Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.92 MB
2015-06-22 14:38:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1234
3847
Rövid leírás | Teljes leírás (268.67 KB)

Zalai Közlöny 1912. 009-017. szám február

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NÁÖVMNlZSA igia FEBRUÁR i. 5i-l"K ÉVFOLYAM g SZÁM
CSOTÖRTÖK
mm
i
Politikai lap.
Hhljéíiiiik bitfíD ét cifllirlllli.
E!0(1««li»l ír«k: E(4.i 4»rc 10 korona, félévié 6 korom, Nojy«ilt»io 9 korán« 60 Alt. — Egy» Kim árt 10 Ali.
KeUIfi» tteikciilA : Kertén* JlaaeC.
Kiadja : a mrrlieRMloiég.
Izirkiiztiiii is kiadihlvatal Diák-tér 1.
r.l.foo : llt. — Hlrd«Ui*k dlj.i.bá» axcrlnt.
Az ország consolidációja.
A nemzeti munkapárt körében őszinte és fényes ünneplés középpontja volt Khuen-Héderviry Károly gróf, miniszterelnök. Az ováoió nemcsak az embernek szólt, aki visszanyervén szemefényét, hosszú idö óta előszér jelent meg a parlamentben és a pártkörben, haaem ünnepelték a tömören egységes munkapárt vezérét, akinek bivó szózatára állottak fel legjobbjaink, hogy aszerte-buzó ország oonsolidációját megteremtsék.
Ennek a pártünneplésnek országos tartalmai és súlyt adott az üdvözlő beszéd, melyet Tisza István intézett nem annyira az ünnepelthez, aki a kötelességének teljes tudatában van helyén, nem annyira a munkapárt tagjaihoz, kiknek éjiemé, hogy a hivó szózatra a miniszterelnök mellé sorakoztak, mint inkább az ország népéhez, akiknek jó része az ábránd hatása alól uiég mindig nom tud a munka valóságára ébredni.
A nemzőt consolidációja hiányzik éppen abban az időben, mikor „küzdelmes és következményeiben beláthatatlan horderejű fordulóponton" vagyunk. Ezt megalapítani a munkapárt van hivatva, ennek a kötelességnek
teljesitéseért ók felolósek a nemzet ós történelem itélószéke elótt.
A oonsolidáoió munkájához elsó sorban a véderótörvény, másodsorban a választójogi \\ reform megoldása vezet. Erről a két vitális j érdekéról a hazának Tisza István felfogását tartjuk egyedül helyesnek, melyet az aláb- j biakban közlünk:
„Az elsó lépés: végre-valahára tető alá! vinni a véderótörvény kérdését Eminens nemzeti érdek ez. Senkinek sem nagyobb érdeke ez, mint a magyarnak. (Igaz I Ugy van 1), mert senkinek sem nagyobb érdeke, mint nekünk, hogy nemzetünk rendelkezzék a biztonságnak ós a külügyi akcióképességnek összes katonai elóföltételeivel. (Igaz 1 Ugy van!) Életérdek ez, a biztonság, a nemzeti lét érdeke; de életórdek, mert a magyar nemzet megtámadott politikai hitelének, tekintélyének, reputációjának az érdeke. (Ugy van!) Ne állassuk magunkat. Az a körülmény, hogy liz esztendőt fecséreltünk el a nemzet életéből ennek a kérdésnek megoldása körüli tehetetlen vergődés közepette (Ugy van I), az a körülmény, hogy közjogi szórszálhasogatá-sokba mélyedve, a párttusáknak féktelen küzdelmei kőzött hagytuk véderónket olyán
helyzetbe jutni, a melyben az nem rendelkezik többé a teljes versenyképesség föltételeivel (Ugy vanlj, ez a körülmény mélyen megingatta a magyar nemzet politikai belátásába, érettségébe, életképességébe vetett hitet. (Ugy van!) Ez a körülmény csorbát ejtet a magyar nemzet politikai jó hírnevén (Ugy van!) s ennek a osorbának kiküszöbölésé neküuk elsó sorban, a kikre ránk bizta sorsát a magyar nemzet, eminens hazafias kötelességünk. (Igazi Ugy van I) Létérdeke tehát ez a nemzetnek, A nemzeti konszolidációt munkáljuk, ha megoldjuk a véderő kérdését már önmagában véve is. De a nemzeti konszolidáció munkáját müveljük ezáltal azon körölmónynél fogva is, hogy a véderő megoldása által tesszük szabaddá a teret a belügyi reformok és elsó sorban & választójogi kérdés megoldására, (Élénk helyeslés.)
A választójogi reform kérdését meg kell oldanunk. (Ugy vanl Ugy van!) Ezzel a kérdéssel semmiféle tekintetben nem szabad frivol játékot üznünk. (Taps.) Meg kell azt oldanuok komolyan, beosüietosen, ugy hogy jelentékeny lépés legyen az előre, a demokratikus haladás terén. Ue meg...