Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.99 MB
2009-07-13 18:23:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
972
9111
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1941 175-198. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

81. évfolyam 175. szám.
Nagykanizsa, 1941. augusztus I. péntek
Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Sxerkesztfoóft Ae kiadóhivatal: Köni 5. szám. Szerkeeztósést és Uadóhlvatall telefon 78. ez. Megjelenti; minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElőÜ2ctó8l ára: egy hónapra 2
negyedévre 7 — Egyes számThétkösnap
negyedévre 7 pengő I© tlfíéí*.
12TlH.18zoiübatouieiill.
Korláttan fi P. ü.-nralom
Berlin politikai körei egyre növekvő figyelemmel kisérik a Szovjetunióban tapasztalható belső bomlási folyamatot, Azon a nézeten vannak, hogy a keleti események mar oly stádiumba jutottak, amelyet nem1 lehel csupán katonai szempontból megtelni, mert a politikai fordulat, amelyei a Kreml urai minden eszközzel níegakadáL lyozni törekszenek, egyre nagyobb méreteket ölt.
A szoVjethíidsercgben a politikai kommisszárok funkciója-nak kiterjesztése már mutatja, miíyeu súlyos ]x>!itikai következményekkel járt a szovjet-Itadcrő eddigi katonai kudarca. Sztálinnak védelmi népbiztossá történt kinevezése, amely az egész világon \'általános ("eltűnést kolte.Ü, nemcsak a vörös hadsereg és vezetősége iránt tanúsított bizalmatlanságról tesz tanuságot, hímem nzt is bizonyítja, hogy Sztálinnak! nincs módjában önmagán kivül
vahkibrii is im-^bjyjii.-i ÓS a súlyos hárcokal, vívó orosz haderőt nem bízhatja rá eddigi vezetőségére. Különösen jelentős intézkedést kell látnunk a belügyi és az állambiztonsági népbiztosság egyesítésében.
Az állambiztonsági népbiztosság az egész világon GPU rövidítés alatt ismeretes és alapítási ideije óta, mikor még forradalmi megjelölése, Tsekauév alatt működött, mindig döulíí szerepet játszott. A ti l\'U-nak\' megvannak a maga biztosító csoportjai, amelyeknek feladata az ország belső rendiének megőrzése. Számuk egy millióra tehető. Már régebben is nagyon állósággalTendclkeztek és a belső Tisztogatási akcióknál teljes sérthetetlenségnek örvendtek. A belügyi és az állambiztonsági népbiztosság ejj[yesitcr se végeredményben azt jelenti, hogy a GPU a szovjetállam egyetlen tfontő és "irányító szervezete ielt. Egyáltalán nemszorul magyarázatra, nvit jelent, ez az orosz nóp számára. A Szovjetunióban német nézet szerint jelenleg két hatalmi tényező jön számításiba : Sztálin és la GPU. Az úgynevezett -Sztálin Kle demokratizálás* által te-\' remtett többi >látszatszcrvczcl most miár véglegesen elvesztette fminden hatalmát, ugy, hogy Sztálin terrordiktaluráia végre a maga valóságában áll a világ elölt.
Mindezek alapján komolyan kételkedhetünk at\'felől, hogy a Sztálin és a GPU kezében összpontosuló hatalmi centralizáció , a szovjetállam szélbomlását mcjí Utdja akadályozni. Anélkül, hogy a 25 eV óta szellemi, és és testr rabszolgaságban tartott
Ellenforradalmi tüntetés Leningrádban
A leningrádi rádió minden 50 éven felüli férfi és nö kiirtására hívta fel a város lakóit — Tovább dul a nagy csata Vjazma és Zsltomh környékén — Angol támadás Finnország ellen — Sztálin Roosevelt megbízottjával tárgyal, de a szovjet nem kaphat hadianyagot Amerikától
Jelentés a magyar csapatok kiváló teljesítményéről
A magyar gyorscsapatok és a kerékpárosok kiváló teljesítményéről a MTI a következőket jelenti :
A honvéd1 gyorscsapatok az ellenség- ismételt ellentámadásait visszaverve, rohamosan folytatják elörelörésükef. A szovjet csapatok egyik különösen neves ellentámadása során honvédőink rendkívül véres veszteségekéi okozlak az ellenségnek. Ezeknek a harcoknak sikerében méltóképpen osztozik légierőnk néhány bombázókö-teléke is, amelyek ismételten megtámadták az ellenség visszavonuló oszlopail s jól célzott\' bombáikkal sorozatos nártiteo>-k...