Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.63 MB
2019-08-26 14:48:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
370
1178
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Zalai Közlöny 1941 074-098. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\\\7
8I> évloiyam 74 utam.
kos az árvízkárosultaknak I
NagjrkaojUsn, IMI. Április 1. kedd
ára 12 fül.
ZALAI KÖZLÖNY
UUXblup ,U-lul:i,i.
POLITIKAI NAPILAP
FelelCs szerkesztő: Barbarita Lajos
Elfiíliclhi ira : egy hón 1 peagó «0 fillér. Sicrltoitőeígi ?8 kiadóhivatal! tuttodi 78. nz.
Lázas órák a Balkánon
Holnapra várják a belgrádi kormány-nyllatkoMtot - Holnap fejeződik be a jugoszláv mozimán Maciiek, még nem döntött, ragaszkodik koronatanács létesítéséhez — Aláaknázták a Bulgária falé eső határaávot — Egyre jobban elmérgesedik a jugoszláviai német-flidözés
¦•Hin Sexébe vetta g& helyzet tieztezáaát.
Budapest, április ( A \\ Ibida^esÜ Értesítő zágrálri értft-sülibn szerint a horvát líépvisriíik fa amitorok nagy számban iiuumk Zábrabba, l»gy M«o;<jkkcl lárgyafl,-Jsiiak. A horvát aHásponl :okiiiloi4-ben csak Kossutich jcfcnteVc után dóii;enok, - ¦\'¦ • \' \'.; | \'
Jlotgrádi jtAontás szerint u külpolitikai lielyrct miatt a pyugtJB*n&ág Polgnidban ogyno nÖ. Nóveái a nyugtalanságot az a tény, liogy a
szigom cenzúra
minit a Sípok csak fuvatakw jeonté-tokoi közölhetnek.
Von mtm uéhiot követ joíűntóN-léolro liazaütazott Borftínbo. \'A bwÜiii juflo&zláv kó\\Ot viszont Beáidban UUóikodik, Így
a diplomáciai tárgyalások . szüneteinek.
Bolgniit, i\'qirjrs 1 Stcfuni) M«cf,ok>ot lietgiúirbolb szfm-
tekuiU un&zolják, hogy , vaifeíi» a knrmáuybwi való részvéteit, >••\'¦ tiki.
Maotek több feltátelhoz köti tároi-vál lilás át.
Kívánja a koronatanács ir.egaáakitását ogy srorb, egy horvát és egy szlovén taflanl línnek a korona tanácsnak k*fli dötuanie a küt- ét belpolitikai kór-\'ló.- oM eu. Mucsek r.em ismeri et a fiatat k.iYúwwk liatalomrajutá\'sát és Imugsutyozza, ltogy ioin áál iiuídjábttu olyan kormányban részt vorwii ós olyano\\kkaa együtt működni,\' ttkik öt ogykur Votanóztatták ds gyAoMrik nevezték.
Zágráb, áprrls 1 Kossuticb. Vaaofc kikiiMótl/i, U9-grádi targyatásait befejwivo, ma regg**" visszautazott Zágrábba. Yeta együtt utaztak a honvát fővárosba Suta) éi Smoljan horvát minisz;enak is. M»oiek ma déWotl meghallgat fci Kossuttoh ;olcjit$sót és csak azután dönt.
Szabadon bocsátották az Internált horvát nacionalistákat
sznbaUou engedték.
¦¦ Zágráb, április J (NTI) Hitelt érdemStí rorrásl>ól szúr-\' maKÓ értesülés szerint M&ctek és a horvát nacionalista toépvistílÖk éi\'iiit-ktezésbe léptek cgymássaft. Horvát kö-röWen címek eredményevek tudják ait, hogy « hónapok éta kijolóflt táborokban lévő horvát nacionaKsláVat
Zágrábból elkSltSziek a zsidók
Zágráb, április 1 A zágrábiaknak föltűnt, hogy n zsidak nagy részo Splithe ás más káKotőbe utazott. A zágrábi zsidó vii-Tanogytíd stinto tdijosen kiürült (NTI)
NIs környékén vonták össze a jugoszláv hadsereg fő erőit
Rrima, április 1
Itali Zingarelli, a neves olasz riporter Szófiából jelenti lapjának, hogy a
a Jugoaztávbolgár határról
hátravonták a jugoszlávok a határotokét és az Összes átmenő helyeket
aláaknázták.
Már csuk a nemzetközi vonalok közlekednek erre. A határ mentéről a polgári lakosságot a jugoszlávok az ország belsejébe Szállítják, Megállapítja a riporter, hogy a jugoszlávok a mozgósítást már március 24-én megkezdték, tehát a hármas-egyezményhez való csutlakozást
Jugoszláviában lefoglaltak két Olaszországba Irányított román vonatot
megelőző napon ds április 3-ra be is fejezik.
A jugoszláv lőerőket Xiskör nyékére vonták össze a görög-bolgár—jugoszláv határ mentén.
A hadianyagot szállító vonatok állandóin robognak
az ország belsejébő...