Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.85 MB
2019-08-26 15:53:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1170
2566
Zalai Közlöny 1943 048-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MM*
Ara 12 MIUr.
tttiftkttM*—....._____ 88á évi, 48. «i. Nttykanlzia, 194». márolus 1. h«H6 Ar«. 12 WWér.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik uihillen h6(b»»o.
-----teMua 76 m.
MUi&bqrP délután.
\'»MTII»l NAPILAP
Felelős szerkesztő : B*rb«rlt» L.J(» """"^?R VBfc"*1"
_ Rffyöi aiara: h6tköín*p lt ntl.,wombaten 8© m.
Köszöntjük a Kormányzó urat
1920 március elsejét a legsiebb és legfontosabb emléknapjai kőié iktatta a nemzet, töt ma már alt is tudjuk, hogy történelmünk naptárában is a legnagyobb dátumok közé sorakoiik a huszonhárom esztendővel es-elŐlt ránkkösiöntött koratavosei nap. amelyeit a magyar nemzetgyűlés - fajunk éj népünk egyetemes akaratának képviseletében
- ai orsráíj kormánytójává valósította nagybányai Horthy Mik-lóit, a nemiét! hadsereg főveié-rét. Amikor erre a választásra sor került, szomorú elesettségéből éppen ébrederni keedett a némtet, s ai egyhantíu akaratban már olt élt a biztos megértés és a jobb jövőnek a tudata, aminek alapján Legfelsőbb Hadurunk mögé felsorakoztunk. Huszonhárom esztendő telt el asóte, s ennek — a o nemzeti törtéttelem szempontjából is jelentős időmennyiségnek
— mindenévé, napja és órája igűfolta a nemsetl közakarat helyességét. Eíerkilencszázhuir március elsején — kislétszámu, de nagy hivatást magában hordozó — nemzeti hadseregünk már szerves erőtényerőkent élt és működött a Legfőbb Hadúr Vezéri akaratából. Megvolt tehát az ujjáalkotó és államfenntartó mag. amely önmagának fejlődésében honvédségünk nagy és erős tüstületévé nőtt ki, s amely fokozatosan biztosította polgári vonalon Is ait a termelő munkát, amely ae ország és nemiét fejlődésébe* síükségés. A bölcsen lerakott, erős alapon épült tovább minden: a belső re.id, a társadalom, a közigazgatás, a mezőgazdaság, a kereskedelem, ai ipar és a munka minden ágazata, önerőnk kiépítésének eredményeképpen hozta meg a céltudatos, erős és előrelátó államvezetés a legszebb eredményeket: a felvidéki, a kárpátaljai, erdélyi és délvidéki orsiágrészek hazatérését. Ezen a napop; huszonhárom eaí-tendő eredményei alapján a legmélyebb hódolat köszönti minden magyar részérő! Magyarország Fő-méltóságu Kormányzóját, 8 ebből <" értelemből folyó, törhetetlen herei vággyal, hűséggel, késeség-acl köveljük Őt a norrtietl győzelem további utjain-
Zala magyarsága köszönti a Kormányzó Urat.
Megélénkül a harci tevékenység a különböző világrészek frontjain
Moszkvában is, Londonban is előkészítik a közvéleményt a következő sulyot harcokra
Némot páncélosok éo gépesített kötelékek a koloti arcvonal déli részén
hatalmas sikert aratlak ti-masM vállalkez.snlkkal.
A támadna még egyre tart és így a bolsevisták vessleséfíót még nom lépet teljesen fölbecsülni, Az azonban máris megállapítható, hogy a BzoVJot egy válogatott CBapatokból álló, jól fölszerelt hadseregot veszített ol. Pobruáf 28-ír egyedül a páncélos csapatok 3500 foglyot szá-moltnk inpji őfl töhb, mint 15.000 holttestet hiintoltak ol. Ugyaneddig az időpontig 50« poncéikor Bit, 2-18 légvédelmi áirvut, 802 páncéltöfö ágyút, 228 gránátvetőt, 000 nehéz-pusk&t, 880 járművöt, 5 ropülógépot és 6 Sztálin-orgonát zsákmányolta*. Szombaton !1 támadó német cso-ppvt újból tért nyort és sok ollón-iániadánt visszavert.
Több fontos helyaigat vltz-izafoftlaitak. A jelenté* mo^állanitja,\'hogy Pdjwt tábornok páncélos nadsorogénok meg nemin isitését elsősorban az ollönfól lurvorésn okozta, mert különböző holyaégok emlegetésével állandóan leloplozte a szovjet torvokot.
A német csapatok a Don, Donec, Dnyojwr három szög ben több óbhbo-függóstolon szovjet ollontámadáat vertek vissza, míg ft Miusz-arevonn-lon teljesen harc nélkül mult ol ez a nap. Esőn a vidéken a Szovjet orés csapa tösszovon ásókat hajtott Wttrrt) fw valószínű, hoffy a legközelebbi napokban újra elkezdi teinog-témadísait az Aíovi-tenger irányéban.
A Kaukásuö nyugati i-észében és a Kubán alító folyásánál a német csajintok több ollonségos támadást véd tok ki,
Oharkovtól nyugatra a Srovjet tömo^rohamok Bulyoa fér-vesstesófpekkot összeomlottak. A vö-rés csapatok csak egyei pontokon jutottak el a német vonalakbt, de olvégták 6kot és nioRfioinniisitésük folyamatban van. Ugyanezen az arovonalBiiakaszon a nóniot légiorö í-ondkivül owfdményeesn működőit.
Orsi kömyikén a némel csapatok hótok óta tartó harcok eredményűképp ínegjavitot-íék vonalaikat. A némotok szombaton oredmén?eaon vissaaTOrtek 20 tízovjot támadást. i
Sziicbiniósitél déluTUKatr* szombaton is folvt a súlyos védőharc. A borserisMk\' ea^betrttt átmenotile* botoltok a német állasok])*, do ol-lomohammal uira visszawrték Mait.
Volikije íiiiki Hrnyókén csak helyi harcok voltak. \' Az Ilinon-tó vidőkón a azombat is u hovoa holaevwto téniSíiások je-
gyében tolt el. A nómotek minden támadást visszavörtok.
A. volchovi aravonalon, Lonin-gráddál éfl a Ltidóga-tönál teljes nyugalom honolt.
Novftorod környékén azonban, urJ látszik, ozovjot támadás készül.
A jogostengori arcvonalon a né-\' met légioró ismét eredményesen működőit.
Panaszkodik a szovjet.
Knox ésiakamerikai tengerészeti miniszter a sajtóértekezleten kijelentette, hogy
1 buvarhijóveszólr kétségkívül súlyos. Minden lehető megtörténik a bu-várliajók leküzdésére — mondotta. — De a veszedelmet\' nem szabad lebecsülni és bizonyos, hofly még mindig további vesite légek, várhatók.
A szovjet hírszolgálati _ iroda által ismertetett Pravdarcikk ismét megállapítia, hogy a vör4s hadsereg a második európai ercvo" nal hiányában a hAboru egésx terhét esyr maga kénytelen elviselni. Még súlyos és minden erőnket igénybe vevő véres harcok vannak, előttünk — állapítja tneg á eikke végén.
Ottring:
A győzelem a- mienk \\tsiH
Berlin, március 1
(Német Távirati Iroda) Her^ mann Göring, a Nagynémet Birodalom- tábornagya és a légi fegyvernem főparancsnoka a német légi fegyvernem napján a következő napiparancsot adta ki:
»Légi fegyvernem katonái I fiatal és bátor fegyvernemünk napján gondolataink még inkább, mint valaha, veletek vannak. Ismerem ai összes arcvonalakon tanúsított hösíességteket és vas-kötelességteljesítés tekét minden helyen.
— A légi fegyvernem hatalmas győzelmek utjának volt előkésii-tŐje. MegediffldÖtt a legnehezebb
LofidOD kemény karcokat vár
Amsterdam, március 1 A Német Távirati Iroda jolentéso szerint Attlo -lancswteri vélosztói olött beszó<let mondott. Aat mondotta, hogy a szövetségeseknek tudniuk koll, hogy kömény harcok állnak még előttük ós osztályrészük ogy ideig még vér, verejték s könny. Éppen ezért a bábom utáni világ tanulmányozásának nem szabad meggyengíteni az angolok igyekezetét. A győzelemhez egységre van
téli csatában. Ami pedig nem döntött fel bennünket,\' az még erősebbé tess minket. A helyes órában uj erővel csapunk majd oda és megsemmisítjük ai ellenséget ott, ahol találjuk.
— Bajtársaim! A győzelem ben-^ Iliinket illet és a miénk is lesz- E bittos reménnyel eltöltve biisükén és meghatódott létekkel kősiönt-jük halott bajtársainkat, ők életU-ket-adták Németorsiágért és népünk szabadságáért. Áldozatkészségünk szelleme legyőihetetle\'nné tesz mínket. Éljen a Führer és a légí fegyvernem.*
szükség. Emlékozsoriek csak arra, mondotta Attlo hallgatóinak, hogy még nom a miénk. *.győzetem éa liogy a főfelaílatdk. még olóttünk vannak, A Bever idge-tor.vvel kapcsolatban
azt mondotta, hogy aa angol\'kormány köszönti a szociális bjjitositáfi torvot ós a biztosifásnalc nomcsak
alft|X)lvoit, hanoin legnagyobb részét magáévá totto. A terv teljes kidolgozása azonban idét ves» igénybe.
Megnyílt a forgatom a francia sleaiarkáciÓB vonalon
Párizs, márciuB 1 A Német Távirati Iroda jelentése azoriat ma nyilt n^ig elaoisbon a forgalom a frapoia domazkáoiée vonalon át. Már az elsó uapón mirid-kél irányban óriást témegék utazlak, A ParízsBÖI délre morio vonatokat mér hosszú időro olőro íofoclalták. A vasúti hatóságok pót vonatokat állítottak bo. A posta is a mai naptól kezdve szabadult fol a domarkáctóö vonal alól, ( A Petit Párisién eaael kapesolat-
ban mogállapitia, hogy az együttműködés politikájának ilyon ¦ered-mónyo csiík 0 mogszálló hatóságok mógortő szoUoiriéuok volt -köszönhető.
Földrengés Romíniában
Bukarest, március 1 Vasárnap délután 3 órakor Bukarestben földrengést észleltek.
g A ti Al K02LÓNV
19-13, miircius 1
Magyar hősök
Á bxmvódosapatok Don-menti WH vállalkozásai eoran tüntette ki magát Ari- Andráa Őrmoetor, ogyík honvéu-kötolókünk pzakaszparancsnoka.
1042 dooember ¦ini ogyik romboló föladattal megbízott osztásunk vállalkozásának biztosítására jofont- . _-kőzett. Feladatát a terep ós az idő- I polptfi járás rendkívüli nehézségei ellenére \' is kiváló iigvoeséggel végezte el. Nomosak példásan biztosította a vállalkozást, hanoin abban maga ia réazt vett a vakmerő személyos bátorságtól tett tanúságot,
A vállalkozás bofoiozéeo után visszatérő osztagot önfeláldozóan biztosította a utoljára a Don jogén foglalt tüzolóéllást, bár o IwlyÓn a lagbeveeobb oUonségoa tűznek tette ki magát, öikorült is ex osztagot mindennemű meglepetéstől megvó-deníe. Állásainkba visssatórre jutott tudomására, hogy egy idegen aiá-zadbeli sebesült nonvéd fokszik to-hetotlenOJ az állások közti torüloten. Habozás nélkül megfordult a élete ujabb kockáztatásával raogkoresto t viBsza ís hozta a sobosiiltot állásainkba, ugy hogy a súlyoson bobe-vedet megmentették az élet-
Tovább építik az ONCsA-házakat Kanizsán
A polgármester budapesti utjánah ertdménya
sült hun nek.
Nagy érdeklődéi a biitoiitásf ciDes2ttiés*paiyázat Iránt
Mint íimeretes, a BlOSz jutalom-pályázatot hirdetett népzic-rüsn megirt elbeszélésekre, amelyek meséjükkel és stílusukkal kiválóan alkalmasak arra, hogy meg-Oyőnék ej olvasót a bíítositás megkötésének szükségességéről. A pályázat határideje március 31-én jiu- le, de már eddig is sok-siái •ibeszélés érkezett a BlOSz cluökségéhei. A beérkezett pályamüvek elbírálása folyamatban van. Ennek során kitűnt, hagy a pályások euy része tévesen értelmezte a felhívást és a különben érdekes elbeszélésekben inkább a módszereket kösölték, amelyekkel az ügynökök a feleket a bizloii-tés megkötésére megnyerték, noha a BlOSz elnökségének az volt a szándéka, hogy a pályázók ásókat au életből vett esetekot mák meg, amelyek a biztosított feleket a biztosítás megkötésére indították. Elsősorban az ilyen irányú pályamüvek részesülnek majd jutalomban. At elbeszélés pályásat fettételei a Biztosító Intésetek Országos Szövetségénél, Budapest, V.| Deák Fereiic-ulca 16— II., postai megkeresésre rendel-késésre állnak.
Ml újság a Budapesti Élelmi-BZeruagyvásárteltpen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósi-tó fővárosi jelentése szerint február 19-től 25-ig az élő- és va-gotlbaromfi piacon, valamint a tojáspiacon az árait változatlanok. — A zöldsége és főzelékfélék piacán a kalaráb áru 0 fillérrel csökkent, viszont a melegagy j feiessaláta ós a sütőtök 20, a leveles karfiol 30, a paraj és a tisztított karfiol ára 50, a sóska ara pedig 100 fillérrel emelkedett — A gyümölcsfélék
Ífácán a külföldi gesztenye ara 0, a vörösbélü narancs ara 50, a sárgabélü narancs ara j>edlg 00 fillérrel csökkent, inig a mandarin -10, a ncinesFajtáju alma ara pedig 60 fillérrel emelkedett kilónkint. (:)
A hAromkod*** i*t«n *• ¦ tft**wétiy bünteti!
Már sokszor volt alkalmunk a város vezetőségének siooiális munkásságáról bessámolnunk. MíelŐtt «1 ONCSA-alap létesült volna, a lester már több házat építtetett a\' sokgyermekes szegény munkáscsaládok részére Kiskani-zzán. Később folytatódott ai ONCSA bekapczolázával. Dr. Krátky István polgármester erőteljesen ki akarván fejleszteni a megkezdett nagy laoeiális akciót a sokgyarmckei szegény munkáscsaládok résiére — a mult napokban budapesti útjában felke-
reste az ONCSA országos fel ügyelőségét és előterjesztést t«lt további munkásházak építésére.. A polgármester clőterjesitésének és közbenjárásának megvolt ai ered menye, mert sikerült kieszközöl ni, hogy az ONCSA támogatása\' val az idén tovább épülhetnek i munkás ezaládi házak, hogy ai ídén már 32 ilyen szegény sokgyermekes család fog megfelelő hashoz, illetve lakáshoz jutni. A szükséges építkezési anyagot is sikerűit már a polgármesternek erre a oélra biztosítani.
„A kereszténység nevelte a magyarságot..."
A nsgykanJzMl Zrínyi Irodalmi Kör negyedik lleeAllsa a isnfolt terem mafjarisga meleg szeretettől Ünnepelte a honvédséget
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap délután a városháza tanácstermében tartotta, negyedik li-eeftliH előadását, melvot dr. Krátkv lutrim klr. kormány főtan ácsos, polgármester, a Kór elnöke nyitott meg.
-~ A nagykanizsai Irodalmi Kör a mai nohéz időkben is hü marad nemes célkitűzéséhez, --. mondotta
tyáu
Bzékon kívül is hirdotik azt a szol lomiségot, mellyel városunk lakossága mindig a jobb jövőbe nézett. Hirdetik a keresztény, magyar szellemiséget, melyet ma sokan hangoztatnak, do kovoson ralóaitanak meg. Ez a lolki közösség mindig záloga toU a közös sorénak, moly a város lakosságét ós a ferenceseket ősszo-
Váresunkbsn
mort ezt tudatosan szolgáltuk és orósitottük. Mindnyájan honvédok-nok érezzük magunkat, akik ott, ahova állítva vagyunk, végső" erőfeszítéssel kívánjuk szolgálni azt a gyözolmot, mely a boldogabb Magyarországba vezet.
A közönség szűnni nem akaró
a polgármester — melyet 48 óvón át niven szolgált. Ma is", — szerény korotok között ugyan — a fejlődés, a haladás útját járja, melyen a krisztusi gondolat vonul végig. A mai ost előadói azoknak az utódai, akik ötszáz éven át jó ós balsorsban vivőit közös küzdotombon az együvé tartozás gondolatát szolgálták, s ferencesek.
fűztő. Ezért dolgozták, őzért harcollak, ha kotlott vóroztok is.
Dr. Krátky István polgármester olnöki mognyi tójában különösön meleg szavakkal üdvözölte a honvédség állomáspar&ncsnokát, akt népes tiszti küldöttség élén olsó izbon jött ol a Kör licoalís előadására, moly mindig a belső front megerősítését szolgálta.
henvstftég *i a polgárság koxöt tmlndlg megvolt az együvatartozás gondolsts,
tapsa éa éljenzése azt bizonyította, a nonvódség óf a polgárság együtt, vállvetve teljositi kótolosségót, mort nz akaratuk ós a céljuk ogy ós azonos: — 4 -győzelem. LélekoraolŐ volt oz,» pero, melyet a gondolatokban és szavakban egyaránt emlékezetes elnöki megnyitó kiváltott.
P. Gulyán Gellért plébsnos-házfflnök elűsdiss
olőtt megköszönte a szivos üdvözlést. — Rendünk célja, — mondotta — nom önmagunknak élni, bánom másoknak szolgálni. A "Magyar f3orsközÖ9ség« cimon tartott szabadó leadása aorán világol
mekkel meglátott történelmi tényekkel bizonyította: a Kárpátok medenoéjében a magyarságnak is-
teni hivatása ós rondoltotoso van. ICzor óv harcaiban, tostvér viszályaiban, trianon rabbílincsoibon, a ga;
dasági x~ "\'
a magyarság nem maradt le, hanem nomzeti érzéseit összefogva, vallásos érzéssel küzdött.
~ Más népeknek csak Borehiva-lásuk volt — mondotta nagyhatású l>OBzéde során —, addig a magyarságban a soraközöBsóg gondolata ólt. Vérbon, vasban, kisértéaben Krisztus evangéliumának asellemót való-sitotta meg, hogy órdomes legyen a boknvetkőzött örsséggyarapodasra ós a SEentiBtváni állam\' visszaszerzésére.
kulturális versenyben
P. Labsnez Medárd hsrmadlkrendl Igazgató
nagyar8ág« 10 elóe \' \' \'
a- i\'KoroHzténység
cimon kiogészitetto az első eTóadánt. Azt domborította ki, hogy a történelmi tények gyakran emberi ész-nzol nom magyarázhatók meg. Nekünk hinnünk kelt a Miatérium 1 lungarieum-ban; A koreesténység nevolfo a nuigynrságot, moly addig vulkánikus erőket hordozott magában, mort ha a korosztényaég meg nom fékezi, csak rombolt volna. A magyar karddal szolgálta mindig
hazáját, do a kardon ott volfl a rózsafüzér. Hunyadi mellett Kapísz-tráh állott és az országgyarapitó Horthy Miklós (szűnni není aksiró éljenzés és taps), Kormányzó Urunk olindulásánál ott láttuk Zadravaoz püspököt.
— Níncs veszve nemzetünk akkor som, — mondotta beszéde során trianoni* utalva, mégha emberileg, otvoszottnek látszik. A történelem szövőszékénél maga az Isten ül éa
liDAUŰVíil fiVi villamos Aum-
UWHWHWUIUII SZ0LÜÁL, AT0 ftx
Ar«m«*ml*í( fUetése, reklsmáolók, hlbsjelsnteeek, suksserű felviligoiitAs minden villamos kérdésben délelőtt 8-tóI délutAn IQ órAltj. Caengery-ut 51, telefon 294.
ha nemzetünk élstébe «ok féttütf^ rózsát is szőrt, sok ott * teher, ni<w több a zöld, mely bízó hittel „muí a szebb jövő mié.
A két órtékos előadást özavnluiok (iirkítotlák. Oyóni Oéza: Magyar asszony irja c. versét Gálos Gabriella nemes ogyszorüséggel, do oly plasztikusan tolmácsolta, hogy
időszerű verssel, a szemekbe k<
_ -jnnye.
kot csalt. Biztos, rutinos szavaló, ki a vers minden érzését komoly művészettől aknázta ki.
Bakos József III. folsókotesko-dolmi iskolai tanuló Csikós: Aa én jó anyám c. versét szavalta lélekbe markoló drámaisággal. Hangjának Hzóles skálája a verB minden tütépse-gét folszinre hozta..
Örömmel állapítjuk meg, hogy oz alkölominal is, a tanacatorooi kicsínok bizonyult. Sokan a polgár* mesteri hivatal előszobájában szorongtak, nagyon sokan pedig kénytelenek voltak visszafordulni.
Vundra Jtnii ,
A klskanlüsa! leventék Tarki-estje
S/.ombaton esto ÍBmét zsúfolt lu\'u volt a kiskanizsai Polgári Olvasókör nagytermébon, lovontóínk pompáit műsoros estjén. Ott volt a honvéd-tisztikar szép számú képviselete, u járási lovontokörzotparancHnok, dr. Ancit Antal ügyvéd, az ogyoaülot ulnöko ós még sok kanizsai m kiskanizsai vondeg.
Műsoros est eddig ilyen órtékos formában még nem lolontkozett Kia-kauizsán. Leventéink tolkos kozda-ményozéeo nemcsak olÍ8morÓBror,dn kóvolésro is méltó. Voltak ogészon \' kitűnő toljmitmőnyok ís a műsorban, amit kiogószitott honvéd zenekarunk kísérő száma, valamint két bemutalója. Keller Béla; »Magyar vigiátók« nyitányát adták oló zoné-szomk finom zenei toobnikával, majd szép közönségsiker mallutt Kálmán Imro: Dísz palotását a »\'ía-tárjáráa«-ból. Az Olvasókör falai között elhangzott finom muzsika fa művészi teljesítmény honvédzena-tcarunk részéről ünnoüBtámba niont Kiökanizsán.
llorczeg József levente humoros összokötónzóvogo tnl)b müsorszániol ráncigált elÓ a színfalak mögül. Kápolnáé Zoltán levente szavalata, majd Gyulai Itózaíka énokezáina a »rannika« aratott nagy sikert. Csöp-nyi lorantoapród énekelt erodoti Béskakatonadalt nagyon ügyoson, a közönség nagy tetszése közepett. A kís Kunios Jóskának nagy sikort jósolunk, valamint a Samu Józsof helyet szereplőnek., Az oat egyik legpompásabb száma Kovács Mng-duB magyar szólótánca volt Brabiní muzsikára, honvéd zenekari kísérot-tol. A táncszámot Ismételni költött és a közönség lolkesen tapsolt a kitűnő szoroplonok. KoiUMey Klárika, Szabó Erzsi ós Bakos Maria voltak az »énokmüvésznŐi« az ostnek. Az ügyesen kiválasztott számok jól érvényesültek a meleg hanganyaggal rendelkező olőadók visszaadásában.
Szmodics Józsof lovonto Vörösmarty: »Vén cigány«-át adta elé élethű előadásban. Egy pötöiunyi apróság mint széjharmonikaművíHZ Bzoropelt az esten, Kiss Józsika íi éves művészünk szintén kivette részét a sok tapsból.
Iiózsa György ée Kovács Magdus táncszáma volt az est egyik pompás száma, ltózsa ügyes és szép teljesítményét már korábban is méltattuk, most csak annyit, hogy oz alkalommal még öregbítette jó hírnevét. Kovács Magduti méltó partnere volt
ivililt ékszerei!
átjavítom újra
Bárány ékszerész
Horthy M.-ul 3. (PoiUval utmbtn.)
FERENCJŐJSEF
KESERŰVÍZ
10-13. rnjtrrlus 1
liiiknnizfifti tánclehatsa^giüiknek.
Dolmányos Antal két sain tnak-latenot adott tlő kellemes nírlloh. hangján, inig egy inükedrelógArrla jalpnetn köretkozot! Pláüdsr- György, Krisztián Oyőrgy 6a Kálovicí János közreműködésére!.
Szabó Erzsi lendülettel elÖa<loti monológját tapsolta végig a közön-iég. A monológot Németh Ica irta, mjg néhány érdekes bűvészmutatvány \'s szórakoztatta a közönséget egy\' sáska lengyel menekült 0]é-.idosában. ,
Böjtös István leventefőoktató zá-rószavaíval őrt veget, a kitüné mü-\' sor. Az est fiatal leventéink izmos és szép szellemi stégének jegyében zajlott lo. Aki iolen volt azzal távozott, hogy bárcsak minél elébb láthatnának ismét ilyen rendezést, jlvon romok műsort. Honvédőink hozzátartozóinak folsogélyezósóro rendezett olőadás a téli idény egyik ^hangulatosabb toljositménye volt, \'Mini dicséri a mi lelkes lövellteinket éa azok érdemes vezetóit. >Eiis-nierésünk a vozetőfóok tat ónak, Böjtié Istvánnak, az oktatói karunk, a leikos rendozögárdának és az összes üzsropléinknek.
Horing Vilmos karnagy keloti frontot megjárt honvédzenekara oIŐ-uör volt a kiskanizsni dobogón. Köszönjük nekik ozt ugyanolyai
neleg sásku szorototlol, ahogy ók jairbol, önzetlenül a legjobbat, a legszebbet nyújtották líiskanizsán ......zsika
a magyar dal, n magyar sloadasaibarii
HÍREK
Siskanizsán az ottani gyógyazor-tár állandó Ügyeletes eiolgálatot tazt.
HnjiUi i Mároius 1. He ilo. ilóm. kat. Albin pk. - Protestáns Alblo
— (Személyi hlr) Dr. Tholway Zsigmond nyűg. postaigazgaló, a MEI\' párt-vezetője. visszaéikezett érttó\'yi útjáról és a mai nappal Ismét átvette a párt veze-lísíl.
- (Dr. Zágon rendortanáosos Ismét itthon) Megírtuk, hogy dr. Zágon Elemér rendörlanác$i>»p a kapitányság helyettes vezetője, a bűnügyi osztály vczclójc, hir* leien megbelegedéit, iigy hogy Uudapestre kellett mennie gyógykezeltetésre. öröm nel kiölhetjük, li ,gy dr. Zigoti állapotában örvendetes javulás állt be. legna • Ima-érkezeit és holnap már strazi ismét hivatala vezetését, nagy Örömére számos tisztelőjének és a város közönségének.
— (Tábori poataoiomagok nem adhatók fel) Tábori poslai címre további internedéiig sem magán, sem hivatalos csomagok nem adhatok fel. l\'oatamérlga*-. giloiág.
- (Nsvváltoxtatáaok) Schermann Anlal nagykanizsai m. ktr állanipeiutári. lauá-esos „íjáiniány\'ra, l oljanecz Ferenc hia-wabadkal aitami tanító ,I)arténylM-rc vai-twtilla családi nevét a beiüpyminiszter engedélyével.
— (Növendékhangverseny) leaz szerdán 5 órakor a zeneiskolában. Belépődíj nincs.
(0
— (Kormányzói kegy) A kormányzó Kenyeres József zalaapaii községi írnoknak megengedte, hogy a községi és kör-egyiöi képesítés nélkül ib Jegyzői jogkört tőltfon be.
- (TanQgyl hlr) A tankerületi főigazgató Mészáros Ujomé lakáét Ilona le-Mncetomiji tanítónő vilaatlásal jóvá-liagyti
- (Népzenéitek nerveikedese) Nagy-wtilwán a népzenészek- éidekeik vedel-nére szervezkednek a Nemzett Mtmka-"öípont keretében, vagyis hazafias alapon.
tusit, ezüstöt
legmagasabb áiban veszek. Vókásy ékszerész
_XAÜÁJ KOZI.ON*
A nankaniuil Zrínyi Irodaim! Kör nagy knllorálls \'
Március Idusának önnepe, kanizsai Írók ós költök estje, japán és finn kultur est
A Zrínyi Irodalmi Kör népei választmányi tlliísl tar ott, melyen Kelemen Ferenc Ügyvezető elnök üdvözölte az el só Ízben ÖBSiejövŐ uj választmányi tagokat és kegyeletes izavakkal emlékezett meg Zsigmond J\'zscl Igazgató elhimylAíól.
Ez alkalommal elhatározta a választmány, hogy az idén megrendezi a nagy anlzili költök és írók estjét és e célból lellck-teli az írók kataszterit. Ttrvbe vettek a kiskatiizsai élet egyéni Ut éa népi ériékel képviselő liceMis megrendezését, hogy ezzel íj kidomborítsák az egyllvclarlozas gondolatát, örömmel foglalkoztak egy évkönyv kiadásának gondolatával, me\'y NajíV-kanízsa város kultúrfölényének volna élfl bizonyítéka. Az évkönyv irodalmi vonal-koiásán kivUl a város szépségeit Is feltárná és ezzel múltbeli hiányokat pótolna.
Eriékes pályadijat Ulzlek ki a két gimnázium tagozatának tanulói számára a háromszáz eves Zrinyl hona jubileummal kapcsolatban A pályamunkák beadási ha-láridcje május 15. A döntést az évzárókon hiidelik ki, hol a nyertes pályaművét
Is felolvaiia,
A Kor a mull hagyományainak megfelelően ez évben is, a városi színházban, délelőtt rendezi mcL március 15-én hazafias Ünnepét.
A választmány foglalkozott a csáktornyai est megrendezésével. Csáktornya város már hozzájárult a rendezéshez, mely a visszatért Muraköz népének teitvéri Összcölclkezéie tesz,
Kelemen Ferenc tínyvezctí-ehiok Őröm mel közölte a választmánnyal, hogy március \'21-étl a Turáni társaság kél buda-. pesti előadója lo.: városunkban Japán- és iinn-estel lendeznl. fiz alkalommal dr. Cholnoky Jenő egyel, lanár, a Turáni Társaság e nőkének részvét rlére Is számítanak. Ez a külpolitikailag Is Ionos kultur-est komoly értéktl eseménynek ígérkezik városunk kulturális életében.
A választmányi tagok élénk vita tárgyává leitek az egyes kérdéseket éa azzal a megiuittoltsáegaf tárgyallak le a lolyó ügyeket K rtiilyre a Zrinyi Irodalmi Köri múltja kötelezi. <vj)
A bázafcereltyel éjszakai toivajlás a hoavéd-törvényszék rögtönitélőbirósaga előtt
A\'vádlott éjiéikor vágta fel a tisztiétkezde pincérének bőröndjét
Méo c hó 19-én történt, hogy Báíflkerettyéti egy vendéglőben
többen iddogáltak, majd ka\'rlyiíi-tflk. A társaságban volt Bereg-SEásii József vasesítergéjyos, akinek aionhan nem volt sierencié-je, mert elvesaitette n péniét Be-regssésií a játék után a légoltalmi tdsötélités alatt, éjféltájt, átment az egyik szobába, abol l.aj-kó Antal, a tisitiétkeide pincérének bőröndje volt és azt felvágta és pénztartalinát inagábos vette. Beregsaásiinak ce nem volt elég, mert ugyanakkor at ¦ ivóban elemelte Harasitos linre pénitárcá ját egy budapesti ..iscbcst" is
megszégyenítő ügyességgel és et-lÖl másfél ezer pengőt ssákmá-nyolt. Beregszászit — aki hasonlóért mér háromieben börtönbüntetést szenvedett el - elfogták és a szombathelyi honvédtörvény-siék rögtönitélő birősága elé állították. Nem is tagadta teltét. Részegségével védekezett. Mivel a biróság Ítélethozatalánál cgy-bangu határozat nem jött létre (ami kizárja ae !telethoiata.lt), a biróság az ügyet a rendes biróság elé utalta.
Beregifásei megmenekült a \'bitófától.
Nagykanizsa és a tuberkulózis elleni küzdelem
Orvosi szakelőadások a pianista gimnázium tornatermében
Országszerte tuberkulózis elleni
hét volt. Mindenütt előadásokat tartottak\' ez alkalommá!. A tuberkulé-SÍe elleni küzdelem nagy fontosságát behatóan méltatté sajté és rádió egyaránt. Igyekeztek o küzdelem nagy horderejét megértetni a kfl-sónséggel.
Nagykanizsán ez alkalomból orvos-szakértő; előadásokat tartoltak a tuberkulózisról. Az egyébként az érdeklődést méltán rnegénlomlé oló-adások minden külső érdeklődés nélkül zajlottak lo n gimnásnim tórna-terniébon.
Dr, Krátky István polgármeswr őszinto sajnálkozását íejozto l;i \\i felett, hogy a város társadalma nem. mutat nagyobb érdeklődést olyan fontos kérdéssel szemben, mint a tüdőgümőkőr elleni harc. — Do annál nagyobb bonnom az öröm, ha az itt levő, kötelességérzotról lunus-kodó egyénekre nézők, a ot némileg kárpótol a hiányokért, mondotta. Man ezekol mondotta:
— A magyar nemzőt történelme íiilv.Aiiiíiü szinte szakadatlanul Itar-eolt. Harcolt azokkal az ellenségekkel, amelyek az élotéro törlők és rajta keresztül Európát és az európai kultúrát akarták megtámadni ós fenyegetni. Sbben a küzdelemben
nyílt Bllenséggel volt dolga- a magyarságnak. Vannak azonban a nemzetnek alattomos, belső ellenné-goi is, amelyek állandóan rágják a nemzet ólotfáját, de sohasem nyíltan lépnek fel, hanoin a lognohozob-beri fölismerhető módon kezdik meg a maguk káros, bomlasztó, romboló munkáját. Ilyen Mnó olloiiaégck közé tartozik a tuberkulózis, amely különösen a fiatalság körében szoui áldozatait. Több százezerre tehető azoknak a fiataloknak a száma, akik a magyar jövő számára megmenthetők lottók\' Volna, ha a magyar társadalom öntudatos rédokozessol kollően inog lett volna szorvozvo, illetve, ha a közönség fölismerte volna a védekezés módjait és élt is volna velük. A magyar kormány intézkedéseket hozott a tüdőgümékór elleni védekezésre. K védekezőn szintén háború.
- Mindon nemzet gerince n fiatalság. A nemzet jövője a fiatal magyar nemzedék testi-Iolki egészségen énül fel, Eb a kérdés nom tisztán közegészségügyi, hanom, nagy részben társadalmi, kulturális és szociáljs kérdés. Ez utóbbiaknak biztosítása, kormány feladat. A családokra hárul azonban az a faladat, hogy már a gyermekekben
Hofherr-Schraniz gépek. tíiP petróleum
ü N( i ti R\'Vh LM A N N E LE K
VAS ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Sh«M gázföz6k átvehetők. Golyói csapágyak
sjlMen nniWtW sjljw fi«s11|> M kaphatók.
tudatosítsák, hogy a tuberkulózis elleni védekezés .szükséges. Ebben a hatéban az iskoláknak is hagv szerepe van. .Ennek a küzdelemnek szem előtt tartása .mellett vették városi kezelésbe a lüdől>et«ggondozó intézetet és létesítették a lazsnaki tüdőbetegotthont — mondotta a polgármester.
Ezután dr. Krátky István felkéréseié dr. Ujházy Sándor városi kii\', tisztiorvos ós (ír. Csefkó István székesfővárosi szakorvos, uki a lazs-nuki tüdőbetegolthon orvosi leendőit ideiglenesen látja el, tartottak eló-adást. , •
Dr Ujházy Sándor
a tuberkulózis elleni küzdelem érdekében hozott kormányrendeleteket éa törvényekéi ismertette nagy részletességgel, olóadáaát egyszerű [Hildákkal világítva inog. Dr. Csefkó István a tuberkulózis elleni harcot gyakorlati szempontból világította meg. A dr. Ujházy Sándor előadásából kitűnt, liogy a törvéjiyhozáa a kormányzattal egyelőmben milyen nagy figyelmet szentelt az ogyik ^magyar népbotogöég« olloni kündo-lemnek és ennek érdekébon a törvények és rondolotok egész sorát alkotta meg. Ezek vonatkoznak a csecsemőkre, a bábákra, a dajkákra éppúgy, mint a szülőkre, a házasulandókra, stb.
Dr. Csefljó
a betegség kozdoti tünotoit, majd égyoa fázisait világította mog szak-szerüen, közérthető módon. Mint mondotta, Csonka-Magyarországon évente kb. 15.000 ombör halt meg tuberkulózisban, a mognagyoblKMiott Miigyarországon ez-a szám felemelkedett 20.00O-re. Ez az a szám, ami kézzelfoghatóan áll előttünk. Ezenkívül azonban mintegy 400 ezerre tohotó az ország torületén a tuberkulózisban szenvedő emborek száma, ami elképesztően nagy szám a lakosság száméhoz viszonyítva.
Dr, Csofkó István nagy elismeréssel adózott dr. Krátky István polgármesternek és nőjének, akik mindont megtettek Nagykanizsán a tuberkulózis elleni küzdelem érde-kébon. Munkájuk legszebb bizonyítéka — mondotta —
a lazsnak) tüdőbetegotthon.
Dr. Krátky István polgármester a maga és foloségo novébon háláa szavakkal köszönte mog az elismerő gesztust és hangoztatta, hogy mind a kotlon, a feleségével ogyutt ma* gyar kötolcsségüknok tettek eleget akkor, amikor minden erejükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a lazs-naki tiid.ólwtogotthon létrejöhessen.-
spoSélet™
NVTE-ZftUeger»iegl MOVE 4:3 (4:0) Veiette: Németh. Barátságos. A vendégcsapat szépen Játszott és győselmet érdemelt votna.
Csáktoroya-ZMNr 3:0 (2:0) Barátságos. A Csáktornyán sorra került mérkfiiés nem egéseen nbarátságos" keretek között saj-lott le. _¦
Eredmények
Kíi-ouevál-os—Kolozsvár 8:íi (2:2). Csopal—UjpMt 4:0 (2:0). Vasas—Sieged 8:1 (0:0). Elektromos—Törekvís 1:1 (0:0). Mngj-arorssag—Svájc 10:6. OkfflvlT&s. Zürich. Oklözíink fölé-nyeeen tfj6»t»k. ____I
marti Kaxmm
Szfllól értekezlet a Rozgonyl ntoal népiskolában
Keléri bizonyítvány osstás után, moly tükörképe a kis elemisták íít honapoa munkájának, vasárnap délután vitéz Filé Ferenc Igazgató és a tanítói kar n\'sz vétől ével éaítlői értekezletet tartott a Itozgonyi-utoni népiskola.
A tornatorem kicsinek liizonvult. A szülék teljesen megtöltötték a széksorokat.
Gördülékeny szavalatok után Mo-randininé dr. Fodor Krzftfbot iskola-orvos tartott előadást a tüdő-vész moírolőzéséról. Az élőiből kiragadott tipikus oselokro mutatott rá, hogy felhívja a figyelmet a lassan és alaposan rmutitabotegségre. Mái-maguk a rideg szánierodniényok is megdöbbentenek. Hazánkban minden félórában egy ember hal meg tüdővészU\'n. Népbetegség, moly ollón közös összefOL\'ásnal kell küzdenünk. A tüdővéell kez<letí stádiumában mindig líyógyítlmtó és téves nk a felfogás, hogy u későbbi súlyos osoloknél fölöaloges n gyóuyitás.
n Ügves alkalmi szavalok ütan vitéz Filó Ferenc iiíazgató a bizonyítványokról buszéit. Az iskola, — mondotta — a szülő helyett tanít és nevel. Iskolánkban a tanítói kar lelki gvormeke a goudjsirs bieoit gyermek. Vetjük a lélek magot,
hogv * hazának és valliÍMinkhnn min\'él folkészültobb és helytállóbb magyarokat növeljünk. A vetőit mag nem egyformán csírázik és hajt lermő szárba, ozí mutatják a bizo-nyiiványok, do kijelenthetem, egyetlen magvetésünk som vész ol. Mi" az egész gyereket nézzük, akit nagyon nehéz rubrikákba és osztályzatokba kényszoriteni. Gyakorlati tanácsokat adott, hogy és milyen módon segítség elő a szülők az iskola orodményos munkáját.
A hivatalos műsor bofojozéso után az érdeklédé szülők gyürüjo votlo vette körül az osztályvezető tanítókat, hogy gyermekei után érdoklód-jenok. A mosolygó arcú szülők azt íiizonyitolták a népiskola a tudáson kívül főleg a lélek \'nemesítésével foglalkozik ós ezou a téren a mai nehéz körülmények között is példaadóan végzí kötelességét.
Helyesen mutatott rá az iskola agilis vezetője, vitéz Filó Ferenc igazgató, hogy a népiskola az a boly, hol a nemzet mindon távja mogíngalhatatlun, szilárd hazafias és valláserkölcsi nevelésben részesül. A Pozgonyi-utcai népiskola jobb és tökéletesebb magyart kíván novolnt a családnak, városunknak és a hazának, i (vj)
A leényliceum V. osztálya a honvédekéri
Amikor mindenki a ail hős honvédcinkért valamit cselekszik, ok sem akarlak lemaradni. A N\'olrc Damc leányllceum V. osztályának növendékei. Azért összeálltak és clnaláro?.lák, hogy farsangi délutánt rendeznek a Vöröskereszt részére, liogv Ók Is néhány szerelel csomag küldéséi lehelövé tegyék a mi kedves nös kanizsai honvédünknek. Pefjéíné Hámori Vilma oszlálv\'* jk innarnő is ciak akkor tudta meg a\'dolgot, amikor már ktlUzték a kedves kis előadást az intézel rajztermében Hál Igen. mindég kedves egy Ilyen teányinlézeli előad is, amelyen a nö vendékek a tavasz Üdeséget és illatát hozzák szereplésükkel a szinre. Ilyen volt a mostani (előadás Is. A kedves V. osztály növendékcinek „farsangi házi délutánja* Olt vollak a Notrc Dame szerte-tes-lanárnók, a fűnöknö. a tanárt kar, az OizlályfÖnökaÖ, a szülök ?8 a lobbi osztályok növendékei Amolyan Uazi „csa ládi* Bzórakozás, amelyből ennek a gondos Intézetnek vallásos lelkülete és ragyogó magyar szellemisége cicndllll ki. A műsor annyira kedves és ügyes össze állítású volt, hogy ezérl külön dic<é elei érdemelnek az Összeállítók. Nagyon sokoldalú voll Lilvay P. tigy miil bemondó,.\' ugy mint Szereplő, énekes és zong iriila. Nagyon fnlélli^ent Sándor K is Oncdi M. lelszérl araloll du ja utan r agyon hangulatos éa fzép volt Lilvay és Farkai-házy éneke : Minden elmúlik egyszer, amit Hetest kitéri zongorán. Derűs volt a ki rály, királyleány é* pásztorleány Jelenete, amll Rády M„ Snhmiai M. és Kosaras 0. adt k elő Sok humorral Pedig .dráma\' voll. Sikerült volt Onodl M Káposztás Sárija, Imrei I. kisksnlzzal monológja el-mésás ügyei. Parkasházy T. slkerl -a-tolt a Ponny Pamiljával. Meg fs kelült liméleliii. Sándor K jelenése: Egy szegény (őt szerencséit, sikerüli. Hangulatosak vollak Bedé I. magvar nófái. Sokat mulatlak Onoíi M tréfáján : Egy öngyilkos keserve, végül Sándor K. ügyes Cigány monológja Tejcile be a kedves, In-tézell mtotán.
Kttietfetiröpa egyik legnagyobb vlierömOvének
építését kezdik meg tavasszal. Négy kilométeres alagúton át vezetik a Telebör vizét a Hagyiío völoyébe, ugy, hogy a szintkli-löbbséfl által biitosílolt esés energiáját hagysíertleh ki lehet használni és turbinamüvek segítségével az esés energíáiál villamosenergiává alakítják át. Az egy esztendő óta folyó mérések már befejeződtek. Be a hatalmas erőmü-tclep, melynek megépítését két-három évre teszik, nemcsak Ma-gyarorsiágnak, de Keleteurópának egyik legérdekesebb és legnagyobb víz! erőmüve lest A munkálatokhoz szükséges költségeket az illetékesek biztosították.
