Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.41 MB
2019-08-26 14:36:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
817
1438
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Zalai Közlöny 1940 199-223. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

80b Évfolyam. 199. mám
NigvkubH, 1840. szeptember 2. hétfő
Ara 12 HM.
ZALAI KÖZLÖNY
•-ÜSS
tm IHtMái FM a. «áa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KIMlictttl in: egr tóra * peuKŐ 40 BiUc. SmkonHkígl ÍJ ftadóhhrafcüj leícloa. 71 u.
ERDÉLY
Teleki Pál gróf tanulmánya
Megemlékeziünk már arról a hatalmas kötetről, «meiyct uz ország egyik legtekintélyesebb tudományod társasága, n Magyar Történelmi Társulat .most jadott ki és amelyben u magyar tudományos élet kiemelkedő alakjai bizonyítják tanulnaiiiynikbatii Erdélynek az anyaországhoz való örök tartozását és Erdélyhez való soha el nem vJUitható jogunkat.
A kötetbe gróf Teleki Pál miniszterelnök »ErdéIy helyzete Ma-XyarorüZágban és Európában*: einVBn irí tanulmányt. Ebben a tanulmányban gróf Teleki Pál a tudós térképekkel és kétségbevonhatatlan adatok tömegévet világítja meg Erdélynek azll a történelmi szerepét, amQly Európán és a Kárpát medencén belül osztályrészéül\'jutott.
A \'tanulmány utal orrá, hogy a ma}, gyar nép kedvező pillanatban jött u Duna-medencébe, ahof még nem talált a népvándorlásnak e végső óráiban erős, letelepült, Jiieggyöke-zett államot, omeíy a honfog&mifd meghiúsította volna- A magyar nem voll kifejezetten pusztai, amint szokták mondani, nomád nép. Megt«lálUi a maga földjét, Árpád törrzse megszállta a Dunántúlnak a Duna és a Balaton közötti részét, Léi törzse, a Kfs Magyar Alföld keleti főiét, Bulcsuék Szlavóniái és így szásjfla\' meg a magyarság Errdélyben is a magas medencének ilyen jelíegÜ középső részét- A kettőből lett az ország, keiel népének európai országa.
Földnek és népnek rokonvonásaUril lesz a haza és formálódik a népnek az a felfogása, az a lelkisége, amely földei és népet elválaszthatatlanul összeköt
A magyar Dunamedencc egységes, minden térképpel szembeötlő egységes ugyanakkor központi nagy táj, amely pcrcmtájflkat elválasztlíatat-lan egységbe kapcsol. Egymást kiegészítő s egy egészben teljessé levő tájaknak összessége ez « terület, amely hazájá-vjá lesz az egymással egyeiértesten élő mezei, erdei- szántéivető és állattenyésztő népeknek\', dombok és, hegyek lakóinak.
Ennek a természetszerű folyamatnak álértése a szentislváni elgondolásnak, az államcszmének, és irányításnak egyik alapvető gondolata. Erdély a tulajdonképpeni Európának természetes erődje, lényegben, jellegben idegenebb külső peremvidékével szemben. A kereszténység és az európai kultúra védőbástyája és megint csak küldetése a tájnak és1 a népnek, amely c tájban országot alapított, ez a küldeted az európai történelem utolsó évezredének minden korszakában beteljesült- Ez !|z Európa fenntartását szolgáló szelepe a magyarságnak-
Erdély feladata; őrködés a Nyu-«at kapuján Kelet ellen, de egyuttajj ;i Nyugat állományához tartozik, népéit Nyugatnak megnyeri és megtartja s népeinek hivatása folytig jut érvényre emberi és történelmi
A magyar honvédség csütörtökön hajnalban lépi át a trianoni határt Erdély felé
A vegyesblzottság megállapította a bevonulás sorrendjét: csütörtökön Már maros sziget és Szatmárnémeti, pénteken: Nagy várad, Jövő szerdán Kolozsvár ünnepli a bevonuló csapatokat — A tertlletátadást 13.-ig be kell fejezni
Bulgária döntőbírósághoz fordul, ha ma nem sikerül megegyeznie
Romániával
A második bécsi döntés értelmében, mint Ismeretes, a magyar cs a román kormány mik vegyesbizottságol kelleti kJUctthknio, hogy a határok részletes
és pontos vonalát és a lcri"i!etátcnjge.dés föltételeit megállapítsa, A kél kormány
vasárnap reggel már érintkezésbe lépett 6s
a magyar küldöttsón délelőtt el is utazott Nagyváradra.
A küldöttség 11 tagból áll és ...