Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.54 MB
2019-08-26 15:50:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
536
1517
Rövid leírás | Teljes leírás (1.17 MB)

Zalai Közlöny 1943 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

mm-.
Üien a front
BojdJokosat:................. |83 ¦ ovf., 1. sr. Nagykanizsa, 1943. január 2. szombat Ára ?Q fillér.
Tólim l posla ¦ ^n^mmmtBeimasaw.....................min......iiiiiiiiiaawaMaaaaaaaa»>aaaaMaaaaaaaaaaaa<aaa««m^
***** sz—=--=r mm *m-?^s&&pi2,
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelés szerkesztő: Barbarlts Lajos \'
\'KUWniM ánc.airbtaapi\'t amneó 20 llllér. Bííyea saám: Lótktimnp 12 Ilit:, uo&batCQ 20 fiit
Kormányzó Urunk hitvesének felhívása a magyar társadalomhoz!
Országos gyűjtés indul a harctéren küzdő honvédek hozzátartozóinak megsegítésére
Az áldozat és a kötelesség jogán hivők minden igaz magyart Ujabb áldozatokra.
]S<4(yedik esztendejében.jár a vUágszísrle toniboló háború s hazáid, .hnmár második éve fegyveres; résztvevője, szenvedője, de minden\'iuegproháUalás ellenére is a nemzet örökkévalóságában hivő harcosa \'a népek sorsát eldönti? küzdelemnek. A háború, amelyet az Úristen akaratából egyideág polgári, nyugalomban
. szemlélhettük, immár a mi életünkben ís viharzik, kérlelhetetlenül szedi áldozatait azok közül,-akik\'nekünk a. legdrágáb-\' bak. Sok anya velem együtt tudja, milyen súlyos az a kereszt, amelyet hordpzunuk: megláto-
: gatott benuünket a. Mindenha.ú s mi -mindnyájan .egyek vagyunk •á fájdalomban, mi érezzük legjobban, mi az magyarnak len
Éppen ezért most, amikor ar ról van szó, hogy íheggyógyil-suk a háború sebei közül azo kat, amelyeket emberi erővel meg lehet gyógyítani, jogunk vím kérili, sőt kérnünk kell! Meg szeretnénk érinteni a sziveket, egyenkint szembe szeretnénk nézni mindenkivel s hozzá intézni a kérdést: ^Felelj ! Megtelted-e te is kötelességedet a hazáért, enyhitetted-e\'azoknak bánatát és gondját, akik hozzátartozójukat, atyjukat, fiaikat, testvéreiket, családjuk támaszát és reménységét, vagy pedig egyetlen kenyérkercsöjüket veszítették el a becsület mezején \'! Levetted-e a gondot azoknak a válláról, akiknek családfői most is odakünn harcolnak a mi biztonságunkért és életünkért
Válaszoljon erre a kérdésre mindenki becsülete és lelkiismerete szerint. Ne szavakkal, sc az együttérzés hangoztatásával, hanem némán, áldozatkész cselekedetekkel.
Amikor ezév augusztusában azzal a kéréssel fordultam a társadalomhoz, hogy adjon mindenki tehetsége szerint Téli holmit messze orosz földön harcoló véreink részére, kérő szavam meghallgatásra talált. Most még többet, (négbénsős^e&ebhíin ké rck : « imdbavouuUak családjai-
nak, az emberfeletti áldozattal harcolók ilthonmaratioüaíhak.
Január 17-től február 7-ig országszerte minden eddiginél nagyobb arányú\' gyűjtést rendezünk a harctéren levők itthon-maradoltainak támogatására. Ez úttal pénzt kérünk : a tehetősektől ezreket és százakat, a szegényebbektől filléreket, de mindenkitől kérünk. ¦ Sok könnyet akarunk lelöröl-ni, a gondok áradatát feltartóztatni, 1ehát anyagi erőink határáig kérjük a lársadalom támogatását. Gondoljunk arra. hogy x magyar haza -ezer és ezer családja némán és zokszó nélkül soványabb kenyérrel, aggodalommal és önmegtagadással áldoz hapOnfeint a magyar igazságnak, mert hozzátartozója mindnyájunk fennmaradásáért harcolvngy szolgál. Gondoljunk katonáinkra, akiknek fegyvereit megacélozza, bátorságát és hősiességét fokozza \'az a tudat, hogy itthon .mindenki részt vállal családjának gondjaiból.
A leiünkért és népünk igazságáért\'folyó harctól függ niinden.
Az állam ezért minden fillért a Háborúra áldoz és a lehetőség határain belül gondoskodik a harctéren levők itthomuaradot-taíról. De ez még nem elég! Szükséges, hogy maga 0 társadalom vegyem részt az áldozatban, kell, hogy az áldozatot egyenlően ossznk meg s...