Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.36 MB
2019-08-26 14:19:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
473
1270
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1940. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

00« Évfolyam 1. szám.
ir\'i
Nagykanizsa, 1940. január 2, kedd
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY
" ® t I T I KAI NAMU^
Felelős szerkesztő: Barbarita Laj^et
EWStiwté»! aia : egy feiVra 2 pengő 40 aUfe-
Egy év szoolálpolillká]
A magyar szociálpolitikai kérdések mcgo\'dása 1939-ben az ors\'ág közgazdasági helyzetének és a \'akosság tcherbiróképességénck arányában lépesről-\'epésre fokozatosan haladt. Ha visszatekintünk a hiúit 6v s^ociá . Ji* politikájára, hu vizsgáljuk azoka\'. az intézkedéseke L és alkotásokat, a nic\'yő^1 a kormány az év folyami.ín vfgícll, jó\'esö érzéssel és büszke öntudattal keU megállapítanunk, hogy Mag7flrors2áí? Q korímíiiy .szoc\'iWls muukáprogramjának va\'ói\'iv^l távval olyan hatalmas népi icformok megvalósításába kezdett, amiim\'itán keltheti fel a nyugati müveit Hi. mok figyelmét.
De lapoznunk viasza u -ív tör*_é netílen s nézzük, mit végzett ,t kormány a szociális ig^zgatji tervezeteinek és Intézményeinek továbbfejlesztése terén.
Mindenekelőtt a néptáp\'álk vá ¦ megjavitásáia ta\'á\'unk gondos [af.:z kedéseket. Fokozottabban lolyi a küzdc\'em a fertőd beiegségek és azok terjedése ellen. Ez*-1!) a Ifren kiemelkedik 59 iiJ tüdőgondozó fei;l-Ulá\'a, 600 ággyal és M u| köz*ór. ház öpitéíB, fehtzeielésc, íöbb meglévő kórház kibővítése, karbant óriása és 110 falusi egészségei* épité*. A uíptáplálkbzás és csecsemÖvéde-!em terén felbecs ülheie fen jelentősége van annak1 a két és félmillió pengő értékű ingyen lejnek és annak a 118 vagon Ingyen cukornak, amit a kormány az év folyóiban a jövő generáció egészséges fei\'öd^e Érdekében szétosztott. Az isko\'á\'gvcr htekek szociális megsegité-séte irányult a falusi iskolásgyermekek étkeztetés, mig egészséges fej\'ödcsü-ket azoigálja az év folyamán épített 162 uf, tágas,\' InvegVls, napos taníe-rem és 89 régi Isk\'o\'a ntarozá&a. Mintegy 50 óvoda és 82 tanttói lakás épült az év, folyamán. A falusi nép jó ivóvíz/et való-.ellátásáról 180 uf tut fúrásával gondoskodtak,
A nemzet nem lehet hálátlan azokat szemben, akik gyakron é\'etíjket, de a legtöbb esetben egészségüket áldozták\' fel a haza védelmében. Éppen ezért a kormány rendeíctl\'cg módosította a vl\'ágháborus hadigondozottak ellátását. A rende\'et alapeszméje a családvédelem és az el. agíotlak Ryámnlitá^a voU. A kormány visszaadta a hadigondozo!tak-nak azt a több mint egymillió pengflt, ami részint elhalálozás, részint a 16-lt é-\'etévüket ¦ batő\'tött gyermekek után meg^züní járadékokból gyíllt össze a ezáltal negyven kétezer hadiözvegy, 21.000 szülőien hadlárva, 2460 hadigondozott családtag, elaggott szü\'Ö és a legalább 75 százalékos hadirokkantak kaptak pénzbeli segélyt. Emeltett a hadigondozottak rendes Járadékait 50 -200 százalékkal emelte fel a kör-mány. A külpolitikai feszültség által szükségessé vált katonai behívások során gondoskodott a kormány a behivottak szociá-\'is segélyezéséről, °e nem csupán segélyeket folyóst-
„Határokon mm és fui :—itilndnyűlan összetortozuif
Gróf Teleki Pál miniszterelnök újévi rádló-MÓzata
Budapest, január 2 Te-\'ftk) Pál gróf miniszterelnök ujév napján délben mcgjitiiil a Stúdióban, ah0i hangfelvételt késiiidick r.uHúszó-rutáról, auulyet a* évforduló, ulkal-máből a külföldi magyarsághoz inté-wtt.
Toíekl Pál gróf niiniszlendnöknek a külföldi magynroklioz intézett újévi szózata, amelyet magyarul, angolul és ruszin nyelven mondott <í, Így \'hangzik:
— Magyarország népének liCvébun testvéri sierelcUfli üdvözlöm ujév napján a,, óhazától távol és az .¦íllamunk halárain kivid élö" magyarokat. New linglanrlUl Floridáig és a Paníidg, Kanadálíün, Brazíliában és mindenütt, mess. a és ...