreteket kezd ölteni,
hogy annak megfékezésére nem lesz elég
semmi f e g y v e r e hatalom,
Sajtóhádiszállás. Az olasz hadszíntéren
a 17-én és 18-án történt véres kudarcok
óta még mindig viszonylagos nyugalom
van, melyet csak jelentéktelen
határcsatározások zavarnak az 500
kilométeres front némely pontján. Megállapítható,
hogy az olaszok ma ugyanott
tartanak, ahol ezelőtt három héttel,
az \'olasz hadüzenetet követő nyolcadik
napon voltak.
Bulgária - mellettünk.
Végzett az antanttal.
Bukarest. Az >Universul« közli azt az
illetékes helyről vett értesülést, mely szerint
Bulgária magatartása immár véglegesen
meg van határozva. — A szófiai
entent-követeknek minap átadott ismeretes
bolgár válaszjegyzék után megállapítható,
hogy az entente minden kísérlete, hogy
Bulgáriát az oldala mellé vonja, teljesen
eredménytelen maradt. A Duna déli partján
levő királyság, ma jobban mint valaha,
meg van arról győződve, hogy
nemzeti ideálját, Macedónia bekebelezését
csak a központi hatalmak győzelme
által érheti el. Éppen ezért Bulgária azon
napig meg fogja őrizni jóindulatu semlegességét
Ausztria-Magyarország, Németország
és Törökországgal szemben,
amely napön elérkezettnek látja az időt
Macedónia megszállására. Az antant
már meggyőződött róla, hogy ki
van zárva annak a lehetősége, hogy
a bulgár királyságot maga mellett
akcióba vonja és éppen ezért már
nem is tesznek többé lépéseket
Szófiában.
Főzik Romániát.
Bukarest. A bukaresti orosz követ
szombat délelőtt újból meglátogatta
Bratianu román miniszterelnököt, kinél
hosszabb ideig tartózkodott. Az orosz
követ és a miniszterelnök tárgyalásából
semmi sem szivárgott ki a nyilvánosságra.
Lemberg alatt állunk. nem boldogulnak az olaszok.
A medve bőre.
2. oldal. ZALfll HÍRLAP 1915. junius 21.
Rimini bombázása.
Berlin. A berlini lapoknak jelenlik
Luganóból, hogy az osztrák-magyar hadihajóknak
annál a bravúros támadásánál,
melyet tegnapelőtt-az olasz partok
ellen intéztek, Riminiben hadihajóink
ágyúi több mint 20 embert megöltek és
50-nél többet megsebesítettek.
saiból is meghátrált ma éjszaka az ellenség,
melyet az osztrák-magyar csapatok erélyesen
szorongatnak. A Dnyeszter mocsarak és a
Stryj torkolata között az ellenség a Dnyeszter
déli partjait kiürítette.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
A halál a sorokban.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. A szövetséges hadsereg
tovább folytatott erőteljes oííenzivája tegnap
a Magierow-grodeki csatában az ellenséges
hadsereg fölött aratott ujabb teljes győzelemmel
járt. A hős szövetséges csapatok támadása
heves harc után megingatta az orosz
arcvonalat és már délutáni órákban át volt
törve az ellenség állása. Mackensen vezérezredes
hadseregének a Magierow körül levö
támadási területen az ellenség megkezdte a
visszavonulást. Ravaruska és Zolklew felé.
mialatt a Vereszyca mellett még elkeseredett
ellentálást fejtett ki, éjjel a Böhm-Ermelli
hadseregének csapatai rohammal elfoglalták
az ellenséges állásokat a lembergi mUut mindkét
oldalán. Ennek a hadseregnek többi hadtestei
ugyanakkor mindenütt benyomultak az
ellenség főállásába. Hajnali 3 óra óta az oroszok
visszavonulóban vannak az egész csatavonalon
ugy Lemberg* felé, mint a várostól
északra és délre. A szövetséges hadseieg üldözi
őket. lljból a foglyok ezrei és nagymennyiségű
hadianyag jutott a győztesek kezére.
A Felső-Dnjeszternél a2 ellenség megkezdte
állásainak kiürítését. A Pllanzer-hadsereg
arcvonalán az oroszok több helyen újból
támadtak, de igen jelentékeny veszteségeik
mellett visszaverettek.
Olasz hadszintér. Miután az olaszoknak
gyenge támadásait Piave, Ronchi és Monfolcene
környékén visszautasítottuk, az Isonzo
arcvonalon tegnap megint nyugalom állott be.
Az ellenséges tüzérség itt és a karinthiai határon
eredmény nélkül tüzelt erődítményeinkre.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. A Labassei csatornától
északra és Arrastól északra fekvő arcvonalon
az ellenség több részleges támadását visszavertük.
A Vogézekben a franciák Münstert
hevesen lövik. A Fecht és Lauch völgyében
és ettől délre megismételt ellenséges támadások
eredménytelenek maradtak.
Keleti hadszintér. Savle és Augusztow vidékén
az oroszok vonalai ellen való előtöréseink
ujabb ellenséges állásoknak elfoglalását eredményezték.
Délkeleti hadszintér. A Pilicától délre az
utóbbi napokban több e^nséges állást bevettünk.
Makensen vezérezredes hadserege a
grodekl hadállást elfoglalta. Tegnap hajnalban
német csapatok és Arz altábornagy hadteste
erősen elsáncolt ellenséges vonalat támadásba
fogtak. Makacs harc után délutánra
rohammal elfoglaltuk a Janowtól északra 35
kilométernyi hosszú arcvonalon az ellenségnek
majdnem valamennyi árkát, melyek több
egymás mögötti vonalban feküdtek. Estére az
ellenséget Zolklew (Lembergtöl északra) és
Ravaruska közti országút mögé vetették vissza.
Ennek a vereségnek nyomása alatt Orodek és
fa Dnyeszter mocsarak között csatlakozó állá-
A sarokban a tatár fekszik. Dagadt, vértelen
és idegenül sárga arcában két elgyötrött szem
villog; két riadt és kétségbeesett fekete csillag.
amely vad, ázsiai bánattal sötétlik az
ijesztően megnőtt szemfehérből. A tatár tudja,
hogy kevés napja van az életből, amely még
itt is, az idegen ország kemény szalmazsákján
is olyan kívánatos. De mindenki tudja
ezt az l-es kis teremben.
Az őrség parancsnoka, amikor fölállította a
fegyveres posztot a szobában, elintéződi
hadarlnt a kezével és nyomott hangon mormogja
a bajusza alá.
— Ez sem viszi már sokáig.
Egész nap mozdulatlanul fekszik, csak a
nagy szeme forog, egyéb nem mozdul rajta.
Néha felnyög és rekedten hörögve kér valamit,
többnyire vizet. A cseh verter érti a
szavát, az szolgálja ki. A többiek nyugodtan
beszélnek, esznek, isznak, ővele már senkisein
törődik, megfelejtkeztek róla. Meghal,
hát meghal.
Délután, esteleié már, bejön a doktor ur a
feleségével, meg a tanárnéval, aki tud orosszul.
Levélpapírt, tollat és cukrot hoznak az oroszoknak.
Közben beszélget velük, szegényeknek
nagy öröm, hogy itt, messzire, ezer meg
ezer mértföldnyire a nagy orosz rónaságtól
egy fiuom úriasszony oroszul szól hozzájuk.
A doktor ur ekkor a tatárra mutat és azt
mondja a tanárnénak:
— Kérdezze meg tőle, nem akar-e iratni
haza, hogy nagyon rosszul van, meghal ?
A tanárné azonban megrázkódik.
— Ezt, — mondja, — ezt csak nem kérdezhetem
meg tőle?
A doktor ur persze már több embert látott
meghalni, ö nem veszi olyan tragikusan.
— Ennek már mindegy. Holnap meghal.
Hanem hát mégse kérdezték meg töle.
Most már muszáj a tatárra gondolni. Mégis
csak... lefekszem egy szobában valakivel,
akiről tudom, hogy holnap meghal. S tudja
ő is. Talán már napok óta tudja s talán még
ma is reménykedik, hogy megell a holnapot
is, mint tegnap vagy tegnap előtt.
Roppant fájdalmai lehetnek. Sokszor felnyög
és néha percekig hörög, ilyenkor rettenetes
hallgatni, állati kin hördül belőle. S
mégis: vájjon meghalni szeretne vagy élni...
igy is?
Mire gondolhat egy Ilyen tatár? Biztos,
hogy van valakije, akit otthon hagyott a knlni
félszigeten vagy egyebütt. Talán családja is
van. Az arca még most is megtévesztésig
hasonlít egy emberarchoz. S nem látszik lehetetlennek,
hogy belül is ugy érez, mint mi.
Vallásra valószínűleg igazhitű mozlim s ha
maradt még annyi öntudata, hogy Imádkozzék,
bizonnyal Allahnak panaszolja kínjait s
Mohammedhe* fohászkodik, bizonnyal őket
kérdezi: miért mindez? Miért kellett neki otthagyni
a békés ázsiai pusztákat s idegen
országban, ahol senkisem érti a szavát, idegen
emberek, hitetlen gyaurok közöli szenvedni,
elpusztulni?
Kilenc órakor azonban le kellelt feküdni s
csakhamar elaludtam. Mikor felébredtem, hajnali
két órára kongott a lelsőtemplom harangja.
De nem erre ébredtem. A sarokban a talár
birkózott a halál angyalával. A hörgése mindnyájunkat
fölvert. A lecsjvart lámpa derengésénél
nem láttuk az arcát. De nem mozdult
most se, csak a melléből hördült, szakadt
föl valami rettenetes állati kin.
Talán egy félórája tartott ez igy szakadal.
lanul. Most hal meg. mondtam magamnak.-
De harcolt, vívódott tovább. A haldokló élet
nem akarta hagyni magát, kétségbeesve, szívszaggatóan
védekezett.
Az oroszok fojtott hangon beszélgetnek,
Biztosan róla, de nem tudni mit.
— Minek él még az ilyen szerencsétlen ?
— dörmögi az egyik magyar. — Még aludni
sem lehet tőle.
Aztán egyszerre csend lett.
— Meghalt, — konstatáltam nagyon álmosan
és elaludtam.
Reggel, ébredéskor először a sarokba néztem.
A szeme nyitva volt, megnagyobbodott
és fájdalmasan, feketén csillogott. Még élt.
Nagyon csendes volt egész délelőtt, egyszer
sem hallottuk a nyögését. Délben az
ápoló a szájába kanalazta a levest. Később
csibehust hozott s odavitte, hogy megetesse
szokás szerint. Hanem csak letette a csajkát
a padra és kiszaladt.
Erre még föl se néztünk. De most sietve
bejött a doktor ur, nézte, vizsgálta percekig
s mielőtt kiment, odaszólt az ápolónak.
— Takarja be az arcát.
Az ápoló kiegyengette a meggyötöri, sovány
testet és tréfásan meglóbálta a kiaszott lábat.
Nevetett is hozzá elégedetten.
— No, ez sem eszik több csibecombot.
Hanem azért szigorú pontossággal, derekasan
végezte a dolgát. S élvezte a munkáját,
mint egy műértő. Lezárta az ujjával a képtelenül
nagy szemeket, a két kart kinyújtotta,
majd némi tűnődés után a jobb kezet az elnémult
sziv (ölé hajlította. Aztán hátrált egy
lépést s lélszetnét behunyva gyönyörködölt
az elhelyezésben.
Mi is néztük, érdeklődve, de megrendülés
nélkül. Olyan volt, mint egy rendes hilott.
Az egész arc még jobban megsárgult, az orr
fénylett s az ajak elkékült. A kezek szederjesek
és lilák.
Az ápoló az ágy szélére ült es tréfásan, de
jóindulatúan évődött vele.
— Hát jobb igy, koma ?
A koma azonban nem felelt. Az oroszok és
a magyarok össze-vissza beszéltek. Szomorúságról
szó se volt, egy-egy jó tréfának vidáman
kacagtak, de cinizmus nélkül. A tatárt
nem nevették ki, de nem is sajnálták. Tudott
dolog volt, hogy meghal. Hát most meghalt.
A halott arcra ekkor már kendő borult,
de némelyik olykor odament, fölemelte a
kendőt és kíváncsian megnézte.
— Jóképű ember volt, — mondták, — csak
az éjjel ne lármázott volna ugy. — De hamar
megnyugodtak.
— No most már nem lármáz.
Ezzel nekiláttak az evésnek. Két óra felé a
tatárt elvitték az ágyával együtt. 0. D.
Egy magányos házat
2—3 szobával, esetleg kerttel
bérbe vennénk. — Ugyancsak
ejy kevéssé hasznúit varrósépet
megvételre keresünk, n Cim a kiadóban.
1915. junius 21. ZALAI HIRLAP
3. oldal.
Szép, fehér és tarka babot azonnal szállíthat
Scherz Lujza utóda ttaiykanlzsa. s
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja a
rD cK nT Du nu Oi iun ! A Colmari borter- melé8l lnt(ízeU a
csász. és kir. földmlvelésügyl minisztérium,
a görczi, spalatól, st. mlchelel csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta es ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvezd eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szólók
nagyobb (érmést biztosítanak.
Dr. Asctaentrand-féle RÉZRÉMPOR
(12% rézgdllc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
I\' Nayuoga Rafflabáncs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCWARZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
URANIA mozgókép palota.
Roifo<ir4-alca i Tt tetőn 230
Héttőn és kedden junius 21-22-én
TEDDI, mint árkász
aktuális katona vigjéték 3 felvonásban.
Háborús A. B. C, aktus* is karikatúrák
A banditák hatalmában, amerikai dráma.
Nyugat Afrika, természeteskép.
Előadások hétköznap 6 éi 9 órakor, vaaárés
ünnepnapokon 3, 5 7 9 órakor.
Rendes helyárak. — Kltünó zene.
Tisztelettel értesítem a t. közönséget,
hogy a pragerhofi vonal hadlmenetrendje
miatt, — mely tudvalevő óriási
késésekkel jár, — a „Petánczl ásványvizet\'
4 kocsikkal kell szállíttatnom,
miért is kénytelen voltam a vizárakat
üvegenként 2 fillérrel
felemelni. Remélve azt, hogy I. vevőim
eme fuvartöbbletet méltányolni fogják
s megrendeléseikkel megbíznak, vagyok
kiváló tisztelettel
FLEISCHftCKER IGNÁC
a .Petánczl ásványvíz"
kizárólagos elárusítója.
Z-3 hözépisKolűt vészelt flu
tanuló.
Fried József ékszerésznél
Csengery-ut 5. szám.
H i R E K .
Felhasználható a városi szegényalap.
Elsőrendű városháztartási kérdés fölött döntött
Nagykanizsa városához ma érkezett határozatával
a belügyminiszter. A szinte tengeri
kígyóvá növekedett szegényalap ügyról
van szó, melyben a vármegye/állásponija
az volt, hogy Nagykanizsa város rendes évi
költségvetésébe mindaddig nem veheti tel a
házipénztár terhére a városi szegények segélyezésére
szükséges összeget (évi 25—30 ezer
koronát), amig a szegényalap tőkéjéből futja.
Vagyis, hogy a mintegy százezer koronás
városi szegényalapnak nemcsak a kamatai
adhatók a városi szegényeknek, hanem a tőke
is felparcellázható. A vármegye törvényhatóságának
ezen határozatát Nagykanizsa város
képviselőtestülete megfeíebbezte a belügyminiszterhez,
kinek döntése ma érkezett meg.
A miniszter a vármegye álláspontját tette a
magáévá és igy mintegy négy éven át a
szegényalap tőkéjéből tartjuk el Nagykanizsa
város szegényeit s ha az elfogyott, akkor
megint csak a pótadót terheli majd a városi
szegények évi 25—30 ezer koronája.
Iára járva a város határában a gabonát kellő
idő alatt le tudnák aratni. A 150 loglyon
kívül 50 Igáserőt is kér a bizottság, amire a
Kískanizsán ápolt sebesült és beteg katonalovak
közül lehetne 100 alkalmasat találni.
Ebben az értelemben Irt fel a város sürgősen
az alispánhoz. i.
Munkatársakat keres a Jóléti Iroda. A
nagykanizsai Központi jóléti Iroda azzal a
kéréssel fordul Nagykanizsa város mindkét
nembeli vakációzó tanuló iljuságáiioz, hogy
közülük mindazoic, akik szabad idővel rendelkeznek
és jó irásuk van, — legyenek
segítségére a Jóléti Irodának, melynek tizenhét
osztályában meglehetős hiánya van a lelkes
munkatársaknak. Meg vagyunk arról győződve,
hogy a hazafiság tiszta idealizmusával eltelt
tanuló ifjúságiink és fiatal hölgyeink a legnemesebb
hivatásu nagykanizsai közintézményt,
a Központi Jóléti Irodát a legnagyobb készséggel
hajlandók munkájában támogatni és
tömegesen fognak ott szolgálattételre jelentkezni.
A lelkes ajánlkozók szíveskedjenek a
Jóléti Irodának a városház 1. emeletén lévő
központi helyiségében jelentkezni.
Hirdetési iparengedély Nagykanizsa
utcáira. EllanJ Lázár szombathelyi lakós
már közel egy évvel ezelőtt iparengedély kiadását
kérte Nagykanizsa város tanácsától
aira vonatkozólag, hogy Nagykanizsán hirdetési
vállalatot létesíthessen, mely ipari üzem-
\'ben egységesítené a plakátragaszlást. Tudvalevő,
hogy Nagykanizsa város képviselőtestülete
hirdetési szabályrendeletet alkotott, mely
a hirdetési ügyet a létesítendő hirdetési oszlopokkal
együtt városi üzem gyanánt monopolizálta.
A tanács e határozatra való utalással
elutasította Eiland Lázár iparengedély
iránti kérelmét, aki az elutasítás ellen a vármegyéhez,
majd a kereskedelmi miniszterhez
felebezett. A miniszter helyt adott a felebbe-
;ésnek, mert indokolása szerint a hirdetési
ipar szabad ipar és utasította a tanácsot,
hogy adja ki Eiiand Lázárnak az iparengedélyt.
A tnihap leérkezett miniszteri döntés folytán a
legutóbb tartott tanácsülésben a városi tanács
kiadta Eiland Lázárnak az iparengedélyt, mely
„hirdetési ipar gyakorlására" szól. Már most
a helyzet a következő: Mindazok a városi
területek, ahol hirdetési oszlopokat lehet felállítani
(járdák, utak, közterek stb) város
köztulajdont képeznek. A tanács tehát megtagadhatja,
sőt meg is fogja tagadni ezek
elfoglalását. A hirdetési vállalkozónak tehát
mindössze az a lehetősége marad iparának
gyakorlására, hogy a házak falait bérbe veszi.
De iparengedélye nyomban visszavonható lesz1
amint a város saját vállalkozásában megcsinálja
a hirdetési oszlopokat, amikor a miniszter
is kénytelen lesz elismerni a hirdetési .
ügynek mint a város egyik jelentős jövödelmi \'
lorrásának városi monopoliumát.
Százötven orosz foglyot kér a város.
Zalavármegye alispánja a minap leiratot intézett
Nagykanizsa város tanácsához, közölve,
hogy amennyiben a város takósságának az
aratá 1 munkáknál segítségre lenne szüksége,
a városi tanács intézzen felterjesztést az alispánhoz,
hány munkásra van szükség s az
alispán megfelelő számú orosz foglyok küldését
fogja a katonai parancsnokságnál kieszközölni.
A tanács az erdő, legelő* és mezőgazdasági
bizottságnak adta ki a fontos aktát,
mely annak tartalma fölött Ujváry Qéza
elnöklése alatt tegnap délelőtt határozott. A
bizottság véleménye szerint a nagykanizsai
birtokosságnak együttesen százötven orosz
fogoly/a tenne szüksége, akik parcelláról-parcel-
H Néptakarékpénztár részvénytársaság
i Nagykanizsán az 1761 905. M. E. számú
s kormányredelet alapján a m. kir. Postataka-
- rékpénztár által termény előlegek nyújtására
I kijelöltetvén földbirtokosoknak és bérlők-
- nek az Idei terményeikre előleget nyújt a
• miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó
• 6\'/i% kamatra.
Hadifoglyok a Festetics-uradalomban.
\' Keszthelyről írják : Festetics Tasziló keszthelyi
uradalmába a minap 100 hadifogoly érkezett a
nyári gazdasági munkák elvégzése céljából.
A hadifoglyok közül 70 orosz, 30 szerb. Az
oroszok jókinézéstl erőteljes emberek, a szerbekről
azonban ugyanezt nem lehetne mondani.
H hadifoglyqk kaszárnyája a hercegi kastély
mögötti gazdasági udvarban, a mosóház
emeletes épületében van rendes fekvőhelyekkel.
Ugyanott főznek a számukra. Vasárnaponkánt
lehet velük beszélni, a ki tud a nyelvükön
: oroszul, lengyelül, szerbül vagy németül.
Minden tiz embere egy fegyveres népfölkelő
vigyáz. A hadifoglyok kisebb csoportokban
dolgoznak a berekben s a mezőkön.
Béke után keresni fogják a harctéri fényképeket
és rajzokat, hogy egy-egy emléke
legyen mindenkinek erről a világraszóló háborúról.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy
a Tolnai Világlapja, amely néhány hét óta
igazán szemet lelket gyönyörködtető rézkarcképeket
közöl lapjában, előfizetőinek egy meglepetést
készít, amennyiben megíratja a világháboru
történetét és azt százakra menő eredeti
harctéri fényképekkel és rajzokkal fogja
megjelentetni. Ezt a müvet, mely julius 1-én
jelenik meg, tisztán csakis a lap olvasói szerezhetik
meg.
H nyári saisonra ajánlok és készítek
csakis a legjobb önműködő ablakrolettákat
minden nagyságban és minden-színben, úgyszintén
ablak-vánkosok, ottományok, díványok,
midracokat igen olcsó áron Sche« Lujza
utóda Nagykanizsán.
éSzívós Antal műórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
4. oldal. ZALAI HiKLAP li-15 junius 21.
M a y e r K a r o l y
ruhafestő. regytisztitd, pHssiro/ó is gó/nrosó gyára
NAGYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. szán.
mm- Gy0jtótclep: Főtér, Korona-siálloda. ím
Tal«f*« *>ám 999. * »0r«»n»cl« • l99ié.
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
A fehérneműt, inget jg
a gallért és kézelőt a
és minden eíyéb iidztarfdsl cikket
Vidéki postát mtgblzásokat gyorsan
és pontosan eszközOl Jutányos árban.
Hirdetések
f e l v é t e t n e k =
Vezérképviselet?
festő vlllalata -
Masykanlzsa, Masyar-u. 23
ÍMa&r e ^ j p ^ [jp
§$ §
honi S külföldi faer.zés
mdMúoy utániatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejtett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I ! f
I ví
1
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA Csengery-ut 7. Sürgönyeim:

u u t e n o e r g n y o m d a
• Minden legkisebb nyomtatvány rendelést • a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
^Jp lPkP T e l e f o n 41. s z á m
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz -TPí
Nyomatolt a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Miin* cs üoldbcrger) Nagykanizsa.
Ili* évfolyam. Nagykanizsa, 1915. Junius 23. szerda 140. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
KIÖft««t**l Ar»Kl Helyben házhoz hordva 1 h<Jrn 1 K.
Igyc« tzám 4 »»ér Vidékrt, potíán , . I hóra 1-50 K.
Nyllttér 4* hirUolések megállapított arak íierlnt.
Alapltot\'a:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatalt Uutenbet g-nyomda Ciengtry-nt 7. szám.
Telefon; Szcriumóííg 41. Kiadóhivatal 41.
valószinüsége ? Ezen a ponton dől el a
játék. Ha igtjn, akkor nem lesz nehéz
uj szövetségeseket szereznie, de ha nem,
ugy az entente egyetlen ujabb fegyvertársat
sem tud fogni magának.
Az bizonyos, hogy a semleges államok
összeségét az entente semmicselre
sem nyerheti meg a maga céljainak. Sőt
amikor egy államot sikerül elbódítania,
azonnal készen kell állania arra. hoev
Mindama eszközö* között, amelyekkel
az entente a semleges államokat a
részérc tömi, a maga céljaira hasznosítani
akarja, á legfőbb;szerep az Ígérgetésé.
Megígérnek, odaígérnek ők mindent,
ami csak helyet foglalhatott valaha
bármelyik semleges állam legvalószinütlenebb
álmaiban is s csak természetes,
hogy ezek az Ígéretek fölöttébb kevéssé
érintik az entenle érdekeit, lyen önzetlenséget
nem ís lehetne várni az eníente-
tól, amely életre erőszakolla a világtörténelem
legönzőbb háborúját, ök bizony
csak abból Ígérgetnek, ami nem
az övék s bizonnyal sohasem lesz az
övék: Németország, Törökország és
a monarchia testét használják föl erre. S
politikájukban íme klasszikusan testet
öltött a medve bőréről szóló, régi mese.
