Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.9 MB
2009-08-13 15:41:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
688
9731
Rövid leírás | Teljes leírás (1.32 MB)

Zalai Közlöny 1942 222-246. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

reUdó:
Obi:
2fs- .*\'»«» V
KMdlokoi.l: 82. évi, 822, %x. Ntqyk«nlita, 1948, okt, I, oOtOrlOk km 12 HUér.
Tibori poatíi ............................ \'\'^\'mmmmmmmmmim^mmmmi^m^m^mammmmmmmmmmtmmmmmm^mm^
ZALAI KÖZLÖNY
12
I»»>fl^>ll ía ki»d<5hiv.it»U Mák* 78. k
U<W]«leolfc mludni) hétkfanap délitáa.
> ÖLI III «1 NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbarlts l.ujua
HHIlMtfal in: cg, hónapra Z iwnri 80 Hit*
negyedévre 7 pengd 20 tUlér. Bfiye« nám: liétkoxnap 12 BIL, szombaton 16 OL
1 termésbeuolgáltatáBl rendelet
Annak fölismerése, hogy a inni háborús viszonyok kosfitt a közollá-tás biztosítását csak a készletek leg-sziuoiubh, legtakarékosabb folba *z-náfása mollott lobot olérni, a kor-mánvzatot árrá késztoti, hogy a közellátási rondolotokot ós intézkodú-fiókot a minden részletre kttorJodU
körül tokintéfl mollott togyo mi":. A minisstorolnők csak n minap hang-sulyozta, hogy óbból a halwrubói mindonkinok ki koll vonnio részét. A mai időkboit mar nom ólén az egyén lelki ismototéro, hazafias őrzésére és kötoleaségtudatára hivatkozni. A nomzot élot-halál harcában nomesak vállalni koll a különböző lorhokot, bánom mindazokat, akik ai önkéntos áldozathozatal és tohor-visolés alól önző módon kibújni akarnak, kényszeríteni koll arra. Hu tohát a kormány a közollátás bia-tositása céljából* néha Bzlnte kime-lotlonül veszi in Igénybe aa ogyoa tonnékojtot, ugy ozt nom abból a nzom pontból koll fölfogni,, .mintha az iniézkodéa a tormelés ós fogyasztás ollón irányulna, mórt a cól éppen hogy a háborúban való fokozott róazvétol mollutt mindoi. kőrttlmé-nvok között biztosítva logyon loho-tolog a tormolótt folytonossága ós az ellátás zavartalansága.
Ha na olmult évre visszatekintünk, ugy megállapíthatjuk, hogv számtalan osotbou hangzott ol íof-híváö a tormolókhöz ós a fogyasztókhoz ogyaránt, amolynok Korán a kormány, vagy a közellátás felelős vozotó*i mindig a közösségé rzotot, az áldozat hozatalt ós a rondolkezó. Bok szollomónok megértését kérték a nemeettél, Az idői évi tormésrondo-lot is a magyar gazda lolkiismoro-tót liivta segítségül, hogy sikerüljön mindönki számára biztosítani a m[in-donnapi kenyeret. A tapasztalatok sajnos azt mutatták, hogy móg mindig vaunak olyanok, akik nom értik mog a hálmrus idók intó szavát, akik az egyéni nyerészkedést és önzó céljaik\' kiolégitését a nemiét sorsdöntő érdekei olé holyozik. Az a számtalan kibúvás, umorvot az idoi gabonatermés számbavételénél oszlóitok, valamint a kedvezőtlen termés, csak ujabb bizonyítékát adták annak a körülménvnok, hogy az ország létfontosságú "kérdéseinek mogoídásánál nem olégségoa a kóró szó ós nom olégségoa a jóhiszeműség. A közellátási miniszter feladatát osak a készletek pontos iamoretében láthatja ol orod menyesen. Ennek a helyzetnek a fölismerése késztotto a kormányt arra, hogy a napokban ¦megjelent kukoricarendelottor i» be-Nzolttáltatási kényszert kénytelen élotboléptotni, amolynok az a célja, hogy az eddiginél szilárdabb és biztosabb alapra holyozzo a magyar közellátás második"nagv kénlését, h zsiiellátást. A hőszolgáltatási kényszer nom teljesen uj intézkedés a lormolék olött. Az idoi toiményrcn-dolot már mogvalosttotta ozt az árpánál és a zabnál. A különbség osak az, hogy tnig az olóbb omlitott ga-bonamagvakuál a tormés nagyságai után költött bizonyos saázalókot be-«olgáltatnL addig" a kukoricánál ezt n kat, hold száma után írják elé. Tormécizo lesen a rendelet, tunikor
Hogy bennünket valaha is megverjenek, az lehetetlen és kizárt dolog
A nemzetiszocialista Németország és szövetségesei ebből a háborúból dicsőséges győzelemmel kerülnek kl
Miller vezér és kancellár hatalmas...