Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
14.45 MB
2015-04-03 13:05:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
612
3173
Rövid leírás | Teljes leírás (295.18 KB)

Zalai Közlöny 1910. 010-017. szám február

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, igio FEBRUÁR 3.
49-ik évfolyam, io szám
csütörtök.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagjalanik hition (i csütörtökön dalban. _
EISAltUal ¿rak.\' K|(í«l évig 10 Koron*. ÍÉlévio 6 korona, negycilévfo 1 korona 60 011. — Egyet »ám ira 10 III.
Kalalóa aatfkesald : Korté» JÓK.^f.
Hlndjn : k »frkm>(5ii«(.
Szarkaaztiság ii kiadóhivatal Deak-tir 1
Talaron: 112. —
Hlr.
Nagykanizsa művészi hatása.
— Uj kuliura. —
Érdeke« jelenség, hogy a legnagyobb elterjedésnek örvendő vallások mind a művészeihez folyamodlak, hogy híveikre nagyobb hatással lévén, jobban meggyőzze óket igazságairól. A osodák jeleneteit csak ugy, mint a természet igazságait szobrokban, Icépekhen és építkezésekben testesítették meg és özek a művészi alkotások, ha nem voltak is olyan hatalmas szószólói a vallás terjesztésének, mint az apostolok, do állandó hatásukkal nagyobb körre és időre szólt özek néma beszéde. Különösen a keresztény vallás istápolta minden idóben a művészetet és használta fel, hogy igazságait és legen <láit művészi alkotásokkal vésse kitörölhetetlenül a hívók lelkébe. Örök érdeme és di-csóségo ez a kath. vallás papjainak, hogy a művészet ápolói, terjesztői, fentartói gya-gyanánt az emberiség ízlésének művészi érzékének még a kulturközéppontoktól legtávolabbra eső helyeken is oltárt emeltek.
a művészet, hogy nem maradt mindig az egyház és vallás szolgálatában, tudjuk. Hogy uj tárgyak, uj eszmék, uj felfogánok váltakoztak a művészet birodalmában, annak kutatása most nem tárgyunk. De rá akarunk mutatni arra, hogy a művészet hatása a népekre nagyon különböző mértékben érvényesült. Az olasz nép szinte évezredek óta hódol a művészet minden alkotásának. A spanyol építkezés legszerényebb alkotása is magán hordja a művészi ízlés magasabb fokát. a régi arabok a házi életben minden téren művészi ízléssel rendezkedtek be.
Magyarörszágban ilyen mély hatása soha se volt a művészetnek. Nem hiányzását ugyan nálunk se a templomokban és építkezésekben hires alkotások, de ezek minthogy idegen művészeti ízlések importja, egyetemes népi hatást nem gyakoroltak. Meglátszik ez népünk építkezésein, mely osak a praktikus célt szolgálja, meglátszik öltözékén, mely honi ipar hiján külföldi ízlést szolgál, meglátszik játékain, mulatságain egyaránt.
Az ország kulturbajnokai most kiváló gondjukban részesítik a művészeti népművelést. A kulturáltak egy szebb, eszmeibb emberhez méltóbb tartalommal akarja ellátni az emberiséget és ennek szolgálatába befogja már a népiskolát. De bár az alap innen indul ki minden más téren, egyesületi és községi alkotásokban is hódolni kíván a művészetnek. És itt éppen azokra hárul a nemes feladat, akik a városrendezéseket, építéseket és egyéb alkotásokat kezeikben tartják.
Minden város egy-egy mestere e téren annak a körnek, melyet ipari, kereskedelmi érdekek oda vonzanak Azért a városok
nevelő hatása e téren is nagy jelentőségű. UáL éppen ez oldalt tekintve Nagykanizsa nem teljesili azt a feladatot, melyet a művészi kultura tőle elvár. IJa van is néhány szebb építkezése, az hatást téveszt a lerontó környezet és a harmónia hiánya miatt. Rendszertelenség, a művészi törekvés és előrelátás minden látszata nélkül, az esetlegességnek minden bélyegével történik a varos rendezése, építkezése Századok kellenek, mig Kanizsa város együttes hatása a szép érzetét keltse a szemlelőben. UtuanyitáM rendezés nélkül, az épületsorok együttes hatására való tekintet nélkül adatnak az építési engedélyek. Mindenfelé az ideiglenesség, a műveszí ízlés tekintetbevétele nélkül fej lódik ez a város, ha ugyan fejlődésnek lehet nevezni, ha évenkint néhány egymástól idegenkedő siobaesoport szaporítja az „adóalanyok" számát. Atajdha a város rm-dezés és feji esz Ua és az ezzel járó építési engedelyek egy el...