A monarchia és szövetségesei csodálatos
diadalok harcát vívják minden, vonalon,
a vereségről vereségre- háiráló
entente messzebb van ma céljaitól, mint
bármikor s mindez nem gátolja (.meg
őket abban, hogy már előre elígérjék a
medve bőrét. Persze, ugy gondolkoznak,
hogy ha a semlegesek akarnak valamit,
hát kaparják ki a geszlenyét maguk. Azt
nagyon jól tudják, hogy az általuk hangoztatott
„szent célok" sohasem bírnák
beavatkozásra a semlegeseket, metl ürességük
és becstelenül hazug voltuk mindennél
kézzel foghatóbb. Nem marad
tehát más, mint az államok hatalmi vágyát
ingerelni s ha lehet, kiaknázni. A
kérdés az, hogy lesz-e sikere ennek az
alatlomban vivott harcnak?
Háláflan és értéktelen feladat a jövendőmondó
szerepéie vállalkozni, de következtetni
az esélyek egy bizonyos
lehetőségeig nem nehéz. Az események
fejtetőre állított logikája ugyan minden
kiszámítást megcáfolhat és minden józan
következtetést halomra dönthet, de az
elfogulatlan megfontolás ritkán csalatkozik.
Nem árthat tehát a helyzettel számolunk.
Az észszerüség azt mondaná, hogy
a kívülállók föltétlenül azok javára avatkoznak
be, akik már elvitathatatlanul
fölényben vannak. Ez esetben a semlegeseknek
mellénk kellene állaniok,
azonban a valóságban ez csak ritkán
van igy, A megszorult, a veszélyben
lévő fél többet Igér és könnyeben ad,
mlg a dolgában biztos nem igen vágyódik
segítségre, mert nem akar osztozkodni.
Egy nyereségvágytól elvakított
állam tehát föltétlenül az entente! támogatná.
•,
Azonban tudja-e meggyőzni az entente
a semlegesek bármelyikét arról, hogy
beavatkozása esetén megvan a nyerés
vegy másik állam megtámadja, mert érdekei
összeütköznek az előbbiével. Az
entente-nek már ezért is óvatosnak kell
lennie szövetségeseinek és Ígéreteinek
megválasztásában.
Porlugália elcsábítása aránylag veszélytelen,
mert egyetlen semleges állammal
sincsenek ellentétes érdekei. De annál
inkább van a többinek.
Gács Demeter.
Lemberg bevétele. i
Tegnap est 9 órakor érkezett meg
Nagykanizsára a Lemberg visszafoglalásának
hírét tartalmazó hivatalos távirat,
mely csak annyit tartalmazott, hogy csapataink
tegnap heves küzdelem után.
rohammal elfoglalták Lembergct. A világtörténelmi
esemény jelentősékét fölösleges
méltatni. Mindenki tudja már, hogy
Lemberg visszafoglalása közvetlen maga
után hozza egész Galicia teljes felszabadulását
Is s éppen ez adja meg a
tegnapi diadalmas napnak nagy jelentőségét.
A világtürlénelmi esemény részletei
csak lassanként érkeznek meg a
nagy küzdelem színhelyéről. E részletekből
a Magyar Távirati Iroda ma délután
2 órakor még csak ennyit ludolt:
A város nem szenvedett.
Sajtóhádiszállás. Bizonyára az egész
monarchia népét az a kérdés érdekli
leginkább a lembergi nagy eseménynél,
hogy Galicia gyönyörű fővárosa szenvedett-
e nagyobb kárt az ostomnál.
Örömmel jelentjük, hogy Lembcrgel alig
érintette Sz óriási küzdelem, mely a
város birtokáért napok óta folyt. A rémes
tüzérharc, mely a gyalogság rohamát
megelőzte, a várost nyugatról és északról
környező magaslatok közölt folyl és
a városra legfeljebb csak eltévedt bombák
estek.
Lemberg örömmámorban.
Sajlóhadlszállás. Lemberg lakóssága
leírhatatlan örömmel fogadta a városból
menekülő oroszok után nyomuló Böhm
Ermolli hadsereg katonáit, kiket alakósság
minden rétege becéző gyöngédsége
gel vett \\ köriil. Érthetetlen, honnét vett
annyi osztrák, magyar és német zászlót;
a galíciai főváros l*kóssága ily rövid
órák \'alatt, amelyekkel csapataink bevonulásakor
az egész várost fcllobogózták.
A felszabaditó hadsereg csapatainak
a városba való özönlése egész éjszakán
át tartott és egyetlen élő lény az éjszaka
nem aludt Lembergbcn.
Az uj diadal hatása.
Főhadiszállás. Ajgaliclai orosz frontnak
Lembcrgnél történt ujabb áttörés
máris érezteti hatását a front óriási k
terjedésű vonalán ugy északi, mint d<
irányban. Oroszlengyelországban aVis;
tulától nyugalra egészen Kielcéig meg
ingolt az orosz front uj vonala és itt is
már uj visszavomily\'s előkészületei mutatkoznak.
/
Lembergbe utaztak a hivatalok.
Krakó. Már közel kél hét óta Krnkóban
gyűllek össze mindazok az állami
tisztviselők, rendőrök és rendőrtisztek,
akik kilenc hónappal ezelőtt Lembergből
elmeneküitek. Ezek, valamint a lembergi
vasutasok ma ismét mind elutaztak
kelet felé, hogy helyeiket a leggyorsabban
elfoglalják Lembergben.
Varsót kiürítik.
Koppenhága. Szentpétervári jelentés
szerint Nikolajevlcs nagyherceg
parancsára három nap óta lázas
sietséggel távolítják el Varsóból a
polgári lakósságot. Eddig százezer
ember hagyta el Oroszlengyelország
fővárosát, mely Igen komoly
eseményeknek néz elébe.
Nikolajevics utóda a cárnál.
Berlin. Rtiskij orosz fábornok, akit
már hetek óta Nikolai\'evics nagyherceg,
orósz fővezér utódjaként említenek, tegnap
Miklós cárhoz CarszkojeSzelóba
uUtIaÜz&oUtltl.. \'
i s egy orosz hadsereg pusztalása.
Bukarest. Hiteles katonai forrísból
jelentik, hogy az az orosz hadsereg,
melyet Szebasztopol feketetengeri
kikötővárosban gyűjtöttek
össze, hogy azt eredeti terv szerint
a Dardanellák elleni expedícióra
alkalmazzák, de a gorlicei katasztrófa
után Galíciába szállították, —
a galíciai harcokban teljesen megsemmisült.
A medve bőre.
»
2. otüal. ZALAI HiRLAP 1915. junius 23.
A lehetetlen olasz haderő.
Sajtóhádiszállás. Az olasz hadszíntér
legújabb eseményeiről (vagy helyesebben
eseménytelcnségéről) ma az alábbi
jelentés érkezett:
Az olasz hadszíntéren az ellenségeskedések
a legutóbbi 24 órában elszigetelt
erőknek hiábavaló előrenyomulási
kísérleteire szorítkoztak, ami eddig is
jellemezte az olasz hadviselést.
A töprengő Románia.
Bukarest. Tegnap délután az összes
román miniszterek részvételével minisztertanács
volt, melyeu Bratianu miniszterelnök
külpolitikai referátumot terjesztett
elő. Vasárnap ujabb minisztertanácsot
tart a román kabinet.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz liarcszinlér. A Lemberg körüli harcok
tovább tartanak. A várostól délre levő orosz
védelmi állást tegnap Dornfeldtől nyugatr.i
csapataink áttörték és több helyen birtokukba
vélték. Lemberg nyugati és északnyugati arcvonalán
egyes crődmüvek heves harcok után,
melyekben a bécsi Landwehr különösen vitézül
verekedett, birtokunkba kerültek. A német
csapatok rohammal bevették a Kulikowtól
nyugatra emelkedő mjgaslatokatés az oroszok
összes ellentámadásait az ellenség igen súlyos
veszteségei mellett visszaverték. A Dnyesztertól
délre az általános helyzet változatlan. A
Pllanzer hadsereg csapatai tegnap Is mindenütt,
ahol megtámadták Őket, az oroszokat ezeknek
nagy veszteségei mellett visszaverték. A Tanew
mentén és Lengyelországban a helyzet nem
változott.
Olasz harcszlntér. Plavánál ismét visszavertük
az ellenségnek néhány támadását. Egy
repülőgépről Oörzre eredménytelenül bombákat
dobtak. Az ellenség az összes arcvonalakon
sok ágyúlőszer! lövölde* el, de egyébként
passzive viselkedik. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
A nyugati ellenségnek általunk megszállott
három major ellen intézett támadását visszavertük.
Arrastől északra tegnap is általában
ágyuharcok voltak. Lablrlnthben Neuvillétől
délre egy francia gyalogsági támadást éjfélkor
visszavertünk. Champagneban PerlhestŐl nyugatra
sikeres lobbantások után állásainkat
előbbre vittük. A Maai magaslatokon a közelharcok
nehéz tüzéreégi tűzben egész napon
át folytak. Ma reggel három óra felé ellentámadásba
mentünk át, teljesen megtisztítottuk
árkainkat a behajít ellenségtől és elfogtunk
százharminc embert. Marchevillnél az ellenségnek
egy kis előretörését könnyű szerrel
visszavertük. Lunevilletől keletre Leintreynél
ujabb elővéd harcok fejlődlek. A Vogézekben
ma éjjel állásainkat tervszerűen és anélkül,
hogy az ellenség szorított volna, a Fecht keleti
partjára Sondemachtól keletre helyeztük
át. Hllschllrsten az ellenség ujabb támadása
alkalmával komolyabb veszteségeket szenvedett.
Repülőink Reimstől keletre levő Courtetles
repülőcsarnokra bombákat dobtak. A
Brüggére és Ostendére dobott ellenséges
bombák katonai kárt nem okoztak.
Keleti hadszíntér. A helyzet változatlan.
Délkeleti hadszíntér. Lcmbcrgtől északra és
nyugatra a harc tovább tart. Zolkievvtől nyugatra
az oroszokat ma éjjel állásaikból való
visszavonulásra kénysxeritetfük. Német csapatok
és 3 köztük harcoló osztrák-magyar hadtest
junius 12-óta Przemysl és Jsyoslau vidékéről
kiindult 58,800 főnyi legénységet fogtak
el, kilenc ágyút és 136 géppuskát zsákmányoltak.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
•j&ii*«•> lymn, •!!•« ! ni i n , . t-itvj rxrevr—-- Zalaiak a Visztula mentén.
Harctéri visszaemlékezések.
írja: Oácí Demeter.
Ujra együtt.
Még egyszer elégedetten körülnéztem fejedelmi
lakosztályomban, azután eloltottam a
gyertyát és indultam kifelé. Örültem előre,
milyen pompás vacsorál csapok én Itt egy
félóra múlva. Csak az bántott, hogy a barátaim
nélkül. Kifelé menet még beszóltam az
öreg lengyelhez.
—• Szlama, pán, szlama, — és a szobám
felé mutattam, hogy megértse, mire van
szükségem. — Dobre vecser.
No, most gyerünk a századhoz. A nagy
pajta mellett, ahová a legénységet szállásolták
egy kis ház volt, Itt aludtak az altisztek. Qyöre
őrmester — nemrég tudtam meg, hogy elesett
szegény, — otl állolt az ajtóban. Jelentettem
neki, hogy hol vagyok s megkértem, küldjön
érletn valakit reggel, ha kéli. Már menni akartam,
amikor jön valaki. Apáthy kadett volt.
Nagyon megörültem.
Hős hadnagyot ő sem találta. Vájjon, hol
lehet? Panaszkodott, hogy lakást se Judoit
találni.
— Annyi baj legyen testvér, — mondom
diadalmasan, — gyere csak utánam.
— Találtál valamit ?
- - Találtam-e? Olyan szállása még Martiny
generális urnák sincsen. Oyere csak.
Bizony aligha. Mikor Apálhy belépeti, •
őszinte tisztelettel méregette a terem hatalmas \'
arányait.
— Ez már igen.
— No várj csak.
Sietve meggyújtottam a gyertyát, mire látható
lett a terem mélyén a pompás kis kereveL
Hej, micsoda örömtűz gyulladt kl a kadett
szemében. Nem szólt egy szót se, csak
végigvágta magát rajta. Ugy feküdt ott gyönyörittas
arccal, egy igazhivő mozlim szent
elnyujtózottságával. Aztán nagyot sóhajtott.
— Ez igen. E z . . .
Hanem vacsorázni is kellene.
— Oyere, — mondtam, —• együnk.
Lehunyt szemmel, ásítva felelt.
— Hagyj még egy kicsit. Kl tudja, fekhetem-
e másszor is kereveten ?
Hát csak élvezz, gondoltam magamban és
serényen hozzáláttam a tarisznyám kiürítéséhez.
Szalámit, sajtot, szardiniát, csokoládét,
komiszkenyeret, libamájpástétomot, négy keményre
főtt tojást és hat narancsot raktam ki
az asztalra. Oyönyörködve néztem végig az
ínycsiklandó terítéken. (Teritő ugyan, ami ezt
Illeti, nem volt A csupasz deszkaasztal volt
a tabledó.) Vájjon a klnal császár eszik-e
ilyen lakomát?
Már épen a falatozáshoz akartam látni,
araikor lépteket hallok a másik szobában.
Sarkanlyupöngés. Apáthy is fölül a kereveten.
Ejnye, ki lehet ez?
Nyitjuk az ajtót, valaki azt mondja:
— Szervusztok, — és belép. Hős hadnagy
volt.
Kicsi híja volt, hogy a nyakába nem borul,
tam. Le kellett ülnöm az örömtől.
— Ha tudná, mennyire kerestük. Hol volt
rossz hadnagy ur? Blzisten mír megijedtem
magáért. De csakhogy itt van.
Pár szóval elmagyarázta, merre járt ?
— Hát ez ml? — kérdi egyszerre.
— Ez? — Grandiózus pózba vágtam magam.
Talma és Egressy most bizonyára megfordulnak
a sírjukban az irigységtől. —- Ez
második Katalin cárnő nyoszolyája.
— Én azt se bánom, — felelte a hadnagy,
— én lefekszem rá.
Már tudniillik a kerevetre. Szakasztott olyan
boldogan nyújtózott végig rajta, mint az
imént a kadett. Most láttam csak, milyen
fáradt. Mondhatom, nagy örömet szereztem
mindenkinek ezzel a kcrevettel.
— Hanem tl vacsorázni akartatok, — mondja
egyszerre,
— De vacsorázunk ám.
wrt -T ^ -rjjesst . -. -11 T- - CJ rcs —.r- i
HIREK.
FáKlyás-zene Lembergért.
Világítsunk ki ma estére I
Háromnegyedévi aggasztó bizonytalanság
után ma reggelre beszáguldottá Középeurópát
a mámorító örömhír, hogy Lemberg ismét a
miénk, a háromnegyedévi orosz járom alól
visszahódították a diadalmas magyjr, osztrák
és német seregek. Nagykanizsára már tegnap
este 9 óra tájban megérkezett a napok óta
várva-várt távirat, melynek teljes értelme annyit
jelent, hogy az oroszok egy hónap hljján egy
évi háborújuknak, leírhatatlan nagyságú és
borzalmasságu embcráldozataiknak minden
eredményét, egész Galíciát elvesztették. Lemberg
visszafoglalásában már most az egész
monarchia szent határainak az ellenségtől
való megtisztulását ünnepeljük, mert Lemberg
sorsában egész Galicia sorsának szimbólumát
látja egész Európa és a lembergl diadalt gyors
ütemben fogja követni Galicia legszélső keleti
csücskének visszahóditása is.
A világháboru legnagyobb jelentőségű győzelmének
hírére Nagykanirsa város népe .már
tegnap este a boldogság mámorában úszott,
s a főbb utcák számos épületén már az este
megjelentek a nemzeti lobogók. A nagy tömeg
azonban csak ma reggel értesült Lemberg
visszafoglalásáról és a mai nappal csupa
mosolygó arc volt látható Nagykanizsa város
utcáin, melyek csak ugy kápráztatnak a nemzeti
zászlók tömegével. Lemberg visszavételének
örömére a katonazenekar részvételével ma
este 8 órakor fáklyászene lesz Nagykanizsa
utcáin. A Központi Jóléti Iroda, mely azt rendezi,
arra kéri a város közönségét, hogy ma
este az ünnep minél nagyobb díszére az ab\'
lakokat feldíszítve kivilágítsák, a házakat fellobogózzák
s a fáklyás és lamplonos menetben
fáklyákkal és lamplonokkal minél nagyobb tömegben
vegyenek részt Különösen vonatkoz-.
nak ez utóbbi szavak az Ifjúságra, melynek
szent lelkesedése ma este mutassa meg, hogy
még élnek lelkében a nagy nemzeti ideálok.
A fáklyásmenet résztvevői fél 8 órakor a Sugár-
utl közös laktanya elölt gyülekeznek,
honnan pontban 8 órakor lesz az indulás a
Rozgonyi-utcán át az Erzsébettér felé. Lelkes
Ifjak, minél többen jöjjetek el fáklyákkal és
lamplonokkal Kanizsa ünnepét grandiózussá
tenni 1
A fáklyászene után a Centrál kávéházban
»/j 10-től kezdve ünnepi hangversenyt rendez
a Központi Jóléti • o d a hős katonáink meg-
1915. junius 23. ZALAI HÍRLAP 3. o.dal.
ajándékozására, kiknek a mai nap n3j?y örömét
és boldogságát köszönhetjük. A változatos
mtlsoru hangverseny belépődíja a rendes
50 íillér lesz.
Ünnepeljük minél impozánsabban a lembergl
diadalt I Minden kanizsai az utcán legyen
ma estérc 1
Nem mennek szabadságra a kanizsai
bírók. Az igazságügyminiszter nemrég körleiratot
Intézett az orszá^összes törvényszékeihez
és járásbíróságaihoz azzal a kérelemmel,
hogy a birók mondjanak le ez évben
a törvényben résztikre biztosított 6 heti szabadságukról.
A nagykanizsai törvényszékhez
és járásbírósághoz is megérkezett a miniszteri
leirat, melyre nézve ugy határoztak a törvényszéki
birók, hogy teljesen méltányolják annak
a rendkívüli idők szülte indokait és egész
nyáron át mindnyájan permanenciában lesznek,
a járásbirók pedig ugy állapodtak meg, hogy
csak az egészségi okokból föltétlen \'szükséges
ís a minimumra redukálandó szabadságot
veszik ki. A törvényszéki és járásbirósági
Irodák tisztviselői hasonlóképpen egész nyáron
át mindnyájan permanenciában lesznek.
Gyászrovat. A régi vármegyei közéletnek
egyik sokat szerepelt tipikus alakja halt meg
Letcnyén. Ncmesvédi Zakói Gyula ügyvéd,
Zalavármegye törvényhatósági bizottságának
hosszú időn át volt tagja a megboldogult,
aki 79 éves korában rövid szenvedés után
hunyt cl tegnapelőtt. Temetése ma délután
4 órakor lesz Lctenyén. özvegye, két gyermeke,
nagyszámú unokái és dédunokája
gyászolják.
fl 48-asok a meneküld oroszok nyomában.
Hűséges hadikrónikásunk, a 48-as ezred
dicső hadlteltelnek kitűnő tollú történetirója,
Kapoll Pál szakaszvezető ma megint életjelt
adott magáról. Néhány sor mindössze, amit
Ir, — mert mostanában alig ér rá a fegyvert
öt percnél hosszabb időre ceruzával felcserélni
kezében — de rövidke értesítése is örvendetes
tájékozást nyújt a nagykanizsai
48-asoknak a galiciai mérhetetlen diadalban
való dicsőséges szerepléséről. /nnitis \\8-iiról
kelt sorai igy hangzanak:
Nap-nap után küzdelmes, nehéz csatákat
vívunk. Az orosz mai nap már megint fut.
Csapataink több helyült átlépték a mocsaras
Dnjeszter vidékét. Az éjszaka rettenetes ágyútűzzel
kezdték meg közelünkben búcsúztatni
a muszkákat Hrusow és Tiszow vidékén. Tegnap
ért Ide a l l - l k nagykanizsai marskompánia
Oszlányl főhadnagy vezetése alatt, s ma
már ők is üldözik a menekülő oroszt Lemberg
felé. Legközelebb, ha az Isten életben
tart, érdekes dolgot fogok Írni. Hazafias üdvözlettel
Kapoll.
Katonák őrzik a Franz malmot. Az uj
termés nagyobb biztonságának érdekében a
magyar kormány tudvalevőleg ugy határozott,
hogy a legtöbb malmot az országban katonai
felügyelet alá helyezik. Ugy látszik, ennek bevezetése
már az, hogy a nagykanizsai Franz
malmot tegnap óta a polgárőrök helyett katonák
őrzik. A hadügyminiszter rendeletére
tegnap este szuronyos Landwehrek vonullak
kl a nagykanizsai gőzmalomhoz, melynek őrzését
átvették a polgárőröktől, kiket egyébként
a tegnap érkezett alispáni rendelet is visszarendelt
a malomőrzéstől. E hir regisztrálásánál
nem hagyható szó nélkül az a minden
elismerést megérdemlő buzgóság, mellyel a
nagykanizsai polgárőrök az emlékezetes tüzeset
óla hóban-fagyban is teljes lelkiismeretességgel
őrizték a kanizsai gőzmalmot. Mindnyájunk
elismerésének adott kifejezést a malomigazgatóság,
midőn hálás szavakkal búcsúzott
az önfeláldozó polgárőrségtől.
Kiskanizsai „Játék". Tegnap délután egy
sereg falusi bakfislány játszott Kiskanizsán
Poszovecz József Kis Rác-utca 19. szánni
házának udvarán. A lányok egyike, Varga
Penec Teréz 14 éves pesztonka játék közben
valami fölött összeveszett a 16 éves Gorsics
Annával, akinek egy éppen a keze ügyébe
akadt éles sarlóval rontott neki és ugy belevágott
annak jobb karjába, hogy az Ütőérből
méternyi magasságra szökkent lel a sugárzó
vér. A súlyosan megsebcsitett leányt a kiskanizsai
rendőrség részesítette első segélyben
és miután megmentette az elvérzéstől, beszállittatta
a városi közkórházba. Itt megállapították,
hogy a sérülés életveszélyes, mely legjobb
esetben is csak ugy fog gyógyulni, hogy a
megsebesített leány jobbkezének kél ujja örökre
béna marad, a játékos kis Varga Penec
Treszkát ugyancsak a rendőrség vette pártfogásába
és a kiskanizsai tempóért gyermekbiróság
elé állitja.
f l Néptakarékpénztár részvénytársaság
Nagykanizsán az 1761 905. M. E. szánni
kormányredelet alapján a m. kir. Postatakarékpénztár
által termény előlegek nyújtására
kijelöltetvén földbirtokosoknak és bérlőknek
az Idei terményeikre előleget nyújt a
miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó
67,% kamatra.
Munkatársakat keres a Jóléti Iroda. A
nagykanizsai Központi /óléti Iroda azzal a
kéréssel fordul Nagykanizsa város mindkét
nembeli vakációzó tanuló ifjúságához, hogy
közülük mindazok, akik szabad idővel rendelkeznek
és jó Írásuk van, — legyenek
segítségére a Jóléti Irodának, melynek tizenhét
osztályában meglehetős hiánya van a lelkes
munkatársaknak. Meg vagyunk arról győződve,
hogy a hazafiság tiszta idealizmusával eltelt
tanuló ifjuságunk és fiatal hölgyeink a legnemesebb
hivatásu nagykanizsai közintézményt,
a Központi Jóléti Irodát a legnagyobb készséggel
hajlandók munkájában támogatni és
tömegesen fognak ott szolgálattételre jelentkezni.
A lelkes ajánlkozók szíveskedjenek a
Jóléti Irodának a városház I. emeletén lévő
központi helyiségében jelentkezni.
A polgárőri szolgálat. Ma, szerdán este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Gödinek József, Helfer Géza. Bárány András,
Veszter József, Schlesinger Kálmán, Polgár
Manó, Sátrán Lajos, Hege Jenő, Andri István,
Metz Jóiset, Vellák Lajos, Mersdorf János,
Pollák Alajos, Ludvte Konstantin, Somogyi
Ferenc, Bruncsics Ferenc, Kozinczky Dezső,
Kosek Ferenc, Bicó Aladár, Vincze István.
fl nyári saisonra ajánlok és készítek
csakis a legjobb önműködő ablakroleltákat
minden nagyságban és minden szinben, úgyszintén
ablak-vánkosok, ottományok, díványok,
madracokat igen olcsó áron Scherz Lujza
utóda Nagykanizsán.
1W 1 • Rm I I i l 1I Ir %I RmoouozngjMórktcé* p4. Tp*íatk>lon tJWa..
Szerdán-csötörtökön, Junius 23-24 A mull árnya
grandiózus életkép három felvonásban
Kalkuta, színes természeteredeti felvétel.
APA és FIA, vígjáték két felvonásban.
Rökktön jövök, rennkivül humoros kép.
Rendea helyárak. — Kltfinó zene.
Előadások hétkOznap fl é» fl órakor, vasáré
t ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
M E O N Y I L O T T I - -
Szívós Antal müórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható,
óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Felelős sierkcsziö: Qürtler István.
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
rD cC. Dn fu lu Pl il ln i Am eCt éoslim airni l é zbeot ri tearcsász.
és kir. földmlvclésflgyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért cl
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést\' biztosítanak.
Dr. Ascbenbrand-íéle RÉZRÉNPOR
(I20\'o rézgüllc tartalomma;),
Szicíliai párolt Uénpor,
I* Havunga Radíahúocs, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak :
SCHWARZ éj TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Szép, fehér és tarka h^hnl
azonnal szállíthat W C l Y V l
Scherz Lujza utóda Nagykanizsa.