_ (MVS)
Az ország háborús erőklfej-téséröV tájékoztat a Mezőgazdasági Kiállítás kisérlet-ügyl csoportja
A mezőgazdasági tudományos kisérlelügyi intézmények a március 27-én megnyíló Mezőgazdasági Kiállítás nagy nyilvánosságát felhasználják arra, hogy megmutassák azokat a módokat, amelyek lehetővé teszik; hogy a mai súlyos viszonyok között is megóvhassuk a megélhetésünkhöz szflk-
Aranyat, ezüstöt, régi ezüst pénzt
magas áron veszek Bárány ékszerész
Horthy M. itt 3. iPostívat szemben.)
séges legbecsesebb javainkat. Ezek az intézmények egyúttal kijelölik a termelésnek azokat az útjait, amelyek a legteljesebben szolgálják az ország mindennél fontosabb háborús erőkifejtését. A kiállításon e felvilágosító munkát az Országos M. Kir. Chemiai Intézet szervezi. Az egyik csoport a buza, liszt és a mindennapi kenyerünk háborús vonatkozásait tárgyalja, egy másik csoport a háborús takarmányozás kérdésével foglalkozik, eny harmadik a gazdaságos sertéshizlalási mulatja be. Külön csoport ismerteti a korszerű táplálkozást különös tekintettel a vilaminok óriási jelentőségére-Nagy súlyt helyez egy másik csoport arra, hogy kioktassa a közönséget, miként küzdjön az élelmi-szeiTomlás ellen s ugyanitt ismertétik maid a tartósított élelmiszerek fontosságát. Ae Élelmiszervizsgáló Intézet a nagyváros élelmiszerellátásának kérdései kapcsán feltárja a hamisítások tömegét. Egy másik csoport a fűszerek pótanyagot, a növényvédőszerek pótanyagoit és a hazai kaucsuknövény ismerteti majd a nagyközönséggel. (:)
(—) A szőfösgazd\'knak meg fclelÉ) mennyiségű" szőIŐperuiete-zési anyaggal való ellátáséra megtörténtek az intézkedések. A gazdák a rendelkezésre álló rézgálic-készlet igazságos felosztásán kívül az idén is nagyobb mennyiségű rézmészport kapnak, továbbá u. n. feketegálicot, amelynek egyek föalkotó résíe ugyancsak rézgálic. Az^eddigíok szerint a gazdák kat. holdankint 8 kiló fekete-gálichoz jutnak. (MVS)
(—) Egységesítik * növényvé-dflaierek gyArtását. Ez már hosz-szabb ídő óta sürgetik a mezőgazdasági érdekeltségek. A földművelésügyi kormányzat magáévá lelte a gondolatot, mert növényvédelem szorosan Összefügg a termelés fokozásával. A minisztériumban máris készül a növényvédelmi törvényjavaslat tervezete, amely rövidesen a rjarlament ~clé kerül. (MVS)
Hlrak m légi éw tengeri frontról
A méreiua 1-éro virradó éjnzakn csupán két brit repülőgép repült Nytignt-NémotorBuág torüloto fölé.
A Stefiini-irodn tokiói ielontéso BBOfint japún repülőgépek bombnz-trik az ujc\'uincai Moresbvt. •
A Stofani-irodo jelenti, hOiry jn-li^iii hombázó ropülégé)wk n Rái\'íw-folyón, Hupei tartöménybán kinni csapatokat nzóllitó bajomit támnd> t;ik inog és valamennyi kinni hajét elsüllyesztették.
Az angol íongornogyi hivatni jo-lonti, bojry nz Kiilta novü angol korvett nem tért vÍssbo téniftszpont-jáin. ,v
Élénk harct íevéhenysJtí a faniazi fronton
Zürichi jelentés szerint a tuniszi hatetér északi szakaszán Áruim tábornok csapatai kisebb-nagyobb támadő-vál\'alkozásokat hajtottak végre. Ezeknek célja nyilván az ellenséges front gyenge pontjainak kikutatáss. Tovább délre, Medzscz el Bab mellett valtak élénkebb harcok. Tunisz déli szögletében szombaton és vasárnap súlyos légi harcok és heves tüzérségi párbaj zajlott le. A Mo-retb-vonal felé előretört brit nehéz ütegek pergőtüze után több helyen támadásakkal is próbálkoztak az angolok-
A válftSKtáal frontok hírei
Tegnap egé*/.
TöröVornágban
véget értök * szavazások. A mostani választáson 455 képviaolót válásaiénak. A néppárt 686 jolöHlol indult. A választások eredményét az o\'reaác; különböző részeibe! tegnap délután kozdtók jelenteni Ankarába.
Az angol hirflzolgálat jelenti, bog* Wlllkle
lütt-lwn ismét köztársasági programmal jelölteti magát az elnöki tisztflógro.
Wellingtoni jolotités szőrint Uj-Zólandban az idén Választások leesnek. A kép-Ti«elóház mór o)fogadta Praser mi-niszloiiilnöknek azt az indítványét, hogy a moötani parlamentol nevem-\\w OlBÓJérel foluözluesák.
1943. március 1
Az osztálvflorslMék busása
Az eszíályanrajáték mai húzásán a fébh nyereinúnyéket a követkézé számok nyerték:
20.000 pengét n »4;660.
4000 ppngot » 11.910, 571648
\'8000 pengét n i 8.220, 10.23fi 88*288, 40.460.
2000 i>ongét a 16.865, 05.270.
1000 pengét n 8.170, 16.687 24.RR6. 31:562, 41.265.
fFelelősség nálkOl.1
ÁLLÁS "
-^Hlluialeértyf, ki MftikpéfOinl luJ íelveiz a lap ktzdóhlviUli.
BatormaMfsn Öa\'IIAan dolgozd anlztoi-Befídct rriflgaB tlictéjsíl ImUatxtz Ct\\i-mBdIn János latlaloiaicSHr KUkUnlttz. BsbiMJ, S. ITT
¦•r«s«fc |d bizonyítvánnyal kcrcszUny, ciím tlut bf\'iltfi- éa mijzároa tanoncnak, flzetéil li kap. Simon IftWin bbnt<B, Kit-knnlzsa. bt;
Klfutet JalwRBsÜraíí. KfiztlflltylitlAk. pályaudvar 039
KlfúUl\' lelvefl/.ek. Kapoll, Hor hy Mlk-lós-ut 3. 1|
Megbízható fimúé beftrónA Itt. vélettk mírclui 16 én. Clm a Htdohtfa. tatban. öi!
Jóhizb\'ÚI v«!rt llul ttftnáldHMlt azonnal telveszCV. Söí-IbI vaskffeikedS. Sí)
"J ADÍivi&m
——_____...-^___ • _
Holnap 40 kg.-oz harowltat híméivé pheon, Sllvdl litván halkírcakadőníl.
Jómlnotécü H«prétlI4l vennék. Clm i kiadóhivatalban. gíí
Jókarhin levfi uitipuiu rádiót veizek. Címeket a kl\'doba kérem.
Bureunzll répa elidrt. — firdeklödnl Caengery-ut 58, özv. Dlelhelm Lflrtncné liizlu\'ajiIonosnAI. 603
Hasznilt Itt.tiely eladó. Rákóciiu\'u 34. aiém alatt, m
K«r*Bnk megvételre v.\'fiy bérbe hajz-nalatra egy Ulógunl gyűrűt. Bijta{it, 4 it
KukariD*ii«Ar> eladó, eactlcjí trAjzrl-val elcaerélhelö. Magyar u. Z4. 8S3
26 állapotban; cbédló, háld és előszoba-fal •Iad«. Baju-u. 1. 6»
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy bútorozatlan Bxobát zurgösen fcar*< neV. Clm: Jahn«»u\\ Magyar-u. 32. Vüb
KUl&nbejáiratu bulotozötl ulcil Btobi kél ággyal kiadó. Telekiül 25.
LAKÁS, ÜZLETHBtiYlfifra
Kereillnk egy tizemnek alkalmza szárai, nagy raktárbalyitHlaat. Clmekel a klfldVhivatalba kérünk. 609
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó két kla cealidlházat, házhelyei közvetít i Horvélb, Sugár-at 42. 037
Magyar-u. 155. az háa-«ladó< iWek-ISdnl a háznál. 042
Divatbemutatóra! hazaérkeztem; szép modellekéi hoztam. Kérem n hölgy-közönség további szivei pirifocáiit, Baton Mid nörazabS, Horlhy M.-ut 11. ÖÍ4
Elwaaaatt egy nagyon szegény csalid 4 drb Kraatz Miksa ncvtl Hstt- él ulf-Jegye- A Jósitvü megtaláló gondoljon a nyomorgó caalidta, akik közül-kelten • harciéren teljetlleaek szolgálatot ét ad{a le a legyeket a kiadóhivatalba. A keres-kedókel (elkérjük, hogy a íentl nevű Jegyié nc szolgáljanak ki árut, hanem szolgáltának ba a kiadóhivatalba. *
rOLITIKAI NAPIUtr. Kiadja I „KiZflUáasáBl H. í. Nagykunig" i\'uioióB kiadó: itW.KlMiy. NyomatoWt .;• " • ¦ „KflzflBidaBágl ft T. ft*arWiMH
•yaÉtíliVUKaiykaBliaÍP. j
(NjrwadAAri UU1. UlaJ H*ral».)
KeMíi:
Il ira a tokon ut : -Tábori posta :
83. évt.,48. ti. Nagykanizsa, »48. marolus 2. k«dd ára li? flHér.
ALAI KOZLONY
POLITIKA! NAPILAP
ÉwkeMttete és kiadóhivatalt Főnt a. «Ai*. te^kWfl«6»l *¦ kladolüvaiidl tálelo*. 76. n. jlegjelexiut mlntioa WUtBinap delatan.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Hlfitlzetéfll áia: egy hónapsa • peajö »• BHér.
nogyodövro » pantEÖ »ö löjór. K«v«-i szara: hólköznap12[tii.,fau)mbatoű 20tUt.
A magyar kereskedelem
Mii kivan a nemzet a kereszténnyé tett kereskedelemtől ? Ezt a kérdést/fejtette ki Ktlllny Miklós miniszterelnök a Ha-. ross Szövetség Budapesti közgyűlésén ü i>esU Vigadóban. KAlláy nümszterelnök beszédét niindig rendkívül érdeklődéssel várja a magyar közvélemény s most, anvidön hosszabb idő óta nem szólalt fel a nyilvánosság elölt, különös jelentősége van a Kállay-boszédiiek.
Részedét azzal kezdte a miniszterelnök, hogy magyaros nyíltsággal, őszintén rámutatott azokra a megpróbáltatásokra és véres harcokra, amelyeken az utóbbi hetekben keresztül ment a magyar honvédség. Beismerte, hogy a sülyos harcok során emberben ós anyagban veszteséget szenvedtünk, de erkölcsben, hit. ben és magyar vitézségben ma már töretlenül tul vagyunk a harcok súlyosságán. A harctereken azonban még nagy feladatok várnak ránk. Míg küzdenünk kell az egyetemes magyar célért, a magyar érdekekért. S éppen ezért az eddiginél is nagyobb erővel kell fegyverkeznünk.
Kél fronton kell megvívnunk n nehéz harcot, liogy megmentsük fiz országot a holscvizmus-tól és megmentsük a kuliurának, a kereszténységnek és a civilizációnak azt az-[őrhelyét is, amelyen ezer éve szilárdan állunk. Magyarságunk megvédéséért, előrehaladásáért és megerősödéséért idehaza is szívós harcol vivőtt és viv a kormány. Ennek a harcnak egyik igen fontos feladata a keresztény magyar kereskedelem érvényesülésének biztosítása az országban. Újból meg kellelt teremteni a magyar kereskedelmei, állami beavatkozással talpra kellett állítani, hogy a kereskedő újból az a megbecsülj tekintélyes env-ber lehessen, aki a középkorban volt, amidőn álmagyar tőzsérck világhírűek voltak. Amerremegfordullak Európában, mindenütt tisztelet és megbecsülés övezte őket, mert üzleti számításaik szolidak, áruik kifogástalanok, ők maguk pedig egész lónyük-. ben becsületesek voltak. Amint a miniszterelnök igen helyesen \'tiegállapitotla, lehullottak már il sorompók a keresztény magvar kereskedelem érvényesülése előtt, de.liogy a kereskedelem \'maradéktalanul magyarrá tegyen,- ahhoz az egyén munkálj szükséges: Saját lábán kell Járnia a magyar kereskedőnek, »«hi számíthat állandó felsőbb beavatkozásra; támogatásra, os polgári haszonra
árnim tábornok páncélos csapatai jelentős ierületnyereségre tettek szert Észak-Toniszban
A nómetek keleti Irányban átlépték a Donec folyót
Nagyszabású japán előkészületek az Ausztráliától északra fekvő japán támasipontpfeön
A nemzetközi politikának, a háborúnak jelenlegi szakaszában, fontos és érdekes eseménye, hogy Hihbenlrop német külügyminiszter a Führcr megbízásából Olaszországban járt és február 2i-töl28-ig tárgyalásokat folytatott a Dúcéval és Hastianini olasz külügyi államtitkárral. Amióta a tengelycsn-patok kiürítették Tripohszt ós
Meghiúsult az ansrol léplerö Barlln elleni támadása
amióta február 6-án Ciano kivált az oTasz kormányból és Mussolini, Hastianini volt londoni olasz nagykövet államtitkársága melleit, maga vette ót a külügyminisztérium1 vezetését, Hihbenlrop látogatása az első széleskörű és beható eszmecsere, amely Hitler meghízottja és az olasz\'államférfiak közölt 1c-I zajlott. \' .
Berlin, március 2 A Német Távirati Iroda jelenti, hogy angol bombázógépek a mára virradó éjszaka Berlinig törtek előre. Az ellenség nyilván összpontosított támadást szándékozott végrehajtani a város ellen, de ez n német éjszakai vadászok merész \'rajta-, ülésén és a megszámlálhatatlan nehéz, valamiül legnehezebb légvédelmi löveg tüzelésében meghiúsull. A város területén túlnyomórészt csak találomra
dobtak le bombákat. A tűzoltóság ős n légvédelmi szervezet a lakosság készséges támogatásával hamarosan úrrá lett a keletkezett tüzeken. Az ellenség ennél n katonailag teljesen hatástalan támadásnál sok bombázó repülőgépet vesztett. A légvédelmi tüzérség állal-lelőtt és már a levegőben felrobbant bombázó repülőgépek roncsai a város közeli és távolabbi körzetében, valamint több berlin-környéki helységben találhatók.
Tüntetések Gandhi mellett Ind li több vároaáhPti
szét-
Bangkok, március 2 A Stcfani-irotla értesülése szerint, a Gandhi állapotáról kiadóit közlemény Gandhi állapotának rosszabbodásáról ad hírt.
Allahabailban nagy népgyűlés tolt, amelyen több ezer ember tüntetett Gandhi mellett. A
Berlini jelentett a keleti arcvonalról
sal széles arcvonalon\'elérnie és átlépnie a Donecet Érzel a szövet erőkéi az elitcsapataikból ól ó támadó seregek mcgscm\'ini
rendőrség és katonaság szórta a tüntetőket. ,
Fonóban egy diákcsoport Gandhi háza felé tartott, a rendőrség azonban szembeszállt vele. A harcban 2 diák és 1 rendőr megsebesült.
Sok más helységből is tüntetéseket jelenlenek Gandhi melleit. .
A keleti harclér helyzetéről Berlin a következőkét jelenti:
A keleti harctér déli szakaszán a német támadások kedvező alakulása tovább tart. Egy merész hadászati terv tudatos végrehajtása, mellett vasárnap nagy nemet páncélos kötelékeknek sikerült egy északkeleti irányban végrehajtott támádás-
silése után az egész Donec-ipar-lerület északnyugati .arcvonalán nagy kiterjedésű és vcszíeségtel-jes visszavonulásra kényszeri-i ették. Ez a, Visszavonulás olyan területen következett he, mely-
nek elfoglalása a roppant erővel végrehajtott szovjet téli támadás célja volt. A jelentős német terület nyereség mellett a sikeres harcokban, a nőmet csapatok megsemmisítették a bolsevisták több nagy kötelékét, amelyek meglepetésszerű támadásban változtatni akartak a német sikereken.
Eredménytelen az angolok palesztinai önkéntes-toborzása
Ankara, március 2
(Slefanl-iroda) Jeruzsálemi \'jelentés szerint a brit hatóságoknak az a törekvése, hogy Palesztinában önkénteseket toborozzanak, egyáltalán nem járt eredménnyel, mert á lakosság erős ellenállást fejt ki azzal k szemben, hogy ágyú töltelék ül szolgáljon. A brit toborzó ügynökök mindazonáltal hclység-ről-helységre járnák, ígérgetnek, de fenyegetik is a lakosokat, akik nem akarják magukat felvétetni a lajstromlm. Az eredmény még így is jelentéktelen, meri n lakosság tudatában van elnyomatásának.
A finn ui\'Jtá cáfolata
Helsinki, március 2 tXémet Távirati Iroda) A finn sajtó újból szembefordul azokkal a semleges ős ellenséges, külföldön terjesztett híresztelésekkel, amelyek Finnország különbékéjéröl vélnek tudni. A lapok kiemelik, hogy Finn ország egy szers minden korra választóit : Németország\'és Szövetségesei oldalán áll és a győzelem kivívásáig harcol.
Feltűnően rosszabbodott Palesztina tfotmeztsl hvtytefe
Genf, március 2 (Német Távirati Iroda) Az Economisl jeruzsálemi jelentése
!¦-... i .1..,. A ó
kell törekednie, nem hirtelen meggazdagodásra, mert különben a kereskedelemnek nőm munkásai, hanem közönséges spekulánsai lesznek. Ezekéi pedig ki kell irtani a magyar kereskedői közösségből. Gsak akkor van értelme a kereskedelem magyarrá!ételének, ha akt-reskedöket munkásságuk alapján könnyen meg lehel különböztetni azoktól, akikel fclvnl-lottak. Mintegy két és félmilliárd pengőre lehelő az a va-
gyon, amelyet a keresztény nemzeti politika és munka idegen vonalról magyar kezekbe juttatóit. Ezen a vagyonon csak ,ugy van áldás, s ez a vagyon csak ugy várhal közmegbecsülést, ha kezelői más szellemben bánnak vele. mint elődeik. Meg kell váll óznia a léleknek is mondotta a miniszterei nők , ineríineni elég kicserélni az embereket, a kereskedelem szelleme is magyar és lisz-lességcs kell hogy légyen,
A magyar társadalomi és a magyar élet felelős irányítói ozert, amit n keresztény kereskedelemnek nyújtottak! ellenszolgáltatást kér : a tisztes knl-márkodást Ha az uj magyar kereskedőréteg különb és becsű t élesebb lesz azoknál a nem kívánatos elemeknél, akiknek a helyére került, akkor, de c.snk , \'akkor mondhatjuk el teljes meg* nyugvásáéi, hogy érdemes volt álállitani a kereskedelmet.
(8-0-)
ZAL\'Al KÖBLÖN V>
i04!V március
Magyar hősök
Fái»dhtt»tl«n íállii]kozó#a«ll»m*
v»\\ ft> b6torflri>;/iTíi 1 * \'órdsmelte ki elöljárói As bajtársai elismerését Slancz József zásíiós a Don mentén vivőit. harcokban.
194Sl> december 7-én önként ie-lontktörtt az otfjik romboló vállolW zásban való rész vétel iy> s feladatét példoéon oldotta meg. Osztagával meglepte két kin éri négy nagy uzovjet földerőd őrségót éa sikerült e hat erődöt teljesen mogsotumwi-tonie.
A honvédek e vállalkozásnak befejezése után visszavonulásra kaptok parancsot. A visszavonulást Stanca zászlós fedozto. Ennek ellátása közben saját olliatárózásábó! még egy vállalkozást hajtott végre s annak során felrobbantott egy kilenc lőréses nehéz fegyverekkel i* h)látott nagy földerődöt.
lágyam! tannl a pápa
A pápa tudvalevőleg kivétolou nyelvtolietbég és meglepő nyelvtudásúnak már több nemzetközi egyházi és világi ünnepség alkalmából tanu-ielét adta. lQSo-btín például a katolikus újságírók Hómában tartott nemzetközi kongiéstarusén. akkor még mint EugeJiío Pacolli pápai államtitkár üdvözölte a kongresz-azust.
A különböző nemzetiségit rendé-goloot saját onyanyervükőn üdvözölte és először olaszul, majd franciául, spanyolul, portugálul, angolul és németül, végül pedig latinul beszélt,
A soknyelrü szónoklat az egész világsajtó elismerését váltotta ki. A Szontaíya a hálioruokozta súlyai viszonyok ellenére is folytatja nyolv-tanutmányaíl ón a többi európai nyelveken is igyekszik elsajátítani.
\'Magyar nyelvismereteit is fejlesztette és a magyar zarándokúkat anyanyelvükön üdvözölte.
Egészségvédelmi eló adás Ktsksatzsán
Vasárnap délután zsúfolásig megtelt- az Olvasókör nagyterűre,\' ahol dr Krátky Istvánná polgármeslernc kiserctóhen .sokan jelentok meg az egészségvédelmi előadáson. Ott volt ac Olvasókör vezetősége, élén Anck György elnökkel, a tauilói kar Kovács\'Illés igazgatóval, dr, Szalió István városi orvos és ínég sokan.
P. Bánáti A. Gyula nléhaims köszöntötte a vendégeket és a közönségét. Utállo dr. Ujházy Sándor irt kir. liszliföorvds kii-.szöntólte Kiskanizsa népét \' és jelentésében megemlékezett a I\'udögümököi- Elleni Hét Fontosságáról. Az előadást dr. Csef-kó István, a lazsnaki szanatórium helyettes vezelőorvosu tartotta, aki szakszerűen ismertette a gyilkos kór elleni védekezést és annak eszközeit.
Dr. Krátky Istvánué zárószu-vaiban megköszönte ugy nz előadók, mint a közönség \'támogatását. Anek György pedig Kiskanizsa nevében mondott köszönetet * vendegeknek:
Örülünk, hogy\' Kiskanizsán ilyen nagy sikere volt a Titdő-gümokór Elleni Htt orvosi előadásának, -k—n-i-
iriiut, mait
Itgniftubb Albin venck. Véká»y ékszerész
Csáktornyaiak a zalai honvédsebeaültekórt
(Muraközi tudósítónktól) k «s*k-tornvai Bajtárni SzoljráUt hökml legutóbb ismét 284 Ifler bort, 10 rnd kalí.<«of, 100 drb. almás l«-uenyt, 2740 domb kekszot, 150 más ¦tttemenyt, 6Ü0 könyvöt éa folyóiratot, 40 imakönvvot, 200 tábori --liátéko-laegoi-
lopot, ÜUSO cigarettát, társasi kut ós !l swtubotot vittek Zuli
¦jert* «z ótt««i bónrédkórhdsban íekré sebesült honrídoknek. i »1)0-sült kés bajtársak között nagy erőmet k»lt»tf a Csáktornyának ajándéka. Csak i. Bélabotokat kéréseitek, mórt a lábadozó botogoknok erre nagy azükeégük van. Akinek\'van felesleges sétabotia küldju el a zalaegerszegi honvédkórházba.
Katolikus lelkész vezette rohamra a honvédeket,
akik visszafoglaltak a bolsevistáktól egy fontos községet
Torma Péter, keszthelyi származású cisztercita szerzetes, Iá-bori lelkész, elismerésre méltó hőstettet vitt véghez u keleti fronton. Az ellenséggel vívott larcok sorún egy magyar csa-Unk u parancsnoka eleseit. A főhadnagyi rangban szolgáló Torma Péter tábori lelkész állóit ekkor szilárd dlialnrozússd n magyftr csapat élőre és elsöprő erejű lendülettel vezette rohamra katonáit. A honvédeknek
sikerűit a bolsevistáktól egy fa lul visszafoglalni, amelynek fon tos szerepe volt hadászati szem pontból. A honvédek a falut mindaddig tartották, amig az erősítés megérkezelI, Az erősítésül odaérkezett német csapatok parancsnoka u helyszínen n II. osztályú viiskereszlk\'l tüntette ki a hós tábori lelkészt,
Düszkék vagyunk arra. hogy a hős szerzetes tábori lelkész zalai.
á sikkasztó kézbesítő nagy bevásarfáaor Itat eszközölt az eltnlajdonttott pennMj§
A csendőrség a házkutatás torán megtalálta és lefoglalta az összevásárolt dolgokat
Csáktornya, március 2 (Muraközi tudósítónktól) Jelentette a Zalaí Közlöny, hogy a mik-saván csendőrőrs bravúros nyomozással kiderítette a folaóinihályfalvni körjegyzőségben történt sikkasztó-\' sokat1 én annak tettesét, Kovaosios Ferenc körjegyzőségi kézboaitót elfogta. Kovaosics\' asota márn nagykanizsai ügyészség fogházában ul, ahol Iwszáliitás után kihallgatták
ós letartóztatták;
Mint a nyomozás további során kidoiült, Kovaosics rövid pár hót alatt nyakára hágott a sikkasztott pénz összegnek, Csáktornyán na-
gyobbarányu bevásárlásokat eszközölt, szerencsére a volt különböző áruk nagy részét lukasait a házkutatás során megtalálták a csendőrök. A megtalált áru értékű kb. tiOÜ port* góró lehető. Kzt az árumennyiséget, valamint a Kovacaicsnál talált készpénzt lefoglalták és letétbo helyezték\'. Minthogy a kézbesítőnek több havi fizetése is még bent van, a sikkasztott pénz teljea egészében megtérül. Maga Kovácsié* is ki-jolentotte, hogy a károsultaknak az utol ó fillérig visszafizet mindent, inert nem akarja, hogy mogtóvodose uiiatt más szenvedjen anyagi kárt.
Mi okozza és terjeszti a kiütéses tífuszt?
A háború kísérője a járvány. Megállapították, hogy a háborús veszteségek íeloiészcl & jáiványok okozzák. Oroszországban hatalmas kiütéses tífuszjárványok követik a háborút. A mult világháború után az oroszországi tífuszjárvány áldozatainak számat 16-?5 millióra l>o-csitllék.
A kiülésos tífusz alatt tulajdonképpen négy betogséget kell érteni. Az olsó, az euró|>ai, tötvok által terjeszteti u. n. »kla88sikua« kiüteseB tífusz; ennek onybébb változatánál patkányok tetvei torjosztik a kórokozó csirákat; az ÜJszakamorikában honos úgynevezett »szíklaláz«-*t egy bögölyféie caipése- vissi\' emborról-ernoerre, míg a Távolkeleten atkák
torjeaztilt a kiütéses tífusz negyedik változatát.
Hunok a négy botogaégnok számtalan változata van még. Kórokozóikul »riekottziák«-nak iiovozik. Kio-kettuekj a kiütéses tífusz-kutatás közbon hősi balált Italt orvosnak einlékozotéro. tizek a rickettziák O.OOOB milimótor iiagyságitak, vagy inkább kiesmyiiégüok, tehát tízszer kisobbek a hastífusz baktériumainál. Hosszú időig nem tudták a txjtegségek okát tolfedeani, mig végül is iiiogállapitotlák, hog^\' a rUUft-tetü terjoszti s ezek után sikorült megtalálni a tetvek t&tóben magát a korokozót is. A totüoaípós nyomán ¦,w, omber vérébe kor ül a haktúrium és kb. kétheti lappangás után je-
Március 2-in és }i-á»
VAR08I flOZGO ^
_ . és <szerdán
Sz\'enzúot68 film I FEHÉR ORGONÁK
Főszereplők ; Hana Holt, Slga Brtnkt Xannelor* Sohroth
Aktuális magyar híradó MlOaddsek keudvte ; ?6% $7 és 9 órakor.
ta.lkeznelt *l^é tüutlek. lUy9l fej- •« r*§tagfájdalm«V lépn*k Ul imigei láe kiséretóbfln. Rővfdeson a központi idegrendezer ütvaraj \\% i-flntlnkoznak n tüneleklis?. (szédülés heszédzaverok, bágyadteáfí-etb.), hi.\' rooi bét mulvn foltos kÜilóö knlo!-kozik ;i t«teg testén tt innen nyerte nevét a betegség.
Gyermekeknél és fiatal nem bereknél \'általában jóindulatú a betegség lefolyása, minél idősebb u beteg nnuál súlyosabb és iiggostyánoknii 70—800/0 a lialátozási arányszám, Természetesen vannak általános jel-legü járványok is mikor ál tálában könm-obb vagy súlyosabb a betotíaét? korra való tekintet nélkül. K
A kórokozó Rícdottzi-Prawazoki-nok a szaporodáshoz élő sojtokru yan szükségo, ha tehát ki akarják tenyésztőn! a kiütétsoa tífuHz kórokozóját íez pedig foltétlonül saüksé-gon a botegség loküzdéuéhez) a rickettziák szaporítását élŐ BZorvjtzet* ben koll végezni.
Azt gondolhatnánk, hogy nincs is szükség másra a kiütéses tífusz elleni küzdelemben, mint tisztaságra és a tetvek kiirtására.\' Vannak azon-hun alkalmak, mikor elkorülbetetlun nagyobb ombortőiiiúgek oltelveso-désó, azonkívül sokon \'kényszerülnek kiütéses tífusszal már fortőzött vidéken élni. Tartós védplmot csak a védőoltás udhat, azaz a védőoltás altul szorzott olloiiállóké[>osség, amit a tudomány immunitás néven ismer. , Számtalan oltóanyagot állítottak oló. A két loglu*tá«c«aeb oltéanvagot a lomborgi I iieliring-intézet1 készíti kiütéaes tífusszal fortőzött tetvek-bóléiból, illotvo niosterségoson fortőzött tyúktojásokból. A rickettziák a tetvek gyomrában és bóléiban gyorsan szaporodnak, őzért az oltóanyag olŐatlltáséyhoz oló.izöi! a totro-ket Hzaporitják, majd 14 napos korukban mostorségoson fertőzik okot kiütéses tífusszal. A kiütéses tifuitK nemcsak az emlwmól, hanem u le-tűnél is megbetegedést okoz, Bzét-roneoolja a gyomor és bóltwjUikot. A fortózós után körüll>olül egy héttel finom tűkkel kioperálják a totvek boloit és ezekből nvonk a kési oltóanyagot. Mielőtt forgalomba kerül az oltóanyag, tormészetesen gondosan megvizsgálják, hogj\' tiszta és hatékony-e.
Ig>\' sikeíült tudósok és orvosok éveken át tartó küzdelmes\'munkájának gátatvetni a legbörza!masabb emberpusztitó járvány elé.
Totálon S-S8.
Legszebbet:: legolcsóbban I
1043/ m&reluB 2
\'73 éveis-muraközi tanító
(Muraközi tudósítónktól) Muraköz és .Váán az egész ország -legidősebb és jcílontofí is szol-uálalbon álló tanítója Czínzck István vashegyi állami lgazgató-taiii\'ó, aki bar 73 éves, a lanilő-Iiiány minit n Vnshegyi 5 tanilós iskola mellett a 10 tancrős slritlövári elemi Iskola igazgatását is ellátja. Czinzek Istvánt most nevezte ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter a VII. fizetési osztályba igazgatóvá. A kinevezés osztatlan örömet kellolt Muraközben, meri az érdemes igazgató már a világháború előtt 30 évig\' tanított,. n jugoszláv időben nyugdíjba men», de most, a \'Visszatéréskor az elsők közölt volt, aki ónkéul jelentkezőit újból tanítani. A kinevezést tebát mindenképpen megérdemelte.
Levente hirek
230.000 adag vitaraintáp-szert osztanak szét n leventék köWt
A leventék OrH/.»nori Parancsnoka az Országon IfjuBáci Orvosi ISizotluág vóloinón.vozoao alupján in-tt\'zktHlott, hogy a lovonloinlózm(\';ny a loven(oifjuHfl(í (\'.-vitamin Hzük-aégloíét inegfololó módon biztufutmi. Km (lolKizbnn onkrozott not alakjában szintetikus utón öloéllitött CJ.-i jntamintikapnak a levontok. Egyó-\' roro, mint a Levonlo .\'Hírközpont jelenti, 128.000 ¦ lerontó j.kap vita -niintápjjzort 2 drb. 100--100 grammos dobozzal, ami kőt hónapi adagnak folel\'tnog. Egy-kiVdoboz egy hónapi adagot tartalmaz. Mimiim dobozba egy kia mércét holyo/.tek ol, amellyel az c-gy napi adagot - -három grammot a levente kimerheti magának: A lovohték díjtalanul kapják a vitamintípftzort. A jobb anyagi liülyzothon lévők ,1.50 pongőort vá-¦aérolhatják meg egy hónapi adagjukat: Ezek a leventék a levente parancsnokok utján azeroishiBtik bu vitamin tá[tszor szük«égletükol. Gondos kisérlotok éö mogfigvoléttok olóz-lek mog a Icrantovitamín tápszer ol-készltéséfc, A magyar ifjnsag egészségvédelme érdekélten igen nagy jelentőségű oz. a vitamin akníö, a melyet rövidoeeri ujabb vitamintáp-Bzor adagok kiosztásával fojlosztenek tovább.
°4
bundák :
HMGV 1
HSZTÉHBMi
EAItAI KÖZLÖNY
Ünnepélyes keretek között leplezték le a Kormányzó ür arcképét Keszthelyen
Ünnepélyes keretek között leplezték le tegnap Keszthelyen a városháza közgyűlési termében a Kormányzó Ur arcképét Az ünnepségen megjelent herceg Festetics Gyorgyne vitéz gróf leleki Béla főispán, valamint Keszthely és környékének vezető személyiségei. A díszközgyűlést Lang József községbiró nyitotta meg. majd Bartoss Jó-
zsef ve/.etőjegyző ismertette az arckép megfestésére vonatkozó halározntokít Ezután dr. Gárdonyi Lajos helyelles községbiró nagyhatású beszédben rajzóba még a\'Kormányzó Ur lelki arcképét és ismertette azt a nagyszerű munkát, amellyel Horthy Miklós országunkat felépítette. .
Hány embert gyilkolt meg négy év alatt a bolsevizmus?
A bolsevizmus csak\'négy esztendő nlfitt, nevezetesei] 1919— 192330 815.000 parasztot, 311 ezer szellemi foglalkozású egyént, 260 ezer katonát, 180 ezer munkást, 15.850 katonatisztet, 18 ezer\'tisztviselőt, 8800 orvosi. 6505 tanári gyilkolt mojj, mini az pontosan kitűnik magukbúi az orosz forr Ásókból eredő adatokból Semmi kélség abban, hogy a mai szovjet sem irgalmasabb ellenségeivel szem-Ihmi és nem retten vissza a kegyetlenkedésektől. Kiég rámutatni arra, hogy a Szovjetunió
nem volt hajlandó csatlakozni egyetlen nemzetközi megállapodáshoz sem, amely a hadviselés módjának szabályozásával foglalkozik.
A bolsevista atrocitásokra örök Tanúságot szolgáltatott a spanyol polgárháború \'is, ahol 20 ezer papot. 15 ezer apácát és 10 püspököt gyilkoltak meg a bolsevisták. Ezenkívül a spanyol püspökök által kiadóit statisztika szerint a bolsevizmus áldozata lett Spanyolországban 300.000-néI több katolikus hivő is.
Az angol titkos szolgálat felháborító bünlajstromából
A Socrot Servioe titkai
A „Vörös Kastély" VIfílstölésót követeli az angol munkáspárt
Londonban a minap nagy botrány kerekedett a Secret Servh-e-el kapesolalbán. A York-utcában, ahol legnagyobbrészt öreg nyugdijasok. vagy nyugalomra vágyó nyárspolgárok laknak, it levegőbe repült egy ház. A robbanás délután két óra (újban történt és csak négy áldozata Volt, Ezeket a kövek agyon-
verték. De aznap estefelé a közeli Sl. Ambrosius-kórházbn egymásután szállították az utca lakóit. Egyforma mérgezésük volt; valami porféle lepte be testüket és azonnal kiütéseket okozva, végül is rosszullétet okozóit. Ketten szivbénulásban meghaltak és most a sajtó egy része nagy hangon
követeli a titkos társaság végleges feloszlatását
annál is inkább, mert kiderült hogy. a York-utcai házban két elvetemült tag kövelU- el a robbantást, mert nem fizelték ki nekik valami\' merényi cl megszolgált vérdíjái. A robbanás több bordó finom arzénport
szórt szét és ez okozta a mérgezésekel. Az üggyel kapcsolatban érdemes rámulatni a-Serrel Service egynéhány legutóbbi • ténykedésére*, hogy ezt a sötét társaságot legjobban megvilágítsuk,
1940. áprilisában a Vaskaput akarta felrobbantani a Seoret Service,
Készülődését felfedezték és idejekorán elfogták a merénylőket. Az volt a tervük, hogy angol gyorsnaszádokkal és uszályokkal hatalmas mennyiségű robbanóanyagot visznek a ^Vaskapuhoz, olt aláaknázzák a szirteket, robbantanak ésiigy teszik lehetetlenné a dunai hajózást. 1911. februárjában a bolgár
bojanai vízvezeték ellen történt merénylet. A megindított nyomozás során rengeteg robbanóanyagot találtak és a szálak
a szófia) angol követséghez \' vezettek.
1941. márdtfsábnn az istan* buli Pera-szállodában felrobbant a volt szófiai angol kövei
Keresztény Temetkrzési Vállalat
" Cégi.
SÍPOS JÓZSEF
Fő-nt 12-, (az udvarban; Koidm
Üzlet telefon: 387.
Lakás telekit: 215.
utlbörőndje. Több halott és számos sebesült volt ennél a robbanásnál, amelynek nyomozása kiderítette, hogy n.követ szinte hivatásszerűen szállította diplomáciai csomagjaiban a legerősebb robbanószereket. További ilyen robbanó követi csomagokat a németek talállak belgrádi bevonulásuknál, de akad! ilyen nem is egv a zágrábi angol kövei lakásán is.
1942 februárjában Tangerben repüli levegőbe egy angol konzul csomagja. HL világosan megállapították, hogy n csomagban igen finom inüvfi, de óriási hatású pokolgépek voltak,
1910 november közönén Sdbrl pasa cgviptomi atmolcllenes miniszterelnök Kairóban egy lakoma közben holtan esélt ösz-sze. Hiába igyekeztek a britek ellusotn i a vizsgálat ered menyéi, kiderült, hogy a pasát gvorsanőIŐ méreggel tették; el a láb alól.
1912 februárjában Ankarában Papén német nagykövet ellen a szovjet GPU és az angol Secret Service közösen követtek el sikertelen merényletet. A cél világos ; meg akarlak rontani a némeb török viszonyt,
1912 májusában Heydríeh nemei protektor, ellen történt \'merénylet a volt\'Csehországban. Egy anool távfelderítő ejtőernyővel néhány gyilkost bocsátott le a. halyszlnen észre-vétlehOI.
Ezeket az embereket a csehek elrejtették. A merénylet sikerüli és minden kétséget kizáróan a Secret Service fegyvereit, bombáit és mérgeit sikerült megtalálni a helyszínen.
1912 augusztusában Gandhi letartóztatott magántitkára, Dósai hált metf .hirtelen angol fogságban. A Reuter Iroda akkor azt jelentette fiombavból. hogy a lilk.ár hirtelen fellépett sziv-gyengeségben« pusztult el. Viszont a tény az, hogy Désai makkegészséges, vakmerő és sok, az angolokra nem tartozó dolgot ismerő férfi volt, akit a Secret Service politikai okok-hói kellelt, hogy — elpusztítson.
Ez a kis csokor csak egy kis része annak n hfm lajstromnak, ami a titkos társaság rovására irható. Se szeri se száma azoknak a gyilkosságoknak, amelyeket a Service fejedelmek ós királyok elten elkövetett. -Most mintha az angol nép megelégelte volna ezt az erkölcstelen munkál. Az angol \'munkáspártban a szónokok azt követelik:
füstöljék kl a Vörös Kastélyt
ami nem más, \'mint a méregkeverés és. bombavetés nagymesterei nek maga a i skol áj n. A Vörös Kastélyt a Service két évszázaddal ezelőtt kapta és akikel a merénylők együttesébe uj tngokul felvettek, ólt tanulták meg,. hogyan kell elkövetni a merényleteket, hogy annak nyoma lehetőleg ne maradjon.
A York-utcai robbanás nyomán elomi erővel ."követelik Angliában a gyilkosok e szövetkezetének végleges felszámolásét. De erre nincs sok remény, mert az angol politikának ugylátszilt a >világhatalom*, fenntartása
ti
1Ö43, március 2
kibontakozó falu rossza rejlott. Indulat, bór és lendület kevorodott a
játokba. Kangyálica Józsof Georebo-gár Jóskája tőrolmótszett alakítást nyújtott.
Masznyák László primáaa őlotro-valóságot sugárzott. Újszerű volt a mókúzása, moly finomnak bizonyult. Sznlay Ottó méltó* társának bizonyult. Horváth József gazdája, Lan-dosz M,áriu Tarisznvásnőin, Horváth
Mária Sulyoknéja, liolí Margit Go-noaziiéja és Papp Lajos korcsmá-rosa pár szavas szoropükben is értékost nyújtottak,
A ron\'dozéat körültekintő gondos-
flággal ötvös László végezte. Még arról som foledkozott inog, hogy s szünetekben cigányzenét nallgnt-h ássunk,
Doesületeson játszottak. Eg vedül ii súgónak nom akadt sok dolgn. Az erkölcsi sikerhez méltán járult n szón anyagi orodmóny. A megjelenésben akadályozott 3P. Bánás A. Gyula ferences plébánost .Gózdán József holvottesitotto a" vendógok fogadásánál.
A kiskanizsai műkedvelők loliosit-
lllénye méltónak bizonyult a célhoz
— mohért rendezték.
Vandra Jent
Pénteken Hélntán eladás édesanyák és féleségek részére
mlalt. a tagoknak\'pedig a jó fizetés miatt van szükségük rá.
Ha a háború befejeződik, mindkét szerződő télnek kevés a reménye arra, hogy a bontf bavetésből valaha is pénzt szerezhessen ...
Akiskanizsai Falu Rossza Nagykanizsán
A kiskanizsai rk. egyházközség segétybizotfaágának műkedvelő gárdája "Tóth Ede*népszínművét tegnap este adta elő a Várom Bzínházban a kanizsai honvédok ilthonmara-dottainak folacgélyozéaéro.
Gongütés helyett fölhangzott a Magyar Hiszekegy, majd K. Nagy
László műsorismertetése kövotko-zett. ¦¦- A divatos tingli-tangli opo-rottek helyett örökéi\'tOkü darabbal kedveskedünk. Szivünk bolsÓ érzéseit hozzuk n közönség olé, hogy segíthessünk honvédőinken. Az eke mellől jövünk, a most éledő föld lo-holotét és Üzenetét hozzuk — mondotta.
Valóban a vadvirágon rét, a ka-kukfüvos kaszálók, a muskátlis nb-laku fehér házak bízó bitét hozták. Az összefogásnak, az egyohikaráanak követendő szép )>éldájává magaezto-ault teljesítményűk. Városunk közönsége megérezte ozt és dr. Krátky István kir. kormány főtanácsos, polgármesterrel nz ólén, zsu* \'ásig mog töltőtlo a azinbúzat. NeiiVb darabnak szolt ez, hanoin a nomoa célnak, melyet avatott szereplők tolmácsoltak.
Dorofodö haja niiikedvolók, kiknek homlokán nz élőt szántott ráncokat, kiket a munkában barnitott meg n nap, kiknek nyugodt [epésé-bon évtizedek tapasztalata rejtőzött, megható kedvességgel társult a fiatalok erőtől duzzadó\'.lelkesedéséhez, & könnyes kék szemű, mosolygó aieu lánvok Bzoropéhez.
Polai György Foledi bírója valóságos élmény. \'21 évvel ezelőtt játszotta utoljára ezt ;i szerepet a 42 éves, ma már deresedő hajú szo-rcplő. Szavának súlya, mozdulatának jolontóségo van*. Nyugalmával fékor. és egyben biztat. Adott esetben u valóságban is igy cselekedne, uhogy szerepéi játszotta.
iJÓhnánvos József Lajosa a féltékeny férj haragszom ráci szerepében mindvégig pompásnak bizonyult. Szabó Erzsi Bátky Tercsijébe nom is csoda, hogy olyan nagyon belo-szoi-otűtt. A fiatal asszonv nom ment a szomszédba szavakat kölcsönkérni, kifizette a férjél kotlvo szerint, Kiss Marinka Bonskája ábrándozó, do mely érzésű, aki csak a szívére hallgat. Utolsó jelonetojbon az ügyos ulakitás szélen skáláját játszotta ol.
Horczog József Göndör Sándorja osztálygőggol szübtott, rátarti legény, kinek a dereka nem hajlik meg csak a szép szóra. Nótái izosok, zamatosak. Ilyen »falurosszát« do sok kislány választana életo párjának.
KohofiKÓy Klárika Finum Kózsija i>ergó nyelvőrei, nemoson csongó hangjával nj\'iltszini Mpsokra ragadtatta a kfaonsogot/\'Ahogy perdült, ahogy csípőre rakta a kezét, azt látni* kellett. T(jz ós láng volt a szava.
Kunica Láazlónó szerepe fulán-kos nyelvével, szép hangiéval aratott értékos sikert.\' Varga íoronc Öreg gazdája hosszú pipájával a nyugalmat éa a bölcsességet képviselte. Snoff Antal eéondbiztosá magát a törvényt és a nyugalmat képviselte, aki iránt a bűnöző is bizalommal van. Kálovics György kantorja óvakodott a túlzásoktól ós ozz;\'l érdo-molto ki a topsokat.
Ipolyi Lajos Gonosszá jól megfigyelj gondosan felépített alakítás. Izmos tehetségű műkedvelő, aki nem egy mondatával nyíltszíni tapsokra ragadta » közönséget. Szoro-tiénok szün-toit is megjátszotta. Kálovics György Jóska bórosében ogy
Pontokon délután 6 órakor a fo-roneosok fohértermébon rendkívül fontos előadás lesz édesanyák és foleaégok részére, amit az Actio Cnthojica felkérésére Morandininó dr. Fodor Erzsébet orvosnő fog tartani. Az olőadás oly tennészotü,
hogy nz mindon édesanyát éa hitvest érdekli. Utána élménynek boillő filmet mutatnak be az örök város novozo(ősségeiről és egyéb érdokes-Ságokról;. Az olŐadásoií való minél nagyobb számú megjelenést kér a - plébános. \'
hírek
NAPHíRNI) :
Éjjeli gyógyszertári ügyelet: Ma a Fekete San gyógyszertár Fó-ut 6.
