Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.47 MB
2009-06-30 11:15:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
865
8662
Rövid leírás | Teljes leírás (1.47 MB)

Zalai Közlöny 1940. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

00« Évfolyam 1. szám.
ir'i
Nagykanizsa, 1940. január 2, kedd
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
" ® t I T I KAI NAMU^
Felelős szerkesztő: Barbarita Laj^et
EWStiwté»! aia : egy feiVra 2 pengő 40 aUfe-
Egy év szoolálpolillká]
A magyar szociálpolitikai kérdések mcgo'dása 1939-ben az ors'ág közgazdasági helyzetének és a 'akosság tcherbiróképességénck arányában lépesről-'epésre fokozatosan haladt. Ha visszatekintünk a hiúit 6v s^ociá . Ji* politikájára, hu vizsgáljuk azoka'. az intézkedéseke L és alkotásokat, a nic'yő^1 a kormány az év folyami.ín vfgícll, jó'esö érzéssel és büszke öntudattal keU megállapítanunk, hogy Mag7flrors2áí? Q korímíiiy .szoc'iWls muukáprogramjának va'ói'iv^l távval olyan hatalmas népi icformok megvalósításába kezdett, amiim'itán keltheti fel a nyugati müveit Hi. mok figyelmét.
De lapoznunk viasza u -ív tör*_é netílen s nézzük, mit végzett ,t kormány a szociális ig^zgatji tervezeteinek és Intézményeinek továbbfejlesztése terén.
Mindenekelőtt a néptáp'álk vá ¦ megjavitásáia ta'á'unk gondos [af.:z kedéseket. Fokozottabban lolyi a küzdc'em a fertőd beiegségek és azok terjedése ellen. Ez*-1!) a Ifren kiemelkedik 59 iiJ tüdőgondozó fei;l-Ulá'a, 600 ággyal és M u| köz*ór. ház öpitéíB, fehtzeielésc, íöbb meglévő kórház kibővítése, karbant óriása és 110 falusi egészségei* épité*. A uíptáplálkbzás és csecsemÖvéde-!em terén felbecs ülheie fen jelentősége van annak1 a két és félmillió pengő értékű ingyen lejnek és annak a 118 vagon Ingyen cukornak, amit a kormány az év folyóiban a jövő generáció egészséges fei'öd^e Érdekében szétosztott. Az isko'á'gvcr htekek szociális megsegité-séte irányult a falusi iskolásgyermekek étkeztetés, mig egészséges fej'ödcsü-ket azoigálja az év folyamán épített 162 uf, tágas,' InvegVls, napos taníe-rem és 89 régi Isk'o'a ntarozá&a. Mintegy 50 óvoda és 82 tanttói lakás épült az év, folyamán. A falusi nép jó ivóvíz/et való-.ellátásáról 180 uf tut fúrásával gondoskodtak,
A nemzet nem lehet hálátlan azokat szemben, akik gyakron é'etíjket, de a legtöbb esetben egészségüket áldozták' fel a haza védelmében. Éppen ezért a kormány rendeíctl'cg módosította a vl'ágháborus hadigondozottak ellátását. A rende'et alapeszméje a családvédelem és az el. agíotlak Ryámnlitá^a voU. A kormány visszaadta a hadigondozo!tak-nak azt a több mint egymillió pengflt, ami részint elhalálozás, részint a 16-lt é-'etévüket ¦ batő'tött gyermekek után meg^züní járadékokból gyíllt össze a ezáltal negyven kétezer hadiözvegy, 21.000 szülőien hadlárva, 2460 hadigondozott családtag, elaggott szü'Ö és a legalább 75 százalékos hadirokkantak kaptak pénzbeli segélyt. Emeltett a hadigondozottak rendes Járadékait 50 -200 százalékkal emelte fel a kör-mány. A külpolitikai feszültség által szükségessé vált katonai behívások során gondoskodott a kormány a behivottak szociá-'is segélyezéséről, °e nem csupán segélyeket folyóst-
„Határokon mm és fui :—itilndnyűlan összetortozuif
Gróf Teleki Pál miniszterelnök újévi rádló-MÓzata
Budapest, január 2 Te-'ftk) Pál gróf miniszterelnök ujév napján délben mcgjitiiil a Stúdióban, ah0i hangfelvételt késiiidick r.uHúszó-rutáról, auulyet a* évforduló, ulkal-máből a külföldi magyarsághoz inté-wtt.
Toíekl Pál gróf niiniszlendnöknek a külföldi magynroklioz intézett újévi szózata, amelyet magyarul, angolul és ruszin nyelven mondott <í, Így 'hangzik:
— Magyarország népének liCvébun testvéri sierelcUfli üdvözlöm ujév napján a,, óhazától távol és az .¦íllamunk halárain kivid élö" magyarokat. New linglanrlUl Floridáig és a Paníidg, Kanadálíün, Brazíliában és mindenütt, mess. a és közei 'azokat, akik omjéko. zésböt, azokat, akik ...