Utcai lapelúrusitdk
a Zalai Hirlap
Kiadóhivatalában felvétetnek.
Mezőgazdasági munkákra
= alkalmazott =====
meífelelí ajánlkozik felvétetnek
az Ujnépi Urodalom nagykanizsai
Irodájában reggel 7—9 óra
között. ===== Ugyanott idősebb
kisegitú gazdasági
felügyelők
is jelentkezhetnek. = =
E$y muíónyos húzat
2—3 szobával, esetleg kerttel
bérbe vennénk. — Ugyancsak
eíy kevéssé hasznúit varró jépei
megvételre keresünk.:: Cím a kiadóim
4. oldat. ZALAI H RLAP I? 15. junius 23
Mayer Károly
nüufestó, vegytlutitó, pliuirozó ét göimowi © ára
NAOYKANIZSA. - KÖLCSEY-UTCA 19. Mám.
OyfiJt6tclep: Főtér. Koron.-u átlód..
T.latoi Mám »—. SOrHnytlm • »••»*•
Elvállal térít: és női ruhákat lestés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperct, úgyszintén
a f e h é r n e m ű t , i n g e t g
ű g a l l é r t é s k é z e l ő t a
és minden esyéb tiűztarfúsl clHKet
Vidéki póttal m«gblzá»okat gyor»a\'n
éa pontoaan eukSzOl Jutányoa árban.
Hirdetések
felvétetnek =
MEGH2DIT2TTUK1
A V I L Á Q 9 T Í
Vezérképviselet*
I :
festő vdiloiota
HasyKanlzsa, Mofiyar-u. Z3
boni ! kOlfOllll faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékQnk
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l főlszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA \'
Csengery-ut 7. sürgönyeim:
^ ^ ^ ^ G u t e n b e r g n y o m da
• Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
• ^ Í É ^ T e l e f o n 4 1 . s z á m
Zalai Hirlap kiadóhivatala • A •
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott . kl.ddtulajdonoinil Gutenberg.,,,0mda (Mfinz é s ^ G ^ ^ r ) Nagykanizsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 24. csütörtök 141. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
*IO(l»»té«l Aruk i Hcijrben bálhoz hordva 1 hóra -I K.
Igyvt uém 4 fl»l*r Vidékre, poitAn . . I bórr. 1-50 K.
Njrllttér éa htrdeté;- :k megállapított árul/ izcrlnl.
Alapltot a:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: üotenberg-nyowda C«enaery-ut 7. tián.
Telefon: SierkeMtfív* 41. Kiadóhivatal 41.
A medve bőre. VI.
y\\mi könnyű volt Portugáliánál, az jóval
nehezebb lesz Bulgária, Görögország
és Romániával szemben, mert érdekeik
merőben ellenkeznek egymással,
de még Inkább ellenkeznek Szerbia és
Olaszország törekvéseivel. Az entente
diplomáciájához foghatóan ravasz és simulékony
szervezetre bizonnyal nincs
példa a történelemben, de ezeket az
ellentéteket aligha tudják áthidalni. Abban
az esetben, ha Romániát sikerülne
az entente mellé kényszeríteni, Bulgária
minden valószínűség szerint szövetségeseink
közé állana s ezzel módot nyújtana
Törökországnak is, hogy Bulgárián
kereszlQl teljes energiával avatkozzék a
balkáni háborúba. Bulgária és Törökország
egyesült hadereje pedig teljesen
lekötné a többi balkánállamot annyira,
hogy ebből a szövetségből a legcsekélyebb
haszna sem lenne az ententenak.
A látható esélyek szerint, ha már beavatkozásra
kerül a sor, Bulgáriának
sokkal több oka van arra, hogy minket
támogasson. Mert az entente .ugyan megígéri,
hogy bizonyos fokig beváltja Bulgária
aspirációit, amelyeket jelenleg
szerb és görög fönnhatóság alatt álló
területek ellen támaszt, de ez Ígéret komolyságához
sok szó férhet. Hogy a
bolgárok mennyire tisztában vannak ezzel,
azt legutóbbi kormánynyilatkozatuk
deklarálta, amelyben azt kívánták, hogy
az igényelt területeket azonnal megszállhassák
és formálisan birtokba vehessék.
Lálhitó ebből, hogy ismerik az entente
ígéreteinek értékét és nem biznak benne,
csupán a saját fegyvereikben. Dc ha
szorultságában bele Is egyezne az entente
a rögtöni okkupáclóba, még akkor
is nagy kérdés, hogy Szerbia nem próbálná-
e a háború után Románia és
Görögország segilségével visszahódítani
a megszállott területeket, mert egyiknek
sem érdeke, hogy Bulgária, amely nia is
veszedelmesen erős, még inkább erősbödjék.
Mibennünk azonban nincs oka kételkedni
Bulgáriának, mert bizonyos,
hogy mi szivvel lélekkel helyeseinők
hatalmának Szerbia rovására való növekedését
s készséggel hozzájárulunk az
összes szerbiai bolgár érdekek érvényesítéséhez-
Törökország és Bulgária egyesült
hadereje pedig játszva győzedelmesfcedhetik
Szerbia, Románia és Görögorseág
fölött, mert mig a monarchia hónapok
óta hatalmas hadsereget tart a
határon készenlétben, hogy a kellő pillanatban
eldöntő súllyal avatkozzék a
harcba, addig Oroszország mai helyzetében
egyáltalán nem támogathatja fegyveresen
a balkán-államokat, a várható
olasz segédcsapatok pedig a legkisebb
szerencsétlenségtől sem tudnák megmenteni
az uj balkán-szövetséget, $emmlképen
sem valószinQ, hogy Bulgária
hátában a fenyegetően hatalmas és teljésen
modern török hadsereggel, az
entente-hoz csatlakozzék. De még az
sem valószínű, hogy Lemberg eleste
után kedve legyen valamelyik balkán
államnak Oroszország lehanyatlott napjához
fűzni magát.
Svájcról, Hollandiáról és Dániáról
csaknem bizonyos, hogy semlegesek maradnak.
Azonban nincs okunk egyikről
sem azt hinni, hogy az entente-tal társul.
A helyzet gyupontja ma a Balkánon
van s nem lehetetlen, hogy a Balkán-
fölfórdulás elölről kezdődik. Számithatunk
azonban Bulgária és Törökország
hathatós szövetségére, aminek segítségével
a Balkánon Is a mi lobogóink
jutnak diadalra. De az Is lehet, hogy
a Balkán mindvégig csöndes marad.
Egy dolog bizonyos, a régi igazság,
hogy aki előre alkudott a medve bőrére,
azt mindig megette a medve. Es ma a
mesék föltámadásának korát éljük.
Gács Demeter.
A világháboru.
Mikolajow a miénk.
Sajtóhádiszállás. Diadalmas galiciai
előnyomulásunk következtében az oroszok
sürgősen feladni kényszerűinek
Oroszlengyelországban frontjuknak
legdélibb, Galíciával közvetlenül szomszédos
részét, a Sandomierz-Ostrowfec
vonalat. A Dnjeszternél Zydacow
mellett igen kedvező kilátásokkal és
közeli nagy eredmény reményével operálnak
csapataink. Tegnap több mint
egy heti váltakozó eredményű küzdelem
után elfoglaltuk a Dnjeszteren
tul, pontosan Lembergtől déli
Irányban fekvő Mlkolajowot. — A
Pllanzer-Ballin hadsereg előtt viszonylagos
nyugalom van. Vizsszavert olasz támadások.
Sajtóhádiszállás. Tegnap a Ploeckennél,
annyi véres kudarcuk színhelyén az
olaszok kísérletet tettek az előnyomulást,
de a többször megismételt olasz támadásokat
ismét mind véresen visszavertük.
Az lsonzonál tegnap is csak kisebb határharcok
voltak s itt még mindig főleg
tüzérhatc van folyamatban.
Oroszország uj offenzívátát hirdet
Koppenhága. Szentpétervári hivatalos
jelentések erősen hangsúlyozva közlik,
hogy az orosz hadvezetőség Julius hónapban
uj offenzívára készül, mert
— ugymondják az orosz jelentések —
Oroszország ereje nincs megtörve és az
Északi tengeri orosz kikötőn, Archangelszken
keresztül rengeteg muníció van
ulban az orosz hadsereg részére.
Szófia. Az antant válasza, amit
Bulgáriának minapi, óriási követeléseket
tartalmazó jegyzékére
szerkesztett, — váratlanul már ma
megérkezett Szófiába, de annak hivatalos
átadása mégnem történt meg
500 millió
kölcsönt Kopunk BímetorszdítóL
Berlin. A Wiener Bankverein és a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kiküldöttei,
Lánczy Leó és Weisz Fülöp Berlinbe
érkeztek, ahol egy 500 milliós (fél
milliárdos) kölcsönről tárgyalnak, amit
Németország ad az Osztrák-magyar monarchiának.
Lemberg visszafoglalása
és a semleses sajtó Kritikáin.
A svéd sajtó.
Stockholm. Svéd vezérkari körökben
Lemberg elestének óriási fontosságot tulajdonítanak,
de nem kevésbbé Ravaruska
visszafoglalásának és a szövetségesek
Beszarábiában való előnyomulásának
sem. A legmagasabb svéd katonai
körök határozott véleménye szerint
az orosz hadsereg mór most teljesen
összeomlott.
Stockholm. A „Svenska Dagbladet"
Lemberg visszafoglalását a világháboru
legfontosabb eseményének nevezi.
A holland sajtó.
Rotterdam. A Nicuwe Rotterdamsche
Courrant katonai munkatársa a következőket
irja: Az a terjedelmes áttörés,
amit a szövetséges német és osztrákmagyar
csapatok Galiciában oly nagy
energiával és oly páratlan sikerrel vittek
véghez, a galiciai orosz erőknek a front
többi részén (Oroszlengye(országban)
Ujabb orosz veresnek. Az antantvadász Szófiában.
álló egyéb orosz erőktől való kettéválasztását
eredményezte. Az áttörés következményei
ma még nem tekinthetők
át, annyi azonban bizonyos, hogy a t ö b b
milliós orosz haderőnek két óriási
hadseregcsoportba való bontása
oly rendkivül nagyjelentőségű hadi
tény, amihez foghatót a világtörténelem
eddigi háborúiban hasztalan
keresQnk.
Az angolok hallgatnak.
Rotterdam. Ugy látszik, az angol lapoknak
meg van tiltva, hogy Lemberg elestének
hirét közöljék. A londoni Times
tegnapi száma nagy bizakodással azt
irja, hogy Lemberg még mindig az oroszok
kezén van.
Lemberg elfoglalása.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. Lemberg Övének északnyugati
és nyugati arcvonala az orosz védelmi
állá s zolkiew—mikolajowi szakaszán nagy
orosz erőkkel volt megszállva, Junius 22-én
reggel 5 órakor a bécsi Landwehr rohammal
elfoglalta a janow-lembergi ut mentén levő
Rzazna erődflt. Északnyugat felöl ezen illőben
csapataink a lllinowka pataktól keletre
emelkedő magaslatokon át nyomultak előre
és rohammal elfoglallak néhány sáncot a Lysagora
magaslat oiött. A délelőtt folyamán
tovább előnyomulva a város elltn véres harcokban
elfoglaltuk az északnyugati és nyugati
arcvonal többi erődjét és erődmüvét.
Ezzel az orosz arcvonal újból át volt törve
és az ellenség Isiiét súlyos veszteségekkel
visszavonulásra kényszerfllt. Csapataink üldözés
közben a várostól keletre és északkeletre
emelkedő magaslatokra nyomultak
előre és Leinbcrgtől délre átlépték a Mikolajcw
felé vezető utat. Böhnt Ermolli lovassági
tábornok délután négy órakor a II. hadsereg
csapataival a lakósság örömujongása
közben bevonult Lembergbc. Zolkiewnél és
Rawaruskától keletre is visszavonulóban vannak
az oroszok. Az ellenségnek egyes különálló
előretöréseit Tanow környékén visszavertük.
Ma éjjel az ellenség a San és Vistula
között, valamint a kielcei hegyvidéken
megkezdte további visszavonulást és a szövetséges
csapatok mindenütt üldözik. Dnjeszter
mentén az általános helyzet változatlan.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Tegnap Dünkirchen
várát tllz alá fogtuk. Girenchinél közvetlenül
Labassc csatornától északra és Neuvillenél
tüzérségünk ellenséges támadásokat csiiájában
elfojtott. Soucheztöl délre lövészárok harcokban
jól előre Italadtunk. A Maas magaslatokon
a franciák áttörési kísérletét az ellenség
jelentékeny veszteségei mellett visszavertük.
Lunivilletől keletre még folynak az előőrsi
harcok. A Vogézekben rohammal elfoglaltuk
Bon dc sap mellett a környéken uralkodó
631-es magaslatot, mely hónapok óta erős
vetélkedés tárgya volt.
Keleti hadszintér. Semmi újság.
Délkeleti hadszintér. Az osztrák-magyar
csapatok Lemberget tegnap délulán rohammal
elfoglalták, majd a rá kövclkezö éjjel
Dnjeszter melletti Mikolajow és Lemberg között
a Szcerek állást. Tovább északra az üldözés
Lembcrgtől keletre kezdődő és Zoltancen
át Turinkáig húzódó vonalig jutott. Rawaruskánál
és ettől nyugatra a helyzet változatlan.
A Visztula és San szögletén és a
Felső Visztulától balra az oroszok hátrálni
kezdenek. A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Vége a kanizsai élelmiszeruzsorának.
Hatósági hus- és piaci ármegállapítás. Saját tudósítónktól.
I.
Mintegy két héttel ezelőtt közöltük mái, hogy
az iparigazolvány nélküli zugkupeceknek a
nagykanizsai marhavásártérről való száműzésével
nyomban mintegy 25 százalékkal esett
a kanizsai piacon mindenféle vágóállat ára.
Ennek dacára még a tivoli jele sem mutatkozott
annak, aminek ezek után a legtermésretesebb
dolognak kellett volna lennie, hogy
az élőárak esésének arányában szálltak volna
lejebb a kanizsai mészárszékek és hentesüzletek
árai is. Ellenkezőleg, a C koronás inarhahusárak
és az 5 koronás borjuhusárak
maradtak és álltak sziklaszilárdan tovább, mint
a Sión hegye. Hasztalan volt itt ugy a közönség
mind hangosabb jajveszékelése, valamint
a minden mozgalom nélkül a közönség körében
magától, spontán keletkezett husbojkott:
a kanizsai hentesek és mészárosok nem engedlek
egy fityinget sem. Jöttek aztán a fővárosi
és nagyobb vidéki városok utmutató
példái. Országszerte kezdték mostanában megmutatni
a hatóságok, hogy igenis határt lehet
szabni az élelmiszerárusok féktelenségeinek és
meg lehet találni azt az arany középutat,
ahol a közönség érdekei és a kereskedők
exisztenciális szempontjai teljes összhangzásba
hozhatók. Igy jött rá Nagykanizsa város vezetősége
is arra, hogy gátat állítson a mind
nagyobb mértékben űzött tulkapásoknak és a
lehetőség határáig megóvja a közönség érdekeit
is.
Mi más mód lett volna ennek elérésére,
mint egyedül a maximális piaci árak hatósági
megállapítása, amire n rendőrkapitányságnak
az 5600 1914. számu belügyminiszteri rendelet
ad jogot és módot, melynek 1. §-a igy
hangzik:
1. §. Az élelmiszerek és az elsőrendű
szükségletek kielégítésére szolgáló egyéb
cikkek (tüzelőanyag, ruházat, katonai felszerelés)
árát, vagy az ezek körül szükséges
szolgáltatások díjazását aránytalanul
magas összegben megszabni nem szabad.
Most már, a legutóbbi hetek tapasztalatai
után igazán nem volt más hátra, mint ennek
a miniszteri rendeletnek segítő erejéhez nyúlni
és annak alapján rendet teremteni. A kérdés
legtogasabb része a húsárak maximálizása,
mert az igen alapos számítást igényel. Sikerült
azonban a legprecízebb adatokat beszereznie
városi hatóságainknak, melyek alapján
pontosan megállapították azt a becsületes (s
még mindig igen tekintélyes) hasznot, ami a
mészárosoknak és henteseknek a maximális
árak mellett jutni fog és igy szabták meg a
kanizsai piacra érvényes maximális árakat,
melyek egyszer/e mintegy 25—30 százalékkal
olcsóbbá teszik Nagykanizsán az összes busókat.
Tegnap történt a maximális árak megállapításának
nagy munkája s azokat az összes
nagykanizsai mészáros és hentesüzletekben
és a piacon a vásárló közönség leírhatatlan
örömére már ma életbe Is léptették.
Hogy tisztán lássa mindenki, mennyire méltányos
és igazságos a kanizsai húsárak jelentékeny
leszállítása, ideiktatjuk az egész számítási
sémát. A marhánál: Vegyünk alapul egy
300 kilogram sulyu marhát. Ennek élősúlya a
kanizsai piacon ma legfeljebb 1 K 80 I. (de
legtöbbször csak 1-50—1-60 K.) Az állat tehát
belekerül 540 koronába. Pontos szakértői
megállapítás szerint a 300 kilós marhából kimérhető
tiszta hus marad 135 kilograin. Ezért
kapjon a mészáros
50 kilóért (prima) . . 4 40 = 220 K-t
50 4\'— = 200 .
35 ,, 360 = 126 .
A melléktermékekért (bőr,
faggyú, tüdők slb.) . .
546 K-t
100 K-t
összesen 646 K-t
Az 540 koronás marhát tehát 646 koronáért
adhajták e\', vagyis 106 korona bruttó haszonra.
A 106 koronából azonban le kell vonni vágási
költségre és fogyasztási adóra 15 koronát,
üzemi költségre (személyzet, üzletbér,
adó és jég) 20 koronát, vagyis összesen 35
koronát, tehát minden marhán átlag 65 koronát
ke/eshet tisztán a mészáros, lia a hust
kilónként 360—440 koronáéit méri. Igy szállították
le tegnap a kanizsai városházán a
marhahús árát 3-60,4\'— illetőleg t\'40 koronára.
A boijuhusnál hasonlóképpen. Itt egy 80
kilogrammos állatot vettek alapul, melynek
élősúlya legfeljebb 2 K 20 f. tehát az egész
176 koronába kerül. Az egész 80 kilós állatból
csak 15 kiló használhatatlan és 65 kiló
a hus, illetőleg bőr, melynek ma a hússal
egyenlő forgalmi ára van. A borjúnál csak
két árat kalkulállak és pedig a 65 kilóból
35 kilóra (prima) . . 4-— = 140 K-t
30 „ . . . . 350 = 105 w
Összesen 245 K-t
Az összes kiadás (I. a fentebbi tételeket)
tesz 20 koronát, amit levonva a borjut 225
koronáért mérhetik ki, tehát 49 korona tiszta
haszonnal és a közönség csak 3 50 és 4 koronát
fizet egy kiló borjúhúsért.
A sertésnél 2 korona 20 filléres élősúllyal
(szintén a legjobb ár) egy 120 kilós állatot
vettek a számítás alapjául, mely tehát 264
koronába került. A 120 kilóból csak 20 kiló
esik le, tehát 100 kiló kimérhető és pedig
35 kg. szalonna . . . 380 = 114 K-t
5 „ háj . . . . 4.— = 20 „
20 „ comb és karaj . 3 60 = 72 ,
30 „ lapocka és oldalas 3\'— = 90 „
10 „ kocsonyahús . 2 — = 20 „
összesen 316 K-t
Ebből 10 korona kiadást levonva 306 koronáért
mérhetik ki a 264 koronás sertést, vagyis
42 korona tiszta haszonnal és a hus a közönségnek
csak 2—360 koronába kerül.
Már most e számitások alapján a mai nappal
az alábbi maximális hatósági husármegállapilásokat
rendelte el Nagykanizsán a
rendőrkapitányság:
A marhahúsnál:
Vesepecsenye tisztított . . . . 5\'—
egészben . . . . 440
Rostélyos, felsál és fehérpecsenye . 4 40
Leveshusok 1. oszt. Fartő, vékony
hátszin, tarjahegy és kereszttarja . 41—
Leveshusok II. oszt. Lapocka, tarja,
puha hátszin, szegy és csontosoldalas
360
A marhahúsnál a maximális csontnyomtaték
15% lehet.
Sertéshúsnál:
Kisütött zsír . . . .
Háj
Szalonna (bürke nélkül)
4-20
4 —
380
1915. junius 24 ZALAI HIKLAP 3. oldal
Hus, comb é.s karaj 3 60
Hus, a többi részek 3 —
Kocsonyahus 2 —
Borjúhúsnál:
Comb és bordás (kotlct) . . . 4 —
A többi minőség 3 50
A borjúhúsok maximális csontnyomtatéka
10% lehet
«
Mindezen maximális árak jegyzékét a rendőrség
ma hajnalban az összes nagykanizsai
mészárszékekben, hentesüzletekben és a piaci
sátrakban is kiakisztotta. A jelzett áraknál
magasabb összeget kérni, de fizetni is a fentebb
idézett miniszteri rendeletbe ütköző kihágást
képezi, melynek büntetése 15 napi elzárás
és 200 koronáig terjedő pénzbüntetés.
A rendőrség emberei naponta szigorúan ellenőrzik,
hogy ezen maximális árakat betartják-e.
Újból hangsúlyozzuk, hogy azoknál magasabb
árakat a vásárló közönség sem fizethet biintet-
Jenlll és a rendőrség különös szigorúsággal
figyel a vásárlók maguktartására.
Mindezekhez pedig a magunk részéről csak
azt az egy megjegyzést fűzzük, hogy halósági
maximális husármegállapilásokkal a inár-már
kétségbeejtő nagykanizsai husproblémát megoldottnak
látjuk.

A maximális húsárakkal egyidejűleg általános
maximális élelmiszer-tarifát is kiadott ma
a rendőrség, melynek árai szintén ma léptek
életbe a kanizsai piacon. Ezzel azonban csak
holnap lesz alkalmunk foglalkozni.
HÍREK.
A kanizsai Vöröskereszt uj tagjai. A
nagykanizsai és környéki uri közönség komoly
megértéssel logadta a nagykanizsai Vöröskereszt
egylet minap indult taggyüjtési
akcióját, melynek nagy humanitárius rendeltetéséről
e hasábokon is számos irás volt
olvasható. Akciónk, melynek célja a nagykanizsai
Vöröskereszt egyletet uj erőforrásokhoz
juttatni, mind eredményesebbnek mutatkozik.
Egy izben inár közöltünk egy mintegy
25 tagból álló névsort, kanizsai Vöröskereszt
egylet uj tagjainak névsorát. Az alábbiakban
egy még nagyobb és még szebb listát mutatunk
be, a Vöröskereszt legújabb tagjainak
jegyzékét, akik a következők;
Armuth Sándor és fia, Barabás Kálmán,
Barabás Kálmánné, Barla Lajos, özv. Babochay
üyörgyné (dacára, hogy már örökös
tag) Büchler Mór, Bazsó József, Dürr Vilmos,
DOrr Vilmosné, Ehrenstein Jakabné, Fleishacker
Albert, Fagyas Lajos, FischI Lajos, Gombos
Imre, Hofrichter Emma, Hamburg Miksa, Holfmann
Bernát, Kádár Lajos, Keleti Mórné,
Kaszter Miksa, Leitner Ödön, Miltényi Gyula,
Németh Imre, Neu Dezső, Neumann Aladár,
Weiss Engenia, özv. Neményi Jenőné, Reichenleld
Edéné, Milhofer Ödön, Reichenfeld
<Vila, Róth Laura, Rauschenberger Adolf,
Ifj. Reidlmayer Károly, özv. Sarkady Tituszné,
Stelner Elza, Székely Vilmos, Szabó Albert,
Szigeti Soma és Weiss Emil.
Ismételten felhivjuk Nagykanizsa város és
környékének emberien és hazafiasai! érző közönségét,
támogassa a nagykanizsai Vöröskereszt
egyletet magasztos céljaiban tagul való
belépés formájában, aminek mindössze évi
2 korona a költsége.
Itt közöljük azon ujabb adományok jegyzékét
is, amik ismételt felhívásainkra a kanizsai
Vöröskereszt pénztárához küldettek. Az
egylet rendes céljaira adományoztak ujabban :
Ujnépi Elek Géza dr. Fercnczy György temetése
alkalmával koszorupótló adomány 20
korona, Kádár Lajos 2 korona, özv. Sarkady
Tituszné 10 korona, Dürr Vilmos 5 korona,
Weiss Ignác Lemberg visszavétele fektti örömében
10 korona, P. G. napidija 50 korona.
— A vak katonák részére küldtek az egylet
pénztárához: Székely Vilmos 10 K, Polgári
Egylet koszorupótló adománya dr. Ferenczy
György temetése alkalmával 25 K, özv. Sarkady
Tituszné 10 K.
A tagjelentkezésck és az adományok Unger
Ullmann Elek egyleti pénztároshoz intézendők.
