Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.18 MB
2015-06-22 14:42:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
693
2606
Rövid leírás | Teljes leírás (244.57 KB)

Zalai Közlöny 1912. 018-025. szám március

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA „». MÁRCIUS S. 51.IK ÉVFOLYAM. :8 SZAM
KEDD
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•Ijalulk hétfin ét csltlrtikli.
ClOAicUal irtk: Kg».. *,r« 10 koron«, fíUvto 6 koron*, Nagjredí.i. a koron« 80 (III. _ Egy«« «iám ári 10 flll.
KelalAt laetkoaalA : Kert**« Ji»«r.
KU.IJ« ! n N>erk«nBlőa«K.
tiirkiutiiéi íi kiadóhivatal Baák-tér 1
T«l«fon:l|i — Hlrd«U«*k dljaiabáa •«•rlnl.
Justhók ós a béke.
Nyugodtan Állíthatjuk, líögy e pillanatban DÍD08 okuuk sem a kormányt, sora a munkapArtot a Justh-párttal megvívandó harc eredményétől félteni. Ez a harc a mai parlamenti helyzetben senki előtt bbiu lehet káté«. Ha a választójogi priusz és a provizórium ellen kell küzdeni. akkor nemcsak a többség éli szemben az obstrukció csoportjával, de az egész parlament. A parlament minden pártja kéaz a priusz és a provizórium ellen küzdeni és a Justh-pArt is tisztában lehet rele, hogy harcAval a kormAnynak legföljebb csak muló zavarokat, de magénak véglege« vereséget okolhat, mert nincs az a parlament a világon, mely eltűrné, hogy egy harmincöt lagu párt döntó politikai kérdésben a maga akaratét rAoktrojAlja az egész törvényhozásra.
A helyzet az hogy ma már miudenki tisztában van vele, hogy ez az obstrukció immár uem a védarójavaslat ellen és uem a választójogért folyik. Justbék is ha|laudók véderót adni, a kormány is hajlandó megcsinálni a választójog demokratikus reformját.
Hogy miért tehát az obstrukció, nem tudjuk és e pillanatban uem is kutatjuk. Azt is tudja mindenki, hogy a provizórium nera a véderőjavaslat bukását jelenti, hanem annak összes terheit, összes kedvelései nélkül. Az obstrukció pedig nem hozhatja meg sem az általános, egyenlót és titkost, de még a demokratikus választójogot sem, hanem CBak
az lehet a Justh-pártra legjobb ecetben a vége, hogy a demokratikus választójogot nem alkothatják meg idejében és az uj parlament nem ülliot össze az uj választójog alapján.
Ka csak a kormány és a többség ekszisztenciá-lis érdekét uézzQk, azt kellene mondanunk, kezdje meg a kormány a harcot ina és ne holnap. 8oha harc kimenetele nuin volt kétségtelenebb, mint ezé. De esak győzelmet, sikert, a kormány és a többség pre>ztizsének emelkedését hozhatia meg. De vannak szempontok, amelyek arra indítanak, hogy az utolsó órákban meggondolásra iutsllk a béke konok ellenségeit : a Justh-pártot.
Az elsó szempont, hogy nem hisszük, nem hihetjük, hogy az a szó, melyet Justh a minap kimondott, az utolsó, február 19-ikí párthatározat, a proviziórium uem lehet egy függetleuségi párt harci kiáltása a halálos kirohanás elólt. Itt félreértésnek, elkeseredettségnek kell a háttérben lenuí, de a félreértéseket el lehet oszlatni, az elkeseredést meg lehet szüntetni. — Justh Gyula sokkal régibb politikus, semhogy ne látná a helyzeti t uem tuduá, vagy be nem látná, hogy küzdelmében a provizórium csak gyűlöletes, uépszerütleu és a pillanatban lehetetlen eszköz. A cél uem lehet más mint a demokratikus választójog biztosítása. Kzl pedig uem csak elérheti, de megkaphat|a olyau formában, mely nemcsak az egész erszágot megnyugtathatta, de neki és pártjának megszerezheti azt a nyugodt és büszke öntudatot, hogy küzdelmét becsülottel, eredménnyel, presztízsének teljes megbecsülésével befejezte.
Egy harmincöt tagu kisebbség nem követel heti, hogy az egész ország és az egész parlament az ó programmját fogadja el minden részielében. De uem oktrojálhat a parlamentre olyan politikai monta-rumot sem. Ellenben becsülettel, tisztességgel és elv hűséggel vArhutja, hogy azt a küzdelmet, melyet a demokratikus választójog nagy elvéért folytatott, a kormánypárt is megfelelő formában honorálja.
Magyar tüntetők a horvátok közt.
...