Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.33 MB
2009-03-20 15:45:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1306
11916
Rövid leírás | Teljes leírás (1.63 MB)

Zalai Közlöny 1939. 075-098. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

?9. ÉTtoíytm 75 síim.
NtgyktnliM, 1939. április 1. szombat
Ari 12 HU.
KÖZLÖNY
\' • I. I > I > » I H « P i
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Berlini Jóslatok
Berlini magyar kőnyomatom hozta a Zalai; Közlöny «zerkesztő«égébe az itt következő érdekes sorokat; .amelyek - szeretnénk híivni - híven tükrözik vissza a németországi/Közvéleményt a magyar—szlovák vitá-vm kapcsolatban,. |
(V. V.) A Szlovák állam függetlensége, az"fa] állam eUsmiaréie áj németek által Igen fontos politikai tény ! Megcáfolja a liberális körök, nek azt az állítanál és jövendölését.
• mintha a-németek egymás ülán fel akarnák falni á délkeleti államokat.
¦ Németország megszűnteibe a cseh államot, mert nem tudott bcl\'ejH,* leszkcdni a békés népek sorába. Mai gához csatolta ezt a 6 milliós liépety .hogy vége legyen ennek a kommunista agitácftónak, tt\'mely évek óta> veszélyezteti Középeurópa clvKUzáii cióját. Mi, magyarok politikailag sok kai Iskolázottabbak vagyunk, semhogy félreismernénk az adott; helyzetet, amelyet Szlovákia függetlenítése szült. Szlovákia vissza fog térni a magyar álkyn kötelékéte. Minden küi^ö kényszer nélkül ! Neküukc-sak egy a feladatunk : türelemmel várni, várni az eieinéiiyeket. A némciek katonai biztosítása cs#k annyit jelelit, hogy a-.szlovák államot megtámadni nem tehet. De kl részé rőt érheti támadás? Sem Lengyel-, sem Magyarország részéről, Így tehát ezen megállapodás éle a szovjet ellen irányúi [ Teremtsünk rendet országunkban, valósítsuk meg az. any-nylra szükséges reformokat, erősítsük nemzetünket, áUam\'jnk\'ati ápoljuk jó viszonyunkat német szomszédunkhoz, adjuk meg a ruszinoknak oz Ígért autonómiát, cáfoljuk meg tetlek falta* a híresztelést, mintha kisebbségeinket el akarnánk nyomni, teremtsük meg azt az Uj Magyarországot, amely kifelé és befelé erős é.-i igazságos és Szlovákia magától vissza fog térni a régi"magyar ál-
\' lahi\' kö\'etékébc és Németország e/t nem fogja ellenezni! Német országnak érdeke egy független, erős magyar állam a Kárpátok medencéjében. l j
Ugyanebből a berlini kőnyomatosból valók az alábbi sorok U :
(V. V.) A francia »Oeuvrc« baloldali Inp, nem lehet tőle megkívánni, hogy a múlt hstek eseményein tapsoljon. Annál érdekesebb egyik-cikke, amely bizonyos tekintetben megértést tanúsít A lap meg álapiljaj hogy Olaszoiszág és Német ország követeléseinek íemmi köze «z állítólagos »\\1laghataJnii« törek-vétekhez. Németország élelmezését és nyersanyagforrásait nem teremtheti meg-útját földjén. Németország nem termelhet parríutot a brandenburgi homokon, .sem pedig" rizsét Keictporoszországban. hiába keres petróleumot a bajor negyekben vagy pedig vörösrezet a Rajna vidékén, Ugyanez szót Olaszországra nézve is. Egy olyan gyenge ország, mint Franciaország, amelyben « 20 és (5 év körüli házaspárok száma a lég-
ii szlovákok ma délbon elfogadták m magyar Javaslatot, — ma délután mag Állapítják az u] magyar-szlovák határt
Budapest,, március, 31 A magyar ós szlovák delegációk csütörtökön délután ól órakor VCfnlo János rendkívüli követ és meghálálnia, zolt miniszter elnöklete alatt ülést tartottak. A szlovák delegáció a ma. gyár kormánynak folyó lió 28-án átadott javaslatára válaszképen magyur területre Jek-aitelt be igényt, amit a
muji.yar delegáció kereken visszautast-totl.
¦\\ szlovák delegáció kormányától uj utasítást kér. \'
Bullapest, március 31
Ma délben fél 2 órakor jelenti a Magyar TAvírati Iroda;
A magyar-szlovák delegáció m«
déli 12 órakor Budapesten a. külügyminisztériumban újra Össiéült A szlovák megbízottak bejelentették, hogy kormányuk tírgyaiáai al...