Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.58 MB
2015-04-03 13:30:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
909
2459
Rövid leírás | Teljes leírás (283.43 KB)

Zalai Közlöny 1910. 089-096. szám november

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


nagykanizsa, 1910 november 3
49-ik évfolyam 89 szám
csütörtök
Politikai lap.
■•lltlHlk hétfőn ii eililrtiklB.
ElAfliaUal árak: Kjé.i élit 10 koránt, filínt 5 korona, NagraUérra 9 koron* S0 Ali. — Egyaa aiim ára 10 (III.
halaiA» iiaikaiatA: Kerté«« Jiaief,
Kiadja :
Szirkuztiiii íi kiadóhivatal Diák-tir 1
Talafon: III. — Hlr,
rlnt.
A kormány sikere.
A készfizetések felvétele.
Az orBzág a legnagyobb érdeklődéssel kiséri kezdőitől fogva azt a harcot, melyet a Hédervarv kormány az osztrák kormánnyal vív a készfizetések felvétele tárgyában. A volt koalíciós kormány tagjai már a kormány bukását kartölték világgá, mert szinte lehetetlennek tartották, hogv abból a kátyúból kivergódjenek, melyet ók oly jól megástak az utódok számára. Bizonyára kárórvendó mosollyal kisérték a kormányelnök és a pénzügyminiszter erőlködését, melyet igazaik diadalra jutásában kifejtettek. Az ország gedig aggódó várakozással leste a gerinces kormány becsületes kitartását jogainak ki-kOzdésében. És el nem tudta gondolni senki, honnan az a félrelökheteiien akadály, melybe a kormány törekvései ütköznek.
Azzal tisztában volt mindenki, hogy az osztrák kormányférfiak a legszívósabb kitartással védelmezik — nem a saját jogaikat, — hanem a mi jogaink elhanyagolásából reájok hárult érdekeikot De abban is tisztában volt mindenki, hogy se kertelés, akadékoskodások nem használnak ez egyszer semmit, mert Magyarországnak világos törvényben gyökerezó jogairól van szó, melyet a kormány elalkudni nem enged. Es mégis a helyzet a tárgyalások eredménytelensége miatt már olyan volt, mintha abból csak az egyik kormány bukásával lehetne kibonta-
kozni. fis mikor Uédorváry miniszterelnök minden oldalú bizonyítékai után a Felség elótt is félrei8merhetetlenné vált a magyar álláspont igazsága, akkor rukkolt ki az osztrák kormány azzal, hogy neki is megvan az oka amiért a készfizetések felvételébe be ne menjen. Ez az ok pedig állítólag egy titkos megegyezés, mely a Wekerle és a Bienerth kormány között létesült unnak idején és amelynél fogvu a Wekerle kormány a készfizetések felvételét nem fogja megvalósíttatni.
Ez a titkos paktum, inolyról csak most értesül az ország, volt akadálya az eddigi tárgyalások eredményének és ez volt oka az osztrák államférfiak konok makacsságának. A titok kipattanásával egyrészt elhárult az akadály, ugy hogy most már csak a azak-reíeroii8ok munkája van hátra, kik a részletkérdéseket e fontos gazdasági kérdésben elintézik; de másrészt feltárult a koalíciós kormány működésének óriási bűne, mely a hatalmon maradásért kész volt mindent feláldozni, az ország fontos gazdasági érdekeit is. Ez a fényes siker, mit Héderváry kivívott, a közvéleményt a kormány felé fordítja a kormány iránti bizalmat megszilárdítja, mert nemcsak az látszik meg a most kifejtett múködé8ébon, hogy ismeri az ország jogait, de bebizonyította, hogy van orkölosi bátorsága azt minden irányban megvédelmezni, és meg is tudja védelmezni.
A készfizetések felvétele tehát meglesz, mert ennek határozott biztositéka nélkül a
kormány a bánktárgyalásokba nem bocsátkozik. Nem lesz meg ugvan rögtön, mert az elképzelhetetlen, de amint az ország pénzügyi állapotának kára nélkül megvalósítható, ami legfeljebb egy év múlva eló áll, azonnal megvalósul Magyarország gazdasági függetlenségének ez a nagy horderejű elsó lépése.
És ezzel újra egy szomorú lepel hullott le a koalíciós nemzeti kormány viselt dolgairól. mely egetverő lelkesedésben fogant és a tehetetlenség, a megalkuvás végelgyengülésében mult ki.
A kispesti munkásházak.
Egy kis tévedés. •
A koalíciós kormán; egyik legkiválóbb alkotási volt a budapesti. illetve kispesti munkásházak építése. Midőn Wekerle Sándor akkori pénzügyminiszter a pl-num...