Kiskanizsán az ottani gyögyazor-t4r állandó ügyeletes. ssolgélatot tart.
N»pU\' > Március 1. Kedd. Itóm. kat Slanplfc p. - Protestáns Lu]za.
A GOZFORDÖ nyitva Tan reggel I órától oste 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden egész nap aéknek.) Telefon: WO.
A rendőrség felhívása
A régi, azaz 1948 február 28-a olőll kiadott fegyvertartási ongedé-Ivok kicserélése iránti kérolmokot az érdokoltok som szóval, som Írásban, n romlói-kapitányság közlésóig sonki lx> no adjon, oló no torjosszon, mórt ozzol CBak hiábavaló munkával tqr-lioli a hatóságot. A felhívás közléséig érdokoltok készítsék olŐ a rendeletbon olóirt okmányokkal fölszerelt kérelmüket.
- {Bírói hlr)
Az igazságügy ni in isz tor dr. Góvai Lajos csáktornyai kir. járásbirót saját kérelmére a telekkönyvi botét-Bzerkossté hirák létszámába áthelyezte,
- Igazsáorütivl kinevezések)
Az igazságűgyminiszter Baranyai Károly tihanyi, Ható János pacsai •\'¦s Tóth Sándor zalalövői lakos, volt honvédeket a II. osztálya altfsztok csoportjába idoiglono.-t minósógü le-liittózlató intézeti őrökké nevezte ki.
(NOvendékhanevetseny)
lesz holnap, szerdán délután öl órakor a zeneiskolában. Uolépódij ninca. (:)
- (Meeh»vó>
A Keresztény Jótékony Nőegylet 10l!l. évi március hó 6-án, szombaton délután 5 órai kezdottel záróráig farsangi mulatságot rendez
a Contrál tormoiben. Az ost jöve-dolmót a kanizsai badbavonultak eaalédtagiainak segélyozésóio fordítja. Helópódíj teajogg>-ol 1 pengő 50 fillér. Tokmteltel a nemes és hazafias célra, mindenkit szórótól te] elvár a itendozöaég. (:)
- (A biztosítási eszme * és nz Ifjuséar\')
cimmol kitünóon megírt könyvvel jelentkezik Haláeay tíozső, az or-szágszorto ismert szakíró, a Gnzdák lliztositó Szövet keze tének sajtófé-nöko. Halácav könyvóvol az ifjúságból fordul és vonzó, könnyed stílusban oltja bo az uj nemzedék lol-kóbo a biztositásí cszmo hatalmas jelentőségét, fontosságát ugy, hogy nzt az ifjúság no ceak megiBOierjn, do inog is kedvelje. (MV8)
- (.Erdély! kérdezek - Magyar fcérde*ek")
Ezen a óimon most hagyta ol a sajtót az Erdélyi Párt országos központjának 120 oldalas kiadványa, a moly az Erdélyi Párt kolozsvári tagozatában a magyar sorskérdések-ról elhangzott előadásokat tartalmazza. A Könyvhöz gróf Toloki Béla, az Erdélyi Párt országos olnöko irt bevezetőt. A könyv a kővetkező tanulmányokat tartalmazza: Üathu-roozky Gyula A inagyarwág liolyzole Európában; Laazló Dozsó Nomzcti társadalmunk erőviszonyai, Vonczel József A Hzókoly kérdés lényege, dr. Páll György A zsidókérdés Magyar-örszágon, Kovrig Bók A nzooiális kérdés, Goloi Józsof Magyar köz-müvolwlésiwlitika és notnzotnovolés. Ceekey István Alkotmányunk és a közösségi gondolat, stb.
A polgármsster a gazdakttzönséig érdskében
Hogv mit jelent a riiui körülmények között nagyobb mennyiségű votőmogliöz jutni, csak a gazdnkö-zönség tudja mogmondani, meg azok, akik egy mezőgazdasági bizottsági ölesen részt vesznek és végighallgatják a földművesek és
gazdák felszólalását. Dr, Krátky István polgármesternek sziv-ügyo volt h mai időkben a gazda, főlog a !kis-^oz(]atársada!omnak megfololó vetőmaggá!, vetŐburgortyával sth. való ollátáfla és ezzol
a termelés menetének zavartalan biztosítása,
a belső front megerősítése. Azért ismételten tárgyalásokba bocsátkozott illetékes helyen és felhívta a figyelmet a nagykanizsai és környéki gazdaközönség vetőimig igénylésének, illót ve szükségletoinok biztosítására-, egyVon megtette az intézkedéseket, hogy n szükséglet össze-írassék és illotékos holyro foltorjesz-tessék, Krátky polgári nos tor nagyszerű munkát végzett. Amit- sok más városnak, községi elöljáróságnak, sőt érdél;képvisdotnok a gazdaközönség-érdekéién nom sikerült, az sikerült a kisgazdatársadalom vitális érdekeit szivén viselő és a város közollátását páratlan körültekintés-Bel éa felelősségérzettel végző nol-gármosternek a városi gyümólcs-csomagolóval együtt olérnio. Mint ma értesítették a polgármesteri hivatalt, Nagykanizsa ós környókónok gazdái és földmüjosoi részére két vagon vetőburgonya, ogy vagon dug-(vető) hagyma, azonkivüt nagy mennyiségű lóheremag, lucornamog, tartó répamag, stb. érkezik már a legközelebb] napokban Nagykanizsára, amit az igénvlők között olcsó áron azonnal szót fognak osztani a városi gyömölcscsomagolóban a he-votendo földterület nagysága Bzorintí monnyiségben, ugy hogy mindon liojolontott igénylő ki losa olégítvo. Közöl 40.000 pengő a szorzott vetőmagok értéke.
A polgármester sikeres akciója érthetően\'nagy örömöt és bálát váltott, ki a kisgazdák kÖrél>en, mert a polgármester egyik legnagyobb
gondjukat vette lo vállukról és egyben biztositóltu a tnrmolés zavartalanságát éss volo a közellátás sima lefolyását. Olyan tények özek, amelyek mellott nom mellétünk ol szó nélkül, mert a IwlsŐ front céltudatos mogoiösitését és alátámaaztását jo-lonti.
Egyébként a polgármester intézkedett már aziránt ís, hogy Nagykanizsa közönségo 12 vagon tavaszi korai burgonyához jusson, ami a lakosság szükségletét őszig oz uj burgonyáig biztosítani fogja. A rendes nap! fejadag kiutalása is zavartalanul folyik, ezen a téron sincs semmi hiány.
Nagykanizsa közollátása jobb kozokbo van lotévo.
Megnyugtató oz a tudat a város közönségére nézve.
T5s megbecsülhetetlen érték a város lakossága és a kisgazdntársa-dnlom ellátása szempontjából az a munka, amit a városi gyümölcacso-magoló Sólyom Mihály vezetése nlatt most már harmadik esztendője Nagykanizsán kifojt.
log-
Március 4-töl 7-ig
Esemény a Várost Mozgóban. MAGYAR ŐSBEMUTATÓ.
ÉJFÉLI GYORS
fl magyar filmgyártás legizgalmasabb alkotása.
MLM 1ÍÓ2LÖNV
meghívó.
A Zalamegye! Gazdaság! Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
(érdekközösségben a Magyar Általános Hitelbankkal)
XE&Wlm évi rendes Mmm^yMIémét
1943. A«l mároíu. |,ó U-An déialfttt il órakor
saját helyiségében ,(Fő~ut I.) tartja meg, melyre a t. részvényeseket tiszteletfel meghívja __... •* \'WWWlt>g|
i ni », IQÍf^i f éÜ íe>!Bye1flblzo«8ág. clentéao az 1942. üzletévről, az 1942 év zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása, iránti hatáfozatlioza al és a felmen vény
A kdxayOlési tárgyai i
2. Az alapszabályok 21. §-a alapján az ügyvezető-igazgatói teendők ellátásával megbízott Igazgatósági tag 1942. és 1943. évi illetményének megállapítása.
3. A jelenlegi 300.000\'— pengőt kitevő részvénytőkének ujabb 6000 drb. 50\'— pengő n. é. bemutatóra szóló részvény kibocsátásával
Nagykanizsa, 1943
Jetyxet. Az alapszabályok 12. §-a szerint a közgytiléscn rtsit vehetnek é* szavazhatnak azok a részvényesek, akik legalább 5 nappal a közgyűlés megtartása előtt részvényt vagy lésavéiiyeket le nem .jatt szelvényekkel együtt az Intézel pénztáránál vagy a Magyar Általános Hitelbanknál, Budapesten letesznek. A leteti részvényekről kiállított elismervény igazolásul szolgál n közgyűlésen való részvételre.
600 000— pengőre való felemelése és ezzet kapcsolatban az alapszabályok 7. §-ának módosítása. •
Al alapszabályok 7. §-áttak szövege a következő lett: „A tártaiig részvénytőkéje (iOO.ODU-- pengő, mely 12.000 darab egyenkint 50-— pengő, névértékű, teljesen bcflzcult, bemutatóra\' szóló részvényre oszlik."
4. Az alapszabályok 19. §-a értelmében 3 igazgatósági tag választása 3 évre, valamint a 27, § alapján G felügyelőbizoitságl tag választása 1 évre, továbbá a 25. §. szerint a választmány tagtétszántának újbóli megállapítása és ennek következtében megtelelő számban választmányi tagok választása 2 évre,
5. Az alapszabályszerűen benyújtandó Indítványok tárgyalása, február 27.
Vagyon
MÉ RLE G-SZÁ M LA
Pénztárkészlet «....................
Olrószámlán fennálló követelések:
a Magyar Nemzett Banknál...........
a M. Tlr. Postatakarékpénztárnál........
Pénzintézeteknél és bankcégeknél fennálló
kövílclísek ....................
Értékpapírok;
államadósságok .................
tőzsdén Jegyzett értékpapírok ........
tőzsdén tiem |<gyzclt értékpapírok .....
Váltók:
Jelzáloggal biztosítva ..............
egyéb tárgyi fedezettel ..............
keaesseggel blttaittva ......... -
Adótok:
jelzáloggal biztosítva ...............
egyíblirgyl tedezcllel ...............
kezességgel biztosítva ...............
nyílt aiemélyl hitel ...............
egyéb fedezettel ..................
Állami könyvadósság..................
Átalakított törlesztései kölesönök .........
Ingatlanok;
Intézeti székház ...........• ......
kefegyári ingatlan ..................
Berendezés és (elszerelés ...............
Egyéb vagyontételek ..................
Beszedési váltó ellenszámla ............
Előre llzetett kamatok ......... r\'a*~
Óvadékok és kezességek ......... P w.fc
21,724 707
24.880 28.125 12.360
424 600 688677
255.802 117.200 185.600 21.800 60.082
45.840 76,780
Pengő | t ím.
22.432 38.401
85 S4S.6M 2.427 11444
1.748 04.144
2.548 I «
Itószvénytőke .......
TólKtailalék ..........
Tartalékalap............
lírlékklIIOnbozetl tartalék .
Nyugdíjalap ... ........
Beruházási hozzájárulás litlílek:
takarékbetét • ... ..
folyószámlabetétek .....
Hitelezők ... .... .....
Vlszontleszámllolt vallók .. fet nem veit osztalékok Függő adók és Illetékek ..
Beszedést váltók........
Bitire lelvelt kamatok.....
Egyéb tehertételek .....
Óvadékok és kezességek ... Nyereség:
mull évi áthozat ......
folyó évi llisla nyereség
300.000 103 048
20.000
1.070.820 844.387
8905
63.038
«e.aztB.éB
I II
EREDMÉNY-SZÁMLA
423.048 23 283
88.539\' 4.888
1,815188 427451 828.087 7.120 2Ü43 «4144 28 780
Kamatkiadások : Takarékbetét-kamat ... ...
Polyósiimlabelél-kamal ... vlszorrtkszámllásh kamat . rolyószárnlahllelezót kamal Tlszllflzetések éa nyugdijak Üzleti-ksl|aégek ... ... ...
Adók éa Illetékek ... ...
Leltárok:
Kölcsönt* ból TEBE
—BE^nyugdlJpénziarl \'honi\'jéiiiMi
mull fv\'l álhozat ... lolyó évi tiszta nyereség
tsisi
| l
28 407 18.801 28.781 11.281 88 6B 75 21 88.342 07
51.818 28.487 26816 88 65 14
1.143 2363 58 84
8.805 93.839 to 76 1 88.448 26
1 Il 253.SÍ7 38
;
Nyereség
Nyereségéi hozat ..............
Kamatbevételek:
Váltókarnál ...... ... ......
Folyószámlaadóskam\'at .........
t:r lek papi rknmat ............
Átalakított tórl. kölcsön kamat ...
Jutalék és egyéb Jövedelem ......
Ingat la njöved elem (bllo) .........
Korábban leirt Jövedelmekre befolyt
Nagykanizsa, 1942. december hó 31-én. Megvizsgálta és helyesnek találta
WS. \'marchia 2
. freljrtalás *k l oldalról)
szerint Palesztina élelmezést hylyzctc 1912 ótn feltűnően rosszabbodott. Az arnk ti legutóbbi hónapok óta 17 százalékkal enu\'lkiMllck. ÜgvanakkOjT az Aruk minősége lényegcsen rosszabbodott. A palesztinai lisztben 15 százalék árpa és 1? szazalék köles van. Búzalisztet csak orvosi.bizonyítványra szolgáltatnak ki.
18000 mérföld ut atán érkezeit pleexa Li$*iabonba egy portaitól őrhajó
Lisszabon, március 2 A Német Távirati Iroda értesülése szerint eg\\t» portugál őr-haló 18.000 mérföld tengeri ut után visszaérkezett a portugál fővárosba. A hadihajónak az Atlanti- és Indiai-óceánon ismételten alkalma volt megmenteni megtorpedózott angol hajók hajótöröttéit. A megmentettek között van a Moznmbiquc magasságában elsüllyesztett > Nova Skócia- nevű angol hajó legénységének 183 életben maradi tagja is.\'
S3S ul képuieetet válanttotfah metí TörSkorttáíban
Az isztanbuli lajpok első oldaton közlik a vasárnapi országgyűlési választások eredményeit. A 155 megválasztott képviselő kőzött 135 uj képviselő van. Az újonnan választott országgyűlés előreláthatólag március 7-én ül össze. Minthogy a lörök kormány maradása az országgyűlés bizalmától függ, valószínű, hogy a kormány a szokásoknak megfelelően az első ülésen benyújtja lemondását. Biztosra veszik azonban, hogy Szaracsoglu jelenlegi miniszterelnököt bízzák meg újra kor-mányalakilással, de számítanak arra is, hogy néhány tárca gazdát cseréi.
Ceendesóctáni harctér
Bern, március 2 (Bud. Tud.) Mac Arthur tábornok főhadiszállásáról jelentik, hogy az Ausztráliától északra- levő japán támaszpontokon nagyszabású katonai előkészületek folynak. A-.•szövetségesek légi ereje ennek\'követkcziéltcji támadásait ujabb területekre terjesztette ki és a támadások erejét fokozta.
Az ésxakafrikal harctér hírei
Zürich, március 2 (Bud. Tűd.) Eszakafrikai jelentés sierint a<8. brit hadsereg arcvonalán fokozódik a járőrtevékenység. A legutóbbi 12 , órában erósebbó vált a tüzérség és légierő tevékenysége is a Marcth-vonal vidéken.
Zürichi jelentés szerint a tuniszi harctőr északi részén Áruim tábornok páncélos csapatai folytatták támadásaikat és jelentékeny területnyereségro tettek szert. A német páncélos oszlop már 21 kilométerre ál--lott .Héjától, amikor egy brit páncélos kölelék ellentámadást kezdett. A harcok ezen a szakaszon hétfőn még teljes erővel folytak.
A középső szakaszon az amerikai ós brit csapatok folytatták óvatos elő nyomulásukat a németek által a múlt héten kiürített területen, azon az utóm amoly Sbeitlából Férimiáu át UaTwi (elé vasat.
Anyakönyvi hlrak
Nagykanizsán az elmúlt beton az alálilji anynkönyvi Imjogvzéíek történtek: Született 4 fiu Óh 4 leány: Bán fi Ferenc sörgyári munkás én Kroinor Annának rk. leánya, Toma-siefl Kazinor gyári munkás és Mód" licz Máriának rk. fia, Adlovite Fo-rono m. kir. városi számtiszt és Métái Máriának rk. fia, Németh György BzórszámroszelŐ munkás és Váradi Juliannánnk rk. leánva, Oo-dinft József MAV futó és ríálovits Máriának rk. fia, Qöntér Pál talpfa-faragó munkás ós Horváth Máriának rk. fia, Kólovica István föld-müvos éa Tiszai Juliannának rk. leánya. Házasságon kívül született 1 leány, halva születőit 1 fiu és 1 leány. — Házasságot kötöttek Öten: Vógí Árpád gazdatiszt és Szegő Olga izr., Szarka János földműves én Knausz Anna rk., Dani Ferenc be-tonmunkés és Flumbort Anna rk., Csert i István bádogos mester és Pu-lui Rozália rk., Nagy Jenő Zoltán in. kir ronelór és Vesztei\' Gizella rk.
Meghaltuk buszán: Özv. Bedór-nyák Istvánná Sznlay Katalin rk. 70 éves, Bzaluy Márton kovácsmester k. 7rí éves, Ö?.v. Poposnyák Józsofnó Mancsok Julianna rom. kat. 08 éves, Doutscb Simonná Singor Ito-zália izr. 57 óvos, Lórincz József rk. Ö bónapoü, özv. Sobmidt Zaig-mondnó [zr. 7(5 évoa, özv. Kobn Bimönnő izr, 7.1 óvos. Bognár Ist-vánné rk. 67 óvos, Nosztics Má-tyásné Lukra Angyal rk. 23 óvos, özv. Liehtsehoin Ifudolíné Loderer Matild izr. 6f> óvos. Tiszai Oyörgvnó rk. 66 óvos. Orsós Vendel rk. 12.hó-nnpos, Vinezo József napszámos rk. 48 óvos, Ilorczog Lőrinc áesmes-tor rk. 70 óvos, Billegő Julianna rk. 14 napos. Dara Józsof rk. 23 napos, Svólocz Hókusiié Ginter Katalin rk. 4U óvos, Fodorcsák Afargit rk. 29 napos, özv. Kincses GyÖrgyné baki Anna rk. 76 éves, özv.PauV Akosnó Novak Anna rk. 67 éves,
Sértőt a paraszt elnevezés ?
Az Akadémia nyelvművelő bizottságának legutóbbi illésén foglalkoztak az Országos Mezőgazdasági Kamarának azzal a beadván y.H-,11. anicl)ben a it kérdezi, melyik áz n helyes magyar szó a nyelv liflzln-sága szempontjából, amelyikkel helyettesíteni, ;-.."n teljesen kiküszöbölni lehetne a .paraszt* elnevezést, amely általában a magyar kisbirtokos osziályl Hldl. A k\'.i-;i;;i;al:;i/ u lain.s öbb javas al érkezeit, houy a közhasználatban levő .paraszt* szó helyett air.i alkalmasabb nevet hasz-r aljának a kisgazda fogalmának kifejezésére Kifejtettek, hogy a ,.paraszt\' szó szláv eredetű, a durvaságnak és a fnra-gallanságnak kifejezésére szolgál és mint Ilyen, nem alkalmas egy lársadalml osz-IjIv megjelölésére.
Ezzel kapcsolalbjn nsgv vlla indult meg. A bizottság Maraányi Zsolt, LoványJ Gyufa és mások hozzászólása után végül la megállapította, hogy a (elvetett kérdés Inkább társadalmi, mint nyelvészeti. Többször Is lemeiült már és annak Idején Rákosi Jcnó, Kenedi Qéza és több közírónk kelt a .pararzt" sző védelmére. Rámutatlak arra. akármennyire erőlködünk is, R történelmi becsű „paraszt" kifejezés helyeit jobbat, maüyarabbat nem lehet találni a föld népének megjelölésére.
Egyébként pedig, ha a .parasM\' szúnak van is bántó értelmezése, ma már olt rlunk, hogy nyelvünkben a .paraszt" :ó nem Bérlést és nem durvaságot jelent, hanem a földdel dolgozó milliók elnevezésérc szolgát, éppen ugy, mini a kereskedő, tisztviselő, vagy iparos k fejezés.
Nagyka 1(81 megyei város adóhlv-T\'a\'áÓl,
Az osztáty80rs|áték húzása
Az osztálysorsjáték mni húzásán a fébb nyereményeket a kövotkczó ezániok nyerték : \\>
70.000 pengét a 97.480.
20.000 pengőt a 33.948.
10.000 pengőt a 60.818.
5000 pengőt a 11.867, 16.012, 6Ö.fí03.
2000 pengőt a 31.619, 55.006, 79.068.
(FelttÔBSÔg nélkül.)
Tárgy: Az 1943. évi ált. keresetlidó és jövedelem- és vagyonadók Ive lé 1-raunkálitok meglndllása.
Hirdetmény.
Nigykariizta megyei várót adóhivatala közhírré teszi, hogy a m. kir. Pénzügyminiszter 160000/1940. VI. ss rendelelinsk 2. §. 8. bekezdésében foglaltak alapján az a haszonbérlő, aki földhaszonbérlete után az általános kereteitadó alól az állandó menleiséget 1943 évben Is Igénybe óhajtja venni, a naszonbíilelie vonitkozó s 1943. évi jinuár hó l-e elölt létrejött fráifaeU szerződését vagy szóbeli megállapodását 1943. március hó 10-1« okvttlenlll jelentse be a „EV.\'jctentŐ lap" nyomtatva*nyon a városi adóhlvatalhos, mert ennek etniu-idsii\'ífl cselén az állandó adómentessége^ bejelentéit követő évtől, azaz 1044 /vlöl lehel ciak mecállipitanl.
Az 1943. évi Jnnuár hó l-e ulán létrejött fráibell sieriödést vsgy haszonbérleti szóbeli meaállapodátt snnak lítrejöiiélől számított 30 napon belül kell bejelenteni.
Bejelentésnek a következő adstokat kell
FEKETE LÉGOLTALMI PAPÍR
és mindennemű papíráru
MUSTOS FERENC
papim agy kereskedésé ben Erzsébet-tér 4. ,\'„ Telefon 305.
Hofherr-Schrantz gépek, tilásitú petroleum
UNGRFf-rjLI.M VNN \\<W,F,K
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
8h«ll KázfAz6k átvehetfik. Golyóiosapágyak ¦ lo<.» «.a>««.iMtt ,,„,..i»ij,. ,«,, I karbntók.
nOBUAlffil fiYI villamos Aram
UKHWHWULUII \'SZOLGÁLI ATÓ RT
Aramízémlák fizetése, reklimáolók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kórdósben délelőtt 8-tól délutAn 16 óráig. Csengery-ut 51, telefon 294.
tárta Imsznlok :
a) a haszonbérlő nevál, foglalkoziiál és illandó lakhelyet,
b) az ugyanabban a kOzsijben blitlt földrész lelek felsorolását datóea helyrajzi-iilm sieilnt snnak meg Jelölésé vei, hogy a löldiénleinek ki a tényleges bl tokosa, hol van a Iskáia és a hatzonbérlct mily Idő-isrialomra azól.
A fent hlvaikozott rendelt! 2. S-inak 1. bekfzdése szerint az általános keresetlidó ától azok a lulnyomérésit m«s6gaidasá«-gal foglalkoió földhaszonbérlők állandó adómentesek, akik egy község határában saját szükségleteik kielégítésére ciak annyi földet bérelnek, amennyi földnek összes kalandéit tlaxta jövedelme lagfaljebb 23 P-t (2155 aranykoronát) tesa kl.
Nagykanizsa, 1943. február 27. m Városi Adóhivatal.
ALUS
KlfatdUányt, kl kerékpározni tud, lel vu sz a lap kiadóhivatala.
Kifutót felveizek. Karptil7HorThy Mlk-lós-ut 3. M
Butormunkán Önállóan dolgozó asztalos-segédet magas llzettssel felsasat .Csizmadia János asztalosmtsUr Kiskanizsa, Bába-u. 5. 177
Klfute- éti kéaclUAssyl (elvesz Rolli Laura, Bazár udvar. C4I
Őskeresztény 30 éves kereakedősegéd, kl a kereskedelem mlndsn égábin nagy gyakorlattal blr, Alláaü karait. Címeket a kiadóhivatalba kérem leadni. SI9
FOkA mlndenestazonnal felvesz Brandi, Deak-lér 2 m
KlffutélatAnyt luonnal felvesz Hoffmann Aimy kalapszalon, 657
ADAS-VÉTEL
Jókaibio levo u.tlputu rásllt)! veszek. Cinichet a kicdóba kérem.
LAKÁS, ÜZLETHELYÍSLű
Egy bútorozatlan szobái sürgősen k«r«-Mk. Cim: Juhászné, Msgysru. 32. 615
HAZ ÉS INGATLAN
Keresek a város bcllenflletén kertészeire alkalmas kariét hossza bérletre. Kása virágüzlet. Horthy M.-uí 2. sr. 6S2
Balaton fenyvesen szép villatelek Manual öttadó. Horlhy M.-uli tiallkbódé. 656
KÜLÖNFÉLE
Harctérről visszatett sebesült katona Jura" gyártmányu aranyplaké karkötő óráját tttwasatalfa. Kéri a becsületei megtalálóját, miután az kedvei emléktár-fíyn volt, hogy Illő (utalom ellenében adja le a kiadóhivatalban. 653
Pk. 7500/1942. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Saller litván nagykantzaal dgyvéd által képviselt Vojkovfca Antal nagyka-zssl lakos Javára 500 P tőke és több követelés járulékai erejéig a nagykanizsai kir. járásbíróság 1942 évi 7500 sí. végzésével elrendejl kielégítési vénrehajtáa! folyláu végrehajtása szenvedőtől 1942. tvl december hó 29 én lefoglalt 5096 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanlatal kir. lá-risblróBÍg lenti számú végzésével sz árverés elrendeltetvén, amink vtgr. szanv. lakásán, Felsőrajkon és Pöltétén leendő megtartására határidóul 1943. évi mérc. hó 6. napjának délután 3 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lelógtaIt bútorok, hintó, szarvaimirbák stb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Igöiönek késipsni\' fizetés mellett, esetleg becslron alul !f, cl fogom adnf,
Nagykanizsa, 1943. évi tebiuar hó 3 In.
Elek László
kir, bti. vtg.rttii]ii
ZALMI KÖZLÖHV
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Kízaazsaságla.T. NsaykaaliM*\'. foliílóa kiadó; Zalai Király. Nyomatott < s »KIZBUáuá|l «. T. Nagykanlisa\'*
aytHSáJábw kaiykaalziáa. lilyüiMüáijt Ulal i Zalai Kárts>J
évi., 60. 91, ¦ Nagykanizsa, IÖ43. .március 3.. szerda
Ara 12 fillér.
g»*rk«ötíké« te kiadóhivatal! í\'őut !>. oka. tteerkesatóségiés kiadóhivatal. Meli» 78, m Mí\'Klöloüik Jijlinfoa tielltöxjiap délután.
i"elelös szerkesztő : Barbarita Lajos
\'Mörizoiéel aia : egy hónapaa *
<negy«lóvre 0 paingó SO Műér. i Ki:yo.-i tuam: hétköxQap<iX iiii.,\'Homl)tikui 3
Hz iíiü iriBUir. a wbiiöő iiirt...
Irta \'¦ Kutuuiuii Ferenc
A pongővol ugy vagyunk, mint ii holtakkal ; csak jót, vagy semmit róluk. Háborúban nehéz a pánzrél jót mondani, do »sommit« som mondani — bün. A i>énz kórul különösön a jolonlogi i-ondkivffli erőfeszítések időjén oly sok téves olmólot koring a _ közvéleményben, annyi balbit ón kiaórtot ostromolja n póna alánjait képező bizalmát, hogy ozokkol bzombosnállní, a pengő t-ocsülolét megvédeni egyenesen hazafias kötoloaség.
A pénz sorsa a harctéri helyzet mollolt, ö háborús tömegek legélénkebben vitatott problémája, óit-, hotó tehát, hogy a mindennapi élőt legkülönbözőbb területein állandóan íol-fol hangzik a btereotlp kérdés: Mi leaz a pénzzel? Különösön sok szó eflott mostanában orról a témáról azzal kapcsolatban, hogy a jegr-kibocsátó bank elnöki székélien változás történt.
A Magyar Nemzeti Bank a valutapolitika legtöbb irányitója, a pénz értékállandóságénak\' hivatott oit?, annak mindenkori olnökébon tehát lóffgal h\'itia a közvélemény a pénzrédolom szilárd biztosítékát,
Változások ebivon á poxicíóban még normális viszonyok között is különböző\'találgatásokra aktnak alkalmat, nincs semmi csodálkozni való toliát azon, hogy a mostani olnökcsorét a nagyközönség ogy ré-togo bizonyos iuogossóggct fogadta, a rosszhiszemű öleinek pedig tendenciózus hireazfolésokro és beálli-tásókra használták azt fol.
A pénzügyi kérdésoklwn járatlan a az olsó vifágháhoru fájdalmas tapasztalatainak hatása alatt álló köz-vélomény könnyen bitolt ad özeknek a koholmányoknak s ezzel önkéntelenül is hozzájárul ennek a pengő-(•cstisnok a torjosztésóhoz.
Elég, ha valaki meggondolatlanul, hiteles forrásra való hivatkozás nélkül, vagy pusztán nyugtalan idogrondszorónok bofoges kisugárzása róvőn kiojti valahol ozt a szót, hogy: lebélyegzés, a kishitű ólomok közölt ÚanS »számvon jár« oz a halhit b valóságos pánikot idó olÓ a bank jogy tulajdonosok között. Az ilyén\' rémhirtorjosztébsol kapcsolatban kölolosségo a pénzintézeti élet mindon nnmkásánuV a legnagyobb oréllyel ős lolkiismorettol a \'fel világosit ás cbzközölt igónvlw vonni s a nagyközönséget a kishitűség ős aggódna \'polipkanálból kiragadni.
Újból tóboT rá Itoll\' mutatnunk arra, hogy- mindon oílolikoző látszattal szembeiva mostani világháború valutapolitikája más, mint az olaó viláttháboúi idején. \' " \' / ; PenzlobélvogzoarŐl, a bototok igenybovóteléről szó sem\'lobot. Inflációra sem fog sor kerülni, mert a pénzügyi, kormányzat olyan in-fb\'iuuonfumokkái rondolkozlk, amo-y\'ok a pónzhigitáa régi katasztrófájától Mindon körühnonyek között Meg tudják menteni az országot. A fokozódó hadikiadások iqloniókony részét az adóbevételek fokozásával sikerül biztosítani, a többit rövid lejáratú kincstári bítolokkol teromt-j
¦\'¦Mtesmwmtt siovjet támadások m keleti arcvonal minden pontján
A Donac»raadsne*ben a bolsevisták ujabb tartalékokat vetettek harcba
Berlin sztrNt rffvféesen nagyszabású hadműveletek varhatók Tunéziában
A német Távirati Iroda iolontí, hogy a mosszo Oyomjanszklól ko-lotro kiugró arcvonal végének torv-acorü kiüritósóvol ogvolóro .végol ér-tok a több, mint 14 hónapja tartó harci cselekmények. 1012 január 8-a és május 1,-0 közölt ozon a vidéken a legsúlyosabb téli harcokban védokozott ogy\' német harci, csoport. Ezt a caopo\'rtot, miután minden| összeköttetésétől elvágták, mint ostromlott vár tódéit, kizárólag légi uton lőhetett ellátni. A logorösobb ellenséges támadások ellen folytatott vóookezéabon harcolták itt kiváló vitézséggel n német hadosztályok. A miilt évi tői vége ÓU támadó had-
műveletekkel fokozatosan ismét bolyrcállitották az összeköttetést ez-zol aa orőcpoporttal. Nagyobb szovjet csapatok ismételten, de hiába kisérolték meg orós támadásokban elvágni az arcvonal véghez vezető földnyelvet. A bolsevisták őzökben a támadásokban igen súlyos voszto-oégokot szenvodtok. Ezen a szaka-szón 1912 január 8-a óta a német ősapátok 80.610 foglyot ojtottok, 2202 páncélost, 617 külonfélo löveget, továbbá 4886 gránátvetőt ós géppuskát zsákmányoltak.vagy semmisítettek inog. Ezenkívül a hadsereg csapatai 125 ropülőgépot lotóttok vngy zsákmányoltak.
Zürichi Jelentés a keleti arcvonalról
(Pest) Zürichi jolcntéa szerint a I>onec;mndenro nyugati részén\' tovább tart a nagy páncélos csata és a kezdeményezés változatlanul a németek közében van. A szovjet hadvezetőség a legutóbbi 21 órában uj tartalékokat voteti harcba, do a német páncélos ősapátok az ellenség súlyos vesztesége niellott visszaver-, ték" az egyes szakaszokon megkísérelt szovjot támadásokat.
Erőseim szovjet támadásokat jo-lontőnek a Rosztovtól nyugatra lévő szakaszon, különösen a Miusz-folyó vidékén, ahol a védőiem már több,
mint egy hoto szívósan.lielytáll oz ismétől! szovjot támadásokkal szom-bon. ¦ í
Kurgan körül íb megtört a 6zot-jot támadáa.
A Charkov—Kurszk—Orol-vonaltól nyugatra szintén ujabb támadásokkal kísérleteznek a szovjet csapatok. A harcok súlypontja itt Zimica-ka körül van, ahol hétfő röggel óta olkcsorodolt harcok folynak.
Az északi szakaszon Timosenko ujabb támadásai megtörtök a német védőimi állásokon.\'
A Nemzetközi Tájékoxtaté Irosa jelentése a keleti arcvonal helyzetérő!
tíerlin,- március 8 A keleti arcvonalon folvó harcok-iól a Nemzetközi Tájékoztató Iroda a kövotkozökot jolenti:
A Kaukázus nyugati részétől egészen a Ladoga-tóig oz egész koíoti arcvonalon, hétfőn fagypont körüli hóméi-BÓklot uralkodóit! í fel vönként jelentékenyen a fagypont fofott volt a hőmárséklot és ennek következtében tÖbb szakaszon orós olvadás állott bo.
A német csapatok Orol és Kurszk között két szovjot előretörés visszaverése után a jobb szárnyon ollon-támadásba .lendültek ós a zuhanó bombázók hatásos támogatásával jo-lontékony torülotot hódítottak ol az rtltonségtól. A szovjot csaj>afok által makacsul védőtt egyik helységet, a melyet támaszpontnak ópiíotlok ki, a nemet csapatok rohammal olfog-lalták. A páncélosokkal támogatott i\'bolaovisln ollontAmadásokftt vissza-vorték és a támadás lendületében ogy nagyobb holybógot is elfoglaltak. Az ollonség tobo/monteaitó tá-.módosa már az arcvonal előtt Össze-, omlott.
A németek bekerítettek egy neovjet hŐtátptn zászlóaljat, a mtíy a német állásokat meg akarta keríÜm. A liolsoviatékát, néhány. hadifogoly kivétolévol, toljeson mogsemmisitof-ték. \' \'
Hzuhinicsitól délnyugatra, továbbá Volikijo Lukinál is folytatta az ollonség néhány nap óta tartó támadásait. Ezek a páncélosokkal támogatott támadások is negatív eredménnyel végződtok.
Az egyik szovjet lóvé&zozredet, amely megkísérelte, hogy egy erdörészbe. befészkelje magát, a németek bekerítették és megsemmisítették. Az ozrod voszteségo több mint 700 halott, 82 gránátvető, logaláhh 260 géppuska és 70 páncéltörő puska.
A bolsevisták a kolotí arcvonal déli szakaszán elszenvedett súlyos vereségükről akarják elterolni a figyelmet — jegyzi meg a NTI éa őzért most az lunon-tó vidékén
jük elő. A pénzügyi egyensúly tollát -biztosítva van. Sommi okunk sincs az aggodalomra. A pongó irányításai vétlolmo a magyar pénzügyi l>olitika ogyik kardinális titolo. A
bank veaotésében csak személyi tallózás állott bo, a valutapolitika nom változott, mintahogy nom ifi változhat: ha ol is mént az Elnök — a Pongő az biztOMü uiarod.
Jelentenek eredményt, ahol állítólag rohammal olfoglalták Oyemjanszk orődjót. A valóság 03, hogy a musz-szire olőrougró támaszpont az ollon-pég már 16 hónapja rengeteg em-boráldozatába korült éa itt valóban szovjot hadseregok véreztek\' el, A német hadvezetés taktikai okokból már régobbon arcvonal-röviditéot rondolt ol még a sárOB időszak bo-kövotkozéso olott. Ezt a liadmozdu-latot a tjolsoviaták mostanáig észre som voltok.
Mialatt a német biztosító csapatok ix ellemégnek súlyos vcbeI(légeket okorva, vliszaverték a szovjet csapat \'k elórttóré-selt, a néqelek minden (egyvett in ax aLésx Imdi i-i\',.-.i magukkal vlve a hadl-I hlotflágu berendezésekéi cipiiS7iltnlt*k. A mnciHrna terilleian lalalható kevéa ál* járót annyira clakriái(t<>|iák, hí>uv a bo!-•evlslák a kiürltelt erödbs v.ii- gyón benyomulással súlyos vesziesrget aienved-tek lí/t az eseményt {gyekéinek moat Kyóietemmé felfújni — állapítja meg a NTI.
A tóbbl arcvonalnak isi ról nem érkt telt jelenlét emlltésreméttft harcokról. A iióu\'oi légierő lolytatla timadáialt a Mur-man>vaiul ellen ea kát pályaudvaron két tehervonatot pusztított el.
Kraiinodarlól északnyugatra a német ra.-Ütfik bombái egy repfóléren 8 gépel pustliloltak el és tObb más repülőgép megrongálódott, A bolsevlsftk léfi tevékenysége caekély roll 3 szovjet repUÖ-gépet a német vadászok, egyet pedig a légvédelmi tllzénég lóit le.
Énxahafrlkal hadszíntér
Berlin, mlrctua 3 (Huil. Tud) Az úlaaz áa nAuiut caa-patok az észnkiun^zlal írontoa ujabb oredméiiyeket órtek el- A httvea oaó-zéaek a hídmtlvnlntukat gátolták. It-r-lla szerint mind jobb-tn előiórtte kerülnek n tunéziai front oseméDyet aa rövid ldón bolül aagyobbezabáau hadműveletek várhatók.
Nyitflaleurópai hadsxlntér
Zürichből Jelentik, bogy kedden ké-bó esto rendkívül havea tUz.araógi párba] folyt -< csatorna kit partja között. Sloszttr a Dover kör(11 felállított mcaz-fliehnrdó brit Agyuk éa az ott olrkAló hsdlliüjók (Menet ttlzsltek a szümboD lóvő parira. Pár percool V.6&6bh megszólaltak a nemot nobóz ai»y >¦ Ca\'aTs vfdaken A tilzéraégt párba] mintegy mAffól óra boairzat tartolt A nórnet ónyuk elsősorban Dovert vettók célba.
Knox axerint Japán nem méltó arra, hogy hajóhada tényen
Knox, az Bgyeault Államok teDtieró-Bzetl mtntwtero a St\'-Í • n I In dn Jelon-tése szerint a Rr.enátusbnn k)]elfDtetle, hogy a háború bafefezése e\'Őtt az egész Japaa flottát teljesea meR kell nemmt-itkciil A Japán Holta slpusztltáia után az RgyesUlt Államoknak gODdJuk leaz arra — mondotta\'Knox —, hogy Ja-páanak aoba többé ne lobvason máalk hajóhada. Japán magmulalta: nem méltó arra, hogy bajéitndn legyen — fejezte be axavalt Knox amerikai t«n-gerászotl üilnlazlor.
Zai;ai kozlónV
\'1041 március :Í
A hadirokkant tisztek ?8 tiszthelyettesek megtarthat* ják rangjukat és megfelelő1 katonai b«oiztást kaphatnak
A honvédelmi minintcr a kö" vetkeiŐ rendeletet trdta ki:
A folyó hi\'Ljoruban hadirokkanttá vált és a jövőben ossá váló hivatásos tisztekről, tisztviselőkről ós tiszthelyettesekről\' érdemeiket és áidoialukat megillető módon fogok gondoskodni. Elrendelem ezért az alábbiakat: minden hadirokkant hivatásos tisit, tisitviselő ós tiszthelyettes rokkantsága fokára való tekintet nélkül megmarad abban ai dllományesoport-bau, a>onfelül pedig abban a tiszti, illetve tisztviselői rangban, amelyben a rokkantsagot okoiö sebesülés alkalmával volt.
A hadirokkant hivatásos tinte-ket, tisztviselőket és tiszthelyetteseket rokkantságuk fokának figyelembevételével a honvédségben jelenleg is rendszeresített helyekre osztom bc. Tekintettel arra, hogy a korsserü háború a hareos állományt rendkívül sokrétűvé tette, a legtöbb hadirokkant megtalálhatja ai egészségi állapotának megfelelő ciepatbcosrtást is.
A hadítapasit^lattat biró élharcos szelleméről „.ár biionyságot tett hadirokkant liivalásos tisatc-ket és tiszthelyetteseket a szükséges kellő átképzés után minél nagyobb siámhan meg akarom tartani a csapatkiképiés résiére. Irodai beosztásba véglegesen esak olyanok kerülnek, akik semminemű csapatszolgálatra nem alkalmasak.
Minden hadirokkanttá vált hivatásos tísit, tisitviseiő éstísithe-lyettes, ha a felütviiigálat megél -lapította a rokkantságát, kérvényét terjesite fel horiám és abban jelölje meg: akar-e megmaradni jelenlegi állománycsoportja munkakörében, beosstásában. ha igen, alkalmainak tartja-e magát a szolgálat további ellátására.
Fehér orgonák
A wmaallkus, sokat sejtető címnek niim v- lauii «otc kőin -van rt darab tartat:"\', hoz Kél ba-Unyngyár megvakaró-U AZ ¦ lí> IK i i.O Mink 1III AJ Dl Q U <f i\\l,
ni\'-iMi"" segítségével torié* harisnya-kai lehet gyártani. Megvásárollak a találmányt, hogy azt soha kl ne bnsz nálják, mart ez a gyártja szempontjából káaz öngyilkosság. Idővel az egyik gyár űlérn a tulajáonos fia a iníi-in-nak az élére a tulajdonos fiatal öz-vogye kerOI. A fiatal főnök kl akar]n aknázni a találmányt, meg is lama ko dlk a konaurrena gyár tulajdonosi, fjeivel A meginduló kalandból mégNura lesz BPiMini. mert a tulajdonosnő lsn>a a maga száméra kaparlotja meg a tintái főnököt.
A rendezés claőrendll. Láttunk olyan képeket a darab olajon, ami a mozi-feivótniak kosöll la ritkaság.
A Vároal Mozgó mtlrforán szerepel a Fehór Oruonákknl uuyldöben a MÁV kuliurlllmjo a szereitalva-dódal vasútvonal ópltéaéről. Feltárul . kliKHt\'s T\'.ttliiy sok termeszül! h\'i\'ii^ü", maJ1 Hsglndul a giaészi munka az elemek (u n természeti Dlbtzségok ellen Oittm ii\'/.nl a jól végzőit magyar munkát, mely az 61nlak&rA*UQknak, JOvőbu vetett hitünknek nz épooza. A bécsi dön-tóa kópsorozatH után, vitéz. Horthy István, az akkori MÁV elntk Irányítja a munkákat, mely a visszatért erdélyi részeket ürökro hoz-zink knpesolja. A nemzőt óleteben lüktető ütőér egy va-autvonal, moly gazdasági fellendülést, egyéni Örömet Se boldogságot lukaszt milliók életében, (v!)
drót Teleki főispán nagy történelmi beszéde a MÉP lövői és novai értekezletén
A Magyar Tílef Pártja zalamegyeí szervezete Zalalörőu óa Nővén nagy érdoklÓdés mellett lezajlott választmányi értokozlotot tartott. Az érto-kezleton számos fölszólalás hangzott el.
Vitéz gróf Toleki Béla főispán nagyhatású bőszedében részletes tájékoztatót adott az általános külpolitikai holyzetről. Belpolitikai téren a költségvetés adatainak ismertetésével mutatott rá arra, hogy a szociális jolontóségü beruházásokra olyan összegek vannak beállítva, amilyenek még aohasom szerepeltek az állami költségvetésekben. Mogvi-légitotta & Zalavártnogyoi Közjóléti Bzövotkozet müködéeót, amely nagy szolgálatokat tesz a kisemberek erdekében. A szövetkezőt kétmillió pengős költségvetéssel dolgozik az idén.
Az igazi faJYÓdolmi politika nz, hogy ki-ki szorgalmasabb logyon u zsidónál, mutassa, meg az ólotlohotő-tégro való érdemességét, ébredjen fol a magyar népben a íiíjfenntur-
tás ösztöno, hogy ulároknyi népünknek inogsoknsodását ofómozditsa, mort máskülönben elnyel bennünket a Szaporább szláv tongor. Sir az orn-bor lelko, amikor olyan zalai közsó-gokon megy ét, amolyokbon alig látni gvoroket. A gyermekáldás — Isten-áldás és öttől a boldogságtól no zárjuk ol családunk életét, amely részletéiben a nemzőt élete — mondotta a főispán.
