Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.24 MB
2009-04-06 15:04:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
920
9880
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1939. 123-146. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


79m ivtoljfwa S28. slam
Nagykudiaa, 1H Junlni 1. csBttrtök
An .12 HU.
O L I 1 I K > I N « f I L « W
Feleife szerkesztő: ÓaFbarlte Lajos
.Uüflll.1 -,J| !."¦,.¦!.!! ,!|
amiről a döntés beszél
A pünkösdi szavazáskor a választó közönség a lelki függetlenség Jegyé-, ben lépett hz yi-üflk\'elé;\' mert iüv.-h szava Kassal, senkitől étlen nem őrizve, döntött az ország sor tó felelt Már az ajánlások megm^utflaHók\', hogy országos egészében nem kétséges a körtnttny\'nagyflrány+j gyÖBeAme, hiszen *jgyJ á kormány programja, mint az a minisztérium, amely ezt a programot mtegvalóffitani óhMjiJti;. biztosítékot jelent a reformok rjtjáu valfii továbbhaladás irányiban és blzlositékot je\'cnt annak a poUUM higgadt ságiink a tekintetében, nmely a szélsőségek kockázatától szabadon,; a magyar alkotmány ezer esztendőn keresztül bevált estzkőzcivcl óhajtja megoldani miniden nagy sorBkérdó-siinkei
A fftggctlen szavazók egy mindent Izében független Magyarország jöj vendö sorsát\'döntölték cl, mert: faf triauoid békeszerződés, rettenete?! csapAsni ellenére- is, azt az egy előnyt- biztosította számunkra, hogy függetlent lelt* minden más állammal való közönségünktől.. Ezt a függetlenséget nehéz Időben keztítük használni, akkor, araikor megindultunk az; önáHó magyar külpolitika atjén és ez -olasi: -barátság. fonala" elindulva alig pár hónappal ezelőtt elérkeztünk oda, hogy visszakaptak a Felvidéket és Kárpátalját. A magyar nép mtndcnkor a függetlenség éa szabadság nagy eszményeire tekintett. Hft\' nem Így lett volna, mun
tudtunk volna\'\'ine\'gsZabí*<fiilnl azoktól az igáktól, amelyek néha századokig: ítehozedlék országinkra, mindent megki serei ve. hogy kiöljék népünk Je\'lkcből a függetlenség\' érzését és a maguk rendszeré iié> képzelés szerint alakítsák a magyar Ez sohasem sikoi-üU.\'Ném is íIkerü)helett, mert történelmi\' hivatásunk itt, a Duna medencében az, hogy fnggéllen államként éllenái-lyórsuk a Keletről cs Nyügalrölcgy másrntÖrŐ erőket, sokszor nagy ál-doza\'ok ís vérveszteségek árán- De minden népnek VáHaTniá kell n\'éDr-sát s vari valami felemelő\' abban a gondolatban, hogy ez a kl^zámi magyar1 Tiemz^t sokszor « mérleg nyelve volt fontos európai döntésekben és állásfoglalása nálánál jóval nagyobb birodalmak ée népek sor-sára-öVnitÖ módon hatott.\'1
A1\'Trianon óta eltelt tom esztendő matatja, hogy élni tudtunk ezzel\' a függetlenségünkéi hogy ugy a kül, mint gazdaság- és pénzpolitika térért V\'ffftlhV.ík a íielyünltet/ Jóllehet á nWntlírchta ideién írem volt ön álló külképviseletünk s- nem ¦ volt önálló Jegybankunk s hogy kl tudtuk épf eul a" magyar nciuzertl hadsereget olyan frúviéb amelyet tisztelnék szomszédiaflilCi * amelynek kiválóságát elismeri egész Európa- Pedig a iiwnarchfe -ideje* « magyar- fiuk sokszor idegen ezredekben szolgáJr tak s tisztjeik nem az édes in.agy.ir nyebrtttaiatílák.k\'i parancsaikat;* -hot- 1 nem egy áJtahk\' nem Ismert, nein Élteit nyelven. ,, , , .. \' l
Szerkesztőségi éa kiadóhivatal! telefoni 78. az.
A heves válü^liküzdelemr6l,i^liHkaihitoallásár6l.
a lfefeis^lai»taniiséri és a csapodár ittlétei
tagéit IL0VSZKY liROS a mandátum átvétele alkalmával
llovszky János, a uagykanksal válasz tó kerü leinek pünkösd vasárna pján (llovszky János születésnapjait) ir.tfLvá-Jasztott országgyűlési képviselője tegnap délután fél 7 órakor vette át a mandátumot a nagykanizsai városháza közgyűlési tormél>cn. A distlcxem zsúfolásig tele volt. Ott voltak a város hivatalos és társadalmi életének vezetői, egyházi és polgári részről egyaránt. Ott voltak a vidék falvainak küldött, ségci, Képvüehe volt a város h...