Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.4 MB
2019-08-26 15:11:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
464
1433
Rövid leírás | Teljes leírás (1.33 MB)

Zalai Közlöny 1942 122-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

g2. évfolyam, 122, nem.
NigykanliM, »42. június 1. hétfő
Ara 12 flllér.
POLITIKAI NAPILAP
sjorkMztÖeÓK *¦ kiadóhivatalt F6ut 6. mim. SiwJtewWiiéHi 6a\'kiadóhivatal! telefon 78. u. McKlelonik minden hétköznap délután.
Feless\'szerkesztő t Barbarlts Lajos
Előfizetési ára : egy hónapra 2 pengő 00 tUlór.
negyedévre 7 pongo 20 liller. Egyca szam: hétköznap 12 III),, szombaton 10 fili.
áz olasz pénzügy-alntszter Budapesten
Apo.lo Tliüon di Hevei gróf olasz pénügymiiLiszler budnpes-ti látogatása alatt bizányára részletes megvitatás ala kerültek mindazok a gazdasági kérdések, amelyek mind Magyarországot) niind Olaszországot közelről érintik. A lefolyt eszmecsere a csorbítatlan barátság légköréi tünteti fel, olyan barátságét, amelyet immár a közösen vállalt fegyveres háború js összekovácsolt. Miközben a bánnashatalom dicsőséges csapatai ujabb és ujabb sikereket arainak a harc.-mezején, itthoni tényezők fokozott felelősséget éreznek a vállalt nagy feladat maradéktalan ellátásával kapcsolatban. Őszinte Öröm tölti el az egész magyar nemzet lelkét, hogy ilyen időkben alkalmat tudott találni az olasz pénzügyminiszter budapesti látogatására, ami a közös cél érdekében bizonyára értékes eredményeket fog felmutatni. Ezekre az eredményekre nagy szükség van, mert gazdasági téren is-meg kell valosilani azt a töretlen barátságot, azt a közös frontot, amely a harctereken érdemeket szerez a hármáshataloni\' küzdő nemzetei számára. Iíeményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter kiváló olasz kollégájának azt mondotta, hogy Olaszország pénzügyi erőfeszítései éppoly péidaadóak, mint a fasizmus történelmi teljesítményei. Ezeklíez az erőfeszítésekhez viszont igen kiváló szakemberré volt szükség. Tények igazolják, hogy a fasizmus valóban rendelkezik is ilyen kiváló szakemberekkel, akiknek egyike a most hozzánk érkezett Paolo Thnon di Hevei gróf pénz-áRyniiniszter. De hiábavaló volna a legkitűnőbb szakértelem, és Isten .adta tehetség, ha az ilyen képességekkel megáldott vezető férfiak mögött nem sorakozna fel .egy összetartó nemzet közös nagy munkája, a.hozzáértés és ^fáradságot .«cani ismerő lanka* dalian \'munkakészség. A most falyó nagy háborúnak egyik rendkívül nagyórtékü- tünetét abban ismertük fel, hogy a hár-aiasliatulom nemzetei nemcsak a szorosanvett -náborus harcokban szolgáltatják a legpélda-adohb. összuvunkát, hanem gazdasági téren is óramű pontos-saggal és szervezettséggel dolgoznak.
•Amai nehéz, döntő jelentősé-,8« időkben különösen; nagy je-entösége ,váu annak, hogy a laigíiiyhatalmak egyik hatalmas államának, pénzügyminisztere irogatást tesz. nálunk. Ez a lá-Jpgalás beírnunk re .dkjvül mé\'v fzéseket tájateszt. Amikor a fasiszta/Olaszország állnmféi-
kivégzések Csehországban
Prágában 50, Brönnben 12 személyt végeztek kl be nem jelentett egyének rejtegetése miatt
Súlyos harcok folynak Tobruktól délkeletre
A Nemet Távirati "Iroda közlése .szerint néhány brit bomba-vclörepülögép az elmúlt éjszaka zavaró repüléseket hajtolt végre Nyugat-Németország felett. Uombák ledobásáról eddig nem
érkeztek jelenlések, v
Egy erősebb német harci rc-|)ülökötelék mára Virradóra hatásos támadást intézett egy dől-kelelangliai város ellen.
Négy amerikai és egy norvég hajót megtorpedóztak
Amsterdam, június 1 (NS\'H Az .Egyesült Államok tengerészeti minisztériumának jelentése szerint az Egyesült Államok keleti vizein 1 amerikai hajói meglor|>edózlak. A Me\\"i-köi-öbölben pedig megtorpedóztak egy közepes nagyságú norvég kereskedelmi hajót.
A japán császár kihallgatáson fogadta a nanftingkinat
kilttíny minisztert
Tokió, jtnűusjrl A japán császár kihallgatáson sou fogadta a kínai n...