Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.58 MB
2015-04-03 13:09:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
967
3376
Rövid leírás | Teljes leírás (284.92 KB)

Zalai Közlöny 1910. 027-034. szám április

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1910 ÁPRILIS 5
Tf
<1 Mnjí.ij ,»t .
tfijLIrJij/q if.
ÉVFOLYAM. 29. SZÁM.
KEDD
■•iJilialk hétfőn ii ciíitörlikín dilfain.
£IAfl«*U«l *r»k: Kg«» í»r« 10 korona, (élívio 6 korona, n«gjreil4»io 2 koron* 60 Ali. — Egy«« »«ám irt 10 flll.
Kcloló* ttti ktittt^ :
Hcr(i>)> Jó*«ef.
Kimljn : n Hrrkeatlóarg.
Szarkaaztöiég ii kiadóhivatal Daák-tér 1
T«l«fon: 112. — Hlrd«U««k dlj«r»b*« »x«rlnl.
Védekezés a tuberkulózis ellen.
Mnnká« otthonok.
A véletlennek nagyszerű tnlálkozása, bogy Rosenberg Auguszta előadása a tuberkulózis ellen való védekezésről egy nappal megelőzte azt az értekezletet, melyet vasárnap d. u. egy Munkásotthon létosiiésén fáradozó csoport tartott. Merő véletlen, pedig e két működés annyira egymáshoz tartozik\', hogy szinte el sem választhaló egj mástól Mert aki a tuberkulózis terjedése ellen emeli fel apostoli szózatát, az lelkes szószólója a munkáslakásoknak, aki pedig a munkásotthon léteaitéBén fáradozik, az legradikálisabb gyógyszert ajánl az emberirtó betegség ellen.
A Zalai Közlöny hasábjai már sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel Amit Villányi Henrik dr. mint lapunk volt szerkesztője és jelenlegi munkatársa ebben az érdemben irt\', ami munkásságot ez irányban kifejtett, az maga ia egyik érdemét teszi az ó hírlapírói működésének. Az az irány, melyet lapunk a szociális alkotások terén követett, ma íh a ttfgi maradt A munkás nép jóléte, eg4M44K«ri|«gki*to8abb alapja a nemzet vagyonosodásának, boldogulásának. Minthogy pedig a munkások egészsége a legszorosabb összefüggésben van azok lakásviszonyaival, nem lehet semmiféle népjóléti intézkedés sem oly sürgős, mint a munkásoknak egészséges lakásról való gondoskodása És aki ez irányban működést fejt ki, aki a megvalósításhoz segíti azokat az embereket, kiknek karjai az egész társadalomért fáradoznak, a legteljesebb támogatást érdemli meg.
A munkás nép értelmessége folyton emelkedik, izlése fejlődik, finomul, sót igényei is szaporodnak és mégis családi otthonában visszaesést és viszonyainak romlását találhatjuk fel. Mert a munkásosztály az utóbbi időszakban rohamosan szaporodott, a drágaságban való lélküzdelme nehezebb lett. Csak lemondások árán tud családjával tengődni. Már pedig ha a lemondás szükséges, elsó sorban a lakás kényelméről mond le. Hiszen az egy családhoz tartozók szerelettel húzódnak meg szQk helyen is. Nem gondolnak az igy összezsúfolt lakásban rejlő veszedelemmel, mert következményei nem mutatkoznak azonnal. Nem látják annak az egy kis szobában való tneghuzódásnak sem etikai, sem higiéniai jelentőségét. De tapasztalja a törvényszék, a börtön és a kórház. Minden munkáslakás a bíróság és a doktor munkáját csökkenti és gyarapítja a nemzet produktio munkáját.
Évekkel ezelőtt tisztviselőtelep létesítésén fáradoztak városunkban. Nem sikerűit; nem kaptak olcsó telektömböt. A mostani törekvést talán eredményre vezeti az a körülmény, hogy a munkások szávai nem bánják, ha a kűlielken építhetik is fel egészséges
tanyájukat; azon a vidékén a városnak, amerre a gyárak elhelyezkednek; ami tudvalevőleg a vasúti állomáshoz esik közel.
Magával a megalakulandó szövetkezettel ez alkalommal nem foglalkozunk. Lesz még idő. hogy arra is visszatérünk. Egyet azonban jó elóre a szövetkezet tervezőinek, a munkás otthonok megalapítóinak figyelmébe ajánlunk.
A munkás hozzá\' vau szokva, hogy bármekkora legyen is családja egy szobában tölti nappalát, éjjelét Sót amint tudjuk, uradalmakban még ma is több családot, hármat négyet interfál egy szobába, a földesúri középkori felfogás. A spanyol fal pedig nem divatos nálunk ; annál kevésbbé s majorok béres lakásaiban A többit a fantáziára bizsuk. Minthogy pedig a művészi és etikai nevelés karöltve jár és most szinte ha...