Zenés takarodó Lemberg ötömére. A
világháború kitörésének izgalmas napjai óta
nem látott akkora tömegeket a kanizsai utca,
mint amely tegnap este lepte el a korzót és
annak közvetlen környékét. Igazi ünnepi hangulat
töltötte cl az embereket, kik Igazi bensőséggel
ünnepelték az uj nemzeti ünnepek
ezen legnagyobbikát. Gyönyörű szélcsendes
időben a nemzeti lobogók százai ujongó
színeikkel pazar keretet adtak a nyüzsgő
embertömepiek, mely a korzón a fáklyászenét
várta. Közel 9 óra volt már, mikor a
Landwehrzenekar a Sugárútról a korzóra kanyarodott
a lampionos landwehrek ezreitől
követve. Az ünnepi takarodó hangjai mellett a
városháza elé vonult a menet, ahol a Gotterhalte,
a Hymnusz és a Heil dir in Slegerkranz
gyönyörű akkordjait játszották, amiket
mindenki a történelmi Időket megillető igazi
mély áhítattal, kalaplevéve hallgatót végig.
Majd a Kazinczy-utca felé haladt tovább a
lampionos menet, hogy a sörházban elhelyezett
katonák is lássanak valamit az ünnepi
parádéból. A Kisfaludy és Csengery-utcákon
át ismét a Főtérre érkezett meg aztán a nagy
felvonulás, mely 10 óra tájban kiindulása
pontján, a közös laktanyánál oszlott szét,
ahova az Erzsébeltéren és a Rozgonyi-utcán
át érkeztek meg a derék Landwehrek és az
őket kisérő ezernyi civiltömeg. A zenés takarodó
után a Centrál kávéházban a katonabanda
vonós zenekarrá átalakulva, zsúfolt
ház előtt szórakoztatta a Központi Jóléti
Irodának adózó közönséget, mely még a késú
éjszakai órákban is igazán, lelke mélyéből
ünnepelte a világtörténelmi nagy eseményt.
fl déltiroli posta. Ampezzó, Borgo, Bozen,
Brixen, Bruneck, Cavalese, Cles, Lienz, Meran,
Mezzolombardo, Primero, Riva, Roverete,
Schlanders, Trier éz Trient kerületi kapitányságokban
lévő helyekre közönséges ajánlott
levélpostai küldeményeket nyitva kell feladni.
Pénzes\'evelek ismét küldhetők. A magánpénzeslevelek
nem tartalmazhatnak Írásbeli
közleményt, miért is nyitva kell azokat feladni.
Postautalványokra sem szabad közleményt
irni. Magáncsomagok csak Bozen, Brixen,
Bruneck, Lienz, Meran és Schlanders helyekre
küldhetők.
fl Néptakarékpénztár részvénytársaság
Nagykanizsán az 1761 905. M. E. számú
kormányredelet alapján a m. kir. Postatakarékpénztár
által termény előlegek nyújtására
kijelöltetvén földbirtokosoknak és bérlőknek
az idei terményeikre előleget nyújt a
miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó
6\'/»% kamatra.
fl nyári saisonra ajánlok és készítek
csakis a legjobb önműködő ablakrolettákat
minden nagyságban és minden színben, úgyszintén
ablak-vánk&sok, ottományok, diványok,
madracokat igen olcsó áron Scherz Lujza
utóda Nagykanizsán.
MEG N Y Í L O T T t éSzívós Antal műórás és látszerész
uj üzlete a Kazinczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett.
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
m M O M » » M » i » M H M M > e m e 9
Minden pótdíj nélkül
a háború veszélye
ellen is azonnal
s érvényes ®
rendes életbiztosításokat
elfogad 43—50 éves B)
osztályú népfölkelőktől
AZ ELSŐ MAGYAR
ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ M m
nníyknnlzsgl föüíynökséíe,
0»00«0900»»0000000»00&0e0(
U R• • A* * M l " A K"ulöifu\'gnjA. uklcé*p 4 Tpr!tak>lon t»aJ
Szerdán-csütörtökön, junius 2 3 - 2 4
A mull árnya
grandiózus életkép három felvonásban
Kalkuta, színes természeteredeti felvétel.
APA és FIA, vígjáték két felvonásban.
Rökktön jövök, rennkivül humoros kép.
Rendes helyArak. — Kltünó zene.
Klőadások hétköznap 8 é« 9 órakor, v a t á r -
é» ünnepnapokon 3, 3. 7 éa 8 órakor.
Felelős szerkesztő: QOrtlar l á t v á n .
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
P P R Í i m n A Colmari borterr
t n u u i u , mclési intézet, a
csász. és kir. földmivelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvelő eredményt ért el
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. JUcHeobrontf-íéie RÉZKÉNPOR
(12% rézgdllc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
I* Hoyuoga RafflaMou, GépoíaJ.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TAUBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
4. oldal. ZALAI HRLAP L 1 5 junius 24.
Szép, fehér és tarka
azonnal szállíthat
Scherz Lujza utóda tlagyhanizsa. 3
Illeni lapelúiusitík
a Zalai Hirlap
kladóhloolaMban felvétetnek.
Mayer Károly
nihafestó, vegytisztitó, plissirozó és gázmosó gyára
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. »zám.
Oyüjtótelep: Pótér, Korona-szálloda.
T*l«f«n Mim M*. SUrilnycIm I Mmft
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, ugyizlntén
& fehérneműt, inget
I gallért és kézelőt
és minién csyéb hdztartds! dHkef
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
él pontosan ewközől jutányos árban.
fe^fO vdllalafű Hofiykanlzsa, Masyar-u. Z3
boni S kairatClI faerezós márvány ntániatok festése.
Épfllet-, s z o b a f e s t é s ,
bútor, ü z l e t b e r e n d e z é s
m á z o l á s é s f é n y e z é s .
Művészi s z i n é r z é k ü n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk «legkényesebb
Igényeket la kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m di
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda (Miinz és a ö l d ^ e r ) Nagykanizsa?
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 25. péntek 142. szám ZALAI HIRLAP t á r s a d n ! m l óa közgazdasági napilap.
gl6M«»Ul>< fcmh i Melyben házhoz botdta l liúra 1 K.
ffljKt azAci 4 fillér Vidékre, postán . . I hóra I-M K.
Njrllttér »!* hirdetések mgállapltott (mk szerint.
Alapította:
Dr. H A J D U GYULA.
Kiadóhivatal: GtitenberR-nvi>m<,B C»enjery-ut 7. ixám.
Telelőn: SzerkttMo.tk 4). Kiadóhivatal 41,
t középosztály küzdelme
Ebben a világháborúban, amelynek a
szörnyűségei megérintenek minden ideget,
minden érzelmet, amely nem hagy
semmi emberi vonatkozást érintetlenül:
a középosztály szenved legtöbbet. Szenved
különösen a háború magyar terepén,
ahol ez az osztály kialakulásban volt,
ahol annak magvát a tisztviselői osztály
képezte, amely nem épen egészségesen,
de hajtva az állami túlterjeszkedéstől,
folyton növekedett, de vagyonilag nem
gyarapodott, mert amit a magyar államtisztviselő
tehetett, nem volt egyéb, mint
csendes rezignációval számítás a nyugdíjra,
ami egyetlen egy nagy jótéteménye
ennek a státusnak.
A háború a legcsekélyebbre csökkentette
le a pénz vásárlóképességét és a
legmagasabbra emelte minden, az emberi
megélhetéshez szükséges anyagnak
a forgalmi értékét. Ebben az értékcsökkenési
és értékemelkedési malomban
őrlődik most az egész magyar középosztály,
amely a megélhetés nehéz problémájával
nem kevésbé keserves küzdelmeket
viv meg minden nap, mint a harctéren
küzdő vitéz hadsereg.
Ma minden középosztálybeli családnál
megtelepedett a szükség, a nélkülözés.
Igazán rejtély, hogy a tisztviselők,
akiket a sorsuk nem eresztett tul a kilencedik
fizetési oszlályon, hogy tudják
mindennap elintézni a legnagyobb kérdést:
a megélhetés kérdését. A hitelélet
megszűnt, adósságot csak a legraffináltabb
formák között lehet csinálni. Az
állam nem nyújt segítő kezet az ő embereinek,
a megoldás nem kereshető
egyébben, mint abban, hogy a jobb
sorshoz szokott osztály hozzászokik a
nélkülözéshez.
Ez megy is bizonyos fokig, mert az
már most megállapítható, hogy a világ-\'
háború meg fog bennünket tanítani életmódunknak
olyan takarékos berendezéséhez,
amit képtelennek hittünk ebben
a tejjel-mézzel folyó otszágban, ahol a
valódi és reális életre mégis csak az
ébresztette föl az embereket, hogy itt
az embeti ellátás még nehezebb, mint
azokban az országokban, amelyekben
kevesebb a termés, de jobb a közigazgatás.
Ennek az országnak a gerince a
középosztály. Ez fejlesztette azzá, ami
most. Éz érlelte meg benne az erőt,
mellyel ellene tud állani annak az elementáris
hatalmakkal dolgozó támadásnak,
mely most ostromolja.
Ennek a középosztálynak, ha súlyos
sebekből gyógyultan is, de mégis épen,
egészségesen keW kikerülni a világháboru
bajaiból. Mert ez a most minden
ádáz bajjal és veszedelemmel küzdő
középosztály biztositt-ía az egész magyarságnak.
Ez az álUmalkotó ésáilamföntartó
elem, amelye nem lehet helyettesíteni
sem uj képződésekkel, sem
valami külföldi behózat?llal, amire a
magyar mindig nagyon hajlandó volt.
A sok gond közötl, amely egészen
természetesen rányomaszkodlk a kormányra,
nem utolsó az, hogy ennek a
középosztálynak a háborúban kapott
sebei miként gyógyíttatnak. Mert lehetetlenség,
hogy Magyarország az ép és
egészséges középosztály nélkül megoldhassa
a rá váró föladatokat.
A világháboru.
Nagy harcok a Dnjeszternél.
Sajtóhádiszállás. A lembergi nagy
diadal után az általános érdeklődés
most a Dnjeszter-voital középszakaszára
irányul, ahol az oroszok kétségbeesett
erőfeszítéseket fejtenek ki, hogy délről
való előretörésünket akadályozzák és a
lehetőségig kitolják egész Galicia feladásának
bekövetkezését. Tegnap különösen
igen heves harcok kezdődtek a
Dnjeszternek Halics és Zurawnó közötti
40 kilométeres szakaszán, ahol Szurmay
generális honvédéi igyekeznek a Dnjeszteren
áttörni. Lc«berg kiöl az oroszok
visszaszorítása lépésről-lépésre
feltartóztathatatlanul folyamatban
van.
Mozgalom az Isonzónál.
Sajtóhádiszállás. Egy hetet meghaladó
majdnem teljes csend után az Isonzó
folyónak a tengerhez közeli alsó folyásánál
az olaszok ismét fokozott tevékenységre
készülnek. — Egyébként az egész
olasz-oszlrák határon tegnap is csak
ágyuharcok folytak.
Tedeum Lembergért.
Budapest. Holnapután, vasárnap délelőtt
a budavári korónázó Mátyástemplomban
nagyszabású Tedeum lesz Lemberg
visszafoglalásának örömére. A hálaadó
ünnepinagymisén dr. Csernoch János
hercegprímás fog pontifikálni több püspök
segédletével. — A misén jelen lesznek
Auguszta, Klotild és Zsófia főhetcegnők,
László és József Ferenc főhercegek, a
kormány tagjai, országgyülés! képviselők
és az összes fővárosban székelő hatóságok
képviselői.
Az uj orosz védelmi vonal.
Zürich. Szentpétervárról érkezett
jelentés szerint az orosz hadvezetőség
a Galiciában hátráló orosz
seregek uj védelmi vonalául a Bug
folyót választotta, mely Lembergtől
északkeleti Irányban 40 kilométernyire
van. A Bug mentén levő nagyobb
városok: Sokai, Kamlonka-StrumildVa,
Busk és Zlocow.
Az nnsol sajtó iemberiröl.
Rotterdam. Két napi tilalom után tegnap
végre megírhatták az angol lapok
is, hogy Lemberget az oroszok elveszítették.
A Times igy ír: Lemberg visszafoglalása
döntő fejezet az oroszok viszszaszoritásában.
Kétségtelen, hogy igen
nagy hibák történtek, melyek következménye
lesz, hogy igen lényeges változások
állanak be az orosz vezetőségben.
Szaszonow lemondott.
Rotterdam. Szentpétervárról táviratozzák,
hogy a világháboru
egyik felidézője, Szaszonow orosz
külügyminiszter tegnap beadta lemondását.
A lemondás közvetlen
oka állítólag azokban a diplomáciai
kudarcokban rejlik, amiket Oroszország
legutóbb Romániával szemben
szenvedett.
Terjed az orosz forradalom.
Koppenhága. Amint az orosz hadsereg
mérhetetlen katasztrófájának hire
napró-napra terjed Oroszországban, —
ugyanabban a mértékben terjed ott a
Moszkvában keletkezett forradalom Is,
mely Oroszországot a kilátástalan háború
őrületének utján mihamarabb és egyedül
lesz hivatva megállítani. Mai szentpéterváii
távirat, szerint Nikolajevics nagyherceg
barátnőjének villáját a levegőbe
röpítették, amitől a Carszkoje
Szelóban nagy tüz keletkezett. Az orosz
forradalom mirdjobban kezd átterjedni
a hadseregre is.
Örülnek a románok.
Bukarest. Románia lakósságának nagy
zöme őszinte örömmel vette tudomásul
az oroszok galiciai óriási vereségeinek
hirét, melyben Oroszország bünhődését
látják a 38 évvel ezelőtt Romániával
szemben elkövetelt orosz perfidiáért.
A montenegróiak Szkutariban.
Genf. Reuter-jelentés közli, hogy a
montenegrói seregek bevonultak Skutariba,
melyet birtokukba vettek és onnét
az ellentálló ajbátiokat elűzték.
oidai.^ _
Hrtfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. Keletgallciában az általános
helyzet változatlan. Lembergtől keletre és
északkeletre erős orosz utóvédekkel a harcok
folynak. A Felső Dnjeszter mentén Mikolajowot
és iZidacowot elfoglaltuk. Zidacowtól a
folyó irányában lefelé a szövetséges csapatok
heves harcok közt több helyen a Dnyeszter
északi partjára nyomultak előre. A Visztula
és San közében az orosz utóvédeket a Saniennin
tul visszavetettük. Ostrowiecet és Sandomierzet
csapataink elfoglalták.
Olasz hadszintér. A karinthiai határon a
kis Pahlnál erős olasz csapatok támadásait
visszavertük. Különbenien a határon épugy,
mint a tiroli határon csak ágyuharc volt. A
Krn területen nyugalom van. Az Isonzo mentén
heves ágvuharcok folytak. Az olaszoknak
Oradiska és Monfalcone mellett ellenünk intévett
támadásai meghiúsultak.
Höfer altábornagy.
ZALAI HIKLAP
A németek haroai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jtVntl:
Nyugati hadszintér. Soucheztől délre a harcok
reánk nézve eredményesen folytak tovább.
Labyrinthi állásunkat Neuvilletől délre egy
éjjel megindult erős támadással szemben SZÍ-
VÓS közelharcban megtartottuk. A Maas magaslatokon
további elkeseredett összeütközésekre
került a sor. Még 150 franciát elfogtunk.
Keleti hadszintér. Lengyelországban a Visztulától
délre az ellenség több támadását meghiúsítottuk.
Délkeleti hadszintér. Linsingen tábornok
hadserege átlépte a Dnjesztert. A Lembergtől
és Zolkiewtől keletre fekvő vidékig folytattuk
az üldözést. Zurawnótól a Sannak Ulanow
melletti pontjáig az oroszok egészen a San
szakasz mögé vonultak vissza s a Visztula
balpartján llzetől délre északfclé lértek ki.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
1915. junius 25.
Vége a kanizsai élelmiszeruzsorának.
Piaci árszabás. — Tengeri halat Nagykanizsára.
ii.
A nagykanizsai rendőrség már közel egy
hónapon keresztül igen tevékeny munkát fejtelt
ki a nagykanizsai piacon abban az irányban,
hogy miként az\' a fővárosi rendőrség
tette, erélyes kézzel megakadályozza az élelmiszerárusok
túlkapásait. A naponként a piacon
őrködő rendőrök helek óla már igen sokszor
beleszóltak a piaci kis üzletkötésekbe és hetek
óta nagyon sok kanizsai gazdaasszony
köszönhette már ennek a hatósági gondos-
Ifpdásnak azt, hogy mértéken tul nem rabolták
ki a piacon. Szóval a rendőrség már
hosszabb időn át előkészítette a talajt a tegnap
megszabott és mindjárt gyakorlatba is
vett piaci maximális áraknak, melyek tulajdonképpen
már mind alkalmazásban is voltak és
most csak büntető paragrafusokkal köritett
hivatalos árjegyzékbe foglaltattak. Ennélfogva
a zöldségpiacon nem is keltett akkora ribilliót
az a négy kiakasztott tábla, melyek a maximális
élelmiszerárakat közlik, mini a mészárosok
és hentesek körében, akik tegnapelőtt
még 25—30 százalékkal magasabban árulták
portékájukat, mint tegnap, a maximális árak
elrendelése után.
Tegnap részletes indoklással és fillérig
menő számításokkal mutattuk ki a húsárak
hatósági leszállításának méltányosságát és azt,
hogy a jelentékenyen leszállított maximális
húsárak mellett is milyen nagyon tisztességes
jövedelmük marad a mészárosoknak és henteseknek.
A zöldség és baromfipiac árainak
maximálizálásához Ilyen pontot számításokat
nem lehetett csinálni. De arra nem is volt
szükség, mert a piaci rendőrség 3—4 hét
alatt a lehetőség határáig leszállította ezeket
az árakat s aztán ezeket foglalták hivatalos
árjegyzékbe, ami egyik-másik cikknél 40—50
százalékos áreséseke| is mutat. Igy például a
hüvelyes cukorborsó kilóját 32 füléiről 16
fillérre, a szemes cukorborsót 1 K 20 fillérről
<jQ fillérre, az uj burgonya árát 60 tillérröl 28
fillérre és a cseresznye és meggy literjének
árát 60 fillérről 20-30 fjllérre csökkentette a
hatósági ármegállapítás, mely egyelőre junius
30-ig szól i amely egész terjedelmében a
következő:
Száraz bab nagyszemü kgr.. .
6záraz bab apr^szemü kgr. . . —80
Cukorborsó hüvelyes Üt. . . —-16
Cukorborsó szemes lit. • • • —•60
Burgonya rCgi kgr —Í2
Burgonya uj kgr - • 2 8
Cseresznye lit - • 2 0 - 3 0
- • 2 0 - 3 6
Ribiszke lit —•24
Vöröshagyma csomó . . . . — 08
Foghagyma 4 drból álló csomó - • 1 0
Kelkáposzta 1 fej — 06
Fejeskáposzta 1 lej —•40
Kalarábé 1 drb - \' 0 3
Keiekrépa 1 drb — 04
Tök 1 drb - • 3 0
Retek hónapos 5 drb. . . . — 04
Retek fekete 5 drb — 02
Uborka 1 drb — 06
Csirke rántani 1 pár . . . . 3 -
Tyúk sütni való 1 pár . . . 4 \' -
Kacsa sovány l pár . . . . 5 —
Liba fiatal 1 pár 8 —
Petrezselyem —•02
Sárgarépa - . 0 4
Vörösrépa - 0 2
Zeller 1 drb —•02
Saláta fejes egy drb. nagy . . - • 0 4
Saláta fejes egy drb. kicsi . . —•02
Tej egy liter —•28
Tejfel 2 deciliter - • 2 0
Turó egy kgr 1-—
Szárazturó - • 0 8
Vaj egy kgr 540
Tojás egy drb — 10
üomba egy tányér . . . . - 1 0
Vargánya egy tányér . . . . —•10
A zöldség és baromfipiac maximális árait
épp ugy respektálni kelI az eladóknak, mint a
vevőknek, mert a miniszteri rendelet szerinti
büptetést (200 korona, illetőleg 15 napi elzárás)
nemcsak az eladó ellen kell alkalmazni,
ha annak határait átlépi, hanem a vevő ellen
is, akj jötjbet ígér vagy ad a piaci portékáért,
mint amennyi a maximális ár. Valóban a köz
érdekében cselekszik tehát mindenki, aki a
maximális árak ellen vétőket feljelenti.
Tengeri balak.
Téved, aki azt hiszi, hogy a hushlápyt a
husnemüek maximális áraival végleg megszüntettük.
Az alacsony húsárak mellett Ismét
nagyobb lest a fogyasztás, jjml maga után
vonja a marhavásárokon a kereslet nagyobbodását
és ha drágább nem is, de mindenesetre
kevesebb lesz * hus, mint amennyire
normális körülmények között szükség lenneh
legtöbb városban igen célravezető s ami a
fő, igen olcsó (kilogrammonként csak 1 K
20 fillérbe kerülő) huspótlékról gondoskodtak :
a tengeri halról. A Magyar halkonzervgydr és
halkereskedelmi r. t. erre nézve részletes ajánlattal
fordult dr. Sabjdn Oyula polgármesterhez.
Ez az ajánlat, mely minden kommentár
nélkül mindent megmond, a következő :
Bizonyára tudomása van Nagyságodnak
arról, hogy a tengeri hal sokkal táplálóbb és
olcsóbb minden egyéb húsnál. Az eddigi
összes kísérletek azonban, amelyek arra irányultak,
hogy a tengeri hal a nyári időszakban
Magyarországba behozható legyen, rendre
meghiusuitak, mert a hal nyáron nem érkezett
ineg eléggé friss állapotban. Az általános
hushiány végre rávezetett egy olyan eljárási
módra, a halnak már a kihalászás helyén való
olyan kezelésére, amelynek segítségével lehetővé
vált a szárított és hideg helyen tartott
halnak hónapokon keresztül való eltartása.
Ezen eljárási mód abban áll, hogy nyomban
a kihalászás után a hal leje, belei és a szálkák
eltávolíttatnak és azután következik a
halnak az uj eljárási mód szerint kevés pácolással
és erős sózással való konzerválása.
Németországban ez a halhusélvezet óriási
mértékben meghonosodott, még pedig nemcsak
a nép körében, a katonaságnál, a kórházakban,
fogolytáborban, népkonyháknál, fogházakban,
általában mindazon intézményeknél,
amelyek nagyobb tömegeket élelmeznek,
— hanem a legjobb körökben is, ahol takarékoskodni
szeretnek
Több rendbeli kísérlettel meggyőzödtünk
arról, hogy ez a hal 12—16 órai vizben való
áztatás és a víznek néhányszori változtatása
után teljesen ugy készíthető el, mint bármelyik
édesvízi hal s ennek jóság tekintetében egyáltalában
nem áll mögötte, miért Is nagy
mennyiséget biztosítottunk magunknak belőle.
Ez okból abban a helyzetben vagyunk,
hogy lOö kgr. tengeri halat 120 korona drban
szallithaluik.
Megjegyezzük még, hogy f. hó 9-én és
14-én Budapest székesfőváros közélelmezési
és közegészségügyi kiküldöttjei, továbbá a
kórházak főorvosai, élelmezési tisztjei és
szakácsnői jelenlétében próbafózést eszközöltünk,
mely alkalommal ez a friss tengeri hal
sótalanitás után mint paprikás, becsinált, főtt
és vagdalt (fasirozott) halpecsenye ízletesen
elkésziltetett s az eredmény az, hogy a kórházak
főfelügyelőségével tárgyalást folytatunk
az érdekben, hogy ez az olcsó halhuseledel
a lőváros összes kórházi betegeinek hetenként
kétszer felszolgáltassék. Különösen kiemelendő,
hogy korábbi friss halszállitmányainknál a
konyhában készítés alatt a halnak erősebb
tengeri halszaga volt, mig a mostani sózási
eljárás mellett a friss halnak ez a szaga egyáltalán
nincs meg, mintha csak édesvízi nal
volna.
Kérjük, méltóztassék ezen, az olcsó közélelmezés
érdekében megkezdett akciónkhoz
csatlakozni, esetleg gyárainkba az ügy megvizsgálása
végeit szakértőt küldeni és bennünket
arról értesíteni, körülbelül mennyi lesz
a szükséglet, hogy az egész ország részére
szükséges szükséges mennyiséget kellő Időben
és olcsó áron magunknak biztosithassuk.
A kanizsai városházán közérdekű ügy nagy
fontosságához mért^érdeklödéssel fogadták az
ajánlatot és arra nézve a hatóság a következőket
közli a publikummal: Három nap alatt
(hétfőn délután 5 óráig) jelentkezzék mindenki
Füredi János rendőrtisztnél, aki a tengeri hak
lat kísérletet tenni akar. A rendőrség az összes
jelentkezők rendelését együtt teszi mag a
Halkereskedelmi r. t,-nál s aztán a hal megérkeztével
mindenki próbafőzést tarthat és a
kísérletezők nyilatkozatait a nyilvánossággal
közölni fogjuk. Ha ez sikerül, ugy valóban
nagyszerűen megoldhatja Nagykqnlzs* népe a
huskérdés nagy problémáját.
Miuirt i bfcnüyimt!
1915. junius 25 ZALAI HÍRLAP oldal. ->1" "T
HÍREK.
Jó Hári János
ha fölébredne
Bizonnyal nézne egy nagyot,
Hogy amit elhazudott vígan,
Most beváltják az uj bakkancsosok.
ó biz* aligha értené, hogy
Ma nem irigyli baka a hu^árt.
