Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.86 MB
2019-08-26 15:39:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
574
1320
Rövid leírás | Teljes leírás (1.25 MB)

Zalai Közlöny 1942 247-271. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

feladó :
Mától kezdve H-kor kell elsötétíteniI
Ara 12 lültr.
Cl»:.....:................-...........-----
Bendlokoüal : 82. tvl., g47, »i. Nagykanlita, 1848, nov. 2, héttő__Ara 12 iillér.
Tábori posta.................................. I waaaaaBaBBaBBBBMaHnHMBanaHi^^
ZALAI KÖZLÖNY
J* kta*Skl»«tall Mot S. «*i MWWIikta4ÓUra<»« Ué» re. ¦ UogteJínlIT nMra Mtktfeonp MMálL
OLITIIil NAPILAP
Pelelűa szerkesztő: Barbarita Lajos
BMfauIM in: «fy htaapni Z
l\'«y<M «Aia : Mltkteiuip K Ilii,
A középosztály megpróbáltatása
Irta I Koloraon l\'oronc
Az uj háború nyomán támadt gazdasági és társadalmi problémák közül ogyre órezhotőbb ne u. n. középosztály s bonne elsősorban o, tisztviselő társadalom helyzotének kérdése. Maga a kormányelnök is foglalkozott őzzel a problémával legutóbbi politikai bőszedében s szo-szerint a következőket mondotta: »TÍsztvisolőlávsadalmunk ma legnagyobb részében a középosztály integráns oleme. Ezt az éríékos ólomot fit koll menteni a háború utánra, hogy az olérhotő anyagi, do mindenesetre lolki íntaktságában az uj időkbon, amolyek olkövotkoznok, a nemzet rendelkezésére tálljanak,« Do költségvetési expozéjában a pénzügyminiszter is bojolontotto, hogy a »tÍBztvisolói .státuszok javítását akarja miolőbb rondoznw a a tiszt-visolők részére háborún munkaáta-lényt fog kiutaltatni. Mindez, azt mulatja, hogy oz a kérdés már fol-jutott aa intézóki)rök magasságáig b részbon már megoldás elolt is áll.
A középosztályhoz azonban nemcsak a hsztviselőolom, hanem az u. n. latoinor rótog ós-a tőkéstársadalom bizonyos osztályai is tartoznak, őzöknek életszínvonaláról is okvetlenül gondoskodni Jcell.
Az első világháború tanulságai azt mutatják, hogy a háborús pénzügyi orőfoszitések következményei elsősorban a tőkés rondot\'és a fix-fizűíősü réteget érintik a logközo-lobhről. ílig.a tormoíŐ és áruoloszló elemek tagadhatatlanul bizonyos mértékű konjunktúra kihasználásával biztosítani tudják életszínvonalukat, sőt számottevő fagyoni gyarapodásra ís van kilátásuk, a kötött javadalmazással biróitisztvi\'solő elem az árindex olkorülhototlon nőveko-déso folytán súlyos próba o\'lé körül. _ A pénzügyi kormányzat ós a NomzQti Bank céltudatos, erélyes. valutapolitikáin az u. n. tőkés ron-dot megkíméli az olső háború ret? lentó pénzügyi áldozataitól. A pengő értékállandósága ma nem fikció, hanem tény s nincs az a háborús fordulat, moly a magyar pénz sorsát még egyezer az infláció hullámaiba sodorná..A botovő tehát nyugalommal-nézhet a jövó olé, do annál több izgalommal kíséri a háborús fojlemenyokot a tisztvisoló osztály. Ap u. ri. fokoto piac, do a legális beszerzési,források árai is mosz-ezo túlhaladják azokat a szorény fizotésemolésokot ,illotvo drágasági l>óll6kokat, amolvokkol az állam od-dig iparkodott ennek a rótognok no-hez helyzetén segítoni. A tisztviselői státusz szerinti korábbi fizotésok, még a háború olső két évében is, szorény, de biztos megélhetést jelen-lőttek, ma azonban már a legtöbb kis tisztvisoló, do a magasabb fizetési osztályokba sorozott állami al-ka lm ázottak is csak az aszkétaságig menő megszorítások mellett kenősek "égi élotsz in vonaluk egy töredékét fönntartani. A fizotós ina alig fo-(lozi a lógszükségosobb háztartási kiadásokat, társadalmi, kulturális \'Kényekre, sőt az öltözködésre már Jóformán semmi som jut. l\'odig u l\'^tvisolú-társadalom anyagi függőt-
A hét közepén kerül a 42-es bizottság elé a tisztviselők háborús manka-átalányáBak ügye
- Budapest, november 2 Az Esti Újság értesülése szőriül az egri mandátumát 80 tagu küldöttség hozza Budapostr* és csütörtökön adja át Kállay Miklós miniszterelnöknek a-MÉP székházá-
ban.
A...