Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.11 MB
2019-08-26 14:23:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1343
2019
Rövid leírás | Teljes leírás (1.54 MB)

Zalai Közlöny 1940. 073-098. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. Év\'oly«m. 73. szám.
Nagykanizsa, 1940. április 1. hétfő
Ára 12 fili.
ZALAI KÖZLÖNY
S^atesxtÖ*** é* tóadóhivalal : P6trt 5. gzin. jM,j!i.;![-üiii irilixlen Wtköziup delatan.
POLITIKAI NAPILAP
"\'\'...............................¦¦¦¦......ÍIU
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési árt: egy hóra S pengő 40 fillér. Szerkesztőségi tt kiadón i vaiali telefoni 79. m.
A Királyi Sas
1927 1940. ápr(W2.
Haljalmasan Kelő íías-*Jíámyáiiak evttSŰ tol\'íit Rómában, a Col\'égiuni Germánico Hun^ta/cuin fa|ni köpött feszi\'eltó kt először pepÜ^ésill 20 éves korába". Magasratörő sebemének első szárny csat foga HU a Vflágegyhéz fővárosában még ca\'i Ketten hal\'olták : Isten és Ö... de fent Péter szikláján már épifi e z-mélyek, ujsaerfl gondolatainak sas-fészkét: Frohfeáca Ottokár, a: európai hírű hagyar Géniusz, a Királyi Sas.
Püspöki clnierébJ 1« ezt a madarat íaj^oltatja, amjnt keresztté\' szájában szál\' a magyar hámias halom felett. Ez nem w\'t Bzlmbalum, 02 ö magia volt. Félszázadon keresztül gyalogo-üa, járta, lepülte végig n magyar tájakat, sa^-.\'clke megó.eztc, hogy Székesfehérvárral át\\etüo Szent István egé z örökét.
Magyarország apostoli Léck-Kírá-Jya tett abijan n korban, amikor a kőzeteiben liberális frázi^gyártók, az elvek ItíUmórai, nz erősödő nagy-töke kedvéért beálllak iomtolni hazánk t\'j&r&ex piUéielt... Csodálatos valami, hjógy Prohászka Ottokár a nemzetközi ár-;átvfa!ok teljes tombolása közepette is mennyire előrelátta, már a XIX. század végén ¦ a nacionalizmus győzelmét.
»A nemzeti esznií) a IeghiatűJmasabb faj fenntartó eiők közé tartozik, - mondotta — s amely mértékben ébred öntudatra, abban a mértékben válik fegyőzhetetK-niié. Csak az a nemzet \'ámadhat uj é\'etív, melynek é-\'oterös nemzeti öntudata vau s mely a pusztulásban öz éleinek ezt a szikráját megmente\', te jövendője Mámára.«
A lángelmék, mint mondani szokás, megelőzik korukat, prohá-zka Ollókár királyi Sas-szemű sem hátra né?clt, h^nem e\'őre! Lényeglátó éi lé-\'ekérző szelleme meglátta a flajlő-dós útjait, meghal!o!ta korunk sziv-dobbanását és évlizedckkel elől* kimondta azokat az igékéi, ainehek ma a mi agyunkat és -szivünket foglalkoztatják. Hogy mU jelentett Ö r.i\'künk, magyaroknak, in\'-\'gmond-ja-föpap-társa, glőf Zichy Gyula éffek : .Amióta ezt a csillagot a mi hazánk egének ajándékozta az Isten, azóta van egysége:ebb vérkeringés azóta van egyégecebb vérkeringés ebben az országtan !<
De saWeklntefe ha iánk határain tul, !a Mindenség végle\'en lávlnmin \'s átcikázott, a természetnek, ftföld* rek mélységeibe, az Örnfceri *á\'iek belső rej:e!mfcit« látott s ft-.ért tudott ezer-huni hárfán szólni hozzánk. Az a törheteüen bizás, mely kicsengett hangjából, ki-sugárzott tekintetéből, biztatássá \'ett, »Dum sPÍro, spcro !« amig é\'ek, remélek ! ~ ez volt püspöki jeUzavű.
Benne valami nóvum jelent meg közöttünk ; hongtton, tartalomban, "Wglátásb n, sti\'ust\'an, progiamban. Hálása varáz..eiejü volt! Sok ezres tömegeket vonzott magához ugy ;t
lovszky Jánost, végleg igazolt képviselőjét ünnepelte tegnap a nagykanizsai választókerület
Ezen a szép tavaszi vasánu|>on végre niogmmepulhettc. Nngykamzsa és 0 kerület képviselőjének végleges niaii-dátumát, lís iinifpclic is szívből, mc. legén, ahogyan ez a város már régen nem ünnopclt s ^hogyan város és falu szive ezen a vidéken talán még soha-wm dobbant össze.
Ilovszky János most érezhet le iga-tán, hogy szemelve körül u választási njUsok elcsitultával nagyurak Ós kis. emberek, hivatalosak és föld túrók, gazdagak és Eecgéuyek, vArosiak és falusiak, keresztények és kciCiztyóuiSk, fiatalok és öregek ogy nagy...