A csuda látott olyan vezért, ki
A huszárból is bakkancsost csinált.
Borzas, vén fejét megcsóválná
S fölkurjantana vigan, hangosan :
Hazudni nem, de verekedni
Bizisten, jobban tudnak, mint magam.
Egy ujságiró nagy ezüstérme. A honvédség
Rendeleti közlönyének egyik legutóbbi száma
közölte, hogy Pál Oéza alsólendvai születést!
(óvárosi hírlapírót, a marosvásárhelyi 22.
honvéd gyalogezred zászlósát, hősi magatartásáért
a hadvezetőség I. oszt. ezüst vitézségi
éremmel tüntette ki. Hősi bravúrja után
Pál Géza az uzsoki szorosban, Határszög
községben orosz hadifogságba került és igy
még tudomása sincs kitüntetéséről. Kitüntetett
kollegánk Péter Hugónak, a Magyar mezőgazdák
szövetkezete nagykanizsai titkárjának
testvéröccse.
Megszűnt Nagykanizsán a kukoricaliszt.
Ismeretes az a legutóbbi kormányintézkedés,
mely meghagyta a
malmoknak, hogy a kenyérlisztet kukoricaliszt
hozzákeverése nélkül hozzák
forgalomba. Amig a kukoricalisztből a
készlet tartott, addig nem voltak kötelesek
a malmok az uj keverési rendeletet
respektálni, dc uj kenyérlisztet már nem
őrölhetnek kukoricával. A nagykanizsai
Franz malom r. t. ma értesítette a polgármestert
és a kanizsai üzleteket, hogy
a mai maptói fogva tengerilisztmentes
kenyérlisztet ad ki. Ez a kenyérllszt 50
százalék buza és 50 százalék rozslisztből
áll, mely már holnaptól kezdve
kapható a nagykanizsai üzletekben.
ft hentesek é$ mészárosok a polgármesternél.
Amilyen megnyugvással fogadták
3 zöldség és baromfipiac elárusítói a hatóságilag
maximalizált árakat, épp akkora konsternációt
keltett az a mészárosok és hentesek
legtöbbjénél, akik a rendeletet csak ugy respektálták,
ha minden sátorban egy-egy népfölkelő
rendőr vigyázott az árak betartására.
Ma délelőtt a hentesek és mészárosok küldöttsége
járt dr. Sabján Oyula polgármesternél,
hogy a maximális árakról szóló rendeletet
vonja vissza, de a deputációzás teljesen
•redménytelen maradt, mert semmi indoka
nincs annak, hogy a maximális árak megváltozzanak.
flz ui kaszárnya telkének kiigazítása.
A Teleky-ut végén épülő hatalmas kaszárnya
tflkének tulajdonjog-átirásl munkái most vannak
folyamatban. De még a város nevén sem
411 ez a mintegy 20 holdnyi ingatlan, máris
uj eljárás vált szükségessé, melynek célja további,
mintegy két holdnyi területnek megszerzése
és a kaszárnya-telekhez való csato-
Usa. A korábban megvásárolt 20 holdnyi
tprület ugyanis olyan szabálytalan formát ad,
hogy annak egyik két holdnyi csücskét kl
Ifi kell hagyni a beépítendő telekből s azt a
telek másik helyén pótolják, ahol viszont
hiányzik a telek formájából eey 2 holdnyi
háromszög. Ezt a két hötdat tehát meg kell
szerezni. Az az érdekes, hogy a mindössze
két holdnyi sáv 16 gazdának ingatlanain vonul
végig s igy az ujabb két holdnyi terület
megszerzése végett 16 gazdával kell tárgyalni
és szerződést kötni a városnak. Ennek foganatosítása
végett a jövő hét közepén lesz a
helyszíni tárgyalás. A megvásárlandó két
holdból a legnagyobb, ami egy gazda kezén
van, 300 négyszögöl, a legkisebb terület pedig
mintegy 30 négyszögöl. Az uj eljárás most
már igen egyszeiü, mert már közgyülésileg
megállapított fix árak (3 korona négyszögölenként)
van a kaszárnyaépitési ingatlanoknak
és igy az ujabb 16 gazdával nem sok
tárgyalnlvalója lesz a városnak.
Két hét mulva jön a színtársulat. Izsó
Miklós, a pécs-nagykanizsai színtársulat ügyvezető
igazgatója ma délután Nagykanizsára
érkezett, hogy előkészítse a színtársulatnak
Újvidékről Nagykanizsára való bevonulását.
Julius 10-ike táján jön a színtársulat, mely
ezidei első előadását valószínűleg holnap, szombathoz
két hét mulva tartja a kanizsai arénában.
A társulat kanizsai szezonja mindössze
egy hónapig fog tartani, mely után a társulat
nyári szünete következik.
Érettségi a felsőkereskedelmiben. A nagykanizsai
felsőkereskedelmi iskolában ma fejezték
be az érettségi vizsgálatokat, melyeken
mindvégig dr. Mutschenbacher Viktor nyug.
pécsi jogliceumi igazgató elnökölt, összesen
28-an tettek érettségit, kik közül jelesen érettek
lettek : Mesterházy Vilma (magántanuló) és
Mikó József, jól érettek: Kaufmann Jenő,
Klein lnire, Király Vilmos, Singer Lipót, Somogyi
Izsó és Szommer Aladár. Megfelelt
17 érettségiző és 3-at szeptemberben tartandó
javitóvizsgálatra utasítottak.
A Néptakarékpénztár részvénytársaság
Nagykanizsán az 1761 905. M. E. számu
kormányrcdclet alapján a m. kir. Postatakarékpénztár
által termény előlegek nyújtására
kijelöltetvén földbirtokosoknak és bérlőknek
az idei terményeikre előleget nyújt a
miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó
6\'/í% kamatra.
Munkatársakat keres a Jóléti Iroda. A
nagykanizsai Központi Jóléti Iroda azzal a
kéréssel fordul Nagykanizsa város mindkét
nembeli vakációzó tanuló ifjúságához, hogy
közülük mindazok, akik szabad idővel rendelkeznek
és jó írásuk van, — legyenek
segítségére a Jóléti Irodának, melynek tizenhét
osztályában meglehetős hiánya van a lelkes
munkatársaknak. Meg vagyunk arról győződve,
hogy a hazafiság tiszta idealizmusával eltelt
tanuló ifjiiságunk és fiatal hölgyeink a legnemesebb
hivatásit nagykanizsai közintézményt,
a Központi Jóléti Irodát a legnagyobb készséggel
hajlandók munkájában támogatni és
tömegesen fognak ott szolgálattételre jelentkezni.
A lelkes ajánlkozók szíveskedjenek a
Jóléti Irodának a városház I. emeletén lévő
központi helyiségében jelentkezni.
fl polgárőri szotgálat. Ma, péntek este
az alábbi polgőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Büki Béla, Eppingcr Lajos, öreg Oerócs
István, Kengyel Ferenc, ifjú Oerócs Istvjn,
Németh Oyula, Sándor l«|v4n, Bpzák Antal,
Páll János, Tóth István, Mandibaum Oszkár,
S*ele Károly, Bruncsics József, Martlncsevics
Imre, Muiikfr Vince, Osskó Józsel, Bjllik Ferenc,
Stagl Ede, Hazai János.
Felelős szerkesztő: Q ü r i U r István.
M E Q N V I L O T T I — - r - ^ r - « éSzívós Antal mQörás és látszerész
uj üzlete • Kazlnczy-utca 3.
alatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kaphat^
óra, ékszer é* látszer-javltást nagy l o n ^ -
dal vége?.
URJMIA Rviioo;l utca 4. »TH"»<M« JMCsak
egy nap t junius 25-én, pénteken
MASSART asszony és JEAN DAX
a mpzi művészet két legnagyobb interpretáltjának
felléptével!
Az örvény
művész filmdráma 5 fefvonásban.
A gyógyszlrup. humoros.
Rendet helyirak. — Kitűnő zene.
ElOtfláaok hétköznap 4 é< 9 úr.kor, vasárét
ünnepnapokon 3. 5. 7 és 9 órakor.
m
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja a
B » B 7 R f l f » I V l A Colmari borterr
t n u i i i u . meléii intézet, a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. michelel csász. és klr.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletezö állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta. |
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"*dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. U t f l l f t H Otf félt RÉZKíflPŰR
(12°0 rézidllc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I \' Novuogo RaffloMaa GépolaJ.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHU/ARZ és TIOBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
m m wüntif-ww»wi
Tisztelcttet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
— felfrissítettem. •
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenha.dtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemfleket. ::
— ^ A legfinomabb áruk!
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G O l d b e f i e H Í .
Nagykanizsa, EOtvös-tér 1. sz.
R?Uton Twtvérík MMében. .
4. oldal. ZALAI H RLAP 1615 junius 455 .
Szép, fehér és tarka babot azonnal szállíthat
Sctierz Lujza utóda ttajykanlzsa. 3
U t c á t l o p e l ó r u s i l d k
a Zalai Hirlap
kladóhlootalúban felvétetnek.
M a y e r K á r o l y
ruhafestő, vegytlsztitó, ptissirozó és gözmosó © Ara
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. szám. \'
Ww OyOjtötel«p: Főtér, Korona-szálloda. í m
T•Uton u im Ml, SarB»«y«lm i Mar*r f*«V».
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
fehérneműt, inget g
gallért és kézelőt L
és minden egyéb háztartási cikket
Vidéki póttal megbízásokat gyorsan
és pontosan eszközöl Jutányos árban.
F E W 2 D I T 9 1 T U R 1
*aVSLÁQ9T!
f f f f i *
festO udiloioto
HBSvhnnlzsD,MDíynr-u.Z3
honi S kdlföldl faerezés
m t n t m Dtdmofok fűtése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k D n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l fölszól itásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
A
NAGYKANIZSA
w Csengery-ut 7. sürgönyeim:
Gutenbergnyomda

A M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.

^ ^ ^ Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótuiajd™os„ár Guten\'berg-„7^di" (Mühi és tiöldberger) Nagykanizsa.
11 r. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 26. szombat 143. szám ZALAI HIRLAP t á r s a d a l m i és közgazdasági napilap.
• I 6 f l * * t 4 s í ArfiKi Helyben h á z h o z h o r d v a 1 hóru I K.
KR7«» 4 ÍIH«if Vidékre, postiwi . . I hOrn 1-50 K.
N y l l t t é r é* h l r d o t é e e k uicxAllapliott Ari.i. gzcrlut.
A l a p í t o t t a :
Dr. HAJDU GYULA.
K i a d ó h i v a t a l t G u t e n b e r g - n y o m d a C s e n g e r y - u t 7. iráni.
T e l e l ő n : Síerke»7.tó*CR 41. Kiadóhivatal 41.
t tisztek és a legénység.
Mindenünk a hazáé. Életünk, vagyonunk,
szellemi és testi képességeink,
magunk, a családunk, minden a szent
ügyé, a háborúé, a mely egyértelmű a
haza életével. Ez a gondolat az alapja
a legszebb honvédelmi miniszteri rendeletnek,
mely a napokban került nyilvánosságra.
Minden szava érdemes arra,
hogy örök idők cmlékeste\'.őjéül ércbe
vésessék és eme nagy idők tanujaként
annak betűi minden ember szivének
táblájára felírassanak.
A miniszter a honvédséghez intézett
rendeletében azt mondja, hogy lehetnek
egyesek a tiszti karban, akik rossz néven
vehetnék talán, ha tartalékos, vagy
népfölkelői tisztet látnak együtt nyilvános
helyeken, éttermekben, kávéházakban,
az ulcán olyan legénységi állománybeli
katonákkal, akiknek nincs még csak
önkéntesi karpaszományuk sem, hanem
mint A) vagy B) alosztályt! népfölkelők
szolgálnak. A régi katonai felfogás szerint
a legénység sorában álló emberrel
a tiszt társadalmi érintkezést nyilvánosan
nem tarthatott fenn. Előfordult, hogy
rokonok, akik közül az egyik liszt volt,
a másik pedig „mannschafft"-beli, nem
mertek az utcán végigmenni együtt,
mert a katonai felfogás ezt a fegyelem
és a szubordináció szempontjából megengedhetetlennek
tartotta, Jött azonban
a háború és a kenyéradó főnök bevonult,
mint póttartalékos közlegény, a
napidíjas gyakornok pedig, mint hadnagy,
aki már most talán főhadnagy is.
A miniszter erről tudomást szerzett
és ezért mondja a rendeletében, hogy
a háború a régi felfogást elsöpörte.
Bevonulnak az ország intelligenciájának,
vezető osztályainak, kereskedőinek, iparosainak,
gazdáinak elitje, írók, hírlapírók
, tanárok, tanítók, bírák, ügyvédek,
tisztviselők és igen nagy részük vállán
fegyverrel, legénysorban veri az oroszt,
a szerbet, a taliánt. A vezetője, a parancsolója,
a lisztje egyúttal a barátja,
a pajtása, jó cimborája volt a polgári
életben is. Éppen mert intelligens, a
legény tudja, hogy a szolgálatban nincs
más, csak föllebvaló és alárendelt és a
nagy, szent cél diadalának, sikerének
érdekében magára veszi azokat a blllincseket,
— amelyeket önmaga rak a
kezére.
Azonban a szolgálaton kívül, a szabadabb
érintkezés óráiban, a katonai
fegyelem és tekintély feltétlenül szükséges
határain belül — mondja a miniszter
— semmi akadálya sem lehet a
szabad érintkezésnek, a polgári életben
ápolt intim barátság további fenntartásának.
Ezért a tekintély és fegyelem
szemmel tartása mellett megengedi a
miniszter, hogy a tisztek azokkal, akik közt szokásos társadalmi érintkezést
az ő társadalmi osztályukból valók, a ápolják.
polgári életben is fesztelenül érintkez- A honvédelmi miniszter rendkívül lihcssenck,
nekik megfelelő helyiségekben -beráhs, okos rendeletét igen nagy szimegyütt
megjelenjenek és uri emberek pátiával fogadták tiszti körökben.
A világháboru.
Élet halálharc a Dnjeszternél.
Sajtóhadiszálás. Az oroszok kétségbeesett
küzdelmet folytatnak a Dnjeszter
egész vonalán, hogy az elvesztett Galíciának
még ezideig kezükön maradt kis
részét megtarthassák. Az egész Dnjeszter-
fronton napról-napra és óráról-órára
a legnagyobb erőfeszítéseket teszik, hogy
eredményeket érhessenek el. Linsingen
tábornok hadserege, mely már teljesen
átkelt a Dnjeszteren, a folyótól északra
heves harcban áll és óriási orosz támadásokat
ver vissza, melyek között sziklaszilárdan
tartja összes pozícióit. —
PJlanzer-Baltin hadseregének csapatai
ellen tegnapra, péntekre virradó reggel
intéztek borzalmas hevességű támadást.
Az oroszok hadállásainkat rettenetes bombázással
igyekezlek rohamra előkészíteni
és virradatkor nagy tömegekkel jöltek
rohamra. Az előretörő orosz gyalogság
felemelt kezekkel rohant hadállásaink elé,
mintha mindnyájan megadniakarták volna
magukat, de az utolsó pillanatban kézigránátokat
kaptak elő és azokat dobálva
behatoltak állásainkba. Egész nap tartott
ilt a legvéresebb öldöklés, melynek
eredménye végül az lett, hogy késő délután
sikerült az oroszokat összes hadállásainkból
kiverni. Az oroszok itt ma
éjszaka ujabb támadási kísérletet tettek,
de ismét visszavertük őket.
Nyugvóponton a galíciai harc.
Budapest. Molnár Ferenc Az Estnek
a sajtóhadiszálláson levő haditudósítója
jelenti ma lapjának: A\'gorliceí áttörés
után keletkezett óriási méretű üldözési
harc, melynek legutóbbi nagy eseménye
Lemberg visszafoglalása volt, — nyugvóponthoz
kezd közeledni. Most csak a
Dnjeszternél vannak makacs harcok,
melyek eldőlte előtt Lembergtől keletre
sem várható lényeges változás.
Uj olasz kudarcok.
Sajtóhádiszállás, Az olaszoknak
tegnapra bejelentett nagy offenzívája
GÖrz ellen teljes kudarcot
vallott. Az összes éflasz támadásokat
borzalmas veszteségek okozásával
visszavertük és alig 10 kilométernyi
szélességű frontrészen
500-nál több olasz hulla jelöli
meg a tegnapi ütközetek színhelyét.
Békét akarnak a német szociáldemokraták.
Berlin. A német szociáldemokrata pártok
vezetősége ma kiáltványt bocsátott
ki, melyben a háború befejezését követelik.
A kiáltvány azt mondja, hogy a
nép már békét akar, mert Németország
megmutatta, hogy sem legyőzni, sem
kiéheztetni nem lehet és felhívást Intéz
a kormányhoz, tegyen nyilatkozatot arra
nézve, hajlandó-e a békéről tárgyalást
kezdeni. m
A pápa
elhagyni készül Itáliát.
Berlin. A Vossische Z e i t u n g közi
római j e l e n t é s a l a p j á n , hogy a pá
pát mélyen s é r t i k a pápai szuveré
n i t á s e l l e n é r e tett olasz kormány
intézkedések, melyek konzekven
cláival számol és azt a kijelentés
t e t t e , h o g y O l a s z o r s z á g n a k legköze
lebbi a k a d é k o s k o d ó lépésére el
h a g y j a Rómát.
Támadásunk
egy szerb sziget ellen.
Zimony. A szerb határon legnagyobbrészt
állandó a nyugalom,\' melyet csak
időnként törnek meg apróbb csatározások.
Tegnap azonban egy szávai szigetnél
nagyobbszabásu ütközet volt katonáink
és a szerbek között. Bjelánál álló
csapataink türelmetlenkedve a hosszas
tétlenség miatt, átmentek a szerbek által
megszállva tartott szigetre, melynek őrőrséfcét
elpusztították és mintegy 5 0 - 6 0
szerb halottat otthagyva, 40 s egynéhány
szerb fogollyal térlek vissza a magyar
partra.
A} uj orosz hadügyminiszter.
\' Stockholm. Szentpétervárról jelentik,
hogy a cár a lemondott Suchomllnow
orosz hadügyminiszter hdy<re tegnap
Kuropatkin generálist, az orosz-japán
háborúban az orosz seregek volt fővezérét
nevezte ki.
1915. junius 26.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér. Halics é» Zuravvno között
a harcok a Dnyeszter északi partján tovább
tartanak. Az oroszok ellentámadásait visszavertük.
A ml támadásunk előbbre ,haladt,
Zydacowon tul előnyomulva tegnap elfoglaltuk
Chodorowot. Egyébként a Dnyeszter mentén,
Oalicstól lefelé, továbbá Lembergtől keletre,
Ravaruska mellett és a Tanew mentén
a helyzet változatlan. A San déli partján nincs
ellenség. Lengyelországban a szövetséges csapatok
üldözik a Zawlchosl—Ozarow és Sienno
felé visszavonuló orosz haderőket.
Olasz hadszíntér. Tirol és Karinthh határain
többszörös ágyuharc íolyik. A partvidéki
halárterületen a reggeli . órákban Ronchltól
kelettf az ellenség két támadását visszavertük.
A görzi hídfő és a comeni-fenslk széle
ellen az ellenség heves ágyutüzet intéz.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintét. Soucheztől délre közelharcokban
több géppuskát zsákmányoltunk.
Az Argonok nyugati szélén egy francia zászlóaljnak
előretolt uj állásunk ellen intézett
támadása az ellenség súlyos veszteségei melleit
összeomlott. Ellentámadásban elragadtunk
az ellenségtől még egy árkot két erődházzal
együtt, három ujabb géppuska és három aknavető
jutott kezünkre. Leintreynél Luneviltetől
keletre kisebb ellenséges vállalkozásokat
meghiúsítottunk.
Keleti hadszintüi <Chorzetetől délkeletre
Stegna falu közeléffen csapataink heves harc
után az ellenséges vonalak egy részébe behatoltak
és ott szilárdan megvetették .Ubukat.
Délkeleti hadszintér. Woyrsch vezérezredes
csapatai az ellenség üldözése közben az llretől
délre átlépték az erdős vidéket. Mackensen
tábornok hadseregeinél a helyzet lényegesen
változatlan, llalicstól északnyugatra
Linsingen hadseregének egyes részeit a túlerővel
fellépő ellentámadások elöl Marllnownál
a Dnyeszter déli partjaira kellett visszamennünk.
Tovább a folyón felfelé előrehaladó
támadásban vagyunk.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
WH L• Z* &^ 9 t 9 •I A Kmoox(zogn;ó!-uktcé*p 4 . Tpíla*tloont ar». .
Szombat-vasárnap, junius 26 és 27-én
Muray éj cinkosai
detekliv-dráma 3 \'télvonásban. Prcsmyil ulsszafoglalűsa aktuális felvétel.
A tékozló fiu, dráma, és még\' négy
rendkívül érdekes kísérő kép.
Rendet helyárak. — KltOnó zene.
Elóadátok hétVoznap 6 ét 9 ór«kor, vatárés
ünnepnapokon 3. 5 7 éa í órakor.
MEO N Y Í L O T T 1 » ---"•—r ^ éSzívós Antal tnüórás és látszerész
, u j üzlete a Kazinczy-utca 3. szára
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb u j áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Harctéri visszaemlékezések.
Iria: Oáct Demeter.
Egy lucullusi vacsora.
Dc bizony, erre az örömre olyan vacsorát
eszünk, amilyet Lucculus, a vén római se látott.
— Várjatok csak gyerekek.
Nem bánom, akár hogy; megharagszik az
öreg lengyel, de én rekvirálok ma még nála.
Mikor az ajtaja elé érek, hallom, hogy ébren
vannak még, bekopogok.
A lengyel haragosan kel föl az asztal mellől.
Dc én rá se nézek, megyek egyenest a fonnyadt,
ráncosképü asszonykához.
— Panyemka, — mondom, — mleko, Jajé,
kleba. (Tejet, tojás, kenyeret.) — És veszem
elő az erszényemet, hogy lássák, nem ingyen
kivánom.
Az asszony megy a benyílóba s csakhamar
jön vissza. Hat keményre főtt tojást hoz, (ez
van mindig készen a lengyeleknél), egy csodaszép,
fehér félkenyeret, lehet vagy két kiló s
egy kétliteres edényt, tele tejjel. A kenyéren
látom meg az illatán is érzem, hogy nagyszerű.
A tejből öntök egy pohárba, megkóstolom.
Üdit$, felséges ital. Soha ilyen jó tejet\' nem
ittam életemben, friss, hideg.
— Was kost? — mondom a lengyelnek
és fizetni akarok.
Az öreg méltatlankodva néz rám és elháritóan
int a kezével. Mond valamit, a szeméből
látom, hogy ez az értelme: vigyed, uram az
isten nevében.
Hát jó, én nem csinálok lelkiismereti kérdést
a dologból. Hónom alá csípőm a kenyeret,
zsebembe rakom a tojást, fülön csípem
a tejes korsót, barátságosan elköszönök, azzal
gyerünk.
Odabent valóságos örömrivallgással számolok
be az ut eredményéről.
— Ilyen tejet sohase Ittatok, fiuk. Mint a
csöppentett méz. Hát ilyen kenyeret láttatok-e
már? Pompás mi? Aztáfí tojást is hoztam.
Kiraktam a hat tojást, ekkor látom, hogy
egy uj ember is Ül az asztalnál, egy zászlós.
Fölugrok, összecsapom a bokámat és bemutatkozom.
A zászlós urat a szomszédos
bataillon küldte előre szállást csinálni.
— Nekem nincs étvágyam, — mondja Hős
hadnagy, - de ti csak egyetek jóizüen. Tettem
hozzá énis egyet-mást.
Valóban, az asztalon külömböző finom holmik
gyönyörködtették a szemet, amik alkalmasint
a Hős hadnagy és az Apáthy kadét
iszákjából kerültek elő. Egy darabig unszoltuk
a hadnagyot, hogy tartson ö is velünk, de ö
a fejfájására hivatkozott és végigfeküdt ^a
kereveten.
Olyan jó vacsorál, olyan jó étvággyal sohasem
eszem többé. Kbzben kedélyesen beszélgettünk.
Evés után inni akartunk, de fencmód
rossz volt a viz. Apáthy titokzatosan hunyorgatva
ment a bornyujához s egy hatalmas
üveggel tért vissza, amelyben valami átlátszó,
fehér folyadék volt.
— Hát ez ml? — mondjuk teli szájjal.
— Limonádé.
Ez aztán öröm. Derék fiu az Apáthy. Ezt
már megkóstoljuk. Tényleg nagyszerű volt,
mintha csak ujjá születtünk volna tőle.
— De már ebből a hadnagy ur is Iszik. —
Ivott Is, Izlet neki is, törölgette utána a bajuszát,
ami sehogy se akart kinőni a szép,
gyöngéd, gyerek-arcán. Apáthy óvni próbált
bennünket, hogy hohó, ne igyuk meg az egészet,
holnapra is kell.
— Te csak ne féltsd, — mondtam, — van
nálam cukor meg citromsav, vizel minden
kútban találsz annyit, hogy megfürödhetsz
benne. Holnap egy hordó limonádét fabrikálok
neked, ha akarod.
