Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
3.64 MB
2016-08-22 13:13:45
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
171
625
Rövid leírás | Teljes leírás (780.06 KB)

Zalai Hírlap 1915. 198-222. szám szeptember

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 1. szerda 198. szám
H 1 R L i A P társadalmi és közgazdasági napilap.
• Ififlaatéai Araki Halyban báxhoi hordva I bóra I K.
I f f M u A a i 6 fillér Vldákra, pottán . . 1 bóra 1-30 K.
Nfllttér áa btrd«té*<k megállapított árak sxarlnt
Alapította t
Dr. HAJDU QYULA.
Kiadóhivatal! Outvnbern-nyoroda C»eng«ry-nt 7. »iáw.
Tt laton: Sxerk«»xtA»*g 41. Kiadóhivatal 41.
Hódolat a királynak.
HoInap, szeptember másodikán, történetesen
a franciak Szedánjának évfordulója
napján, járul a király elé a magyar
vármegyék és törvényhatósági jogú
városok küldöttsége, melyben Zalavármegyét
dr. Bálás Béla főispán, dr. Hajós
Kálmán csáktornyai orsz.- képviselő,
Kroller Miksa zalavári apát és Ollay
Guidó szentgyörgyvári földbirtokos fogják
képviselni.
Nincs semmi összefüggés a két dátum
között, de akaratlanul is bizonyos
sejtelmek szállonganak a lelkekben és
keresik a hasonlatosságot ama nevezetes
szeptember másodika és a most folyó
napok közt. Akkor a germán vér és vas
szelleme egymaga ült győzedelmi ünnepet
egyetlen ellenségén. Aki akkor nekünk
nem is volt ellenségünk. És az
akkori német császár — aki később
szintén csudás pátriárkái öreg kort ért
el, mert 94 éves korában hunyt el —
1. Vilmos oldalán Moltkével és Bismarck
herceggel, diktálta a békeföltételeket.
Ma a német a magyarral és osztrákkal
meg a törökkel együtt jóformán az
egész Európa ellen harcban áll. Még
nincs meg ellenségeink végső Szedánja.
De május óla, Gorlice óta, kiváltképp
az egész augusztus hónapban majdnem
minden hétnek egy-egy napja fölér haditettek
dicsőségében a régi • szeptember
másodikával. Ma szédületesen nagyobb
arányokban folyik a háboru. Pedig az
is nagy volt. Ma még annál is nagyobb.
Ma három császár (mert idevehetjük
a török császárt is), nekünk egyik: királyunk
biztos reménységgel nézhet a
iövőbe. Meglesz összes ellenségeink
Szedánja.
Ma, e három uralkodó fenkölt oldalán
nemcsak egy Moltke, nemcsak egy
Bismarck van. Van annyi, ahány uralkodó.
Néhány nemzet egyesült ádáz
ellenségeink gálád orvíámadásainak vlszszaverésére
és letörésére. Mi nem támadtunk,
ők támadtak. Megkeserülik ! ök
fizetik a véres játék árát.
Hármasban három front ellen harcolunk.
Orosz ellen. Olasz ellen. Franciaangol
front ellen. A szerb, az már nem
számit, az már csak hozzájuk a bűnszövetséghez
tartozik. Megverjük mind a
három fronton őket. El kell, hogy jöjiön
a hármas Szedán. Legfölebb, hogy csak
majd a dátum változik.
Es akkor a ml öreg királyunk, a három
uralkodó közt életkorra ma legidősebb,
miként bibliai kort ért I. Vilmos
császár, boldogan mondhatja el:
bsakugyan jól mondtam, amit mondottam
:
— Mindent meggondoltam és mindent
megfontoltam . . .
Ebben az újkori Szedán előkészítésében
nekünk magyaroknak\' is óriási nagy
részünk van. Ezt már tudják — "nemcsak
Perllnben, hanem tudjak Bécsben is.
Az ősz király elé holnap délben Tisza
István gróf, magyar miniszterelnök vezetése
alatt olyan hódoló, de önérzetes
küldöttség kerül, amely távozni is bizonyára
elégülten távozik.
Szeptember másodika nemcsak külső,
de belső ellenségeink Szedánja Is.
Holmi régi avult centralizmusról szó
sem lehet.
MI magyarok, magyarok maradunk.
Erősebb magyarok, mint azelőtt valtunk.
Hála és tisztesség okos politikusainknak I
A V I L Á G H Á B O R t
Kele•t gfl aMlaigcyair aT áfvieraltio Isrozdat áéss faiz Est mai táviratai.
Közeledünk a határhoz*
Sajtóhádiszállás. A Zlota Lipánál a
keletgaltciai frontot Lttört csapataink a
menekülésszerüen visszavonuló oroszok
nyomában, — mint azt a mai Höferjelentés
közli — megérkeztek a Zlota Llpával
párhuzamosan, attól 20 kilométernyíre
keletre folyó Strypához. Itt az
oroszok kétségbeesetten Igyekeznek üldöző
csapatainkat feltartóztatni. A folyó
áthidalásáért rendkívüli hevességű harcok
folynak s az oroszok visszavonulásuk
rendjének biztosításáért a legnagyobb
áldozatoktól sem riadnak vissza.
Feljebb a galiclai Búgtól keletre is rohamosan
haladunk előre s tervszerű
elönyomulásunk közeledik az orosz
határ tőszomszédságában levő
Brody városa felé, ahol óráról órára
mind több tért nyerünk.
Breszt- Lltowszktó! délkeleti irányban
operáló haderőink Wolhiniában Luck
várának közvetlen közelébe jutottak.
Tüzérharc a bukovinai határon.
Csernowitz. A Bukovina és Besszarábia
közötti határon húzódó frontszakaszon
hétfőn Bojan és Novoszielica között
óriási méretű tüzérharc volt, mely valószínűleg
nagyobb gyalogsági támadás
előkészítésére volt szánva, de annak az
orosz részről való teljes sikertelensége
folytán gyalogsági akcióra már nem is
került a sor. A jelek szerint az oroszok
itt Is utolsó kétségbeesett erőfeszítéseiket
végzik, mert a keletgaltciai helyzet
bomlasztó hatása a legrövidebb Idö
alatt a besszarábiai határon álló orosz
erőknél Is jelentkezni fog.
Francia tisztek utazása Oroszországba.
Bukarest. Jassyból jelentik: Románián
át 11 francia tiszt utazott tegnap Oroszországba.
Hir szerint a francia tiszteknek
az a megbízatásuk, hogy néhány
tiszti iskola vezetését vegyék át Oroszországban.
A Balkán
A török—bolgár egyezség.
„Bulgária nem vállalt klteleicmtiet."
Rotterdam. Hiteles szófiai jelentés szerint
Radoszlawow bolgár miniszterelnök
kijelentette a bolgár agráriusok egy
csoportjának, hogy a török-bolgár tárgyalások
igen jó eredménnyel végződte^
s Törökország igen jelentékeny engédményeket
tett Bulgáriának. Bulgária
azonban semmiféle politikai kötelezettséget
nem vállalt magára. —
Bulgária és az antant között folyó
tárgyalások eredménye attól fog
függeni, hogy Szerbia és Görögország
minő választ adnak az
antanthatalmaknak.
Az antant akadályozza
a török—boisúr egyezség aláírását.
Szófia. Az antanthatalmak képviselői
nagy nyomatékkal igyekeznek Bulgáriát
a török—bolgár szerződés aláírásától
visszatartani. Az antanimegbizottak közölték
a bolgár kormánnyal, hogy az
egyeszség aláírását a jóakaratú semlegesség
megsértésének tekintenék.
Oroszország bizalmatlan.
DJ erőszakosság a Feketetenseren.
Várna. Egy bolgár páncélos hajó
kapitánya a várnai révparancsnokságnál
az alábbi jelentést tette: Várna melletl
egy 7 egységből álló orosz hadiflotta
cirkál és a Románia és Bulgárja között
közlekedő kereskedelmi hajókat mind
föltartóztatva, azok rakományát átkutatja.
A rakományokból az oroszok sokat
elkoboztak.
Tetőpontján a Balkánkrizis.
Rotterdam. A londoni Morning Post
jelenti Bukarestből: A Balkánon folyó
diplomáciai küzdelem elérte tetőpontját.
A központi hatalmak (Németország és
Ausztria-Magyarország) Bulgárlát szom-
2. oldal. ZALAI HKLAP li>15 szeptember 1
szédaival mindenképpen háborúba igyekeznek
keverni s az ellentéteket az
antantdiplomaták elJlftiilatii igyekeznek.
A Morning Post annak a reményének
ad kifejezést, hogy a megegyezés rövid
időn belül létre fog jönni* az; egymásnak
uszított Balkán-államok között.
Höfer jelenlése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Lucklól északra és északkeletre
ellentálló orosz haderőt tegnap heves
harcok közt dél felé vetettük vissza. Tizenkét
tisztet, több mint ezerötszáz főnyi legénységet
fogtunk el, öt gépfegyvert, öt mozdonyt, két
vasúti vonatot és nagymennyiségű hadiszert
zsákmányoltunk. Csapataink Swiniuchy, Gorotovv,
Radziechow és Turzc mellett is kényszeritetlék
az oroszokai, hogy visszavonulást
folytassák. Radzlechowtól délre a budapesti
cs. és kir. gyaloghadosztály ezredei a szokott
vitézséggel rohammd foglaltak cl egy erősen
elsáncolt védelmi vonalai. A Stiypa mentén
(Keleigaliciában) az átkelés kierőszakolásáért
folyik a harc és n oroszok ilt Üldöző csapataink
előnyomulását egyes helyeken kemény
ellentámadásokkal gátolják. A Dnjeszter
mellett és a besszarábiai haláron nincs újság.
Kobrlnlól északra küzdő haderőink a Muchiawec
felső folyásánál fekvő Przuzany-ig nyomult
elő.
Olasz hadszintér: /» délnyugati harcvonalon
tegnap sem voltak nagyobb jelentőségű harcok.
San Marlinonál az ellenség két tlóretörésél
és egy, Flitsch mellett a völgyet védő
hadállásunk ellen intézett támadást vériünk
vissza. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagy főhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Jelentősebb esemény
nem történi.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Friedrichstadtól délre a hídfőnél
a harc még tart. A Njementől keletre
csapataink a ürodnótól Vilnába vezető vasúti
vonal felé nyomulnak előre. 2600 foglyot ejtetlek.
Grodnó várának nyugati arcvonalán
elérlllk Nowy és Kuznica vidékét. Grodeknél
az ellenség támadásaink elől kiürítette állásait.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja:
A felső Narexven helyenkint már kiküzdöttlik
az átkelést. A hadcsoporl bals/árnya Pruzany
felé nyomul előre. Mackensen tábornagy
hadcsoportjai: Üldözés közben elértük a
Muchawiec szakaszt. Az ellenséges utóvédcket
megvertük. 3700 oroszt elfogtunk. Délkeleten:
Brzezanyiól északra az üldöző német,
osztrák-magyar csapatokat nagyobb orosz
erők ellentámadásai a Strypa mentén helyenkint
feltartóztatták.
/I miniszterelnökség sajtóosztálya.
Az
4i •zátloda magnyilt
BALATON-KERESZTURON
( P a r k M á l l ó . )
40 uj modern siobAval. S/obák pcnsióval vagy
anélkül. Napi teljes pensió lakással lü korona.
Csalidoknak s katonalisíleknek kedvezményes ir
Kirándulóknak meglepő
ra mérsékelt árak!
Kilünő ellátást garantál
imrn K f i i m ű n s r , s s
HÍREK.
Olasz harci induló.,
ó, borzalom, borzallnó,
ó, Trentinó, ó, branzinó,
maledetta Gorjciá,
ó, sajgó hát, mamma mid,
ó, Trieszte, ó, Triente,
ó, di Zára, maraszkinó,
a háború milyen kinó. ••
Ó, gépfegyver, ó, kanóni,
hegyre húzni, hegyre tóni,
berszalyér\', ó, alpini,
tanulló sorba ríni.
vannak bennük grand kurázsik,
egyik gyorsabb, mint a másik,
mind jól tudnak szaladió,
ó, bon dzsornó, ó, ad ló.
Zsenerále, kommodóre,
Manuele e Vitlőre,
Danunció, ó, Szalandra,
ó, Barziláj, ó, de randa,
ó, esernyő, ó, Kadorna,
cscpeginó égcsatorna,
ó, Szekoló, ó, Avanti,
ó. szinyóri, ó, briganti.
ó, Velence, ó, medence,
ó, szelence, lakkó-kence,
trenla-csenta, ó, polenla,
fodormenta, tlntó teuta,
ó, laguna, ó, szép kék-ló,
ó, Szent Márk-tér, ó, két rézló,
ó, gondola, barkaróla, —
ó. meddig hány fittyet Póla ?
Ó, Adria, máre, máre,
hajóhadunk láre-fáre,
Garibaldi, ó, Amalfi,
lakik benne most már halfi,
ó, torpedó, torpedetló,
ó, taljánó poveretlő,
ó, cirkáló, cirkáliő
Dió tuió, patálió.
Óra, bóra, ó kiámó,
ó, kapise taliánó,
bella Róma, kára mia,
infelicsc haramia,
korpo bakko, ó, da kápó,
a mi ügyünk nagyon zápó,
szalamucsl returió.
győzelemről ka spurió.
Makkaróni, lazzaróni,
ó, padróni. ó, ladróni,
partnezánó, lutti-frutti,
kerülgeltó lapos guttl,
Ungeréze, Auszlriáko,
olasznak fáj a kobáko,
mamma miá, Itáliá,
ó, gráciá, iá, iá 1
Batthyány Tamás gróf vitézségi kitüntetése.
Közöltük, hogy gróf Batthyány Tamás
7-es honvédhuszárkapitány, Keglevich Béla
gróf veje a junius havi galiciai harcokban
megsebesülve orosz fogságba jutott, ahonnét
Kievből adott magáról életjelt. Batthyány
Tamás gróf fogságba jutásáig nagy hősiességgel
harcolt és ajóta Zalaegerszegen megfordult
tiszttársai legendákat meséllek vitézségi
bravúrjairól. E hősiességről tudomást szerzett
a legfelsőbb hadvezetőség is, aminek a .honvédség
Rendeleti Közlönyének,legutóbbi számában
is jele mut^lkozik, mert annak közlése
szerint őfelsége Batthyány Tamás grófot az
ellenséggel szemben tanúsított vitéz és eredményes
magatartásáért a 111. oszt. vaskoronarenddel
tüntette kl.
fl kanizsai Öreg újoncok. Megjött a várva
nem várt nap. a nagykanizsai 43—50 éves
népfölkelők sorozásának első napja. Soha
még Nagykanizsán akkora érdeklődés nem
nyilvánult meg sorozás Iránt, mint ma délelőtt,
amikor azok kerüHek mérték alá, akiknek
fiai már rég katonák. Meglepően kiváló
eredményt produkált a 43—50 éves kanizsaiak
sorozása: 75 százalékot találtak közülük katonai
szolgálatra alkalmasnak. A besorozottak
között van a közismertebb városi embereknek
úgyszólván mindnyája, kik közül talán
keltót-hármat ha nem találtak katonának valónak.
A ma besorozott kanizsai Öreg-regruták
között vannak a következők:
Dr. Mulicheilbácher Edvln, Saághy János,
Samuely Ottó és dr. Szabady Lőrinc törvényszéki
birók, Csigaházy Antal városi erdőmester,
Lendvai Vilmos biztosító titkár, Kertész
Lajos tárházi gondnok, Fatér Mihály építőmester,
Zalaváry József m. kir. adóhivatali
ellenőr, dr. Fábián Zsigmond ügyvéd, Fleischner
Miksa és Dürr Vilmos gyárigazgatók,
Wajdits József és Fischel Lajos nyomdatulajdonosok,
Dezső Aladár blztositó titkár, Fischer
Károly vaskereskedő, Szattler Lajos kávés,
Spitzer Samu játékgyáros, Domány Ármin
tanár, Kaufmann Adolf, Kiss Ödön és
Horschetzky Jenő magánhivatalnokok, Brünauer
Vilmos és Fonyó Mihály kereskedők,
Böhrn Jenő magánzó, Ats Jenő tanitó, Stern
Mór bőrkereskedő, Balog Mór utazó, Pusofszky
Sándor borbély, Móger Ignác és Ring
Mór szabók, továbbá Kiss József, Szabó János
és Jagasics János városi rendőrök.
fl jeltelen kanizsai katonaalrok. Nagykanizsa
város köztemetőjének szomorú érdekességét
képezik azok a 3—4 sorban egymás
mellett húzódó egylorma sírok, melyeknek
jó részét egy-egy zászlófoszlány díszíti;
a színehagyott kis zászlókon még olvasható
itt-amott az elmosódott felírás: .Királyért és
hazáért 1" Kétszáz felé jár e sirok száma. A
.nemzet virágá\'-ból ugyan ennyi alussza itt
örök álmát. Drága hamvak a hozzátartozóiknak
; de drágák nekünk is, mert a nemzet
védelmében áldozták legnagyobb kincsöket, —
ilju életüket. Fl elbolyongok e sirok közölt s
elgondolom, hogy az önleláldozásnak mekkora
mértékével birtak ezek a szegény emberek!
S mikor elnézem a sírkeresztjeik elmosódó
betűit, valami mélységes keserűség vesz erőt
a lelkemen. Hát az ó önfeláldozó nagy lelkük
csak annyit érdemel tőlünk, hogy sirt adunk
a hamvaiknak, de arról nem gondoskodunk,
hogy legalább a haláluk utáni egy-két esztendőre
biztosítsuk esetleges hozzátartozóikat
arról, hogy ha exhumáltatni akarnák halottaikat,
meg is találják azoknak hamvait? Mert
a dolgok természetében rejlik annak magyarázata,
hogy talán nagyok sok Nagykanizsán
nyugvó halott katonánk hozzátartozója nem
tud még arról, hogy hol keresse drága halottját.
Talán csak azt tudja róla,, hogy eltűnt. A
haláláról s arról, hogy hol temették el, —
tán majd évek múlva szerez biztos tudomást.
S hol tesznek már akkora a mi katonaslrjainkról
a nevek 1 Lemossa az eső valamennyit.
Hogy fogja felismerni a hozzátartozója etne
sírfelirat hiányában ? — Ezl nem szabad a
városnak megengednie 1 Gondoskodnia kell
arról, hogy legalább a katonasirok parcellájában
az egyes sírokban örök álmot pihenő
hősökről egy egészen pontos törzskönyvet
vezessen. Még most meglehet ezt a törzskönyvet
csinálni, de sietni kell vele, mert a
sírkereszteken levö nevek rövid Időn teljesen
elmosódnak s akkor már késő lesz a jóakarat.

3. oldal.
Sebesültek Balatonfüreden. Tudvalevőleg
a somogyi Balatonpart összes nagyobb
fürdőhelyein nagyszámú sebesült és tldülő
katonák vannak, igy például Siófokon közvetlenül
a tó mellett a nagykanizsai 48. gyalogezred
üdülői vannak két hatalmas barakkban
elhelyezve. A zalai parton csak Keszthelyen
és Balatonfüreden van nagyobb katonakolónia.
A sebesült és beleg katonák balatonfüredi
életéről még keveset hallottunk, érdeklődéssel
olvastuk tehát az arról szóló tudósítást,
mely itt következik:
Balatonlflreden, a most átalakulóban lévő
régi fürdőhelyen, ahol a régi idők emlékei
ölelkeznek a holnappal, a történelmi multu régi
színházat rendezték be kórháznak, mely a*
erdő közepén létesült több, mint 100 év előtt
és mely a régi időkből a Klsfaludynak, az
ujabb Magyarországból pedig Jókai Mór és
Blaha Lujza emlékét őrzi, aki most is saját
villájában lakik. A sebesülteknek valóságos
Eldorádója Balatonfüred, mely az Összes balatoni
fürdők közül a legalkalmasabb e célra,
mert amint a napsugár lemosolyog a vidékre,
a színházból kiviszik a betegágyakat az árnyas
fenyőerdőbe, ott egymás mellett pihenhetnek
katonáink, ott látogatja meg őket a
kórház orvosparancsnoka, oda hozzák az él-
.kezést, akik pedig akár mankón, botra támaszkodva
vagy gyalogszerrel már menni
tudnak, maguk mennek el a szénsavas vizforráshoz,
hogy igyanak a forrás flditő és
gyógyitó vizéből. Balatonfüreden meg is fürödhetnek,
akár az uszodában, szabadban,
vagy a szénsavas fürdőben, mely a szívbetegséget
gyógyítja. Ezért van ott mindig sok
katonatiszt is. A legkellemesebb azonban,
hogy a sebesült katonák részére a Kisfa\'udy
és Jókai gőzhajók állanak rendelkezésre, melyeket
a sebesültek fölváltott csoportokban
vehetnek igénybe és biz velük megy egy-két
orosz és szerb sebesült katona is, akik ugy
megszerették már magyar szenvedő társa kat,
hogy azoktól soha megválni nem akarnának.
A humanizmus itt éri el a legmagasabb fokot
és a fürdőző közönség (a kedvezőtlen idő
dacára, van abból bőveti) is dédelgeti a sebesülteket,
akiknek gyógyulása a pompás levegőben,
a viz hatása alatt gyorsabb, mint
máshol, és a frontra visszatérőkel hamarosan
fölváltják a már előjegyzettek.
Megőrült orosz fogoly. Tapolcáról jelentik:
A ^Tapolca melletti Lesencetomaj községben
gazdasági munkán levő orosz foglyok közül
az egyik a minap hirtelen megőrüli. Az örökké
mélabús szőke orosz pár napja levelet kapott
hazulról, melynek hatása már percek mulva
jelentkezni látszott rajta. A levól olvastára az
orosz elkomorodott, majd valósággal buskomorrá
vált és két nap alatt a téboly tört
ki rajta s végül dühöngeni kezdett. Midőn
már veszedelmessé vált környezetére, saját
honfitársai fogták lc és segítettek őt bezárni.
Lesencetomaj elöljárósága táviratilag bejelentette
az esetet a pozsonyi katonai parancsnokságnak,
mely valószínűleg egyik tébolydában
fog helyei keresni a szegény orosznak,
kit, nem tudni, a honvágy, vagy hozzátartozóinak
sorsa kergetett-e a tébolyba.
Postaforgalmunk Olaszországgal. A Svájcon
keresztül történő, Olaszországgal való
kölcsönös postaforgalomban ezentúl a magyar
szent korona országainak területén internált
olasz alattvalók, valamint az Olaszországban
Internált magyar alattvalók is küldhetnek, illetőleg
kaphatnak közönséges levélpostai küldeményeket
és postautalványokat, továbbá
táviratokat is válthatnak az e tekintetben
fennálló általános feltételek melleit, melyekről
az egyes hivatalok bővebb fölvilágosítást adhatnak.
Óracsere. Egy helybeli hölgy, aki a Jóléti
Irodának a Csengery-ut 2. számu házban lévő
Hadsegélyző osztályában található, a katonanapi
néptom\'oolán egy férfi karkötőórát nyert,
amit női karkötőórával óhajtana elcserélni.
Mert bizonyára akad olyan férfi, aki ugyanakkor
női órát nyert. Aki a cserére hajlandó,
szíveskedjék evégett a jetzett címhez fáradni.
Bodega megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (1 Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1*20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor és ásványvíz.
Nagy lóárverés Pécsett. Baranyavármegye
gazdasági felügyelője a lapok utján értesiti a dunántuli
lótenyésztő és lótartó közönséget, hogy
szeptember haváink második felében Pécsett
mintegy 600 —800 darab Importált egy és két
éves oldenburgi és belga kancacsikó kerül
eladásra. A csikók ára 1300—1700 korona
közt váltakozik. Előjegyzések fakab/fy Imre
kir. gazdasági felügyelőnél eszközölhetők
Pécsett.
fiz uj tanév a kanizsai tanonciskolákban-
A nagykanizsai államilag segélyezett
községi iparos fiu- és leánytanonciskolában
az 1915/16. tanévi beírások az egész évi tanfolyamra
szeptember 4-től 15-ig, a téli tanfolyamra
október 15*től 18-lg fognak tartani
a városházán, a rendőrkapitányi hivatallal
szemben levő I. emeleti helyiségekben, hétköznapokon
6—8 ig, vasár- és ünnepnapokon
9—12-ig. A beiratásra kitűzött időben köteles
minden nagykanizsai iparosmester a tanoncát,
illetve tanoncait még azon esetben is beíratni,
ha azok még csak próbaszolgálaton vannak,
betegek, esetleg mint háziszolgák, vagy napszámosok
is vannak alkalmazva az illető,
iparág elsajátítása végeit. — (96096/1907
számu miniszteri rendelet.) — Aki tanoncát
a jelzett időben be nem Íratja, vagy nem
küldi pontosan az előadásokra, az az 1884.
évi XVII. tc. 62. §-ába ütköző iparkihágást
követi el s mig egyrészről mint ilyen a vallásés
közokt. miniszter által a háboru tartamára
indokolt esetben megengedett felmentésben
sem fog tanonca részesülni, másrészt vele
szemben az előbb hivatkozott törvénycikk
157. §-ában megállapított s 40 koronától
400 koronáig terjedhető pénzbírság fog alkalmaztatni.
Az esetleges felmentések iránti indokolt
kérelmek a beiralás alkalmával az
igazgatónál szóbelileg is előterjeszthetők. Azon
iparosmesterek, akiknek több tanoncuk van,
összes tanoncaikat egyszerre írassák be, mert
csak ezesetben lesz lehetséges azoknak oly
módon való beosztása, hogy lehetőleg ne az
összes tanoncok egy és ugyanazon napon
járjanak az iskolába s a műhely tanonc nélkül
maradjon. Az iparostanoncok kötelesek a
beirás alkalmával születési, iskolai előképzettségüket
igazoló iskolai bizonyítványukat és a
tanoncszerződés másolatát bemutatni, a 4
korona 30 fillér tandíját és az ipari szótárra
20 fillért lefizetni, vagy a városi tanácshoz
intézett tandijelengedés iránti kérvényüket az
igazgatónak átadni. A rendes előadások az
egész évi tanfolyamban szeptember 15-én, a
téli tanfolyamban október 18-án kezdődnek
meg. Az igazgatóság.
> m _ - jl-V. rm.»
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉK I mert csakis a
Kazinczy (Viisutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás
látszerész uj Üzlete, ahol kitűnő
hadicmlék-órák Is kaphatók. Hibás
*rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
u i i i a o u u in Őés 1
had
és *T
fl polgárőri szolgálat. Ma, szerdán este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Kohn Samu, Véber Ferenc, Horváth sánta
József, Horváth Oyörgy, Stocker Ferenc,
Fábián Sándor, Maitz József. Jászai Lajos,
Csányi Elek, Csányi József, Katona István,
Török Ferenc, Sardi Oéza, Perger Béla, Kalmár
Henrik, Ternai István, Szűcs Ferenc,
Horváth mikó Péter.
Felelős szerkesztő: G ú r t t a r I s t v á n .
Naponta eléadás
• _ MOZOÓKÉP*-PALOTA
Uránia Rozgonyl-ut 4. Telefon 2 J9
A filmtechnika csodája
Szeptember 1, 2., 3-án színre kerül
A rezervisla
aktuális katonai
u l l U d dráma :: 4 felv.
Katona zenekar É M k o É é v e l
továbbá remek klsérőkép.
Elóadások hétköznapokon 6 ét 9 órakor,
vaaár- éa ünnepnapon 3. 5, 7, 9 órakor.
Vasalónők és
1 háziszolga
felvétetnek MAYER KAROLY
ruhafestő és vegytlsztitónál
Nagykanizsa, Kölcsey-u. 19.
Szabadalmazott és törvényesen védett
rr r r r
- f l n t i s p o r a - V i t a * =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antispora-Vlta\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
. nélkülözhetetlen. 1
Kilója I1 korona 40 fillér.
Részlete) ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusilók
SCHWARZ & TflUBER
nagykerukiMk Hagikiiluio.
4. oldal. ZALAI HlRLAP 1915. szeptember f.
/
Haszonbérbeadási hirdetmény.
9
Főméltóságu dr. Herczeg Batthyány-Strattmann László magyarországi hitbizományához
tartozó nagykanizsai (Zalavármegye) urodalom, mely áll: a nagykanizsai
1131 k. hold, a sánczi 780 k. hold, a gyótai és zsigátdi 1818 k.
hold, a homokkomáromi 988 k. hold, a bánfai 718 k. hold és a szepetncki
954 k. hold kiterjedésű birtokból, továbbá a horvátnádaljai [Vasvármegye]
918 k. hold kiterjedésű birtok, s végül a tudbregi [Horvátország,
Varasdvármegye] urodalomhoz tartozó 3594 kat hold kiterjedésű birtok, 1916.
évi október 1-től kezdődőleg 2 0 évre haszonbérbe adatik.
Írásbeli bérleti Maiatok legkésőbb 1.1915. évi november Mg alallrt Joglgazgatóságnál nyaltandók be,
ahol egynttal a bérletekre voaatkozl összes adatok és [eltételek Is betekinthetik.
Dr. Herczeg Batthyány-Strattmann László
magyarországi Jogügyi Igazgatósága (Szombathely Klrály-ntcn 3. Vasiármegye)
1<
i
•J»*
i
• t
: 1
• 1
M
\\\\
GUTENBERG NYOMDA
w
N A G Y K A N B Z S A
C s e n g e r y - u t 7 . S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
i>-
Nyomatolt a kiadótulajdonosnál Outenberg-nyomda MQnr és Goldbcrger) Nagykanizsa.
I I ! . évfolyam. N a g y k a n i z s a , 1915. s z e p t e m b e r 2. c s ü t ö r t ö k 199. szám ZALAI HlRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
«IOfla«<é*l Arafei Helyben béxboi hordva I hóra I K.
I f l M uám 6 fillér Vidékre, pottán . . I Kórt I-M K.
NyHttér e^Mrdotéaek ni«gáil«pUoU Árok i w l i l ,
AlapItotU:
Dr. H A J D Ú QYULA.
Kla46blvaUI: avUnbcrg-nroaMfa C**«g*ry-«t 7.
TtUfon: S u r k u i l A i t | | 41. Kiadóhivatal 41.
A városok védekezése.
A világháború előtt hazánkat Kurópa
éléstárának tartották a külföldi nemzetgazdák.
Azóta nagyot fordult a világ.
És most ámulva látjuk, hogy mily nagy
hiba volt éléstárunkra oly kevés gondot
forditani, mert a szabadkereskedelem
hivei egy rendszeres kiéheztetési folyamatot
inditottak ellenünk, külső ellenségeinkkel
együtt anélkül, hogy képesek
lennének a magyar községek, városok
sikeresen védekezni ellenük.
Európa bámulva látja, mi pedig szégyenpirral
arcunkon s az éhezők panaszaitól
ostromolva nézzük, hogy a szabadkereskedelem
tévtanának áldozataivá
lettek városaink, hogy égbekiáltó bűncselekményekkel
pusztítják, éheztetik az
élelmiszerekkel uzsoráskodók nemzetünket
itt Európa éléstárában.
A magyar városok alig bírják megvédeni
magukat e belső ellenségektől.
Azért a városok jogosan követelhetik,
hogy legalább erkölcsileg jöjjön segítségünkre
az állam, illetve a kormány s
a városok ármegállapítását hagyja jóvá
mindenütt. Mert csak igy lehet letörni
a kartellszerü mesterséges árfölhajtást,
ha a magyar birodalom valamennyi
piacára nézve egyöntetűleg és egyszerre
történnek meg a hatósági árak megállapításai.
Szeretnők látni, hogy kiviteli
lilalom lévén, ha a termelók és kofák
az élelmicikkeket nem tudnák sehol
más árakon eladni, (drágább árban,
mint ahogy a hatósági árak megállapították
egyöntetüleg) vájjon nem szüntetnék-
e be azonnal az árfölhajtást? A
kartellek ellen nincs egy pillanatnyi habozásra
sem szükség, nogy belássák a
városok, miszerint nekik is kartellbe
kell lépniök. AZ élelmiszeruzsorát, a
termelök és a kofák kartelljét csak igy
lehet letörni, ha a fogyasztók is kartellbe
lépnek, városaik képviseletében,
vagyis ha az összes magyar városok
együttesen küldik föl kérvényeiket a
belügyminiszterhez s . egyöntetű árakat
állapítván meg a viszontelárusitókra,
egyöntetű árakat még pedig a magyar
birodalom összes piacaira. Akkor lehetetlen
lesz az uzsorásoknak fölverni az
árakat, mert áruikat sehol magasabb
értékWn nem hozhatják forgalomba belföldön.
Ámde az egész országban mindenütt
egyszerre kellene megállapítani nemcsak
az élelmicikkek és vágómarhák, hanem
a munkanapszám és fuvar árait is, mert
másképp nem lehet eredményt várni.
Az élelmiszerekkel űzött uzsora, csalás,
hamis mérlegelés és hamisitás eseteiben
nálunk is olyan szigorú büntetéseket
kellene szabni, mint Németországban,
ahol 15,000 márka pénzbüntetéssel
és kapcsolatosan egy évig terjedhető
elzárással büntetik az efféle visszaéléseket.
Nálunk ellenben csak 200 koronáig
és 10 napig terjedhető elzárással büntethetik
a rendőrhatóságaink az élelmiszerekkel
űzött leggyalázatosabb uzsorát
Lppugy> m>nt a leglelketlenebb élelmiszerhamisilást
is.
A magyar városoknak nemcsak joguk,
de kötelességük lenrie a törvényhozást
arra kérni, hogy a közélelmezési, közegészségügyi
kihágások elintézésével
bizza meg, szóval hasznos munkával
tisztelje meg a rendes bíróságokat is, a
becsületsértés! és rágalmazási ügyeket
pedig bizza a községi békebirákra vagy
a felek által szabadon választandó bizottságokra.
Előre Keletgaliciában.
A Világháború.
— ~ fl Magyar Távirati Iroda és fíz Est mai táviratai. —-—
Románia nem engedi
Bukarest. A román—orosz viszonyra
nem kevéssé jellemző adatot közölnek
Bukarestből: Az orosz hadvezetőség
néhány hónappal ezelőtt nagy pamutáru
rendelést eszközölt Romániában. Időközben
s^ román kormány gyapotkiviteli
tilalmat rendelt el, mielőtt a szállítás
megtörtént volna. Az orosz kormány a
rendelt árukra vonatkozólag a rendelet
felfüggesztését kérte, de a román kormány
hosszú tárgyalás után is ragaszkodott
a kiviteli tilalomhoz, melyre nézve
nem tett kivételt Oroszországgal.
Sajtóhadiszállás. A Lemberg—Brody
vasútvonal mindkét oldalán feltarlóztathatlanul
haladnak előre csapataink az
orosz határ felé. A rohanvást visszavonuló
oroszok csak nagyon gyenge
ellenállást tanúsítanak visszavonulásuk
fedezésére. Délebbre a Strypa mellé
megérkezett csapatainknak több helyütt
sikerült a folyót átlépniök és az ellenség
ellentállását itt is megingalniok.
Oroszországban operáló haderőink
tegnap Bresztlitowszktól délkeleti irányban
már too kilométer távolságra jutottak.
A luezki hadizsákmány.
Sajtóhadiszális. Luczk várának elfoglalásánál
a salzburgi 59. gyalogezred
rendkívüli módon kitüntette magát és a
hadsereg történetébe aranybetükkel irta
bele a nevét Az elfoglalt Luczk várában
250 waggonnál több lisztet
taláMak. Az c^yéb hadizsákmány mely,
a várakozásnak teljesen megfelel, ezideig
még nem volt áttekinthető.
Általános offenzívát
tervezett az antant szeptemberre.
Stockholm. A Stockholms Dagblad
közli, hogy az antanthadseregek vezérkarai
szeptember havára az összes harctereken
általános offenzíva megindítását
tervezték. Ez azonban most már mindenütt
teljességgel keresztülvihetetlen.
Nikolajevics nagyherceg már kizárólag
védekezésre van utalva, mert az orosz
seregeket a Breszt Lltowszk—Kicv, továbbá
a Breszt Litowszk—Biclosztok—
Vilna vonalakon megsemmisülés fenyegeti.
Ily körülmények között a nyugati
antantseregek se kezdhetnek nagyobb
aktivitásba, sőt az angol hajóhad se,
mely az Északi tengeren szándékozott
döniő csapást mérni Németországra.
; . " i . . .: se -
Aúakozziak i HsdsBQélyzöoek I
Magyarország a király előtt
A hódoló küldöttség Sctiönbrunnbon.
Bécs. Ünnepi pompát öltött ma reggel
Bécs városa, midőn Magyarország törvényhatóságainak
kiküldöttei őfelsége
elé hódoló felvonulásukat rendezték.
Amerre a menet vonult, a házak virítottuk
a magyar nemzeti zászlók ezreitől
és az utcákon óriási néptömegek
hullámzottak. A magyar törvényhatóságok
diszmagyarba öltözött képviselői
végeláthatatlan kocsisorban vonultak fel,
s a kocsik bakjain sujtásos, zsinóros
megyei huszárok ültek, bemutatva a
bécsi népnek a régi magyar megyei
élet ornamentikáját.
Pontban délelőtt 11 órakor Jelent meg
őfelsége a schönbruni kastély tróntermében
egybegyűlt óriási deputáció előtt.
Tisza lstván gróf miniszterelnök üdvözölte
a magyar nemzet nevében a 85
éves királyt, aki válaszában hálával emlékezett
meg a Mindenhalóról, aki megengedte,
hogy Szent István koronáját
az elődök bölcsesége teljes épségében
tudta megóvni s az a jövőben uj dicsőség
fényétől övezetten, csorbitatlanul
fog ragyogni.
Dörgő éljenzés fogadta a király szavait,
mire a király bevonult belső
termeibe. i
A Schönbrunból a leirnatlanal diszes
2. oldal. ZALAI H KLAP I i l 5 szeptember 2
r-jo -» v* "
menet a Rathaushoz hajtott, ahol Bécs
városa bankettet adott a magyar törvényhatóságok
képviselőinek. A bankett
alatt dr. Weirskirchner Richárd, Bécs
város polgármestere üdvözölte a magyar
vendégeket, kiknek nevében dr. Bárczy
István Budapest polgármestere válaszolt.
Höfer jelenlése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Luck vára tegnap óta a
miénk. A mindenkor bevátt lelsŐausztriai>
salzburgi Rainer löherccg nevét viselő 59. cs.
és kir. gyalogezred szuronnyal verte ki az
oroszokat a pályaudvaron és a vártól északra
fekvő elsáncolt sátortábor körül tevő hadállásokból
és a menekülő ellenséggel egyidejűleg
nyomult bc a városba, melyet az esti
órákig teljesen megtisztított az ellenségtől. A
megvert ellenség dél és délkelet íelé menekült.
Böhm-Ermolli tábornok hadserege Bialy-
Kamiennél Északkeletgaliciában az ellenség
harcvonalát husz kilométerre kiterjedő szakaszon
törte át. Ez a kettős vereség arra kényszerítene
az oroszokat, hogy összes, még a"
Stryjtöl nyugatra küzdő erőiket e folyó mögé
vegyék vissza. Az ellenség visszavonulása ma
reggelre már a Zborow körüli harcvonalra is
kiterjedt Iborowot tegnap Bothmer gról tábornok
hadserege elfoglalta. A Strypa mentén
még tart a küzdelem. Az oroszok egyik
ellentámadása tegnapelőtt Kozowa kórnyékén
egy német és egy osztrák-magyar ^dandárt
néhány kilométerre visszaszorította, dc a viszszaflzésük
céljából indított oldaltámadásunk
hatásának bevárása nélkül sietve a Strypa
keleti partjára vonultak vissza. At . oroszok
súlyos veszteségeket szenvedtek.
Olasz hadszintér: Az olasz hadszintéren a
helyet változatlan.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: A helyzet változatlan.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadcsoporlja: A Njemenlől keletre tovább
folynak a harcok. Grodno nyugati arcvonaláncsapataink
a külső erődvonal előtt állanak.
Sokolkától keletre fekvő Odelszk és a
Bialowieskaja erdőség közölt tovább üldözzük
az ellenséget. Lipót bajor herceg tábornagy
hadcsoportja: A Narew felső folyását
átléptük. Przuzauylól északra az ellenséget a
mocsaras vidéken tul vetéltük vissza. Mackensen
tábornagy hadcsoportjai: Az üldözés
tovább tartott. Aiio^az ellenség szembefordult
velünk, ott visszavetettük.
Délkeleti hadszintér: Bothmer gróf tábornagy
csapatai makacs ellenállásával szemben
Zborownál és attól északra rohammal elfoglalták
a Strypa keleti partjának ^magaslatait.
A német csapatok által augusztus hó folyamán
keleti és délkeleti hadszintéren ejtett
foglyok száma és hadizsákmány mennyisége
2000 tisztre, 269,839 főnyi legénységre, több
mint 2200 ágyura és sokkal több mint 560
gépfegyverre emelkedett. Ebből Kownóra kerek
számban 20,000 fogoly és 827 ágyu, Novogierglewskre)
pedtg kerek számban 90,000
fogoly (közlük 15 tábornok és több mint 1000
más liszt) 1200 ágyu és 150 gépfegyver esik.
A német\'és osztrák-magyar csapatok által
május másodika, vagyis a tavaszi hadjárat
kezdete óta Oaliclában ejtett foglyok száma
Immár egy milliónál sokkal többre emelkedett.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
HIREK.
A 20-as honvédönkéntesek
nagy kabaréja az arénában.
A szombati est óriási műsora.
(Saját tudósítónktól.) Tegnap már falragaszok
is jelentek meg, melyek Nagykanizsa
város utcáin hirdetik a 20 as honvédgyatogezred
önkénteseinek e hét szombatján az
arénában rendezendő nagyszabású kabaréját,
melynek előkészületeit a minap lapunkban
ismertettük. Ma pedig már meghívók is röppentek
szét, melyek rendeltetése, hogy teljessé
tegyék a szombati, Igazán rendkívülinek Ígérkező
est sikerét. Sem a falragaszok, sem a
meghívók nem tartalmazzák azonban annak
mindenekfölött eredeti és dúsgazdag műsorát,
mely pedig egymagában teljes biztositékát
képezi a sikernek. De hogyisne, mikor a
szombati estnek nem kevesebb, mint 180
szereplője lesz s még hozzá egytől-egyig
mind csupa ragyogó ifjuságu honvédönkéntes:
Zatavármegye urt fiatalságának színe-virága,
akik igazán meginditó áldozatkészséggel fogtak
össze, hogy a 20. honvédgyalogezred
dicső halált halt hősei hátramaradottjainak
és az ezred rokkant katonáinak szenvedését
enyhítsék és e nemes munkához közreműködőül
Nagykanizsa és Zatavármegye közönségét
s annak áldozatkészségét Is megnyerjék.
A siker minden biztosítékát képező önkéntes
kabaré dúsgazdag műsorának fő pontjai ezek :
Az előadások előtt egy órával 180 honvédönkéntes
teljes hadifelszereléssel, menetszázadot
alakítva lobogók alatt, felvirágozva,
mintha csak a harctérre Indulnának, a katonazenekar
kisérefében elindul a József főhercegúti
laktanyából és az Erzsébet királyné teret
és a Fő-u\'at megkeiülve diszmenetben felvonul
a színházhoz.
Az előadás első pontja kolosszátis hatású
kép lesz: az egész önkéntesszázad a katonazenekarral
teljes rflsztungban keresztOlvonul
a színpadon.
A zenei attrakciók a Hymnusz előadásával
kezdődnek, melyet a 100 tagu önkén\'esdalárda
énekel a katonazenekar kíséretével. A monstre
dalárda karmestere Herboly Zoltán önkéntes
szakaszvezető.
Grassy Béla önk. szakaszvezető háborús
magyar nótákat énekel Szigeti Sándor* tart.
hadnagy zongorakisérelével.
Endrődy Sándornak .A gyermek" cimtl
költeményét Szalay József önk. szakaszvezető
szavalja.
A 100 tagu önkéntesdalárda ezután bakanótákat
ad elő.
„A behívó* cimü tánckettőst Rajsz Ferenc
és Nagy Károly Dezső önk. szakaszvezetők
táncolják.
Jókai Mór „A lengyelek fehérasszonya"
cimQ melodrámáját Mauthner Pál önk. tizedes
szavalja és Szigeti Sándor tart. hadnagy
zongorán kiséri. *
Hubay Jenő „Lavotla szerelme" cimfl remek
, magyar, trióját Bálint Béla önk.szakaszvezető
hegedűn, Stelnauer József önk. szakaszvezető
cellón és Szigeti Sándor tart. hadnagy zoifgorán
játszák.
„A táborban" cimü egy felvonásos alkalmi
színdarabot, melynek, szerzője Rajsz Ferenc
önk. szakaszvezető, — Orassy Béla, D:eber
Rezső, ifcslcs József, Völgyi Zoltán és Rajsz
Ferenc önk. szakaszvezetők és Maultmer Pál
önk. tizedes adják elö.
Váradl Antalnak „A király Imádkozik" cimü
gyönyörű költeményét, melyet Hetényl (Heldlberg)
Albert melodrámává dolgozott fel, Kolin
Oéza önk. szakaszvezető szavalja és Szigeti
Sándor tart. hadnagy zongorán kíséri.
A magánszereplők műsorán van még az
„Ujoncbevonutus" cimü tréfás dialóg. Előadják
a szerzők: Herboly Zoltán és Stelnauer
József önk. szakaszvezetők.
A felsorolt pazar programmot zenei élvezetekben
tökéletessé teszi a 12. Landwehrzenekar,
mely az est során több nagy hangversenyszámban
fog szerepelni.
A Darvas Lajos százados nagyszerű ötletéből
született önkéntes-kabaré sikerének biztosítása
érdekében Brunner Mihály százados,
az önkéntes század parancsnoka rendkívüli
tevékenységet fejt ki és az arénában naponta
próbákat rendeztet, melyeken a fentebb vázolt
műsor óráról órára uj ötletekkel bővül és válik
mind művészibbé. A betanítás nagy munkájában
a müvésztalentumu Rajsz Ferenc önk.
szakaszvezető tevékenykedik fáradhatatlanul.
Jellinek Miklós vitézségi kitüntetése.
Az északi harctérről érkezett hivatalos értesítés
szerint őfelsége Jellinek Márk nagykanizsai
áll. polgári iskolai tanár fiát, jellinek Miklós
20. honvédgyalogezredbeli hadapródot az
ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért
a II. oszt. ezüst vitézségi éremmel
tüntette ki.
fl 12-ős Landwebrek uj parancsnoka.
A Landwehrezredek legfelső parancsnoksága
a napokban uj ezredparancsnokot állított a
Nagykanizsán állomásozó 12. Landwehrezred
élére. Jamho/er Oyula ezredes az ezred i
parancsnoka, kl hár napokkal ezelőtt megérkezett
Nagykanizsára és elfoglalta uj pozlelóját,
mely azzal Is bővült, hogy ezentúl
Tarnhofer Oyula lesz a város katonai \'
állomásparancsnoka. Akik a város polgári
társadalmából eddig az uj ezredessel érintkeztek,
a legnagyobb elismeréssel beszélnek
lekötelező, valóban uri modoráról és kiváló
előzékenységéről, amit egyébként annak egész
külső megjelenése is kifejez. E kiváló és
Nagykanizsa város lakósságára nézve oly kívánatos,
előkelő tulajdonságokban tehát méltó
utóda lesz az uj ezredes elődének, Boscarolli
Alajos alezredesnek, akit parancsnoksága a
12. Landvvehrck kanizsai üdülőtelepének élére
diszponált.
Szeptemberi érettségi a kanizsai felsőkereskedelmi
Iskolában. A helybeli felső
kereskedelmi iskolában az Írásbeli érettségi
vizsgálatokat szept. 5. 6. 7. 8. és 12. napjain
tartják meg.
fl kanizsai őtegujoncok. Ma volt a második
napja a kanizsai 43 —50 éves népföl-,
kelők sorozásának. A mai sorozásl eredmény
kerek 50 százalék. A közismertebb kanizsai
nevek viselői közül ma az alábbiak lettek
regrutákká:
Sanweber József magánzó, dr. Bród Tivadar
ügyvéd, Feldmann Józsel kávés, Kohn
Samu lakatos, AltstSdter Ignác pénzügynök,
Sós Leó tojáskereskedő, Knausz László takarékpénztári
hivatalnok, Neu Dávid cipőgyáros,
Reidinger Gyula építési vállalkozó, Rosenfeld
Miksa és Tálosi Lajos cipészek, Dávidovics
György tanitó, Rosenthal Adolf pék, Marton
János és Potticsck Ferenc hentesek, Németh
Gyula villamos főszerelő, Baumgartner Bernát
sörgyári főgépész, Kirchknopf Károly nyomdász,
Horváth Károly szíjgyártó, Ritter József,
Lampel Adolf és Pouzár József fcabók, Berger
Samu utazó, Skrlvalics István és NováczkI
István csizmadiák, Sóbár Oyörgy kefekötő,
1915. szeptember 2. ZALAI HIKLAP 3 oldal.
Welsz Samu hitközségi metsző, Francslcs
Zsigmond kereskedelmi iskolai pedellus és
Pintér Ferenc városházi házmester.
Statárium a kanizsai piac hiénái között-
Dr. Krátky István rendőrfőkapitinyhelyettes
mindegyre fokozódó erélyességgel halad kitűzött
célja felé, a kanizsai piac botrányos állapotainak
megszüntetéséhez. Ma ismét tizenkét
kihágás! tárgyalást folytatott le, melyek Ítéletei
valóban elriasztó példák gyanánt állhatnak
mindazok előtt, akiknek még szándékuk
a piacon a kanizsai zsebek és gyomrok ellen
ujabb merényleteket intézni. Egy kls\'<anizsai
leány a minap a tojás darabját 14 fillérért
árulta 12 helyeit, a közbelépó rendőrrel feleselt
és eleinte a nevét Is letagadta. Három
külömböző kihágás cimén 40, 20 és 10 korona
büntetésre, összesen 70 koronára itélte
a rendörbitó. — Egy kiskanizsai csibekereskedő
asszonyt uzsoraárai miatt 3 napi elzárásra
és 80 K pénzbüntetésre ítéltek. — Egy
harmadlkat, szhtén kiskanizsai menyecskét,
mert egy cső kukoricát 10 fillérért adott el .6
fillér helyeit, 10 koronára itélte á főjegyző. —
Egy negyedik kiskanizsai asszonyt, aki a tejet
36 fillérért árulta, 40 koronára itélt. Ezeken
kívül még egy csomó kisebb 10—30 koronás
büntetést rótt ki piaci botrányok okozóira,
akik között 20 koronás büntetéssel szerepei
egy nagyhangú kanizsai korcsmáros is.
0 Berlin mozi szezonnyitása. Szombaton,
f. hó 4-én délután 6 órakor nyilik meg három
havi szünet után ismét a Szarvas szállóban
lévő Berlin mozgófényképszinház. A Berlin
mozinak várvavárt uj szezonjában egy Jdtünő
hollandi zongorista fogja művészi Játékával
a közönséget szórakoztatni. A Berlin mozi,
miként az egész háború alatt sem emelte
helyárait, uj szezonját is a régi rendes helyirak
mellett nyitja meg s ezért a közönség,
fokozott érdeklődésére számithat.
Vidéki flabonauzsorások megbüntetése
Nagykanizsán. Már lapunk vezető helyén is
szóvá tettük azt a sok gyalázatosságot, amit
a vidéki gabonatermelők portékájukkal a városi
néppel szemben űznek. A háború óta
pukkadásig duzzadt zsebü, mindenből aranyat
facsaró parasztnép nem elégszik meg azokkal
az aránytalanul magas gabonaárakkal, amiket
az uj termésre országosan megállapítottak,
hanem ahol s akitől lehet, próbálkozik még
további keserves koronákat kipréselni. A tegnapi
hetivásár napján a kanizsai rendőrkapitányság
kettőzött éberséggel ügyelt ezekre az
uzsoraüzletekre és sikerült is a rendőrközegcknek
hét kitűnő környékbeli hazafit lefülelni,
akik részint gabonával, részint burgonyával
igyekeztek a városiakon eret vágni. A
gabonát a megállapított maximális 36 K 50 f.
ár helyett 37 K 50 fillérért árulták, két szekér
burgonyát pedig métermázsánként a kanizsai
piacra nézve megszabott 14 korona
helyett 16 koronáért akarták rásózni az élelmiszerhiány
bekövetkezése miatt aggódókra.
Az utcavégeken és a piacon fülelték le a
rendőrök a jámbor falusi zsebrákokat, akik
Antalfaluról, Bajcsáró), Újudvarról és Bakónakról
valók voltak. A rendőrbiró 20-60
korona között váltakozó pénzbüntetéseket
csördített a nyakukba, amit ha a kitűnő hazafiak
otthon, a falujukban elmesélnek, ta\'án
majd mégis más állapotok lesznek lassankint
a kanizsai piacon.
Magyar hadiérem. Amióta a hábo.-u v«d
muzsikáját sírják az ágyuk, azóta a magyar
dicsőségtől hangos a világ. A magyar katona
hlre-neve elszállott minden zugba, minden
fészekbe s a mágyar vitézségről ugy beszélnek,
mint aminek párja nincsen. A magyar
fiuk domború mellén mindenféle jelvénye
csillog a vitézségnek, de magyar szin nincs
a szalagon, magyar cimer, magyar szó nincs
az érmen. Pedig a magyar katonának is sokkal
jobban esnék, ha magyar jelvény beszélne
harcáról, dicsőségéről. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegye mozgalmat Indított, hogy a törvényhatóságok
forduljanak fölirattal a kormányhoz,
hogy a magyar állampolgároknak az
ellenség előtt szerzett érdemeit magyar jellegű
hadiéremmel jutalmazza meg. Az ország minden
törvényhatósága csatlakozni fog ehhez
az akcióhoz s hisszük, hogy a magyar harci
érdemet magyar kitüntetéssel fogják jutalmazni.
Pestvármegye különben föliratát pártolás
végett inegküldötte Zalavármegye közönségének
is.
i/ Pótdíjmentes badlblztosltás. A 43-50
\'éves B osztályú népfelkelők minden pótdij
nélkül a háborúra azonnal érvényes életbiztosításokat
köthetnek az Első Magyar Általános
Biztositó Társaságnál. Felvilágosítást ad
ezen társaság nagykanizsai főűgynöksége
(Iroda: a társasági palotában).
Rekvirálni fogiák a babot is. A magát
mindenre rávető élelmiszeruzsora következtében
a kormány elhatározta, hogy az Idei termést
zár alá veszi és az értékesítés munkáját a
Haditermény Részvénytársaságra bízza. Az
idevonatkozó hivatalos rendeletet néhány napon
belül teszik közzé a hivatalos lapban, addig
is már serényen folynak az előkészületek,
hogy a Haditermény Részvénytársaság megfelelő
szervezettel ezt az ujabb munkát is elvégezhesse.
Ar értékesítő vállalat kebelében
már megalakult az uj osztály : a bab-osztály,
amelynek vezetői már most dolgoznak azon,
hogy a szállításokat megindítsák és az első
küldeményeket Irányítsák. A bab beszerzése
egyelőre nehézségekbe fog ütközni, mert ugy,
mint a gabonánál, itt is csak egyesek lesznek
hajlandók rövid időn belül készleteiket forgalomba
bocsátani, de későbbre meg van
minden remény arra, hogy az óriási termés
minden erőszakosabb intézkedés nélkül piacra
kerüljön, mert lehetetlen azt csak fel is tételezni,
hogy az idei bő termést teljes egészében
visszatartsák. Egyébként, ha ez megtörténik,
ugy a kormány soron kivül fog Intézkedni
a fogyasztás zavartalan biztosítása érdekében
ugy, hogy a fogyasztási piacokon a
szükséges mennyiség minden Időben rendelkezésre
fog állni. A Haditermény Részvénytársaság
intézi továbbá az Ausztriába irányuló
kereskedelem lebonyolitását is és ugyancsak
tárgyalásokat folytat most a németországi
Haditermény Részvénytársasággal, hogy az
ott szükséges mennyiség beszerzése is biztosittassék.
fl polgárőri szolgálat. Ma, csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Sinkó Károly, Hirsch Oszkár, Sidó Lajos,
Borbély József, Horváth László, Kovács Oyörgy,
Allesch József, Oumilár Kálmán, Tóth Ferenc.
Olenbeck Károly, Egry Qyula, Halász Ödön,
BQki Sándor, Pint József, Kulcsár Boldizsár,
Orbán János, Vellák Lajos, Oodinek József,
————— "
Felelős szerkesztő: Q ü r i l v r l á t v á n .
r
CÍMRE ÖOYELNI TESSÉKI mert csakis •
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás éés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Naponta előadás
I I M J S L M . \' M MOZOÓKiP.PALOTA u r a m a Roxfonyl-ut4. TeUfon25®
A filmtechnika csodája
Szeptember 1., 2., 3-án színre kerül
A rezervisla
álma
Katoia zenekar U i r t o i k í É í n l
továbbá remek kisérókép.
aktuális katonai
dráma :: 4 felv.
Előadások hétköznapokon 5 7 é i 9 órakor,
vaaár- éa flanepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
Ax
éa szálloda magnyllt
BALATON-KERESZTURON
( P a r k axAlló.)
40 uj modern »zobávaI. Szobák pensióval vagy
anélkül. Napi tel|es penaió lakással 10 korona.
Családoknak • katonatiszteknek kedvezménye* ár
Kirándulóknak meglepő
mérsékelt árak! —
Kitűnő ellátást garantál
S z é p h e l y i K ú l m ü n SSFZSZL
Vasalónők és
1 háziszolga
felvétetnek MAYER KÁROLY
ruhafestő és vegytisztitónál
Nagykanizsa, Kölcsey-u. 19.
Szabadalmazott és törvényesen védett
s= » f l n t i s p o r a - V i t a « =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az .Antispora-VIta\'
az összes vetőpiagfélék. dc első sorban
az üszög áltat hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= nélkülözhetetlen. »
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusltók » A R Z & TAUBER iiljtirckiifli ligykuluii.
i
4. Oiüal. ZALAI HIRLAP 1915. szeptember 2.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 cv óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
i ^ felfrissítettem. —r-n
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenliardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket.
===== A legfinomabb áruk I =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOIdfieríeMÉ,
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
M E Ö H 9 D I T 9 T T U K
A V I L Á G 2 T !
festi vállalata
HasyhQnlzso, Masyar-u. 23
Vezérképviselet:
RYOMDA: M G f l U I I Z U .
boni 1 Hüllőid! faerezés
mdrtiúnv utániatok [estéje.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ű n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z i n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
•• • •• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdcno»nál Outenberg-nyomda Műnz é» Qotdbergcr) Nagykanizsa. "
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 3. péntek 200. szám ZALAI HIRLAP ársadalml és közgazdasági napilap.
aiOflavtéa* * r « n , ualybaa b á i b o i korJva t\'hóra I K.
( C f M u á a 6 n í l i r Vld*kra. po.tán . . t kör* 1-30 K.
NjrIltUr m alrdaUirk m«KA|iapitoU arak txarint
Alapította:
Dr. HAJDU QYULA.
KlatfOhlvatal: flutenbern-nycniria C(«nfcry-at 7. i
TaUfon: Sserka(itrt»*K 41. Kiadóhivatal 41.
Szédületes számok •i • •\' % x
jönnek arról, hogy az összetört orosz
hadsereg milyen tömeget veszített az
utolsó hónapok alatt foglyokban, halottakban
és sebesültekben. Képtelenségnek
látszik, hogy amikor egy hadsereg
ilyen óriási vérveszteséget szenved, miért
nem hallgatják meg vezetői a józan
ész szavát és nem keresik azt a megoldást,
mely a béke lehetőségével egyedül
vezetheti ki az óriási birodalmat a
végveszedelemből.
Tizenegyedik hónapja tart a küzdelem
és e hosszú idő sikereit és eredményeit
nem ragadhatja el tőlünk már
senki. Miért dobják hát ágyúink és fegyvereink
elé még a menekülő orosz hadsereg
ezreit. A kérdésre a válasz mutatja
ennek az ellenünk inditott háborúnak
okát és magyarázatát, erkölcstelenségével,
igazságtalanságával együtt.
Anglia, ennek a sok borzalomnak
okozója és rendezője, nagyszerűen kiosztotta
a szerepeket. Az uzsorás kegyetlenségével
adta ki a parancsokat:
az orosz hadsereg Berlinbe, Bécsbe és
Budapestre megy, a franciák visszafoglalják
Elszászt és benyomulnak a német
birodalom szivébe, az olasz tolvaj hátunkba
támad és ugy vonul Bécs felé,
miután elvágta egyik életerünket, a tengerhez
vezető utakat, a szerbek elszedik
Boszniát és a Bánátot. Az angol parancsolt,
tehette, elég pénzt adott hozzá.
A parancs végrehajtása azonban szomorú
fordulatot vett és a néhány millió
ellenséges katona, aki Berlint, Bécset
és Budapestet meglátta, fegyvertelenül,
a fogság tehetetlenségében jutott ide.
Hiába küldi Albion tengeri hadseregének
legjavát, a győzhetetlennek hirdetett
hajószörnyetegeket a csatasorba,
hiába próbálja kényszeríteni a kétes értékű
ujabb nemzetközi jogot proklamáló
Amerikát, s hiába segitené Japán is
ágyúival és tüzérségével Oroszországot,
hiába volna mindez, mert semmiféle
hamis és koholt hírnek a világba kürtölésével
sem takarhatnák el ellenségeink
a gigászi küzdelemnek eredményét: a
központi hatalmak minden harctéren
győzelemittasan elöretörő seregeit, a
százszámra fenékbefurt angol hajók roncsait,
s a siró cárt, aki könnyezve búcsúzik
a számára immár bizonytalanná
lett fővárosából, Szentpétervárról.
A józan ész mutatja az utat, amit a
megvert entente-nak követnie kell. Ahelyett
azonban, hogy a békés megoldást
keresnék, Anglia még küzdeni akar a
végzet ellen, amelyet a vert hadseregek
roncsaival akar megállitani. Lehetetlen
azonban, hogy a vérpadra hurcolt tömegek
egyszer már öntudatra ne ébredjenek
és az angol pénzért lelkesedő
vezetőiket számadásra ne hivják a vérengzésért.
A békét fez fogja meghozni,
amikor beszűrődik aZ igazság Ragyogása
azokhoz a népekhez, melyeknek tiszta
látása elé vezetői még a frázisok és
hazugságok fátylát tudják vonni. A vereségek
fájdalmában fog széjjel szakadni
a köd, melyet mámorba hajtott népek
tekintete elé vontak és a hazugságok
halálával születik meg a béke gonoszul
megölt világa.
A VILÁGHÁBORU.
fi Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. •• • • • = Grodnó elesett. Budapest. A Magyar Távirati
Iroda jelenti: Grodnó vara elesett,
A mindössze három szóból álló hir
négy havi szakadatlan diadalainknak
egyik legnevezetesebb eseményét, az
orosz háborúnak legnagyobb fontosságú
fejezetét jelenti. Két hónap alatt tizenhárom
orosz várat foglaltak cl a diadalról
diadalra haladó német és osztrákmagyar
seregek s ezek között Grodnó
elfoglalása jelentőségben Varsó, Iwangorod,
Bresztlitowszk és a minap elfoglalt
Luck várának bukása mellé állitható.
Grodnó volt az északi közös sarkpontja
és egyik legerősebb láncszeme a
két orosz várvédelml vonalnak, melynek
elestével most már semmi akadálya
nincs többé annak, hogy a győzelmes
szövetséges seregek olyan mélyen nyomuljanak
bc Oroszország testébe a menekülő
vert orosz hadak után, amilyen
mélyen csak akarnak. Grodnó elesett
végül nemcsak azt jelenti, hogy az orosz
birodalom az első várvédelmi vonala
után immár a második várvédelmi vonalát
is teljesen elvesztette, hanem jelenti azt
is —• s ez most re«ink nézve mindennél
fontosabb — hogy e kettős orosz várvédelmi
vonal birtokában még csak gondolnunk
sem kell afra, hogy az orosz
haderő e háboiu alatt mégegyszer komoly
tamadó akcióba foghasson ellenünk.
Grodnó elfoglalásával brilliánsköböl
való pontot tettünk négy havi
diadalaink hosszu-hosszu sorozatának
egyik legragyogóbb fejezete végére.
Brody után - Dubnó
A [elszabaduló Keletgalicia.
Sajtóhádiszállás. A galíciai határszéli
városnak Brodynak elfoglalása után
Böhm Ermolli tábornok hadseregének
balszárnya már mélyen bentjár Oroszországban
és előőrsei már a Lucktól
megfosztott orosz várháromszög déli
várának, Dubnónak láthatárán járnak.
Két napon belül előreláthatólag meg
fog kezdődni a Dubnó elleni közvcllen
akció is.
A Keletgaliciából visszavonuló oroszokat
gyors elöhaladásunk meggátolja
a rombolásban s igy e vidéken a falvak
csaknem teljes épségben kerülnek csapataink
kezére.
A besszarábiai határon még mindig
szakadatlan tüzérharcok folynak.
A Pflanzer-Baltln hadsereg a Dnjeszter
és a Strypa-szöglelben Jelentős tért
nyert és itt Is megkezdődött az oroszoknak
kelet felé való visszavonulása.
f)
A bolgár-török
tárgyalások ujrafelvétele.
Rotterdam. A Reuter ügynökség jelenti
Szófiából: A bolgár-török megegyezést
célzó tárgyalások a minap abbamaradtak,
most azonban, hogy Bulgária megbízottai
visszaérkeztek, a tárgyalások
uibó! megkezdődtek. Igen figyelemre
méltó jelenség a bolgár ügy megítélésének
szempontjából az. hogy
Íohann Albert mecklenburgi herceg
erdinárd bolgár király látogatá-
Sára Szófiába érkezett. Az olaszok pusztulása. Zürich. A Züricher Zeitung olasz
forrásból származó pontos Kimutátást
közöl, mely szerint az olaszokkal
folyó háboru negyed éve alatt
a mozgósításkor fegyverbe állt
olasz hadseregnek egyharmad része
(pontosan: V.o-e) elpusztult.
Nagy olasz kudarcok.
Sajtóhádiszállás. Az Isonzó melletti
borzalmas veszteségekkel teljes szakadatlan
kudarcaik után az olaszok az
utóbbi hetekben a tiroli határvidéken
próbálkoztak meg valamelyes sikert elérni.
Szüntelen támadásaik főleg a Monté
Marion, a -Freikofelen és a Monté
Pianon levő hadállásaink ellen irányultak.
Hetek óta egy percnyi pihenés
nem volt itt. Csapataink bevehetetlen
sziklafedezékeket építettek, melyeken a
szüntelen olasz ágyúzás is teljesen hatástalan.
Nem használnak a minduntalan
megujuló gyalogsági jtámadások sem,
K15 szeptember 3
megingathatian csapataink minden támadást
fölényes erővel vernek vissza és
az olaszok soraiban nap-n?p után borzalmas
pusztítást visznek véghez.
Höfer jelentése.
V
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: A wolr.iniai várháromszög
területén az oroszok ü dözése jól halad.
Csapataink Luck lelett a Siyr-on széles harcvonalon
átkeltek. Az ellenség Kelet-Galíciában
az egész vonalon újra visszavonul. Böhm-
Ermolli tábornok csapatai bevonultak Brodyba
és ma e várostól keletre az orosz határon tul
folytatják - az előnyomulás*. Bolhmer gróf
északi szárnya az üldözést a Zborowlól Zalosce
és Tarnopol felé vezetó uton folylatj?.
A megvert ellenség a Szereth felé vonul viszsza.
Pflanzer Baltin báró tábornok hadserege
az oroszokat tegnap heves harcok között az
alsó Strypáiól keletre fekvő magaslatokon tul
szorította vissza. Ez a siker a Dnjeszter harcvonalat
is egészen a Szereth torkolatáig megrendítette
és visszavonulásra kényszeritelte.
A besszarábiai haláron az orosz harcvonal
mögött fzáinos falu lángban á I. A Kobrintól
északkeletre küzdő cs. és kir. csapatok szövetségeseinkkel
együttesen az ellenséget fokozatosan
a felső Jasiolda mocsárvidéken szorítják
vissza.
Olasz hadszintér: A helyzet az ola*z hidszintéren
tegnap sein változott.
//<>/»\'/ altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagylóliadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: A Vogézekben Münstertól
északra augusztus 31-iki támadásunkkal
visszahódítottuk azon árok részeket, amelyek
augusztus 18. és 23. közötti harcokban a
fjanciák kezére kerüllek. A Lingekopl Barenkopf
hegygerinc tehát ismét birtokunkban van.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadcsoporlja: A Vilna—ürodno vasútvonal
mentén Szarnokwale helységet rohammal elfoglaltuk.
ürodno nyugati arcvonalán a külső
erődök vonala elesett. Északnémet Landwehr
tegnap rohammal elfoglalta a 4. szánni erődöt.
ötszáz főnyi védősereget ellogtunk. Késő
este aztán badeni csapatok hatalmukba kerítették
a tovább északnyugatra fekvő 4 a sz.
erődöt 150 főnyi védósereggel együtt. Erre az
előretolt nyugati arcvonal többi érődéit az
oroszok kiürítették. A liadcsoport tegnapi
zsákmányának összege 3070 fogoly, egv nehéz
ágyú és három géppuska. Lipót bajor
herceg tábornagy hadcsoportja a Balvuieska
erdőség északkeleti széléből tegnap harc után
kijutott éjjeli rajtaütéssel hatalmukba kerítette
a Jasiolda átkelőt cs 1000 oroszt elfogott.
Mackensen tábornagy hadcsoportja: Üldözés
közben a Muchawiecz szakaszt az egész arcvonalon
átléptük.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
> M m% n
Egy jó házból való fiu
könyvkötő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. = z z z
A 4 3 - 5 0 k m
népfölkelők tiszti rangja.
— Saját tudósítónktól. —
Nincs ma akluMisabb kérdés nemcsak Nagykanizsán
és Zalamegyében, hanem szerte egész
Magyarországon annál a kérdésnél, hogy mint
nyerhetik vissza liszti rangjukat azok, akik
valamikor már katonatisztek voltak. Erre vonatkozólag
illetékes helyen az alábbiakat
közlik velünk:
Az 1915. évi II. törvénycikk következtében
újból népf. kötelezettekké vált azon egyének,
kik valamikor tisztek, katonai (haditengerészeti
vagy honvéd) tisztviselők, vagy liszt (\'isztviselő)
jelöltek voltak, továbbá azon volt
egyévi önkéntesek, kik annak idején a tartalékos
liszti vizsgát sikerrel letették, — és
pedig ugy azok, kik népfölkelési bemutató
szemlén már voltak ís ott alkalmasnak találtattak,
valamint azok is, akik ily szemlén
csak ezután kötelesek megjelenni — megtelelő
rangfokozatban való kinevezéshez előjegyzésbe
vételüket kérelmezhetik.
Az előjegyzésbe vétel iránti folyamodvány,
— mely összes mellékleteivel bélyegmentes —
a m. kir. honvédelmi miniszterhez cimzendő
és azon népf. parancsnoksághoz nyújtandó
be, mely parancsnokság területén a pályázó
tartózkodik.
A folyamodványban a következő adatok
sorolandók fel:
Családi és utó (kereszt) név esetleg nemesség!
fokozat, születési év, illetőségi község
(járás, megye), polgári állás (foglalkozás,
nyelvismeretek, a hadseregben (haditengerész,
honv. vagy csendőrségnél) tHjesitett korábbi
szolgálat adatai, utoljára viselt rendfokozat, a
tiszti állásra törekvők részéről megjelölése
azon csapatnemnek, melynek kötelékében a
pályázó legutoljára ténylegesen szolgált.
Ezeken kivül a?ok a pályázók, kik esetleg
már népf. bemutató szemlén voltak, folyamodványukban
a szemle eredményét is és pedig
az igazolványi lap adatai alapján jelentsék be.
Nagyobb városo\\ban tai tózkodóknál a pontos
lakcím is feltüntetendő.
A folyamodványhoz csatoiandó :
a) illetőségi bizonyítvány ;
b) a katonai kinevezési és kilépti (elbocsátó)
okmány ;
c) egy vrkö.\'csi bitouyitvány (járási tisztvisilelő,
polgármester által kiállítva);
d) egy hivatalos bizonyítvány a polgári
állásról.
E ket utóbbi egybe is foglalható.
Azon volt egyéves önkéntesek, kik a tart.
tiszti vizsgát sikerrel tették le, az annak idején
nyeit vizsga-jegyzőkönyv kivonatot is
csatolják.
Végül egy kötelező csatolandó a következő
szöveg szerint:
Kötelező.
Én alulírott becsületszavamra kijelentem,
hogy jelenleg semmi titkos társulathoz nem
tarloxom, sem eddig, inig a népfölkelés kötelékében
állok, ilyenbe belépni nem fogok.
Kelt \' 191 hó
(P. H.) (aláirás)
E kötelező sajátkezű aláirás hivatalosan
is igazolandó.
A pá\'yázók amennyiben a követelményeknek
megfelelnek, a honvédelmi miniszter állal
kinevezésre eljegyeztetnek és pedig :
a) a volt tisztek (tisztviselők) a legutóbb
viselt rendfokozatba;
b) a volt tiszt (tisztviselő) jelöltek népf.
hadnagyokká (hisonállásuakká) és
c) azon volt egyévi önkéntesek, kik a tartalékos
tiszti vizsgát letelték, népf. zászlósokká.
Azon a célból, hogy ezek a volt lisztek\'
(tisztjelöltek) megismerhessék azokat a változ
ó k a t , melyek a szabályzatokban és utasításokban
az utolsó szolgálatteljesiiértlk óla
történtek és hogy a gyalogsági (honvédségnél
lovassági) csapatszolgálatban is gyakorlatilag
iskoláztassanak, hogy azután a népf.
kötelezetlek katonai kiképzésénél mint oktatók
eredményesen .alkalmazhatók legyenek, 4 hetes
kiképzési tanfolyamok lesznek felállítva,
melynek hallgatását minden fegyver- (csapat)
nembeli katonaállományú volt tisztnek és
tisztviselőnek kérésére meg lehet engedni.
E tanfolyamok hallgatása a tekintetbe jövő
volt tisztek (tisztjelöltek) érdekében áll, mert
ezáltal esetleges előléptetésükhöz való alkalmasságot
hamarább érhetik el.
Azokra a tisztekre (tisztjelöltekre) nézve,
kik nem a gyalogságnál szolgáltak, még
avval az előnnyel Is járnak, hogy az illetőket
megismertetik a legrövidebb idő alatt a gyalogsági
szakaszparancsnok szolgálatával.
Ez annál fontosabb, mert az összes tisztek,
igy tehát inás fegyvernembeliek nagyobb
része is a gyalogsághoz lesz beosztva.
A kiképzési tanfolyamba való felvételre,
valamint a népf. tisztté való egyidejű kinevezésre
és időelót\'i behivásra vonatkozó kérvényt
legkésőbb 1915. évi október hó 5-ig a
honvédelmi miniszterhez cimezve, a tartózkodási
hely szerint illetékes népf. parancsnoksághoz
kell benyújtani.
H Í R E K .
Megyegyülés. Hétfőhöz egy hétre, f. hó
13-án tartja rendes őszi közgyűlését Zalaegerszegen
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága.
A megyegyülés tárgysorozata szürke
betOtenger, melyből alig egy két tárgysorozati
pont érdemel közfigyelmet. E pontok a következők
:
A 26840—1915. számú belügyminiszteri körrendelet
a lakósságnak gabonával leendő ellátása
tárgyában.
Székesfehérvár sz. kir. város átirata az
idei gabonatermés maximális árának leszállítása,
a polgári lakójság gabonaszükségletének
biztosítása, az őrlési rendeletek módosítása
és a fontosabb közszükségleti cikkek maximális
árának megállapítása tárgyában.
Győrmegye átirata a gabona-monopolium
behozatala és a legszükségesebb gazdasági,
ipari és fogyasztási cikkek legmagasabb árának
megállapítása tárgyában.
A háborúban feldúlt tűzhelyeket újraépítő
országos bizottság megkeresése hazafias munkájának
támogatása iránt és ezzel kapcsolatban
Debrecen sz. kir. város átirata az ellenségtől
elpusztított egy község felépitése tárgyában.
Nagykanizsa r. t. város képviselőtestületének
az 1915. évi rendőrségi államsegély felhasználása
tárgyában hozott határozata.
Kanizsai hölgyek zászlaja a 20-as honvédeknek.
Az olasz határról levél jött az ott
küzdő 20-as honvédek egyik tisztjétől, hogy
a 20 as népfölkelő honvédeknek nincs zászlójuk,
pedig nagyon szeretnék ha lenne, hadd
lássa a talián, hogy magyar fiuk vannak ott,
ahol ók állanak. Két nap se tellett bele s
már ment egy gyönyörű, remekbe készült 3
méter hosszú lobogó az olasz határ felé a
20 as népfölkelöknek. Sypniewszky ezredesné,
Bugsch alezredesné, Darvas tapitányné, dr.
Szekeres Józsefné és Farkas Vilma csinálták,
1915. szeptember 9. ZALAI HlrtLAP 3 oldal.
hogy a mi honvédeink is a gyönyörű magyar
trikolár alatt mutathassák meg az olaszoknak,
ml az igazi zalai virtus.
fl kanizsai Öregregruták. Mi volt a harmadik
napja a kanizsai 43—50 éves uépfölkelök
sorozásának, amelyen a megjelentek 45
százatékát találták katonai szolgálatra alkalmasnak.
A közismertebb kanizsaiak közül ma
a kővetkezők váltak be újoncoknak :
Dr. Fischer József törv. biró, dr. Rosenberg
Mór ügyvéd, Forbáth Artúr bankfőnök, Fendter
Hugó, a Franz r.-t. pénztárosa, Strém Tivadar
kereskedő, dr. Tamás János ügyvéd,
Nagy Lajos tanitó, Poredus Antal és Németh
István áll. elemi isk. igazgatók, Nováczky
József törvényszéki irodatiszt, Szőke (Riuch)
Ignác állatorvos, Steiner Zsigmond fakereskedő,
Sió József takarékpénztári tisztviselő,
Dobrin Richárd magánzó, Biach Lipót utazó,
Pollák Miksa varrógép-utazó, Kralisz Jakab
nyomdász, Récsei Samu marhakereskedő,
Hirschter Ödön magántisztviselő, Kondor
Adolf ügynök, Berger Adolf kereskedő, Móger
Károly és Neumann József szabók, Kovács
(Kopp) Vilmos szolgabirósági tisztviselő,
Pálfi (Philipp) Sindor asztalos, Horváth
Oyörgy cserepes, Hermann Józsel bádogos,
Stelner Fülöp cipész, Szabó András hentes,
Keidli György kantinos, Móger János sirásó,
Fiertl Józsii, az Adria biztosító pénzbeszedője,
Szakonyi Ferenc és Száry György városi
rendőrök.
fl 48-as regimentspáter felmentése. A
háboru első hete óta a harc\'éren volt a
nagykanizsai 48-as bakákkal azok tábori lelkésze,
Cziqdny Gyula magyarszombathelyi
plébános. Velük szenvedte át a téli, háboru
összes szenvedéseit s nemcsak a front mögött,
de gyakran a lövészárok veszedelmei
között is lelkesítette a hős ZJIJÍ fiukat és
látta el a haldoklókat a vallás vigasztalásával.
A 48-asok valósággal bálványozták a hőilelkü
és emellett örökké jókedvű és kifogyhatailan
humoru, igazi magyar papot, aki maga is
zalamegyci szülött tévén, egész lelkével csüggött
az ezreden, melynek úgyszólván minden
emberét külön külön, személyesen ismeri. Egy
évi háborús szolgálat után most végleg hazajön
Czigány Gyula a harctérről, melyet f;lsőbb
parancsra hagy el, hogy itthon rendbehozza
rég elhagyott paróchláját.
Pesti magyar kereskedelmi bank nagykanizsai
fiókja. Forbáth Artúr banktőnök,
holnap kezdi meg néhány hétre terjedő szabadságidejét.
A bankfiók vezetésével —
Hargitay Bertalan h. lőnök távéilétében, ki
ez idő szerint az intézet brassói fiókjának
főnökét helyettesíti — Farkas Rezső cégvezető
bízatott meg.
fl Berlin mozi szezonnyitása. Szombaton,
f. hó 4-én délután 6 órakor nyilik meg három
havi szünet után ismét a Szarvas szállóban
lévő Berlin mozgófényképszinliáz. A Berlin
-mozinak várvavárt uj szezonjában egy kitűnő
hollandi zongorista fogja művészi játékával
a közönséget szórakoztatni. A Berlin mozi,
miként az egész háboru alatt sem emelte
helyárait, uj szezonját is a régi rendes helyárak
mellett nyiija meg s ezért a közönség
fokozott érdeklődésére számithat.
fl soproni kereskedelmi kamara gyűjtése
a kárpáti falvaknak. A Nagykanizsát
és Zalamegyét is körzetébe foglaló soproni
kereskedelmi és iparkamara tagjai körében
nagyarányú gyűjtési akciót indított a felsőmagyarországi
elpusztult községek felsegélyezésére.
Ma érkezett meg hozzánk az iparkamara
gyűjtésének I. kimutatása, mely 6162
koronáról számol be. Ez összegben magának
a kamarának jegyzése 1000 koronát, az uj
kamarai elnöknek, Spiegel Szigfridnek jegyzése
pedig 72 koronát tesz. A kamara nagykanizsai
és zalamegyei tagjai pedig az alábbi
összegű adományokat jegyezték a, kamara
gyüjtólvein:
Az Osztrák-Magyar Bank nagykanizsai fiókja
500 K, a Tapolcai Takarékpénztár r.-t.
600 K, a Schwarz és Tauber cég Nagykanizsán
150 K, Keszler Berpát és Mór hengermalom
Zalabér 100 K, Graner és Csakathurner
gabonakereskedők Csáktornya 30 K, Rosenberg
Lajos borkereskedő Csáktornya 30
K, Nova és vidéke takarékpénztár r.-t. 25 K.
Bodega megnyitás. Szabó Antal lőtér és
Sugár-ut sarkán tevő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (1 Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1\'20 fill.)
\' lehet friss ételeket venni. Jégbehűtött sör,
bor és ásványvíz.
Szántógépek a gazdák számára. Zalaegerszegről
jelenti tudósítónk: A földmlvelésügyi
miniszter értesítette a Zatavármegyei
Gazdasági Egyesületet, hogy a kormány mindazon
gazdákat, akik a f. év végéig akár motoros,
akár gőzerejü szántógépeket szereznek,
hajlandó kamatsegély alakjában támogatni.
Eszerint, ha a beszerzett szántógép vételára
öt év alatt lesz törlesztve, a beszerzési ár
3%-ának megfelelő kamatot öt éven át a
törlesztés arányában maga a miniszter fizeti.
Ha az illető gazda a beszerzett szántógéppel
nemcsak saját részére szánt, hanem másoknál
Is bérszántást végez, azon években, melyekben
ezt a teljesítményt megfelelően Igazolja :
gőzeke vásárlás esetén, minden bérben-szántott
150 kat. hold, motoros szántógép vétele
esetén pedig minden 70 ily kat. hold után a
fentiekben jelzett módon, s arányokban való évi
segélyezés (3%) mérvét egy-egy ötödrésszel
hajlandó felemelni, ugy, hogy ha az illető
gazda gőzeke vásárlása esetén 750 kat. hold
bérszántást végz?lf, ugy részére az azon évben
számbavett vételár-részletnek nem 3%-a,
hanem 6%-a fog mint legmagasabb évi segély
engedélyeztetni.
flz aratási és cséplést szabadságolások
megboszzabbitása. Minthogy az országszerte
kedvezőtlen időjárás nagyon késleltette az
aratási, hordási és cséplési munkálatok elvégzését,
sok helyen megtörtént, hogy a szabadságolt
katonák szabadságideje hamarább járt
le, mintsem azt a munkát, melyre szabadságoltattak,
bevégezhelték volna. A honvédelmi
miniszter most a honvédkiegészitő parancsnoksághoz
intézett körrendeletében megadta
az utasítást arra, hogy az aratásra és cséplésre
egyeseknek engedélyezett szabadságolások
indokolt kérelme meghosszabbíttassanak,
feltéve, hogy ez az intézkedés a legközelebbi
menetzászlóalj készenlétbe helyezését
nem veszélyezteti. A honvédkiegészitő és a
cs. és kir. katonai parancsnokságok egyúttal
arra is megkapták a felhatalmazást, hogy a
munkáshiány miatt egyes gazdaságokba kivezényelt
munkásosztagok kirendelési idejét
indokolt megkeresésre amennyiben ez lehetséges,
meghosszabbithassák.
. mmwz? w
Vasalónők és
1 háziszolga
felvétetnek MAYER KÁROLY
ruhafestő és vegytlsztitónál
Nagykanizsa, Kölcsey-u. 19.
fl polgárőri szolgátat. Ma. pénteken este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Nikicsei József, Oábor István, Bencze Sándor,
Stcinitz Gyula, Varga Sándor, Eisinger
Aladár, Artner Sándor, Sárecz György, Borbély
Lajos. Krausz Lipót, Radl József, Katona István,
Páll János, Szflcs Ferenc, Fischer Ignác
Deutsch Pál.
Felelős szerkesztő: GQrtlar I s t v á n .
CÍMRE OOYELNI TESSÉKI mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás
és látszerési uj üzlete, ahol kitűnő
hadlemlék-órák is kaphatók. Hibás
rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
a iiiA3uui éés
Adakozzunk i H É e u é l p e k !
Szabadalmazott és törvényesen védett
I n i t t
= » f í n t i s p o r a - V i t a * =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az jAntlspora-VIta\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett buaának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= = nélkülözhetetlen. •
Kilója 1 korona 40 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók ÍCHÜJARZ & TAUBER
BigjksrKkitlfik ligjkutuiiL
4. oldal. ZALAI HlKLAP
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
- - A legfinomabb áruk! =»==
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel ( o i M e r t e r n é .
Nagykanizsa, Kötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
r M f M ? D i T 9 m í i r
iW!t) szeptember <.
7 ^
A VÍLAG9T!
fcstö v á l l a l om
l i a f i y k a n l z s a . H a $ y a r - u . 2 3 .
\'Ti " p í m tm
I I
Veiérképviselet:
nyomda : mrnm.
honi 1 HOlffildl faerezés
múr^úav utániatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, Üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szi n é r z é k ü n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I I 1
\\ V
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
C s e n g e r y - u t 7. JÉI^ Sürgönyeim:
^ZgSF Qutvnb.rgnyomda
t 1
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.

I
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz m
Nyomatott a kiadótulajdonost)*! Gutenberg-nyomda Műn/ í , (ioldberger) Nagykanizsa.
I l i . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 4. szombat 2 0 1 . szám
társadalmi és közgazdasági nnpllap.
KlOHueU.I 6 r » k , Helyben Iidihox borivá I liíra 1 K.
t t j é n $jám 6 fillér Vidékre, poatin . . I h<V«> 1-50 K.
Nyllttér i t hirdetitek negállapltott árak axarlnt.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Cteflgery-at 7. i
Telefon: Szcrkeaztfoég 41. Kiadóhivatal 41.
Vaszary Kolos
A magyar szellem koronájának egyik
legékesebb gyöngye eselt ki tegnap délben
Vaszary Kolos halálával. S e gyöngy
kihullásával súlyos, nagy természetű
veszteség érte Magyarországot Ha a
világháboru orkánja nem foglalná le minden
figyelmünk, reményünk s fájdalmunk,
akkor jobban éreznénk e csapás
sujtotó erejét, amely első közjogi méltóságunk
néhai hordozójának halálával
nehezedett nemzeti lelkünkre. De még
igy is belémarkol a nemzeti érzés lelkébe
a veszteség és fájdalom, bár
Vaszary bíboros elhunytának gyászát a
mindenek fölött hatalmas halál nem váratlanul,
nem szeszélyesen boritotta
reánk.
Vaszary biboros — akinek szűkebb
hazája Zalamegye, Keszthely volt, s igy
bennünket kétszeresen ér halála — nem
ritka összefüggésben állott a magyar
nemzettest egészével. Szive és szelleme
egy hosszú és tartalmas életen át egyaránt
annak boldogságán és békéjén
munkálkodott, hatalmának erejével, tekintélyével
pedig annak békéjéből fakadó
haladására törekedett. Ez volt
munkája, hatalma, törekvésének célja,
iránya, amióta a szerzetesi élet szűkebb
kormányzói köréből a királyi tekintet a
magyar egyház kormányzatának magasságára
emelte. Ebben á méltóságában is
eredeti hivatását törekedett folytatni
Vaszary Kolos. Történetírói szelleme
nemzeti multunk mélységeinek ismeretéből
nem egy tanulságot szűrt le közéletünk
megjavítására, ö a hercegprlmási
trónt Is a nemzeti történet kalhedrájának
tartotta s mint ilyen beszédjeiben
— amelyekre a történeti pillanatok okot,
alkalmat adtak — a nemzet szine előtt
a tudás mélyével, a tekintély súlyával,
s az igazmondás erejével fáradozott
nemzetünk nevelésén, Igaz fejlődésén.