Maid ozok után ismertette a .híresek-félő beszolgál tatás i rendszert, amolynok előnye, hogy jutalmnzza 8 tőobot tormolŐ. szorgalmasabb, hozzáértőbb családokat, a föld minőségét és az osotlogos elomi kórokat is. Bofojozósül folomlitotto a főispán, hogy panaszok érkeztek nosza, amolyok szerint Zalában mindig hozzájutnak ogyea zsidók Bertósvásárlási éa vágóéi öngólé Ivókhoz. Mór kiadta a rendel kőzést, — mondotta — hogy többé a megyében ilyen oló no forduljon, mort u legszigorúbban megbüntetik azt is, aki az ongodélyt adja és azt is, »ki knpja,
Pénteken délután előadás édesanyái éi feleségek részére
Pénteken délután ö órakor a ferencesek fehér termőben rondkivül fontos előadás lesz édesanyák és feleségek részérő, amit az -Actio Catholicft folkéréséro Morandininé dr. Fodor Erzsébet orvosnő fog tartani. Aa \'elóadaa oly termóssetü,
********** ^ww^^^W\'wW
hogy az minden édesanyát és hitvest érdekli. Utána élménynek beillő filmet mutatnak bo az örök vároa nevezetességeiről és egyéb órdokos-ségekrőt Az előadáson való minél nagyobb szánni megjelenést kór a — plébános.
Rendőrhatósági felügyelet alá helyezések
A nagykanizsai rendőrkapitányság Sternbcrg Aranka pötrétei ¦lületésü, 45 éves nagykaniuai lakost, mert lugkfvel lanekcres-kealéit folytatott, továbbá Hegedül Ilona 37 éves, kesithelyi 11Q-letésü, nagykaniisai cselédet asérti mert a kocsmákban töltötte el idejét. Károlyi Margit somogy-
uentmikléjí síületésü, 31 évei nagykaniisai bejárónőt, aiért, mert állandó munkával nem birt és végül Faragó Zsigmond kavicsbánya tulajdonost, aiért, mert a kőirendre, kőzbittonságra ei más érdekekre veszélyes: rendőrhatósági felügyelet afá helyeite.
Hlyen báborns pótanyagok helyettesítik a be nem szerezbeté sleimeket és fOszerekel?
A közellátási mmisztérium hiva-talOfl lapjában érdokca közlomény jelent meg a Magyarországon tof-molt és kitűnően bevált- náboriiB élolmiszor pótanyagokról. Elöljáróban rámulat a közlomény nrra, hogy hazánkban az oddíg forgalomba hozott élolmiszor pótanyagok tái)érték tokintotéLon nem kifogasol hatok, kivevő néhány sütőport vagy fűszerfélét, molytóf nom is\' várunk tá|>értó-kot. Egyik loglényogosobb pótanyagunk a margarin, ainoly tiszta növényi olajhói készült. Konyliatocli-nikai fetliasználásnál a margarint nom szabad magas hőfokra hevíteni és igv nem piríthatunk ltoimo lisztet, íingvmát, mert égési termékéi koüeinotlcn szagot árasztanak. A margarin nzért is értékos, mert a. szervezet könnyön tudja feldolgozni. Rövidesen fe.-galomha körül n csont-
zsir, amolyot a legtisztább uton, csontokból vonnak\' ki. A hus pótlá-dóra különböző mühu&ok korültok forgalomba, fóleg száraz hüvelyesekből, szóiából, vagy ogyéb növényi anyagból olóallitva. A tojpor ujabban egy kiöli vogyész találmánya alapján vízelvonással készül. Ugyanesalc jó szolgálatot toaz a tojáspor. A rizn l)ótlására olótérbo korült az elhanyagolt kölos ós a buzagyöngy. Kisír-lotok folynak fehér kukoricából készülő rizapótló follianznátására is.
Nagy jolontőségük van azoknak a töiokvésoknek, amolyek a konyér-hoz felhasznált liszt egyrészónuk pótláséra szolgálnak. Logjobb ko-nyérszatwritó a burgonya, amolyon kívül\' ol&óaorban a kukoricaliszt én az árpátiszt foHiaaználása jön szá-mitásba. Jól lia*íználluitó a kenyérhez a köles ós ujabban a mézcirok
Március 4-től 7-\\g
Bbemfcay a Váróid Sozgúbdü. MAGYAR ŐSBEMUTATÓ.
ÉJFÉLI GYORS
Fi magyar filmgyártás legizgalmasabb alkotása.
nevű növény szárából készíthető liszt. KitÜno kísérleti eredmónvokBt mutatóit a tőknek felhasználásit a kenyérhez. Ennok lényege, hogy mindenféle ték jó a konyérliszt sza-I»ritásáro. Kiváló oredménnyel jórt a szójaÜMzt alkalmazása ia, amolivel uoincaák a konyérliszt szaporításai, hanem n kenyér élettani értékeinek oniűlósét is sikorült olérni. Fűszer, (örmény és gyarmatáruk pótanvag\' jni közül főleg a különböző kóvépót^ anyagok érdemelnek emlitéat. Log-. isiiiortebh kávépótló a cairáztatott kávé. Kitűnő kisegitőizt ad a jn\'irkölt rozs.
Készülnok különböző kávépótlók csillagfürtből, szójából, szólómaghől, esicsorí borsóbél. fügéből, répából, pörkölt mogyoróból és más "cukortartalmú anvagokból is. A tengerentúlról mind noliozebbon beszorozt-hetö bors, vaniiia stb. pótlására íh Vészülnek hazánkban különböző fii-szorpótlók. Ezeknok alapanyaga ívtok, nlézcirokliszt stb. Az alapanyagot illatosítják orodoti kivonatokkal, hogy hasonló aromájn fűszert kapjanak. _ .
Lassan újból kezdik használni a régen nagyra becsült fűszereket, a csombort, kakukfüvot és sok más itthon termeszthető füszorfélét, a melyeket a .trópusi vidékokról behozott fibzorok szorítottak ki. Megemlíti még a közlomény, hpgy a legtöbb *ololmi8zorpótlóanyagot azért nom fogadja szívóson a közönség, mort nem tudja kollókóppon fölhasználni: Ezért mog kell szerkosztoni nz élolmozési potanyagok konyhatechnikái rooentjeit is ós . lo kell győzni az elóiteloteket. (Magy. Tud.)
Levente-hirek
Leveotcicányok a hoivedekert
A lerenteleánymozgalom bekai>-csolódva a háborúé idők nemzeti munkaprogramjába, nagy lolkesodós-sel alakitotta meg külön kis. szervezetét, amelynek célja a hazaérkező Bebesült honvédek fogadása, raoglá-togatásaj ajándékokkal való kedveskedés, dá mindezen túlmenően gondoskodás a sebesült honvédek ós azok családja közötti kapcsolat fönntartásáról. Mint a Levente Hírközpont jolonti, a le\\-enteloányok külön kis művészegyüttest is alakítottak, amelyet olnoveztok »frontszinház\'-nak«. A leikos leventeleányok csornai müvészegyüttoso már ollóloga-tott Pápára, nogj* lionvódoinket színdarabokkal, magyal\' tánccal és dalokkal felviditsa, szórakoztassa.
tíabjtuék a Itíventtiiuvíleti szolgalatában
A Levonteogyoeülotok Országon Központja körrendolotot adott ki, moly szorint mindazokon a helyekén, ahol a levente ogyosülotek, vngy ifjuvozeíókópzó csapatok szórvány gondozással ós regős munkával foglalkoznak, munkájuk sikerólioz a bábjátékot is alkalmazhatják. A bábjáték boTozotóse nemcsak a nézők növelésére hasznosítható, hanem az olőadó leventéi fiúság számára is igen. előnyős nevelésügyi szempontból, mort az ifjú fogékony lelkületének az olőadbató darabok erkölcsi tartalmuk alapján egyik Jegjobb alakító eszköze. A Levente Hírközpont jelentése szerint a Lovryitoegyosülo--tek Országos Központja megfelelő monnyisógben ellátta e> lovento vezetőket a bánjátok bevozotósónok útmutatásával,,
tlj modellek ulén a leglzlésesebb
a legolcsóbban vállol
Roth Laura \'VftiT*
: l94S..\'mArclu» g
A rendőrség felhlvésa
A réLl, «»a 10« február 28-« tlótt kiadott f»ip\'T»i\'t»rtafji angedé* lyek kicserélés* iránti kérelmeket »z erdekeltek sem szóval, eem írásban, u rendőrkapitányság kÖJiléséíg Bank] i>ö ma adjon, elő no terjosszen, mert ezzel csak hiábavaló munkával terheli a hotóságat. A felhívás közlésiig órdekeltek késaitaék elő a rendeletben elóirt okmányokkal felszerelt kérelmüket.
A vidéki lakosság calzmaellátása
A köiellátdlí minisiler leiratot intéiett a kereskedelmi és iparkamarákhoz a vidéki lakosság csismaelldtásá\'nak bjttositdsa érdekében. A. minisiter leirata akként intéskedik, hogy ásókban a törvényhatóságokban, melyekben a lakostág jelentékeny réste esitmét hord, • havonta megállapított mérték siarintí lábbelik késiitésére jogosító piroisiinil utalványuk 5 sió-¦alékét osiima késsijésérc, a lábbeli fejelésérc jogosító pirosssinü utalványok "10 siésalékét pedig \' csiima fejelésére kell fordítani.
Ai egyéb törvényhatóságok területére vonatkozóan pedig,, amelyekben a lakosságnak kisebb réssé visel állandóan csíimát, a mi-nisiter leirata ugy intéskedik, hogy o havonta megállapított mérték-sserinti lábbelik késiitésére jogo-sitó pirosssinü utalváóyok 5 siá-mlékét csiima késiitésére, « fejelésre jogosító pirosssiiiü utalványok 5 siáralékát pedig csiima fejclésérc kell felhasmálni.
A rninisateri leirat értelmeiése sicrint a csismaellátás rendelésének uj módját a kamarák at ipartestületek utján kötelesek közölni a> érdekelt lábbelikéssitó\' iparosokkal.
Megfejtették az óriások és törpék titkát
A hormonkutatáa egyik legnagyobb eredménye az, hogy kiderítették, hogy a pajzsmirigyek éa az agynyulvény-mirigy befolyásolja ar emberi test növekedését, fíeino dr. egész sor kisórloti állaton bizonyította be, hogy be agynyulvánjf-mi-rigy elégtolonsége osotón a normális tastnÖTOkedós teljoson abbamarad és a» illető állat tórpo lesz. Most számolt bo a tudós arról is, hogy az agynyulvány-mirigy mesterséges táp lalása a növekedést, ismét megindította. Kimutatta, hogy a túlságos növést is elő lobot idézni a mirigy táplátásával ü ha oh hoz még bizonyos pajzsmirigytiiltongést is előidéz, akkor a közönségéé házinyulat akár ebnagyságura is lőhet növelni.
Csatlakozik e folfedezéslioz Evans amerikai professzor is, oki a patkányokon végzett kísérletek során a szokásos patkányt saját súlyénak háromszoroséra tudta felnevelni. Ezek a tételek az emberre is érvényesok, de az eddig végzett kísérletek szerint a növekedési túlzás beteg azerresetet hozott létre. Lehetetlen ugyanis, hogy az aránytalanul megnövekedőit ember szervezetének műiden része a megkívánt összhangban dolgozzék s igy előáll az emberi kralén, vagyis nyomorék, akinek agyműködése, valamint a tüdőjének, szivének munkája elmarad a szervezőt uiá* részeinek túlzott növekedése mellett. így tehát a mesterséges agynyulvény én pajzsmirigyjuttatás csak betegeknél alkalmazható, ott ia igon korlátolt mértékben, (TFK)
JSAUAI KÖZLŐN*
A rendőri bflntetőblró egy hónapra eltiltott egy bérkocsist a hajtástól,
mert agy utastól 8 60 pengő helyett 20 pengő viteldíjat követelt
A kihégémi rendőri bClntetöblró íteletei
A rendőrség klhágáfl bllnletőblrála vlléz dr. Jónás Kár ly rendőrkapitány tegntp Ismét több kihágásban hozoll ilé\'elci.
Lcilncr Aladár kereskedőt azért, mert Gazdag jené nevű alkalmazottját fényképes igarolvány nélkül ügynöki minőségben alkalmazta, 100 pengőre bUnlctlc. Garat Magda nagykanizsai lakosi egy ízben már elitéltek légoltalmi ulsUlttilct ellen elkövetelt kihágás miatt Meal hasonló esetért iclenlellék lel. Büntető paranccsal 200 pengő pénzbüntetésre lléilék (látni MM* erre lá\'gyaláít kért, amit el is rendeltek, Oaral Magda tegnap védőügyvéd\' lével, dr. Vlt Ferenccel egyült megjelent df. Jónás Károly rcndörkapllány elölt, aki a bizonyítást eljárás befejezése és dr Vil Ferenc ügyvéd védbeszéde ulán bűnösnek mondotla kl Garai Magdát az ujabb kihágásban és azérl 2> 0 pengő pénzbüntetésre llélle öt Garol Magda tellebbc-zetl az Hitel ellen. Varga lluna nagyianl-zsai lakOS egyittttn mar 50 pengőre volt bUnletve légoltalmi clsölélitési kihágás mlall. Most isméi leljelentetlék hasonló
mulasztásért. Mikor a rendőr figyelmei lelte, Varga Ilona azt válaszolta .Mii gondol, még a kulycilyukat Is beduglak ?* 10(i pengii pénzbüntetésre Ítélték. - Klrsch-ner Lftazlól ás Kirsctier Fercncel engedély-nélkU\'i fegyvcvisclésérl vonták felelősségre. Leszi \'A 100 pengőre, Ferencet 50 pengőre Ítélték, - Dömötör János bér-kocsis özvegy Varga l.-nél van alkalmazva. Döinölör egy nöl utasálól - akit az állomástól a kávégyárg éa onnan be a városba vitt kocsiján — 20 pengő viteldíjat köveiéit, noha jogszerűen csak 6.50 pengő járl volna neki ezért a fuvarért Fetjelen-leliék. A rendőrblrő 20 pengő pénzbüntetésre ilélte Dömölörl. kölelezlc a 13.50 pengő többlet visszaadására, ezenkívül eltiltotta egy hónapra a hajtás ól.
A rendőrség felhívja a közönBflget hogy minden luikövctelésl és drágltástazonnal Jekntíi-\'i, ha a kapitányságon, amely a legszigorúbban eljár, súlyosabb esetben az ipflrjogo.iiiv.1ny elvonása Iránt is intézkedik. ;
A fogyasztók és viszonteladók részére közszükségleti cikkeket árusító személyek uj iparjogi helyzete
A kereskedelemügyi minisitéri-um inagyaráió leiratban köiölte álláspontját a kösseükségtetí cikkeket fogyasttóknak és vissontel-adók süriuiííivi árusitő sseinélyek iparigaiolványának hatályáról.
A leirat sierint ai ilyen tevékenység a siatócsipar és a vegyeskereskedés üzletkörébe tarto-ió cikkek árusításával esik egy tekintet .dó. Igy ai említett ipar--igaiolvány alapján,kisárólag,,.-a«o-kat a cikkeket lehet árusítani, melyek a siatócsipar és a vegyeskereskedés üíletkörébe vágnak. Nem lehet árusítani atonban olyan cikkeket, melyekkel a seatŐcs akkor kereskedhetik, ha as illető körségben nincs szakmabeli ke-
reskedő. Minthogy siatóosipar és vegyeskeraskedés nagyban nem gyakorolható, a köisiükségleti cikkek érusitésúra jogosító ipariga-tolvány alapján nagykereskedői tevékenységet folytatni nem lehet s a jogosítványok nagykereskedői ¦áradékolására nincs lehetőség.
A köisiükségleti cikkeknek fo-gyasitók és továbbárusitók ssá-mára való eladásról sióló jogosítványok a fennálló stabolyokba ülköinek, aiokat be kell vonni és de érdekelteknek uj iparjogosít-vényt kel! kérnie, feltüntetve mind-aiokat as árucikkeket, amelyeket a kereskedő nagyban forgalomba hoeni kivan.
Tejdrágttók a törvényszék nzsorablrósága előtt
Dacára, hogy alig múlik el nap, hogy a kanizsai törvényszék uzsora-bírósága no hozna itóiclet egy-egy árdrágitási üp\'bon, aüg van nap, hogy no történne ujabb feljolontés árdrágító visszaélés miatt, ugy hogy a bíróság ezonlul a legszigorúbban kény tolón eljárni nu oléjo korült .árdrágítókkal szemben. Most Wuxár Oyörgyné, Fehér Istvánná, Kovács Láflzíónó éa Murai Antolné imua-koreszturi lakosok körűitek dr. Stur Dénes uzsora egyes bíró olé. Mind a négy árdrógito visszaélés miatt vádolva, mort a tej literjét a megállapított maximális árnál magasabban adták el. Igy Tuxárné naponta két liter tejet adott el Hti-mocz bajosnak, házhoz szállitva, li-teienkéut 10 fillérjével. Ceak 82 fillérért, hangoztatta a vádlott asi;-szony, mort a többit a házhozhor-dásórt számította fel. Dr. Stur biró
itt figyelmeztette az asszonyt, hogy r megállapított maximális árhoz nem lehet semmit hoazászámitani. Fehér Istvánná december, január havában Ilogyi Istvánoknak szálli-\' tott naponta hashoz tojót 86 filléres literenkénti árban. Ehmann ItozsÓ-nónok [>edig U8 fillőrt BzámiU\'tt fel. Kovács Lászlóné podig docomlior ős január liavábnn Andrasics Jó-zsofnónek fái litert 18 fillérért Murányi Ernónónek podig másféllitort filléres áron szállított. Murainó 114 fillóios ái-on adott el, vagyis két filléres árnál magasabban a megállapított árnál. Utóbbi azzal védekezett, hogy Murakeroszturon 84 fillér a maximális ár. Az eljáró biró azonban fölmutatta a községi elöljáróság bizonyítványát arról, hogy ott is 32 fillér a megálla]>itott hatósági ár. Otthon visszafizetem
Minin* Zén és 3-án
VAR03I Í1QZGÓ
szerdán
Sx«nx<tolóa ftlm I FEHÍR ORQONÁK
FőasireplGk : Hans Holt, Slga Brink, Kannelora Sahroth
Áktudlia magvar htrádó tlíaddaok kezdett,: f? ta 0 órakor.
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
nekik a többletet -- mondta a meg- \' szeppent vádlott asszony.
Majd a tanuk kihallgatása következett, amely eldöntötte a pert. A bizonyítási eljárás befejoztóvol a bíróság árdrágító visszaélés miatt Tuxér Üyörgynét 100 pongőro, Fehér Iötvannet 80 pengőre es Kovács Lászlónét 100 (xingÓ j^nzbüntotésre ítélte, ellenben Murai Antalnét felmentette a vád éa következményei alól.
Volt még egy Lukácsné nevü ínurakorűszturí tejesasszony ia a bi-i\'óség előtt, aki egy háromgyermekes szegény asszonynak 40 filléreü árban ndta ol a tejet. A kir. ügyéaz űzlotszerűségben kérte őt bűnösnek kimondani (mely esettan hat hónupi börtönt kapott volna), do a bíróság csak egyszerű árdrágitó visszaélésben mondotta ki bűnösnek éa ezért UK) pengő pénzbüntetésre Ítélte öt.
Dr. Hegedfis György arc-kepieleplezése Klskanlzaán
A Kai. Ifjasást EXy*iBUt taffgyflUaa
Tegnap este tartotta a máralus havi taggyűlését a klskanlzsat Kat Itjuuágl
HgyenUlflt, amely alka\'ommal axép bzAimaal Jolontok meg a tagok éa ven-déBSK
A megnyitó utáu P. Sulymos Rezsó ferences lelkész elnöki megnyitójában mulog s/.akakkal em>éke7elf meg Kt«-kanlz n nagy halotn>rol, a „Zalai Köz-löny\'volt tői-zerke ziójéról, dr. HegedIIs Györgyről dimántnlt tellbalalmu ki.r-ntfinj hlziiisfdl, akleek képét ez alkalom, ual Icplezle le uz Hjuságl egyeatl-M Hm, ilkfini cb kfrtlggcszlette székházának falára, hogy
örök példakép legyen kato iktia klakaalraaf Iljuságuak bzA-mára — moadotta beszédében az egye-fiiin-.i agllla elnöke.
Uláua Plánder Józse! tartott érdekes Molvasást „Ml Illik, ml nem lilik" címmel, majd Perkó Lásiló .Farsangi lakodalmi szokások\' olmmel tartolt flgyea nép-azokáH bemutatót. Tólh József a „Bzovjelfront paradlojoml állapotéi" vrtznliii Ugyeaen falépllett beszeaében, Jimjd vitéz lunivédségllm legeadás tel-]u»ltiuóoy«it és ercdmönyoll méllatta. , A/, est liiMopi S\'ónoka
dr. Fülöp Qyörgy volt, aki .Az Ifjusig JUvője" oimmel tartott ritkán hallóit és értékes előadást.
A ma liatilságának Jövőjéről, kfl-telessógéröi Ml, hogy szóljak, az uj Világháború reánk ictl kötelességtelje-silóié kollöH Kii/.i;i>t!it. Arról a fiatalságról, mely a oenizuiiiek alappillére, aineyre valóban Jövőt kell építeni. Szólt hzután u levontelutézn ényrOl, a tiiitaleág regyelmt\'zettségóről,
— Lapozzuk oda a tíí\'lónelem lapjait llatnlBdgunknak, hogy méltó érőt meríthessenek a múltból, a mult ke-redztr>ny magyaiBágából, amoly évszá-zsdokon kereaztQl megingathatatlan volt. Ne táalorltsn el éket sz üres Jel-bzó. Legyenek olyanok, mini az l!r remek alkotása, a természol, a mezők nyíló hímes virága éa gyUmÖlciei, akik uem beazélnfk, do a legazebbel, leg-értékeaebbet, önmagukat tudják nyújtani, hamisítatlan romlatlanságban.
P. Sólymos elnök moitkOszonte dr. Fülöp Oyörgy szép beszédét,
A sikerült taggyűlés a KAI.OT or-azágoa Indulójának elének lé-só vul ért véget.
—A—h—l—
Iriiisit, ezüstöt
te^megaMbb á.bin vesiek.
Vőkásy éksierész
P6-UI 2.
1013, március ;
M ÍREK
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári Ügyelet: Ma az Jgaamág gyógyszertár Fő-ut 12.
KiakanizBán aa ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart
Naptár i Március 3. Szerda, ftóro. kat Kunigunda. - Protestáns Kornélia
A GOZFORDÖ nyitva van röggel • órától oeto 6 óráig: (Hótfó, szerda, pántok délután és kedden egész nap uákruk.) Telefon: fiflO.
örök cél.,.
járunk göröngyös utakon sokszor dermesztő télben is, sokszor- trópusi hőben Is, hogy célhoz érjünk ...
¦ Hogy célhoz érjünk, síüntelen harc az ételünk, a mindennapi éleiért veritéktzllnk s vérezünk ér sokszor, sokszor éhezünk ..
Vtrilikezünk s véresünk
jt közben pereg, pertg az orsó,
ntlg egyszer elénk dil az örök cél;
elmúlás, némaság, őrök éj
s egy fekete koporsó ...
Tetgzss Lajos
Magyar hősök
A Don\' mentén végrehajtott téli vállalkozásokban tüntette ki magát Haavúrv János hadapród ormos tor.
1ö42" december 7-on önként vállalkozott arra, begy válogatott csoportja ólén átkel h Don jegén és romboló feladatokat hajt végre na ellenség védószakaszáhnn.
Vállalkozását ragyogó bikerrel hajtotta régre\'. Mintaszerű megközelítés után meglepőit ós felrobbantott nyolc kis föloródöt, amelyekben 81 orosz halott és két hasznavehetőt-
lenné vált nehéz puska maradt.
Három éjvo maradt szovjet katonát foglyul ojtott, ogy géppuskát, egy,
aknavetőt ért számos kézifegyvert zsákmánvolt. Csoportját oly ügyesen vezette, liogy saját vesztesége tiiind-(">sszo néhány könnyeid) serulŐS volt.
— (Szántóra) Hotnaii, csütörtök este 6 órakor a főrend ok templomában szentóra lesz, amoly egyúttal Jó alkalom az e\'sőpénteKl ízentgyonás elvégzésére.
— (Kanizsai zeneszerző müva a rádióban) Csütörtökön este 8.10 órakora Buda-rjesl II rádión a Budapesti TU*ol!ó Zenekar műsoréba iktalla Klrfilyfalvy Tivadar, neves zeneszerzőnk, a nagykanizsai tor-
?almi adóhivatal ellenőrének nagy sikert rt szerzeményéi, a „Orót Zrínyi Miklós indulót\'.
— (Meghívó) A Keresztény Jótékony Nőegylet ii)43. évi március hó 6-án, szóm-balon délulán 5 órai kezdettel záróráig farsangi mulatságot rendez a Central termeiben. Az est jövedelmét a kanizsai hadbavonultak családtagjainak segélyezésére fordllla. Belépődíj icnjcggycl 1 pengő 50 fillér. Tekintettel a nemes és hazafias célra, mindenkit szerelettel vár a Rendezőség. , i;J
— (Hét hónapi börtön zsarolásért) Zsarolás rtilatl került a zalaegerszegi törvényszék elé Kámán Lajyg puaitaedericii lakos, mert*Kuslán János ncvil sógorától követelte, hogy apjuk halála után adja kt a teheneket. Sógora ezt megtagadta, űrre Kámán Lajos elővette blcskáátés azzal fenyegette meg Kustánt. A bírásig zsarolás miatt hét hónapi börtönre, Kélte Az ítélet még nem, jogerős.
— (Megtagadta a légoltalmi szolgálatot) Berta József bucsuatuntlászlól lakóé megtagadta a tógoltalml szolgálatot. A törvényszék a honvédelem ér-dekái sfrlö vólaég miatt vonta fulolóa-sógro as..U) napi foghUbunlolcare- It 1> te Ar. Itólut Jogerős.
— (Plnoe- és lakáttosztogatók) Az utóbbi napokban a ,Uud.vavá8arhelyl hogyoa 9. r\'flóo környékén pedig 1Q pincét ós lakást törtek tql tmoretlerj tettesek A pincékből l)nrt, a lakások^ ból luheaenitu loj>t«k. A csendőrség erélyes nyomozást Indított kózrokerll tésUkrc.
A mlatalerelfíök a kormány szerenogeklváoatal
tolmácsolta á Kormányzó Drnak
A Magyar Távirati írod* Jelenti: j Kormányzó Ur Ufóméi \'óságán ál és or
Kállay Miklós m. kir. miniszterelnök I azáirlásánik 23 évfordulója alkalma
a tegnapi inlisff zlurtauáca tülkérósére ból-klfetezésre juttatta a kormány sze
ma délelőtt kihallgatáson Jeleni meg a | renosekJvánatalt.
Egy vagon bnrgonya érkezeit a hadbavonultak családfát részére
Az állandó helyi segélyző blzottsáe; már előre biztosítja számukra a jövő téli tüzelőt
nagykanizsai honvéd-család ne nélkülözzön. Tegnapelőtt érkezett Ka-nizsóra egy nagy vagon burgonya, nmi ex uj tavaszi burgonya megérkezéséig biztosítja szükségletüket. Intézkedés tőrtént, hogy az arra rászorult családok részére az elkövetkezendő tél tüzelője már most biz-tosittassék. A város hazafias magyarsága, amely olv nagy megértessél és honvéd-szeretettől állott az állandó helyi segélybizottaág mellé, íiavi rendszeres hozzájárulásaival biztosította mindezekhez az anvngi fedezetet. A legközelebbi jövő inég nagyobb feladatot ró az állandó helyi Mgélyhizottflágra, még több honvéd-családot kelt majd segélyben részesíteni, ezért hős honvédőink iránti háláiét éa kőszőnotél rójja le az se adakozó, aki rendszeres havi hozzájárulásával sogiti az állandó segélybizottaág szociál-ka-ritativ miinjtáját\'s ¦ Imlyi honvéd-családok érdekében.
A Főméltóságu Asszony nomes akciójának lelwnyolitása után a nagykanizsai állandó segélyző bizottság nagy^ honvéd-szeretette] folytatja a helvi munkásságát u knnizsai hedhavonult honvédek rászorult hozzátartozóinak megsegítéseié. Hogy hogyan dolgozik o helyi bizottság - -nemrégen számadatokkal kimutattuk, bizonyítván, hogv alig van még város az országban, ahol olv együttérzéssel, testvéri szeretettel és Ügv-buzgósággul siettek a honvédesnlá-dok megsegítésére, mint Nagykanizsán, így érthető, hogyha a Keresztény Tisztviselőnők, az Urloányok Kongregációja és a Keresztény Jótékony\'Nőegylet estél veinek tiszta jövedelmét ez utolsó fillérig a kanizsai honvédek családtagjainak tel-mgitéséro\'forditja. Az állandó helyi bizottság valóban minden olismo-résre méltó munkát végez, állandóan azon,van, hogyvegyetlen megszorult éa nehéz körülmények között lovÓ
Minisztertanács
A Magvar Távirati Iroda jelenti: A kormány tagjai Kállay Miklós miniszterelnök elnökletével tegnap minisztertanácsot lartoltaki A minisztertanács, amely a késő éjszakai órákig (ártott, íolyó kormányzati ügyeket tárgyalt.
Német kereskedelmi
kflIdAitsér/ Ffnnbrfl7fií»bnrt
Helsinkiből jelentik, hogy tegnap német kereskedelmi küldöttség srke-zott Finnországba. A küldöttség a két állam közötti átűcsere<-.)! folytat majd tárgyalásokat. A finn kereskedelmi bizottság elnöke ebből nz alkalomból n sajtó képviselői olőtt kijolentotte, hogy a múlt évi szerződés igen erodményos árucsorét tett lolietővó a két állam között. Finnország tavaly! kivitelének 04 százaléka Németországba irányult és a finn Ixmozatal 72 százaléka Németországból származott.
Kínai front
Csunnklngl hivatalos Jelented szerint a Vdtmn tartomány nyugati részén működő Japán csapatok elfoglaltak Te\'eiipa óa Mongplng -városáf¦>v? r \' ,f"
A finn kérdésről tárgyaltak
Warhingfonban 1
Washingtonban Svmner WMles ál-Iftmtltkár n finn Kovetlél, majd a/, angol nagykövettel tárgyalt hosszabban a finn problémáról. ¦.
Gnndhf beleférte höjtölését
Lisszabon, március 3 Az angol hírszolgálat\' jelentése szerint Gandhi ma reggel befejezte höjtölósét.
A kéromlrcMJ.éat Isten
Budapesti bevésArISsomból megérkezve, a leglzléseiebb As legdivatosabb
női ka|tijinodMS©|i|ti5l
h m. I. hölgyközönség legkényesebb Igényelt Is kielégíthetem. Tekintse meg raktáramat vételkényszar nélkfll I
Roth Laura
Holherr-Stbrantz gépek, lil^ petróleum
ÜNGER-UT,TM"\\ NN WaÍM
.\'VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN 8h«ll cázlOzök átvehetők. 8ol?6io«api«íak ¦!»<»» ..o.t.i.m ai«,» ,„4,11. «,.,, k»»íét41t>\'
DRflVAVOiGYI
VILLAMOS ARAM-
_ SZOLGÁLTATÓIT.
Arim»iémi*í( «»(*\'•», VeílVmáolók, lilhujoíoritóaok, uihwarO l«lvlltgoiltá< minden villamos kerdasbon délelSH 8.161 délután IS óráig. Cs^ngery-ut Sí, telefon 29A.

KÖsatöMctnylIyáultáH.
Mindazon Jóbarátalnk, ismtróse-ink és testületek kik felejlhetetlen drága Jó fiunk ¦¦• ¦
vitéz Baj üyiirgy
in. kir. p. B. rav|gyátó
temetésén megjelenésükkel vagy bármi máa módon mélységes fájdalmunkban osztozni szivének voltaké fogadják ezúton Is hálás kOszönelűnket.
A gyászoló család.
HlfutelaAnyt, kl kerékpáfoml tud, (elvesz a láp kiadóhivatala.
Klffatál felveazek. Kapoli, Ho~r hy MitT-lós-tit S. II
Bulormnnkán önállóan dQlgQzó aizlajos-l segédet magas Uzetíaael Csiz-I
madia János asztalosmester\' KiikanhV Bába-u. ö. - i7T \\
FShB mindenest aionnal felvesz Brsndl, Deák-tér 2 " \' \' J«l)
t, Karsaati |é blzoiiyiivinnval keresztény, erűt llut hentes- és méiiárosUnoncnsk. Fizetést Is kap. Slmón\'István hentca, Kis-kanlzsa. V"\'" "\' 633
Megbízható ISxnt tudd bejárónő felvételik március 15 óre. Clm s klndóhlva-talban. \' " " " *él
Kifutó velvatalltt vitéz Tóthnál. . (60
\' Tanylénah (Int vagy leányt fizetéssel f«lvaak«k. Halász materem, Horthy
M--a.ll.. GfJ]
Egy Idősebb házaspár HAarmeatefi állásra felsólullk Deák tér Ö. W:i
Sói IS*B mindenes azuilr,Ao«nSt
ÜJ-ére, esetleg aáonnil felvéstek/ >«vl_50
P Jrtzdőlizetéssél. Clm a klsdóban;
659
Tlairlvlael6nBl üzleti él Irodai, immka végzésére azonnal* telveszek. Személyes jelentkezés kézzel irolt ajánlattal OrUnhul Elemér villamostági vállalatánál, Deáktér 2. T ¦>¦\' 6oő
Jókmbsii levő ujtipmu pestiéi yeazek, Clmtkei a kUdobs kéítm. /\'" ¦ •
JŐ állapotban, ebédlő, háló és cJŐszobs-fal elasTtf, Baju-ii. 1 " ¦* ^ \'6^8
Kaharlowastsir eladó, eaetieg trágyával clcserélbetft. Magyar u. 24. . 633
Sxakrányfk él egyéb bútordarabok eltűóK Vécsey-ú. 2. \'
Vastnék arsnaorAt vagy alaniaát késipéiizérL Budapest, BndrŐd; Sáhdor-utcá 48/fl. Hausssr. .«} 640
HAZ ÉS INGATLAN
Keresek a város belterületén kuléstslre alkalrtias kartat hoaizu\'; béilttre, * \'Kosa vliágüztet.Hoilhy M.-nt 2. sr. ; 652
Hunyadi-utca 19. Bi. h*ar szabadkézből alattad Cittt a kiadéhlvaUlbin. -:f> 667
lum kSzlSsv
l-OLITIKftl NAPIUAP.
Cltd|>: ,.KIi|ii<ili|ÍKr. Nigykialiu-. • l\'ululi» kl»d.i: Imd Király. Ny orüatoit i
¦ .Ml|u\'itÚ|l ». IT. ÜMVk.fUM" ...a.ljilu. X,|)k..lJl.>
lH,ui.J*4,i MI..I ¦. \'IaW Mri^i
teli lo:
Renlfakoilt:___.....__kW* *Vl., 61. U. Nagykantana, mS. rríárolus 4. csütörtök á*«<\' 1!2HMHK
_Tábort parti:_™*Blki»M«........M iié.......i......mmmm mi-mmm........m^mttmtmámmmmm......¦ml........•«.....Imi.......a.......«•
ZALAI KÖZLÖNY
euerk<*xtó«4ir4i kiodóbivauii Köut c. Mám. &»rt«»tó»er< «• M«*SM»aUiU telelem 7» m. Megjelenik minden aétkósaap délulAtj:
f\'o-Li ti ** i m « r
FelelSs MWkfesítB : Bárb\'arltfc Lajo»
lílőtlaftt/tífl a^i : egy hrtriftip*fl\'» peMŰ
KfcyM M4raíhéBrtal.,!
Nem boszorkányság...
(bl) Három napon belül kapott birtokot egy hadirokkant zalai liőa, »ki o bolsevizmus ellen most folyó nagy leszámolásban kitüntette ma-gót* és vérével tett tanúbizonyságot mnffvarflágft mellett.
Három nap alatt...
Rzinto hihoíotlon, mondja az ember, amikor olvassa a hirt.
Három nap alatt földet, birtokot kapni... nálunk, ahol az akta-oótál-tatia egyes-hivatalokban még mindig szent\'és sérthotetlon ssonvodóly a ahol a rövid utón való infézkedé-sokhoz még a\'háború nyargaló ofO-mélny-zivafara\' sem tudta eléggé átalakítani a hivatali ügyintézés menetét ...
Három nap alatt még olutasitani aom lehet, mondjuk, egy cipótalpa-lásért beadott kérohuot, nemhogy igohlóon lehetne elintézni ogy akkora ügyöt, mint valakinok, akinek tegnap még semmije sem volt, mára ogy darab magyar földet kihasitanr és\' birtokába IwülfOtni. Három rövid\' nap alatt... Amennyi alatt még\'ogy árjegyzéket ho kap moe az uj gazda \'valaniolvik vidéki faiskolától ...
JSs mégsem álom. Az uj háború hős rokkantja a kérvényének, hn-adéaft után három napra, igenis, megkapta\' az otíélra igényi Kivett, korábban zsidó tulajdonban volt föld-hii-tokból a számára esedékes\' darabot, magának és családjának a jövőt, a biztos konyorot, a nom/oti termeié munka-vagyonból a mogillotó részét.
Lám, — tehát a gyorsaság nóm boszorkányság...
Igaz, a Vitézi\' Bzék ozwknok" a hirfok-tigvoknek az intéző szervo tutit állította ezt a katonás példát mindazok olé, akik-a mai élei ezer ág-bogas szövevényét dirigálják a hivatali asztalok mellől. /
Tudjuk azt is, hogV igen sok esetben nem a hivatai- éa nem a tisztviselő a hibás, ha valamit az egyszerű ós gyors gyakorlati lehető-Bég\' helyett az előírások körülményességével koll olintézni. A hivatalt, a tisztviselőt" kótik a korhadt, do mindenhatóságuk erőjéből semmit semL vossitett szabályok, amelyek febrtt hiába rohant ol az élet, mégis vannak, a: paragrafusok élnek, lélektelenül,-irgalmatlanul ebiek ÓS megkötik sokszor a legjobb szándékot, a legnyilvánvalóbb cóíszorüflŐgot íb.
Á példa méjris álljon magasra tűzve a mar óíottlhk hullára veVése folott! F igy ólmoz teáson mindénkit, aVit illet, Tlótfy ahol-csak mód adódik1 reá, igy kell intézni mindenütt és logéjsósorbaiv a háboniB\'élettel kapeaolfttotí ügyieket; azokat, améf Iveknek céljuk a\' nemzeti erőfeszítés eredményességének biztosítása és azokat, ¦amóíyek bivatottíik a háború szenvedőinek w>gitse%fikr<í löríhi nuIvos\' kereszthordózáHakhah;
A\' nagy miígVBi" AldöM*4 igazolásával - v-issüsatéft - mag-yar^batonay a- családjától elazakiton bonvéd gyámo-latlaln maradt családja otóíf kell mindenekelőtt leómlania a hivatali vaskalaposság szinte bovohotetlon várfalainak: titok- ügyeiben- kelt ol-sősorbán a szabályok elévült botüj holyott azok szellemét megkeresni
E*yr« növekszik a légi tevékenység a burma-lrfdlal határon @|iellnian tar0fálatokat folytat SetfHIAbW
Berlin, március 4 A Német Távirati Iroda jolenti, hogy a mára virradó éjszaka abrít légierőnek caakkovéa gé]x> repült Nyugat-Németország parti toruloto folé> a\'jó-légköri \'V bizony okj ellenerő. Néhány bolyon tervszerűtlenül dobtak lo romboló- óh gyújtóbombákat. Katonai vagy hadigazdálkodása károkat hen> jolontotlok, Az éjszakai vadászok és a légrédelmi tüzérség sok ollonségos réputógéóél lőtt lo.
Tegnap a csatorna partja felölt az ollenség semmifélo omlitésro" méltó légi harci tovékonvfiéget nem fejted ki. i \'
A néniét légierő az elmúlt éjszaka súlyos csapásokat mért Nagy-London-katonai colpontjaira. Nagy barcí ropülógóp-kölolékok több hullámban sott nagy és lognagyohb űrméretű romboló-bombát, valamint ozornyi gyújtó-bombát dobtak lo, ameivek. érzékeny rombolásokat okoztak. Más némol harci ropülőgépok Nagybritannia légi toro folott mÜkÓdtok, Az összes pontét ropülőgépok visszatértek támaszpontjaikra.
Rinckholin, március -1 Az angol hírszolgálat jolentéso SZeVtnt l^indonban ma\'koi-a\'reggel ujabb légiriadó\' volt:"
Olasz haditudósító jelentése a keleti frontról
Róma, im\'»ffhi-;i -1 (MTI) líííy nU-w. ¦¦.¦.olllndA"HA J«%n-
ie*e>»erlnt a htrcok\'aKuwzk-Chn kov-vonaltól nyugatra hallatlan hoves-Hédgol toválib tartanak. Ezen nz arc vouhIuii 9. Szovjet Aliardáan Iflee tar-tal*ko\'\'at v«t harcba Ugy IftUzlk, rosit oren iv/. arcvonalon kerMl axt a katonai döntést, nmelyet a déli óa az é«a-Hl arevonalou nem tudott k(erÖiisakol-nl. A német védelem az\' ellénifff erfi-teexItéYoIvel izémben nem a merev vadalom módszereit alkalmazz*, hanoin
a azuk«4ghez merten kitér n befvevta\' ta tAmedÍBokelfll. e ei#f«Tdut, ;bony tüiját maga engedi be az oilönatw* oaapaloltat vonalat közé, hogy azníat heherltsb ía méteemnUsIteo: líápaátó itakllkt htézUcelŐ azoknt »k eredmó; nyéket la, amelyek moet Iajumnál ]ái-azódnak le. A németak Itt eleinte alfl-^reengedték a azovjet csap tokát, majd jarstoljaa ellen tahi aűiaökkat bekerítet : ték\'ea-TTrefisetntolíitetleVí\'ayokBt, most \' petítg\' totytat|ák elörenyomulastlkat.
A tengely TutfétiáWiH föiytálM illAWilnMc mwtMrdMW
Róma, március t Olasz jelentés szerint
(MTI
trmgelyca&patok Tunéziában folytai ják állásaik megszilárdítását. A déli arcvonalon a tengolyorók a Maretli-vonal mögé sorakoztak fel, Jiogy a
R. angol nadaereff ezúttal oróa vé-
dohni vonallal találja magát azum-bon.
Jolontós (evékonységot folytatnak it tongolycsapa.tok az északi orcvona-lon is azok ollón az ellenségéé csapatok ollón, amelyek leginkább mog-közolitoiték-Tuniszt és Iíizeríát. Do özeknek1 a hadműveleteknek is csak holyi jolontőségük van és nem jelentik nagyobb offenzíva kozdotét. A tengely légi orojo hatásoa tanúdéival állandóan támogatta a földi csapatok harcait. Különösön orodnió-nyeeek voltak azok a zuhauólxmi-bázó-táinadások, amelyek alkonyattájt az északtunissi folföld egy hágóján étvezoté ulon az angol gépjármüveket, valamint ütogálltiaokat támadlak. Valatriennyí nwgtámadott
ütogOt elliallgattatták és a gépjárművök Legnagyobb róazét podif pusztították.
A "némot támadó Ivadaereg w\\ másik szakaszán-gVore harci renüló-gépok i méglopotéöszorü támadásaik alkalmával telitalálatokkal elpusztítottak 5 gópositett nohéz Iövogot
ésfedéltóri fegj-rereikkol ezétlőttók
kót Üttffftt\'
Olasz harci ropülógé]X)k sulvos támadást intéztek Bono kikőtólx>-rondozéeo ollón. A magtárakban és egyéb raktárakban nagy tűzök kolot-kőztek, amelyek gyorsán\'azét terjedtek- éa átcsaptak .. rakpartnál horgonyzó bajókra íb.
A Nemtittköxt Táfékorlató Irüda UtetiiHé aJJMVfl fttmttBl
Berlin, mároiue 4
(Nomzetkőzi TájékozlatÓ Irodai A némot harci és zuhanótwmházó gópok a keleti arcvonal középső részen a dühöngő hóvihar ollenórö\'ís folytatták támadásaikat a bolaovis-ták készenléti állasai éa caapatf\'yü-lokézésol olloíi ogv szük folyóvolgy-Ijon, Ordltól délnyugatra. A\'ropAlÓ-kótelékek ösazpon\'tOBHott\' támadása kövotkoztóben az aránylag szük\'bolyon összeszorított szovjet orők rend kívül súlyos v^ztxjeógekot szonvod-tek-eriiberbon ós anyagban.-
Orol körül tovább taMott a azám-boli fölényben lévő ellenségéé páncélos1, oatepatek olleni harc. Az ellon-eóg kisebb, helyi jollogü l^törésoitől oltekintve\\ a. német hadosztály megtartotta állásait éa rohamozó bolao-vísta kötelékeket véren fejjol verte
0főttél\' délnyligátra\' ogy némöt támadó csö|>drt rajta* ütött ogy böl-sovlsta or/fcsopörtön és 42 löíéffot ós sok mán f^ogyvott zsákűíányőlt. Szövjót \'réSüról több; mint\'¦ezer* hatott "maradt a osatötórön. Ugyanitt liokoritettók ós felmorzsolták ogy fizovjot hádösztálv csapatréVfííóit íb.\'
Szucbinioai körül ogy néhiót kötelék mógtámadött ogy szovjet támadó orőcsoportöt\'és"19 tiöbéz páncélost és ogy \' géposKott légvódölmi üteget olptiaztítött, illotvo harckóp-to\'lomié tott.