Erre aztán megnyugodott és koccintgatva
hörpöllük föl a limonádét. Szörnyű jókedvünk
kerekedett tőle. Nem emlékszem, hogy bortól
becsíptem-e ugy valaha, mint ettől az ártatlan
italtól. Dehál el nem cseréltük volna akkor
semmiféle pezsgőért.
Közben beszélgettünk, kérdezősködtünk.
Megtudtam, hogy Tretter főhadnagy ur lesz a
századparancsnokunk. A bataillon ma éjjel
jön be a faluba, ebben a szobában még
Poitiers főhadnagy ur alszik a törzskarával
rajiunk kivül. Diliinger és Rátz főhadnagy
urak, meg a Barla testvérek most Opatowiecben
vannak, de holnap, holnapután Uscovicére
hurcolkodnak. Szili hadnagy ur is a mi századunkban
van. Szóba kerültek az otthoni
dolgok is, beszélgetünk ismerősökről, kedves
kanizsai lányokról.
— Emlékszele...?
— Hát mikor a Vasut-utcáb3n...
— Hej, de jól mulattunk akkor...
— Meg az a zenés délután . . .
— Vájjon ülünk-e még együtt a cukrászdában
?
Hős hadnagynak egy kis szomorúság borul
az arcára. Meg van győződve arról, hogy
ezúttal utoljára jött fel a harctérre. Sokszor
mondogatta.
— Meglásd, érzem, most itthagyom a fogamat.
Ezt azonban vidáman szokta mondogatni,
egy kis keserű nevetéssel. Próbáltam kiverni
a fejéből ezt a gondolatot, de nem sikerült.
(Hála a gondviselésnek, mégis csak nekem
volt igazam akkor.)
Pár pillanatig nyomott volt a hangulat, de
nem tartott soká.
— Ma még élünk, ma még legyünk vigak.
Mosolyogtunk egymásra, nevettünk az egymás
szavainak, nagyon, nagyon szerelttik
egymást. Azt hiszem, ilyen zavartalan, igazán
testvéri szeretet csak a harctéren lehetséges.
Apáthy tábori lapokat szedett elő, ötöt
vagy hatot megírt az ő furcsa, rendetlen írásával,
amelyben a betűk mintha rohamra
mentek volna egymás ellen. A lapokat mindnyájan
aláirtuk, még egy kicsit beszélgettünk,
de a fejünk már , kezdett lassan nehezedni.
Késő volt, álmosak és fáradtak voltunk, a
fal mellett már ott volt a friss szalma, elhatároztuk,
hogy lefekszünk.
Levetkőztünk, — először mióta elindultunk —
boldogan nyujtóztunk, élveztük, hogy élénkül
meg a testünk, amelyet éjjel-nappal ruhába
kellett szorilnunk eddig. Hős hadnagynak a
kereveten ágyozott meg a szolgája, a zászlós
csak ugy az asztal mellett készült elszunyadni,
mert hiszen néki még a századot is be kellett
várni.
A gyertyát inár jlőbb elfujtuk, a hatalmas
ablakokon besütött a hold, elsőrangú rendezés
volt a legszebb világítási effektusokkal.
A beszéd valami különös varázst kapott ebben
az óriási teremben, a szelíden bekukkanó
holdsugarak mellett. Egyre halkabban beszéltünk,
el-elhallgattunk. A kerevetről egyenletes,
mély lélegzés hallatszik. A hadnagy urat elnyomta
álom.
— Alszol ? — kérdem Apáthytól, de nem
felel.
Még egy darabig beszélgetünk a zászlós
úrral, Aztán:
— Jó éjszakát. Szervusz.
— Szervusz.
Szép csendesen elaludtam én is.
1915. junius 521. ZALAI HÍRLAP 458. oldal,
HÍREK.
f i 48-asok bravúrja a Dnjeszternél.
Kapoli Pál 48. gyalogezredben szakaszvezető,
a Zalai Hirlap hadi krónikása junius 21-éről
keltezve az alábbi sorokat küldte hozzánk :
Röviden örömmel jelezhetem, hogy a 48.
gyalogezred 1l. zászlóalja a I9es vadász és
72-ös közös gyalogezredekkel együtt junius
19-én (épp ma egy hete) délután t órától 3-ig
a rudki-komarnól vonalon, a Dnjeszter balpartján
(Orodek előtt, attól 30 kilométernyire)
oly diadalmas szuronyrohamot Intézett
az orosz front ellen, hogy azt áttörtük, tóbb
ezer oroszt elfogtunk és összes gépfegyvereit
elvettük. A gyönyörö diadalban a 48. gyalogezrednek
5. 6. 7. és 8. századalnak minden
egyes tagját a hősök hősének neve Illeti meg.
E nagyszerű roham alkalmával én is megsebesültem,
valamint századparancsnokunk
Oszlányi József főhadnagy is, aki láblövést
kapott (Oszlányi főhadnagy ezúttal harmadszor
sebesült meg a harctéren. A szerk.)
Oszlányi lőhadnaggyal egészen Rudkyig vittek
együtt benőnket, de innét elhelyeztek bennünket,
engem Kassára vittek kórházba. Legközelebb
onnét többet.Hazafias üdvözlettel Kapoli.
Katonahangverseny a Centrálban és a
sétatéren. Igazán páratlan készséggel állott
a 12-ös Landwehrzenekar a nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda hazafias és humanitárius
törekvéseinek szolgálatába. A minden szombat
esti kávéházi hangversenyeken kivül készséggel
játszik a zeneker minden vasárnap délután
is a sétatéren. A szombat esti hangversenyeket
a harcoló 48-asok, a 20-as honvédek
és a 12-ös Landwehrek cigarettával való
megajándékozására tartják derék katonamuzsikusaink,
a sétatéri hangversenyeket pedig
a kanizsai hősök siremlékalapja javára. A
Centrál kávéházban ma este rendezendő
nagyszabású katonahangverseny művészi progra\\
mja a következő:
1. Értre: „Hoch und Deutschmeister\', induló.
2. Suppé: „A költő és paraszt" c. opera
nyitánya.
3. Matys : Abiturienten — walzer.
4. Wagner; Dal az esticsillaglioz a „Tanhüuser"
c. operából.
5. Dvorák: Szláv táncok Nro. I.
6. Linké: Zenei versenygalopp.
7. Olfenbach: Nyitány az „Oríeus a pokolban"
c. operából.
8. Oilbert: Kl tehet róla? Keringő a .Lengyel
vlrcsaft" cimü zeneképből.
9. Morse: „Joshivara". Japán hangulat.
tO. Lindsay: „Aisha". Intermezzo.
lUStoltz: .Az édes kisbaba*. Gavott.
12. Laszky : .Bobi". Induló.
A sétatéren holnap, vasárnap délután 5 órától
8-ig muzsikál a kitűnő katonazenekar,
amelyen kivül két helybeli\' cigányzenekar is
közreműködik ott a magasztos cél érdekében.
A sétahangverseny belépődija ezúttal is 20
fillér, gyermekeknek és közkatonáknak pedig
10 fillér. Sebesültek tiszteletjegyet kapnak a
bejáróknál elhelyezett pénztáraktól.
Élelmiszerárak a Balatonparton. Az Idén,
a rendkívüli viszonyok hatása alatt szemmelláthatólag
kevesebben keresik föl a fürdőhelyeket,
mint az elmúlt esztendőkben. A balatoni
fürdőzéstől is talán sokakat visszariasztott
az az aggodalom, hogy a balatonparti
fürdőhelyeken fokozott drágaság van élelmiszerekben.
Hogy ez az aggodalom mennyire
nem jogosult, mutatja az alább olvasható
táblázat, melyben a lengyeltóti járás lőszolgablrája
a járáshoz tartozó fürdőhelyekre —
Balatonbogtárra, Szemesre, Leltére és Fonyódra
— nézve megállapította az élelm\'szerárakat.
A főszolgabíró szigonian Intézkedett az iránt
is, hogy azok, akik ezeknél az áraknál magasabban
akarják értékesíteni áruikat, élelmlszeruzsora
miatt elvegyék büntetésüket. A
négy balatonparti fürdőhelyre megállapított
legmagasabb árak a következők: Rántani való
csirke párja 2 5 0 - 3 K, sütni való csirke párja
3\'50—5 K, tyúk darabonkint 3—4 K, idei
réce darabja 250-3-50, hízott réce kilogrammonként
2 K. idei liba 4 - 5 K, hízott liba
kilogrammja 2 80—3 K, palackozott tej 28
fillér, tej kimérve 24—26 fillér, tojás darabja
8—10 fillér, házi vaj kilogrammja 4 K, 1 liter
tejföl l K, turó kgr.-ja 80 ^Ijllér, cseresznye
literje 30 f., meggy minőség szerint 20—24
fillér, cukorborsó kilogrammja 40 fillér, kifejtett
borsó literje 80—100 f., uj burgonya 24 f.,
zöldbab kilogrammja 40 f., zöldség csomója
10 f., vöröshagyma (kifejlett) 40 f., kalarábé
4 fillér.
Pátlnkamérésl tilalom Nagykanizsán. A
pozsonyi hadtestparancsnokságnak a nagykanizsai
állomásparancsnoksághoz intézett rendelete
alapján a kanizsai rendőrkapitánysághoz
küldött hivatalos megkeresés folytán
Fatkas Ferenc rendőrfókapltányhelyettes azt
a felhívást Intézte ma a Nagykanizsán levő
vendéglősökhöz és italméréssel foglalkozó
kereskedőkhöz és szatócsokhoz, hogy este 6
órán tul legénységi állományban lévő katonai
személyeknek semminemű pálinkafélét sem az
utcán át, sem az üzletben való elfogyasztásra
nem szabad kiszolgáltatni. A tilalom betartását
a katonai paráncsmrííság maga is ellenőrizni
fogja és a tilalom áthágása az italmérési
engedélytől való megfosztást is maga
után vonhatja.
fl rokkantegylet közgyűlése. A Magyarországi
Munkások rokkant és nyugdijegylete
nagykanizsai fiókpénztára holnap, vasárnap
délután 3 órakor a Hattyú vendéglői helyiségében
tartja 18. évi rendes közgyűlését az alábbi
tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. A
választmány évi jelentése. 3. A zárszámadás
elfogadása és a felmentvény megadása. 4.
Tisztújítás. 5. A központi küldöttgyűlésre a
fiók képviselőjének megválasztása. 6. Netáni
indítványok. A közgyűlés napján befizetés
nem tartatik.
43—50 éves B) osztályú népfölkelők minden
pótdíj nélkül háborúra azonnal érvényes
életbiztosításokat köthetnek az Első Magyar
Általános Biztosító ^Társaságnál. Felvilágosítást
ad ezen társaság nagykanizsai föűgynöksége.
Vidéki városok az élelmiszerek drágasága
ellen. Szeged városa elhatározta, hogy
százezer koronával vesz részt a Haditermény
r. t. alapításában és helyet kér az igazgatóságban,
hogy abban a vidéki városok érdekeinek
is legyen szószólója. — Pozsdny vármegye
székházában megtartott értekezleten
Brolly Tivadar polgármester bejelentette, hogy
Dániából vágott hust rendelt meg a pozsonyi
fogyasztási piac részére, melyet szerdán már
mérsékelt áron árusítottak is városi vásárcsarnokban,
ezzel lenyomva a marhahús árát.
— Debrecen városa még elbírja a nagy drágaságot,
mivel 1914. évi zárószámadása szerint
102,833.146 korona a vagyona, mégis az adóbevételnél
a mult évi 650.237 K-val községi
adótartozás 1,100.990 kor. emelkedett. —
Nagykanizsa hozasson tengeri halat, .aminek
kitűnő alkalmáról tegnap adtunk részletes
tájékoztatást. ,
Befizetések elhalasztása. A Nagykanizsai
takarékpénztár által alapított önsegélyző szövetkezetnél
a f. hó 29-ére (keddre) eső befizetések
az ünnep miatt julius 2-án, azaz
pénteken d. e. lesznek megtartva.
Hetven millió német. A háboru lezajlása
után minden magyar emberre nézve életkérdés
lesz majd a német nyelv tudása. Tolnai Világlapja
egy ilyen német nyelvtanitót tervez lapjában
közölni s olyan szerencsés megoldást
talált, hogy rövid néhány hónap alatt szinte
játszva sajátíthatjuk el a társalgáshoz szükséges
beszélgetést. Szinte előre látható, hogy a
hatalmas német ipar és kereskedelem keresni
fogja az összeköttetést velünk és igy a magyar
termék, a német termékkel szinte kl togja
egészíteni egymást.
A Néptakarékpénztár részvénytársaság
Nagykanizsán az 1761 905. M. E. számu
kormányredetet alapján a m. klr. Postatakarékpénztár
által termény előlegek nyújtására
kijelöltetvén földbirtokosoknak és bértöknek
az Idei terményeikre előleget nyújt a
miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó
6>/t% kamatra.
fl polgárőrt szolgátat. Ma és holnap este
az alábbi polgörök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Szombaton:
Pálfi Sándor, Paár Oszkár, Zikonyl l.ijos
Oerócs Boldizsár, Oerócs Oyörgy, Rechnltzer
Mór, Szecsö Károly, Rosenleld Miksa, Spitzer
Samu, Löwenfetd Árpád, Weiss Bódog, Kohn
Samu, Vébér Ferenc, Horváth sáota József,
Vleland János, Koller Nándor, Horváth György-
Mandlbaum Ferenc, Baján József, Stocker
Ferenc.
Vasárnap:
Török Ferenc, Leidl Kálmán, Rezniesek József,
Sárdi Géza, Kalmár Henrik, Molnár Ernő,
Schütz Manó, Ternal István, Maschanzker
Jenő, WelHsch Jenő, Müller Károly,*\' Szűcs
Ferenc, Rózsa Lajos, Horváth mikó Péter,
Pavelkovics Ferenc, Rosenheim Oyula, Sinkó
Károly, MózsI Lajos, Hirsch Oszkár, Wehry
Hugó, Németh Zoltán.
r-r-r • » r. .- - J t S i J S t t " * ^ " . * a-, ^.-a*.- a •••i ou-j-JOJBÍ
^Felelős szerkesztő: Gűrtler István.
helyett szép és tartós
munkát végez, olcsón
REISZ
d m és szobafestő, Kazlncv-u. 4.
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja a
D » n n m A colmarl borterr
c n u u i u . melési Intézet, a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. michclei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénvkisérletező állomás
stb. kipróbálta cs ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-daI permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Asclientiroacf féle RÉZKÍNPOR
(12°o rézgállc tartalommal),
Szicíliai párolt kénpor,
I* Hoyuaia KainaMnu. Gépola].
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ ts TIDBER nagykereskedők
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
4. Oldal. ZALAI H RLAP
Szép, fehér és tarka babot azonnal szállíthat
Scherz Lujza utóda Nagykanizsa, «
Utcai Iapelűrusitúk
a Zalai Hirlap
Kladűhluataldban felvétetnek.
M a y e r Károly
ruhafestő, végy tisztító, plissirozó í s gözmosó gyira
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. siám.
OyGjtótelep: Fótér, Korona-szálloda.
T . l . f . n l i á n SUrc«nr«lmi Mayar »••»*.
E l v á l b l férfi- és női ruhákat festés és
t i s z t í t s céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
& fehérneműt, inget fi
ű gallért és kézelőt a
és minden esyéb tiúztartűsl cikket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
és pontosan eszkbzót Jutányos árban.
festS vállalata
I f a s y k a n l z s o . M a f i y a r - u . Z 3
%
Vezérképviselet:
GUTENBERG NYOMDA:: KAGYKARIZSÜ.
boni S külföld! faerezés
márvány utánzatok íejtéie.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k ű n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z i n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 11
r Jai
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
v Csengery-ut 7. sürgönyeim:
^ j p p ^ G u t e n b e r g n y o m da
•• M inden legkisebb nyomtatványrendelési
a legnagyobb^ gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Oulenberg-nyomda (Mflnz és Ooldberger) Nagykanizsa.
I I . 6vfolyam. N a g y k a n i z s a , 1915. junius 28. hétfő 144. szám ZALAI HIRLAP t á r s a d a l m i és k ö z R a z d a s á g l n a p i l a p .
KIÓilx»t*al áraki Helyben házhoz hordva I hóin I K.
I f y c i 8i A ni 4 fillér Vidékre, postán . . f hóra 1-50 K.
Kyllttér és hiidclójcl: r.ictfAllapItott AÍIIK tzerint. *
Alapította:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Ontcnber g-njorrda Csinyary-ul 7. sz ina.
Telefon: Szerkciztó».éK 41. Kiadóhivatal 41.
Péter és Pál
Holnapután megpendül a kasza a magyar
rónákon, nekifogunk ennek az évnek,
mint minden évnek, legfontosabb
munkájához, az aratáshoz. Minden évben
ünnepnapja a magyarságnak, mikor
megkezdődik az aratás. De az idén
ezerszeres ünnepnap ez, nemcsak azért,
mert egyáltalában arathatunk, hanem
azért is, mert olyan gazdag, olyan szép
termésre van jogos kilátásunk, amilyen
nagyon régen nem volt.
A mai háboru — hiszen már annyiszor
emiitettük, annyiszor mondtuk —
gazdasági háboru. A gazdasági fejlettség,
a gazdasági szervezettség üli most
diadalát a kalmárvilágon, amely csak
pénzéhséggcl dolgozott, anélkül, hogy
gazdasági életét kellőleg megalapozta
volna. Ahogy a németségnek az ipari
szervezettség volt a védőbástyája és
tartaléka, amelyet magamögött érezve,
amelyre támaszkodva ezt a háboru megkezdte,\'
ugy nekünk a legfőbb reményünk,
legfőbb biztosítékunk arra, hogy ezt a
háborút győzelmesen megvívhatjuk, a
termés, a föld volt.
És a föld nem hagyott bennünket
cserben az idén sem. A magyar föld
ebben az esztendőben gazdagabban
termett, mint a mult évben,\' többet hozott,
mint legutolsó esztendők bármelyikében.
A junius hónap ennek a háborúnak
a történetében talán a legszebb,
legboldogabb hónapja a kettős szövetségnek.
Az oroszokon aratott elhatározó
győzelmünk mellé odaáll didalnak a termés,
a magyar humus bősége, amely
épen most nem hagyott el bennünket.
Már az első hivatalos termésjelentés
is nagyszerű reményekre jogosított, de
azután egy kis szárazság következett,
amely ha nem is törte le, de legalább
is megingatta reményeinket. Most azonban
az utolsó hét bőséges csapadéka
újra megerősített bennünket, újra biztosabbá
telte ir azt, hogy nagyszerű termésre
várhatunk és minden bizalommal,
minden reménnyel eltelve csendülhet
meg a kasza a magyar földek felett.
Akik eddig az idei termést láták, akik
eddig utaztak széles e hazában, mind
a legszeb, legjobb reményekkel töltenek
cl bennünket. Bevált tehát az a jóslat,
hogy a magyar föld lesz a llegnagyobb
lámaszunk, az a föld, amelynek zöld
vetését a tavasszal kozák hordákkal
akarla legázoltatnl az entente. Tudták
ők is, mit akarnak, tudták, hogy ha a
magyar föld megvalósítja a régi tradíciókat,
nem lesz olyan ellenséges erő,
amely legyőzzön bennünket, tudták,
hogy akkor hiába minden blokád, hiába
minden kiéheztetés! teória, ezzel sikert
aratni nem lehet.
i
Németország nagyszerűen szervezett
ipara mellett itt állunk mi, a kitűnő
termésű mezőgazdasági állam, e két\' alkotóból
olyan erő fog etöállani, amit
meggyöngített kozáksereg,\' tartalékaiból
kifosztott francia gárda és nehezen toborzott
fehér és szines angolok nem
tudnak megtörni.
Péter és Pál a legnagyobb ünnepnapja
lehet ennek a háborús esztendőnek,
mert az idei Péter és Pál sok békés,
diadalmas Péter és Pál napját biztosítja
nekünk.
Pendüljön meg a kasza és a diadalmas
ágyúdörgés és fegyverropogás közepette
ez is zengje háláját fel a magas
egekbe, a magyarok Istenéhez.
A világháború.
Uj sikerek Galiciában
Elfoglaltok a haliul hídfőt.
Sajtóhadiszállás. A Lemberget elf
o g l a l ó galíciai hadseregeink keleti
a r c v o n a l á n az oroszok üldözése
n a g y lendülettel tovább folyik. —
A galiciai déli froton a Dnjeszter
mellett tegnap elfoglaltuk az oros
z o k által h o s s z ú időn át makacsul
védett igen fontos halicsi hídfőt,
melynek birtoka staniszlau-rohatini
műúton is biztosítja most seregeink
r é s z é r e a Dnjeszteren való átkelést.
— József Ferdinánd főherceg Lembergtől
északra operáló hadseregének csapatai
tegnap elérték Ravaruskától északnyugatra
az orosz határt, miközben
Narol város környékét többszöri rohammal
megtisztították az oroszoktól. —
A Pflanzer-Baitin hadsereg frontján ismét
teljes nyugalom van.
Nyugalom oz olasz határon.
Sajtóhadiszállás. A legutóbb Görznél
történt csúfos olasz kudarcok után az
olaszok ismét-veszteg vannak és az olasz
határon a tegnapi nap teljes passzivitásban
telt el. Olaszok a D a n i n a l .
Kit hadtest Indulása.
Lugano. A Trlbuna közli, hogy elhatározott
dolog, hogy két ojasz hadtest
részvesz a Dardanellák elleni szárazföldi
akcióban. Az olaszok — úgymond
a lapmagyarázat — sokkal meszszebbre
kiterjednek a legközelebbi területek
meghódításának szándékánál, mert
Olaszországnak a Földközi tenger partján
és Kisázsiában is igen nagyjelentőségű\'
tervei vannak.
Míg nem döntöttek az olaszok.
Zürich. Az Agenda Italiana jelenti
félhivatalos forrásból: Az olasz kormány
még nem határozta el a Dardanellák
elleni olasz operációk megkezdését és
egyelőre megmarad eddigi álláspontján.
Az albán Ugy.
A szerbek és montenegróiak albániában.
Szófia Szkutari m e g h ó d í t á s a után
az Albániába nyomult montenegrói
c s a p a t o k tovább vonultak a tenger
felé és tegnap elfoglalták San Giovanni
di Medua adriai tengeri kikötővárost,
ahol az ellenszegülő albánokat
lefegyverezték.
Az Albániában operáló szerb
csapatok tegnap annektálták a szintén
az Adriai tenger partján lévő
másik albán kikötőt, Durazzót.
Olaszország és a szertMMlmgréi akció.
Lugano. Római jelentések szerint
Szerbiának és Montenegrónak albániai
akciója egész Olaszországban
á l t a l á n o s e l k e s e r e d é s t kelt. A Giornale
d\' Italia azt irja, hogy Szerbia
és Montenegró Ausztria Magyaro
r s z á g biztatására hódítanak Albániában.
Románia semlegessége.
nyaralni készülnek a vezetők.
Bukarest. Az oroszbarát >DÍmineata«
közli legutóbbi számában az alábbi nagyjelentőségű
sorokat:
»Még egy jellemző tünet semlegességünk
fentartására az a tény, hogy Szinajában
(a bukaresti előkelő világ kedvelt
nyaralóhelyén) a három előkelő
szálloda összes szobáit lefoglalták és a
meghatalmazott miniszterek, követek megkezdték
szinaiai nyári tartózkodásuknak
előkészítését. Von dem Busche német
követ néhány nap mulva utazik Szinajába,
Radeff bolgár követ már a közel
napokban oda utazik és az általa kibérelt
villában fog laknU
1915. junius 26.
Lemberg visszafoglalása
és Szerbia.
Szófia. Szerbiából érkezeit utasok
beszélik, hogy Lemberg visszafoglalásának
hire rendkivül leverő hatást telt
egész Szerbiában. A szerbek attól aggódnak,
hogy most az északi harctéren
óriási osztrák-magyar csapatok szabadulnak
fel, melyek mindennap uj offenzívát
kezdhetnek Szerbia ellen.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér. A Lcmbcrgnél cs ettől
délre szenvedett vereség után az oroszok fóerejflkkcl
keleti irányban vonullak vissza és a
Dawidowskától keletre és Miklaszowtól keletre
emelkedő magaslatokon és Jarikow-Stary
mellett újból nagy erőkkel szembefordultak
velünk. Ezen az arcvonalon csapataink több
napi harcban elfoglalták az ellenség előállásait
és rohamtávolságig elóre küzdötték magukat
az ellenséges főálláshoz, amelybe végül
számos helyen benyomultak. Különösen a
Dobrkánál és éltől délre levő szakaszon egy
összefüggő arcvonalrészben vetettük vissza
az ellenséget. Ma reggel óta az oroszok ismét
az egész arcvonalon visszavonulóban
vannak. Zolkiewtől északra és Ravaruskától
északra is hátrál az ellenség az üldöző szövetséges
csapatok elől. A felső Dnjeszter
mentén tovább harcolunk. Német csapatok
kemény küzdelem után / rohammal bevették
a bukacowcei magaslatokat. Halictól lefelé a
Dnjeszter mentén, valamint a beszarábiai határon
általában nyugalom van. A legutóbbi
napok harcaiban a Böhm-Ermolli hadsereg
egymaga junius 21-tól 25\'ig 75 tisztet és
14,000 főnyi legénységet fogott cl és 26 g é p -
puskát zsákmányolt.