E beszédjel nemcsak szellemi ereje ragyogásának,
de egyúttal átérzett hazaszeretetének
is örök szép relikviái, s
azokat a nemzeti szellem jelenünk örök
tanúsága és beszédes hagyományaként
történelünk soraiba iktatta. Több, mint
husz évig ült a primási széken. Néhány
évvel előbb azonban a magyar Sión
ormáról a csendes clvonultságban muló
magán élet egyszerűségébe tért. Amikor
a hatalom súlyához vágy nem kötötte,
a megszokás nem tartotta helyén, elment
a zajtalan élet aszketikus egyszerűségébe,
ahol a nemzeti figyelem — most fordult
felé igaz részvétének szeretetével s veszteségének
fájdalmával most, amikor
Vaszary Kolos szivét és szellemét végleg
elvesztette s amikor már csak haló
porait mondja tulajdonának.
Dr. I.tikács József.
Vaszary Kolos nyolcvanhároméves korában
szenderült cl: 1832. február 12-én született
Keszthelyen, a lehető, legegyszerűbb iparos
szülőktől. Keszthelyein végezte középiskoláit
Is. 1847-ben lépett szent Benedek rendjébe
Pannonhalmán, s 1855-ben szentelték föl. Komáromban,
Pápán, Esztergomban, Oyörött
tanárkodott, és 1885-ben tanári működése 30
éves évfordulóján megkapta a Ferenc Józsefrend
lovagkeresztjét. Ugyanabban az évben
pannonhalmi főapáttá választották és az ő
apátsága idején egyesült a zalavári apátság
Pannonhalmával, m. Ő érdeme, hogy Oyörött
fölépült az ország egyik legszebb főgimnáziuma,
hogy Szentlvánon, Zalaapátiban és
Kiscellben uj leányiskolák létesültek. Ö fejlesztette
modern nívóra a bencésrend balatonfüredi
fürdőjét. Nagyszabású munkásságot
fejtett ki mint történetíró, kinek tankönyveit
az ország középiskoláiban máig is használják.
1893. október 27-én lett Magyarország hercegprímása
és esztergomi érsek, néhány nappal
később pedig v. b. t. t.. 1892. február
27-én szentelték püspökké, nemsokára a
Szent István-rend nagykeresztese és a rend
főpapja lett, a pápa pedig kivételes kegyből
megengedte neki, hogy a bibort viselhesse,
még mielőtt bíborossá avatták volna. A hercegprímás!
méltóság súlyos gondjairól három
évvel ezelőtt mondott le aggkora és betegsége
miatt, mellyel tegnap délután Balatonfüreden
a legnemesebb lelkű és leghatalmasabb egyéniségű
magyar főpap mindörökre csendesen
elszenderült.
A VILÁGHÁBORU.
fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. •
Béke Oroszországnál (?)
Fegyverszünetet említ a
németek szabaságlevele-
Amsterdam. A < "Haardboden,,
cimü hollandi lap szentpétervári
tudósítójának közlése alapján azt
irja, hogy Német és Oroszország
közötti külön béke aktuálissá vált.
Támogatja eztahlrtazls - kőzlia nevezett
hollandi lap — hogy a keleti
fronton harcoló német katonatiszteknek
14 napi szabadságolásáról
szóló szabadságlevele e záradékot
tartalmazza:
„Ha a szabadság tartama alatt
fegyverszünet jönne létre a német
és orosz hadseregek között, akkor
a szabadságolt ne térjen vissza a
frontra, hanem helyőrségénél a tartalékszázadba
való belépésre jelentkezzék".
Vilnát nem védik.
Stockholm. A Daily Telegraph szentpétervári
tudósítást közöl, mely szerint
nem valószinü, hogy az oroszok Vilnát
védeni fogják. Nem volna ugyanis észszerű,
— vélik Szentpéterváron — egy
2oo,ooo lakóju város közelében ütközetbe
bocsátkozni.
Dünaburg és Riga ellen. -
Koppenhága. A Livland és Kurland
határán levő Friedrlchstndttól kiinduló
nagy német offenzíva legközelebbi célja
északi irányban Riga, déli irányban pedig
Dünaburg, melyek eleste a legrövividebb
időn belül várható.
A uolhynlol mocsarokUan.
Sajtóhádiszállás. Csapataink Brodytól
északkelette és Bresztlitowszktól délkeletre
való előretörésükben elérték
Wolhynia mocsárvidékét, ahol Rovno—
Kiev irányában folytatják az előnyomulást.
Ez igen nagy nehézségekbe ütközik.
A viz teljesen élvezhetetlen és csak
desztillálva iható. Éjjelenkint a mocsarak
áthatolhatatlan bűzös felhőbe borítanak
mindent és a mocsári paraziták gyötörnek
embert állatot. Mindezek dacára a
közszellem kitűnő a csapatok között,
melyek naponta százával fogják el az
oroszokat.
Elsülyesztett angol csapatszállító
Konstantinápoly. Egy német tengeralattjáró
bojó tegnap a Dardanellák közelében az
Aegel tengeren elsMytsztette „Snwsland" nevű
nagy angol csapatszállító hajút A hajún
volt több ezer iőnyl angol katonaság legnagyobb
része a tengerbe (alt.
Francia segítség Szerbiának.
Genf. A Journal de Genéve párisi
forrás közlése szerint igen komoly alapon
foglalkozik a Szerbiának nyújtandó
francia csapatsegitség kérdésével. A
francia csapatok a terv szerint Szalonikin
át kerülnének Szerbiába\'s azok parancsnoka
egy francia generális lesz.
Repülőgép Újvidék felett.
Újvidék. Naponta jelennek meg ellenséges
repülők Újvidék felett. A repülőgépekről,
melyek roppant nagy magasságban,
legtöbbször 3ooo méteren is
felül|keringtek, eddig egyetlen egy bombát
sem dobtak s azok célja ugylátszik csak
felderítés. Saját repülőgépeink üldözésére
az ellenséges repülők mindannyiszor
sietve jelmenekültek.
oldal. ZALAI HRLAP li/15 szeptember 4
• fiilglríi fflíit elfBKáűBS repítik.
Galac. Bulgária fölött mind gyakrabban
észlelhetők ismeretlén aeroplánok.
Krajovánál a bolgár csendőrség sortűzzel
flzte el a gyanús repülőket.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Keletgaliciában az ellenség
mindenütt a Szcrcth vonalig vonul vissza.
Seregeink üldözik. Az orosz haláron Zaloscctől
északra és Brodytól keletre, valamint a
Dubnótól nyugatra fekvő területei és a wolhiniai
várháromszögben az ellenség újra az
egész vonalon harcba bocsájtkozolt. Csapataink
lámadják. A felső Jasiolda mellékén
küzdő csapatainknál is folyik a harc. Az oroszokat
a mocsárlcrfllct szélén fekvő egyes
megerősített állásaikból kivertük.
Olasz hadszíntér: A délnyugati harctéren
általában beállott csend tegnap is tartott. A
tiroli határvidéken a Mandron Müttenél. a
Valdl Genova legfelső részén és Móritó\' délre
kisebb ütközetek tejlődtek ki. Valamennyi az
ellenség visszamenelelével végződött. Flitsch
körül és a tengermelléki harcvonal egyes más
pontjain tüzérség és aknavetők álltak harcba.
Este csapataink a tolmeini hídfő déli része
ellen intézett heves támadást visszaverték.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Souchez mellett visszautasítottuk
a franciáknak egy kézigránát támadását.
Flandriában és Champagneban sikeres
robbantásokat végeztünk.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Lovasságunk tegnap rohammal
elfoglalta a Fridrichstadtól északnyugatra íekvő
lenewadeni megerősitclt hidfőt, amelyet gyalogság
tartott megszálva; miközben három
tisztet és háromszázötven tőnyi legénységet
elfogott és egy gépfegyvert zsákmányolt. A
Vilnától északnyugatra és nyugatra elhúzódó
harcvonalon az oroszok megkísérelték, hogy
előnyomulásunkat megállítsák. Előretöréseik
szokatlanul nagy veszteséggel meghiúsullak.
Grodnónál rohamcsapatainknak gyors cselekvéssel
sikerült-a Njemenen átjutniok és egyes
házakért vivott harc után a várost elfoglalnlok.
Ilt négyszáz oroszt elfogtak. Galwitz
tábornok hadserege az Alekszyce—Swisloci
országúton megtörte az ellenség utóvédjeinek
ellenállását. A hadcsoport tegnap összesen
több mint háromezer oroszt elfogott és egy
ágyút és tizennyolc géplegyverl zsákmányolt.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja:
Pruzanytól északra üldöző hadoszlopunk a
mocsárszorosokon való;) áljutásért harcol.
Mackensen tábornagy hadcsoportja: Üldözés
közben elfoglaltuk a Nasioldát és Autopol
környékét (30 kilométernyire Kobrintól keletre).
Délkeleti hadszíntér: Bothmer gróf tábornok
hadserege harcolva közeledik a Szerethszakasz
felé.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉKt mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZIVÓS ANTAL müórás éés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
A háborús Az alispán negyedévi Jelentése.
— Saját tudósítónktól. —
A f. hó 13-án tartandó megyegylllésre szóló
tárgysorozattal egyidejűleg bocsátotta ki Árvay
Lajos alispán Znlavármegye közállapotainak
f. évi április—julius havi időszakáról, szóló
évnegyedes jelentését, mely valóban érdekes
tükrét mutatja a háborús vármegyének. A 12
sflrfln nyomtatott ivoldalra terjedő s egész
kis tanulmányt képező alispáni jelentés lényegét
a következőkben összegezzük :
Hadifoglyok a zatai gazdaságokban-,
Hadifoglyokat magánosok eleinte csak
200-as csoportokban kaphattak. Minthogy
azonban egy-egy birtokos ennyi hadifoglyot
nem foglalkoztathatott, az alispán feliratai
folytán a hadflgymin\'siter megengedte azt,
hogy a községek a gazdasági munkákhoz
már 30-as csoportban is kaphassanak hadifoglyokat.
A községek kezdetben szórványosan,
majd mind nagyobb számban kértek és
kaptak hadifoglyokat és azokat a közép és
kisbirtokosoknak adták ki, akik a községekkel
szemben válallták azokat a feltételeket,
amelyek mellett a hadifoglyok a községeknek
kiadattak. A beszerzett adatok szerint 112
zalamegyei község 6043 hadifoglyot vett
Igénybe és ezek közül 5709 hadifogoly mezőgazdasági,
599 közmunkákkal (a Zala, Kerka
és mellékvizelnek tisztogatásával), — 135
pedig ipari munkákkal vau foglalkoztatva. A
hadifoglyoknak ez a száma azonban folyton
emelkedik, mert még mindig vannak egyesek,
akik kérnek és kapnak hadifoglyokat.
Arra nézve, hogy a hadifoglyok beváltak-e
azon munkákra, amelyekre kiadattak, a tapasztalatok
és vélemények eltéiők.
fl közerő kirendelése.
A mezőgazdasági munkáknak hadifoglyokkal
való végeztetése mellett nagy súlyt fektettem
arra, — írja az alispán a jelentésben, — hogy
a kaszálási, aratási és cséplést munkálatoknál
minden rendelkezésre álló munkaerő ieljes
mértékben kihasználtassák. A birtokosok és a
hadbavonultak hozzátartozói 62 esetben kértek
munkáshiány miatt mezőgazdasági munkáik
elvégzésére hatósági intézkedést és ezek
közül 13 esetben a közerőt rendeltem ki a
munkálatokra, 42 esetben a községi gazdasági
bizottságok u\'ján, továbbá az aratási
munkálatokra szabadságolt katonaság célszerű
felhasználásával Intézkedtem a munkálatok
elvégzése iránt. Közvetlenül az aratás
küszöbén pedig, amikor a hadifoglyok létszáma
kimerült s nem minden község kapta
meg a hadifoglyokat, a földmivelésügyi miniszter
arra utasított, hogy más módon pótoljam
a hiányokat, egyúttal engedélyt adott arra,,
hogy az aratási, a hordási és a csépl.ésl
munkálatoknál a munkaképes egyéneket, a
fogatos jármüvek-, a személy- és teherszállításra
alkalmas állatok birtokosait terület- és
korhatárra való tekintet nélkül személyes
szolgálat teljesítésére kötelezhessem, a közerőt
az egész vármegye területére kirendeltem
és a járási főszolgabírókat és a polgármestereket
arra utasítottam, hogy a közerőt mindenütt,
ahol arra szükség van, kiállítsák és
alkalmaztassák.
fl zalai termés.
Az időjárás, különösen a májusi szárazabb
és a junlusi száraz és forró időjárás általában
véve nem volt kedvező a gabonanemüek kifejlődésére,
a juliiisi esőzések pedig nagy
mértékben hátráltatták az aratási, hordási és
cséplés! munkálatokat és vármegyeszerte nagyon
sok károkat okoztak s Igy a gazdáknak
az év elején bár gyenge, azonban a tavasz
elején fejlődésnek Indult gabonanemüekhez
fűzött reményei nem vállak valóra. Az ösil
és tavaszi buza fejlődése a kedvezőtlen időjárás
mialt nem volt jónak mondható, mégis
a junius hó végén beállott nedves, hűvös
Időjárás oly kedvezően hatott fejlődésére,
hogy terméseredménye közepesnek mondható.
A rozs fejlődésére a kedvezőtlen Időjárás még
nagyobb hatással volt, mint a búzára és terméshozamát
a június végén és a jullusban
volt esőzések már nem voltak képesek annyira
helyrehozni, mint a búzáét s ezért terméshozama
is jóval alatta maradt a búzáénak és
belőle csak középen aluli termés remélhető.
A lirpa fejlődése a tavasszal igen szépen
indult, de a juniusi szárazabb időjárás miatt
nagyon sokat szenvedett, a később beállott
esőzések már félérésben érték s lg/ nem sokat
segítettek fejlődésében. Terméseredménye
közepes, aratása befejezve, hordása folyamatban
van. A zab sem váltotta be a tavasszal
hozzáfűzött reményeket; terméshozama a
középen alulinak mutatkozik. A tengeri fejlődésére
az időjárás nagyon kedvező volt,
terméskilátásai jók. A burgonya fejlődésére Is
kedvező volt az időjárás. Az elegendő számú
gumók szépen fejlődlek, de a korai fajták
gumói rothadni kezdenek. A cukor és takarmányrépa
fejlődésére az időjárás nagyon is
kedvező volt és nagyon szép termés ígérkezik.
A rét szénatermése minőségileg kitűnő, mennyiségileg
is jobb a közepesnél, sarjuja szépen
fejlődik és általában jó termést Igér.
Az aratás, — különösen a Balaton melléki
járásokban — a szokottnál korábbi Időben
megkezdetett, de az esős időjárás okozta zavarok
miatt is csak fennakadással volt befejezhető.
fl szőlők állása.
A virágzás későn kezdődött, de a juniusi
meleg időjárás alatt gyorsan és elég jó befejezést
nyert ugy, hogy a terméskilátások
egyes vidékek vagy egyes szőlőfajok kivételével,
általában véve jók voltak és most is
jók egyei helyek kivételével. A gyors virágzás
folytán a szőlők junius végén szép fejlődésben
voltak, azonban a julius! és augusztusi
gyakori esőzések, illetőleg ezeknek az a következménye,
hogy — közbe-közbe pár napot
leszámítva — nem volt igazi jó meleg időnk,
kánikulánk, visszavetette a fejlődést és ha
nem lesz jó Időjárásunk a szüretig, nem számíthatunk
jó borra. A bor ára a lefolyt időszakban
szépen emelkedett, a készletek meglehetősen
elfogytak és igy nagyobb mustárakra
van kilátásunk.
fl maximális árak Zalában.
Az élelmi és más fogyasztási cikkek legmagasabb
árainak hatóságilag leendő megállapítása
Iránt megtettem az intézkedéseket,
azonban nem érkeztek be tényadatokkal indokolt
előterjesztések, amelyek alapul szolgálhattak
volna kormányhatósági rendelkezésre.
Ennélfogva és tekintettel arra, hogy az
ilyen intézkedésnek nemcsak jó, hanem rossz
hatása is lehet és hogy a fenforpó két ellentétes
érdek mindegyjkét nehéz kielégíteni, nem
kötelezőleg, hanem csak tájékozásul és irányadóul,
a jogosulatlan üzérkedés korlátozására
megállapítottam a fogyasztási cikkek s a
munka- és fuvardijak legmagasabb árait. A
megállapítást adatgyűjtés előzte meg és igy
az elegendő alapot szolgáltat visszaélések
esetén a rendőri büntet^ eljárás megindítására
; természetes azonban, hogy az eljárás
1915. szeptember 9. ZALAI HlrtLAP 3 oldal.
során tere lesz a bizonyításnak, uj adatok
szolgáltatásának.
fi népesedési statisztika.
Részletes kimutatást közöl az alispáni jelentés
arról, hogy milyen arányban alakult az
elmúlt évnegyedben Zalavármegye népesedési
statisztikája. Szomorú adatok ezekj melyek
szerint a fél millió lelket meghaladó zalamegyei
lakósság száma a legutóbbi három
hónap alatt mindössze 447-tel gyarapodott. A
születések száma a rendes 8—10 ezer helyett
mindössze 3992 volt, mig a halálozások száma
a rendes mértéken áll: 3545. Ennek érthető,
de nem vigasztalan oka az egy évnél tovább
tarló háborúban rejlik.
HIREK.
Nagykanizsa egy esztendei lisztszük\'-iéglete.
Egy heti munka után elkészült a nagykanizsai
rendőrkapitányságon a lisztszükség-
Jeti kérdőívek adatainak összegezése és ennek
alapján Nagykanizsa város lakóssága 1916.
augusztus 15-éig való lisztszükségletének
pontos megállapítása. A beérkezett adatok
szerint Nagykanizsa város (I—V. kerület)
lakóssága kap 28.860 kg. nullás lisztet,
196,800 kg. főzöllsztet és 482,820 kg. kenyérlisztet.
- A VI—VII. kerület (Kiskanlzsa)
lisztszükséglete 85,440 kg. O ás, 84,492 kg.
főző és 200,256 kenyértiszt. — Nagykanizsa
idegenforgalmára és a még várható pótbejelentésekre
7000-10,000- és 17,000 kg. liszt
van számítva. — A kanizsai pékek tisztszükséglete
318,168—274,273— és 915,725 kg. a
három minőség sorrendjében. A cukrászok,
bábosok, továbbá az intézetek és vendéglók
részére 40,980 kg. nullás és 11,587 kg. fóző-
Jlszt van felvéve. Mindezek összegezésével
Nagykanizsa vdros egy évi teljes liszt szükséglete
480,448 kg. nullás liszt. 577,142 kg./ózóliszt
és 1 millió 6\\5,80\\ kg. kenyérliszt, ami
együttvéve 2 millió 673,391 kg. lisztmennyiség.
Ennek gabonában 20 százalékkal több
felel meg, vagyis 3 millió 208,069 kilogiamm,
azaz 321 waggon gabonára lesz Nagykanizsa
városának egy évié szüksége. Ennek perccntuális
minőség szerinti felosztása a következő:
15% nullás, 25% főző és 38% kenyérliszt,
mert az őrlésnél 18% korpa is előállitódik,
továbbá 2% a porlás, ami együttvéve 100
százalékot alkot. E számarányok szerint tehát
Nagykanizsán havonta egy lélekre 1 és fél
kg. nullás, 2 és fél kg. főző és 3 kg. és 800
gramm kenyérliszt jut, ami bőven elegendő.
A fenti adatokat inint Nagykanizsa város egy
•évi gabonaszükségletét ma Jelentette be a
polgármester Zalavármegye alispánjának, kit
arra kér, hogy a kereskedelmi minisztériumnál
a fenálló rendeletek értelmében eszközölje
kl, hogy Nagykanizsa r. t. város a lakóssága
részére Somogy és Zalavármegyék területén
a kimutatott 32,080 métermázsa (321 waggon)
gabonát vásárolhassa.
fi kanizsai öregregruták. Ma volt a negyedik
és utolsó napja a kanizsai 43—50 éves
népfzlketők sorozásának. A ma besorozottak
között vannak az alábbi nevek viselői:
Dr. Plihál Viktor kir. közjegyző, Lajpczig
Antal kir. járásbiró, dr. Fried Ödön ügyvéd,
Pollák József bőrkereskedő, Deutsch Mór
kereskedő (a Valics és Deutsch cég beltagja),
Deutsch Ede malomtulajdonos (Pusztamagyarod),
Németh Sándor tanitó, Qráf Simon
és Reich Samu kereskedők, Weiszberger Kálmán
kőfaragó, Diesl Frigyes a Franz-gyár
üzemvezetője, Woschitz Ottó nyug. vasutas,
Turek Oéza csizmadia, Metz József városi
becsüs, Perényi Jánoá borbély, Fischl János
gépész, Schlesinger Ignáe kereskedő, Szélig
János szíjgyártó, Weisz Samu mészkereskedő,
Plánder József, Hajdú Oyörgy és Tollár János
gazdálkodók és Horváth József a Fonciére
biztositó pénzbeszedője.
Gyászrovat. Tegnap délután rövid szenvedés
után váratlanul elhunyt Varazsdon a cs.
kir. 5. tüzérezred önkéntese, Weisz Hugó
nagykanizsai szesznagykereskedő. A mindössze
30 évet élt Ifjú ember, aki Nagykanizsa
város uri társadalmának egyik igazán legrokonszenvesebb
tagja volt, tegnapelőtt este
agyvérömlést kapott, eszméletét veszítette és
tegnap délután 1 órakor kiszenvedett. Holttestét
Nagykanizsára hozzák és holnap, vasárnap
délután 5 órakor helyezik a temető
halottasházából örök nyugalomra, llju özvegye,
szül. Landler Erzsébet és 3 éves kisfia
gyászolják.
Pótdijmentes badlblztosltás. A 43-50
éves B osztályú népfelkelők minden pótdíj
nétkül a háborúra azonnal érvényes életbiztosításokat
köthetnek az Első Magyar Általános
Biztositó Társaságnál. Felvilágosítást ad
ezen társaság nagykanizsai főügynöksége
(Iroda:.a társasági palotában).
fiz őnkénteskabaré. Tudtuk, hogy igen
nagy sikere lesz á 20-as önkéntesek által ma
este az arénában rendezendő kabarénak, de
hogy akkora érdeklődés mutatkozzék iránta,
mint aminő a jegyelővételből, megállapítható,
az még a legvérmesebb reményeket Is felülmúlja.
M összes páholyok elkeltek és a fö\'dszlnti
jegyeknek is jóval több mint a fele elfogyott
már. Akik a pénztárnál váltják meg
jegyeiket, azoknak már csak a másodosztályú
jegyekből fog Jutni, de ez ne tartson vissza
senkit a pazar előadáson való részvételtől,
mert a jótékony cél magasztos szempontjából
minden hely egyforma és iki kcveselli azt a
fizetni valót, amibe a második klasszisu jegy
kerül, kárpótolhatja magát és a honvédárvák
és özvegyek alapját felülfizetések formájában.
fiz Izr. templomba a közelgő őszi nagyünnepekkor,
sem a nagy-, sem a kistemplomba,
közegészségügyi és közbiztonsági
szempontból, beléptijegy nélkül senki sem
fog bebocsájtatni. Kívánatos tehát, hogy beléptijegyét
most már mindenki haladéktalanul
kiváltsa a hitközségi irodában, ahol férfi és
női ülések (utóbbiak alsó karzatlak is) minden
helyre kaphatók. A szegények f. hó 6-án,
hétfőn kapják meg ingyen templomi beléptijegyeiket
a hitközségi irodában.
fl Berlin mozi szezonnyltása. Szombaton,
f. hó 4*én délután 6 órakor nyilik meg három
havi szünet után ismét a Szarvas szállóban
lévő Berlin mozgófényképszinház. A Berlin
mozinak várvavárt uj szezonjában egy kitűnő
hollandi zongorista fogja fhüvészi játékával
a közönséget szórakoztatni. A Berlin mozi,
miként az egész háboru alatt sem emelte
hetyárait, uj szezonját is a régi rendes helyárak
mellett nyitja meg s ezért a közönség
fokozott érdeklődésére számithat.
Katonazene a sétatéren. Holnap, vasárnap
délután a sétatéren a 12. Landwehrzenckar
rendes séiahangversenyét rendezi a Köz- Sonti Jóléti Iroda hadsegélyző céljai javára,
elépődij 20 és 10 fillér.
Vasaidnők és
la háziszolga
felvétetnek MAYER KÁROLY
ruhafestő és vegytisztltónál
Nagykanizsa, Kölcsey-u. 19.
fl polgárőrt szotgálat Ma és holnap este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesiteni :
Szombaton:
Csányi Elek, Metz Józsel, Fischer Ignác,
Schlossarek István, Varga Sándor, Steiner
•Ülöp, Acs Ignác, Cziebcr János, Szattler
enő, Szűcs Ferenc, Mályás István, Tóth
stván, Borbély József, Török József, Mankovics
István, Zábó József, Sátrán "József,
lorváth Ferenc.
Vasárnap :
Kaufmann Samu, Sárecz Kálmán, Sárecz
Oyörgy, Zsupán István, Kengyel Ferenc, Pál,
János, Zsldl Lajos Bogátz Antal Vellák Lajos.
Nikicser József, Oábor István, Bence Sándor,
Borbély Lajos, Krausz Lipót, Radl József,
Katona István, Eisinger Aladár, Artner Sándor.
- FCTR N * » ••
Felelős szerkesztő: GOrtlar I s t v á n .
AdakouiBk a B n W l p e k I
i f Naponta előadás
• I » - MOZGÓKÉP-PALOTA u r a n i a Roigonyt-ut4. Te!sfon2J9
Szeptember 4., 5. szombaton vasárnap
Liánná a szép
kalandornő
udvari intrika 4 felvonásban.
Wampert szerelmi kalandja vigjáték.
Jancsi mint férj humoros. Vadak etetése
természeti felvétel.
Előadások hétköznapokon S és 9 órakor,
vasár- és ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
Szabadalmazott és törvényesen védett
I ir r r r
= * f í n t i s p o r a - V i t a « =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,AntIspora-Vlta\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
i nélkülözhetetlen.
Kilója 1 korona 402flllór. 1 - -... ..„.-^
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók SCHCJflRZ & TAÜBER iigyfctrésUMk Ragjkulixái.
»
4. oldal. ZALAI HiKLAlJ
Tisztelettet értesíteni a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű roRtíram 0
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
. felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
= = — A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel fiOlílieríetné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
I M H § D ! T 9 1 T Í l K 1
A V I L Á Q 2 T S
l\'Jlb. pzeptemher 4
Vezérképviselet:
festfi vállalata
MasvHanizsa, Mnőyar-u. 23
honi S külföldi faerezés
múrtfúny ntűnzotok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l fOlszólitásra
díjtalanul szolgálunk 111
r c
GUTENBERG NYOMDA
/^N
NAGYKANIZSA
Csengery-uf 7. Sürgönyeim:
Gutenbergnyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kladótuIaJdonosnál.Oulenbcrg-nyomda Aliin* és Goldbcrgcr) Nagykanizsai
I I : . rtvtoly aim. Nagykanizsa, 191S. szeptember 6. hétfő 2 0 2 . czárn
zalai hírlap
t á r s a d a l m i ó& k ö z g a z d a s á g i napilap.
Bidflxvtésl <<ruki Helyben bázboi bor-lva 1 tióra 1 K.
tf.figoxáw 6 fillér. Vidékre. poatán . . I hóm 1-50 K.
MylIUér te ülrdetí..k ncgillnpltott »nk azerlnt.
Alapította :
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: autenberg-nyoir.de Ciengery-at 7. txáin.
Telefon: Szerkvaytóség 41. Kiadóhivatal 41.
Bomló ellenségek-
A háború második éve a harctéri
győzelmeken kivül egy nagy és jelentőséges
eredményt hozott a központi
hatalmaknak. Az entente lapjai ugyan
folyton arról Írnak, hogy a németek a
különbözö nemzetbeli semleges államférfiak
révén békéért könyörögnek a
négyes szövetség hatálmainak, de ugyanakkor,
mikor az ellenséges sajtó ezeket
hangoztatja, nem tagadhalja le azokat a
tényeket, amelyek ez államok belső
bomlását okozzák.
Hogy Oroszországban milyen a helyzet,
azt még a cenzúrán keresztül is
érezzük. A dumában olyan kijelentések
hangzanak el, amilyenekért más időben
már Szibériába küldték volna a duma
képviselőit. Van olyan merész ember
már a nagy orosz birodalomban, aki
azt meri egy újságcikkben mondani,
hogy az orosz sereg az Ural hegységig
fog visszavonulni é3 mindezen kijelentésekért
nem jár büntetés, nem jár deportálás,
mert a cári kormánynak már
nincs ereje, nincs hatalma hozzá.
Franciaországban a köztársasági kormány
ellen mind erősebb, mind hangosabb
felszólalások hangzanak el, a hadügyminiszter
lemondással fenyegetődzik,
a parlament egyik csoportja felszólítja a
kormányt, hogy mondjon le, a fővezérlettel
elégedetlenkedik az ország és a
nagy, üdvöt hozó offenzíva késik.
Angliában minden bomba, amely a
partvidékeken s ujabban már a gőgös
London arisztokrata negyedében, a Cityben
is felrobbant, amelyeket az annyira
rettegett Zeppelinek elhullajtanak, nemcsak
néhán> métemégyzetnyl földet tur
fel és néhány hatemeletes házat változtat
romhalmazzá, hanem a végsőkig
forralja az angolok elégedetlenségét. Az
angolok nem Így képzelték a háborút,
hanem ugy, hogy az ő tengertuli páholyukból
nézve, végig fogják gyönyörködni.
Es végül Olaszország ? Hiszen Olaszországban,
mint a sajtóhadiszállásról hivatalosan
jelentelték, minden roham után
ki kell cserélni a katonákat, mert lázonganak
és forrongnak. A bécsi sétából,
ugy látszik nem lesz semmi és ezt
a katonák meglehetősen szivükreveszik.
Cadornának, az olasz generalisszlmusnak
a diszes vezérkari főnöki állásban
való napjai, mint azt a mai lapok jelentik,
meg vannak számlálva.
Ezek minden bizonnyal a kétségtelen
bomlás jelei, s ha még ezekhez hozzá
vesszük azt a heves vitát, amelyet a
négyesszövetség sajtója folytat a különböző
harctereken való részvételéről,
Olaszországnak és a nagy francia offenzíva
késlekedéséről, akkor teljes a kép.
Az entente bpmladozóban van és a
központi hatalmak feltartóztathatatlanul
és következetesen viszik végig összes
terveiket.
Most piár az ententenak csak egyetlen
menekvése van, ha épületének repedezéseit
be akarja tömni. A balkáni
gumiarabikumot akarja előszedni, talán
segithet, és összeragasztja az épületet
ott, ahol széjjel akar menni.
A Balkánon most forr és izzik a háboiu
és béke kérdése. Minden reményünk
megvan rá. hogy a balkáni népekben
lesz annyi józanság és nem fogják a
saját vérüket odaadni ragasztószerül a
bomladozó, összetörni és összeesni készülő
kártya vár rendbehozásához.
Ugyancsak a mai fővárosi lapok hozták
hírül azt a külpolitikai szenzációt,
hogy az antantnak adott szerb válasz
mélyebb szakadékot idézett elő Szerbia
és Bulgária között, mint az valaha volt
és hogy Görögországnak eszében sincs,
mert képtelen a legkisebb háborús aktivitást
is kifejteni. Az antant bomlása
kész és befejezett, s a természetellenes
szövetkezésnek nem lehet más vége,
mint a bukás, mely eddig is már szinte
soká váratott magára.
- fl Maoyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai.
rövidebb idő alatt be fogják adni a
kulcsot, mert a hazai municiógyártás
terén ugy Anglia, mint Francia és
Oroszország még mindig csak a parlamenti
beszédeknél és nagyszabású tervezgetéscknél
tart. A szerk.)
A Dardanelláknál
elpusztult eíy aníol tenserolotllúrí.
Konstantinápoly. A török főhadiszállás
jelenti, hogy a Dardanellák tengerszorosában
f. hó 4-én a török tengerészek
clsülyeszlcltek egy angol tengeralattjárót.
A búvárhajó személyzetéből 3 tisztet
és 25 főnyi legénységet megmentenünk
és elfogtunk.
Bulgária és Szerbia.
Szófia. A „Klasnik" cimü szerb lap
vezércikkében azt irja, hogy Bulgária
kormánya a központi hatalmak biztatására
átlépte követeléseiben azt a határt,
ameddig Szerbia teljesítőképessége terjed.
De Szerbiának nem kell kétségbeesni,
— irja a lap — az antanthatalmak
nem fogják cserben hagyni.
Bulgária
elfoíla az Ideien repülőiteket.
Szófia. Mint azt már a világsajtó közölte,
az utóbbi időben gyakran szálltak
Bulgária fölé ismeretlen és felette gyanús
repülőgépek. A bolgár minisztertanács
tegnapi ülésén elhatározta, hogy á Bulgária
területén leszálló Idegen repülőgépeket
lefoglalja.
Szerbia és az antant.
Szófia. Még csak most szivárgott ki
Nisből az az érdekes külpolitikai hir,
hogy augusztus 3-án a Paslcsnál megjelent
szerbiai antantdiplomaták a szerb
miniszterelnököt arról értesítették, hogy
t leszabaduló Keletgalicia
Szívóson védekeznek az oroszok-
Sajtóhádiszállás. Keleigalípiának még
orosz kézen levő utolsó csücskéért emberfölötti
küzdelem folyik, mert az orosz
hadvezetőség valószínűleg kizárólag morális
tekintetek miatt, itt a végsőkig
menő védekezést folytatja, sőt ellentámadásokkal
is kísérletezik. Az oroszok
főleg a Pfhnzer—Baltin hadsereget támadják,
de a hős honvédek minden
támadást véresen visszavertek és az
utóbbi napokban elfoglalt pozíciókat
mindenütt szilárdan tartják. A beszarábiai
határon tegnap és tegnapalőlt óriási harcok
folytak, melyekben az oroszok borzalmas
nagyrágu veszteségeket szenved- tek. Feljebb [Brodytól délre j e r w i a k folytonos
elönyomulásban vannak és már Tarnopol
közelébe érkeztek. Keletgalicia teljes
felszabodutása már ctak a legrövidebb Idő
kérdése.
Amerika nem szúllit több muníciót oz antantnak.
Seveningen. Az itteni diplomaták
körében pozitív tényként beszélnek
arról a New-Yorkból érkezett hírről,
mely szerint az amerikai Egyesült
állomok 1 ormánya elhatározta,
hogy több muníciót nem szállít az
antantnak.
(Ha ez a hir megfelel a valóságnak,
ugy azt a mihamarabbi békének egyik
legfőbb biztosítéka gyanánt üdvözölhetjük.
Amennyire bizonyos ugyanis, hogy
Amerika niuniciószállitása nélkül már
rég véget ért volna a háboru, épp oly
biztos az is, hogy e támogatás hiányában
az összes antanthadseregek a leg-
2. oldal. ZALAI H RLAP 1L15 szeptember 6
ha Szerbia föltételekhez kötné válaszát,
ezt kormányaik anyiba tekintenék, minlha
a s/.erb kormány meg akarná szakítani
az antanthatalmakkal való jóviszonyt.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Az oroszok Kelet-Qaliciiban
és Wolhiniában előnyomulásunkknl szemben
heves ellenállást fejtenek ki. A bcszarábiai
határon az oroszok egy támadása akadályaink
előtt összeomlott, miközben több ellenséges
zászlóaljat szélugrasztottunk. A Szereth torkolatától
keletre az ellenség emberlömegeinek
tőle megszokott pazarlása mellett egyik lövészárkunkba
hatolt, de ember ember elleni
küzdelemben visszavetettük, miközben számos
halottja és hadifoglya maradt kezeink között.
Tarnopoltól nyugatra osztrák-magyar és német
csapatok az ellenségnek terjedelmes elsáncoll
állásait rohammal elfoglalták, Zalosce
közelében is elragadtunk egy orosz támaszpontot.
Brodytól keletre és Wolhiniában támadásunk
lassan tért nyert. A várháromszögben
harcoló es. és kir. haderők a legutóbbi
napok harcaiban mintegy 30 orosz tisztet és
több mint 3000 főnyi legénységet fogtak el.
Olasz hadszíntér: Tegnap az olaszok a
doberdói fensikon élénkebb, de tejesen sikertelen
tevékenységet fejteitek ki. Miután
egyes tereket mindenféle kaiibeill ágyúval
hevesen bombázták, már délelőtt több előretörést
kíséreltek meg. San-Martintól nyugatra
az ut mentén mindezeket visszavertük. A
visszaözönlő ellenségben tüzérségünk nagy
pusztítást viít véghez. Estefelé az ágyútűz
hevesebbé vált, majd ismét elszigetelt gyalogsági
támadások következtek, amelyek megannyian
az olaszok nagy vesztesége mellett
meghiúsultak. Déltirolban az ellenség két századát,
amellyel inarkói állásunkat megtámadták,
megfutamítottuk.
Höfer altábornagy.
A németek harcai. .
Berlin. A nagyföhadtszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Lényeges esemény nem
történt.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Friedrichstadt és a Njemcn
melletti Merecz között a helyzet változatlan.
Grodnótól keletre az ellenség a Kodra-szakasz
mögé Jesiarylól délre hátrált. Aürodnóért
vívott harcokban ejtett foglyok száma több
mint háromezerhatszázra emelkedett, üalwitz
tábornok hadseregének csapatai Mecihowónál
és attól délre Wolkowisktől délnyugatra ismét
visszavetették az ellenségei. Itt ötszázhusz
oroszt fogtak el. Lipót bajor herceg tábornagy
hadcsoportja a Nowidwornál és attól
délkeletre Pruzanytól északra levó mocsárszorosból
harc árán kijutottak. Tovább északra
is előrehaladtak. Több mint négyszáz oroszt
elfogtatUés három gépfegyver! zsákmányoltak.
Wackensen tábornagy hadcsoportja: Az ellenség
támadásaink nyomása ^alalt kiürítette a
Bereza Kartuska hidfőtj Drohocyn környékén
és attól délre az ellenség tegnap ismét ellenállást
fejtett ki. Továbbra is támadjuk.
Délkeleti hadszintér: Bothmer gróf tábornok
hadserege a Szereth nyugati partján az
ellenséges előállások egész sorát rohammal
elfoglalta.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
« . 11 r —j
Mataik a HaMiiuk l
Vaszary Kolos es Keszthely
Származása ésKeszthelw töltött ível
öles hasábokon át parentílták el a fővárosi
lapok a magyar nemzet és, a katholiclzmus
nagy halottját, Keszthely vVros kiváló szülöttjét,
Vaszary Kolos volt esztergomi hercegprímást.
Az emlékének szóló elismerés gyönyörű
tirádáit minden újság Vaszary Kolos
élettörténetének hosszabb-rövidebb leirásáví.1
toldja meg. Ez életrajzok között azonban egyet
sím találtunk, mely részletesen foglalkoznék
az elhunyt bíboros hercegérsck származásának
a kanizsai és zalamegyei olvasó szempontjából
oly rendkívül érdekes körülményeivel
és szülővárosában, Keszthelyen töltött
éveivel. Vaszary Kolos származásának és ifjú
korának részletes története a következő:
Vaszary Kolos Zalamegyében, Keszthelyen
született 1832. február 12-én. Iparoscsatádból
származott, mint nagynevű elődje, Simor
János. Atyja egyszerű szűcsmester volt, kinek
háza csendjét hat gyermek elevensége verte
fel. E fiuk közül István paloznaki esperes
plébános, János jószágigazgató, Antal iparos,
György uradalmi számvevő, József tanító lett.
A legkisebbet, a most elhalt primást, Ferencnek
hívták, öregedő szüleinek reménye, a
kit mint utolsó sarjat, különös szeretettel és
gyengédséggel vettek körül. Az atyja már 68
éves volt, midőn legkisebb fia született, ugy
hogy a primás jóval korosabb mostoha bátyjainak
gyermekei közül legtöbben idősebbek
voltak, mint nagybátyjuk.
Apja Ferenc, szűcs, a veszprémmegyei
Vaszarról telepedett le Keszthelyre ; édesanyja.
Bijuok Terézia, Kéthc\'yről származott és második
felesége volt az öreg Vaszary Ferencnek.
A Vaszary-családot nem mindig c«en a néven
ismerték. Előbb Zsédenyinek hívták s
földbirtokos család volt. Majd tűzvész, elemi
csapások miatt tönkre menvén, VdSzaron telepedlek
le s onnan vették fel nevüket. Régi
időben, ha egy család elhagyta ősi fészkét s
idegenben próbált uj otthont alapítani, a hol
nem ujult lel a régi lakóhely fénye a jelen
szegén) s;ge mellett, uj nevet vett fel. Ennek
a szokásnak hódolt a Zsédenyi család is,
melynek c inere Vaszary Liszló primási gazdasági
tanácsos biilokában megvan most is.
Tisztes, érdemes ember lehetett Vaszary
Kolos atyji, mert Keszthely nagynevű földesura,
Festetich üyörgy gróf is gyakran felkereste
műhelyében s mikor a család árvaságra
jutott, részvevő gondoskodással vette
körül az árvákat, kö/tük az akkor nyolc éves
Ferencet is.
Szülővárosában, Keszthelyen kezdi tanulmányait
az ifju. Kitűnő tanuló volt; már a
gimnázium alsó osztályaiban bámulták professzorai
éles eszét és szerették nagy szorgalmát.
Harmadik i s k o l á s korában már ösztöndijat
kap, melyből a szegény diák segíti az
édesanyját Is.
A keszthelyi gimnázium közszellemeben
akker még benne éltek azok a nemes hagyományok,
melyeket a Keszthelyi Helikon elnevezés
alatt Ismert költői ünnepek árasztottak
Festetich Oyörgy városára s benne az intézetre
is. A hazafias és nevelni tudó premontrei
tanárok az öt helikoni ünnepélyt mint az
intézet aranykorát emlegették mindig s már
az a tudat, hogy egy Berzsenyi, egy Kisfaludy
Sándor, egy Horváth Ádám dicsőségéből
Keszthely is részt kért, emelte a komolyabb
szellemű tanulók érzékét a költői és írói hivatás
kultusza Iránt. Vaszary Kolos fejlődésének
gyökerei is abba a talajba nyúlnak
vissza, melyet a Keszthelyi Helikon megtermékenyített.
Deák Ferencet is gyakran emlegették a
keszthelyi tanárok, mint az intézet egykori
hires tanítványát. Deák abban az időben már
az alkotmányos ellenzék vezére volt s ideálként
állt az ifjúság előtt. Hatása Vas/ary
Kolosra a negyvenes évek e nagy körszakában
kezdődik éí megmarad élele lolyásán
végig, akkor is, midőn nagy közjogi állásában
szavának hatása van a politika alaku\'ására.
Midőn a keszthelyi hat osztályt elvégezte,
gyalogszerrel utuak indult, a kebelébe rejtett
bizonyítványával. Két napi ut után Balatonfüreden
találja Riinely Mihályt, a szent Uenedek-
rend főapátját s alázatosan kéri, vegye
föl a rend tagjai közé. A főapát csak nézi a
firad\', gyönge árvát, átolvassa kitűnő bizonyítványát.
aztán fejére tette kezét és szent
Benedek fiává fogadta.
1848 szeptember 4-én a bencés-rend a
katonaköteles korban levő növendékeket hazabocsátotta
azzal a biztatással, hogy ha honvédelmi
kötelezettségüknek eleget tellek, a
rend ismét visszafogadja őket. 1849 április
havában a többi növendékeket, köztük Vaszary
Kolost is, hazabocsátotlák világi ruhában s. a
pannonhalmi iskolát bezárták. Sokan beálltak
sorukból a honvédek közé, de a gyönge
testalkatú keszthelyi novicíus nem volt katonának
való. A szabadságharc másfél esztendejét
Keszthelyen töltötte cl szorgalmas tanulás
közepette, majd a szabadságharc lezajlásával
visszatéri Pannonhalmára és tovább
haladt választott pátyáján, mely Magyarország
legmagasabb egyházi és közjogi méltóságához
vezttett.
Keszthely városa nemcsak második nagy
fiát (a másik Qoldmark Károly volt) veszítette
el halálával, hanem egyik mindenkori
legnagyobb pártfogóját és gyámolilóját is.
Hosszú évtizedeken át kifogyhatatlan volt
Keszthely szegényeinek segélyezésében. Az
189ö ik évben restaurált keszthelyi róm. kath.
templom felszentelésén nemcsak hogy jelen
volt, de a templom ujjá alakításának költségeihez
bőkezű adományával is hozzájárult.
Keszthelyen való időzése alkalmával Festetich
Tasziló vendége volt.
De nem felejtkezett meg Keszthely szegénysorsú
özvegyei és árváiról sem, kiknek segélyezésére
százezer koronás alapítványt tett,
hogy annak kamataiból a nehéz gondokkal
küzdők sorsa enyhittessék.
Holnap, kedd délelőtt 9 órakor kezdődik
meg Balatonfüreden Vaszary Kolos temetésének
diszes szertartása, mely után a b.bornok
holttestét vasúton szülővárosába, Keszthelyre
szállítják, az ottani templomban felravatalozzák
és szeptember 9-én, csütörtökön délelőtt
9 órakor fogják a temető kápolnájának
kriptájába a végső nyugalomra elhelyezni.
Keszthelyen a beszentelés szertartását, valamint
a temetési ceremóniákat és a nai>y
rekviemet Hornig Károly báró bibornok,
veszprémi püspök fogja végezni a temetésre
érkező több egyházi dignitárius segédletével.
Csendes szárasz szobát keresek Batthyány-utca és a kórház
mögötti kis gyakorlótér között.
Ajánlatokat kérek „Tüzér főhadnagy\'
1 cim alatt Központi szálloda
47. szobaszámra.

1915, szeptember 3 ZALAI hlrtLAP 3 oldal|
H Í R E K .
Nagykanizsa 300,000 korona kölcsönt ad
a vármegyének- A város pénzügyi bizottsága
szombat délután tartott ülésében két esztendőre
300 ezer koronás kölcsön megszavazását
javasolta a vármegye részére. A kölcsönt
a város a helybeli pénzintézetekben elhelyezett
gimnáziumépitési alapjából adja a vármegyének.
A dolog előzményeihez a következőket
kell tudni: A várost és a magánosokat
illető katonai beszállásolási járandóságot,
amit a katonai kincstár fizet, a vármegye kötelessége
megfelelő összeggel kiegészíteni. A
folyó évben, tekintettel Nagykanizsa óriási
katonai forgalmára, ez az összeg igen nagy
arányokban megnövekedett. Ánay Lajos
alispán a legutóbbi megyegyülésnek ezért azt
a javaslatot akarta tenni, hogy a megye szállítsa
le ennek a hozzájárulásnak a kulcsát.
Ei azonban mintegy 40 ^ifcr korona károsodást
jelentett volna Nagykanizsa r. t városára
nézve, s legalább ugyanennyit annak lakosságára
is, mely állandóan több száz tiszti
lakást ad bérbe, amióta háború van. Ezért a
májusi megyegyűlési közvetlenül megelőzőleg
Nagykanizsa város deputációja arra kérte
fel az alispánt, hogy vonja vissza javaslatát,
amit az alispán megtett. A szükséges pénzösszegnek
a pénzintézetektől való megszerzése
azonban, — tekintettel a viszonyokra, —
sehogy sem sikerült, s Igy fordult a vármegye
Zalaegerszeg és Nagykanizsa városokhoz kölcsönért,
melynek megadása a fentiek szerint
a két városnak saját érdeke is. összesen
750,000 koronára van a vármegyének szüksége.
Ebből a pénzügyi bizottság javaslata
szerint Nagykanizsa város 300,000 koronát
tud rövid Időre\'kölcsön adni a megyének. A
gimnáziumépitési alap rendelkezésre bocsátásit
javasolta a bizottság, melynek tőkéjét 2
évre, 5 százalékos kamatozással adják kölcsön
a vármegyének, vagyis ugyanazon kamatláb
mellett, mint amit a takarékpénztárak
fizetnek az alap után a városnak. Itt jegyezzük
meg, hogy a nagykanizsai pénzintézetek
is fognak kölcsönt megszavazni a vármegyének
és pedig összesen 150,000 koronát,
ugyancsak a minimális kamatozás
mellett.
Egy kitüntetett 48-as kadét bravúrja.
Közöltük a minap, hogy őfelsége Vlay Imre
48. gyalogezredbeli kadétot az ellenséggel
szemben tanúsított hősiességéért a II. oszt.
ezüst vitézségi éremmel tüntette ki. Az alsólendvai
származású vitéz kadét esetéről,
amiért kitüntetését kapta, most az alábbi
részleteket közlik velünk: Még junius 16-án
történt Or...-nál, hogy egy dupla orosz állást
kellett a 48-asoknak tániadniok. Az orosz
állás a Dnyeszter-parton feküdt, 60 fokú
szögben a másik, amelynek az lelt volna a
rendeltetése, hogy a mi támadó vonalunkat
oldalba fogja. Vlay a szakaszával a szélső
jobb szárnyon, A legveszélyesebb helyen volt
s egyedüli támpontjuk a Dnyeszter egy
mellékfolyója vfflt. A parancsra megindult a
lánc s Vlaynak egy fél szakasszal sikerült
egy vizmederben bujkálva a muszka állást
80 lépésre megközelíteni s az oroszokkal felvenni
a harcot. Közben az egész lánc beétkezett
300 lépésre, elkeseredett küzdelem keletkezett
s a dolog vége az lett, hogy hős negyvennyolcasaink
ott 640 oroszt elfogtak, 2 gépfegyvert
zsákmányoltak és 7 krn.-en áttörték
a frontot. Vlay munkájának jelentősége, amiért
a kitüntetést is kapta, az volt, hogy aczárnyállást
az orosz nein tarthatta.
Befizetések elhalasztása. A nagykanizsai
takarékpénztár által alapított önsegélyző szövetkezetnél
a f. hó 8-ára (szerdára) eső befizetések
az ünnep miatt f. hó 10-én, azaz
pénteken délelőtt tartatnak meg.
fiz önkéntes kabaré. Fényes erkölcsi és
anyagi sikerrel végződölt a nagykanizsai 20.
honvédgyalogezred önkénteseinek szombat
este az arénában rendezett kabaréja, Eddig
2100 korona tiszta jövödelmet számolt el a
rendező bizottság, de ez a bevétel még nőni
fog, mert főleg póstán még jelentékeny számú
felülfizetések érkezését várják. Lehetetlen
részletes beszámolást irni erről az Igazán
forró hangulatu,- valódi katonaestről, melynek
annyi jobbnál jobb müsorpontja volt, hogy
a kabaré éjfélután negyedegy tájban ért véget
és soha, egyetlen egy percre sem vált egyhangúvá
vagy unalmassá. A kabaré műsora,
amit arról már előzőleg közöltünk, teljes tájékozást
nyújt a szombat esti nagyszerű katonaszinházról.
Itt most csak annak egy két
kiemelkedő pontjáról teszünk említést. Nagyszerűek
voltak az élőképek, melyek a háborúból
tártak elénk megkapó realitású részleteket.
Valódi rendezői zsenialitásról tett tanúságot
a „roham" otmű élőkép a szegesdrótakadályokon
csüggő holtakkal, a halálra döfött
muszkákkal és az ostromoló honvédek
művészien gruppirozott összevisszaságával.
Festő ecsetjére lett volna érdemes a „katona
imája" clmü élőkép, mely egy útszéli kereszt
előtt térdelve Imádkozó honvédet ábrázolt. A
szólószereplök közül a dilettantizmuson felüt
emelkedett Mauthner Pál önkéntes tizedes
„A lengyelek fehérasszonya" drnű Jókai költemény
pompás szavalásával. Kitűnő humoru
volt az „Ujoncbevonulás1* cimü tréfás dialóg,
melyet a szerzők, Herboly Zoltán és Stelnauer
József önk. szakaszvezetők adtak elő sok hivatásos
színészt meghaladó művészettel. Orassy
Béla önk. szakaszvezető kellemes bariionja
gyönyörködtette még különösen a színházat
zsúfolásig megtöltő publikumot, mely rég
olyan jól nem érezte magát e falak között,
mint szombat este a 20 as honvédönkéntesek
kabaréján.
f l polgárőri szolgálat. Ma, hétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Szvetecz Lajos. Sárvári János, Divid István,
Kovács János, Spltzer Mór, Koller Jenő, Barbély
József, Csányi Elek, Horváth László,
Katona István, Tollár János, Mancsek Ferenc,
Farkas József, Gábor György, Nagy Antal.
Freischmiedt István, Danis Lajos, Németh J.
—W . — ——• m ununtar*x i x 11 ! • — — • « • I • -mmmmmmmxr- -m mm
Felelős szerkesztő: GQrtlar I s t v á n . Hirdetésen felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
CÍMRE ÖOYELNI TESSÉKI mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL müórás Őés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Naponta előadás
| | » • MOZOÓKi^.PALOTA u r a n i a Rozgonyl-ut4. Telefon 219
Szeptemberé., 7. hétfőn és kedden
Észak rózsája norvég halász dráma 3 felvonásban.
Az uj segéd humoros. Az elrabolt
mennyasszony amerikai dráma. Savanyu
ur és sportbarátai vígjáték. Hyeróautó
természeti felvétel.
Előadások hétköznapokon 0 és 9 órakor,
vasár- é» ünnepnapon 3. 3, 7, 9 órakor.
Gépészt,
aki a malomszakmában Jártas azonnali
belépésre keres a sormási
malom tulajdonosa. Megegyezés a
, helyszínen.
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
!
i mije m m m
a legkellemesebb IzO asztali és borvíz.
Állandóan palackcserével kapható |
s Ijy háztartásban a legolcsóbb.
• Pő«láru«ltá» Nagykanizsán: — - j
fűszer és csemege \'
kereskedésében
emege \\
ben. M |
Vasalónők és
1 háziszolga
felvétetnek MAYER KAROLY
ruhafestő és vegytlsztltónál
Nagykanizsa, Kőlcsey-u. 19.
özv. Günsberger Jánosné ugy a maga, mint gyermekei Gyula és nejeBurián
Matild, Róza és férje Deutsch Adolf László és neje Steiner Rózsi. Margit és
féjre Gcrö Mór, valamint ar összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel
jelenti a felejthetetlen férj illetve atya és rokonnak
Günsberger János urnák
folyó hó 5 én éleiének 8l-ik évében történt gyászos elhunytát
A boldogultnak földi maradványai f. évi szeptember 7-én d. u. 4 órakor fognak
a gyászházból örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1915. szeptember 6-án.
Béke hamvaira!
Csendes részvét kéretik.
4. o«tíal. ZAlAI HiKLAi\' 19 ib szeptember 6
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
\' N- fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
.• felfrissitettem. = = = = =
Raktáron tartok May és
H olf eld-féle rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
— a A legfinomabb áruk! =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GoMfieiíerné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
wmm _
A V I í A G ° \' f 5
« \'. V I L < i V . .„» b »
i
Vezérképviselet:
GUTENBERG NYOMDA:: U H U M L
fcsfő vlilDiota
Hafiykanlzsa, Masyar-u. Z3
honi S külföldi faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k O n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, s z i n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk t 11
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA
Csengery-llt 7. iáÉÉk Sürgönyeim:
Gutenbergnyomda
• Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
• Telefon 41. szám

<Laiai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutenbcrfi-nyomda Mfinz cs OoldbcrRcr) Nagykanizsa.
!(>. évfolyam. Nagykanizsa, t 9 i 5 . szeptember 7. kedd 208/ száró
Z A L A I M I R L A P á r n a d a l m l éa kózftazdaaágl napilap.
a lOHaatAal Arv.k . Helyben háxhox hordva I hóra 1 K.
tgjuttzim 6 titJér Vidékre, poatin . . I horc 1-W K.
Nyllttér e» nl.ücté. l\' ucK.állapitott »i«rlnt.
Alapította:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal! Gutenberg-nyomda CMBgtyHit 1. .
Telefon: Szerkeiitó«*n 41. Kiadóhivatal 41.
A magyar nők.
Uj dicsőítő költeményeket kell irni a
magyar asgftJnyrói, a magyar feleségről.
Ezek a gyönge és gyöngéd teremtések
jobbára csak a szerelmi Urának voltak
eddig a tárgyai. Most az irtózatos hadviselésnek
is részesei.|
Dicséretet és dicsőséget osztogatunk
a háború embereinek : a férfiaknak, hadvezéreknek
és közlegényéknek egyaránt.
A fejedelmek diszes hadi érmeket, aranypénzeket
tűznek a hősök mellére, akik
közvetlenül a tűzvonalban csatáznak s
közvetlenül döntik el a haza sorsát.
Ha én király volnék, fényes hadi érmeket
tűznék most a magyar feleségeknek
honszerető keblére. Ha én költő
volnék, dicsőítő költeményeket írnék a
magyar asszonyokhoz, magyar leányokhoz;
szerelmi ilra helyett szerető Urában
fönséges dallal magasztalnám —
nem a Unom kecses kacsókat, hanem
durva kérges tenyeröket, melylyel nemcsak
kenyeret sütnek a szobában, hanem
gabonát Is termelnek a mezőn, járomba
lógják az ökröt, szántják-vetlk a
földet, hogy legyen ennivalója a harcoló
katonának, legyen kenyere a nemzetnek.
Régen a harcias germánok hosszú
éveken át táboroztak s azalatt otlhon
az asszonyok végezték a földművelést.
S a ma is csontos germán asszonyok
ma is erős fiakat szülnek.
A magyar asszony, mindamellett, hogy
a legszebb névvel, a feleséggel van
megtisztelve, sem a harcban, sem egyéb
szelídebb férfimunkában nem volt részese
a férfiúnak, nem volt akkora
szükség rá, csak a családfenntartásban
volt feleség. Most azonban, a harc
munkájában még most sincs szükség rá,
de a munka harcában nemcsak segíti,
hanem egészen helyettesíti a férfiút.
Menjetek ki a város falai közül a határra,
nézzétek: minden föld felszántva,
boronálva, minden talpalatnyi föld gabonát,
gyümölcsöt terem s hordják az
áldást a csűrbe; kik ? A férfiak esztendőn
át télen-nyáron a lövőárokban, az
ágyuk mellett, avagy az ezrek temetőjében.
Csak gyermek és vén ember
van itthon. S a leányok, hitvesek, aszszonyok.
Ezek a szántóvetők. Menjetek
ki a mezőre s meglátjátok, hogv az a
mezei munkás, most az fogja áz ekeszarvát,
aki eddig csak főzőkanalat forgatott,
— meglátod, hogy aki szánt, az
a harcoló katonának vagy anyja, vagy
hitvese, vagv lánya.
A nagy Hindenburg, ha ismerné a
magyar asszonyokat, a magyar hitveseket,
világtörténelmi szállóigévé lett nevezetes
mondásához: „a háborút az
n>erl meg. kinek erősebbek az Idegei",
— bátran hozzátehelte vgjna: „és az a s nem olyan feleség várná haza a nagy
nemzeL melynek olyan asszonyai van- világpusztulásból, mint a magyar anyák
nak, mmt a magyar katonák feleségei", és a magyar hitvesek, akik ebben • a
A magyar baka és a magyar huszár se háborubkn szintén igazi, erős hadviselő
volna olyan IgazMíőse ennek a hábo- feleknek bizonyultak,
runak, ha nem olyan anya szülte volna,
= = - - . — A Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai. — Előre orosz földön.
Küzdelem a mocsarakkal.
Sajtóhadiszállás. Az utóbbi napok nagy
esőzései folytán a wolhynlal várháromszög
egész területe mocsárrá változott.
É változott terepviszonyok nagy mértékben
hátráltatják támadásainkat, de
ennek dacára hadműveleteink itt is kedvezően
haladnak
Brcsztlitowszktól keletre fekvő területen
Kobrlntól kezdve a Jasiolda északi
partján is minden viz alatt áll. Az oroszok
SZÍVÓS ellentállása dacára kierőszakoltuk
az átkeiést és a tulsó parton
igen erős orosz pozíciókat sikerült elfoglalnunk.
Keletgalicia felszabadítása
Küzdelem a besszaráblal határon.
Sajtóhadiszállás. Keletgalicia! utolsó
pozícióikat az oroszok emberfölötti módon
igyekeznek tartani. Tarnopoltól
délnyugatra az osztrowi vonalat földhányások,
sokszoros drótakadályok és
viziárkok valóságos mestermüvével erősítették
meg az oroszok, de hős csapataink
bámulatos támadásaikkal ez összes
pozíciókat meghódították.
Néhány nap még csupán és az oroszoknak
utolsó galiciai városukat, Tarnopolt
is el kell hagyniok. Ez már csak
idő, még pedig igen rövid idő kérdése
lehet.
A besszarábiai határon a Szerethtől
keletre az oroszok tegnap ismét óriási
erőfeszítésekkel véghezvitt támadásokat
intéztek főleg magyar honvédségből álló
csapataink ellen, de ezek az összes támadásokat
visszautasították, miközben a
frontszakasz számos pontján véres kézitusára
Is sor került. A besszarábiai határszélen
álló hős csapataink állásaikat
sziklaszilárdan tartva várják, mlg a nagyobb
harci tevékenység sorja rájuk
kerül, hogy Galicia utolsó csücskét is
megtisztítsák az ellenségtől.
A Balkán.
Szerbia erősíti D bolgár határt.
Frankfurt. A Frankfurter Zeitungnak
jelentik Szófiából, hogy a szerb-bolgár
határon a szerbek lázasan folytatják
Szerbia erődítményeinek jókarba trelyezését.
A lap ebből is alaposan következtet
a szerb-bolgár jóviszony teljes
megszakadására.
Románia nem támadhat,
„lien erős a majyar határ".
Frankfurt. A Frankfurter Zeitungnak
táviratozzák Bukarestből: Románia az
antant legutóbbi jegyzékét, melyben felszólították,
hogy végleges álláspontjára
nézve nyilatkozzék, — visszautasitotta.
A visszautasítás részletes indokolásában
azt közli a román kormány az antanttal,
hogy Magyarország határerőditményei
Igen erősek és Így nagyon
kilátástalan dolog lenne azok ellen
támadni 8 ezért a román offenzíva
lehetetlen. Ellenben a román határ
igen gyenge s ezért Ausztria-Magyarország
megtámadása |Igen kockázatos
lenne Romániára nézve,
A görög válasz.
Eníedmények Buliáriának.
Köln. A Kölnlsche Zeitung jelenti,
hogy Venizelosz közölte az athéni
antantmegblzottakkal Görögország válaszát,
mely csekély részben hajlandó az
antant által Bulgáriának kivánt területekről
lemondani. A követelés lényegét,
a Gevgell—torjánál határterületről való
lemondást nem akceptálja Görögország,
mert az életérdekeiben érintené. Tél oz olasz határon.
Folytonos olasz Kudarcok.
Sajtóhadiszállás. Az olasz front több
pontján az olasz csapatok az utolsó 24
órában kétségbeesett támadásokat kezdettek
hadállásaink ellen, de ezeket is
mind, halottakban és sebesültekben való
óriási veszteségeket okozva, visszaver-
tOk Az olaszok ellenünk kezdett háborújuk
ötödik hónapjában sem voltak
képesek még egy talpalattnyi helyet sem
hódítani azokon a szűk földsávokon kivül,
amiket az olasz hadjárat első hetében
védelmi szempontból nekik önként
átengedtünk. Pedig a délvidéki meleg
klimához szokott olasz hadseregnek
most egy uj ellensége támadt: a léi,
mely már a maga egész komolyságával
megjelent az olasz határ kilenctized részén.
Az alpesi határszéleken már erősen
fagy és havazik. A mi katonáink
teljes téli felszereléssel vannak ellátva,
ellenben az olaszok most is ugyanabban
a ruhában vannak a fronton, mint
amiben junius derekán küldték őket oda.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: A besszarábiai határon
és a Sereth-torkolattól keletre az oroszok
tegnap megismételték heves ellentámadásaikat.
Az ellenséget mindenütt visszavertük, miközben
súlyos veszteségeket szenvedett. A Sereth-
harcvonalon és Brodytól keletre és Dubnótól
nyugatra levő vonalainkon a harci tevékenység
az előző napok erős küzdelmeihez
képest némileg alábbhagyott. Tarnopol környékén
egy elsáncott helyiséget az oroszoktól
elragadtunk. Lucktól keletre előnyomuló csapataink
Olykától északra a legnehezebb viszonyok
közölt való támadásban áthaladtak a
posványos és elárasztott Pullkowa-lapályon.
A Felső-Jasiolda mentén küzdő cs. és kir.
haderő kivetette az ellenséget a folyótól délre
tevő legutolsó elsáncott állásaiból is és több
helyen elérte az északi partot.
Olasz hadszintér: Az olaszok tegnap a tengermelléki
harcvonalon és Karintiában általában
nem teltettek ki tevékenységet. A Krcuzberg-
Sattel területén ellenben Junichentől délnyugatra
hosszabb szünet után heves ágyuhircot
kezdettek és ott több ponton megkísérlik
állásaink megközelítését. Gyalogsági
harcra eddig nem került sor.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyföhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Lényeges esemény nem
történt. A Menin—ypernl országúton lelőttünk
egy ellenséges kétfedelű repülőgépet.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoporlja: A keleti tengertől a Gródnólól
keletre fekvő vidékig a helyzet változatlan. A
jobbszárny Lunnonál a Jemen felé és a Woljowiesktől
északra a Ross-szakasz felé közeledik,
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja:
A hadcsoport ellenséges hátvédekkel
folytatott harcokban előnyomult és már
átlépte Wolkowyesktől délre a Ross-szakaszt.
A Pruzanától északkeletre le>rő Smolanica
melletti mocsárszorosokat is leküzdölték.
Mackensen tábornagy hadcsoportja: A támadás
továbbra is előrehalad.
Délkeleti hadszintér: Különös esemény nem
történt.
/1 miniszterelnökség sajtóosztálya.
»"*»> MR V*** rw J-T. .
CÍMRE OOYELNI TESSÉK l mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-uteában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műórás éés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
, hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszcrt
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
A 20-as honvédéi!
s p o r t ü n n e p é l y e a h a r c t é r e n .
Hoiy jiórokozniilf a harcoló zalai üakdk ?
— Harctéri tudósi/ónktól. —
Páratlan érdekesség!! küldeményt kapott mit
szerkesztőségünk Keletgaliciából, a nagykanizsai
20. honvédgyalogezred parancsnokságának
környezetéből. A küldemény nem egyéb,
mint egy meghivó, melynek szives invitálásával
azonban, sajnos, nem élhetünk, először,
mert az alkalom, amiről az szó1, már mult
hó 28-án vol*, másodslor pedig, mert azokra
a tájakra magunkfajta civilbagázst nem igen
eresztenek, legfeljebb ha kocsisnak vagy sírásónak
(értve ezalatt a hadiszolgáltatásra kirendelteket.)
Sokféle tréfás harctéri mulatságra
szóló meghívót láttunk már, de ez a ma vett
hektograf-nyomlatvány, — noha minden tréfát
és viccet mellőz, — mégis valamennyi eddigit
felülmúlja érdekességével és eredetiségével.
Nem gi\'ppuskaszerenáddal kezdődő ekrazitbombakeríngős
táncmulatságot rendezett aug.
28-án a harctéren a 20. honvédgyalogezrea,
hanem egy komoly és nagyszabású sportünnepélyt,
mely a tnaga vá\'tozatosságával akár a
Margitszigeten is megállta volna a helyét.
Humor mindössze a .versenydijakban van,
melyek között — valódi harctéri stllszerűséggel,
— csupa enni, inni és füstölni való szerepel.
Képzelhető e azonban az a boldogság,
mellyel a harcok tüzében senyvedi hős katonáink
ezt a front mögötti sportünnepélyt fogadták
s az a hála, mellyel az azt rendező
jeles ezredparancsnoknak, Bugsch alezredesnek
(akkor még őrnagymk) és a környezetében
lévő 20-as honvéd tisztikarnak adóztak
azért. Dc mindent elmond a díszes rajzú
(rajzolta Antal József festőművész, 20-as
honvédőrmester) meghivó, mely a maga nagyszerű
érdekességében szószer.nt itt következik :
M. kir. 20. honvédgyalogezred.
r
3 . /
Sportünnepély.
Rendezi a rn. kir. 20. honvédgyalogezred
Nikolsk községben
1915. évi augusztus hó 28-án.
(A pontos idő idejekorán közöltetik.)
Az egyes számok győztesei díjjal lesznek
kitüntetve.
A programul a következő:
1. 100 métere? akadályverseny, teljes felszereléssel.
(Az akadály 2 lövészárok s egy
torlaszból készült akadály drótsövénnyel.)
Nevezendő : századonkint egy-egy ember.
Dij.- I. 50 drb, II. 30 drb, III. 20 drb finom
tiszti cigaretta.
2. 80 méteres gyorsfutás szerelvény nélkül.
Nevezendő: századookint egy-egy ember.
Dij; I. 50 drb, II. 30 drb, III. 20 drb finom
tiszti cigaretta.
3. Kötélhúzás. (Elődöntő)
Nevezendő: zászlóaljanként 15—15 ember.
(Sorshúzás utján az egyik zászlóalj csapata
mérkőzés nélkül a döntőbe jön.)
4. 80 méteres gyorsfutás tisztek számára.
Dijak: I. dij 2 üveg kitűnő bor, II. 1 üveg
kitűnő bor, III. 1 doboz Kaiser.
5. Bomba céldobás (1 kgramos 20 m.
távolságra.) Lövészárokból lövészárokba.
Nevezendő: századonkint 1 — 1 ember á 5
dobás.
Dijak: I. dij 50drb, II. 30 drb, Ili. 20 drb
finom tiszti cigaretta.
6. 1500 m. stafétafutás a legénység részére.
(10 szer 150 méter)
Nevezendő: zászlóaljankint 10 ember.
Díj: a győztes 10 embernek 1 üveg finom
tiszti likőr.
7. Zsákfutás 50 tn. távra.
Nevezendő; századonkint 1—1 ember.
Dij: 1. 50 dtb, II. 30 drb, Ul. 20 drb finom
tiszti cigaretta.
8. Kézlbomba távdobás lövészárokból.
Nevezendő: századonkint 1 — 1 ember á 3
dobás.
Dijak: I. 50 drb, II. 30 drb, Ili. 20 drb fittom
tiszti cigaretta.
9. 1500 méteres tiszti staféta (10-szer
150 méter).
Nevezendő: zászlóaljankint 10 tiszi.
Dij: 1 nagy rud szalámi és I üveg importált
likőr.
10. Kötélhúzás. Döntő a 3. szám győztese
és a kisorsolt ziszlóalj csapata között.
Dij: 15 liter bor.
Az inditó-, cél- és pályabirák a helyszínen
jelöltetnek ki. Egyéb, esetleg szükséges felvilágosításokat
Kárpáli hadnagy ad.
Nikolsk, 1915. évi augusztus hó 28-án.
Bugsch őrnagy.
Általános utasítások .•
Staféta futás 1500 m. (10X150 stafétával.)
Minden zászlóalj 10 embert ad. összesen
tehát 30 futó lesz. A futópálya minden 150
méterére feláll a három zászlóalj 1—1 futója.
Az inditó helyről Induló három ember mindegyike
egy rövid botot kap kezébe, ezzel
fut az első 150 méteres célnál állók felé;
odaérve átadja a botot a saját zászlőaljabeli
ott várakozó futónak, aki a bottal teljes erővel
fut a második 150 méteres célig. Ez Igy
Ismétlődik egészen a kilencedik célig. A nyertes
zászlóalj az, amelyiknek utolsó stafétaembere
a tizedik 150 méteres végcélhoz a
bottal elsőnek érkezik be.
Hogy a befutók a saját zászlóaljukbeli
embert megismerjék, ismertetőjclül az I. zászlóalj
minden futója a balkarjára zsebkendőt
köt, a II. zászlóaljé a bal vállszallagra köt
zsebkendőt, a III. zászlóalj emberei pedig
jeltelenek maradnak.
A versenyen résztvevők természetesen az
illető század legügyesebbjei közül választandók,
hogy a győzelemre minél nagyobb kilátással
indulhassanak. Azonkívül ehhez értő
tisztek által kioktatandók, hogy a verseny
alatt hogyan viselkedjenek (pl. a futásnál
erőtakaritás a döntésig, lélegzés az orron
keresztül, a kijelölt pályából kifutni nem szabad,
stb. stb.) A kioktatás a század előtt
történjen, hogy a legénység nein szereplő
részében a kellő érdeklődés felkeltessék.
Naponta előadás
lül rn aá tnt ií aa RMozOgZonQyÓl-uKt4É.P T- PetAefLoOn2T»A9
Szeptember 6., 7. hétfőn és kedden
Észak rózsáin norvég halász dráma 3 felvonásban.
Az uj segéd humoros. Az elrabolt
mennyasszony amerikai dráma. Savanyu
ur és sportbarátai vigjáték. Hyeróautó
természeti felvétel.
Előadások hétköznapokon 6 és 9 órakor
vasár- és Onnepnapon 3, 5, 7, ® órakor,
ir—i - \\ZWr Hirdetések felMneK e lap kiadóhivatalában.
1915. szeptember 9. ZALAI HlrtLAP 7 oldal.
HÍREK.
fl Franz r. t. badijótékonysága. Tegnapi
vezércikkében Az Est maró szavakkal világított
rá az olasz uagyvagyonuak szűkmarkúságára,
amit azok minden háborús jótékonysági
akcióval szemben gyakorolnak és rámutat
a magyar áldozatkészségnek itthon, a
front mögött is megnyilatkozó határtalan
mértékére. Ez jut eszünkbe most, amikor
arról értesülünk, hogy a nagykanizsai Franz
részvénytársaság 2400 koronát adományozott
hadijótékonyság céljára. Ennek az adománynak
nagyságára nézve elég annyit megjegyezni,
hogy Zalavármegyében — tudomásunk szerint
— csak Batthyány Pál gróf adott eddig
2000 koronát ilyen célra, Nagykanizsán pedig
1000 korona volt a legnagyobb összeg, amit
eddig a hazaliság oltárára letettek. A Franz
r. t. a 2400 koronából 400 koronát a Központi
Jóléti Irodához juttatott, 2000, koronát
pedig dr. Sabján Qyula polgármesterhez az
.alábbi levél kíséretében:
Igazgatóságunk határozata folytán van
szerencsénk Nagyságodnak idemellékelve
2000 koronát készpénzben azon kérelemmel
átnyújtani, hogy ezen összeget a háborúban
megvakult nagykanizsai illetőségű katonák
segélyezésére fordítani méltóztassék,
vagy amennyiben — segélyt igénylók hiányában,
— erre a célra fordiiható nem
volna, ugy más, ugyancsak a háború rokkant
katonáit segélyzó, jótékony Intézmény
céljaira fordittassék. Kiváló tisztelettel
Franz Lajos és fiai
gózmalotn és villamos üzemi r. t.
Tömeges kitüntetés a 20. bonvédgyalogezrednél.
A nagykanizsai 20. honvédgyalogezrednek
ugy a tisztikaráról, mint legénységéről
legendákat beszélnek azok, akik a harctéren
viselt dolgaikról közvetlen tudomással
birnak. Mindaz, ami a magyar honvédek hősiességéről
és egyéb harci erényeiről ugy az
idegen, mint a magyar lapokban csak olvasható
volt, teljes egészében vonatkozik a ret-
-tenlhetlen za\'ai honvédekre, a 20 asokra. Ennek
bizonysága az a tömeges kitüntetés,
melyben (nem is tudjuk, már hányadszor)
Őfelsége és a hadseregfőparancsnokiág a 20.
honvédgyalogezred tiszijeit és legénységét a
minap részesítették. Az ezred legfrissebb kitüntetett
hősei a következők:
Dr. Stradntr Ferenc és dr. Nagy Miklós
tart. segédorvosoknak az ellenség előtt tanúsított
vitéz és önfeláldozó magatartásuk elismeréséül
dicséró elismerését (a Signum laudis
jelvénnyel) nyilváníttatta őfelsége. — A hadseregfőparancsnokság
pedig az ellenség előtt
tanúsított vitézségük elismeréseül May Mátyás
tart. hadnagynak a II. oszt. ezüst vitézségi
érmet, Bősz István hadapródjelöltnek pedig
az I. oszt. ezüst vitézségi érmet adta. A legénység
közül //. oszt. vitézségi ezüst éremmel
lettek kitüntetve : Horváth Lajos őrmester,
Tóth Vince és Zsoldos Oyula szakaszvezetők,
Rodek János tizedes, Láncos Imre őrvezető,
Hrascsenecz Oyörgy, Györkös István és Egyed
Imre honvédek. Bionz vitézségi érmet kaptak:
Dániel Mihály önk. őrmester, hadapródjelölt,
Bogár Imre őrmester, Kalmár Hugó és Talabér
Károly szakaszvezetők, Nánásy Antal tart.
szakaszvezető és Völgyi István tizedes.
Tanévnyitás a gimnáziumban. A nagykanizsai
kath. főgimnáziumban a tanítás szeptember
9-én, csütörtökön reggel 8 órakor
kezdődik törvényolvasással. A tanulók a Polgári
Egyletben levő iskolai helyiségben [gyülekeznek.
Tankönyvekkel csak pénteken kell
megjelenni. Az igazgatóság.
Nagykanizsaiak Vaszary Kolos temeté.
sén. Holnapután, csütörtökön délelőtt helyezik
örök nyugalomra Keszthelyen a város kiváló
szülöttének, Vaszary Kolos bíborosnak
földi maradványait. Zalavármegye impozáns
módon gyászolja nagy fiának halálát és a
temetésen a vármegye törvényhatósága nagy
deputációval fogja magát képviseltetni. A
küldöttség élén dr. sipeki Bálás Béla főispán
és Árvay Lajos alispán lesznek. Árvay alispán
ezu on kéri a Nagykanizsán lakó megyebizottsági
tagokat, hogy Vaszary Kolos temetésén
ők is minél nagyobb számmal vegyenek
részi, hogy Zalavármegye gyászának impozáns
méreteit minél jobban növeljék. A megyebizotlsági
tagok csütörtök reggel 8 és fél
9 óra között gyülekeznek Keszthelyen az
amazon kávéházban, s onnét indulnak a temetéshez,
melynek gyászszertartását megyéspüspökünk,
báró Hornigg Károly veszprémi
püspök végzi. Nagykanizsáról a reggel 6 órakor
Induló pesti gyorsvonattal lehet legalkalmasabban
a temetésre utazni, mely vonatnak
Balatonszentgyörgyön közvetlen csatlakozása
van Keszthelyre.
flz izr- ünnepek Nagykanizsán. Az izr.
nagy ünnepi istentiszteleteinek sorrendje:
Roshasonoh előestéjén f. hó 8-án, szerdán
délután 6 órakor mariv ima. 9-én, csütörtökön
Roshasonoh első napján reggel s/t7 órakor
sachrlsz ima, V*9-kor Ifjúsági Istentisztelet,
d. e. 10 órakor muszaf, d. u. V,4 órakor
mincha, 6 órakor mariv ima. F. hó 10 én,
pénteken Roshasonoh második napján reggel
7 órakor sachrisz, d e. 10 órakor muszaf,
este 6 órakor mariv ima.
flz egerszegi uj evangélikus lelkész beiktatása.
Zalaegerszegről jelentik: Mult vasárnap
iktatták be hivatalába a zalaegerszegi
ág- ev. gyülekezetnek a, közelmúltban megválasztott
lelkészét, KuTds Kálmánt a hivek
és a nagy számmal megjelent intelligens vendégek
részvétele mellett. A beiktatási szertartást
Varga Oyula esperes végezte, aki szép
szavakkal ecsetelvén a protestáns lelkész kötelességét,
átadta az egyházi jelvényeket. Ezután
a beiktatott lelkész az oltár előtt mondott
egy meghaló imát, majd a szószékre
lépve, ugy tartalom, mint előadásban magas
nivón álló bemutató beszédét tartolta meg,
oly hatással, hogy a jelenlevő nagyszámú közönséget
a könnyekig elragadta. Az egyházi
ünnepély után délben a „Barosligeti Vendéglő"
éttermében mintegy 56 terítékű fényes bankett
volt, mely a beiklató-ünnepélynek méltó folytatását
képezte. Az ebéden résztvevők a legjobb
hangulatban késő délután széledtek el.
Felelős szerkesztő: G ü r t l c r I s t v á n .
« WN RA-RÍJI
= ^ •
T. C. vevőim becses tájékozásául tudatom,
•v
hogy szén, koksz és
tüzifa-szUkségleteiket
Idejekorán előjeKyeztetni méltóztassanak,
mert a mostani viszonyoknál fogva pontos
szállításért felelősséget nem vállalhatok
Nagykanizsa, 1915. szeptember hóban
Tisztelettel K l e i n V i l í H O S
trifalli szénbánya hivatalnoka.
Gépészt,
ak*i a malomszakmában jártas azonnali
belépésre keres a sormósi
malom tulajdonosa. Megegyezés a
helyszínen.
KANT1N más vállalkozás miatt
előnyös feltétel mellett
§ átadó. §
Értekezni lehet délután
5-7 óra között Kossuth
Lajos-tér 9. sz. alatt.
Csendes száraz szobit k e r e s e k Batthyány-utca és a kórház
mögötti kis g y a k o r l ó t é r között.
A j á n l a t o k a t kérek „Tüzér főhadnagy\'*
cim a l a t t Központi szálloda
47. s z o b a s z á m r a , •
a S 2 8 f
Szabadalmazott és törvényesen védett
= »fíntispora-Vita« =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antlspora-VIU4
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
===== nélkülözhetetlen. • •
K i l ó j a 1 k o r o n a 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók JCHWARZ * TAUBER
t WjkirukiMk liirknluJi.
Egy jó házból való fiu
Könyvkötő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. =
r
4. Óidat. ZAkAI HiKLAr
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raKtörnm *
mely 23 ev óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
. felfrissítettem. • •
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket ::
===== A legfinomabb áruk 1 = - = =
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyfcözönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tiszteleti ej G o I d f i e í í e M é .
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
mMmmuK
V Í L Á G & T ! *
o í A i r v í í / r ( «
t _ c At:- A i
= festi vállalata = * =
„ Maőyhönrzsa, Masyar-u. 23 ,
Vezérképviselet:
GUrEJIBEHG NYOMDA: U i l U I B l
bon! J kOJÍÖId! faerezés
múr^dny ufúniatok fejtése.
Epölet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti S Árajánlattal, s z í n e s vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 111
GUTENBERG NYOMDA
4 NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomaton a kladö«ul.Jdono,^r^e r g .n y o m d , MOni üoldberKer) Nagykanizaa.
/
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 9. csütörtök 2 0M3 . s zám
ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOflR«ri*» iiaiybvn háxhox hordva I bóra I K.
•CyM l i á n 6 0H4\' Vidékre, postán . . 1 hóra 1-50 K.
NylItUr .ir.tetéiek megállapított arak (aarlnt.
Alapította:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatalt Qntanberg-nyomda Ct«ag«ry-at 7. fsáa.
Taletoni Szerke«ztó»eg 41. Kiadóhivatal 41.
í i M állattenyésztést
a lenyésznnyuí pusztulása fenyeietL
A magyar földmivelő társadalom már
régen rájött arra, hogy állattenyésztés
nélkül nem lehet okszerűen gazdálkodni.
Egész gazdálkodásunknak gerince az
állattenyésztés. Ha a gerinc megrokkan,
pusztulás fenyegeti az egész szervezetet.
Ha a magyar állattenyésztés visszaesik,
veszedelembe sodródik egész mezőgazdaságunk.
— Állattenyésztésünket
védelmeztük az évtizedes vámpolitikai
harcokban, tenyészállatainkat óvtuk a
keleti járványoktól, a balkani behozatallal
szemben, ennek köszönhetjük tagadhatatlan
haladásunkat a mezőgazdaság
terén.
önámitás volna nyugodtan szemlélni
azt a pusztítást, amely most végbe megy
a tenyészállatok körül. Vágóvásárra kerül
Zalamegyében és valószínűleg mindenütt
az országban a zsellér, a béres
egyetlen tehene is, mert a mirháért
egész kis vagyont lehet kapni, tejet pedig
a kecske is ad annyit, amennyi a
falusi családnak kell. Sok gazda meg
ugy gondolkodik, hogy most igen nagy
ára van a marhának, hát eladja a tenyészanyag
jó részét is, majd vesz helyette
a háború után, amikor olcsóbb
lesz. így kerül Zalamegye hires tenyészállományának
nagy része is vágóhidra,
mert a közvetítő marhakereskedelem
gondoskodik róla, hogy a rendkívüli
árakkal elszéditse azokat a kisgazdákat,
akik csak a mára gondolnak. A tenyészanyagpusztitás
aggodalmakra ad okot.
A hivatott tényezők tettek már ez ellen
lépéseket, de a veszedelem sokkal nagyobb,
semhogy a korlátok — minők
a húshagyó napok s a borjuvágási tilalom
—- elégségesek lennének a veszedelem
teljes elhárítására.
De maguknak a gazdáknak is át kell
látniok, hogy a tenyészállatok oktalan
áruba bocsátása saját vesztükre megy.
Ha az egyes kisgazda nem bírja ezt átlátni,
a községi gazdasági bizottságnak
kell fölvilágosítani az állattartó gazdákat,
hogy ne adjanak tul a tenyészállatokon.
Igaz ugyanis, hogy most igen nagy ára
van a marhának, de téved az, aki a
háború befejezésére számit s arra gondol,
hogy a háború után olcsóbban
vesz helyette. A ló ára leszáll a háború
után, mert a hadseregtől száz, meg
százezer ló szabadul föl, de a marha
árának csökkenésére nem lehet számitani.
Kérdés, sőt valószínű, hogy még
drágábban kell beszerezni a marhát a
most eladottak helyett.
Ami pedig az egész országot illeti,
most nem lehet arra számítani, hogy
majd Svájcból hoznak be tenyészállatokat,
mert Svájc sem tud adni a háború
után. Magunkra vagyunk utalva és saját
határainkon belül kell majd gondosdoskodni
az állatállomány helyreállításáról.
Ez pedig igen nagy föladat, melynek
sikerét a mostani nagy tenyészállatpusztítás
nagyban veszélyezteti.
Végül semmi sem helytelenebb, mint
a háború gyors befejezésében bizakodni.
A háború még sokáig eltarthat és a
marhaállomány nem kifogyhatatlan s
nem szabad bekövetkezni annak, hogy
majd állattal nem birjuk a háborút.
A VILAGHABORU.
rr-.Trt^-• — n Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai.
Folytonos visszavonulásban
az orosz haderő.
Koppenhága. A „Politiken\'1 katonai
munkatársa jelenti lapjának, hogy az
orosz seregek visszavonulása az egész
fronton még mindig tart és az leginkább
a centrumban ölt nagy arányokat, mely
a legnagyobb mértékben van veszélyeztetve.
Az orosz hadvezetőségnek minden
igyekezete arra Irányul, hogy a még
rendelkezésére álló két kettősvágányu
vasúti vonalon, a Breszt-Litowszktól
keleti és északkeleti irányban haladó
vasutakon Minszk és Pinszk felé minél
nagyobb számú csapatokat tudjon elszállítani.
Ma már úgyszólván kizárólag
csak a galiciai frontrészen és Wladimir-
Wolinszkiitől délnyugatra fejtenek ki
komolyabb ellentállást az oroszok, de
néhány napon belül itt is meg kell kezdeniük
az általános visszavonulást, mert
felülről, Kővel felől mindjobban fenyegeti
őket hátbatámadásunk veszedelme,
A Balbán.
A l á i r t a k
a török-bolgár egyezséget
Budapest. Az Est föltétlen hitelesnek
jelzett szófiai értesülése
szerint a Bulgária és Törökországnak
végleges megegyezéséről szóló
okiratot szeptember 3-án aláírták.
(Ezzel tehát a sokat vitatott nagy kérdés,
Bulgária végleges állásfoglalása és
vele együtt az egész semleges Balkánnak
várható magatartása eldőlt és pedig a
mi és diadalmas szövetségeseink javára.
A szerk.)
Görög csapatösszevonások
a török határon.
Szófia. Szalonikiből jelentik ; A görög
hadvezetőség a bolgár határon nagyobb
Csapatösszevonásokat rendelt el, melyek
rendeltetése egyes stratégiailag fontos
pontok megszállása. (Görögországnak
ez a katonai készülődéséről szóló hir is
bizonysága a bolgár—török megegyezés
perfektuálásáról szóló jelentés valódiságának.
A görög felkészülés indoka az,
hogy Görögország nem tudhatja, nem
tartalmaz-e a bolgár—török egyezség
valami, Görögország elleni megállapodást
a Szalonlkiért még mindig vérző
szivü Bulgária javára. A szerk)
Szerbia mozgolódik.
Szófia. Nisből jelentik: A szerb sajtóiroda
hivatalos kommünikét tett közzé,
mely kategórikusan megcáfolja azt a
szófiai hirt, hogy Szerbia a bolgár határon
Bulgária ellen irányuló katonai intézkedéseket
tenne. A kommüniké azt
a tényállást közli, hogy szerb katonai
intézkedések Bulgária táján csak a
Duna mentén történnek, mert a
szerb hadvezetőség azámos jelből
arra a meggyőződésre jutott, hogy
az osztrák-magyar és német hadseregek
a Duna-vonalnak forszirozását
szándékoznak megkezdeni.
Románia
és a municiószállitás.
Bukarest. Németország bukaresti követe
tegnap délben megjelent Bratianu
román miniszterelnöknél, akinek kormánya
megbízásából jegyzéket adott át,
melynek célja a tranzitókérdésnek, vagyis
a Törökország részére szállítandó muníció
Románián keresztül való bocsátása
kérdésének barátságos uton leendő elintézése.
Hir szerint a kérdés ms már.
sokkal könyebben megoldható, mint az
eddig kezdeményezett megbeszélések
során.
