Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.19 MB
2009-07-08 16:05:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
977
11357
Rövid leírás | Teljes leírás (1.55 MB)

Zalai Közlöny 1941 026-049sz február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Ftktfs szerkesztő: Barbarli» Lajos
mtüxttaiú ira: «p Un IdmíM BN
Szépen tud temetni
a m^űyar. A csütörtöki ravatal körű. ózonban egy nejnKet részvéte ál t s a külsőéit gyá.sEp04n\'páiiüi«L szépségét messze meghaladta az érzeU mék mélysége. Csáky István grófot utolsó útjára gondokéban elkísérte minden magyar s köniiyek\'jgí mfeg-hatv» hallgatták az éter hullámain át száz és százezrek ozt a irtfeghatblr; tan szép, métységeígcu, baráti beszédet, amelyben Teleki Pál gróf búcsúzott tőle a maga, kormánya és az egész nOntzct nevében. Én kell álljak Itt ós én keli búcsúztassam, az egész iiemaet nevében azt, — mondotta az Országház kupolacsarnoka-baii a ravatal előtt gróf iTeleki Pál, akiben, lűint .sokkai fiatalabban, közös munkánk folytatófát, fiolaLabY utódok nevelőjét láttam\'. -
Es a miniszterelnök szónoki szempontból is jelentős beszédében szeretettel, elismeréssel formálta meg Csáky István egyéniségét. Hangoztatta, hogy ő, oki Csáky István maiiv kásságának első napjától kezdve munkatársa volt, tanuja annak, hogy Csáky István twár nz első napoktól kezdve vezető egyéniség volt Az volt már Szegeden, az ellenforr*, dalini kormány idején, az volt pá. risbím, a keservesen nehéz trianoni napokban és iaz volt mindvógfgi magasröptű pályájának minden Wkoza-táb.m. Végigtekintett ennek a nagyszerű karriernek minden . fázisán s ernlókeztett orra) -hogy akkor töltötte be a külügyminisztériumban a sajtófőuöki tisztet, ajnikor az a leg-fontoa-ibb volt, ajnikor a világ minden része felé mieg kellett m igunkat, ügyeinket ismertetni. Meg kojlett tömi\'az ellenszenv jegét1,1 küzdeni keltett a rágWtrnJaőc ellen s a közvó-leméuy Ítélőszéke elé keliieít vinni 11 raagyiarság igyaz ügyéU Szólt nehéz óa mindig eredményes kabiné t-íőnöki működéséről, májd miniszteri működésére vetett rövid vissai-pf Hántást. Magyar volt Csáky István ~ hangoztatta a miniszterelnök. - és minél beljebb látott az ember egyéniségébe, \'annál . magyarabb. Magyar, akár\' baráttal, «kár ellenféllel állott szemben. A magyar diplomata nehéz, gondlcljes sorsát, a hazafji-törtéiieisni felelősségét Nt*2 dozta ez a jnödern kor minden exi-genciáját átérző sarja egy Árpáddal bejött ősi nemzetségnek !
Csáky Istvánnak, « békedelegáció egykori titkáraival, megadta a Gondviselés azt a boldogságot, hogy ő hozhatta vissza az anyaországhoz az Erdőskárpátokat s az ö külügymin nisztcrsége ddején hangzott el aTnái sodik bécsi \'döntés^ amely szabaddá tetlp o székelyeket, (Qnoly hazaho*^ Keietmagyarországot és Sszak,. Erdélyt. Ezért .harcolt, ezért\' dolga, zott egész életében. .Dolgozott tehet-seggei, tudassál, kemény akarattal És önfeláldozással. Mert hiszen mino^jmyiiui enUéijJzhcíünk. rá hogy a nehéz napokban megszimt niagánember lemii, az éjszakáit is dolgozószobájában;töltötte, í^ábbri %wn pihent pgy,-kéjt órát b\\me iró-
A jó idő beálltával számítani lehet a németek angliai partraszállására
— mondotta az angol\'miniszterelnök, bár szerinte már legyőzték a német légi-haderőt (!?) -~ Fordulat előtt az olasz-görög háború? — Az USA képviselőháza jövő hélen dönt Anglia megsegítéséről
Horm Aima állítólag Htokban axervázkedik, Antonesou rendeletére a hadsereg minden os O portosul a st sortQx alá vesz Romániában
Bukarest, február 1 A romániai zavargásokról most kiadott.összefoglaló jelentés száriul a román fővárosban eddig 2567, vidéken 1680 letartóztBíáS-törtéiit. A fegyverek elkobzása során 87 nehéz, gépfegyver, 167 golyószóró, 18.000 puska, 2600 vadászfegyver, 9000 revolver és 76 automnta pisztoly került a halóságok kezére anintegy 200 ezer dirab tölténnyel és sok egyéb lőszerrel, A diákotthonokban is nagy fegyver rakta rakna bukkanlak, miga vasgárdista székházakban és tnbgín-házakban rengeteg raJAptt...