Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.95 MB
2015-04-03 13:21:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
788
2935
Rövid leírás | Teljes leírás (304.78 KB)

Zalai Közlöny 1910. 062-071. szám augusztus

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1910 AUGUSZTUS 1. 49-IK ÉVFOLYAM. 62 SZÁM
HÉTFÓ.
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■atJalanik hátlón ii csQtörtökfin.
tioflialéal árak; Kgén ti re 10 korona, féltvio 6 korona, ncgyctlévic 2 korona BO Ml. — Egyaa aiám ára 10 Ml.
K«lal&« »«ikeazlö: UerlfM Jíu«r.
kihiijii : H KKrrkeiiatőnÓK.
Smkmtiiii ii kiadóhivatal Baik-tér I
ralafon: 11?. — HlrdaUaak dijaiabáa aiarlnl.
Obstrukció nélkül.
Az uj képviselőház, ellonzéki pártjai nem akartak visszaélni a helyzettel b bár fogy vérükét összemérték a többsógKftl az eddigelé lefolyt vitáknál s ezzel jelezték, hogy, mint Apponyi kifejtette, erejükhöz képest teljesitik az ellenzékre hárnló kötelességet, hogy tudniillik ellenőrizik a kormányt tevékenységében, de távol áll tóink a szándék, hogy a parlamenti gépezet működését megakadályozzák. Egyszóval obstruk-ciól nem rendeztek s azzal élni belátható időn belül nincs szándékukban.
Helyes is. hogy erre az álláspontra helyezkedtek Az obstrukció nem az a fegyver. amelyet bármikor sikerrel lehetne használni. A magyar parlament mai házszabályai lehetővé teszik ugyan még annak használatát bármikor, tehát a formai jog módot ad annak használatára de nincs meg hozzá az erkölcsi jogosultság és nincs meg hozzá a sikernek alapfeltétele, a nemzet közvéleményének támogatása.
Volt idő, mikor a magyar képviselőházban húsz „szegény legény" obstruált, csaknem liárouiszázfónyi egységes kormánypárttal szemben, hónapokon ál tös a/. <t nagy tábor nem bírt velük, mert a nemzeti közvélemény erősítette annak a kis csapatnak küzdelmét. Ks végre is sikerre vezetett az a küzdelem. Sikerült legalább annyiban, hogy az ujabb horribilis katonai terhektől megmentették a nemzetet.
Ilyen eset előfordulhat máskor is. De
még előfordulhat súlyosabb eset is. A nemzetnek még nagyobb érdeke is foroghat kockán. Bizonyára ezért hagyták még meg a kisebbség kezében ezt az utolsó fegyvert. Azonban maradjon az igazán utolsó fegyver, melyhez csak a jogos önvédelem legkétség-boesettebb pillanataiban szabad nyúlni.
Ilyen pedig — hála Istennek — egyelőre, mondjuk jó klöre, nem fenyeget bennünket. A löbbségi kormány most már alkotmányos alapon áll s a trónbeszédben és a feliratban megjelölt programúi szerint óhajtja működését kifejteni.
Nincs ok, uiiért kellene ezt minden áron megakadályozni. Csak hadd jöjjön a/, a nemzeti munka. Ám vigyázzon az ellenzék — hivatása szerint — hogy legyen az igazi nemzeti munka, amilyenre oly nagy szüksége van ennek az országnak.
Az ellenzék komoly magatartása tette lehetővé, hogy a törvényenkivüli állapotból kiláboltunk, amelyről nem lehet elhallgatni, ha az igazság szemüvegén keresztül nézzük a dolgokat, hogy bizony-bizony az ellenzéki pártoknak egymás ellen folylatott áldatlan tusájából keletkezett Ezt a törvényenkivüli állapotot mesterségesen hosszabbítani nem állhatott érdekében senkinok, legkevésbbé az országnak.
Az ellenzék is megadta hát a pénz- és véradót obstrukció nélkül, így aztán nemsokára megkezdheti a tisztelt Ház első érdemleges pihenőjét, melyre ugy a választási küzdelemmel, mint a kánikulai tárgyalással rá is szolgált.
Az ujabb nőmozgalom.
At a mélyreható átalakulás, mely a kapiulísz-tikus termeléssel, a termelésnél a technika csodálatos vívmányainak felhasználásával koruuk gazdasági fejlődésének iráuyál megjelöli«, világaiért* felszínre hozta az u a. uőkérdést.
Keiniuista és antifemiuísU mozgalmak foglalkoztatják hz elméket az egész vonalon, ahová a modern ipari termelésnek csak a szele is el|utolt.
firdekes jeleuség, hogy a mozgalom állal legközvetlenebbül érdekelt uök uagy többségükben a a modern feminista-mozgalom ellei^égei. ftppen ők nem akarják a nőnek azt a telje» egyéni, erkölcsi és gazdasági f...