Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42 MB
2016-08-22 11:36:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
284
930
Rövid leírás | Teljes leírás (839.74 KB)

Zalai Hírlap 1915. 146-172. szám július

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I . évfolyam. Nagykanizsa,) 1915. Julius 1. csütörtök 146. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
Sioruatésl áraki Helyben háxhot hordva I hóra 1 K.
SK 1t* 4 tUlér Vidékre, j>o»tAn . . 1 hóra 1-30 K.
Nyllttér hlrdetéaek megAllapItott árak azerlnL **
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: OntenberK-nyof.d* Caengery-tit 7. aiAm.
Telefon: SzerkcaztÖRÍ* 41. Kiadóhivatal 41.
A háború 12-ik havában
sem gondolhatunk komolyan a közeli
békére, sőt az a körülmény, hogy majdnem
egy évi véres viaskodás után
Olaszország képében uj harcos jelent
meg a küzdőtéren, még a sejtettnél is
nagyobb távolságra tolja ki a béke reménységét.
Am ha nem is érkezett még el az
időpont békéről és kibontakozásról való
elmélkedésre, a meghaladott ut és az
elvégzett munka már nemcsak lehetővé,
de talán kötelességévé is teszi a komoly
kritikának, hogy a jövőt illető következtetéseket
vonjon le az eddigi eredményekből.
Nagyszerű eredményeink retrospektív
szemléletéből uj erőt és reménységet
meríthetünk a további küzdelemhez,
míglen időelőtti békereménységek
csillogtatásával vagy éppen a béke
gondolatának mesterséges avagy irány,
zatos forszirOzásával csak gyengitjük
azt a nemzeti energiát, melynek a végsőkig
való fokozása elengedhetetlen előfeltétele
a szebb jövőt biztosító győzelmünknek.
A világháboru eddigi tapasztalataiból
könnyű szerrel megállapítható, hogy a
harctéren a középeurópai hatalmak és
török szövetségesük fölényes helyzetbe
jutottak az cntent-tal szemben. Olyanynyira,
hogy már nemcsak a harctéren
diadalmaskodunk, hanem hadi sikereinkkel
az cntente-diplomácia erkölcstelen
erőlködéseit is legtöbb helyütt képesek
voltunk eredményesen ellensúlyozni.
Galiciai oífenzivánk szerencsés keresztülvitele
után már most befejezettnek
vehető Galicia teljes felszabadítása. Mivel
pedig a magyar földről és a Kárpátokból
az oroszt már két hónappal
ezelőtt sikerült kiverni, ma-holnap
Ausztria-Magyarország területén legfeljebb
csak orosz foglyokat lehet maid
látnj.
És ha, amint az joggal remélhető, a
hadi szerencse továbbra is hü marad
fegyvereinkhez, győzelmes magyar katonák
orosz földet fognak taposni, gyatapltandó
azt a szerezményf, amelyet a
tiémet szövetségessel együtt már régebben
Meghódítottunk az orosztól.
A németek azonkivül Kurlandban is
jó darab földet, fcgy egéáz kis oiszágot
vettek el az orosztól, előzőleg pedig
hieghóditolták majdnem egész Belgiumot
és kezdet óta tartják vasmarokkal tiz
francia megye területét.
És mit hódilótt tőlünk a nyolcas bűnszövetség?
Semmit, vagy majdnem semhiit.
Az a keskeny sáv is, melyet a szövetségesek
Gallipoliban tartanak megmegszálva,
annyi vérbe és egyéb nagy
áldozatába került az ostromlóknak, hogy
alaposan beleunhattak már ebbe a vendégszereplésbe
és talán nincs is messze
az idő, amikor Konstantinápoly és a
Dardanellák teljesen megszabadulnak a
kellemetlen vendégektől.
E háború az egész világ előtt fölfedte
Anglia ipari elmaradottságát és
amellett, hogy ez a vállalkozás koloszszális
pénzügyi terheket rótt az országra,
előtérbe jut...