Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.64 MB
2019-08-26 14:22:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
885
1950
Rövid leírás | Teljes leírás (1.46 MB)

Zalai Közlöny 1940. 050-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

001 fi»ío!y»m 60. szám.
Nagykanlaa, 1940. március I. péntek
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
Mié****
FeW6» smfcetzU: Barbarits Lalos
BMMtW ánxnUlia
Csendes magyar ünnep
fft/; Nem ham1 ünnepi pompába a». oiszííg. Nem. gyuhiak Srümtüick és nem vonulnak fe\' Ünneplő töme.jok rendjei a budai királyi vár e\'é. De antiá\' inaffabbra, égiszen ;! Mindenható trómj*áig lobog so!(niU-lló míagvar Mekbői a hVa-idá1- és könyörgés^ áhítatos szíova Magyarország Nagyuráért, vitéz Horthy Mik-I^sért, koimfányzó urunkért. |
így Igazi mjagya- ünnep ez, ahogyan a kormányzó kivá 1a A krl deojna. nendezé\'-zaj, tömeg-üin epl-lé--ek tarka tftm/ke\'egében nem kápráznak ei a szemfók. Ebben a csendes ünnepben cflak a szivek1, a lelkek gyulladlak ki és a szeneiéinek, hódolatnak be\'őlük áradó folyama Összetalálkozott kicsi tanyák ösvényeiről, büszke aszfaltos országutak mentéről, hóba süppedt falusi házakból é9 Jtioimjos kőriiigelegek pa-lota-soraibó\' egyaránt, S canf\'iií... őnt\'ik a ma husz éve útnak Indult árttó\'ás a magyar szivekből s ha kisüt a kék\'ő imiagyar égrő\' a napezen ahótömfegekkeitakart, d*már:ava^ fe\'é haj\'ó m/áfchis elsején a bidai várpalota fie\'ett, akkor annak mítu-den sugara, mfíndeti parányi me\'égo jelkép: - egy nímfcct millió és mV-ííó tagjának imádságéból az egyel-len Vezér méltóságteljes emberi a\'akja és \'történelmi nagysága fó\'ó boruló, azúrkék és arany ünneplő paláit.
Az Úristenhez emelt szjvek ünnepét neaü jelzi hangos szónnk&iok harsogásia s mégis ünuepebb ünnep ez a nap sok, olykor már lulsokpi-rosbetüs, sza\'mfeilángos magyar napoknál. Mégis ünnepel szerte e hadában s a trianoni híaíár-knlod\'án lul is minden magya/ ház, minden magyar lélek.
Ünnepli a hálaadásnak mélységes áhítatával a husz évvel ezelőtt érkezett országmíeniöt, az apokalipszísz Joniboi© szörnyei után fehér lován bevonult uj honalapítót.
Oimeptí a véres, üszkös rotoíwil-mnzból országot épitö történelmi Brőtt amely vitéz Horlhv Mik\'ósLan ÖÜött testet s belől* folyt szét a letaglózott magyarság ájult érrendszerébe.
Onnepii a koimányosl, akinek szeme, keze a halállal történt sok szembenézés férfias áldozatában vdH biztossá, mint az iránytű, acé\'ossá,mint a fetám^idást hirdető "harangok szava.\' ; \' ¦
Ünnepli az országgyárapllót, aki busz éves orszáal^sáiiak fordulója e\'őtt újra fehér lovára kapott, hogy öKgpec-sételje a bölcs kormányzásinak útmutatásával visszatért ország-rsézek birtokbavételét.
Oimepti a Hadúrt, akinek szavára eKyemberként kel fe* az egyetlen, elszánt hadseieggó ncvc\'ődött nemi* 7et minden gyermeké- r\' \' í
Ünnepli a Vezért, az egyetlent, akit Isten küldött a Duna-Tisza népének "ornyQ elesettségébcn s aki tmtollctt Isten is tanúságot tett, omílkor meg engedte éiuie, hogy Trianon Lázári toMgyaisága fellteU is jár és hangja,
Kormányzó urunk országlásának húszéves évfordulóját ünnepli ma az egész ország
Kormányzó urunk kívánsága parancs volt a magyarság sztfmáni. Hangos, nagy ünneplés nélkül üUe mLg az ország vitéz Horthy Miklós országosának húszéves évfordulóját.
De ha cendben is, ha csak tem/p-\'pmJok falai között ís, ha csak zajtu->an megemlékezések formájában is, - miégis ünnepelt ma a/, egész ország. Horlhy Miklósért i|miádk,ozblt a rádió első regfjeli köszöntése, ¦ a Hadúr kedvenc katonanótáit szólaltatlak miig h\'ang\'feme?xik s közben a fellobogózott kanizsai utcákon )mÖr felharsant a honvéd zeiTekar ébresztője... De ha ez mfnd nom hirdette volna m Isten kegye\'mK\'bői eléd évfordulót, akkor is üimep \'ett volna nnUiden magyar házban, mert vitéz Horlhy Miklós neve nírmi ünnepi köszöntők szálló sza\\aiban.„(. haneknl julndea magyarok étő, dobo...