Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.66 MB
2015-03-19 16:01:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
795
3115
Rövid leírás | Teljes leírás (343.41 KB)

Zalai Közlöny 1909. 027-034. szám április - 026. szám hiányzik!

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.NAGYKANIZSA, 190». ÁPRILI8 5.
48-IK ÉVFOLYAM, 27. SZÁM.
HÉTFŐ.
ZALAI KÖZLÖNY
iaijalaalk hétfőn ii csütörtökön dalban.
Elöflzatéal árak: Egín évre 10 korona, f«14vrc 6 korona, ogjretlévre 2 koron* 00 flll. — Egyei aaém ár* 10 flll.
FöSMtkciitO: Ur. Villányi Henrik.
Felelős »terkcssti ■ Kertén* Jórtief.
Kiadj it: a H*rkeait£><(.
Szarkaaztlaág ét kiadóhivatal ládor-atca 7.
Hirdatéaak dljaxabia aiarlnt
Építsünk munkáslakásokat.
Irta: TBrBkktnlsMl Bohulp* Qyörgry.
A lakások folyton drágulnak városaink-ban, — különösen a kis lakások, s minthogy a lakosság számának növekedésével nem tart lépést a lakások számának emelkedése, ennek ismét a lakások veszélyes túlzsúfoltsága a következménye, ami az erkölosi és egészségi romlás okozója. Lakáskérdés van a falun is, de ott leginkább hygiénai kérdés és nem szociális, olt osak a lakások esetleges javításáról lehet szó, hiszen tudjuk, hogy a falvak lakossága majd mindenütt apadást mutat.
Elsó sorban tehát a városok felé kell fordulnunk és olt orvosolnunk a mind aggasz-tóbban fenyegető s mindinkább elhatalmasodó bajt. Állam és társadalom vállvetve küzdjenek és fáradozzanak e magasztos oél szolgálatában, hogy terjesszék az általános jólétet, enyhítsék a munkásosztály sorsát s mind magasabb oromra tűzzék fel az er kölosi kulturh&iadás lobogóját.
Ha azt akarjuk, hogy nemzeti iparunk megizmosodjék és idővel az elsó európai államokkal versenyre kelhessen, ugy mindenekelőtt erőteljes és megelégedett munkásosztályt kell teremtenünk, meg kell vetnünk a/, alapját egy egészséges iparfejlődésnek, meg kell alkotnunk az előfeltételeket, életbe kell léptetnünk azon intézkedéseket, melyek hívatvák a munkásosztály hazaszeretetét fen-tartani ós fokozni, melyek képesek lesznek a társadalmi békét inaugurálni.
Azok a nemzetek fognak a jelenben és a jövőben magasabb polcra emelkedni a gazdaság és hatalom terén, azok fognak uralkodni a világpiacon, melyek a legintelligensebb, legkitartóbb és legmogelégedettebb munkásosztály felett rendelkeznek. Az angol munkás, ki rövidebb ideig dolgozik, jó bért kap, jó lakossal bir és jóí táplálkozik, ezek folytán szivóáabb, munkaképesebb, kitartóbb a többi európai nemzetek munkásainál.
Az egészséges és nyájas otthontól függ, úgyszólván, elsó sorban az erkölcsök tisztasága, az egészség megőrzése és a családi élet felvirulása. Minálunk a rnunkáslakások ügyére csak 8—10 év óta lett a kormány, a társadalom és a sajtó figyelme felhiva; minálunk a munkásosztály túlnyomó része emberhez nem méltó lakásokban nyomorog.
Városainkban a munkások lakásai na-gyobbára oly minőségűek, hogy alkalmasak lakóik egésiségének megrontására, családi életük deraoralizálására. Hisz milyen lehet a gyermekek nevelése ily lakásokban? Minő a család-anya helyzete? Mily gondolatai lehet-» nek a férjuek és atyának, aina szerencsétlennek. ki reggeltől ostig nehéz munkát végez, rossz levegőt szi magába és keveset
keres, ki ügygyel-bajjal képes csa\'í táplálni osaládját és csak oly nyomorult lakást képes az övéinek nyújtani, oly lakást, mely a betegségek termő talaja, a nyomor előmozdítója, az erkölcsök raegmótelyezójo?
A lakáskérdés egészségügyi fontossága tekintetében csak Angolországra hivatkozom, hol az utolsó évtizedekben — aitól az időtói fogva, mikor a munkáslakások ügyének rendezését kezdték — az általános halandóság leszállott 20 százalékkal A diphteriában (roncsoló toroklob) megbetegedók száma 1851 — 1860-ig évenkint 268 volt 10,000 lakosra. 1871 — 1880-ban — amikor a munkáslakásügy lényeges javulás stádiumába lépett — e szám 212-re csökkent. Még nagyobb arányban apadt a tif...