Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.11 MB
2008-08-18 11:09:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
498
4533
Rövid leírás | Teljes leírás (303.58 KB)

Zalai Közlöny 1909. 001-008. szám január

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

ltot.
¦B0TVEmrrOLOAI>IK BVTOLTAH, L 9ZÁM.
JABUAB 4.
ZALAI KÖZLÖN
kétfii éi MlrlUli it**:t
l arak: rga.t t... 10 »r»n(. i«i*.,« ft korona. 9 koron* 60 Ml. tfr«« •«•"> ára 10 Alt. j
Dr Vllláajl ll.arlk.
Kaja-tAaa Ji—t.
Z alai Közlöny.
— Ntgyvtnnyoltadik Jv/oJyam —
Ujéviól kezdve lapunk belenkinl kétsier b étfón és oaotórtókón jelenik meg At ujiiaa-• al regi óbaját teljesítjük lapunk elóflivtói-ne.k. Tettok ett ama remény ben, hog) közon-aegünk célunkst behesli, munkánkat méltányolja
A .Zalai Közlöny eloHmléai ára kétazeri megjelenés esetén is marad:
Negyedévre . . 1 kor jo UH
Félévre.....5 - — -
Egéazévre . lo r — .
Előfizetések így oinizendók:
Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nagykanizaa
Tisilrlollel kérjük vidéki előfizetőinket. Imgy u illető postahivatalnál u elöfizetea megújítása iránt lehetőleg gyorsan szíveskedjenek intézkedni
hogy a lap küldése teliliBklKliist ue szeli-
védjen.
befekletésekkel rendelkezi intételek, énem e befektetések alalt a nagyobb értékpapír-készleteket, a rövid lejáram éa eaedékeaeg-kor bclolyó követeléseket képviselő vállóanya-got — és idesorotbatom. ha storosan nem is Lélektelen, at idegén inteteleknel elhelye-
at emelés ulán 600.00U koronára aiaporodik
fel. 601,000 korona tartalékja pedig 779.000
K fog kitenni
hagyományos
indokolta teszi Ozlelének nagy terjedelme
Több mint 4 millió korona betétet keiel es
Tókefelemelésél at intézet konzervativizmusa mellett
g ___
zelt kisebb-nagyobb kéupénzkéuleiekei. ! befektetései kólón siámsterint a legnagjol.b Sok máj. tanulság ttelletl, e kel nagy|tétrl a 2,198.000 Ki kilevó értékpapirkést-tanulnágol meríthették aazti pénzintézeteink I lel Oly mérlegtétel ez. mellel kévé* intézet az elmuh (álságos idokból. mert alig hogy, boszkelkerihelik Uj lókéi az (Illeti forgalou a vihar elolt és laaan laman normális napok ; még nagyobb kifejlesztését fogják erndraényeiBl virrsdtak reánk, lAkMinrlési njozgalinal| es tevékenységének íiélesebb keretekel fog-
tapaiazialhauiink inléaeteinkui'l Ki évben kórOlbelQI 140 péuiintéut eui«lli< fól i'lap
nak adni.
Legrégibb ét legnagyobb intézelOnk
. mintegy 26 millió koronával gyara-ja Nagykanizsai latarékpénttár. ugy halljak.
elvben stinten már elhatározta alaptokéjének felemeléséi melyet aionban osak tavaar-
pitva saját tólcéjél
Ami a nagykanizsai pénzintézeteket illeti,
ogy hiszem az orsaágban nem sok mietel aial fog végrehajtani Interneteink kotfll . érette meg oly kevéaaé ai elmúlt válságot, legnagyobb, mérlegadatai osupa nagy aiámot mim a mienk, a iinimk mavyar.tau a fentebbi mutatnak n inden egyes üzletágban Körű-eloadotiak igatolása: tekinteUe. ujat lúkevel | belől «V, millió koronát kilevó jeliaiogioi-és elég mobil befektetádékkrl rendelkeznek. Dicséretükre siolgal, hogy alig vonult el a vihnr feleltünk, elsők voltak, akik levonták i niugiikra nézve a válság tanulságait, lóke-
felemeleH tllján
I vonva magukbüz.
Az eUó volt
és ujabb tőkeerőt
caön állománya, melyből oa 1 millió korona van engedményeive és 7 millió koronára rugó betétei mellett á tervbe veti tőke szaporítást ar. intézeti vezetőség ama gondok
p
és elórelaló igyekexelenek tulajdonilhaljiik. bogi befektetéseiben épen anikkank beveze- lésében telemlil...