Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.96 MB
2015-06-08 15:33:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1006
3433
Rövid leírás | Teljes leírás (336.64 KB)

Zalai Közlöny 1911. 001-009. szám január

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1911 JANUÁR a.
50-IK ÉVFOLYAM 1 SZÁM
.b
UH
M
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■aiJiUilk hilfou éa ctllirtlhii.
E\'OtUatí.l árak: ü|iu tv<c 10 koron«, rélívro 6 koron«, Negyetlévie S korona 50 Ali. — E(y«a •«*... ár« 10 Ali.
\'---:-!--- ; —>_, .11-1-
Ötvenedik
évfolyam.
Olvasóinkhoz.
A „Zalai Közlöny "-t ezelőtt 60 Avval a magyar nemzeti kultura hozta létre ós a jól teljesített kötelesség tartotta fenn mind e mai napig Lapok keletkeztek és lapok szűntek meg mellette, a „Zalai Közlöny" pedig rendületlenül megmaradt és teljesítette kitűzött feladatát évről-évről megujult erővel.
Születése abba az idóbe esik, amikor u magyar genius az absolutizmus bókóival volt lenyűgözve, amikor minden lelkesítő, buzdító1 szó a nemzeti feléledésért folytatott küzdelemben bátorító, biztató igeként hangzott el. Balzsam volt a levert magyar lélek sebére és a remény olajága a szebb jóvóért, melyért „buzgó imádság epedezett százezrek ajakán."
Nagy idő mult el azóta Ez az 60 esztendő a magyar nemzet életében századokkal ér fel; és büszkék vagyunk, hogy lapunk ebből az alkotó munkából derekasan kivette részét. Későbbi időnek tartjuk fenn, hogy működését nyomon kísérve bemutassuk pályafutását.
Azóta változtak a lap szerkesztői, munkatársai ; változott lapunk alakja, megjelenési ideje és változtak a körülötte levő viszonyok, dq. a „Zalai Közlöny" kimozdithatatlan szilárdsággal maradt meg mindig a hazafiság, hit és erkölcs szolgálatában. Ezek az örök igazságok adtak neki mindig erőt és ifjúságot. Ezek a qualitások tették nélkülözhetetlenné városunk közönsége előtt ós tették
Kalalóa blci kculó .
Krrti\'nx JósneT.
KU.IJ« : ■ aa«rk(iMtőiii>(.
méltóvá arra a pártolásra, moly lehetővé tette az ötvenedik évfolyam megnyitását megerősödve értékben és fontosságban.
Hol van az a közönség, mely lapunkat bölcsőjénél örömmel üdvözölte; hol vannak azok a munkások, akik a jövób e vetett hit lelkesedésével fogtak tollhoz. hogy a megingathatatlan igazság szószólói legyenek ? Eltűntek mindannyian. Mi, a késó utódok, osak a jelen közönségének fejezhetjük ki köszönetünket, hogy elődjeik tradícióihoz hiven hűek maradtak lapunkhoz.
Most, hogy ez 1. számunkkal a „Zalai Közlöny" az 60-ík évfolyamba lép, régi kipróbált erénnyel, de ifjú buzgalommal szinte fölösleges, hogy ígéretet tegyünk, hogy ezentúl is azon leszünk, hogy a közönség támogatását, — melyet továbbra is kélünk — mindenkor kiérdemeljük.
A „ZALAI KÖZLÖNY" szerkesztősége.
Előfizetési felhívás M-re. »
Január 1-én uj előfizetést nyitunk a „Zalai Közlöny"-ro.
Előfizetési árak : Egész évre K 10.—
Fél évre „ 6.—
Negyed óvro „ 2 50
Tisztelettel kérjük mindazokat az előfizetőinket, kiknek előfizetése deo. végén lejárt, hogy a pontos szétküldés érdekében az előfizetést ininél előbb megújítani szíveskedjenek.
A „ZALAI KÖZLÖNY-kiadóhivatala.
Szirkuztiséi is kiadóhivatal Daik-tir 1
lalafon: 112. — Hlrdaliaak dijaiab*« aiarlnt.
Nagykanizsa jövője.
Nhiii első esetbeu adunk amink kifejezést, hogy unnak az agyon kritizált Nagykanizsának őseimé vau, mely mentőn minden külső támogatástól kulturális és külgazdasági fejlődésével lépést tudóit tartani minden hasonló kaliberű várossal, sót egyben-uiáshau egyikei-másikat felül is multa. Hogy et így van, nem kuli egyébre ráinutatnuuk, iniut autonomikus fejlődésére, melynek most ujabb lépcsőfokához érkezeit.
Kgyben azonban különbözik Nagykauiiaa hala dása más városokétól. Ks uz az, hogy intellekt...