Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.15 MB
2015-06-08 16:25:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1018
3361
Rövid leírás | Teljes leírás (296.02 KB)

Zalai Közlöny 1911. 062-070. szám augusztus

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, ign AUGUSZTUS 3 5°IK ÉVFOLYAM 6a. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
NiiJilinlk hétion ii ciütftriBkfin.
EIOAiaUal Arak: Kgl>i ¿»re 10 borona, Utévie 6 korona. Negyedévre 2 korona 60 fltl. — Egyaa Ittm Ara 10 HU.
Heteid* h&ci kcsr.t<> :
Kertóna JóiaeT.
UiHilJn : H »KerktfNKtőia^jc.
Szar kasztosén íi kiadóhivatal Diák-tír I.
Talafon: 112. — HlrdeUeak dIJaiabAa aiarlnl.
Az állami agrárbank.
ina: ualAzö József.
Kaiilhaly, 1011 augusrlus 3-án.
A törvényhozás oly javaslatot emelt törvényerőre, mely hivatva lesz az ország gazdasági politikáját egészséges uj irányba terelni, mely törvény magában hordja mindazokat a kellékeket, molyok kel a legideálisabb s leghumánusabb gazdasági politikát lehet csinálni. K nagyfontosságú alkotástól sokat vár a nemzet s remélhető, hogy az minden tekintetben ki fogja elégíteni a hozzá fűzött reményeket.
Valamely törvény életrevalósága, jósága attól függ, hogy mily fokban tudja kielégíteni azokat az igényeket, orvosolni azokat a bajokat, melyek kielégítésének, illetve orvoslásának szüksége tereintette meg a törvényt ; annál hathatósabb annak befolyása, minél nagyobb néprétegekot elégit ki.
Az uj törvény valóban magában látszik hordani azokatji feltételeket a legtágabb értelemben, mert oly szociális elvek alapján épült, mely elvekkel éppen az ország azon rétegének fenlartását és megerősödését biztosítja, melyekkel az ország ebben az irányban ke-
veset törődött, s melyeknek tudatlanságán ezer meg ezer lelketlen pióca évtizedeken át élősködött. Radikális módon tűrtek el oly jogos panaszokat, melyek minden időben ott voltak a nép ajkán, de melyeket egyik-másik okból az illetékes körök nem hallhattak, vagy ha hallották is, nem igen siettek orvoslására.
Nálunk a gazdasági politika megoldása [éppen a jelenben a törvényhozás egyik legfontosabb és legsürgősebb feladata, mert ettől függ az ország jövendő felvirágo/.ása és ny ugalma.
Nemcsak a természetes népszaporulat, hanem az Amerikából hozott ezrek (ez hazánknak különös specialitása) aktuálissá tették a kérdést, hogy egyrészt a folyton szaporodó nép olcsón, és közvetlenül jusson élete fentartásához szükséges földhöz, másrészt a kivándorlók Amerikában szerzett pénzért itthon méltányoR áron szerezhessenek ingatlant, s ne legyenek kitéve annak, hogy ugyanazon földet, amit ók szorultságukban egyes spekulánsoknak olcsón eladtak fölparcellázásra. tízszeres árban vásárolják vissza.
Hogy mily nehezen, mily drágán jut földhöz, akár parcellázás, akár rendes vétel
után hazánkban a falusi embor, legjobban megvilágíthatjuk azzal, hogy ha az életből merítünk példát és elmondjuk azt, mily procedúrán megy át a szegény ember, ha földet akar.
Egyik községben kisebb, vagy nagyobb birtok kerül eladásra. A birtok, amivel a szegény embernek heverő pénze nincsen, ogy bank, vagy ezzel foglalkozó spekuláns kezébe jut. Rövid idő múlva az uj tulajdonos parcellázza a birtokot. Most kezdődik a nép kiuzsorázása. A bank. vagy magánember ügynökei állal eladásra kináltatja a földeket. A nép szívesen vásárolja a földeket, de legtöbb esetben nincsen készpénze. Mit tesz ilyenkor a paraszt. Kölosönt vesz fel. Elmegy a jegyzőhöz, vagy fiskálishoz, ki neki a kívánt kölcsönt megszerzi. Ez rendesen nem megy olyan könnyen, sok mindenféle dolgot kell beszeretni a szegény délinkvensiuik mig megszavazzák a kölcsönt. A kölcsön azonban rém drága, mert sem a jegyző, sem a fiskális, vagy más közvetítő ingyen nem dolgozik, a kölcsönhöz szükséges bizonylatok s kivonatok is sok költséget emésztenek már fel, ugy hogy mig az ...