Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.52 MB
2010-02-17 15:38:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
703
4280
Rövid leírás | Teljes leírás (220.65 KB)

Zalai Közlöny 1912. 060-068. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA ,9„ AUGUSZTUS x. 5,,K ÉVFOLYAM 60. SZAM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
HilJilinlk hétfőn él cilttrtikíi.
IM..IÍ.I ír.k: Kgl.. 4„. |0 ko,.„., ,,U<„ ,
2 korona »0 llll. _ í„„ „Jm 4r, ,„ „„ .
Politikai lap.
KoUló* tserkatsiA : Kertes Jáaaef.
Kiadja:
* HKcrkeftKtfaég.
A kereskedő hitele.
Az immár egy év óta tartó rendkívüli pénzfeszültóég természetesen a magyar ke-reskedóvilágot sem hagyta érintetlenül. A kedvezőtlen viszonyok eddig osak kisebb ál dósatokat követeltek, a legutóbbi idóben azonban régi, nagy ós tisztes cégek fizetés-zavarai kerültek nyilvánosságra, melyek azt bizonyítják, hogy a tarlós krízis most, hogy at ósz felé közeledünk, még intenzivebb jelleget fog ölteni.
A kereskedők körében általános az panasz, bogy a pénzintézetek a hitelt a kelleténél erósebben korlátozzák és hogy ina már a dolgok odafejlődtek, hogy a vagyo nos, szolid kereskedő sem tud hiteihez jutni, miért is az üzleti körét szűkíteni kénytelen. Viszont a kisebb pénzintézetek a bajokért a nagybankokat teszik felelőssé, melyek indokolatlan bitelmegszorilásokat eszközölnek.
Annyi bizonyos, hogy egyes nagybankok túlságos mértékben alkalmazzák Pranger hitelmegszoriUsí elméletét, másrészről pedig nyilvánvaló lett, bogy egyes pénzintézetek a hitelnek hirtelen és váratlanul való megvonása által számos szolid kereskedőt hajtoltak zavarokba Ez az eljárás mindenképen kárhozatos és elitélendő, különösen olyan bankok részéről, melyek ismeretesok arról, hogy pénzbőség alkalmával valóságos hajtó-vadászatot rendeznek kliensek után.
A gazdasági életnek, első sorban pedig a kereskedelmi forgalomnak a hitel az eleme in fentartója. Ha tehát a hitel alapjai meginognak, megrendül az egész kereskedelem és ezzel az egész ország gazdasága. Ebből a szempontból kiindulva, aggasztónak tartjuk l a bizalmatlanságot, melyet egyes pénzintézetek a kereskedelemmel szemben tanúsítanak Ennek a bizalmatlanságnak mihamarább meg kell szűnnie, mert különben M ősszel valóságos katasztrófának nézünk
kielégítését követelik. Ók is számolnak a súlyos pénzügyi helyzettel és a mostani viszonyok között nem kivannak terjeszkedni, de azt nem lehet tőlük rossz néven venni ha a már meglevő kereteket most is fenn akarják tartani. Ezért tartjuk a kereskedelemre nézve végzetesnek a bankoknak azt eljárását, mely a hitel hirtelen ós váratlan megvonásában nyilvánul meg.
Ausztriában a kereskedelmi kamarák erélyes tiltakozást intézlek a kormányhoz bankok hitelmegvonó politikája ellen és pénzügyminiszter ki is jelentette, hogy az Osztrák-magyar banknál érvényesíteni fogja ingerenoiáját abban az irányban, hogy kereskedelem részére szükséges hitel ben tartassék.
Egyes magyar pénzintezeteknek a kereskedelem megfojtására irányuló akciója az Osztrák-magyar bankból indult ki. A jegybank sarkalta a pénzintézeteket arra a kíméletlen eljárásra, amely alatt a magyar kereskedelem most olyan sokat szenved Kívánatos volna, ha a magyar kereskedők talpra állanának ós követelnék a kormánytól, hogy érvényesítse törvényadta befolyását az Osztrák-magyar banknál abban az irányban, hogy a kereskedelem hiteligényei a Bég keretei közt kielégíttessenek. A jegybanknak feladata és kötelessége, hogy a magyar kereskedelmet a mostani nehéz viszonyok között tőle telhetőleg támogassa
A pénzintézeteknek az ország közgazdasági életében fontos hivatásuk van, melyet minden körülmények között be kell tölteniök. Hivatásuk pedig elsősorban az, bogy hitelt nyújtsanak a kereskedelemnek, mely e javak kioserélésének nagyfontosságú funkcióját végzi. A kereskedők osak az ó jogos hileligényeik
A modern színpad.*
— Szeberényi Lászlónak. —
Nagykanizsa, aug. I.
A fejlődé...