Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.86 MB
2010-02-17 15:39:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
917
3797
Rövid leírás | Teljes leírás (262.84 KB)

Zalai Közlöny 1912. 069-077. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA 1912 SZEPTEMBER a. 5i-1K ÉVFOLYAM 69 SZÁM
HÉTFŐ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Migjilinlk hitlön él ciülírlSkön\\ • feleli* »»oi ko.ít.\'i . Kiadja: SzarkeiztoiÍQ ii kiadóhivatal Diák-tér 1.
£i<M1*aUel Arak: Egén évre 10 korona, félévi c 6 koron*. Negyedévre 2 korona 50 Ali. — Egye* atám ára 10 Ali. UanlzRa futván a n/.erUcM/.tŐHég;- TeU\'on: 117. - Hirdetitek dljeiabAe eierlril.
Szemle.
Ismered-e, nyájas és ismeretlen olvasó Nagykanizsa város sétatereit? Tudod-e, hogy mindogyiknek másféle rejtett szépsége, más és más bűbáj* van? Andalogtál már pl., nyájas olvasó, vasárnap délután az Egyletkert méla árnyain? Nézted már, miként hajlanak ogy szövedékbe az évszázadom fák -koronái? Ultid már a virágágyakat és hallottad zűrzavaros hangjait a cigány muzsikának, pohárcseugósnek, éneknek, kurjantásnak, enyelgésnek, hallottad-e mindennek borizQ koncertjét, mely a szomszédból hallik át? Akkor megérted, mi szép és mi emlékezetes az Egyletkertben. Akkor be fogod látni, hogy ez a kert nagyon szép kert és jellegzotesség. Itt egy varróleány néz ábrándosan a szemközti ablakokra, ott egy öreg ur magyaráz rekedten valamit egy nagy újságból a szomszédjának. Itt egy ifjú, félrecsapott kalapu donzBuán, aki hétköznap szabólegény, keresi szórakozását, ott egy derék hadfi tart lendületes cerele-t a hölgyek körül, akik nagyokat nevetuek neki, miközben megmutitják az első fogukat, hogy aranyból van ám. Oly szép az Egyletkerti Szerelmi liézóuak folynak itt le, miközben édeskéa hangon kántál a gjerekek körbe-körbéje és a szomszédból a mulatók uja adja a kontrát. Egyszertl szivek találkozuak itt, miket még nem inficiált a kor, semmi raffinéria, semmi dekadencia, serami perverzio. Az egészben olt lebeg valami a naiv múltból, valami egyszerűség és vidékiség. Oly érdekes az Egyletkerti
A Zalai Közlöny olvasóihoz.
A Zalai Közlöny felelős szerkesztője a mai naptól kezdve alulírott csekélységem. Teljesen tisztában vagyok a neliézségekkol, melyek azzal a feladattal járnak, melyet ez a szerkesztés ró manapság. Nagykanizsa városának kétségkívül forrongó és hatalmas lendüléssel uj haladásnak induló közéletében arra. aki az újságírást piedesztálnak tekinti; aki át van hatva attól, hogy a talpig szín becsületnek igazi próbaköve a közélet és ennek összesűrített leydeni palackja: az újságírás; aki tudja azt, hogy Magyarországon, de jelesül a vidéken az újság még nem tisztán üzleti vállalkozás, hanem a kultúra, fajiság, társaság és eszmék egy olyan pallosa, melynek nyomán, ba vér csurog, az a mi vérünk, társaink vére; aki hiszi, hogy az újságnak van a pénzon kívül nemesebb, mert igazibb, önzetlenebb, mert édes mindnyájunkat szolgáló oélja: a közérdek, a közönség érdekének a szíven hordozása.
Teljes tudatában vagyok annak, bogy kitünó oiódök örökségébe lépek. A Zalai Közlöny eddig is egy pillanatra sem tévesztette szem elól a közjó, a város és a közön
ség érdekét. Mindenkor a legtisztább szándék vezette tollát. Ez képezi továbbra is prograititnja főpontját. Továbbra is a liberális haladáauak marad a barátja, nem a .mindent felforgató radikalizmusnak, hanem annak a liherálizmusnak. melynek politikai programmja a legőszintébb, a legtisztább az, hogy: A természetben nincsen ugrás. Továbbra is a legőszintébb demokratizmus lesz a lapnak a oélja Küzdeni fogunk — amennyire csekély erőnktől és nyilvánosságunktól telik — továbbra is a modern, átalakult és — igen 1 — átalakuló Magyarország nagy eszméiért, az igazi demokratikus haladás barátaival együtt és értük.
A Zalai Közlöny mint eddig, ezulán is szivén fogja hordozni, liogy progresszív városi politikával mozdítsa elő városunk fejlődését. Nem kerüli el figyelmünket a haladás legparányibb jele sem a váro...