Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.94 MB
2019-08-26 15:36:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
765
3543
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Zalai Közlöny 1942 173-196. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 1942. augusztus 1. síombat
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI MA
P I L A P
(bwkckwUMff 4« kiadóhivatal! Föet fi, aAa. imxUmUHép ée kiadóhivatalt teletoa 7a n. tfegjrteaifc minden hétköznap délután.
Pélelos szerkesztő: Barbarita Lajos
Klfltt*etóeí ár*: egy hónapra 2 penffÖ 60 fiUá*
negyedévre 7 pencó 20 öffer. Egyet raAm: hétkdMaap 12 till., axombataa W tUL
Vigyázat!
Szovjet gyújtó palackok zatal földön
Jelentettük elsőnek* hogy Gvőr közelében a szovjet által fetbocsájtott léögömböt foglak), amelyben gyujtópalaekot találtak, amelynek az a rendelteti.se, hogy tüzet okozzon, felgyújtsa a tertxBéSt és pánikot keltsen. Ma pnesai tudósítónk jelenti nekünk, hogy a pölőskeí hegy üközőiében szovjet léggömböt fogtak, amelyben petroleumos folyadékot, illetve gyujtópalackotj találtak. A szovjet alattomos fegyvere eljutott egész Zaláig. A zalai közönség csepjwt se féljen a vörös hordáknak ezen pokolian kifőzött módszerétől. Legyen nyugodt. Semmi ok\' a legkisebb ijedelemre, IIa valaki va. lahol lát és észrevesz egy ilyen leszálló szovjet léggömböt,.értesítse a legközelebbi csenddrör-sot. rendőrörszemei, tűzoltót vagy tolás hatósági közeget és jelentse, hogy idejében lehessen ártalmatlanná tenni.
Azéii újból és nyomatékosan felhívjuk a zalai közönség figyelmét arra, hogy az előirt Intézkedéseket ponlosan tartsa be. mert különben helyrehozhatatlan kár származhatnék belőle.
A fehér vagy halványsárga léggömb aljára bádogtarlály vau függesztve, amelyből petróleum szivárog ki. Alatta vannak a gyujtópalarkok elhelyezve, melyek a gyújtóanyagokat tartalmazzák, a földreért, összetört palackokból kifolyik a nehezen oltható gyújtóanyag, aintellycl a vörösbetyárok felakarnák gyújtani a magyar lermésl a magyar hajlékokat. A gyujtópalack tüzének megfékezése ráhányt földdel vagy homokkal történik. Leg célszerűbb a helyszínen egy mély gödröt ásni és a gyújtó-palackot vagy maradványait a ráhányt földdel betemetni.
Kun Béla elvtársainak akarása isinét csődöt ¦ mond, mint ahogy a dicsőségesen előretörő\' (magyar honvédség elöl futva menekülnek a vörös hordák. A pokol lakói.
Zalaiak, vigyázzunk az ellenséges léggöjnbőkre!
Agyonlőtték az Ir forradalmi hadsereg 6 tagját
Anistoi-daii), aujjusidiií1 1 Az angol katonai törvényszék halálra itélt© az ir forradalmi hadwie-jí 6 tagját, akik rovolvorlövésekke! inejroTtek pgy twlfnmi rondörtífiütot.
Churchill a Szovjetunióba repült?
A német csapatok már kétsziz kilométerre állnak a Dontól délre — A magyar seregtestek meghiúsították a bolsevistáknak a Donon való áttörési kísérleteit — 18 repülőgépet vesztett az angol légierő Németország teleti
Japán rövidesen támadásra indul a Szovjet ellen
a német támadó hadosztályok 200 kilométerre váhtiak már a Dontól délre. A Kaukázus hatalmas hegyláneolata előtt komoly természeti ilkadály nincs többé. f
Vichy, augusztus 1 (OFI) A tegnap este kiadott szovjet hadijclcittés szerint a szovjet csapatok a déli arcvonalon több szakaszon ismét visszavonultak.
Berlin, augusztus 1 A Néiwet Távirati Iroda ér-lesülése szerint angol Iwmlvavc-tökötelékek erős vadászkiséret-tel tegnap délután a Scine-tor-
kolat magasságában előretörést., kísérelt meg a nyugati terület partvidéke ellen. Német vadászgépek megállították és harcra-kénysxeritették őket ínég mielőtt snelyebbeu bcrepültekf volna a
aiyugati terület fölé. A neonét vadászok egyetlen saját gép elvesztése .melle II 11 brit gépel lőttek le.
Lord Alexander rádióbeszéde a tengeri csatáról
honi — mondotta — a legkeményebb, amelyet a brit hajóhad eddig viselt. Ez miiuk-nek előtt a szembenálló fél légiereje tevékenységének tulajd...