Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.95 MB
2009-07-13 18:29:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
857
11558
Rövid leírás | Teljes leírás (1.59 MB)

Zalai Közlöny 1941 224-250. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II. «vfolyam 224. Mám.
Nagykanlwa, 1941. október 1. szerda
4m 12 HIMr.
ALAI KOZLON
POLITIKAI NAPILAP
SzerkeBzlöaeg és kiadóhivatal: Föut ti, szám. ttt«rköiötíí«öHl éa kladöhivatall telefon 78. bx MegJolftixlK mísdoa hótkfonap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Rlóllzetéal ára: egy hónapra 2 dohíő SO fülófc.
üugyedívre 7 pengA 20 IlUfir. Eífyea BZám: hétköznap 12 üli., wombaton W ítll.
A háború véne
Itta: Kelőmön Forono
Bizonyát1!! korai még a most dulo második világháború végéről beszólni, de bizonyos, hogy a népek e drámai mérkőzésének is egyszer vége lesz és a mostani nemzedék zaklatott életére előbb vagy ulóbb, Öe ráragyog :i milliók által oly sóvárogva vári béke fénysugara.
Súlyos megpróbáltatás lesz addig is az emberiség része, do nem kétséges, hogy a háborút fcT fogja, mert fel kell váltania a bénulok: Az emberi civilizáció tízeze resztem! fis története azt mutatja, hogy az ember sor-sál ezen a földön a háború és a l>éke egymást váltogató korszakai határozzák meg, a filozófia elvont tanításai pedig arról szólnak, hogy az emberisig életé nem egyéb, mint a háború és béke ellentétes életformáinak" egy magasabb éJelesz-ményben való örök egyesülése.
Úgy a háború, mint a béke tehát nem önnálló életformák, csupán egymást kiegészítő részel magának az életnek.
Csök jgy" magyarázható meg az a históriai igazság, hogy az emberiség egész történelmi élete a harcnak és a békének szírnrl-nélküli láncolata, az ellentétes erőknek kozmikus egyensúlya.
Bármily fájdalmas is «z egy c-s ember szempontjából, mégsem lehet arról Álmodozni, hogy a háborúk végnélküli sorozatát bármikor ds felváltja a béke-századok tarlós szériája.
Az\'ember harcra szüleiéit és mindazok a misztikus erök, melyek az egyedek életét formálják, csak fokozottabban érvényesülnek a fajok, népek, nemzetek életében, amelyeknek az egyes ember, mint a csöpp viz az óceánnak, csak porszem-nyi része.
De a harc az erők túlfeszített igénybevételét s igy az emberi teljesítőképesség maximumát je-lenti és éppvezért nem tarthat örökké.
Minden háború természete szerint véges, meri rövidebb vagy hosszabb idő alutt, de kimeríti az aiiyagi és erkölcsi erök békében összegyűjtött tartalékait s igy tulajdonképpen ön magát menti ki. , A béke viszont ugyancsak pepi maradhat állandó életforma. A régi klasszikus népek sorsa igazuló pé|dV arra nézve, hogy a tarlós béke szükségszer lücn a háborúkhoz vezet.
A béke nyugalmat, a ivyuga-lom jólétet, a jólét gazdagságot, ii gazdagság nődig előbb vagy illóbb, dé erkölcsi romlási és az életerők sorvadását jéioufl ¦V Ulrlós"|)éké ez^ks\'zéríní m\'m szolgálja az emberi réjrowCp
Többórás sikeres légitámadás Moszkva ellen
Az olaszok bekérhettek egy szovjet seregtestet, a németek elfoglaltak ujabb 210 szovjet erődöt — Ártalmatlanná tették az ujabb szovjet ejtőernyősöket Bulgáriában — Amerika német légitámadástól (él és légvédelmi gyakorlatokat tart — Egyre súlyosabb akadályai vannak a szovjet megsegítésének
Ujabb 57 kivégzés Prágában és Brünnben
A kelet! hadszíntérről a MTI a következőket jelenti;
A mind szélesebb keretek közölt kibontakozó uj ukrajnai hadmüveletekkel kapcsolatosan magyar katonai körökben /még nem tartják elérkezettnek az időt a tüzetesebb tájékoztatásra.
Egyébiránt utalnak arra, hogy ezek a hadműveletek" megteremtették a feketetengeri partvidék szovjet támaszpontjai és a volt DhyepeV-areVönál teljes félgöngyöli lésének minden alapfeltételét s éppen olyan céltudatos tervszerűséggel és szabatossággal folynak le, mint amilyen
tervszerűség és szabatos végrehajtás a szövetségesek szovjet elleni hadjárat...