Rzsov vidékén hosszú idő ótá nem voltak\'jolontós \'-"harcok.A ráröst macát a tórvazorü a\'rcvönálrÖViditéfl:SO-?án"kiöntették"a a nélkül,\' hogy a\' bólMiviBfAk\'\' megzavarhatták \' vóhúY visszavon\'ül ásókat, a h\'aó*ibe!«nd«3íé-soket elpuSztitrttták, hadiáVivágiikat éa hádifolaaóiwléstikot\' elszállították."
A többi arc vonalszakaszon" aránylag nyugalom volt;
Bmmrtndtat httretth-
"tohló, máVéíuB" 4" A Néinot Távirati Iroda iolentéeo szerint a burma-indiai hahirtorülo-ten fokvő Arakah-liogység fólott csaknem\' naponta légi harcok zajlanak lo. A japánok saját veszteség nélkül 2 nap alatt kót\'ol-lonségos. Hurricano\'röpül őgépot lottók lo. Az orról az arcvonalról érkező jolentésok ogyro iiövokvő1, légi tevékenységről számolnak be. A japán légierő februárban Burma és India folott összoaen 72 olleheégos rbptflógópbt lőtt lo.\'
SfittUmun tlrsuít SuvMtába .
étkeim
SavtlIir, máretaB i Spelmnnn aewyorkt érsek ós Roosevelt küldette h-Kunp d.\'rlutftir repülő-üépon RómAbót Sevillába érkezett. KÖ-i Otbetül iigí^tA\'bbHft- ám IdftbWr \'rrt>(l-ló«;épeftt érkezeit oda Satnuét Hare angol nagykövet. Jól értesült körökben arról beszélnok, hotfy"\' SpWffum érsek\' vlsdZatérése alkuiméból n*^y«bb lárnyalások leaznek, amelyekre .Sámuel Hoarén klvlll poltllkat éa katenal azétiiörylsírírsk\' érkezését¦ vArpik Glb-rattATboi, LUanabonhó! és Ba^alt\'AIrl-kából RlT szednt SpeUman érsek 2 napig nrarad .-ípanyolorszAgban, azután .valówztnaTetf Ol bra Itérba> OssaWa n öAb* mrgy\'éfi\'elöretAthiitólag 8* napos betűt visszamegy New-Yorkba,
A maazbvai lengyel n-xijyköuet vi—**tért Londonba A maazkval1 lengyel nagykövet,; akt az elmutt napokban magbeszóléseket folytatott Sztálinnal, visszatért Loti-tdoabft, A nafirykövot utongyel—ezov]et hatérvlszaiy ügyében tárgyalt
a annak útmutatása szerint cselekedni mindenütt, ahol kiosiny ói nagy Ügyök intéződnék. (Különben sincsöpek kicaiuy óe nagy ugrok. A aoltgyormokes édesanya tél lltor
lojo ugyanolyan nagy ügy neki, mmt a telopongodóly a viríhp kereskedőnek. A hivatali rendszorlw foglalt állami goiidoakodéusból mindegyik a maga részét kéri s akinek
a réazo kisebb, aki mögött kwrBBobb vagy eopmd óixlok ós barátság noszogató orojo nem áll, azt magyar rabn dolog több buzgalommal Iri-\' üzolgáhii, Iía uj idők uj uzollomérób
ZAkAl K.6ZL6M
4 vasmegye! knllnrálls éi a betfól Katolikus lúvesz
A szombathelyi polgáraiétttr és i
Eseményszámba menő művészi élmény olott élt Nagykanizsa közönsége. Március 8-án, hétfőn n vasi irodalmi élőt két kiválósága, dr. Mészáros Hugó, Szombatholy polgár-mostoro óa dr. Székely László, Kó-ezog oeporos-plébánosa állnak a Városi Színház pódiumára, hogy meglobogtassák a vasi költészot fáklyáját Zala szivében és kulturális gócpontiában, Nagykanizsán. Mindkét, országos viszonylatban is márkás uóvnok örvondő poéta tagja a Szent látván Akadémiának.
A szombathelyi polgármester — irói novón Osz Irán — az irodalom úgyszólván minden ágában mükö-dött. Több regényt, novellasorozatot ós versoakötotot ajándékozott már a magyar irodalomnak. Életo. s költó-Bzoto egészen ogyboforrott Szombnt-holy város életével. Lirája szolidtó-nusu a l>enne mindig huiigot kapott a luuufias ós mély szociális érzés. Az »irott K6« szépirodalmi lap ula
í irodalmi élet kiválóságai esten a Városi Színházban
kőszegi esperes plébános előadásai
pitáaa s újraélesztése az ó érdeme, Dr. Székely Lászlót nom koll Zalának l>omutatnunk. Cvekon keresztül működött Zuloogorazogun s novo országszerte ismert. Mécs, Sik, Har-sányi mellett halkabb szavú e ogé-szen egyéni hangú művésze a kato-kus költészetnek. A lólek költóje, a szív ombero. Egyként nagy, mint műfordító, szónok\' és költő.*,Sodró\' erejű szociális verseiben Assziszi Szent Ferenc lánglolkü követője. A nagy Kincs István utódja Kószo-gon.
P. dr, Vargha íorencos tartományfőnök, Kiszoly, Vass Margit és DonkŐ Sándor mellett a két vasi költő fellépését is nagy érdeklődés elózi meg.
A rendezőség egy oly műsort állított ösazo, amely folojtliototlon élmény losz és még sokáig fog rezonálni a résztvevő hallgatóság lelkében.
A vásári és piaci helypénzek kérdése
Az Ipar- él kertsktstelemagyl miniszter hrirata
Ai ipart-\' és kereskedelemügyi
ipari-
miniszter leiratot intéiett a kereskedelmi ás iparkamarákból és véleményüket kárte a vásári és piaci hclypéniek felemelésére vo-natkoiálag. A iniuisitcr ugyanis rendeletterveietet késiitett, melynek ai a lényege, hogy a vásári és piaei helypcnieket a váltoiott körülmények fifjyölcu.bc vételével felemeljék és etckinteiben egy biinnyoi felsőbb határt állapítsanak meg.
A terveset másik réssé ast a gondolatul veti fel, hogy a háború tartama alatt, illatöittg ameddig ssükségeinek latsaik, a hely-
pénidiissabályiatok jóváhagyását a törvényhatóságok első tisztviselői (alispánok, megyei városokban a polgármesterek) végeinek. Ennek a rendetkeféinek ai volna a célja, hogv a ininisitéríumot tehermentesítsék ettől a munkától, illetőleg lehetővé tegyek a helyi visionyokat köivetlenül ismerős alispánoknak és a polgármestereknek a heiypéniek rugalmasabb alapon történő időnkénti váltói-tatását.
A vidéki kereskedelmi és iparkamarák most foglaikoinak a mi-ninter leiratával.
4
népi politikáról ezavalunk, akkor kezdjük mindjárt itt, a gyakorlati élet síkján és kezdje mindönki a maga hatáskörében.)
Minden hivatali íróasztal a bolsó front egy-egy kisorődjo lobot, ha a Vitézi Szék háromnapos intézkedésének ügykezelési »csodáját« tartják szem előtt. Ez a csoda azonban ne három uupig tartson isi Ez a példa hasson, éljen, irányt mutasson mindaddig, amíg ennok a nagy nemzeti megpróbáltatásnak ogyetlon áldozata vagy kárvalottja ól ee jelentkezik bárhol a nemzet .valamely ügyintéző íróasztala olőtt. Erre kötelez a nemzet bálája és az adós becsülete. Ezt a nemzeti becsülotet képviseli a városvégi helypénzszedőtől a kegyolnios ország-szolgáig mindenki, akinek kezébe tétetett a hatalom és kötelesség, hogy embertársaik ügyeinek intézői legyenek.
Ahol pedig a szabályok könyörtelen merovségo nom enged kibújót a hosszadalmasság ős körülményesség vaskalapja alól, ott legalább a nemtörődöm akta-konyulomról kell lemondani, nom soraira bizni az ügyiratot, bánom egy kicsit vele ólui, egy kicsit bele adni a magunk akaratából u akkor — meglátja minden Ügyintéző! — valamivol mégis csak gyorsabban fog elintéződni a vándorútra kelt akta a hivatali szobák és kezek útvesztőjében.
Nemrégiben egyik szomszéd mo-gyo kisvárosában pár vagon liszt elromlott, mert egy tisztviselőnek nem volt bátorsága, a folmorült rendkivü- körülmónyok között a szabályok.*/)! eltőrÓ intézkedést hozni. Csak ogy batáridőt kollott volna megsérteni az adott helyzetben és vállalni a íololósségot a szabálytalan intézkedésért. A fololósségvállátásnak ez a bátorsága hiányzott. Ki a hibás? A tisztviselő? Igon, ő is hibás volt. Do a főbünös a helyle-leiuil mogkövesodott rendszer, amoly az ilyon gépi (és nem népi) tiszt-vibotó-tipust kitermeli. Mindig, do ma különösön szükség van az élőt iramához saját szakállára, becsülettel lelolósöégot vállaló ügyintézőkre. Szükség van az Uitőzkodó&ok és a felelősség bátorságára. Megingathatatlan magyar jöhetnek kellettük ehhez, .de ezekért a magyar tisztviselői kar, hála Istennek, nom kell hogy a szomszédba menjen. Ha pedig ez a togtontosabb kellék megvan, — már pedig megvan! — akkor csak felülről és alulról összehangolt szellem kell, amely kicsinynek ós nagynak minden intézkedését irányítsa a nemzet kicsinyeiért ee nagyjaiért egyaránt. Ez losz az igazi népi poiitlka a hivataluk íróasztalai iiieiioit a ez a politika százszor többet iog jo.onkim a nemzet bolsó tiontjaiiaiv erődítése terén, mint a logiiajezói-akiíuráiusaub akta-toioga tús a paragrárusok tuiebuos és vog-teienüi közömbös útvesztőiben.
Magyar hőaók
A Don-menti harcokban tűnt ki vakmerő bátorságárai Szabó Forenc szakaszvezető.
1942 december 7-én Qraimál, amikor rombolásokra vállalkozó csoportja egy makacsul védekező ollen-Bégoe földerőddel került szembe, gyors áttekintéssel megállapította, hogy vállalkozásuk csak fél sikert érhet el, ha* a szóbaniorgó földoró-döt el nem némítják. Ennok végrehajtása céljából egymagában a föld-erőd közelébe lopódzott, botörto annak ajtaját a bár a \'bolsevisták hevesen tüzeltek, rakmerőoii bohatolt. Ott két bolsoviatét közelliarcban leküzdött, egy harmadikat pedig foglyul ojtott. Bár ebben a közelharcban fején megsebesült, mégis réezt vett a vállalkozásban továbbra ie és vitézül harcolva ogy géppuskát zsákmányolt.
Balatont kertsszetl tanfolyam. Dr. I\'Öltxur Juiió miuioiiurl tanácsos vezetésűvel uiukoo.6 m. klr. Balalool InlOiÖ Uizeiuag a földművelésügyi mintáz Lé-nuai támogatásával a ualateumenti kwleezkedes, kUlöuöien ttyüuiölcater-meies eiómozditasanak eidekouen a balatoni teles.- es viiiatulajaoaoaük ro-ii/ühi március ti töt i3lg napunta fel u us fdi a ora köpült a Szent Lukftos-lüitiő l. eiiiotoil helyiségében (Zsigmond király ulja 20—zü.) kertészet! lenluiyamot rendez. A tanfolyamon a ktvelsttzóz tartanak előadást: dr. Je-síDii-/.ky Árpad ai klr. kertészei! Igazgató, dr. OxaJyl lvan ai. klr. keitétzetl akadémiai tanár, Oltass Imre m. klr. keitesietl akhdöoilal taoár, Ktsdl l-e renc at klr. kerteszet! felügyelő, b\'zÖtn Samior QYOtí titkár, Sziavlk Endre tau klr. kúiteazetl Igazgató. Bezzegb •andor GYÜií. titkár, űulacay Bála ÜYOE titkár és Sar«y VI 1110. kerté-asell telügyelö. A taotolyum lategatasa díjmoate*. Jelentkezésük a ni. klr. Ba-iiuuni Intéző Bizottságnál, Budapest, VI., Terez körút 6S. Telelőn: Ii7—OiJ A balstonlOredt kertészeti szakmunkás tanlelyam záróvizsgái Moll taitoll&k mug Balatomiüreduii az első „Balatoni
keriészetl szakmunkás tanfolyam" záróvizsgáit üdftiyi Ívűn ni kir. kerté szett akadémiai tanár, vizsgabiztos el-uöktetövol A ImiIelyanion 60 hallgató vett reezt, akik 6 iwug hallgattak az elméleti es gyakorlati előadásokat. A vizsga ulkaiiuabol kiállítás es bemutató la ven, a résztvevők pedig megkaptak az ezüstjelvényes kertgazaákjetveu^ét.
Fonyód-Sándortelepen ipltlk tel az ügyészek UdülÖJSt. Az Országos ülrol ss, ügyészi KgytMiUlet FooyóOiiJáador-telepen XbuO aegybzdgöles telket vásárolt, melyen üdulóbazat Cplt. Ha u readktvüil viszonyok megengtdlk, az építkezést meg eubea az évben megkezdik.
Balatoni Sport Bizottság alakult. A dr. Kemény 1 ödiiiciK-r Lajos ehiöHiete-vet müködö Nemzetközt Uponhetek Bi-zotuága, hosszú évek tapaazlatatalaak eredményeké? végtugea szervezetet kap az ó.töléviü megalakított bizottság iiulynit es Balatoni tiport Blzoltttág nó ven folytatja muködósút. A szervezeti szabályzatot JóvauaRyaa végett lelter-Jeaztették a kultuszminisztériumnak.
A Balaton népművészete. A dr. Pőltzel Jouö miniszteri tanacios vezetésevet\' mtlkriiiő m. klr íl.iltitonl luté/.ő Ulzott-stg a vallás- és kÖzoktataadgrl ml-
\'1Ü43, március i
iilfl/.lörlum támogatásával és kösro-működésével Halatont Könyvek ulmmel köayvBorozatot jelentol m»a. Eonek másodtt kütete: „A Balaton nópmüvé-BZoto" elmen kertit kiadásra.
Országos művészek ujabb kópel az Iparosköri képkiállításon
Nemrégen a rokonszenv hangján emlékeztünk meg -írré! a tartalmas képklálli-tairöl, mely az Iparoskör emeleti termében Széciy vezetés\'vcl nieshylll, amelyen otazáKosnevtl múvéazek képei gyonyör-köütellh a müerlö kbzOnBéget. Most ujabb mflalkoiások érkeztek Kanizsára. Urszágos-iicvll (estómtlvesiek képel, mint Neoj(Tá(ll Szánlhö Mátli, Illés Agosl, Benyevstky, Síunlágh, ahlk legjobb vásznaikat szere peltetik a kiállításon, amelyen a közönség sok márkás képben fog Ismét ftyonyor-ködnl. A kiá\'iiidsi ezért a rendezőség március 22-lg meghosszabbította. Sándor Mátyás egyik legújabb képéi is kiállította.
Felsőbőrt és mellék anyagokat kapnak a clpészklslpa-rosok
A Lábbeliköipont felsőbőr- és tnellekiiiiynfjjtiltetiisb.nl rásiesiti duókat a lábbelikásiitő kisiparosokat, akik eiideig lípuscipŐ kései -tésére megbiiást, illetőleg anyagot nem kaptak. Ebben ai ügyben a Lábbeliközpont ai urtiág területén levő ipartestületeknél leiratot intéiett, melyben köili, hony as ipartestület kötelékébe tarlozó lábbelikésií.tŐ kéimtivfí-ipörosok részére felsőbőrt, sertés-, bélésbőrt, bélésbőrt és talpbŐr-siegesáru-ltasrészt bocsátott ren-dclkeiésre azzal a megltagyászal, bogy azt a kijelölt talpbőrkeres-kedŐk utján as igényjogosult cipésziparosok réssére kiizolgáltas-sák.
Ai igénylogosultság elhirálásá-vfll és/ a DŐrbevásárlási utalva-, nyok kisiolgáltatásával ae iparosok restére at ipartestületeket bitia rneg a Lábbelíkőipont ae-fdl, hogy ai igazságos és egyenlő elbánás élvét, valamint ai alábbi fettételeket betartani kötelesek.
A kérdéses bőrféfeség, illetve bőrvásáriasi utalvány .kiszolgáltatására igényjogosult: ae ipartest-tOlet kötelékébe tartozó olyan keresztény lábbelikésiitő kisiparos, aki a lábbelikősponttól bőrtalpú egységes lábbeli késiitésére megbiiást eddig nem kapott.
Hadirokkant, hadiárvák, hadbavonultak (intők házastársai, eltartott családtagjai) sorrendi elsőbbségben résiesitendők. Á bŐrbe-vásárlást utalvány a fentebb megadott arányban szólhat a különböző fajtájú bőrök bevásárlására, illetve a juttatásban részesülő iparos kizárólag ebben ae arányban vásárolhatja meg a kiutalt anya-
Eot, A bőrbevásárlási utalvány irtokosa a kereskedőnél arcképes igaiolvánnyal vagy igaioló jeggyel ssemétyaiono^ságát igazolni köteles,
Ai iparos ae ígényjogosuttság elbírálása alapján juttatott bőranyagot másnak át nem adhatja. Ai ipartestület köteles ennok a rendel kelésnek betartását ellen-Őrieni. A kijelölt talpbőrkereskedő a hozea beadott bevásárlási utalványokat a telephelye sserint illetékes elositő talpbŐrkereskedő-nek adja tovább, aki a kapott bőr-féleségeket ae igényjogosult iparosok elismervényének egyidejű beszedésével kissclgáltatja-
Ne ksWomtuselJ!
Mnlui nt városi moz^ó Csütörtöktől-4-7-ig vasárnapig
Ősbemutató I
A legújabb magyar filmi
ÉJFÉLI QYORS
hiradd a világ legújabb eseménye i ről
SlCattdsok kezdete köznapokon $S, ?7,9, vasárnap ?5, §S, $7 é* 9 írókor
NAPIKKND:
fijjali gyógyszertári Ügyélet: Ma u* Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. szán).
Kiakanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletéé szolgálatot tazt
N.pll. I M&rclUH 4. C Illorlük. RÓU1.
kai Kázmér. - Protestáns Kázmér.
A ÜOZKORDÖ nyitva ran reggel « órától este 6 óráig, (Hólíő, szerda, péntek délután és kedden ogész nap iiíknok.) Telefan: 660.
- (Kinevezés a varosházén) Farkas Antalt, aki évek óta katona és legutóbb a keleti fronton, mint tart. zászlói, vitézi küzdelemben msgsebesült és jelenleg a mlikotci kórházban fekszik, a polgármester eorcnkivUl gyakornokká nevezte kl.
- (Névmagyarosítások) Tem János homokkomáromi lakos Tólraira, Lenz Lajos rezl lakos Rajkai-ra, Silanek József nagylengyel! prdbacsendór Széplakira, Sipo» Lajos zalaboldogfai napszáma Szarsncse névre, VVisz József hosszúvölgy! lakos Vízér-re, Mtcakó Józtet keszthelyi prébacsendór Matrahazl-ra válloz-litla ssaládl nevét a be>(igymlrtlizler en-gldályével.
A Keresztény Jótékony Nőegylet március 6-án, szombaton délután S órai kezdettel a Cent-ralban farsangi mulatságot rendez a hadbavonultak hozzátartozóinak javára. 0)
- (Segédjagyiöl kinevezés) Zala vármegye alispánja Simon Peren: községi írnokot Murassány nagyközségbe segéd-jegyióvé nevezte kl.
Amíg \'Oh alsxih
a Dai mol dolgozik. Nyugodt alvását nsm zavarja, mégis laehozzb raggalre az onyho léjdalwaflss klOrOlást.
- (Pályázat) Dr. Drand Sándor alispán 15 napi határidővel pályázatot irt ki a dléskáü és zalaapáli kö-jegyzőségnél se-LédjegyzÓi állásokra.
- (Erdőtűz Nyirád mellett) A Nylrád községhez larlozó üeákl-puszta határában elterülő, a veszprémi püspökség tulajdonát képező erdőben lüe keletkezeit, amelyet a közéjben tartózkodó gazdasági oe-lidségnek körüiárkolássál aikcrlili csak megállítani. Vu hiány mialt a pusztítást nem sikerült megakadályozni, u. éri a 40 katsi.iális holdon ülteiéit fiatal cseme lés, mintegy 12 ezer pengő érté-ben a Ui/ martalékául esett.
divat ízlés minőség
olcsó áp
t<rvi.,rv i
legalaknl a Nemzeti ImikakOzpont nagykanizsai
szervezete
Megkezdődött a kanizsai dolgozók nemiell alapon való megszervezése
Több mint egy hónapja, hogy a legnagyobb csendben megindult Nagykanizsán a Nemzeti Munkaközpunt megszervezése, vagyis a dolgozó társadalomnak hazafias és nemzeti alapon való ogységesitéso. Nagykanizsa dolgozói és szellemi életének vezetői kezetfogva egymással, megindultai; egy olyan egységes nemzett társadalmát megalakítani, amely megbonthatatlan népi egységben a magyar élet küzdelmének tudatéban szembe tud állani az idők viharéval és dacolni minden bomlasztó törekvéssel, Ezt a nemzeti alapon álló egységet nem tudja megbontani semmiféle szélsőséges irány zat, bármily mezben mutatkozik is és kelleti magát.
A Zrínyiek hós lelkületét, nemzett öntudatát, magába bizását kell visszaadni a magyarságunk és ozt csak ugy tudjuk" elérni, hogyha minden társadalmi réteg erőit összefogva dolgozunk hazánk nuggyáépi-tésén.
A lendülettel megindult szervezési munkát nagyban elÖsegitotte dr. Krétky István polgármester jóindulatú támogatása, a vállalatok és intézmények vezetőinek készsége és megértés*.\' és a társadalom minden rétegének egybekapcsolódó lelkes munkája\'. Ugy. hogy a logrövidobh időn Mül mar- felállítják Nagykanizsán a Nemzeti Munkaközpont kerületi titkárságai és vele egy hatalmas centrumát a nemzeti\' alapon
álló dolgozók táborának.
Közvetlen megalakulás előtt állanak a toxtil, tégla és agyagipari, sörgyári, építőipari, vondéglátóipari, kereskedelmi alkalmazottak, közalkalmazottak, stb. szakmai csoportja, u MAOltT különbözóaszakcsoportjai, hatalmas csoportnak Ígérkezik a női csoport.
A helyi szOVvezés munkáját Horváth Vendel központi megbízott, a NMK titkára végzi, aki fáradságot nem ismerve végzi magyar misszióját Zrínyi .Miklós városában.
Tiz lap egy orviövész-üldöző naplójából
Ezeket a naplórészleteket egy olyan bajtársunk naplójából irtain ki, aki részt vett az orvlövészek ollón végrehajtott tisztogató harcokhun. ¦
(\'sillugok sziporkáztak u fokete égen, amikor útnak indultunk. Kényesre mosta a bakancsomat a hideg harmat és vágott a szél, akár a borotva: hidegek az orosz éjszakák. A nagy festő, az Ósz szirtesre festette már a lombokat, csak az óriás fonyók tülovolót nem tudta pirosra csípni a hideg.
Délután háromkor dörrent az első puskalövés; kótoldalról is tüzelt a siirühól a láthatatlan ellenség. Tűzharc után nyomultunk Mostktig, a kis orv lövész-telepig,
PÉNTEK
Megeredtek az ég csatornái: zuhogott egész nap az eső. Pirosra dagadt már a nyakam a szunyogcsijósoktól, pedig pillanatra tso oldottam le n szúnyoghálót. A lovak hasig süppedtük a moosárba: egész szakasz mist* ki a kátyúból a páncél-törót, amelynek négy lova leragadt az ingoványba.
.Dóiolótt egy szakállas emberre bukkantunk: krumplit kapált a falu szólén. Fölfogadtuk vozotónknok a mocsaras erdőn át. A gazom bor! El-vozofetl bennünket egy\' fűrésztelepre, ahol gyilkos tüz fogadott ben* nünkot. Fölvettük a harcot s félóra múlva szétfutottak a bujkáló orvlövészek. Do kereket oldott a mi szakállasunk is: beugrott már az erdőbe. Igaz, hogy így iö golyó érte, mert a nyomat körül vércseppek voltak\'. SZOMBAT
Éppen a mocsárban vergődtünk előre, amikor rajtunk ütött az ellenség. Persze szétugrattuk. R.-nól megsobesült az ellenség vezére, do golyót röpített a fojóbe, mielőtt elfoghattuk volna. -Marhát, lőszert, gabonát zsákmányoltunk: este jött a bír. hogy a magyar, nótnot és a milícia csapatok Összesen 050 foglyot ejtettek a 67 orvlövásahulját
(Honvéd haditudósító század)
találtak az erdőben. Pedig még & sol>osüll orvlövész is elvonszolja maga után tárna holttestét. S\'ASAIINÁP
A brjanszki erdő északi részét már végigféaülték csapataink. Minden kilométeren keményen tűzoltók a ntenoküló orvlövészek és elkosoro-dett ellonállás után vonullak csuk vissza. Az ollonségos repülők az éjszaka cédulákat uzórnik szét az erdőijén.
Ma hirdették ki, hogy a tisztogatásban réeztvovó német csapatok pa-ralicanóka mólbgen\'mÖgdicsért boh-nt\'uiköt s többünket vaskeroszttol való,kitüntetésre torjesztett fel. HEÍF0
K. és W. községek között mene-toltünk, hogy kifüstöljük ezt az er-dórészt, amikor tüzolni kezdett ránk az ellenség. Késő éjszakáig tartott a hajsza. Három faluból ugrasztottuk ki a banditákat, KEDD
Megnőtt a szakállunk: olyan torzonborz a képünk, mint foglyainké, akikot magunk előtt kísérünk, hogy fölszedjék előttünk az aknáikat. Mocsárban jártunk mogint, nyakig: a hadnagy ur lovát agyon kotlott lőni, mert semmiképpen som lőhetett kiemelni a mocsárból. Két kis névtelen falu között, egy tisztáson jártunk, amikor kótoldalról kozdtok lövöldözni az orvlövészek. Volt ogy rozsdás harckocsijuk is. Páncéltörőnk ozt tolibotalálta: két harcosa, egy fiatal legény és ogy öreg katona bentiégott.
Az ollonáóg vesztesége ötven fó volt.
Éjszaka G. községet bombázták az ollenségee repülők. ÖZEBDA
Váratlanul kisütött a papi bakát-lan falvakon rezetett át az utunk, do a mocsár nem maradt ol mellőlünk. Az erdó még aürübb lott, baltával, szuronnyal, késsel vágtunk utat magunknak a bozótban. Elszántan védekezett, tüzelt a aötétből
Tlaztalttttl értesítem a mélyen tisztelt közönséget, hogy a
"m"\' átvettem
napon
ÉRTESÍTÉSI
PáNNONIá-SZáLLOT
és káram az Igen tisztáit Vendégek szivei támogatásét. Itt terem, kávéház kera reggelt óráktól esti záróráig nyitva I Kit Hal kénybe. Jé hozok, aitata feketokává I Elsőrendű fővárosi autiu I
ggar- Szombaton ünnepélyes megnyitó. "l$m
Kíttei ifj. Róth fereno és neje.
az ellenség, ostára inágis elértük B, köaságat?
Találtunk egy ellensége*, lősser-raktári, mekat\'a leleményes ellen-Rég egy fa gyökerei ala épített. Valóságos földalatti barlang...
C8CT0BTÖK
Tegnap eltűnt egy emberünk". Ma váratlanul előkerült: viiihzszinü volt ¦ az arca, a szeme két mély gödör. Nem csoda a hulál markából menekült meg. Nagyon előre merészkedett tegnap az erdőbe, a ló- . szem is elfogyott s nem volt már visszaút. Amikor hallotta, hogv az orvlövészek törik az águkat .olbuit egy bokorba. Ott lapult tizenkét boftSZU órán át.
A hajsza hevessége fokozódott: a patak és \\V. község között húzódtunk előre. Egvétlen Innyatclupun: S-ben közel száz fegyveres halottat hagyott az ellenség.
PÉNTEK
0. fulu felé nyomultunk előre, u test vérzászlóalj századai A. ós Sz. községekhez érlok, a német és u mibcislu csapatuk pedig bezárták a gyűrűt uz orvlővéssbandék körül.
SZOMBAT
11a kétszáz évet élnék, akkor ms felejteném el sohasem ezt a\'napot. Heves tűzharc után inogsoinmisi-teltük a körömszakadtig védekező orvlövészek zömét. Vállalkozásunk ezzel le is fojozÓdött.
Orvlövészuek pillanatnyilag nyoma sincsen, de éjszaka nagy magasságban már repülőgépek zúgtak az erdó feleli. H az orvlövészrádió bo-mondónŐjo németül és magyarul is közölto a nagy újságot: ojtóornyősö-ket küld Moszkva n halottak helyett,
Ma azonban tiszta, csillagos az éjszaka, csönd .vnn. Ma jól éltünk mi honvédok, meg n Kamoiádok is: libamájat vacsoráztam két disznó-karaj között, mort hát a kenyérrel takarékoskodni kell...-
• ¦ Ftjpcséy János zátizlós
A Csáktornyái NB II csapat lesz a ZrVlNTE vendéíje vasárnap Az Idei első Szent László-kupa mérltflzéö
Vasárnap délután a Csáktornyái NB együttest látja vendégül a ZMN1É csapata a Zrinyi pályán. A kitűnő együttes legutóbb 3:0 arányban győzte le a ZMNTE csapatát. Most a kaniisai vissia-vágón erős mérkőiésre van kilátás, inert a ZMNTE csapata erősen Ígéri, hogy os „adósságát" letörlesiti. A két erős esapat küzdelméből érdekus és váítoifltos jelenetek fognak kialakulni vasárnap. A ZMNTE legjobb csapatával vess rését a küzdelemben, mig Csáktornya a bajnoki rajt előtt ssintén uj csapatot keres a tavasii idényre, igy kitűnő mérkőzésnek igérkeiik a barátságos jellcgQ verseny. Mi erős küidelem-ben döntetlent jósolunk a vasárnapi márkAiésre.
A nagykaniisaí kereskedelmi iskola vasárnap Péeire utaiik <*
Aritfit, tzíilil
legmagasabb árb.m veszek.
Vókáöy éksierész
Sient László-kupa első soron kö-vetkeiÖ tavosii fordulójára.
A pécsi fémipart Iskola cgyGt-tese kitflnö játékerőkkel rendelke-sik, így valdsiinu megsitinik a helyi diákcsapat további szereplése — egy vereség után — 4 nemei kupaversenyben. A kereskedelmi iskola bár a legjobb csapatával utarik Péssrc, mégis vereséggel térbet hasa. Egy döntetlen már gyöielrnct és előrejutást jelentene.
UUMSM
Tovább emelkedtek ax állaiíkak a keddi orsxágos vásáron
A keddi onuúgos vauúrrél érkezett helyzetjelentés szerint nagy volt az állatfelbojtú\'i a megye minden részéből, különösön podig Murakűzbél. Mintegy 5S0 darab szarvasmarhát és 606 lovat hajtottak fel a gazdák. Az Allatok iránt nagy kereslet nyilvánult meg, ami nagy mértékben fölemelte az eddigi árszínvonalat.
Egy pár ökörért 2300—2400. egy borjas tehénért 1800, egy jó, fiatal csikóért 1DÖ0--1000 porigót ia adtak. Szarvasmarhából eladtak 365, lóból pedig 219 darabot.
KrWmietHyUvánlláN.
Mindáron jóbirátahitf és\'lsmerőse Ink, kik felejthetetlen drága jó férjem, sógorunk
Merényi Oyflrgv
ny\'t\' m. trtmtiíyö\'l iovl*tYii*>
temetésen megjelenésükkel vagy bármi más módon mélységes fájdalmunkban oszt\'irni szívesek vo\'lak, fogadják ezúton is hálás köszönetünk kifejezését.
A gyászoló család
Krtrtzön<-tT»yHvni?liáa.
MJndizen Jóbarilalnk és ismeró-rőtelnk, kik felejthetetlen drága jó édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk
özv. Kincses Oyflrgyné
ii. Laki Anna
kiemelésén megjelenésükkel vagy bármi mái módon mélységes gyászunkban os/toíiii szívesek vollak, fogadják ezúton is hálás köszönetünk kittjeié*!!.
A gyászoló1 család.
mow S!8B88!
Nagykanizsa megyd\'vátos polgffrmertérétöl.
TárgyTaVaslí\' zab* és1 átrrt YfctÓma*-klesktása.
Mírúeimény.
Mindazok a termelők, akiknek lávául árpa\'éVtkviíit zab vetóaísgfcan hiányuk-van, a köietiáiati\'ttltauubtö vteiriáBHga-lolrlnyl kaphatnak, melynek értelmében a Hombár kiszolgáltatja a vetőmagot. Avá-•árUal Igazolványokat április bó 1 Ifi\' líbet kérni; mtnrJfg-\'hétlÜrí éVtttWttn dítelfltf; aa-IgatoWanyokst azetdai napoken a kői* eitátáal hivatal aláíratja a m. klr. gszda-atótdtfgyeíöYer-ét-ar Igy etkéarttetl-lga-xolványok átvitele végeit csütörtökön délelőtt kell az igénylflkfick a közeháláal hivatalban inriíi Jelentkezniük. A Hombár ceaklá\'a gazttáiivl f*ltt«ye!ó által Is aláirt iga tolván yokií váldiaU* be éa csakis ápilllt hó HMg. Ar\'Iitoyiéahex a gabonalapot el kell hozni.
NagykanUia, 19« máiclua 3.
ii* jv Polgárweaier,
A londoni exllkormányok , és Moszkva
Lissidbou, március 4 A Londonban síékeló* különféle „árnyékkormányok" egyre növekvő aggodalommal\'nétik, bogy ar angol politikai veietőség mindinkább függő visionyba kerül Mosekvá-val. 1939. cs 1940-ben angol pénetől csalogatva nagy reményekkel költőitek ai angol Birodalom fővárosába, derűlátásuk áronban rövidesen csalódássá vál-toiott. A .Foreign Office"-ben ma aggodalmaskodva pillantanak a londoni siovjet kővet felé. va-labányssor állást kell foglalniuk a „siövatségeseknek".
A Nagybritanniától hivatalosan is támogatott Mihaílovits sierb generális MosSkvaban kegyvosa-tett lelt, mire fe! London is megvonta támogatását. A lengyel cxitkormány különösen sanyarú körülmények körölt él. Sikorski kétségbeesetten utaigat Londonból Mosikvábo, vagy Washingtonba. Mosikva esetében áronban még ai a kérdés is fennáll, hogy egyáltalán engedélyeiik-e megjelenését. Hiába\' hajlong a Kreml ura előtt, a ssovjet kormány legfeljebb fenyegető jegyieket küldözget Sikorski és a körülötte csoportosuló lengyel exkormény címére, mert megállapítja, hogy alapjában véve még mindig anti-bolsevista beállítottságú. A lengyel emigráns kormány erre fel indíttatva éreete magát bieonyos magyarárgatd nyilatkoeatra, amely-\' nek kifejezésre kellett válna adnia, hogy a lengyel állam a habom után kifogástalan magatartást tanúsít Möstkva irányában. Ebben a nyilatkoiatbdn fektettek 1c, hogy Leugyelorsíag „egyáltalán nem kívánja" Ssovjetorose-orseág határait a Dnyeper és a Fekete-tenger\'g vissiatolni Lcn-gyelorseán soha nem is gondolt keleti irányú terjesikcd^sre. Mindenesetre nem lenne nagy baj, ha ae 1939. seeptember t-i status quo a háború után érvényben maradna.
Nagykanizsa megyei\'város polgármesterétől.
Tárgy Tfiitt beezrrlláiofáv
HlrdctmíSny.
Közhírré teszem, hogy a tinti brniállá sorás cétjára\'kljetfirt, Illetve\'még natiti klfelÖlíBdÖ\'lakrtattket; szobákat a\'lakira* tulajdonosok csak azon Iletteknek kötele* se k rendetesene Jbec>átanl. akik a v. ssát-lásmeater állal kiállított lakás-utalványt mutatnák lel.
Nagykanizsa, 1943. március* 3.
•7« Polgármester.
Elmarad as- Idei országos tenyészállatvásár
Illetéket lielyrAi nyeri értesülés aze-iint as Idei Budapeeil Országos Mező gazdáiig! ós TenyéarátlatvAsár a háborúé viszonyokra\' való teklnlúllel ol marad. A földművetéaflgy! mtntfiztot a klAflftásra bejetentelt eV köztenyésztésre alkalma* tenyészanyag ¦ megfoleiő értékesítéséről gondoskodni fog
NyagtalanHfa az angtílaxóitokat a hajózón helyzete
AnMterdam, roércfns 4 Saller, Anglia képviselője a közös angol—amerikai bnjőrzhd hfvatalban, kijelentette, hogy a helyzet a hajózae terén komoly éa nyugtalauHŐ. mert sz effvosült nemzetek nem jutnak elegendő hajótérhez, amire szükség lenne, hogy n rendelkezésre álló haderőt az ellenság ellent \'bevetésre ndaszAIH ihassak .
Ar o<ztrtivgo**l*ríl< hu>Asa\'
Az «aitályaorajáték inai húzásán a főbb uyamnén^skart b körelkozó számok iivoi lék :
20.000 pengőt nyert a 26,072, 37.463.
10.000 pengőt\'a 10;162.
S000 pongőt a 4.365.
4000 pongőt a 87.344.
3000 pengét a 22.721.
2000 pengőt a 10.118, 24.660.
1000 póngőt a 2.390, 81.800; 36.164, 41.646, 48.073, 48.722, 60.698, 73.815, 83.470.
CFalalősség nélkül.1)
JaVKairomkatlAfii Inlttts «tao * «*Wéaw bSn««H1
HMetméiny.
Közzétetzem, hogy a m klr. mlnlailé-rtum aa 1935. évi II, t-c. 231. §-áb>>n nyeif\'fclhifalmaiái arspjit) az 1 010/1945. M. L sí. rendeletével a
rfigtanblrABkodisrY
az ország, Illetőleg a honvéd bUnlelóbl ráikodia egéu teiUletéte\'az 1941. évi |u-niui-h) 30, napján n 4 870:1011. M B\'aa. rehdetét II. pontiában (eliorolt bUnTette-ketf ff Hl I li I itijf sriel t<- r h« ilmú v tl eli te* riiicirc tábori póttal\' csomagként vagy ,Mtnl4 ették iTÍlklI-" Jeltélsef felailoll vagy az oda Irányaié- katonát azalütfflinvok\' Ic-Unlettben akár aa óraiig-ttrflletén, nkár azon klvQI a uáltiUi tartama «latl elköveteti lopás é> slkkasziák bűntetteié — Idcíitvc a hivatali stkkásiUs büntettél\' Ii éi\'ptdfg eiekftek- a boncáfctekmíny-k-nek kiiérletértréi ugy a tktttkHttf mlal\'l rés-iciekre (lítk. OS. § ) 1«.
Az Ilyen bSnctRlektnények elkövettető!\' mtndírtlil ótakodték; meft-«\' pwgttVtfW\' tetöbbáskodás alá1 tatloiö\' mlndenio^yarI, izemély, aki a; kihirdetés-iiftn a megfctolt le tlietfit ilyen bSDCKrektnéayt köret el, töglönhlráakodia alá keiül él halállal bűnhődik.
Nagykanizsa, 1013. évi márc. hó 1-6«. síi A klr. türvínyszék alnöke.
Hofherr-Sehrante gépek,tíip-aetroieum
UNCÍKIM; I.IiM ANN EHMtf
VAS- ÉS\' MŰSZAKI KERKSKÜDÉSÉBEN
Shall g«*fő\'z-fi\'k átvohotök. g«ty6i*iM9tott
MWWVQiGYÍ
VILLAMOS ARAM-
Arom»iímlák fluléia, roklamfioiók, hibajel«ntö«ek, nakszsrü lelvlltgoiIUs minden vlllamoa kardesbon <<Bl>:IÜH 8-lAI dtíiiMn 18 O.rt.l).
Ga*Wt!g:«fy^uf Sí. teuton 2»A
iPBÓHIHDETÉSEI
ÁLLAS
RlfalSfataiNvf, kl kerékpárom! t„d letvetz a táp kiadóhivatala.
RtfnMt felveszek. Kapoll, Hori^MI-lŐS\'BtS. • II
Bnlonttéfikáfl önállóan dolgozó asztalos. segédei magas Nietítsel fslaaaar Csizmadia Jáaoi autaloamealtr Klskahlzaa, Bába-u. 5. ITT
Jói torno mindenes •MkAcmatSt 19-ére, esetleg aaonnal felvessek, havi 90 P kezdöllaeléaact. Cica a klidóbati. 013
F6k8 mindenest azonnal felvési Brandi, Dcáktér 2. Olt
Megbízható fö*«l «utló bejrirónö tel-vételik márctui IS ére. Cím a kUdóhlva-Ulban. S4I
Koraaah Jó blionyltvdnnyal keresztény, erős fiat hentes- és méasiros tsnoncnak, Klsetáil1 Ir kap. Simon isívAn hinkB, Kls-kanhnta. 639\'
HáKlsuittlaAt aionnat lelveaiek Kóoor antfide, Zrínyi MRlés-a. 42. 671\'
VlarvMartManMraia\'tanoqc 40 P
ketdö fl/eléisel felvételik. Jtrausek, Erzaé-bel-tír 18 172
Jóháaból való 9uhm1A1 aionnsl lelveaiek. SttHal vaskercskedás. 630
Jó állapotban ebédlő, háló él\' tíQizWm tal frisi**. Bijzau, 1, _est-Szegény -tiidlöivtgy vállat- has-mars-lari állást lakisiit, lövebbat Városház, Szociális Dgyosttály.
Failmuiett Üzletevnben eladó klnii- , üíotiyt, aki az Iminl munkát la etvígif. Clm: Helyei Imre márkás bulorsiaFon. Ugyanott asztaloaUanonc fizetéssel felvétetik. 68?
¦•qblahai*. Jól főző Kazdaaisiflnyl, konyhalám/t keresek márc tS-re. Clm; Teleki ut 21. 1. ajtó. . 477
ADÁS-VÉTEL
Jókaiban leió u,tipuiu radiai vueek. Címeket a klidóba kérem.
VaHllAat aongurál vagy plantaát kéupéniéit. Badapeal, Endrödy Sándor-utca 46/B. HataiaMMMr. «0
Jó állapotban, ebédlő, háló- és előszoba* fal elad*. Uaj^-u. 1. 636
KuhorlosiMaii* eladó, uelleg trágyával elcserélhelő. Magyar u. 24,____ »33
ll*aW*a*SHfSW athéíMa\'iaSakÉta**i,
koneol-tükör, aailalok, hálószoba elatlá. Vodlnák, Horthy M -u. 8. 681
HÁZ feS 1NOATLAN
Keretek a vároa belici IMeién keiléwe re alkalmai kertaft hossza bérlétre. Kosa virágüzlet. Horthy M.-ul 2. w. 652
I Et«aM*rar*kÖivctltck: vatut kötel6ben kenés bérháut: Horváth, Sugárul 42. 676
KÜLÖNFÉLE
Efvamatott agy cxQrka aaitlllap *»,
egy sugény kifutóleány veattetteel Hamburger bőröstől a moziig. Be«ültteiaieg-találól kérem, n kiadóhivatalba adja le. *
Of csiniket mfamovmtn
szémkozhaiih
POLITIKAI NAPILAP. K(B.!I« : ,KHi.il..i|l H. T. Ikgykailtu-I:cl«l6, klsiló\'. i.liJ Ktr.ly. NyomAtotti . ..KI.f*I,ud|t R. T. Naot\'*" .y.HMJibt, H.gykR.li,,..
Ota:
Bradiokosat: Táboripauta:
¦ évi., 62. K. Nagykanizsa, »48. máralus 6. péntek Ara 12 fillér.
?-—-al,———-1 0 e!8> wJvjH\'
POLITIKA
H A P I L A
lMfkfWUta4g ta kladútuvdua: Fóul n/.\\m. teukeaUMd-M UuMUfstlűl Mole» 78 ra MgJeMk ralMMr\'MUWawp dMntáo.
Felelő- szerkesztő: Barbarits Lajos
nfigyndóvra O iwiwfl BC üui;e««tóiii: miMum»I«*M,Mrnnini,
fHLi, romiul kn aaaa.
Szégreifék magákét!
(bl) Egy zalai kii faluból elindult két asszony, hogy megkeressék a sebesülten kórházba került hozzátartozójukat. Utazásukkal kapcsolatban szem-és fültanuja voltam az alábbiaknak. Leirom, ugy ahogyan történt. Az Ur 19M. esztendejének nagy próbákkal terhes koratavaszán lehet .Ss kell okulni belőle. .
*
idö : — kevéssel reggeli 8 óra cíőtt.
Színhely : -~ a szomszéd mc-gyeszékhclyj Szombathely egyik villamosmegállója a vasúti állomás közelében.
