Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.56 MB
2008-08-18 11:13:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
673
5091
Rövid leírás | Teljes leírás (378.91 KB)

Zalai Közlöny 1909. 052-060. szám július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

HAOTKANIZSA. 1808. JÜL1DB 1.
4B-IK ÉVFOLYAM, 5a. 8ZAM.
CSÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
¦ilJiliilk kéllii él cillérllkli dtlbu.
>k: K,é., ,„. 10 ko,°„.. i,i„„ a k.ron.. „ Vlll*.,l ne.rlk
korona 60 AH. Cgr" Ilim «ra 10 1111. (
hil.,,„ „......., «'•«»¦:
.rW.. M.Mr. j, i»rtM«tllt| Él
I ÜIJ4l
«'•«»¦: • .-h.-..
i dljaatbá
Itik-lir I.
nurlnt.
A Zalai Közlöny tisztelt De hát " o"°»d8lt»» felhívását nyo-
/-íliraaAiVirw ! mon foeja követni a jogi dékán felhívása,
UlVttöU-UlOZj I j„it pedig rögvest a műegyetemié s igj to-
1909. július 1-én uj előfizetést nyitunk vább. Mert nincs az a diplomás pálya ma
a Zalai Közlönyre
Újévtől kezdve hetenként kétszer jelentetjük meg lapunkat, anélkül, hogy előfizetési árainkat emeltük volna, mely maradt: Negyedévre .... korona 2.60
Félévre..... . 5.—
Egész évre . . . , 10 — A Zalai Közlöny olvasói szívesen fogad-
Magyarországon, hol óriási lulprodukoió ne jellemezné a közállapotokat
Minden téren több a termelés, mint amennyit országunk anyagi viszonyai elbírnak A befogadóképesség már rég megszűnt 8 a diplomás pályákra Induló ifjúságnak csupán keserű lapasztalokkal szolgálhat majd
De hát mit coináljuuk ?! Ez most
Iák újításunkat és reméljük, hogy az uj [ kérdés. Az érettségit telt kenyeret, eiiszlen-félévben is ismét többen lépnek előfizetőink , „jü követel a társadalomtol A munkásnép, sorába |ua nrnl md itthon megélni, kivándorol. Uj
Azokat a tisztelt olvasóinkat pedig., na,,t keres, melynek viszonyai reá nézve akiknek előfizetése június 30-án lejár kérjük. I kedvezőbbek Mert a munkáskéz mindenütt méltóztassanak a megújításról idejekorán! 0|va„ tokB, mely kamatait feltétlenül meg ia
gondoskodni, hogy knldhesaük oimükre.
lapot
akadálytalanul I nOzza.
A tanult, kultur ifjúság nem
vándorol-
A Zalai KBilSny sterkesztdsíge is
kiadóhivatala Nagykanizsa, Deák-tér 1
Életpályák.
(F. B.) Ai iskolákból kiőíönló ifjusig
hat ki Legnagyobb ősapán volna hazánkra, ha a viszonyuk odáig fajulnának, hogy még ezek, a nemzetfenntartó elemek is kivándorolni kényszerülnének. Épen exórt ax okoa lanáos most tokát ér.
A diplomás pályák, a hivatalnoki kére hpiforrások bftven ellátvák. hová küldjük ?! K ilyenkor atillán a külföldi példa i klfWi d állk él
Egy aréna tervezet
A kaposvári mtrnOk nyilatkozata
Ml ia Unulhaitunk baJŐIe.
A vidéki vároaokbau a legnehenebb
lló Qgyek kölé tarlolik a inuhátOgy. Nlgfkiaiia4D
lóbb terv merllll lel. melyek komi mi leghalye
aohhm-k tartottuk éa aiámtafau cikkbeu hingol-
Uttuk egy aréua felépiléaél. Kit tervalik mont
Kapoafárolt i». A Kipoavári tervről Haraclk Sándor
oltani fómérndk nyilatkozott agy újságíró elóll A
oyilalkoiat a uagyktuiiMai aiioháiligyre ia Unulaágoa,
ép étért közóljuk :
Itágóla buiódik már a aiiuháiépitéa kér-léaa. Tobbaior hirdatlQok pályáialol e lárgybao éa lobb tel|e«eu alkalmaa terv ia érkeiett a vároahoz. A larvek koiOl aioubaji a legoloobb ia tobbra ragolt 10U.OOII koroiiáuál, liololl 11 illáin caak 60.000 koronát helyeiéit kiláláabi e célra. A kérdéat •' képviurldleainlel annak idajéu átért velle le a napi-
tolt
j ...