Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.09 MB
2015-06-08 15:41:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1053
3967
Rövid leírás | Teljes leírás (345.3 KB)

Zalai Közlöny 1911. 027-035. szám április

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1911 ÁPRILIS 3.
50 IK ÉVFOLYAM 37. SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
y
■•lltlmlk hétlön é< ciitirttköd.
ElOfWaUal Arak: Kg*>i í».c 10 koron*, lílévio 6 korona, Nagyadévra 9 koron« 60 #111. — Egy»» aiám ára 10 011.
Kilelő» tt«i kcttló ; Hitrlrii« Jimmtif.
UUiIJK :
Szirkaiztiiéi éi kiadibiviíal Oiák-tar 1.
TaUfon: lit. — HlrdalAiak dij.nbá. aiarlnl.
Ktfuen-kormány a népért.
Az ország szociális helyzetének javítására az elsó nagy ós monumentális intézkedést vette tervbe a kormány. Meg akarja mozdítani a holtjtézí birtokokat. A kormány a négy uj püspök kinevezése elóit egyenes kérdést intézett hozzájuk, hogy hajlandók volnának-e birtokuk kezelése és az azokon folyó gazdálkodás tekintetében a fóldmive-lósügyi miniszternek nagyobb ingerenoiát biztosítani ? Ehhez a tervhez elvben mind a négy püspök hozzájárult s most már csak a részletek kidolgozása ós a végleges megállapodás van hátra.
A kormány terve a«, hogy hozzájárul a fópapi birtokokon folyó gazdálkodás rendezéséhoz. Serenyi Béla gróf földmívelés-ügyí miniszter a papi birtoknak legalább kélharmadré8zét bérletekre szeretné parcelláztatni. Itt egy akadály van: egy regi jogszokás szerint az egyházi birtokok csak 3 évre adhatók bérbe, hosszabb bérleti szerződéshez a király hozzájárulása szüksé. gos. A s/.á/., vagy ezer részre osztott birtokoknál minden egyes bérlet s/.ámára kieszközölni a király engedelmét, keresztülvihe-tetlen. Így azon gondolkoznak, hogy az egyes egyházi birtokokat bérlószóvetkezetek kapnák, melyek az egész fóldtestnek hosz-szabb idóre való bérbeadásához kikérnék a király hozzájárulását. Az egyes bérleteket azután 25 — 50 évre albérletbe adnák, természetesen haszon nélkül
Az elsó olvasásra is fölismeri a kormány tervében mindenki, hogy ily súlyos jelentőségű és kolosszális hatású szociálpolitikai esemény évtizedek óta nem történt Magyarországon. A földéhség, amely a Magyarország közállapotaiban uralkodó bajoknak inkarnátus megnyilatkozása kielégítéshez jut, a papi javak, az ország ga/.daiágí boldogulásának, a nép inegtilhelési törekvéseinek legkemenyebb akadályai szabad, munkás, a kenyérkereset vágyától izzó kezekbe kerülnek. És megtörténik ez a nagy átalaku
Gíimökór,
köhögés, szamárköhögés, influenza
•MUlbao at orrotok
lás anélkül, hogy bárki — fóleg pedig azok, akik a szekularizáció eszméjét mindenképpen, diszkreditálni igyekszenek — csak egy szóval is mondhatnák, hogy itt valakit is jogsérelem érne.
Országszerte messzeharsogó visszhangot fog kelteni Serényi Béla gróf fóldiuivelés-ügyi miniszter ragyogó gondolata. Alig tudunk elképzelni bácmínó intézkedést, amely-lyel a Ktiuun Hederváry-koriuány pregnánsabban igazolná, mennyire híve minden társadalmi és gazdasagi haladásnak, mennyi energiával es öntudatossaggal vezeti be ismét a liberális kormányzást, mennyire meg tudja érteni a kornak a szellemet ós magáévá tenni a szólasebb néprétegek ósi kívánságait. A kivándorlásnak a kulturátlan-sagnak, a falusi élet ezernyi nyomorúságának, a nép közegészségügyi és közgazda-sagi elseny védésének legigazabb orvosságát jelenti ennek a tervnek a megvalósulása.
harcban már amúgy is majdnem felemésztődött
Íütiy és véráztalls föld ; vér helyet más nedvet, a mnkn verejtékét kiváuja, hogy ennek áldott nyomán helyet foglalhasson a jólét és tudomány.
Nem a zsarnok győzelmének h vad Kalandorok pusztításainak, az élet békéa fejlődésének, az emberi boldogság legtisztább, legmagasztosabb ideáinak zeng dicső zsolozsmát ina a nép,; s a tiszte« ipart magasztalva, a felszabadító s gyümölcsöző munka öt világr...