Szereplők: — egy villamos utasai, két járó-kelő, nyilván anya és leánya és két törődött, fáradt, láthatólag messze földről, valahonnét Göcsejből érkezeit asszony. Bízonyárnaz^gész éjszakájukba került, ha nem többe, míg az islcnhátaiuögölti kis falujtíkból eljutottak idáiji. Meg is látszott rajtuk, hogy ftlig-, ha bundák lo. a szemüket nz utolsó huszonnégy órában. Bizonyosan hozzájárult ehhez az izgalom is, knort a selwsült ővéí kel jöttek el meglátogatni a vasi főváros honvédkórházában Két egyszerű zalai asszony. Két ember a föld népéből. Kél magyar anva. Bizonytalanul csetleUek-bollottnk az utcán. Látszott, nem szokta egyikük senv a járást n városi házsorok közölt. Amerre kopogott a léptük, íde-genmV nézték rájuk a város durcás reggeli ablnkszeníei. EgyiK sarkon is, másikon is tanács talapul nézegettek. Kérdezték volna valakit, merre induljanak neki a házrengetegnek, de a városi nép közömbösen rohant el mellettük, ügyet sem vetett rájuk senki. Inkább oldalba taszította őket egy-egy sietősebb, aztán még vissza is ríézett rájuk morogva. A fiát kereső két édesanya, vállán kicsi bugyorral, bandukolt tovább s csak egymást \'kérdezgették : — liát most merre ?
Egy jóságos arcú úriasszony és a leánya (bizonyára napi munkájuk után szaporáztak ők is) utolérte a kél zalai asszonyt. A jó lelkek és az édesanyák szolidaritásának Íratlan törvénye lette, hogy. ettől a két hölgytől nem kellett kérdezni, kérni sem1, — kéretlenül is kalauznak sze-gődtek a két honvéd-édes anya mellé, Kikérdezték őket, honnan, hova igyekeznek,\'elkísérték őket a villamos kitérőig, megvárlak* velük a sárga villamost, útbaigazítást adták továbbra s még arra is futotta, hogy Isten segítségét kívánják sebesült fía-l,< fíyógyulásához.
Jött a villamos. A két hölgy
A kedvezőtlen időjárás miatt a Kankácnsban csak csekély lareS tevókeiység folt
/ Észak-Tunéílátain a tengelytrök. meg javították állásalkat TŐrviesszerencaétlenség ®gy londoni óvoholyen
(Német Távirati Iroda) A Daily Express megállapítása szerint a Szovjet uj veszély előtt áll. A Szovjetunió ellátási\'helyzete ugyanis most\'nagyon kritikus helyzetbe jutott. \'lía a Szovjet vissza1 is höditott valamit n gabona-vidékeiből — hangsúlyozza az angol lap —, ez semmit som ér, minthogy Ukrajna még mindig Németország bir
tokában van. Az angoloknak, hogy a szovjet haderőt harcban tartsák, ebben az évben le kell mondaniuk az északamenikaí éle\'iniszer-szAltttinányokról, Az északamerikaiak pedig az előtt a nehéz feladat előtt állanak, hogy a veszólj-ozletiítt tengeri utakon át lássák el élelmiszerrel a Szovjetuniót. \'
Ériiak-Tunlszban a tengely visszaverte az ellenség minden támadásét
Az északafrikai
helyzetről
berlini körök a\'kővetkezőket jelenük. : r
A német olasz páncélos hadsereg övezetébap nagyobb harci cselekményekre az utóbbi napokban nem került sor. AL(\' angolok néhány ponton ííéj)csitett felderítő csapatokkal elöretapo-gatództak, de azonnal vissziihu-zódtak. mihelyt belekerültek az clőrétoll biztosító német-olasz erők jól irányított elhárító tü-
zébé.
K /tanokban a leiujclgesa-jHitúk y f.áneéhs felderítő kocsit és taválrhi 3 gépest-fe\'t jármüvét felgyújtották s iqij az angolok kénytelenek Mikik azokat hátrahagyni.
Az angol tüzérség romboló tüzét a német zuhanóbombázók sikeresen viszonozták. Több angol ütegei elhallgattattak. A Zu-hanóbombázó-rajok ezenkívül támadásokat intéztek egy lőszerszállító oszlop ellen és 3 jármüvei a levegőbe röpiteltok.
Több tehergépkocsi megrongá-. lódolt.
Az északlunéziai bordéren a német—olasz támadó csapatoknak sikerült mind a partvidéken, mínd pedig az eltol délre eső vonalaikat jelentősön megjavítani. A .tengely kötelékei további teret nyertek, jóllehet az angolok makacs ellenállást tanúsítottak ős többizben ellentámadásra is indultak,\'
A nén;el csapatok őllaiuló-an i\'isszanctefték őket, uytj. hogy a gyors\'német csapa* tok előnyomulása/ nem tuti fák feltartóztatni Nagy angol erők\'a tunéziai Héjától északkeletre nagy tüzérségi erők harcba vetésével, valamin! több páncélossal szintén támadást kiset eltek meg a német kötelékek ellen, amelyek már néhány kilométernyire megközelítették a várost. A tengelyerők az ellenség valamennyi támadását visszaverték ós súlyos veszteségeket okoztak nekik.
A keleti front középső szakaszán meghiúsultak a helyi jellerjfl szovjet előretörések
A köteti harctér helyzetéről bor-Hni körök *a-következő legújabb jo-lontésekot közlik:
¦A .német parancsnokság a keloti harctéren újra szilárdan a kezében tartja a katonai kowloményozést. A kolotí harctér déli szakaszán néhány na)) alatt megtörtént a fordulat. Bzok a napok a háború legdrámaibb napjai közétartoznak. Ellen-tómadáesal a Donoc-vídókon küzdő
német haderő liekoritéséro -indult szovjot csapatokat magukat körítették bo a németek.
A keleti harctér .középső ée-éazaki szakaszán-ugyancsak a némot katonai (orvoknak mogfololőon éa a uó-mot hadvezetés azabsd olhatározása alapjai) a&jtanak lo-a harci cselekmények. >BÍr -a; azovjot csapatok itt roppant voeztoeógek után időnként beszüntettek minden támadást, a
némot csapatok mégis kiürítették Domjimszkot éa Rzsovot. Az onnok ,kövoÍkoz-tél>on l>okövotkezeU arcvonal mogrÖviditóa uj csapatokat azabaditott fot fontosabh feladatokra.
Ami a liarcok ,rósxMoít ílloti, már9Íua 3-án a iKuban-hidfőnól az állandóan zuhogó oao akadályozta a harcokat. A Kubán torkolatvidó-kón, az ugynovozett lagúnák teríllo-tén a német kötelékek\' folytatták a torülot megtisztítását a szétugrasztott elfonséges-öröktől.
A keresi tengerszoroson át mindkét irányban továbbra is simán hangolódik le az utánpótlás.
A Kriin-fólazigoten .a német csapatok biztonaé^bá bolyoztek .többoajr-nvi orosz polKári azomélyt, .akik a Kaukázus vi\'dékéaiok a nőmot caapa-to|c által történt kiüritéao íitán íjjro-BágaikkSl ogyütt olmenokultok a liolsoviata politikai uiofíbizottak elől.
A Don középső\'folyása mentén éa Charkovtél délre ujabb nagv siko-rekot óit el a» kon aulvoé időjárAai és .torepv iszonyok mállott ia több azaz kilométernyi széloaséElíen ,olő-Lohaladő némot .ollontamadafl. A-bokori tolt 8. s\'zovjot páncéloa hadsereg zömének mopfaeminíaitéaí) Jitkalníaval jolontős nzámii fogolyra éa nagj\'-mennyi&éfrü zsákmányra hshet fizuin i tani.
Rzoevtél délre éa1 délnyugati*,-va-htiniut >w. IbiKjn. úSiól r.i ;i Ladoga-ió(él ih\'lio csak a ezovjot ceapatok moHliiuault helyi ioliogii .olérotoré-soiről érkoztok jolentéaek.
*V bal«*vl*4ák a feubAnl hl«8ffi kBs*QI 400 embai-t v»«xt«tl«k hnlotfaiNbstn
.líorlinből jcjontik, hogy a kedwo-zőtlen időjárási viszonyok és az utak növekvő Glsárosodáíwv kövoikoztélwn a Kaukázus nyugati részén és a kubAní hídfőnél is csak csokély harci tovékonyáég volt. A -német ós rizövotöÓKOs\' hogy i vadászok a kubáni bidfö keloti í-éflzón Hohéz .rajtaütéa-sol lK)hatoltak a ,8eo?jet, állásokba, (ihol a. támadók 8 nohéz löyoget és 26 páneéloí olbárito ágyút puazti-tottak ol, ilíotvo zsákmányoltak, sok gópfogyTOrrel éa lőszorrol ofn\'ütt. A bolsevisták ezekben a harcokban 400 ombort \\esztottok batottakliajt ós a némot különítmények BO hadifoglyot Bzéllitottak hátra. A lagúnák
\'FnlTtutáj a 4 nMatoni
megvárta, hfgy folszállitsa az efajta közlekedésben járatlan göcseji asszonyokat. A villamos nem volt éppen zsúfolva, nem két. de még több utas is felfért volna. A -felszálló perion azonban, tömve volt munkába, hivatalba siető emberekkel, diákok-I kai. A két hölgy szép szóval fel-
szólt a villamosra :
— Szíveskedjenek helyet szorítani ennek a\'két asszonynak!
Mintha senki sem hallotta
volna.
Kérőm szépen, ez a két asszony egész éjszakaidon volt és sebesült fiaikat jöttek meglátogatni a kórházba .. A ko-
csiban van még hely... szíveskedjenek ...
Az utasok közömbösen nézték a város túlsó végébe igyekvő két falusi asszonyt is, meg az érdekükben ágáló két városi hölgyet is, do meg som mozdult senki. Petiig csak beljebb kellett volna lépni a kocsi belse*
tkUki rCO^LÓNy
1943. március 5
;jébe s lett volna hely bőven.
A villamos elindult. A két tálai asszony csalódott arccal ott maradt a járda szélen... A két hölgy közül az idősebbik szeméből Két könnycsepp gördült le az arcai.... Elmenőben még hallottam, amint n leánya Így szólt hozzá:
— Anyukám, én szégycnlem magamat ezek előtt nz asszonyok előtt, ahelyett a síiket banda helyett... Ha én vagyok azon a villamoson s ha csakugyan nincs hely, \'én leszálltam volna és mentem volna gyalog, csak hogy azoknak a fáradt, sebesült fiaikhoz igyekvő asszonyoknak ne kelljen egy éjszakai utazás után még egy órát botorkálniuk, amíg oda találnak a kórházba a város túlsó felébe. *
így történt.
Jóérzésű magyar olvasó szá. mára felesleges sok megjegyzést fűzni hozzá. f
Akik vonaton, autóbuszon, utcán, bárhol ilyen közömbösek tudnak maradni a sebesült honvédek hozzá In Hozóival szemben, azok — nem magyarok. Amint hogy nem magyarok "zok sem, akik a kanizsai pályaudvaron a minap el ludták nézm, hogy egy átutazó sebesüli a sűrű forgalomban kezéből kiesett botja után fel-felszisszenve hajoljon le, ahelyett, hogy egyszerre tizen ugrottak volna felemelni a\'sebesült honvéd bolját, amire támaszkodva) sántikált n forgatagban.
Nem magyarok ezek, ha rőfnyi pántlikát tűznek is a kalapjuk mellé: Nem magyarok, ha kikutyateremtettézik is jelvényekkel a gomblyukaikat. Nom magyarok, ha fülig.hasadt szájjal hurroguuk is le mindenkit, aki nem az ő szájukize szerint értelmezi — a magyarságot.
Amikor az egész (magyar társadalom minden szívbéli és anyagi erejét megfeszíti s ugy igyekszik, megmutatni háláját és szeretetét a sebesült honvéd s azok hozzátartozói iránt, akkor efajla jeleneteknek még szórványosan sem szabadna előfordulniuk. A kutyából szalonnát nevelni még nem sikerült senkinek. De ha akadnak sorainkban ilyen érzéketlen, szívtelen álina-gyarok, akkor legalább akadjanak azon helyt igazi magyarok, akik példaadásukkal jóvá-teszik emezeknek lelki süketségét. Akadjon azon helyt, aki szemükbe meri vágni a gyászmagyaroknak :
— Szegy eljék marjukat l
Ezt akarja ez az írás is, amikor a közvélemény megvetésével mindenkinek az arcába kiállja, aki el tud feledkezni a sebesült honvéd véres áldoza. tárói:
— Szégyeljék magukat!
A Vitézi Szék eddigi birtokállománya 160.000 kat. hold
A még várható 120.000 hold la rövidesen kiosztásra kerOl
Vttéi Igmándy-Hegyessy Géza ny. eltábernagy a minap tájékoztatást adolt a Viteti Rend eddigi vitézi telekjuttatásairól. A Vitéii Rend őssiesen 28.869 kat. holdat sieriett. amely 101 köiség területén feksiik és csoportos vagy eaési falutelepitésre hasinálta fel. A isidók meiŐ- és erdŐgaidasági ingatlanainak átengedéséről szóló törvény uj korszakot jelent a Viteti r«nd további fejlődésében. A Vitéii Siék a rendelkeiésre álló mintegy 130.000 kar. holdat
kitevő ingatlanokból eddig — a mult év november 1-től december 31-ig, kereken 50.000 kat, hold földet vett birtokba, vagy indította meg az átvétellel kapcsolatos eljárást. Végül rámutatott arra, hogy a Vitéii Siék össies birtokállománya eiidősierint kereken 1Ö0 eier kat. hold.
A már a Vitéii Rend birtokában levő, de még nem juttatott 40.000 kat. hold, valamint a még várható 80.000 kat. hold felositása Íi rövidesen megtörténik.
lárolns folyamán minden rászoruló honvédcsalád megkapja külön segélyét
Megkezdődött a honvédhozzátartozűk segélyezése
A Főméitóságu Asszony legfőbb védnökségével lebonyolított >Honvédcsaládokért, országos gyűjtés közel Hós fél \'millió pengős alapjából megkezdődött a honvédhozzálartozóK támogatására szánt összegek Táutnlásu. Az egyes hadtesteK, illetve kerületi parancsnokságok száma ra már megtörtént a hivatalos véleményezések alapján kérelmezett összegek átutalása és a honvédcsaládokhoz való eljuttatása.
A Honvédelmi Minisztérium felhívja azokat arközségi és vá-
rosi elöljáróságokat, amelyek a segélyezés Összege tekintetében véleményező jelentésüket n hadlest, illetve honvéd kerületi parancsnoksághoz eddig bármi okból még nem küldték volna meg, azokat az említett helyre haladéktalanul juttassák el, hogy az igényelt összegek azonnali kiutalására az intézkedések megtörténhessenek.
A honvédhozzátartozóknak e külön segély ezésü k ü gyébe n nem kell külön folyamodniuk, meri számukra a segély kiutalása hivatalból megtörténik.
A tanonckérdés az 1POK randkivfili ülésén
Nyolc határozati javaslat
A külŐnbOzŐ Ipar! siakmákat erősen foglalkoztatja s mindjobban észlelhető la-nonchlány. A kérdés gyókeres megoldása veuett az IPOK rendkívüli választmányi Ülést lartvlt, amelyen a pénzügyi minisztérium Is képviseltette magát. Számos felszólalás után a következő határozati javaslatot fogadták eV:
1. Aililsák Öisze áz ország tanonc-munkaerő. statlszlIkAiát abból, a célból, hogy megállapíthassák, mennyi az Iparos utánpéllai szempontjából nélkülözhetetlen évi tanoncszükséglet. Az Ipari utánpótlás zavsnalan bfztosttasa érdekében egyes, különösen tanoncszegény Iparágak köteleztessenek a szükséges tanonclétszám alkalmazására.
2. Azokban a városokban, ahol az Ön-ál\'ó iparosok létszáma az öüO-at megha-
ladja, tanoneolthonokat kell felállítani. Az oltbunok fenntartási költségeiről felerészben a \' város, felerészben az állam gondoskodjék. ! !.\'*\'¦
3. A tanoncok tat ás Ügyét a kultuszminisztériumból helyezzen át az Iparügyi minisztériumba. . , . .
4. Összhangba kelt hozni a tanoncok műhely-; Iskola- és levente-oktatását.
5. Körzeti szakirányú tanonciskolákat kei! felállítani. .
6. Szükség van Szakirányú mQhelyterv kidolgozására es ennek alapján a tanonc szakmai előmenetelének ellenőrzésére.
7. Rendezni kell a tanoncok keresetét.
9 Minden évben, országos tanoncversenyt és kiállítást rendezzene*, amely nemcsak a dicséretea munkát kiállító tanoncoknak, hanem mestereiknek Is kitüntetést hoz.
Nagy tflzvész pusztított
Pajták, Istállók, kazlak
Egyhamar nem volt még ilyen Kisvasa a járásban, mintTótszent-györgyön, melynek békés, siorgós lakosságát a minap este félrevert harangok Hasították fel. Kovács János, Petes Jóisef, Ágoston Jó-isef, Kirius Jóiscf gasdák pajája, majd istállója kigyulladt és nyomában a kailak, melyeknek siéna-sídlmája füstölgött és égett. A nagy tűiben — amit a »él is ter-
MirC,u\'4-7-ig VAR0SI
MOZQÓ Csütörtöktől-¦: ,; vasárnapig
Ősbemutató ! A l.eguj abb magyar film! . ÉJFÉLI Q70R8 ... ¦ „UFA" híradó a világ legújabb eseményeiről
HC add sok kezdete honnapokon ?5, L7,9, vasárnap $3, §5, ?7 a& 9 órakor
egy somogyi községben
lettek a lilz martalékai
jesstett — egyre omlottak őssic ai épületek. A megriadt lakosság emberfeletti erővel sietett a lűi-ol ló síig segítségére, majd a siom-sséd köiségck tüioltői is jöttek a veszélyeztetett köiség népének segítségére. Félő vall, hogy ai egén utca a tüs martalékává válik. Urak hossiatt tartott és pusi-(itolt a vén, mialatt a gaidák nagy* neheien kimentették állataikat at istállóból. A kár jelenté-
keny. Sok vetőmag, drága lósier-$fám> kocsik, gaiétasági felszeretés is pusitult el. A tüa Petes József gaida pajtájánál keletkeiell és onnan (erjedt félelmetes gyorsasággal a többi épületekre. A tüiet valósiinüleg a nagy szárazságban at erős meleg okolhatta a zsuppos fedeleknél. A vizsgálat megindult.
Magyar hősök
Századának csaknem mindon vállalkozásában fáradhatatlan küzdőkedvvel vett részt Kiss György honvéd, egvík gyalogkötolékünk csatám.
ónként jolontkozott az 1942 do-cember 7-én Gran mellott végre hajtott vállalkozásban való részvételre is. Ebben különösön kitűnt abban, hogy az ollonaégos fcisoródök rendkívül iiovos tüzén két társával vakmoróen áttört és hatásosan biztosította a honvédo9ztag vállalkozásának aíkorét.
A küzdolom során közelharcra is sor került s bár Kíbs honvéd óbbon megsebesült. Bobosülton is négy bol&oYÍstát küzdött le, majd pétiig Iioyos kézigránát liarc után az ellenség egyik nknavotőjét is elragadta.
mc^zi
Az éjféli gyors
A közönség véleménye ritkán egyezik rnog a hivatott körök kritikájával. Még a nomzotköz-i vorse-nyok döntéseibe som nyugszik bele szó nélkül, mert tudja, hogy ott a művészi toljositmonyokon kívül a politika, a gazdasági érdek is szerepet játszik. Városunkban olóazör Ixi-mutalott uj magyar film azt bizonyítja, filmgyártásunk koad a vidék ízlésének megfelelő filmet gyártani.
A.fiatal mozdonyvezető azorolmea. Ez a nemes érzés tölti el nomcsak a szivét, ez fűti az ambícióját is, hogy a vidéki tolató kávédaráló mozdonyról gyorsvonatra kerüljön. Sikerül\'a-törekvése. A gvorsvonaton első útjára a züllés lojtéjéro került régi riválisát osztották bo melléjo. A futó a maga nyers erejében bizik, hencegő ember, ski nom nyugszik bolo a szellem fölényébe. Az uton egyre\' sűrűbben omeli szájához a pálinkás üveget és az emberi aljasság valóbán szombo is kerül az emberi nomeseéggol. A gyorsvonat majdnem belerohan az állomáson veszteglő tehorvonatba. A mozdonyvezető öcoeo menti meg az ártatlan utasok Ólotét.
Az olceapott. fűtő a mozdonyvezető boldogságát ogy ártatlan fény; kóppol is földúlja, inaid abban töri a fejét, hogy robbantással földcsuszamlást okoz ós a gyorsvonatot vezetőjével együtt a ronílásba dönti. Ez- a \'terve sem sikerül. Az életben Jb csak egy darabig érvényesül az ör
Uj modafttk után a tegltlésesabb
• legolcsóbban vállal
Roth Laura
FISVJELEM I
FIGYELEM I HAllOl
Szombaton ét vaaárnap
lilISIil .[
• VadásMtkUrttben
. (woH Kis Royal.)
Szíves pírtfogást kér Takéoa Intrs vendéglős.
2624?12899
JÓ4á, március
flöífí rom, ínég kell annak tőmie a riszt* laMákolí •ló",
Mint nlatni perwwló napaütáe Tonul végig • filmen a fiatalok szö-relms, rnalYnnk keretében pyönvötü oati felrébslek során Sárdy ős Bonlv liella énekében gyönyörködik a né\'-aó. A poflti liget, az Angolpark önfeledt boldogsága in elvonul a szemünk előtt.
A filmben több nem történik. A sérelmesük ott vannak a darab vécén, ahol az elején voltok. Közbon feszült figyelmet lekötő oeouiények Hvors egymásutánja kergeti egymást. A filmből* a nagy sztárok is hiányzónak, de ezzel nem lett gyengébb a film.
Városunk közönsége méltányolta az ósbomutatót és zsúfolásig megtöltötte o széksorokat.\' A darab szereplői és rendezői ozt meg is érdemelték. Egy darab volt az életből, melynek napsugaras oldalán kivül az árnyékos oldalát is hivon bemutatta
a film.
(*>)
Évforduló
Most volt nogyedik óvfoiiulója XII. rius pápa megval\'isziásbnak. Az Un-itl\'PiOgot h/ok.in szerint csak a\' koio-hv/.a8 óvlordiilójta, március 12-ón tart ik Iteti a napon Ünnepi Bznnlmlno k-.v. a Sixtus-kápolnában. Vallkftová-rott éa or. ö azea vntlkfttil épülőtöket foilobogóztak és a pápai gárda tápját (HizegyenhiliAt Öltöttek. Sok ezernél) f-iög, köttnU több bíboros I», bslrta nevét a látog/itökönyvbe. A keddi napra esett XII Plus pápa szflleteenapja la. A pápa 1876 raárelus 2-án született Honjában. ; jta <
Munitone bíboros államtitkár szinten születésnapját ünnepelte. Az államtitkár iiiitvtiiilmiévea Maglione államtitkár sok üdvözlő táviratát kapott és aok vatikáni diplomáciai képviselő ke reato lui. hogy kltejuzxe neki Jókívánságait,
XII. Plus pápa megkorohaza8ani.lt évfordulója alkalmaitól március ? én vasárnap dólolőti lu ómkor a Budavári Koronázó Pntompiomban Seréül Jusztlnlán blbornok, Magyai ország hercegprímása ünnep) szentmisét pontifikál, míg a szentbeazédet dr. Nylsztor Zoltán pápai prelátus mondj ». Az em lékmisén Magyarország Kormányzóját K&llay Miklós miniszterein öle képviseli.
A katolikus magyarság az évforduló alkalmából flui azeretottel, ragaszkodással és hódolattal övevl körül a Szentatyát, mint az egyház látható fejét és Krisztus helytartóját.
Fegyvertartási engedélyt kérők tájékoztatására
A rendőrkapitányság kőili, hogy a fegyvertartási engedély /\'iránti kérvényekhez- csatolandó: seüle-tési anyakönyvi kivonat (kerestt-levál), bejelents lap. Feltüntetendő a kérelmező neve, születést helye, vallása, korábbi vallása, foglalko-iás, lakás, atyja neve, anyja neve, továbbá as engedélyezés alá eső fegyver részletes adatai, öbnogy-!ég, gyártmány, gyártási szám, rendszer, csővek jsiáina, kakasos vagy kakasnélküli, sörétes vagy golyós, vadáss. vagy céllövő fegyver, vagy piiitoly, legutóbbi engedély siáma, kelte, kiállító hatósága ís milyen célból van ssüksége fegyverre.
fcAfcAI KÜZI;ÖN*
Nehéz ma férjhez menni?
Hazánk 80 aVníl fdöWMi f*ríí-
Iflkoaságántk i\\M\'o-+ nőtlsm.iöz-vogy éa elvált, vagyis az esetleg
bevezotendÓ ugglogÓnvttdót min- \' \'len tizenötödik férfi kénvtolen lenne fizetni. Bér u nóknél\'ilyen adó bevezetésének a veszélye nem forog foun, érdemes megvizsgálni, hány aggszüz volt Magyarországon az lUl30-as népszámlálás kor-adatuiiuik alapul vétőiével. Mindjárt beve2etól>on előre kell bocsátani, hogy u iiók Bzónm húzónkban is, mint majdnem kivétel nélkül minden európai államban, több, mint a férfiaké. Hazunkban az 11)41. évben 1000 férfim 102Ö nó jutott, de az előző években ez az arány 10-10—lOCO-ig , is felment. Ez tonnészetoson némi tnontőkörülmóny a, nőkre néz-vo a férj hoz monés, illetve nem menés szempontjából. 1030-bnn Magyarországon a nók száma 4,408.209 volt, vagyis 188.090 fővel több, mint u lórfiaké. A lakosság Sl.lo/o-a a gyengébb nemi hez tartozott és ozon az alapon szinte órthotó, hogy 1000 nő közül csak 058-nak jutott fórj ozon hz alapon számítva.
A nók családi állapotának vizsgálatával éppúgy u 80. életével vesszük alapul, mint az agglegényeknél, mint atnoiy koron tul u nem-házas állapot/noin lokintliotó megszokottnak és/általánosnak. A 80--89 éves nók) száma o74.0M) volt, vagyis az összes nőknek egy-hotodrészo. Közülük mintegy 88 ozor J24 volt hajadon, azuz ulig több, mint 180/o,[ majdnem 8O0/0 már férjes asszoivy veit. Erdokos, hogy a férfiaknál ugyunobl>on a korosztályokban 84."/o volt a nÓs és 14°/o az agglegény. Annak a körülménynek, hogy a nók közül ugyanebben a korcsoportban kevesebb a házas, do ogyultal kovo-sobb a hajadon is, magyarázata, hogy az özvogy és elvált férfiak 2"/n-vnl szemben az Özvegy nók 5.4o/o, nz elváltaknak száma pedig 1.8o/o-kal szeropohiok. Általában a nőknél az özvegyeknek és az elváltaknak száma egyaránt minden korcsoportban na^pb^rnint
KÖZGAZDASÁG
Uj rendszer a külföldi lóváaárlások terén
A földművelésügyi minisiter jóváhagyta a Lókiviteli Szakbiioltság albizottságának ait a határoiatát, amit nemrégiben a külföldi lóvá-sárlásokra nésve hoiott. Est ai Alsódunantuli MeiŐgazdasági Kamarával is közölte. A Kamara as uj rendszer gyakorlati módozatait február 26-án Pécsett egy e célra Össiehivott értekeileten réstlete-sen megbeszélte at Alsódunántul exporllókereskedőivel és./ annak alapján most a követkeiőket hona a gaédaköfőnség tudomására.
1. 1943 máreius 15-től kezdve I a külföldi lóátvevő bitoltságok elé csdkis olyan lovak vezethetők, a melyekről a magyar lókereskedŐ
n fél-fiáknál. Ennek oka abban korerendé. hogv a megözvegyült, vagy Mvált férfiak nagy hányada újból megnősül, viszont a nők nem igen mennek újból férjhez. A 40—40 éves korcsoportban a hajadonok szúrna majdnem a felére csökken, de kevesebb a házasok szórna is, tőbb mint f>«/o-kal. mint az előbbi korcsoportban. A külntibség az özvegyeknél mutatkozik\', akiknek a szama viszont háromszor annyi, mint a yü-"fl9 éveseknél. A nóknek egy kilenced része esik a 40—48 éves korcsoportra és az 527.600 idetartozó nó közül csuk 803.000. tehát a háromnegyed része volt férjes asszony.
Az 50 -59 éves nók közür\' 1080-ban már csak 670/0 volt férjnél, a hajadonok száma ís csökkent, de már kisebb mértékbon, mint (tz előző két korcsoport között. Ebben n korban mar nohéz a, férjhezmenés. Az özvegyek szúrna azonban igen nagy ugrást tett, már 100.000-en is felül van. ngy hogy ennek a korcsoiwrtnak már több, mint " nogyedresze özvegyi sorban Yan.
Végül jön u legidősebb csoport, n 00 évesek és ennél idósoblxík, idoszámitva az ismeietlon komákat is. Kzck épp egy tizedrészét képviselik nz összes nÓknok s közöttük inai- az özvegvek vannak többségben. A 488.000 idetartozó
nó közül* 24Ü.000,
több,
Hátizsák, kenyérzsák, hőpaiack
GrOnhut Élsmér cégnél, Deák-tér 2.
Bud.pesli bívisírUsomböl mtí6rkoz»e. a ItgllMMtiU .> leadlv.los.kb
női kalapmodallekkal
11 m. I. hOlsykSiSnség legkényesebb Igényeli Is kielégíthetem. Tekintse meg r.ktéramat vételhénysier nélkül I
Roth Laura ^.iV
vagyis
mint 55ü/o özvegy, a házasok száma alig 173.000, yagyis 4.5ü/0.
Osszefoglalvu nz adatokat, a 30 évnél idősebb uőné[>osségból, moly nz összes nóknek majdnom a felét teszi, 1Ö7.826 volt a liajedon, vagyis alig több, mint 8*/o. Az öz-vegjok sziímn viszont özeknél háromszor annyi, mint a Imjndo-noké. Átlagban majdnem minden negyedik 80 évnél Idósebl) nó özvegy.\' Végeredniénybon a liajado-noknuk, özvegyeknek és elváltoknak, vagyis a férjnél nem lévő 80 évnél idősebb nóknek :i szániK 1080-ban Gt)7.O40 volt, ami az összes ebben a korban levő nőknek majdnem egy harmadrésze.
at eladó \'gaidával való megegye-¦és alapján elősetesen kötievelet állitolt ki.
2. Eteket a kötteveleket a kereskedő a bizottság megérkezése után köteles a biiottság vezetőjének atunnnl átadni. Csakis eiután veheti keedetét a kötlevéllel ellátott lovak elővezetése.
1 Megszűnik a külföldi lóátvevő bisottságoknak at országos vásá rokon való lősorozása. Helyettük és részükre a magyar exporilóke-reskedők vásárolnak a vásárokon. Annak áronban nincs semmi akadálya, hogy at ott megvett lovakat a külföldi bizottság ugyanaeon a napon és helységben a vásár után/de nem a vásár területén megsiemlélje és sorozta.
4. A Kamara a kereskedők munkáját, ugy, mint eddig, eiután ís ellenőrei. Különösképp felhivia ai eladó gatdák figyelmét arra, hogy a kialkudott lóáral minden levonás nélkül teljes égésiében meg kell kapniok. Ügynöki dij nincs. Aki
ilyent követel, vagy a gnidát fenyegetéssel akarja Ügynöki dlj kt-fitetésérr köteletní, at jogtalanul jár cl és .i gatdd ar ilyen eseteket mindig atonual hoita a Kamara tudomására.
5. A siemviisgálali dijat mindenkor at eladó lartotik megfi-letni. De ett is csak akkor, ha a ló steme hibátlan volt. Ha a ló valamilyen stemhiba inialt nem vált be, siemviesgálatt dijat nem kell érte fiictni.
ó. Továbbra Ís fennáll at a korábbi korlálofás, hogy külföldre csupán olyan lovakot siabad eladni, amelyek legalább 3 hónapig voltak aa eladó tulajdonában- Beért a jártatokon mindig pontosan fel kell tüntetni alt as időt, amióta a ló a gatdájánál volt. Nem elég csak ar évsrámot kiinti, de rést-letesen meg kell jelölni a hónapot és a napot is.
Erre ugy at eladók, mint a kereskedők a leggondosabban ügyeljenek és hiányosan kiállított jártatokkal ne vigyék a lovakat eladásra.
7 A jártatokon míndtg rajta legyen at irányítás ís-
8. Kancák külföldről általában csak 10 siáralékban mehetnek ki. Ilyenek is csdk akkor, ha legfeljebb II. ositályuak. Ennél jobban osítályoiolt törtskönyves kanca csupán akkor adható cl, ha a gas-dája hiteles . állatorvosi bitonyit-vánnyal igntolja, hogy a lova te-nyésitésre bármi ok miatt alkalmatlan.
Holnap délután a Keresztény Nőegylet farsangi mulatsága Minden fillér % kanlisal honvéd-családok megseg Hétére
Mln.lfokl. ntlndon ot/yesület. mfndnn tpotíjlnt U>okH/ik u knnlzanl bnuvédok lh-/.•¦» mi <•-(•!AttJ-,in.ik k\'^\'\'iy.-/\'\'«ill old* mo/dl aol Most a Kereaztény Jótékony Ni\'it-gj\'et leikca hölgygárd íja Farksa VKm-i tlgyvezotd e\'noknó vpzetóaével egy rendkivDI és haenlaloe lar-
HftnKl mulatságot rendez holnap, azom-biton délután 5 órai kezdottel a Központ kávéházban, amely a kanbsal táraadalorn Inlálhozója les*. Hnnguiat, iii\'Ml Jókedv, »z4raknzásl lehetőségek killtniizlk mludenkur a Ndogylet mu>, laiságait, meiyut olószoretettel látogat a város !k./i"iiih--j:.- A holnap! farsangi est tolJesBn a kedólyenaég es Jókedv j.\'KviM.iíti rendeztetik, hogy azon mindenki Jól érezze magát A fiatalság kO-Ionoson eróson kó|i. hc\'t-tl magát. Va lóságos JótátomAny a mai Időkben egy derűs, bingulatoa, csupa Jókedv mulatság, nmolybi-n a lelkek felazabadul-nuk nthány órára ee Torpslobore aas-e/ooy veszi At az uralmat a láncoló kedvU sokaság lelőtt. Megsúghatjuk, bogy a város legszebb loá^al ee esz-a/onyel mind ott leaznek a Nőegylet pumpát faiaangl mulatságán. Boeflett minden fillért n rendozőság a kanlzstl bonvéd-csalágok loiscgltósóre fordít
Aranyat, ezüstül
legmagasabb árbjn veszek.
Vékásy ékszerész
l\'ő-nt 2.
risitolattel értesítem a mályen tiszteit kózön-ségat, hogy a
álTetlem
napon
ÉRTESÍTÉSI
pannoni í-szállót
«s kárem ai lűen tlsitelt Vendárjek silvas támogatását. Mioi.in. káváház kora reggeli óráktól esti záróráig nyitva I KUllnö l.onyliti, J4 berek, príma íekelekávé I Blsáreadtl (ttváresl seae I
Szombaton Qnnepélyaa maonyitó. -^ag
_Sffi&, ifj. Röth Ferenc és neje.
BBrtd ggjüjgjji
hírek
NAPIRKiyi):
Éjjel\', gyógyszertári ügyélet: ..Mr a M*gFÁltó lívó^.TPKortiii1 KrzaéM-tér 21. •Kim.
Kiskanizaán az ottani gyógyszor-tér nllandó Ügyeletesaaolgálatot tart.
Naptá. ¦ Március 5. Péntok. RÓm. kat. Ozneb. - Protenláne Ailorjáa.
— (01 mado manyo* ás) A Kormányzó Ur a tanftgvl főtanácsosi elmet adományozta Gdtzy Mihálynak, a csornai premontrei kanonokrend perlőiének, aki néhány evvel ezalólt a keszthelyi gimnáziumban tanllolt.
-- (KoMorumnfjváltát) Dr. Harrlch Jenő cb neje Vécey Vilma (Budapest) az elhuny! Pallfv Ilona emlékére koszorú-megvdltás címén 60 nennöi küldfllt be BzerkosztÓ8é~K\'lnkt)e a Vöröskereszt céljaira.
— (Somogyi Irók Budapastan) A kapuvári Berzsenyi Dániel Tárflaaág a Ma-Kyar Kulturális Kpyenü\'elek Országos Szö-velsége én a Mapvar Városok Országos Szövel-égével, a főváros Népművelési Bl-zotlíága rendezésében március (i ín, szóm-balon este fél 6 órakor Irodalmi estet tart ai Egyetemi Ásványtani Intézet (VIII., Mu-eum-körut 4-6.) Inldszfnil előadótermében, KöiremOkOdnek: Némelhy Károly dr„ Sáfrány látván dr., Noszloay Aba Tihamér, Ellner Irén, Hajdú József, Evvs Sári. Takáls Oyula,
— (A kultussmlnlattar rendelato már-olUS tS-Snttk mogüniiöplófiúről) A kflz-oklalástlgyl miniszter rendeletet adoll ki március 18-ének megünnepléséről, amelyet az egyházi hatóságok Is közöltek felikezeli Iskoláikkal, A tanintézetekben az Idén az ünnepélyek súlypontja a mostani világháború hőseiről való megemlékezés leaz. A rendelet utal arra, hogy a márciusi ünnepélyeken a tanítók és tanárok hassanak oda. hogy az Ifjúság elrMt tisztán álljon a mai létküzdclem jelentősége s értelme és mulassanak rá arra, hogy azok, akik a bolsevista veszély clhárbásá-ért harcolnak, megsebesüllek vagy hflsi halált haltak, azoknak a hősöknek utódai, akik ezer éven át megvédték népünket és földünket, a keresztény nemzeti műveltséget minden ellenségsel szemben Harcoló katonák, — mondja a rendelet — a szent áldozatukat népünk, elsősorban pedig ilí"KARi.nk jövőjének biztosításáért hozzak.
A Keresztény Jótékony Nőegylet március 6-én, szombaton délután 5 Arai kérdettél a Ceht-rálbsn farsangi mulatságot rendez h kanizsai hadbavonultak hozzátartozóinak javára.
— (Moxlt kap Csabrendek) A beltlpy-mlniszter Pál Ferenc budapesti lakosnak engedélyt adotj arra, hogy Csabrendek községben mozit nyisson.
— (Konzervgyár löloslil Zalae-goraza-
Í»n) Zalaegerszeg polgármeslere meg* llapodáat kötött egy budapesti konzervgyárral, amelynek értelmében a gyár még ez évben gyümölcs- és huskonzervgyárat létesít. A gyár képviselője most Zalaegerszegre érkezett, hogy megfelelő helyiséget keressen a gyár számára tekintve, hogy az épitési anyag beszerzési nehézségei mlalt egyelőre nem lehel a gyárat felépíteni.
— (Rázuhant a kapu) Dajka Mária sümegi kislány nagyszüleinél tartózkodott Csabiendeken. Éppen a kapunál voll, amikor a hirtelen keletkezett nagy szélvihar kifordította ,1 kaput a sarkából, amely a kislányra zuhant és három helyen eltörte a lábát. A súlyosan sérült leányt a sümegi kórházba szállították.
Nagykanizsa megyei varus polgármesterétől.
Tárgy Tfs-ii bmállátolái,
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a tiszti bcsiillá-aolás céljára kijelölt, illetve még ezután kllelölendó lakiéazcket, szobáktt a lakástulajdonosok csak azon tiszteknek kötelesek jeitdel kezesre booálanl, akik a v. szál-láaineater által kiállított lakás-utalványt mulatnak tel.
Nagykanizsaié^, mérclui 3.
Egy kanizsai szármázásn tolvajt fogtak el Kaposvárotí,
aki ttovntíii* iiétint azért lop, höjfy zslkmínyát a szegényei* közölt szétossza
Welaz Rezaő nagykőrösi lakos Budapestről toleíonon órteatletto a kaposvári állornáatőnököt, hogy Wagner Karoly nevlt nagykanizsai B?ui?téaii, volt tanító, a tőle ellopott rtihanemüokkel telt bőröndöt személy poggyászként adta fel Kaposvárra. Tényleg, később Jo-lontkézűtt la a vasúti ruhatárban egy bérkocsin, hogy a bőröndöt klvállea. Meg la mondotta, hogy megbízója melyik vendéglőben várja őt. Az egyik detektív nyomban elindult a tellett vendéglőbe éa elfogta Wagner Károlyt,
akit a rendőrségre előállított. Kihallgatása alkalmával zavarosan viselkedett és azt hajtogatta, hogy a lopott dolgokat a szegényeknek osztogatja ki, A bőröndben mintegy nyolo rend férfi-ruha. 20 Ing, több pír cipő éa egyéb ruhanemüok voltak, mólyeknek értéke több ezer pöűgflt tesz kl A károsultát őrtodtottók, hogy megkerüli a ruhákkal toll bsröndja Wáiiner .vidéki körútjai vondégazerepléaénok mtl-Boráf most állilja össze a rendőréig
At. oiztátyao-sWék hu-rásn
Az taidály sóm játék inai Inrzásán a Mbb nyereményeket a kővetkező uániok nyerték:
20 ezer pengét nvoil a 10.866, 61.400, 78,687.
10 ezer pengőt a 12,600.
5 ezer pengőt a 21.821.
4 ezer pangót a 14.680, S1.763.
3 ezer pengői a 75.050. »«.402, 1)8.125.
2 ezer |«ngót a 11.620, 80.064.
1 e»r pengőt a 238, 11.141, 88.218, 48.124, 72.141, 02.101, 06.620.
(Felelősség nélkül.)
NagyKaníiafl hiegyel varoi polgsrniéíterétől.
Tárgy: A vetóburgonya kloizlása.
Hirdetmény.
Mlndaiok, aldk vetőburgonyái Igényellek, f. Iri 0 An és 3 íJm, síombalon is hallón tartoznak a vételárat, mázainkéul 28 pengő 60 jf Illírt, a gyUmÖ.C(c\'lbma góléban befizetni. A vetőburgonya ktodxtAia ugyancsak a gvUnrölc\'iCBbinagólóban törtéül!, éi pedig akik szombaton fizették be a vételárat, azok 8án, hétfőn vehetik át, akik pedig hédén Illetnek, azok 9 én, kedden vehetik át a vetőburgonyát,
Nagykanizsa, 1913. március 6,
iso Pdtgirhi\'Mer.
Nagykanizsa megyei vafoi polgármesterélöi.
ad. 39/ké. 1943.
Tárgy: Korpa kldszlás\'a bárrdllyen korú sovány teitéiek téBiére,
HIrdEtmény.
Mindazok a lülditélkuil, valamint 5 kat. holdnál kisebb területen gaidálkodó állattartók, aklkek hízóba, még ném,lógott so vány lieiiésltk van, mindazon, sovány ser-téiltk részére, snielykre az idén még nem kaptak korpát, sertésenként 60 itg. korpát kaphatnak a Közellátási HlvaUlban. Ai Igínyléshet el kell vlnnt .a családi élelmezési Igaz^olyányt, a acrtéaek Járlattevelét s a gabonalspdl la, ha van. Nagykanizsa, 1943. iriárclu- 5 j P< Igárméátet.
(FotTtatáa -z 1 oldalféll
vidékén német győrá egységek zuhanó bombázó-kötelékek támOgatú-aAvaí folytatták tiaztogaté liadmüre-leteikét. Sikerült a szovjot esaiJato-kat behajtani a moesaraa vidék hi-rjóios területére, ahol biztos pusztulás vár rájuk, minthogy n azárajs-földtél teljesen el vaunak zárva én minden hndianyaguk, könnyű gyalogsági lövegeik, nehéz éa könnyű granátvetéik, gápfégyverőik, vala-
l\'olgármester.
mint külőnbökő jármüveik u néuu-tok kétere jutottak.
LHvTHoü dáfötfa a flnHahhttl iiéU\'törg\'jtafáa hlrít
Washington, március 5 (Bnd. Tud.) Utvinov megcáfolta, a finnekkel való tárgyalásról szóló híreszteléseket
Spvtiman\'e\'H a pápa menbenza4 tesei rrttigdntetmé\'itMüeh voltak
Sevilla, március 5 (Hwd. Tud.1) Spellmnn érsek kijclentcíle, lingy a píVpóvnl folytatót! megbeszélései kizáró-Ing nutgáiilcrmészetuek Voltak.
ZáUrdbbmt ttjta ÖHitXtítr/tík a tat\'dóktít
Zágráb, március ő Zágrábbál) rendelet jelent meg, amely szerint 8-n és 12-e között újra jelentkezniük kell összeírás végett a rendőrségen minden zsidónak, a kivételezetteknek is.
Szerericsétletfaétf fegy lon-do\'al óvóh\'elyf\'n
Amsterdam, március ő (Német Távifnli Irpda) Az angol hírszolgálat jelentése szerint egy óvóhelyen a legutóbbi légitámadás alatt 170 emWer halt meg ós fiO megsebesült. A mintegy 2000 ember befogadására \' szolgáló óvóhely kijáratában ugyanis egy asszony \'elesett
1943. március 5
Hottierr-Schrantz gépek, tiláaltó Petroleum
ÜNGEK-ÜT.I/MANN ELP^K
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN « h-B II "gátiK*6V átvohotők. doiítao-atfcrak
DRftWVOlGYÜ
\'BBBSSSsssssstasl^^rarsaissswssi
VILLAMOS ÁRAM-_ -SZOLGÁLTATÓ RT.