Fontos események elölt Románia
Bukarest. Majoreszku Titus volt román
miniszterelnök, aki gyógykurán
Magyarországon, Trencsénteplicen tartózkodik
és bizonyos ideig még ott
akart maradni, hamarább tér vissza és
ajnapokban már megérkezik Bukarestbe.
A Jassyban megjelenő Opinia clmü lap
szerint Majorescu időelőtti visszatérése
2. oldal.
.11, !•! ~ I > •" \'\' * * \' \' \' \' * \' - % \' " * *** «#\'• *
bizonyos fontos politikai cselekményekkel
van összefüggésben, amelyek a Marghilemann
Sándor vezetése alatt ál ó
konzervatív pártban e hónap végén fognak
történni.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: A wolhiniai várledlicleii
a helyzet tegnap nem változott. Néhány orosz
ellentámadás tüzünkben összeomlott. Odább
délre Podkamienuél és Radziwilownál kivívott
győzelmünk az ellenséget 90 kilométer
kiterjedésű harcvonalon visszavonulásra kényszeritette
az Ikwa folyó mögé. Csapataink
tlldözik. A Sereth mellékén elkeseredett harcok
folytak. A Sereth torkolala közelében cs.
és kir. csapatok Benignl és Schönburg herceg
tábornok vezérlete alatt rohammal vették
be az ellenségnek a Szuparkától északkeletre
fekvő hadállását. Husz orosz tisztet és 4400
főnyi legénységet elfogtak, valamint hét gépfegyvert
zsákmányoltak. A Jasiolda mentén
mQködö osztrák-magyar haderőnél nincs
újság.
Olasz hadszintér: A Kreuzbergsattel-szakaszon
az olaszok tegnapelőtti veresége után
csend á:lt be. Az olaszok súlyosabb veszteségeket
szenvedtek, mint ahogy kezdetben
következtetni lehetett. Ugyanis a csatatér kitakarítása
alkalmával csapataink csupán a
Pfannspitze, Ciina-Erugnoni és Eisenreichkamm
előtt több mint négyszáz olasz halottat számláltak
össze. Az olasz hadszíntéren a helyzet
teljesen változatlan. Doberdó szakaszon csapaiaink
ma reggel egy a Karsthochllítche kiugró
része ellen irányítóit olasz támadást
vertek vissza. A Vermiglianótól keletre előrejutni
igyekvő olasz gyalogságot kézi gránátokkal
ílztük vissza.
Hó/er altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylóltodiszállás jelenti :
Nyugati hadszíntér: Tegnap reggel Middelkerke
előtt több ellenséges hajó jelent meg
és délelőtt Westendet, délután pedig Ostendet
ágyúzták. A hajók parti Ütegeink tüze
elől ismét visszavonullak. Katonai kárt nem
okozlak. Ostendében két belga lakost megöltek
s egyet megsebesítettek. A harcvonalon
egyébként az egész nap különös esemény nélkül
telt el.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábumagy
hadcsoportja: Daudscwas vidékén osztagaink
folytatják az előnyomulást. Eichhoru tábornok
csapatai harc árán Troki-Nowe mellett (Vilnától
délnyugatra) elfoglallak néhány tóközi
szorost. Jezlary és Wolkowiske közölt támadásunk
előrehalad. Wolkowiskot és az ettől
keletre és északkeletre emelkedő magaslatokat
elfoglaltuk, 2800 oroszt elfogtunk és négy
géppuskát zsákmányoltunk. Lipót bajor herceg
tábornagy hadcsoportja: lzabelin környékén
az ellenséget visszavetettük. Tovább
délre a hadcsoport előrenyomul a Zclwianka
és Bezauka szakasz felé. Pruzanától északkeletre
osztrák-magyar csapatok a mocsárterületen
át észak felé előnyomulnak. Kerok
számban egyezer oroszt fogtunk. Mackensen
tábornagy hadcsoportja: A Jasiolda mentén
é» Drohicizyntől keletre a harc tovább tart.
Tarnopolnál az oroszok támadásait visszavertük.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
\'\' * » • sg.yy - — htfftimni • -•• * - —•• •
buitliiik W i w l y - M l w l i t !
;:,.;.AI H RÍ.AP
Az agyonlőtt falurossza
Rigyác község véres szenzációja.
— Sr\'*t tudósítónktól. —
Véres eset tartja izgalomban kél nap óla
a közeli Rigyác község lakósságát. Kedden
reggel a falu közepén a nyilt utcán agyonlőtt
egy erdőőr egy vérszomjas hajlamú rigyácl
kisgazdát, ki az erdőórt vasvillával akarta
kivégezni. Noha manapság ezer és ezer emberélel
erőszakos pusztulása sem újság, mégis
érdemes a rigyáci borzalmas esetet annak
előzményeivel együtt közölni.
Ott kezdődött a dolog, hogy julius hó 8 án,
amikor Űrnapja volt, Varga József rigyáci
segéderdős, özv. lukey Lászióné uradalmának
alkalmazottja, a mezőn egy asszonyt látoii
dolgozni.
- Nem fél, hogy megveri az Isten, ki
látta ekkora ünnepen dolgozni ! szólt az erdős
az asszonyhoz, aki Tót/l Szári Márton
rigyáci földinivesnek a felesége volt.
Varga mindössze pár héttel e/ eset előtt
került Rigyácra, az asszonyt nem ismerte s
igy nem tudta, hogy a híres verekedőnek és
állandó fogházhabitílének, Tóth Szári Mártonnak
feleségét dorgálta meg. külömben tán
nem is szólt volna neki.
Néhány nap múlva Tóth Szári Márton már
bejelentette az erdősnek, hogy le fog vele
számolni. Ezt a fenyegetést többször msg is
ismételte. Kedden reggel az erdőről hazajövet
Rigyácon a faluban Tólh Szári lakása elótt
találkozott az erdőőr haragosával, aki c szókkal
üdvözölte ót:
— Megállj kutya, most elbánok veled.
S ezzel beszaladt lakásába, Varga pedig
puskájával a vállán haladt tovább otthona
felé. Csakhamar nyomon követte őt Tóth
Szári, aki vasvillával jött fenyegetéseit valóra
váltani. Már éppen a lakása előtt volt az
erdőór, mikor Tóth Szári elérie.
— Most leszámolunk, kiáltotta és a vasvillát
két marokra kapva rohant Varga felé.
Ez a puskát lekapta válláról s igy kiáltott
támadójára :
— Ne közelíts, mert agyonlőlek.
— Ha en megdöglöm, akkor megdöglesz
te is, hördült fel a megvadult ember és a
vasvillával neki akart ugrani az erdőőrnek.
Ez azonban hirtelen vállához kapta a puskát
és három lépés távolságból, mielőtt Tóth
Szári ráugorhatott volna, rásütötte a fegyvert.
Óriásit dördüit a duplacsövű vadászfegyver,
Tóth Szári elejtette a vasvillát és tántorogva
elindult vissza felé. Nem tudóit azonban
többet csak hét lépést tenni, a szomszéd ház
tövében összeesett és pár pillanat múlva meghalt.
Holttestéhez senki neiu mert hozzányúlni,
s az tovább mint 24 óráig olt ftklldt, Miiig a
nagykanizsai hatósági személyek el nem v.tették
onnét.
A borzalmas eset után Varga József besietett
Nagykanizsára es déltájban a főszolgabírói
hivatalban jelentkezett, ahol előadta a
történteket. A főszolgabíró telefonon értesítette
a nagykanizsai cscndórjárás parancsnokságát,
honnét két csendőr ment Vargáért, kit
a szolgabírói hivatalból a kir. ügyészséghez
kísértek. Itt nyomban vizsgálati fogságba
helyezték.
Tegnap délután szállt ki a helyszínére a
bizottság: Saághy János, a nagykanizsai kir.
törvényszék vizsgálóbírója, Fischer Imre kir.
fóügyészhelyettes, továbbá dr. Szigethy Károly
és dr. Ooda Lipót hatósági orvosok, akik az
agyonlőtt ember holttestét felboncolták. Előbb
azonban az utca gyalogjárójáról a rigyáci
1 15 szeptember 9
temető hullaházába vitették. A orvosok 30
drb srétet találtak a holttestben, melynek tüdeje
és szive teljesen össze volt roncsolva a
lövéstől, mely azonnali halált okozott. A kihallgatott
tanuk vallomásából kétségtelenül
megállapították a hatóslgl kiküldöttek, hogy
a jogos önvédelem esete forog fenn. Vaiga
József egyébként védőügyvédjének a jelenleg
Nagykanizsán tartózkodó 20-as honvédfőhadnagy-
ügyvédet, dr. Hegedils Györgyöt nevezte
meg.
A szerencsétlen agyonlőtt emberről, Tóth
Szári Mártonról nagyon kevés jót tudlak
mondani a falujabellek. Kötekedő, házsártos
ember volt, aki, már szinte csoda, hogy régebben
nem járt igy. Sok bajuk volt vele a
hatóságoknak s különösen kisebb-nagyobb
tolvajlásaiért szép időt töltöit már a kanizsai
fogházban. Ha az erdőőr keze olyan gyorsan
nem működik, Tólh Szári Márton a vasvillával
most valószínűleg ismét szép pár esztendei
börtönt vagy fegyházat eszközölt volna ki
maga részére.
Ha már a vizsgálat során, vagy a vádtanács
előtt nem részesül a legkedvezőbb fordulatban
Varga József ügye, ugy azt az október
havi esküdtszék fogja tárgyalni.
- — i ; . w ^ii wwnmii niiiM i . - n i tei m—t-.\'sm ~x+mmmm
H I R E K .
rt 20-as honvédok köszönete a Jóléti
Irodának. A nagykanizsai 20. honvédgyalogezred
parancsnoksága az alábbi sorokat küldte
a Központi Jóléti Irodának :
„A XIII. menetzászlóaljjal küldött nagyértékű
szeretetadományokat megkaptam és
a legénységnek azonnal kiosztattam. Midőn
a nagyértékü és rendkívül jól eső szereletadományokért
az ezred nevében a leghálásabb
köszönetemet fejezem ki a Jóléti
iroda nemes szívű és fáradságot nem ismerő
tagjainak, nem mulaszthatom el hangsúlyozni,
hogy a Jóléti Iroda immár egy éve keresi
fel adományaival a hós zalai fiukból álló
20. ezredet. Ezen hosszú idő alatt teljesített
fáradozásaikért fogadják az ezred minden
egyes tagjának legőszintébb és leghálásabb
köszönetét."
Őszinte és hálás hivük
Bugsch őrnagy, ezredparancsnok.
Felmentett zalamegyel tanítók. A 37—42
évesek sorozásán katonai szolgálatra alkalmasnak
találtak egy sereg zalamegyei tanilót
is. E/ek közül a honvédelmi miniszter a bevonulási
kötelezettség alól felmentette az alábblakat
: Gergye Sándor és Vlasits József nagykanizsai,
Németh Ferenc bagladi és Koósz
János kisszabadkai állami elemi iskolai tanítókat,
Seleszlay Emil lovászii községi tanitót,
továbbá Bittera Béla és Plauder János alsólendvai
polgári iskolai tanárokat.
üyomoruzsorás kanizsai péUek- A kanizsai
piac uzsorásai után most a pékek megrendszabályozására
kerül a sor. összeseit öt
kanizsai pékmester ellen adtak be feljelentést
a rendőrkapitányságnál részint amiatt, hogy
az általuk előállított zsemlék az előirt 40
grammos minimumnál is kisebbek voltak,
részint mert a hatóságilag megállapított 4
fillér helyett 5 fillért kérlek silány holmijukért.
A törvény két hóig terjedhető elzárást és 600
koronáig terjedő pénzbüntetést szab e hazafias
cselekedetekre. Kíváncsian várjuk, milyen
mértékben fog a vagyonos pékekkel szemben
megnyilatkozni a rendőrkapitányság szigorusága,
mely az élelmiszerekkel uzsoráskodó
vagyontalan kofákat is már 40—50 koronás
leckében részesítette.
1915. szeptember 9. ZALAI HlrtLAP 3 oldal.
Ma este katonabangverseny. A 12. Landwehrezred
zenekara ma este 9 órától kezdve
a Központ szállóban nagyszabású hangversenyt
tart. A Központi jóléti Iroda hadijótékonysági
céljait szolgáló hangverseny belépődija 50 fillér.
Épül az uj kaszárnya. Nagy arányokban
bontakozik kl már a Teleki-ut végén épülő
hatalmas uj laktanya, melyet inkább lehetne
laktanyavárosnak nevezni. A város -szélétől
majdnem a sánci határokig terjednek ugyanis
az uj kaszárnya grandiózus méretű épületei,
melyek legtöbbje már elérte a második eme*
let magasságát. Hat nagy földszintes és hat
roppant tömegű emeletes épület emelkedik a
sánci ut melletti óriási térségen, ahol az orosz
foglyok százai sür^gnek-forognak napestig,
hogy még a komoly öszi napok előtt tető
alatt lehessenek az óriási méretti épületek,
melyek nagysága mellett a kanizsai uj honvédlaktanya
is eltörpül. A tulajdonképpeni
kaszárnyaépületek mögött egy barakkváros
készül, mintegy 20 darab nagyméretű, deszkából
való, de fütlietö épület: a barak-kórház,
ami nem tévesztendő össze a szentmiklósi
országút mentén épülő még nagyobb barakkvárossal,
a 3000 beteg részére készülő
katonai járványkórházzal. Az uj laktanya és
a mögötte készülő barakk-kórház összesen
82,000 négyszögméter területet borítanak.
Ezek közül több már a napokban tető alá
kerül. A tetőfedési munkák pályázatát a világhírű
Eternit-müvek nyerték el, melynek
igazgatósága viszont Horváth Oyörgy nagykanizsai
palafedömestemek adott megbízást
annak elvégzésére, aminél nagyobb megbizást
még nagykanizsai iparos nem kapott. Ezt a
tényt annyival nagyobb örömmel regisztráljuk,
mert a kaszárnyaépitésnek majdnem az
egész óriási munkáját Idegen iparosok (főleg
katonák) végzik, s a kanizsai ipar csak igen
csekély mértékben részesült ott az általa megérdemelt
előnyökben.
fl Jóléti Iroda köszönete. A nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda hálás köszönetét fejezi
Id Franz Lajos és fiai gőzmalom és villamos
tizem r. t. igazgatóságnak azon nagylelkű
adományáért, amellyel a zalai hősök síremlék
alapját 200 koronával, az árva és szegény
gyermekek felruházási alapját 200 koronával
gyarapítani kegyes volt.
f l zsidó valtásu orosz foglyok munkaszünete.
Zalavármcgyc alispánja ma táviratilag
értesítette Nagykanizsa város polgármesteri
hivatalát, hogy a zsidó vallású orosz hadifoglyok
ma és holnap, továbbá a jövő
szombaton, hosszunapkor teljes munkaszünetben
részesitendök. Nagykanizsára nézve
ez az intézkedés különösképpen vonatkozik,
mert itt a sörgyárban 50 lengyelországi zsidó
hadifogoly van alkalmazásban. A sörgyár
ig.i;gatósága azonban hatósági közbenjárás
nélkül is respektálta a hadifoglyok ünnepét,
s azok igaz bensőséggel Ünnepelhetnek.
fl városok és a közételmezés. Nagyvárad
város elhatározta, hogy a liszlbeszerzést és
árusítást házilag intézi. Erre a célra 800,000
koronát irányzott elö, a gabonát megvásárolja
és az ottani malmokkal őrölteti mm.-ként
4-30 K-ért, ezenkívül fizeti a bc»Jtbért és az
üzleti berendezés használatáért boltonként 10
koronát. A malmok csak a pékeknek, nagyobb
fogyasztókhoz és raktárakba szállítják el a
lisztet. — Székesfehérvár 2000 fél kg.-os doboz
dán marhahuskonzervet, 2000 doboz gulyást
és 500 darab kolbászt rendelt közfogyasztásra.
— Miskolc vadhúst árusít, vaddisznót
3, őzhust 3-20 K-ért kilónként. —
Kecskemét a nyár folyamán a tanítótestület
tagjainak igénybevételével tojást vásárolt. —
Arad maga veszi a búzát, esetleg lisztet és
az ehhez szükséges 750,000, esetleg egy
millió koronát folyószámlára veszi kölcsön.
fl levélellenőrzés megkönnyítése. A pécsi
kir. posta és távirdaigazgatóság az alábbiak
közlésére kért fel bennünket:
A hírszolgálat katonai ellenőrzése érdekében
a külföldre szóló levelezések az alábbi
korlátozásoknak vannak alávetve. A levél
szövege levélpapír (quart) két oldalát ne haladja
meg. A levelekhez nem csalolhatók oly
mellékletek, amelyek hireket tartalmaznak. Az
irás tiszta és jól olvasható legyen. Titkos,
vagy jel Írások (gyorsírás) nem használhatók.
A soroknak tulsürün alkalmazása, úgyszintén
a sorok fölé keresztben más sorok átírása
tilos. Üzleti levelezéseknél, ha azok egyébként
a fenti feltételeknek megfelelnek, a szöveg
két oldalnál hosszabb is tehet. Ezekhez számlák,
árjegyzékek és hasonló üzleti mellékletek
csatolása meg van engedve. A levél burkolásához
csak oly borítékot szabad használni.
ameTy egy rétü papirosból vagy más burkoló
anyagból áll, tehát selyem papírral vagy más
anyaggal bélelt borítékokat hajznáJni nem
szabad. Azok a feladók, akik a fenti szabályokhoz
nem alkalmazkodnak, Önmaguknak tulajdonítsák,
ha az ellenőrzési teendők megnehezítése
folytán levelezéseik tetemes késést
szenvednek vagy egyáltalában nem továbbittatnak.
A fenti szabályok a hadműveleti területeken
lévő postahivataloknál feladott összes
magánlevelezéseknél alkalmazást nyernek.
Pótdíjmentes badibiztosltás. A 43—50
éves B o»ztályu népfelkelők minden pótdíj
nélkül a háborúra azonnal érvényes életbiztosításokat
köthetnek az Első Magyar Altalános
Biztosító Társaságnál. Felvilágosítást ad
ezen társaság nagykanizsai föügynöksége
(Iroda: a társasági palotában).
Bodega megnyitás- Szabó Antal főtér és
Sugir-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (I Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1*20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor és ásványvíz.
fl polgárőri szolgálat. Ma, csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Büki Béla, Eppinger Lajos, öreg Oerócs
István, Kengyel Ferenc, ifj. Oerócs István,
Páll János, Tóth István, Mandelbaum Oszkár,
Stagl Ede, Hazai jános, Horváth Sándor,
Horváth László, Radl József, Szakálos János,
Oerócs Oyörgy, Rechnitzer Mór, Szfcső Károly,
Rosenfeld Miksa.
Felelős szerkesztő: G ü r t l o r I s t v á n .
CÍMRE ÜOYELNI TESSÉKl mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL müórás éés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Csendes száraz szobát keresek Batthyány-utca és a kórház
mögötti kis gyakorlótér között.
Ajánlatokat kérek „Tüzér főhadnagy\'*
cim alatt Központi szálloda
47. szobaszámra.
Naponta előadás
•u I r a*n l i• l MOZOÓ KÉP- PALOTA Rozgonyl-ut4. TeUfon 2W
Szept. 9 és 10. Csütörtök és péntek A rejtélyes
koporsó nagy bünügyi dráma 5 felvonásban.
Főszereplő: MARIÓ BONNARD.
És még két remek kisérő kép.
ElAadáaok hétköznapokon ( i i I órakor,
vaaár- é« Bancpnapon 3, 5, 7, f órakor.
Gépészt, aki a malomszakmában jártas azonnali
belépésre keres a sormáai
malom tulajdonosa. Megegyezés a
helyszínen.
Szabadalmazott és törvényesen védett
- f t n t i s p o r a - V i t a -
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antispora-Vlta\'
az összes vetőmágfélék, de első sorban
nr üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= = = = = nélkülözhetetlen. •<•< —
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
SCHWARZ & TAUBER
RWkirukiriik i i g j i u i n j i
J
Járványos és fertőző betegségek ellen
legblztosobb óvszer az erősen szénsavas
r •
a legkellemesebb izO asztali és borvíz.
Állandóan palackcserével kapható
s liy háztartásban a legolcsóbb.
P6«IArusltAs Naryk«nissánt
faszer és csemete
kereskedésében.::
4. oidai.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
Ví *t\\Sít > í fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
•\' «felfrissítettem. •
Raktáron tartok May és
H olfeld-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat ét
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket éa mindennemű
febémemQeket tt
A legfinomabb áruk!
A legmegbízhatóbb olcsó árak!
Kérem a t hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel (JoldberíeNlí.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
ZALAI HIRLAP
E 5 R 5 D Í T 9 I T U K
\' A V I L Á G 9 T !
Vezérképviselet:
F .
19lb. szeptember 9
festő vállalata
4 !
HnsyKnnlzsa>Hosyor-u.Z3
hon! ! külföldi faerezés
műn/dny nfdnzatok íeitéie.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékOnk
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Arajánfattal, szines vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDA
N A G Y K A N I Z S A
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz m
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Outenbcrg-nyomda Mönz éa Qoldberger) Nagykanizsa.
r
I l i . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 10. péntek 2044 szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOflB»<«*l Arafci Helybea házhox hordva 1 bóra 1 K.
CfTM Hám 6 fillér Vidékre, po«táa . . I bóra 1-90 K.
Vyllttér és h i r d e t t ü k megállapított Arak uerlnt.
Alapította t
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Oatenberg-njroMda Ceenzery-ttt 7. txkm.
Telefon: Szerkecztóiég 41. Kiadóhivatal 41.
Hegint egy Bír,
egy orosz vár, az utolsóelőtti menedéke
a vert orosz seregnek kezeinkre jutott.
Csakugyan nem várak ezek, hanem valóban
agyagfazekak. Es a sorjába düledező
várak körzetében maguk az őrült
iramban futó oroszok gyújtogatnak, pusztítanak.
Frappáns az ellentét: mi bölcsen
alkotunk, az oroszok eszvesztetten
pusztítanak. Amerre a seregeink által
hajtott, üzölt oroszok futnak, mindenütt
a rombolás, a pusztítás az előfutár.
Mindent elpusztítanak, mindent felégetnek,
se termés, se gyár, se vasút
nem marad a menekülő orosz csapatok
nyomában. Ugyanakkor, amikor zokogva
hangzik fel a panasz, hogy Oroszország
nem tud munícióról gondoskodni, hogy
nincs elég ipari munkaerő, nincs szakértelem,
nincs szervezettség és nincs
kitartás, — a meglevő erőtartalékokat a
kultura és technika alkotásait maguk az
oroszok teszik semmivé. A kétlelkű
Oroszország legnagyobb átka ez : a sors
és szerencse fogyatékos jóindulatát kiegészíti
a maga brutalitásával és rövidlátásával,
hogy teljessé tegye az orosz
hadsereg tehetetlenségét és a nemzeti
termelést alapjaiban megingassa.
A beteg és meghibbant Oroszországgal
szemben a monarkia és Németország
a maga belső, nemzeti munkájának
gyönyörűségét és gazdaságát élvezi.
— Mi nem pusztítunk, hanem alkotunk,
nem panaszkodunk, hanem dolgozunk :
minden ház nemzeti műhely és minden
hosználható kéz, minden dolgos szakértelem,
minden alkalmas gép a hadsereg
szükségleteinek kiszolgálására á\'l készen,
noha a hadsereg igényeit az erre hivatott
tényezők és vállalatok magukban is
ki tudják elégíteni. Nálunk az okos és
céltudatos előrelátás a legnagyobb
diadalt biztosította: a végsőkig tudjuk
vinni a harcot, mert a végsőkig fel vagyunk
készülve. Mindenki tudja és érzi,
hogy bármily soká is kell még fegyverben
állnunk, mindenünk van, ami kell
és mindenben fölényünk van az ellenség
fölött.
Amit a központi hatalmak katonai
erényekben produkáltak, azt az ellenség
elégszer és elég autentikusan elismerte.
A legnagyobb és legteljesebb dicsőségünk
azonba^i mégis a belső erők
diadalmas megfeszítése. A produktív
munka zavartalanul folyik az egész országban,
ami a hadseregeknek és a
polgárságnak kell, azt itthon is jól tudjuk
előállítani, pénzünket nem visszük
idegenbe, nem szorulunk idegen kölcsönre.
A rémült és tehetetlen Oroszországot
a kora ősz bezárja a tenger fagyos ölelésébe
és elszakad a külföldi muníciótól,
amelyből élt és amely éltette: a monar- és meg sem érzi, mert senkire sem
k^a és Németország az entente kétség- szorul, csak polgárai hűségére és munbeesett
vesztegzárát észre sem veszi kájára.
fl VILÁGHÁBORÚ.
_ a Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. • —— Dubnó elfoglalása. Tegnap délután 6 órakor érkezett
távirata alapján jelentette már a Zalai
Hirlap, hogy a Galícia északkeleti határával
szomszédos orosz wolhyniai várháromszögnek
Luck után a második
vára, Dubnó is elesett s igy Rigán kivül
már csak az egyetlen Rovnó vára az,
mely a kettős orosz várvédelmi vonalból
még az orosz haderők kezén van. Ha
ezek (Riga és Rovnó; is a mieink lesznek,
— ami az eddigi tapasztalatok után
nem telhet többe egy hétnél — akkor
az egész keleti fronton nyitoti kapuk
vezetnnk a nagy, a szent Oroszország
belsejébe, viszont a német és osztrákmagyar
kezekben e várak áthághatlan
acélfal gyanánt teszik lehetetlenné a
háború egész további folyamán az orosz
offenzívának nemesik a megvalósítását,
de még a gondolatát is. Az utolsó előtti
orosz várnak, Dubnónak a hős osztrákmagyar
csapatok állal való elfoglalásáról
ma délután ezeket a részleteket telefonálják
nekünk:
Sajtóhadiszél\'ás. A bécsi gyaloghadosztály
lovascsapatai vonultak be tegnap
elsőnek az oroszoktól elhagyott Dubnó
várába, melyet nehéz tüzérségünk több
napon át erősen és igen ered nénycsen
lőtt. Az osztrák lovasság őrjáratai nagyszámú
hátramaradt kozákot fogtak el,
kik a várobt fel akarták gyújtani, de
vandáli munkájukat igy csak nagyon
hézagosan tudták elvégezni. Midőn az
Ikva folyó hídját is felgyújtani akaró
oroszokat megakadályoztuk e tervük
végrehajtásában, a túlsó partról ellenséges
gyalogság tüzelni kezdett, mire
itt nagy harc fejlődött, de a hld végül
is épen és sértetlenül került birtokunkba.
Az oroszok a várost és a várat teljesen
kiürítették s a lakósságból egyetlen élő
lelket nem lehetett ott találni. Délután
csapataink a várostól északnyugati irányban
7 kilométernyire fekvő záróerődöt
foglalták el s ezzel fezünkre jutott a
Brodyt Dubnón átRovnóval (a wolhyniai
várháromszög harmadik várával) összekötő
kettősvágányu vasúti vonal, mely
további előnyomulásunk bázisául szolgál.
Riga Körülzárása.
Amsterdam. Rigát a német seregek
minden oldalról teljesen körülzárták és
annak már egyetlen vasútja sem közlekedik.
A város eleste minden órában
várható.
Abbamarad
a D a t d a n e l l a - a k c i ó (?)
Berlin. A Vossische Zeitungnak táviratozzák
Szófiából: Az antant hadvezetőségei
az utóbbi napokban ugy harctéri,
mint főleg a Balkánon történt diplomáciai
eseményei következtében már
számolnak azzal az eshetőséggel, hogy
rövidesen kénytelenek lesznek az egész
Dardanella akciót abbahagyni. Erre vall
az a körülmény is, hogy a Dedeagacsban
(iz Aegei tengeri bolgár kikötőben)
a francia és angol csapatok részére vásárolt
nagymennyiségű élelmiszerek szállítására
végső terminus gyanánt szeptember
hó második felét kötötték ki.
A Balbán.
Görögország elutasította
az antant-javaslatot.
Genf. A párisi Matlnnak jelentik
Athénből, hogy Görögország a változott
viszonyok kényszerítő hatása
alatt elutasította a négyesantantnak
hozzáintézett legutolsó javaslatát.
Bulgária magatartása.
Luganó. A milanói Corriere della Sera
jelenti Athénből, hogy az utolsó két nap
diplomáciai eseményei következtében a
négyesszövetség szófiai képviselői a
jövő héten uj jegyzéket fognak átnyújtani
a bolgár kormánynak.
A bolgár ellenzéki lapok azt Írják,
hogy Radoszlawow miniszterelnök nevezetes
nyilatkozata megkétszerezi azt
az általános reményt, hogy Bulgária
semlegességét fentarthatja és fegyveres
beavatkozásra nem kerül a sor.
?. oloai. __
Nem köt külön békét
Oroszország.
Stockholm. A szentpétervári Nowoje
Vremja Miklós cárnak a hadsereghez
intézett kéziratától irva megállapítja,
hogy mindenüit, az egész birodalomban
a legkitűnőbb benyomást keltette, hogy
a hadsereg fővezérletét a cár vette át.
Az ellenség az utóbbi hetek eseményeinek
hatása alatt azt hihette, hogy Oroszországot
külön béke kötésére fogja
kényszeríteni, de 0 oszország nem lesz
erre kapható és szövetségeivel végigharcolja
az egész háborút.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Wolhiniában támadásunk
halad. Tegnap az orosz harcvonalat Olykától
északra áttörtök. Dubnót, a wolhiniai várháromszög
második várát bevettük. Tegnap
délután osztrák honvédlovasság vonult be a
városba. Folyan felfelé Kckvő záróerődök birtokunkban
vannak. Üöhm-Ermolli tábornok
serege a felső Ikwáig és Nowo Alexincen tul
nyomult előre. A Trembovv alól nyugatra fekvő
területen a Serethen előnyomult orosz csapatokat
majdnem mindenütt újra visszavetettük.
Itt túlerőben lévő ellenség ellen folytatott küzdelemben
német testőrzászlóajak külCnösen
eredményesen avatkoztak be a harcba. A Sereth
alsó folyásánál és a Dnjesztcr melleit
aránylag csend uralkodott,
Olasz hadszíntér : Az általános csend tart.
Több ellenséges járőrt, amint a Monté Ciadenist
meg akarták mászni, lelőttünk.
Hitler altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Az Argonnokban tegnap
Vierne le Chateaétól északkeletre würtenbergi
és lotharingiai ezredeink támadásra
törlik előre. Rohamozó gyalogságunk, melyet
a tüzérség derekasan támogatott, 2 kilométeren
felüli arcvonatszélességben és 3 - 500 méternyi
mélységben elfoglalta az ellenséges állásokat.
30 tisztet, 1999 főnyi legénységet elfogtunk,
48 géppuskát, 54 aknavetőt és 1
revolverágyút zsákmányoltunk.. Tegnap éjjel
Londonban a dokkokra, a kikötőre és környékére
bőségesen vetettünk robbanó és
gyújtó bombákat. A hatás kielégítő volt. Léghajóink
heves lövetésük ellenére sértetlenül
tértek vissza.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: A Keleti-tengertől Olykától keletre
fekvő területig nem történt semmi lényeges
változás. Csapataink közelednek Skldíl-
\'rfez. A Njementől északra az ellenség vereségét
azzal kerülte el, hogy visszavonult. A
hadcsoport 3550 oroszt elfogott és 10 géppuskát
zsákmányolt. Lipót bajor herceg tábornagy
hadcsoportja: Több helyen kierőszakoltuk
az átkelést a Hozamon. Az osztrákmagyat
csapatok a Sielectől északkeletre elterülő
erdőn át nyomulnak előre. Mackensen
tábornagy hadcsoportja Chomsknál elérte a
Jaslolda északi partját. Észak felé irányuló
előrenyomulásunkkal az ellenséget Bercza
Kartuska elhagyására kényszeritettük.
Délkeleti hadszíntér: Osztrowtól délre a
Serethen át előrenyomult ellenséget az északi
szárnyáia vetettük vlsuza.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
r.Al.At HKLAP I 15 szeptember 10
Levél M H W a r i L Iria: Oáct Demeter.
I.
(A cenzúra. — A sajtóhibák. - Egy
délután a nyomdában. — A szegény
szerkesztő panaszai.)
Pilsen. 1915. szept. I.
Szeptemberrel beköszöntőit az ősz és a
cenzúra, amely épen ugy elhervasztja az irott
szavak zöldjét, mint a hűvös, őszi szellő a
bánatos fák haldokló diszét. Augusztus 25-ike
óta katonai cenzorok ülnek a pilseni póstahivatalokban
s ez; magyarázza a hazaérkező
levelek nctánl késedelmét. Mi is csak késve
kapjuk a hazai póstát, amely körülmény bizony
senkinek sem szolgU örömére.
Drhát a magasabb érdekek előtt el kell
némulnlok a mi kicsinyes panaszainknak. Ok
nélkül nem rendelték volna el a cenzúrát, de
az okot cl kell hallgatnom, mert közlése
katonai érdekeket sértene. Egyszer már intim
ismeretséget kötöttem a komáromi vár termetes
falaival s a komáromiak vendégszeretetét,
— bármilyen szívesen is, —- nem kívánnám
még egyszer igénybe venni.
Egy kis zavarban vagyok most, édes Csicsám,
hogy mondjam el, amit a következőkben
tudtodra szeretnék adni, mert jól ismerem
érzékeny szivedet s félek, hogy megneheztelsz,
bár erre semmi okod sincsen. Bizonyára együgyü
dolog a világ gyökeres fö\'fordulásának
idején apró sérelmeket firtatni, de már nem
tudom tovább állani a hallgatást. Azokat a
sajtóhibákat •• akarom \'ugyanis a szemedre
vetni, amelyek árva cseli-kanizsal leveleimben
éktelenkednek.
Nono.,, ne szidd mindjárt szegény keresztapámat,
akit külömben sajnos sosem vo!t
szerencsém személyesen is megismerni. Hiszen
tudom, bolondság, bolondság, de már
nagyon idegesítenek ezek a kis bolondságok.
Bár nagyon jól tudom, hogy téged egyáltalában
nein lehet és nem szabad okolni ezért.
Magam is ültem valamikor a jó Gjtenbergék
lármás pincéjében s bizisten, ha valaki, hát
én nagyon jól megértelek, hiszen magamnak
Is számos kisebb-nagyobb sajtóhiba száradt
a lelkemen. (Istenem, hányszor vágta a fejemhez
a külöinböző sajtóhibákat a jó Halics és
a javíthatatlanul maticiózus, de titokban olvadtvajszlvü
tf/ausz. Dali doktor a Centről
kedves sarokasztsláiijl.) Senkisem tudja nálam
jobban, milyen Igazságtalan a „nyájas"
olvasó, amikor a sajtóhibik fölött okvetetlenkedik,
anélkül, hogy tudná, micsoda pokoli
káosz közepette születnek meg ezek a mindenki
által gyűlölt szépséghibák. Délután félnégykor
hág a zűrzavar és fejetlenség a tetőpontjára
minden valamirevaló délutáni lap- nyomdájában.
Az irodában minden pillanatban
csörömpölve berren a telefon; az előfizetők
a tőzsde ár és a legfrissebb háborús újdonságok
után érdeklődnek. Ezeknek mind felelni
kell és pedig lekötelező udvariassággal, bár
az ember legszívesebben az átellenes világrészbe
küldené őket, (tekintetfel a becsületesen
szorgoskodó német buvárhajókra.) A szedők
közül senki sincs tisztában, milyen sorrendben
jönnek a táviratok s egyszerre három is
tolong törékeny asztalod előtt, tul kiabálva a
gépek süvítő robaját. Mert perfze most Indulnak
a gépek Is, a könyvkötő-negyedben
Ofenbeck mester Izmos öklében zúgva és
dörögve dolgozik a hatalmas kalapács, amelyhez
a vonalzó-gép ád szerény, de ambiciózus
kíséretet. Hlrschl bácsi tele torokkal szidja a
gyülekező rikkancsokat és pokol fenekére
kívánja azt a napot, amikor eszébe jutott
napilapot alapítani. (Aini azonban nem akadályozza
meg őt abban, hogy mindennap
ujult erővel és munkakedvvel álljon kormos
szekrénye mellé.) Ilyenkor szállingóznak a
.tisztelt jóbarátok", akik már előre jóindulatúan
biztatnak, hogy:
— Csak egy pillanatra zavarom, kedves
szerkesztő ur. Mi is van azzal a Breszt-
Litowszkkal ?
Amire te nem adhatsz olyan felele\'et, hogy
ő legalább egy negyedórán át ne tisztelne
meg hrtahnas fejtegetéseivel. A szedők sürgetve,
panaszosan, sírva, jajgatva, kétségbeesve
és ordítva követelik a kéziratot s In
háromszor olyan gyorsan tudnál dolgozni,
mintahogy teszed, (pedig igy is két mondatot
írsz le másodpercenkint.) akkor is kevés
lenne nekik, mert a szedőnek az egészségéhez
és az emésztéséhez tartozik ez a mindennapi
kétségbeesés. Épen olyan generális jellemvonásuk
ez a szedőknek, mintahogy Hirschl
papa rohamosin búskomorságba esne, ha
nem téphetné minden délulán a haját, (még
jó, hogy nem a te híjadat,) és nem állapithatná
meg gyors egymásutánban és a legkülömbözőbb
változatokban kétszázötvenszer,
hogy a szerkesztők a legnótoriusabb naplopók
a földkerekségen és hogy ifjúkori,
számos vétkeiért bűnhődött meg, mikor az
első szerkesztővel összehozta a kegyetlen sors.
S mind e lázban, rohanásban és forgatagban,
e bőgő és féktelenül szilaj káoszban
egészen egyedül ülsz te, szegény testvérem,
Csicsám, rozoga asztalod fölé hajolva, hajad
a homlokodba hullott, előtted fehér nagy beirott
lapok garmadáji, a fejed szédül és sajog,
a füleden vitorlavásznat érzet dobhártya
helyett s miközben szédítő gyorsassággal kell
sort sorra rónod, miközben százfelé kell tanácsot,
parancsot, kérést és szemrehányást
osztogatnod egy pillanat alatt, miközben
mindenki hozzádbeszél és tőled vár választ,
— te elárvult ifjúságodra gondolsz, a menthetetlenül
elmúlott évekre, az egész rongyos
életre, a vágyakra, amelyek elfagytak rügyeikbeit,
az álmokra, amelyeket már cl is (elejtettél
s erre az egész nagyszerű és fájdalmas
koncertre, amelyet az élet a kiváltságos lelkekben
zendít föl. És ekkor rakják elébed a
korrektura foltos iveit, amelyeken egyik szó
kevésbé olvasható, mint a másik s a melyeken
neked egy pillanatban kell keresztül rohannod,
meri^a szedők már megint várják a kéziratot
- Már régen tartozom ezzel a kis leleplezéssel
az olvasónak, aki meg van győződve arról,
hogy a sajtóhibákat direkt az ő boszantására
szándékosan hagyják a lapban. Most legalább
tudja, hogy keletkeznek a nyomtatott ivek e
kis parazitái. Hát igy. S bizony most ha mégis
a sajtóhibák kiigazítására és ezutáni nagyobb
vigyázatra kérlek, az csak azért van, mert
néhány erősen értelemzavaró htba is belecsúszott
a leveleimbe. Talán kinevetnek ezért
a kicsinyes fontoskodásért, de miért lennék
épen én hibanélkül? Hogy csak kettőt emiitsek
példának, a legutóbbi levélben a jó
Csillagnc saját készítésű „gesztenyéivel kínálja
a fürdő törzsvendégeit, holott én süteményt
irlam s nem akarom, hogy e kedves
úriasszony hazugsággal gyanusitson. Azonkivül
a 48-asok indulójában az ellenségeink
ebek harmincadján menekültek előttünk, ami
régi, jó magyar kifejezés; a nyomtatásban
mégis „évek harmincadja" volt, aminek viszont
semmi értelme. S most egy kis jámbor tulzás-
• sal arra kérem az olvasót, hogyha egyéb értelmetlenséget
talált az írásaimban, tulajdonítsa
azt is a sajtóhibáknak (Folyt, köv.)
1915. szeptember 9. ZALAI HlrtLAP 699 oldal.
HÍREK.
Nagykanizsa város közélelmezésinek
biztosítása- A nyár elmultával, amikor a tömegélelmezésre
alkalmas növényi élelmicikkek
napról-napra mindinkább fogynak, újra előkerüllek
a tavalyi gondok, amelyek Nagykanizsa
város közigazgatási hatóságainak vezetőit
foglalkoztatták. A város közélelmezésének
akadálytalan biztosítása foglalkoztatja most a
polgármestert és a rendőrfőkapitányt, akik e
tárgyban naponta tesznek intézkedéseket. Dr.
Krátky István rendőrfőkapitány-helyettes ma
az összes Nagykanizsa környéki körjegyzőkhöz
hivatalos átíratott intézett, arra kérve
azokat, hogy Nagykanizsa város tojásszükségletének
biztosítását közreműködéseikkel tegyék
lehetővé Közölte az átirat a községi jegyzőkkel,
hogy a tojás darabjáért a városi hatóság
a kanizsai városháza udvarára szállítva 11 — 12
fillért fizet. Remélni lehet, hogy a mintegy 50
környékbeli községhez intézett átirat igen
eredményes lesz. — Dr. Sabján üyula polgármester
Nagykanizsa város katonai parancsnokságához
intézett átiratot amiatt, hogy a
Nagykanizsán elhelyezett katonaság rend<ivQli
tömegben fogyasztja a város közönsége részére
kiutalt lisztből készitelt kenyeret, annak
dacára, hogy a katonaság liszttel és kenyérrel
az élelmezési raktárakból el van látva. E
helytelen állapotok miatt gyakran a város
közönsége kénytelen a részére kiutalt lisztet
vagy kenyeret nélkülözni. Arra kéri a polgármester
a katonai állomásparancsnokságot,
hivja fel a Nagykanizsán lévő összes csapattestek
parancsnokait arra, hogy a legénységnek
a kenyeret természetben adják ki, a kenyérpénz
kifizetését lehetőség szerint mellőzzék
és a legénység élelmezéséhez szükséges
lisztet ne a nagykanizsai kereskedőknél, hanem,
előírás szerint, a katonai élelmezési rak*
tárakban szerezzék be.
Gyászrovat- Hosszú és kínos szenvedés
után elhunyt tegnapelőtt Kőszegen Felgl Gusztáv
nyugalmazott D. v. ellenőr 58 éves korában.
Feigt Gusztáv egy évtizednél hosszabb
időn át működött Nagykanizsán s nemcsak
vasutaskartársai, de a város egész társadalma
s nagyszámú jóbarátai őszinte becsülésben
részesítették valóban rokonszenves egyéniségét.
Kerek egy éve költözködött el Kanizsáról
Kőszegre, ahol azonban már csupa betegség
és szenvedés volt élete, özvegye - és nyolc
gye ineke gyászolják. Temetése tegnap délután
volt.
Népünnepély — fotballmérkőzés — katonazene
a kisgyakorlótéren. Holnapután,
vasárnap délután pompás mulatság kínálkozik
a közkórház mögötti katonaréten. A Központi
Jóléti Iroda részint, hogy a múltkori
katonanapon elmaradt tréfás hecceket pótolja,
részint pedig, hogy a számos oldalról hangzó
kívánságnak megfelelően footballversenyt tartson,
— vasárnap délután a katonaréten a
zalamegyei hősök Nagykanizsán felállítandó
siremlékalapja javára nagyszabású tömegmulatságot
rendez. A nagysikerűnek ígérkező
mulatság vasárnap déluf&o ,3 órakor népünnepéllyel
kezdődik, melynek főbb pontjai: a
zsákbafutás, lepényrágás, póznamászás, kötélkapkodás,
gátfutás, fazéklörés, futás a hengeren
s más hasonlók, — Délután 4 órakor
a 29. honvédgyalogezred önkénteseiből alakult
footballcsapat a nagykanizsai Tornaegylet
csapatával mérkőzve nagy football-matchet
tart. Ugy a népünnepély, mint a footballmérkőzés
alatt a katonazenekar játszik. A pompás
délután befejezése lesz a 12. Landwehrezred
által készített lövészárok, futóárkok és
drótsövényakadályok bemutatása szakszerű
magyarázattal. Szóval olyan vasárnapdélután
Ígérkezik holnapután a katonaréten, hogy
azon megint mindenki okvetlenül jelen lesz.
Az egész délutánra szóló belepődij mindössze
40 fillér, aki azonban a footballmérkőzést ülve
akarja végigélvezni, 1 koronát fizet. Katona
és gyermekjegy 20 fillér, a sebesült katonák
pedig tiszteletjegyben részesülnek.
Főgimnázium, főreáliskola, kereskedelmi
női tanfolyam tárgyaiból magántanulókat előkészít
Rácz Lajos oki. középiskolai és áll.
polgáriiskolai tanár. Ugyanott gépit ástanfolyam
egyenkénti oktatással. Cim: Csengeri-ut l.sz.
II. emelet.
Városi burgonya érkezik. Alig fogyott el
a várusházán az első waggon paradicsom,
már uj és még fontosabb élelmicikk érkezik
oda az összes nagykanizsai igényeket kielégítő
mennyiségben. Holnap, szombaton reggel
egy waggon burgonyát kap a város közélelmezési
osztálya, mely a legszebb válogatott
rózsakrumplit kilónként 12 fillérért fogja
árusítani, tehát 4 fillérrel olcsóbban, mint a
mai piaci maximális ár. Ha az első waggont
kitevő küldemény elfogy, már itt lesz a második
waggon burgonya. Előjegyzéseket minden
delulán Bánekovich Jánosnál kell eszközölni
a rendőrbiztosi hivatalban.
fl dunántull gazdák kára- A mult hónapban
tudvalevőleg majdnem félhónap g hadimenetrend
volt érvényben a délivasuli vonalokon.
A .Köztelek" cimü közgazdasági szaklapban
erre vonatkozólag a következőket
olvassuk: Ennek • forgalmi korlátozásnak a
Dunántul gazdaközönsége nagy kárát tátja,
mert nem elég, hogy elesett az augusztus hó
16—21-ig és 22—31-ig érvényes előnyáraktól,
de gabonáját egyáltalán elszállitatii nem
tudta s igy pénzhez sem juthatott. Egésze/l
méltányosnak találjuk tehát azt a kívánságot,
amely a dunántull gazdik köréből indult ki,
hogyha már a Dunánlulra vouatkozólag az
előnyárak egyoldalú meghosszabbítása nem
volna lehetséges, ugy mindenesetre azok érvénye
kiterjesztessék legalább is azokra a
tételekre, amelyek az augusztus hó 16—31 ig
terjedő időközben eladásra felajánltattak, illetve
már tényleg el is adattak, de szállításuk a
forgalmi korlátozás miatt nem volt lehetséges.
Bodega megnyitás- Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyei létesített, ahol igen olcsón (1 Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1\'20 fill.)
lehet friss ételeket venni. JégbehQtött sör,
bor és ásványvíz.
ft polgárőri szolgálat. Ma, péntek este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Kohn Samu, Véber Ferenc, Horváth sánta
József, Horváth György, Stocker Ferenc,
Fábián Sándor, Maitz József, Jászai Lajos,
Csányi Elek, Csányi József, Katona István,
Török Ferenc, Sardi Géza,»Perger Béla, Kalmár
Henrik, Ternai István, Szűcs Ferenc,
Horváth mikó Péter.
e-
Felelős szerkesztő: GOrtlsr I s t v á n .
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉKI mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANJAL mflórás éés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Naponta előadat
(u| r f l» n l• a MOZaÓKÉP-PALOTA Rozfonyl-nté. Ttltfon25S
Szept 9 ét 10. Csütörtök és péntek A rejtélyes
koporsó nagy bűnügyi dráma 5 felvonásban.
Főszereplő: MARIÓ BONNARD.
És még két remek kiséró kép.
Előadások hétköznapokon 8 ét • órakor,
vaaár- é« ünnepnapon 3. 5, 7. • órakor.
Gépészt,
aki a malomszakmában jártas azonnali
belépésre keres a sormás!
malom tulajdonosa. Megegyezés a
helyszínen.
flntispora-Vita
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antlspora-Vlta\'
az összes vetómagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegeted búzának csávázására a legmegfelelőbb
> igy a mezőgazdaságban
= = = 3 nélkülözhetetlen. —
K i l ó j a 1 k o r o n a 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
SCÜWARZ & TAUBER
•afyltrtslMlftk lio ykiiluii. I
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas Pécsi Tettye Forrásvíz o legkellemesebb izfl asztali és borvíz.
Állandóan palackcserével kaphatú
s l$y háztartásban a legolcsóbb.
PtotArualtAs Nagykanizsám
r lüsze; (s csemege
kereskedésében, z
4. Óidat. ZALAI MlKLAP 19tb. szeptember 10
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáli és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• felfrissítettem. -
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirO Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemQ
fehérnemfleket ::
===== A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgy közönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Goltfbersernl
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
M M ? D I Í 2 T T U K * I
A V I L Á G S T !
fbrnmm
Vezérképviselet:
GUTEKBEHG NYOMDA: IUTUIIZU.
festi otíloioio
Hafiykonlzso, Hafiyar-u. 23
bODl J külföldi faerczés
múNúny ntúsiatok feitéie.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
MQvészi s z i nérzékQnk
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk t 11
GUTENBERG NYOMDA V
NAGYKAN BZS A
Csengery-ut 7. sürgönyeim:
^ám^y Gutenbergnyomda
•• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
• Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiad<itulajdono»nil Gutenberg-nyomda Münz ta (Joldberger) Nagykanl
III* évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 11. szombat 2 0 0 . szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
* l 6 > l a » t * « \' «r«k» Helyben háihoi borJva l bora I K.
«C7M txÁm 6 Hlléf Vldélrrc. po*Un . . 1 hóra 1*50 K.
Nyllttör CM Hirdetésen megállapított Arak azorlnt.
Alapította:
Or. H A J D Ú G Y U L A .
Kiadóhivatal: UuienberR-nyornda C««ngery-ut 7.
Teltfon: Sxcrt<«» « 41. Kiadóhivatal 41.
A rokkantakért. A háború most a legfőbb gondunk.
Ma egyetlen gondunk volna, akkor is
gondoskodnunk kellene a rokkantakról,
mert ezzel Is elősegítjük a győzelmet. A
hadbavonulók harckészségét, a harctéren
küzdők önfeláldozását fokozza az a tudat,
hogyha megcsonkulnak, nem jutnak
koldusbotra, hanem biztos és tisztességes
megélhetésre számithatnak.
Ez a politikai szempont. A jog pedig
azt mondja, hogy a haza tartozik azok
ellátásáról gondoskodni, akik a haza
védelmében váltak keresetképtelenné.
Mindezeken fölül az emberiség szava
parancsolja, hogy lehetőleg helyrehozzuk
minden következményével együtt azt a
kárt, amit hőseink testi épségükben szenvedtek.
Oly nagy és szent kötelesség ez, hogy
csak az állam és társadalom egyesitett
buzgalma teljesítheti. Az állam már megtette
a magáét. fLgy minap kelt miniszterelnöki
rendelet m. kir. Rokkantügyi
Hivatalt létesit. Ennek az uj hivatalnak
a feladata a magyar szent korona birodalmának
egész területén egységesen
irányítani, szervezni és igazgatni a csonkított,
béna és beteg katonák ügyeit.
A cél az, hogy a rokkant, amennyire
lehetséges, visszanyerje korábbi munkaképességét,
vagy ujat nyerjen az elveszített
helyébe; ha pedig nem lehet,
akkor se lásson szükséget.
Ebből a célból a Rokkantügyi Hivatal
elsősorban intézeteket állit, állíttat és
vezet Uókezelö gyógyintézetei és mesterséges
testrészeket előállitó műhelyei
lesznek azzal a rendeltetéssel, hogy a
rokkantak testi épségét a lehetőség határain
belül helyreállítsák. Rokkant iskolák
általános ismereteket, gyakorlati
és főként ipari kiképzést nyújtanak a
rokkantaknak. Törekedni fognak őket
korábbi foglalkozásukra újból begyakorolni
s ha ez nem lehet, uj foglalkozásra
tanítani.
A Rokkantügyi Hivatal gyönyörű hivatása
azonban itt még nem er véget.
A rokkantakat az utógyógyitás és kiképzés
után keresethez juttatja, a munkaképtelenek
is elhelyezi, .a társadalmi
uton elhelyezkedéshez jutottakat is gyámolítja.
Természetesen felügyeli és irányítja
a magánosok, egyesek és jogi
személyek által létesítendő rokoncélu
intézeteket is. Végül gondoskodik a kiadások
fedezetéről.
A Rokkantügyl Hivatal elnöke maga
a miniszterelnök s ez már magában véve
is biztosítja az eredményes működést.
Az. alelnök Klebelsberg Kunó gróf vallás-
é,s közoktatásügyi államtitkár, —
és ki fannak nevezve a többi tisztviselők
is és már meg is kezdte működését
a legnemesebb hivatásu hivatal.
Az állam tehát megtette a magáét.
Most a társadalmon a sor. A mi lelkes
társadalmunk eddig megható gyöngédséggel
és áldozatkész szeretettel tette
magáévá a rokkantak ügyét. Világért se
higyje azt, hogy most ez a nagy ügy
egészen csak az államé; hiszen ilyen
gondolkozással mi, az épek jutnánk az
állami tevékenység révén a rokkantak
rovására nyereséghez! Csakis az állam
és társadalom vállvetett buzgóságával
lehet igazán hatásos az a mozgalom,
amelynek nemzetgyarapitó célja minél
több polgártársunkat adni vissza a békén
viselhető munkás életnek s nyomorát
és gondját enyhiteni azoknak a testvéreinknek,
akik testök drága épségét áldozták
miérettünk és magyar hazánkért I
A világháború.
— fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. - - - - -- A felszabaduló keletgalicia
Rovnó előtt.
Sajtóhadiszállás. Keletgalicia legszélső
keletén már csak igen gyéngén tartják
magukat az oroszok, a ^Tarnopol és
Trembovla városok közötti frontszakaszon
ugyan ellentámadásokat is kezdettek
tegnap, de mindegyre lanyhábbá váló
támadásaikat most már igen fölényesen
vertük vissza. Tüzérségünk a tarnopol—
trembovlai vasúti vonalat állandóan tűz
alatt tartja.
Wolhyniában a tegnapelőtt elfoglalt
Dubnón tul gyors tempóban halad előre
offenzivank, mely már az orosz várháromszög
harmadik várának, Rovnónak
előállásáig jutott előre.
Téli idő Galíciában.
Mennek kifelé az oroszok.
Sajtóhadiszállás. Galíciában mintha az
idén nem is szándékozna ősz lenni, a
mult heti meleg nyári napok után ma
már valósággal téli az időjárás az egész
galíciai harctéren. Nemcsak havazott
már a Szereth melletti fronton, hanem
annak egyik-másik pontján valóságos
hóvihar tombolt tegnap és tegnapelőtt.
Mindez azonban nem akadályozza csapatainkat
abban, hogy lankadatlan energiával
támadják a kétségbeesetten védekező
oroszokat. Erdélyi honvédeink offenzívája
egy-két nap alatt az utolsó
oroszt is ki fogja űzni Galícia területéről.
Az oroszok sikertelenül kísérelték meg
a Dnjeszter és Bug között elterülő mocsaras
terület elárasztását, hogy ezzel
megakadályozzák rohamos előretörésünket.
Offenzivánk az uj akadályok dacára
is feltartóztathatlanul halad s ezzel
szemben az orosz hadsereg erkölcsi
ereje teljesen megtört s hadvezetőségüknek
is minden igyekezete most már
.csak a trón és a tüzérség megmentésére
irányul.
Uj éra Oroszországban.
Stockholm. Az orosz zsarnoki kormányzat
megszemélyesítőjének, Nikolajevlcs
nagyhercegnek bukása után nemcsak
az orosz hadsereg vezetésében,
hanem Oroszország alkotmányos életében
is, ugylátszik, egészen uj korszak
fog kezdődni. Mint Pétervárrál jelentik
ugyanis, az orosz liberális block 11 pontban
követeli koalíciós kabinet alakítását
és a forradalmi viszonyok megszüntetését,
a politikai és felekezeti bűnösök
szabadon bocsátását, Lengyelország
autonómiáját, a zsidók szabad letelepüléséről
szóló tilalom felfüggesztését, barátságos
politikát Finnországgal szemben,
a parasztok jogegyenlőségét és a
végleges és teljes alkotmány törvénybe
iktatását.
A Dardanellákért
úrlúsl erőfeszítés készül
Lugano. A római Tribuna jelenti,
hogy az angol, francia és olasz
szövetségesek félmilliónyi szárazföldi
sereggel óriási erőfeszitétre
készülnek, hogy elfoglalhassák a
Dardaneilákat és ezzel a háború
mérlegének az antant javára való
eldölését kiforszirozzák.
A bolgár és görög
hadgyakorlatok.
Chiassó. A milanói „Seara" jelenti
Rómából, hogy a bolgár hadsereg idei
hadgyakorlatai e hó végén a szerb és
görög határon (1) fognak megkezdődni.
— A görög hadgyakorlatok ugyanakkor
a^ uj és régi Görögország területén fognak
lefolyni és pedig több ir.int százezer
főnyi katonaság belevonásával.
2. oloa\'. ZALAI H RLAP 1:15 szeptember 11
Rosszak az olasz ágyuk.
Lutjanó. Az olasz nehéz tüzérség 28
centiméteres ütegei aránylag rendkivül
hamar (elmondták a szolgálatot és
csöveik gyakran repednek meg.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: A Rownótól nyugatra terjedő
területen küzdő orosz haderőket a Stubiet
szakaszon lul vetettük vissza. Zalosce
elől előretörő csapataink az ellenséget Zbaraz
Irányában szorították vissza. Tarnopolnál
osztrák-magyar és német zászlóaljak több
orosz támadást vertek vissza. Szövetségeseink
elfoglalták Bucniow falut. A Sereth középső
folyásától nyugatra ujabb ellenséges erősítések
léptek harcba. A harc ott hevesen folyik.
A Sereth torkolatától keletre és a besszarábiai
határon csend uralkodik. A Litvániában küzdő
cs. és kir. csapatok a Jasiolda és Orla széles
mocsárterületen teljesen áthaladtak és harcok
között elérték a Rozanylól délkeletre elterülő
vidéket.
Olasz hadszintér: Tegnap délután és este
az olaszok a tolineini hidfő ellen több heves
támadást intéztek. Mint minden alkalommal,
most is súlyos veszteségeik közt vetettük
vissza, amint akadályainkhoz értek. A doberdói
szakaszon csapataink az ellenség szokásos
közeledési kísérleteit minden egyes esetben
visszaverték. Az általános helyzet változatlan.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfóltadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Souchezlól északra egy
előretolt francia árkot elfoglaltunk és betemettünk.
Az árok védői néhány ember kivételével,
kiket elfogtunk, szuronyharcban elestek.
A Vogézekben közel állásaink előtt a
Schratzmaenlen és Hartmannsweilerkopfon
levő árkokat rohammal elfoglaltuk. Két tisztet
és 109 főnyi legénységet elfogtunk, 6 gépfegyvert
és egy aknavetőt zsákmányoltunk.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : A Friedrichstadtól dé\'keletre és
Wilkomierz mellett lefolyt ütközetekben, osztagaink
néhány száz oroszt elfogtak. Egyébként
a helyzet a Ke eti-tenger és a Nyemen
melletti Merec; közt lényegében változatlan
Skidelnél és a Lelwtauka szakaszon a harc
még folyik. A Pieskinét emelkedő magaslatokat
elfoglaltuk. A nap folyamán 1100 oroszt
elfogtunk és 7 gépfegyvert zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja
Olszen.tkat elfoglalta. Mackensen tábornagy
hadcsoportja: Üldöző oszlopaink közelednek
a kossowi pályaudvarhoz (a Kobrin—Mllosvidy
felé vezető uton). A Pinsk felé vezető
vasútvonal mindkét oldalán elértük a Fulatyeze—
Oraierc vonalat.
Délkeleti hadszíntér: A német csapatok az
oroszokat kiverték Buchiowból (a Sereth
mentén. Tarnopoltól délre). Buchiowtól délnyugatra
és Tarnopot mellett heves ellenséges
támadásokat visszavertünk.
A miniszterelnökség sajtóosztályu.
Irja: OAci Dcafter.
II.
CÍMRE OOYELNI TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás éés tátszerésa uj Üzlete, ahol kitűnő
liadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kljavit. —
(Csillaghullás. — Az ezred második
aranyérme. — Laboda zászlós. — Negyvennyolc
seb egy lábszáron. — Utazó
negyvennyolcasok. — Az ágyuvigéc.)
Pilsen. 1915. szept. 1.
No. elég volt. Játszunk valami mást. A mi
legnagyobb szenzációnk most Rátz Oltó előléptetése
kapitánnyá, ami külömben Kanizsán
sem ujiág, mert olvastam mir a .Zalai Hirlap"-
ban is s otthon Valószínűleg még előbb
olvasták a katonai hivatalosban. Nem azért
szenzáció, mintha csodálko\'nánk rajta, hogy
kapitány lelt, hanem mert mi, akik szeretettel
vesszük öt körül, bármennyire örülünk is a
kitüntetésnek, amely ezzel a tüneményesen
gyors előléptetéssel érte: ilyen hamar mégsem
várluk s valószínűleg ő se. Az ilyen
gyors karriérek még a vezérkarban sem
mindennapiak s eddig csak főhercegek példái
szoktattak bennünket az ilyesmihez. Trónörökösünk
például csak kevéssel volt fiatalabb,
mikor elnyerte e rokonszenves rangot, (amely
rokonszenvességben mindjárt az önkéntes
káplári és a kadéti zsarzsi után következik.)
Miután azonban Rátz kapitány ur nem lóherceg,
előléptetésében kivételes érdemeinek
jutalmát kell keresnünk és mindnyájunk
őszinte öröme, hogy ezredünk e szimpatikus,
fiatal tisztjének egyéni értékét, és kitűnő
szolgálatait ilyen ritka méliányosságu elismerésben
részesítették. Sajnos, sokan vannak
az ezred tisztjei között, akik egyáltalán nem
mondhatják, hogy hasonló méltápyossággal
találkoztak volna, bár szintén megszereztek
erre minden érdemet.
őszinte megelégedést keltett Révész Jancsi
hadnagyi előléptetése is. aki most az ezred
.legfiatalabb hadnagy" ának poétikus méltóságát
tölti be. Fájdalmas csapással sújtott
szüleinek bizonyára szo\'gát.tt némi vigaszt
fiuk e kitűn\'etése s ezért általános örömet
kelthetett az előléptetés hire Kanizsán is,
ahol aggódó szeretettel és mélységes részvéttel
Övezi körül mindenki c kedves család
tagjait.
Qreinet liadnagy ur után, aki már a harctéren
van, most méy egy aranyérmes hőse
van az ezrednek, a fiatal Laboda zászlós
személyében. Hogy e ritka és kivételes kitüntetés
ezúttal is méltó és érdemes helyre jutott,
azt fölösleges bizonyítani azoknak, akik
a délceg zászlóst ismerik és szeretik s bizonnyal
ezen a nézeten lesznek azok is, akik
előtt személye ismeretlen, ha elárulom, hogy
lelkes, fiatal mellén tnár a kis és n ^ y ezüstérem,
sőt a bronzérem is ott díszlik a szürke
zubbony felett. Ma. amikor az egyéni hősiességet
egyre többen és folytoa gyakrabban
döntögetik a kétely kalapácsával, jól eső
szeretettel állapo hiúk meg a fiatal hős előtt,
aki törzsökös magyarságával ékesszólóan hirdeti
a mult harcierényeinck újjáébredését.
Egyáltalán nem öröm, hogy a magyarságnak
újból bizonyságot kellett tennie az ősi erények
épenmaradásáról és azt hiszem szívből
kívánjuk mindnyájan, hogy a minél előbbi
béke után sohase csillogtassuk többé másutt
képességeinket, mint a gazdasági és kulturküzdelmek
terén: de ha már el kellett fogadnunk
a háborút, büszkén hivatkozhatunk derék
hőseinkre. Valószínűleg sokan vannak még,
akik nem kaptak aranyérmet, bár nemkevésbé
voltak hősök s Laboda zászlósban ez ismeretlen,
szerény és névtelen hósök egy szemeink
elé bukkant képviselőjét árasztjuk el
minden szeretetünkkel és elismtrésünkkel.
Érdekes emberrel ismerkedtem meg a napokban,
egy fiatal, soproni kadétőrmesterrel,
aki bizonyára világrekordot állított föl sebeinek
számát tekintve. A kadét, — a nevét
nem Írom ki, mert nagyon szemérmes fiu, —
pontosan 24 golyót kapott, mind a jobb felső
lábszárába és mind egy gépfegyveitől. Valamennyi
golyó más más uton fúrta keresztül
a hust s negyvennyolc sebhelyet okozott,
de szerencsére csupán egy golyó horzsolta
könnyen a csontot. Egy évig feküdt betegen,
augusztus 23 án sebesült meg, most már teljesen
egészséges, az izmok kifogástalanul
működnek s a kadét már azzal a tervvei
foglalkozik, hogy a szeptemberi menetzászlóaljjal
ujbó| a harctérre megy, mert kevesli a
48 sebhelyét. Ez nem rosszhiszemű lódítás,
csaknem egy órán át ostromoltuk többen,
hogy tegyen le erről a tervéről, hiszen már
elegei kapott a háborúból, de a 48 sebhely
legitim tulajdonosa hajthatatlan. A gépfegyver,
amely 24 golyóval tisztelte meg öt, négy jó
bajtársát ölte meg mellette és sokat megsebesített,
kit súlyosan, kit könnyebben. Az egész
egy roham közben játszódott le. A kadét mikor
a sebeket megkapta, hirtelen összeomlott,
mintha a lábait kilőtték volna alóla s két óra
hosszat feküdt mozdulatlan és eszméletlen,
amig a szanitécek ráakadtak és hátravitték. A
háboru nagy mozgófényképéből ez csak egy
kicsi film-részlet, de azt hiszem hiba lett
volna föl nem jegyezni. Még csak annyit,
hogy a soksebü hőst az ezüstéremmel tüntettek
ki.
A 48 asoknak ujabban egyik legkedvesebb
időtöltésük az utazgatás. Persze nem ugy és
nem oda, ahová ók szeretnék, hanem kötött
menetlevél szerint. Aminek nagyon egyszerű
a módja. Skodáék ugyanis, akik pompás teljesítményeikkel
hatalmasan előmozdították diadalmas
offenzivánk sikerét, majdnem naponta
útnak lndi:anak a harctér valamelyik pontja
felé egy egy ágyuszállitmányt. Bukovinától az
olasz harctérig mindenfelé utaznak fnnen e
kedvés és minden borzalmasságuk ellenére
is rokonszenves szörnyetegek, amelyek mellé
kíséretül egy-egy fegyveres és megbízható
embert szoktak adui. A 48-asok, akik szeretik
az utazással járó változatosságot, sűrűn vállalkoznak
erre a hálás feladatra, amely egyéb
kellemességein kivül három korona rendkívüli
napidíjjal is jár. Különösen az idósebbik
Berke fiu, akit jól ismernek Kanizsán, utazgat
sokat mostanában, valósággal ágyuvigécnek
csapott föl. Ezek az ágyuk ugy
szemre, — láttam néhányat belőlük, — korántsem
olyan rettenetesek, mint hinni lehetne.
Csillogó, csinos külsejükkei inkább valami
hatalmas, de békés játékszernek látszanak.
Nézve őket, eszébe sem jut az emberntk,
hogy rombolásra és vérlenger árasztására
alkotódtak.
A napokban Pilsenbe érkezett a kedves,
mulatós és mindig vidám Oszlányi főhadnagy
ur is, bajtársainak és tisztelőinek igaz örömére,
amely örömben hasonló őszinteséggel osztozik
a pilseni korzó, — a Bűmmel, — hölgyközönsége.
Még előbb jött meg a lányosarcu
Richter főhadnagy, aki ha nem lenne hivatásos
katonatiszt, a rajzolásból is nagyon szépen
megkereshetné a kenyerét. Sajnos, ujabban,
ugylátszik szakitott ezzel a szép és finom
passziójával, pedig Kanizsán valaha szörnyű
j<^at mulattunk illusztrált harctéri levelein.
Külömben a régi szeretettel küldi üdvözletét
neked, öreg Csicsám. (Folyt, köv.)
1915. szeptember 11. 3 oldal.
HÍREK.
f i x egrvsaegl felsőkereskedelmi iskola
uj Igazgatói*. Közöltük. hogy a zalaegerszegi
állami felsőkereskedelmi Iskola érdemekben
megőszült igazgatója, Schmldt Józset szeptember
hó elsejével nyugalomba vonult. Utódául
az intézet igazgatói székébe a kultuszminiszter
tegnapelőtt Dtrszlb Béla szegedi
állami felsőkereskedelmi iskolai tanárt nevezte
ki a VII. fizetési osztályú javadalmazással.
Károlyi Leona — postamesternő. Ki ne
emlékeznék Nagykanizsán Károlyi Leonára, a
Kövessy-szintársulat egykori jeles primadonnájára,
aki éppen kanizsai szereplése idején
bizonyította be, hogy az ország legelső primadonnája,
amikor a fővárosi Klrályszinházban
a primadonnák versenyén, amit a János
vitéz címszerepében rendeztek, az első dijat
vitte el és hozta haza Nagykanizsára. A legforróbb
hangulatu és legőszintébb sikerű szinház!
esték hősnője csakhamar férjhezment, de
nem találva meg a színpadon kivül keresett
boldogságot, elvált férjétől ét — újból férjhezment
s alig két év múlva újból — elvált
második férjétől is. Közben eljárt as idő, s ha
visszamehetett volna is Károlyi Leona a szin*
padra, primadonna már nem igen válhatott
volna belőle\', az pedig mindennél keserűbb
fájdalom lett volna rei nézve, ha az első sorból
a második, vagy tán a harmadikba kell
i l l nU ott, ahol egykor ő volt a királynők királynője.
Szóval két rosszul sikerült házasság
után nem lelt újból színésznő Károlyi Leontin,
hanem elment — postamesternőnek. Egy bámulatra
méltóan energikus elhatározással beiratkozott
Orosházán a postatanfolyamra, ahol
a minap sikeresen levizsgázván, most már
várja postamesternővé való kinevezését. S
Károlyi Leona nemsokára valami csendes kis
faluban meghúzódva fog visszagondolni tapsorkánokra,
vlrágesókre, kocsiból kifogott lovakra
és bizonyára boldogabb lesz, mint
bármikor volt egész életében.
fl holnapi footballmérkőzés. Nagy előkészületek
folynak a holnap délután a katonaréten
rendezendő nagy népünnepélyre, melynek
legértékesebb pontja kétségtelenül a footballmérkőzés
lesz, mely a 20-as honvédönkéntesek
és a nagykanizsai Tornaegylet csapatai
között fog végbemenni. Az önkéntesek
játékoscsapatának kapusa Hajdinyák Sándor
lesz, a hátvédei: Bálint Béla és Horváth
Oyula, a fedezetek: Halász Kálmán, Orézló
Lajos és Bödecs Károly, a csatárok ; Fischer
Dezső, Orassy Béla, Sallér István, Szalai Dénes
és Fétcr Jenő, a tartalékok pedig Simon
Oéza, Tokos József, Dieber Rezsó és Völgyi
Zoltán lesznek. — A Tornaegylet tagjai közül
riszt vesznek a mérkőzésben Wenczel (kapus),
Vilcsek és Szentey (hátvédek), Feigl, Krámer,
Fölkér és Briglevics István (fedezetek), továbbá
Baumgarten, SzQcs Ferenc, Oelsler Oyula és
Péter József (csatárok). A bíró szerepét Túri
Jenó tart. 20 as honvéotőhadnagy, a kitűnő
tóvárosi sportember tölti be, aki békésebb
időkben gyakran végezte az Országos Footballszövetség
versenybírói tisztét. Ugy a nagyszerű
mulatságnak ígérkező népünnepélyen,
mint a footballveiseny alatt mindvégig a katonazenekar
fog koncertezni.
Főgimnázium, főreáliskola, kereskedelmi
női tanfolyam tárgyaiból magántanulókat előkészít
Rácz Lajos oki. középiskolai és áll.
polgáriiskolal tanár. Ugyanott gépitástanjolyam
egyenkénti oktatással. Cim: Csengeri-ut 1. sz.
1L emelet.
fl nemzeti áldozatkészség jelvényei
Nagykanizsán. Zalavármegye al.spánja mintegy
100 drb diszes jelvényt küldött le Nagykanizsa
városához értékesítés végett A paizs
alaku jelvényt, mely finom mQvü emailból és
egy kis relieflovasszobrocskából áll s körletén
a .Nemzeti áldozatkészség szobra" felírást
viseli, a magyar képviselőházban székelő
országos bizottság készíttette, hogy ennek
elárusitásával Is növelje azt az országos alapot,
mely a háború legszentebb céljait szolgálja.
A pompás jelvény, mely minden férflkabátnak
és női blúznak egyformán disze
lehet, Nagykanizsán a Csengeri-ut 2. szám
alatti hadsegélyrő hivatal árusltja darabonként
2 koronáért. A jelvény a Hadsegélyzó kirakatában
a maga valóságában megtekinthető.
Adományok a Jóléti Irodának. A nagykinizsal
Központi Jóléti Iroda kimutatása :
Reichenfeld Oyuláné és Kőröshenyi Piroska
Piroska gyűjtése a helybeli hősök síremlékére
: Köhler Testvérek 5 K, Hajdú Sándorné
1-40 K, N. N. 2 K, Fischer Károlyné I K,
özv. Nagy Józsefné 20 fiit, Zvetkó Ferencné
40 flll., Totola Lajos I K, özv. Lengyel Lajosné
1 K, Matán Ödön 1 K. Horváth lstvánné
2 K. Olvashatatlan 20 fill., Sabján Terka 60
f i l l , Sermán asztalos t K, Szattler Jenó 40
fill., Zadulbanszhyné 2 K, Ország Kálmánné
2 K. Brunner Mihály 40 fill., Szegő Oyuláné
5 K, Verhás Ousztávné I K. Oroszvári Lujza
2 K, Sziger Istváoné 2 K, Kaufer József 50
flll., Plchler József 1 K. Neuzémé 20 fill.,
Fitz Oyula I K, Httzelberger Oyörgy I K,
Olvashatatlan 1 K. Kabos és Böhm 2 K, dr.
Rotschild Samuné 2 K, özv. Hofmanné I K,
Rácz Jutls 20 (ül., Krausz Jakabné 1 K, Fitos
Gyula 5 K. Meiczer Jakab 2 K, Olvashatatlan
l K, Roth Laura I K, dr, Ooda Lipót 2 K.
Hogyan ölel a hazatért zalai harcos ?
Tragikomikus eset történt a minap egyik
közeli községben. A napokban teljes egy évi
távollét utin hazatért a harctérről egy 4S as
baka. Pilsenból két hétre hazaereszteiték, hogy
a gazdaságban egy kicsit körülnézhessen.
Hazaérkeive a viszontlátás örömében olyan
hévvel ölelte meg a felesegét, hopy annak
egyik bordája eltörött s most ágyban fekvő
beteg. Hej, de sok mindenféle fajtája is van
a hazáén való szenvedésnek I
Bodega megnyitás- Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (t Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora t\'20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor. és ásványvíz.
A polgárőri szolgálat Ma és holnap este
az alábbi polgárőrök lógnak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Szombaton:
Sinkó Károly, Hirsch Oszkár, Sidó Lajos.
Borbély József, Horváth László, Kovács Oyörgy.
Allesch József, Gumilár Kálmán, V t h Ferenc.
Ofenbeck Károly, Egry Oyula, Halász Ödön,
Büki Sándor, Pint József, Kulcsár Boldizsár,
Orbán János, Vellák Lajos, Oodinek József,
Vasárnap:
Nikicsei József, Oábor István, Bencze Sándor,
Steinilz Oyula, Varga Sándor, Eisinger
Aladár, Artner Sándor, Sárecz Oyörgy, Borbély
Lajos, Krausz Lipót, Radl József, Katona István,
Páll János, Szűcs Ferenc, Fischer Ignác
Deutsch Pál.
Maponta előadat
(UI r aJP n i• a MOZOÓKÉP-PALOTA Rozfonyt-uU. Ttl«fon2W
Szeptember 11., 12. szombat vasárnap
flz elcserélt
gyermek
nagy életkép 4 felvonásban.
Bandi meg a figyelmetlen vendég
humoros. Ivangorod várának dicsőséges
elfoglalása háborús aktualitás.
ElAadátok hétköznapokon 6 éa 9 órakor,
vasár- és finacpaapon 3, S, 7, • órakor.
i
Szabadalmazott és töivényesen védett
lar » r r
« sa
L
= -flntispora-Vita
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antispora-Vita\'
az összes vrtömagfélék. de első sorban
az flsrrtg által hazánkban állandóan
fenyegrteit búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
. , i i nélkülözhetetlen. =
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusítók
SCIiWARZ * TAUBER wykirakittk liuliilna
Ariakozzink i B i M i m k !
B&flg; 1
J ú n ú n w és fertőző betegségek elles
legbiztosabb óvszer oz erősen szénsavas Pécsi lettje Forrásvíz o legkellemesebb IzD asztali és berviz.
Állandóan palackcserével kapható
s Iiy háztartásban a IeiolcsóbL
PöslArusltAs Na*y*
faszer és csemege
kereskedésében, n
Felelős szerkesztő: Gürtlar István.
Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
4 ;nidai. ZALAI HlKLAM
Tisztelettet értesítem a mélyen tiszjteüt
hötyyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 ev óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
> felfrissítettem. *•=»=
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
Vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. :;
= A legfinomabb áruk! ==.=-=
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel gOltíBÉMernÉ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér l. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
I9i3. szeptember l l.
ftslfi vállalata
HniyKDnlzsii, ílosyuMi. 23
•as^DOfóasi
Vezérképviselet:
CUTEXBE8G KYOMOA:: METUIISL
honi S külföldi faerezés már^oy utánzatok festése..
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I f I
B* B^B^Ct^B^ Ti Ti
HIRDETMÉNY.
Alulírott pénzintézetek kölcsönös megállapodás alapján a betétkamatlábat
folyó évi október hó 15-töl kezdödöleg
4/2%-ra szállították le,
a miről a nagyérdemű közönséget ezúttal tisztelettel értesitik.
A betéti kamat adót ezután is maguk az intézetek viselik.
Nagykanizsa, 1915. évi szeptember hó 9-én.
Néptakar&kpénztár r. t.
Nagykanizsán.
Zalameíyei Gazdasási
takarékpénztár r. t.
Nyomatott a kiadótulajdonosnál üutenberg-nyomda Münz és üoldbertfcr) Natykanlzsa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 13. hétfő 2 0i8 . szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
ftieria»té»l * r U i Helfbvo háxiiox hordva I bóra 1 K.
C c j M u á m 6 fillér Vidékre, poctAa . . 1 hóra 1*90 K.
Nyllttér nli datéxrk megállapított arak »ierlnt.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Ontenbcrg-nyoMda C»em«ry-ot 7. ttAm.
TeUtont Sierke«H<W« 41. Kiadóhivatal 41.
Mim. Mindenki észrevehette, hogy mialatt
a\'központi hatalmaknak úgyszólván valamennyi
idegszala megfeszült, egyetlen
idegük, az, amely Románia állásfoglalását
tartotta számon, lassankent kikapcsolódott
a közhasználatból s hovatovább
egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítottunk
ennek az állásfoglalásnak.
Am amennyire feltűnő ez a körülmény,
annyira természetes következménye annak
az érthetetlen magatartásnak, melyet
Románia közvetlen szomszédságában
tajtékzó háború közepette tanusitott.
Ez a magatartás ugyanis Románia
minden érdekével s a nemzetközi politikának
hozzá kapcsolódó minden előzményével
elfentétbe helyezkedett. Mert
ugyebár Romániát földrajzi helyzete: a
túltengő szláv környezet s a rokon népfajok
távolsága kezdettől fogva, aminthogy
évtizedeken élt Is vele, a központi
hatalmak barátságára utalta. Ugyanezt
az irányt diktálták a dunai királyságnak
azok a szomorú tapasztalatok is, amiket
Oroszország részéről szerzett, amely kihasználta
s azután egyszerűen kijátszotta
— Besszarábiából. AZ az eshetőség pedig,
hogy a Boszporus és a Dardanellák
Oroszország hatalmába kerülhetnek,
amiért az entente hatalmak már annyi
áldozatot hoztak s ami a román kereskedelmi
és gazdasági érdekeket teljesen
kiszolgáltatná megint csak Oroszországnak,
mint valami elemi veszedelem lóg
Románia jövője fölött.
Nos ezek a körülmények egytől-egyig,
mint legvitálisabb érdekei azt parancsolták
Romániának, hogy a tétlen néző
szerepét levetkezze magáról s homályos
semlegességéből kilépve érdekei védelmében
a központi hatalmak mellé álljon.
Es még inkább akcióképességéről kellett
volna meggyőző bizonyságot tennie,
annak a vezető hivatásnak érdekében,
melyet a bukaresti béke óta a balkáni
államok között imperative magának vindikál.
Ehelyett a háború kitörése óta egyedül
Románia volt, amely az összes Balkán
államok közül a legrejtelmesebben
viselkedett s állásfoglalására nézve mindenkit
teljes bizonytalanságban hagyott.
Nincsen benne tehát semmi különös,
hogy a központi hatalmak az Idők multával
minél csekélyebb érdeklődést tanúsítanak
Románia elhatározása iránt,
amelynek kedvező pillanatát az ország
vezető férfiai Immár annyiszor elhalasztották
és amelynek perdöntő leientőséget
tulajdonítani most, jamikor igaz
ügyünk, hadi készültségünk és SZÍVÓS
kitartásunk végre az egész vonalon nekünk
biztosította a fölényt, valóban már
alig lehet. Jele az3 időknek, hogy az
)
entente nevében, amely pedig csodás
kitartással tömjénezett idáig Romániának,
a „Times" is a minap a balkáni fővárosok
közül Bukarestet jelölte meg,
mint amelyet jövendő számításaiból elsőnek
felejt ki.
Es ezenközben csodálatos módon ugy
alakul a helyzet, hogy a viszonyok
döntő súllyal nehezednek a Balkánra s
egyenesen rákényszerítik az odavaló államokat,
hogy végre már állást foglaljanak.
A földközi tengernek, szigeteinek
s a tengerszorosoknak uralma, a macedón
kérdés egyre ingerlőbb formát
öltenek. A depresszió a félszigeten mindenfelé
érezteti hatását s ugy látszik,
hogy alóla már Románia sem képes
kivonni magát. A kormányát legalább
már maguk a belső pártok szorongatják
színvallásra.
Végre megcsillan tehát a lehetőség,
hogy amit idáig érthetetlen módon elmulasztott
Románia, most tudatára ébred
életérdekeinek s keresi a kivezető
utat ferde és ellaposodott helyzetéből.
Nem hinnők, hogy oka volna emésztő
tépelődésekre. A mult tapasztalatai tisztán
megvilágítják követendő útját, amelyben
egyúttal jövendő céljait is a legkönnyebben
közelítheti meg.
fl VILÁGHÁBORÚ.
---- fl Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai tAvIratal.
Rounó előtt.
Sajtóhadiszállás. A wolhyniai orosz
várháromszög még orosz kézen levő
harmadik várához, Rovnóhoz lassan, de
folytonosan mind közelebb jutnak csapataink.
Az oroszok utolsó erősségük
megmentésére minden képzeletet meghaladó
erőfeszítéseket tesznek, de ennek
dacára is feltartóztathatlanul előretörünk.
A Stubielka szakaszon tegnap hajnal
óta óriási méretű álló harc van folyamatban.
Orosz kudarcon Tornopolnúl.
Sajtóhadiszállás. Keletgaliciában szünet
nélkül, éjjel-nappal tartanak az orosz
erőfeszítések, melyek azt célozzák, hogy
az oroszországi harctereken csökkenjen
a nyomá3, amit haderőink ott reájuk
gyakorolnak. Kétségbeesett rohamokat
intéztek fegnap az oroszok Tarnopolnál
és attól délre lévő hadállásaink ellen,
de csak nagyon kevesen juthattak közülük
drótakadályainkig, mert géppuskáink
egész tömegeket döntöttek közülük
halomra. Az összes orosz támadások
összeomlottak, de azok még mindegyre
folytatódnak.
Tengeren Riga ellen.
Stobkholm. A szentpétervári Távirati
Iroda jelenti, hogy az orosz felderítő
torpedók megállapítása szerint a németek
a tenger felől ujra nagy támadásra
készülnek Riga ellen.
Vége a duma-ciklusnak.
Stockholmé Az orosz képviselőháznak,*
a dumának történelmi nevezetességű
ülésszakát még e héten berekesztik és
az üléseket bizonytalan időre elnapolják.
Bulgária szövetségesünk.
A fiolíúr kormány röpirata.
Szófia. A bolgár kormány az öszszes
bulgáriai községekbe röpiratot
küldött szét, melyet több százezer
példányban nyomtattak ki. A röpirat
cime: „Melyik hadviselő csoporthoz
csatlakozzék Bulgária ?"
A röpirat kifejti, hogy Bulgária
öngyilkosságot követne el, ha nem
a központi hatalmakhoz, — Németországhoz
és Ausztria-Magyarországhoz
—• csatlakoznék. Bulgáriának
rem volna érdekei szerint való
a Dardanellák megnyitásánál közreműködni,
ami csak Oroszország
céljait szolgálná, Bulgária összes
céljai a német és osztrák-magyar
célokkal azonosak.
Az erdélyi románok.
Bécs. A „Morgen" cimű lap számadatokkal
teleszőtt nagy cikkben fejti
ki, hogy a monarchiában élő románok
a háború eddigi során igazolt hősiességükkel
bebizonyították, hogy nem akarják
magukat „felszabadittatni" és nem
akarnak okul szolgálni arra, hogy Románia
tévútra vezettessék.
Az antant Bulgáriához.
Luganó. A rónai Tribuna jelenti Szalonikiből,
hogy a négyesantant legujabb
jegyzékét ma adták át Szófiában a bolgár
kormánynak. (Hogy a történtek után
még mit vár az antant Bulgáriától, arra
valóban kíváncsi lehet mindenki. A szerk.)
:?.
A Zeppelinek pusztítása
Angliában.
Rotterdam. A Zeppelinek legutóbbi
angliai látogatásakor a léghajókról ledobott
bombák Londonban összesen 2oo
házat elpusztítottak. Nyugatanglia Jatmouth
nevQ városában 80 ház omlort
össze a légi bombák következtében.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Wolhyniában csapataink
Deraznónál a Ooryn és Dubnónál az Ikwa
folyón átkeltek. Tarnopolnál növekedett az
orosz támadások hevessége. Az ellenség a
várostól északnyugatra behatolt hadállásainkba,
elfoglalta Dolzanka falut, de a szomszédos
szakaszokról odasiető német csapatok és saját
honvédzászló.tljaink mindkét szárnyon oldalba
támadták az oroszokat, visszahódították
az előbb említett falut és az ellenséget újra
visszavetették hidfószerű hadállásaiba. Az oroszok
súlyos veszteségeket szenvedtek. Tarnopoltól
délnyugatra Is visszavertük előretöréseiket
A Strypa keleti partján, a Sereth
alsó folyásánál és a besszarábiai határon tegnap
csend uralkodott, Litwániában csapataink
elfoglalták a Kossowo közelében fekvő erősen
elsáncolt Szkuraty falut.
Olasz hadszintér: Mint vártuk, tegnap a
tengermelléki harcvonalon különösen annak
északi szakaszán a nagyobbarányu harcok
egész sora fejlődött ki. Valamennyi az olasz
támadások letjes balsikerével végződött. Jableniccal
szemben tüzelésünk menekülésszerű
visszavonulásra kényszeritettük az ellenséget,
hasonlókép visszavertük a Jaworcektől délre
elhelyezkedett olasz csapatok támadó próbálkozását.
A Vrsic szakaszon a harc egész napon
minden eddigit felülmúló hevességgel
folyt. St-pölteni osztrák honvédek kipróbált
vitézséggel verték vissza itt a támadást. Újra
szilárdan megtartottuk összes hadállásainkat,
melyek előterét olasz hullák borítják.
Hö/er altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nag) főhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Az aicvonal egy nagy
részén élénk tüzérségi tevékenység volt. A
Champagneban s az Argonnokban eredményes
robbantások nagy károkat okoztak. Az,
éj folyamán a londoni dokkokra és azok környékére
látható eredménnyel bombákat dobtunk.
Keleti hadszintér; Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: A Ditena és Njemen menti
Merecz közti fronton a harcok egyes helyeken
nagyobb terjedelmet öltöttek. Ujabb 1800
foglyot ejtettünk és öt géppuskát zsákmányoltunk.
A Jesivrg s a Njemen közt makacs harcok
egész nap tartottak. Az ellenség csak ma
reggel hagyott fel a további ellenállással.
Üldözzük. A Zclwraokh mentén az ellenség
vonalait több helyen áttörtük. Az ellenségnek
tizenhét tisztje és 1946 tőnyi legénysége fogságunkba
jutott és két géppuskát zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja
szoros együttműködésben Hindenburg
tábornagy hadcsoportjával. Jobb szárnyával
elfoglaltuk az ellenség állásait Zelwától
keletre. A Zelwankát Kosselénél is átléptük.
