Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.57 MB
2019-08-26 14:45:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1200
2414
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1941 050-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Sfa évfolyam 80 iiam.
Adakozz az árvízkárosultaknak!
NiKykaatu*, 1941. március 1. szombat
ára 12 ML
ALAI K
POLITIKAI NAPILAP
o*kmttíaée é* kwKiófcj»*Ul ; Fóut 5. szint.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elöffzelési ira : egy hóra fi! rmn/flU
Szerkesztőségi kiadóhivatal! telefon; 7& s*.
Segíteni leli
Hetek ó\'a szorongó a^>dalohmral < figyetfe az.ország népe a rndló híradásait, flz újságok jelentéseit az ár* vWíöyíJclrtH. A tavalyi csapás után e/idén még súlyosabban neheaeden aü ország igen nagy r&aéte az ater-jibésxeti csapás, omedy még csak \\-es?«cfeí%iU6*J>bó vált a szokatlanul csapadékos időjárás ímAatt íwegSciuz-z»dtbBiv.uek mflajt, Hatalmas or-(.zugrés^k niuUilják a pusslulds kié" péi. Megmozdult leimészetesen a* egész # lajmi apparátus, nagyszerű liMitvédeink Ott állottak a g&fon, Iftr-sadájmi szerve^teiink Is elkövettek kiúxuföa lehetőt s a közmunkára: ki^ rendelt kósönSég is fáradhatatlan l>üzgáíonim*l teljesíteti© köíeíessé-jf«. i
A romlás és pusztulás szörnyű képei láthatók mindenfelé s maga Koimányzó Uixink is lepüJöulon telf szentfét a veszélyeztetőt terftXc\'pken és látván a helyzetei, fdhivással fordult az ország népébe* »z árvix-, károsultak m»gse«i lésére; A Jegna, gyobb pusztulás képét mutató ország i^PMök fetett tett \'repüiöulanjtou -mondja Magyarország kormányzója fen^lvásíHHtu - mflgani is mOBfeyö-ződtemj nóta, hogy e^rfek váJi"k hpj-léktaiftnpkká, hazaik összeomlottak, áliatállom\'áiiyiik elpusztult, felszeretésük odaveszett. ,
Ezrek és ezrek egzisztenciájáról, h^Jjékáyol, mindennapi kenyeréről van »6, Itt sögilepi kell, jyors&n, hawdéktalaiml.-A asgités feló az e:«ő. lépést a kormányzó tette meg,-aki-a-maga katonásan rövid, határozott é» lelkesítő stílusában ki»dU !1 jelszót : segitení keit*!
A komiányzói Szó*af utal a magyar kinátyi honvédség, a polgári ható&ágok őíiíeiÁldozó munkájára s annak\'>a.meg«y**ődé4éiHík ad kifejezést, .^hogy e noanea példa é,\\tal serkentve az áttajxv nieWfca xársar daJsomi is -ki-MkarJa venni a m?gja,ré* srót-a \'segöés munkájából. Bármilyen keveset is, de adjonritrindésUci
- mondja Kormányzó Urunk — és bizonyos, hogy a nemnet egyeteme jó-aziwet vá>íalt paftaiewiak tekinti, a Kuian>áuyxó fjr kívánságát. I
Meg kell UuJltanUB gyűjtést Kormányzó Ununk utasitásárU * a gyűjtés im\'íidéktaiumii ;infig is .indul, Wftrt\'/tdssco a - végrehajtás, a kőU-sesfmentes adminisrtrdcló Legfőbb ir&jyitáSat az\' Atl*mícV bitatma -és akurata, \'feLeki Fát gróf miniszterelnök, keiébe tette le. Ls a Iwrtyjány-zói-5zó*aüai cgyidcíiiiW feJhivássat forda,üt,avjniagyar,.múds^teieinök ^ miagyar iiás-sadatonihoí, késve, aur uakiatónden tógfát, hiiay tehetsége".\' hezunéiteii tnindetikí siessen a ttij,-bafútott honfHársaink -meg»egtté-ííére. 1 i
A nagy feiadatokut mái" megáldott 8 a.nagy.reiadatok mcgaiá\'ása előtt\' álló ország;.népe mar cddlx is ko-«*i]y áldozatokat hiwlt, hugy s*eií-Ué^rösüdjék a n^gjtar élet, dcni,ucs olyan.éa jüncs wttyl áldott, ami itijegietőzhelő, ne l\'-nne,-Ke |itTóW*U

Bulgária csatlakozott a hármasegyezményhez
Ma délben Hitler felenlétében a bécsi Belvedereben Ríbbentrop, Ciáno, Filov és Osima aláirtak a csatlakozásról szóló okiratot
Törökország nem teljesítette Anglia kívánságait, mert klvQI akar maradni a háborún — Anglia beszünteti ax afrikai harcokat, hogy Görögországnak segítsen ? — Vlchy elfogadta a Japán hékeköz- -vetltö javaslatot
Bécs, iiLárc&is 1
Ribbeaitrop német\' birodalmi küi-ügylnmiszier tegnap me#érke2e(t Bécsbe. \\ \' 1 J
Ribyentiioppai egyidejűen érkeuett Bécsit Osima Hirt...