Olasz hadszintér. A montfalkonel csatorna
mentén tegnap Sagradótól délre egy ellenséges
támadást visszavertünk. Egyébként az
Isonzo mentén épp ugy, mint a többi arcvonalakon
is csak tüzérségi harc volt.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. Az arrasi székesegyházi
mellett álló ellenséges tüzérségre tüzeltünk
egy lőszerraktár levegőbe repült.. Az Argonneokban
egy árokrészt rohammal elfoglaltunk
és több francia ellentámadással szemben megtartottuk.
A junius 26-iki hivatalos francia jelentésnek
négy német géppuskának Bau de
Saptnál történt zsákmányolásáról szóló része
koholt. Az ellenség a vereség után ellentámadása
alkalmával még kézelébe se jutott sehol az
általunk elfoglalt állásnak. Zsákmányunk ellenben
268 fogolyra, két revorverágyura, 5 gépfegyverre
és 6 nagyobb és kisebb aknavetőre
szaporodott.
Keleti hadszintér. Nincs lényeges változás.
Délkeleti hadszintér. Német csapatok kemény
küzdelem után rohammal elfoglalták a
Dnjeszter északi partjának magaslatait és üldözés
közben elérték Hrerowow vidéket (félúton
Zurawno és Rohatyn között). Hannoveri
csapatok a Ravaruskától északnyugatra fekvő
ellenséges állásokat foglalták cl. Ekközben
3300 oroszt foglyul ejtettünk és több g é p p u s -
kát zsákmányollunk. Az oroszok ez alkolommal
is éltek azzal a szokásukkal, hogy csapatainkat
fehér kendő lobogtatással közeliikbe
csalják és azután lelövöldözik. Ezeket az orosz
csapatrészekel megsemmisítettük.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Zalai a Visztula mentén.
Harctéri visszaemlékezések.
Irja: Oáct Demeter.
SzqMuoMzI o!dfllaori)i Is bem-itotkozoni.
Hajnal felé fölriadtam. Ágyúdörgés volt and
fölébresztett, sietve megdörgöltem álomtól
kábult szemeimet. Az ágyuk nyugodtan tovább
dörögtek, szabályos, de nem tulhosszu időközökben,
én pedig egy hatalmas teremben
találtam magam, amelyet roppant ablakokon
át valami részegitően ezüstös fénnyel öntött
le a hold. Hogy kerültem e pompás terembe
én, ki utóbbi időben alacsony és mocskos
parasztkunyhókban szoktam f ö l é b r e d n i ? \'
Ez a töprengés azonban csupán nagyon
rövid ideig tartolt s néhány másodperc mulva
már tisztában voltam azzal, hogy most Rogowban
vagyok, emlékeztem már a tegnap estére,
a kedélyes vacsorára.. Homályosan emlékeztem
valami furcsa és zavaros álomra is, nagy
zajra, zűrzavarra, hirtelen támadt világosságra,
hangos szavak káoszára, egy emberre, aki a
szemembe világított és valamit kérdezett
tőlem.
Ha igy van, hát igy van. Nézem az ó r á m a t :
három óra huszonkét. Az ágyuk szakadatlanul
dörögnek. Olyan szépen süt a hold, gyere,
mondom magamnak, sétáljunk egyet odakünn.
Nagy óvatosan, Istenments, hogy fölébreszek
valakit, fölöltözöm s Indulok kifelé. Hát látom,
hogy az ajtótól balra hat ember fekszik szép
békésen egymás mellett a szalmán. A hold
teljes erőből sugárzik rájuk, szinte fehér az
arcuk a nagy fényességben. Ahogy nézem az
arcukat, csak megdobban a szivem. Legszélül
fekszik a Révész Jancsi, jobb karja szelíden
nyugszik a feje alatt, amely kissé előrebillent
és most nyitott szájjal békésen és szabályosan
lélekzik az éjszakába. Mellette a zásztós
ur fekszik, aki tegnap felünk vacsorált. Aztán
— sorra nézem őket, — Poitlers főhadnagy
ur következik. Épen olyan csinos az arca,
mint amikor a harciérre indult, aligha fogyott
egy félkilót is. Csendesen, hangtalanul kacagtam
magamban a sok szamárság fölött, amit
otthon. Nagykanizsán rebesgettek róla. A
többiek szintén jó í s m j r ő s ö k voltak, de nem
kanizsaiak. *
Miután eléggé kiürültem magam s a bűvös
holdfény egyre erősebben csábított, Indultam
tovább. A másik teremben a falnak mindkét
oldalán ember ember mellett feküdt. Ahogy
nézem ő k e t : mind, mind ismerős. Halphen
ügyvéd is ott fekszik köztük, erősen borotválatlan
arca édesdeden pihen a kenyérzsákon,
amit a feje alá tett.
Kifutottam a ház elé és fölbámultam a
holdra.
— Öreg vándor — kérdeztem tőle ujjongva
és tanácstalanul, — mit szólsz ehhez? Mi a
véleményed a dologról ?
De hát nem furcsa ez ? Este lefekszem
gyanutlanul, hajnalra helyembe jön tél Nagykanizsa
s most ott alszik csendesen horkolva
a szalmán, ölyan ez, mint egy csoda.
Azonban megunja az ember a bölcselkedést
Is. Kis vártatva szépen visszamentem és
lefeküdtem újra. Reggel ugy költöttek föl.
Az egész társaság talpon volt már, részben
tisztálkodtak, sokan öltözködtek. Oyorsan
magamra kaptam a cók-mókomat, frissen
megmosakodtam, miáltal a körülményekhez
képest kielégítően kormilfó állapotba kerültem.
— Uraim, — igy kértem szót, nem tagadom,
bizonyos flnnepiességtl, - - hallgassanak
meg uraim. Ki akar első minőségű, prima
haboscsokoládét reggelizni pompás, vajas
fehérkenyérrel ?
Kettő vagy három kivételével mindenki
jelentkezett.
— Nos jól van, figyeljenek uraim. A tejről,
vajról és cukorról, nem kevésbé a sóról,
ugyanígy a kenyérről is csekélységem hajlandó
g o n d o s k o d n i ; nem hallgathatok azonban
azon elszomorító körülményről, hogy . . .
— Ne szónokolj annyit öregem, — szólt
közbe Hös hadnagy, — mit akarsz ?
— De hisz épen ott tartok, - feleltem
némi méltatlankodással. — Egy szóval azon
elszomorító körülményről, hogy csokoládém
csekély mennyisége azonban nem engedi meg
a nagyrabccsillt társaság megvendégelését,
bármennyire hő vágyam volna is ez. Ezért
hát, — fejeztem be jóval hétköznapibb hangon,
— aki enni akar, az guberálja ki a
csokoládét. Legalább másfél kis táblát. Ennyi
kell egy jó csésze csokoládéhoz.
A klguberálás hamar megtörtént $ én a
csokoládék őrült tömegével kivonultam a
konyhába, atnely a ház belsejében volt. A
jókora kemence már fele volt mludenféle
edényekkel, a karikák széleiu és a kemence
ajtain át barátságos tüz parázslott elő, az
edények tömkelege fölött pedig a tegnap esti
fehércseléd sürgölődött kipirult arccal és feltűrt
tijju, meztelen karokkal." A kis nő csillogó
szemeivel határozottan kellemes látvány volt
s valóban nem csodáltam, hogy a konyhában
öt derék baka is dörgölőzött a kemencéhez,
szalonna és kenyéiplrltás ürügye alatt.
HÍREK.
Kiskanlzsa kontra Nagykanlzsa.
Lazítás a piaci árszabás miatt.
(Saját tudósítónktól. ) Tegnap délután Mátés
József városi képviselő Kiskanizsán a
Templomtéren maga köré gyűjtötte » litániáról
kiözönlő kiskanizsaiakat és a következő
taitaimu szónoklatot intézte h o z z á j u k : Tekintettel
arra, hogy a rendőrkapitányság túlságos
szigorúsággal jár el a piacon és nem engedi
azt, hogy a kiskanizsaiak maguk szabják meg
a piacra hozott élelmiszerek árait, senki ne
hozzon be többé Klskanizsáról a nagykanizsai
piacra élelmicikket. Általános helyesléssel találkozott
a kiskanizsai gazdák és menyecskék
körében a jótanács, melyet Mátés József este
az Olvasókörben is megismételt.
Mindazonáltal nem sok foganatja mutatkozott
az izgatásnak, mert ma reggel több száz
kiskanizsai asszony és leány, csakúgy mint
máskor, jól megrakott vékákkal felkerekedett
és a piac felé Igyekezett. Nem juthattak azonban
tovább a Principális kanális hidjánál,
mert Itt Horváth Jánosné szül. Plánder Buksi
Anna nagy nekikészülődéssel várta őket és
szavakkal s tettekkel igyekezett őket megakadályozni
abban, hogy a városba jöjjenek.
— Dögöljenek meg a kanizsaiak, — szónokolt,
— nem viszünk be semmit, ha kell
nekik, jöjjenek érte.
Aki pedig nem akart neki szótfogadni, annak
le akarta rántani a vékát a fejéről. Ekkor
ért oda Hárl Sándor városi rendőr, aki erélyesen
véget akart vetni e gyalázatosságnak, de
Jiorváth fánosné a rendőrnek Is nekitámadott
és megakadályozta azt hivatalos funkciójának
gyakorlásában.
Az erélyes rendőr végül lefogta az izgága
amazont és eltávolitotla onnét, majd rögtön
191 i>. junius 28
jelentést tett a dologról a kapitányságoak. A
rendőrkapitányság azonnal nyomozást indított
ez ügyben és Mátés József lehallgatásával
megálapi o\'.ta, hogy az egész dolOQ értelmiszerzője
Kalovics József városi tanácsos, aki
Mátést az izgató beszédek tartására felbujtotta.
(Kalovics József és Mátés József ellen hasonló
ügyben már folyamatban vau egy, hatóság
elleni erőszak címén indult bünügy.)
Horváth Jánosné szül. Plánder Biksi Annát
is előállíttatta még a délelőtt folyamán á
rendőrkapitányság és kihallgatása után leláttóztalta
s nyomban átkísértette a kir\'. ügyészséghez,
mely izgatás és hatóság elleni erőszak
cimén indított ellene bűnvádi eljárást. A
díszes vonulásnak a piacon számos kiskanizsai
menyecske nézője is akadt, akik hirül
vihették haza, hogy a végletekig vitt élelmiszeruzsora
hová vezet. Kálovics József tanácsos
és Mátés József városi képviselő ellen
még a nyomozás folyik, mely a jelek szerint
még néhány tekintélyes kiskanizsai polgárfa
íog igen épületes dolgokat kideríteni.
A tegnapi lázitás következtében ma reggel
alig volt valami kapható a kanizsai piaion. A
rendőrkapitányság meg a délelőtt folyamán
távirati és telefoni uton tárgyalást kezdett fővárosi
és vidéki zöldségárusokkal a kanizsai
piac ellátásának ügyében. Reméljük azonban,
hogy még a kiskanizsai menyecskék is meg
fogják gondolni, folytassák-e a rájuk nézve
Igen céltalan bojkottot.
ZALAI HÍRLAP 3. olüal
Megállapították M u r a b a r á t i b a n a kolerát.
Terjedelmesen beszámoltunk a minap arról a
veszélyről, mely nyugati Zalamcgyének muramellékl
szögletéből a kolera rémének képében
fenyeget bennünket. Két muramellék! községben
találtak koleragyanus megbetegedéseket
az orvosok, kik már a bakterológiai vizsgálat
eredménye előtt Is, nyomban minden intézkedést
megtettek a koleraveszély terjedésének
megakadályozására. Az óvatosság teljesen
indokoltnak bizonyult, mert — mint az Alsólendvai
Híradó irja, — szombaton megérkezett
Alsólendvárra a pozsonyi bakteorológial intézet
jelentése, mely megállapítja, hogy a Marabarátiban
f . hő \\4-en elhunyt Kavas István 37éves
főldmives halálát tényleg ázsiai kolera okozta.
Az eredmény hírére a hatóság még szigorúbbá
tette az óvintézkedéseket. A Murát mindenütt
őrök őrzik, mert immár bizonyosra vehető,
hogy a folyam vize van megfertőzve. A Mura
mentén levő s a Murához közel eső községekben
az országos vásárok, bucink, összejövetelek
tartását megtiltották. Intézkedett még
a hatóság, hogy a Mura-menti községekben
a községi elöljárók éber figyelemmel őrködjenek
a tisztaság fölött s naponkint házrólházra
járva irják össze a betegeket s minden
gyanús megbetegedést azonnal jelentsenek.
Azonkívül minden községben falragaszok adják
meg az utmutatást a veszedelem elkerülésére.
(A „Zalamegye" tévedése alapján Nagykanizsán
az a rémhir van elterjedve, hogy a Kanizsához
egészen közeli Murakirályon * van a
kolera. Ennek cáfolatával együtt közöljük,
hogy a Mura mellett fellépett kolerát egyáltalán
nem is a Muraközben konstatálták, hanem
a Mura balpartján egészen a vasmegyei
határszélen, a Nagykanizsától mintegy 80 kilométernyi
távolságban levő Murabaráti községben.)
Érlesltőklosztás a gimnáziumban. A főgimnázium
igazgatósága értesiti a tanulóifjúságot,
hogy az évvégi értesítőket holnap,
kedden reggel 8 órakor kapják meg és pedig
az 1—4. osztály a volt Iskolai helyiségekben,
»x 5—8. osztály az igazgatói irodában.
Holnap katonabangverseny a sétatéren.
A tegnap délután hirtelen keletkezett eső elmosta
a sétatéri katonahangvenyt, mely szerencsére
még meg sem kezdődött, amikor a
zivalar Nagykanizsára megérkezett. A Központi
Jóléti Iroda ezúton tudatja, hogy a tegnap
elmaradt sétahangversenyt holnap, Péterpál
ünnep délutánján rendezi a sétatéren, ahol
délután 5-től 8-ig ugyanúgy mint tegnapra
jelezve volt, a katonazenekar és két cigányzenekar
nyújt szórakozást, melyet tökéletesre
egészít ki Szabó Antal csemegekercskedő ligeti
bflfféje, mely a kanizsai nyári vendéglők
legnépszerűbbje lett. A sétahangverseny belépődija
20 fillér, gyermekeknek és közkatonáknak
10 fillér, sebesültek pedig tiszteletjeeygt
kapnak.
4 3 - 5 0 éves B) osztályú népfölkelők minden
pótdíj nélkül háborúra azonnal érvényes
életbiztosításokat köthetnek az Első Magyar
Általános Biztosító Társaságnál. Felvilágosítást
ad ezen társaság nagykanizsai főügynöksége.
Jégeső a Zalavölgyben. Borzalmas Időjárást
jelentenek a Zalavölgyből. Ijesztő felhők lepték
el tegnap délután az eget a Zala tolyó
egész völgyénél, Kustány, Zalacsány, Bókaháza,
Hosszúfalu és Zalaapáti községek fölött.
A felhők rettentő jégesőt hoztál^ mely hatalmas
pusztítást végzett a vidéken. Tudósítónk
jelenti, hogy Kustány, Zalacsány és Bókaháza
községek határában a jég a termésben 50%,
Hosszufalun és Zalaapátiban pedig 30% kárt
okozott.
E l i t é l t é k a h a r c t é r r ő l megszökött 20-as
honvédet Részletesen közöltük a télen annak
a hírhedt alsólendvai kocsisnak Sobri Jóskára
emlékeztető kalandjait, aki a 20-as honvédektől
a nyugatgaliciai harctérről szökött meg és
végigrabolva fél Magyarországot hosszú időn
át a zalamegyei Rédics falu melletti erdőben
rejtőzött a kedvesével, egy rédicsi leányzóval.
A rédicsi erdőben „Bömbölő Piku", vagy
rendes nevén Fehér Miklós a maga és kedvese
részére gályákból és sárból kunyhót rögtönzött
s onnan szokott éjszakánkint betörőkörutra
indulni. Hetekig tartó lázashajsza után
a dobrii csendőrök elfogták Lendvaujfaluban
a korcsmában és Nagykanizsára az ezredéhez
kisérték, innét pedig Pozsonyba szállították,
hogy hadbíróság elé állítsák. Tegnapelőtt jött
meg a híre, hogy a hármasmalomi Sobri
Jóska fölött a napokban ítélkezett a pozsonyi
hadbíróság. Fehér a tárgyaláson szép sorjában
elmondta vitézi cselekedeteit, amelyekért
\'a biróság tizenhat hónapi börtönre itélte.
Fehérrel azonban egyelőre nem töltetik le a
büntetést, hanem a tárgyalás után Nagykanizsára
hozták, ahol nyomban beosztották egy
menetszázadba s a harctérre küldik. Majd ha
vége lesz a háborúnak és ha szerencsésen
hazakerül, majd csak akkor üli le jól megérdemelt
büntetését.
fl Néptakarékpénztár részvénytársaság
Nagykanizsán az 1761 905. M. E. számu
kormányredclet alapján a ni. kir. Postatakarékpénztár
által termény előlegek nyújtására
kijelöltetvén földbirtokosoknak és bértőknek
az idei terményeikre előleget nyújt a
miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó
6 l / t% kamatra.
>O©OOOO»O<K>OOOO0®OO0OOOO toooooc
Minden pótdíj nélkül
d háboru veszélye
ellen is azonnal
s érvényes e
rendes életbiztosításokat
elfogad 43—50 éves B)
osztályú népfölkelőktől
AZ ELSÓ MAGYAR
JIIMJUi BIZT0S1TÜ TÁRSASÁG
nagykanizsai föüSynökséíe.
0 * « « » 0 » < H > » < H K H > 0 « 0 0 * 0 0 « 0 « 0 <
I I R A M l f l " " " g ó k é p palota.
* * • » * * • ROTTOORMRTC* «. T«LTK* X*.
Csak egy napt junius 28-án, hétfőn
Az őrnagy gyemekei
Remek társadalmi dráma 3 felvonásban.
Bőzen, aktuális fermészeteredeti felvétel.
Eljegyzés akadályokkal, vígjáték.
SZERELMI BŰNHŐDÉS
Dráma 2 felvonásban.
Rendei helyárak. — Kltflnő zene.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, S. 7 és 9 órakor.
Permetezésnél a rézgálicot teljesen pótolja a
O K T D f l P i n A Colmari borter- r t n u u i u . me|,}si intézet( a
csász. és kir. földmlvelésügyi minisztérium,
a görczi, spalatói, st. michelei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi "csász. és kir. növényklsérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért el
és a „Perocld"-d^l permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. Ascbenbraod-féle RÉZKÉNPOR
( 1 2 % rézgállc tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
Ia Hayunga Raídabáac!, Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ és TAUBER nagykereskedő
Nagykanizsa. Telefon szám 23.
Felelős szerkesztő: G 0 r t l « r I s t v á n .
M E O N Y Í L O T T 1 — — ^ -
ŐSzívós Antal műórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
fctatt (Vasuti-utca, Városház mellett,
Melcer ház), ahol a legjobb uj áru kapható.
Óra, ékszer és látszer-javltást nagy gonddal
végez.
Utcai lapelúrusltók
a Zalai Hirlap
KladóhluatoiftDan felvételnek.
4. oldal. ZALAI H RLAP 1:15 j unius 28
Tiszteleltct értesíteni a mólyen tiszteit
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű rnkídrnm
mely 23 cv óla fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
---- felfrissítettem. -
Raktáron tartok May és
H o i f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemDeket. ::
A legfinomabb áruk! — =
A legmegbízhatóbb olcsó árak !
Kérem a t. hölgyközőnséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G01 db eTfi eTTI 6.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
E B r r ö f f ü i v
A V Ü . Á Ö 9 T !
festő üöllolotű
I f a s y K a n l z s o , H a s y o M i . Z 3
V e z é r k é p v i s e l e t :
GUTENBERG NYOMDA:: NAGYKANIZSA.
boni S külföldi f a e r e z é s
mörvűny utánzatok (estije.
Épület-, s z o b a f e s t é s ,
b ú t o r , ü z l e t b e r e n d e z é s
m á z o l á s és f é n y e z é s .
Művészi sz i nérzékDnk
magasan fejlett IzlésDnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
f
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csevígery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Outenberg-nyomda (MQnx és Ooldberger) Nagykanizsa.
Ilt. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 30. szerda 145. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• I S f l a a t é a l Araik | Helyben h á i h o * bordva I bóra I K.
I g yM Hánt 4 f i l l é r Vidékre, postán . . I hóra 1*50 K.
Ny ilttér és h i r d e t é s e k megállapított á r a k azerlnt.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Outenberg-nyomda Csengery-ut 7. s í i m .
Telefon: S z e r k e s z t ó r t g 41. Kiadóhivatal 41.
Csak idő kérdése
minden. Hányszor hangoztatták: minden
csak idő kérdése! K i \' hitt benne: Az
emberi lélek olyan gyarló, bizony csak
a fejünket rázogattuk. És ma mégis ott
tartunk, hogy Lemberg diadalmas viszszafoglalásán
is jóval lul vagyunk és
Galicia teljes fölszabadulás előtt áll. Ma
hozza a hivatalos Höfer jelentés a hirt,
hogy a hazafelé menekülő orosz sereg
megérkezett Galiciában elkészített utolsó
védelmi vonalához, melyet ha Ismét áttörüuk,
ugy az osztrák-magyar monarchia
testén egyetlen fegyveres orosz se fog
többé állani. Lehet-e most már kétséges,
hogy ez is csak idő kérdése ?
Az orosz hadvezetőség a már úgyis
veszendőbe indult presztízs utolsó szikrájának
megmentése végett mindent elkövet,
hogy ne kelljen Galicia utolsó
csücskét is kieresztenie a kezéből. Az
orosz közvélemény szemében ugyanis
Galicia teljes elvesztése a háború elvesztését
is jelentené. A területi nyereségvágy,
amely minden háborúnak ütőere,
az oroszoknál sokkal prepotensebb
tényező, semminthogy valaha is bele
tudnának törődni abba, hogy a harcok
szintere egészen orosz területre helyeződjék
át. Az orosz közvéleményt eddig
az lelkesítette, hogy végeredményében
minden áldozat relatív hasznaként megmarad
a birodalom számára Galicia
birtoka. Ez Lemberg elvesztésével a
vajóságban elveszett az oroszokra nézve,
de névleg még ugy szerepel az orosz
hadsereg, hogy Galiciában harcol. Ha
most erről is le kell mondania, akkor
önkéntelen fölveti majd a kérdést az
óriási orosz birodalom : „Miért hozott
olyan súlyos áldozatokat?"
Az orosz hadvezetőség is ebből a
nézőszögből birálta el a hadihelyzetet. S
ha elpusztul belé az orosz hadsereg
nagyoblk fele, akkor is odadob minden
katonát a szövetséges hadseregek diadalmas
előrenyomulása elé. Ez a körülmény
magyarázza meg legjobban a mostani
harcok szívósságát és elkeseredettségét.
S ez nyújt felvilágosítást arra a
körülményre is, hogy a középgaliclai
sikeres támadások dacára is mért folynak
véres csaták a Dnjeszter-szakaszért,
hololt a térkép szerint nyugati seregeink
a Dnjeszter mocsarait védő orosz erők
hátába^ jutottak.
Ha a Höfer jelentéseket olvassuk, teljes
nyugalom szállja meg a lelkünket,
Galicia teljes megtisztítása a siker utjain
halad s ma már nincs olyan körülmény,
amely ennek a hatalmas akciónak leküzdhetetlen
akadályokat gördíthetne
az útjába. Mindenesetre a harcnak mai
fázisa a legsúlyosabb, a legfárasztóbb, a
legaprólékosabb. A döntő eredmény máról
holnapra nem érhetik meg. Az oroszok
a presztízsért sokkai nagyobb áldozatot
akarnak hozni, mint a mennyit
józanul hozniok szabadna. Dq a mai
helyzetükben már nem a józan ész diktálja
lépéseiket, hanem a végső elkeseredés,
amely ugy érzi, hogy háborús
végcéljaik omlanak össze. Ebben a tekintetben
tényleg nem csal a számításuk.
Ha Galíciát egészen elvesztik, a háború
döntő fázisa számukra befejeződik, A
szövetséges seregek az egész vonalon
rálépnek az orosz hydra fejére s ha
száz feje lesz, mind.a száz veszélyben
fog forogni.
Oroszország, ugy látszik, érzi, már a
vesztét. Eddig olcsó győzelmi hirekkel
kábították cl, melyek csak a látszatnak
léteztek. Amit eddig elértek egymásután,
szinte percről-percre semmisül meg. Az
emberek már kezdenek ébredni. Most
már felkaphatjuk a fejünket 1 A végleges
győzelem csak idő kérdése!
A V I L Á G H Á B O R U .
flz Est ma délben megjelent számának táviratai.
A felszabaduló Galicia.
Az oroszok utolsó védelmi állásuknál
Sajtóhádiszállás. A mai Höfer jelentés
adja hirül, hogy Lembcrgnél újból
végzetes vereséget szenvedett orosz haderő
fejvesztett visszavonulásában megérkezett
galiciai utolsó védelmi vonalához,
az orosz határtól 30—40 kilométernyire
húzódó Bug folyóhoz. Az oroszok
ilt a Gnila Lippa mentén és Kamionka-
Slrumiloi\'ánál az üldözéssel
szemben Igen makacs ellentállást
fejtenek kl. Lembergtől északra is nagyon
előrehalad a szövetségesek előnyomulása.