A hadcsoport 2759 foglyot ejtett és tizenegy
géppuskát zsákmányolt. Mackensen tábornagy
h«dcsoport|a: Csapataink a Pinskre vezető
ZALAI H KLAP
vasul mindkét oldalán támadnak. Egyes előállásokat
rajtaütéssel elfoglaltunk.
Délkeleti hadszintér: A német kötelékek az
ellenség további támadásait az oroszok súlyos
veszteségeivel visszavertük.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Ili.
(Egy kis beismerés. — A gond és a
gondolat. — Kanizsai álmok. — Hol él a
kanizsai ember. — A kanizsai gyermekek.
— Négy szőke gyermekfej. — A kis
táncosnő. — A négy éves cirkuszigazgató.
— A legfinomabb gyermekarc. — Egy
kis kék selyemslpka. — Sötét tervek egy
póni ellen.)
Pilsen, 1915. szept. I.
Ha az efajta .csevegéseket" a gondolat
rapszódikus csapongása és abszolút fésületlensége
teszi művészivé, akkor azt hiszem,
kivételesen értékes dolgokat produkáltam
cseh-kanizsal leveleimmel. Való igaz, hogy
tökéletesebb össze-visszaságot szántszándékkal
sem csinálhattam volna. De kérem kegyes
elnézésedet és engedelmedet, hogy tovább is
ilyetén módon csaponghassak a gondolat
tágas legelőjén, amely olyan pompásan álcázza
a gondolatlalanságot is.
Mert hallatlanul gondolattalannak érzem
magam egy idő óta, amiben nagy része lehet
annak is, hogy viszont gondtalannak egyáltalán
nem nevezhetem magamat. Már ugylátszlk,
hogy a gond és gondolat fordított
arányban viszonylatiak egymáshoz. Minél
több a gond, annál kevesebb a gondolat és
fordítva. Állításomat az sem cáfolja meg,
hogy ebben a kis szabályban határozottan
bujkál valami gondolatféle s most már csak
azt szeretném tudni, hol találok egy olyan
bolond akadémiát, amely valami díjjal honorál
ezért az ötletért ? Akkor mindjárt kevesebb
lesz egy gonddal, ami megint esik az elmélet
helyes voltát igazolja.
Felejtés okáért visszaálmodom magam olykor
a jó kanizsai időkbe, amikor még vidáman
pergettem szerény kis napjaimat a Makovicky-
cukrászda és az Arany Szarvas közötti
területen. Valójában ugyanis erre a szűk
területre szorítkozik a kanizsai kulturember
élete s csak igen súlyos és jelentós események
kényszerithetik arra, hogy átlépje e kis
világegyetem határait. Nem kevesebb kell
ehhez, minthogy elutazzon, hűvösre kerüljön
vagy még hűvösebb helyre kerüljön, ahol
nincs többé szabadlábrahelyezés; akkor kiballag
a vasúthoz, a fogházba vagy a temető
kertjébe. Valaminthogy az Arany S:arvason
tul sem megy tiszteséjes szándékkal a telivér
kanizsai, kivéve ha az Armuth bácsi müinlézetében
ak;ir látogatást tenni. Egyébként igazán
csak véletlen, ha e kis kört elhagyják,
nem beszélve azokról, akik a perifériákon
laknak.
E sorokat jelenleg egy csinos kis kávéház
asztalán irom, az ablakok a Radbttza folyócska
parti sétányára nyílnak, ahol a gyepágyak
között kanyargó utacskákon bájos gyermekeket
vezetnek a pilseni bonne-ok. Sok szomorúsággal
gondolok most a kanizsai csöpp
fiukra és csöpp lányokra, akiket annyira
szerettem és oly régen nem láttam. Vájjon
mit csinálnak, kiket szeretnek most ez elragadóan
bájos miniatűr-emberkék, akik valamikor
megtiszteltek puha és jól eső ragaszkodásukkal?
Különösen négy pompás gyermekfej, a
I. 15 szeptember 13
kis Schwarcz Bözsike, a Welser Miklós.
Bettlheim Viktor és Zerkovltz Endre ur szőke,
filigrán feje ragyog föl most előttem. Most
látom csak, hogy mind szőkék és mily kedvesen
szőkék, a gyöngéd arany legpelyhesebb
változataiban e rózsásangyal arcocskák, amelyeket
annyi szeretettel őriztem meg legédesebb
emlékeim között. S a többi is, a
gyönyörű gyermekek áhítatosan vidám koszorúja...
Vették-e észre, hogy Kanizsán szőke
a legtöbb gyermek ?
Sok semmi és mégis megható apróság jut
az eszembe. A csodálatosan becses kis táncosnő,
a Bözsike, aki némely drága alkonyaton
rokokó-bájjal invitált meg Arany Jánosutcai
lakásukba, hogy finom kis táncával és
ezüstösen csengő dalocskálval gyönyörködtessen,
amelyeket a komoly és előkelő Annle
kisért egy nyolc éves művésznő minden méltóságával.
Eszembe jut, milyen nyugtalan voltam,
amikor valami gyermekbetegség bántotta
és csillogó szemecskéit álnok láz homályosította
el. Aztán a táltos módjába okos Weiser
Miklós, akivel egy nagy nagy cirkuszt akartunk
alapítani s még akor is csak szeretni és
csókolnivaló volt, amikor némi gondterhelt
töprengés után dummer Auguszt szerepével
kinálta meg csekélységemet. Szentisten, ha a
felnőttek egy nap gyerekekké okosodnának
és komolyodnának vissza. Milyen más volna
ez a keserű világ .. Bettlheim Viktorban a
gyermeki szenzltivség példátlan kifinomodását
csodáltam. Milyen örömmel követtem egyszer
az Első Magyar épülő palotájának féligkész
kupolája mellől, az Irdatlan magasból, ahonnan
egész Kanizsát véglgláttam, bojtos, kék
selyem sipkácskáját, amint lassacskán tipegve
távolodott a napfényes korzón. Soha olyan
finom gyermekarcocskát nem láttam, mint az
övét. S Zerkovltz Endrére ma is meghatva
gondolok, milyen nagyszerű bizalommal avatott
féltett titkába, amikor egyszer a kis
Rosenfeld Berta póniját akarta elrabolni. Töredelmesen
bocsánatot kérek töle, hogy titkát
itt most igy elárulom. Mennyi körültekintéssel
és zsenialitással készítette elő e vakmerő és
kalandos tervet, hogy valóban szégyenkeznem
kellett találékony okossága előtt. Istenem...
gyerekek... Milyen szívesen hallgatnám őket
és sétálnék velük, árva kezemet abban az
ünnepi örömben részesítve, hogy puha, meleg
kacsóik baráti és gyöngéd szorítását élvezheti,
kéz a kézben. De mindez oly kieljen
messzeségben van most, mint a legbánatosabb,
legmeddőbb és legtragikusabb álmok.
Ime, cseh-kanizsai levelet akartam írni és
azon veszem észre magam, hogy ugy irok,
mintha Kanizsáról Pilsenbe kellene küldenem
e szerencsétlen írásművet. S az emlékek most
ugy előfogtak, hogy nem is tudom tovább
folytatni. Most a gyerekekkel játszom gondolatban
s türelmetlenül teszek pontot a levél
végére. Üdvözöl téged és Kanizsát barátod:
Gács Demeter.
Szolid hivatalnok fiatalember bútorozott szobit keres lehetőleg teljes ellátással egyszerű
családnál. — Ajánlatokat elm és ármegjelöléssel
a kiadóhivatal közvetít.
W jm ÜK*-- a? - ,vn» i i ni »ia i w ü w m v - r ^ i f ^ t -xxay.vm
CÍMRE ÜOYELNI TESSÉK! mert csakis •
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műórás
Őés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
191 S^szeptember 13. ZALAI H1KLAH 3 oldal.
HIREK.
fl kiráty és Vilmos császár köszönete
a dunántuli evangélikusoknak. A dunántuli
ág. ev. egyházkerület mlnapában tartott
közgyűlése hódoló táviratban üdvözölte a királyt
és Vilmos császárt, AZ üdvözlő táviratokra
a kővetkező sürgönyválaszok érkeztek :
„Méltóságos és főtiszteletü Oyurátz Ferenc
ev. püspök umak. Császári és királyi felsége
a dunántuli ágostai hitvallású evangélikus
egyházkerület közgyűlésének, legmagastóbb
születésnapja alkalmából Méltóságod és Berzsenyi
Jenó dr. egyházkerületi fölügyelő által
előterjesztett hódolatát és szerencsekivánatát
élénk megelégedéssel fogadta és a közgyűlésnek
ragaszkodása ezen bizonyítékáért legkegyelmesebben
szives köszönetét kifejezni
méltóztatik. Legfelsőbb meghagyásra Daruvdry.
— A német császár válasza a következő:
„Az ágostai hitvallású egyházkerület Konventjének,
Celldömölk. Őfelsége a német császár
felséges barátjának és szövetségesének őfelsége
Ferenc József császárnak születése napján
kifejezett áldáskivánatokat és barátságos
megemlékezést hálásan köszöni. Legfölsőbb
parancsra: Von Valentin, titkos kabinetlanácsos".
Festetics herceg adományai. Keszthely
nagyura. Festetics Tasziló herceg a háborúban
feldúlt kárpáti falvak újraépítési alapjához
3000 koronát küldött gróf Khuen-Héderváry
Károly cimére; — a háborúban elesett
hősök árvái jivára pedig 2000 koronát küldött
gróf Zichy Jánosnak, mint az országos
katholikus szövetség elnökének.
Nagy husáremelés Nagykanizsán. A mai
nappal megint egyszerűen lehetetlenné vált,
hogy Nagykanizsán az évi 10 ezer koronán
aluli jövedelmű emberek egy héten akár csak
kétszer is hust ehessenek. Ma állapította m:g
a rendőrfőkapitány az e hétre szóló piaci
árakat, s ezek keretében a legújabb hatósági
husárjegyzéket. A zöldségpiac árai e hétre
teljesen változatlanok maradtak, ellenben ismét
hátborzongató módon emelték az összes
húsárakat, melyeket pedig csak a mult héten
stájgeroltak utoljára. A marhahús uj árának indokolása
gyanánt az szolgál, hogy egyszerűen
nincs portéka, s ami van, az jóformán
mind a katonaság élelmezésére van lefoglalva.
A disznóhús árának immenzus emelkedését
azzal magyarázzák, hogy nincs még kukorica,
amivel hizlalni lehetne. Itt legalább azt a vigasztalást
nyújtják, hogy ha az uj kukorica
megszáradt és takannányozni lehet vele, akkor
ismét olcsóbb lesz a disznóhús. Annál
reménytelenebb azonban a helyzet a borjúhúsnál.
mely ugy látszik teljesen ki fog menni
a fogyasztásból. Amióta az üszök és borjuk
levágásának korlátozó tilalmát elrendelte a
kormány, azóta borjúhús úgyszólván egyáltalán
nincs és belátható idöu belül egyáltalán
nem is lesz. A mától kezdve Nagykanizsán érvényes
hustarifa a legutóbbi árakkal való
tfsszehasonlitássai együtt a következő: A
marhahusdrak: A sütni való marhahúsok ára
4\'80-ról 5 koronára emelkedett, az I. o^zt.
leveshusé 4 40 ről 4 80 ra, a II. oszt. leveshusé
pedig 4 20-ról 4\'40-re. — A disznóhusdrak:
A zsir 4 80-ról 5 koronára emelkedett,
a háj és szalonna ára maradt 4 80, a comb
és karaj azonban 4 40-ről 480-ra, a löbbi
disznóhús ára 4\'20-ról 4 40-re és a a kocsonyahús
ára 2 koronáról 240-re emelkedett.
A borjúhús uj árait szinte alig merjük leírni
Is. Eddig csak comb és botda volt külön
feltüntetve a borjúhúsoknál 4 K 80 filléres
egységárral. Ezt a közös kategóriát ma ketté
választották, s igy a sal és fricandó árát
4 80 ról 6 40-re, a lapocka és a prima karaj
árát pedig 4\'80-ról 6 koronára emelték. A
többi minőségű borjúhús 4 koronás egységárát
5 korona 60 fillérre emelte a rendőrkapitány.
S mindezekhez tudni kell, hogy még
az ősz sincs itt egészen. Ki mer hát arra
gondolni, mi lesz ilyen előjelek után a télen.
Oyásxrovat. Nagy csapás érte Grajf Istvánt,
az Unger Ullmann Etek féle vaskereskedés
üzletvezetőjét. Felesége néhány napt szenvedés
után pénteken 53 éves korában váratlanul
elhunyt. A megboldogult uriasszonyt, kinek
három fia van a háborúban, a család tisztelőinek
és jóbarátainak nagy serege kisérte
tegnap délután utolsó útjára. — Verseczről
érkezett gyászjelentés közli a megdöbbentő
hirt, hogy Urbanek Károly ottani drogériatulajdonos,
aki korábban hosszú időn át a
nagykanizsai Geltch és Qrael féle drogéria
üzletvezetője volt, Verseczen 43 éves korában
hirtelen elhunyt. Fiatal özvegye és 10 éves
fiacskája gyászolják. Halála Nagykanizsán
igaz, mély részvétet keltett.
Kifosztott kanizsai ékszerészüzlet. Kínos
meglepetés érte ma hajnalban Fried József
nagykanizsai ékszerészt, kinek a Csengerl-ut
5. számu házban van az üzlete. Az ambiciózus
fiatal iparos öt hétlel ezelőtt magát operáltatni
Budapestre utazott. Távoltétének idejére
üzletét segédjére bizta, akit mint egy
jóravaló kanizsai család tagját teljesen megbízható
embernek ismert, öt heti távollét
után ma hajnalban érkezett haza Fried József
Nagykanizsára és az állomásról rögtön üzletébe
ment, melynek emeleti része lakásául
szolgál. Amint a vasredönyt felhúzva, belépett
üzletébe és felcsavarta a villanyt, majd
kővé meredt a meglepetéstől. Üzletét teljesen
kifosztva látta viszont S onnét nemcsak az
összes értéktárgyak, hanem még a szerszámok
és az apró gépek is mind hiányoztak. Kétségbeesve
rohant a segéd lakására, de ott azt a
választ adták neki, hogy a segéd ez éjszaka
még nem volt otthon. Ellenben egy-két óra
mulva már mindenről tájékozva volt Fried
József. Megtudta ugyanis, hogy távolléte
alatt a segéd üzletének egész készletét potom
áron elkótyavegyélte és még a gépeket és
szerszámokat is eladta a szakmabeli iparosoknak.
E felfedezés után a mindenéből kifosztott
ember a rendőrkapitányságra ment,
mely azonnal nyomozáshoz látott. Mindenekelőtt
megállapították, hogy a hűtlen segéd az
egész éjszakát egy nyilvános házban töltötte,
honnét csak délelőtt ment el. A tolvaj kézrekeriiése
iránt a kapitányság a legszélesebb
körű intézkedéseket foganatosította.
Főgimnázium, főreáliskola, kereskedelmi
női tanfolyam tárgyaiból magántanulókat előkészít
Rdcz Lajos oki. középiskolai és áll.
polgáriiskolai tanár. Ugyanott gépii dstan/olyam
egyenkénti oktatással. Cim: Csengeri-ut l.sz.
II. emelet.
fl polgárőri szolgálat. Ma, hétfőn esVí
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Csányi Elek, Metz József, Fischer Ignác,
Schlossarek István, Varga Sándor, Steiner
Fülöp, Acs Ignác, Czieber János, Szattler
Jenő, Szűcs Ferenc, Mályás István, Tóth
István, Borbély József, Török József, Mankovics
István, Zábó József, Sáfrán József,
Horváth Ferenc.
Értesítés.
A magyar kir. szab. Osztálysorsjáték igazgatósága
a magy. kir. pénzügyminisztérium
hozzájárulásával elhatározta a húzások újrafelvételét
s igy a 34 ik sorsjáték még hátralévő
V. osztály húzása f. évi október hó
7—8-án, a Vl-ik pedig november hó
3-tól december l-ig tartatik meg.
Erre va\'.ó hivatkozással ezennel felkérem
igen t. vevőimet, hogy ax V-ik osztályra szóló
megujitást nálam legkésőbb októbar hó 2 - 1 g
szíveskedjenek befizetni, mert a rendkívüli
helyzetre való tekintettel ezúttal ez a legutolsó
határidő a beváltásra.
Egyszersmind ajánlok vételre
V-lk oszt sorsjegyet egész K 136 —
fél „ 6 8 . -
negyed „ 34.—
nyolcad,, 17.—
M i k Kálmán outilntrár lőímití
ItflísKanlua, Zrlnyt-Mlklói utca 42.
Szabadalmazott és törvényesen védett
rr i i i
= » f l n t i s p o r a - V Í t a « »
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antlspora-Vita\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegeteit búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= = = = = nélkülözhetetlen. —
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
j SCHWARZ * TflUBER
nigyktriskiMli KifljiinlnJi.
Hapanta aloadás
MOZGÓKÉP-PALOTA
Rozgonyi-ut 4. Telefon 2W
Szeptember 13., 14. hétfőn és kedden A F O L T érdekes dráma 4 felvonásban.
Több képből álló kisérö műsor
Legközelebb reprlzben
A REZERVISTA ÁLMA
katonazene kísérettel.
Felelős szerkesztő: Qürtl.r István.
Elöadiaok hétköznapokon 0 éi 9 órakor,
vaiár- ét ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
4. O\'dai. ZALAI HiKLAr 19)5 szeptember 13
m 11MVH1
Tisztelettet értesitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
t—: felfrissítettem. • -
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
A legfinomabb árukl —-
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésérc.
Teljes tisztelettel GoldDersemé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
I ME<jN9DIT2TfUKl
AVILAG9T!
feste vállalata
. Hojykonlzsn,Mnjynr-ii.Z3 ,
ííEPrr.fNBÉift
Vezérképviselet:
GUTEMBERG NYOMDA:: UGYKUISJL
honi S külföldi faerezés
múri/dny utúnzotok fedése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szi n é r z é k ü n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. sorgönycim:
Q u t e n b a r g n y o m d a
•• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál üutenberg-nyomda Münz és üoldbertfcr) Natykanlzsa.
II!. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 2. csütörtök 710. szám ZALAI HlRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
« 1 0 f l i i f t t é * \' A r a k i Helyben házhoz hordva I bóra I K.
CtfyMuáai 6 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 150 K.
Nyllttér ea hlrd«té«ek megállapított árak •zerint.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Gutenberg-nyomda Ceengery-at 7. fxáau
Telefon: Szerke*ztó(«g 41. Kiadóhivatal 41.
flz utolsó roham.
Az orosz cár elcsapta Miklós nagyherceget
a föparancsnoki állásból, áthelyezte
a kaukázusi hadsereg élére és
maga ült a helyébe. Tulajdonképpen
sajnálkoznunk kellene azon, hogy a kitűnő
Miklós, aki az orosz hadsereget
romlásba vitte és Oroszország nimbuszát
végleg lejáratta, nem szalad tovább
győzelmes csapataink elől. Utódja, a
fölséges cár, szive hajlamát követi, amikor
élére all a hadseregnek, hogy megoltalmazza
az orosz földet az ellenség
támadásával szemben. Az utolsó kétségbeesett
lépés ez, mellyel a lehanyatló
Oroszország fejét újra magasra akarják
emelni; erőtlen kezébe uj kardot\'nyomnak
és a nép előtt meglobogtatják a
halálos harc zászlaját.
A cár indul az ellenség ellen és
mégis ugy érezzük, hogy tulajdonképpen
a béke után tapogatózik, amelynek
legádázabb ellenségét, saját öccsét félretolta
az útból. Ami most Oroszországban
történik, az a legfölsőbb helyről
jövő államcsíny, amellyel a háboruspárt
utiát kiadják és a gonosz rokonok ártalmas
boszuját jégre teszik. Aznap,
amikor a cár átvette a fegyveres erők
fölött való főparancsnokságát, a legnagyobb
orosz lapok egyike, a „Ruskoje
Slovo" azt irta, hogy meg kell gondolni,
hogy egyszer csak ismét béke lesz Németország
és Oroszország között és a
boszu érzésének nem szabad elhatalmasodnia
az orosz közvéleményben.
Hatalmás és becsületes gondolat ez,
amely Miklós nagyherceg bukásának
napján ugy szökkent az ég felé, mint
egy pirosló rakéta a sötét éjszakában.
Körülbelül történelmileg tisztázott tény
.az, hogy Nikolajevics nagyherceg mult
év augusztusának első napján Miklós
cár tudta nélkül, sőt valószínűleg annak
akarata ellenére mozgósitotta az orosz
hadsereget és vált az egész világhábotunak
tulajdonképpeni felidézőjévé. Két
párt viaskodott akkor a carszkojeszelói
rezidenciában: a háboruspárt, melynek
feje Nikolajevics nagyherceg és a béke
pártja, melynek feje Miklós cár volt.
Az orosz háborús-párt nem ismerte el
Miklós cárt vezérül és most, hogy mégis
ő lett a vezér, lehetetlen mást látni ebben
a tragikus próbálkozásban, mint azt
a törekvést, hogy a megvert Oroszország
testére a becsület takaróját borítsa
és előkészítse a békét, amely nem a
kormány, hanem a nép nyeresége.
Ez is be fog következni. Az orosz
hadsereg utolsó rohama vagy végső védekezése
sem állhat meg a mi csapataink
gránitfala előtt, még ha maga a
minden oroszok cárja vágtatna is katonái
előtt. A végzet be fog teljesedni
és ugy érezzük, hogy nem is vagyunk
már messze tőle. Érzik ezt Oroszországban
,és ők Írják,1 nem mi, hogy abból a
szakadékból, amelyet az orosz és német
nép közé állítottak, a két nép }avát
szolgáló uj élet sarjazliat ki.
Mindenki szolidáris ezzel a gondolattal,
amelyet az újdonsült kaukázusi
alkirály el akart tagadni és el akart
hallgattatni. A gondolat él és erős. Az
utolsó roham, amelyet a cár vezényel,
már nem a háborúé, hanem a béke országút
ját. járja.
fl VILAGHABORU.
— f i Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. •
pozíciókat, de semmi eredményt nem
értek el. Vermeglianónál megkísérelt éjjeli
előretörésüket véresen visszavertük. Reggel
az olasz hullák százait találtuk sikertelenül
támadott drótakadályaink előtt.
Genf. A párisi „MatinM olasz harctéri
jelentése szerint a havazás
miatt a karinthiai és tiroli határon
az olasz offenziva lehetősége beszünt
és ezentúl már csak az Isonzónál
várható etőteljesebb offenziva.
Orosz erőfeszitéseli
ís orosz kudarcok az egész vonalon.
Sajtóhadiszállás. Az oroszok tegnap
is egész napon és egész éjszakán át
óriási méretű emberáldozatokkal folytatták
keletgaliciai hadállásaink elleni támadásaikat,
de ezek ismét mind megtörtek
itteni csapataink, mindjobban növekedő
erejű ellenállásán. Tarnopoltól
északra is heves, harcok kezdődtek
melyekben az oroszok, éppúgy mint
délebbre, nagy embertömegekkel igyekeznek
sikert kicsikarni.
Wolhynlában Dubnónál legnap az
oroszok megkísérelték az Ikva keleti
partjait visszafoglalni, de többször megismételt
kísérleteik mind kudarcot vallott.
A Önteszteméi.
Csernowitz. A Szereth egész hosszában
folyó harcnak csak a hangja, az
erős ágyú és gyalogsági tüzelés dörgése
jutott el a Dnjeszter mellett húzódó
frontszakaszra, ahol csak Zaleszcikinél
volt legnap némi mozgalmasság. Egyébként
azonban az északbukovinai fronton
és a besszarábiai határon majdnem teljes
a nyugalom. Zaleszcikinél, a Szejeth
és a Dnjeszter összefolyásától nyugatra
eső területen az oroszokat visszavertük,
mire azok felhagytak a további támadással.
Tél ŰZ olasz fronton.
Csak az Isonzónál várható támadás.
Sajtóhadiszállás. Az egész olaszosztrák
magyar frontnak négy ötöd részén
a legkomolyabb tél köszöntött be, mely
az olaszokkal vivőit egész hadjárat további
folytatására lényeges befolyással
lesz. Már az Isonzó legfelső szakaszán,
a Krn hegységben méteres hó áll, melynek
következtében itt csak tüzérharc
folyik. A tengermelléki szakaszon tegnap
nagy erővel lőtték az olaszok a
doberdói fensikon levö hadállásainkat;
valamint feljebb a Sant Martinónál levő
Méí nincs elintézje az AraMc-üiy.
Rotterdam. Washingtoni kábel jelentés
szerint az Amerika és Németország
között az állítólag amerikai polgárokkal
a fedélzetén elsülyesztett angol munlclószállitó
hajónak, az Arabicnak ügyében
felmerült konfliktus kezd újból akultá
válni. Németország nem hajlandó ugyanis
elismerni az Arablcon elpusztult amerikaiak
kártérítési igényét. Az Egyesült
államok kormánya emiatt visszautasító
álláspontra helyezkedett és arra az esetre,
ha Németország nem változtatja meg a
maga álláspontját, Németországot a
diplomáciai viszony megszakításával
fenyegeti. Egy amerikai lap
szerint az amerikai német nagykövet
azt a kijelentést tette, hogy a
konfliktus ez esetben Németország
és Amerika között okvetlen háború
kitörésére fog vezetni. Erről a kijelentesről
az amerikai közvélemény azonban
azt hiszi, hogy az kohotmány.
Az általános ingol védkötBiezettséu.
Véleményeltérések az angol kormányban.
Rotterdam. A Daily News parlamenti
tudósítója jelenti, hogy az angol kormányban
igen megoszlók a vélemények
az angolok általános védkötelezettségéről.
Lord Kítchener angol hadügyminiszter
maga sem tartja a dolgot még föltétlen
időszerűnek. Lloyd George, a
municlóügyl miniszter már aggodalmasabb.
„Ha az ország ,nem készül el
eléggé a védelemre, — úgymond —
01 a /\'ALA! HKLAP 1^15 szeptember 14
ha ugy a municiÓRy<trlás terén, mind a
hadsereg szervezésében nem me^y el a
lehetőségek és képességek végső halá.
rálg, akkor nincs többé remény a győzelemre
! f .
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Az oroszoknak keletgaliciai
harcvonalunk elleni támadásai egyre tartanak.
A Sereth torkolatinál erős ellenséges haderőt
vertünk vissza. A harc számos ponton lövészárkokban
vivott kézitusáig fejlődött. S«rosowtól
délnyugatra az oroszok több előretörése
ütegeink kereszttüzében omlott össre.
Mis támadásokat szuronnyal vertünk vissza.
A Tarnopolnál küzdő szövetséges csapatok
éjjel a Koroválól és Pezicrnétől keletre fekvő
magaslatokon berendezett hadállásokba vonultak,
amelyek a Strypa középsi szakaszának
keleti partján levő harcvonalunkhoz csatlakoznak.
Az ellenség ezt a mozdulatot nem
zavart). Duraznó vidékén az ellenséget több
ponton visszaszorítottuk, itt különösen a bécsi
24-ik számu Landwehr ezred tünt ki. Litwániában
tegnap Skucaty falu bevételénél kilenc
tisztet és ezer főnyi legénységet fogtunk el,
valamint öt gépfegyvert zsákmányoltunk.
Olasz hadszintér: A tengermelléki harcvonalon
tegnap Flitscli és Tolmein vidékén a
harcok változatlan hevességgel folytak, Újra
súlyos veszteségeket okozva vertük vissza az
olaszok összes támadásait. Csapataink hadállásaikat
mind kivétel nélkül megvédték. A
Vrsic szakaszon, ahol az ellenség már a tegnapelőtti
harcban több mint 500 embert vesztett,
tegnap újra összeomlott az olaszok egy
támadása. A tolmelni hidfő etten az ellenség
négy sikertelen támadást intézett. Tovább
délre aránylag csend uralkodott. A tiroli harcvonalon
az ellenség eddigi kísérleteihez hasonló
sikertelenséggel próbálta meg újra, hogy
a Poppena szakaszon levő hadállásainkat
megközelíthesse. A határhid előtt száznál jóval
több hulla fekszik.
Höjer\' .\'altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylőhaaiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: A helyzet változatlan.
Egy ellenséges repülőgépet Courtainél, egy
másikat a maiitenauoni erdő tölöit, Verduntó!
északnyugatra lelőttünk. Az elsőnek utasait
foglyul ejtettük, * másikban ülők meghallak.
A legutóbbi éjszakán Soiithcnd erődítései ellen
hajtottunk véqre e^y légi támadást.
Keleti hadszintér; Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : A Duena balpartján Friedrichstadt
és Jakobstadt közt a/ ellenséget több
állásából kivertük. Az cllens g után nyomuló .
német csapatok élei elérték Eckenfcrafenből
Bakischkibe vezető országutat. Kupisky, Dünaburg
és a Vilijána—Vilna alatti része között
az előnyomulás szintén serényen halad.
A Vilna—Dünaburg—szentpétervári vasutvonalat
több ponton elértük. A ürodnótól keletre
levő Njenien hajtásban a/. Üldözést tolytatjufc.
Zelwiank.i mellett az ellenség több
erős támadását visszavertük. Tegnap több
mint háromezer háromszáz oroszt elfogtunk,
egy ágyul és két gépfegyvert zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja:
Az ellenség visszavonulóban van. Nyomon
követjük. Több miut ezer oroszt elfogtunk.
Mackensen tábornagy hadcsoportja : Az ellenség
ellenállását az egész arcvonalon megtöltők.
Pinsk irányábnn üldözzük.
Délkeleti hadszintér: A német csapatok
tegnap Tarnopoltól nyugatra és délnyugatra
az ellenség több érős támadását véresen vlszszaverték
és eközben néhány száz oroszt elfogtak.
Éjszaka pedig az ellenségtől háborítatlanul
eiidigi állásuktól néhány kilométernyire
nyugatra levő kedvező állást foglaltak el.
A miniszíerelnökseg sajtóosztálya.
HÍREK.
fl magyar zászló.
Felzendül a diadalének
Hogy Varsó ismét a miénk lett.
Az ünneplő fáklyák kigyúlnak
Hálául a legfőbb Hadúrnak,
Virág koszorúk, zöld fa ágak.
Lobogó erdő — mind hálát ad.
Mind olyan büszkén, fennen néznek,
Csak egy van köztük rongyos tépett.
Én nem tudom, hogy hol szerezték,
De kedves lehet az az emlék,
Mert a szu-ette korhadt rúdját
Virággal teli koszorúzták
S a járókelők, — büszkén nézem, —
Meghajolnak előtte mélyen ..
Én ott állok az utca sarkon
És mind ragyogóbb lesz az arcom, -
Oda megyek, csókkal tetézem —
Ilyen diadalt nem reméltem...
•N
A/l hittem csak nekünk vagy drága
S ím Néked is szót ez a hála
Sőt felzug alattad még a dal is:
„Isten áld meg a magyarokat is!"...
ümflnd, 1915. aug. 25.
Nagy Győző 48-as kadét.
Kereskedelmi és iparkamaránk és a Balatoni
Szövetség. A Balaton felvirágoztatásának
munkáját vezető Balatoni Szövetség
legutóbb Balatonföldváron tartott közgyűlésében
az alapszabályokat olyként módosította,
hogy ezután a hivatalból való választmányi
tagok közé tartoznak a balatoni vármegyéknél
erdekeit kereskedelmi és iparkamarák
üg\\ vezető elnökei és titkárai is. A soproni
kamara elnöksége az ez ügyben kelt szövetségi
átirnra a következő jelentés választ küldötte
:
„Múlt hó 25 én 1603. szám alatt kelt nagybecsű
átiratára válaszolva mindenekelőtt Őszinte
köszönetünket fejezzük ki a Balatoni Szövetség
közgyűlése minket fölötte megtisztelő ama
határozatáért, mellyel kamaránk elnökét és
titkárát a szövetség hivatalból való választmányi
tagjai közé sorozza ás e rendelkezésnek
az alapszabályokban Is kifejezést ad. A
szövetség ez elhatározása szerves kapcsolatot
létesít kamaránkkal, ami ránk a szövetség
működése fokozott figyelemmel kisérésének
feladatát rója. Mi e feladatot készséggel vál.
latjuk, mert a szövetség működését igen értekesnek,
üdvösnek és annyira hézagot pótlónak
Ítéljük, hogy minden erővel törekednünk
kellene megteremtésére, ha még nem volna
meg. Midőn tehát a Balatoni Szövetségnek
kamaránkat illető határozatáért ismételten is
meleg köszönetünket fejezzük ki, biztosítjuk
a tekintetes elnökséget, hogy kamaránk a
szövetség működését a jövőben is készséggel
fogja teljes erkölcsi és erejéhez mért
anyagi támogatásban részesíteni."
A Balatoni Szövetség tudtunkkal nagyar^pyu
és kereskedőinkre és iparosainkra nézve
nagyfontosságú tervek előkészítésén munkálkodik.
Célszerű ezért, hogyha a szövetségbe
való belépéssel már most igyekszik mindenki
kötelességének eleget tenni.
FI 12. Landwebrczred köszönete a Jóléti
Irodának. A nagykanizsai Központi Jóléti
Iroda legutóbb az alábbi sorokat kapta
az itt állomásozó k. und k. 12. Landwehrezred
parancsnokságitól:
„Aug. 28-án kelt nagybecsű átiratukban
ismételten kiutalt 20,100 drb cigaretta adományért
a k k. 12. Landwehr gy. e. nevében
van szerencsém legőszintébb köszönetemet
kifejezni is önöket értesíteni, hogy
derék katonáinknak szint adományok a
tegnap elment menetziszlóalj parancsnokának
kiosztás végett átadattak.
Dainliofer s. k. ezredes.
Hősi halál. Közöltük nemrég, hogy Lisziák
Jenő volt nagykanizsai, jelenleg perlaki járásbíróság!
irodaiisztnek egyik fia, aki 20-as
honvéd volt, az északi harctéren hősi halált
halt. Most arról értesitenek bennOnket, hogy
a boldogtalan apának második fia, Ernő is a
háború áldozata lett. Lisziák Ernő, aki polgári
foglalkozására nézve járásbíróság) tisztviselő
volt Perlakon, mindjárt a mozgósítás
elején vonult be kiképzésre s azonnal a bécsi
repülőezredbe osztották be. Hadiszolgálatot a
déli harctéren teljesített mint tizedes s utoljára
Mitrovica volt állomáshelye. Itt tífuszba
esett és az újvidéki katonai kórházba vitték
gyógyítás végett, de nem tudták megmenteni.
E hó 8-án halt meg nagy szenvedések között
s Újvidéken temették el katonai pompával.
Vaszary Kolos emlék-muzeum. Keszthely
város nagy szülöttének és jótevőjének emlékére
dr. Csak Árpád, a Balatont Muzeum
titkára és a régészeti ositály vezetője, a
keszthelyi Balatoni Muzeum-ban Vaszary Kolos
termet létesii, melyben összegyűjti és kiállítja
mindazokat a tárgyakat, amelyeket a volt
hercegprímás használt. Akiknek ilyen tárgyak
vannak a birtokukban, kegyeletes dolgot
müveinek, ha azokat a „Vtszary Kolos emlékmuzeum"
részére dr. Csák Árpád muzeuml
titkár cimére Keszthelyre küldik. A Vaszary
Kolos emlék-muzeum méltóképen fog sorakozni
a üeorgicon halhatatlan alapítójának,
Festetics Györgynek és nagynevű történészünknek,
Fejér Györgynek emlékmúzeumához
és a „Helikon muzeum*-hoz, melyek kiegészítő
részelt alkotják a Balatoni Muzcummal
kapcsolatos történelmi arcképcsarnoknak és
ereklye gyüjieménynek, amelyben Zalavármegye
nagyjainak akar dr. Csák Árpád méltó és
maradandó emléket állítani.
fl rendőrség a korcsmárosok ellen. Az
utóbbi időben esténkint és éjjelenkint mind
gyakoribbakká váltak a kanizsai utcákon a
leghangosabb botrányok, amit részeg emberek,
— civilek és katonák egyaránt, - szoktak
InszceaáJnL r. rendőrkapitányság rájött,
hogy ennek a sok kisebb-nagyobb skandalumnak
főként a korcsmárosok az okai, kiknek
legtöbbje minden lelkiismeret nélkül a
teljesen ittas embereknek is minden korlátozás
nélkül adott sört-bort, amennyi csak
ezek megoldott erszényéből tellett. Dr. Krátky
István rendőrfőkapitányhelyettes erélyes Intézkedéssel
akar most véget vetni ezeknek az
állapotoknak. Elrendelte ugyanis ugy a hivatásos
rendőrök előtt, mint a polgárőrségnél,
hogy őrjárataik különös gonddal ügyeljenek
fel a kiskorcsmákra és ahol részeg embereknek
italt szolgálnak ki, azt az esetet azonnal
jelentsék be a kapitányságnak. A vendéglősök,
akik ezt teszik, a kihágás! bűntetótörvénykönyv
85. §-ába ütköznek és 100 koronáig
terjedő pénzbüntetéssel büntethetők.
1915. szeptember 9. ZALAI HlrtLAP 3 oldal.
öngyilkos lett az órásbolt kifosztóia.
Az egész város népe igaz sajnálkozással vette
tudomásul tegnapi híradásunk után a betegsége
alatt mindenéből kiiosztott fiatat kanizsai
ékszerésznek, Fried Józsefnek esetét. A feljelentés
megtörténte után a rendőrkapitányság
nyomban kettős munkához látott; a hűtlen
alkalmazott felkutatásához és a lopott tárgyak
hollétének megállapításához. Az előbbit Varga
Vendel detektív végezte, sz eltűnt ékszerek
után pedig Pollermann János rendőrtiszt kutat
o t t Az ékszereknek egy igen jelentéktelen
részét sikerűit csak megtalálni külömbözö
züllött Hőknél. A többi ékszerek hollétére
nézve aki egyedül adhatott volna felvilágosítási,
Báron János, Fried József boltjának klfosztója
azonban már csak holtan került a
rendőrkapitányság kezére. Amikor rátaláltak, a
detektív sz*me láttára szivén lőtte magát és
nyomban pieghalt. A Kinlzsy-utca 8. szám
alatti házban történt az öngyilkosság, ahol
Báron János özvegy édesanyjánál rejtőzködött
Varga Vendet négyszer is kereste ott,
de nem mondták meg hollétét. Negyedszerre,
délután 5 órakor a padlásajtó felnyitását követelte
a titkos rendőr. Gyanúja alapos volt,
csakugyan ott találta a kitűnő ifjút, aki éppen
egy levelet Irt. (Mint később kiderült, az
öngyilkosságáról szóló levél volt az.) —
A fiu meglátva a detektívet, felkapta a padlásgerendán
mellette fekvő revolvert és mellkasának
szorítva azt, el akarta sütni. A revolver
azonban csütörtököt mondott. Varga
most már odaért, de a fiu menekült előle és
tnacskaügyességü ugrásokkal a lejáratnál termett
és leszaladt a lakásba. Varga nyomon
követte, mire a fiu ismét a padlásra szaladt
föl. Midőn itt a detektív már éppen elérte
volna, Báron János feltépte mellényét és az
ingét és a revolverrel belelőtt pontosan a
szivébe. Mire Varga odaért hozzá a padlás
végére, már mozdulatlan halott volt. Mellette
hevert három levél, melyeket mind édesanyjának
irt, s amelyekben bocsánatot kér öngyilkosságáért,
amire inár rég elszánta magái.
Csakhamar odaérkezett dr. Goda Lipót rendórorvos
is, ak/irtáf szintén csak a halált
konstatálhatta, este 7 órakor pedig kiszállították
a fiu holttestét az izr. temető hilottashizába.
Báron János 21 éves volt, aki amióta
felcseperedett, cuipa kellemetlenséget és szégyent
hozott hozzátartozóira. Keratte a munkát
és a legzüllöllebb életmódot folytatta.
Jellemző volt reá, hogy tanult órásmestersége
meltetUnemrég egy éjjeli kávéház pincérjének
csapolt fel. A szegény kezdő iparosnak, Fried
Józsefnek helyrehozhatatlan kárt okozott.
Egyszerűen mindenét ellopta. Még az összes
ruháit is, s az öngyilkosságot Fried Józsel
ruhájában követte el. De a legnagyobb kártazoknak
az óráknak és ékszereknek elherdálásával
okozta Fiiednck, amiket javitásba adtak
oda az ambiciózus ifjú iparos támogatói.
Egyelőre híre-hamva sincs e tárgyaknak. Az
öngyilkos családja iránt általános résxvét és
sajnálkozás nyilatkozik meg az egész városban.
Egy 20-as honvéd, akit 14 hónapig
halottnak hittek, Nagy vigasztalására szolgálhat
Renczes György vonyarcvashegyi szflletésü
20-as honvéd eseteNnindazoknak, akiknek
valamelyik hozzátartozójuk a háborúban
eltflnt és hosszabb idő óta nem ad magáról
életjelt. Renczes György a 20-as népfölkelőkkel
mult év augusztus első napjaiban ment
Galíciába s mindjárt a háboru első napjaiban
nyoma veszett s azóta semmi hir nem jött
felőle. Érte aggódó felesége már elsiratta,
gyászmisét is mondatott érte s a napokban
mi történt ? Jóval egy év után levél érkezett
tőle Wiadlvosztok méltói, Oroszországnak a
Csendes óceán partján levő egyik fogolytelepéről,
ahonnét réges-régi kelettel tudatja
Renczes György, hogy a háboru elején orosz
fogságba került s már több Ízben Irt, de
semmi feleletet nem kapott hazulról. A levelek
természetesen nem érkeztek meg. Képzelhető
most az aggódó hitves és a gyermekek
öröme. A fogságból érkezett pár sor Írás
visszaadta a bánatos családnak megnyugvását
és boldogságát.
8zcptcmbcrl vásárok Zalában és Somogyban.
Szeptember hó második felében
Zala és Somogyvármegyék területén az alábbi
helyeken és időben lesznek országos vásárok:
Szeptember 16-án (holnapután) Bántornyán,
19-én Kotorban, 20-án Zalabaksán, 21-én
Somogymegyében Iharosberényben, Tabon,
Gálosfán, Erdőcsokonyán és Somogysárdon,
22-én Szentilonán, 23-án Keszthelyen, 29-én
Türjén, Nemeshetésen és a somogyi Karádon,
s 30-án Kotorban, Strldóváron és Kaposmérőn.
Köszönetnyilvánítás. A nagykanizsai Izr.
Jótékony Nőegylet hálás köszönetét és őszinte
elismerését nyilvánítja a Franz Lajos és fía
gőzmalom és villamtelep részvénytársaság
nagyérdemű Igazgatóságának az egyesület
emberbaráti céljaira ujabban adományozott
háromszáz koronáért.
fl népkonyha köszönete. A Franz Lajos
és Fia gőzmalom és villamtelep részvénytárr
saság tek. Igazgatósága humánus gondolkozásának
és áldozatkészségének intézményünk
ismét háromsjáz korona adományt köszönhet,
melyért ezennel hálás elismerésünket nyilvánítjuk.
A népkonyha elnöksége.
Oyermekszáj. László Vilmos Mercurgyári
prokurista nővérének három éves fiacskája,
Lacika ebédre volt hivatalos a nagyanyjánál,
ahol beszélgetés közben azt kérdi tőle a Vili
bátyja;
— Mit üzensz Laci a Józsi bátyádnak a
harctérre, délután Írni fogok neki.
Laci tűnődik és eszébe jut, hogy neki minden
reggel és este imádkozni . kell Jóska
bátyja szerencsés hazaérkezéseért, nagy méreggel
kivágja :
— Irja meg neki, hogy jöjjön már egyszer
haza, ne kelljen annyit imádkozni érte!
Nyul helyett — orosz foglyok- Keszthelyről
irják lapunknak: Nagy János keszthelyi
adótiszt a minap Karakó község határában
egy kukoricásban vadászgatott, miközben
kutyája egy félig töldbcváji kunyhóhoz
vezette, amelyben két megszökött orosz fogoly
rejtőzködött. A foglyok menekülni próbáltak,
de Nagy János vadászfegyverétől anyira
megijedtek, hogy hamarosan megadták magukat.
Nagy a két foglyot átadta egy uradalmi
őrnek, aki Jánosházára kísérte őket.
fl polgárőri szolgálat Ma, kedden este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Kaufmann Samu, Sárecz Kálmán, Sárecz
György, Zsupán István. Kengyel Ferenc, Pál,
János, Zsldi Lajos Bogátz Antal Vellák Lajos,
Nikicser József, Gábor István, Bence Sándor,
Borbély Lajos, Krausz Lipót, Radl József,
Katona István, Eisinger Aladár, Artner Sándor.
j n w t » a f l f e a a M M w . a tr • » w > \' v . V * " —• i •• » <zmb
Felelős szerkesztő G ü r t l e r I s t v á n .
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉK l mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL müórás
és látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
n i i i u o u u i éés
í
Szolid hivatalnok fiatalember
bútorozott szobát keres lehetőleg teljes ellátással egyszeri)
családnál. — Ajánlatokat cim és ármegjelöléssel
a kiadóhivatal közvetít.
Szabadalmazott és törvényesen védett
a * » f l n t i s p o r a - V i t a « »
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antl«pora-Vita\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög áltat hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= nélkülözhetetlen, —
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezéretázusitók
SCHWARZ & TAUBER
ugjkirukiMk liijkHíuéfl.
Egy jó házból való fiu
könyvkötő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. = = z
e -
S S a p & n i a e l ő a d á s
| | \' • MOZGÓKÉP-PALOTA
U Bal21 Rozgonyl-ut4. Telefon259
Szeptember 13., 14. hétfőn és kedden A F O L T érdekes dráma 4 felvonásban.
Több képből álló kisérfi műsor
»
Legközelebb reprlzben
A REZERVISTA ÁLMA
katonazene kísérettel.
Előadások hétköznapokon 6 és 9 órakor,
vasár- és ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
Hirdetések felvétetnek %
e lap kiadóhivatalában.
4.- oidal. ZALAI htKLAP 191b szeptember 14.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
• A. . fehérnemű roKttfram
mely 23 ev óta fennák.és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• felfrissítettem. «• ~
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehémemfleket :;
===== A legfinomabb árukl —=====
A legmegbízhatóbb olcsó árak í
* < *
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOlíÚeríeMé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér !. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
M E ö H 2 D I T 9 Í f D f
A v i l á q 9 t !
• • í - r - ^ i
IcitO oílloloto
Hafiykanlzso, Masyar-u. Z3
boni J mm faerezés
mírrfőny utúnzotok feitéie.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szinérzékOnk
magasan fejlett ízlésünk
éa tcchplkánk a legkényesebb
igényeket la kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fötszólitásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Cscngery-ut 7, S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b s r g n y o m d ,
-
Minden legkisebb nyomtatványrendelést • a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
^ ^ Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz "Wl
Nyomaton a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda Mtini ét Goldberjer) Nagykanizsa.
I l i . évfolyam. NacyKanixsa, 1915. szeptember 15. szerda 209. szam ZALAI HÍRLAP i&rsadalml és közgazdasági napilap.
eiftftxwt**\' *v*»i /le:>Un hA*bo* Lordía J hóra 1 K.
\'íyc* kzén 6 füléi VkJékrc, po»táa . . I hóra 1*50 K.
Nyílttér 1. vr«»h«pJlott traW sxarlot.
Alapított*:
Or. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: OuioiibttR-uyomilfc Ctrogeryat 7. arám.
Telefoni Szerketztrirtg 41. HUdóhtvatal 41,
Csodák. \\ \'
Miníha megszűntek volna a természet
törvényei: olyan csodás dolgokat müveinek
az egymással harcban álló államok
és nemzetek. Hihetetlen akadályokat
győznek le. Mesés müveket alkotnak,
bámulatos szellemi munkát produkálnak
; a nemzetek embertengere klapadHatatlannak
látszik, pénzbeli kincse
végtelennek; az egyének munkabírása,
testi és szellemi kitartása határtalan, izmuk
vas, idegzetük acél; aki tavaly a
légyzümmögéstől sem tudott aludni, annak
most száz és ezer ágyúnak egetföldet
rázó dörgése csöndes altató dal,
aki. a minap még nem tudott gyalog
eljárni szőlőjébe, az most negyven kilométeres
marsokat tesz súlyos fölszerelésben
és a fellegek fölé emelkedő
hegycsúcsokon haicol, olyan magasságban,
ahová már a saskeselyű is szédülve
emelkedik föl; államok, nemzetek,
kormányok, hatóságok, egyesek olyan
erőkifejtést végeznek, a - képességeknek
olyan bámulatos mennyiségét mutatják
be, amilyent ők maguk sem tételeztek
föl magukról és még kevésbé egymásról.
/
Es mindezt azért, hogy egymást legyőzzék.
Mindezt meglevő értékeknek
az elpusztítása érdekében. Micsoda magasságokba
lendülne az emberiség, ha
ez a minden képzeletet meghaladó erőkifejtés
az emberi haladás, kultura, jólét,
boldogság érdekében történnék. Micsoda
paradicsomkert lenne ebből a világból,
ha azok az erők, amelyeket csak most
ismertünk meg igazában, a rombolás
helyeit az épités, alkotás munkáját szolgál
iáki?
Kevés az emberiség kenyere. A sajátmagunk
hibájából. Óriási termékeny
földterületek hevernek hasznavétlenül,
mert nincs hozzájuk vezető ut, vagy
más okból és most millió meg millió
ember ássa, túrja, fúrja a termelésre
szánt, de meddőségre kárhoztatott földeket.
Ha ezt az erőt műveletlen területek
művelésére, vagy a használatban
levők jobb müvelésre fordítanák, megduplázódna,
megháromszorozódna az
emberiség kenyere. Nyavalyákat termő
mocsarak borítanak be országnyi területeket
; és most legalább tizenöt millió
pár kéz és láb végez a rendesnél sokszorta
nagyobb, de javakat nem szaporító,
hanem pusztító munkát; ha ez
az erő mocsarakat csapolna le, ala^csövezéseket
s niveilálásokat végezne, öntöző
csatornákat ásna: olyan bőség
áradna az emberiségre, amelyhez képest
az ezeregyéjszaka meséiben lüktető,
ragyogó élet csak almos hamvazó szerda.
Száz és\'száz mázsás ágyuknak való utak
épülnek feneketlen ingoványokon keresztül
máról-holnapra, vasutak. ^készülnek
a pusztaságokon pár hét alatt, megveljetetien
erődítések nőnek ki a földből,
mint esö után a gomba.
Csoda, igazi csoda, hogy minő erők
lakoznak az emberben.
Máskor, ha néhány millió megszavazódik
kulturális, tzociálls célokra, a
nemzeti jólétet gyarapító befektetésekre,
a pénzügyminiszterek kétségbeesnek,
hogy fölborul az államháztartás egyensúlya,
most milliárdok teremnek a földből
egy szóra, egy lábdobbantásra.
Szédülés fog el bennünket láttára a
.csodáknak, amelyeket az emberiség most
művel. Egy gondolat döngeti az agyunkat
: hát csak akkor tudna az emberiség
csodákat művelni, amikor a rombolás,
pusztítás munkáját végzi ? és ugyanezekre
a csodákra nem lenne képes,
amikor építeni, javítani, teremteni, az
emberi boldogságot gyarapítani kell ? —
Minden gondolkodó elme egy feleletet
találhat csupán a kérdésekre: Csak éppen
más szervezetre volna szüksége a
társadalomnak, hogy erre képes legyen.
A V I L Á G H Á B O R ------•-•---—• fl \'Magyar Távirati Iroda éa flz E«t mai táviratai. ••••" • A KeletiBlIÉI harcon.
Az éíész orosz eredmény: 8 km.
Sajtóhadlszállás. Keíetgaliciában a Sze-
,..reth . déli szakaszár. é» & Dnieszlcr- vidéken
az orosz támadások megszűntek.
Északabbra, Tnrnopo! környékén azonban
változaton hevességgel támadok az
oroszok hadállásainkat, noha már végleg
eldőlt, hogy az oroszoknak galíciai frontunk
áttörését célzó kísérletei végleg
meghiúsultak. Pontos megállapítás szerint
az oroszoknak Keíetgaliciában elért
eredménye mindössze 8 kilométer*
nyl térnyerés, Ennyivel vontuk vissza
a Szerethnél levő hadállásainkat a folyótól
nyugatra húzódó és védekezésre sokkal
alkalmasabb terepül szolgáló magaslatokra.
Ez a jelentéktelen eredmény semmi
féle tekintetben nem áll arányban azokkal
a rettenetes áldozatokkal, amik az
oro^z hadsereget az utóbbi napokban
Keíetgaliciában sujtoiták.
Az orosz sajtó cs az orosz hadvezetőség
jelentései azt írják, hogy Délkelet-
Oroszországot nem fenyegeti veszedelem,
dehát akkor mit ielent Ktev kiürítése, ha
nem éppen ennek az ellenkezőjét.
Rovnót feladják.
Genf. A párisi Temps oroszországi
haditudósitása szerint a német és
osztrák-magyar seregeknek Wolhyniában
történő további rohamos
előnyomulása következtében az oroszok
a várháromszög harmadik
várát, Rovnót kiüríteni kényszerültek
s igy annak mihamarabb az
ellenség kezére való jutása várható.
Ugyanez a tudósítás közli azt is,
hogy a Szereth menti fc arcok teljesen
helyi Jellegűek és az általános helyzetre
semmi Jelentőségük nincs.
Elönyomulösiink a mocsaraHban
Koppenhága. A Rjecs cimü szentpétervári
lap tudósítója csodálattal adózik
a központi hatalmaknak azért az energiáért
s azokért a technikai ieljesltményékért,
melyekkel csapataink az oroszországi
mocsarvidékek területén előrenyomulnak.
Az oroszokat üldöző seregek
a Rokitnó mocsárban fatörzsekkel
hozzák rendbe az utakat, melyeken Irjy
a legnehezebb ágyuk is könnyen szállíthatók.
E munkához az egész országrész
lakósságát segítségre kényszerítik katonáink,
akik igy naponta több versztnyi
utat készítenek. A lap szakértője 3 csodás
teljesítmények alapján azt hiszi,
hogy az uj orosz védelmi vonalat még
hátrább kell megalkotni, mint azt eddig
tervezték.
Stockholm. Az orosz hadvezetőség a
Dana folyótól délre, Vilna és Dünaburg
között igen nagy erőket koncentrál,
hogy Hindenburg hadseregével megütközhessen.
A döntő jelentőségű nagy
ütközetet itt, Vilna előtt várják az
oroszok.
Kirk-Kilisse — a bolgároké.
Szófia! A török-bolgár szerződésnek
eddig nyilvánosságra jutott részletei közül
csak arról tudtak, hogy Bulgária Törökországnak
nyugati oldalán részesül jelentékeny
határterületben. Ma azonban hivatalos
helyről azt jelentik, hogy a török
bolgár határt annak északi oldalán Is
jelentékenyen kiigazítják s igy a történelmi
nevezetességű Kirk-Kiüsse török
város, mely 25 kilométernyire van a
bolgár határtól, egész környékével együtt
szintén Bulgáriához fog csatoltatnl.
- liMwli l a M H I
714. oldal. ZALAI HKLAP li>15 szeptember 1
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Keletgaliciábaii a helyzet
változatlan. Ax ellenség ma reggel megtámadta
a Sztrypa n \' ^ í é n levő harcvooaliutkat,
de visszavertük. Az oroszok Wolhynlában*
is új csapatokat Itoxva oda. számos he:yen
támadtak. Mig Nowoalexiniecnél még tan a
harc. Dubnónál és a Síübiel szakaszon mindenütt
nagy vesz-eségcivel utasítottuk vissza
az ellenséget. Litvániában küzdő csapataink
az ellenséget üldözve, Slonintól délre a
Oriwda szakaszon :ul nyomultak elő.
Olasz hadszintér «z utóbbi napok eredménytelen
olasz támadásai után tegnap a
Flitsch és Tóiméin vidékén vivott nagyobb
harcokban szünet állott be. Plavánál tüzérségünk
meglepő tüzelése az ellenséget több kilométer
hoss/uságu arcvonalon flzte ki hadállásaiból.
Az olaszok menekülés közben súlyos
veszteségeket szenvedtek. A tiroli harcvonalon
kisebb ellenséges csapatoknak a Popena
völgy határhidjánál(Schluderl»clitól délre)
és a Tonale szakaszon levö hadállásaink eli
«i intézett támadási kísérleteit vertük vissza.
A délnyugati határvonalon általában csend
uralkodik.
tlfifer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyfóhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: A nap részben igen
élénk tüzérségi tevékenység mellett, egyébként
jelentékeny esemény nélkül teli el. A
franciáknak egy gyenge előretörését a sapigneul-
i zsilipház ellen (Reimstől északnyugatra)
visszavertük. Triert, Márch ingent, Chapeau
Salinst és Donan Eschingent ellenséges repülők
bombázták, Donan Eschingennét egy személyszállító
vonatot géppuskával lőttek. Néhány
emt$kr meghalt, néhány megsebesült. A
Trier felett megjelent repülő rajból egy légi
jármüvet Gaincringen mellett (Fentschtől délnyugatra)
lelőttünk.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : A Düna és Wilia közötti arcvonalon
(Vilnától északnyugatra) harcok árán
tovább haladunk előre. Otezerkétszáz oroszt
elfogtunk, egy ágyút, tizenhét löszerkocsit,
tizenhárom gépfegyvert és sok málhát zsákmányoltunk.
Olytától kelétre előrehaladt támadásunk
Gtodnótól északkeletre a Njemen
kanyarulatnál üldöző csapataink fémig jutottak
Lida-hoz. Tovább délre a Szcara szakaszhoz
közeledünk. A lidai pályaudvarra éjjel
bombákat dobtunk. Lipót bajor herceg
tábornagy hadcsoportja : Szczára irányában az
üldözés tovább folyik. Az ellenséges utóvédeket
visszavetettük. Mackensen tábornagy
hadcsoportja: Az ellenség az üldözést itt sem
tudta feltartóztatni. Néhány száz oroszt elfogtunk.
Délkeleti hadszintér: A német csapatoknál
a helyzet változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Nagykanizsa város lisztellátása.
A város szerződése a Franz r. -t-vel.
— Saját tudósítónktól. --
Nemrég közöltük, azt a szinte a fellegekbe
vesző számot, mely Nagykanizsa város közönségének
egy esztendőre való lisztszüksegletét
kilogrammokban feje/i ki. Nem kevesebb,
mint 3 miilió 650 ezer kilogramm ez a menynyiség,
mely 36,500 méierinázsának, vagyis
365 wjggonnak telel meg. A kormány tudvalevőleg
felhívta a városokat és azok lakósságat,
hogy egy évi (1916. augusztus 15 ig
való) iisztszQkségletiikiöl gondoskodjanak,
amely colból saját törvényhatóságaik területén
(tehát Nagykanizsa Zalamegye területén) záros
határidőn belül ugy a városok, mint a magánosok
szabadon vásárolhatnak gabonát. A
nagykanizsai rendőrkapitányságon 3.650.000
kilogramm lisztre jelentettek be szükséglétét,
ez az a mennyiség tehát, aminek megszeizéséről
nálunk a városi hatóságnak gondoskodnia
kell. (Hogy ezenfelül Nagykanizsán a
háziasszonyok mennyi gabonát vagy lisztet
szereztek be, azt még megközelítőleg sem
lehet tudni)
Némely magyarországi vátos saját rezsijében
gondoskodik lakóiságának lisztellátásáról
olyként, hogy városi üzemben vásárolja
a gabonát s azt megfelelő dijért megőrölted
és hatósági üzletekben lisztutalványokkal bocsátja
a közönség rendelkezésére. Nagykanizsa
város tanácsa sokkal praktikusabb módját találta
a kérdés megoldásának. Vállalatba adta
az egészet, de amellett, hogy Ilyen módon a
nagykanizsai közönség a lehető legolcsóbb
áron jut liszthez, maga a város semmi kockázatot
nem vállal s a beszerzésnek sok szakértelmet
kívánó nehézségei sem terhelik. Nagykanizsa
város a Franz Lajos és Fiai gőzmalmi
és villamossági részvénytársasággal kötött
szerződést a város egy évi lisztszükségletének
elíátására nézve s mint az alább vázolt
imzódés mutatja, a város lakóssága
nemcsak a legelőnyösebb feltételek mellett
jut a lehető legjobb liszthez s nemcsak semmi
kockázata nincs a városnak, hanem még jelentékeny
visszatérítésekre is van biztos kilátás
(I. a szerződés 6—8. pontjait), melyek a
város pénztárának mintegy 60,000 koronát
jelentenek.
Valóban nagy megnyugvására szolgálhat
Nagykanizsa város közönségének ez a szerződés,
melyei a városi képviselőtestület közélelmezésügyi
bizottságának ülésein készítettek
s amelyet tegnap délben Írtak alá és
pedig Nagykanizsa r. t. varos réstérői dr.
Sabján Oyula polgármester, a Franz Lajos
és Fiai rés»vénytársasá< részéről pedig Pongor
Henrik igazgató. A másfélmillió koionás komplexumot
meghaladó nagy .szerződés a közönség
legszélesebb rétegeit érdeklő lényegében
a következőket tartalmazza :
h Franz r. t. megbízatása.
A szerződés első pon\'ja szerint Nagykanizsa
város megbízza a Franz részvénytársaságot,
hogy a kereskedelmi miniszter rendeletével
engedélyezett 2000 métermázsa gabonát, valamint
mindazt a mennyiséget, amit a város
lakóssá^ának jövő évi augusztus 15 ig leendő
közélelmezésére ezúton engedélyezni fog, —
Nagykanizsa város részére megvásárolhassa,
a miniszter rendeletének megfelelően megőrölje
és a lisztet a város lakosságának kiszolgáltassa.
(Ehhez tudni kell azt, hogy a
kereskedelmi miniszter eddig még csak 2000
métermázsa, azaz 20 waggon gabona vételére
adott sürgősen engedélyt Nagykanizsa városának.
Minthogy az összes szükséglet azonban
365 waggon, ujabban tehát még 345
waggon gabona vásárlására kért a város a
minisztertől engedélyt. A szerk.)
2. A Franz r. t. kötelezi magát arra. hogy
a város lakóssigának egy évi ellátására szükséges
365 waggon mennyiségű gabonát megveszi,
kifizeti, a felmerült költségeket, zsákok
küldését, a fuvart stb. viseli, a gabonát tárolja
(raktárba helyezi) megóvja, tüz ellen
biztosítja, a beszáradás folytán elóállható
hiányt sajátjából pótolja, a rendeletek szerint
felőrli, a lisztet a város fogyasztó közönsége
részére a kereskedőkhöz, pékekhez és a
polgármester által megjelölt más fogyasztókhoz
házhoz szállitja.
3. A vétel esetről esetre a cég által bejelentendő.
fl bevásárlási föltételek.
A szerződés 4. pontja kiköti, hogy a Franz
r. t. Nagykanizsa város közélelmezésére kizárólag
búzát vásárolhat. És pedig a már engedélyezett
20 waggon (2000 métermázsa)
gabonából 1000 métermázsa buzál métermázsánként
38 korona 50 fillérért. 1000 métermázsa
búzát pedig 37 K 50 fillérért szerzett
be, mig az ezentúl engedélyezendő mennyiséget
a jelenleg érvényben levö maximális
áron (vagyis 36 50 K-ért) köteles bevásárolni.
As őrlési feltételek.
5. A kiöriésre vonatkozólag a kormányrendelet
az Irányadó. Mégis a cég a jelenleg
forgalomban levö lisztfajtákból mintákat adott,
amelyeknél silányabb liszt a jövőben sem
hozható forgalomba.
A város a lisz< minőségét bármikor biről
uton is megállapíthatja.
A cég a város egy havi szükségletének
megfelelő lisztmennyiséget és 15 napi liszts/
ükséglet kiörlésére szükséges búzamennyiséget
állandóan külön raktáron köteles tartani.
Mellékköltségek és viszszatéritési
összegek.
6—8. A vállalkozó az őrlésért métermázsánként
4 K 20 fillért, a buza bevásárlásáért
költségei fejében és a kockazatért métermázsánkint
2 koronát, a lisztnek a kereskedőkhöz
és nagyobb fogyasztókhoz való szállításáért
20 fillért számithat fel ugy, hogy az
érvényben levö maximális lisztárak mellett
a városi pénztárnak a malom az első 10
waggún buza után waggononkint 95 K 86
fillért, a második 10 waggon után waggononkint
195 K 86 fillért s ha ugy a maximális
gabonaárak, mint a lisztárak tovabbra is
érvényben maradnak, az ezentúl engedélyezendő
buza minden waggonja után 295 K
86 fillért köteles befizetni. (Ez az a mintegy
60,000 koronára előirányozható összeg, amit
bevezető soraink szerint a Franz r. t. a városnak
vissza fog téríteni. A szerk.) ,
Ha tehát a város olcsóbb lisztet nem akar
forgalomba hozni, városi célokra a fenti öszszegek
mint megtakarítások lesznek fordíthatók.
9. A zsákokért a cég a kormányrendeletek
szerinti árakat számíthatja fel, mig a vevőknek
a zsákok visszaadása esetén a vállalkozó
a malomegyesületek által megállapított árakat
köteles visszafizetni.
város nem vállal
felelősséget semmiért.
10. Mivel a beszerzendő gabona és az
abból kiörölt liszt a város tulajdonát képezi,
a cég a város polgármesterének rendelkezéseit
teljesíteni köteles, azonban a polgármester
csak oly kereskedőket bizhat meg a
liszt kimérésével, akik kötelezettséget vállalnak,
hogy csak városi lisztfct hoznak forgalomba.
A vátos nem vállal felelősséget, hogy a beszerzendő
gabona, Illetve az abból kiörölt liszt
1916. évi augusztus 15-lg a fogyasztó közön-
L.
1915. szeptember 15 ZALAI hlrtLAP 3 oldal|
séq úttal átvétetik. A város a megmaradó
mennyiségért a céget kárpótolni nem köteles.
fi zárópontok.
11, Ha a cég szerződéses kötelezettségeit
nem teljesiti, vagy megszegi, a viros tetszése
szerint vagy megszünteti a szerződést és
emellett teljes kártérítést követelhet, vagy a
szerződés egyes részeinek nem teljesítése esetén
a cég veszélyére és költségére Igényeit
másként elégítheti ki. (T. i. gabonát vagy
lisztet másutt szerezhet be és a cég a differenciákat
viseli.)
A 12. és 13. pontok az illetésekről és a
birői illetőségről szólnak.
Gyászrovat. Hétfőn délután elhunyt Nagykanizsán
özv. Benedek*Antalné szül. Kovács
Rozália 90 éves korában. A megboldogultban
Benedek József, Nagykanizsa város aljegyzője,
kit számosan felkerestek részvétnyilatkozatukkal,
édesanyja halálát gyászolja.
fi kereskedelmi kamara gyűjtése az e l -
pusztult kárpáti falvakért. Nemrég közöltök
már, hogy kereskedelmi és iparkamaránk,
a soproni kamara tagjai körében nagyarányú
gyűjtési akciót kezdett a felsőmagyarországi
elpusztult falvak felsegélyezése érdekében. A
gyültésről szóló első kimutatás, melyben számos
zalamegyei és nagykanizsai cég neve
szerepelt, 6000 koronát meghaladó összegről
szólt. Ma vettük ez ügyben a kamara
második kimutatását, mely ismét ujabb 4000
korona körüli összeg egybegyűjtését jelenti, s
az eddigi végeredmény gyanánt 10,142 koronáról
számol be. A második kimutatásban
Nagykanizsáról és Zalamegyéból az alábbi
jegyzéseket találjuk: Weiser J. C. Nagykanizsa
50 K, Blau Lajos Nagykanizsa 100 K,
Muraközi Takarékpénztár Csáktornya 100 K.
Pollák Lázár Alsólendva 100 K, Dunántull
mész- és téglagyárak r. t. Sümeg 100 K,
Csáktornyavidéki takarékpénztár r. t. 100 K,
Letenyei takarékpénztár r. t. 50 K és Morgenstern
Ignác Zalaszenlgrót 10 K.
Hadlmenetrend a barcs—pécsi vonalon
F. hó 10-én a barcs—pécsi államvasút! vonalon
a polgári menetrend váltotta fel s igy
az arra utazóknak csak a korlátolt száinu és
még korlátoltabb menetsebességfl polgári vonatok
állanak rendelkezésére. A barcs—pécsi
vonalon az áruforgalomban is korlátozás állott
be, amennyiben gyorsáru küldeményeket
darabonkint 200 kgr. súlyig lehet feladni, mig
teherárut csak kocsirakományokbaa és egy
állomásra 2000 kgr. súlynál nem kevesebb
továbbitható, ami a teheráru küldemények
természetes késedelmességet idézi elő, mert
az indító állomásnak mindenkor be kell várni
a 2000 kgr. mennyiségei.
Rendelet a hadifoglyok kérelmezéséről.
v Zalaegerszegről írja tudósítónk : A földmlvelésügyi
miniszter értesítette Zalavármegyt alispánját.
hogy a hadügymin!szter rendelete értelmében
a hadifoglyok kiadásának egyszerűsítése
és az eljárás gyorsítása céljából a hadifoglyoknak
gazdasági munkára való engedélyezése
iránti kérvényeket a mai naptól
kezdve ugy a községeknek, mint a magánosoknak
közvetlenül a pozsonyi I. sz. es. és
kir. katonai parancsnoksághoz kell intézni.
fi polgárőrt szolgátat. Ma, szerdán este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni \'
Szvetecz Lajos. Sárvári János. Dávid lstván,
Kovács János, Spitzer Mór, Koller Jenő, Barbély
József. Csányi Elek, Horváth László,
Katona István, Tollár János, Mancsck Ferenc,
Farkas József, Gábor György, Nagy Antal.
Freischmiedt István, Danis Lajos, Németh J.
hj -.mb MH-. • \' - -r— * ••MR-?-\'»«.r— \'rga-r—
Felelős szerkesztő: G ü r t l e r lstván.
na **** * - v >— vx. ^ 1
CÍMRE OGYELNI TESSÉKI mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás éés látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és tátszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Káposzta eltevéséhez különösen
alkalmas ételolajos hordók
kemény fából, jutányos árban kaphatók
a „PATRIA" nagykanizsai
pótkávé gyárban.
Egy magányos házaspár, esetleg
had\'bavonult neje
házmesternek
kerestetik október 1-ére Király
Pál-utca 8. sz. a.
Naponta előadás
Uránia Rot(oayl-«t4. Tal«foa2»
Szeptember 15,16. szerdán, csOtOrtOk&n
A szép Kathlyn
kalandjai
regényes dráma IV sorozat 4 felvonásban Az óltlános ö r ö k ö s i "
Nagynéni végrendelete, humoros.
Téli örömök, természetes felvétel.
Legközelebb repHzben A REZERVISTA ÁLMA
katonazene kísérettel.
El dadátok hétkóxnapokon 6 *« S órakor,
vaaár- ét Onntpnapon 3,5, 7, • órakor.
3S
T. C. vevőim becses tájékozásául tudatom,
hogy szén, koksz és
tűzifa-szükségleteiket
Idejekorán előjegyeztetnl méltóztassanak,
mert a mostani viszonyoknál fogva pontos
szállításért felelősséget nem vállalhatok
Nagykanizsa, 1915. szeptember hóban
Tisztelettel Klein Vilmos
t r i f a l l i szénbánya hivatalnoka.
Szabadalmazott és törvényesen védett
m i r t
L3 »flntispora-Vita« =s
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antispora-Vita*
a* összes vetőmagíélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s k y á mezőgazdaságban
= = = = = nélkülözhetetlen. ••
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók » A R Z & TAUBER
DiykirtüiMk ligyknlzsii
HIREK.
Városi közgyűlés.
, Rövid tárgysorozat
(Saját tudósitónktól.) Holnapután, péntek
délután rendkívüli közgyűlést tart Nagykanizsa
város képviselőtestülete. A holnaputáni közgyűlésnek
egészen rövid, de egyik-másik
pontjában igen fontos tárgysorozata lesz.
Mindjárt az első pontban szerepel Nagykanizsa
város egy évi llsztszflkségletének ügye,
s a Franz részvénytársasággal kötött szerződés
bemutatása, melynek részletes ismertetése
lapunk más helyén olvasható. A személyi
ügyek is szokatlanul nagy számmal szerepelnek
a közgyűlésen, kö2öttük a városi tiszti
ügyész helyettesítésének ügye. amelyben a
tanács nem valami túlságosan sikerült ötlettel
faics Lajost szándékozik ügyészhelyettessé
megválasztatni. Egyébként az egész tárgysorozat
a kővetkező :
1. A város gabonaszükségletének biztositása
és a lisztellátás tárgyában a Franz L. és Fiai
céggel kötött szerződés bemutatása.
2. A v. tiszti ügyész helyettesítése.
3. Bay György rendöralkapitány szabadságolási
kérelme.
• 4. Pollermann János helyettes rendőrbizlos
eskütétele.
5. Perger Károly v. aljegyző nyugalombahelyezése.
6. özv. Kovács Lajosné^szPl. Bognár Verona
v. rendőr özvegyének nyugdíjellátása tárgyában
tanácsi javaslat.
7. A gözfürdőbérleti szerződés bemutatása.
8. Az esküdteket Összeíró küldöttség megalakítása.
9. Az 1916. évi városi közmunka összeírására
bizottság kiküldése.
10. Az 1914. évöen természetben le nem
szolgált közmunkanapszámok leírása.
11. Deutsch Mór, Berger Samu, dr. Kreisler
József. Jagasits János, Vinkler István,
Vince János, Bertalan László, SkerUk János,"
Töllősy Péter, Kovács József, Tóth Péter,
Blumenschein Mór, Bayer Vince, Németh József,
Físchl Adolf, Fischer Jakab Károly,
Szalai János, Rosenberg .Salamon, Hoiváth
Klára. Viasits Jó/sef, Gergye Sándor, Pallos
Zsigmond, Ring Mór, Haán Gyula, Borsos
Károly, Hegedűs Károly, Feldmann József,
Kumánovlcs "Pál, Frank Jenő, Czeiner Pál,
Csavnicsár Ferenc, Kreisler Albert Nagykanizsa
város közsé gi kötelékébe való felvétele
12. Krausz Komlós Kai Oly illetőségének
megtagadása.
űidai. ZALA! HiKLAP szeptember 15
Tisztelettet értesitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- . felfrissítettem. ; --
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirű. Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehémemüeket. u
A legfinomabb áruk! —
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel tioiMerierni.
N?gykaniz?a. Erttvös-tét I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
ME6H9D!T2TrUK1
A v 1 l á 6 2 t !
Vezérképviselet t
U : UGYUII2SJL
festO odIIolQta
Hosykonlzsa,Ho$9flr-o.Z3
honi ! külíOídl faerezés
múraóny Dtúozatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
i \'
Művészi s z i n é r z é k f l n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 1!
EESESSzl]
V
GUTENBERG NYOMDA
• K A G Y K / U . 5 Z S A • Cser.gery-uf 7. d^jk. sürf ienycim;
G u t e n b e r g nyomda

f f N?
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
1
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a kiadótulajdonosnál Gutenberg-nyomda Mflnz ét Uoldberger) Nagykanizsa
t
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 16. csütörtök 210. szám ZALAI társadalmi és közgazdasági napilap.
•I«flc«t*ai Arak» Halytxa háihoi hordva I búra I K.
« D « t t á » 6ffU«r Vidékre, po.táa . . I hóra |-M K.
Nyilttér hl/d«téMi» nesálla/ilotl árak iztrlaf.
Alapította:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatali Outenbcrg-nyOMda Ctragarj-at 7. azáai.
Talatoni S»rk(ixl4>t| 41. Kiadóhivatal 41.
A két testvér.
Volt egyszér . . . Bocsánat, még
majd meseszóra siklik a publicisztikai
toll, Pedig a mese szivemeló értékre
nézve semmi ahhoz az igazi történethez
képest, amiról itt szó lesz.
Volt egyszer két állam egymás mellett,
Európa kellős közepén. A sors erős
határokkal választotta el őket a többi
országtól, viszont a széles és méltóságos
Dunát adta közéjök eleven kapocsnak.
Es adott nekik népes és másként
is nagy közös uralkodó családot. Es
jelölt ki számukra magasztos közös hivatást
a kisebb országok függetlenségének
az ótalmazásában, a művelődésnek
ezek számára való közvetítésében, az
elhatalmasodott, világuralomra törekvő
északi birodalom hóditásvágyának a
féken tartásában.
Semmi sem természetesebb, mint az,
hogy ennek a, két allamnak a népe a
legszebb testvéri egyetértésben élt egymással.
Igy kellett volna lennie, sajnos
azonban, nem volt mindig igy, nem volt
mindig ilyen barátságos és bensőséges
a jó viszony Ausztria és Magjarország
között, — mert hiszen kell-e mondani,
hogy róluk van szó. Hanem aztán jött
a világháború és egyszerre eloszlott
közöttük minden félreértés.
Magától értődő és mégis igen derék
dolog volt, hogy a közös hadsereg magyar
és osztrák részei közt a legteljesebb
összhang fejlődött ki, hogy osztrák
testvéreink éppoly lelkesen vettek részt
a Kárpátok védelmében, mint a magyar
honvédek a déltlroli harcokban. De talán
még ennél is értékesebb és megradóbb
a magyar társadalom és az osztrák
társadalom iránt való rokonérzések
gyakori és önkéntes megnyilatkozása.
A háború kitörése óta a fekete-sárga
zászlót más szemmel nézzük, a császárhimnuszt
más érzéssel hallgatjuk, mint
azelőtt. Es a mi nemzeti színeink mindegyre
föltűnnek, a mi nemzeti himnuszunk
mindegyre fölbúg az osztrák császárság
fővárosában és más nevezetes
helyein. Tévedés volna azt hinni, hogy
a törvényhatóságok hódoló küldöttségének
Szeptemberi bécsi látogatása alkalmával
tüntette ki először Ausztria közönsége
irántunk való baráti érzelmeit.
Jóval azelőtt, Varsó bevételének az
örömünnepén Is együtt lengett az osztrák
meg a magyar lobogó, együtt zengett
az osztrák császári meg a magyar
nemzeti himnusz Bécs utcáin. Igy irta
ezt meg a „Prager Abendblatt" augusztus
12-én. A „Prager Tagblalt" pedig
augusztus 28-áról azt jelenti, hogy
Breszt-Litovsz . elfoglalása alkalmával
Prágában tízezer főnyi tömrj énekelte
lelkesen a magyar himnuszt.
A háború lldércfénve megbecsülhetetlen
kincseit árulta el a népiéleknek.
Nagyobb dolog is történt: megszületett
az osztrák nemzet és örömmel és gyönyörűséggel
ismerte föl igazán megbízható,
hűséges testvérét a7f ősi magyar
nemzetben. Es kölcsönös a testvéreknek
egymásra találásukon val.ó örvendezése.
Es kölcsönös az óhajtásuk is, hogy ez
a szép, nemes és üdvös egyetértés a
háború után is megmaradjon, valamíg
csak őket közös pályájukon jónak látja
a nemzetek sorsának mindenható gondviselője.
- fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. ----- -
Cseni Galíciában
Az első cári terű kudarca.
Sajtóhadiszállás. Pontos megállapítások
szerint Miklós cárnak, mint az orosz
haderő főparancsnokának első terve az
volt, hogy Wolhyniát, az elveszett Luck
és Dubnó várakkal együtt, tekintet nélkül
az emberáldozatra és a municióhiányra,
mindenképpen vissza kell * foglalni.
Ezt célozták azok a borzalmas
harcok, melyek tiz napon át Dubnó
előtt és Keletgaliciában folytak, amelyek
azonban az oroszokra nézve teljes kudarccal
végződtek. Tegnapelőtt Dubnónál
volt az utolsó rettenetes erejű összecsapás,
melynek sikertelensége után ugy
a wolhyniai, mint a keletgaliciai frontrészen
relatív nyugalom állott bc. Az
utolsó 24 órában itt semmi jelentős esemény
nem történt.
Bulgária
és a négyes antant ultimátuma.
Berlin. A Vossische Zeitungnak táviratozzák
Szófiából;
A négyes antant követei tegnap adták
át világszerte feszült érdeklődéssel
várt utolsó jegyzéküket Radoszlavov
bólgár miniszterelnöknek. A jegyzék
Bulgáriát a Törökországgal való szerződésben
kifejezett álláspontjának feladására
Igyekszik rábírni — és azt
követeli Bulgáriától, hogy azonnal
offenzívát kezdjen Törökország
ellen, Ennek fejében a Bulgária részére
átadandó szerb területeket, — Macedóniát
— az antant hadsereg azonnal
megszálianá s igy nyújtanának biztosítékot
Bulgáriának arra nézve, hogy
azt megfogja kapni. Ezzel az utolsó
kísérlettel akaria az antant megakadályozni,
hogy Bulgária Törökországnak
lekösse magát s azzal bárminő közös
akciót kezdjen.
Bulgária válasza még nem készült el,
de a legutóbb történtek után nem fér
kétség ahhoz, hogy Bulgária nem fog
Törökország ellen felléoni és abba sem
fog beleegyezni, hogy az antantseregek
Macedóniát megszállják. A központi hatalmak
szófiai diplomata köreiben a jegyzéket
az antant-hatalmak utolsó kétség\'
beesett kísérletének tartják, mely rég
elkésett és teljesen hatástalan lesz. Romániaháború előtt. >Háíorus Intézkedések.
Bukarest. A román hadflgymlnlszter
elrendelte, .hogy október 20-áIg
automobilokat és allatokat rendeljenek
a román hadsereg részére.
Királyi dekrétum is jelent meg, mely
a mai naptól kezdve az összes román
vasutakat a hadügy miristérlum
felügyelete alá helyezi.
Az antant és Románia.
Tanácskozások Párisban s Bukarestben
Seveningen. A francia külügyminisztériumban
tegnap Delcassé külügyminiszter
vezetése alatt nagy tanácskozás volt,
melyen a párisi angol, orosz és olas*.
nagykövetek vettek részt. Később a külügyminiszter
a balkáni államok követeit
fogadta. Mindezen tanácskozások Románia
beavatkozásának kérdése körül folytak.
— Bukarestben\'monarchiánk követe,
gróf Czernin Ottokár tegnap Bratianu
román miniszterelnöknél volt, majd a
román külügyminiszterrel folytatott hoszszabb
eszmecserét
Bukaresti követünk
a román királynál.
Bukarest. Czernin Ottokár grófot,
Ausztria-Magyarország bukaresti követét
hétfőn délután Ferdinánd román király
hosszabb magánkihallgatáson fogadta.
A kihallgatásról ?emmi részlet nem
jutott még a nyilvánosságra. • Felrobbantott orosz nanicogyár.
Rotterdam. A Reuter ügynökség jelenti
Szentpétervárról, hogy Oroszország
legnagyobb lőszergyártómüvéf, az Ochtamunlciógyárat
felrobbantották. Most már
mindössze csak egyetlen egy munlclógyára
van Oroszországnak.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér; A besszarábiai határon
csapalaink egy orosz támadást utasítottak
vissza. A Dnjcszler mellett és Bucactól keletre
fekvő hadál\'ásainkon csend uralkodott.
A galiciai és wolhyniai harcvonalunk összes
többi részein újra nehéz, az ellenség számára
eredménytelen harcok fejlődtek ki. Dubnótól
északkeletre az ellenség egy sikertelen ellentámadásnál
sok halolton kivül foglyokban hat
tisztet és nyolcszáz főnyi legénységet veszített.
Ebben a harcban három gépfegyvert
zsákmányoltunk. Itt magyar közös hadseregbeli,
valamint honvéd zászlóaljak és az ottocai
79-ik számú gyalogezred elszánt parancsnokainak
önálló gondoskodástól irányított vezetése
mellett a háborúban bevált katonai
kiválóságuk ujabb bizonyítékait szolgáltatták.
A Styr és a Pripjati erdős inocsárövezetében
lovasságunk az utóbbi napokban számos lovascsapatot
vert vissza. A Litvániában küzdő
cs. és kir. csapatok szövetségeseinkkel együtt
elérték a Szcarat.
Olasz hadszíntér: A tiroli határvidéken szokásos
tüzérségi harc tegnap is tartott. A karintiai
határon a tüzérségi harc egyes pontokon
nagyon megélénkült. A Ladinut szorostól
keletre csapataink támadtak és elfoglalták a
Findeni-Kogel határhegytől délkeletre fekvő
hegygerincen levő ellenséges hadállásokat. A
tengermelléki harcvonalon az olasz tüzérség a
Javorcektől a tolmeini hidlőig terjedő szakaszon
fokozott hevességgel tüzelt hadállásaink
ellen. A Javorcek és a Visic szakaszon
levő hadállásaink ellen intézett ellenséges támadások
összeomlottak. Hasonlókép meghiúsítottuk
a doberdói szakaszon az ellenség
szokásos közeledési kísérleteit.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: A Hartsenanweilerkopfen
tüzelésünkkel megakadályoztuk a franciaknak
egy támadási kísérletét.
Keleti hadszíntér; Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Dünaburgtól nyugatra a hidfónél
harcolnak Sokalinál (Dünaburgtól délnyugatra).
Az ellenséges lovasságot visszavetettük
a Wilia mellett. Vilnától északkeletre és
északnyugatra az ellenség ellentámadásait
visszautasítottuk. Olytától és Grodnótól keletre
támadásnak tovább hatolt előre, Njcmentól
délre egyes helyeken elértük a Szracát.
Kerekszámben kilencszáz oroszt elfogtunk.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja:
Az ellenséget a Szcacáiv tul nyomtuk vissza.
Mackeisen tábornagy hadcsoportja: Az üldözést
Pinks irányában folytatjuk. A foglyok
száma több mint hatszázra emelkedett.
Délkeleti hadszíntér: A német csapatok
az ellenség támadásait véresen visszaverték.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉK l mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás
\' JLL és 1 A t 8 z e r 6 s 2 uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavit. —
Levél Cseh-Kanizsára • *
VE cimszókkal ezentúl többször fog találkozni
a Zalai Hírlap olvasója. Miként szinte
már elképzelhetetlenek e hasábok anélkül,
hogy azokon Cselikanizsáról érkezett irodalmi
levelek néha-néha ne találtassanak, éppoly
állandó jellegűnek szánjuk a Nagykanizsáról
Csehkanizsára irott leveleket is. Nemcsak
azért, mert a csehkanizsai levelek kitűnő írója,
Gács Demeter sürgeti ezt, (aki még mindig
a bornyujában viseli a marsallbotot) hanein
mert mindegyre nő a Zalai Hírlap pilseni
olvasóinak száma, akik joggal megvárják,
hogy néha-néha egy kis hazai levegőt szívhassanak
ujságjukoól, ainit a lap mindennapi
szürke rovatai oly nagy messzeségben már
alig árasztanak magukból. E rovat tehát eredetileg
és tulajdonképpen a távoli Pilsenben,
— a üácsunk által oly találóan elnevezett
Csehkanizsán — élő nagykanizsaiaknak szól,
de bátran olvashatják azt az itthoniak is, ha
mindjárt nem találnak is abban semmi ujat
és meglepőt.
Kanizsán alaposan beköszöntött az ősz. A
korzón (melyről, egyébként külön fejezet fog
szólni) a lenge fehér nyári ruhák erős küzdelmet
fejtenek ki a masszívabb anyagokkal
és a sötét tónusokkal, de az utóbbiak szomorú
diadala napról napra mind szembetűnőbbé
válik. Aki azonban sémmikép se akarja
tudomásul venni, hogy csakugyan és megváltozhatlanul
itt van az ősz Nagykanizsán,
az megtudhatja ezt abból is, hogy Dobrovlcs
Milán már nem ül esténként a Cenirál első
tükörablakának tövében, hanem egy asztallal
beljebb húzódott s most az egyelőre még fűtetlen,
nagy márványkandalló alatt a téli főhadiszálláson,
— szövi nagyszerű terveit, melyek
között a legszebb a kanizsai hősöknek az
Erzsébettér saroktájára szánt nagy emlékműve.
Szép Összegecskét összemuzsikáltatott már
erre a célra az egész város által annyiszor
visszavágyott nagyszerű 48-as katonabandával
és az ujabban mindinkább tökéletesedő
12-ős LandwehrzeiK\'karral, mely hétről hétre
mind jobban kárpótol a kedves Wirnitzer
mester eltávozott kiváló muzsikusaiért. A
hősök síremléke, hacsak olyan is lesz, mint
ahogy azt Dobrovics Milán naponta mind
szebben és szebben felrajzolja a Centrál
fehér márványasztalára, ugy Nagykanizsán
igazán szép és monumentális emléke lesz a
a világháborúnak.
Az őszi napok beköszöntével egyébként
a mi remek, nagyvárosi kávéházunkban, a
Cenlrálban uj élet pezsdült. Uj törzsasztalok
is keletkeztek, melyek között legtöbb figyelmet
érdemli a snájdig tüzértisztek asztala\' a
kávéháznak a piac felé néző alsó végében.
