Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.85 MB
2010-02-17 15:48:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1011
4715
Rövid leírás | Teljes leírás (264.23 KB)

Zalai Közlöny 1912. 078-086. szám október

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA 191a OKTÓBER 3.
51-IK ÉVFOLYAM 78 SZAM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Megjelenik hétfon ét csfltftrUkftn.
Cl«flx«U*l é»r« 10 korona, fílévre 5 koron..
Negyedi"* 2 korona 60 Ali. — Egya* a*Am Ara 10 Ali.
KnUIAft «*ei We*íl«\'> KhüIsua futván
Kiadja
n/.«rkei\'.tői«i;.
■V
Sztrkuztöiig ii klidthlutil Diák-lér I
SZEMLE.
Talán tamil hatunk a cirkuszbau íh valamit Hiába csak nem jár oda annyi száz ember? Nem! Tanulni, gyönyörködni megy oda mindönki. Talmi inkább gyönyörködni, mint iahiiIfii. 8 mégis tanulhatuuk valamit. Vegyük i dolog végét, a birkózást. Izmon, hatalmas szálle-géuy mindegyik. Gyönyörűség nézni raituk az i-r6t, bz ügyességet. Kiállnak a küzdőtérre. Klóbb békésen, inaid keményebben folyik a küzdelem. Csattan a lapos ülések sokasága. Aíután "rőtebben csap ki a uenvedély. Keményebb ütés is dobban, koppan köz-ben-közben. H a közönség, mely kezdetben nyugodt, egyszer csak felizgult sokasággá lesz. Nyugalmát a rokonszenv űzte tova, mely feltámad benne a küzdő bajnokok egyike mellett. Azzal küzd, azzal libeg, fog, Ql, fekszik. Szóval mindent érez, mi annak tagjait, éri szorougatjn. Tudja a szabályt jobban, mint akárhány bajnok. Mi hát az oka örömének, ba kedvence gyóz, s mi aggodalmának oka. ha rokonszenvének birtokosa kritikus helyzetbe jut? Nem nehéz kitalálni! Mi ináa, mint az, hogy az a Czája a mi vérünk. Magyar ember. Ugyanazon család tagja, kinek szavát megértjük s 6 is megért bennünket.
Furcsa a mai nemzetköziségre törekvó világban. 8 fó. hogy igy áll a dolog. Miért tehát a lehetetlen theoria? Uiába az emberek s nemzetek között emelkedő korlátoknak ledöntéséro irányuló
theoriák sora. Csak lantom mind. Kácáfol jogosultságukra az élet, a való.
Hagyjuk tehát azokat. Ne törekedjünk hiábavalóságokra, mire cáfolatot a komédiában ia eleveuet tanul az ember. Szebb fszme az eredményre juttatott altruizmus és filantrópia. Iparkodjunk azt megvalósítani. Tessék elhinni, ennek több haszna leszi Az internaciouale apostolai itt feilsenek ki egy kis pio-pagaudát. Talán eredményesebb lesz munkájuk. Elhat az a szó a vad cserkeszhez is s nem fog vadul támadni, hanem szelíd lest, s csak jogos eszközzel fog diadala ulán törekedni. Vagy nem ?
A városok olcsó élelmezése.
(V. L.) Már nem is panaszkodunk inon, hogy milyen elviselhetetlen a drágaság, meri már npalikua közónybe fulladunk az árak folytonos emelkedése láttán és meg inkább ii/.on a tehetetlenségen. mellyel a növekvó drágasággal szemben viseltetünk. Végre egy terv! Ugy látszik, mintha mentő idea lenne. Herényi Béla gróf, főldmiveléa-flgyi miniszter a minap egy hozzáforduló újságíró előtt terveiről, szándékairól a föld-mivelésügyi minisztérium tárcája némely területéről nyilatkozott és szólt az elÓKÓszités alatt álló jelenlöségesebb ügyekról is. Ebben az országos érdeklődésre számítható miniszteri
nyilatkozatban megcsendül ezer és ezer kis egzisztencia aggodalma, vágya és mintha a remény sugara is felosillttnna A miniszter ugyanis számba veszi a fii-fizetésből éló tisztviselők és az önálló keresettel biró kisiparosok és kiskereskedők mai nehéz helyzetét, az elet drágaságának elviselhetetlen voltát és mivel leginkább a városban lakók érzik ezt, itl akar mélyreható intézkedéssel segíteni.
A segités módja reális és ügyes. A helyi fogyasztás céljaira akar állami segítséggel a városokban nagyobb zöldségtermelő telepeket létesíteni és egyúttal a kertgazdaságra ismereteinek terjesztésére munkaképzó iskolákat állítani. A piaoi drágaság a termelési rendszer mai állása mellett nem enyhítő. Valóban sürgősen szükségünk van arra, hogy áttérjünk a szántóföldi kertgazdaságra, mely olyan egészen...