Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.13 MB
2008-08-18 11:12:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
503
4076
Rövid leírás | Teljes leírás (293.23 KB)

Zalai Közlöny 1909. 044-051. szám június

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

¦AOYKANIZSA, 1908. JÚNIUS 3.
48-IK ÉVFOLYAM, 44. 8ZAM.
CSÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
tlftfltaUal árak: r(éu t,,c 10 korona, f«U*ie B korona, n«gyatlétra 2 korona 60 flll. L«?•• •*•"» ár* 10 Ali.
K,wwe..„i:
„r V|llA«,l Henrik.
|l Hlrdatiaak dijai abit ucrinl.
^ kanitaai kareikedők panasza.
lilfhtatni, junlui :'.
A kereKked&i konjunktúrák ax, utóbbi években nem voltak nagyon briliánsuk. A megélhetés neherehhedése a középosztályt szerényebb kiadásokra indította TArmóa/tUu-ímjii kereskedőink éreUók elaö sorban a középosztály büdz8é-megn/.oritáHát.
Hozzájárult » kereskedői visíonvok roHMzabbodiibábur atrií érthetetlenül indokolatlan, mondhatnánk esunya verseny, mely némely Hznk mában évekkel ezelőtt mutalko-xoll. Kx ü versengés ma már rendes keret-bmi mozog, inert a kereskedelem gyenge etemé kidőlt. Többen beadták a kuleisot. többen eltávoztak, úgyhogy a mostani keres-kedÓ gárd:ink mondhatnánk hivatása magaslatán áll.
Kereskedőink panasza azonban még sem szűnt meg. Muhi már nem egymás ellen panaszkodnak, mint inkább amintt. hogy nagyon hoks/.or kijáts/ak NftK.ykaniy.Hau a megrendelésekről móló miniszteri rendeletet. Bármennyire itt tiltva van a vevőknek „meghívás" nélküli látogatása, mégis mindig előfordul, hogy wieni ért budapesti diszmű-áru, nói óh forfl divatáru vtAgak utazói városunkban meghívás nélküli látogatást lesznek. Sajnos közönségünk elősegili a „vigóo" garázdálkodást, inert ahelyett, hugy az ipuzét átadná a sarki rendórn»k, nála megr*>nde-láiit tesz. Hát bizony koreaküdúink panasza
jogon, mert ez abftzurrí álUtpot. KcrcskedAink mogfulolA tnlovcl atapitják Q/lftcikot. igyekez-nek Jól felnxerelt, még ii l'igkiMlv<'nebb iilés-iiük íh mcglVldló áruraktart bcrtMidi'/ni. fényes purtalékat, kirakatokat építenek abban a reményben, hogy törekvésük méltánylást talál A kö/önnég egy rt'KXc o/.ek i-llcnére íh érthetetlenül vígéoolttAI vÚMjirul, becütipj.i lungát abban a bitben. Imgv í no ni pnrn>k;íi ViUarult 'olcsón, l't'díg a/, ördögöt I Hiitáru r.otlan állítjuk, hogy Nagykanizsán báriniriA oikket jobban é« jiMÁnvoHiibban uifgrt/.erer.-h'Münk. mim az utazó vigécek ulján. '
Kt-n'Hki'dúiuk pniM-s/a oly méllányos. molyel bóvebben indokolni nmgyura/ni uotu kell, helyesen lenné a kózöimég, ha leH/okna fim1 vohh7. s/.okásálról éx 11 lielyi kcrcHkedel-tnet pártolná, mely itt mló/.ik t>s itt költi el jövedelmei.
1'anatiKkodnak még kereskedőink ama tárHiidalmi osztály ellen íh. mulynek anyagi módja megengedi a fővárosi divatszalonok rs <livalO/,letek felkorenését. (')k vigéo nélkQl találják meg a tőlünk pénzt elvivő utat.
Mi hÍHN7,ak. hogy felszólalásunk illetékes körökben megluillgatásra lalál, hisz, ev.ígre is minden nagyknnizsai polgárnak köteleutégo a helyi keretikedelmn és a holyi ipar pártolása.
k virágos Nagykanizsa.
a •léptto Ef7"*
Sajiit luJósttóitktóJ.i A uagylcanitftai
, unul mar jelüLtak vtjáruftp (télnlfiU t»rt|« küZftyal^HtVt A lilkAri |t«lt*tiléH hfstámul m«|d hz t-gy^nlft cliniili ivéről, im-ljrfil inondhttjult. HikfK-H vult Ai ogyoiintut Hteréuy an.Tttci erojnhes miTtfii iniiiiti'iit riii-KlHMi. kiiiil mrgtulint Kiért Juli-ii Ok nn ¦ «ik«rt. Aii axonlitu ne ni luuu'ljuk. nitTl vilútlmiKA^Ml u«iu lUruuk állitini, bt^j liittvotili nÍKfrl litMll «rlifl'-tt voIiik i*l it Eliltei pitn kflleiif, anii ktüvéü v«u » p«tnlHrábtii A líikriri ielfnttw bit«»n>ár» aam fog lk>z«aii(illia( n-ii^ftii a pirlfogáirAl. mert najnOH kcw- (iiiiniAiiii bárón van az fjí.TenüUlüeli •
Ax iíl.'i kdiK.TDlfsnok már kfltuft kxret** is fan. A Siöpiió t^'VfaQlet tflunk^t'i...