Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
15.11 MB
2015-04-03 13:23:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
574
2797
Rövid leírás | Teljes leírás (315.21 KB)

Zalai Közlöny 1910. 072-079. szám szeptember

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, igio SZEPTEMBER i. 49-IK ÉVFOLYAM. 71. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Magjilinlk hétfőn ii csütörtökön.
tlAAiaUal Arak: Kgiu ívio 10 korona, félévre 6 korona, n egyedévre 2 korona 60 flll. — Egyaa uim ára 10 011.
Kolalői sici kenuó : Kertvai .ló/nel.
lilniljn :
i« HK<-rkeMKt«H<>K.
SzirkuzUiig ét kiadóhivatal Diák-tér I
Tataion: 112. — HlrdaUiak dljaiabia *f*rlnt.
A főjegyző.
Lengyel Lajos főjegyző halálával Nagykanizsa város administráoiójának a polgármesteri után a legfontosabb állás vár betöltésre.
Ez állás a városi közigazgatásnak az a szerve, mint az agy az emberi testbon. Minden gondolat, minden érzelem ezon lüktet kérésztől. A város auktoritása, a polgármesteren kivül az 6 személyéhez fűződik. Azért tehát a főjegyzői állás betöltése előkelő gondja a képviselőtestületnek.
A törvény szerint a főjegyzőnek elegendő, ha jegyzői oklevele, van Azonban városunkban egymásután két izben flgyvédi diplomás főjegyzőt választott (Szalay Lajos és Lengyel Lajos). Ezzel mintegy dokumentálni akarta a város, hogy milyen fontos állásnak tartja a főjegyzőit. Ma még pályázat sincs hirdetve, de már aspiránsok vannak. És hogy az utolsó évtizedekben minő tekintélyt szerzett a főjegyző személye állásának, mutatja, hogy az aspiránsok egytől-egyik dr. jurisok, ügyvédek. A fizetés, mely a titulussal jár nem olyan fényes, hogy egy fiskálisra különösebb vonzóerőt gyakorolna. Kell hogy maga az állás tekintélye és az az ideális tudat járuljon a pályázók elhatározásához, hogy egy művelt város közigazgatásának centrumába kerülve a polgártársak összescgéuek hasznos szolgálatába szegődnek.
És éppen az állásnak ez az ideális célzata okozza azt, hogy maga az ügyvédi diploma ha qualilikál is a főjegyzői állásra, de nem kevésbé fontos, sót talán leginkább figyelembe veondók azok a qualitások, melyek az egyént jellemzik.
Már maga az a körülmény, hogy a főjegyző a polgármesternek helyettese, aki a várost nem egyszer a legmagasabb helyig reprezantálja, kell hogy mindazok a jellemvonások feltalálhatók legyenek benne, melyok egy széles látókörű, világos eszű nem köznapi műveltségű és szimpatikus modorú férfiúban megvannak. A beszédnek osak ugy hatalmában kell lennie, mint az irás művé-
szetének. Mert bár száraz adminisztráoionális munkásság között folynak jórészt a városháza napjai, de a polgármester és helyettese amint tudjuk nem egyszer, de gyakran jut abba a helyzetbe, hol nz eloquentia neiu közönséges fegyver a hallgatókkal szemben.
Maga a város fejlődése, haladása megkívánja, hogy a főjegyző műveltsége emelkedett nívójú legyen, hogy látóköre no merüljön ki egy kis város kávéházában, vagy vendéglói életében. Hogy ismerje mindazokat az eszméket, melyek az emberiséget lázas munkáiban mozgatják. Hogy ment legyen azoktól a korlátoktól, melyek az embert az embertől elvájnszlják. Hogy ismerje mindazokat a szociális eszközöket, melyek a társadalmi egészséges, folytonos átalakulásra vezetnek.
A képviselőtestület bizonyára mérlegelni fogja a felsoroltakat és ha majd elérkezik ideje, hogy a pályázók közül választania kell. arra fogja adni szavazatát, akiben a szükséges qualitások leginkább megvannak.
Gróf Tisza Istrá a míMi
A segédjegyzök és községi alkalmazottak folyó ovi Imiin» 11-iki közgyűlésén hozott határozat szerint i depulációval kellett tolna egy memorandumot gróf Tisza Istvánhoz, mint a segédjogyzők én községi alkalmazottak régi lelkes pártfogójához vinni. Ez akkoriban mivel gróf Tisza István a {óvárostól távol volt uem volt keresztül vihető. A kérdést, lingy t. i. a memorandum mégis a községi tisztviselők e nemes jóakarója elé jusson, ugy oldotta meg az elnökség, hogy levél kíséretében küldötte el
Itéllón kaplak é...