Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.56 MB
2009-07-08 16:00:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
942
10103
Rövid leírás | Teljes leírás (1.49 MB)

Zalai Közlöny 1941 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

J; v
81. *v!oIyau. 1. uám.
Hl.plr.nl,«., IMI ].n,|tr ? jaaiftjtfll ('*w^
á&m 12 fili»
ZALAI KÖZLÖNY
>ITI KII NAPILAP
Fdkáös tffikeutfl: Barbar its Lajos
IU8tUe*é»t Ara: *pr bora 1 JMMt 4S till>IIIil^ígt é* EmMMmmI WÜMll
Két testvér elindult
n SimoTi Péter fajtájóbó' való, hogy Nagykanizsa varoséban a Szeretet vallásának hálózatát kiépítse Ls egyetlen lélek se sikknrfj<m W Szent Péter hii'ójából. ,Hogy Összegyűjtsék azokat, akik az örök Étet viwjböl meríteni nknnuik és együtt tartsák őket, akiknek hoanloikuk megjelöltetett n Bárány jelével.
Két testvér elindult, a legkedvezőbb légkörtan, a íegfletjcSebbmesr értéssel, egymást segítve. Kéz n kéz" ben inrfuitik cf Szilveszter estéjén, hogy Újév napjátó1 kezdve ezentúl mindegyik " maga külön utján, de egyazon célkitűzéssel, egyazon fcl-ndatta', egyazon misszióval, egyazon áldozalossággal niunkálják az Ur szö'ejét, hogy a betaktiritáskormiy né' gyümölcstermőbb, minél dus ibb, minél áldésthoZóbb legyen ennek a verejtékes testvéri munkának eredménye. 1 [ : (|
Két tealvér elindult...
A nagykanizsai katolikusság ho-sz-fizu évtizedes törekvése ós vágya teljesült az uj egyházközség ús plébánia felállításával és rövidesen itt k*sz a harmadik testvér : a kiskarü-zsM plébánia és egyházközség1 ¦ is, hogy oz eddiginél Is erötcijesebJV katolikus élet alakuljon ki ebben a városbaii, amely évszázadok óta mindig kipróbált hűségű katolikus város vo't, amely magyarságát, magyarságának törcüenségtft, tisztaságát, tántoríthat a Hanságat, nemzetj öntudatát éppen hűséges katolícilá-sáivik köszönhette, amelyre mindenkor büszke VoH.
És ha végigkísérjük Nagykanizsa város történetinek dicsőségkoszo-ruzta lapjait, hősi küzdelmeit, ha végigtekintünk az ősök verővel átitatott föld minden porszemén, a város minden kövén éa minden fűszálán, ameiy Zrínyi Miklós földjén « kanizsai hősök \itéz^cröl_beszél : - a város legsúlyosabb óráiban mindig a kereszt, a város magyar-ságának szentistvAni hite, a k'atoli. cizmus volt nz iránytűje, a mély biztos nton vezette kietlen, véres-verej-tékes-töviseK utakon, sivár puszta, ságokon. egészen Tripnon egyes szakaszain Is át u legújabb országgyarapodásig. ,j
A katolicizmus mindig nagy és fontos őrszolgálatot teljesített ilt a dé'nyug.di végeken. Hogy Nagykanizsa ma magyar, hogy Nagykanizsa, mi a hazafiság, honszeretet, áldozatkészség és ncntzeti hűség tekinteté-Lcn egyike az első váraiknak az országban, abban oroszlánrésze van a katolicizmus őrszolgálatának, kipró' bá't magyar-hüség^nek ós nemzeti á' dozatoss ágának.
És itt óriási nittgyur-szolgálatot teljesített a nagykanizsai katolikus P:1pság. Jézustárs aságiüwk kiváló atyái, mtujd nz 539 óv óta cgyhuzöm ban >frontszolgálatot< végző bama-rubás feit;nces barátaink annyira összeforrtak Nagykanizsa éltével, okosságával, hogy amikor hatalma Járványok ttzxxjeltgk a jukoSságot, a mikor még a hitves Is elmenekült
„London népe már amerikai segítséggel sem hisz az angol győzelemben"
Mit látott egy Mtnleges diplomata az összebombáíoU, loutogttásoltntlc és Járványoknak kitett Londonban — Amerika hajókat akar adni Angliának — Roosevelt személyesen tizen a kongresszushoz az angliai segítség Megszavazása érdekében
Újévi bombatámadás London és Keletanglia ellen, olasz harctéri sikerek
Az uj év első napja a világpolitikában is minden jelentősebb esemény nélkül mult el, Több államfő' intézett szózatot népéhez, Gick közül csalt Hitler már ismertetett üzenete volt világviszonylatban is kiemelkedő. A beszéd visszhangjával még mindig foglalkoznak o lapok Róimia, január 2
A Stwfani iroda foglalkozik Hitler újévi szózatával és ereket irja • Füh-rer szóza...