Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.44 MB
2015-06-22 14:50:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1044
3407
Rövid leírás | Teljes leírás (259.79 KB)

Zalai Közlöny 1912. 043-050. szám június

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA igia JUNIUS 3. 5I.IK ÉVFOLYAM 43 SZÁM
HÉTFÓ
Politikái lap.
■•gJlllRlk bitlön ii c.Ülörlökön.
ElOHiaUal árak: Egáat évro 10 koron*, Mlévt. 6 korona, Nagyadávta 3 korona 60 flll, — Egyaa nám ára 10 flll.
KelalAl fftti kcaxlA :
Kerténa Jiuef.
Kiadja: a t<erke»liaé(.
tzarkiiztiiéi ét klariéhlfiUl Búk-tér I.
Tala\'o»: ||t. — Hlrdaláaak dljaiabáa aiarlnl.
Mart Tied a hatalom.
(V.) Milyon jó volna azt mondani: rossz álom volt. Osak álmodtuk, hogy a főváros utcáin vér folyt, emberek, akik az életbe még bele se kostóllak, akik minden baj nélkül, életvidámán ébredlek — meghallak. „Azt a kis patakot, mely a szivet hajtja, ha egyszer elapadt, ki nem pótolhatja óceánja vérnek.\' És azt a „patakot" elnpasztolta a gazdátlan golyó. Pirosra festette az utcát, sápadtra festette az arcokat Még a martir ság glóriáját sem fonhatjuk homlokuk köré: nem igaz, ók nem eszmékért haltuk meg. őket a hatalmi iágy gyilkolj te Hatalmi érdekek ütköztek. Ott is liatainf^\' kovácsolt a rut. politikai játék, ahol az ásómét liliomtisztán kellett volna őrizni Tanuljatok emberek, tanuljatok itt, tanuljatok ott. Ne lázítsátok fői a tömegszenvedélyeket és f*3znieharoaitokat ne vigyétek az utoára.
Semiui haszon abból, ha bűnbakot keresnénk. Hibásak vagyunk mindnyájan; de legkivált azok, akik hstalrai kérdést csináltak a maguk eszményeiből. Még mosl elkerültük. hogy e hatalmi kérdés utoai forradalmat idézvén elő, nem jött egész erejével az Erő, hogy letiporjon minden eszmei haroot.
A békés polgári munkáuak rettenetes sebei vaunak. Vájjon van-e erőnk e sebeket
behegeszteni? Kettenetes drágaság terpeszkedik ránk és bizonytalanná vált minden olyan existencia, mely vállalkozáson alapul. A Halalom Damooles kardja mindig fölötte. Sorvadunk, összeroppanunk, szegényedünk és politikai súlyúnkban veszítünk. Ennek sáncaiba bejutni akarni, ennek csődje árán. a terror erejével — kinek tetszenék? Oh adjatok nemzeti jogokat, mindenkinek, ki evvel élni tud; de ti, kik a nemzeti jogokért küzdötök, hiszen még teljes épségben és szabadságban van szellemi fegyveretek, ne emlegessétek, hogy kié u hatalom
Az emberi hatalom oly brutális és szük-terülctü; egy valódi hatalom van csak, melv»"«* r4b.ajlik minden, amelynek végzetsze-rűelí. littá van rendelve király, koldus egyaránt ltos^z ídóket élünk.\' rossz csillagok járnak. A hatalmi kérdés áldozatainak vére festi a utoa porát és az eszmét, melynek zászlója szent és magasztos, a hatalmi vágy fitogtatása festi be vérrel. Nem jól van ez, kürtösei a jogfosztott, az ulkotmány sáncaiba bekívánkozó népnek. Az erő, itt több tapintatot mutatott, mint a porólyénél van és a polgár, aki csak munkából élhet meg, lehetetlen, hogy meg no értse egymást. Hisz ninosen semmi |érdekellentét közte. Hiszen minden igaz polgár a jogk ¡terjesztés szószólója és hive.
De ha elfuladunk abban, most Tiod a hatalom, akkor Máríusnak állhatsz be te is, én is. tis az üszkös Karthágó, atni a földdel lett egyenlő, ez a haza lesz, ahol pedig — élned, halnod kell.
A főgimnázium kópkiállltása.
Diák művészek.
A főgimnázium kép- és raizkiállitása tegnap d. i*. 11 órakor nyílt meg. Minthogy a közönséget a virágnap foglalta le, c«ak kévén érdeklődő volt ott a megnyílásnál, de aki a régi gimnáziumi rollerem mind a 4 falát megtöltő munkákat végig vizsgálta, annak be kellett vallania, hogy Pfeifer t\'. Klek rajztanár tanítványai egy paedagogíai és pszichológiai tapintattal rendelkező tanár vozetése mellett haladnak a rajzoló és festő művészetben és hogy utmutatása mellett ia szabad fért enged a különböző irányban fejlődő tehetségeknek. Kzt az állításunkat látjuk beigazolva, hogy inig egyik növeudék...