Arairiszémlák fizetése, reklamáoiók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-t6l \'délután 16 óráig. Caangery-ut ÍS1. telefon 294.
a lépcsőn. Az utána tóduló tő-w«f? *gy perc alatt több száz embert taposott el, akik közül a legmélyebben fekvők megfulladtak vagy ¦ sulvosan megsebesültek.
Romboló oselekméríyek a szíriai kikötök borandexÓKoibon
Beyrouthi érteéüléa sserint, \'mint a Stofani-iioda jelenti, a azirini kikötőkben az utóbbi Időkben íamát afirfln fordulnak elé romboló caolek-ményok. A frnnein katonai hatóságok • azigorn intézkedéaoket alkalmaztok a eselokménvok megakadályozására. Megtiltottak, hogy éjszaka polgári személyek közül bárki is megközelíthesse n kikötői borondo-zésoket és »z őrszemeket utasították, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül lőj ionok rá minden gyanús személyre.
APRÓHIRDETÉSEI
ALUS
«limón Iclvmek. Kapoll, Horlhy Mlk-lOx-ut i. II
TaHnténak Hot vsgy leányi llieliiul l«Uai.K«lí. HiUbi millcrcm, Hoilhy M.U. 11. Mi
Klléil6l>laéraUkVUtiT6lhnil. «0
^Butonnnnkjn Onilldan dolsoxö atxUlot. senedet mníí.B llzctísae! faUaut Culi-madia J A n o a BBitalotitiester Klfkanlui, Bibru. S. ST7
M.Rbllhlló lünnl lud« bc|«l6nS kl-véleUk marcili, 15 in Cini ¦ H.ilíjlilv.-tilban. Ml
Il..kt.viibLii «lidó Mim. aionyt, aki as Irodai munkát I. elvff.l. Cini : Melyei lime marita butorazalon. Usranolt alitalo, tanonc llaetéaiel (el-víleltk. „. , M2
Maobisható, jól toco uazdaaaaznnyl, konyhalánvt keretek mire 15 re. — Clm : Teleki ul 21. I. >|tí. «77
WlK««>e1éliaK«i*«l6 tanonc 40 P keidd ILeliiael lelvelctlk. Jerauaek, Elaaé-bet-líi 1«. \'tn
Tlaarl«U«10H*l U.letl él Irodai munka vészeiére azonnal (elveitek. Saemélyei lelentkezéa kézzel Irolt alinlaltal Orllnbnl Eleméi vlllamoaaagt villalalénll, Ueák-
léi 2. 665
M.onnan atilakat afarbal JílilibSI való, legatább 4 polfflrll végzett jómee-léléftéatl laftny, nlü^obbízterBeli\'klizol-,H6nak és egy kltulaflu,-leheltlig ke-lékplrral. Clm a kiadóban. bSO
UéleHIIrc llgyea kl»l.1r.yt h.|»r-6rltl-Mak |d llzelétiel keielck. Jízlellllbei-
cegn. M/i. \' MtJ
u.lirfmm elltllual Itlvelzek: Hollhy M.-nt 17. tH4
ADÁS-VÉTEL
¦aaaaautaax aMmC Ili aktkkal,
koiiBol-ttlkor, aazlalok, hálószoba eladó. Vodlnák, Horthy M -n. 8. Ml
Jó állapotban, tbédló, MIÓ éa elíazoba-tal aludó. Bajta-u^_6M
Jókaiban levó ultlpum riaíUt vteiek. Címeket a klidóba kélem.
HAZ ÉS INGATLAN
Falu-pmzlán hét k. hold fóld (eleo fcartataa, vagy bélbeadandó. Clm « kiadóhivatalban. «87
Kltl rÖÜLÖNY
i\'OLITIKRI NAPIUAI*.
Klaeljn - „Klzgaialtl,! H T. Nanykaalil*-. Felelóa klndó : Zalai Ktraly. NyomtlDUi
a ..klziiazlllágl B. T. Kagyk.a III"
ay.aaálábaa Na,ykaaiiaaa. IN/o.».Ki(l talál i I.I.I iiáe.ijj
¦ évf.,08. tz. Nagykaníisa, t»4S. márolus 6. szombat Ara 20 fillér.
ZALAI KÖZLŐ
WedóW vaiali Font uAxm.
rOUT|KAI
velati teieloa 7U i "tiöwiap délalan.
felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
blőftwjíéel iu: egy hónaowt 3 pvaaA 99 Hllér.
negyedévre 9 oímvő 30 Kft^r KliyeH Fuam: bóektkrpip 12 ÍVl., womUHkxi »0 t&j
Irta: P. í.nbuncy. BJedárd
ífliancei .harmadik rendi Igazgató
A sző lognemesobb értelmében vett nomzotszólgálal m nz élŐadáa-sorozat, amolyot a Magyar Katolikus Orvosok fízont Lukács Egyosüloto $1 n. Magyar Evangéliumi O\'rvosszö-iróíaéjK .rendozoít. hogy a magyar \'főiskolás ifjaknak az ólot ozor ut-vosztóiőbón és kí sértésébe u oligazi-tasÉ adjon. Hozzátartozik oz a\'bolsó front kiépiténöheíz és a ina vé\'rvosz-ségoit szenvedő magyar nemzet erkölcsi és fizikai erejének mogóvásá-boz és- -folfokozéaához.
Századunk ifjúságát ugyanis egy , pestisnél..pusz ti tóbb Atok. fenyegeíi .s.oz, .az.clorkölcslölonortés, szörnyű Tesré]yo.,;Ez pllen opiollo fol szavát nz omli(ott. két orvosgárda derék előadóiban, akik keresztény lelkük \'és magyar szivük ageódó szorofötéről kiáltották a magyar jövő várományosa, a magyar \'ifjuság folé n lánglalkü Kernt), Prohászka prófétai figyelnioztotését: »Népom, ha élni akarsz, tiszta ifjúságod logyon!"
Amilyen az ifjuság, olyan a jövő. fi amilyen a jolon magyar ifjúsága, olyan tesz a magyar társadalmi és nemzeti jövő. Erkölcseién megrokkant, tospodt izinu, horpadt inollü, in^a ifjúságra, mely a szenvedély idegtépő mámorában oltékozolta is-tonadta erőit, idealizmusát ós lolko-sülését, ~ az ilyen ifjúságra építeni\' annyi,.,mipt futóhomokra íolhókar-. colét omolni.,Ha-á^ ifjúság erkölcstelen , világszemlélettel készül az .iMotroi s életo megfertőzött, tragikus nemzeti sir omló szélerő sodródik, . moly >; végkép, obpyeji éa eltemeti. Vagyis,, alíkor nom élotro készül, hanem:, halálra, Kort a könnvohnü, erkölcsnél k üli élet nomcaak ogy . egyéni élotro hoz J%ragédiát> hanem egész jioii)zpdékekre, Ezt az ogyén! és nqhizeH felelősségtudatot akarta .¦felkölteni a nemzet pgyik legértékesebb növelő rétegének, orvosainak ,. fwozalos\'. ojőadáaa.
;Do no.mcsak, az ifjúságnak szólt az .intés, hanoin az. ogész magyar társadalomnak, ilindazoknak, akik hozzányúlnak az. ifjú fogékony lol-JíóJioz. JÜöbbent. folelősség komorul az.egyik előadó sulyka mondatából; az Isten és a történelem elótt féle-;/ lósok vagyunk az - ifjúságért. Folo-lósok olsősorhaii n szülők, akik ólotyl s első ;itovelóat adnak a gyermeknek. Az ó kárüklfen tőlfe legtöbb időt n gyonnbK) kósőbhv az ífju. Do folelós nz iskola, az .utca, napisajtó, film, törvényhozás, kirakat, irodalom, művészet és a nóimoTOlés hivatott apos-tolai, mindenki, aki ráhat az ifjú iiomzodókro, *
Elülünk.. elsődlogos hordozója a ¦elek. Azért az élotnovolés no álljon ^upétj felsősorban Uwt^oyolésbon és isniorotkőíléídíön, hanem, aíuípk
i\'-\'"ii;olvél-ün álljon a lélek. Erős, lendülő,. ..komén von akarni tudó lé-^k, niolsiieív..orÓöségo a tiszta, Ico-itviztény oi\'kölcs. Krp>,űélirAuy>"osan nevelniTiolfa\'z új WkáWol Az "vodaudvartól az ólot poroudjfiir\'. Mit ér4e(&-aazal\'ha iiapbitolt,.ara-, nyosaii fejlett a test, do később el-r°jtja atá.-ui .©rköjeatttkiiuséíf esői- . nyo, b^Tr AbW^WSIaW nyilí
Kudarca fulladt a Szovjetnek iKurszk és Orel vklékéii széles arcvonalon indított áttörési kísérlete
A németek e harcokban 3 teljes szovjet zászlóaljat megsemmisítettek
A Német Távirati Iroda a kelet-ázsiai hadiholyzotről a következő hotnolontést közli:
MikÖzbon a japán főparancsnokság, nemrégiben, az ellenségtől nőin akadályoztatva, végrohajtotta n Csen dos-óceán délnyugati részén lévő arcvonalainak hadászatilag .jelentós moglioztitasát, változatlanul tovább fart a harc Osüngking ollón. Ez a harc a kina-burmai f\\s india-bur-mai határvidéktől, a japán felvonu-\' : \' * )ilféré"
ás legdélibb sarkpil férctől egészen Hupoh tarfoniánvig törjed. A legutóbbi hét alatt itt a harmadik csnngkiiigi tábornok adta meg nia-
Magyar hadljelentés
gát a japánoknak és fogságba korü-léso után nyomban a nankingí kormány rendelkozéséi-o állt, A tá\'ior-nokok hadifogságukban ugy nyilatkoztak, hogy Cíiiingking a katasztrofális hamanvaRhiány miatt nincs abban a helyzetien, hogy ellenállást tanúsítson a japánokkal őzömben. Egyre több iel mutat arra, hogy Csnng-Kai-PpK iigve egyre elveszettebbnek tekint lm tő. Ezen mit-som változtat az a tény, hogyf\'sang-KaÍ-Sok foleséce az Egyesült Államokban tartózkodik és fokozott so-gitséget akar BzerOZlli Csungking számára.
A honvédvezérkar, főnöke\'ma kiadóit 16, §zámu \'luidijeleuté-. sébon a-kővetkezőket \'közli :
A magyar sercgtoslok-n bolsevisták elleni elhárító \'harcokban
résztvevő, kemény küzdelemben teltartóztultók és\' J^ejtottflfclnz ellenség olőnyoimilúsát. li harcok folyamán ösnpataihk 7 liarckorsif kilőttek.
A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelentése a keleti harctérről
Berlin, március 1}
A Nemzetközi Tájékoztató Iroda jelenti n keleti nrcvonul helyzetéről :
Kurszk és Orel vidékén az oroszok széles arcvonalon indi-lolt táuindáfisdl próbálköztnkki-oröszuítolni az áttörési. Ez azon-han nem:-sikerült.f*A német csn-]>alnk 3 teljes szovjet zászlóaljat mcgsemniisiletlck
Oroltól északra, Bzuchinicsi tór-ségélten kisebb örökkel támadtak a l>olso\\*iflták.
Az Ilmen-tótól dého, Sstaraja tíu.i ós. Koln között a bolsevisták szélos arcvonalon nagyobb támadás-líi indullak. A német orővonal a log-hÓTOSobb orőpvóhán ment át, de kiállta. A Szövjofnok nagyok a veszteségei, legalább 8 lövészezredot voszlett, ioljes fölszereléssel.
*Az\'Ilmon-tótól délro olíorüló német arc vonalszakasz, aiuoly l-l hónapon át a szovjet támadó\' müvole-tok Indiámtörójo volt, logjollemzöbb példája a szovjet erők áttörésének
hadászati módszerét alkalmazó német hadvezetésnok. Ebben a 14 hónapban a német csapatok a támadások ezreit verték vissza. Több, mint Í10.000 foglyot ojtóltok, 28ÓQ harckocsit, több mint 500 lővogot, tiQÖO gránátvelót és számtalan köny-nyü éa nehéz gyalogsági fegyvert zsákmányoltak vagy mogsominisitot-tek. Óvatos beesléa szerint a t>o]se-visták több, mini 70.000 halottat vesztettek őzen a vonalon.
Nyugatéit ópai létíiháboru
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy tegnap délután egy magányosan szálló Mnszkilő-míntáju brit repülőgép jelem meg nyugatnémet terület felett. Az-angol gépet rövid légi harc után Hollandia feletl Jelölték.
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy brit bombázó repülőgépek tegnap az ésq^órákban berepüllek Nyugat-Németország fölé. Több helységre romboló-
és gyújtóbombákat dobtak lo és a bombákkal néhány lakóházat elpuszU tolta le, illetve megrongállak. A lakosság körébon veszteségek voltok. Az eddigi jelentéséit szerint a német légvédelmi tüzérség és a vadászrepülök M brit bombázót lőttek\' le.
Német vadászrepülők tegnap a kehit arcvonal északi részén 29 nrovjet népet lőttek le
A Német Távirati Iroda jelentése szerint német vadász-csoportok tegnap a keleti arcvonal északi szakaszán ujabb nagy slkort aratlak a szovjet légi alakulatok föleit. Az eddigi jelentések szerint szabad portyázásban a német .vadászrepülők veszteség nélkül 29 szovjii repülőgépet lőttek le.
A Ditafrtkai Unió éa a Szovjet
A brit hírszolgálat jelentése alapján közli i Német Távirati Iroda hogy a délafrikat képviselőház 54 szavazattal 30 ellenéhen elvetette azt a nacionalista indítványt, hogy vessen véget a kommunisták tevékenysé--gének és szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval!
„India mögött áll Azsta egymilliárdnyi lakossága"
A Német Távirati Iroda ftau-guni értesülése szerint /Burma miniszterelnöke rádióbeszédet Inlézett India 3GU milliónyi lakosságához. Kijelentette, hogy Burmának és Indiának közös politikai céljuk van. Nincs olyan bxirmni, aki el tudrift ké]t-zelni a független Burmát független India nélkül. Gandhi három hetes böjlölése csatakiáltás lesz az indiai lőmegeknek, amely valamennyi ásziai nép lelkéből is fakadt. India mögött áll Ázsia egymilliárdnyi lakossága.
..11..Ji .i.j il..I ,,. J....1......\\t
az ifjii felé, hogy kiszipolyozza a/l. Kell az izomerő, a sport, repülés, hajyivás ós katonás nevelésedé mind oz, einlvridoniitá^sá torzul az aka-ratráhatás, a jellenialakilás és oi-köloaiioiupsitós nélkül. Csak aráriyo-wan, testileg és .lelkileg fölvértezett ifjúság nvujt szilárd garanciát rt boldog kínontakoziísra. Mert a magyar sorskérdés szonwen összefügg nz ifjú inag^-ar .nómzodókok életével, h addig\'a Korosztény gondolat égy fu^ícos álom m káiivavárépi-tés; raTg* ifjiu\'uu uedi a lel kot acé-
luzó keresztény erkölcsi alapon ált-nak\'.\'
Veszíthet egy nemzet tengereket és bányákat, szárazfoldek.it és \' kincseket s ennek ellenére feltámadhat. Do ha olvaszti, ifjúságát ¦— mert annak lelke mogforfőzöit, szen-vodólyok rabja lott , ükkor elvesztett mindent.
X)q .mi nom veszíteni akarunk. Hímem nyerni és győzni. Azért pusztuljon minden, ami az ifjú lóikét megfortózné. Pusztuljon az er-kökutoten film, tomboló olvasmány,
destrurWiv irodalom 6 no lehessen Ifibbé feletótlonül mérgezni az ifjú magyar lolket. fi pusztuljanak azok, akik" bomlasztó elemei a magyar egységnek. Hogy ugyanakkor Óljen n mi vagvogós/.euiü, feszülő izinu, gi ánit homlokú, acólosgerincü, ko-ménylelkü, do mindenekelölt izig-vértg keiesztényeikölesü magyar if-juttágunk!
Ezen dolgozzék minden bocaűjetos hiágyar. mórt igy építi \'logbiztosíib-\'ban\'a jelen ifjuság töiotlen lelkén
a boldogabb magyar jövőt!
V.ALAl KÖZLÖNY
1943, márolug íi
Magyar hősök
1 ifvaisáfleral JU j>*l(léi bátorságával tüntette ki inánál a Don manti harcokban Újházi Pál őrvozető.
MM\',\' Ar. - : ri i v>r 8-án azt a parnn csot kapta a Gienjacsje in«U*tt álló honrédszázad, hogy erőszakos fel-( I oli tesso 1 állapítsa\'meira Don í 11 (só uldulán\' álló ellenség védőrendszeró-iuk fekvését és éróoloaztásiH. Ujh\'
-vezető kivel
li<
felad
vaio u«ve. lutát. üe
ysetbe került in lévé oliti
^\'el hajtotta u/ln\'ii súlyos
•ró ixni ulták
n borei t
tortok
kifejlődött közelharcban .10 12 bolsevista esett el, n többiek jayaréssét foglyul ejtette Ujlíázl Őrvezető maroknyi osztásra, liár főidői Hó feladattal küldték kj, fölhasználta O lune sikereit s négy ellenségen földoi\'ődőt felrobbantva hét foglyával és-nyolc kézifegyvert kitevő zsákmányéval minden veszteség nélkül reiette vissza járóiét.
KULCSlVUls\'
HORVÁTH KAROLY
alezredes a rarsói kórházban fekszik sol u&üllon. Állapota javulóban van. A kanizsai szivek meleg szeretetüket i-.iii.iiL u hós honvédtisztnek) uki önként jelentkezett * harctérre. ,
KALLAV TIJBOJ! DK.,
Nagykanizsa egykori orszóggyü-lési képvisolójo a festi Hazai l*Jsó Tal»rékpéruitai\' ekiökholyettose lett. •
Dlt. POZBÜAY JÁNOS,
n kitűnő nagykanizsai hittanéi"éa\' jeles egyházszónok rövidesen megválik Nagykanizsától. EfteSüléeÜnk szorint egyik somiig) i plébániára •van kiszemelvo.
VITÉZ BANKY HUBERTET,
a kanizsaiak volt kedvenc színművészét és társulati igazgatót, aki a fővárosi Uj Mugyar Színház és a szegedi színház igazgatója lett. most a front-szinház igazgatójáva novezték ki a nemrég elhunyt Tolnái Andor helyére.

ÜVEGGYÁR ALAPÍTÁSÁRÓL
tárgyalnak Nagykanizsán. A je-lok szorint a transzakció komoly stádiumba lépott. Más gyárvállatat is orientálódik Nagykanizsára. Sok munkáskéz foglalkoztatásét jo-lonti oz.
* •
A MAORT
llorthy-uti (Futura), tőikének a Práger-ingatLaiuial való kibővítéséről Ís ősik szó. Ugy, hogy az ogész négy frontra terjedő nagy lolok-ktimpluxüm a MAORT upitkozósi céljait fogja szolgálni.
¦
A CSÁKTORNYA!
Klsó Muraközi Szövődő KT-t megvásárolta a Dar vas-lostvérek Kft., amit még o hó folyamán üzonibo helyeinek ós 5O0 munkáscsaládnak kenyeret biztosítanak.
Hétfői eile Nagykanizsa nagy knllnr-eseménye:
Katolikus Művész-es! a Városi Színházban
Nagy nnpjii lesz hélfön csle NugyKnnizsánnk Az utóbbi idők egyik legkimagaslóbb kulturális eseménye — a kanizsai Urleá-nyok Kongregációja állal rendezel I Katolikus Művész-esl a Városi Színházban. Az érdeklődés olyan nagyfokú, hogy- a vidékről is jegyeztek elö jegyekel szép számmal. A Katolikus Mü-vész-esl szereplői mind \'márkás, kilünö nevek, nmelyek egy íe-lejtheletlen élményl ígérnek nün den résztvevőnek. A vendégek már hétfőn délelőtt érkeznek városunkba, alakét a pályaudvaron R Labanez .Medárd ferences hnrmadrcndi igazgató fogad a kongregáció vezetőivel. A müvész-esl punt fél ö órakor kezdődik. Az üdvözlő beszédei dr. KrAtky István polgármester mondja. Kiszely Gyula zongora művész, zeneszerző zongora* adása után dr. Vargha leu-üpricli ferences lartomíinyfőnöA
ünnepi beszéde következik. Vass Margit, nz Operaház tagja, áriá-kul énekel. JJr. Mészáros Hugó, Szombathely polgármestere köl-teményeihöl ad elő. Benkő Sán-dbr énekművész Toscától a Le-véláriát énekli. Kiszely Gyula több müvet ad elő zongorán. Bon kŐ Sándor Kaesoh-dall énekel. l)r. Székely László esperes, a Szent István Akadémia tagja költeményeiből ad elő. Vass Margit énekszámai következnek. Az estet P; Lnbanez Medárd záróbeszédé fejezi be.
Nagykanizsa társadalmának nagy összefogó estje lesz ez. Illanni) u régi zalai kullur-góe-poni Nagykanizsa mutatkozik be majd egy alkalommal Szombathelyen, hasonló ünnepi keretek közólt.
Nagykanizsa társadalma testvéri szeretettel köszönti Zrínyi városa falai közöli a Katolikus Müvész-esl lémjelzelt szereplőit.
Holnap választ elnököt a nagykanizsai és jarasi iparttsttUei
Az Iparosság Mankovlu István nevével indulga választásba
Holnap, vasáruai) délelőtt 10 órakor túrija évi közgyűléséi a nagykanizsai városi és járási Ipartestület az iparosszékház első emeleli diszlerinébcn. A szokásos évi beszámoló után a zárszámadás és folyó évi kőllség-vetés bemutatására kerül sor. Majd az elnökség, 10 elöljáróság] Ing ŐS felülvizsgáló bizottság választása következik. A vasárnapi elnökválasztás nagy horderejű esemény, amely más-
félezer iparosi érint. A választásnak az iparos-egység és iparos-összefogás jegyeben kell történnie, hogy végre megindulhasson a nagy épildmunku a közös érdekekért, az iparosság Maii-kovjls István eddigi\'alelnök nevével indul n - átasztási küzdelembe, aki eddigi tevékenységével meglnvufntta, hogy méltó nz elnöki szóiíbe. Jól\'jár u másfélezer íöuyi iparos-tábor, ha öt választja meg elnökéül.
Kell-e tanonootlnon Nagykanizsán?
Iparosok közöli ili is, ott i.s hallja az ember, bogi\' a tanonc-kérdés körül valami, nincs rendben. Pedig : -Iparunk jövője a lanonckike-pzésen áll vagy bukik.* A mesterek panaszkodnak, hogy a tanoncok a szakmájukat nem igen tudják elsajátítani, meri nincs elegendő jdejük. Az élelmezési nehézségek és a lakáshiány miatt vidéki tanoncot nem igen fogadhatnak fel. A tn-noncleiszám is korlátozva van.
Az illetékesek országszette keresik a módokat¦ miképen lehelne az iparosutanpótlást bizto-aitnni V Egyik mód nagyobb városokban a tanoncoUhon, ahol a>tanoncok mérsékelt dijak melleit lakást és ellálásl
Március
4-1-lg
városi mozgó csütc-rtöktői-
__¦¦ vasárnapig
Ősbemutató ! A legújabb magyar filmi ÉJFÉLI GYORS „UFAU híradó a világ legújabb eseményeiről
MlOadáaoJt k*Mdf:te hónnapokon +6, $7,9, vasárnap ffi ?6, f7 4* 9 órakor
kapnak, A falusi nincstelen ifjúságot igy lehelne beállítani az alkotó munkába, ami elsőrangú hazafias kötelesség is. így iparosiársudalmunk állandó lct-lrissilése is biztosítva lenne. Ölt vannak a hadiárvák\' és más árva link. Ezekből is lehel és kell is derék magyar iparosokat nevelni. \' j
Ahány nagykanizsai iparossal beszéltem, mind azt mondotta, hogy Nagykanizsán igenis kell egy tanoncotthon. Ha kell, hát megcsináljuk. Nem luxus ésimt1-logatásra szánt palotára\'gondolok, hanem szerény otthonra, ahol vallásos, hazafias\'és családias szellemben iparkodnánk nevelni a jövő iparosait.
Nagykanizsának van alkotó polgármestere, van dr. Krátky
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
Istvánja. Van az ipartestületnek 15UÜ lagju. Vannak elsőranguun működő egyesületeink. Hu űsz-szefogunk, akkor ősszel megnyílik Nagykanizsán u \'Szent József Tanoncotthon<-
l)e hol lenne elhelyezve u U-noncolthon ? Emeletes házat máma nem tudunk épiteni. De oll van az üTl-nuk a régi épülete a Batthyány ós a Zrínyi Miklós utca sarkán. Kezdetnek ez is\'megfelelne s ami nagyon lonlos — nincs messze a munka helyektől.
Mint gimnazista diák, több vakációi töltöttem a »aatu melleit uz egyik nugy hudiüzcmbeii. Mint pap, éveken keresztül hitoktatója voltam u tanoncoknak. Tanulmány óztam a huzui, müncheni, kölni, zágrábi, torinói tanonc- és segédotthonokut. Az élet Nagykanizsán is sürgeti u Lanoncolthont, A vasárnapi ipu-rosparlamenl dönt ebben u kérdésijén. A nagykanizsai tanoncoUhon részére, mint volt tanonc, ezennel vállalom 10 db. uj széknek a beszerzéséi. Lesznek nehézségek, de van isteni Gond-"-Viselés is. libben bizvn, a jövő magyar iparosaiért minden ál-dozulot meghozunk.
Longduer ímrr.
PontOMan fél nyolckor . kezdődik a héifő asti Katolikus Müvisxest
Az önkéntes Női Munkaszolgálat hlrel
A nzombatliolyi 8. kerületi munkabizottság eLnöice, vitéz Balásfalvi Kis Lászloné és unmkatársa, vitéz Gazda Jenóné csütörtökön meglátogatta a nagykanizsai helyi munkabizottságot. Délután 4 órakor a helyi munkabizottság irodájában a bizottság tagjainak részvéloíóvol ér-tokozlotot tartott. Az értokezlot utiín a helyi munkabizottságnak a lobo-rozés óta folytatott értékéé, fáradságos és rondkivül lolkos munkájáért toljos elismerését nyilvánította A kiváló vezetés éa eredmény elis-meréeéül fölkérte a helyi munkabizottság vezetőségét, hogy vállalja Zula vármegye -14 járáfiáluik beezor-vozését. A munkabizottság a megtisztelő mogbizatást\' örömmel elfogadta és róvidosen mogkozdi őzen a téren in liazafias munkásságát.
Iramat, tisztít
legmagasabb drb,n veaaek. Vékásy éksierész
Keresztény Temetkezési Vállalat
:--:— OAgt.--—:-
sípos József
U-űyi, (az ndvarbanj Kmia tallitili illffilUB
Usiti ttlefon : 387.
iakáa telttan: 21S.
1043. március o
ZALAI KÖZLÖNY
A \'Zalavármegyei Társadalmi Egyesületek
nagy megmozdulása március 16-án a vármegyeház nagytermében
A Nemzeti EgynUműkÖdés alakuló gyűlés*
Honuédpasta
?zen az atthnn
Ebben a rovatban mindönki tol-jeaon díjtalanul Üzenhet hozzátartozójának a harctérre, ha a szövöget boküldi Bzfirkwatéaéfünklw. A Zalai K.\'.zlönyt naponta küldjük a különböző tábori postákon a frontra, mindenüvé, ahol csak zalai honvédek tartózkodnak.
Tlsxil Fereno honv. 219/32
Kedves fiam, a Zalai Közlöny utján üzenünk Neked, inaikét* hónapja elmnllott, hogy nem kaptunk Tőled levelet. Ha üzenetünket-\' elolvasod, irjál azonnal és nyítgtáss mgg bennünket. A jó Isten éltessen és őrködjön feletted ésíösszcs bajtársaidon. Mi itthon kérjük a Szüzanyát, hogy minél előbb a legjobb egészségben segítsen haza. Sokszor csokidnak szerelő szüleid és testvéreid — a \\i-szontlátásra.
Bodö Lajos honv. 217/62.
Kedves férjem, kérem a jó Istent, hogy c \'pár sorom n legjobb egészségben találjon összes bajtársaiddal együtt. Nagyon kérlek, miattunk ne aggódj, én és a kislány is, hála a jó Istennek, egészségesek vagyunk, amit Neked is tiszta szívből kívánunk. Anyáék is jól vannak, ők ís üdvözletükéi küblik. Kislányunk nagyon szépen nő és fejlődik, neveigéi, esak Te hiányzol nekünk. Gyakrabban válaszolj. A legnagyobb szereiéitől csókol szerelő feleséged és kislányod, Evlke. Vörösmnrthy utca 18.
Varga István honv. 219/33.
Edes apukám, amióta visszamentéi, január 12-lül. sem mii sem tudok Rólad.\'Kérlek a kisfiáddal együtt: adj életjelt magadról sürgősen. A viszontlálás reményében szeretettel várunk és sokszor csókolunk : a kis fiad, Tibike, és feleséged, Manci. Megkérem Varga István baj tár* sait, aki valamit Ind. felőle, 1c-gyen szives írjon róla : Varga Istvánná, Nagykanizsa. Országul 1, szám\'cimre. Simon Jóxtef honv. 253/48.
Kedves fiam, .Jóska, már régen nem irtál, üzenj, adj életjelt magadról és nyugtasd meg aggódó feleségedet és szüléidet. Mi jól vagyunk, Téged mindnyájan csókolunk, apád : Simon István hentes, Kiskanizsn. Nagy János honv. 219/01.
Kedves Jani, már nem tudjuk elgondolni, mi van veled, hogy ily hosszú idő-óla nem adsz életjelt magadról. Naprólnapra várjuk a leveledet, vagy haza jöveteledet, de hiába. Nagyon aggódunk éried, sokat imádkozunk és kérjük a jó Istent, hogy védjen, oltalmazzon bajtársaiddal együtt és hozzon vissza szerencsésen minél előbb. Sokszor csókolunk szeretettel iv viszontlátásig: feleséged, édesapád, Marika és Janika.
A Zalavármegyei Társadalmi Egyesületek nemzeti rgyültnvü-ködösének alakuló ülését folyó hó 16-án háromnegyed 5 órakor a vármegyeház nagytermében Zalaegerszegen tartják meg.
Meghívót erre az ülésre a vármegye területén működő hazafias társadalmi és jótékonysági egyesületek kaplak kizárólag, személyre szóló meghívók nem küldetnek szét. Ezért ezúton hívja fel az előkészítő bizottság a vármegye intelligens közönségéi, hogy a gyűlésen annak érdekességére és jelentőségére való tekintettel, minél .nagyolt? számban jelenjék meg.
Nyugodl időkben is, de még inkább háború idején ,az ország nyugalma, a lelkek kiégvén sulyozoüsága, a társadalmi erők céltudatos megszervezése és a közvélemény helyes, nemzet politikai szemléletének kialakítása
Legtöbben ugy voltak annak idején a nagykanizsai felsőtemplom újjáépítése kórul zaj-loll vitával, hogy hagyták csak vitatkozni a jós/.ándékii, dc különböző felfogású tervezge töket.
Csak veszekedjetek ! gondolták sokan — a mai világban úgysem tesz semmi az egészből.
Csakugyan ugy tűnt valahogyan a dolog. ICIeinte még az is álomnak tetszett, hogy a szökj séges pénzt elő lehessen terem-leni. Aztán csoda-módon kezdett buzogni a pénz-forrás. Akkor meg nem voll anyag. A föld alól-e, vagy honnan : — anyag is lett. Nem\' volt munkáskéz. Egy szere Sak a falak mégis áll-Iuk s mii kész a templom. Akkor meg belevaló nem volt a szép uj falak közé. A mai viszonyok között ezer akadály, ezer nem lehel/ezer nincs bukkant fel a \'nagy munka minden lépésénél. Az apostoli flélek ereje azonban átküzdötle az összes akadályokat s ma ott áll az uj felsőtemplom.
Ez az apostoli lélek Longa-uer Imre püspöki tanácsos, a fialni templomépitö pap;. Ha kellelt, maga perselyeztc a pénzt a vasárnapi miséken. Ha kellelt, ott csattogott a kezében a csákány a tcmplomtetö bontásakor a korhadozó gerendák közölt. Ha kellett, oda állt vakolatot keverni a meszesgödrök mellé. Semmit nem átallott, semmibe bele nem fáradt,\\mort Isten névében istenért vállalta
szempontjából szükség van a höza\'las irányú társad: 1 r,íegyesületeknek erőteljes és össz-hangzatos tevékenységére. Különösen szükség van arra, hogy a legfontosabb nagy, magyart kérdésekben és célokban* a társadalmi egyesületekben rejlő erők megfelelő felhasználásával, egészséges, nemzeti közszellem és szilárd magyar lelkiség alakíttassák ki. 1
Ezeket a szempontokat tartóit a szem előtt az előkészítő bizottság, amikor a fenti ülés egybehivását határozta el és egyben alkalmat nyújt arra is, hogy ugyanakkor hallhatja a közönség dr. Slitz János egyetemi m, tanár, országgyűlési képviselőnek a legidőszerűbb külpolitikai kérdésekről tartandó általános érdeklődéssel várt előadását.
a hatalmas munkát. Ahol más százszor megállt volna,\'hogy ez aztán lehetetlen, Longaucr Imre ruzl is kiverekedte. S hogy a szent ügy nemes megszállottsága milyen hallatlan erőt kölcsönzött számára, bizonyítják az alábbiak is, amelyek csak most, véletlen beszélgetés keretében derültek ki, lévén Longauer Imre előtt idegen a nyilvánosság fényszórója.
Valaki megkérdezte állapokban Longauer püspöki tana csosl, hogy mennyibe került eddig a fclsötcmplóm átépítése.
— 212.000 pengőbe/— volt a válasz. >
— fís mi törteid a templom régi padjaival ? (
Longauer Imre arcán megjelent az Ő kedves, szerény mosolya, [Qjnely ilyenkot* mintha azf mondáira : »lie féltsetek ti eugeini< r
— A padokat — mondta — eladtam. Megvették a nagybakó-nakiak.
— Es a Szent Antal szoborral mi lelt?
— Azt is eladtam. Azt meg a felsőrajki templom részére vették meg 100 pengőért, azzal a kikötéssel, hogy a kiszállításról nekem kell gondoskodnom.
Itt volt aztán a bökkenő, a kiszállítás! Vasúton teheráru-ként ? Esetleg összetörik. Meg a vasútra ki, állomásról beszállítással elment volna a vételár a fuvarra. Kiszekerezni Felső-
rajkro ? Nincs szekér, ha meg van, iszonyú drága.
Longaucr Imrét nem hagyta cserben ezúttal sem a szent lelkesedéstől fűtött fantáziája.\'Fogta a nagykanizsai templomból Kiköltöztetett öreg Szent Antalt, gondosan bebugyolálta takarókba, hogy baja íie essék az utazás alatt, a túlzsúfolt vonaton. Aztán vallott egy harmadosztályú jegyet a Szent Antalnak Fcl-sőrajkig, váltott magának is egy fél harmadikat az arcképes igazolványával, beült a vonatba, maga mellé telte\'a Szent Antalt és így a Szent Antal bevonulhatott uj állomáshelyére s az egész alig kerüli valamibe.\'
így utazott Szent Antal Fel-sörajkra..,
így lelt gazdagabb nogykani-zsa népe egy példával, hogy erős akarat, önzetlen lelkesedés számára nincs lehetetlen íeladat a jó ügy szolgálatában. (hl)
| Zsifkovics Sándor
Zsifkovics Sándor nyug. vezérőrnagy, a voltts. és kir. 48-ik kanizsai (házi) gyalogezred parancsnoka tegnap Budapesten meghall. Zsifkovics Sándor mint százados szolgált hosszabb időn ál Nagykanizsán, részt vett és végigküzdötte a kanizsai ezreddel a világháborút, mindenkor nagy támogatója és igaz szívű barátja volt -Nagykanizsának, amit nagyon megszeretett. Alantasai iniiit családfát tisztelték, kartársai és feljebbvalói a kitűnő katonát, aki katonai szigorúsága melleit meleg emberi szivei takart. Neve összeforrott a 48-asok éleiével, küzdelmével, harciéri hőstetteikkel. Rátör, vitéz katona volt, hősi magatartását számos had lékit menyes dekoráció és elismerés féinije-lezte. Nagy része van a -18-as szobrok és emlékművek felállítása körül. Nagykanizsán\'\' nagyon sokan tisztelték \'\'ós becsüllék közvetlen bnjtursinsságn mi-atlr Temetése kedden történik katonai pompával Budapesten. A kanizsai \'l8-asok részéről Schöffl Rezső ny. ezredes táviratot küldött a gyászbaborult családnak, valamint koszorút helyez a régi bajtárs ravatalára, majd legközelebb Nagykanizsán gyászmisét mondat az egykori ¦18-as gyalogezred hős parancsnokának Iclkiüdvéérl.
KÉPKERETEZÉS,
szentképek
legolcsóbban kaphatók
Balázs P a* képkerete<Őnál
í9í> FS d( 4 (az udvarban )
ÉRTESÍTÉS 1 Tisztelettel értesítem a milyen tisztelt köz&n-m^mmt^mmmmmmmmm^ séget, hogy a
PANNONI i-SZÁLLÓT l™2 átvettem
és kérem dl Igen tisztelt Vendégek srlvo, lómogatésát. Étterem, kávéház kora reggeli óráktól esti zőrórélg nyitva I Kltüafj konyha, Jó borok, pzimi fek.toküvó 1 Kl.öroudü fe.áro.l une!
Mr Szombaton Onnepelyea megnyitó, -fjg
ÍS."ti.i ifj. R6th Ferenc és neje.
U&yfyOH Utazott Szent Antal
Budapestl bov4sarlésomból megérkezve, a leglzlésesebb és logdlvatosob!
nöi kalapmodellekkel
a ni. I. hölgyközónség legkényesebb Igényelt Is kielégíthetem. Teklnbc meg r.ktaramat vétclkényszcr nőikül I
Roih Laura
10i3. mtrdua 6
ZALAI KQZLONYL
A téli gazdasági iskola n) épületébe költözött
A Király Pál-utcai piarista-ép ölet átalakítása forgalmi adóhivatal céljaira rövidesen megkezdődik
Fegyvertartasi engedélyt
kérők tájékoztatására
A rendőrkapitányság kötlí, hony a fegyvertartási engedély iránti kérvényekbe* csatolandó: s«üle-tési anyakönyvi kivonat (keresztlevél), bejelentő lap. Feltüntetendő a kérelmező neve, születést helye, vallása, korábbi vallása, foglalkozás, lakás, atyja neve, anyja neve, továbbá ai engcdélyeics alá eső fegyver résiletes adatai, öbnagy-ság, gyártmány, gyártási siám, rendsier, csövek siéma, kakasos vagy kakasnélkü]Í, söréi es vagy golyós, vadasa vagy céllövő fegyver, vagy pisitoly, legutóbbi engedély száma, kelte, kiállító hatósága és milyen célból van sinksége fegyverre.
Pontosan fái nyolckor kezdődik a hétfő esti Katolikus flüvészast
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, l/i8. V,9, Vi\'O, Vili (nagyralie), 12, d. u 6-kor lila ia.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, Vi 10. V»u, »/4l2, il. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: Bzenlml é\'< reggel 6 és 8 óiakor. Minden p\'nte-ken délután 6 órakor sientsétí\'má-dái C6 könyögés a magyar honvédek győzelméért,
Piarista templom: 7, Vi8, Vt9. VilO.
Klskanlzsa: 8, 9, II (ríagymise), 3 kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u. 3. Evangélikus: d. e. 10 d. u 6
Az NB lll-ban s/eiep\'ő Csákíornya N\'gyksnlzsán
Vasárnap délután negyed 4 órakor kezdődik a ZMNTIi—Csáktornya mérkőzés, molynok nagy közÖnség-flikort jósolunk. A két csapat legjobb öaszeállilásbim azorépö! ogymás ollón.
A léli gazdasági iskola idei cl-méleli tanfolyama befejeződött. A növendékek mind hazainen-lek, hogy otthon, saját földjükön megkezdjék a gyakorlati munkát. Evégből az iskola oktatói kimennek a helyszínre a növendékekhez, akik gyakorlatilag bemulatják nekik tudásukat. A téli gazdasági iskola felszereléseivel, bútorzatával a\'Királyi Pál utcai piarista épületből most már végleg átköltözött a Horthy Miklós-uli uj intézeti"
Az elflfl tfivnq7l napok
derűjével örvondozjk szivünk-lol-künk. Ui reménvok küszöbén megújuló hittől, lankadatlan küzdnlöin-1110I indul meg az uj harc a létért való közdűlőmben. A hónanok óta olhanvagQlt domboldalakat ismét az oko fényes vasa hasítja, » telek alig zöldoló táblái mosolyognak messziről n gazdára. valahonnan üzonot ís jött, messziről, nagyon messziről, bogy jól vacyunk ós jövünk haza! Találkozunk, mert hitünk öros, it győzelembe vetett reményünk ineir-intíatbafiiillan, bármennyire is villámlik a pogány harag a koloti ég poromén! Minden vihar után 1110-. solygós kőntflat vesz fol a természet és az áldott éltető oro* után uj óiut virul az örök magyar tavaszban.
Kliknnlisel btrek
A sonélybizottság mükodvolöaár-idája a Polgári Olvasókörrel karöltve értékes »Tarka műsoros oatot«. ron-doz n hat) ha vonultak hozzátartozóinak fólwiítélyozéaóie, farsaiurvasár-nap osto fél" 7 órai kozdottol a \'kör nagytormöUeJfí\' A műsoros csínok értéke Oh órrlűkosségOi hogy a szereplők uiuryyub része kololi frontot megjárt vitt\'v. wl\'osütf katonáinkból áll, Ezenkívül szavalatok, óhokszá-niOk, remek láncszémok én bűvészmutatványok szerepelnek műsoron. Az estnek előreláthatólag nagy si-kóre lösz.
Szombaton osto ugyancsak n So-líőlybizottfli\'iK vezetóségo tart örto-kozlolot a Bajtársi Szolgálat riői vozofóségévol együtt. Kantrenden szoie|>cl a lieszánioló az eddigi tevékenységről, valamint\'a Bogőlyozé-sok jovóboni módjáról. Az értekezleten részt vosz dr. Krátky Tat-vénné és dr. Krátky István polgármester is. ¦ „
Beszámolónkban .. megomlékcziünk a kískanizsai lovonte-ecyosülot dőrék inükodvelőgárdáiúiuik legutóbbi nagy fiikoréról, a »Kivánság-osllel<.í kapcsolatban, amit Bojtos István fóok-tató rendezett. KitünÓ honvó<lzenekarunk egyik jeles tagja, Farkas ¦Józsof nagyban buzgólkodott a azé)) számok botanitásával. A vozotéség és mükodvelÓgárda a teljes jövo-dolmot, 100 pengő 70 fillért a haie-
ép Ületbe, ahol az iparosság berendező ének befejező munkájúi végzi,
Igazgató, tanárok, oktatók nagy szervezési munkájukat végzik.
A legközelebbi bejrntás és oktatás már az uj é]»ülelhen történik.
A Királyi Pál-utcai épületnek a forgalmi adóhivatal céljaira való álalakilása már a legközelebbi napokban történik.
téren küzdő kískanizsai honvédok hozzá tartozóinak folsogélyozésére átadlak a sogólybizotteúg vezetőségé-nok.
Csütörtökön eetO\' a kirikanizsai\' Ivat. Hiúsági EgjüHÚlot székházában ünnepélyes ~sakk*erlngavató és diikiosztás volt. Ez alkalommal P. Bánás A. Gvula plébános köszön-lötto a vendét; dr. Fülöp Györgyöt és 0 óz dán Józsof \'floffőlybizottsagi vezetőt, majd utána meleg szavakkal emlékezett inog az egyesülőt szel-¦ lótni n portjának? "a sakknak nagy mértékben való előrehaladásáról. MogköazÖríto a *akk-kupa alapító és" ajándékozó K. Nngy Lászlónak Kis-kánizsa bajnoki serlnrét," maid az olsö (Mint adta ál 1\\ Sólymos HczHŐ-nok, aki holtversenyben olaó holyot ért el K. Nagy Lászlóval, míg u döntő mérkőzéseken kupagyőztes lelt. A többi díjakat K. Nagy László, Kocsis József flIL Iwlv). Ziegler Gv-jrgy ívu-iszdii IV. helyi, Tcth Laios (SzéiW\'sidíi, VII. boly") kanta. A bnínokság további sei-iendjo; Imrei László, Horváth Morog Járton, Tóth Lajos. Kzollár Józsof, Horváth Boldizsár, Imrei Józsof és Magyar László.