Azért irorn ezzel a szóval, hogy „figyelmet"
érdemel, inert az örökös hűtlenségre született
kanizsai nőknek teljes ligyelme feléjük
fordul, nofia e ponton az igazi érdemeknek
.vajmi kevés jelentőségük van. Egyetlen egy
fogyatékossága van azonban még a Centrálnak
is, bár ennek a hiánynak megszűnése
mindennap várható. Nincs tudniillik függöny
a hatalmas ablakokon s a vendégek ugy ülnek
esténként a nagy fényárban a kávéház
csillogó asztalainál az esli korzó sétáló publikuma
előtt, mintha csak valami óriási színpad
szereplői lennének. A be nem avatottakkal
közlöm, hogy a függönyöket valami
jelentéktelen kis átalakítás végett még a nyár
derekán elküldték a gyárba, ahonnét azok
származtak s még necn érkeztek vissza. Ezt
a hiányt főleg a kártyázó férjek kifogásolják,
akik igy a korzó egész nyilvánosságának
ellenőrzésével mondják be a terc kasszákat
és a volátot. De nemcsak a függönytelen
kávéházi ablakok, hanem a mögöttük ülő
tüzértisztek sem mentesek minden kifogásolni
valótól. Az utóbbiakon azt a reperálhatlan
kifogásolni valót találják a város hölgyei,
hogy legnagyobbrészt — nősek.
Nagykanizsa közéletében legnagyobb szerepük
még mindig a minap besorozott legöregebb
újoncoknak, a 43—50 éveseknek van.
kik most szorongva várják, mikor kell bucsut
venniök kis unokáiktól. Nagyszerű napok
voltak azok, mikor a potrohos urakat sorozták.
Annyi gratuláció még nem hangzott el
Kanizsán, mint e napokban. Gratuláltak annak,
aki bevált és gratuláltak annak, aki nem vált
be. Mondhatjuk, mindkét kategória tagjai igaz
örömmel fogadták az üdvözlést. Végre egy
eset, amikor az Úristen mindenkinek örömet
szerzett egyazon dologgal, nem ugy, mint
az esővel szokta tenni, mely ha ezer embernek
örömére van másik, ezer mérhetlen boszusággal
veszi azt tudomásul. Az öreg regruták
dolgával van most elfoglalva az egész
város. A szabók már rendelik részükre a
meleg csukaszürke szöveteket, a cipészek
már csinálják nekik a vízhatlan bakancsokat
s a városi tanács már gyártja részükre - az
illetőségi okiratokat. Mert soha annyian még
nem kérték Nagykanizsa város kötelékéb e
való felvételüket, mint most az Öreg regruták,
akik ezzel azt akarják lehetővé tenni, hogy
Nagykanizsán végezhessék 6 vagy 8 heti
ujonckiképzésüket és pedig a 20-as honvédeknél.
Nem minden humor nélkül való, hogy
akárhány besorozott öreget a tulajdoni fia
fog katonának kiképezni. Kíváncsiak vagyunk,
mennyire felejtették el ezek az őrmesterekké
és zászlósokká, vagy pláne hadnagyokká
cseperedett fiuk azokat a fájdalmas pofonokat,
amiket a most kezeik alá kerülő apák
vagy két évtizeddel ezelőtt számlálatlanul
osztogattak nekik.
A korzóról és egyebekről majd legközelebb.
H Í R E K .
Háborús strófák.
Á t c s o p o r t o s í t á s .
Szentpéterváron cenzúrázva.
Sürgős posta jött Carszkoje-Szélóba.
Fut a sereg, merre int a szélrózsa.
Azaz nem fut, átcsoportosul csupán
Jóval innen, Szent-Orosrhon kapuján.
S szólott a cár: ,,Ilyen szörnyű kázus na !
Nikolájjal mars a Kaukázusba 1
Szent Andrásra! nem marad más végtére
Én állok a hadseregem élére."
S szólt a kurir: „Hadsereg az volna még.
De áz éle, biz az éle oda rég.
Vágni nem tud, megállni is aligha,
Biz a helyzet élére van állítva."
S szólott a cár: „Bátorságban nincs hiány.
Hol az ősi, rozsdamarta fringiám ?
Pejparipám álljon elő egynyomba,
Még ma este kivágtatok a frontra."
S szól a kurir: „FÜlséges ur nagyot mond,
Ahány század, bizony Isten annyi front.
S aki nem fut, az árokban heverész,
Hegyin-hátán huszár, gyalog, szekerész.\'-
1915. szeptember 16 ZALAI HIRLAP 3 olda í
S sióit a cár: „Jaj már a fejem sinps helyén,
Itt se biztos birodalmam székhelyén
S végül még majd, — ez a sok vér hiába,
Éti kerfllök magam Szibériába."
S szólt a kurir: „Lengyelhon még nincs
[veíxve,
Ha előáll a leggyorsabb expressze
S ha felséged, mint a szélvész Ugy vágtat,
A seregből még valamit találhat."
Előállt a különvonat és a cár
Vert serege elejébe futna már.
De egyszerre, ilyet ki is hihetne,
Uj hírnök jő és ekép szól pihegve :
„Kalauz urt de hiába tolatott,
Ne inditsa el a különvonatot,
Felséges ur! Kár menni egy tapodtra,
Tüstént itt van a hadsereg galoppba."
„Bár felróni nem győzöm ezt eléggé,
Nem jó szántából jött Cárja elibé,
Oly csökJnyös, Hindenburg is elképedt,
Most se jönne, ha nem hozná a német.
Jnck.
Wajdits Gyula prépost kanonok aranymiséje.
Nagykanizsa jeles szülöttéről, a jószívű
és nemeslelkü főpapról, Wajdits Gyula
pécsi kanonokról emlékezünk meg e sorainkban,
amelyekkel kiemeljük őt abból a csendes
és hangtalan éleiből, melyben saját jó
lelkének szavát követve csak azt keresi, hogy
hol tehessen jót, hol szárítson fel könnyet,
amit a nyomor és szenvedés sajtol kl az
emberi szemekből. Alkalmat e sorainkra az ad,
hogy a nemeslelkü főpap a napokban az
aranymiséjét tartja, azaz áldozó papságának
ötvenedik évfordulóját. Ezt a kevesektől megélt
alkalmat s ünnepet is csak ugy akarta
Wajdits prelátus megülni, amint egész életét
tölti — csendben s hangtalanul. Mária Zellbe
megy tehát s ott, a kegyoltárnál mutatja be
aranymiséjét az Urnák szept. 20-án. De Nagykanizsáról
sem feledkezett meg. Ez alkalomból
itt is mond az alsó templomban egy
szent misét, szept. 24-én d. e. 8 órakor. —
Wajdits Gyula prelátus-kanonok Nagykanizsán
1866 ben mutatta be első szent mise
áldozatát. Azóta lelkes munkája jutalmául a
pécsi káptalan tagjai sorába szólította a fejedelmi
méltánylás. Slallumának jövedelme valóságos
forrása a jótétemények hosszú sorának.
Minden gondolata arra irányul, hogy jót tehessen.
Életének az a története - hogy mindig
jót cselekedett. Kívánjuk, hogy ez a jóságos
sziv és lélek még soká legyen a szenvedő
és segélyt kereső emberiség tulajdona.
Eljegyzés. Ma, e hó 16-án tartja eljegyzését
Arnberger Rudolf Nagy Erzsébettel a
menyasszony szülőinek házánál, Nagykanizsán.
f i z Izraelita ünnepek Nagykanizsán- Az
izr. templomban Jomkipurkor az istentiszteletek
a kiWetkező sorrendben lesznek megtartva :
a) A nagytemplomban f. hó 17-én, pénteken
délután fél 4 órakor mincha ima, 6 órakor
esti ima; 18-án szombaton reggel fél 7 órakor
sachrisz Ima. d. e. fél 9 órakor ifjúsági
istentisztelet, a halottak lelki üdvéért való
Házkárával kapcsolatosan, amelyen mindenki
részt vehet; d. e. 11 órakor muszaf Ima,
szintén Házkárával; d. u. 3/«* órakor mincha
és ezt követőleg neila és niáriv ima. b) a
klstemplomban pénteken d. u. 6 órakor esti
ima, szombaton reggel 7 órakor sachrisz, d.
e. 10 órakor muszaf, d. u. s, t4 órakor mincha
és ezt követőleg neila és mariv ima. A szombat
d. e. fél 9 órakor kezdődő ifjúsági istentisztelet
kivételével, fenti istentiszteletekhez
is csak a megfelelő belépő jegyek előmutatása
mellett lehet a templomba bemenni. Templomi
ülések még most is kaphatók a hitközségi
Irodában.
Véres botrány a barcsi vonatban- Csúnya
botrány színhelye volt tegnap éjjel a
Barcsról Nagykanizsára jövő személyvonatnak
egyik lll. osztályú fülkéje. Traubermann
Ádám csurgói vállalkozó, egy 60 éven felüli
öregember Nagykanizsára akart utazni. Útközben
beszállt a vonatba Mocsnik Ágoston
zágrábi pallér, a készülő kanizsai járványkórház
építésének munkavezetője és abba a fülkébe
akart betelepedni, ahol a vállalkozó
egymagában tartózkodott. A fülke ajtaja valahogy
meg volt szorulva s nem akart kinyílni.
Traubermann ekkor odament segíteni, de ő
sem boldogult az ajtóval, melyet Mocsnik
csak hosszas erőlködés után tudott kinyitani.
Belépve a kupéba Mocsnik hangos azitkozódások
között botjával támadt a mit sem sejtő
öregemberre, akiről, mint utólag kiderillt.f*azt
hitte, hogy szándékosan nem akarja öt a
kupéba beengedni. A nagy meglepetéstől védekezésre
sem gondoló öregember arcán a
pallér olyanokat vágott végig botjával, hogy
szemel betagadtak és egyik ép foga is kijött
a helyéből. A durva inzultus folytatását a
szomszéd kupékban ülők akadályozták meg.
A szinte felismerhetlenségig összedagadt fejű
öregember sérüléseiről dr. Goda Lipót rendőrorvos
vett fel látleletet s panaszára a rendőrkapitányság
a brutális pallér ellen büntető
eljárást indított.
Adományok a kanizsai bősök síremlékére.
A Központi Jóléti Iroda kimutatása
Reichenfeld Gyuláné és Kőröakényi Piroska
úrhölgyek által a helybeli hősök síremlékére
eszközölt gyűjtésről: özv. Adler Mórné 1 K,
N. A. 40 fill., N. B. 50 fill., N. J. 40 fill.,
N. N. 1 K, Nerber N. 2 K, dr. Bereczky
Viktorné 3 K, Poszovec Mária 2 K, Tripammer
Gyula 2 K, Sommer Ignácné 10 K, Sallér
Józsefné 2 K, Hoffmann és Frank 2 K,
Első magyar ált. bizt. társaság 10 K. Pusowszky
Sándor 1 K, Vértes Antal 2 K, N.
N. 2 K, Kovács Mihály 2 K, Hütter Lajos 3
K, Pollik Ignácné 40 fill., Szigeti Samuné 2
K, Balázs Györgyné 1 K, Miklósy Antal 32
fill., Maschler Istvánné 2 K, Asztalos Béla 1
K, Gombos Imre 5 K, Király sörfőzde r. t.
50 K, Patria pó<kávégyár 20 K, Dürr Vilmos
5 K, Widder és Gonda 5 K. Penzár Mátyás
I K, Pulak János 1 K. Singer 1 K, Fülöp
István 1 K, Szeszfinomitó r. t. 25 K, Fendlcr
Hugóné 1 K, Moszhammer Károlyné 1 K.
Szabadságolják a fronton levő katonákat.
A hadügyminiszter elrendelte, hogy a
fronton egyhuzamban a háboru eleje óta szolgáló
legénység megíelelő turnusokban két-két
hétre szabadságoltassék. Nagykanizsára már
több 48-as baka és 20-as konvéd hazaérkezett
e renóelet folytán a harctérről. Eddig
hasonló rendelettel csak a harcoló tisztek
kaptak szabadságot.
Uj zongora és énektanár Nagykanizsán.
A jövő héten egy uj zongoratanár kezdi meg
működését Nagykanizsán, aki egyszersmind
magasabb énektanfolyamot is szándékozik itt
rendezni. Sktabák Károly akadémiát végzett
zenepedagógus az uj zenetanár, aki hatósági
okimtokkal igazolta előttünk, hogy több nagy
magyar városban kiváló .eredményekkel működött.
Az énektanfolyamra csak felnőttek
jelentkezhetnek s az alapos hangkiképzés
mellett operák, operettek valamint magán-
(hangverseny)számok betanítása képezi annak
programját. Skrabák Károly családjával együtt
Király-utca 14. szám alatt (Babóchay ház)
földszint lakik, ahol jelentkezések ugy zongora,
mint énekleckékre délelőtt 9—12 és délután
3 - 6 órák közölt elfogadtatnak.
fl polgárőri szolgálat Ma, csütörtökön este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Takács Gyula, Deutsch Pál, Léránt Péter.
Páll János, Kengyel Ferenc, Gödinek Jőtief
Heffer Géza, Hege Jenő, Andri lstván, Vellák
Lajos, Pollák Alajos, Somogyi Ferenc, Biczó
Aladár, Kozinczy Dezső, Vlncze István, Sldő
Lajos, Szűcs Ferenc, Borbély József.
Felelős szerkesztő: Q O r t l c r I s t v á n .
t * J Y M M g H M U
BSE:
Naponta előadás
| | r - MOZOÓ KÉP-PALOTA u r a n i a Rozgonyl-ut4. Tel«fon25®
Szeptember 15,16. szerdán, csütörtökön
A szép Kathlyn
kalandjai
regényes dráma IV. sorozat 4 felvonásban Az últlúnos örökösi Nagynéni végrendelete, humoros.
Téli örömök, természetes felvétel.
Legközelebb reprizben
A R E Z E R V I S T A Á L M A
katonazene kísérettel.
htóadáaok hétköznapokon 6 é» 9 órakor,
v«»Ar- é% ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor. >
MM —• > • tn .BHHiMBtgB
Szabadalmazott és törvényesen védett
L3 »fíritispora-Vita« ^
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antispora-Vita\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= = = = = nélkülözhetetlen. •
Kilója 1 korona 4 0 fillór.
*
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
» Á R Z * TAUBER
aagykereskadők Naorkanlnán.
Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
4. oidnt. ZALAI HiKLAh\' 1915 szeptember 16
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgy közönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű róttam
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
•i felfrissítettem. . --
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemQeket »
A legfinomabb árukl
, legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel ( O l d b e r j e M Í .
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. si.
Balaton Testvérek átellenében.
Vezérképviselet:
EUTEIBERGIY0M0A: KAGYKAI12SA.
festő oíllnlnto liasyKoolzsa, Hasyar-u. 23
1
boni S külföldi fáerezés
mőri/ilGY utánzóink futéu.
tpület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szInérzékOnk
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázlatrajzzal
fOlszólitásra
díjtalanul szolgálunk ! 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
Q u t a n b a r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirjap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz m
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 17. péntek 211. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és Közgazdasági napilap.
• Ifttlaaté*\' »>»i i Helybwn htrhos hordva t hóra 1 K.
«M»»»t*» 6 t l i i « r Vid.kic, poitáa . . I hóm 150 K.
Nyllttér M nurtetd** ncKatlapitott arak azcrint
Alapította:
Dr. H A J D U Q Y U L A .
Kiadóhivatalt Out^ nberK-njomda Cien(ery-at 7. azáai.
Teletunt SzerkeKAtfUfR 41. Kiadóhivatal 41.
Lengyelország szabadsága és Q magyar törvényhatóságok.
A Budapesten székelő magyar-lengyel
egyesület az alábbi szövegű memorandummal
fordult Magyarország valamenynyl
törvényhatóságához, s ezek között
Zalavármegyéhez is:
A világháboru eredményeit megállapitó
békekongresszus ki fogja mondani
ítéletét Lengyelország jövendő sorsa
fölött is. — Mi magyarok ezer éven
keresztül éltünk csaknem példátlanul
álló szomszédi barátságban Lengyelországgal.
Birodalmunk akkor volt a legnagyobb,
amikor Nagy Lajos a lengyelek
koronáját is a fején hordta. Lengyelország
meg Báthory István idejét
siratja az idők végtelenségéig vissza.
Még nemzeti védszentet is mi adtunk
nekik, Hedviget a magyar királyleányt.
Még a szabadságharcunk legfényesebb
csillaga, Bem is lengyel égről bujdosott
hozzánk.
A magyar szabadságharc idején a
Kárpátokban áttörő orosz hadak az ott
őrtálló lengyel légió holttestén át tudtak
csak a termő lankákra leereszkedni s a
napjainkban rettegve átélt orosz támadás
első hullámait a legendás lengyel
légió gyermekei fogták föl. Falvakat,
városokat, megyéket mentettek meg az
elpusztulástól. Minket védtek, mialatt
saját hazájukat rommá, pusztasággá tette
a háboru.
Lengyelország feloszlása a világhistória
egyik legigazságtalanabb eseménye
volt. Ea ha az erre vonatkozó okmányok
egyetlen betűje is a lengyelség
bűnén alapulhatott volna, saját vére
hullásával lemosta már e nép minden
hibáiát. Lengyelország fölemelt fővel,
joggal kérhet szabadságot a maga számára.
— A múltnak és napjainknak
aktáit megnyugvással s önérzettel terjesztheti
a nagy bitó elé.
Ml bizva hiszünk abban, hogy a világ
sorsát bölcsen -intéző kongresszus
igazságot fog szolgáltatni a lengyeleknek
is. — De kötelességünknek tartjuk
mégis, hogy kifejezést adjunk\' a világ
szine előtt a lengyelek Iránt érzett rokonszenvünknek,
érzelmeinknek. Idézzük
löl a haza bölcsének Deák Ferencnek
az alakját, aki az országgyűlésen
emelte föl hatalmas szavát a lengyelek
érdekében. Láttuk Kossuth Lajost, ki
mindent elkövetett, hogy Viktor Emánuelt
és III. Napoleont a lengyelek érdekében
intervencióra birja s kövessük
idősebb Andrássy Gyula grófot, aki
nyiltan, politikai felelősségének tudatában
volt a lengyelek Igazi barátja. Szólaljon
meg Magyarország és kérje a
lengyel kérdés méltányos és igazságos
elintézését. Ha "mással nem tudjuk, legalább
kérésünkkel támogassuk őket szabadságuk
visszaszerzésében. Nagy becsületet
szerzett a magyar a lengyel
névnek, az ő önzetlen szava súllyal
fog mindenesetre beesni az igazság
mérlegébe.
A magyar-lengyel egylet, amely a két
nemzet közötti régi kapocs megszilárdítását
tűzte ki első sorban föladatának,
az egész Magyarországhoz fordul azon
kéréssel, hogy adjon kifejezést a lengyel
nemzet iránti rokonszenvének. Nyilatkozzék
meg szive szerint és hatalmazza
meg majdani képviselőjét, hogy
a lengyelek ügyében való kérelmét terjessze
elő a békekongresszus tárgyalása
alkalmával.
A t. törvényhatóságokhoz azon tiszteletteljes
kérelemmel vagyunk bátrak
fordulni, hogy ezen fölhívást és kérelmet
a közgyűlés tárgysorozatába fölvenni,
tárgyalni és támogatni és ebben
az értelemben a magyar országgyűléshez
fölirni kegyeskedjék.
a V I L Á G H Á B O R U .
fl Magyar Távirati Iroda éa flz Eat mai táviratai.
Keletgaliciában
uégleges kudarc érte az oroszokat.
Sajtóhádiszállás. Az oroszoknak keletgalicial
frontunk ellen tervezett offenzívája
teljesen és véglegesen meghiúsultnak
tekinthető. A közel száz kilométernyi
frontrészen igen zseniálisan átcsoportosított
oroszok ék alakban támadtak és
igy akarták áttörni és felgöngyölíteni
frontunkat és ezzel oroszországi hadműveleteink
sikereit is kockáztatni. Keletgaliciában
ailó csapataink azonban bámulatos
energiával állottak ellen e rettenetes
erejű orosz támadásoknak, melyek
nem voltak képesek frontunkat egyetlen
egy ponton még csak megingatni se.
Most már három nap óta mindegyre
gyengülnek a keletgaliciai fronton az
orosz támadások. Tegnap ismét nagy
veszteségeket okozva vertünk vissza egy
részleges támadásukat, mely alkalommal
a budapesti és kolozsvári honvédek szereztek
szép sikereket,
A helyzet északon.
Genf. A párisi „Temps" az orosz
fronton nagy események folyásáról számol
be. A lap haditudósítója szerint
tulajdonképpen két frontrészen van nagy
fontossága a dolgoknak: Kurlandban
és Keletgaliciában. A galíciai harcokat
nagy bizakodással figyeli a tudósitó,
Kurlandban azonban nagy veszélyt lát
az orosz haderő. Below tábornok német
csapatai állandó visszavonulásra kényszeríti
az oroszokat, akiket Bleihorn
hadserege bekerítéssel fenyeget. Itt igen
kritikus az orosz haderő helyzete.
A trónörökös
az olasz fronton.
Bécs. KAroly Ferenc József trónörökös
tegnap legfőbb parancs folytán az olasz
hadszintérre utazott.
Románia válaszúton.
Hogyan kerülhető el
a román-bolgár háboru?
Bukarest Szófiából jött értesítés
szerint Románia és Bulgária között
a megegyezés csak abban az
egy esetben jöhetne létre, ha Románia
a központi hatalmakhoz
(Németországhoz és Ausztria-Magyarországhoz)
csatlakoznék. A
helyzet megoldását és a két balkáni
állam közti összeütközés elkerülését
célzó minden más kombináció
teljesen kilátástalan.
Bukaresti követeink
tanácskozásai.
Bukarest. Czernin Ottokár grófnak, a
monarchia bukaresti követének Ferdinánd
román királynál való hétfői kihallgatása
i\'tán Németország bukaresti követe,
Dusche felkereste Polubara román külügyminisztert,
kivel több órán át tartó
eszmecserét folytatott.
Az AMERIKAI Kölcsön.
ttagy felháborodás az Onlúban.
Rotterdam. Newyorkból kábelezik,
hogy az Amerikától kért angol-francia
kölcsön terve ellen az egész Egyesült
Államok területén a legnagyobb felháborodás
mutatkozik. A megbízottak
naponta csomószámra kapják a fenyegető
leveleket.
Lansing a kölcsönről.
Washington, Lansing, az Unió államtitkára
az angol-francia tlz milliárdos
kölcsönügyéről Igy nyilatkozott:
/ - A kölcsön megadását a kormány
nem ellenzi, mert ez az Unfónak semmiféle
államérdekével nem áll ellentét-
L\\ oldai.
ben. Eddig azért kellett meggátolni a
hasonló kölcsönök adását, mert óriási
összegeket vittek volna ki Amerikából.
De most más a heljzet, mert ez a kölcsön
csupán az amerikai állampolgárol
által már megadott privátkölcsönök biztosítására
szolgálna.
Amerika és Németország
Washington. Wilson elnök szeptember
20-ra jövö hét hétfőjére az Unió pártjainak
vezéreit tanácskozásra hivta egybe,
ahol a német tengeralattjáró álta! elsülyesztett
Arabic ügyében kivánja véleményüket
hallani. Addig a konfliktus
ügyében döntés nem lesz.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér; Az oroszoknak összes
arra Irányuló kísérletei, hogy keletgaliciai
harcvonalunkat megingassák, megdőltek. Az
eHenség tegnap nagymennyiségű tüzérségi
lőszert használva fel, fótámadásait a középső
Strypa mentán lévő harcvonalunk ellen intézte.
Mindenütt visszaveretett és ezekben a
harcokban csapataink a Bucacnál levő hídfőtől
és Zaloscétől délre lévő területről oldaltámadásokkal
működtek közre. A Zaloscétől
déli irinyban husz kilométernyire fekvő
Cebrow falu bevételénél tizenegy tisztet és
egyezerkilencszáz fFnXi legénységet elfogtunk
és három gépfegyvert zsákmányoltunk. Csapataink
Wolhiniában is számos támadást vertek
vissza. Nowo-Alexiniecnél a 85. számú
gyalogezredünk lövészárkaihói a mieink az
oroszokat elkeseredett kézitusában űzték ki.
NowO\'Pücalewnél az ellenség tegnapelőtt
egyes pontokon átnyomult az Ikwa nyugati
partjára, dc tegnap mindenütt visszaűztük a
keleti partra. Eközben tüzérségünk oldalról
fogta tüz alá, minek következtében súlyos
veszteségeket szenvedett. E siker főérdeme a
32. számú gyalogezred és a 29. számú vadászzászlóalj
mellett a linci 2. számú népfölkelő
ezredé.
Olasz hadszintér: A helyzet változatlan. Az
olaszok arra irányuló kísérleteit, hogy a
Monté Pianon levő hadállásainkat keletről
kerüljék tneg, meghiúsítottuk.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A iiagyfóhadiszáliás jelenti:
Nyugati hadszintér: Lényeges esemény nem
történt.
Keleti, hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportj* : A Duena bal pariján csapataink
sikere* harcok közben Jakobstadt felé tovább
nyomultak előre. Licwenhofnát az oroszokat
a keleti partra vetettük vissza. Vilnától északra
és északkeletre támadásunk előrehalad. Grodnótól
északkeletre az ellenség elónyomulásunkkal
szemben még makacs ellenállási lejt
ki. Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja :
A helyzet változatlan. Mackensen tábornagy
hadcsoportja: Janowo és Pinsk között teleuton
az oroszok utólag megkísérlik, hogy
üldözésünket feltartóztassák. Az ellenség állásalt
áttörtük. Hat tisztet és hétszáznegyvenhat
tőnyi legénységet elfogtunk s három gépfegyvert
zsákmányoltunk. A Pripjet és Jasiolda
közti terület és Pinsk városa német kézen van.
Délkeleti hadszíntér: Mint az előző napokban,
ugy most is meghiúsultak a német
vonalak elölt az oroszok támadásai.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Z A L A I H Iv\'LAP
I I I I ——n I i • • — j 1 n w
H Í R E K .
A kanizsai korzóról.
A selyem ruha.
Délelőtt esik az eső: délután süt a nap:
vagy forditva. Egyszer pocsolyák mazuri labirintusába
kerget zseniális közrendészetünk,
máskor a számum förgetege. zudul ránk, porfelhőbe
temetve békés járókelők karavánjait.
De akár eső, esik akár nap süt, akár sár van,
akár por, egyet - azaz inkább sokat-sokat —
mindig és mindenütt látok: selyemruhát
fehér és piros, lila meg kék, sárga, rózsaszínű,
zöld, bő, bővebb és legbővebb, divatos selyemruhát.
Járják is a nniiciózus kérdések meg feleletek
esti korzókon innen és tul.
— Hallotta a legújabb hirt ?
— Bulgária ? Riga ?
— Dehogy! Hanem hogy az állam a hadisegélyeket
ezentúl már kész selyemruhákban
utalja ki.
Vagy :
— Nem tudja, mi az oki annak, hogy
Nagykanizsán most minden asszony selyemruhában
jár?
— Hát maga nem tudja ? Ha nem árul el
a városi hatóságnak, megsúgom, a dolog ugy
áll, hogy aki selyemruhát vesz, ráadásul egy
teljes negyed kiló cukrot kap {
No de minden tréfától eltekintve, van a
dolognak — hogy ugy mondjam — egy nemzetgazdasági
oldala, amely problémának is
beillik. Sőt — ha jól meggondolom az ügyet
némileg a politikára is tartozik ; de még a
haditakiikára is. ezt azonban már igazán csak
ugy per tangentem merem említeni, nehogy
a cenzor ceruzáját sommás eljárásra késztessem.
A probléma röviden ez:
Honnan került ez a sok pénz? Mert valahonnan
csak jölt? (Föltéve, hogy a ruhák
ki vannak íizetve.) Elvégre a hadi kölcsönök,
a jótékonyság és drágaság esztendejét éljük ;
jó azt tudni, honnan jó, merre gördül és hol
áll meg a pénz. Ha pedig _ ami alig hihető —
a hitelünk szököit volna ilyen magasra, érdekes
vita tárgyát képezhetné: érvényes-e a
moratórium női ruhaszámlákra is ?
De problémának tekinthetjük azt is, honnan
került ez a suk selyem ? Erős ugyan az
andungom, hogy valamennyi raktáron feküdt;
(lásd a kéthetes már romlásnak indult hajdan
erős zsllponokat!) de ezt jó volna mégis
tudni, hogy még egy pár hétig hadd várnánk,
mig a „friss" selyem megérkezik. Vagy gtán
szövetséges barátaink árasztják reánk selymeink
özönét ? Ha igen, ugy a közös vámpolitika
tárgyalásánál e fontos beviteli cikket
valahogy ki ne felejtsék! Avagy — és ez a
pont, — ahol már a cenzortól félek — Svájc
megszegte volna semlegességét és hadi dugárut
szállít nekünk? Mert hogy a selyemkelme
hadi dugáru, ez azt hiszem, hogy Hindenburg
óta »Öbbé kérdésbe nem jöliet. Hiszen ó
mondotta ki a nagy szót; az a nemzet gyóz,
amelynek az idegei jobbak ; már pedig van-e
jobb, vau-e biztosabb hatású idegerösitö,
mint egy csinos, finom, drága, divatos —
selyemruha ?
Szó, ami szó : e téma sokféle kérdést vet
löl és sokfélt következtetésekre juttat ; korunk
történetírója, ha majdan a háború nyomoruságairól
ir. a selyemruhákról meg ne feledkezzék
! Mert ki iudja, ha még sokáig tart e
I9J5 szeptember 17
háború s jajveszékló, kiáltó, türhctlen nyomora,
ha még sokáig özönlik ismeretlen helyekről a
pénz : talán ama bizonyos utolsó millió is
még hozzánk gördül, hogy a győzelem örömére
lebegő-lobogó selyemruhákká váljék.
Huszas bonvédek a Szibériából hazajött
rokkantak között- Szomorú és inégis
örvendetes listát közölnek a ma reggeli pesti
lapok. Annak a 113 csonka magyar hősnek
névsorát, kiket Szibériából, az ottani fogolytáborokból
küldtek haza Svédországon keresztül,
mert nem kell azon aggódnia az
orosz hadvezetőségnek, hogy ezek valaha
még fegyvert fogjanak. Örülnek szegények,
ha nyomorult testűket tudják valahogy vonszolni.
A 113 csonka hős már a harmadik
transzport, ami Szibériából hazaérkezett, s
tőlünk, a mi fogolytáborainkból is ugyanennyi
nyomorékká vált orosz katonát küldtek haza
cserébe a mieinkéi t. Az első két rokkantszállitmányban
nem találtunk zalamegyeieket, de a
ma megjelent névsorban három ilyen névre
is bukkantunk és pedig három kanizsai 20-as
honvéd nevére. A hivatalos lista még a községeket
is kilzli. ahonnan valók * messze útról
kezek vagy lábak nélkül hazaérkezettek.
A mi hazaérkezett rokkant hőseink a következők
: Go/l Gábor Zalavárról, Böjti Gábor
Sármellékről és Akacsán Sándor Nagyrécséről,
akik Stockholmon és Berlinen keresztül
tegnap délelőtt érkeztek meg gyönyörűen feldíszített
különvonaton Budapestre, ahol
Auguszta főhercegasszony fogadta őket a Vöröskereszt
előkelő hölgygárdája élén. Eddig
valószínűleg már a mi csonka három 20-as
honvédünk otthon van, kiki a falujában, hol
egyszerre öröm és bánat tombol a bogárhátú
kis házakban.
flz izr. templomban Jomkipurkor, holnap
délután a mincha ima nem s\'44-kor, mint
jelezve volt, hanem 4 órakor fog megkezdődni.
Elvitték Zalából a tiroli internáltakat-
Az olasz háború kitörésekor az olasz-osztrák
halármenti lakósság nagy tömegekben menekült
biztonságosabb vidékek felé. Ezeket,
valamint a nemzetiségük miatt gyanús internáltakat
nagyrészben Magyarország nyugati
rés/ében helyezték el s belőlük Zalamegye
mintegy háromezret kapott. Nagykanizsa közvetlen
környékén is sok száz déitiroli családot
helyeztek el, kiknek a nyárra felszabaduló
iskolákban adtak szállást. Szeptemberrel azonban
az iskolákra eredeti rendeltetésük céljára
van szükség s igy e héten Zalavármegyéből
az összes internáltakat és menekülteket
Ausztriába vitték, ahol május óta fűthető barakkokat
építettek részükre. A zalai községek
népe egészen megszerette ezeket a szerencsétleneket,
kik talán még otthon se érezték
soha olyan jól magukat, mint nálunk, ahonnan
bizonyára nein szívesen mentek el Ausztriába.
Halálra gázolt kisgyermek. Nagy ribillió
volt ma délelőtt 11 óra tájban a Petóliuton.
Egy téglát szállító fuva\'oskocsi halálra
gázolta Horváth István Petőfi-ut 43. szám alatt
lakó földművesnek 2 éves Mariska nevű kisleányát
A gyermek a kocsiúton futkozott,
mikor a kocsi trappban odaérkezett s a
kocsis már oly későn vette észre a gyermeket,
hogy futó lovait megállítani neiu tudta és igy
megtörtént a szerencsétlenség. A kocsi kerekei
nem mentek át a gyermeken, hanem
az egyik ló patája ejtett rajta halálos sebeket.
A szerencsétlen kisgyermeknek a fejét szakilotta
be a ló patája és azt a járókelők összeroncsolt
koponyával szedték össze s miután
dr. Rácz Kálmán rendőrorvos szülei lakásán
1915. szeptember 9. ZALAI HlrtLAP 724 oldal.
megvizsgálta, halálos sérülésével a közkórhizba
küldte. Rövidesen megérkezett a mentőkocsi,
de a szerencsétlen gyermek már útközben
meghall, ugy, hogy a kórházba már
csak a holttestét vitték be, amit azonban csak
a kórteremben vetlek észre. A rendőrség még
a délelőtt folyamán kihallgatta ugy a kocsist,
mint az elgázolt kisgyermek szülőit, akik az.
zal mentegetőztek, hogy a kislányt 13 éves
fiukra bizták, aki azonban valahol eljátszott
s igy került a gyermek a lovak alá. A rendőrkapitányság
a halálra gázolt gyermek szülői
elten gondatlanságból halált okozott súlyos
testi sértés büntette cimén eljárást indított.
Adományok a hősök síremlékére. A
Központi jóléti Iroda kimutatása szerint a
kanizsai hősök síremléke alapja javára még
adakoztak: Hava^ Arthurné 3 K, Goldschmidtné
1 K, Tóth Józsefné 50 I., Szalóky Elckné I
K, Sauer Mihályné I K, Bugsch Aladárné 5
K, Andri Julianna 40 f., Wehofschitz Nándor
1 K, Tóth Ferenc 20 f., Takács Mihály 20 f.,
Magyarné 1 K, Goner Lajos 20 f., Kenessey
Lásztóné 1 K, Tury Ernőné 1 K, Pllanzer
Ferenc 40 f., Kis Károly 20 f., Petiics Károlyné
1 K, Grubner Herminái K. Plánder Oyörgy
gyűjtése: Anek József 30 f., Fekete Ferenc
1 korona.
Gubacsgyü}téa a zalamegyei iskolákban.
Bőriparunk a külíötdi cserzŐanyagok behozatalának
megszüntetése következtében kizárólag
a hazai cserző-anyagokra és ezek között
nagy mértékben a gubacsra van utalva.
Tekintettel a bőriparnak a hadsereg harckészsége
szempontjából való jelentőségére,
továbbá arra, hogy a rendkívüli viszonyok
következtében nem áll mindenütt kellő számu
munkaerő rendelkezésre, a vallás- és közoktatásügyi
miniszter — mint Zalaegerszegről
jelentik, — a zalamegyei iskolák és középfokú
tanintézetek tanulóifjúságához fölhívást intézett,
hogy az ifjúság ott, ahol szükség van
rá, a gubacs gyűjtésében a gyűjtésre jogosított
személlyel létesítendő megállapodás alapján
közreműködjék.
Megjött a városi burgonya. Ma délután
egy egész waggon burgonyát kapott a nagykanizsai
rendőrkapitányság, mely annak kimérését
holnap, szombat reggel fogja megkezdeni.
A városi burgonya háromféle fajtából
való és pedig a „hópehely" elnevezésű omlós
fajtából, továbbá sárga és rózsakrumpliból.
— Mindhárom fajtát kilónként 13
fillérért bocsátja a rendőrkapitányság a közönség
rendelkezésére. A burgonya azonban
zsákok nélkül, egy tömegben érkezett, s ezért
mindenkinek magának kell gondoskodnia
zsákokról vagy egyéb megfelelő alkalmatosságokról.
Főgimnázium, főreáliskola és női kereskedelmi
tanfolyam tárgyaiból magántanulókat
előészit Rácz Lajos tanár. Ugyanott gépiidstanfolyam.
Cim : Csengeri-ut 1. sz. II. emelet.
fl katonák uiabb szabadságolása. Zalaegerszegről
ijrák : A hadügyminiszter és a
honvédelmi miniszter értesítették Zalavármegye
alispánját, hogy a fronttól távollevő katonák
részére az őszi szántási, kukorica és burgonya
szedési munkálatokra és szüretre két heli
szabadságot engedélyeztek. A szabadságot a
katonáknak rapporton személyesen kell kémiök.
fl maximális gabonaárak a jövő aratásig
nem változnak. Éppei» ugy, mint minálunk,
Ausztriában is elterjedt az az álliir,
hogy a kormány a gabonantmüekre megállapított
maximális árakat fel fogja emelni. Erre
a híresztelésre Qtt Is kezdték a gazdák visszatartani
az eladásra szánt gabonakészleteiket,
mert abban reménykedtek, hogy később magasabb
árat fognak kapni áruikért. Szóval
ugyanolyan zavaró tünetek mutatkoznak a
gabonaforgalomban, mint nálunk. Mihelyt az
osztrák kormány tudomást szerzett a gabonaforgalomban
mutatkozó zavarokról, azonnal
kiadott egy félhivatalos figyelmeztetést a gazdáknak,
hogy a gabonaárak megváltoztatására
ne is számítsanak, mert a maximális árak az
1916. évi aratásig változatlanul fenmaradnak.
Kémek vadásznak a tábori levelezőlapokra.
Mint Ismeretes, az összes harcterek
közül a déli az egyetlen, amely mostanáig
teljességgel homályban van a közönség és a
világ előtt. Az olaszok ellen, továbbá az
oroszok ellen vívott harcokról a Höfer-jelentések
és a német főhadiszállás dicséretel Is
hirt adnak, a szerb—montenegrói határ azonban
jól őrzi az ö fontos katonai titkát. A
szerbek utóbb a tábori levelezőlapokra kezdtek
vadászni, hogy ezekből a déli harcterekről
felvilágosítást kapjanak. Lehet, hogy egykét
ilyen levél még semmitmondó, de ha több
száznak a tartalmát összegezik, esetleg nagyon
jelentós adatok kerülnek ki belőlük.
Hogy az ilyen fajta kémkedésnek vége legyen,
az újvidéki katonai parancsnokság figyelmeztetést
bocsátott ki a közönséghez, hogy a
délvidékről érkező katonai levelezőlapokat
harmadik személynek ne mutassák meg és
ne adják át. A gyanú annyira megokolt, hogy
hatósági feljelentést ajánl a katonaság azok
ellen, akik mindenképpen meg akarnak szerezni
ilyen levelezőlapokat, különösen pedig :
a kik gyűjtés vagy más ürügyek alatt pénzt
kínálnak értük. Ezt a figyelmeztetést az ujvldékikatonai
parancsnokság minél szélesebb körben
való terjesztésre ajánlotta. Mivel a közönség
Js esetleg több délvidéki levélnek, levelezőlapnak
lehet birtokában, fontos, hogy
mindenki vigyázzon és hazafias buzgósággal
vegye elejét minden kémkedési lehetőségnek.
fl potgárőri szolgálat. Ma, pénteken este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Katona István, Horváth László. Malek Lajos,
Stróbl László, Fekete Imre, Meskó József,
Kajdi Gyula, Horváth Vendel, Mátyás István,
Benkó József, Vellák Bódi, Benkő János,
Csányi László, Engelinann Sándor, Vellák
Lajos, Németh Oyula, Sándor István, Bezák
Antal.
(f
Felelős s/cikesztő: Gürtler látván.
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉKI mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL möórás
és látszerési uj Üzlete, ahol kitűnő
hadlemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
-rUtySS^t *
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
a legkellemesebb IzQ asztali és borvíz.
Állandóan palackcserrel Kapható
s liy háztartásban a legolcsóbb.
FőelárusltAa Nagykanizsán: —
faszer és csemege
kereskedésében.::
Naponta elöadas
Uránia MOZOÖKtP-PALOTA
Rozgonyl-uM. Telefon 2)9
Csak egy nap t Szept. 17-én pénteken A gyászruhás nő
dráma a valódi életből 3 felvonásban.
Clssy és a spiritizmus, nevetetö vigjáték
Szerelemből kertész, nagyon humoros.
Washington, természeti kép-
Legközelebb reprlzben
A REZERVISTA ÁLMA
katonazene kísérettel.
ElAadások hétköznapokon 6 ét 9 Órakor,
vaiár- é» Ünnepnapon 3, 7, 9 órakor.
Szabadalmazott ^s törvényesen védett
= »fíntispora-Víta« =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,AntIspoia-Vlta\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegeted búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= = nélkülözhetetlen. •
Kilója 1 k o r o n a 4 0 f i l l é r .
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérclázusitók SCHWARZ & TAÜBER
ugiíkcrukiMk lagjkinízsán.
181 r^rar.\'i\'^E
Egy jó házból való fiu
könyvkötő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. = =
Káposzta eltevéséhez különösen
alkalmas ételolajos hordók
kemény fából, jutányos árban kaphatók
a „PATRIA" nagykanizsai
pótkávé gyárban.
4. O\'Cai. ZALAI HiKLAP
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgy közönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 ev óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
r - - - - - - - felfrissítettem. • ^
Raktáron tartok May ét
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat éa
a jóbirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehémeműeket. ::
A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Qo f ff b e i Ser flé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér hsa.
i l l a t o n Testvérek átellenébeu.
M l v ]
a v i l á g i t ?
l ^ lb szeptember 17. - H mnmmjrt m í »!«• • • mm
faWKfNBílí.
Veierképviselett
NYOMDA:: UETUII&JL
fenő vállalata
Mo$yHonlzsD,Mo$yor-u.Z3
honi S külföldi faerezés
múri/úw ufdozatok festéie.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z I n é r z é k Q n k
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDA
N A G Y K A N I Z S A
C s e n g e r y - u t 7 . sürgönyeim:
^ ^ ^ ^ Gutanbergnyomda
X Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.

^ ^ ^ T e l e f o n 4 1 . s z á m
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz "tPI
II). évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szsptember 18. szombat 2 1 2 . s z á m
ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
AiOfli»U»i ftrafci Helyben házhox hordva I hóra 1 K.
azácr 6 fillér Vfd«kr«. poattn . . I hóra I-M K.
Nyllttér ». btideUoek megállapított ár«k azarlnt.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Ca*ng«ry-«t 7- oxirn.
Talafon: Sxerkeaztflj*K 41. Kiadóhivatal 41.
VILÁGHÁBORU.
A Balkánon egyre nagyobb a kavargás
és a bizonytalanság, mintha a világháboru
orkánja most csapott volna
le azokra az országokra, amelyek eddig
okos vagy ravasz óvatossággal nézték
a nagy nemzetek harcait. Az érdekek
választó vize most kezd működni,*
hogy kettéossza a spekulánsokat és az
öntudatos nemzeteket. Bulgária barátságosan
megtudott egyezni néhai ellenfelével,
Törökországgal és ez az egyezmény,
amely a bölcsesség és méltányosság
oszlopán épült, megbolygatta a
szomszédokat.
Görögország és Románia magatartása
természetszerűleg nehéz, miután jobbról
és balról is tekintettel kell lennie ellenségeire
és barátaira. Minden államnak,
amely féltékenyen vigyáz nemzeti érdekeire
és fejlődésére, egy biztos iránytűje
van : a központi hatalmak ereje és fölénye.
A világháboru első éve eldöntötte
a második év fejleményeinek sorsát.
Minden állam, amely meg akarja
védeni nemzeti ekszlsztenciáját s fejlődni
és boldogulni akar, csak arra a
horizontra tekinthet, amelyen Németország
és a monarkla napja ragyog.
Ellenségeink és szomszédaink lassan
és nehezen teltek el azzal a bizonyossággal,
hogy a központi hatalmak legyőzhetetlenek
és minden akadályt, amely
az utjukba kerül, legázolnak vagy félretolnak.
Ez a belátás most már általánossá
vált és lehetetlen, hogy épp a
Balkánon ne tudjon érvényesülni. Európának
két ellensége van: az angol kalmárság
és az orosz kulturállanság. Ez
a kettős veszedelem fekszik rá a Balkánra
és fojtogatja politikai önállóságát,
gazdasági életének szabad kibontakozását
és az európai hatalmak közt való
szerepűket. A központi hatalmak harca
a fölszabadulás harca a Balkán számára
is. Minden népnek, amely a jövőt magának
akarja, számolnia kell azzal,
hogy a központi hatalmak erősek és
igazságosak és hogy erejűkkel épp oly
kevéssé fognak visszaélni, mint ahogy
nem tévesztik el az igazság szigorú
mértékét akkor, amikor erre szükség és
alkalom van.
Biztos barátság és tiszta hűség, amit
a monarkla és Németország egymással
szemben vállalt és betartott. Akik az
angol kalmár és az orosz vesztegető
karjába kapaszkodnak, — saját magukat
árulják el és végeredményében nem
árthatnak nekünk. Az orkán, amely lecsapott
a Balkánra, nemcsak pusztitani
fog, hanem tisztogatni is és fölsepri az
utat azok előtt, akik egyenesen előremennek.
— A Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. • = = = = Románia a válaszúton.
Flllpescu volt hadügyminiszter a
helyzetrSl ÉS az orosz becsapásokról.
Bukarest. A félhivatalos ..Adeverul"
tudósítója előtt Filipescu volt román
hadügyminiszter, aki tavaly az mellett
agitált, hogy Románia az antant mellett
fegyveresen avatkozzék bele a háborúba
— a következő szenzációs kijelentéseket
tette:
— A tavaly és az idei év között óriási
külömbség van. Akkor Budapest
körül építettek sáncokat, most pedig
Predealnál (a magyar határ melletti
román városnál) készülnek védvonalak.
Amazokat a magyarok ésinálták, emezeket
pedig mi építjük.
A hirlapiró azt kérdezte erre, hogy
miért nem avatkozott be akkor Románia
a háborúba? Filipescu így felelt:
— Mult év szeptember másodikán az
oroszok azt Ígérték, hogy 12 nap alatt
átlépik a Kárpátokat. Akkor engem
csaptak be az oroszok, most pedig
Bratiani\' miniszterelnököt akarják becsapni.
Mi lesz tehát mosí ? kérdezte erre az
Adeverul munkatársa.
— Most várni kell a fejleményeket,
— felelt Filipescu, — mert a jelen pillanat
nem alkalmas a döntésre. Annyi
bizonyos, hogy olyan kedvező alkalom
részünkre, mint a múltban volt, soha
többé kínálkozni nem fog.
A bolgár király
tanácskozása a pártvezérekkel
Szófia. Ferdinánd bolgár király a parlament
összes pártjainak vezéreit kihallgatáson
fogadta, hogy Bulgária követendő
magatartására nézve véleményüket
meghallgassa. A kihallgatáson résztvettek
Gesow, Danew, Malinow, Tanow
és Stambuliszk képviselők. A szocialista
pártok vezetői távol maradtak a királyi
kihallgatásokról.
Görögország
tartalékosainak behívása.
Athén. A görög hadügyi kormány
Görögország tartalékosainak három évfolyamát
október 1-ére bizonytalan tartalmú
fegyvergyakorlatra hivta be.
A feltortöztolliotlon Hlndenburs
Lugano. A milanói Corriere della Sera
az olasz főhadiszállásról veit tudósítás
alapján ezt Írja az oroszországi harcokról
:
— A német hadseregek uj átcsoportosítása
befejeződött és ennek következtében
rövidesen onnét ismét uj események
híre várható. Hindenburg a Dünaburg-
Szentpétervári vasúti vonalat támadja
óriási erőkkel. Hindenburg uj offenzívája
igen kedvezően indult és azzal
szemben az oroszok minden ellenakciója
teljesen kilátástalan.
Riga ellen.
Az oroszok nem féltik a várost.
Kopenhága. Szentpétervárról jelentik:
Hindenburg átcsoportosított hadseregének
egyik legközelebbi célja lesz Rigát
mindenáron elfoglalni. Rigát az oroszok
rendkívül megerősítették és azt bevehetetlennek
tartják. A németek Riga ellen
a tenger felől sem kezdhetnek uj akciót.
Oroszország békekötéssel
fenyegeti szövetségeseit.
Stockholm. Bark orosz pénzügyminiszter,
aki az ismeretes nagy orosz
kölcsön ügyében Párisba és Londonba
utazott, azzal a nevezetes utasítással
hagyta el Oroszországot, hogy közölje
Franciaországgal és Angliaval, amennyiben
azonnal nem segítenek pénzügyileg
Oroszországon, ez a külön béke kötésének
tilalmát magára nézve tovább
érvényesnék nem tekinti és abbahagyja a
háborút.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér; Az oroszok megkísérelték,
hogy ak tegnapi jelentésben említett
Buczacztól északkeletre véghezvitt oldaltámadásunkat
ellentámadásokkal ellensúlyozzák.
Visszavertük őket.
Ez alkalommal tüzérségünk egy orosz páncélautót
semmisített meg. A páncélautón levő
három tiszt közül kettő meghalt, egy setvesületlenül
került fogságunkba. A legénység egy
szintén elfogott gépkocsivezető kivételével
holtan maradt a helyszínen. Egyébként Keletgaliciában
és az Ikwa harcvonalon a harcok
lényegesen alábbhagytak. A helyzet teljesen
változatlan maradt. Az ellenség, belátva, hogy
Lzen a szakaszon nem érhet el eredményt,
ujabban annál hevesebb táma\'dást intéz a
wolhyniai várterületen küzdő csapataink ellen.
A Balbún krízise.
J. ZALAJ H RLAP 1915 szeptember 18
Az itt tegnap kifejlődőit harcok még tartanak.
A Szcara mentén nincsen újság.
Olasz hadszíntér: A tiroli harcvonalon tegnap
újra számos helyen tüzérségi Jharc volt.
Délután s Lefrauni és Vilgereuthi tensik ellen
irányított ellenséget tüz erősbödött. Ma éjfél
után nagyobbszámu olasz gyalogság támadta
meg Monté Costanon és az e határhegytói
északra fekvő hadállásainkat. Ezen előretöréseket
az ellenségnek számottevő veszteséget
okozva vertük viasza. A karintiai határvidéken
az olasz tüzérség különösen Tarwis vidéke
ellen élénk tevékenységet fejtett ki. A tengermelléki
arcvonalon az ellenség újra megkezdte
a Flitschi szakasz elleni támadásokat. Az olaszok
több előretörését utasítottuk vissza; de
a harcok még folynak. Lejebb az Isonzó folyása
menlén agörzi hídfőig bezárólag aránylag
csend uralkodott.
l/o/er altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nag>főhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Champagneban Perthestől
északnyugatra kézigránát támadásunkkal
a franciák előállásának egy árokrészét
elragadtuk. Egy ellentámadást visszavertünk.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Dünaburgtól délre elértük a
Wydsy—Goduzistitika—Komál műutat. Wydsyt
ma reggel heves helységharc után elfoglaltuk.
Vilnától északnyugatra, északra és északkeletre
folytatjuk a támadást. Olyla—Orodnótól
keletre a helyzet lényegében változatlan. A
Szczarat a hasonnevű helységnél átléptük.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja :
Csapataink itt is több helyen kierőszakolták
az átkelést a Szciarán. Mackensen tábornagy
hadcsoportja : Pinkstól északra a mocsái vidéket
megtisztítottuk az ellenségtől.
Délkeleti hadszíntér: A német csapatoknál
nincs líjság.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
Hikouiik i fiaísííélpek!
Nyilvános köszönet.
A boldogult édesanyánk haiála alkalmából
megnyilvánult közrészvét jóleső
jeleivel szemben erkölcsi kötelességünket
véljük leróni mindazon barátaink.
tisztelőink és jóakaróink s ez
utóbbiak között különösen a he\'ybeli
főtiszt. Szt. Fcrenc-rend iránt, midőn
megtisztelő jóindulatukért hálás köszönetünket
nyilvánítjuk.
Nagykanizsa, 1915. szeptember 17.
Benedek József
• , v. tb. aljegyzA testvérei.
T. C. vevőim becses tájékozásául tudatom,
hogy szén, koksz és
tüzifa-szUkségleteiket
Idejekorán előjegyeztetni méltóztassanak,
mert a moctanl viszonyoknál fogva pontos
szállításért felelősséget nem vállalhatok
Nagykanizsa. 1915. szeptember hóban
Tisztelettel Klein Vilmos
trlfalll szénbánya hivatalnoka.
Nagykanizsa téli tüzifája.
Amig a békától erdőben tűzifa lesz.
— Saját tudósítónktól. —
Városszerte általános megnyugvást keltett
Nagykanizsa város tanácsának az a terve,
amiről pár héttel ezelőtt számoltunk be, hogy
az idei nagy fainség elhárítása végett az iránt
fordul a város a földmivelésílgyi minisztériumhoz,
engedje meg a város tőszomszégságában
levő békástói erdőnek az üzemtervektől eltérőleg
már az idén való fakitermelését. (Erre
nézve ugyanis egy nemrég megjelent országos
kormányrendelet mlr előzetesen biztos kilátásokat
nyújt.) Már hetekkel ezelőtt elment
ez a fölterjesztés a földmivelésílgyi minisztériumhoz
s már a legközelebb várható annak
soronkivüli elintézése. Bármily gyorsan Itt is
lesz azonban a békástói erdő fakitermelésének
engedélye, arra nem lehet számítani, hogy
december hó közepe elölt a békástói erdő
fája a kályhákba és tűzhelyekbe rakható lesz.
Mindenekelőtt meg kell azt várni, amíg a fák
lombjukat elhullatják s ha már hasábokba
vágva fekszik is az erdő alkalmas taanyaga,
pár hét ahhoz is szükséges lesz, hogy tz a
fa kellőképpen kiszáradjon s csak azután
lehet azt a városba beszállítani. Szóval —
december közepe előtt nem igen lehet a békástói
erdő fáiból fűtésre alkalmas tűzifa.
Az a kérdés tehát, mi lesz addig, amig mindez
lebonyolódik és a békástói fával fűteni lehet?
Erről a kérdésről Nagykanizsa város elöljárósága
sem feledkezett meg és annak megoldására
a kellő időben megtette a szükséges
intézkedéseket. Ez intézkedések a következőkben
foglalhatók össze:
Nagykanizsa város rendőrfőkapitányt hivatala
átiratban megkereste a környékbeli összes
uradalmakat, hogy közöljék, mennyi öifakeszlet
van erdeikben és milyen áron adják el azt.
A megkérdezett uradalmak: a korpavárt,
surdi, gyékényesi, zákányi, ihárosberényi, bánokszentgyörgyi
és szentpétfruri gazdaságok,
ahol az előzetesen beszerzett információk szerint
mintegy I5C0 - 2000 öl tűzifa van készletben.
A város a közgyűlés hozzájárulásával
az összes rendelkezésire bocsátandó készleteket
meg fogja vásárolni s abból a város
közönségének legalább két havi faigényét ki
lehet majd elégiteni.
Nagyobb problémának látszik a befuvarozás
kérdése, mely a mai kanizsai rémséges
tüziladrágaságnak is tulajdonképpeni okozója.
Pedig ez a nagy kérdés egy szerencsés körülmény
folytán teljesen elveszítette a probléma
jellegét. Ez a szerencsés körülmény a
Nagykanizsán székelő 12. Ladnwehrezred uj
parancsnokának, Darnhofer Oyula ezredesnek
elég elismerő szóval nem jellemezhető előzékenységében
rejlik, amit a város közönségével
szemben gyakorol. Darnhofer ezredes
ugyanis arra nézve tett ígéretet, hogy abból
a nagy tömeg katonalóböl, amik Kanizsán vannak
és úgyszólván tétlenségben várják a harctérre
TA!Ó küldésüket, — állandóan \\5—20
pár lovat a va"ros közönségének rendelkezésére
bocsát. Ezekkel néhány hét alatt be lehet
szállítani a jelzatt helyek bármelyikéről Nagykanizsára
a város által megváíárlandó fát,
ha mégannyi lesz is az. A megtelelő számú
szekereket beszerezni már igen könnyű dolga
lesz a rendőrségnek. Kiskanizsán, amióta a
lovak javarésze a háborúban van, minden
második házban van egy használatlan szekér.
A katonai állomásparancsnok minden hálát
megérdemlő előzékenysége folytán a katonalovakkal
annak Idején a békástói erdő fáját
is be lehet majd hordatni a városba.
A rendőrkapitányság által megkérdezett
uradalmak válasza a legrövidebb Időn belül
várható s igy már a legközelebbi időben
megkezdődhet a városi lakósság téli tűzifájának
beszállítása. E közleményünk teljességéhez
tartozik még annak említése, hogy a
kanizsai nagyobb tüzilafogyaszlók (pékek,
szállodák, kórházak, Iskolák) szükséglete
már biztosítva s legnagyobbrészt teljesen
kielégítve van.
HIREK.
Városi közgyűlés.
Elfogadták o llsztszállltdsIizerzOdést.
(Saját tudósítónktól.) Valódi jomkippuri hangulatban
folyt le tegnap délután Nagykanizsa
város képviselőtestületének rendkívüli közgyűlése,
melynek legfontosabb határozata az,
hogy változtatás nélkül elfogadták azt szerződést,
amit a polgármester a Franz Lajos és
Fiai részvénytársasággal Nagykanizsa városnak
1916. évi augusztus 15-ig liszttel való
ellátása ügyében kötött s amelyet szerdai
lapszámunkban részletesen ismertettünk. A
közgyűlésről, melyen mindvégig alig 30—40
városatya lézengett, az alábbi részletes tudósítás
szól:
Elnök: dr. Sabján Gyula polgármester.
Előadó: dr. Krátky István v. főjegyző.
A főjegyző (elolvassa a Franz részvénytársasággal
kötött szerződést.
Dr. Fried Ödön felszólalásában kifogásolja,
hogy a nagy szerződés nem volt kinyomtatva
és a képviselők közölt szétosztva tanulmányozás
végett. De abban puszta hallásra is
két hibát talált: I. azt hogy nincs abban
kaució kikötve, 2. a szerződés megszegése
esetére nincs benne kötbér fizatése biztosítva.
Teljesen hibásnak véli azonkívül a szerződés
10. pontját, melyben az foglaltatik, hogy a
város nem garantálja a részére lekötött gabona,
illetve lisztmennyiség átvételét és azért
a céget kárpótolni nem köteles. Szerinte e
pont szövegezése homályos és sok vitára
szolgálhat alapul. ,
Eperjesy Oábor a cég által a város részére
biztosított visszatérítési összegekre nézve,
(amiket szerdai közleményünkben mintegy
60,000 K-ra kontempláltunk. A szerk.) oly határozatot
kíván, hogy ez az összeg valamely
hadijótékonysági célra fordittassék.
Dr. Lóké Emil nem osztja dr. Fried
aggályait. Kérdi, minő kötelezettségekel vállalt
a szerződésben a város? Semmit. Hogy
lehessen tehát a cégtől vállalt kötelezettségein
felül még kauciót, meg kötbért kivánnl.
Dr. Rotschild Jakab, mint a szerződést fogalmazó
közélelmezési bizottság tagja közli,
hogy mindezen kérdések felmerültek a bizottság
előtt is és alaposan megtárgyaltattak,
de ugy találtatott helyesebbnek, ahogy
a szerződést csinálták, mert a négy millió
korona alaptőkéjű Franz részvénytársasággal
szemben nincs ] szükség kaució kikötésére.
Indokoltabb volna a kötbér kikötése, de ezt
meg a cég kifogásolta és pedig erkölcsi tekintetekből,
mert abba* más városok és Zalavármegye
törvényhatósága előtt a céget diszkreditáló
súlyos megalázást lát.
Dr. Havas Hugó szintén a 8. pontot kifogásolja,
f azt javasolja, hogy ne adjon a cég
a városnak semmiféle visszatérítést, hanem
legyen ehelyett a liszt megfelelöea olcsóbb.
1915. szeptember 9. ZALAI HlrtLAP 728 oldal.
Dr. Sabján Oyula polgármester reflektált az
összes megjegyzésekre. Dr. Friednek azt,
hogy bárkinek módjában állott a Szerződést a
főjegyzőnél eredetiben megtekinteni, s utalt
annak a Zalai Hírlapban is megjelent részletes
ismertetésébe. A kifogásolt 10. pont egyszerű
felolvasásával bizonyította be, hogy
abban semmi homály nincs. — A 8. pontra:
Nem akar a város nyerészkedni, de nem
adathatjuk a lisztet olcsóbban, mint a maximális
lisztárakon, különben messze vidékekrői
idejönnének lisztet vásárolni és a város
lakóssága lenne kénytelen nélkülözni. A viszszatéritendő
összegre nézve azt javasolja,
hogy annak rendeltetésére nézve majd annak
idején, a szerződés lejárta után határozzon a
közgyűlés.
A szerződést az utóbbi javaslattal együtt
egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.
A közgyűlés további része már gyorsan
pergett le. Rövid vita után a városi tiszti
ügyész helyetteséül Faics Lajos ügyvédet vála*
ztották meg.
Bay György rendőrkapitánynak további 2
havi szabadságot szavaztak meg.
Pollermann János rendőrbiztos-helyettes a
közgyűlés előtt letette hivatalos esküjét.
Perger Károly v. aljegyzőt 31 évi szolgálata
után fizetésének 82 százalékával és teljes
lakbérével, összesen évi 3224 korona összeggel
nyugdíjazták.
Az esküdteket összeíró küldöttség tagjaiul
a mult évieket: Viola József és Scherz Richárd
városi képviselőket küldték ki.
Az 1916. évi városi közmunka-összeírás
bizottsági tagjaiul pedig megválasztották: Az
I—V. kerület részére Varga János, Szaváry
Sándor és Mátyás Ferenc v. képviselőket, a
VI—VII. kerület részére pedig Plánder Oyörgy,
Kálovics József, Hegedűs Oyörgy, továbbá
kisegitökül Bunczom József és Plánder Boldizsár
városi képviselőket.
A közgyűlés az illetőségi ügyek elintézésével
délután tél 5 órakor ért véget.
Adományok a kanizsai Vöröskeresztnek-
A nagykanizsai Vöröskeresztnek a háboru
tartama alatt megjelent |30. kimutatása
szerint legújabban adakoztak a következők :
A róm. kath. plébánia hivatal gyűjtése 20 K,
Ebenspanger Leó koszorupótló adománya
Belus Lajos elhunyta alkalmából 20 K, Szendrey
Károly 2 K, dr. Szabady Lőrinc 2 K,
Weiss Ignác augusztus havi adománya 10 K,
Armuth Náthán mozipörsőly gyűjtése 12 K
65 tillér, Franz Lajos és Fia r.-t. közgyűlési
adománya 600 K, A róm. kath. plébániai hivatal
gyűjtése a bucsu-szent-lászlói bucsu
alkalmával 20 K. — A vak katonák részéie
adakoztak a Vöröskereszt egyletnél: Csigaházy
Antalné 100 K és özv. Deutsch Sándorné
5 K.
Ma este katonabangverseny- A 12. Landwehrezred
zenekara ma este nagyszabású
hangversenyt rendez a Centriü kávéházban a
Központi Jóléti Iroda hadsegélyezési céljaira :
a harcoló 48-asok, 20-as honvédek és 12-ős
Landwehrek cigarettával leendő ellátására. A
9 órakor kezdődő hangverseny kitűnő műsora
a következő :
1. Nowotny: „Minden erénnyel ékes
Ausztria!" Induló.
2. Suppé : A szép Galathea. Nyitány.
3. Fetrás: Holdas éj az Alstefon. Keringő.
4. Brahus: Magyar táncok. 5. és 6. sz.
5. Drescher: „Mi újság?" Bécsi dalegyveleg.
6. Kéler Béla: Vigjáték-nyitány.
7. Nedbal: Oavallér-walzer a „Lengyelvér"
c. operettből.
8. Dvorák: Szláv táncok. I sz.|
9. Beudlx: Bumm, már megint egy durranás.
Humoros keringő.
10. Christin*: „Ninette". Polka.
Itt közöljük, hogy holnap, vasárnap délután
4 órától kezdődőleg a sétatéren sétahangversenyt
rendez a katonazenekar a kanizsai hősök
siremlékalapja javára.
Élelmiszeruzsoráért megbüntetett kanizsai
kereskedők. Ma ismét egy csomó élelmiszeruzsorás
tölött hozott Ítéletet dr. Kiátky
István rendőrfőkapitánvhelyettes. A mai delikvensek
között volt két nagykanizsai (sőt
főúti) kereskedő is, akiknek egyike az árpa
kilóját 40 fillérért mérte, a másik .pedig a kenyeret
60. s a kenyérlisztet 56 fillérért árulta.
Az elsőt 40 korona (pénzbüntetésre Ítélte a
rendórbiró, amit az elitéit szó nélkül tudomásul
vett, — a másik 20 korona pénzbüntetést
kapott, de az enyhítő körülményekre való
tekintettel az ítélet végrehajtását felfüggesztette
a főkapitányhelyettes. Ezeken kivül még
5—6 asszonyt is alaposan megbüntettek piaci
uzsoráért, mely büntetések egyike 50 koronáról
szól.
Főgimnázium, főreáliskola és nói kereskedelmi
tanfolyam tárgyaiból magántanulókat
előészit Rdcz Lajos tanár. Ugyanott gépháztanfolyam.
Cim: Csengeri-ut I. sz. II. emelet.
A közélelmezési hivatal blrel- Ma reggel
a városházára ujabb burgonyaszállitmány érkezett,
mely kilónként 13 fillérért kapható.
Egy nagy transport fagyasztott fácánt is kapott
ma a város közélelmezési hivatala. A
fácánok darabja 3 korona.
Dr. Bányai Elemér összegyűjtött munkái
A magyar újságírás emléket készül állítani
a harctéri első nagy halottjának, dr.
Bányai Elemérnek, aki mint katona hősiességével,
mint ember, lelkének jóságával, mint
iró gondolatainak és nyeivmüvészetének sajátságaival
vált ki sorainkból. A kárpáti hircokban
elkövetkezett hősi halála kiragadta öt
a Zuboly álnév leple alól, amelybe! irói
munkáját nagyszerűen rejtette és egyszerűen
ráirányította a figyelmet azokra az értékekre,
amelyeket két évtizedes pályafutása alatt rejtett
el napilapokban, folyóiratokban. A magyar
újságírás érzi kötelességét, hogy az ilyen
értékeket veszni ne hagyja. Emléket állítunk
neki a saját szellemének kincseiből : összegyűjtjük
legszebb, legértékesebb irodalmi
munkáit, Karddal és tollal szolgálta hazáját
és a kulturát. Kardjának emlékét megbecsüljük
azzal, hogy tetemeit hazahozatjuk. Tollát,
melyet a háboru örök mozdulailanságra kárhoztatott,
hosszú anilékűvé akarjuk avatni
Írásműveinek gyűjteményeivel. Végül az embert,
a jó és igaz embert, örökítjük meg
azzal, hogy összegyűjtött írásainak jövedeldelméból
az ujságirók árváinak számára teremtünk
alapot. Ehhez kérjük a müveit magyar
társadalom érdeklődő támogatását. A
könyv amelynek megszerkesztésével dr. Mikes
Lajost bíztuk meg, karácsony táján jelenik
ineg. dr. Kunti Zsigmondnak Zubolyról
szóló bevezető tanulmányával, Ady Endre,
Krúdy Oyula, dr. Lukács Hugó, Révész Béla,
Schöpflin Aladár, Szász Zoltán ás Szép Ernő
Zubolyról irt megemlékezésével, díszes kiállításban,
Pólya Tibor eredeti aicképvázlatával,
számos illusztrációval. Előfizetési ára 5 korona.
Jövedelmét elhunyt hősünk síremlékére
s a magyar újságírók Zuboly-alapjára fordítjuk,
amely célra minden felűlfizetést is köszönettel
nyugtázunk a nyilvánosság előtt. Előfizetéseket
elfogad a Budapesti Ujságirók
Egyesülete Budapest, Nagymező-utca 36. sz.,
mely azokat a Zuboly-emlékalap postatakarékpénztári
csekkszámlán fogja elhelyezni.
Naponta előadás
1u1 ra; ni• a RMoOnZoOnÓyK»u-A4tP.-P tAmLO*T*A™
Szeptember 18.19-án szombat-vasárnap
HŐSEINK DIADALÚTJA
GALÍCIÁN AT
aktuális háborús dráma 3 felvonásban.
METAMORFÓZIS
(ön maga gyilkosa) fantasztikum 3 felv.
Hadi híradó, heti harctéri ujdonssgok.
LegKOzdebb reprizben
A REZERVISTA ÁLMA
katonazene kísérettel.
El&adások hétköznapokon « é t i órakor,
vasár- és Bnnspnapon 3, 5, 7, t órakor.
Szabadalmazott és törvényesen védett
= "flntispora-Vita* =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antispora-Vita\'
az ftsszes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegeted búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= = nélkülözhetetlen. —
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgáinak a vezérelázusitók
S C H W A R Z & T f l U B E R
i i l j k i r c l im liBjkiiiuii.
Értesítés.
A magyar kir. szab. Oszlálysowjáték igazgatósága
a magy. kir. pénzügyminisztérium
hozzájárulásával elhatározta a húzások újrafelvételét
s igy a 34 ik sorsjáték még hátralévő
V osztály húzása f. évi október hó
7—8-án, a Vl-lk pedig november hó
3-tól december 1-íg tartatik meg.
Erre va\'.ó hivatkozással ezennel felkérem
igen t. vevőimet, hogy az V-ik osztályra szóló
megújítást nálam legkésőbb október hó 2 - l g
sziveskedjenek befizetni, mert a rendkívüli
helyzetre való tekintetül ezúttal ez a legutolsó
határidő a beváltásra.
Egyszersmind ajánlok vételre
V-lk oszt. sorsjegyet egész K 136 —
fél „ 68.—
negyed „ 34—
nyolcad,, 17.—
Felelős szerkesztő: Q ű r i l e r István.
MiHiofer Kálmán asztálysorsjegy föárisiti
ItnSyKanlKD. Zrlnyl-HIKIús utca 42
4. oidai. ZALAI HlRLAP I9ib szeptember 18
Tiszteletiét értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem. . —-
Raktáron tartok May éa
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat éa
a jóhirQ Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemQeket. ::
===== A legfinomabb árukl —
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel 6oldber$ern&
Nagykanizsa, Eötvös-tér I. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
Mf6H5DIT2TtUK
a V I L A G S T !
festő vúllaiöta
liűsykonlzso, Mosynr-u. Z3
Vezérképviselet:
HYOMDA: KAGYKAHIZSA.
bon! S külföldi faerezés
mőrifóny utániatok (ütése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k O n k
magasan fejlett ízlésünk
éa technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j * * a I fölaxólltásra
díjtalanul szolgálunk 1 I I
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA • Csengery-ut 7. jÉmk^ sürgönyeim:
^jMjSjr Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
0
^ p j ^ Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatoli a ktadótutaj4on.»nil Outenberg-nyomda MOnx é* CJoldberger) Nagykanlna.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 730. csütörtök M 203. szám
ZALAI HlRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
aiatlavttai Araki H«lyb«a háxbox hordva 1 bóra I K.
nám 6 fillér Vldékra, poatáa . . I bóra 1*90 K.
Nytlttér ét hlrtfattaek a»«g Állapított árak axarlnt
-35-
Alapttotta:
Or. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatalt Uotenbcrg-nyomda Cingtrynit T< i
Telefoni S*erA«*«<>»ru Kiadóhivatal
Egészségesek vagyunk.
A forró és veszedelmes nyár végleg
elmúlt és a polgári társadalom legnagyobb
réme, a járványok neru adták le
névjegyüket Magyarországon, Tavaly
ilyenkor a feneketlen világfelfordulás
nekünk is adott egy kis kóstolót a kolera
és tífusz mérgéből és akkor borzalommal
gondoltunk arra, hogy mi is
lesz, ha a holtak milliói fertőzik majd
meg a csatatereket és a föld, viz és levegő
közvetítésével söpörnek az itlhonmaradottak
között is?
A veszedelem tényleg súlyos és természetes
volt és mégis: ma egy egészséges
ország várja türelemmel és nyugalommal
a háború további folyamát.
Egy egészséges ország, — ez a legnagyobb
dicsősége a kulturának és a tudománynak.
Ebben a lángban égő világban
meg tudtuk őrizni az egymásról
való gondoskodás eszközeit és célját s
az a rettenetes erőfeszítés, amelyé fölemelt
ökölnek emberfölötti energiát akar
biztosítani, nem merül kl az ölésben és
pusztításban, A háború megteremtette
az élet megbecsülésének uj tantételeit.
Drága lett a sebesült és a beteg sorsa
s értékben százszorosra szökött az
egészséges ember-anyag, amely nemcsak
a háború sikerének záloga, hanem
egyetlen alapja annak, hogy a polgárság
minden gondot és szenvedést elviselni
tudjon. A rémület, amelyet a
járványok maguk előtt keltenek és maguk
mögött hagynak, veszedelmesebb
minden pániknál, amelyet az emberek
közösségében ismerünk.
A magyar nép egészségesen és életerősen
lépett át a háború második
évébe. Az orvosi tudomány féltő gondja
uj rétegekbe vitte be a tisztaság és
rendszeretet elveit, katonáink a harctéren,
a kórházakban és az üdülőhelyeteken
megismerkedtek a modern kultura
személyes gyönyöreivel és az élet
megbecsülése a halál rohamaiban szökkent
magasra. A hadvezetőség száz és
száz módot talált arra, hogy megóvja
és megvédje a hadsereget a betegségek
forrásaitól és minden áldozatra kész,
hogy a betegekből újra egészségeseket
teremtsen. Ezt a munkát nálunk és Németországban
a polgári társadalom és
a polgári hatóságok fegyelmezettsége
tette teljessé. Mintha mindenki tudta
volna, hogy mindenkire szükség van és
minden itthon elveszített élet tízszeresen
számit a harcok forgatagában. Nagy
győzelmet ülünk nemcsak északon és
délen, hanem határainkon belül, ahol
egy egészséges nép vár uj munkára és
uj sikerekre. A halál aratását, az óvatosság
és okosság egyre csökkenti a
harctereken, itthon pedig a civilizáció
az ur sorsunk és jövőnk fölött.
A világháború.
fl Magyar Távirati Iroda és flz E«t mai táviratai. - ••
Orosz erőfeszítés
a Móninál és besszaráMal határon.
Csernowitz. Azon kudarcok után,
amik az oroszokat sz utóbbi napokban
Keletgaliciában érték, s amelyek a Szereth-
hez való vlsszamenekülésQket eredményezték,
— az oroszokat e frontrésznek
dél felé eső közvetlen szomszédságában,
a bukovinai és besszarábiai
határon az oroszokat fokozottabb tevékenység
kezdésére ösztönözték. Ennek
nyilvánvaló célja azonos a keletgaliciai
rettenetes orosz emberáldozatok céljával.
Ez a cél az, hogy az osztrák-magyar
haderőknek Odesszába, a Fekete tenger
partjához való jutását megakadályozzák,
ami ha nem sikerülne, s az osztrákmagyar
és német szövetséges haderők
Odesszáig eljutnának, az orosz Feketetengeri
flottaakció egyszersmlndenkorra
lehetetlenné volna téve s Konstantinápoly
elfoglalásának még- csak a tervéről is le
kellene mondania az orosz hadvezetőségnek.
A bukovinai és beszarábiai határon
tegnap fokozott erejű támadásokat kezdettek
az oroszok. Az ellenség minden
erejét meufesíiive kétségbeesett kísérleteket
vitt véghez, hogy itteni frontunkat
áttörhesse, de 48 órája éjjel-nappal
tartó minden erőfeszilése véres kudarcokkal
összeomlott. Az oroszok itt, e
két nap harcaiban leírhatatlan veszteségeket
szenvedtek halottakban, sebesültekben
és foglyokban egyaránt. A foglyok
között 27 tiszt is van. köztük egy
orosz ezredes. A beszarábiai határon
rendkívül nagy számmal harcolnak tatárok
is. Mit ajánlott fel
Szófia. A négyes antant legutóbbi
jegyzéke, melyet utolsó kísérletképpen
f. hó 14-én terjesztettek Bulgária kormánya
elé, a következőket tartalmazza:
A szövetséges hatalmak képviselői
külön-külön és együttesen felajánlják
Bulgáriának mindazon macedón területeket,
amiket az 1912. évi balkáni szerződés,
(melyet a balkáni háború előti
kötöttek) a Törökországtól megszerzendő
területből Bulgária részére kikötött
A macedón tartomány (melynek ura
jelenleg Szerbia) a háború után lesz
Bulgáriának átadva. Ha azonban Bulgária
^Kívánja, a francia és angol^ haderők
már most megszállják azfs igy
biztositják annak birtokát Bulgária részére
A jegyzék végül a válaszolásra rövid
határidőt szab, amely alatt, ha Bulgária
nem válaszol az ajánlat semmisnek tekintendő.
A Földközi tengeren elsülyesztett
15,000 tonnás angol haló.
Konstantinápoly. Óriási sikere volt
tegnap ismét a néhány nap óta a
Földközi tengeri operáló német tengeralattjáró
flottának. Kréta szigetének
északi részénél, Kandia kikötőtől
pár kilométernyire elsQlyeaztettek
egy óriási méretű, 15,000
tonnás angol szállítóhajót, mely
rengeteg anyaggal, főleg élelmiszerekkel
megrakodva Egyptomból a
Dardanellák felé tartott Az eset
részletéi még nem Ismeretesek.
A német tengeralattjárók
a Földközi tengeren.
Frankírrt. A Frankfurter Zeitung jelenti
semleges . államokbeli forrásokból: A
német tengeralattjáróknak a Földközi
tengeren való megjelenése rendkívüli
mértékben növeli az antantállamok idegességét,
amit a háborús helyzet az
utóbbi időben amúgy is igen nagy mértékéén
előidézett. Egyelőre még ismeretlenek
a német buvárhajóknak működésűk
uj szinterén végzett eredményei, de a
hatás, amit azok az ellenséges államokban
előidéztek, igen komoly és nagyjelentőségű
akcióra enged következtetni.
Az u| bolgár területek átadása.
Szófia. Beavatott helyről közlik, hogy
a bolgár-török megegyezés szerint Bulgáriának
jutó török területeket holnap
f. hó 21-én fogja Bulgária megszállni.
Ez a sok huzavona igen sok kellemetlenséggel
járt a bolgár kormányra nézve
s annak most gyors intézkedésekkel
véget fognak vetni. Drinápolyból közlik,
hogy a lörökök már kiürítették Drinápolynak
Maritán tul fekvő Karagacs
nevü külvárosát, mely az egyezség szerint
szintén Bulgáriához fog tartozni.
Nagy török sikerek
a Dardanelláknál.
Konstantinápoly. A Galllpoll félszigettől
nyugatra levő, s az angol és francia
hajók flottabázisáái szolgáló Imbros
szigetnek Kefalos nevü kikötőjét tegnap
t.r AI H NLAH h 15 szeptember 20.
török vízi járművek nagy pusztítást
okozva bombázták. A Gallipoli félsziget
erődművei pedig több angol hajót tőitek,
hajó robbanás következtében elsülyedt. Újra kszdídlk o társadalmi akció.
- Saját tudósítónktól. -
Még csak szeptemberben vagyunk, de ez a
nyir olyan kevéssé volt nyár, hogy nem csoda
ha mindsürübben jön katonáinktól, kivált a
hegyek között harcolóktól panasz, hogy hűvösek
az éjszakák, fáznak, sok a hülés, reuma,
jó lenne már készenlétben valami meleg gyapot-
Ing, harisnya. Pedig ezentúl már minden
nappal jobban kimegyünk a nyárból és ha
már most fáznak itt-otl a fiaink, mi lesz később?
Gondosság minden jónak anyja, mondják
a falu vénei. Hát m!ért ne legyünk már
egyszer mi is ilyen gondosan okosak ? A
fronton verekedők egészsége nemcsak nem
drága, — holnapokra is gondolni kell és
meg keli tudni óvnunk Őket a hQvós, esős,
szeles, nyirkos őszi hetek viszontagságai
ellen. Ne akkor kezdjünk munkához, mikor
már körmünkre ég a sürgetés. Jobb mindenhez
idejekorán ugy hozzákészülni, hogy az
embert semmi meglepetés ne érhesse. Nekünk
ugy kell szervezkednünk, mintha biztosan
eljönne a második téli háboru is. Akkor nem
érhet se baj, se meglepetés és a mi nem
kellett, elteheijük a nagy idők emlékéül vagy
hadgyakorlatok idejére. Németország és
Ausztria máris megelőzött ebben minket.
Annyira fölkészültek a nyáron, hogy bajos
lest ugyan utolérnünk őket, de ha a magyar
hölgyek akarják, még van idő rá. hogy akár
el is hagyjuk. Elö hát a tavalyi kis acéi lándzsákkal,
vadászatot kérünk a pamut után és
szorgalmat as eredmények körül.
Az Országos Hadsegélyző bizottság II. (ruházati)
albizottsága a minap tanotta első őszi
ülését és elsősorban elbaiározta, hogy megköszöni
a hazafias közönségnek azon messzemenő
áldozatkészségét, mellyel a mult télen
hősiesen küzdő katonáinknak meleg fölszereléssel
ellátta.
Egyben a közönség tájékoztatására az albizottság
a következőket teszi közzé:
A hadjárat mult téli tapasztalatai alapján
megállapittatott, hogy hősiesen küzdő katonáink
a hadvezetőség iészéről mindennemű
szükséges meleg ruházattal el vannak látva,
de mindazonáltal a közönség áldozatkészsége
részéről a következő adományok ismételten
kívánatosak még a hadvezetőség által nyújtott
kincstári fctszer-lés kiegészítésére:
1. Gyapjujonálból készítendő volna : a) sál,
circa 250 Cin. hosszú. 25 cm. széles legyen,
a fűt és nyak betakarására, b) érmclegitö,
30 cm. hosszú, fldatnyillással a hbvetkujj
számára, c) Kötött térdvédő, 45 cm. hosszú
közepén megtelelő kMudorodással a térdkalács
szamára.
Az Országos hadsegélyző Bizottság által
a meleg óvócikkek készítéséhez biztosított
gyapjufonál gyári árban, kitogrammonklnt 15
koronáért rövid időn belül a Pesti Hazai
Takarékpénztár Egyesületnél (Budapest V.
Deák Feienc-utca 5) lesz beszerezhető. Vidékre
a főispánok, illetőleg a Jpo\'gármesterok
és főszolgabírók fogják az anyagot közvetíteni.
Nagykanizsán a Központi Jóléti lioda
végzi majd ezt is s arról legközelebb részletesen
tájékoztatni fogunk.
2. Selymet vagy puha gyapjúból készitelt
szövetet (ruhDdarab, bélés stb) akár uj, akár
használt állapotban küldje az áldozatkész közönség
az Országos Hadsegélyző Bizottság
II. számu albizottság elmére (Budapest Képviselőház).
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Keletgaliciában a tegnapi
nap nyugodtan telt el. Ikwa menti * vonalainkat
az ellenség erősebben ágyuzla. A
wolhiniai várterületen több állásaink elfoglalását
az ellenség nem zavarta. Lilvániánan a
visszavonuló ellenséget az ott a német hadseregek
között előnyomuló cs. és kir. haderő
üldözi.
Olasz hadszintér: Tegnap a nehéz tüzérség
újból elénk ágyúzást kezdett a Vilgereuthi
és Gafrauni fensikokon levő erős műveink
ellen. Egyébként a tiroli és karintiai határon
a helyzet változatlan. A Flitsch terület ellen
intézett támadás, amely az ellenségnek csak
a völgymedencében több mint egyezer emberéletbe
került, meghiusult. Ma reggelre a
legelöl lévő árkokat az olaszok már kiürítették.
A Vrsic-területcn az ellenség az esti köd
leple alatt kísérelte meg előállásaink egyikének
megrohanását. Ezen vállalkozás teljes
kudarcot vallott. Éjfél felé csapataink az olaszok
által, ott homokzsákokból rakott falat a
mögötte levő ellenséges katonákkal együtt
levegőbe röpítették A doberdói Karszt-fensik
délnyugati szakaszait a mult éjjelt az ellenséges
árkok felrobbantására használtuk fel.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Beilin, A nagyfóhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Braytól délkeletre a
Sommc mentén sikerült ellenséges állásban
és e mögött egy kiterjedt robbantásunk. Az
ezt követő, ránk nézve kedvező harcban a
franciák jelentékeny véres veszteségeket szenvedtek.
Néhány franciát elfogtunk. Közvetlenül
az Argonneoktól nyugatra az ellenségnek
két árkot ásó osztagját tüzérségünk tüzelésével
súlyos veszteségeik mellett szétszórtuk.
Az élénk ágyúzás az arcvonal nagy részén
tovább tartott.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoporlja: Eichorn vezérezredes hadseregének
Vilna ellen intézeti átkaroló támadása
teljes sikerrel járt. Balszárnyunk elérte Nodeciiot,
Szmorgent és Worniauyt. Az ellenség kísérletei,
hogy sietve összeszedett jelentékeny
erőkkel Michalischki irányában arcvonalainkat
áttörje, teljesen meghiúsultak. A feMaitózhatlanul
előrehaladó átkaroló mozdulat és
Scholtz és Oallwitz tábornok hadseregeinek
egyidejűleg AI ellenség arcvonala ellen intézett
kemény támadása az ellenséget tegnap
óta az egész vonalon gyors visszavonulásra
kényszeritette. A nagyon megerősített Vilna
birtokunkba jutott. Az ellenséget az egész vonalon
üldözzük. Lipót bajor herceg tábornagy
hadcsoportja: A visszavonuló ellenséget itl is
üldözzük. A hadcsoport elérte a Nieradov:e—
Derewnoje—Dobromysl vonalat. Az ellenség
utóvédjeit visszavetettük. Mackensen tábornagy
hadcsoportja : Pinkstől északra elértük
Wisllcát. A várostól délre átléptük a Strumment.
• Délkeleti iiadszintér: A helyzet változatlan.
A miniszterelnökseg sajtóosztálya.
** a , " * * , í : - i n * > r-. -v i .-^vaiuhkxtm* •»•• r •-- \' T á r t r a •. v - c j bitiünk hafatgfelf-UlmBkBt 1
Ezen selyem vagy szövetdarabokat a U*
számu albizottság a jótéko iy nőegyletek foglalkoztatói
utján fogja a hadvezetőség által
esetről-esetre szükségesnek jelzett cikkekre a
katonaság részére feldolgoztatni.
A közönség felkéretik, hogy a lehetőségig
az itt jelzett cikkek készitésére szorítkozzék,
mert ezen cikkek előírása tapasztalatok alapján
történt.
A mult évben szállított hósapkákból még
elegendő készlet van, a hósapkák a jövőben
inkább selyem és gyapjusállal lesznek helyettesíthetők.
A gyapjufonálból kötött kész cikkek a
honvédelmi minisztérium Hadsegélyző Hivatalának
cimére (Budapest, IV., Váci-utca 38.)
mig a selyem és gyapjúszövetek, mint| előbb
emiitettük, az Országos Hadsegélyző Bizottság
II. számu albizottsága cimére (Budapest,
Képviselőház) küldendők. (Mindezeket Nagykanizsáról
szintén a Központi Jóléti Iroda
fogja illetékes hetyre eljuttatni,)
Mindezeknek szállítása a honvédelmi minisztérium
Hadsegélyző Hivatalához postán
20 kilogrammig és vasúton bármily súlyban
az Országos Hadsegélyző Bizottsághoz pedig
postán 20 kilogrammig {díjmentesen történik,
ha a szállító vagy fuvarlevélen fel van tüntetve,
hogy táborban szállt katonák részére
szeretetadomány.
A közönség részletesebb utasítása végett
rajzokkal ellátott tájékoztatók lesznek a honvédelmi
minisztérium Hadsegélyző Hivatala
által a községi elöljáróságokhoz küldve.
HIREK.
Egy 48-as szakaszvezető kitüntetése a
balál után. Alsólendváról írják: Szollár Ferenc
lendvahosszufalui legény, a 48. gyalogezred
szakeszvezetője, a muszkák ellen harcolt
a hős zalai bakákkal. Több ütközetben
vett részt s többször bizonyságát szolgáltatta
vitézségének és bátorságának, mígnem egyik
Ütközetben elesett. Az oroszok több társával
egyetemben körülkerítették s felszólították ót
is, hogy adja meg magát. Szollár azt felelte,
hogy élve nem. Egy golyó azutan halálosan
érte. — Mindez hónapokkal ezelőtt történt.
Szollár édesanyja a minap pecsétes levelet
kapott fia ezredétől, melyben egy elsőosztályu
vitézségi étem volt. Az éremmel a hós szakaszvezető!
a halála után tüntette ki a király.
Ujabb- zatamegyelek érkezése orosz
fogságból. Pár napja közöltük, hogy az
orosz fogságban levő rokkant és béna osztrákmagyar
kaionák harmadik transportjávjl három
zalamegyel 20-as honvéd is érkezett Szibériából
Stockholmon és Berlinen át Budapestre
s onnét kiki a falujába. Szombaton
megérkezett Szibériából a negyedik rokkantszállitinány
is Budapestre. Ezeknek sérülései
már sokkal enyhébbek, mint az előző szállítmányokkal
érkezettekké voltak. A fővárosi
lapok híradása szerint olyan, kinek mindkét
keze, vagy lába hiányzana, egy sincs közöttük.
