Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.9 MB
2015-04-03 13:25:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
645
2829
Rövid leírás | Teljes leírás (313.13 KB)

Zalai Közlöny 1910. 080-088. szám október

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1910 OKTÓBER 3
49-IK ÉVFOLYAM 80 SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Hi|]iliolk hétfon is csütörtökön.
tlSAiaUal irak: K^iti (>i< 10 korona, íítévio 6 korona, nojydlé»!« 9 korona 60 flll. — fcgyaa aiAm ára 10 (tll
A
h cicló» »ici keiiló : Kertñns Jóaaef.
Klndjn : * na<-rU«a>tóaéK.
Izirkitztiséi éi klaUkliatal laák-Ur 1
Tataion : ||I. — HlrdaUaak dljuabia aawlnt.
A török-román antente.
Budapaat, oMóbar 1.
Azt hiszem, kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy a mai diplomácia legerősebb, legmárkánaabb s talán leggeniálisabb alakja gróf Aehrenthal Lexa Alajos. Szinte mesébe illó az a haro, melyet .Ausztria Btsmarkja" — amint az osztrák és a birodalmi német lapok szeretik ót nevezni — Izvolszky orosz külügyér ellen visel már diplomáciai pályafutása eleje óta. E harc szálai visszanyúlnak egészen az osztrák párti Milán király megöléséig.
És Izvolszky ellen harcolni nem gyerek dolog. Ebben az örökké mosolygó mindig glassé ke/.iyüs oroszban egyesül az orosz parasztnak a muzsiknak szívós kitartása, ravaszsága, az orosz arisztokrácia .raflinált. de azért még sern degenerált észbeli finomságával.
Hogv ez a haro milyen éles. mennyire késhegyre megy tán ugy világíthatjuk meg legjobban, hogy a küzdelem végsó részeinek nevezetesebb fázisait felemlítjük.
Hogy a dolgok logikus összefüggését megérthessük, vissza kell térnünk az oroszjapán háborúhoz.
Tán még most is kevesek elólt ismeretes, hogy a magyar osztrák monarchia, továbbá a német birodalom éppen az oroszok elsó vereségei idejéből vonta vissza egy körülbelül 2OO000- 200000 emberből álló elóre tolt hadtestét az orosz lengyel határról. Körülbelül egy héttel később nyilvánította ugy a magyar-osztrák monarchia, valamint a német birodalom a háborúra vonatkozó teljes neutralitását.
Ebben az időben monarchiánkat Póter-várott Aehrenthal gróf képviselte, kinek műve volt a hadtesteknek az orosz-lengyel határon való összpontosítása és visszavonása — ez utóbbi persze nem ingyen. Aehrenthal kihasználta az oroszok szorult helyzetéi és inár ekkor, ha csak szóbelileg is, előkészítette a müratégí egyezményt, mely tudvalevőleg azt tartalmazza, hogy Oroszország Bosznia annektálása alkalmával eleve lemond minden ellenvotési jogáról.
Mikor aztán báró Qoluohovszky az akkori külügyminiszterünk belső zavarok miatt kénytelen volt állásáról leköszönni s helyét a trónörökös jelöltje Aehrenthal foglalta pl, elsó^lolga volt az általa szóbelileg megkötött egyezményt Mürzstégen majd a Raocogniban Írásban foglalni, illetőleg újra megerősíteni. Azonban hogy mennyire nem vette Izvolszky ezeket az egyezményeket komolyan, ml som bízonyitja jobban, mint az a körülmény, hogy az orosz-japán béke helyreállítása után elsó dolga volt az érde-
kelt Törökországhoz s Szerbiához közeledni.
Szerbiában nem ment nehezen a dolog. Hiszen Péter királynak legfőbb protektora éppen Oroszország volt és félig meddig neki is köszönhette a trónját.
A török orosz közeledés azonban — amennyiben Oroszország a török rovására gyarapodni akaró balkáni államoknak volt a protektora már nehezebben volt nyélbe üthető.
Ebben az időben Angliának volt a Fényes Kapunál a legerősebb befolyása Izvolszky tehát az angolokat akarta célja kivitelére felhasználni. S mivel Oroszország nem léphetett Angliával közvetlenül szövetségre hát megcsinálta Izvolszky az angol-francia ententet. így tehát Angliát is felhasználhatta régi szövetségese Franciaország révén tervei kivitelére.
Az angol-francia entente nyélbe ütése annál könnyebben ment, mert ugy Angliának, mint Franciaországnak érdekében állott Németországra való tekintettel a megegyezés.
Az ifjn-török vérnélküli szabadságharc már a triple entente (Ang...