Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.32 MB
2015-06-08 16:27:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1042
3623
Rövid leírás | Teljes leírás (194.89 KB)

Zalai Közlöny 1911. 071-078. szám szeptember

Hiányzik: 73-74. szám

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, ign SZEPTEMBER 4. 50-IK ÉVFpi^YAM, 71. SZÁM
hétf<5
■•tJtlMlk bitfia ii ciltlrtikla.
EISAi*M*l árak: K(ét> évr* 10 korai», UUtr* S koron*. N«gr«M... 8 koron* 60 Ali. — Egy** Mim Ír* 10 «11.
K*I*IA* tttikctiió: KtrUu Jémaef.
Kiadja : ■ aurkcuUi^i,
tzarkiiitiai| ii
T.I.íob : 1». -
dlj*i*bi* norlnl.
Az uraskodás illan.
Nagykanizsán már régóta vajúdik egy gazdasági iskola kérdése, de nem mondunk le a reményről, hogy egyszer osak megvalósul. Nem tartjuk tehát fölöslegesnek, ha a jelenlegi fóldmives iskolák tanulságaival megismerkedünk :
Régen kívánjuk a földmivelésügyi költségvetési tárca tárgyalása során, hogv» miniszter kövessen el mindent, arra nézve hogy a földinivesískolák ne neveljenek urakat, hanem értelmes kisgazdákat. Ugy látszik, most ezt a kérdést sikerült szerencsésen megoldani. A miniszter számolva azzal a körülménnyel, hogy kétségtelenül szükség van a nagyobb és középbirtoknak munkafelü-gyelókre és elómunkásokra — ketté osztja a mostani földmivesiskolákat a két óéinak megfelelőleg, A miniszter azt tervezi, hogy a nagyobb földbirtokkal rendelkező töldmives-iskolákon ezentúl gazdasági altiszteket képeztet ki hosszabb gazdasági kurzuson azután egyrészét a már meglévó földmivesiskolákat kizárólag arra a célra alakittatja át, hogy azokban kisgazdák gyermekei otthon szerzett gazduüági ismereteiket kiegészítsek. A tanítás ideje is rövid lesz itt és elvégzése ulán a növendék semmiféle oly bizonyítványt nem fog kapni, amely valami gazdasági tisztségre kvalifikálna.
Mindössze hat hónapig fognak ezekben a legalsófoku gazdasági iskolákban a kisgazdák gyermekei tanulni, abban az időben, amikor odahaza a két kezük munkájára kevésbé lesz szükség Ezekbe az iskolákba, mint eddig a 16 éves életkort betöltött ifjakat, de csakis kisgazdák gyermekeit veszik fel. Ellenben a gazdasági altisztképzó-ben a felvétel a ¿2. életkor betöltéséhez vau kötve ós ott már másfél esztendeig fogják a tanulókat tauiiani. Az iskola végsó bizonyítványában meg is lesz jelölve, hogy anuak sikeres elvégzése után az illető ké-
pesítve van a birtokokon gazdasági munkák figyelésére és elómunkásul is alkalmazható. Egyszóval ez az iskola arra képosit. hogy a belőle kikerült ifjak gazdasági altisztekül alkalmaztassanak. Hogy az uj reformnak az életben való beválása milyen lesz, azt a miniszter három-három iskolában akarja megfigyelni és egyelőre hat hónapos kurzusokkal meg fog nyilni a jászberényi, a kecskeméti és nagykárolyi földmivesiskola; gazdasági altisztkép-zóvé alakították át a rimaszombati, pápai és lugosi már meglévő földmivesiskolákat. Az uj reform már most az uj tanévben megvalósul.
Természetese hogy az iskolai szellemet és a növendékek gondolatvilágát, valamint az életigényeiket kormányrendelet iskolai szervezőt nem érintheti, Hogy ez a gyakorlati és régen érzett baj megszűnjék, es hogy a földmivesiskolák eredeti céljaikat valÓBitsák meg, azt nem annyira szabályzat és rendelet dönti el, hanem az iskolák ta-nitóserege és az a szellem, melyet az iskola falaiban, a korszellem ellenére, meghonosítanak. Bizonnyal tudja ezt a földmivelésügyi miniszter is és érdekes újítását olyanokra bízta, akik intencióit egész jelentősége szerint megértik.
Nincs kétségünk abban, hogy amint a földesgazdák észre fogják venni az idők fordulását azt, hogy a földmivesiskolák tisztán gyakorlati alapon az ó gyermekeinek gazdasági tudását bővítik, de nem nevelték ki uraskodó hajlamait, ezek a fóldmives iskolák népszerűek lesznek. Nem kell többé a pályázati hirdetményeknek azt tartalmaznia, hogy előnyben részesítik a fóldmiv...