Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.57 MB
2015-03-19 16:08:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
771
3967
Rövid leírás | Teljes leírás (372.53 KB)

Zalai Közlöny 1909. 052-060. szám július

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1909. JUUU8 1.
48-IR ¿VFOLYAM, 52. 8ZAM.
OBÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
NílJalanlk hétfőn éi ciltírtiki. délbtn.
lIAAtstéai árak: Kgá.i ém 10 koron*, félévi« B korona, nagjradétrr* 2 korona 60 Ali. Egyaa atám éra 10 flll.
filaxikattlA:
l»r. Villányi lleiarik.
Keld"» iMikeauA: Hfrlr» JÓK««-r.
Kin<ljn: a «ifrliMilliíi.
Szirkaiztiséfl ét klariéhivaUI l.áktir I.
HlrdaUaak dljasabáa aiarlnt.
A Zalai Közlöny tisztelt olvasóihoz I
1909. julius 1-én uj előfizetést nyitunk a Zalai Közlönyre.
Újévtől kezdve hetenként kétezer jelentetjak meg lapunkat, anélkül, hogy előfizetési árainkat emeltük volna, mely maradt: Negyedévre .... korona 2.50
Félévre......5.—
Egész évre .... „ 10.— A Zalai Közlöny olvasói szívesen fogadták újításunkat és reméljük, hogy az uj félévben is ismét többen lépnek előfizetőink sorába
Azokat a tisztelt olvasóinkat pedig, akiknek előfizetése junius 30-án lejár kérjük, méltóztassanak a megújításról idejekorán gondoskodni, hogy a lapot akadálytalanul küldhessük oimükre.
A Zalai Közlöny szerkesztősége és kiadóhivatala Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Életpályák.
(P. É.) Az iskolákból kiözönlő ifjúság, mint éhoM farkascsorda nekiront a/, egyetemeknek h olt akarja boldogulását keresni Túlzsúfoltság mindenütt, hol a magasabb tudományokat mérik, semmi kereset, koplalás, egy céltalan élet hosszú, kinos kálváriája a végpont.
Korunk proguosztikonja ilyen. Senki sinus, ki bölcs tanításaival eltérítené ifjain-kat e félszeg felfogástól, hogy csupán a diploma nyújt tisztességes kenyerei. Senki sem világosítja fel a tudatlanokat, a mit sem sej-tóket, hogy messze elkerüljék az egyetemek kapuit, mert onnan nem mosolyog feléjük sem a siker tündöklő virága, sem a kényelmes jóiét biztató sugára. A küzdelem, a szenvedés, a nélkülözés útját nyitja az meg csupán előttük s a sok tanulás, a sok költség, az elfecsérelt ifjúság ellenszolgáltatásaképen, csupán egy csillogó, lidérofényként fénylő oimet ad, de semmi egyebet hozzá, ami az élet küzdelmeiben segítené, a mi megélhetését tovább biztosítaná.
A budapesti egyetem ezidei orvosdékánja felhívást bocsátott ki, a szülőkhöz címezve, melyben óva inti őket, nehogy fiaikat az orvos pályára engedjék. Megmondja, hogy ez a pálya, mint egyáltalában minden diplomás pálya, olyannyira tul van zsúfolva, hogy száraz kenyérnél egyebet nem nyújthat. Aki tehát szereti gyermekét, ne küldje olyan pályára, hol semmi kilátása sincs boldogulhatni, hanem kerossen számára olyan foglalkozást, mely a reá fordított szorgalmat és munkát legalább puha kenyérrel viszonozza.
Oe hát az orvosdékán felhívását nyomon fogja követni a jogi dékán felhívása, ezt pedig rögvest a műegyetemié s igy tovább. Mert nincs az a diplomás pálya ma Magyarországon, hol óriási tulprodukció ne jellemezné a közállapotokat.
Minden téren több a termelés, mint amennyit országunk anyagi viszonyai elbírnak A befogadóképesség már rég megszűnt 8 a diplomás pályákra tóduló ifjúságnak csupán keserű lapasztalokkal szolgálhat majd jövőjük.
De hát mit 08ináljtmk?l Ez inost a kérdés. Az érettségit tett kenyeret, eiiszten-eiát követel a társadalomtól. A munkásnép. ha nem tud itthon megélni, kivándorol. Uj hazát keres, melynek viszonyai reá nézve kedvezőbbek. Mert a munkáskéz mindenütt olyan tőke, mely kamatait feltétlenül meg is hozza.
A tanult, kultur ifjúság nem vándorolhat ki. Legnagyobb osapás volna hazánkra, ha a viszonyok odáig fajulnának, hogy még ezek, a nemzetfenntartó elemek is kivándorolni kényszerülnének. Épen ezért az okos tanáos most sokat ér.
A diplomás pályák, a hivatalnoki keresetforrások bóven ...