József Ferdinánd főherceg
hadserege elérte a Tanew mocsárövtől
északra eső rendkívüli stratégiai jelentőségű
magaslatokat.
Visszavert olasz támadások.
Sajtóhádiszállás. Az Isonzónál az
olaszok hosszas tüzérségi előkészítés
után tegnap nagyszabású támadást
fejtettek kl. — Csapataink
azonban az összes olasz támadósokat
újból borzalmas veszteségeket
okozva visszaverték.
A lembergi orosz püspök
menekülése.
Berlin. A Vossische Zeitung jelenti
Szentpétervárról: A Lembergben létesített
görögkeleti orosz püspökség székhelyét
a galiciai főváros kiürítésekor a
határszéli Bródyba helyezték át. A tegnapi
értesítés szerint a püspökség a
minap Bródyból is elvonult és pedig
most már orosz területre, a Wolhynia
kormányzóságbeli Krcmenecbe, mely a
galiciai határtól mintegy 30 kilométernyire
van. Mint beavatott helyről jelentik,
a lembergi püspökség Itt sem
maradhat, mert az orosz hadvezetőség
a legkomolyabban számol
azzal az eshetőséggel, hogy a Ga«
llciától keletre tső ezen orosz határvidékeket
is kl kell ürítenie a
szövetséges osztrák-magyar és német
csapatok rohamos etőnyomulása
miatt, (Vagyis az orosz hadvezetőség
már/ számolt azzal, hogy a Bug
melletti utolsó galiciai pozíciót nem
soká tarthatja. A szerk.)
Nincs aranya az orosz kincstárnak.
Stockholm. Szentpétervárról jelenlik,
hogy az orosz állami bank elrendelte,
hogy aranypénzt többé ne hozzon a lakosság
forgalomba, hanem csupán papír,
ezüst és egyéb ércpénzt, s az aranyat
mindenki adja be az orosz kincstárnak.
A Dardanellák ostroma.
Uj török győzelmek.
Konstantinápoly. (Hivatalos jelentés.)
Tegnap délután a Dardanellák szárazföldi
ostromában Ariburnunál az ellenség
heves tüzérségi előkészítés után három
rendkívül erős támadást kísérelt meg. a
török hadállások ellen, de vitéz csapataink
mindhárom támadást véresen viszszaverték.
A Gallipolí fólsziget legdélibb
csúcsán, a Dardanellák bejáratát őrző
Sedil-Bahr erődnél lévő hadállásainkat
a 28-ra virradó egész éjszaka az ellenséges
nehéz tüzérség bombázta, majd
hajnalban gyalogsági rohamokkal támadta.
Ezeket a támadásokat kitűnően sikerült
ellentámadásokkal visszavertük. A
diadalmas ütközetekben az anatóliai ütegek
különösen nagy hatással vettek
részt.
A német válasz AmerlMnak.
Newyork. Reuter jelentés közli, hogy
az Egyesült Államok külügyi hivatalához
Berlinből érkezett bizalmas közlés szerint
a blokád ügyében hozott legutóbbi amerikai
jegyzékre készülő német válasz
igen kedvező lesz.
2. Gidai. ZALAI HIKLAP 1915. (unius 30.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosr hadszíntér. Kplctgallciábjo.a szövetséges
hadseregek üldözés közben a Gnilla-
Lippáig és Kamisuka-Strumilowa vidékén a
Búgig nyomultak előre. Bursztyut tegnap elfoglaltuk
nagy ellenséges erőket, amelyek
Sielccnél Állottak, ma éjjel heves harc után
nagy veszteségeik mellett Krystinapolra vetet-
\' lük vissza. Ravaruskától északra és Ciechanoxvtól
északra a szövetséges csapatok orosz
területre nyomultak előre. Tomaszow a birtokunkban
van. Ma éjjel az ellenség kiürítette
az észak Tanew és északi San partján levő
állásait és északkeleti irányban megkezdte a
visszavonulást. Mindenütt üldözük. Lengyelországban
és a Dnjeszter mentén a helyzet
változatlan.
Az olasz hadszintéren tegnap nein történt
jelentős esemény. Az ellenség ujabb nagymennyiségű
lőszert tüzelt cl a Görzi hldfó
ellen. Olasz egészségügyi személyzet a genfi
egyezmény megsértésével hordágyain géppuskát
szállít. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér. A Mais magaslatokon
az ellenség a nap folyamán ötször támadta
meg azokat az állásokat, amelyeket junius hó
26-án Les epargestöl délnyugatra elfoglaltunk.
Ezen támadások a franciák nagy veszteségei
mellett eredménytelenül omlottak össze. Á
soissonsl székesegyházon elhelyezett ellenséges
tüzérségi megfigyelő állást tüzérségünk
tegnap eltávolította.
Keleti hadszintér. jelentős esemény nem
történt.
Délkeleti hadszíntér. Llnsingen tábornok
hadserege az ellenséget üldözés közben a
Halics és fyrlejow közti egész arcvonalon a
Onila-lipc mögé verte vissza. Ezen a szakaszon
még folyik a harc. Feljebb északra elértük
Przinlslaw és Kamionka vidékét. Kamionkától
északra az ellenség nem várta be
támadásunkat. E helység alatt a Bug mögé
vonutt vissza. A Lemberg fölött ötven k i l o -
méternyire északi irányban fekvő M o s t y - W i e l l -
kieltöl északra és északkeleti valamint Fomaszowtól
északkeletre és nyugatra az ellenség
tegnap szembefordult velünk. Mindenütt megvertük.
Most itt is orosz földön állunk. Ezen
a területen tett előrehaladásunk nyomása •
alatt az ellenség megkezdi állásainak kiürítését
a Tanew szakaszon és az alsó San mellett.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Zalaiak a Visztula mentén
- w í
helyett szép és tartós
munkát v^gez, olcsón
REISZ
c i n és s z o b i f t s t M a z I n c w . 4 .
M E G N Y Í L O T T t -
Q S z I v ó s Antal müórás és látszerész
uj üzlete a Kazlnczy-utca 3. szám
alatt (Vasutl-utca, Városház mellett,
M^lcer ház), ahot a legjobb uj áru kapható.
6*4, áksztr és látszer-javltAst nagy gonddal
végez.
Harctéri visszaemlékezések
Irja: Gáci Demeter.
SzaMcunDvészI oldalamról Is bematotkozom.
Előttem azonban komoly feladatok állottak
s fontosságom tudata minden mást elnyomott
bennem. Nem törődtem se a lánnyal, se a
bakákkal. Az első a csokoládé.
Kézzel-lábbal s néhány tört lengyel szóval
megmagyarázom a lánynak, hogy tej kell,
sok tej, legalább három liter. A tej nemsokára
ott áll a vidáman pattogó tűzhelyen, egy hatalmas
kondérban. Cukrot is kapok a lánytól,
rendes kockacukor, van vagy egy félkltd.
Gyorsan belehányom a tejbe és lázas buzgalommal
kezdeni reszelni a csokoládét egy
horpadt, nyiszlctt bádog reszelőn, amit szintén
a leánytól kaptam. Csakúgy Izzadtam az erős
munkában. Aztán a kész csokoládé-port a
tejbe szóltam, amely bugyborékolni kezdett.
Most ráértem körülnézni egy kissé a konyhában.
Bizony ez a konyha semmiben sem
különbözött a vidéki magas uriházak konyhájától.
A kemence mintha a nagyanyám
konyhájából került volna ide. A lalakon köröskörül
mázas cserépkorsók, cintányérok, himzett
polctakarók piros himzéssel. A cifra orosz
betűket nein értem, de alkalmasint olyasmit
jelenthetnek, mint amiket otthon láttam a
Balaton pariján, az Alföldön és Erdélyben, a
tornácos magyar házak tiszta kis konyháiban.
,.Jó reggelt kiván Kflküllei Borbála! — Rend
a család lelket — Hol hit ott szeretet, hol
szeretet, ott béke stb. f* Hiába az emberek a
Nida partján és a Tisza mentén, mindenütt
egyformák. Csak a tisztaság nagyobb mifelénk.
Mert ennek bizony kevés nyomát találtam a
lengyel ur konyhájában.
, Hanem a csokoládé közben elkészült. Megkóstoltam,
nagyon j ó volt. Odaintettem egy
bakát, aki fűlönfogta a derék kondért s vittük
bc nagy diadallal. Valóságos revulóció támadt
a p á r o l g ó ^ illatos csokoládé láttára. Körül
ültük az aszta\'t, mindenki veit magának a
csokoládéból, boldogan, vigan kanalaztuk a
pompás fehérkenyérrel. Poitlets főhadnagy ur
két csészével ivott. A történelmi hűség kedvéért
megjegyzem, hogy a csészéket bádog
és alumínium poharak helyettesítették. De azért
nagyon Ízlett a csokoládé igy is. Szakács
művészetem általános elismerést vivott ki.
fl századnál.
Elintézvén a gyomrunkat, mindenki a dolga
után látott. Én a századomat kerestem föl.
A századot két nagy pajtában helyezték cl,
nem messzire attól a háztól, ahol az éjszakát
töltöttük. Legnagyobb örömömre két önkéntest
is találtam a századnál, a kiskanizsai Faragót
és Polgárt, aki Budapestről került hozzánk:
Kanizsán képezték kl őt is. Mindketten január
elsején jöttek föl a harctérre, kemény napokat
éltek át a Nida mentén s bizony az
uniformisuk nem a legjobb szinben volt. De
annál egészségesebbek voltak ök maguk.
Faragót már Kanizsáról Ismertem, Polgárral
is csakhamar Összebarátkoztunk, ök az éjjelt
még a pajtában töltötték, mert éjjel egy órakor
Jöttek be a svarmléniából és nem volt
idejük alkalmasabb lakás után nézni.
- - Bízzátok rám, — mordtam, — kerítek
én olyan lakást, hogy még az ujjatok Is megnyaljátok
utána.
Ennek a dics«kedé«nfck volt némi alapja.
Reggel ugyanis szemteutra indultam a lengyel
ur házában és fölfedeztem, hogy az emeleten
is van néhány rejtett szoba. Már ekkor elhatároztam,
hogy törik szakad, de én itt fogok
h k n i az ezredtörzs fölött. Tudtam, hogy
senkinek sem jut eszébe abban a házban
kereskedni, ahol az ezredtörzs székel s ha
valahol, hát csak itt lehet néhány szabad
szobát találni. A faluban ugyanis a bataillonon
kivül még egy tüzérdivizíó is volt s biztos,
hogy minden tűrhető szobát lefoglaltak már.
Az uj kollégák híven beszámoltak a századnál
uralkodó viszonyokról s elmondták, hogy
mi minden történt velük január elseje óta.
Mtndaketten káplárok és rajparancsnokok v o l -
tak, Polgár ép akkor várta a kadettaspirantá
való előléptetését. Forró, felejthetetlen napokat
éltek át. Azután engem kérdeztek kl az
otthoni hirek felől.
A századnál hamar végeztünk, megismerkedtem
az altisztekkel, közölték velem a
tennivalókat, egyenlőre nem is volt más elfoglaltság.
— Hát most mit csinálunk? — kérdeztem
uj barátaimtól.
— Oyere, mondja Polgár, — majd megmutatjuk
neked a falut.
— Hát van itt valami látni v a l ó ? kérdeztem
csodálkozva.
• - De van ám.
Ök tudniillik már régebben is voltak itt s
apróra ismerték a falut.
HIREK.
fl h o n v é d s é g f ő p a r a n c s n o k a N a g y k a n i -
zsán- Báró Karq János altábornagy, a m. kir.
honvédség ideiglenes főparancsnoka ma reggel
Nagykanizsára érkezett, ahol a 20. honvédgyalogezred
fölött tart szemlét A honvédség
főparancsnoka, aki a Centrál-szálló vendége,
néhány napon át lesz Nagykanizsán.
fl h a r c o l ó 20 as b o n v é d e k köszönete a
H a d s e g é l y z ő n e k . Ami pénzt a Központi Jóléti
iroda a hazafiúi lelkesedés ezer furfangjával
megszerez a közönségtől, annak jelentékeny
részét a Csengery-uti bolthelyiségben
csendben működő Hadsegélyző osztály változtatja
át rengeteg cigarettára, s mindenféle
jófajta enni és innivalóra, amiket innét is
juttatnak a harctérre, a küzdő 48-as és 20-as
hősüknek. Tudják ezt ott messze északon és
délen a derék megajándékozottak is s nem
első az alábbi levél, amiben a Hadsegélyző
hölgyeinek hálájukat fejezik ki. A legújabb
köszönő levél, melyet a 20-as honvédek írtak,
igy hangzik :
Tekintetes Jóléti Iroda Hadsegélyző osztálya.
A legszívélyesebb köszönetemet fejezzük
ki vitéz bajtársaimmal együtt önöknek, kik
ép ugy dolgoznak és fáradnak, hogy nekünk
cigarettával örömöt szerezzenek, mint
ahogyan ml a harc mezején királyunkért,
hazánkért és hozzánk tartozóinkért harcolunk.
Hála az Istennek j ó l megy dolgunk.
Egészségünk, ennünk, Innunk és az önök
jóságából cigarettánk is van, de előre menni
is kedvünk van.
Maradunk kiváló tisztelettel és hazafias
szeretettel Molnár József szakaszvezető, Illés
Pál honvéd, 20-lk gyal. ezr. III. zászlóalj.
1915. junius 19.
Rend v a n a p i a c o n . A kiskanizsai menyecskék
elővették a jobbik eszüket s belátták,
hogy éppen elegendő, ha minden portékájuk*
ért csupán háromszor akkora összeget kapnak,
mint más esztendőkben, amikor pedig a világ
ugyancsak tele torokkal üvöltött az elviselhetetlen
drágaság miatt, — és ma reggelre ismét
a megszokott létszámban éf j ó l megrakott
kosarakkal jelentek meg a kanizsai piacon,
ahol egy szó sem eselt arról, hogy bárminek
1^15. junius 30. Z A L A ! HÍRLAP 3. Oldal
is alacsony lenne az ára. A rendőrkapitányság
már tegnapelőtt értesült arról, hogy a
kiskanizsai termelők legnagyobb része elítéli
a. lelkiismeretlen izgatók által szitott heccelődés!
és megszűnvén az erőszak, eszük ágában
sincs a nagykanizsai piacot bojkottálni, ezért
a rendőrkapitányság nem folytatta a tóvárosi
és vidéki zöldség és gyümölcsárusokkal hétfőn
délelőtt a kanizsai piac ellátására vonatkozólag
táviratilag megkezdett tárgyalásokat.
A rendőrkapitányság előlegezett bizalma indokoltnak
bizonyult, mert nemcsak hogy meg.
jelentek a kiskanizsai menyecskék portékáikkal
a piacon, hanem soha akkora rend és
békesség nem voli közöttük, mint éppen ma.
A hatóság a kiskanizsai izgatók ügyében még
mindig folytatja a nyomozást, melynek ^eredményeit
még nem közlik a nyilvánossággal. A
Principális kanális hídjának hőse. liotválh Já-
/ nosné szül. Plánder Biksi Anna letartóztatását
jóváhagyta a vizsgálóbíró és az ellen
maga a kitűnő kiskanizsai amazon se appellált.
Az egész ügyben a nyomozás most már a
vizsgálóbíró irányítása mellett f o l y i k .
N a g y t ü z egy zalamegyei községben.
Alsólendváról Írják : A mult csütörtökön óriási
tűzvész pusztított Lentikápolna községben,
mely a nagy szárazságban és vízhiányban az
egész falut elhamvasztással fenyegette. Amint
a megejtett vizsgálat folyamán kiderült, a
szerencsétlenséget gyufával játszó gyermekek
Idézték elő. Egy ötéves kisleány és egy négy
éves kisfiú játék közben meggyújtotta a Guzmics
János felhalmozott szalmáját. A két
gyermeket alig tudták kimenteni a tüztengerb
ő l . A tüz irtózatos recsegéssel, ropogással
átcsapott a szomszédos melléképületekre, majd
pedig Guzmlcs lakóházára. Itt a tüz még nem
állott meg. Átcsapott a szomszédos portákra
s csakhamar egy egész sor ház és nagyszámú
melléképület borult lángokba. Hét lakóház
és mintegy husz gazdasági épület égett el.
A kár óriási, meghaladja a ezer koronát.
A tüz lokalizálásának emberfeletti munkájában
igazán dicséretre méltó önfeláldozással veti
részt a lentii tűzoltóság s nagyrészt neki köszönhető,
hogy az egész falu martalékául
nem esett a pusztító lángoknak. Annál indolensebben
viselkedett a veszedelem alkalmával
a lentikápolnai lakósok egyrésze, akiket
— amint a lentii csendőrőrmcster telefonálja —
a csengörségnek kellett kényszeríteni, hogy
az oltásnál a tűzoltóságnak segédkezzenek.
Ezek közül harminc egyént fel is jelentettek
a bíróságnál, mely példás büntetésben fogja
őket részesíteni. Az elégett érték csak részben
v o l t biztosítva.
U j a b b b e v o n u l á s t h i r d e t é s . A honvédelmi
miniszter ma megjelent hirdetménye szerint
/ . évi július hó 15-én népfölkelői tényleges
szolgálatra tartoznak bevonulni az 1879. január
1. és 1890. december 31-e között, továbbá
az 1892, 1893 és 1894. valamint az 1896.
évben született mindazon összrs besorozott,
népíölkelésre kötelezettek, akik pótszemlén
utólag találtattak alkalmatlanoknak, kivéve,
ha névszerint vannak felmentve. A felsorolt
korosztályok között vannak az összes 19 évesek,
akik tehát szintén julius 15-én fognak
katonai szolgálatra bevonulni. A 37—42 éves
uj népfölkelők bevonulásáról még mindig
nlacsen szó.
fl N é p t a k a r é k p é n z t á r r é s z v é n y t á r a s ág
Nagykanizsán az 1761/905. M. E. számú
kormányredelet alapján a m. kir. Postatakarékpénztár
által termény előlegek nyújtására
kijelöltetvén f ö l d b i r t o k o s o k n a k és b é r l ő k -
n e k az Idei terményeikre előleget nyújt a
miniszteri rendelet feltételei értelmében nettó
6 l / i % kamatra.
P o s t a ü g y n ö k s é g Bagolasáncon. /\\ pécsi
posta- és táviró-igazgatóság Bagolasánc községben
postaflgynökséget állított föl, amelynek
vezetésével Steinhardt István ottani kántortanítót
bizta meg. A postaügynökség már meg
is kezdte működését.
C s e l é d r a z z l a . Tegnap este 9 órakor a
rendőrség nagy aparátussal látott hozzá, hogy
a töivénycs kimaradás! időn tul hazulról cllézengett
cselédleányok között razziát tartson.
Az utcákon és néhány kisebb korcsmában
összesen 14 ilyen leányt találtak, kiket mind
beszállítottak a kapitányságra, ahol reggelig
a priccsen kvártélyozták be őket. Reggel az
egész társaságot orvosi vizsgálat alá lógták,
melynek eredményeként egyet közülük kórházba
szállítottak. Hét leányt azonnal kitolan*
coltatolt a rendőrbiró, a többit visszaeresztették
szolgálati helyükre, de az éjszakai csavargásért
kihágási eljárást indítottak ellenük.
J u l l u s i vásSrok Z a l á b a n és S o m o g y b a n .
Zala- és Somogymegyék területén a julius hó
1 - t ő l 15-ig terjedő időszakban az alábbi helyeken
és napokon országos vásárok: Julius
3-án a somogymegyei Gálosián, 5-én a somogyinegyei
Felsősegesden és Vörsön, 6-án a
somogymegyei Árpáson, 7-én a zalamegyei
Monoszlón és Zalaszentgróton, 13-án Alsódomboruban,
14-én Balatonlüreden és 15-én
Belatincon.
K o l e r a B a r c s o n . A belügyminiszter hivatalos
jelentése szerint Barcson egy katona kolerában
megbetegedett. A közegészségügyi
hatóságok a szükséges óvintézkedéseket megtették
a kolera tovább terjedésének megakadályozása
céljából.
M u n k a t á r s a k a t keres a j ó l é t i I r o d a . A
nagykanizsai Központi j ó l é l i Iroda azzal a
kéréssel fordul Nagykanizsa város mindkét
nembeli vakációzó tanuló ifjúságához, hogy
közülük mindazok, akik szabad Idővel rendelkeznek
és jó irásuk van, — legyenek
segítségére a Jóléti Irodának, melynek tizenhét
osztályában meglehetős hiánya van a lelkes
munkatársaknak. Meg vagyunk arról győződve,
hogy a hazafiság tiszta idealizmusával eltelt
tanuló ifjuságunk és fiatal hölgyeink a legnemesebb
hivatásu nagykanizsai közintézményt,
a Központi Jóléti Irodát a legnagyobb készséggel
hajlandók munkájában támogatni és
tömegesen fognak ott szolgálattételre jelentkezni.
A lelkes ajánlkozók szíveskedjenek a
Jóléti Irodának a városház I. emeletén lévő
központi helyiségében jelentkezni.
43 — 50 éves B) osztályú néplölkelők minden
pótdíj nélkül háborúra azonnal érvényes
életbiztositásokat köthetnek az Első Magyar
Altalános Biztosító Társaságnál. Felvilágosítást
ad ezen társaság nagykanizsai főügynöksége.
Felelős szerkesztő: QOrtler István.
Mayer Károly
ruhaícstő, vegytisztitó, plissirozó ís gőzraosó gyára
NAOYKANIZSA, - KÖLCSEY-UTCA 19. szám.
U r Oyüjtötelep: Főtér, Korona-szálloda. * * *
Talafan ••ám * • » . •OrH«»o\'m • Mar*\' »ee»4.
Elvállal férfi- és női ruhákat festés és
tisztítás céljából, báli ruhát, menyasszonyi
kelengyét, mindennemű piperét, úgyszintén
a fehérneműt, inget g
S gallért és kézelőt |
és minden ejyéb Mztortísl cikket
Vidéki postai megbízásokat gyorsan
és pontosan eszközöl jutányos árban.
; 1 .
U R A M l A mozgókép palota. w • • ^ • Koizonrl-utca «. Tri.too 2».
Junius 30-án, csütörtökön.
II. rész Pikáns vígjáték 4 felvonásban.
E l s ő h a d i t é r k é p , aktuális. H i d r o - a u t o ,
aktuális. A d é l t l r o l l hegyek, természetes.
Rendes hetyárak. — Kitűnő zene.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárés
Ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Permetezésnél a rézgállcot teljesen pótolja a
Pr cK Tn ru a u n i mu n , A Colmari borter- me| é s i i l l l é i e t t
csász. és kir. löldmivelésügyl minisztéri um
a görczi, spalatól. st. michclei csász. és kir.
borászati felügyelőségek szakközegei és a
bécsi csász. és kir. növénykisérletező állomás
stb. kipróbálta és ajánlotta.
Dr. STOKLASA prágai tanár, udv. tanácsos
szintén igen kedvező eredményt ért cl
és a „Perocld"-dal permetezett szőlők
nagyobb termést biztosítanak.
Dr. JUcbenüroDd-Iéle RÉZKÉNPOR
( 1 2% r é z g d l l c tartalommal).
Szicíliai párolt kénpor,
I* Hayunga Rafíluhúna Gépolaj.
Részletes ajánlatokkal szívesen szolgálnak:
SCHWARZ fts TADBER m k e r f l i k e d ő k
Nagykanizsa. Teleton szám 23.
Utcai H ű t i k
a Zalai Hirlap
kiadóhivatalában felvitetnek.
Tisztelettel értesítem a t. közönséget,
hogy a pragerhofi vonal hadlmenetrendje
miatt, — mely tudvalevő óriási
késésekkel jár, — a „Petánczi ásványvizet"
kocsikkal kell szállíttatnom,
miért is kénytelen voltam a vizárakat
üvegenként 2 f i l l é r r e l
felemelni. Remélve azt, hogy t. vevőim
eme fuvartöbbletet méltányolni fogják
s megrendeléseikkel megbíznak, vagyok
k i v á l ó tisztelettel
FLEISCHftCKER IGNÁC
a .Petánczi ásványvíz"
kizárólagos elárusítója.
Hirdetések
f e l v ó t e t n e k
4. oldal. ZALAI H RLAP 1:15 j unius 28
Tiszteletiét értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a lege
l ő k e l ő b b cégek gyártmányainak,
—- felfrissítettem. ---
Raktáron tartok M a y és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
= = = A legfinomabb áruk! — =
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram m e g t e k i n t é s é r e.
T e l j e s tisztelettel G o l d b e r í C M é .
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
MEGH9D!T21tüKA
V I L Á G O T
C Í F R F n F H B f Ü G
V e z é r k é p v i s e l e t :
IZSA.
festő vállalata
. ltoíyKflnlmMoíynr-ii.Z3

honi S külföldi f a e r e z é s
márvúny utániatok festése.
É p ü l e t - , s z o b a f e s t é s ,
b ú t o r , ü z l e t b e r e n d e z é s
m á z o l á s és f é n y e z é s .
Művészi s z i n é r z é k ü n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 11
m
$&
GUTENBERG NYOMDA

W
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Outenberg-nyomda (MQnx és Ooldberger) Nagykanizsa.