A legtöbbnek egyik kezefejét vagy lábfejét
keltett amputálni. A szombaton érkezett
106 rokkant között öten vannak; a két kanizsai
gyalogezredből valók és pedig a köveikezók:
Gyenesse Gergely, Illés Károly és
Vinczc József 48 as bakik, továbbá Bereczky
Gábor és Hujber Ádám 20-as honvédek.
Hadimenetrend Nagykanizsa—Bécsújhely
és Nagykanizsa—Barcs között. Már
egy hét óta mindenütt szó volt róla s igy.
senkit meg nem lepett, ho^y szombat este
a Déllvasut bécsujhely—nagykanizsai és
török vízi járművek nagy pusztítást
okozva bombázták. A Gallipoii félsziget
erődmüvei pedig több angol haiót főitek, 1
melyek közül.egyiken tflz támádi, s a .
hajó robbanás következtében elsülyedt. I
1915. szeptember 9. ZALAI HlrtLAP 732 oldal.
nagykanixea—barcsi vonalain bizonytalan
időre a hadimenetrendet léptették életbe.
Szombat éjjel már nem indult Nagykanizsáró
a rendes személyvonat s azóta is csak két
tehervonat lassuságu polgári vonatpár közlekedik
ugy Bécsújhely, mini Barcs Irányában.
E vonatok a következők:
Nagykanizsa—Bécsújhely közölt. Nagykanizsáról
Indul az egyik vonat éjjel 1 óra 17
perckor, a másik pedig délntán 5 óra 17
Serekor. Nagykanizsára érkezik hajnali 4 óra
5 perckor és este 6 óra 50 perckor Bécs
felöl polgári vonat, Nagykanizsától Zalaszentivánig
a menettartam 5 perc hiján 3 órai
idö, Szombathelyig 7 perc hijján 7 órai idö,
Sopronig 12 óra és Bécsújhelyig 15 óra és 1
perc. Igy Nagykanizsától Bécsig mintegy 18
óra hosszáig tart az utazás. Visszafelé ugyanígy
Nagykanizsa—Batcs között; Nagykanizsáról
indul hajnali 5 óra 53 perckor és este 9 óra
53 perckor Barcsra polgári vonat. Érkezik
pedig onnét (Nagykanizsára reggel 7 óra 50
perckor és éjjel 11 óra 50 perckor. Nagykanizsától
Gyékényesig kerek 2 óra az ut
Barcsig pedig 5 óra és 32 percnyi idö. Természetesen
visszafelé ugyanez az utazás időtartama.
Az e heti piaci árak. A rendőrkapitányság
tegnap állapította meg a nagykanizsai
piacon e hétre érvényes maximális árakat,
melyek azonban úgyszólván egészben a mult
heiiek maradtak. Változás mindössze a szőlő
és a dió árában van. A szőlő kilójának maximális
ára a mult héten még 1 korona volt,
most pedig 90 fillér, mig a dió literjét 40
fillérről 32 fillérre szállították alá. A dió árát
súlymérték szerint Is megállapították és pedig
legját 72 fillérben. Uj árucikkek is szerepelnek
az e heti piaci árlistán. Es pedig a birsalma
darabja 4 fillérrel, s a gesztenye literje 20—
24 filléres árban.
A harctérről hazatérők megvizsgálása-
Zalaegerszegről jelentik: Zalávármegye alispánja
a hadügyi kormány leiratára rendeletet
bocsátott ki a vármegyében, melyben felhívja
a polgármestereket, a járási főszolgabírókat,
hatósági orvosokat, községi és körjegyzőket,
hogy minden a harctérről a községbe érkező
egyén otvosl vizsgálat alá veendő és a megérkezéstől
számított öt|napon át megfigyelés
alatt tartandó.
f i paplr-árak felemelése. Az osztrák és
magyar papírgyárak a minap tartott gyűlésükön
elhatározták, hogy az ujságnyomdai
papirosok árait további 10 százalékkal, a
többi paplrosfajtákéit pedig 25 százalékkal,
azonnali hatálylyal fölemelik. Az év eleje óta
az árakat összesen 45 százalékkal emelték fel.
Az áremelést a papiros előállításához szükséges
nyersanyagok és a munkabér drágulásával
indokolják. Igy a kén ára (egyike a legfontosábl\\
segédanyagoknak) most 130—140
K, azelőtt pedig 13 K-ba került. A gyanta
ára 30 K-ról 250 K-ra emelkedett. Ezenkivül
nagy a hiány celluloidban és más nyers- és
segédanyagokban Is.
fl Nagykanizsai bankegyesület részvénytársaságnál
jegyzett 5 és félszázalékos
és 11. 6 százalékos szabad hadikölcsönkötvények
a nevezett intézet pénztáránál inai,
naptól kezdve átvehetők.
Behatások a kereskedő-tanonciskolában
A nagykanizsai kereskedő-tanonciskola igazgatósága
értesiti a t. kereskedő urakat, ;;hogy
a tanonciskolában a behatások a folyó tanévre
e hó 21, 22. és 23-án délután 5—6-ig
lesznek a Sugár-uti 14. sz. elemi iskolai éptílet
földszinti termében. A javiló vizsgálatok
ugyan akkor tartatnak meg. A behatáskor
minden tanuló után 8 korona fizetendő.
fl Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
Nagykanizsai fiókja értesíti tisztelt agyfeleit,
hogy a második hadikölcsönből jegyzett
hat százalékos szabad kötvények, valamlnt^az
5 és fél százalékos kötvények az annak idején
kiadott pénztári elismervények ellenőben
a hivatalos órák alatt a bankfiók pénztáránál
a mai naptól kezdve átvehetők. A hat
százalékos zárolt kötvények későbbi időpontban
fognak kiadatni. Pénztári órák: délelőtt
9 - t - l g .
Főgimnázium, főreáliskola és női keres-,
kedelmi tanfolyam tárgyaiból magántanulókat
előészlt Rácz Lajos tanár. Ugyanott gépüástanfolyam.
Cim: Csengeri-ut l.sz. II. emelet.
Bodega megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levö csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonáxó
helyet létesített, ahol i^en olcsón (1 Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1*20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor és ásványvíz.
fl polgárőri szolgálat. Ma, hétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Sinkó Károly, Hirsch Oszkár, Sldó Lajos,
Borbély József, Horváth László, Kovács Oyörgy,
Allesch József, Oumllár Kálmán, Tóth Ferenc.
Ofenbeck Károly, Egry Qyula, Halász Ödön,
BOki Sándor, Pint József, Kulcsár Boldizsár,
Orbán János, Vellák Lajos, Gödinek József,
Naponta előadás
IuI rhuA nM iÍ aM RMoOxfZonayÓt-KutiiP. -TF«Al«LfoOaT2Att
Szeptember 20, 21, és 22-én hétfőn
kedden, szerdán, és csütörtökön
R rczervista
álma
nagy katonai dráma 4 felv.
K a t o n a z e n e kisérettel
És remek kísérő műsor!
Előkészületben nagy szenzáció
Előadások hétköznapokon 6 éa 9 órakor,
vasár- és ünnepnapon 3, 5, 7. 9 órakor.
Értesítés.
A magyar klr. szab. Oszlálysorsjáték igaz-
>tósága a magy. klr. pénzügyminisztérium
hozzájárulásával elhatározta a húzások ujrafel-
Felelös szerkesztő: OQrtlar látván.
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉK t mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van/ a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás
<P és látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
vételét s igy a 34 ik sorsjáték még hátralévő
V. osztály húzása f. évi október hó
7—8-án, a Vl-ik pedig november hó
3-tól december 1-ig tartatik meg.
Erre való hivatkozással ezennel felkérem
Igen t. vevőimet, hogy az V-ik osztályra szóló
megújítást nálam legkésőbb október h ó 2 - l g
szíveskedjenek bclitetnl. mert a rendkívüli
helyzetre való tekintetűi ezúttal ez a legutolsó
határidő a beváltásra.
Egyszersmind ajánlok vétflre
V-lk oszt sorsjegyet egész K 136.—
fél „ 68.—
negyed „ 34.—
nyolcad,, 17.— Milbofer Kálmán osztálysorsjegy lóirisilí
nagykuntól!, Zrlnyl-Hlklós utca 42
w u a r w f c M - » 4
Szabadalmazott és törvényesen védett
I n 111
Mindenes
felvétetik
Gutenberg nyomdűban
Nagykanizsa Csenserl-ut 7.
2s »fíntispora-Vita« = j
Hazai és külföldi szaktekintélyek meg- :
állapították, hogy az ,Antispora-Vita\' j
az összes vetőmagfélék, dc első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s ii:y a mezőgazdaságban
= nélkülözhetetlen; =====
Kilója 1 k o r o n a 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vczérelázusitók
Járványos és fertőző betegségek ellen
legbiztosabb óvszer az erősen szénsavas
a legkellemesebb IzQ asztal! és borvíz.
Állandóan palackcserével kapható
s Ijy háztartásban a legolcsóbb.
s FűalArusitás Nagykanlzs An ! .
lösze; és csemege
kereskedésében.::
» J U & TAUBER Hirdetések felvétetnek
l3B3HBa*
nagykereskedők Haoykaolzsán.
I S \' IV* i •\' e lap kiadóhivatalában.
4. óidat. ZALAI HlRLAf
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
veyőimet, hogy lakásomon levő
M t m M roktűniR
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• - — felfrissítettem. •
Raktáron tartok May ét
H olf e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenbardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirfl Liliom-vásznat,
rsebkendőket ét ralndennemö
fehérnemüeket.
===== A legfinomabb áruk! =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel (JoJíljerfeMÉ.
Nagykanizsa, LAtvös-tér J. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
M!5HgDIT2TrüK1
A
l 9 lb szeptember 20
testi víllalotfl
Haftyhonizsa, Masyar-u. Z3
G m Í Í B Í
Vezérképviselet:
HYOMBA:: HA0YIUI1ZSÍL
hon! S kfllIílÉl! faerezés
márrtoy utánzatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezét
mázolás és fényezés.
Művészi szi nér zékQnk
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fölsz<Mitásra
díjtalanul szolgálunk 111
r • • > r gr*
GUTENBERG NYOMDA
• NAGYKANIZSA • Csengery-ut 7. soriönycim:
G u t e n b e r g n y o m a a
> • M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
^ ^ ^ ^ Telefon 41. s z á m
Zalai Hirlap kiadóhivat?\'
hirdetéseket jutányosán felvesz
! !__!!_! •
Nyomatott a kl*dótulijdon.»nil Outenberg-nyomda MOnz és Ooldbcrger) Nagykanlz»».
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 734. csütörtök M 203. s z á m ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
t * r i * + t * v imri h«ijrb«a báihos bordra I bóra I K.
«»»•• b i > 6 llllér Vidbkfo, poatáa . . I hóra I-M K.
NflllUr éa bl/d«t4v«k megállapított árak aierlnt.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Uutcnberg-ityoMda CMBf«ry-«t 7. i
Telefon: Szerkc«;t<V,< g 41. Ktadóhiratal 4!.
Románia ugratása.
Egy bukaresti lap leleplezései.
Hogy a négyes szövetség ügynökei
milyen eszközökkel dolgoznak Bukarestben,
arra érdekes világot vet a Bukarestben
megjelenő „Rumflnischer Lloyd"
következő érdekes cikke:
— Az orosz hadsereg összeroppanása
ma már oly befejezett tény, melyet
senki sem tagadhat le és a négyes szövetség
helyzete ma már oly kétségbeejtő,
hogy Bukarestben senki sem beszél
arról, hogy a román hadsereg lépjen
föl a központi hatalmakkal szemben.
Az oroszbarátok kényszerülnek beismerni,
hogy a világháborúban való
részvételünk csak akkor jöhet ismét
szóba, amikor az oroszok megkezdik
offenzivájukat. Dacára annak, hogy a
jövő év tavasza előtt erre még a legnagyobb
optimisták sem számítanak,
mégis ugy véli az oroszbarát sajtó,
hogy félrevezetheti a közvéleményt,
hogyha szenzációs hazugságokat közöl.
A Dardanella-akció sikertelensége és
az orosz hadsereget Orosz-Lengyelországban
ért vereség után az a mese,
hogy Románia a négyes szövetség oldalán
fog fegyvert ragadni a monarkia
és Németország ellen, ma már nem talál
hitelre. Ifty most az orosz hűbéresek
azt akarják elhitetni, hogy a központi
hatalmak provokálni fogják Romániát
és neki hadat üzennek.
Az oroszbarát lapok azt a hirt teriesztik,
hogy a központi hatalmak velünk
szemben ellenséges magatartást
tanúsítanak, hogy fenyegetnek, miszerint
nem veszik meg többé gabonánkat,
hogy határainkon csapatokat vontak
össze, hogy a Romániába behozott cikkekre
magas vámot szabnak ki, hogy a
magyar hatóságok a vámhivatalt Predeálról
Brassóba helyezik át és végül
azt a mesét is föltálalják, hogy Németország
a Törökországnak szánt muníció
átengepése miatt ultimátumot Intézett
Romániához. Ezen hireket természetesen
azért koholták, hogy Romániában
németellenes hangulatot keltsenek
és a tünedezőben levő orosz szimpátiát
életre keltsék.
A román kormány és a német követség
egyaránt sietve cáfolták meg
ezen hireket, ami azonban nem fogja
megakadályozni az oroszbarátokat abban,
hogy ujabb, még szenzációsabb
hireket találjanak ki, abban a reményben,
hogy ezzel a közvéleményt félrevezetik
és az otvasóközönség figyelmét
elterelik az oroszok megsemmisítéséről
és a négyes szövetségnek az összes
harctereken észlelhető tehetetlenségéről.
A közvélemény azonban be fogja látni,
hogy amikor az adott körülmenyek között
semmi esetre sem léphetünk föl a
monarkia és Németország ellen, ezen
nag)hatalmaknak sem érdekük, hogy
bennünket provokáljanak.
Különösen Németország törekvése
egy nagy és erős Románia, amely arra
van hivatva, hogy a Duna torkolatánál
ércfalként feltartóztassa a szláv áramlatot
Bármennyire is izgatódnak tehát az
oroszok hűbéresei, Románia Németország
barátja és szövetségese marad, \'
A világháború.
- fl Magyar Távirati Iroda és Az Est mai táviratai.
Végleg letört oroszok
galiciai Sajtóhadiszállás. Keletgalicial kudarcuk
után fokozott igyekezettel folytatták még
tegnapelőtt is az oroszok Wolhyniában,
az Ikva folyó mentén való küzdelmüket,
de ugyanaz az elerőtlenedés, mely a
Strypa és Szereth folyók közötti támadásaiknak
véget vetett, hamarosan átterjedt
a szomszédos wolhyniai frontra is,
ahol már tegnapelőtt mutatkozott, hogy
ugyanaz a sors éri a nagy nekirugaszkodással
kezdett részleges orosz offenzívát,
mint Keletgaliciában. Tegnapra
Wolhyniában is végleg megtört
ellentámadásainkon az orosz támadások
ereje és az ikva folyó hosszú
darabján igen megerősített hadállásaikból
eszeveszett futásba kergették csapataink
a csüggedő oroszokat, kik eközben ismét
borzalmas veszteségeket szenvedtek. A
menekülő oroszok közül rengeteg számu
foglyot ejtettünk és igen nagy hadizsákmány
jutott kezünkre. A foglyok révén
szerzett megállapítások szerint az oroszok
a wolhyniai fronton felvonult és
nagy tömegekben elpusztult embermasszáikat
Rovnó várából egészítették ki, mely
e napok harcaiban valóságos csapatreservoir-
nak felelt meg.
Uj offenzíva Szerbia ellen.
Sajtóhadiszállás. Höfer altábornagy
mai hivatalos jelentése közli azt a már
nem is tulságosan meglepő hirt, hogy
Szerbia ellen tegnap az osztrák magyar
és német haderők újból offenzívát kezdettek
a Dunánál. A sajtóhadiszállason
az uj háborús eseménynek nem tulajdonítanak
valami nagy fontosságot, mert a
Szerbia elleni hadmüveietek minden optimizmus
nélkül igen gyors lefolyásuaknak
Ígérkeznek. Következik: Dünaburg.
Genf. A párisi Temps az orosz főhadiszállásról
közölt jelentésében azt
irja, hogy Hindenburg olfenzivája igen
fenyegetően közeledik Dünaburghoz, a
varsó—pétervári vasútvonalnak Vilna
utáni legfontosabb csomópontjához. Az
ágyúzás már éjjel-nappal hallható a
dünaparti nagy metropolisban, melyet
az oroszok lázasan kiürítenek. Mire a
németek Dünaburgba érkeznek, az óriáfsi
városból már csak üres falakat fognak
találni.
ElsDlyesztett olasz (irháit
Konstantinápoly. Egy német tengeralattjáró
tegnap a kisázsiai part
melletti phodos szigetnél torpedólövéssel
elsQlyesztett egy páncélos
olasz csatahajót. Az eset részletei
még ismeretlenek.
Románia felöl
nincs ok izgalomra.
Berlin. A Vossische Zeitungnak táviratozzák
Bukarestből : Czernin Ottokár
gróf, Ausztria-Magyarország bukaresti
követe és Braíianu román miniszterelnök
tegnap egymás előtt kölcsönösen
megnyugtató kijelentéseket tettek a két
állam (Magyarország és Románia) határain
folyó katonai intézkedésekről. Háborús előkészületek
Románia & Bulgária között.
Berlin. Szófiából jelentik a Berliner
Tageblattnak: Tegnap, hétfő
hajnal óta a román-bolgár batár
mentén román mQszakl csapatok
lázas erődítési munkát folytatnak.
Az egész határon lövészárkok, drótsövények
és aknamezők készülnek.
A bolgár lakósság teljes nyugodtsággal
várja a fejleményeket.
Békés megegyezést
remélnek a diplomaták.
Bécs. A Wiener Journalnak jelentik
Bukarestből: A déli román határ községei
hemzsegnek a katonaságtól. Itteni
diplomáciai körökben nem hiszik, hogy
Románia és öulgájrla között kenyértörésre
kerülhetne a sor.
735. oldal. ZALAI HKLAP li>15 szeptember 1
tárgyalások a Bukarest. Román és bolgár kormánymegbízottak
között napok óta tartó tárgyalások
folynak, melyek Románia és
Bulgária közötti transitó (átmenő forgalmú)
kereskedelem megoldását célozzák.
A megoldásnak azonban ugylátszik
áthidalhatatlan akadályai vannak.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér Lucktól keletre állásainkat
tegnap ismételten nagy orosz erők támadták
meg. Csapataink, közttik éfervidéki és
nyugatcsehországi Landwehrcsapatok mindenütt
számos helyen ember-ember elleni küzdelemben
visszaverték az ellenséget. Az Ikwa
menti harcvonalunk ellett is a Krcmenyec
melletti szakaszon az oroszok erős oszlopokat
vezettek támadásra. Egyes helyeknn sikerült
az ellenségnek az Ikwa nyugati partjára
jutnia, de a segítségül siető tartalékjaink
mindenütt visszavetették. Az ellenségnek tüzérségünk
nagy veszteségeket okozott. Tegnap
estig több mint ezer foglyot szállítottunk
be. A Hindenburg nevét viselő 69. gyalogezred
harcratermettségének ujabb bizonyítékát
szolgáltatta. Kelet-üaliciában nyugalom volt.
Ott a helyzet változatlan. A Litvániában küzdő
cs. és kir. haderők elérlék a Suhowca folyó
keleti partját.
Olasz hadszintér: A tiroli határterületen az
olaszok helyenkint a magas hegyekben kilátástalan
vállalkozásokba fognak. Különösen
az Adanello és a Dolomitok területén. A karinthiai
harcvonalon a helyzet változatlan.
Repülőink egyike Arziero pályaudvart és tábort
bombázta.
Délkeleti hadszintér! Osztrák magyar és
német ütegek tegnap a Száva és Duna déli
partján levő szerb hadállásokat bombázták.
A belgrádi várra is tüzeltünk. A Drina torkolatánál
csapataink előretolt szerb osztagokon
rajtaütöttek ís megsemmisítették.
Itöler altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagylóhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Az ellenséges hajók,
amelyek Osztendétől délnyugatra Westendet
és Midelrecket eredménytelenül bombázták,
tüzelésünk elől visszavonultak. Találatokat
figyeltünk meg. Az arcvonalon különösebb
esemény nem történt. St. Güntinlől nyugatra
egy német harci repülő lelőtt egy francia repülőgépet.
Vezetője meghalt, megligyelőjét
pedig elfogtuk.
Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : Az ellenség támadásaink elől
Dünaburg hídfőjének területén Alexandrowskból
kénytelen volt egy hátrább levő állásba
visszavonulni. Ötszázötven oroszt elfogtunk.
Sxmorgonnál az ellenség áttörési kísérleteit
visszavertük. A Vil na környékéről elvonuló
oroszok elleni támadásunk folyamatban vau.
Csapataink tovább délre is követik a hátráló
ellenséget. A Nycdnykubida—Soljánc (Nyemen)
vonalat elértük. Lipót bajor herceg tábornagy
hadcsoportja: Az ellenség csak átmenetileg
fejtett ki cllentállást egyes helyeken.
A hadcsoport elérte a Dworosinet és attól
délkeletre a Molodzac-szakaszt és jobb szárnyával
a Myschaulsa szakaszhoz közeledik.
Mackensen tábornagy hadcsoportja: Az ellenséget
mindenütt tovább is visszaszorítottuk.
Délkeleti hadszíntér: A német csapatok kisebb
ütközetekben több mint 100 foglyot ejtettek.
A Duna északi partjáról német tüzérség
megkezdte a harcot Szemendria mellett
a folyótól délre levő szerb állások ellen. Az
ellenséget elűztök és ágyúit elhaü-attattuk.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
HÍREK.
Háborús strófák.
A husuzsorás.
Olyan nagy ur mindhiába
Nincs az összmonarchiába",
Mint amilyen ur ma én vagyok.
Te cigány ! csak nekem huzrad.
Zsebembe a tárca duzzad
És az arcom jóléttől ragyog.
A cikket rólam ontják ma,
A közérdek központjába
Bekerültem, benne ülök.
Orfeumba\', kabaréba\'
Rólam szól a dal, a tréfa,
De én erre mind fütyülök.
Adriától a Kárpátokig
Minden élő álla felkopik,
Mert a húsnak én vagyok az istrázsája.
Nem pirul a hus a rostélyon,
Ez kérem az én fortélyom
S teapad a legkövérebb ispán hája,
Koplalnak a miniszterek,
Tepsiben zsír nem sistereg
Oda van a konyha legszebb muzsikája.
Mert
Én vagyok a marhahúsnak,
Borjuhusnak, sertéshúsnak,
Ösztövérnek, búsnak, dúsnak uzsikája.
Ami a sziveknek de fáj,
Nincs most se hus, se zsir, se háj,
Csak én vagyok minden hájjal kent.
Nekem megy csak jól a Sorom,
Zsirosodom, tollasodom.
Legkülönb most ez a pálya, s»ent.
Egyedül én aratok ma
És a hust már karatokba
Határozom meg ltgközelébb.
Az az elv igaz-e kába,
Hogy mindenki fazekába
Tyúk főjjön. Jó egy kis főzelék.
Refrain.
A székemnek nagy rakás nő,
ifjú kukta, vén szakácsnő
Szép feszes glédába áll elé
S a kosarát felém tartja,
Legalább egy kis darabka
Apró cseprő hust tegyek belé.
De hiába kerepelnek,
Itt süket fülekre lelnek
S erre van is elég komoly ok,
Mert e súlyos pillanatba
Csak az erkölcs jöhet latba
S kosaras asszonyt én soha nem pártfogolok.
Refrain.
Ki hozzám igy síóI : Hust kérek,
Megeszi tüstént a méreg!
Mert ma egy van: méregdrágaság
S én fürdők a harmatába\'
Áll a kincsem garmadába\'
Én vagyok a hadi húsos részvénytársaság.
A szavam nagyobb hatású,
Mint a negyvenkettős ágvu
És a szivek legzugába kap.
A pápa se tehetné meg :
Egyet intek és nagypéntek
Van zsidónak, s gójnak hosszunap.
Adriától a Kárpátokig
Minden élő álla felkopik,
Mert a húsnak én vagyok az istrázsája.
Nem pirul hus a rostélyon.
Ez kérem az én fortélyom
S leapad a legkövérebb ispán hája,
Koplalnak a miniszterek,
Tepsiben a zsir nem sistereg,
Oda van a konyha legszebb muzsikája.
Mert
Én vagyok a marhahúsnak,
Sertéshúsnak, borjuhusnak,
Ösztövérnek, búsnak, dúsnak uzsikája.
Zsekk.
H gabonakészletek rekvlrálása. A gabonakészletek
rekvirálásának kérdése jicm
tartható sokáig függőben és radikális megoldást
igényel. Ugy látszik máig sem sikerült
eloszlatni azt az álhirt, mely a gabonaárak
fölemeléséről a kisgazdák körében elterjedt s
amely odavezetett, hogy nagyon sok termelő,
akinek tele van a magtára gabonával, nem
akarja azt piacra hozni, hanem vár vele,
mert hiszi, hogy a maximális áraknál is drágábban
lehet még a készleteit értékesíteni
Ausztriában, ahol szintén azt tapasztalták a
hatóságok, hogy a termelők egy része visszatartja
a készleteit, a kormány azonnal kiadott
egy félhivatalos figyelmeztetést, hogy a gabonaárak
a jövő aratásig nem fognak megváltozni,
ennélfogva mindenkinek az az érdeke,
hogy az eladható gabonakészleteit minél
előbb bocsássa áruba. Nálunk hetek óla
látják és ismerik a hatójágok a gabonaforgalom
rendes menetét akadályozó körülményeket
és a hivatalos apparátus még sem mozdult
meg, hogy a gabonával való spekulálást
megakadályozza, hogy hivatali tekintélyt
képviselő helyről közölje azokkal, akiket illet:
ha spekulációból továbbra is visszatartjátok
a készleteiket, le fogunk foglalni mindent
a közélelmczés céljaira. Ha továbbra is
igy mennek a dolgok, kétségkívül el fog következni
a rekvirálás.
Nagykanizsa téli tűzifája- A minap c
cim alatt megjelent terjedelmes közleményünkben
ismertettük a Nagykanizsán székelő 12.
Landwehrezred parancsnokának, Darnhofer
Oyula ezredesnek azt az előzékeny Ígéretét,
hogy a nagykanizsai tüzifainség legfőbb okozójának,
a fuvarhiánynak kiküszöbölésére állandóan,
egész télen át 15—20 pár katonalovat
átenged használatra a városnak. A kanizsai
fainséget egy csapásra megszüntető
ígéretből sokkal előbb valóság lett, mint azt
bárki is gondolhatta volna. Már a mai nappal
megkezdődött a katonalovakkal való fuvarozás
Nagykanizsán. Egyelőre csak a városház,
az iskolák és városi középületek téli
laszllkségletének ellátását végzik a Landwehrezred
lovai, melyekhez egyelőre még kocsikat,
sőt embereket is adott a kitűnő ezredes.
A város és a középületek fáját a Sánc mögötti
városi erdőből szállítják, hol éppen
annyi ölfa van behordásra készen, amennyi
az erdőflzemi terveknek megfelelően kizárólag
a városi középületek részére elegendő.
Mikorra a környékbeli uradalmak fakészleteire
vonatkozó ajánlattételek megérkeznek, addigra
a fahordásnak ez a része elkészül és megkezdhetik
a város által szerzendő tűzifának a
közönség részére a katonalovakkal való beszállítását.
Orosz hadifogságban. A háború első
napja óta az északi harctéren volt a budapesti
1. h.-gyalogezred hadnagya Ledöfszky Tódor.
az egykori kanizsai Weisz és Lcdofszky
cégnek városszerte a legelőnyösebben ismert
1915. szeptember 9. ZALAI HlrtLAP 736 oldal.
hivatalnoka. Nemrég már harmadszor került
a harctérre Ledofszky Tódor, ihol most mint
géppáskaosztagparancsnok Keletgaliciában,
Tarnopolnál segített gátot vetni az orosz
áradatnak. Tudvalevőleg a mult héten rövid
időre néhány kilométerre vissza kellett ott
húzódnia frontunknak. Ez alkalommal Ledofszky
Tódor több emberével egyött orosz
fogságba került, amiről Nagykanizsán időző
feleségét sz. Mílhofer Böskét Ledoltzkynak
egy tiszttársa értesítette.
Gyászrovat. Az elmúlt héten elhunytak
Nagykanizsán : Kunics Katalin 12 hónapos,
Dani Katalin 44 éves, Horváth István napszámos
57 éves, Vadász Erzsébet 17 hónapos,
Mujzer József íöjdmüves 70 éves. Ruha
Oyörgy zenész 44 éves, Nagy Julianna l napos.
Báron János órássegéd ,21 éves, Horváth
Ferenc földműves 57 éves, Masznyák Julianna
2 éves, özv. Benedek Antalné szül. Kovács
Rozália 86 éves. Horváth Oyörgy uradalmi
cseléd 82 éves, Baticza Anna 9 hónapos,
Heisler Sándor 27 napos, Varga László 9
hónapos, Hegedűs J. földműves 75 éves, Farkas
Margit (Zsigárdpuszta) 4 éves, Ország Józset
3 hónapos, özv. Patak Ferencné szili. Apáthi
Emilia 63 éves, Horváth Mária 2 éves és
Szabó Antalné szQI. Horváth Terézia napszámosnő
53 éves.
Főgimnázium, főreáliskola és nói kereskedelmi
tanfolyam tárgyaiból magántanulókat
előészit Rdcz Lajos tanár. Ugyanott gSpi/dstanfolyam.
Cint: Csengeri-ut l.sz. II. emelet.
izr. Istentiszteletek. A nagykanizsai izr.
templomban az istentiszteletek a sátoros ünnepek
(S/ukoth) alkalmából a következő sorrendben
lesznek megtartva: f. hó 22-én szerdán
d. u. 6 órakor esii ima, f. hó 23-án
csütörtökön d. e. 10 órakor muszat ima, d. u.
féi 4 órakor mincha ima, 6 órakor esti ima;
24-én pénteken d. e. 10 órakor muszaf ima,
d. u. 6 órakor esti ima.
Járdaépítés Nován. Azzal a felemelő érzéssel,
annyi áhítattal irtuk le e szókat, mintha
azt irtuk volna, hogy „Villamosvasut Nagykanizsán",
vagy „Hadikikötő a kanálison".
Szinte hihetetlen : Nován, az elmaradottságáról
országos hirességüvé vált Göcsej geométriai
és közigazgatási középpontjában, melyet
magát mint az elmaradottság és kulturátlanság
prototípusát szoktunk emlegetni, Nován
nem kisebb dolog történik, minthogy gyalogjárdát
építenek ott a házak elé. Még pedig
nem is valami közönséges, lötyögő, hamar
kigödrösödó téglajárdát, hanem a légdrágább
utkészitési anyagból, cementbetonból valói.
Mi lesz hát akkor a novai feneketlen sárral,
mely ha két órás eső áztatta, nemcsak a cúgos
cipőt, hanem a legpasszentabb bagaria
csizmát is leszokta húzni az emberek lábáról.
Eltűnik Nováról a sár, a hires Göcsejnek eza
leghíresebb karakterisztikumja ? Szinte hihetetlen.
ÉS szinte azt hihetné az ember, hogy a
novai járdát valami ügyes találmánnyal ugy
fogják csinálni, hogy azért a sár is megmaradjon.
Talán a sár alá fogják azt épiteoi.
De félre minden tréfával, mert valóban a legkomolyabb
dolog az, hogy Nován 1500 méter
hosszúságban és 120 centiméter szélességben
betonjárdát építenek, Hivatalos hirdetmény
közli ennek pályázatát a Vállalkozók
Lapjában, mely pedig mindig lényegesen kü.
lönbözött a Borszem Jankótól és Kakas Mártontól.
Most csak arra vagyunk még kíváncsiak,
ki merte ezt a tervet felvetni Nova
község kupaktanácsa elölt S kinek volt olyan
bűvös hatalma, hogy ezt valóságra is tudta
vinni. Vagy szobrot kap ez az ember Nován,
vagy megkövezik. De mennyi ravaszság is
volt benne, kiderül még majd, hogy azért csináltatja
betonból a novai járdát, nehogy a
saját járdájával kövezzék meg a nagy reformátort.
Betonjárdával ugyanis bajosan lehet
valakit megkövezni, mert annak felszedéséhez
gyakran még a csákányok is gyengének bizonyulnak.
Bocárak és a terméskilátások. Tapolcáról,
az országos hlrü balatoni termelés központjából
Írják az alábbi sorokat: Az országszerte
nem nagy termést Ígérő szüret kilátásai a
borárakra kedvező hatással vannak, óborokért
80 - 9 0 koronát, mustért 70 - 80 koronát
adnak, sót a mult hét folyamán egy gazda
96 koronáért adott el mult évi termést Elővételről
alig hallunk. Ha azoknak a bizonyos
időjósoknak a jövő hetekre leadott jóslatai
bevállinak, amikorra ugyanis állandó meleg
időt jósolnak, akkor a bor minősége még
szüretig lényegesen javulhat, ami az árak alakulására
is még kedvézően hatnak.
Tea a katonáknak- Készülni kell az uj
téli hadjáratra. Az itthon maradt polgári lakosságra
fokozottabb munka vár, hogy a
harctéren küzdő és szenvedő hós katonáinkat
minél nagyobb támogatásban részesitse. A
vallás és közoktatásügyi miniszter már beteállitja
az iskolák növendékeit ebbe a munkába.
Rendeletet adott ki, hogy az iskolák
növendékei a szedercserje leveleit szedjék,
hogy ebből a katonák majd teában részesüljenek.
A rendeletet Zalavármegye kir. tanfelügyelője
már kiadta az iskoláknak, melegen
buzdítva ezeket a gyűjtés munkájára.
Bodega megnyitás. Szabó Antal lőtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesitett, ahol igen olcsón (1 Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1*20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehűtött sör,
bor és ásványviz.
fl polgárőrt szolgálat. Ma, kedden este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciói
teljesíteni :
Nikicsei József, Gábor István, Bencze Sándor,
Steinitz Gyula, Varga Sándor, Eisinger
Aladár, Artner Sándor, Sárecz György, Borbély
Lajos, Krausz Lipót, Radl József, Katona István,
Páll János, Szűcs Ferenc, Fischer Ignác
Deutsch Pál.
r v - r r -
Kelelős szerkesztő: GúrtUr István.
U j u n k badisBiAIy-litlTBOBkBt!
Naponta előadás
\\
«L - _ MOZGÓKÉP-PALOTA
Uránia Rozgonyi-ut 4. Teleion 2 J9
Izgalmas mimo dráma I
Szeptember 21, 22-én kedden szerdán
A bánya hőse
remek dráma 3 felvonasban.
MAXI mint tangótanár, vigjáték, főszereplő
Maxi. Klára szökése, humoros
Klráudulás a Ralner hegységbe, természeti
szines felvétel.
ElóadAaok hétköznapokon 6 és 9 órakor,
vaaár- éc ünnepnapon 3, 5. 7, 9 órakor.
L
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉKl mert csakis •
Kazinczy (Vasutl>-utcában van, a Főúttól
• második házban SZÍVÓS ANTAL mflőrás éés látszerész uj Dzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
t% rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít —
Szabadalmazott és törvényesen védett
»fíntispora-Vita« 5=
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antlspora-Vita<
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s így a mezőgazdaságban
• 1.. nélkülözhetetlen.
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók SCHWARZ & TflUBER
l i l j I i r o k i M I l u j k i i i u U
Mindenes
felvétetik
Gutenberg nyomdúban
nagykanizsa Csenjerl-ut 1
T. C. vevőim becses tájékozásául tudatom,
hogy szén, koksz és
tüzifa-szükségleteiket
Idejekorán előjegyeztetni méltóztassanak,
mert a mostani viszonyoknál fogva pontos
szállításért felelősséget nem váltathatok
Nagykanizsa, 1915. szeptember hóban
Tisztelettel Klein Vilmos
trifaili szénbánya hivatalnoka.
Egy jó házból való fiu
könyvkötő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. ,
4. oiaai ZALAI HlKLAr iMlb szeptember 21
Tisztelettet értesítem a mélyen tiszteit
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram l v \' .
mely 23 év óta lennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
mi felfrissítettem. • • -
Raktáron tartok May é»
H o l f e l d - f é l c rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat ét
a jóhlrO Liliom-vásznat,
zsebkendőket éa mindennemű
fehérnemüeket ::
= r — A legfinomabb áruk!
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. .hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldíeríBNlÉ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
YE6K?DiT2WUKi
AVILÁG9T!
fcstO vdllnlüta
Hofiykanlzso. Hnsynr-u. Z3
Veiérképvlselet;
ITOMDA: U G M
honi S kDKOidl Íaerczés
múrvőny utóniotok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k f l n k
magasan fejlett izlésünlf
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fftlszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
IBBofl
GUTENBERG NYOMDA
%
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim;
Gutenberg; n y o m d a
w Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatolt a kiadól*ajtfon«sniI Oute..berg-nyomda Miinz é» Qoldberger) Nagykanlwa.
\\
112. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. sztptember 22. szerda 215. szám ZAiLAil HlIRLAlP társadalmi és közgazdasági napilap.
atOflK*t»« • Hvijibea háihox hordva I bóf« I K.
I t t fM »xAc 6 Iliiéi viiieko, ro«tán . . I hóm 1-50 K.
Njrimír múítívu «.gáU»pliott 6/fti íicnnl.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal i Ot«t«nbeT*-nyo»<ía Ctoticary.at 7. i
T«le1on: t i v r + r * , \' " - * 41. KlaiIAhWaUI 41.
A német példa.
A német uj tízmilliárdos kölcsönt a
német birodalmi gyQlés egy ülésben,
mondhatnók öt perc alatt megszavazta.
Ez olyan teljesítmény, a hazafiúi kötelességeknek
olyan komoly értékelése és
megértése, hogy ilyent más nemzet még
a háború folyamán nem mutatott fel.
Meg vagyunk győződve róla, hogy
amilyen komolyan, megfontoltan, de
amellett rövid idő alatt és minden részletesebb
rábeszélés nélkül, szavazta meg
a birodalmi gyűlés ezt a hatalmas összeget,
ép oly hamar és minden erőszakos
rábeszélés, meggyőzés, vagy agitáció
nélkül fogja a német nép és nemzet ezt
a kölcsönt az államnak rendelkezésére
bocsátani.
Nekünk már elég alkalmunk volt nagy
szövetségesünk értékét, komolyságát, öntudatát
megbírálni, de még Németország
legnagyobb hive és csodálója számára
is csodálatos ez az öntudat, ez a célirányos
gondolkodás és munka, amelyet
Németország produkál.
Nekünk, akik szövetségben ezzel a
nagy nemzetlel küzdjük meg az Igazság
harcát a sötétséggel és álnoksággal,
példát kell vennünk szövetségesünkről.
Amit eddig a harctéren Németország
produkált, ahhoz méltóan sorakozik az
osztrák-magyar monarkia hadseregének,,
különösen a magyar katonának vitézsége,
bátorsága és számtalan nagy
haditette.
Nekünk, akik benn az országban,
távol a harctérről élvezzük a mindennapi
é!et áldásait, nyugalmát, követnünk
kell a németeket azon a téren, amelyen
a német birodalmi gyűlés e kölcsönnel
kapcsolatban nagyszerű követésre méltó
példát nyújtott.
Nálunk is nemsokára el fog következni
az a pillanat, mikor az állam ís
a hadsereg kérő szóval fog a nemzethez
fordulni, hogy újra siessen segítségére,
bocsássa rendelkezésére anyagi
erejét, hogy ezt a háborút megvívhassa
olyan dicsőséggel és a háborút olyan
békével tudja befejezni, amely • minden
érdekünknek meglelel. Ha a kormány
és az állam ismét a nemzethez, mihoz-
^ank fog fordulni, lebegien mindig szemeink
előtt a német példa. Olyan tökéletesen,
olyan nyugodtan, olyan impozáns
fölénnyel vállalja a német nép a
háborúkkal járó terheket, hogy ezt a
példát nekünk, akik vele együtt megyünk,
vele egy uton haladunk, követnünk
kell.
Ls mikor arról beszélünk, hogy e
példát követnünk, utánoznunk kell, gondoljunk
arra, mit mondott a német
pénzügyi államtitkár, mikor nagy beszédjével
előterjesztette az uj kölcsön
javaslatát. „Még egyszer kérünk a német
néptől I" mondta. Még egyszer kérünk
és ha e kérésünket teljesíti, — ez
is lehetett volna a mondat folytatása —
akkor biztosítva. lesz a döntő, végleges
győzelem.
Erre gondoljunk mi is és ezért kövessük
a komoly, diadalmas némtt példát.
A V I L Á G H Á B O R Ú .
fl Magyar Távirati Iroda <s fis Est mai táviratai.
Bulgária háborúja
az összes boltfrok eíjesltéseért. • i , >. , j
Ma reggel megkapta a Zatal Hitlap
a már napok óta várt táviratot, mely Így
szólt: Bulgáriában elrendelték az általános
mozgósítást. A bár meglepetést
nem keltő örvendetes esemény hire mégis
szenzációként hatott városszerte. Tehát
Bulgária végleg elvetve az antant kétszinüsködő
ajánlatait, nemzeti aspirációinak
érdekében az öntudatos cselekvés
útjára lépett. Valóban örvendetes és következményeiben
reánk nézve is kiszámlthatlanul
előnyös, hogy ez az ut nyil
egyenesen párhuzamos azzal az úttal,
melyen dicső szövetségesünkkel együtt
mi haladunk. A Balkánprobléma tehát
eldőlt és az igazság örök diadalát jelenti,
hogy a mí javunkra dőlt el.
Bulgáriának Szerbia elleni, igazi felszabadító
háborújáról ezek legfrissebb
távirati é\'. telefoni értesüléseink:
és Görögországot) nem fogja kimozdítani
passzív magatartásukból..
Diplomáciai körök meggyőződése szerint
Románia egyelőre okvetlenül
nyugodtan fog maradni, mint a
hogyan Bratianu miniszterelnök
kormányzása alatt más nem is
v á r h a t ó . A helyzet tna Romániában
az, hogy minden a királytól függ,
aki pedig mindenkor atyjának, a bölcs
Károly királynak szellemében igyekezett
országa sorsát intézni. Ez a szeJlem pedig
kizárja Romániának a háborúba
való aktiv beavatkozását.
\' Görögország magatartása még Romániáénál
is biztatóbb. Még abban az
esetben is, ha Vertizelosz miniszerelnök
újból megtántorodna és beleszédülne
az antant karjaiba, a görög néphangulat
biztosítja a legjobb reményeket.
Konstantin görög király és a görög
nép határozottan antantellenes érzéseitől
eltekintve egész Görögországban
a központi hatalmak
győzelmében való hit és meggyőződés
uralkodik.
Radoszlawow a háborúról.
Szófia. Radoszlawow bolgár miniszterelnök
a bolgár agráriusok küldöttsége
előtt tegnap délután az alábbi kijelentéseket
tette :
— A kormány az összes bolgárok
egyesítésének útjára lépett és
törhetetlen elhatározása, hogy e
cél elérését minden eszközzel meg
fogja valósítani.
A bolgár király és
a trónörökös tanácskozásai.
Szófia. Az Echo de Bulgarie jelenti:
Ferdinánd király tegnap délután hosszú
ideig tartó kihallgatáson fogadia Nekow
bolgár hadügyminisztert. A bolgár trónörökös
eközben Radoszlawow miniszterelnököt
látogatta meg, kivel szintén
órák hosszat tanácskozott.
Románia és Görögország
várható magatartása.
Bécs. A Neue Freie Presse az összes
balkáni fővárosokból vett információi
szerint Bulgáriának Szerbia elleni háborúja
a többi balkáni államokat (Románlát
Tanácskoznak Bukarestben.
Bukarest. A bukaresti orosz és francia
követek hosszas tanácskozásokat folytattak
tegnap Bratianu román miniszterelnökkel.
Midőn a király délután 5 órakor
megérkezett Bukarestbe az Atdunáról,
ahol a bolgár kirá lyal és János
Albert mecklenburgi herceggel találkozott,
— nyombah magához kérette Bratianu
miniszterelnököt, akivel két óra
hosszat tanácskozott. Bratianu referált
a román királynak a távollétében a külpolitika
terén elért eredményekről.
Mi újság Szerbiában ?
Szófia. Nisből vett hivatalos jelentés
szerint Kragujevácban holnap Petár király
elnöklete alatt koronatanács, majd
ezután haditanács lesz, melyen Szerbiának
a legújabb helyzettel szemben való
tennivalóit határozzák meg.
Wolhyniában
végleg letörtek az oroszok.
Sajtóhadiszállás. Az oroszok wolhyniai
offenzívája végleg letört és Itteni támadásaik
teljesen ellanyhultak. S ezzel többé
sem Galíciában, sem a wolhyniai vár-
2. oldal. ZALA! H RLAP 11,15 szeptember 22
háromszög területén többé semmi sem
kockáztatja további hadműveleteink sikerét.
A Rokltnó mocsárvidékén a nehéz
felderítő szolgálat késlelteti elönyomulásunkat.
A mi felderítő csapataink és
az orosz felderítők között naponta véres
összeütközések lolynak. Azonkívül a hetek
óta tartó folytonos esőzések is gátolják
előrefutásunkat.
Vilmos császár
az elesett orosz várakban.
Berlin. A Wolf ügynökség jelenti a
áajtóhadiszállásról: Vilmos császár a
minap látogatást tett az oroszoktól elvett
Nowogeorgiewszk és Kovnó várakban.
Kovnóban Hindenburg fogadta a császárt,
aki harangzugás és az oroszoktól
elvett ágyuk üdvlövései között vonult
be a várba, ahol ünnepi ceremóniák
voltak.
szárnya utóvédharcok kőiben elérte a Lidától
keletre és NowogrodektŐt nyugatra elterOIÖ
vidéket. Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja
: Dworzec melléjt és attól délre kikényszeritetlük
az átkelést a Molczad/on. Tovább
délre csapataink üldöző harcok közben a
Molcadz—Nowaja—Mischtől délkeletre húzódó
vonalig (Osxtrowtól nyugatra) jutottak.
Mackensen tábornagy hadcsoportja: A helyzet
változatla.r
Délkeleti hadsziotér: A német csapatoknál
említésre méltó esemény nem történt.
A miniszterelnökbe^ sa/tóosztiilya.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: A Lucktól keletre levő
szakaszon hadállásaink ellen irányított ujabb
támadásokat vertünk vissza. Az Ikwa mellett
ütegeink kereszttüze néhány ellenséges csapatot
ugrasztott szét, amint a folyó nyugati
partján beakarták magukat fészkelni. Egyébként
a tegnapi nap az északkeleti hadszintéren
csendben telt el. A helyzet teljesen változatlan.
Olasz hadszíntér: Déltirolban legnehezebb
\'lötegeink tOz alá fogták az ellenség által
megszállott községeket, valamint a Seravallebeli
(Alatól északra) levő olasz hadállásokat
és ütegeket. A Costononon (Vilgerenthi fensík)
levő hadállásaink előtt az olaszokat, mint
mindig, visszavertük. Egy ellenséges duplaíedelü
repülőgép Trientre D\'Annunizó hadnagy
tollából származó módlelett együgyű
röpiratokat dobott le. A karinthlai harcvonaloo
nincs jelentősebb esemény. Flitsch körül
a mult heti teljesen meghiusult olasz támadások
után ajra beállott a csend, csak az ellenség
tüzérsége folytatja a tüzelést. A tengermelléki
harcvonal többi pontjaira tegnap a
harci tevékenység tüzérségi tüzelésre és lövészárokharc
keretében kisebb vállalkozásokra
i
szorítkozott.
Délkeleti hadszíntér; Tüzérségünk megzavarta
a szerbek erődítési munkálatait a Drina
alsó lolyásánál. Más újság nincs.
Holer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagylőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér\': A Souchez—Arras szakaszon
a francia tüzérség csaknem szakadatlanul
erős tüzelést folytatott. Neuville környékén
kézigránát harcokra került a sor. h tegnap
rommá lőtt Sapigneuli zsilipházat (az
Aisne-Marne csatorna mellett, Reimstöl északnyugatra)
éjszaka a maradványok felrobbantása
után tervszerűen és anélkül, hogy az
ellenséggel érintkezésbe kerültünk volna, kiürítettük.
Perthestől nyugatra (Champagneban)
és az Argonnokban az ellenség állásaiban sikeres
aknarobbantásokat végeztünk. A Hartmannsweilerkopfon
több kézigránát támadást
visszavertünk.
Keleti hadszíntér; Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Elchorn vezérezredes csapatainak
támadása Oschanijanától északnyugatra
és délnyugatra előrehalad. A hadcsoport jobb
Igy törtük át a frontot.
Ejy (8-os bika levele a Unttérrtl.
„Csapataink nu negyven
kilométernyi sxélestégben
áttörték a frontot." (Höfer)
Tegnap d. u. 5 órakor megtudtuk, hogy
Breszt-Litowszk elesett. Rögtön átkiabáltuk a
muszkáknak az örömhírt s tüntető tUzzel adtunk
örömünknek kifejezést.
No most már nálunk is megérett a támadás I
Nem Is lennénk rossz hadvezérek. Egy óra
múlva már kezünkben volt az „Angriffbefel".
Olyan volt, mint egy táncrend, vagy egy
kabaré műsor. Az egyes számok között szünet
is volt elrendelve, akárcsak a bálteremben.
A köd felszálltával a nehez tüzérség kezdi
az előadást. Kíséretről a harminc és felesek
gondoskodnak. Egy órai szakadatlan tüzelés
után a harminc és felesek elhallgatnak. A
többiek azonban szüntelenül dolgoznak tovább.
Közben a gyalogság előnyomul lehetőleg a
vizén tul. Ott megpihennek s a nehéz tüzérség
a hátsó orosz slellungok ellen dolgozik,
a könnyűek pedig zavarják tovább az első
vonalat. Ezalatt a gyalogság robamtávolságig
nyomul előre. A tüzérség az első vonalat
nem lövi többé. Sturm.
A műsor mindnyájunknak tetszik s örömmel
fogunk az előkészületekhez. Megvizsgáljuk
a fegyvereket és a muníciót, a sötétség beálltával
a drótsövényen kijáratokat készítünk
s a hidakat levitetjük a vizig.
Ma reggel négy órakor volt Tagwache.
Aki főzni akar, lásson hozzá. És a bakatársaság
egy kettőre főzi kávéját. Lassacskán
a köd is felszáll és láthatjuk, hogy odaát is
főzik már a teát. (Nem tudom lesz-e még
időtök meginni I)
Mindea csendes. Mintha semmi sem készülne.
Most egy repülőgép jelenik meg. Az
orosz valami ötödször próbálkozik tüzérségével
elkergetni, de nem tudja. Gyönyörködve
nézzük a játékot. Meri valósággal játszik a
repülő a tüzérséggel. — Most hosszú ! Most
rövid I Egy kicsit jobbra! Egész rossz I balra
kellett volna I kritizálják a bakák. (Gyerekkorukban
nieg verték őket, ha nem repülőgépeztek;!)
Tőlünk jobbra egy léggömb tűnik fel.
Mintha\' észre sem venné az orosz. Nem lő
reá. Ugy is hiába.
Félnyolc. Megszólal az első gránát. Most
már minden szem a sógoiékat lesi. Pontosan
talált És jön utánna a többi is. Gyorsan
eloltják a tüzeket odaát. Szorul a kapca.
Hát majd ha a pilseniek jönnek I (Előbb a
harminc és felesek, azután a negyvennyolcasok.)
És egyszerre mely dongást hallunk.
Ilyent még sohasem hallottunk. Bumm I Pontosan
talált. A Berta volt. A pilseniek üdvözletét
vitte. Majd átadjuk mi is mindjárt személyesen
!
Távcsövei nézem a hatást. De hiába keresem
a borzasztó képet. Vadvirágokat, a gyermekláncfű
bóbitáját, meg egy két katicabogarat
látok az üvegen, amint a kilövő lyukon
át nézegetek. Végre előttem a keresett képi
Hatalmas fák ugy röpködnek a levegőben,
mint * gummilabda. A föld meg olyan tölcsérben
jön fel, hogy egy kisebb fajta tűzhányónak
dicséretére válnék.
Közben észrevesszük, hogy a tőlünk balra
levő templom tornyán gépfegyvert állítanak
\'fel az oroszok. Szólnak a tüzérségi megfigyelőnek
s öt perc múlva az a torony csak volt.
Csaknem megsiketülünk a hangok chaosában.
Egyik ágyú ugat, a másik bömböl, a
harmadik zug. Odaát is jól Érezhetik magukat.
Háromnegyed kilenc. Meghozták a postát.
Gyorsan kiosztjuk s a szivünkre tesszük az
édes hazai leveleket...
Kilenc óra. Parancsot kapunk az indulásra.
Utánam I A drótkerítésen kivül gyorsan rajvonalba
fejlődünk. És most már mi is részt
veszünk a táncban. Az orosz észrevett bennünket.
Eszeveszettül lövöldöz, de mi gyorsan
a völgybe érünk. Oda már nem tud hatásosan
lőni. Fejünk fölött a mi géppuskáink
is tnegszóllalnak. Zavarják az oroszt. Cugommal
elsőnek érek a vízhez I Hagyjuk a hidakat
! Gázoljunk keresztül a vizén l Mig a tartalékok
utánunk jönnek, a domb lábánál beássuk
magunkat. Aztán előre. Ugy látszik,
elég volt nekik a harminc és feles, mert a
negyvennyolcasokból már nem kérnek. Felemelik
hirtelen a kezüket s még ők segítenek
a drótot elvágni. Nem parulázunk velük,
hanem elkísértetjük őket s megyünk tovább
előre [
Egy kilométernyi szélességben láttam a
támadást. A látottakat megszorozom negyvennel
és akkor megértem a mai hivatalos
jelentést:
„Csapataink ma negyven kilométernyi szélességben
áttörték a frontot."
Hát igy törtük át!
v. e-
HÍREK.
ft kanizsai állatvásár drágitói. A nagykanizsai
marhavásártéren az utóbbi időben
ismét nagyon grasszálni kezdettek az iparigazolvány
nélküli kereskedők, az úgynevezett
kupecek, akik messze vidékekről idejönnek,
hogy minden megvásárolható állatot
összevásároljanak és elszállítsák. A rendőrkapitányság
ma ismét elrendelte a marhavásártér
szigorú felügyeletét, hogy oda iparigazolvány
nélkül semmiféle közvetítő be ne tehesse
a lábát. Mindjárt az első nap két alapos fogást
csináltak az oda rendőri szolgálatra kirendelt
népfölkelők. Két nagypénzü kupecet
is beszállítottak a kapitányságra, ahol dr.
Kratky István főkapilányhelyettes nyomban
télkezett is íölötlük. Az egyik delikvensi
Hollós István székesfehérvári marhakereskedő
volt, aki, mire észrevették, már U darab
marhát megveti, a másik, Sterncslk András
hodosáni lakós pedig 23 drb. sertést vásárolt
öisze. A rendőrbiró az ipartörvény megfelelő
szakasza alapján mindkettőt a maximális
100 korona pénzbüntetéssel büntette meg,
amit az elitéltek egyetlen szó nélkül nyomban
ki is guberállak. Ugy látszik, a busás
nyereségű üzletből bőven tellett a büntetéspénz.
Egy keszthelyi bős tragikus halála. Ify
Ferenc keszthelyi kereskedelmi alkalmazott
a háború kitörésekor, mint egyszerű altiszt,
Bécsben tényleges katonai szolgálatot teljesített,
röviden szólva: a három esztendőt
<9tó. szeptember 21. ZALAI HIRLAP 3 oldal
töltötte. A harciérre kerülve azonban állandóan
oly gyönyörű tanujelelt adta egyéni
kiválóságának és halált megvető hősiességének,
hogy több kitüntetést kapott, legutóbb
pedig érdemei jutalmául tiszthelyettessé léptették
elő. E minőségben a harctéren nemrég
pár heti szabadságot kapott. Öröme határtalan
volt, hogy egy évi küzdelmes távollét után
Balatonberényben lakó szüleit viszont láthatja
most már nem mint közönséges katona, de
többszörösen kitüntetett hőt tiszthelyettes. Az
őröm azonban megártott neki. Útközben hazafelé,
még Galíciában hirtelen rosszul lett
és a vonaton, melyen utazott, meghalt. A
legközelebbi állomáson letették a holttestet,
mely most egy kis galiciai falu temetőjében
piheni fáradalmait s várja a szüleivel való
örök viszontlátást.
Füredi Béla uj színtársulata. E hó 8-án,
Kisasszony napján kezdte mog Újvidéken hat
heti szezonját Füredy Béla újjászervezett színtársulata,
mely az uj sz!ni évben is közös
konyhára, konzorciáiis alapon folytatja működését.
A társulat, mint annak egyik tagja
közli velünk, igen meg van elégedve az újvidéki
közönség színházlátogató szorgalmával,
ami viszont azt is jelenti, hogy a közönség
is meg van elégedve az uj társulattal. A
legutóbbi vasárnap 2000 korona bevétele
volt a társulatnak, amit csak az érthet meg,
aki tudja, hogy Nagykanizsán a maximális
bevétel (a Sybill második előadásakor) 680
korona volt. Az ujjá szervezett társulatnak sok
igen szép és tehetséges uj női tagja van. Azt
már közöltük egyszer, hogy Cslqe Böske (a
hajdani Thury Eleméiné) Ismét a pécs—nagykanizsai
színtársulat tagja lett. Tudósítónk
közlése szerint Csige Böske mit se veszített
régi szépségéből és kiváló színpadi művészetéből.
Uj női tagja még a színtársulatnak
Réthy Margit, aki igen értékes koloratur hanganyaggal
rendelkezik. Zsigmond Margit személyében
egy igen bájos naivát kapott a
színtársulat, /dvor Arankánál elegánsabb és
talentumosabb anyaszinésznő pedig még nem
volt Füredi Béla társulatánál. — Az uj férfitagok
között van Latabdr Rezső, a kolozsvári
Nemzeti szinház volt tagja, a vidék legkiválóbb.
táncos kómikusa. Toidal György a gyönyörű
hangú Tihanyi helyére jött és nagy síkénél
tölti be kiváló elődjének helyét.
fi sümegi járás llsztellátása. Sümegről
Írják lapunknak : Zalavármegye törvényhatósági
bizottsági közgyűlése a sümegi járás lakósságának
gabonával és liszttel leendő ellátásával
a fíühm és Keppich sümegi gőzmalom
céget bizta meg. Zalavármegye alispánja tegnap
érkezett leiratával a malmot felhívta, hogy
a sümegi járás részére szükséges gabona beszerzése
iránt haladéktalanul intézkedjék. Itt
emiitjük meg azt is, hogy a kereskedelmi miniszter
Zalavármegye törvényhalósága részére
egyelőre 10,000 métermázsa (100 waggon)
gabona vásárlására adott engedélyt, de már
előre is bizlositotta a miniszter a vármegyét,
hogyha a teljes egy évi lisztszükséglet mértéke
pontosan inegállapittatott, akkor ez a
szükséglet hiánytalan kielégítést fog nyerni.
Monstre járványkórbáz Kaposvárott.
Méreteiben és rendeltetésére nézve is ugyanolyan
katonai barakkórház építése van folyamaiban
Kaposvárott, mint aminő Nagykanizsán
készül a Pátria pótkávégyár és Szejitmiklós
közötti 80 holdnyi ingatlanon. A kaposvári
barakkórházat ís 3000 ragályos betegségben
szenvedő katona részére épitik, de
még rsak a tervezés stádiumában van. Ellenben
a nagykanizsai járványkórház 80 drb.
épületének már a harmadrésze elkészült s az
még az ősz derekán átadható lesz rendeltetésének,
mig a kaposvári barakkórház inkább
csak tavasz felé lesz Özembe helyezhető.
~ f l Pesti Magyar Kereskedelmi Bank.
Hargitay Bertalan h. főnök, ki az igazgatóság
megbízásából a megbetegedett brassói fiókigazgató
távollétében a brassói fiókot három
hónapon át igazgatta, hazaérkezett és a nagykanizsai
fiók vezetését a mai naptól átvette.
Megszűnt a hadimenetrend. Mindössze
négy napon át tartott a nagykanizsa—bécsújhelyi
és nagykanizsa—barcsi vasúti vonalakon
a hadimenetrend, mely tegnap éjfélkor
a bécsi irányban megszűnt, ma éjfélkor pedig
barcsi Irányban megszűnik. Éjjel egy órakor
már rendesen Indult Bécsújhely felé a rendes
személyvonal, Barcs felé pedig holnap reggel
5 órakor indul az első rendes közlekedésü
vonat, mely 8 órakor érkezik Barcsra.
l l j ra megszökött a Bömbölő Plku. Részletesen
közöltük a mult télen annak az alsólendvakörnyéki
legénynek, Fehér Miklósnak
zűrzavaros kalandjait, aki a 20-as honvédektől
a galiciai harctérről megszökött és miután
Zsolnától egész Atsólendváig a fél országot
végigrabolta, Alsólendva mellett egy erdőben
rejtőzködött, ahova hónapokon át kijárogatott
a szeretője, aki enni és innivalóval ellátta.
Háromszor elfogták Bömbölő Pikut (az alsólendvavldékl
nép igy nevezija hírhedt gonosztevőt),
akit mindannyiszor behozták Nagykanizsára,
a 20-as honvédlaktanyába, de ó
negyedszer is megszökött innét. Legutóbb a
mult hónapban ismételte meg bravúros szökését,
amikor vasra verve hozták vissza és a
legszigorúbb fogságban tartották. Nem tudjuk,
hogy történt, de a minap ötödször Is megszökött
Bömbölő Plku a kanizsai honvédlaktanyából,
s dacára a legszélesebb körben Indított
nyomozásnak, egyelőre sehol hire-hamva
nincsen, bár valószinü, hogy nemsokára ismét
Alsólendva táján fog előbukkan!.
Uj zongora és énektanár Nagykanizsán.
Október elsejével egy uj zongoratanár kezdi
működését Nagykanizsán, aki egyszersmind
magasabb énektanfolyamot Is szándékozik itt
rendezni. Skrabdk Károly akadémiát végzett
zenepedagógus az uj zenetanár, aki hatósági
okiratokkal igazolta előttünk, hogy több nagy
magyar városban kiváló eredményekkel működött.
Az énektanfolyamra csak felnőttek
jelentkezhetnek i az alapos hangkiképzés
mellett operák, operettek valamint magán-
(hangverseny)száinok betanítása képezi annak
programját. Skrabák Károly családjával együtt
Király-utca 14. sz. alatt (Babóchay ház)
földszint lakik, ahol jelentkezések ugy zongora,
mint énekleckékre délelőtt 9 - 1 2 és délután
3—6 órák közölt elfogadtatnak.
Bodega megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (I Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1\'20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor és ásványvíz.
fl polgárőri szolgálat. Ma, szerdán este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Csányi Elek, Metz József, Fischer Ignác,
Schlossarek István, Varga Sándor, Steiner
Fülöp, Ács Ignác, Czieber János, Szattler
Jenő, Szűcs Ferenc, Mátyás István, Tóth
István, Borbély József, Török József, Mankovlcs
István, Zábó József, Sáfrán József,
Horváth Ferenc.
Kitűnő ^ elsőrendű
F é n y s z é n
magas hőfejlesztést), házltüzelési és ipari
Célokra, házhoz szállítva, kicsinyben és
nagyban jutányosán kapható
P n l l á l r I n n á n m é , z " é s "fn-iagjrkeres-
I UJUtK l y i l d o kedónél Nagykanizsán,
Király-utca 49. (Uerger-téle ház).
Naponta előadás
Uránia MOZOÓKftP* PALOTA
Roigonjrl-ut 4. TeUton 2W
Izgalmas mimo dráma!
Szeptember 21, 22-én kedden szerdán
A b á n n a h ő s e
remek dráma 3 felvonásban.
MAXI mint tangótanár, vígjáték, fötze- ,
replő Maxi. Klára szökése, humoros
Klráudulás a Ralner hegyséfbe, ter- |
mészeti színes felvétel.
r>»\'
EtAadáMk hétköznapokon t h l órakor,
vaaár- tt ünnepnapon 3. 5, 7, 9 órakor.
- f
CÍMRE ÖOYELNI TESSÉKt mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflóráa éés látszerész uj üzlete, ahol kitOnö
hadiemlék-érák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszerl
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Felelős szerkesztő: G ü r t l o r István.
Szabadalmazott és törvényesen védett
s= »flntispora-Vita« =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antl»pora-Vlta«
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= = nélkülözhetetlen. =====
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vtzérelázusitók
JCHGJARZ & TAUBER %
BapyXerBsksdöh NaojkiDlzsifl.
Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
4. oidal. ZALAI HIRLA 191 b szeptember 25
Tisztelettet értesitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemfl raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- - felfrissítettem. -
Raktáron tartok May ét
H olf eld-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat ét
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket éa mindennemű
fehérnemfleket u
A legfinomabb árukl — =
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOlŰDerSerflé.
Nagykanizsa, F.fltvös-lér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
MEGH^ITSTTÜif]
a V I L A Q S T ! ^
V e z é r k é p v i s e l e t : myqmoa: Mim.
fCStő VÜIlQlOtO
ílDíyKonIzsn,Mnsynr-u.23
hon! ! külföldi faerezés
móNúny Dtümatok festése.
Épület-, s z o b a f e s t é s ,
bútor, flzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szí nér zékünk
magasan fejlett ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
Igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fölszólltásra
díjtalanul szolgálunk I 11
ÍG5E5ÜJ
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
w Csengery-ut 7. JL s ü r g ö n y e i m:
W B r O u t * n b « r g n y o m da
• Minden legkisebb nyomtatványrendelóst
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyaaialott . M.dél«.J4o.»ai Oat^ten-nyoaid. M«„ ét feMta^er) Nagyka^M.
Ml.
r évfolyam. Nagykanizsa. 1915. •zept«mb«r 23. csütörtök 216. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOfl«tt*a> üeiyMa nftxhos botdva l bór* 1 K.
• W " 6 fillér Vtdékr*, postán . . I hóm 1*90 K.
Nyllttér «« ui(daléin meglapított M«0t «erlal.
Alapította t
Dr. H A J O U GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Ciaogery-at 7. u á « .
Telefont Szerkó <túi.cR 41. KUdóhlvatal 41.
TÜRHETETLEN DRÁGASÁG. T-1—-• • " \' jrt—-t —i
Két fronton folyik a|harc. Amig az
első fronton egymásután araijuk a diadalokat
a külső ellenségeink fölött, addig
itthon, a front mögött, veszélyes belső
ellenséggel viaskodunk, melyet eddig
Ní^rii tudtunk legyőzni. Ez a belső ellenség
a drágaság, mely sehol sem lépett
fel olyan intenzivitással, mint nálunk.
Ls ez annál feltűnőbb, minthogy
az árfelhajtás a legfokozottabb mértékben
éppen az élelmiszereknél mutatkozik,
melyekben az agrárius Magyarország
igazán bővelkedik.
A mindennapos szükségleti cikkek,
mint a gabona, liszt, cukor, zsír, fa,
szén, petróleum, gyapjú, bőr, stb. rendkívüli
megdrágulása csak kis részben
tudható be a hadi állapotnak. Ezekből
a cikkekbői annyit termelünk, hogy a
fokozott háborús szükségletet is fedezhetjük.
A baj csak az, hogy idejekorán
nem organizáltuk a produkció megfelelő
elosztását és nem szálltunk hathatósabban
szembe az áru-uzsorával, melyet
most már a maximálizálással sem
vagyunk képesek legyűrni.
Azt látjuk, hogy a készletek visszatarlatnak,
a termelés korlátoztatik és az
árak felsrófoltatnak éppen azoknál a
cikkeknél, melyek beszerzésénéf a külföldtől
teljesen függetlenek vagyunk.
.Németország közgazdaságának kitűnő
szérvezésével és szigorú törvényes intézkedéseivel
elérte azt, hogy az átlagárak
alig magasabbak, mint a háború
kitörésekor voltak, sőt egyes élelmi cikkek
egyáltalán nem drágábbak, mint
azelőtt voltak. Az idevonatkozó német
törvény szerint 10,000 márka pénzbüntetéssel
és egy esztendeig terjedhető
fogházzal büntettetik az, aki az árukészletet
szándékosan visszatartja vagy
pedig indokolatlanul magas árakat követel.
Az uj törvények gyors végrehajtását
egy külön hatóság felállításával
biztosították, melynek döntései nem fellebbezhetők.
Ezzel Németországban az
áruuzsora állami leküzdését centralizálták.
Nálunk e tekintetben minden a
helyi hatóságok gyenge ellenőrzésére
van bizva. Ezenkívül hiányzik az egységes
eljárás a baj gyökeres kiirtására.
Magyarország bővelkedik természeti
javakban. Ha sok helyütt szükség jelentkezik,
annak a hiányos gazdasági
organizáció és a hézagos törvényhozás
az oka.
Nem szabad elfelednünk, hogy katonai
hatalmunk a lakósság gazdasági
erősségétől függ és hogy ennélfogva az
igazi stratégia parancsolja, hogy közgazdaságunkat
mindenáron erősítsük és
emeljük.
Senki sem vádolhatja a magyar közönséget,
főleg a legjobban, a legerősebben
sújtott részét a közönségnek: a
vidéki városok lakosságát, azzal, hogy
nem eléggé türelmes. Sőt, ha valami
vád érheti a közönséget, akkor az éppen
az, hogy nagyon is türelmes es
szó nélkül beletörődik mindenbe. Azonban
ami az élelmicikkek folytonos drágulása
tekintetében történik, az már
igazán sok és a közönségnek nein csupán
a pénze fogy el, hanem a türelme
is. A háború sok mindent eltakar, de
/azt egyáltalában nem látjuk be, hogy
ha háború van is, miért kell bizonyos
élelmicikkek árának, amelyekből bőven
vannak megfelelő készletek, naprólnapra
minden indok nélkül drágulni ?
A mérhetetlen nyerészkedési vágynak, az
indokolatlan árdrágításnak minden eszközzel
véget kell vetni.
A VILAGHABORU.
=« fl Magyar Távirati Iroda ét fls E*t mai táviratai.
A Balkán.
Bulgáriái
fenyegeti az antant.
Szófia. A Szófiában székelő antant
m e g b í z o t t a k kormányaik nevében
közölték Radosztawow miniszterelnökkel,
hogy azon esetre, ha Bulgária
Szerbiát megtámadná, olasz,
francia és angol csapatokkal fogja
magát szembetalálni. Az olasz expedíciós
sereget Valonán, a franciákat
és angolokat pedig Szalonikiben
fogják partra szállítani.
Bulgária nem ijed meg.
Szófia. A „Minerva" cimü szófiai
lap autentikus helyről közli, hogy
a bolgár politikai körökben az
antantnak az a fenyegetése, hogy
Szerbiát fegyveres erővel fogják
támogatni, — u legcsekélyebb változást
sem idézte elő. Bu\'gAriát a
fenyegetések teljesen hidegen hagyják,
mert az antant katonai helyzete
teljesen kizárja e fenyegetések komolyságát
A bolgár hajók menekülése
az orosz kikötőkből.
Stockholm. Szentpétervárról vett tudósítás
szerint amint Bulgaria mozgósításának
hire Oroszországba megérkezett,
a feketetengeri orosz kikötőkben
horgonyzó összes bolgár hajóknak azonnal
el kellett onnét távozniok. A bolgár
hajók menekülésszerüen hagyták el az
orosz vizeket.
A román-orosz
tárgyalások holtponton.
Bukarest. A Románia és Oroszország
között hetek óta folyó tárgyalások holtpontra
jutottak. Poklewszky Koziel bukaresti
orosz követ uj utasításokért hazautazott
Szentpétervárra.
Románia semleges.
Zürich. Bukarestben tegnap délután o román
kormány tagja! minisztertanácsot tartottak,
melyen a legutóbbi napok külpolitikai eseményeivel
foglalkozva, elhatározták, hogy Románia
továbbra Is szigorú semlegességben íog maradni.
Besszarábia népe
román akar lenni.
Bukarest. Az orosz harctér fordulatos
eseményei folytán Besszarábiában forrongás
keletkezett, melynek hullámai
napról-napra nőnek. A besszarábiai nép
hangosan köveleli Besszarábiának Romániához
való csatolását. A bolgár-torok A bolgár miniszterelnök közlései.
Bécs. A Neue Freie Pressének táviratozza
szófiai levelezője:
A bolgár szabadelvüpáit tegnapelőtti
ülésén Radoszlavov bolgár miniszterelnök
a következő bejelentéseket tette:
A török-bolgár szerződés teljesen kész,
s azt tegnap ratifikálták, midőn azt a
szultán, a bolgár király és a két állam
külügyminiszterei Konstantinápolyban és
Szófiában egyazon időben aláirtát. —
A szerződés szerint a londoni béketárgyaláson
megállapított európai Törökországból
a Maricától és az ebbe ömlő
Tundzsától nyugatra eső egész terület
Bulgáriához csatoltatik. A Marica és a
Tundzsa tehát, melyek Bulgáriában erednek,
egészen bolgár folyók lesznek. —
Bulgáriáé lesz a Maricán át Drinápolyba
vezető óriási hid is, valamit Drirópolynak
a Maricán tul levő külvárosa, Karagacs
is.
Az uj bolgár területek térfogata kerek
számban 3000 négyzetkilométer, s ott
október 11-én fogjak a bolgár hatóságokat
inaugurálni. A magántulajdonra vo-
i \' A l . A l
nalkozó vitás kérdések elintézésére az
uj bolgár területen német, osztrák-magvar
török s bolgár megbízottakból álló bizottság
fog működni.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Ketctgaliclában és Wolhiniában
a helyzet változatlan. Az Ikwa mentén
egyes helyeken heves tüzérségi harc folyt.
Az oroszoknak elszigetelt arra irányuló kísérlete.
hogy a folyón átkeljenek, ütegeink tüzében
meghiusult. Litvániában küzdő csapataink
tegnap a Novaja—Misch szakaszon egy
orosz hadállást áttörtek. Kilencszáz embert
elfogtak és három gépfegyvert zsákmányoltak.
Olasz hadszíntér: A lafrauni fensik északi
szakaszát az olasz gyalogság ma hajnalban
több órán át heves tüz alatt tartotta anélkül,
hogy elóbbre jutott volna. A Dolomit-szakaszon
az olasz tüzérség fokozta a Monté Piano
és a hegytől jobbra és balra elterülő védelmi
szakasz ellen irányitolt tüzelést. A helyzet
egészében változatlan.
Délkeleti hadszintér: A Száva mellett és a
Drina alsó folyásánál tüzérségi harcok és kisebb
méretű csatározás. Pozsarevaczot ésVk.
Gradistet bombáztuk. A montenegrói tüzérség
Teodora tüzelt. Hőler atiabomagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér: Souchez és Neuwilte
kőzött, úgyszintén Roclipcoutol keletre a franciák
tegnap este támadást intéztek ellenünk.
A támadás akadályaink előtt tüzünkben összeomlott.
A Champagneban tegnap a Beausejour
majortól északnyugatra, konceiwUus
tüzünkkel elpusztítottunk ujabb francia sáncokat.
Erős járőreink, amely részben a harmadik
ellenséges vonairól előre hatollak, a
franciák sulyo« vesztességel mellett tökéletesítették
a rombolást. Számos foglyot ejtettek,
majd a parancsoknak megfelelően visszatértek
állásunkba. Villerwalnál Neuwiletól keletre
egy némei harci repülő lelőti egy angol repülőgépet.
A gép vezetője meghalt, a megsebesített
figyelőt foglyul ejtettük.
Kelen hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportji Lennewadcntól délnyugatra (a
Düna mellett Frledrichstadtól északnyugatra)
az oroszok előretörtek. A harc itt még tart.
fcmelynától keletre (Dünabur^tól délnyugatra)
csapataink három kilométernyi szélességben
betörtek az ellenséges állásokba. 9 tisztei és
2000 oroszt elfogtak és 8 géppuskát zsákmányollak.
Oschnyanátói északnyugatra és
délnyugatra támadásunk tovább is kedvezően
előrehalad. Subotsuki mindkét old.ilán átjutottuak
a Guwia-szakaszon. Jobb szárnyunk
a Nowo-Grudoktót északra fekvő vidékig
előrejutott. Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja
: A Moidzadz-szakaszon a hasonnevű
helységtől délkeletre is tul jutottunk a
Myscnaruka nyugati partján. Az orosz állásukat
a brestlitowsk—minski vasútvonal mindkét
oldalán rohammal elfoglaltuk, miközben
1000 oroszt elfogtunk és üt géppuskát zsákmányoltunk,
Tovább délre Osztrowot helységharc
után bevettük. Peleschanynál az
Oginsky csatornán át előrenyomult osztagaink
az oroszokat Dobostawka irányában visszavetették.
Mackensen tábornagy hadcsoporlja:
Logysr.hintől koletre kisebb harcok voltak.
Délkeleti hadszíntér. Semmi jelentős esc
mény nem történt.
A miniszterelnökség sajtóosztálya. Használjunk hadisegély-HÍREK.
Bakaélet Pilsenben. •
levél a 48-m KüSzírnyíML
Pilsen, 1915. szept. 14.
Kedves Szerkesztő uram I
Egy ismeretlen név keresi fel b. lapját soraival.
Ugy gondolom sok kanizsai ismerősnek
tartozom, mindnyájunk, Pilsenbe jött
48 ások nevében néhány szóval. Arcoknak,
akiket csak egyszer is láttam, aszfaltjáró társaimnak,
azoknak akik most felbukkannak
emlékemben. Ugy érzem most magam, mint
annál az elbucsuzkodásnál. ami oly szépen
és könnyen történt meg ott a kanizsai állomáson.
Noha a vonat nem a háborúba Indult,
hanem ide, ebbe a füstös városba, mégis
sok kanizsai kisleánynak piroslott arcában a
túlságosan mozgásba jött vére. Engem még
fogva tartanak öísze nem illő emberi kezek,
amik a nyikorogva induló vonat felé igyekeztek
görcsösen s amik bizonyosan nem nekem
intettek bucsut. Ntm nekem szóltak. Es most
sem én szólok. Mert a többi kanizsai és zalai
fiuk itt köröltem és azt mondják ;
— MÍ az már „auf" 1 ? Vigye az ördög.
Auf, aufl súgják az ember tűiébe és akarva
nem akarva feli kell ébredni. Aztán veszekedni
az egyetlen csapért, hallgatni a rossz, brutálisan
drasztikus vicceket, elégedetten nevetni
rajtuk és várni, mig ki lehet mosni a száj kesernyés
izét Menázsizni, egyik napról a másikra
piszkos rsákon aludni, szépeket álmodni
és nagyokat sóhajtozni. Álomban sokat beszélni
valakihez, aki nyugodtan alszik és
nem reagál szavainkra. Ez egy nap. És azután
?... Újra lefeküdni, ugyanugy szuszogva
aludni és álmodni mindenféle zavaros, egymást
kergető ostobaságokat. Olykor, mert már
az alkony és a hajnal igen hűvös, sok \\
megnfllés, a láz torz szatirarcokat vigyorogtat
a szeműnk közé. „Hess"! kiálltjuk felé félálomban,
de nem megy el és gyötör tovább
ébredésig, mint a reumás embert a fájdalma.
Nappal keményen lépni, fejet magasan hordani.
Újra meg újra hallgatni a szép nevü mezőt
megjárt bakák mendemondáit, amik oly Szépek,
mert n.xlvul látják a dolgokat. Aztán
ürülni a rasztnak és „azuristenit" kiáltani, mert
vége van.
A nap komoly lassúsággal kel az égen, hasonlít
egy öreg dámához, aki nem veszili el
fényét soha. Szaggatóit szélű feihők, fehérek,
mint a belga csipke, úsznak hazulról az égbolton.
Olyan ismerősök. Felnézünk az égre
áhítatosan, mintha izenetet várnánk valakitől.
A sok megirnivatóból mi is maradt ? A
nagy és komoly háborúra készülés közepette
csak üdvözletet kQldünk haza. Klki vegye
át a magáért. A többi megírni valót nagyon
okosan és szépen elvégzi a kedves Gács
Döme, aki itt éppen olyan népszerű fiu, mirt
otthon. Még csak bocsánatot a2ért, hogy nem
a divatos harctéri levelet kapja, mert oda
még csak most készül hive
Orilnfeld Árpád
48. gyalogezred egyéves önkéntese,
gefreiteri rangban.
F\\ kereskedelmi kamara uj levelező
tagjai- Tegnapelőtt tartott közgyűlésében a
soproni kereskedelmi és iparkamara négy uj
levelezőbgot választott. Ugr szólt az elnöknek
erre vonatkozó indítványa, hogy a közgazdasági
élet terén kimagasló és a kamarai
Intézmény iránt meleg érdeklődéssel svleltető
egyéniségek közül ajánl négy nevet, kik között
ketten nagykanizsaiak. Ezek Knojtzer
György, a Nagykanizsai Gazdasági Takarékpénztár
igazgatója és ujnépi Elek Ernő földblrtdXos,
a Dunántuli mezőgazdasági szeszgyárosok
nagykanizsai szeszfinomitó részvénytársaságának
elnöke, kiket a közgyűlés egyhangúlag
megválasztott a kamara levelező
tagjaiul. Kivülük a kamara levelező tagjai
lettek még löpler Lajos, a Soproni Takarékpénztár
r. t. ignzgatója, és Lan? Ármin szombathelyi
malomigazgató.
Báró Gutmann Oéza hősi balála Meihehetetlen
csapás érte a báró Gutmann családnak
állandóan itthon Zalamegyében, Zalabéren
lakó tagját, báró Gutmann Loszlót és nejét.
Egyetlen fiuk, a 24 éves báró Gutmann
Géza, a bécsi 1. huszárezred hadnagya a
legutóbbi keletgaliciai harcok egyikében hősi
halált halt. A vigasztalhatatlan szülők iránt
megyeszerte a legnagyobb részvét nyilatkozik
meg.
Munkatársakat keres a jóléti Iroda.
A nagykanizsai Központi Jóléti Iroda arra
kéri városunk hazafias hölgyközönségét és
ifjúságát, hogy aki közülük egész napi szabad
idővel rendelkezik szíveskedjék a Jóléti Iroda
nemescélu munkájához segégkezet nyújtani.
E végből jelentkezni lehet bármikor a városháza
tanácstermében.
Falusi bujkátók. Egyik Kanizsa-környéki,
közeli községből közlik velünk az alábbi érdekes
dolgokat:
Nemcsak Franciaországban és Angliában,
s nemcsak a városokban vannak bujkátók,
akad ebből a fajtából a falukban is, bár hála
az égnek, csak elvétve. Ebben nem különbözünk
a franciáktól és angoloktól. Emberek
akik eddig 2—300 lépésről leszedték a fürjet,
egyszer csak rájöttek arra, hogy rossz szemük
miatt képtelenek katonai szolgálatra. Másoknak
a hallása gyöngült meg hallatlan módon,
ismét mások — kitűnő vasárnapi tán.
cosok — a háboru kilörése óta sántikálnak
s botra támaszkodva sajnálkoznak azon, hogy
reumájuk miatt nem vehetnek részt férfimódra
a háborúban. A minap történt m;g községünkben
a következő érdekes jelenet:
Ami kevés férfinép itthon van, összegyűlt
a nagykorcsmában. Az egyiknek a füle volt
vattával bedugva.
— Még mindig nem hallasz ? — aposztrofálja
meg a szomszédja.
De ez a füle búbját sem mozdítja.
— Pedig azelőtt kitűnően hallottál, te
gyáva kutya, gazember, - tör ki az előbbi.
— Az isten áldjon meg, — kel a süket
pártjára a társaságból valaki. Hogy szidod
már igy ezt a szegény embert a lüle hallatára.
Közben huncutul hunyorog a szemével pártfogó.
— A füle hallatára?! — kiált föl csodálkozva
az első. Hiszen nem hall az istenadta
Különben ha nem tetszik neki, tegyen róla é;
pöröljön be. Majd megkérdezik tőle a bíróságon,
hogyhát hogyan hallotta, ha süket.
Csak menjen és pöröljön.
Általános hahota.
Ám- ott volt a háborús vak is. Persie meg
nem állotta mondott emberünk, hogy bele
ne akaszkodjék ebbe is. Ennek meg szamár
fület mutatott.
— Az isten áldjon meg, fogta ennek is
pártját a bizonyos szemhunyorgatós ember,
mit csufondároskodol már megint ezzel a
szegény emberrel szemeláttára.
— A szemeláttára ? Hiszen vak. hát nem
láthatja. És most jön az előbbi recipé: Különben
hn nem tetszik neki, tegyen róla és
iMió. szeptember 23. ZALA! H1KLAP 3 oidal
pöröljön. Majd megtudakolják töle, a bíróságon,
hogy lálta a szamárfület, ha vak.
Megint általános, egészséges kacagás. Csak
a síiket pirult el fQletövéig, a vaknak meg
majd kisült a szeme.
— Szóval, a falusi bujkálóknak sem rózsalevél
a párnájuk.
Kereskedelmi és iparkamaránk a kárpáti
községekért Tegnapelőtt, kedden tartotta
a soproni kereskedelmi és iparkamara,
— melyhez Nagykanizsa is tartozik — öszi
rendes közgyűlését, melynek egyik legfontosabb
tárgya a kárpáti községek érdekében
indított akció eredményeinek bejelentése volt.
Több kimutatást közöltünk már a kamara
zalamegyei tagjainak jegyzéséről s akkor említettük
azt is, hogy inaga a kamara elnöksége
1000 korona jegyzésével adott példát az
áldozatkészségre. A tegnapelőtti közgyűlés
utólag lelkes készséggel hagyta jrtvá az elnökség
akcióját és örömmel vette tudomásul,
hogy a gyűjtés eredménye már meghaladja a
15000 koronát. Azt a határozatot hozta ez
ügyben még a kamara közgyűlése, hogy az
összeg első sorban a kereskedők és iparosok
épületeinek fölépítésére használtassék föl. —
Az elnök ez alkalommal bejelentette, hogy a
kamarának a Magyar Vöröskereszt-Egylet támogatására
indított akciója befejezést nyert. A
kerület négy vármegyéjében működő helyi
választmányokhoz már a mult év végéig elszállított
és 10.000 K-t meghaladó ,összegen
felül még mintegy 1000 K áll rendelkezésre,
melyből 300 K a Vörös Félholdnak volna
-elküldendő a hősi küzdelmet folytató török
nemzet iránt érzett rokonszenvünk kifejezéseképp,
mig a maradékösszeg a kamarai kerület
vöröskereszt-egyleti választmányai közt volna
felosztandó.
Megbüntetett piaci uzsorások. Ma ismét
több mint egytucat piaci kihágás ügyében
Ítélkezett dr. Krútky István rendőrfőkapitányhelyettcs.
A nagykanizsai piacon űzött élelniszeruzsorának
mindenféle fajtája szerepelt
a tömegtárgyaláson, melynek vádlottjai majdnem
mind kiskanizsai asszonyok voltak és
cs.ik két-három városi üzérkedő. A társaságban
azonban egy nagykanizsai pék és egy
mészáros is szerepelt. A tejuzsorásokat, akik
a megállapított 28 filléres ár helyett 32—34
fillért kértek a tej literjéért, 20—20 korona
pénzbüntetésre itélte a rendőrbiró. Két menyecskét,
kik a tojással akartak törvényellenesen
üzérkedni, 20 —20 koronára s egy másikat,
aki 10 fillér értékű gombát 40 fillérért
adott el, 20 koronára itélt. A mészáros 60
deka másodrendű marhahúst a maximális
1-80 K helyett 2 K 50 fillérért akart eladni
egy rendőrnek, akivel még szájalt is, azt
mondván, hogy neki nem parancsol a rendőrfőkapitány.
A rendőrbiró 40 koronával honorálta
eljárását. A pék, akiről szólottunk, liliputi
zsemléket gyártott, melyek egyike az akták
mellett szerepelt bűnjel gyanánt. Minthogy
azonban a panaszos, aki a mikroszkopikus
zsemlék miatt feljelentést tett, nem jelent meg
a tárgyaláson, ezt elhalasztották.
Adományok a kanizsai hősök síremlékére-
A Központi Jóléti Iroda kimutatása
Relchenfeld Oyuláné és Köröskényi Piroska
által a helybeli hősök síremléke javára eszközölt
gyűjtésről: Maschaucker Ignác 2 K,
Elslnger Márton 40 fill., Priesz Jenő l K,
Pele András 40 fill., Antal Sándor 1 K, Kovácsics
Ernöné 40 fill., Körber Ernőné 20 fill.,
Szafola Józselné 20 fill., Kudich Béláné 80
fill., Sommer Ferenc 30 fill., Gulyás Károlyné
1 K, Szendrey Károly 2 K, Németh József\'
40 fill., Pirily Sándor 50 fill., Pusofszky l
K, Lubicsné 30 fill., Greiger Jenő 40 fill..
Gerencsér János 2 K, Bosrics János 50 fill.,
Hári István 20 fill., Paár János 50 fill., Bener
József 1 K, Marvallcs Józsefné 1 K, Frey
György 50 fill., Horváth Lajosné 1 K, Péter
Lajosné I K, Radlcs Istvánné 1 K, Marai Jánosné
40 fill., N. N. 40 fill., Winklcr Istvánné
1 K, Bablcsné 20 fill., Gold Ignáe 1 K,
Beierl Ferencné 2 K, Salyné 20 fill.. Horváth
Oyörgyné 20 flll., Tóth Istvánné 20 fill.,
Hegyi Károlyné 60 fill, Oszeszly Antalné 40
fill., Harangozóné 50 fill., Bedő Henrlkné 1 K.
