Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.44 MB
2015-06-22 14:48:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
750
2881
Rövid leírás | Teljes leírás (276.26 KB)

Zalai Közlöny 1912. 034-042. szám május

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V I I
NAGYKANIZSA 1912 MÁJUS a.
5I-IK ÉVFOLYAM 34. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Nagjilaalk hétlön ét ciltlrllkii.
£ian«»l*«l árak: Egén évié 10 korona, fílívr« 6 koron«, Nogyctlévro 2 korén* 80 flll, — Egy» nim ár* 10 Ml.
Kcleló» taei ketstA ; Kertéi«* Jó»«ff.
Kiadj«: • »*orkc»*tö»ég.
SzirkisztéiiB •« kiaíikluUl laik-tér I
TaU\'o»: Ili. — Hln
Nagykanizsai közkönyvtár.
Wlassics Gyula levele.
Mihalik József Nagykanizsán.
A középkori kordovai kalifalusról feljegyezte a történelem. ho^y virágzásának korszakában 17 főiskolája ós 7u nyilvános könyvtára volt, melyekben 600 ezer kötet könyv volt elhelyezve. A történet búvár ezekben a tényezőkben lálta kicsúcsosodni az arab birodalom kullurájál mely amint tudjuk sok tekintetben tanítója lett egész Európának.
Nem érdektelen, hogy Wlassics Gyula Véesey Zsigmond polgármesterhez irt levelében szintén mily fontosságot tulajdonit egy városi közkönyvtárnak. A levél igy szól:
,,Kedves Barátom I Szíves soraiban ér tesit a könyvtárügyben megindított kezdeményez^ lépésről. Én csaknem tűrhetetlennek találom, hogy oly intelligens város, mint Nagykanizsa, közkönyvtár nélkül legyen Egy város értékének az a fokméróje, mennyit tesz a kulturáért. Idezárom Mihalik fófel-ügyelóségi és orsz. tanáosi titkár levelét, melyből láthatja, hogy én a legkomolyabban akarok mindent megtenni, hogy az a város, melyhez engem a8zülóföld szeretete csatol - mert hisz ott
töltöttem gyermekkorom és Ifjúságom egy részét — legalább megtegye az első lépéseket egy nagyobb közkönyvtár létesitéBe érdekébon. Figyelmeztetem arra is, hogy még ogyéb terv ír merüli lel. melyről azonban még nem szólhatok, Kanizsán tudom, hogy nagy a pótadó — de vannak elég vagyonos emberek, kik némi áldozatot talán mégis csak hozhatnának. A kanizsai kereskedő polgártársaink között is vannak bizonyára többen, akiknek van élénk érzékük az iránt, mit jelent egy jó könyvekkel, folyóiratokkal ellátott közkönyvtár.
Népkönyvtárakat állitoltunk már Kanizsán. Mindent megtettem, hogy ebben az irányban kielégítsük a kívánságokat. I)o oly nagy városban nélkülözhetetlen a kö/.könyv tár. Kanizsának intelligenlíája bizonyára felkarolja ezt az ügyet. Mindent állami segély-
termi nem lehet, de amit lehet azt az államnak meg is kell tennie, mert ott a halárszélen nemzeti missiót teljesít minden kul luráli8 intézmény. Kiváló tisztelettel híve Wlassics. 11)12. február 19."
Ennek a levélnek előzményei vannak. T. i. Wlassics, mint az országos muzeumok ós könyvtárak elnöke levelet irt Véosey polgármesterhez, melyben bizonyos városi
hozzájárulás mellett egy nyilvános közkönyv-tár felállítását helyezi kilátásba állami adományból. Hogy milyen őrömmel vette ezt tudomásul a polgármester, azt csak az tudja, aki ismeri, hogy e város minden kulturális mozzanata milyen odaadó, buzgó pártfogóra lalál benne. Azonnal felelt a levélre\', hogy a város minden tőle telhetőt megtesz ez érdemben, sót hajlandó bármikor a tárgyalások megejtésére Budapestre utazni, ha erre nézve Wlassics őt felszólítja. Az üggyel foglalkozott nyomban a tanács és a pénzügyi bizottság, mely az eddigi évi könyvtár költséget 200 K.-val felemelni véleményezte, azt be is iktatták az 1912. évi költségve-tésbr és a képviselőtestület szívesen meg is szavazta.
Hogy egy lap mégis támadást intézett a polgármester ellen, mintha az ügyet a fiókjában hevertette volna, az az ügynek teljes nem ismeréséből származott. Amint a fenti levélből látjuk, február 19-ig nem ment előre a könyvtár kérdése, mig ekkor a fenti érdekes levélhez mellékelve egy másik is jött Mihalik József kir. tanáosostól, az országos könyvtárak tudós előadój...