Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.23 MB
2015-06-08 15:42:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
584
3279
Rövid leírás | Teljes leírás (303.74 KB)

Zalai Közlöny 1911. 036-043. szám május

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, ign MÁJUS 4
50-IK ÉVFOLYAM 36. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
MeBjilinlk hétlön ét csütörtökön.
E OHiatéil Arak: évre 10 korona, félévre 6 koron»,
Negyedévre 2 korona 60 011. - fegyaa tiAm Ara 10 flll.
Az aradi tizenhárom.
— Naciuuallsmus internacionalisinua. —
Az aradi tizenhárom mindig keserű könnyeket osal ti magyar hazafi szemébe. Do letörülvén könnyeit büszkén emeli fejét, mert akik ott meghűltük, azok a nemzeti egységért ontották ki verőket. Most ujabb tizenhárom aradiról adhatunk liirt, de nem vértanúról, hanem Justh Gyula 13 képviselő kísérőjéről, akik vezérükkel elmentek a vörös május reggelén Aradra, hogy öleiké/,/.e nek azokkal, akik előtt a haza, a magyar tradíció már régen meghaladott álláspont Ez a tizenhárom sem deríti kedvre a magyar állKineszméért küzdők táborát és büszkeség se tölti el azokat a politikusokat, akik még nem felejtették el egészen a magyar liisló-ríát Akik még tudják, hogy a magyar faj szerezte és a magyar faj tartotta fenn ezt az országot a mai napig. Ezek ina is olyan politikát követnek, hogy a magyarság sup-reináoiója veszendőbe ne menjen.
Valamikor a 48-as függetlenségi párt soraiban gondolta a nemzet ezt a törekvést legjobban kidomborodóuak. Mintha a hazafiúi szellem ott lüktetne legtisztábban, legősibb erővel. Ezt a hitet végleg megdöntötte a Justh-párt aradi gyűlése, melyen a na-cíonalismus legszélsőbb hívei hivatásukról megfeledkezve az iuteruacionálísuius és a nemzeti törekvések bajnokaival szövetkeztek az általános litkos választói jog érdekében.
A fórumon megjelentek a nomzeti do-magógia és a nemzetközi demagógia. Az egyik társadalmi eszközökkel akarja siettetni a nemzeti haladás törvényszerű fejlődését, és elvakult buzgalmában lerontja a legbeososebb kereteket is? ifiért a/.t képzeli, hogy útjában allanak. A másik forradalmi eszközökkel akarja siettetni a társadalmi és gazdasági haladás természetes menetét és hasonló buzgalommal rombol. Es ez az egymással merőben ellentétes fanatismus most kényszer-szövetségre lép egymással és azt képzeli, hogy ha a kétféle rombolást egyesití, alkotás és érvényesülés lehet belőle Mert csak a rombolást egyesíthetik, az eszmék a jövőben is, minden szótöbbség dacára, a régi távolságban maradnak egymástól. A Justh-pártnak hívei a jövőben is éppen oly kevéssé fogják a nemzetköziséget dicsérni, mint ahogy egyetlen szakszervezeti tag som vallja majd magát magyar hazalinak. mert hiszen a hazafi e körökben gúnynév.
Mit jelent tehát a/, uj koalíció? A nemzeti eszme és a radikalizmus egyesülését? Kgy uj világnézetet, magyar radikalizmust vagy radikális nacionalizmust? Ónom. A két szélsőség tovább is külön marad, csak közös munkával szeretnék tönkretenni
l-e lelő» sieikcs&tó . Kcrtóni JÚKN(*r,
Ki•><1.1 ii :
Szarkotztóség éi kiadóhivatal Biák-tér 1.
I.l.fon: 112. — HlrdaUxk dljoabá« •lérlnl.
azt, ami kettőjük között áll. Azt mondottuk, hogy a politikai pártok történetében hasonló kompromisszumokat nem találunk. De találunk példákat, amelyek igazolják, hogy a fennálló rend megdöntésére mindenféle szélsőség szívesen szövetkezik egymással. — Szocialistáinknak és radikálisainknak a jelenlegi francia állapotok e téren igen tanulságos példát adhatnának Franciaországban tudvalevőleg radikális és szocialista köztársaság uralkodik. A munkások egy része, az úgynevezett sindikalísták azonban nagy mértékben osztják azt a nézetet, amolynek a legutolsó budapesti kongresszuson Rothen-steín elvtárs is hangot adott, hogy tudniillik a politizáló szocializmus mit sem ér és ezért teljes elkeseredéssel próbálják a köz társaság...