Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.8 MB
2019-08-26 14:52:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
392
1481
Rövid leírás | Teljes leírás (1.59 MB)

Zalai Közlöny 1941 148-174. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
81. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

g|« MMyua 148 «rim.
\'•U»W*I 1N IFI L » P
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
Elöliicltsl irt: egy Mr» a pragS 40¦ flllér. Sierkc-idöségl a kíadóblntall UJSfMl 71 •».
lég egyszer Mnralfe
Irta: Kalemen Ferono
Kél teljes hétig hallgultunk MuraközroM, meri azt hittük, hogy ez az\' idd meghozza a döntést.
Jól, tudjuk, hogy Muraköz, a mienk, dé\'azért szereltük volna már rádión keresztül hallani a hivatalos közlési, hogy ez allO hét Óta húzódó, oly -sok embert nyugtalanító kérdés végre kedvező elintézést nyert. Sajnos, erre a boldogító »ígén«-re egy-ideig ínég várnunk kell. Az elmúlt napok világtörténelmi eseményei türelmet parancsolnak a muraközi problémában Is. Iís türelmesen várunk, mert hitünk és meggyőződésünk szerint az Igazság útban van ebben a kérdésben is, mint ahogy előbb-utóbb le fog dőlni minden omladozó fal1 a trianoni Magyarország kórul.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Muraközzel már most ne foglalkozzunk tovább.
Hallgatni Muraközről, árulás volna Muraköz ellen, <
Újból és újból bele Kell .harsognunk a világba, mindaddig, amíg Muraköz közjogilag vissza nem tér a Szentkoronához, hogy Magyarországnak ez az ezeréves darab földje nem lehet máséi osak a miénk ! Abban a cikksorozatban, mely erről a kényesről\' e rqp hasábjain április L6>ika ótu megjelent, részletesen megvilágítottuk\' mindazokat.-a szem pon tokát, amelyek meggyőző erővel támasztják alá Muraközre vonatkozó történelmi igényünket. És éppen eme megdönthetetlen érvek hatása alatt nem akarunk és nem tu-dunkilemondani crWíI az igényünkről. I
.Lemondani valamiről, ami Isten\'és Ember előtt a miénk; bfin \'Volna a revíziós gondolattal szemben és merénylet történelmi felelősségünk ellen.
Gs mi nem akarunk .bűnözni!
Ennek a nemzedéknek feladata az íuj honfoglalás--, a szentistváui birodalom ujjáépi-tése és lehet-e. szó ennek a feladatnak becsületes ícljcsitésé-röl, ha megalkuvó lélekkel bele^ nyugszunk egy olyan hátárrem dezésbe, amely elszakítana á nemzet testéből kicsiny, de ezer év óta az Ősmagyar? föleidéi szo? rasán összeforrott területet ?
Nem, erről .szó sem lehel!
Nwics. -magyar • ember, i aki ilyen lé]>ést belső megrendülés nélkül tudomásul"vennc. h\'gy ilyen"tiöhtés az uj magyar gondolat\'\' egész líonceptióját meg-dötitené s a nemzet éltető hitét egy tuj\' és végleges elrendezés, iráni alapjaiban rendítené íueg. , l
Van-e olyan felelős tényező, aki ezért nyugodt lélekkel oda-
500.000 négyzetkilométert és 30 millió embert szabadítottak fel már a németek a szovjet iga alól
Százklloriiétteres oszlopban álWndó tizedelés közben vonul vissza a szovjet sereg a nénjét beftejrftés elől — Sztálin és rendszere nem éli tui az eseményeket — «-*-". légiriadó Moszkvában"; ahol a véderő bizottság vette át a hatalmat
sietes Jelentősek a német haderő ujabb nagy sikereiről
a németek útfal megsemmisített
szovjet repülőgépek száma már elérte a 4500 at.
A keleti frontról még a következőket jelentik : A balti, államokon át előrenyomuló német csapatok tovább üldözik az .ellenséget. A légverő a visszavonulási utvonalakat mindenütt* sikeresen támadja. A szovjet csapatok többszáz kilométer hosszúságban igyekeznek elmenekülni a németek átkaroló moz dulatai elől.
A,némel zuhunólmmbázók a menetelő oszlopokat szakadatlanul támadják és- *
rengeteg jármüvet, páncélos kocsit megsemmisítettek.
A szovjet csapatok vesztesége óriási. Több bombatámadás ért vasúti vonulakat, több mozgásban lévő vonatszerelvényt.
Iigy másik jelentés szerint Lcmbergtől északra és keletre szovjet repülőterek ellen intéztek megsemmisítő támadást a német gépek...