Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.83 MB
2015-06-08 15:38:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1279
3344
Rövid leírás | Teljes leírás (344.47 KB)

Zalai Közlöny 1911. 018-026. szám március

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1911 MÁRCIUS 2.
50-IK ÉVFOLYAM 18. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•■Iilialk hitfia ii cilUrtikia.
(Milliil árak; Kgiit *»>• 10 korona, (ólAvie 5 korona, Ne(y«M>ia a korona 60 Ml. — Egyaa aiím ára 10 Ml.
KalalAa •te>ke»l<S: Kerten» Jimmnf.
Hlntljn : k Mrrkc>atőiiií|;,
Smkmlotig is kiadóhivatal Diik-tir I
ralafon : ÍM. — Mlrdaláaak dllaiabáa aiarlnl.
Konzum vásár.
(V. L ) IhiiióI olyan kérdésről írunk, amellyel városunk egy elsórondü ügyét óhajtjuk szolgálni. Talán akad arra illetékes férfi, aki nem engedi nekünk — mint oly sokszor — a falra borsó hányásnak háládatlan szerepét és soraink után teltre, cselekvésre indul De ha illetékes helyen nem keltene viszhangot, közérdekben, városunk érdekében íródott eine cikkünk, a közönség ne engedje elveszni. Alakuljon ki a konzumvásár ügyében egy éber közvélemény, mely-lyel múlhatatlanul számolni kell.
Arról van szó, hogy a lóldmivolésügyi miniszter elhatározta, hogy amint a nyugaii államokban, — nálunk is az elviselhetetlen, piaci drágaság enyhítésére, a konzum vásárok intézményét állami segélylyel teszi lehetővé tóbb városba».
Tudomásunkkal Arad, Lúgos, Pozsony, Szombaihely már is mozognak. Csak minálunk van mélységes osönd s azt hisszük, hogy még az intézmény jelentőségéről is elég felszínes ismeretek vannak.
Megkísértjük a konzum vásárok jelentőségéi az alábbi hevenyészett sorokban vázolni.
A külföldön egyes gócpontokon a termelt hus jparszerüleg dolgoztatik föl, vagy legalább a konzum vásárokon a vágásra alkalmas árut megveszik a mészárosok s hogy a h/.állítás nagy költségéi mellőzésével a termelést olcsóbbá tegyék: magát a/, elsőrendű hust, amit a helyi piao fogyasztása a mészárosok nyakán hagyna, küldi a businség jellegzett vidékeire, a nagy városok piacaira,
Tegyük föl, hogy egy ilyen konzum vásár mi nálunk, a mi városunkban is lelesülne, — mit érnénk el vele ?
Elsősorban nagy vásári forgalmút, a közjövödelmek tokozását, a helypénz bevetői aránytalan megnövekedéséi, idegen forgalmai
és a húsfeldolgozásban iparszerü lendületet nyernének.
Do másodsorban enyhittetnék a piaci drágaság Egyrészt azzal, hogy a termelés olcsóbbá téletnék, másrészt, hogy a másodrendű áru a helyi piaoot látná el, továbbá a vér, köröm, szór, bél s a nagyban vágu-tás összes melléktermékei itt maradnának amik részben uj kereskedelmi ágak fellendülését s ipar űzési teremtenének, részben u mezőgazdaság julua ériékes trágya anyagokhoz.
Gazdaasszonyainkat első sorban az érdekli, hogy a hus, de különösen a másodrendű hus megolcsóbbodnék: sót hihetőleg az intézmény a hatósági húsvágó kérdését is egyszerre megérlelné, mert éppen a másodrendű olcsó hus feleslege a biztosíték, hogy a hatósági húsvágó ment lesz minden defioittól
Azt hisszük, eléggé teliártuk a konzum vásárnak piaci viszonyainkra, város fejlesztésünkre, közjövödelmeink fokozására való nagy jelentőségél s ha egyes városok legalább a puhatolózásig elmennek, vájjon nem lehetne-e egy ilyen intézményt nálunk államsegéllyel létesíteni, — nekünk is meg kellene tennünk ezeket a helyzetszondirozó elsólépéseket.
Lehet, hogy a városok versengésében elbukunk, de másrészt igaz az is, hogy néma gyermeknek anyja sem érti a szavát.
Mészárosok harca.
A fóldinívelésngyi miniszteri rendelet rOvíd két és fél év ólt most másodszor állit|a krízis »lé a mészárosokat és henteseket. Ugyanis 1908. év augusztusában a piacon sátrakban való husárulást közegészségügyi tékintetból megszüntette. Ki at intézkedés ul eredményezte, hogy »ok uj huscsaruok létesült, melyek nagy költség...