Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
12.13 MB
2009-06-30 14:28:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1208
11492
Rövid leírás | Teljes leírás (1.42 MB)

Zalai Közlöny 1940 099-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

80. Évfolyam. 99. nini.
Nagykanizsa, 1940. május 1 sierda
áfa 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
és UadóWntalt PM 5. uim.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarita Lajos
Elílliclé»! íri: egr Un * «otó «O IW*r. Szerkwztöiegl é* kiadóinv.il;ill telefoni 78. «.
A magyar bizalom Jele
A magyar tehetségnek, találékonyságnak és munkakész<émek évről-évro visszatérő nagy Umiüpe a Budapesti Ncmietközf Vásár. Az Idén Kormányzó Urunk nyitotta mLg iparunk és kereskedelmünk harminc ötödik nagy találkozóját, amcly méreteiben, kivitelében, sőt Bob tekintetben jelentőség szempontjából több éi nagyobb az eddigi árumlnta-vásárokné1. Az idei seregszemlét külön\'cgcsen nehéz körűiméinek között rendezte meg iparunk. Európa-szerte háború dúl, a világkereskedelem utjain spanyol lovasok és aknák akadályozzák az egészséges \'vérkeringést s csaknem imincen lerme-lési ágazat komoly ({ondokkai küzd, mert a legfontosabb nyersanyagok beszerzése elképzelhet«ilenül nngy feladatokat ró a vállalatok veze-tölre,
Az 1910-eviBudape.it! Noimeikőzi
Vásár mégis komoly eseménynek
számit tmmt Magyarország, mint KözépCurópa gazdasági életében. A kü\'áHamok egész sora önálló kiállítási csoporttól vonult Tel és a barátságos külföld vezető politikusi közüi la, n szokotlnái többet üdvözölhetünk fővárosunkban. Méltón sorakozik ez a nagy siker a tenyész-áUatvásáron legutóbb elért eredményekhez, amelyek azt mutatták nr.ej, hogy. Magyarország az cjrópal ngvár termelés egyik legfontosabb tényezője lett. Most jogos büszkeséggel és a jövőbe vetett bizalom érzésével mondhatjuk, hogy ez az igazság az Ipari termelés (erén is feimáH.
Teleki Pál gróf miniszterelnök a vásár megtekintése után íiirye\'emre-méltó nyilatkozatban mutatott rá arra az óriási hatadásra, amely a Nemzetközi Vásár fejlődésében meg nyilatkozik. »ünbiznimnt keltő jelenségnek* nevezte « niiniszterei-nök az idei vásárvárost, amely a;ra enged következtetni, hogy iparunk « háború "utáni időkben is még fog* ja áüni a helyét. Magyarország fejlődésének útja. kélség kívül a/, iparosodás felé vezet. Szaporodó népünknek az elmúlt husz esztendő folyamán egyeben termelési á\'(J>znt sem tudott annyi uj imlu\'nkaalkaimat, Szóval : kenyeret adni, mint a két évtized alatt felépített és a világpiacon eredményesen konkurrá\'ó magyar nagyipar. Nem iparpolitik.ii kísérletezésekről és üvegházi Icrme-lésröi von tehát többé szó, hanem mélyreható gazdasági és társadalmi átalakulásról, amely Mogynrorszagol és a magyar társadalmat a gtizdu. gabb és fejlettebb nemietek sorába emeli. ,
iparunk az eimu\'t husz esztendő alatt megmfutatte, hogy kedvezőtlen körülmények között is aU\'lióknak fud megélhetést teríimf\'enl, mp pedig arról tesz tanúbizonyságot, hogy a háborús \\\'iszonyok közepette nem csak megtartani tudja elért pozícióját, hanem ozl tovább is fejleszti. Kétségtelen, hogy mindez nem csupán a vállalkozási kedv vagy a ha-szsoutcsés müve volt. Sohíi mejM ér-
Róma a norvégiai harcok rövides befejezését jósolja
Anglia átmeneti Intézkedéseket tett az angol-olasz feszültség fokozódása miatt
Hitler kancellár tegnapi napi;. parancsa véglegesen megerősítette, hogy a Trondheim. fe\'ő* délre nyomuló német csnpatok egyesülve az Oslóbói előretörő németekkel,1 bekerítették a délkeleti részen partraszállt angolokat. A szövetséf Bi«k teraét, hogy a norvégiai német csapatokat elvágják egymástól, ezzel a németek valósították tafeg.
A helyzet súlyosságára jellemző, hogy angol katonai körök Is aggód-, nak a délkelét! szövetséges csapatok sorsáért. Olasz körök is ügy látják, hogy ff helyzet az angolokra nézve súlyos. A Messagero szerint a németek három hét alatt helyiett előnyeiket ugy kiaknázl...