A Délzalai takarékpénztárnát a II. hadikölcsönre
jegyzett 6°/0-os szabad, és 5\'/t%-oJ
végleges kötvények megérkeztek és e hó
24-töl kezdve a pénztári elismervények ellenében
átvehetők.
Figyeljük az idegeneket. A törvényhatóságok
különös súlyt helyeznek a kormány
ama rendetetére, hogy a községekbe érkező
idegenek huszonnégy órán belül az elöljáróságnak
bejelentessenek. Az elöljáróságoknak
is szigorú kötelességükké tétetett, hogy ha a
falujokba érkezett idegen gyanúsnak tűnik föl,
a járási hatóságoknak azonnal jelentést tegyenek.
A faluban hamar föltűnik a gyanús
idegen, de a nagyobb városokban, ahol állandóan
sok idegen fordul meg, jóformán
senki se gyanús, hacsak föltűnő módon nem
viselkedik. A városok sohase voltak idegenekkel
annyira telítve, mint most. Es a nagy
forgatagban ugy elvegyül mindenki, hogy a
voltaképeni gyanús alak sein szúr szemet. A
városokban állandóan jönnek-mennek az idegenek
s a legtöbbről még csak nem is sejtik,
hogy ki és mi lehet. A közveszélyes emberek,
ha bejelentik Is magukat, hamis adatokat
mondanak s ez alapon soha se kerülnek hurokra.
Ezért mindenki a legigazibb közérdeket
szolgálja, ha figyeli az idegeneket és a
gyanúsakra felhívja a hatóság figyelmét.
Bodega megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (I Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1*20 fill.)
lehel friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor és ásványvíz.
fl polgárőri szolgálat. Ma, csütörtök este
az alábbi polgárőrök lógnak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Kaufmann Samu, Sárecz Kálmán, Sárecz
György, Zsupán István, Kengyel Ferenc, Pál,
Jáno«, Zsidi Lajos Bogátz Antal Vellák Lajos,
Nikicser József, Gábor István, Bence Sándor,
Borbély Lajos, Krausz Lipót, Radl József,
Katona István, Eisinger Aladár, Artner Sándor.
{Naponta olöadái
í\'CleiÓS S\'.1 Q i l r i l o r I s t v á n .
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉK I mert csakis a
Kazinczy (Vasutí)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műórás
és látszerész uj Dzlete, ahol kitünö
hadiemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Mindenes # felvétetik
Gutenberg nyomdában
tlasykanizsa Csenserl-ut J.
IuIrNaAiMl lI Oa RMoOzfXonAyÓt-nKt T4. PT-PeAleLt aOa T2A5t
Caak egy nap I szept. 23-án csQtörtOkOn
A szerelmi hóznssiö társadalmi dráma 3 felvonásban.
Bandika malaca, humoros. A vasipar
Bombayban, természeti kép. FQstbe
ment terv, komikus, A játékot bánata.
amerikai dráma. A csodababa vígjáték.
Szept. 24,25-én pénteken és szombaton
őrház a Kárpátokban
aktuális háborút dráma.
Elóadátok hétköznapokon 6 és • órakor,
va»ár- ét ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
Egy jó házból való fiu
k ö n y v k ö t ő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdában. .
<JOR4
Szabadalma/* tt ós törvényesen védett
r r r
52 »Flntispora-Vita« sa
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították.
ho^y az ,Antlspora-Vlta\'
az összes vetőmagfélék. de első sorban
az -üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázásira a legmegfelelőbb
s li»v a mezőgazdaságban
.-••• • . nélkülözhetetlen. —
Kilója 1 korona 4 0 flllór.
Részletei ismertetővel ós használati
utasítással szolgálnak .1 vezérelázusitók
SCHWARZ & TAUBER
mgyksusliMk laijkaiiuh.
Kitűnő 3Í elsőrendű
F é n y s z é n
magas hőfejlesztésü, házitüzelési és ipari
célokra, házhoz szállítva, kicsinyben és
nagyban jutányosán kapható
Pr Un ll ll ádlKr Il yr iinl dá lni mkeé sdzfi"n ééls «Néangnyakganykizesráena. -
Király-utca 49. (Berger-fíle ház).
4. oidai. z a l a i h í r l a p
Tiszteiettet értesitem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomoif levfl
fehérnemű raktárain
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissítettem. •
Raktáron tartok May éa
Holfeld-féle rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a Jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
íehérnemüekcL xt
==3 A legfinomabb áruki =====
i legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel (jOld&eríerilí.
Nagykanizsa, Efttvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
riiZOCZEK és DOLEZSáL
1911> szeptember 23
mmm • —t .tw«un«rrT r. w—. .
Ccslfi vállalata
HasyKanlzso, Masyar-u. Z3
Vezérképviselet:
KYDMBA: UIÍTUI&JL
r
boni J kOlfiim faerezés
Bőr/íny utánzatok festése.
Épfllet-, szobafestés,
bútor, Üzletberendezés
mázolás éa fényezés.
MAvészl s z l n é r z é k f l n k
magasan fejlett ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk I I I
i r í * t i * r t * r í *
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ui 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d
M w Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 743. szombat 2 1 8 . szám
ZALAI HlRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
Nl0flB»t»ai *r«Ki Helybon báxhox hordva \\ UO/a I K.
8«JM tthm 6 fillér VIdőkre. poalAn . . I hóm 1*50 K.
Njrilrtor t-k filrrietéwli ^rgA\'lapItott arak axertaL
A l a p í t o t t a :
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal: (lutenberg-nyomda Ceangery-at 7.1
.Telefon: Sseruev/tAfcCg 41. Kiadóhivatal 41.
A háború után.
Kereskedelmi és iparkamaránknak, a
soproni kamarának uj elnöke, Spiegel
Siglrid a kamara minapi közgyűlésén
tartotta elnöki székfoglalóját. A nagyszabású
beszéd mélyenjáró fejtegetéseket
tartalmaz a háború után a magyar
városokat, s az egész magyar közéletet
érintő kérdésekről. Ez a beszéd egyszersmind
arról is élénk bizonyságot
szolgáltat, hogy kereskedelmi és iparkamaránk
vezetése mily avatott kezekbe,
mily kiváló értelmű és széles látókörű
egyéniség gondjaiba van letéve. Az uj
kamarai elnök székfoglalójában többek
között ezeket mondotta:
A jövőt illetőleg határozott irányt kijelölni
ma még nem lehet, egyazonban
bizonyos, hogy a gyökeresen átalakuló
viszonyok mindenkit felfogásának revideálására
fognak indítani. Eddig viaskodnunk
kellett, ha — mint nemzet és
állam — jogaink elismerését elakartuk
érni, ma már a tengernyi vér- és vagyonáldozat,
mit a világrengető hadakozásban
hoztunk, a monarkiában való
egyenjogúságunknak és minden téren
való akadálytalan érvényesülésünknek
oly szilárd alapot teremtett, melyről
minket többé semmi és senki sem szoríthat
le. Jövőbeli szerződéseink tehát
az agrár- és kézműipar, valamint a kereskedelem
fejlődési lehetőségét f e l t é t -
lenül biztosítani fogják, amit az is meg
fog könnyiteni, hogy mezőgazdaságunk
helyzetét a háború hosszú időre igen
kedvezővé tette s Így nemzetközi szerződéseinkben
nem kell kizárólag agrárius
szempontokat előtérbe helyezni. Az
ipari föllendülés hihetőleg gyorsan megvalósuló
reménye fogja az amerikai
visszavandorlást is megindítani.
Vasutforgaimi viszonyaink roham-lépésekben
való javítása hihetőleg egyik
jellegzetes vonása lesz forgalmi politikánknak,
melynek nagy érdekeinek megfelelő
irányban való mozgását a katonai
szempontokkal való összhangja is biztosítja
majd.
A magyar gazdasági étet egyik fokmérője
az építőipar foglalkoztatása. Ha
az pillám a maga pénzén épittetné a katonai
laktanyákat, kórházakat, amint ez
a háború óta nálunk iá kezd meghonosodni,
es a törvényhatóságok tulajdonát
tévő ily épületeket megváltaná, a megyei
és városi törvényhatóságok oly
anyagi eszközökre tennének szert, melyekkel
minden kulturális feladatukat
megoldhatnák az olcsó jelzálogkölcsönök
és nem éreznék még előreláthatólag
hosszú időn át jelentkező hiányát.
A közélelmezés ügye a közvetítő kereskedelemnek
e téren több tekintetben
vrló elnyomása, a gabonaárak alakulása,
a fix jövedelmű társadalmi rétegek vásárlóképességének
minimumra csökkenése
kivétel nélkül megérdemli a kamara
figyelmét. A mult szomorú tapasztalatai
amellett bizonyítanak, hogy a
közvetítő kereskedelem kikapcsolása káros
volt akkor is, mikor gyönge termés
maradványait kellett elosztani és nem
kevésbé káros most, midőn kedvező
termés értékesítéséről van szó. A szabadon
mozgó kereskedelem mindkét
esetben jobban megoldotta volna az
áruközvetltés feladatát, mint a legmerevebb
központosítás.
Figyelmet érdemel a hetivásároknak a
legkritikusabb időkben beállott elsorvadása
is. A vidéknek a városokkal való
árucseréje volt mindig az a vérkeringés,
mely gazdasági ételünknek erőt
kölcsönzött. És már talán utat tör magának
az a felfogás, hogy az árucserealkalmak
szaporítása, a hetivásárokra,
mint a vásárcsarnoki intézményt az
egész országban pótló berendezéshez
törekvő áruk felhozatalának minden módon
való megkönnyítése helyesebb eszköze
a népélelmezésnek, mint a hetivásárok
elárusító közönségének megrendszabályozása.
A világháború.
= • ; H Magyar Távirati Iroda és ftz Est mai táviratai. • •
határozata Románia semlegességéről is
országszerte általános helyesléssel találkozott.
Elsülyesztett
francia csapatszállító hajó
Rotterdam. Londonból jelentik,
hogy a Földközi tengeren Kréta
sziget magasságában egy nemet
tengeralattjáró tegnap elsülyesztett
egy francia csapatszállító hajót,
melyen közel 25G0 francia katona
tartott a Dardanellák felé.
Orosz kabinetválság.
Stockholm. Pétervári lapok jelentik,
hogy több orosz miniszter, köztük Poliwanow
hadügyminiszter és Cserbatow
herceg belügyminiszter a,főhadiszállásra
a cárhoz utazott, kivel közölni fogják,
hogy az egész kormány lemond, ha
Goremykin miniszterelnök a legrövidebb
időn belül nem távozik helvéről.
Uj hadállásaink
Wolhyniában.
Küzdelem az orosz túlerővel.
Sajtóhadlszállás. Wolhyniában a helyzet
változatlan. Az Ikva folyó egész vonalán
az oroszok óriási tömegükkel folytatják
támadásaikat, de ezeket tegnap is
mind véres veszteségeket okozva, visszavertük.
Egy orosz ezred megkísérelte az
Ikván való kereszlüljutást, de az ezred
legnagyobb része áldozatául esett a teljesen
sikertelen vállalkozásnak. Lucktól
keletre lévő hadállásaink ellen az oroszok
tegnap igen erős oldaltámadást intéztek,
mire frontunknak, ezt o részét valamivel
hátrább kellett vonnunk, a Styr nyugati
partjára, ahoi már valósággal erőditésszerücn
kiépített állasok várták készen
csapatainkat. Wolhyniai frontunk most
sokkal erősebb, mint bármikor ezelőtt és
szilárd bázisul szolgálhat a további hadműveletekhez.
A bolgár mozgósítás. Rémetország-Romíola gazdasági tárgyalásai
Szófia. A mozgósítási hirde\'.mé
nyek szerint a bolgár hadvezetőség
összesen 28 korosztály tartalékosaHiivt
atamloso jzelgenótéssí tmootztgao.s ításról
Szófia. A félhivatalos Bolgár Távirati
Iroda jelenti: Midőn a bolgár minisztertanács
elhatározta Bulgáriának fegyveres
semlegességét, a király elrendelte
az ország fegyveres erejének általános
mozgósítását.
A hangulat Romániában.
Bukarest. Bulgária mozgósítása Románlát
nemcsak nagy izgalomba nem ejtette,
hanem az egyenesen nagy megnyugvást
váltott ki a lakósság minden rétegéből.
A román minisztertanácsnak tegnapelőtti
Bukarest. Az »Argus« cimü lap jelenti
a következőket:
Megbízható forrásból értesülünk arról,
hogy komoly tárgyalások vannak\'folyamatban
a bukaresti és a berlini kormányok
között azon célból, hogy a normális
és szorosabb gazdasági összeköttetés
a két állam között újra helyreállittassék.
Megállapodás történt abban, hogy
ezekncl a tárgyalásoknál a török
municiószállltást és a Németországnak
való benziukivitel kérdéséi teljesen
mellőzni fogják. — Tekintettel
arra, hogy ezt a két kényes pontot mellőzik
a tárgyalásoknál, remélhető, miszerint
a két kormány közötti tárgyalásokat
gyorsan és kedvező eredménnyel intézik
el s a román-német gazdasági konfliktus
rövid időn belül meg fog szűnni.
Németország-Románia gazdasági tárgyalásai
15. oldal. ZALAI HKLAP li>15 szeptember 1
D n n l l l ^ t ó m a r i ó c n l r ,en , e " * l l a n i - A bennfllőket elfogtuk. Pont A
r t t t p U I U l d l I l d U d d U K Mousson felett egy német repülő két francüa
bukovinai határon. val ,0,y,a,°tt harcban az egyiket lelőtte. A
repülőgép a német és francia harcvonal kö-
Csernovitz. A bnkovinai határon a 2Ött <gvc jezuhant. *
repülők Ugy orosz, mint osztrák-magyar Ke|etj h a d s z i n t é r . Hindenburg tábornagy
részről állandóan élénk tevékenységet h a d c s o p o r t j a . Lennewadentól délnyugatra a
fejtenek kl. Egy repülőosztagunk tegnap h a r c m é g n e m é r t v é g e t T f g n a p e,|entámasikerrel
bombázta egy orosz parancs- dásunk a , k a , m á v a i százötven oroszt elfogtunk,
nokság székhelyét. Ugyanekkor orosz D P n a b u r g t ó , n y u g 3 l r a js sikerült az előretolt
repülő jelent ineg Csernovitz fölött és 0 f 0 S 2 á l l á s b a b c h a t o l n u n k . Tizenkét tiszt,
négy bombát dobolt a városra s a pá- ké(ezerszá2Ö, ( ö n y i |fgénység és négy géplyaudvarra.
A bombák jelentékeny kárt (c g y v e r j u t o M k e z ( l n k r e - A z e| | e n s é g ellentánem
okoztak. madásaít a Dflnaburgtól délnyugatra általunk
* M J \' U elfoglalt vonalak ellen visszautasítottuk. Az „Anglia legyozneieiien. oschmianától északra és Subotnikitől (a Oa-
Szófia. Egy bolgár lap munkatársa v i " melle,0 k e l e , r e esö ,e\'ü\'e\'ek k ö l U sza"
Bukarestben megkérdezte Filipescu volt k í S 2 0 n " o r o S z o k ellentállását megtörtök,
román hadügyminisztert a világháború Csapataink követik a hátráló ellenséget, mely
kimeneteiére vonatkozó véleményéről. A több mint e i c r \' o ^ 0 \' ha*yo,t há,ra- io b b
volt katonaminiszter ezeket mondta :
— Lehetséges, hogy a központi hatalmak
Orosz-, Francia- és Olaszországot
legyőzhetik, de Angliát soha. Anglia
akár 10 évig is folytathatja a háborút a
tengeren.
Höfer jelentése.
BiiUapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: A kcletgalici?\' harctéren
a nap általában csendben telt el, csak előrehatolt
osztagok között heves harcok fejlődtek
ki. Igy Nowo-Poczajevlől délkeletre két
orosz támadást véresen visszavertünk. Egy
ellenséges gyalogezred az ikwa torkolata
közelében éjjel átjutóit a Styren, de csapataink
ellentámadása elől nagy veszteséget szenvedve
volt kénytelen a keleti partra visszamenni.
Ma csapatainkat, amelyek eddig Lucktól
keletre voltak, a Styr nyugati partján levő
hadállásokba vettük vissza.
Olasz hadszintér: A tiroli határszakaszon
több kisebb ütközet volt. A Tonale-szakaszon
szárnyunk Nowo-Grodektől északra harcol.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja:
Walonekától nyugatra elfoglaltuk az oroszok
állását. Itt három tisztet és háromszáznyolcvan
főnyi legénységet elfogtunk és két géppuskát
zsákmányoltunk. Tovább délre a helyzet
változatlan. Mackensen tábornagy hadcsoportja
: Logysohintől keletre és északkeletre
tovább harcolunk.
Délkeleti hadszintér: A helyzet változatlan.
A miniszterelnökseg sajtóosztálya.
Velencei ösznlinK.
— Levél az olasz cenzúra megkerülésével. —
A Lagúnák városa állandó rettegésben él
a háboru óta, mert éjszakai nyugalma nem
biztos és ezt a rettentő lelkiállapotot klaszszikusan
irja lc egy velencei levél, amely a
szigorú olasz cenzúrát érthetetlen módon elkerülte
és eljutott Luganóba s onnan a levélvalamint
Condinóiói északra és"keletre kís\'cbb i r ó l , a - ^ k a n i z s a i rokonaihoz,
olasz csapatok támadásait vetettük vissza. A Este háromnegyed kilenc órakor Velencében
Vilgereuthi és Lafrauni fensik újra az ellen- egyszerre kialszik minden fény és az egész
És ezt a kiáltást ismétli minden egyes őrszem,
egyik tovább adja a másiknak, mig a
távolban el nem hangzik.
A Canale Grandén át, amely most csendes
^ elhagyatott, kiérünk a Pia/ettára. A Márkus
templom már nem világit elő a homáty.
ból, mint pompás ékszer. Arany mozaikja levan
takarva, kupolái és harangtornyai szürkére
festettek. A Márkus-téren még élet uralkodik.
Az oszlopsorok körül végtelenül hosszú
fekete processzió vonul et, amelyből csak a
tengerésztisztek fehér uniformisai világítanak
elő. Minden percben kis vörös és zöld lángok
villanak fel, majd villámgyorsan, mint
miniatűr-rakéták kialszanak.
Egyes kávéházak, a Flórián, a Lavena asztalaikat
künn hagyták az utcán. A pincérek a
homályban tapogatózva szervíroznak és olykor
olykor kis zseblámpát nyújtanak fel, hogy
legalább a borravalót lássák.
A Lavena-kávéház ablakait sürü függönyökkel
fedte le. Benn zenekar játszik, a hangok
tompán szűrődnek ki a térre. Aki nem csendben
és mély homályban hallotta a Vig özvegy
melódiát, nem is sejti, mennyi mélabús érzés
van e vidám bécsi operette muzsikájában. A
vendéglők ajtait és ablakait fekete függönyök
zárják le, melyeken át áruló fény nem hatolhat
ki. A helyiség belsejében többnyire petróleumlámpák
gyér fénye hullik az asztalra,
amelyek mellett alig akad vendég. Az a kevés
szálló, amely ily időtájt még nyitva van,
még különösebb. Például a Hotel Danieleben
az ablakok bezárva, a függök gondosan
elhúzva és minden egyes szobában két
gyenge fény pislákol és még érzi valamilyen
vegyszer gőzét, amellyel a szúnyogokat irtották.
Az ember majdnem megfullad ebben az
atmoszférában. A lépcsőkön és folyosókon is
stearin-gyertyák égnek, mivel háromnegyed 9
órakor a villamos áramot elzárják és sem
fillamos fény nem gyújtható, sem villamos
csengő nem berreghet. Éjjel a telefonon sem
működik és Velence hajnalig halotti csendben
marad.
ség nehéz tüzérségének tüze alatt állott. A
Monte-Costonit védő bátor csapataink, akik
ezt a messze harcvonalunk előtt levő határvárosra
mély homály borul. Sehol egyetlen
fénypont, mindenütt átlálhatlan sötétség. A
gondola a kis csatornában lassan siklik elóre,
HÍREK.
hegyet hónapokon át védték, ma korán reg- az ember nem is sejti, hol jár, a házak falai
gel ebből a több mint tízszeres túlerő által
megtámadott hadállásból kivonultak. A karinthiai
harcvonalon tegnap este egy alpini
csapat megkísérelte, hogy a Monté Peralban
vonalainkat áttörje. Nagy veszteségeket okozva
vertük vissza támadásukat. Ma N járt le az
Olaszország elleni háboru negyedik hónapja.
Az olaszok ezen hónáp blatt nem szánták rá
magukat nagyobbszabásu harci vállalkozásra,
hanem csak egyes terepszakaszok ellen intéztek,
noha több hadosztályt tevő haderőkkel
támadásokat. Mind hiáb2, harcvonalunk
szilárdabban áll, mint valaha.
Délkeleti hadszintér: Nincs lényeges esemény.
Höjer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér; Mindkét ellenfél tüzérsége
és repülői az egész arcvonalon igen
élénk .tevékenységet fejtettek ki, amelynek a
derült időjárás kedvezett. A souchezl temetői
állás ellen tervezett támadást az ellenséf tüzelésűnk
következtében nem hajtotta végre.
Egy ellenséges repülő tüzűnkben St. Menchouldtól
északra égve lezuhant. Egy másik légi
harc után Vouziertől délkeletre volt kénytemind
közelébb húzódnak egymáshoz, mintha
valakit agyonpréselni akarnának. Valamennyi
ablak hermetice el van zárva s egy pará.iyi
fénynyalább sem szűrődik ki az ablakréseken.
Olykor hirtelen, óvatos lépések tompa neszét
hallani, egy szál gyufa gyenge fénye felvillan,
majd nyomban elalszik. A gyufa fénykörében
egy pillanatra Velence utcáin magányosan
baktató embert látni. Minden halottcsöndes
és nem hallani sem énekszót, sem gltárpengést,
ami a velencei canale-nak estende oly
sajnálatos jelleget kölcsönöz. Minden halottnémaságba
mered, még a gondolierik apre
via I (helyet 1) kiáltása sem hangzik. Csak az
evezőcsapások ritmikus zaja hallik, az egyetlen
hangos életjel Velencében.
Miután különböző hídak alatt haladtunk cl
és több márványbalusztrádra bukkantunk,
végűi a Canale Grandéba érkeztünk, ahol ha
elmosódottan is, de mégis megtudtuk különböztetni
a házakat. Itt az az érzésem volt,
mintha az alvilágból jöttem volna ide. A viz
itt tisztább, a levegő frissebb, ez ég magasabb.
Nagy hajók, hosszú vitorlások mellett halaladunk
el, melyek arra emlékeztetnek, hogy
háboru van. Magasan a fejünk felett a paloták
tetőin őrszemek állanak és lekiáltják:
— Per I\'aria, bouna guardial (Vigyázunk
mi történik a levegőben.)
Ezüst diszéreinmel kitüntetett kanizsai
vöröskeresztes hölgyek. Kevesen tudják,
minő önfeláldozó munkát végez Nagykanizsán
a katonakórházakban 10—15 úrinő. A háboru
első hete óta, tehát jóval tul az egy esztendőn
lankadatlan buzgósággal, sokszor éjt
nappalá téve, de a nappalnak egyetlen óráját
sem mulasztva el, a szó legszorosabb értelmében
vett munkát végzik ezek a csodálatra
méltó teremtések a sebesült és beteg katonák
ápolásával. Olyan fáradságos és eredményes
munkát, mely nemcsak a napestig
a korzót rovó nők tömegét szégyeníti meg,
hanem minden túlzás nélkül oda állitható
ahhoz a teljesítményhez, aminőt a lövészárkok
halálraszánt férfinépe végez ugyancsak egy
évet meghaladó idő óta, Dr. Szekeres József,
a nagykanizsai vöröskeresztes kórházak főorvosa
lelkes segítőtársait, a kórházaiban
dolgozó kanizsai hölgyek teljes névsorát felterjesztette
az osztrák-magyar Vöröskereszt
egylet elnökségéhez a megérdemelt kitüntetésre.
A minap jelent meg a kitüntetettek országos
listája. Ferenc Szalvator kir. herceg
a monarchia Vöröskereszt egyletének védőhelyettese
a katonai\' egészségügy körül a
háboru alatt szerzett kiváló érdemeik elismerésein
a Vöröskereszt ezüst difzérmével kitüntette
Glllény Sándorné, Pálfy Etelka, Malr
Kata, Szekeres Ilona és Wéber Anna nagy-
1915. szeptember 24. ZA\'uAI HIRLAP 3 n»(lif.
kanizsai urlhölgyeket. — Nem hihetjük, hogy
a kimaradottakat (kik között vannak a min.
den elismerésre érdemes dr. Tuboly Oyuláné,
Maschter Istvánné, Pálfy Ella stb.) végleges
mellőzés érte volna, Okvetlen meg kell rövidesen
érkezni az ö érdemeik legfelsőbb honorálisának
is.
fl kereskedelmi és iparkamara zala.
megyei ösztöndíjasai. F. hó 20-án tartott
közgyűlésén állapította meg kereskedelmi és
iparkamaránk — a soproni kamara, — a szakiskolai
tanulók 1915—16. évre szóló ösztöndijait.
Összesen husz, magasabb ipari szaktanfolyamot
látogató ifjút jutalmaz ösztöndíjjá!
a kamara. Ezek közül a zalamegyeiek a
következők: A fiumei kiviteli akadémián Lustig
Emil (Tapolca, 300 K.) — A pécsi fémipari
szakiskolán Németh Lajos (Zalaszentmihály,
200 K), továbbá a győri fa- és fém-^
ipari szakiskolán Tantalics Oyula (Zalabaksaf
200 K) és Tantalics Ferenc (Zalabaksa, 100
K). A kamara közgyűlése felhatalmazta az
elnökséget arra, hogy a még ezután jelentkező
érdemes folyamodók részére is állapíthasson
meg ösztöndijat.
Dr. Beck Dezaő — sebesült. A február
!5-én bevonult egyéves önkéntesek között
egész kis sereg kanizsai és zalamegyei ügyvéd
volt, kik mintegy másfél hónappal ezelőtt
jutottak a tiszti kardbojthoz és közülük többet
mindjárt a harctérre is küldtek. Ezek között
volt dr. Beck Dezső, a népszerű fiatal
kanizsai ügyvéd is, aki nemrég már mint sebesült
hős került el az északi harctérről. Bal
kezefejét tölte át az orosz golyó és sebesülésével
egyelőre a pardubiczi kórházba szállították,
honnan családja közbenjárására dr.
Beck-et legközelebb Nagykanizsára küldik,
hogy egyik itteni katonakórházban ápoltassa
magát.
fl maximális cukorárak Nagykanizsán.
Országos örömet, vagy legalább is megnyugvást
hozott tegnap a hivatalos lap. Annyi
panasz és oly sok jajgatás után megállapították
végre a cukor maximális árát is. A vidékek
szerint változó cukorár Nagykanizsán a
mai naptól fogva a nagybani árusításnál métermázsánkint
93 korona 60 fillér, a kicsiben
való eladásban pedig: a süvegcukor kilója 1
kor. 6 fillér, a kockacukor pedig I kor. 9
fillér lesz. Ezzel tehát végét vetették a cukorral
űzött gyalázatos spekulációnak, melynek
eredménye volt, hogy Nagykanizsán a cukor
kilójának ára nem egy helyen az 1 kor. 20
fillért Is meghaladta. Messze vagyunk még
ugyan az egykori boldog 84 filléres cukorártól,
de most a spekuláció letörésével legalább
lehetséges lesz egyáltalán cukrot kapni a boltokban,
melyek eddig maguk is nélkülözték
ezt a nélkülözhetetlen tömegcikket.
Dr. Lukács tanár könyve és a fővárosi
sajtó. A nagykanizsai kitűnő piarista tanárnak,
dr. iMkdcs Józsefnek, „A pápaválasztás jogtörténtté
és tételes joga" cimü nemrég megjelent
nagy müvéről, melyrőt már részletes
Ismertetést adtunk, Az Újság irodalmi rovata
az alábbiakban emlékezik meg: A pápaválasztás
jogtörténete és tételes joga. Alapos készültséggel
és elismerésreméltó történetírói
készségről tanúskodó történelmi értekezés
jelent meg ezen a cimen dr. Lukács József
kegyesrendi áldozópap, főgimnáziumi tanár
tollából. A szerző kimerítően ismerteti az
egyes pápaválasztási aktusokat s jogtörténeti
szempontból boncolgatja ezt a kérdést, amely
a történelem folyamán mindig a világ érdeklődésének
középpontjában állott és kihatással
volt az emberiség egyes korszakainak kulturális
alakulására. Széles látókörre valló felfogással
fejti ki X. Pius és XII. Leó pápák
konstitucióinak jelentőségét és történelmi fontosságát.
Függelékül a legutóbbi pápaválasztásról
értekezik és a pápák gondosan összeállított
névsorát közli. Az értékes munka a
Outenberg nyomdai müintézetnél jelent meg
Nagykanizsán. Ára 4 korona.
fV régi sárgaréz pecsétnyomók. A hadvezetőség
az egész országban szedi össze a
háború céljaira jól használható fémeket s a
vármegyei hatóságoknál haszontalan limlomként
őrzött, a használatból kivont pecsétnyo*
mókról egészen megfeledkeznek. Ahányszor a
helynevek megváltoznak, annyiszor újították
meg a községi pecsétnyomókat s valahányszor
megkopott a pecsétnyomó, ujat készíttettek,
a régit be kellett szolgáltatni a vármegyék
alispánjaihoz, hogy a törvényhatóság
lomtárába helyezve nehéz lakat alatt őrizzék.
Amely pecsétnyomókon elmerek, szimpolumok
láthatók s valamelyes kulturális, vagy muzeális
értékkel bírnak, ezeket érdemes megőrizni,
de a legtöbb községi pecsétnyomó csak közönséges
fölirissal van ellátva i igazán kár
tartogatni. Az ország hatvanhárom vármegyéjében
ha összeszednék a hasznavehetetlenné
vált s forgalomból kivont községi pecsétnyomók.
n, pár mázsa sárgarézzel lehetne gyarapítani
a hadvezetőség készletét. Ilyenkor minden
használható anyagot össze kell szedni,
hogy ezzel is fedezzük a szükségletet.
Adományok a kanlzaal bősök síremlékére.
Ax Központi Jóléti Iroda kimutatása-
Relchenfeld Oyuláné és Köröskényi Piroska
által a helybeli hősök síremléke javára eszközölt
gyűjtésről: Orósinger Józsefné 2 K,
Klein Mártonné 20 f„ Kulcsár Jánosné 20 I.,
Král Lujza 40 f.. Steinbergerné 1 K, özv.
Lányiné 40 f., Noll Perencné 40 !., Vldot
Józsefné 4 K, Lővenbachné 2 K, Mess Teodor
50 f., Kőbán Jánosné 40 f„ Ridlmayer Mili.
60 f., özv. Dattlerné 30 f., H. P. Gyula 40 f.,
Ütő Lászlóné 2 K, N. N. 20 U Misonné 40 f..
Augesztenné 60 f., Mayer Ödön 1 K, Lasky
Pálné 2 K, Keresztes Józsefné 1 K, Paukné
1 K, N. N. 40 f., Malovits 40 f., Köröskényiné
1 K, Miklósy Antalné 2 K, Nemetz
Józsefné 1 K,.Kálovit« Jánosné 50 f „ Nezdekné
20 f„ özv. dr. Bartha Oyuláné 2 K, Deutsch
Hermán 2 K, Schützné 40 f., Szatnik Antal
1 K, Kardos Sándor és Társa 10 K. Hán
Helén 10 f., Menzel Jancsi 20 f., Lang Katica
60 f., Károlyi Jánosné 40 f., Csizmadia Vilma
10 korona.
Bodega megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (1 Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1*20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor és ásványvíz.
fl polgárőri szolgálat. Ma, péntek este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Szvetecz Lajos. Sárvári János, D i v id István
Kovács János, Spitzer Mór, Koller Jenő, Barbély
József, Csányi Elek, Horváth László,
Katona István, Tollár János, Mancsek Ferenc,
Farkas József, Gábor György, Nagy Antal.
Freischmiedt István, Danis Lajos, Németh J
CÍMRE ÜQYELNI TESSÉK I mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utCában van, * Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflóráM éés látszerész uj üzlete, ahol kitflnd
hadiemlék-órák is kaphatók. HlbAs
és roasz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
^KCSKBSSSSSi
|NNaappco nta előadás
- X T sr- v - * —•»
Felelős szerkesztő : G ű r t l e r I s t v á n .
AdakozzBDk > BadseoélyzöDek !
Mljunk iaóiscjíli-MrwlcI!
I I \' - MOZOÓK A P-PALOTA
u r a n i a Roitonyl-utLT«lafon2>»
Szept. 24,25-én pénteken és szombaton
O t t a KMtokbnn Hazafias aktuális dráma 3 felvonásban. Tutyu és Totyu
renekivül bájos vígjáték 3 felvouásban.
A becsapott újságíró
komédia 2 felvonásban
Hadi híradó, aktuális.
Előadások hétköznapokon 6 és 9 órakor,
vasár- és ünnepnapon 3. 5, 7, 9 órakor.
Mindenes
felvétetik
Gutenberg nyomdában
HaSykanlzsa Csenjerl-ut 3.
Szabadalmazott és törvényesen védett
ss *flntispora-Vita« &•
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antlspora-VIta4
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= = = = = nélkülözhetetlen. = = .
Klloja% 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
m m ü & TAUBER Hgyterttkftík laijknizriL
Hirdetések felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
4. otűai. z a l a i Hírlap 1915 Rzeplembcr 24
Tisztelettet értesíteni a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és réjji meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raKtúram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• • ~ felfrissítettem. -
Raktáron tartok May ét
H olfeld-féle rumbtlrgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat éa
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket éa mlndennemö
fehémemüeket. ::
===== A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintéséje.
Teljes tisztelettel GOldfieríeNlé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balatoij Testvérek átellenében.
MEGH2DST2TfUK\' A V 1 L Á G 2 T !
festő Qfllalata
. Hnsykanlzsn, Masyar-u. Z3
BBbAVUlPsM k^H^ÜI
. Vezérképviselet:
ODTEIBCBG RYOMDA: ItflUII&jL
boni S kDlíöId! facrezés
móNöny utániatok feitéie.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k Q n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlatul, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 11!
GUTENBERG NYOMDA
< NAGYKANIZSA
W Csengery-ui 7. sorgönycim.-
)
G u t e n b e r g n y o m d a
•• M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Taltöfon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
f ^ f " " " " " " " " " " " ! " \' 1 \' " \' ! i x m i m M O M M N M M M M n m M a a ^ B B m m m m a n m m m
Njoni.iloif a kraiiólutaji^nusn*! Gut^erc-nyomda MDnVéi Ooldbcr^r) Nijjvltanij-aa.
III* évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 11. szombat 200. szám ZALAI HlRLAP ( á r u a d n t r n l k ö z g a z d a s á g i n a p i l a p .
AHOtlB»l*sl Araki Htijrben lifcibox hordva 1 fióra 1 K.
I«M tzárn 6 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1-50 K.
Njrílttér f« nhiletésrk megAllapitott Ctra- azerlut.
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: üutínbern-iijnrr.da Cttngery-at 7. izint.
Telefon: Sxorke»zt/ji<cK 41. Kiadóhivatal 41.
A mi harcterünk. A nagy tragédia uj felvonása kezdődött
meg. A rendező, a rejtelmes élet
áthelyezte az uj felvonás színhelyét le
a déli határhoz, a boszniai és szerb
hegyek ölelkezéséhez, a Duna és Száva
partjaihoz, ahoi hónapok óta pihent a
háborús pusztítás. Nehéz ágyúink menydörgő
harsogása, kisebb szerb csapatok
halálba vesző rémült kiáltásai között
megindult a drámai cselekmény és most
már tragikus rohanással fogják követni
eevmást az események. A háborút, a
gyűlölködő népek nagy leszámolását
nem kereUük, békében és nyugalomban
akart tnk élni. Minden irtózásunk
M?llett in azonban a szerbek elleni aka
legt épszerübb nálunk és talán
•ne^kCruijebbülést is érzünk, amikor seregeink
kezet fogva nagyszerű szövetségesünkkel,
elindulnak, hogy a sors
küldetését elvégezzék és megbüntessék
azt a népet, amely bérelt gyilkosaival a
háború ördögeit\'a földre hivta.
Ez a véreskezű nép akart bennünket
szíven döfni, amikor trónörökösünk testébe
gyilkos tőrt döfött, ez tör évtizedek
óta határainkra.
Régi s uj fájdalmak agyából fogan
bosszúnk, melynek most ütött az órája
tragikus csendüléssel, mély zúgással,
mely rettegést lop a bűne súlyát érző
nép lelkébe.
Beszéltünk az uj szerb háború színterére
utazó magyar bakákkal. Mintha
csak a tizennégy hónap előtti események,
a nagy háborít forró lázának első
jelenségeit láttuk volna újra feltámadni
minden egyes magyar baka lelkében.
Azok is,- akik már pihenésre vágytak
volna, mind uj lelkesüléssel, uj életre
kelve ragadták meg a szuronyos Manlicherf,
hogy boszuért vágyódó lelkűknek
szomjúságát csillapíthassák ott,
ahonnét mult télen oly kedvük ellenére
és csak a parancsnak engedvé" jöttek
ki: Szerbiában. A sebesültek és az örök
bénák is szeretnének oda mégegyszerviszszamenni,
hogy lerójják a szent fogadalmakat,
amiket a mozgósítás első
napján minden magyarok megmásithatlan
elszántsággal tettek a magyarok istenének.
Ez a mi háborúnk, ez a mi leszámolásunk.
A magyar fiuk már egyszer ott
jártak, már látták maguk elöl gyáván
menekülni az orgyltkosságok alattomos
hőseit. Az ő vérük áztatta mór e földet,
amelynek meghódított részét nem az ő
hibájukból kellett otthagyni. És most
visszatérnek ismét oda, hogy bevégezzék
az abbahagyott munkát, hogy teljessé
tegyék a bünhődését azoknak, akik
aljas bérért vállalták a legszebb isteni
ajándéknak, a békének kivégzését. A
bosszú háborúja ez, a pusztulásért,
szenvedésekért és fájdalmakért, amiket
a szerb nagyzás őrjöngése szakított a
vilagra. Az igazságnak* bosszúálló szavát
hallatják az ágyuk, azt zengik a
mozsarak, ahogy nehéz gránátjaink végigsöpörnek
földjük felett, melyből a
pusztulás fekete virágai sarjadtak.
A történelem uj szakaszának e véres
hajnalán nehéz munkába álltak testvéreink
odalenn, a Duna, Drina és Száva
partjain. Hisszük, hogy rövid lesz a leszámolás.
A mi kardunk acélja az igazság
ereje. Es ezt a kemény vasat magyar
szivek emelik, magyar izmok forgatják.
— —- fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. -
A (űolhyniai lwrcoli. A B ü l l l í n .
Élelmiszerhiány Rownóban.
Koppenhága. A Szentpétervárott megjelenő
Birsewlja Vjedomosti cimü lap
közli, hogy a wolhyniai várháromszögnek
még orosz kézen lévő harmadik
várában, az itteni óriási orosz támadások
támaszpontjául szolgáló Rownóban mindegyre
növekvő élelmiszerhiány van. A
cukor és a hus ugyszóLván teljesen
hiányzik. Éjjel amikor sötét csend borul
a várra és a városra, a Dubnó táján
ropogó gyalogsági fegyverek tüzelése
30—40 kilométeres távolságról is behallatszik
Rownóba.
Mackensen—a Szent István
rend nagykeresztese.
Bécs. Őfelsége I. Ferenc József Mackensen
német tábornok, hadseregparancsnoknak,
kinek diadalmas hadseregében
óriási számmal vannak osztrák-magyar
csapatok is — a Szent István rend
hadiékitménycs nagykeresztjét adományozta.
Hindenburg MÉG nem menekült meg
az orosz centrum*
Stockholm. A moszkvai „Ruskoje
Slovo" cimü lap katonai munkatársa
közli, hogy a Vilna elfoglalása ulán a
németek oly rohamosan haladtak előre,
hogy a Vilnátói délkeleti irányban álló
orosz haderőket azóta még mindig a
bekerítés veszedelme fenyegeti. Az
orosz centrum most majdnem teljes köralaku
fronton harcol. E harcok kimenetele
elé az orosz katonai körök igen
nagy izgalommal néznek.
Óriási földrengés Olaszországban
Luganó. Hiteles római hirek szerint a
napokban DélolaszoiszágMessina, Nápoly
és Abtuzzó városaiban és ezek környékén
katasztrofális földrengés volt. A nép
kétségbeesése mérhetetlen.
Gorogország semlegessége
„Romániától füss minden/1
Bukarest. A „Dlmlneata"-nak táviratozzák
Athénből: A görög
kormány teljesen nyugodtan néz a
Balkánon fejlődő események elé.
Illetékes helyről származó információ
szerint Görögország csak
akkor mehet a fenyegetett Szerbia
segitségére, ha Románia legalább
150,000 emberrel megtámadná Bulgáriát.
Az erre vonatkozó ajánlatra
adandó román válasz még nem érkezett
meg Bukarestből Athénbe.
A helyzet kulcsa Bukarestben van.
(Románia várható magatartása felől alig
lehetünk kétségben. Jellemzi Románia
\' helyzetét volt hadügyminiszterének minapi
nyilatkozata, melyben többek közölt
az is foglaltatott, hogy Románia Magyarország
felőli határait kénytelen erősíteni.
Romániában igen jól tudják, hogy Németország
és Ausztria-Magyarország ui szövetségesét,
Bulgáriát, milyen kockázatos
dolog volna megtámadni. A szerk.)
Szerbia uj háborúja.
A német és osztraK-magyar támadás.
Szófia. Pasics szerb miniszterelnök a
Petit Párisién munkatársa előtt az alábbi
érdekes nyilatkozatot tette:
— Szerbia szövetségeseivel szemben
ugy a harctéren, mint a diplomáciában
teljesítette szövetségesi kötelcsfégét. A
Szertjia ellen intézett német és osztrákmagyar
támadásnak nyilvánvaló célja
az, ho^y Szerbia áttörésével Törökországnak
segítség njujtassék. Ehhez
azonban az északi ellenségnek lep,alább
45o,ooo főnyi .emberre lesz szüksége.
Valóban kiválicsi , vagyok, honnan
veszik ezt a németek.
751. oldal. ZALAI HKLAP li>15 szeptember 1
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
>
Orosz hadszintér: Az északkeleti harctéren
tegnap óta nem állott be változás. Mig Keletgaliciában
csend volt, Novo-Alexlniev körül
és az Ikwa alsó folyásánál heves harcok
voltak. Az előbb emiitett szakaszon az oroszok
hadállásainkat erős tüzérségi támadással
támadták meg. Tizenegy sor mélységű oszlopban
nyomultak eló a rohamra. Mindenütt
legsnlyosabb veszteségeik kPa vertük vissza
óket. Az ellenség ama kísérletei,, hogy az
Ikwán átkeljen, szintén ineghlusultak. A Styr
mellett Kolkitól északnyugatra fekvó területen
lovasságunk az ellenséget néhány községből
elűzte. A Litvániában küzdó osztrák-magyar
csapatok az ellenséget üldözve, újra tért
nyertek.
Olasz hadszintér: A tiroli nyugati arcvonalon
tiroli lövészek elűzték az alpiniakat az
Albiolo csúcsról. A karinthiai határterületen
egy ellenséges támadás meghiusult. A tengermelléki
harcvonalon tegnap csak tüzérségi
harc.volt. A helyzet egészében változatlan.
Délkeleti hadszintér: Délkeleten tegnap a
nap lényegesebb esemény nélkül telt el.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagyföhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: A tüzérség és repülők
tevékenysége a tegnapi nap tolyamán az
egész arcvonalon lokozódott. Fehér és szines
angoloknak a Labacseei csatornától délre ellenünk
intézett támadása már tüzérségünk tüzében
összeomlott, h tengerparton egy angol
repülőgépet lelőttünk, vezetőjét ellogtuk.
Keleti hadszintér; Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Lennewadentól délnyugatra
Rose és Stigge helységeket, melyeket átmenetileg
kiürítettünk, ismét elfoglaltunk. Dünaburg
előtt Smelinstól északkeletre további
orosz állásokat foglaltunk cl rohammal és cz
alkalommal ezer oroszt elfogtunk. Wileikánái
a hátráló orosz oldalában működő erőink
SZÍVÓS harcban állanak. Erős orosz támadások
egy helyen niuló sikerrel jártak, * mely
alkalommal több ágyunk, amelyek legénysége
végsőkig kitartott, elveszett. A hátráló ellenséget
keményen üldöző arcvonalunk átlépte a
Soty—Oisshany—Traby—Iwje—Nowogrodek
vonalát. Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja
: Az ellenség ellentámadását az
egész arcvonalon megtörtük. Üldözés közben
elértük a Sdrwetsch-szakaszt. Tovább délre
az ellenség hátvédeivel utóharcok folytak.
Siáz orosz fogoly és három géppuska jutott
kezünkre. Mackensen tábornagy hadcsoportja
A Logisintől északkeletre és keletre előretolt
osztagainkat az orosz átkaroló támadás elöl
az Oginski csatorna és a Jasiolda mögé vettük
vissza. Osztagaink ez alkalommal két
tisztet és száz főnyi legénységet fogolyként
vittek magukkal.
Délkeleti hadszintér: Itt nem történt változás.
A miniszterelnökseg sajtóosztálya.
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Ffcuttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL müórás éés látszerész uj üzlete, ahol kltOnö
hadlemlék-órák is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Levél Cseh-Kanizsáról.
(Egy kanizsai urlleány beszámolója. —
Pletyka é» a Centrál süteményei. — fl
jég. — R fllrt. — Mi a jó a flörtben ? —
TenniszparHak, gardenpartlek. — fl kanizsai
mulatságok)
Pilsen, szept. 18.
Lelkemre, — aliogy Sekszpir hősei mondják,
akik halhatatlan voltuk mellett is többször
meghalnak minden darabban — gyermeki,
nagy örömmel örültem a „Levél Csehkanizsdra"
c. rovat első adagjának, ami a
„Zalai Hírlap\' ma érkezett számában került
a szemem elé. Már régen vágyódtam az
ilyesmi után s az ötletes, kedves Írásmű egészen
fölvillanyozott. Ezután még nagyobb
kedvel irom a csehkanizsai leveleket, hogy ilyen
sikerűit konkurrensek buzdítanak, annál is
inkább, mert két bájos levél, amit Kanizsáról
kaptam, meggyőzőit arról, hogy odahaza szívesen
olvassák szerény írásomat. A két levél
közQl az egyik névtelenül érkezett, de minden
vonása elárulja, hogy egy bájos női kéz szántotta
imádandó közvetlenséggel összerótt sorait.
A másik levél egyenesen irodalmi nivót
képvisel. írója egy nagyon kedves és okos
urileiny, aki Kanizsa kikiáltott „beauteé\'M
közé tartozik. Az ö nevét azonban már én
hallgatom el, ami tekintettel a levélben foglalt
egynémely csipös részletre, mindenképen
érthető. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy
a szép kartársnő maliciája finom és jellemző,
amit az alábbiakból az olvasó is megállapíthat.
Tehátlan:
Kedves Gács !
Gürtlértől hallottam, hogy nagyon érdeklik
a kanizsai dolgok. Tudom hogy a maga
Csicsája rossz, sót hallatlanul rossz levélíró
s ezért elhatái óztam, ho^y régi ismeretségünk
jogán majd én tájékoztatom a hazai esetné*
nyékről, hálából Csehkanizsáról iroit leveleiért,
amelyeket igaz örömmel olvastam mindig.
Lássa, mindjárt beismerem, hogy éa csak
pletykázni tudok magának, de ehhez legalább
igazán értek, sokkal jobban, mint a maga
jóbarátja, a Halics ur, pedig ó azt hiszi magáról,
hogy elsőrendű szaktekintély ezen a
téren. Ki is pletykálkodom magam kedvemre,
annál is inkább, mert gyanakszom, hogy levelem
előbb-utóbb a Zalai Hírlapba kerül s
meg vagyok győződve róla, hogy a mi volt
udvarlóink és imádóink ott Pilsenben nagy
örömmel fogadnak néhány friss pletykát. A
frisseségükért pedig kezességet vállalok.
Tudja, nekünk ináris nagyon fontos, hogy
mi lesz a jéggel. Mostanában szörnyű mohósággal
tanulmányozom a metcorologiát, de
egyáltalán nem azért, mintha a meteorokra
volnék kíváncsi. Kivéve talán néhány nett
tüzértisztet, akik meteor-szerű fénnyel jelennek
meg szűkebb hazánk egén. Ha ugyan
megjelennek, mert eddig még nem igen mutatkoztak.
De hogy visszatérjek a jégre, (sajnos
ez csupán képes kifejezés, pedig menynyire
visszatérnék más valóságban a jégre)
ez most az én legnagyobb gondom. Nem
mintha szenvedélyesen szeretnék korcsolyázni,
sőt a korcsolyát nagyon rosszul kezelem,
(vagy lábalom? Magának jobban kell ezt
tudnia. Döntse el.) Mindig Is irigyeltem a
sikkes Lázár Mancit, aki olyan mesébeillő
ügyességgel és annyi kecses bájjal tud —
elesni a jégen. Mert higyje el, nálunk lányoknál
ez a fontos, ez az egyetlen, amiért érdemes
korcsolyázni. Én sohasem mertem megkockáztatni
az elesést, mert féltem, hogy nagyon
esetien találnék lenni s igy sajnos meg
kellett elégednem az egyszerű és ^óvitetlen
korcsolyázással. Jaj, már megint elkalandoztam.
Tudniillik azt kellett volna kifejtenem,
hogy miért várom ugy a jeget ? Hát nézze
Oács, maga egy modern, maga előtt nem
kell köntörfalaznl. (Borzasztó csúnya szó,
alig tudtam leírni.) Hát néz/e kérem, nekünk
együgyű lányoknak, akiket az Isten semmiféle
magasabb ambícióval nem áldott meg, akik
nein vagyunk elég okosak ahhoz, hogy egyéb
gyönyörűséget is keressünk; a mi számunkra
csak egyetlen szórakozás van és ez a — flört.
Isten neki leírtam, nem vonom vissza. Tudom,
hogy sokan léhának tartanak ezért, de
ez az igazság, hát miért tagadjam ? Nekem
egy finom flört nagyobb gyönyörűséget szerez,
mint egy jó könyv, egy jobb kép vagy
egy legjobb darab. Maga természetesen azt
hiszi, hogy az én flörtjeim. Téved barátom.
A barátnőim flörtje! I
Higyje el, hogy minket kizárólag csak a
mások flörtjei érdekelnek, a magunkét unjuk,
de muszáj megtartani őket, hogy a többiek
elől eltitkoljuk azt az állandó kémkedést,
amelyet véghez viszünk, amely az egyetlen
izgalma, gyönyörűsége, hogyne mondjam:
tűzijátéka a mi kietlen és léha, (önök tehetnek
róla, férfiak, hogy ilyen sivár) leányétetünknek.
Már pedig flörtözni, jobban mondva
a többiek fiörtjében gyönyörködni és ami a fö,
a pletykálkodáshoz anyagot meríteni, télen
csak jégen lehet. Nyáron ott a tennisz és a
garden-partyk, ha ugyan lehet egy kis túlzással
garden-partíenek nevezni, amikor
egyik vagy másik szabadhegyi szőlőben öszszesereglünk
(ami különben félig-meddig már
divatját is multa Nagykanizsán).
Ez azonban csak nyáron van, mig télen
kénytelenek vagyunk beérni a puszta jégpályával.
A mozi ugyanis nem chic. Sétálni
pedig nem rezon. Na, köszönöm azt a botrányt,
amit a nyakamba kerítenének a kedves
barátnőim, ha 12 fokos hidegben sétálni
mennék egy fiatal ember kedvéért. Olyan
lányt csak egyet ismerek Kanizsán, aki órákon
át szaladgál egyedül is. télen a városvégén.
Brr! Nem kérek belőle. Énnél még a
tisztelt nagynénik lóriun-partija is többet ér.
A ramsliról nem is szólva.
Maradna a báli szezón, de az igazán nem
vadászterület Aki ismeri a kanizsai estélytermek
berendezését, az tudja, hogy ott igazán
minden flört kizárva. Sehol egy meghitt
zug, egy eldugott, kedves sarok, (miért nem
csinálnak néhányat ?) Az estélyek családia s
jellege kétségbeejtő; harminc ismerős is ül
egy asztalnál, mindenki szem előtt van állandóan
s a tánctól eltekintve tulajdonkép csak
egy zenés tömegvacsora nálunk minden mulatság.
Utálatos dolog igazán.
Ugyanígy nem jöhet számításba a kávéház
sem. Marad tehát egyesegyedül a jég. Az a
mi birodalmunk, öt órától nyolcig, (amig
haza nem kell menni) azt teszünk, amit akarunk.
Sőt tudok olyanokról, akik még fél
kilenc után is teszik, amit akarnak. De komolyan
Qács: honny, sóit, qui maly pencel
Hiszen szinte utálatos, hogy alapjában milyen
okosak vagyunk mi kanizsai lányok.
Mindenes
felvétetik Gutenberg nyomdában
nagykanizsa Cseníert-ut 7.
i
1ü szeptember 25
HÍREK.
ZALAI HIKLAP 3 óidat
Koleragyanus halál
és raesbetejedés Kiskanizsán.
Két kiskanizsai ház őrizet alatt.
(Saját tudósítónktól.) Ma reggel riasztó hírek
járták be a várost, melyek a leglehetetlenebb
változatokban arról szóltak, hogy Kiskanizsán
napok óta kolera dühöng, melynek
már több áldozata van. E rémhíreknek mindössze
annyi alapjuk van, hogy tegnap Kiskanizsán
koleragyanus ttlnetek között megbetegedett
két egyén, kiknek egyike ma meg
ís halt. Egyelőre semmi bizonyság nincs s
mert a hatóság mégis ugyanolyan szigorúsággal
és pedanlériával intézkedett, mintha a
legkomolyabb dologról lenne szó, — ez mindenkit
a legnagyobb mértékben megnyugtathat.
A két eset részletei és a toganatosltott
intézkedések a kővetkezők:
Ma kora reggel jelentették dr. Goda Lipót
rendőrorvosnak, hogy Kiskanizsán a Rozmaring-
utca 50. számú házban tegnap este I I
órakor hányá*, hasmenés és görcsök között
megbetegedett Kálmán Jánosné szül. Szerecz
Juli 35 éves asszony. Az orvos a beteget haldokolva
találta s minthogy az esetet koleragyanusnak
konstatálta, nyomban foganatosította
a kolere esetére előirt összes óvintézkedéseket.
Elsősorban szigorú őrizet alá vétette
a beteg házát, ahová senki sem be, sem
onuét ki nem mehet. A ház lakóit kolera
elleni védőoltással látta el, s azok ugyanott
töltik a megtlgyelés öt napját.
Alig, hogy dr. Ooda Lipót eljött a koleragyanus
beteg házától, az délelőtt 9 órakor
meghalt. A városi hatóság erre a hatott felboncolását
rendelte el, amit ma délután eszközölnek.
Ekkor fognak a halott belső részeiből
vizsgálati anyagot venni, hogy azt a pozsonyi
bakteorológiai intézethez felküldjék.
Minthogy a rossz soha serg jön egymagában,
még vissza sem érkezett a városba dr.
<}oda Lipót a Rozmaring-utcából, mikor azt
jelentették a kapitányságnak, hogy a Szepetneki-
utca 22. számú házban is van egy kolera -
gyanús beteg. Itt Grefli Péter 48 éves földműves
betegedett meg tegnap hányással hasmenésben
és ma éjjel állapota meglehetőse n
rosszra fordult. A betegnek görcsei egyáltalán
nincsenek és a rendőrorvos kizártnak
tartja eseténél a kolerát. Mindazonáltal itt is
mindazokat az óvóintézkedéseket foganatosították,
amik a legkomolyabb koleragyanu
esetére csak előírva van.iak. A Szepetnekiutca
22. számú házat is fegyveres őr őrzi,
hogy onnét senki nem távozhasson és oda
be se juthasson senki. Azonkívül ugy a Rozmaring,
mint a Szepetnekl-utcai gyanús házak
szomszédait kolera ellen beoltják. A polgármesteri
hivatal a két esetről távirati jelentést
tett ugy Zalavármegye alispánjának, mint a
belügyminiszternek, a város katonai parancsnokságához
pedig az iránt irt át, hogy nyolc
fegyveres katonát bocsásson a város rendelkezésére,
akik a két házat őrizzék, mert a
korlátolt számú rendőrszemélyzet erre képtelen.
Egy főldlnk 25 éves hivatali jubileuma.
Meleg bensőséggel ünnepelték a minap a
bajai m. kir. adóhivatal tisztviselői hivatalfönökük,
Sárecz Ignác adóhivatali pénztárnok
állami szolgálatának 25 évei jubileumát. Az
ünnepelt, aki néhai Sárecz Ignác nagykanizsai
vagyonos és tekintélyes csizmadiamesternek
fia és Horváth István városi adóellenőrnek
sógora, iNagykanizsán kezdte ezelőtt
25 évvel pályáját, mint az Itteni m. kir. adóhivatal
gyakornoka. A bajai lapok a jubileum
alkalmából meleg elismeréssel nyilatkoztak a
jubiláns népszerűségéről és kiváló szakképességeiről.
melyeknek gyors emelkedését is köszönhette.
Szeptember vége. Hire-pora sincs a mosolygó,
szelíd bánattal teljes magyar ősznek.
Hideg szél borzongatja a lombjukat hullató
fákat s most sokkal jobban érdekel bennünket
mint máskor, milyen Időt jósol a híres
Meteor. A magyar Időpróféta szerint a szeptember
25-iki úgynevezett változási nap szeles,
esetleges csapadékos Időt Ígér, amelyet
követőleg, különösen szóródott napfoltok
esetére, kellemes őszi napokban lesz részünk
s 29-ike is csak kevés hősülyedést Ígér. Októbernek
változási napjai: 1. hűvös, 2. szeles,
esetleg viharos, vagy csapadékos, hűvös
jelleggel, 3. igen változó, de még mindig
szeles, 9. csapagékos, 9—10. enyhe, derült,
14. csapadékos, 15. állandóbb száraz, 20.
szeles, esetleg viharos, 22. enyhe, 23. száraz,
27. hűvös, száraz, 29. viharos, hideg, részben
csapadékos, 3 i . szeles, hűvös jelleggel.
Ma este katonabangverseny. A 12. Landwehrzenekar
ma este egészen uj műsorral
nagy hadsegélyző hangversenyt tart a Centrál
kávéházban.
Tiszta poharakat a kanizsai Italmérésekbe.
Egy rég hiányzó rendelet érkezett ma
Nagykanizsa városához Zalavármegye alispánjától.
A rendelet az italmérésckben (vendéglökben
és csapszékekben egyaránt) dívó
azt az undorító szokást szünteti be, mellyel
a használt pohirákat rtilnd egy közös dézsában
szokták öbliteni, melynek vize ilyenformán
undorítóbb, mint az a maradék, ami az
öblitetlen poháron vagy pohárban található.
Ez a közös csávás viz a legalkalmasabb minden
fertőzés terjesztésére. Elrendeli az alispán,
hogy ezeket az öblítő dézsákat teljesen el
kell távolítani az itatmérésekböl s minden
poharat csapról eresztett, teljesen tiszta és
friss kutvizzel szabad csak kimosni. Az ujan
érkező vendég részére csak előzetesen tisztára
kimosott és szárazra törölt poharat szabad
adni. E rendelkezések be nem tartása a
megfelelő kihágásl szakasz alapján 600 koronáig
terjedő pénzbüntetés. A nagykanizsai
rendőrkapitányság holnap közli az uj rendet
az összes helybeli italmérésekkel, melyeknek
záros határidőt szab a mosó dézsák eltávolítására
és az elrendelt uj mosókészülékek
beszerzésére.
Egy veszedelmes kém. Sir Róbert Baden-
Powell angol tábornok bejírta Németországot,
s a leghihetetlenebb furfanggal készített
egyes erődökről rajzokat. Világszenzációt keltett
ez a dolog, a tábornok jegyzőkönyvet Is
Irt róla, melynek fordítását az Előre képes
hetilap a 35-ös számától kezdve közli. Külön
könyvalakban is megjelenik rövid időn belül
képekkel illusztrálva. »
Bodega megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (1 Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora t\'20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor és ásványvíz.
Naponta előadás
| | » • MOZGÓKÉP-PALOTA
ü r a n i a Roigonyl-uU. Tel»fon23fl
Szept. 24,25-én pénteken és szombaton
Őrhöz u K M k b a n Hazafias aktuális drama 3 felvonásban, gj
Tutyu és Totyu
renekivül bájos vígjáték 3 felvouásban.
A becsapott ujságiró
komédia 2 felvonásban
Hadi híradó, aktuális.
I
Előadások hétköznapokon 6 éa 9 órakor,
vasár- és ünnepnapon 3.5, 7, 0 órakor.
•an
Szabadalmazott és törvényesen védett
r r t
= »fíntí spóra -Vita* s»
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antispora-Vita\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegeted búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= = = = = nélkülözhetetlen. •
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és • használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
SCHWARZ & TAUBER HUkerclitik lagjknluii.
Értesítés.
A magyar kir. szab. Osstálysorsjáték Igazgatósága
a magy. kir. pénzügyminisztérium
hozzájárulásával elhatározta a húzások újrafelvételét
s igy a 34-ik sorsjáték még hátralévő
V. osztály húzása f. évi október hö
7—8-án, a Vl-ik pedig november hó
3-tól december 1-ig tartatik meg.
Erre való hivatkozással ezennel felkérem
igen t. vevőimet, hogy az V-ik osztályra szóló
megújítást nálam legkésőbb október hó 2 - l s
szíveskedjenek befizetni, mert a rendkívüli
helyzetre való tekintettel ezúttal ez a legutolsó
határidő a beváltásra.
Egyszersmind ajánlok vételre
V-ik oszt sorsjegyet egész K 136.— fél *t 68.-
n egyed „ 34.-
nyolcad „ 17.-
Feleiös szerkeszti: Qürtl.r István. lltofer Kálmán osztálysorsjegy irisili
HnijKunlzso, Zrlnyl-Mlklűs utca 4Z
4. oidal. ZALAI HIRLA 191 b szeptember 25
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
feifrissítettem. •
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgl
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehémemüeket. ::
= = A legfinomabb áruk! =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak l
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel G O l d f i e r í e N l é .
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
MEGH2DIT2TÍUK1 AVILÁG2T!
festi vállalata
HDíyKnnlzin, Mnsynr-u. Z3
í ü R f i \' . f N B f t i
Vezérképviselet:
M J külföldi f a e r e z é s
nárjáoy utániatok festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k f l n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk 1 11
GUTENBERG NYOMDANAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b é r c n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 27. hétfő i 2 0 8 . szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOflH*t»»l Araki Melyben öárhoi hordva I hóra 1 K.
I o n | U > 6 (Ulér Vldíkre, poétán . . 1 bóra I-M K.
Nyllttér é» hirdetések megAllapltott Arak eierlnL
Alapította:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Ontenberg-nyomda Cmftry-at 7. i
Telefon: Sz«rkMztó*éK 41. KUulófaivatal 41.
Pém ti erő viaskodik egymással, hónapok, — különös
nekifeszüléssei hetek óta a Balkánon.
A pénz csengő muzsikájával az
entente toboroz, mi erőnk és győzelmünk
öntudatos fölényévei állunk a válaszúton
levő balkáni államok előtt. Az
ingadozó és határozatlan balkániak közül
Bulgária már megmutatta az utat,
amelyen haladni akar. Érzései és érdekei
a mi táborunk felé küldik, nagy
álnnlt, nemzeti vágyait a mi lobogóink
alatt akarja megvalósítani. Bulgária már
mozgósilja hadseregét és lehet, lio y
már a közeli órák kibontott zászlókkal
hozzák táborunkba. Bulgária uj elhatározása
megrázza az egész Balkán testét
és bizonyos, hogy ott nagy és döntő
fontosságú események vannak készülőben.
A pénz és erő balkáni tusája már a
végét járja, a bolgár színvallás után a
még késlekedőknek is választani kell
az utak között, amel/eket jövőjük irányítására
alkalmasan követni fognak.
Bennünket a szomszédságnál, meg
egyéb okoknál fogva is legközv:tlenebbül
Románia állásfoglalása érdekel. Jöttek
és jönnek erről a legvegyesebb hirek,
jók és rosszak, megnyugtatók és
nyugtalanítók, aszerint, hogy milyen
forrás bocsátja azokat szárnyakra. A
román aspirációkat ismerjük, ezek jelszavaival
izgatnak a russzofil :k, akik az
orosz csatlakozásban látják az egyedüli
üdvözítő hitvallást — Táboruk nagyrészt
az utca, amely mindig csak a
szélsőségek lármájával tud zajt csapni
és terrorizálni. Ezek szeretnék a román
hadsereget az orosz táborba vezet i,
hogy együtt folytassák a küzdelmet. A
józanság Romániában inkább az intellektuelek
között talál hiveket. Es ezek
egv része a további semlegességet, a
többi a hozzánk való katonai csatlakozást
sürgeti. A három párt harcainak
vajúdásából kell megszületnie a végső
elhatározásnak. Es ez már soká nem
is késhetik. Uj szövetségesünk Bulgária
felénk nyújtja kezét és a erős karunk
román é? szerb földek felett nyúlik
feléje.
Romániában a hangulatok és a józan
gondolkodás harca folyik most talán a
legforróbban. Az orosz rubel által megdolgozott
tábor a hangulat politikájába
akarja sodorni az országot. Ezeknek az
agitációknak a mult tél mutatkozott legkedvezQbbmk
a beavatkozás kierőszakolására.
Akkor az orosz hadsereg a
Kárpátok ércfalát vívta, Czernowitzban
orosz parancsnoklás volt és egy keskeny
szegély a magyar földből is orosz
• bitorlás alatt nyögött. Ez a kedvezőnek
átszó pillanat azonban gyorsan elmúlt
és Románia ismét a válaszút nehéz lejtőjére
jutott. A mai/ helyzet mellett a
józan okosság mutatja az i\'tat, amelyet
román szomszéd inknak követni kellene.
Csakhogy — legalább ugy látszik — a
frázisok és az aranycsengés mámorában
nem gondolkozik és lehet, hogy a mámor
egy pillanatra végzetének tragikus
útjára sodorja.
A vajúdás a Balkánon m*r nem tarthat
sokáig. Katonai helyzetünk megengedi,
hogy sürgetően kényszeritsük színvallásra
azokat, akik minden okosság és
természetes cél ellenében is ingadoznak
elhelyezkedésük elhatározásában és ezzel
jövőjük alapjainak megvetésében. A
nagy ellenségek letiprása után pillanatra
sem akaszthat meg kis erők beavatkozása,
amelyeket nagy győzelmek fergetegében
megedződött seregeink könnyedén
elsöpörnek maguk elől.
fl VILAGHABORU.
fl Magyar Távirati Iroda és fiz Est mai táviratai.
A Balkán.
RuHavov ItíiMmigtin
Szófia. Radoszlavov bolgár miniszterelnök
a közeli napokbán
Németországba fog utazni. Utazásának
céljáról félhivatalosan azt
jelentik, hogy Radoszlavov Németországban
tartózkodó attasé-Hát
szándékozik meglátogatni. Politikai
körökben azonban igen nagy mérlegelés
tárgyává teszik Radoszlavov
németországi utazását, melynek
rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítanak.
Bulgária ellen
* a balkáni szláv sziiuetséí.
Genf. A párisi Temps-nek táviratozzák
Szentpétervárról: A balkáni szláv szövetség
sürgősen felszólította Szaszonow
orosz külügyminisztert, hogy az orosz
kormány nevében azonnal követelje Bulgáriától
az antant javaslatainak haladéktalan
elfogadását. Azt kivánja a balkáni
szláv szövetség, hogy a feketetengeri
orosz flottát rendeljék a bolgár-török
határvonal végéhez, s ott orosz csapatokat
szállítsanak partra, azzal az utasítással,
hogy szállják meg a bolgár területeket,
hacsak Szófiában záros határidőn
belül nem fogadják el Szentpétervár követeléseit.
E követelések között legyen
elsősorban az, hogy a bolgár nemzet
népszavazás utján döntse el, melyik hatalmi
csoporthoz, a központi hatalmakhoz,
vagy az ententhez akar-e csatlakozni.
Szerb csapatszállitás
a bolgár határra.
Bukarest. A Duna melletii Turn-Szeverinből
jelentik: Szerbiának a magyar
határ közelében lévő Kordoba nevü helységéből
f. hó 23-án 50,000 főnyi szerb
csapatot szállítottak délre, a szerb-bolgár
határra.
A párisi bolgár követség.
m
Zürich. Párisból jelentik: A párisi
bolgár követség bevonta nemzeti zászlóját.
A követ egy francia újságíró előtt a
következőket mondotta:
— A párisi bolgár követség elutazásáról
még nem határoztak, de a helyzet
olyan, hogy a hirtelen torlódó események
bármely órában aktuálissá tehetik
ezt a kérdést.
A besszarábiai kérdés.
A német terv a román sajtóban.
Brassó. A Brassói Hirlap mint rendkivül
érdekes kombinációt közli a bukaresti
>Moldova< alábbi fejtegetéseit:
A németek előtt három probléma áll
most: Szentpétervár ellen nyomulni, Orosz
ország belsejébe hatolni, vagy a Feketetenger
felé előretörni. De ki tudja, mit
csinálnak majd a németek? Ennek dadacára
bátorságot veszünk magunknak,
hogy a helyzet mérlegelésével a következőkre
hívjuk fel a figyelmet:
Lehetséges, hogy a németek a Düna—
Pripet-mocsarak közti területen defenzívában
maradnak és 30—35 divízióval
előretörnek a Fekete-tenger felé. Ez a
hadművelet két nagy problémát oldana
meg.
1-ször: Érintkezésbe jutnának Konstantinápoly
lyal; 2-szor: megkísérelhetnék
a benyomulást az angol koloniák szivébe,
Egyptomba. — Ezeknek a terveknek a
kivitele Romániát közvetlenül érinti. Ezekben
van a megoldási lehetősége Besszarábia
felszabadítása kérdésének is.
A tények ereje és a sors keze — irja
a Moldova — súlyosabb, mint az embernek
ügyessége és Romániának teljesítenie
kell majd történelmi feladatát.
A Költözködő oroszok.
Bukarest. Legjobban jellemzi, hogy
maguk az oroszok mennyire nem biznak
wolhyniai és galiciai akciójuk sikerében,
755. oldal. ZALAI HKLAP li>15 szeptember 1
az a körülmény, hogy a kiewi kormányzóság
területén levő összes állami hivatalokat
a Moszkván tuli Kazán kormányzóságba
költöztették.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Az elleaség tegnap is
nagy haderő alkalmazásával folytatta arra
irányuló erőfeszítéseit, hogy harcvonalunkat
Nowoalexiniecnél áttörje. A több nap óta folyó
csata az oroszok teljes vereségével ért
véget. Az oroszokat minden olyan ponton,
ahol valamely lövészárkunkba ideig-óráig benyomultak,
odasiető tartalékjaink az ellenség
nagy veszteségei közt Ozték újra ki. Még tegnap
délután és este is tízszer megismételt
orosz támadás omlott össze. Nowoalexintől
délre Zaloscetöi keletre szé\'lótt akadályainkon
át állásainkba behatolt orosz csapatokat
elfogtuk. Az Ikwa—Styr vonalon az ellenség
tevékenysége megbénult. Keletgaliciában csend
uralkodik. A Litvániában küzdő osztrák-magyar
csapatok az ellenséget Krasszynnái a
felső Scára keleti partjára vetették vissza.
Olasz hadszintér. Az olaszok tevékenysége
tegnap arra szorítkozott, hogy a görzi vörös
kereszt kórházat, melynek rendeltetését meszszire
látható genfi lobogó jelezte, heves tüz
alá fogták. Az olasz tüzérség az erre a kórházra
intézett tüzeléssel ötször telibe talált,
még pedig az egyik gránát a műtő-terembe
csapott be, további ötvenhárom lövedék az
épület közvetlen szomszédságába ütött. Katonai
célja ennek a népjogellenes cselekedetnek
nem volt, mert ott csapatok sem közel,
sem távol nem voltak.
% Délkeleti hadszintér; Nincs újság.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin, A nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: A hónapok óta előkészített
francia és angol offenziva folyamán
megindult harcok az arcvonal nagyobbik részén
tovább folytak anélkül, hogy a támadókat
céljukhoz emlitésreinéltó mértékben közelebb
hozták volna. A tengerparton angol hajók
is megkísérelték, hogy tüzelésükkel, amelyet
főleg Seebrüggére irányítottak, harcba
avatkozzanak, sikerük nem volt. Egy hajó
elsülyedése és két másik \' megsérülése után
visszavonultak. Az Ypern-szakaszon az ellenség
nagy veszteségeket szenvedett, de előnyöket
nem vívott ki. Folyamatban levö ellentámadásunk
sikeresen halad előre. Az egykori
Souchez falu romjait önként kiürítettük.
Számos más támadást ezen az arcvonalon
kénnyü szerjel vertünk vissza, sok helyen az
ellenségnek igen súlyos vesztessége mellett.
Neuvilletól északra a fötámadást kellett kivédenie.
Itt több mint 1200 embert, köztük egy
angol dandájparancsnokot és több tisztet
foglyul ejtettünk és tiz géppuskát zsákmányoltunk.
Különösen heves volt a harc a
Mourmellon Le Orandtól északra és közvetlenül
az Argonneoktól nyugatra. Itt derék
csapataink a legnagyobb veszteséget okozták
az ellenségnek. Több mint 3750 francia, köztük
39 tiszt esett fogságba.
Keleti hadszintér: Vilejkától keletre az
oroszok ujabb támadásait visszautasítottuk.
Vilejkától nyugatra heves harc folyik- Smergon
és Vlsnev közt a harc még tart. Saberesinátót
északnyugatra támadásunk az oroszokat
Bercslna mögé vetette vissza. 900 oroszt
elfogtunk és 7 géppuskái zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja.
Az ellenséget még hátrább szorítottuk. Mackensen
tábornagy hadcsoportja. A helyzet
változatlan. •
Délkeleti hadszintér: A néniét csapatoknál
jelentós esemény nem történt.
A miniszteretnökseg sajtóosztálya.
Viszik a rezet.
A háztartási fémtárgyak rekoírálása.
Páratlan az az erőfeszítés, amellyel a monarchia
és Németország fölkészül a teljes
győzelemre. Most a réz és más \'hadi-fémeknek
korlátlan mennyiségben való biztosítására
történnek olyan intézkedések, amelyek a
bányák és gyárak állandó, megfeszített termelésén
fölül is időtlen időkig biztosítsák a
hadicélokat.
A hivatalos lap tegnapi számában rendelet
jelent meg arról, hogy a háztartásokban található
hadifémekből álló tárgyakat rekvirálni
fogják. Az önkéntes adakozásokból már igen
nagy mennyiség — több waggonnyl hadifémtárgy
— került Nagykanizsáról és Zalamegyéből,
azonban itt a lakósságnál óriási
mennyiségben találhatók még ezekből a hadifémekből
készült tárgyak. Nagykanizsán különösen
az alumínium és rézeszközökböl vau
igen nagy készlet, a vidék pedig tombak
tárgyakat tud Igen nagy mennyiségben beszolgáltatni.
Az összeszedett tárgyakat beolvasztják
és a masszákat hadimühelyekben
dolgozzák fel. Az elrekvirált tárgyak helyett
más anyagból való tárgyakat, vagy pénzbeli
ellenértéket adnak. A nagyfontosságú honvédelmi
miniszteri renchHet részletes ismertetése
a következő:
A rendelet a háztartásokban használatos
fémtárgyaknak, főként edényeknek, egyszerű
asztali készleteknek, mosó- és főzőüstök,
tűzhelyekbe beépített vízmelegítők csapokkal
együtt, fürdőkádak, fazekak, lábosok, egyszerű
gyertyatartók, vasalók, sárgaréztáncok,
bútorlábak, rézkilincsek, zárpajzsok stb. hadicélokra
való Igénybevétele iránt intézkedik.
Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy a
hadsereg fémszQkségletét bármilyen hosszú
háború esetére is biztosítsa. Köztudomásu
tény az, hogy ellenségeink bizton számítottak
arra, hogy bennünket és szövetségeseinket a
világpiactól elvágva a háború folytatásához
szükséges lontos nyersanyagok, fóként a
fémek tekintetében kiéheztetnek. Ellenségeinket
ezen a téren is keserves csalódás éri.
Most már megállapítható, hogy azok a szerves
intézkedések, melyeket a kormány a
fémszükséglet biztosítása végett tett s amely
intézkedéseknek egy programm szerint végrehajtott
pontja a most kiadott rendelet is, a
hadsereg fémszükségletét beláthatatlan időre
képesek biztosítani. Hogy a kormány megóvja
a közönséget az ezzel a rendelettel járó
esetleges kellemetter^jégektöl, gondoskodott
arról, hogy a hadi célokra igénybe vett fémedények
zománcedénnyel, ónozott vasedénnyel
s más hasonlókkal lehetőleg teljesen pótolhatók
legyenek s hogy a fémtárgyak bevonása
következtében beálló kereslet az árakat
fel ne szöktesse, egyidejűleg a csiszolt, zománcolt
es ónozott vaslemezedények, öntöttvas
edények és vas mosóüstök legmagasabb
árát is megállapította. Az az ár, amit a hadi
célokra igénybevett fémtárgyakért fizetni fognak,
szakértők véleménye szerint is méltányos,
de minden esetben legalább is akkora, hogy
pótló tárgyak beszerzését lehetővé teszi.
Az igénybevétel csupán a vörösrézből és
nikkelből és a vörösréz ötvözeteiből (sárgaréz,
tombak, bronz) készült tárgyakra terjed
ki. Az igénybevett tárgyakat bejelenteni nem
kell és beszolgáltatásuk csak folyó évi november
hó 30. után fog külön elrendeltetni,
ezen Időpontig azok birtokosaik használatában
maradnak. A rendelet kibocsátása és az
igénybevett tárgyak beszolgáltatása közt tehát
két hónapnál hosszabb idóköz van. Ezen
időköz arra szolgál, hogy mindenkinek kellő
ideje legyen a hivatalos rekvirálással járó
alkalmatlanságoktól szabadulni. Hogy ugyanis
a hivatalos rekvizició ugy az azt végző bizottságoknak,
mint a nagyközönségnek megkönnyítessék,
a honvédelmi miniszter megbízta
a Magyar Szent Korona Országainak
Fémközpontja Készvénytársaságot (Budapest,
V. Nádor-u. 5.), amely vállalat nem nyerészkedésre
alakult, hanem a hadsereg részére
szükséges fémek bevásárlásában a hadvezetőségnek
kereskedelmi szervezete, hogy az
igénybevett fémtárgyak összevásárlására egy
az ország minden részébe szétágazó kereskedő
szervezetet létesítsen. A Fémközpont
n.cgbizottjai, leginkább vaskereikedók, jogosítva
vannak az igénybtvett tárgyakat szintén
minden nyerészkedés kizárásával hatóságilag
megállapított árakon összevásárolni s azokat
a hadvezetőség céljaira a Fémközpontnak
adják át.
November 30-ig az is szabadságában áll
mindenkinek, hogy fémtárgyait akár a .Fémet
á hadseregnek" akár a „Vasmozsarat rézmozsárért*
név alatt működő hazalias fémgyűjtés
céljaira felajánlja. November 30. után
azonban el fog rendeltetni az összes igénybevett
fémtárgyak kötelező beszolgáltatása. A
rekvirálást e célra alakitolt bizottságok bonyolítják
le. A hadi célokra igénybevett fémtárgyakat
beszolgáltatásuk elrendelése után
ezekhez a bizottságokhoz keli beszállítani,
kívánatos tehát, hogy az esetleges bajok elkerülése
végett fémtárgyait mindenki saját
érdekében kellő időben vastárgyakkal pótolja.
Ha azonban ez a pótlás a beszolgáltatás
idejéig meg nem történt s birtokosa a beszolgáltatandó
tárgyat egyáltalán nem nélkülözheti,
az ily tárgyat a beszolgáltatásra kitűzött
első időpontban sem kell beszállítani :
azonban a tárgyak birtokosa köteles azokat
személyesen vagy megbízott utján az átvételi
bizottságnak bejelenteni. A bizottság azután
mérlegelve a körülményeket a nélkülözhetetlenség
és a pótlás nehézségének mértékéhez
képest rövidebb vagy hosszabb határidőt tüz
ki a tárgyak beszállítására.
Az intézkedés egész szerkezete alkalmazkodni
kíván az életviszonyokhoz s az állam
szükségletét oly módon kívánja kielégíteni,
hogy a közönség érdeke lehetőleg megkíméltessék.
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉK t mert csakis a
Kazinczy <Vaauti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műórás éés látszerész uj üzlete, ahol kltönö
hadiemlék-órák is kaphatók. Hlbáa
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kljavit. —
. I M U V V . T R A R X Mindenes
felvétetik
Gutenberg nyomdában
Nagykanizsa Cseníert-ut 7.
• \'->\'5. szeptember 27. 3 oldal.
HIREK.
fl Vőrősfélbotd-blzottság köszönete a
Jóléti Irodának. A nagykanizsai Központi
Jóléli Jroda a Vörösfélhold magyarországi
támogatására alakult országos bizottságtól az
alábbi sorokat kapta :
398 korona 17 fillér gyűjtésükért íogad •
ják a Vörös Félhold támogatása által Törökországgal
fennálló politikai és gazdasági
kapcsolataink szorosabbra fűzését is célzó
Országos Bizottságunk hálás köszönetét.
Kiváló nagyrabecsülésünk kifejezése mellett,
vagyunk hazafias üdvözlettel
gróf Khuen-Héderváry Károly.
Fölmentésre ajánlott köztisztviselők. Zalaegerszegről
irja tudósitónk: A belügyminisztertől
ma rendelet érkezett Zalavármegye
alispánjához, akinek figyelmét fölhívja arra,
hogy a tisztviselők katonai szolgálat alóli
fölmentése tárgyában teendő előterjesztéseiknél
az idősebb korosztályú tisztviselők föltétlen
előnyben részesitendók a fiatalabb korosztályuakkal
szemben, nehogy sz a különös
állapot álljon be, hogy mig az életerős daliák
Itthon nélkOlözhetetlenkednek, — törődött
Öregek kerüljenek a frontra.
fl kiskanizsai koleragyanus esetek. Legutóbbi
lapszámunkban közöltük, hogy Kiskanizsán
szombat reggel két koleragyanus
esetet talált dr. Ooda Lipót rendőrorvos,
mire olt az összes előirt óvrendszabályokat
foganatosították. A Rozmaring-utca 50. számu
házban koleragyanus körülmények között
meghalt Kálmán Jánosné szül. Szever Juli
napszámosnö holttestét tegnap, vasárnap
kora reggel boncolták fel dr. Rátz Kálmán
és dr. Ooda Lipót rendőrorvosok. A boncolással
nem állapilollak meg semmit, mert
annak kizárólagos célja az volt, hogy a
halott bélrészeiból vizsgálati anyagot vegyenek
, amit nyomban elküldöttek a pozsonyi
bakteorológiai intézethez górcsövi megvizsgálás
végeit. A pozsonyi intézet jelentéseig
fentartják a Rozgonyi-utca 50. számu házra
elrendelt zárlatot, melynek foganatosítására
a 20. honvédgyalogezred parancsnoksága 20
fegyveres katonát bocsátott a városi hatóság
rendelkezésére. — A szintén koleragyanusnak
jelzett Gréfll Péter 45 éves gazda az ugyancsak
zár alá vett Szepetneki-utca 22. számu
házban tegnap délelőtt 10 órakor meghalt.
De még haldia előtt minden kétségen felül
megállapították, hogy betegsége vérhas volt.
Ezzel az esettel szemben tehát beszüntették
a koleraóvintézkedéseket, melyek közül csupán
a Szepetneki-utca 22. számu ház zár
alá helyezését tartották továbbra is fenn,
amiatt, mert a vérhas is fertőző, ragályos
betegség. — Ez esetek után a rendőrkapitányság
újból szigorúan elrendelte a vendéglőkre
és korcsmákra s más hasonló helyekre a
köztisztasági szabályok pontos betartását, a
város összes házaira nézve pedig az udvarok
tisztántartását, szemétdombok dezínficlálását
stbit, amit szigorúan fognak ellenőrizni.
Egy renltenskedő Magyar-utcai gazda
megbüntetése. Igazán példa gyanánt szolgáló
rendőrbirósági ítéletet hozott ma délelőtt
dr. Krátky István rendőrfőkapitányhelyettes,
A közerő kirendeléséről szóló ismeretes kormányrendelet
alapján többek közölt* egy
Magyar-utcai gazdát is felhívott nemrég a
rengőrkapitányság, hogy lovaival megfelelő
bérösszegért szántsa fel egy másik ^azda
földjét, kinek lovait a katonaság elrekvirálta.
A Magyar-utcai polgártárs ismételten megtagadta
ezen nemcsak erkölcsi, hanem törvényes
kötelességének teljesítését, mire a
megfelelő kihágási eljárást indították ellene,
mely a háborúra szóló kivételes intézkedéseket
elrendelő törvény alapján 2 havi elzárással
és 600 korona pénzbüntetéssel büntethető.
A rendőrbiró tehát még engedékeny
volt, midőn az emiitett törvény 9. §-a értelmében
bűnösnek kimondott Magy.ir-utcai hazafit
mindössze 5 napi elzárásra és 100 korona
pénzbüntetésre Ítélte. Az Ítélet jogerős.
fl badl árvák. A belügyminiszter a mult
év őszén igen humánus rendeletet intézett az
árvaszékekhez. A rendelet lényege az volt,
hogy a háborúban életüket vesztett katonák
árvái lehetőleg családi körben nevelkedjenek.
A gyámhatóságok átértették a rendelet nemes
szándékát és mint jelentéseikből kitűnik,
eredménnyel oldották meg feladatukat. Ez
természetesen csak ugy volt lehetséges, hogy
a magyar társadalomban hatalmas segítőtársra
akadtak. Közel tizennégyezer hadiárváról tud
a statisztika s ezek legnagyobb része családi
körben nevelkedik s csak két percent jutott
az állami gyermekmenhelyre. A többi árva az
elveszett otthon helyett — uj otthont kapott.
Tanévnyitás a kanizsai elemi iskolákban.
A nagykanizsai állami elemi iskolák I.
és II. igazgatói körzeteiben a tanulók beírása,
osztályonkint való elosztása, a tantermek
berendezése megtörtént. Beiratkozott
közel másfélezer tanuló. Az iskolai évet holnapután,
szerdán, szeptember hó 29-én teggel
9 órakor istentisztelettel nyitják meg. A tanulók
a városházán levő tantermekbe (jó idő
esetén a városház udvarán) gyülekeznek reggel
félkilenc órára. Istentisztelet után az
osztálytanítók abba a helyiségbe vezetik a
tanulókat, ahova majd járulok kell.
Oyászrovat. Az «lmult héten elhunytak
Nagykanizsán : Simon Pál napszámos 29 éves,
Takács Józsel 5 hónapos. Szabó Mária 2
éves, Seffer Mária 7 éves, Oerencsér Margit
1 hónapos, Bősze Anna 9 éves, Vas Ferenc
6 hónapos, Türk Benedek 80 éves, Mühlfelt
Károlyné szül. Kleszter Mária 56 éves és
Szummer Tivadar 4 hónapos.
fl nyersbőr vásárlására feljogosított
zalamegyei kereskedők. Tudvalevőleg egy
legutóbbi kormányrendelet beszüntette a
nyersbőrökkel való szabad kereskedelmet. A
kereskedelmi miniszter most 92 céget jelölt
ki az országban, amelyek kizárólagos nyesrbőrvásárlási
jogosultsággal bírnak. A rendelet
a nyers marha és lóbörökre vonatkozik. A
92 kijelölt cég közül Zalamegyére mindössze
három estk és pedig Nagykanizsán a Rotschild
Samu és Strém Bernát és fia cég.
Zalaegerszegen pedig a Deutsch Manó és
fia bőrkereskedő cég.
Bodega megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő csemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesitett, ahol igen olcsón (1 Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1\'20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehfltött söj,
bor és ásványvíz.
fl polgárőri szolgálat Ma, hétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni :
Sinkó Károly, Hirsch Oszkár, Sldó Lajos,
Borbély József, Horváth László, Kovács György,
Allesch József, Gurnilár Kálmán, Tóth Ferenc.
Ofenbeck Károly, Egry Gyula, Halász Ödön,
Büki Sándor, Pint József, Kulcsár Boldizsár,
Orbán János, Vellák Lajos, Gödinek József,
Naponta előadás
I I M A M I \' M MOZGÓKÉP-PALOTA U r á n i a Roifonyl-ut 4. Telefon 2W
Szeptember27,2$-án, hétfőn és kedden A QIGERLI rendkivül szellemes vigjáték 3 felvonásban
Az aviatikus, vigjáték. A hydróautó,
természeteredeti kép. Loltika csinyjel,
rendkívül humoros. A sors keze amerikai
dráma. Harc a leopárdal, dráma az
amerikai őserdők világából.
