Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.89 MB
2015-03-19 15:35:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1072
3864
Rövid leírás | Teljes leírás (267.53 KB)

Zalai Közlöny 1909. 009-016. szám február - 014. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1809.
NEGYVENNYOLCADIK ÉVFOLYAM, 8. SZAM.
FEBRUÁR 1.
May jelenik hation él csütörtökön dilbin.
ílOflzaléil árak: Bg*u «vie 10 korona. r«l<«re & koron«, i.a(jr«<le«ic 2 korona 60 flll. fcgyaa Mám ára 10 flll.
Ki\'lsiarheulö: Ur Villányi flenrlk
Kelotöa ««rkeMtö : Krrtpai Jó«»< r.
A zord, hosszú tél.
Napszámos emberek nyomora.
,Áldja istenét, kit istene megáldott.* De hát aki ebben a rettenetes kitartó zord
télben tüzelő anyag és a mindennapi kenyér nélkül nyouiorog. Mi kel annak a/ ajakán? Zsolozsma-e vagy istenkáromlás ? Erény, vagy bűn fogamzik-« meg a szűkölködő agyában ? Azt hisszük személy« valogatja. Az erényt, az istenfélelmet nem isuipoljB, a bűnnek pedig, mindannál;, amit a társadalom annak Inri, a nyomor a melegágya.
Kinézzük azokat a fogyatékos öliózetü didergő munkás embereket, akik az Krzsébet-tér sarkán, a Sugár-ut sarkán, meg egyebütt tipegnek, hogy lábuk meg"ne dermedjen a nagy hidegben. Várják, mig valaki szólilja ókct egy kis munkára, hogy legalabu a mai kenyér meg legyen. Sok az eszkimó ilyenkor, a fóka íreg nagyon kevés; mert csak a változatos időjárás hozza a munka külön-féleségét. A tartós száraz fagy kész veszedelem a városi munkásra. Mint hajdan Kómába ment a csóoselók. ahol a jelszó: „Panem ot circenses" volt. ugy a jelen idóben a falusi szegények a városba özönlenek, ahol mindig akad munka. De most nincs semmi jelszó, moly kenyeret adna a munkanélküli embernek.
Irigy szemmel gondolnak a keregető koldusra, aki vagy a szegényházban hiú-hatja meg magát, vagy a jó emberek filléreiből, az egyesületek jótékonyságából kap-
ják a sovány kenyeret. Darányi földmivelós-ügyi miniszter gondoskodása kiterjedt a nép téli foglalkozására is, de csak a" falusi népet vette gondjaiba. Pedig a falu szegénye könnyebben él mint a városé, mert ott egy kis liszt, főzelék fele csak kijut nekik a komámasszony, szomszédasszony telt hombá-ráhól A fóldmivcs nép meg télen gazdasági eszközeinek helyreállításával, meg allataival van elfoglalva A miniszter valószínűleg azért nem terjesztette ki gondoskodását a városi munkás népre, mert ez* a városi társadalomtól, hatóságtól elvárja, mini amely nagyobb erejénél fogva erre k•• lló tehetséggel bír.
Pedig csalódik. Nálunk, de egyebütt is csak a/, alamizsnára terjed ki a figyelem, a foglalkoztatásra nem gondol senki, pedig ez a segítség az. mely legolcsóbb, mert kölcsönbe megy és mert nem neveljük vele a dologtalanságot. Jó lesz megtudnunk, hogy ezek a szegény szűkölködők máról-holnapra hogyan tengetik életüket. Jó lesz benézni abba a fészekbe, melyben a nyomorúság honol, ahol azonban segítség Inján, gyakran sarjadzik ki a bűnnek legkülönbözőbb faja Aki azt megszünteti, tl ezt megelőzi és jótevője lesz nemcsak a/, egyes embernek, de az egész társadalomnak
Gondolkozzanak az erre hivatottak ; még messzit a tavasz, csak most volt Pálfordulás. a farsang csak a táncotoknak múlik gyorsan, a szenvedőknek, az éhezőknek hosszú kálvária még addig.
Klndja: a »rrkfuillafi.
Szarkiiztáség él kiadóhivatal ládor-utca 7
HlrdaUták dljuabá« ««arlnl.
Egy sl nem mondott felszólalás.
Tripammer llyula indítványozta a múlt hó 27-iki városi közgyűlésen, hogrr a város ház. kt>te-leslien építsen villámon telep«!. Kit az indítványt helyesléssel |..¿¡adták. de mégis. egyben már másodszor megkérdeztek a Franz L»|oh és fiai céget, vájton állj«-* a régi, december 2-íki ajánlatit továbbra is Bennünket nem a Frant cég hallgatása Iérdekel. Azt ók is, a váron közönsége I* tndia, huny miért hallgatnak. A kflivéleményt inkább az érdekli, hogy az az osztatlan helyeslés mi...