Szardán és csütörtökön,
SZÉP KATHLYNA KALANJAI V. rész
Klöad*»ok hétköznapokon 6 ét 9 órakor,
vasár- é« ünnepnapon 3, 5, 7, 9 órakor.
Szabadalmazott és törvényesen védett
I n » r r
s= »Rntlspora-Vita« =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antlspora-Vlta\'
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög áltat hazánkban állandóan
fenyegeted búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= nélkülözhetetlen. —
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
SCHWARZ * TflUBER
M I j t i r c k i M k I i D j l i i i n á i .
Felelős szerkesztő: Q f l r t l a r l á t v á n .
Tisztelettel értesíteni a nagyérdemű hölgyközönséget,
hogy bécsi utamról már
visszatértem s alkalmam volt a legdivatosabb,
legelegánsabb
olcsó áron beszerezni. — A legszebb
nagy választékban; —
raktáron gyönyörű
13
kalapokat
nfl kalapok
legdivatosabb fátyolok.
Gyermekkalapok már 3 - 4 koronáért
kaphatók, felnőtteknek pedig már
8 koronától feljebb. Gyászkalapokban
és divatos szőrmekalapokban, valamint
menyasszonyi fátyolokban és
koszorúkban állandóan nagy raktár.
KDMen felblvom o t. bölivközönség
figyelmét nőrmeniu oltóimra.: Elvállalok
szűnne sapka, boa és mád átalakításokat
; a legszebb kivitelben. =====
Tisztelettel ROTH LAURA
* nntkáX IlllU. nöl-dlvatkalap üzlete.
757. oldal. ZALAI HKLAP li>15 szeptember 1
R . ^ I A m- -
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levö
fehérnemű raktárom
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem.
Raktáron tartok May éa \\
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnem fleket. ::
== A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GoIdberíeNlé.
Nagykanizsa, Eötvfls-tér 1. sz.
Balaton Tes\'vérck átellenében.
MEQH9DIT2TfUKl
* a V 1 L Á Q 2 T !
festő vállalata
lfD5ykflnlzsfl.MDiyor-u.Z3
^ísrtifl
Vezérképviselet:
GŐTÉMÉIGITOMBA: UHUII81
i Ö v e p l a ö
honi S kDIffildl faerezés
múNóny otdnzotik f ú t é i t
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás ét fényezés.
Művészi s z i n é r z é k f l n k
magasan fejlett Izlésflnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11
L CL* CL** JT* cv* ÉTÖ \'
GUTENBERG NYOMDA
€ W
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7.
W
Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a h*adéhriaH«n**nil Uiriowfcrfg-nyomda Mint es CJoIdberger) Nagyh«nl*sa.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 28. kedd 220. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
c \' O \' . M t f t * * \' Ar«fc. Hetyton házbos borítva I bóra I K.
kflvc* ti*«- 6 Miér Vldckra, postAn . . I hóra 1-90 K.
Sputlfr v> i"Oat4« >\'c^Allupliutl *r«< txcriat.
Alapította:
Dr. H A J D U GYULA.
Kiadóhivatal: Oolanbem-njromda CMng»ry-«t 7. uáa
Ttlrfon; 41. Kiadóhivatal 41.
A tizennyolc évesek.
Uj plakát jelenik meg holnap reggel
a kanizsai utcasarkokon. Hivja a tizennyolc
éveseket katonai fzolgálatra, hivja
azokat, akik még alig nőttek ki a játékból,
akik még áhítják az apai kéz szerető
simogatását, az édesanya becéző
csókját és akiknek még szükségük van
az apa kormányzó szemére, az anya
intő szavára.
A tizennyolc évesek el fognak menni
és sok millió szívnek a forró óhajtása
kiséri őke>: bár ne kerülne rájuk a >or,
bár ne kellene nekik is oda állniok,
ahol a halál és a dicsőség terem, hisz
nekik korai még mind a kettő, a halál
is, a dicsőség is. Sajnos, az események
nem a mi kívánságainkhoz igazodnak
és el kell készülnünk arra, hogy nem
múlik el tőlünk ez a keserű megpróbáltatás
sem, hogy a gyerekkor határán
még alig tul levő fiaink vére is szük-
•éges lesz a végső döntéshez, a forrón
óhajtott végső célnak — a tartós békének
— kivívásához.
A gyerek-ifjak tehát el fognak menni.
Es ezzel az áldozat, amelyet Magyarország
népének most hoznia kell, oly
óriásivá nő, hog/ ehhez hasonlót hiába
keresünk a történelemben. A negyvennyolcadik!
szabadságharc krónikásai és
megéneklői megragadó képeket rajzoltak
nekünk a nép akkori csodás áldozatairól.
Regélnek a deresfejü apáról és
pelyhedző állu fiáról, akik együ\'t küzdöttek
és vérzettek a szabadság zászlaja
alatt; azután a siheder diákról, aki
sutba dobván a könvvet, kardot ragadott
; meg a szerelmes ifjúról, aki sebtiben
megtartott esküvőjéről a harctérre
sietett; a földmivelőről, aki a barázda
közepén hagyta ekéjét; az iparosról,
aki letette bőrkötényét és egyenruhát
öltött; az anyáról, aki öt elesett fia után
elküldte a hatodikat is győzni vtgy
meghalni. Csupa megkapó, szivbemarkoló
eset. De mégis: akkor a nemzetnek
és népnek aránylag csak csekély
töredéke fogott fegyvert, hiszen az akkori
hadászati technika még nem ismerte
az egész nép f.\'gyverbe állítását;
ellenben most valóra vált az akkori
\\idők jelszava; mindnyájunknak el kell
menni. Es íyni akkor szórványos eset
volt, az mo^t mint tömegjelenség lép
föl: tízezrével lesz most a harcmezőn
egy-et?y családból az apa és fiu; sok,
sok ezer siheder gyerek váltja föl a
könyvet, az eke-szarvát, a kalapácsot a
fegyverrel; sok, sok ezer anya bocsátja
útnak vonagló szívvel kedves magzatát,
aki még nem is régen játszotta körülötte
bohókás gyerekjátékait; sok, SOK
ezer családi fészek üresedik ;neg végképen
: el mrgy a „nagy" után a „kicsi"
is, talán mindörökre . . .
A példátlan nagy áldozatok ideje ez.
Es ha erről beszélünk, \'nem azzal a
szándékkal tesszük, hogy élesszük tömérdek
apai és anyagi szivnek a fájdalmát.
Oh nem. Hisz a szivek már nem
húsból vannak, vassá szilárdultak az
az iszonyú kemény elhatározástól, hogy
ennek most igy kell lenni, mert nem
lehet máskép, tehát ezt viselni kell haszontalan
gyöngesség és ingadozás nélkül,
hiábavaló sopánkodás nélkül.
A Szivek birják a megpróbáltatásokat
. . .
I
- - - - - fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai.
integritását. Azután pedig azzal megyünk,
aki biztosit bennünket abban, hogy
háboru után az összes görögök egy
hazában egyesülten élnek. Egyebet nem
kivánunk.
A román király
Szerbia elleni akciónkról
Lugano. A Corriere della Sera Bukarestből
feltűnést keltő tudósítást közöl,
mely Ptrüinúnd román királynak az
osztrak-magyar és német—szerb háborúról
és Románia álláspontjáról szóló
állítólagos nyilatkozatát közli. E kijelentések
a következők:
— Németországnak és Ausztria-Magyarországnak
Szerbia elleni hadműveletei
a Dunavonal megszállására irányulnak,
melynek nyilvánvaló célja a Konstantinápollyal
való összeköttetés biztositása.
Románia közbelépésére egyelőre
nincs ok, de megváltozhat ez
• helyzet sz esetben, ha antautcsapstok
lépnek a Balkánra. Románia
minden körülmények között érdekelnek
megfelelően fog eljárni.
Wolhyniában
teljesen letörtek az oroszok.
Sajtóhadisz411ás. Az oroszoknak az
utóbbi hetekben Wolhyniában követett
taktikája: szüntelen meg nem álló támadásokkal
kifáraszta i csapataink ellenálló
erejét, — teljesen kudarcot vallott.
A mi csapataink kimerülése helyett a
támadó oroszok merültek ki és tegnap
óta minden további akcióra képtelenül
az egész wolhyniai fronton rohamos
visszavonulásban vannak. A legutóbbi
orosz jelentések Luck visszahódltásáról
szóltak. A valóság az, ho y Luck érődéit
csapataink egy percre se engedték
át az oroszoknak és tegnap óta a város
is megint zavartalanul birtokunkban van.
Intantseregek a Balkánon.
Megszállják Macedóniát.
Szófia. A négyes antant szófiai
követei ma hivatalosan bejelentették
Radoszlavov miniszterelnöknek,
hogy az albán és görög (Szaloniki,
Kavala, Orphani stb.) partokon
150,000 főnyi sereget szállítanak
partra Macedónia megszállása végett.
Görögországot uszítják.
Athén. A „Hestia" cimü lap jelenti:
Az antanthatalmak athéni megbízottjai
felajánlották Görögországnak, hogy ha
Szerbia segítségére siet, ugy akciójában
15o,ooo főnyi angol, francia és olasz
hadsereg támogatására számíthat.
Olaszok Szalonikiben.
Chiassó. Az olasz hadvezetőség
legközelebb csapatokat szállít Szalonikibe,
hogy a Macedónia megszállásáraodarendelt
angol és francia
csapatok kihajózását fedezzék.
Az antantkormányok remélik, hogy
Görögország nem fog akadályokat
gördíteni e tervek elé.
A göiög hajók hazarendelése.
Basel. Marsellleből jelentik, hogy • a
Földközi tengeren lévő összes göröR
kereskedelmi hajókat táviratilag hazarendelték.
A kereskedelmi hajók a hadügyi
kormány rendelkezése alá lesznek
vonva.
Venizelesz programmja:
az összes görögök egyesítése
Bukarest. A Patris cimü görög lap,
amely a Venizelisták legtekintélyesebb
lapjai közé tartozik, irja a következőket:
— A hatalmak melyik csopotjával
menjünk ? A négyes szövetséggel, vagy
a központi hatalmakkal ? A mi első kötelességünk
az, hogy biztosítsuk hazánk
Egy napi fegyverszünetet
kér a pápa.
München. A Münchener Post jelentése
szerint XV. Benedek pápa körirattal
fordult az összes hadviselő hatal-
759. o l d a l . ZALAI HKLAP li>15 szeptember 1
mákhoz, a vallásosság é> az emberiesség
nevében arra kérve azokat, hogy
november elsején, a halottak ünnepén
egy napi fegyverszünetet tartsanak, hogy
ezt a napot az Összes harcoló katonák
az eleseitek emlékének szentelhessék.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Mint Keletgaliciában és
az Ikwa mentén, ugy most a wolhiniai várterületen
is megtört az orosz ellentámadás.
Az ellenség tegnap kivonult Dubnótól északnyugatra
és a Styrszikaszon Li.ck krtrűl elfoglalt
hadállásaiból és kelet felé vonult viszsza.
A Lucktól keletre levó hidfó újra birtokunkban
van. Dubnótól délre levó harcvonalunkon
helyenkint tüzérségi harc és csatározás
folyt.
Olasz hadszintér: A helyzet változatlan. Az
ellenség arra irányuló kísérletét is, hogy a
Monté-Pianon ievó hadállásainkat megközelítse,
visszavertük. A doberdói fensik északi
szélén bersaglierik támadása akadályainkon
omlott össze.
Délkeleti hadszintér: Nincs jelentősebb
esemény.
Ilo/er altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A iiagylöhadisz.állás lelenti:
Nyugati hadszintér; A tengerparton nyugalom
van, csak távol fekvő hajók adtak ic
egyes hatástalan lövéseket Middeikerkr környékére.
Az Ypern-szakaszon az ellenség .
megismételte támadásait. Liliétől délnyugatra
a nagy ellenséges offenzívát ellentámadásokkal
megállítottuk. Az ellenség heves elszigetelt
támadásai Looslól északra, valamint délre
az angolok legsúlyosabb veszteségei mellett
Összeomlottak. Soucliez környékén is, valaminl
Arrasnál is véresen visszavertünk minden
támadást. A toglyok száma 25 tisztre és
2600 főnyi legénységre, a zsákmányolt géppuskák
száma pedig 11 -re emelkedett. Rheims
és az Argoucok között a franciák offenzívája
egyáltalán nem haladt előre. Az ellenség öszszes
támadásai, amelyek a Somme Syssuippesi
országút mentén, valamint Beausejour
Massigestöl északra és az Aisnetöl keletre
különösen hevesek voltak, az ellenség legsúlyosabb
veszteségei mellett megluusultak. A
foglyok száma itt több mint negyven lisztre
és háromezerkilencszáz főnyi Irgénységre
emelkedett. Ellenséges repülők Peronne városára
bombákat dobtak le. Itt két asszonyt
és két gyermeket megöltek és tiz polgárt súlyosan
megsebesítettek.
Keleti hadszintér; Hindenburg tábornagy
hadcsoportja : A rigai tengeröbölben német
repülök megtámadtak orosz hadihajókat, köztük
egy sorhajót. A sorhajón és egy torpedó
romboló találatokat figyeltünk meg. Az orosz
flotta északi irányban sietve eltávozott. A
Dünaburgtól délnyugatra fekvő arcvonalunkon
tegnap az ellenségtől egy további állását
ragadtuk el. Kilenc tisztet és több mint
ezerháromszáz főnyi legénységet elfogtunk és
két géppuskát zsákmányoltunk. Vilejkától
nyugatra folytatjukj támadásunkat. Smorgon
városától délre erős ellenséges ellentámadásokat
visszautasítottuk. Krewó és Wischniew
közt csapataink előrehaladtak. A jobbszárny
és Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja
a Njemen balpartját Schtseherssyg, továbbá
a Serwetsch és a Scara balpartját megtisztították
az ellenségtől. Baranowisczitől keletre
az ellenség kisebb hídfőket még tart. A harc
az egész arcvonalon folyamatban van. Mackensen
tábornagy hadcsoportja. A helyzet
változatlan.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
HIHER.
A Harmadik badlbölctin.
A nemzet ethikai és anyagi erejébe vetett
hit és bizalom megteremtette eddigi gyümölcseit
Kitűnt, hogy Magyarország erőteljes,
ifjú nemzetet zár koszorús hegyeitől övezve
a Duna-Tisza tája közé, a melynek fiai legendás
hősiességgel hordozták meg zászlóikat
a világháború véres harcterein s a dicsőség
koszorújából a nagy nemzetnek kijáró
rész illeti meg Őt.
Példátlan volt azonban a nemzet anyagi
erejének áldozatkészsége is, amellyel a szegé.
iynek hirdetett ország minden fia hazafias
lelkesedéssel vitte aranyait és filléreit a haza
oltárára s a két hadikölcsön páratlan sikerével
lehetővé tette a hadvezetés s az ország háborús
adminisztrációjának minden fennakadás
nélkül történhető erőkifejtését. Az eredmény
meg is mutatta, hogy az áldozatkészség
micsoda politikai és harctéri Sikereket juttatott
a szövetséges központi hatalmak nemzeteinek
s micsoda presztízst szerzett a nagy
magyar névnek.
Győzelmes seregeink messze Oroszország
szivében nyomulnak előre. Elérkezett a nagy
dráma harmadik felvonása, az utolsó erőfeszítés,
amely világrengető győzelmet s ennek
nyomán évszázadokra szóló jólétet biztosit
anyagi és szellemi téren a győztes nemzeteknek,
köztük nem utolsó sorban a megifjodott,
lelkes magyarnak.
Most léhát mindenki a végső eredmény
nagy mámorán csüng s áldozatkészsége acélosabb
mint vaiaha.
Ez a szellem meg fog nyilvánulni bizonnyal
a harmadik hadikölcsönnél is, amelyet a kormány
a közel jövőben fog kibocsátani. A
magyar nemzet hazafias kötelességteljesitésébe
és sokszor kipróbált áldozatkészségébe veteti
hitünkre építve ezúttal is bízunk az uj gazdasági
erőpróba sikerében, hogy niosi, amikor
a nemzet az anyagiakban nem all utolsó
helyen, minden erejével sikra száll a végső
győzelem érdekében.
Meghalt Ihászi Horválb anyakönyvvesetŐ-
Döbbenetes hirt közöltek ma a városházán
az ottjárókkal: Ihászi Horváth István
anyakönyvvezető, aki még ma reggel viruló
egészségben érkezett hivatalába és jókedvvel
végezte dolgát, délelőtt fél 11 órára hirtelen
rosszul lett, s midőn kocsin lakására akarták
szállítani, útközben a kocsiban meghalt Délelőtt
fél 11 órakor kijött hivatalából Ihászi
Horváth és a tanácsi irodába ment, ahol halálsápadtan,
verejtéktől gyöngyöző homlokkal
panaszkodott az ottlévóknek, hogy igen roszszul
érzi magát. Valaki gyorsan odahívta dr.
Qoda Lipót iendórorvost, aki orvosságot irt
fel részére. Az anyakönyvvezető az orvosságtól
pillanatnyilag jobban lett és kocsit\' kért,
hogy hazamehessen magyar-utcai lakására. A
kocsiba melléje ült egy rendőri szolgálatot
végző népfölkelő. Már majdnem lakása ; elé
értek, midőn Ihászi Horváth a kocsiban hirtelen
eszméletét vesztette és néhány másodperc
múlva a népfölkelő karjai közt kilehelte
lelkét. Lakására, a Magyar-utca 55. számú
házba már csak holttestét vitték be. Halálát
kétségtelenül szívszélhűdés okozta. — Az 53
évet élt anyakönyvvezető 1898. évi irilis
14-én kezdte meg működését Nag. ilzsa
város állami anyakönyvi hivatalában, hol még
ma délelőtt Is beirt egy halálesetet az anyakönyvbe,
melybe délután már az ó nevét
jegyezte be Ats József városi tanácsos, aki
további intézkedésig az anyakönyvvezető!
teendőket végezni fogja. Ihászi Hprváth István
érdekes és értékes egyéniségéről legközelebb
Írunk.
Egy 20-as bonvédőrmester vitézségi kitüntetése
a halál után- Nem mindennapi
küldemény érkezett ma a harctérről a nagykanizsai
rendőrkapitánysághoz. Egy elsőosztályu
nagy vitézségi ezüstérem volt a hivatalos
borítékban, melyet a 20. honvédgyalogezred
13, pótzászlóaljának parancsnoksága
küldött, hogy azt a kárpáti harcokban hósi
halált halt Relnwald János őrmester Nagykanizsán,
a Kossuth-tér 3 szám. alatt levö családjának
kézbesítsék. Reinwald János asztalos-
segéd a posthumus kitüntetett, kinek
öreg édesatyja. Reinwald Rezsó nyug. délivasúti
pályaőr lakik a jelzett cinien, kinek
fia dicsőségének ékes bizonyságát, a gyönyörű
érmet átadják. A többit elmondja a
zászlóaljparancsnokságnak költői szárnyalású
kísérő levele, mellyel az érmet a szomorú,
de gyászában is büszke apának küldötték.
A levél szószerlnt igy hangzik;
A vitéz és hősi halált halt Reinwald János
őrmester derék szüleinek, nejének, gyermekeinek
stb. atyafiságának I
Derék és vitéz őrmesterem Reinwald János
az Oroszpatak melletti csatában 1915.
évi április hó 18-án hósi halált halt, magára
vállalván önként olftw Martai— teljesitését,
amely már előbb néhány hőslelkü
emberem vitéz életét oltá ki.
De ő ment, vitte az a lelkesedéstől lángoló
magyar hósi honvéd szive !
Sirassátok meg az életét, de tartsátok
ineg örök időkre büszkén az ő hősi lelkének
a tiszteletét, melynek jilképezöje az a
magas vitézségi kitüntetés, melyet ti fogtok
helyette mint Apostoli királyunk kegyének
jelét büszkén megőrizni !
Schranz s. k. alezredes
ezredparancsnok-
Megbüntetett piaci hiénák. Tegnap és
ma ismét szép számú élelmiszeruzsoraügyet
tárgyait le dr. Krátky István rendőrfőkapitányhelyettes.
Volt a két nap delikvensei között
mészáros, tejpancsoló s mindenfajta élelmiszerdrágitó
piaci uzsorás. — A mészáros,
kinek nevét most még eisö ízben nem írjuk
ki, a mult héten egy fél kg. rostélyost az
skkor érvényben volt 2 korona ár helyett
csak 2 korona 80 fillérért volt hajlandó adni,
midőn pedig vevője a maximális árakra figyelmeztette,
azt harsogta a vevő fülébe, hogy
a polgármester és a rendőrkapitány parancsoljon
a sajátjából. A legénykedő mészáros
40 koronát fizetett telhetetlanségeért és a
rosszul sikerült piaci szónoklatért. — Két
somogyszentmiklósi tejpancsolót örökre leszoktatott
kémiai kísérletezéseikről a főkapitányhelyettes.
Miután a keszthelyi vegyviisgáló
intézet megállapította, hogy vízzel feleresztett
tejet akartak eladni, a rendőrbiró
mindkettőt 5 napi elzárásra és 100 korona
pénzbüntetésre itélte. Az 5 napi szabadságvesztés
ugyancsak 100 koronával megváltható
s igy, ha a két kitünó szentmiklósi tejgyáros
nem óhajt 5 napot ülni, ugy fejenkint 200
koronát fognak tiz^ni büntetés gyanánt Remélhetőleg
ezt a példás büntetést a legszé-
1915. szeptember 28 ZALAI HlWuA^ 3 otdat
lesebb körben tudomásul lógják venni egész
Somogysxentmíklóson, Kiskanizsán, Bagolán
és a többi környékbeli helyeken, ahonnét a
mi notórius tejpancsolóink származnak. A
felsoroltakon kivQl egész csomó 30—40 koronás
pénzbüntetést kirótt még a rendórbiró
a kanizsai piac háborús hiénáira.
fiz ipariskolai tanitók drágasági pótléka
— másutt A városi képviselőtestület
közgyűlésén a városi alkalmazottak drágasági
póttékagyéről vitatkoztak a városatyák.
Meghányták-vetették a kérdést alaposan.
Csak arról esett némileg eltérő nézetnyílvánitás
itt amott, hogy az államilag segélyezett
községi ipariskola Unitólt részesitsék-e drágasági
pótlékb-n. Nos a közgyűlés határozata
oda lyukadt ki, hogy .bár ez az alkalmaztatásuk
csak mellékfoglalkozás", — .az ipariskolai
tanitók szintén drágasági pótlékban
részesitendök. De nehogy véletlenül azzal
rágalmazzon meg bennünket a jámbor olvasó,
hogy ez a határozat Nagykanizsán gazdagította
a városi képviselőtestület protocullumának
okos és hun.ánus feljegyzéseit. Ilyesmihez
itt még nincs talaj. Abban a városban, hot
ezt a határozatot hozta a képviselőtestület,
a tanitók értékét más mértékkel mérik, mint
nálunk. Mert nálunk nem történt egyéb, mint
hogy ugyanakkor, mikor a városi tisztviselők
drágasági pótlékát megszavazta a város, —
elvonta az Ipariskolai tanitók munkával kiérdemelt
csekély díjazását; azonban a do ut
des elvénél fogva adott nekik ezzel az elvonással
szemben — közigazgatási ingyen munkát.
Ez Is valami! Majd Szájas Gáspár városatya
egy közelebbi közgyűlésen a város hálája
és elismeréseképpen jegyzőkönyvi megrovást
fog proponálni azon tanitók részére,
kik ezt az ingyen munkát az esti 6 órától
reggelig tartó üres idejűkben nem végezték.
Ki hinné, hogy Újpest és Nagykanizsa ilyen
mérhetetlen távolságra vannak egymástól.
fi sátoros ünnepek Nagykanizsán. Az
izr. templomban a sátoros ünnepek utolsó
napjai alkalmából at istenliszteletek a következő
sorrendben lesznek megtartva :V F. hó
29-én, szerdán reggel fél 7 órakor sachrisz
és ezt követóltg inuszaf ima; délután fél 6
órakor esti ima; 30-án, csütörtökön reggel
7 órakor sachrisz ima, fél 8 órakor első
muszaf ima, a halottak lelkiüdvéért való imával
(házkára), d. e. 10 órakor második muszaf
.ima, szintén a halottak lelkiüdvéért való imával,
d. u. fél 4 órakor mincha ima, fél 6
órakor (Szímchász-Tora) esti ima; pénteken,
október l-én reggel 7 órakor sachrisz ima,
d. e. 10 órakor inuszaf ima, d. u. fél 6 órakor
esti ima. - A hitközségi elöljáróság ez
uton is figyelmezteti a t. templomlátogató
közönséget, hogy a szokott templomi rend
Szimchasztorakor is szigorúan betartandó.
Mindenki belépti jegy nélkül is bemehet
ezúttal a templomba, azonban a földszintre,
csakis férfiak, a karzatokra pedig csak nők.
Leánygyermekek csakis a karzatokon foglalhatnak
helyet, fiúgyermekek a földszinten.
Hat éven aluli gyermekek azonban nem bocsáttatnak
be a templomba.
fl Nagykanizsai Tárházak r. t háborús
jótékonysága. A Központi Jóléti Iroda ez
uton is hálás köszönetét nyilvánítja a Nagykanizsai
Tárházak részvénytársaság Igazgatóságának
azon nemes adományért, amellyel a
részvénytársaság zárlata alkalmából a vak
katonák javára 200 koronát, az elesett katonák
özvegyei és árvái javára 200 koronát és
a kanizsai hősök síremléke javára 100 kor.
összesen 500 koronát, adományozni >kegyes
volt.
Bömbölő Piku Ismét .munkában". Közöltük
a minap, hogy tehir Miklós, a nagykanizsai
20. honvédgyalogezrednek Bömbölő
Piku néven ismert jeles katonája, aki szökéseivel
már valóságos rekordot teremtett,
nemrég ismét megszökött ezredétől. A már a
harctérről is hazaszökött Bömbölő Piku legújabb
esetéről most az alábbi részleteket közlik
velünk: Amikor már harmadszor fogták meg
az alsólendvai csendőrök és hozták vissza
ezredéhez, a pozsonyi hadbíróság f. év Júniusában
17 havi börtönbüntetésre Ítélte. Midőn
az ítélet után ismét megszökött és
Petesházán elfogva újból behozták Kanizsára,
itt a 20. honvédezred parancsnoksága beosztotta
őt a legelső menetszázadba és a harctérre
küldte. Ott csakhamar megsebesült Fehér
Miklós és visszakerült Kanizsára. Alig
várta azonban, hogy kissé összeszedje magát
és ötödször is megszökött. Mint előre
biztosra jeleztük, egyenesen a faluja tájára
ment ismét s azóta ar.nak vidékén bujkál.
Atsólendváról Írják, hogy Bömbölő Piku
mindjárt megérkezése után „munkához" is látott,
amennyiben szombaton éjjel Hármasmalomban
egy házba betört s pénzt vitt el.
Akik látták, azt mondják, hogy katonaruhában,
de civil télikabátban van s oldalfegyverrel
is el van látva. Nappal nem igen mer
mutatkozni, csak éjjelre búvik elő valamely
erdei rejtekhelyéről, vagy lakatlan ház padlásáról.
Az alsólendvai csendőrség és a környékbeli
csendőrőrsök éjjelt és nappalt egybevetve
nyomoznak utána, de eddig még
nem sikerűit elfogni.
Oyilkos unoka. Tapolcáról jelentik: Borzalmas
gyilkosság tartja nagy izgalomban a
szomszéd Gyulakeszi község lakosságát. A
házában levő kútban halva találták Kozma
Viktorné 75 éves öregasszonyt, tején és
mellén a küleröszak nyomaival, amely kizárni
látszott az öngyilkosságul. A nyomozás megállapította,
hogy az asszonyt először meggyilkolták
és csak azután dobták a kútba.
Ugyancsak a nyomozás megállapította, hogy
a tettes az elhunytnak 22 éves unokája,
Horváth József volt. A gyilkosság oka az
ilyenkor szokásos családi perpatvar. A gyilkost
a tapolcai járásbíróság őrizet alá vette.
A helyszínére tegnap szállt ki a zalaegerszegi
kir. törvényszék vizsgálóbírója, aki a meggyilkolt
öregasszony holttestét felboncoltatta,
a gyilkos unokát pedig a zalaegerszegi kir.
ügyészségi fogházba szállíttatta.
Főgimnázium, főreáliskola és női kereskedelmi
tanfolyam tárgyaiból magántanulókat
előkészít Rdcz Lajos tanár. Ugyanott gépbdstanfolyam.
Cim: Csengeri-ut I. sz. II. emelet.
Bodega megnyitás. Szabó Antal főtér és
Sugár-ut sarkán levő xsemege üzletével kapcsolatban
egy csinosan berendezett ozsonázó
helyet létesített, ahol igen olcsón (t Zona
ozsona 50 fillér, egy hideg vacsora 1*20 fill.)
lehet friss ételeket venni. Jégbehütött sör,
bor és ásványvíz.
9 B S
Felelős síorKoszió GQrtter István.
CÍMRE COYELNl TESSÉK! mert csakis a
Kazinczy (VasutJ)-utcában vsa, « Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás
© és látszerész uj üzlete, ahol kitűnő
hadiemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. — ttUÍ i MLIILJIM!
Naponta előadás
IuI rmaIn. i: a^ RMoOizioanÓ^Ká*p.- Pt.uA*L©O«T2A *
Szeptember 27,28-án, hétfőn és kedden A GIGERLI rendkívül szellemes vigjáték 3 felvonásban
Az aviatikus, vigjáték. A hydróautó,
természeteredeti kép. Lottlks csinyjei,
rendkívül humoros. A sors keze amerikai
dráma. Harc a Icopárdal, dráma az
amerikai őserdők világából.
Szardán és csütörtökön,
SZÉP KATHLYNA KALANJAI V. rész
ÉÍfo<föek~hitk6xn«pokoii 71 ét férakor,
vaj ár- é« Q a nep napon 3, 5, 7, • árakor.
Mindenes
felvétetik
Gutenberg nyomdában
nagykanizsa g e n t a f í j l 7.
Hirdetések felvétetnek e laplá kladóhlvataban.
Szabadalmazott és törvényesen védett
i*r f r t
s »flntispora-Vita« =
Hazai és külföldi szaktekintélyek meg- •
állapították, hogy az fAntlspora-VIU\'
az összes vetőmagfélék, dc első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= nélkülözhetetlen. — —
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
SCHWARZ * TAUBER
iigyksrokifik lagjkuiuiL
Egy jó házból való fiu
k ö n y v k ö t ő
tanoncnak felvétetik
a Gutenberg
nyomdábah.
2. oldal. ZALAI HKLAP
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevóiijiet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési fonása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
\' • felfrissítettem. —
Raktáron tartok May és
H olfeld-féle rumburgi
vásznakat, \\ Regenhardtféle
damaszt-érukat és
a jóhirfl Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. t:
A legfinomabb áruk!
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel íoiíöerierné.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. si.
Bnlaton Testvérek átellenében.
li>15 szeptember 1
&1LGH$Drf9TTUk
a V 1 L Á Q 2 T ! W
festő otfllolata
^ E I
Hafiykanlzsa, Masyar-u. Z3
*
Vezérképviselet:
GBTEIEIB rybmia:
boni S fcDIfÖMI í a e r e z é s
Ditoirtity utánzónk fwtéje.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás es fényezés.
Művészi s z i n é r z é k f l n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Ny#m«toH a MittMaftoncMál >Wt4tT-ny>m<i M»nx ét 0«láber«er) Naarhanlna.
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 29. szerda 221. szám ZALAI HlRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
aiSflaat*ai araki Haijrfem káxhw kontra 1 kóra I K.
I 0 M •IÁM 6 UU4r Vidékre, poctáa . . 1 bóra I-M K.
Njilttér és bü-tUtéMk magAllapttott árak ixarlnt
Alapította:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatalt Oat«ab«ff-i:yoa»da C m f i r y - i l 7.
Talafoas S u r k m t ö i t f 41. Kiadóhivatal 41.
Mikor lesz vége?
(Két közlemény.)
I.
Időszerinti meghatározást, pontos dátumot
erre a kérdésre válaszul az értelmes
olvasó ne várjon. Nem egy fordulattól,
hanem a fordulatok \'tömegétől
függ a döntés, mert nem egy hadsereg
áll egy másikkal szemben, hanem csaknem
egy tucat állja a harcot és lehet
állítani, hogy az egész földkerekségen
alig létezik kulturország, mely a háborúban
többé-kevésbbé érdekelve nem
volna és az ezidőszerlnt még semleges
államok, sőt még azok is, melyek őszintén
el vannak tökélve, hogy semlegességüket
mindvégig megőrizzék, közvetve
bár, de mégis érzik a háború kedvező
s kedvezőtlen hatásait. Ahol az óriási
érdekellentéteknek ily sokaságát kell a
bekövetkezendő békekötésnek megoldani,
ott megbízható Időszerlnti következtetést
a háború befejezésére vonni nem lehet.
Tekintve, hogy sok millió katona áll
minden oldalon harcban, egyelőre meg
kell elégednünk annak a tételnek a
megállapításával, hogy igazi yőzelem
csak az, melyet az ellenség is
annak ismer el. De látjuk, hogy az ellenség
által is elismert győzelmek hosz-
JZU soroz .ta sem hozza meg a döntést
— A régi háborik jelszava: a „döntő
győzelem" tehát ebben a háborúban,
eddig legalább, érvényre nem juthatott,
s nem látszik lehetetlennek, hogy
régi értelem szerint ve\'t „dSntő győzelem\'\'
egyáltalán nem fog bekövetkezni;
nem lesz egyik oldalon sem olyan győzelem,
melyről állítani lehetne, hogy a
háborút eldöntötte volna. De a győzelmi
sorozat befejezéseül lesz igenis egy
győzelem, mely után az ellenség akarva
— nem akarva kénytelen lesz bevallani,
hogy Immár legyűrték, tovább küzdeni
nem képes — megadja magát, vagyis e
győzelmünk, mint győzelmeink sorozatának
legutolsója után végre be fog következni
a döntés.
De ha egyes győzelem nem alkalmas
a döntésre: ebből önként következik,
hogy a győzelem reményére csak az a
fél jogosult, aki állandóan győz, aki
egy győzelmet a másikra halmozva végre
elér a győzelmek sorozatának ama befejező
pontjához, amelyen tul már a
háború folytatása feleslegessé válik.
Ha ellenségeink saját érdekeiket helyesen
akarnák felfogni, ha népeik képesek
velnának a tényleg már most
meglevő helyzetnek elfogulatlan megítélésére
és ennek következtében belátnák,
hogy most már minden áldozatunk
hiábavaló, a rengeteg véráldozatnak
most már semmi értelme nincs és legfeljebb
azt eredményezheti, hogy nekik
még kedvezőtlenebb békefeltételekhez
vezessen: ugy — bátran mondhatjuk —
győzelmeink ezt a felfogást már rég
megérleltéé. S ne hlgyjük, hogy az ellen
iég vezérel ezt nem épp oly jól tudják,
mint mi magunk. Ha mégse n akarják
ebből levonni a konzekvenciákat, ez
csak azért van, mert nem akarják a
vesztett háború ódiumát átlátni és honfitársaik
hekatombái árán óhajtjáK blztositani
saját veszélyeztetelt életüket.
A VILAGHABORU.
—— —. fl Magyar Távirati Iroda és flz Est mai táviratai. . ,; —-
A Balkán.
Mi van Bulgáriával?
Berlin. A Berliner Tageblattnak jelentik
Hágából: A minap a bolgár kormány
külön megbízatásával Londonba
érkezett Stefani szófiai egyetemi tanár,
aki a londoni >Morning PosU szerkesztője
előtt e közléseket tette:
— Radoszlavov miniszterelnök azzal
bizta meg, hogy hangsúlyozza Londonban
Bulgáriának az angol nép Iránt
érzett barátságát, am! annyival is őszintébb,
meri a bolgárok hálával tartoznak
Angliának Bulgária nemzeti önállóságának
megszerzéseért. Bulgária Törökországgal
és a központi hatalmakkal
szemben semmiféle kötelezettséget
nem vállalt. Radoszlavov —
úgymond — kijelentette előtte, hogy
Bulgária mozgósításának célja semmi
más, mint semlegességének biztosítása
s hogy Bulgária mindaddig nem gondol
semmiféle aktiv fellépésre, mig
nemzeti ideáljai megvalósításának idejét
elérkezettnek nem látja.
Orosz expedíció
Bulgária ellen.
Bukarest. A szerbiai Kladovoból
jelentik: Az orosz kormány közölte
a szerb kormánnyal, hogy az esetben,
ba Bulgária megtámadná Szerbiát,
az orosz hadvezetőség 350.000
főnyi orosz expedíciós hadsereget
fog kihajózni Várnában, a feketetengerl
bolgár kikötőben azzal a
rendeltetéssel, hogy Bulgáriát megtámadja.
(Csak azt nem lehet érteni, mért nem
tudott mindeddig Oroszország az általa
annyira áhított Konstantinápoly
ellen egyetlen szál katonát se küldeni s ,
honnan vesz mindjárt egy harmadmilliós
hadsereget Bulgária ellen, melyet még
csak meghódítani sem akar. A szerk.)
Uj offenzívánk északon.
Wolhyniában Oldfizzflk az orwit
Sajtóhádiszállás. Wolhyniában, ahol
már két nappal ezelőtt végérvényesen
megtört az ellenség offenzívája és az
oroszok általános visszavonulásban vannak,
a mi csapataink tegnap az egész
fronton offenzívába mentek át és a wolhyniai
várháromszög területén Rownó
felé követik a hihetetlen gyorsasággal
menekülő ellenséget. Az oroszok már
messze a Putllovka mögött vannak és
szinte hihetetlen, hogy minő távolságot
tettek meg a visszavonulásban egy nap
alatt. Ezzel a futással az oroszok e háborúban
valóságos gyorsasági rekordot
értek el.
Küzdelem Dünaburgért
Koppenhága. Szentpétervárról jelentik,
hogy az orosz fővárost védő egész
Dünafront kulcsáért, Dünaburgért minden
emberi képzeletet meghaladó harc van
fol>amatban. A németek rettentő hevességű
támadásokat intéznek, amiket az
oroszok nagy lovastömegek harcbavetésével
Igyekeznek ellensúlyozni. A németek
óriási erejű nyomásának azonban
csak igen nehezen lehet elientállni.
Szerb repülök
megfigyeléssel Magyaroszágon.
Rotterdam. Londonból jelenti a Reuter
ügynökség: Nisből táviratozzák, hogy
Petár király meggyógyult és meglátogatta
a szerb frontot. Jelenlétében 10 szerb
repülő indult el felderítő útra és a repülők
50 kilométer mélyen jártak Magyarországban.
Visszaérkezve azt jelentették,
hogy német katonaságot egyáltalán
nem láttak, osztrák-magyarokat pedig
csak nagyon keveset.
Az orosz Kabinet o harctéren.
Stockholm. Szentpétervári jelentés
szerint az orosz kormány tagjai a főhadiszállásra
utaztak.
2. olda\'.
Anglia és Bulgária háborúja.
Rotterdam. Londonból kábelezik: Az
angol alsóház tegnapi ülésén Orey kül-
Og/i államtitkár kijelentette, hogy az
esetre, ha Bulgária semlegességéből
kilépve Szerbiával szemben agresszíven
fellépne, Anglia és szövetségesei ellene
minden korlátozás nélkül mindéi megtehetőt
megtesznek.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszíntér: Mivel az osztrák-magyar
és német csapatok a Styrnél átkarolással fenyegették
az oroíi haderőt, az ellenség kénytelen
volt a wothlnfat virterPleten nagy áldozatokkal
kezdett offenzíváját abbahagyni. Az
oroszok visszavonulása tegnap egész nap tartott
és az ellenséges hadsereg Putilowka
mögé tért vissza. A mieink üldözik. Lucktól
keletre az utóvédharcokban csapataink négy
orosz tisztet és hatszáz főnyi legénységet fogtak
el. Az Ikvva mellett és Keletgaliciában a
helyzet változatlan.
Olasz hadszintér: A Dolomit-harcvonalon
na reggel az ellenségnek a Col Dci Boís ellen
intézett támadását kézi gránitokkal vertflk
vissza. Tegnap az olaszok újra tüz alá
fogták a görzi vöröskereszt kórházat, mintegy
Ötven gránátot irányítva oda, noha a kórházon,
mivel még nem lehetett teljesen kiüríteni,
még a genli lobogó lengett. A Doberdo-szakaszon
tüzelésünk meghiúsított egy a Monté
de Sei Bussi ellen megkísérelt támadást.
Délkeleti hadszíntér: TűzérségPnk megzavarta
az ellenség erődítési munkálatait a
Száva alsó folyásánál. A belgrádi várágyuk
Zimony városára néhány lövést adtak le, de
nem találtak.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Bellin. A nagy főhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Az ellenség áttörési
kísérleteit tegnap is folytatta anélkül, hogy
bárminő sikert ért volna el. Sok helyen azonban
igen érzékeny veszteséget szenvedett. A
champagnei egész arcvonalon az Argonnok
lábáig a franciák támadásait kivétel nélkül
visszavertük. Souain vidékén az ellenség a
helyzet csodálatos félreismerésével lovastömegeket
is hozott előre, amelyeket természetesen
nyomb an összelőttünk, mire megfutamodtak.
Az Argonnokban Eille Morte-i állásunk
megjavítása céljából az ellenséges állások
ellen egy kis előretörést intéztünk, mely
a kívánt eredményt meg is hozta és ezenfelül
négy tiszt és 250 főnyi legénység elfogását is
eredményezte. A combresi magaslaton tegnapelőtt
és tegnap az ellenséges hadállást
széles arcvonalon nagy kiterjedésű robbantásokkal
elpusztítottuk és betemettük.
Keleti hadszintér: Hindenburg tábornagy
hadcsoportja: Az ellenség, amelyet tegnap
Dünaburg délnyugati arcvonalán visszaszorítottuk,
megkísérelte, hogy egy hátrább fekvő
állásban kitartson. Megtámadtuk és kivertük.
A Dryswjaty-tótól délre lovasharcok folynak.
Smorgontól délre támadásunk tovább halad.
Wischnowtól északra áttörtük az ellenség hadállását.
Ez alkalommal huszonnégy tisztet és
háromezerháromszáz főnyi legénységet fogtunk
ei és kilenc géppuskát zsákmányoltunk.
Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja:
A hídfők Baranowicitól keletre harc után birtokunkban
vannak; háromszázötven hadifog.
lyot Szállítottunk be. Mackensen tábornagy
hadcsoportja: A helyzet változatlan. Linsingen
tábornok hadcsoportja: Az átkelést a
Styren ^ucktól lefelé kikényszeritettOk. A nyomás
alatt az oroszom Dubnótól északra az
egész arcvonalon teljes visszavonulásban
vannak.
A miniszterelnökség sajtóosztálya.
levél Cseh-Kanizsára
ii.
(A jég szezon. — A farsang. — A lányok
Önzése. — Katonatisztek szimpátiaversenye.
— Három katonatiszt. — Az
orosz kapitány feje. — Vigaszverseny. —
Nagy lányok és kislányok. — Szegény
diákok. — Az uj menetzászlóalj.)
.Alig két centiméter vastag a jég az egyleti
jégpályán, de hihctellen, hogy mit bir ki
ez a vékony réteg. No, nem akarok senkit
befeketíteni, Inkáöb hallgatok. Minek rontsam
cl azoknak az örömét, akik ép oly epedve
várják a jég beálltát, mint magam ? Előre
látható ugyan, hogy a jég-sport önzetlen barátja!
részére, (mily kevesen vannak ők,) nem
tartogat annyi érdekességet az idei szezon,
mint a boldog, régi évadok. Sok elsőrendű
korcsolyásunk hiányzik. Nem gyönyörködhetünk
például az idén a boszorkányos ügyességű
Münz Jenő korcsolyázásában sem, sőt
hiányozni fognak a fiatal diákok is, akik
annyi ambícióval élénkítették a jégpályát. Dehát
őket most komolyabb és nemesebb teendők
tartják távol.
Mit gondol Oács, milyen lesz az idei szezon
? Böjtölünk majd most is, mint tavaly ?
Mert bizisten, nagyon ránk férne már egy
kis vidámság. Hiszen tudom én, hogy lelketlenség
mulatságba vágyódni, mikor annyi
derék katonánk kDzködik és szenved a fronton,
de épen az ő nagy áldozatuk szépségét
fokozzuk, amikor az ó szenvedéseik árán
csorbítatlanul élvezzük a magunk életét.
Vagy ez önző szofizma ? Hál akkor okoskodjunk
igy, hogy azoknak a hősöknek, akik
szintén szenvedtek ott fönt, de most itthon
vannak, szükségük van minél több szórakozásra.
Ez alól is kilátszik persze a mi egyéni
önzésünk lólába, de mit tegyek ? Nem tudom
eltagadni, hogy nagyon, nagyon vágyódom
már egy kis vidám farsangra. S velem együtt
minden leány.
Miért nem csinálják már meg a békét maguk
újságírók és katonák ? Nem akarunk már
több hőstettet. Farsangolni akarunk.
Van egy ötletem a maga számára, használja
föl, azt hiszem számithat vele minden olvasója
érdeklődésére. Azt gondolom, hogy kedves
dolog volna egy szimpátia-versenyt rendezni
a katonatisztek részére. Valahogy tigy, ahogy
béke idején a nagy lapok megszokták szavaztatni
az olvasóikat arról, hogy ki a legnépszeiübb
primadonna? Ez nem is rossz
hasonlat, mert hiszen a mai háborús időknek
voltakép a katonatisztek a primadonnái.
Csinálja meg. Kezdeményezésűi én mindjárt
Ideirom, hogy kik az ideáljaim a katonatisztek
között ? Egyenlőre csak a 48-asokról beszélek,
mert hiszen magukat ott Pilsenben ez
érdekli a legjobban.
Potyié (igy kell írni ?) kapitányban például
a férfias szépség imponál nekem. Szerencsém,
hogy személyesen nem Ismerem, mert ki
tudja?... Aztán itt van a Pjpovlcs főhadnagy,
(ő még nem kapitány ?) Van az egész lényében,
a, mozdulataiban, még a hangsúlyozásában
is valami izgatóan fölényes és férfias.
Biztosra veszem, hogy lebecsüli a nőket és
mégsem lehet rá haragudni, sőt azt is megértem,
hogy valaki Pílsenbe utazhatik a kedvéért.
De senki sem hódított meg annyira,
mint Berghammer őrnagy ur, akit rangsor
szerint is először kellett volna említenem.
Tudom róla, hogy bár vitéz, de rideg és kemény
katona s csak annál jobban megbabonáz
az a mosolygó grandezza, amellyel a
hölgyek felé fordltja az ő kivételes szép fejét.
Tudok róla, hogy egy embert ölt meg a párbajban
; hallottam róla, hogy egyetlen kardcsapással
leszelte egy orosz kapitány fejét;
mindez borzasztó és rettenetes, a hideg borzongatja
a hátamat, ha rágondolok s mégis
csak egy udvariasan mosolygó, szelíd, egészséges
férfiarcot látok magam előtt, amelyet
az ezüstös haj még csak vonzóbbá tesz. Én
neki adnám a pálmát.
Ha pedig kíváncsi a többi nagykanizsai
leány és asszony véleményére, hát csinálja
meg a versenyt Azt hiszem, hogy a tiszteket
is érdekelné ez és mohón olvasnák a Zalai
Hírlapot, ha minden szám hozná, hogy kire
hány szavazat érkezétt be ? A végén aztán
még egy vigaszversenyt is össze lehetne állítani
azok számára, akik lemaradtak.
Na igen, a pletykáról egészen elfelejtkeztem.
Pedig van bőven, hála a szép .menekülteknek",
akik most uj szint és élénkséget
kölcsönöznek a korzónak. Természetes, hogy
a javarészük délszaki szépség és konstatálnom
kell, hogy a kevésszámú férfi, aki itthon
van, egyáltalán nem érzéketlen a szépség e
fajtája iránt. Hanem azért mi sem maradunk
árván, annál kevésbé, hogy a legvonzóbb
menekülteket okosan azonnal lekötöttük s a
férfiak most kénytelenek rajtunk keresztül
foglalkozni velük. A mi kis társaságunk külömben
meglehetősen széjjelesett. Ötvös Ellát
például seholsem lehet látni mostanában. Azt
hiszem, neki is Pilsenben jár a feje. Lázár
Manci ritkábban látható, mint. valaha, Pongor
Hust és a hipammer lányt pedig ugylátszik
teljesen lefoglalja a betegápolás, ők még a
legboldogabbak köztünk, mert legalább valami
szép és nemes foglalkozásuk van.
Annál jobban összetartanak a kicsike lányok,
az ifjabb nemzedék, akik sülve-főre
együtt konspirálnak, kivéve talán a bájos és
eszes Király Sárikát, aki most a főhadnagypapájával,
Király főmérnök úrral van elfoglalva.
A papuska ugyanis egy kis vakációt
kapott s azt természetesen itthon tölti, boldog
és kedves családja körében.
Hanem a kislányok. Tudja, hogy egészen
komolyan udvaroltatnak maguknak a tűzértlsztekkel?
Szegény kanizsai diákok. Nekik
ugyan régen rossz.
Most pedig egy pár olyan pletyka következik.
de kizárólag csak magának, amit, nagyon
kérem, ne írjon ki az újságba. Irtóztató
kellemetlen lenne
Tudja, hogy rengeteg sokat irtam már eddig
is ? Nem akarok senkinek visszaélni a türelmével.
Inkább talán máskor, ha szívesen
olvassa. Üdvözli..."
*
...Hogyne olvasnám szívesen s valószínűleg
igy érez a többi bajtárs is, akit a keserű
sors Pílsenbe kárhoztatott.
Velünk ml történt?
Semmi.
Azaz hogy csak annyi, ami az egyetlen
eseménye a ml pilseni tartózkodásunknak.
Újtól elment egy marsbataillon.
\' íiJiiiliisiyitiáli-fetliwkil!"
19 >5. szeptember 29 /.ALAI HÍRLAP 3 Idái.
HÍREK.
lhá*zi Horváth István halála. Városszerte
mély megilletődés! keltett tegnapi hírünk,
mely Ihászi Horváth István anyakönyvvezető
hirtelen haláláról szólt. Nagy részvétet érez
mindenki a mélyen sújtott Özvegy iránt, aki
fél éven belül nagy lányát (egyetlen gyermekéi)
és férjét veszítette el. A városnak valamennyi
főbb utcájában gyászlobogókat lenget
a szél, melyek mind a tragikus veget ért
anyakönyvvezető emlékét jelzik. A városházán
lengő gyászlobogón kivül a Polgári-egylet, a
Casinó és a Kath. Legényegylet épületein is
kitűzték a gyászlobogót, amelyek mind legnépszerűbb
és legagilisabb tagjukat veszítették
el benne. Ihászi Horváth István temetése
holnap, csütörtök délután 3 árakor lesz a
Magyar-utca 55. számú gyászos házból,
honnan a megboldogultat a református vallás
szertartásával fogják utolsó útjára vinni.
fi kanizsai uj sertéshús- és zslrárak.
Erre a hélre még nem korrigálta a rendőrkapitányság
a piaci árakat. A zöldségpiac
árainak megváltoztatását semmi körülmény
sem indokolta, a busárak korrigálására pedig
mindeddig hiányzott a reális alap, melynek
alapján a hatóság meggyőződést szerezhetett
volna arról, hogy a hentesek kívánsága, a
zsir- és sertéshús árának emelése csakugyan
indokolt. Tsgnap este dr. Krátky István rendőrfőkapitány-
helyettes jelenlétében próbavágást
eszközöltek a vágóhídon és kitűnt, hogy
a mai nagykanizsai állatbeszerzési árak mellett
csakugyan indokolt a már mérhetetlenül
•magas zsir- és sertéshusáiak ujabb emelése.
Az ujan megállapított árak tehát a mult heti
irak kitüntetése mellett a következők :
zsir
háj, szalonna
comb, karaj
oldalas
kocsonyahus
5.00 Król
4.80 .
480 „
4.40 ,.
2.40 .,
6.40 Kra
6 . - .
5.20 „
4.80 „
3 . -
emelkedett. Más kérdés, hogy egyáltalán meg-
•fizethetők-e ezek az árak, s hogy valóban
nincs-e mód arra, hogy a legelemibb életszükségletet,
a zsirt országszerte mindenki
részére elfogadható áron hozzáférhetővé tegyék.
Mért csak a hadsereg szervezésben
követik az intéző tényezők a nagyszerű németországi
példát ?
fl harcos 43-asok köszönete a Jóléti
irodának. A nagykanizsai Központi Jóléli
iroda ma a harctérről, a harcoló 48-as bakáktól
az alábbi köszönő levelet kapta:
Mélyen tisztelt Igazgatóság! Van szerencsénk
értesíteni, hogy Nagykanizsa város
lakósságával együtt láradozó megemlékezése
után a szép és kedves hazai ajándékot
ép ma kaptuk meg, mely állott több
ezer cigarettából. Ezért az összes fiuk nevében
fogadják hálás köszönetünk kifejezését,
kik most messze idegenben harcolunk
dicső hadseregünkben. Maradunk tisztelettel
Nyakas Sándor szakaszvezető, Pergár Má •
tyás szakaszvezető, Kacor káplár, Potosnyák
András őrmester 48. gy. e. 15. század.
fl 18 évesek bevonulása. Tegnap délután
megjelent a városháza kapuján és a plakátok
felragasztására szolgáló utcasarkokon a legújabb
behivási hirdetmény, artiely szerint az
1897. évben született és a bemutató szemléken
fegyveres szolgálatra alkalmasnak talált
népfölkelök — a mennyiben névszerlnt felmentve
nincsenek — 1915. évi október hó
15-én tartoznak bevonulni az igazolványi
lapjukon feltüntetett kiegészítési kerületi parancsnokság
székhelyére. Ugyancsak október
15-éu tartoznak bevonulni azok a hadiszolgáltatást
teljesített hadimunkások, akiket időközben
a hadimunkától elbocsátottak, de
mint néplölkelőket a nemrég megtartott bemutató
szemléken alkalmasnak találtak; úgyszintén
október 15-én tartoznak bevonulni
mindazok az egyének, akik önkéntes belépés
folytán — akár mint egyévi önkéntesek Is —
már előbb besoroztattak, tekintet nélkül arra,
hogy mikor születtek. Az 1897. évben született,
alkalmazásban levö hivatásos gőz-, vagy
motoros gépészeknek bevonulását a községi
elöljáróságnál előterjesztett kérelmükre az
illetékes kiegészítő parancsnokság 1915. november
végéig elhalasztja.
Miért nincs zsir a kanizsai piacon? |A
nagy kérdés egész komplexumára bajos volna
megfelelni. Ahhoz elsősorban is a kanizsai
hentesek pincéit és raktárhelyiségeit kellene
tüzetesen ismerni. Egy jelenséget azonban,
mely némi részben szintén hozzájárul e hiányhoz,
a rendőrség ma felfedezeti a kanizsai
piacon. Tizennégy székesfehérvári vasutasasszonyt
szedtek össze otl ma délelőtt, akik
egyenesen azért jöttek vasúti szabadjegyeikkel
Kanizsára, hogy itt egy-egy hétre szóló
zsirszűkségletűket megszerezzék. Azt mondták
kihallgatásukkor, hogy Székesfehérváron a
zsir kilója már 7 korona 40 fillér, s ezért
jöttek az „olcsó" Kanizsára. Természetesen
semmiféle büntetést ellenük alkalmazni nem
lehetett és az érdekes kihallgatás után a jól
felpakkolt a»szonytár»aságot útnak eresztették.
öt korona eoy métermázsa burgonya.
Ne tessék megijedni, nem Nagykanizsáról
van szó, hanem a kis Szigetvárról, melynek
elöljárósága példaképen állitható oda sok
magyar város tanácsa elé. Szigetvár elöljárósága
még a tavasz folyamán btültette a faiskola
üres helyeit burgonyával. Az Igy termelt
burgonyát e héten szedették ki, ami körülbelül
50—60 métermázsa volt és azt a város
hadbavonult lakóinak itthon küzködő családjai
között, figyelemmel a több gyermekes
családokra, önköltségen adta el, ami áltat a
város szegényebb sorsú lakóssága métermázsánkint
5 koronájával jutott a téli Időszak
egyik legízletesebb eledeléhez.
öngyilkos pályaőr. Wurst Mihály 50
éves barcsi vasúti pályaőr szombaton délelőtt
9 órakor a barcs-somogyszobi II. iz.
őrházat felgyújtotta és azután felakasztotta
magát. Valószínűleg a különben is beteges
ember pillanatnyi elmezavarában követte el
borzalmas cselekedetét.
Egy betörőbanda etfogása. Megírtuk a
minap, hogy a csesztregi csendőrörs milyen
jó fogást csinált. Elfogott egy hat tagból álló
cigánybandát, amely Vas- és Zalamegyékben
tömérdek betörést és lopást követett el. A
banda tagjai heteken át Vasmegye területén
garázdálkodtak s csak amikor már égett talpuk
alatt a föld, akkor jöttek át Zalába, az
alsólendvai járásba. Itt Zalában is egész sereg
betörést és lopást követtek el égész szeptember
hó folyamán, köztük többet Lendvahosszufaluban,
Pctesházán és Hármasmalomban,
mignem a csesztregi csendőrörs rajtuk
ütött és elfogta őket. A banda tagjait — három
férfit és három nőt — a mult héten nyomozás
végett bevitték Alsólendvára s itt a
környéken elkövetett gaztetteikre nézve kihallgatták
őket. Eddig 16 beötréses lopást
bizonyítottak rájuk, de bizonyos, hogy ennél
óval több bűn terheli a lelküket
CÍMRE ÜGYELNI TESSÉK I mert csakis a
Kazinczy (Vasuti)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL mflórás éés látszeréai uj Qzlete, ahol kltQnö
hadiemlék órák Is kaphatók. Hibás*
és roasz órákat, ékszert és láUzeri
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
Kitűnő X elsőrendű
F é n y s z é n
magas hőfejlesztésü, házitüzelési és Ipari
célokra, házhoz szállítva, kicsinyben és
nagyban jutányosán kapható
P n l l á l r Innál* m é í l * és rUl l dK l y i l d t "*»nagykeres- kedőnél Nagykanizsán.
Király-utca 49. (Berger-féle ház).
Szabadalmazott és törvényesen védett
l«r r i r
Felelős s z e r k e s z t ő : O ű r t U r I s t v á n .
se -Flntispora-Vita* =
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antlspora-Vita*
az összes vetómagfélék. de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csáváz.isára a legmegfelelőbb
s ii?y a mezőgazdaságban
= = = = = nélkülözhetetlen. = ™ =
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
i m m & TAUBER
uirkirtskiMk Niflykuiirii.
Hirdetések feluételneR e laplá kladóhlvataban.
4. oldal. 1915. szeptember 29.
JÜÜÜ
JÖI5. Hirdetmény.
Nagykanizsa város adóhivatala ezennel közhírre teszi, miszerint a hadstgélyzés
céljaira szolgáló jövödelem adó kiszámítási javaslatokat tartalmazó
kivetési lajstrom mai naptól az az
szeptember hó 28-tól számított 8 napra J <• V f. * V \' » •
a városi adóhivatalnál közszemlére kitétetett.
Hzen lajstomot mindenki megtekintheti. Adóköteles alatt bárhol egyenes
adót fizetők értetnek.
Jizek az észrevételek az adókivetés megkezdéséig Írásban a zalaegerszegi
m. klr. pénz ügy Igazga tóságnál, — utóbb pedig akár szóval pkár írásban
Zalaegerszegen az e célból alakított adófelszólamlási bizottságnál terjeszthetők
elő.
Az aláírás nélkül benyújtott észrevételek a tárgyalás során nem vehetők
figyelembe.
A városi adóhivatal.
Nagykanizsán, 1915. évi szeptember hó 28-án.
Horváth s. k. Halvax s. k.
adtellenór. pénztárnok.
I U M l t i IS UULfc
I = CcstO MUalata
ytaiykQBlzjD.HiiiSDr-u.Mj
l l B l I k U f l l ű faerezés
B M 1 9 Htlnicífk íeitése.
EpOIet-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z l n é r z é k d n k
magasan fejlett Ízlésünk
és technikánk a legkényesebb
igényeket Is kielégíti
Árajánlattal, színes vázl
a t r a j z z a l felszólításra
díjtalanul szolgálunk I 11

GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
W Csangory-ut 7. Sürgönyeim:

v g j g j g r Q u t s n b s r g n y o m da
• Minden legkisebb nyomtatványrendelési
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
• ^ H f T#l«fon,4i1. Mám
• •. . - ^ 11 i«i > i * • Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott • hta«luW.Mné| •u^erc-nyom*. Min, Í T Ö Í i * , , ^ N m J g S ^ iziza
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. szeptember 30. csütörtök M 2 0 3 . s z ám ZALAI HlRLAP társadalmi és közgazdaaágl napilap.
C10fla»t*sl Araki Melyboo háxhM hordva 1 bóra 1 K.
Hryaa n é * 6 ffllér Vldékro. po«Üa . . 1 bóra 1*50 K.
Nyllttér «a tilrdrt«a-k u.igAlUpUott árak szerint.
Alapította:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatalt Oatanberg-njroada CMuftry-it 7. wta.
Telefont Sxerkesxtóeég 41. Kiadóhivatal 41.
MIKor lesz vége? (Befejező közlemény.)
II.
Ha a világtörténelem nem ismer is
akkora háborút, mint a mostani, ha
régi háborúk elveit csak kötve is lehet
alkalmazni a mostanira: a történelem
alap igazságait ez a mai háború sem
döntheti halomra. S a történelem igazolja,
hogy minden emberi gazságnak
van határa. Amikor egyszer győzelmeink
sora annyira megnyúlik, hogy azt többé
semmiféle hazugsággal, semmiféle ámítással
és főleg semmiféle hiu remény
élesztgetésével megrövidíteni nem lehet
és amikor egyszer az ellenséges népek,
köztük elsősorban az életüket kockáztató
katonák belátják, hogy nincs további
védekezés és csak a teljes megsemmisülés
elé kergetik őket: akkor a
vezérek szava a pusztába elhangzó szó
lesz — a demoralizácló láthatatlan baclllusai
elpusz\'itják a harci kedvet és
nincs az az injekció, amelylyel bátor-,
ságot lehetne oltani a megvert hadakba.
Valami hasonlót látunk már a muszka
hadseregben. Ott egy nag/szerű pózzal
a végleg lelohadt lelkesedést akarják
újból feléleszteni: maga a cár állt
hadseregeinek élére. Ez talán alkalmas
lehetne arra, hogy a katonák bátorságát,
hősiességét fokozza, de más kérdés,
vájjon ez az — egyelőre csak feltételezett
— hősiesség elegendő-e arra, hogy
a többfelé szétvert orosz hadakban
megteremtse azt a rendet, azt a támadó
képességet, melylyel a döntéshez szükséges
győzelmi sorozatot el lehet érni.
Hogy az ántánt, melynek legnagyobb
erőssége Oroszország, magi is kételkedik
ebben, bizonyltja a háború elején
támasztott igényeinek tetemes leszállítása.
Vezető férfial már nem beszélnek
arról, hogy letipornak bennUiket, megelégednének
a status quo ante helyreállításával
és néhány sokat mondó,
tényleg azonban keveset érő engedménnyel,
melyek lehetővé temék, hogy
megtévesztett honfitársaiknak port hinthessenek
a szemükbe és e-hitessék velük,
hogy győztek, mert egé«:en nem
győzettek le.
A francia gloárnak nyilvánvalóan
utolfó fellobbanásai azok a haftlo3 elszántsággal
véghezvitt erőfeszítések, Helyek
egy hét óta ugy törnek meg a németeknek
egy esztendőn át erősictt ércfalán,
mint a tenger hullámai a tziklán.
E kudarcok teljessége után már csak a
béke őszinte vágya válhat majd laprólnapra
mind uralkodóbbá az öngyilkosságba
rántott szerencsétlen francia nemzeten,
mely semmi körülmények lözött
se lesz hajlandó( még egy téli hiboru
rettenetességét elviselni. S akkor Anglia
akarhat öt éves háborút, ha azt egyedül
kell megvívnia, az öt évből igazán alighanem
öt-hét lenne csupán, s az angol
világhatalom a mult emlékei közé tartozna.
Ily körülmények között nem mírész
jóslás, hogy már mégsem lehet messze
az az idő, amikor nem a csatavesztések
száma, hanem a hadihelyzet kényszerűsége
fogja meghozni a békét, melynek
föltételeit, — Igazán túlzás nélkül
mondható: — mi fogjuk diktálni.
VILAGHABORU.
" fl Magyar Távirati Iroda és fla Est mai táviratai. -
tartásáért. A görög ellenzéki sajtó
a Szerbiával való minden politikai
szerződésnek azonnali felbontását
követeli. — A Venizelosz-sajtó Is
a semlegesség mellett van. A görög
képviselőháznak holnapi ülésén Venizelosz
miniszterelnöktől döntő jelentőségű
nyilatkozatot várnak.
Buisőrin támadni fog.
A ( M á s Irányai: Hasyarorszíi
és a szalonlkn vasúti vonal.
Zürich. A francia lapok felvetik a
kérdést, hogy Görögország feltételek
nélkül megengedUe a Szerbia segítségére,
Bulgára ellen odaszállítandó antantseregek
kihijózását hogy az átvonuló
csapatokat Görö ország megfelelően
támogatni fogja-e. A lapok azt hangoztatják,
hogy gyers cselekvésre van szükség,
mert
Bulgária október hó második
felében megtámadja Szerbiát,
seregei átlépik a Timek folyónál
levő szerb határt és Ghevgelinél
átvágják a Vardar vonalat
és teljesen megszakítják
Görögországnak Szerbiával
való minden összeköttetését.
(A Timok folyó a Duna mellékfolyója,
s az Bulgáriának legszélső északnyugati
csúcsában képezi rövid szakaszon a
szerb-bolgár határt. A Timok folyónak
ez a része légvonalban mindössze 42
kilométernyire van Magyarországtól,
Orsovától s ha a francia értesülések
szerint Bulgária itt is megtámadja Szerbiát,
ugy annak értelme és célja nem
lehet más, mint azon akció előmozdítása,
mely Törökországnak Ausztria-
Magyarországgal való összekötésének
kiforszirozását célozza. Ami a szerb
Vardar-vonal megtámadását illeti, az
annviban érintené végzetesen Szerblát,
mert ott van a görög Szalonikibe vezető
egyetlen szerb vasúti vonal, Szerbiának
a tengerrel és a nagyvilággal való
egyetlen összeköttetése, mely ha megszűnik,
Szerbia egészen magára marad.
A szerk.)
A sörös álláspont.
Berlin. A Vossische Zeitung jelenti
Athénből: Görögország közhangulata
mind határozottabban Bulgária mellett
nyilatkozik meg. A lapok mind egyértelműen
azt írják, hogy a központi hatalmak
szavatolnak Bulgáriának Görögországgal
szemben való korrekt maga-
A román diplomácia
kulisszatitkaiból.
Bukarest, A „Dimineata" Filipescu
volt román miniszternek igen érdekes
és a mai helyzetre is jellemző kijelentéseit
közli Román iá külpolikájának
közelmúltbeli történetéből:
— A mult év vége táján egy döntő
koronatanácson Bratianu miniszterelnök
kijelentette, hogy Romániának a központi
hatalmakkal kell tartania és ugyanakkor
engedélyt kért a királytól a román közhangulatnak
ily irányban való előkészítésére.
Ugyanekkor a román pénzügyminiszter
azt a kijelentést tette, hogy
Romániának erkölcsi lehetetlenség Oroszországhoz
csatlakoznia. Így határozták
el akkor Románia semlegességét, Az északi harcok.
A helyzet a Rokltnótól a Dnyeszterlj.
Sajtóhadiszállás. Keletgaliciában tegnap
csak egész kis csatározások voltak.
Az Ikva és Styr folyók közén legutóbb
eszközölt visszavonulásunk, —
melyen az oroszok itteni offenzívája teljesen
megtört — mint most megállapítható,
a legsikeresebben kigondolt és
végrehajtott taktika volt. Az oroszok
semmi meglepetésre nem számítva fejjel
rohantak neki uj állásainknak, ahol borzalmas
sors várt reájuk és alig tudott
nagy részük visszamenekülni. E frontszakaszon,
Wolhyniában tegnap már
csak jelentéktelen részletharcok folytak.
A Luck vára tövében folyó Styr nyugati
partjáról tegnap ismét megkezdődött
előrenyomulásunk, mely azóta az orosz
hátvédekkel folytat harcokat. Az oroszoknak
innen a Putilovka mögé való visz-
2. oldal. ZALAI HKLAP li>15 szeptember 1
szavonulása még mindig nincs befejezve.
Üldözés közben több előnyös támaszpontot
foglaltunk el és nagyszámú orosz
foglyot ejtettünk.
Görz uj ágyútűz alatt.
Sajtóhadiszállás. Az olaszok két nap
óta Görz városát ismét rettenetes ágyútűz
alatt tartják. A rombolás azonban,
amit az olasz gránátok okoznak, csak a
várost éri, de emberekben semmi veszteségekkel
nem jár.
A Dardanelláknál
elsfllyesztett anjol tenserűlaftjúró.
Konstantinápoly. A török főhadiszállásról
jelentik hivatalosan, hogy f. hó
27-én a török parti ütegek a Dardanellák
bejáratánál egy ellenséges tengeralattjárót
elsűlyesztettek.
A szerb határon.
Sajtóhadiszállás. A délkeleti hadszintéren,
— a szerb határon, — mindegyre
erősödő ágyuharc folyik. Tüzéreink
tegnap ismét több ponton szétkergetlek
védelmi állásokat épitő szerb osztagokat.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Orosz hadszintér: Keletgaliciában és az
Ikwa mentén a helyzet változatlan. Tarnopoltól
nyugatra ellenséges csapatok akadályainkig
igyekeztek előnyomulni, de az ellenséget
a Putilowka felső folyásától nyugatra levó
valamennyi utóvédáltásából kiverték. Tovább
északra rohammal vettük be a szívósan védett
Boguslawka falut. A Litvániában küzdő
cs. és kir. csapatoknál a nap csendesen
telt el.
Olasz hadszíntér: A Stilfsergoch-szakaszon
tüzérségünk tüze több ellenséges löveget semmisített
meg. A Vilgereuthi fensikon a Costontól
északra az olaszok egy támadása rövid
tűzharc után összeomlott. A Mrzlievch és
a totnieini hídfő ellen tegnap az olasz tüzérség
heves tüzelést kezdett, amelyet este a
nevezett hegy és a Dőlje melletti hadállásaink
etlen intézett, egy-egy támadás követett, mindkét
támadást akadályainknál vertük vissza.
Mint mindig, az összes állások szilárdan birtokunkban
maradtak.
Délkeleti hadszintér: Nincs jelentősebb
esemény.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Bedin. A nagyíöhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszintér: Az ellenség áttörési
kísérleteit az eddig megtámadott szakaszokon
elkeseredetten folytatta. Az angoloknak egy
ismét meghiusult gázbombatámadása után intézett
ellentámadásunk a Loostól északra általunk
feladott terület egy részének visszafoglalását
eredményezte. A Loos környékéről indított
heves angol támadások az ellenség súlyos
veszteségei mellett összeomlottak. —
Souchez—Neuwille tájékán ismételt elkeseredett
francia támadásokat részben heves ellentámadásokkal
visszautasítottuk. — Champagneban
is sikertelen maradt az ellenség valamennyi
áttörési kísérlete. Egyedüli eredményük
az volt, hogy az ellenséget Souaintól
északkeletre száz méternyi vonalon még nem
üzhettOk ki árkainkból. — Franciák támadásainak
szakadatlanul előretörő hullámat mind
megtörtek. A súlyos veszteségek, melyeket az
ellenség szenvedett, hiábavalók voltak. Csapataink
valamennyi magaslatot tartják.
Keleti hadszintér: Hiodenburg tábornagy
hadcsoporlja : Támadásunk Dünaburgtól délnyugatra
a Swenterííá magasságáig haladt
előre. A Drysvoajaty tótól délre és Postawy
mellett a lovassági harcok még tartanak. Lovasságunk
miután Eichorn vezérezredes hadseregének
hadműveleteit az ellenség ellen intézett
oldaltámadásával hatásosan támogatta,
a Wietika körüli és az attól keletré fekvő vidéket
elhagyta. Az ellenség tétlenül maradt.
Wielikától nyugatra tüzérségi tüzelésünkkel
szétszórtunk kellő óvatosság nélkül előnyomuló
ellenséges hadoszlopokat. Smorgon és
Wischnew között csapataink győzelmesen előnyomulnak.
Lipót bajor herceg tábornagy és
Mackensen tábornagy hadcsoportja: Az oroszokat
a Kormin és a Putilowka mögé vetettük
vissza.
AA mi nkiszaternelniözksséga sia jthóoasztdályiaa. dófizetők
Hadlaúótúrsyalások október 9-23-1$.
- Saját tudósítónktól. -
Minden újságolvasó tudja, hogy a pénzügyi
kormány hadiadót vet ki azokra, akiknek
évi jövöáelnie meghaladja a 20,000 koronát.
Kerek három hét óta folynak már Zalaegerszegen
a hadiadótárgyalások, melyeknek utolsó
részlete (október 9 tői 23-ig) a nagykanizsai
hadiadófizetők adójának tárgyalása lesz.
Eleinte arról volt szó, hogy Nagykanizsára
külön kiszáll az adófelszólan.lási bizottság,
vagy albizottságot küld ide, — ami tekintettel
a kanizsai hadiadózók rendkivül nagy *
számára, — mindenképpen igen méltányos
lett volna. Végül azonban mégis ugy döntöttek,
hogy a kanizsaiak is csak menjenek
fel Zalaegerszegre hadiadójuk tárgyalására, a
központi bizottsághoz, melynek elnöke: Mesterházy
Jenő földbirtokos, alelnöke: Barcza
László, tagjai pedig: Csertán Károly, Malatinszky
Ferenc, dr. Berger Béla, Pongor
Henrik és Fischei Pál. Zalamegyében összesen
243 hadiadófizetóre készült adókivetési
javaslat, melyből Nagykanizsára 96 esik, tehát
csak ŐO-nal több, mint ahányan Nagykanizsán
önként hadiadófizetésre jelentkeztek.
Mai lapszámunk hátsó oldalán a városi
adóhivatal hirdetménye olvasható, mely közli,
hogy a nagykanizsai hadiadókivetési lajstrom
október hó 5 ig a városi adóhivatalnál közszemlére
van kitéve s azt mindenki megnézhtti.
Ennek célja, hogy a kivetésre vonatkozólag
bárki Írásos észrevételeket tehessen. —
A hadiadófizetésre kijelöltek hadiadójuk tárgyalására
mind külön idézést kaptak, mely
közli velük, hogy mikor kell a zalaegerszegi
városháza tanácstermében működő adófelszólamlási
bizottság előtt megjclenniök akár
személyesen, akár meghatalmazással ellátott
megbízott utján.
Az alábbiakban közöljük a Nagykanizsán
hadiadófizetésre kijelöltek teljes névsorát
adófelszólamlási tárgyalásuk terminusai szerint
csoportosítva és a hadiadóösszegeket,
amiket reájuk előzetesen megállapítottak :
Október 9. (Szombat.)
Dr. Szekeres József orvos 775 K
Sanweber József magánzó 998 —
Bogenrieder József 3520*—
Lackenbacher Ádám 1050\'—
Forbát Artúr 512-
Dr. Kicisler József 1130
Neu Ujos (Neu és Klein) 730-
Klein Ijnác ( „ . ) 730"
Október 11. (Héttő.)
Somme Ignác 1520-
Rapoch Gyula 730-
Ledofszty Ernő 1320 -
Bettlhein Rezső (Bettlheim s Guth) 1130 -
Guth Ariold 1050*-
Lichtenstpn Albert 730 -
Labor (LDwi) Arnold 730*-
Weisz Jalab 730*-
Október 12. (Kedd.)
Kéri Jenő 1320
Dlaszk József 1720
Epphger Oyula 709
Grünhut Henrik 1420
Grünhut AJréd 1520
Dr. Lőke Emil 732
Reichenfeld Gyula 1050
Pollák József 810*—
Október 13. (Szerda.)
Somogyi Zsigmond 730 —
Fischer Ármin (Weiszfeld s Fischer 810 —
Weis/feld Mór (u. a. cég) 810*—
Dr. Hajdú Gyula 689 —
Miltényi Sándor 730 -
Dr. Rácz Kálmán 619-
Blau Lajos 3320 —
Október 14. (Csütörtök.)
Báró Gutmann László 27250 —
Ödön 23000 —
Vilmos 23250 —
Aladár 47500-
Artur 2114-
Október 15. (Péntek.)
Armuth Náthán 810 —
Feldmann József 730*—
ujnépi Elek Ernő 3720*—
ujnépi Elek Géza 4470 —
Kardos és Steiner 730\'—
Heltay Józset 2320 —
Kiss Ernő 730 —
Október 16. (Szombat.)
Radnai Jenő 730 —
özv. Rosenfeld Adolfné 730*—
Rosenfeld József 1062*—
Weiser Józsel 810*—
Köő József 730 —
Dr. Szigethy Károly 820 —
özv. Keész Józsefné 730 —
Frank Vilmos 730 —
Pintér Jánes (vendéglős) 1920 —
Október 15. (Hétfő.)
Dombi Gjörgy kantinos 73o —
Schwarz Gusztáv 2720 —
Schwarz Otló 730 —
özv. Schvarz Samuné 730-—
Dr. Gödi Lipót 61P—
Dr. Szató Zsigmond 688 —
Dr. Roüchild Samu 1130*—
özv. VUa Lajosné 810-—
Október 19. (Kedd.)
Schlesiiger Mór 730*-
Reichoifeld Győző bécsi tojáskerrskedő
1050*—
Zerkywitz Lajos 6150*—
Riedl Jenó 2520*—
Reicl Samu 1050*—
Schtrz Géza 970 —
Sartuy Oszkár 810*—
Október 20. (Szerda.)
Str-in Ottó 970*—
SUSm Tivadar 890 —
Stém Vilmos 1296\'—
f
1915. szeptember 30. ZALAI HlRLAP 3 el dal
Práger Ferenc
Wellisch Márk
Rotschild Samu
Schossberger Margit
Klein Vilmos pék
1720-
4220-
730--
Í520é-
730-
Októbcr 21. (Csütörtök.)
Dukász Dávid 1130"-
Kécsei Samu 890" -
Stern Sándor 2720--
Weisz Bódog 1130-
Weisz Tivadar 1520 -
Aczél Pál 730 -
Löwenfeld Joachim 970*-
Dr. Schwsrz Adolíné 970--
Október 22. (Péntek)
Dr. Rotschild Jakab 730--
Toch Miksa kantinos * 730--
Freller Adolf 1720--
Dr. Fábián Zsigmond 810--
Deutsch Ede 970--
Deutsch Hermán 730-
Dr. Plihál Viktor U30--
Dr. Bentzik Ferenc 874 -
Október 23. (Szombat.)
Pongor Henrik 487 -
Frank Jenő 1793-
Singer József 1050" -
Szukics Zsigmond 830--
Bettlheim Oyőző 1720"-
Bettlheim Aladár 1320"-
HÍREK.
Nagykanizsa a feldúlt kárpáti falvakért.
Soha még társadalmi akció nem szolgált nemesebb
és magasztosabb célt. mint a nemrég
gróf Khuen-Héderváry Károly elnöklete alatt
alakult .A háborúban feldúlt tűzhelyeket
ujrafelépitö országos bizottság", melynek
rendeltetését teljes mértékben kifejezi annak
cime. A mult téli rettenetes háború idején a
Kárpátok borzalmas sebekből vérzettek egész
Magyarországért s a Kárpátok falvai azért
pusztultak el, hogy Magyarország megmaradjon.
Magyarország, hála az igazságos Istennek,
megmaradt, de nem maradhat el most
Magyarország hálája a Kárpátoknak és azok
földönfutóvá és hajléktalanná vált szerencsétlen
népének. Az elpusztult kárpáti falvak
ujraépitését célzó társadalmi akció hullámverése
végre Nagykanizsára is eljutott s az
orosz hordáktól menten maradt Nagykanizsa
népe is teróhatja háláját a Kárpátoknak. Az
országos bizottság leirata folytán tegnap délután
a városházán dr. Sabján Gyula polgármester
elnöklete alatt 100 tagj helyi bizottság
alakult, mely mindent el log követni,
hogy Nagykanizsa városa is méltó módon
fejezze ki háláját a Kárpátoknak. Számos magyar
várost és törvényhatóságot ismerünk,
melyek egy-egy egész elpusztult kárpáti falu
teljes felépitését magukra vállalták. Nagykanizsa
város ekkora terhet nem kir el, de a
bizottság megállapítása szerint 10,000 korona
az a minimális összeg, amit Nagykanizsáról a
kárpáti falvaknak kapniok kell. A gyűjtési
akció részleteire nézve azt határozta a bizottság,
hogy névre szóló és cheque-lapokkal
ellátott adakozási felhívást fognakkibocsátani
a nagykanizsai jómóduakhoz (akiknek legtöbb
érdekük volt, hogy Nagykanizsa utcáin ne
csattogjanak a kozáklovak patái)* azonkívül a
hivatalos város adományát a legközelebbi
városi közgyűlésen fogják megsnvazni. A
gyűjtés időnkénti eredményei hirlaplag fognak
regisztráltatni.
Báró Gutmann Géza postbumus kitüntetése.
Megemlékeztünk a minap báró
Gutmann Oéza, cs. és kir. 1. huszárezredben
tartalékos hadnagynak, báró Gutmann László
salabérl földbirtokos egyetlen fiának a keletfaliciai
harcokban szenvedett hósi haláláról.
A Verordnungsblatt legutóbbi száma most az
elesett hősnek, gelsei és beliscel báró Gutmann
Géza huszárhadnagynak magasrendű
vitézségi kitüntetését közli, mely sajnos, már
csak emlékét díszíti a korai véget ért daliás
Ifjúnak. A tartalékos tiszteknek csak ritkán és
kivételesen kijutó katonai érdemkereszt III.
osztályával tüntette ki őfelsége az ellenséggel
szemben tanúsított vitéz magatartásának eltsmeréseül
az elesett Gutmann Géza bárót. —
Itt emiitjük meg, hogy a fájdalomtól lesújtott
snya, báró Gutmann Lászlóné Zalabérről
Csernowitzba utazott, hogy fia holttestet
exhumáltassa és hazahozassa a családi sírboltba.
Pollermann János katohai felmentése.
Midőn Bay György rendőralkapitány, a nagykanizsai
rendőrkapitányság bűnügyi osztályának
vezetője mintegy négy héttel ezelőtt bejelentette,
hogy egészségi állapota miatt képtelen
hivatalát újból elfoglalni, Pollermann
János, a szabadságon volt rendőrkapitány
ambiciózus és talentumos állandó helyettese
már csak délelőttönkínt volt rendőr. Délután
mindig önkéntesl katonaruhát kellett öltenie,
hogy a kaszárnyában, Illetőleg a katonakórházban
teljesítsen szolgálatot, ahová ideiglenes
szabadságáról nemrég felsőbb parancsra behívták.
A városi tanács e behívásra nyomban
felirattal fordult a belügyminiszterhez, hogy a
hivatalában nélkülözhetetlen rendőrtisztet mihamarabb
mentsék fel katonai kötelezetuége
alól. Heteken át tartott ez a bizonytalanság
és Pollermann Jánosnak kétlaki élete, mígnem
a minap a városi tanács megszabadult a kapitányság
bünűgyl osztályának vezetését illető
gondjaitól. Megérkezett ugyanis a honvédelmi
minisztériumtól Pollermann János szabadságolására
vonatkozó határozft, mely habár bizonytalan
időre szól, valószínűleg inégis végleges
jelentőségű les*.
n Nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaságnál
jegyzett 6%-os szabad és
zárolt, valamint az 5\'/»%-08 hadikölcsön végleges
kötvényei megérkeztek. A kötvények a
kiadott pénztári elismervények ellenéoe a
takarékpénztárnál a pénztári órák alatt mai
naptól kezdvt átvehetők.
Itthonmaradnak a zászlók- A menetszázadok
indulása előtt enyhítő kedves látványosság,
mikor büszke lépésű katonák hordozgatják
városszerte a fölbokrétázott, fölszalagozott
zászlókat, szeretettel dédelgetve, simogatva
a fáját, szövetét. Magukkal viszik a
harctérre a hazulról való drága emléket, a
buzdító ereklyét és tartják erősen az Ígéretet,
hogy dicsőséggel hozzák vissza. Mostantól
kezdve meyszünik a hadbaindulásnak ez a
poézise. Felsőbb katonai hitóság rendelete
szerint a harctérre induló katonák ezután nem
vihetnek magukkal zászlókat. A közönség
esetleges félreértésének megelőzése végett illetékes
helyre fordultunk felvilágosításért a
rendelet intencióját Illetőleg és következő nyilatkozatot
kaptuk : „Az uj rendelkezésnek természetesen
semmiféle tendenciája nincs, sőt
kifejezetten a zászlóhoz fűződő tisztelet respektálásából
és nemzetlszlnek megbecsüléséből
ered. Ezrekre ment a frontra vitt nemzetiszínű
zászlók száma. Gondozták, t féltették
a katonák, et nem váltak tőle, amig lehetett.
De ugy-e elképzelhetetlen, hogy például egy
rohamnál vagy egy gyors előmenetelésnél s
zászlókat magukkal cipeljék, hát bizony sokszor
elhullatták és a sárba, porba tipródott
a szent ereklye. Ezt meg kellett akadályozni.
De a katonai érdek is ezt kívánja. A /ászlók
ugyanis fölkerültek a vonatokra és éppen
nem kívánatos, hogy az esetleges ólálkodó
kémeknek utmutatásul szolgáljon a fölvonulásról
és csapatszállltásról". A közönség okos
és helyes dolgot mivel tehát, ha ezután a
zászlóra szánt összegeket és ajándékokat
vagy azoknak értékét egy-egy nem kevésbbé
szép célra, pld. a rokkant katonák, az elesett
hősök özvegyei és árvái, vagy a Vörös kereszt
támogatására fordítja.
Felelős szerkesztő: Qürtlar István.
• • • • • • M M M B A M L mmmm^mmmmmtmmmmmmmm^mm mmmmmmmmmmmmmmmtm^^^"^ A» •
CÍMRE OGYELNI TESSÉK I mert csakis a
Kazinczy (Vasutl)-utcában van, a Főúttól
a második házban SZÍVÓS ANTAL műórAs
Óés látszerész uj üzlete, ahol kitflnft
hadlemlék-órák Is kaphatók. Hibás
és rossz órákat, ékszert és látszert
olcsón, gyorsan — felelősségre kijavít. —
e — \' i 1 1 — n ^
Naponta előadás
Uránia MOZGÓKÉP-PALOTA
Rojgonyl-ut 4. Telefon 25t
Szeptember 29., 30. szerda, csütörtök A szép KatlUyn
kalandjai regényes dráma
V . j o r o i í t l l e h f .
Egy rossz fog humoros. Az
angol természet természeti felv.
ElAadAeek hétköznapokon
vatár- ét ünnepnapon 3, 5,
Szabadalmazott és törvényesen védett
= »flntispora-Vita« ==
Hazai és külföldi szaktekintélyek megállapították,
hogy az ,Antispora-Vita<
az összes vetőmagfélék, de első sorban
az üszög által hazánkban állandóan
fenyegetett búzának csávázására a legmegfelelőbb
s igy a mezőgazdaságban
= nélkülözhetetlen. — —
Kilója 1 korona 4 0 fillér.
Részletes ismertetővel és használati
utasítással szolgálnak a vezérelázusitók
SCIK0ARZ & TAUBER iiiytirckilik liiykuiuii.
1915. szeptember 1915.
19418
IZTT Hirdetmény.
Nagykanizsa város adóhivatala ezennel közhírré teszi, miszerint a hadsegélyzés
céljaira szolgáló jövödelem adó kiszámítási javaslatokat tartalmazó
kivetési lajstrom mai naptól az az
szeptember hó 28-tól számított 8 napra
a városi adóhivatalnál közszemlére kitétetett.
Ezen lajstomot mindenki megtekintheti. Adóköteles alatt bárhol egyenes
adót fizetők értetnek.
Ezek az észrevételek az adókivetés megkezdéseig Írásban a zalaegerszegi
m. kir. pénzügyigazgatóságnál, — utóbb pedig akár szóval akár Írásban
zuilaegcrszegen az e célból alaki tott adófelszóiamlásí bizottságnál terjeszthetők
elő.
Az aláirás nélkül benyújtott észrevételek a tárgyalás során nem vehetők
figyelembe.
A városi adóhivatal.
Nagykanizsán, 1915. évi szeptember hó 28-án.
Hocvátb s. k. Halvax s. k.
adóellenőr. pénztárnok.
L= festő mtllolnta
HlMmMa$9or-il.23
• i
klBl kBJfiltfl faerezés
mártóiy Htúnmtik festése.
Épület-, szobafestés,
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi s z i n é r z é k ű n k
magasan fejlett Ízlésűnk
és technikánk a legkényesebb
igényeket is kielégíti
Árajánlattal, szines vázl
a t r a j z z a l fölszólitásra
díjtalanul szolgálunk I 11
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ui 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
felvesz
Nyomaton a kladótnlajdanesnAI eutfnherc-nyomda MSru it Üoldberfccr) Na?ykar»z<ia.