Honvédelnkért
Dolmányos Antal (Varazsdí-u. .20), Farkos János (Vnrazsdí-u. 63,) Plnndor György (Varazsdi-u. ¦ 71,) 80- 30 pengőt, kískanizsai foroncs plébánia 100 pengét, Bzmódics Józsof (Varazsdi-u. ,6ti.) 10 pengőt. Bngbnyai László (Varazsdi-u. 64.V 16 i»ng6t, Orezág György (Varasss-di-u. 02-") 10 |M)ii«ö(, Vmgu Ferenc (Varazsdi-u. 62.), Muczer\' Józsof (Varazsdi-u, 18.1, Polai László (Varazsdi-u. 27.), Dolmányos György (Varazsdi-u. 42.), Nádai György (Vaiazsdi-u. 2->, Bartol László (Vo-rnzsdi-u. lO.t 10-10 j«ngőt, Kuzs-nor Józsof (Varazsdi-n. 40. a 20 pongőt, KnaiiBz Józsof (Varazsdi-u. 30.) é* Kiss László (Varazsdi-u. 28.) 15—15 pongőt adományozlak. (Folvtatjuk)
-k~n~t -
Bjjeli g>\'ógyszortári ügyolot: Ma, szombaton a Sz. Mária gyógyszertár Király-utca 40., holnap, vasárnap a Feketo Sas gyógyszertár l-\'ó-ut 6. szóm.
Kiakaniznán aa ottani győgyazor-¦4r állandó Ogyoletee szolgálatot tact.
HmpU i Március 6. S\'.ombat. Rőm, ka», Perpntúa. Protestáns Gottlleb. — Mér-cliia 7 Vasárnap Rőm. kat. Pdr«nng vaeániap. - Prolea\'dna Tamáa.
A GŐZFÜRDŐ nyitva r»n roggnl * órától osto 6 óráig. (Hétfő, szerdf, \'őntek délután éa kedden egétz nap >5knek.) Telefon: 660.
— (Szen\'séglmédés a kanizsai trmptnmokbsnl
Mint minden évb.?n, az idén is minden katolikus tomplomban on-\'Kosztoló s/ontségimádáftt tartanak a farsang utolsó bárom napján. így a Jézus Szive fölsőiéinplomftan holnap, vasárnap ogósz nap ongesztoló Rzontséginiádi\'is^bsz a magyar családokért. Imaórát tartanok\' délután 8 örakel- a leánygiiunáziflták, 4 ómkor a piarista\' gimnázium, a fin -kopwkedohni, n loánypolgári, a fiu-IKilgári és a ltozgonví-utcai oloini iskola növendékei. Fél 6 órakor szóiltboszéd, Hat órakor kezdődik az összes hivók imaórája. — A ferences plébániatomploiiiban Vasárnap röggel fél 7 órától osto 7-iu szentsógiinádás. Délután 4 Órakor oltáiegyosüloti szoutóra és ongosz telö ájtatosság. Hétfőn és kedden egész nap szontaégkitétol, Este Imi órakor istentisztoíot éa szontbeszéd, nihil piarista atyák mondónak. A kórházi kápolnában vasárnap szentséginiádás ogÓsz náp. Hogge! háioniilügyod 6 órakor Bsentocgea mise, 8 óiakor szentmise, délután Ö-tól 6-ig ongoazteló ájtatosság, f> órakor szentthpszéd. Hétfőn ős kedden délután 2 órától Bzontsógkítétel. Vegyünk részt mindannyian o ko--moly napokban a szontsegimádásnn és könyörögjünk a mi kodvoa honvédőink győzelméért ós ép, ogószsé-gos hazatérésükért, hazánkért és városunkért.
— (Lelkigyakorlatok a harctéri honvédek hozzátartozói részére)
A nagy kanizsai Szont Vínco Szeretőt .Egyesülőt a megpróbáltatás napjaiban nagy mogéitéasol éa testvéri együttérzéssel igyekszik nom-esak anyagilag, do lolÉÜog is sogit-ségükro lenni a hadbavonultak hozzátartozóinak. Tüzért lolkigvakorlatol rondoz lészükre, amélyot JP. Buzay .itizsof, a hiros bUdapestl lazarista-atva tart. Az olaó otőadás mároius bí-én, vasárnap délután - 6 órakor losz a Jézus Szivo folsótemplombaii. Jöjjenek cl minél többen, akiknek szorettoik künn vannak az orosz hó-niozókön és korossenok vigasztalást, enyhülést és sogitségot Krisztus-királynál. Szerdán délután 6 órakor ugyancsak Buzay. lazarista-atya lol-kinyakorlatot tart a Szont Vinco Egyesülőt tagjai részére a kórházi hely iségülí bon.
UJ modellek után a legltlósesebb
a legolcsóbban vállal
Roth Laura "ft\'Ä
FIGYELEM I HALLÓI FIGYELEM I
Szombaton él vasárnap
IÍÍÉIII
- VadászkQpIben
(volt Kis Royal.)
Szives pártfogást kér Takács Imre vendéglős.
KÍSKANIZSAI ÉLET
1943. marciüj \'0
fcAp.A.1 KO^LONV
_ (Hétfőn érkezik Nagykanizsára aferenciMk tartományfőnöke)
p. <lr. Vargha, Teodorllí, « ferencesek tartom én y főnök* hétfőn délben 18.R0 órakor érteaik.Nagykanizsára. Az állomáson, a ferences papság élén, P. Oulyáa Gellért plébános-ház főnök fogadja. Ott lesz a hivatalos város képviselője is. Majd d fehér terembon a.kanizsai egyházközségek és katolikus egyesülőtök küldöttségei tisztelegnek dr. Vargha slótt.
— (Iskolalátogatás)
Dr. Simon László szombathelyi Umkerüloli főigazgató több napon át a nagykanizsai gimnáziumban iskolalátogatást végzett.
— (AC-elöadás nök részére a Fehérteremben)
Pénteken délután 6 órakor AC-elóadás volt a fehérterembon katolikus nők és hitvesek számára. Kló-, udó: Morandininé dr. Pödör Erzsébet orvosnő volt, aki u katolikus asszony éa hitves kötolosségoit ismertette orvosi és katolikus egyházi szem lantból. P. Gulyás plébános köszönetet mondott a elkerült, szakszerű előadásért. Utána lihiieiúudáB volt.
— ^Tanügyi hír)
A vallás- és közoktatás ügyi miniszter Cserjés Sándor nagykanizsai lakost a székesfehérvári állami gépipari középiskolához müholyokiató gyakornokká novuzle ki.
Pontosan tét nyolckor kezdődik a hitfő esti Katolikus flüvészast.
— (Orvosi hír)
Dr. Haiszor János hazaéikozett s rendelését újból megkezdte. (:)
— (Hnialezas)
Mélységes gyász érte Horváth József nagykanizsai állami elölni iskolai igazgató-helyettes családját. 24 éves leánya, Valória, lórjozott Szoidl Jenóné, pécsi áll. ginm. tanárának neje, a magyar asszony logszobl) hivatásának toljósítóso közbon, viruló, életének tavaszán nz égi honba költözött, Ittliagyvau szorettoit és az újszülött Jenőikét is. Ma délután kisérték ki pihonőholyéro a pécsi róni. kat. airkortbon. Kgósz Nagykanizsa osztozik \\a köztisztolótnok örvondó Horváth-caalád gyászában,
— (A Major gyors és KePlíü Iskolában)
a beiratások tovább folynak. Naponta roggol Ö—10, lü—2-ig éa tóté 6—H-ig. Kórjen tájékoztatót, Szent Imre Uegcog-utea 5. (\'¦)
— (Klnevezenek a postánál)
A pécsi postaigazgatóság Tamás István, Pintór István, Kulcsár Lajos, Kovács József, szászvári Tizedes István, Üönoeics György, tízollár József, Szilágyi Zsigmond nagykanizsai, Tóth Perenc lenti, filajer Géza, Herzsenyák József, iügyod József osáktornyai, havibérbe kisegítő szolgákat 11. o. poslaaltisztoüké, l\'álli György nagykanizsai órabéréé távirdamunkást ll. o. postafolvi-gyázóvá és liüki János Csáktornyái órabéres távirdamunkást 11. o. jws-taüzemi altisztté nevezte ki. .
— (Tóimat sl kinevezés)
Az igaBságügyminiester Bohoii-nek Károly közjegyzői Írnokot a wíéktornyai kír. járásbíróság molló horvát nyelvű tohnáccsá nevezte ki.
— (Az\' életbiztosítás megoldja; az aggkori ollátás kérdését is. A
különböző módozatokat szívesen ismerteti az 1857-bon alapított legrégibb magyar biztosító, az IClsó Magyar Altalános Biztosító Társaság helybeli képviselete: Csongery-ut 2.
Közellátási igazolványt kap a nyaraló közönség
Rendelet a nyaraló közönség élelmiszerellátásáról
Megjelent n gyógyuláet kereső, üdülő és nyaraló közönség élelmi-BzeroHátósái szabályozó rendelőt, t moly kimondja, hogy az, aki gyó-gvulás^ nyaralás, vagy üdülés cél-
\'I állandó lakóhelyéről három napot meghaladó időtartamra eltávozik, az élelmiszereket csak a közellátási igazolványra szerezhetik be.
Az igazolványt az állandó lakóhely szerint illetékes községi elöljáróság, illetve a polgármester adja ki. A közellátási igazolvány alapján a nyaraló személy olyan éL\'hniszor-jogyek beváltását\'is kérheti, amelyek állandó lakóhelyén jegy nélkül szerezhetők be, viszont nyaralási he-
lyén csak "jegy ellenében. íja az üdülő szomélv eukoriegyo esodékos szelvényeit állandó laki\'bolyén kívánja beváltani a közellátás! igazolványban megjelölt időtártamra, legfeljebb azonban hat hétre, a cukor egyszono is kiszolgáltatható. Ilyen esettan n cukor Bznilitásánál n közellátási igazolvány szolgál szállitási igazolványul.
A rendelőt hatályának tartama alatt bárhol kiadott kényé rváltójogy-re az ország egész területén lobot kényeiét vásárolni.
A rendelőt 1048 június 1-áu lép életbe és 1U-18 szeptember 80-ig marad érvényben.
A 20.000 peugss keszthelyi ékszerlopás fiatal tettese összeesett a törvényszéki tárgyaláson
ULy> hogy a bíróság a tárgyalást elnapolta
kórházban
Szita Adél oierepeket nyolt a fogházban, ugy, hogy műtétet végeztek rajta
\\ tegnapi Tárgyaláson Szitu
Annak idején már beszámoltunk arról a nagyarányú ékszer lopásról, amely Keszthelyen történt. Szita Adél 2U éves leány mint háztartási alkalmazott olt özvegy Ulavulynénál öt hónap óta alkalmazva. Meghízható leánynak mutatkozott. Ügy alkalommal úrnője szekrényében egy relikült talált, amely telve volt arany neműek kel, brilliáns ékszerekkel, amelyek nagy értékel képvisellek. Szila Adél elhatározta, hogy megszerzi n drágaságokat és értékesiti. \'lobbiz-ben megdézsmálta a relikült, ugy, hogy több mint 20.000 pengő Őr lék n aranynemül és brilliáns ékszert lopott és ezeknek egy részét értékesítelte. Kél fiatal ismerőse segilelLíncki az értékesítésben. Az egyik kanizsai ékszerésznél adott cl aranytűt* müt. Mikor a\'leány és fiatal ismerőse Siótokon több ékszert akart eladni, rajta veszteitek, a csendőrség elfogta ökel ós ugy a tolva]-., leúiryl; mint értékesítő társait elio\'gla, a lopott ékszerek megvásárlói ellen pedig orgazdaság miatt indult meg a bűnvádi elzárás.
Szila Adéll és értékesítő társai! beszállították Nagykanizsára; A fiúiul leányt nagyon bántotta elfogatása és féli a várhaló büntetéstől. Egy napon cserepet nyelt a fogházban, ugy. hogy kórházba szállilollák, ahol műtétei végeztek rajta. Csak nemrégen kerüli ki-a kórházból.
Adél még annyira gyengének bizonyult, hogy dr, Almássy Gyula lölárgyalási elnök leül tetto. Kihallgatása alkalmával min-doni beismeri, elmondotta, hogyan követte cl a lopásokai és hogy a lopoll pénzből >jó napokat\'; esiliali magának és fiatal ismerősének. A törvényszék ezután a többi vádlottakat, orgazdasággal és tulajdon elleni kihágással gyanusilollakat hallga Ita ki. Az óriási anyag letárgyalása egész az esti órákig tartolt. Szita Adélt annyira kime-riletlék a tárgyalás izgalmai, hogy összeesett. Dr. Almássy elnök, erre való tekintettel este 7 órakor elnapolta a tárgyalást.
- (Bokrétás Mariska Zala-szent mlharyon)
A Salaszentmihályi lovonto-egyo-sülot műkedvelő előadás koiotóbon szé(>oii előadta vitéz l\'ölüskoy János színmüvét, u »llokrétás Mariskát«. Az oluadás olyan pompásan sikerült, hogy meg kotlott ismételni. Az ösz-azoH iogyek elővételben kőitek el, A torom zsufolásig moglelt. De ki is lottók magukért a uzoroplók, akik sok tapsot kaptak. Mindon dicséietet megérdemelnek. A szoropválogatúe, rumtozés, színpadi díszletek vore-bélyi István sogédjogyzó, lovonto-
fúoktató rendezési avatottságát dicsérik. Az olőadúsok jövedohnét a levonto-egyesülot ajiort felszerelésének pótlására fordítják.
Hölgyeim: Egyszerre 130 kötötü p4\'
AXX. iiti-d MtnU*WJ»l MunkiJ- átírnunk.. Mind-.
Sullovart liluit v«ay ruhil K*»-!í»« •flyii-.iO. lira érj- SO. iimtrl.lil ÁRUFOBQALMl KPr., Kpi
nk*|At vi|il t)l > „Rapid" SUPER I it ö l o k ó u «¦ (I I d k l
nini- kűlhr.tö. Mtttíiw di» aliti kit ci I P. „fi ft P ID \' (99 l6v*l) aia «30 P.
Horvátit Cfé-za temetkezési vállalata
maagkanixmst.
Lak4«: FS-ut 20.
Tololon: 406.
F4-UI 13. r.l.lon : 17í.
Fej-
•i dar*kfi|aa, emelygét, llutitalan gyakran ciak ar •matzttat zavaroknak kövatkazménva.
Ilytnkor il kall •
Francia munhaaiolgálatotok sorozása
A Német Távirali Iroda párizsi jelentése szerint csaknem teljesen befejeződött 02 1920— 21—22. korosztályok nemreg elrendelt sorozása a francia munkaszolgálatra. Kzzyl kapcsolatban közlik, hogy a munkaszoU gálatra kötelczctleknek csak kis része kerül Németországba, a legtöbb Franciaországban tesz eleget munkakötelezettségének.
Jmpin árukat kap Indohhud.61
A Slefani-iroda tokiói jelentése szerint a Nagy-Kelet-Ázsia miniszterének közlése szerint LUinoibnn megállapodásokat Írlak alá az indokínai áruknak ós termékeknek Japánba való szállításúról, Illetve az ezzel kapcsolatos kereskedelmi, lizetésiés vámintézkedésekről..
JJolstivhtaclianga kiállítás Szatonikibtn
Zágráb, \'március G A Magyar Távirali Iroda jelenlése szerint Szálonikiben bol-sevislaeílenes kiállítás nyílt meg, amely a görög lakosság széles rétegeiben nagy megelégedést váltolt ki. \' \' \'
A védxrŐttUettság Dicse
A Magyar Távirati Iroda jelenti :
A képviselőház védcröbizolt-sága március 10én, szerdán délelőtt 10 órakor ülést tart.
Telefon S-OS.
Legszebbet :: legolcsóbban I
ZALAI KÖZLÖNY
1943. március 6
Április l-től ujabb megszorításokat léptetnek életbe a magánépltkezesek engedélyezésénél
Április l-lől ujabb ni ep sí orit fisokat léptetnek éleibe <i mepán-épitkeíések engedély ^lésénél. Ae Ipari enyegbivatal hivatalosan kőrli, hogy art a gyflkorldtot, amely •rerint a 7100. és a 12.058. sa. 1942 évi iparügyi miniiiteri rendsietek megjelenése előtti időből jaáVmaiő, igacoltan besienett éaí-tési anyagok biitositrísa esetén, at épitkecés megindiMsáhoa a keteléii engedélyt megadta, b\'é-siOnteti- Ennek követkettében á"p-rilíl 1-tfll keidési engedélyt at anyaghivatal csak olyan ¦ építka-iéSre fog kiadni, amelyek a kiví-teleiésbeH srtlksroes mennyiségű, lérolt és kötött forgalmú anyagokat kiutalta, illetve felhasinálasát engedélyeite, biitositotta, vagy ha ejtek «i anyagok a kereskedelmi és iparkamarák, illetve átok síétositó sierveiként mflkődö ipartest filétek ktadfísáből, vagy fal hasin ál áii engedélyéből szár-mainak.
Spitő anyagok birtokában levő olyan maganépit tetők, akik a régi gyakorlat alapján kaptak men ai any a fj hivatni kérdési engedélyét, at épitkerést április l-e után is folytathatják. Akik pedig bármely oknál fonva a keidési engedélyt a kitOiölt batáridőig meg nem kapták és igy a birtokukban levő építési anya fclhasinálására kilátásuk nincs, ajánlják fel ael ai anyag-hivatalnak.
Ae anvagbivatal intézkedni fog* aciránt, hogy ereket az építőanyagokat .kőt érdekű vagy stociális építkecés céljaira jelenlegi tulajdonosaiktól átvegyék.
H«nykmilí«it w. város Völgyim! btvaUU.
Árverési hirdetmény.
Hagyalékl Ingóságok (bútor és luha-neinll) f. évi Március hó 11 -ón délalött 10 órakor ifveiél alá kerülnek,
Nagykanizsa, 1043. lebruár 27.
Oogl
«5 v. kOigylm ti
Nagykanizsa mct-yet város polgármesterétől.
Önkéntes árverés.
Szt. László pusztai gazdaságban (Somogy m„ vasútállomás Bolhás) mindennemű qaidnsági felszerelés: gépek, eszközük stb., máreius hé 14 án önkéntes árverésen eladatnak. Érdeklődök részletes leírást is \' kaphatnak Rnjczy Gáza kamarai főtitkárnál, Kaposvár, Németh István-utca 23. szám.
Nagy kámzsa megyei várói polgármesterétől.
ssr/.é. iw3.
Tárgy: A szappanszámadás be.dfsa
F«lhlváH a RzappnnkereskedőkhÖz.
Felhívom ¦ Bziprntnkertskcdőkel, hogy
B ID!l-iU/:i|> ...ii alfirlAiirá] vczetelt s/Win-
disukat ai rlőlrt 1(1 ke helyalt íbban * hónapban már un, f in Cila zárják le és hillfln, 8 án rtílutin 4 és 5 ö>a közöli adják be a Kői*Ili 14«1 Hivatalba.
Nagyfcanliia, 1941 március e. Joi" Polgármester.
Nagykanizsa nw/eí irároa pídgármrí? \'erét öl.
Tirr>y: Nagykanizsa megye\' várói belídaéRi í«ilnié éií munkálatainak zárhelysilnelésc.
Hirdetmény.
Közhírré lesí.eni. hogy a szombathelyi m. klf. 15. fö\'dméféil felügyelőség Nagykanizsa megyei viros belső itgl felmérésének zái helyszíneléséi folyó éil március hó 9— 19. n\'pjdfii N*gykanlzj4n a városházán a mérnöki hlvalal hely hegében naponta d. e-\' 8—12 óra ISíütl fartja meg; akinek a btlsőiégl Ingatlanán olvan változás törlénl, ami még nem lelt felmírve, az emllleit helyen és idöb;n szsmélyejen Jelentse be.
Nagykanizsa, 1943. március
Polgármester.
Nagykanizsa megyei vár-Js polgármesteréből.
8027/1943.
Tárgy : Haicezerll lövészet ImÜia.
Hirdetmény.
Közzéteszem, hogy a helyőrség, csapatai lolvóhóOén, lOé.i, ll én, 12 én, 13 árt a NJgykanlzsa itt. vároalót bérelt hatc* SieiU lőtéren élen lövészetei Int inak,
A Szapelntk kízségtól bélelt terület lezárás nií kerlll.
A iövészet robbanó lőszerrel la folyik, inlírt Ib a tel nem robbant lö\'zcih:^ nyutnt étttvcizé yes. Az ebből eredő károkéri a Honvéd Kincstár -felelősségei nem vállal és a klnctlárral azemben klrl^ény nem támaitlhaió.
Nagykanizsa, 194) március 3
i Polgármester,
ad. 3»;kö. 1043.
Tárgy: Korra kloaziáea bármilyen korú sovány sertések részére.
Hirdetmény.
Mindazok a iOldnélkUII, valamint 5 kat. holdnál kltebb taUleten gazdálkodó illat-laiíók, aklkek hitóba még nem logolt to vány sertésük van, mindazon sovány ber tíitik restére, amelykce az ld>n míg nem kaptak korpát, sertésenként M) kg korpát kaphatnak a Közellátási Hivatalban. Ai Igtnyléahet el kel! vinni a családi élelmezési igazolványt, a sertések járlallevelét 8 a gabona!apót la, ha van.
Nagykanizsa, 1943. március 5.
ets Polgármester
Nsgykaniiga megyei város
polgármesterétől
351/ké. 1Í113.
Tirgy: A velébnfgenya kfoiztása.
Hirdetmény.
Mtndsaok, "k|k vrIÖburgnnyát Ifrényl-fek. f. h6 án é< 8 án, aaombaton in hétfőn hn.„ii-k i vételárat mázainkén) 28 nrn((rt f3fl fltlért, a gyümOleíciomagoIrtban b\'f|zeinl. A verőlmrgnnyfl ktontiH ugyan-¦•nsk n gvílmíílcicaomapolóban tílrfénlk és h-iHl\' nklk iTomhafon fizették be a vételárat. <\'¦¦!¦¦ Ián, hélMn vehetik át. akik pi-dlc lié\'ffin tizeinek, arok 9-én, kedden vehetik ít a velrtburgonyát
Nagykanizsa, 1943. március 9.
#\'9
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
27,1/ké. 1913.
Tirgv: Tavaszi zab- él árpavetőmag blósatáis.
Hirdetmény.
Mindazok a termelők, akiknek favaail árpa és tavas7l zab vetőmagban hlánynk van, a hOielUllsl hivatalban visirlásl fgs-zolványt kaphatnak, melynek értelmében a Hombir klazofgáltatla a vetőmagot. A vásárlási Igazolványokat április hó 1 ig-Illtet kérni, mindig héttőn éi kedden délelőtt; m Igazolványokat szerdal napokon a közellátási hivatal afálrat|a a m. klr. gsida-s.V\'t felügyelővel éa az tgy elkészt\'ett igazolványok átvétele végett csalóitokon délelőtt kell az Igénylőknek a közellátási hivatalban Ismét jelentkezniük. A Hombár oakis a gazdasági feltlgyeló által la aláirt Igazolványokat válthatja be és csakis ápdlli hő W-\'k Az Igényléshez a gabona-latnt el kell hozni.
Nsgykanlzia, 1943. március 3. -41 Pofgárm^sler.
TArgy TJH.lt besiáHátotái.
Hirdetmény.
Kö\'h\'ué (ti7.cn. tiosy a tlsitl bessállá-su\'áa c\'Hára kijelölt, llielvc még ezután ki t ii\'ici iii\'i lakrésieHet, szobákat a lakis-tujajdoitnsok csak azon tiszteknek kötessek itr.dclkezétre bncálunl akik a v bzM-lásmesfer állal kiállilolt laWAn-ut »lvái»yt mulatnak lel,
Nagykanizsa, 1913 mátclui 3.
67s Polgármester
APRÓHIBDETÉSEI
At Lku
F«Ivs*zi«k üzletemben eladó klsssz-szonyl, aki az Irodai munkát Is elvégzi, Cini: Helyei Imra márkás butorizaion. Ugvanott aizlalos-tanonc (Izeliiiel felvétetik. «82
Oulormunkán önállóan dolgozó asztalos segédet magas Illetessél f«i>«sa Csíz madla János asitalosmeater Klakanlziái Bába-u. 5. 577
Holharr-Schrantz gépek, tilsgítú petróleum
UNG13R-ÜLLM ANN BLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shall Kázfözfik átvehetik. Uolyóicaapúnals
¦ Indáin ¦«ah«««ttttAt ra»d»ll» vmmm I kapb&tÖfc.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-
................_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetőse, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden vUjamos kórdósben délelőtt 8-tól délután 18 óráig.
Csorjgqry-ut 51, telefon 294.
Kliutet felveszek. Knpolf, Horthy Mik. IÓa-pt S.__tl
M*ablsftala. jól fŐző.C«Z(|««88(fl|iy|
konyhstánvt keresek,mirc l lí5-re. — Clra-Tatekl ul 21. 1. a]ló. _. . «TÍ
kezdíS ftHtéiset (elvétetik. Jífáusek, Cruí. bet fer 18. \'
Klfulíi fol«*l»llk vitéz Táthnál. ««"
^Délelőttre ügyes kislányt ti»|ároM8. nmk I" fizetéssel keresek Jónef 161)«. ceg-u. 46/a. - Ut}
ABxta!os*«g*d felvitetik. Luklcty Uyula míliazlalos, Széchenyi tér 10. rjfig
Kerékpározni tudó, Ügyes, rnagbizhato (int klfutdnak felvessünk. Vaffcs és Dsutsch, Nagyksnlzu 693
Gyermektelen hiaaipír háattriMBtof. n*k lakás és lUctessel falvélaitk. Rt.
kóczl-utca 15. ¦ \' \' 693
Ba|*renStp aki a kehi munkához Is éri, délutánra (elvennék. Szabó Antalné, EöUöa-tér 6, , ,^>8
Oyarttiakal aaaralfi bejáró kis. leányt, karesek kii gyenjickelnt mellé aroa. nalra. Dr. Székácané, Batthyiny-u. 19, Jelentketéa hétköznap d. u. 4-Ö-tg. 700
malannjoépé*"! keresek e hó IS-lil belépésié, Jő llietétsef. Szamélyéa |«lcnt. fatzist kárek, Csigoiy oudomtulaldonos, Qalambok. 701
JetmaeJalanéaa 4 polgétil .végsilt leányi (elvűtek. Clm a kladfioan. 701
Lfifaoranal karaiak, tihet nő Is. Or.
Merkly győgysteréss. «06
Vennék BonrjprAt vagy ajlaaliiál kéatpénxéit. Budapest, - Bndrédy Sándor-utca 4Ő/B. Hauanar. ötO
Jókaiban levő uillpuiü . vAi&lát veszek. Címeket a khdóba kérem.
Jó illspotban, ebídlő, háló és előszoba-fal áladé. Bajza-u. 1. 13
Jókéiban IcvŐ ayeruick «pov,kooull
vennék. Clmekel a kiadóba Wr 697
iiuuxttAlt tűzhely eladó. Rákócziutca 34. 705
Horlhy Mlklás-ut 14 :aJatt, .kognér-snUhoItf.helyisén bJTlste átadó, a sttr-szám {utányosan eladó. Bővebbet ugyanott.
\' 711
HÁZ ÉS iN^AJLAN
Több adómentea masáíi- is. bérházal, háihelyet, szőlit éo földakit bíí«««llt Papp, Telekt-ut t. Telefon «78: »4
rákos-pusztán hét k. hold fúld \'felei tiArlaSna, vagy bér beadandó. Clm a kiadóhivatalban. ÖS7
Szenlgyörgyvári ^líŐ.h^háUqn a .Nyu-
galom léíueknii" 20 sor cltwdnye aludó. Érdeklődni Klráfyl Pál-Ü.\' 6,
Nigy-M8
Eladó mladanléla ,|iáz-, töld.|a«atlsul állandóan közvclit,:. Hpjiyá^JSugát ut «J
BaUhyány-utca 23. u. has axabadkéz-böl alada. 713
KÜLÖNFÉLE
FaaUkftjüathex Ipariga tolván nyal pénzes U-sat keresek. \' Clm a kiadóhivatalban. ""- ¦
Elwaaxettaov axfaVkaactiHep Sv.
Egy szegény .kUutöteiíiy^yMitítUeí^ Hamburger bőröstől a möilfg. BepBÜletes mrg-találót kérem, a Vtadóhlvalalba lálariK
. POLITIKAI HAPIUlf.
Cl.dja : ,.K»g,i<Mi(! «. T. .Nigyktlliu\'.
0 „KDíaniílftsial R. |r. N^yk.nlm" (Nyo«cJ44r{ UUI i <aUI UnM
tfavf., 841 tz. Natíykáhlzsa, t943. marolus 8. híifő
Arm 12 HlfAr.
ZALAI KÖZLÖNY
ftwktwWHJll * MkMMwMI UUkm 1* h MfUlelwilfc állma. \'MUftmap déhrtin.
POLITIKAI MAI* >L« ¦
Felelős szerkesztő: Bárbarlta Lajos
MMBMéM ím: „,y híiunua a m a*
Ksyu uitm(bWr<kiun 1« fii.. Katán, i
Az önálló klsloari
«> kiskoi-oskodolmi oxistteneiák bío-ciális óh gazdasági kérdése ismét napirenden van, ami órthotó, hiszen ji?. országnak egy rendkívül népes rétegéről van szó, amely nemosak gazdasági,\'honom társadalmi vonat* kozásban is polgárságunk törzsét alkotja. A kisipar ós jórészt a háziipar
kérdését is régehben sajnálkozó váll-ronogatásfal » . szokás olintózni, nálunk ¦nem ia annyira, mint úikább azokban a külföldi országokban, ahol a naírytőkés ipari termelés a dolgosé tömegeket\' folszivta, vagy pedig ahol bizonyos olmélati felfogásból kifolyóan az állani gazdaságpolitikája-inkáim a kollektív ós a nagytőkés tonnolénnok kndvozott.
A kisexsztoiioia azonban — különösön ott, ahol annyira népes társadalmi rétegről van szó, mint minálunk nemzőti szempontból és szociális\'szempontból.nem hanyagol-haté ol, mert ennek súlyos társadalmi visszahatásai lonnénok. Kzőrl a koresztény népi magyar politika legfontosabb föladatának n kisoxiszlon-i\'iák gyarapítását. i ós inogorósitését ¦ tekinti. Kétségtolon, hogy est a kér* _dést. nem lobot tisztán gazdasági és tisztán hasznnolvi szemszögből nézni, do azért szó sínes és szó som lobot arról, hogy idojükot mull és ólotkóptelon, maradt ós a, fojlödéstól ¦ elzárkózó- kisiparosokat .inostoraégo* són éa a többi dojgozérétog rovására* tartsanak ol. l)o erre nálunk ninux. is szükség,.mert a magyar kisiparos, néhány kivételtől i-ltökintvo,.kitűnően megállta a bolyét a fokozott háborús tormolési noliézségok közo polto is..szellőmi színvonala általában emelkedik ós gazdasági jelen* lóséfiOi. egyre inkább\' nővekedében van.
Miután pedig társadalmi ós nemzeti kérdés is, hogy mmél tóbb és minél élotképosobb kisexisztonciu löttyön . az országban, a konríányzat kisipart támogató politikája nem ál inonoti segítségre, válságiiifézkcdé-sokro és jótékonykodásra szorítkozik, bánom arra irányul, hogy n kisiparost tartósan n nomsoti termelés fontos ¦ tényozőjévó togyo. Ismoroto-sok azok\' az adókedvez monyok, ame-lyokben a kisiparosok részesülnok,
azok it hitelakciók, közszállitási és kulturális intézkedések, amolyekbon a kisipar már óvok őta-ogvte fokozottabb mértékben részesül.
A kisipar foglalkoztatásában az olimtlt óvlwn, airioly már tdljosón a háborús gazdálkodás jegében zajlott lo, Bzinténa kózszállítások játszották a íognagYobh\'\'szerepet. Az iparügyi minisztérium működéséről szélé DossamolóVbol és a költségvetési vitából tudjuk, hogy a fedozot-nélküli kisipari hitolakeíó számára layaly kezel 3.5 millió pengő állt Fendolkozésro s az akcióba beszer^ vozott községek száma 218,-ra omcl-kedottj külön .2 milliós köretet biztosítottak a visszatért térülőtök kisiparosainak B az Iparosok Országos Központi Bzövotkezote mintegy 8 milliói pnigót íorditelt • kaparósok-áru-, valló-, export- ós inunkahito-
loiro. iSzóvntottuk már a gép- és ^zorMzáudtwzerzéei aogólyokot is.
A támogatásnak óa a sogélyo/és-nok termcszetoson ollohtéío v«n. Az
Az észabafrlbal harctér minden fontosabb szakaszán az elmnlt 48 órában élénk harc folyt
Rommel erős tryaloflrog és páncélos erflkfcel megtámadta a 8 brit hadsereget Tunéziában a Hrlt csapatok tovább vonultak vluza nyugat felé
É z»k
st japánok Uj-GuiMs,« ém m S»ramon««*ia*ttjk k»»»tt •l«ailyesxtetUk 4 elleniiMtje* «en^s»«-si.sittj«ró4
A Némot Távirati-rroda jolontij hogy az Ilmon-tó környékén tegnap egész nap légi harcok voltak. Az eddig beérkezett jelentések azorint a némot vadászrepülők saját voszto-ség nélkül BO szovjot repülőgépet lőttek io. A bolsevisták Sztarajn Busszá környékén ugyanis -ujabb támadásaikat vadászrepülőgépek ál-
tal biztoaitott\'CMtarepÜlőge^k\'so-gitsógévol akarták folytatni. A némot vadászszázadok az oltonsóges légi alakulatokat a földi harcokba való Itoávatkozáa pillanatában támadták meg és a nőmet hndsoreg kötolékoit (ohormontositotték \'ered-menyes elhárító harőaikban.
Nyugateurőpal lée>lfevéktnysét>
A Stefaph Iroda lleszahonl órtosuláso azarlnt\' rita Londonban tíft\'riadó volt a a légvédelem 1» működésbe lépett.
A brit hl rázol irálat jelontésa szorint ma a kora roRtrell órákban nnL-yereJU romboló\' bombákat dobtak le több angolt crófsáRban, amolyok vrazteaégokot sa.károkat okozUk.
A Nőmet TAvlraH jrada Jalantt Ber-llnbőlrhoiry ním\'il tjarol .\'repülőtréport iiagyQhP.ktHolókelía mára virradó éj-
szaka kedvező Időtárás mollett crpd-mányoion árasztottak el hnmbák\'--al AnRila- déli\' dárdán egy kikötővárost.
Az aogol Ifiglerfl őzzel azemben csak zavard reptt\'ésnkol végzőtt a Nőmot-öböl területo-tulett, do homhákat liem dob ritle.
A londoni rádió bolamerése szerint az anRol lögiefó téhrurtr 2ft e\' óta a ai-met termetek elleni támsdáia! alkalmával 72 bombázó gépet vesztett
"_As»; tteaksttrlkai harctér eseményei
iloi\'JinlKJI jeloiitík m t^zakaírikai harcokkal kaiwsolatban:
A német—olasz i>áncólos hadsereg gópositetf földerítő kötelékei szombaton mélven -behatoltak a\' 8. angol hadsereg felvonulási toi>ei>ér>o és az arcvonal mögött foglyokat, valamint badifolnzoielést zsákmányoltak.
A német ós az olasz" kötolékok többizlwn rajtaütöttek az ollonségos szálliló oszlo|»kon; azokat teljosou szétszórták éfl nz ollonségnek súlyon voBZtoségekol okoztak. Marcí ropüló-köfolékek;¦ és ztilianóboinbázók a log-nagyohb sikehel támogatták ozokof a felderítő vállalkozásokat. Médbnino melleit óm Motamour közolélwn a nónlot-—olasz ropiilők páncélos én gónkocsi-gyülekozéseket vertok szét, 0 harckocsit és legelébb 60 jármüvet sommÍBitottek meg.
.Soft b\'rit tehergépkocsi és nagy-
mennyiségű készlet lett a tiiz martaléka. Ugyanitt némot repülők bombái 8 angol ütegot hallgattattak\'ol. A ki-séró vadász rop Ülők tüzfcgy\\ereÍkkol sok tohorgénkocsit gyújtottak fel. Kiinek kövotkoztébon sok utánpótlást szállító jármű állt meg-és lott a zuhanóbombázók áldozatává. A zuhanóbombázók támadásának hatása annál nagyobb volt, mórt a járművök SÜrtin egymás mollott álltak. Médoninetól keletre az ogyik-brit\' ropülőtőron a.némot légiem romboló és gyujtébomhái AV angol lOpülŐ-gópeí pu\'sztiíoftak ol, ozonkivül több ropftlögewt ¦súlyosan tnogrongáltak.
Észak-Tu néz iában a támadó némot csapatok folytatták olŐnyomula-siikat ŐS \' villámgyors olórótÖréssol olfoglalták a Boritt-fokot. Ezekbtm a harcokban 2 páncélost, 6 garicél-törő^áíy\'ut, "18 tehergépkocsit és sok automata fogyvort"zsákmányoltak; ¦
Áz "angol menekülés futossa erősödött. Modísos el Babnál a nótnotek az angol csapatokat oldalba támadták és az ollonség lwg\\-ek bősé mono-kült maradványát Is folmorzeelták. Itt 8 szállitó gépkocsi maradt némot kézen. Boussolpia és Piohon térülőién a némot orók az. ellenség* ogy olóretapogatódzó kötelékét oliontá-inadássai in<>sszo nvugatra visszavetették.
Itcm, március 8 (Bud. Tud.) Észak-Afrikából jo-lontik, hogy Dél-Tunéziában na-gvphb hadmüvolotok kezdődtök, ezekről a hadmüvoletokról szóló angolszász iolentésok szerint Hommol ciŐs gyalogos és páncélos erőkkel inégtáiiiadla a 8. brit hadsereget. A . táiuadáa szmnhaton a hajnali 8/.űrkülottwi\\ indult inog OSSSpOntO-siiptt páncélos liimadtissal. Kömény küzdőiéin fejlóflött ki és az vasárnap {élben még fokozódott.
liem, március 8 (Bud. Tud.) A római rádió kö-zolto, líogy\'Tíommol Dól-Tú néz iában ujabb támadásra csoportosítja orŐit. Bzóvofségos körökl»n nöm kétolkod-
nak döntő jeí^tésége lesz, niórt Iíommol éőlja a 8. brit hadeereg inogtam ad á Fa.
A Pont zürichi jolentéae szerint az északafrikai harctér minden fontosabb szakaszán, a tengerparttél égessen a Maroth*vonal déli szárnyáig, a legutóbbi 48 órában élénk harc folyt. A némot páncélon kötolékok északon Fodjonan község nyugati részéből is kiszorították a brit csapatokat, amolyok a tamora-bőjai vonalra vonultak viaaza. Amim csapatai most már közvetlenül fe-nyogotik Bóját, a szövotségosok log-fontosnhh északi fölvonulási központját.
Amerikai iérfoglaláa Jemenben
Uztanbid, március 8 (Stefani-irodai Ido érkezett hírek szorint az Egyesült Államok Jómon-l>on is egyre nagyobb gazdasági őo katonai térfoglalásra tesznok szert. Az amoríkaiak itt is a szokásos rendszerüket alkalmazzék, vagyis a kölcsön- én bérlwadási egvezniény alapján történő szállitásekkal OűVÜtt az amerikaiakat is Jemonbo küldik, akik azután Amorika hatalmi |»li-tikájának útját ogyengotik.
A japán fÖhadtttőVáe jelenteié
Tokió, mirclua S.
(Domel-lrod-O A jipln lóliadlizAllái jelenléte szerint a (apán légi éa tengeri erők a Salamon-nzlgctek és Uj-Qulnea köröli február IS-lól márclua 3-lg a következő eredményeket érlek el:
Lalöllck ÍM eílcriaéiíca rcpőtÖeénet. lo-vábbl 11 gépet á (öldön put>zlltn|lik el és elsüllyesztenék 4 ellenséges tengeralattjárót.
A fanán veszteség 2 torpedóromboló és 5 azillilóható, tnvábbá 7 repülőgép, amelyek a bombarakrtmánnyal egvtllt vetélték rá magukat az ellenségéé célpontokra.
A détaffikai parlamentben a szovjet komálok kiutasítását kiivet eltek
Lisszabon, március 8 (Btafaní-iroda) Protoriaí jolentéo szerint a Délafrikai Unió parlamentjében határozati javaslatban a azov-jot konzulok kiutasitását\'követelték azzal a mogokolássai,- hogy működésük káron az országra.- A" délaf rikfti Ixilügyminisztor ollonzéséro a parla-mont olutasitotta a javaslatot, do igon kin többséggel és az ollónzék folytatja mozgalmát a Bzovjot kópvi-Kolőinok uiükodéso ellen.
ogvik mindonesetro a kisipai-. tol-josÍtőkéjx>sBégénok fokozódása, a moly kitűnik mind a kisipari kivitol növokodétféből (négy év alatt ez csuknom moutizszorozodőtt), a másik [Hxlig kisiparosaink szollomi. 9z Ín vonalának örvendoles omolko-déso és u haladás iránti Ószbito érdeklődése. A hivatalosan kiadott
ipari szakkönyvek példányszáma ma mái* félmillió körül jár, onnyi fogyott ol belőlük s a szakkönyvök népszórÜHÓgo még mindig fokozódik, Ugyanozt tapasztal baljuk a kisiparosok szaktudásának fujlosztéséro a kormányzat által rondozott tanfolyamokkal kaiwsolatban ís. Egy év alatt mintögj\' 20.000 hallgatójuk
volt ezeknek-\'s>az- ujabb:számadatek itt ín fojlődóaröl tanuskodnak.\'Mín-don jel1 \'megvan tehát arra, -hogy\' a magyar kisiparon lx>lül is megindult már a megújhodási folyamat, amiből örömmel\' koll\' arra "kövotkoztot-iitink, hogy haladó szellomü kiBipa-runk jolonlöségo, súlya éa boldogulása a jövőben még kedvezőbb lösz.
I/AUt K02UÓNY
1913. március 8
Jól kezdődik . . . Milyen less a kanizsai színház ?
(U) Silveaebben Írnánk le ma vagy a jövlben U e haaAbokon. hogy a Zalai Közlöny nem volt Jó préiéla, amikor nem lelkesedett Nagykanlz#Aaak saop-ronl Uzflee-társulathoz való szinlkerfl-]«u beosztásáért. Bár szembo kerültünk a hivatalon állásponttal, mégis óva Inteti"k akkor a varost a soproni ozlLilkultum Jelenlegi képvleelölvel való házasságtól. Nagykanizsa lileióko-aelben nem la volt tul nsgy n lelkesedéi Szücaek érdekében, de annál nagyobb volt a azlnte rámenÖB buzgalom Sopron élenjárót reszeiöi és emiuk a buzgalomnak fenő ée lena mlud-nkl bitéit adván, a házasság J6lrc]ölt: — Nagy kanlzaa silnbázl uralmat Szlloflók nyerték el. *
Sajnos, ugy látszik, mégis Jé próféták voltunk ée Nagykanizsának nem Isaz tulaok várnlvaióla az u] azlnházl iszslDitOl. Erre sugednek ugyanis következtetni a soproni ós vaal sajtó* hangsk.
Azt olvastuk a lapokban, hogy Sopronban uiAriB válságba Jutott u Szűcs társulat ee most a Sziapánoló Egyeaíl-lst Ülésezik ¦ azon (énük a fojok, bogy mlkeat lenetao a színhazat megsegíteni.
Történik ez ma, amikor a szórakozások háborús konjunktúrái széltében m világon, így a magyar városokban la. majd szétrepeszti & színhazak, mozik luiuit. f» amikor ai eziranyu Igények bizonyos mértékig lefokozottab-bak, minthogy raa az azutötl u mozitól, színháziéi távolmaradt rétegek is lélektani kényszerűséggel kergetik azeíajla •iórakozasokat.
Azt la lrlft1 - lapok, hogy „a b/.ncs-azlatáraulat\'jpe.Bti-»gyUttcau no it r--lat meg n/ii...]Hk u klvanaliunknuk, amit a soproni közönség elvárhatna." A prózai együttest kifogástalanunk jelentik ugyao, de ez gyengo vlguaz. Jól tudjuk, hogy a silnt Ideuyot mOsorA-cak mennyiségileg Java részét mindig, da ma meg imább az operett .irodalom" termese löul kl. A tömegek szín koxa ** oiieretl s már oaak sajti fa fonioa volua, bogy a színház ott is állton blvaiasanak s az Igényeknek mvg-Itleié azlnvonalon, ahol ,a világot leitató deszkák" a legszélesebb rétegekkel érintkeznek.
Nsia Kelünk elóre. Jó véleményt la, rosia.it la jobban szeretOok a magunk szájíze szerint a a maguuk loioiOoae-gere alkuiul Ezek a hírek mégis le-ii\'iiibuniiih. bennünket varakotasalnk lehiiutiiöuuii. Hogy eaellog Ik«zOiVu le** a \'ím 1.1 Közlönyben kifejeződő köiveleujéuyuek anuas. idején Uuusl totl vonakodása a nuurout színikért!-iu bú lömm beosztással azumben, — ez a koru.uieay neui diaua.maskodé
dUZiOgoS VlKítóAiiilÚBtil Ionja jelenteni ucauiunkiu, li.n.m az wiozolasztou Juób Hittuiiiuk kaséi imjuai..tttl ésukuulzeui axiui huiuun ujabu hanyatlásának szo-iin.ii UDith Ai.
Ha u szomszéd megyeki.öl érkeze bliek iueKrtJi. .nun a vaiOuáguak, ak-kur a küszöbűn aiio kaoizoai idóuyfe mar o«k azi m-iti vaibaijuk, hogy ud dig meg Itiijavu.hat a lá.ouiat inllvé-as, bztutouaia. A tarsuisiok ujjaazex-vezáse mai csak a kanizaai Idény ve-gév«l .űnlohoo.
Mindon varos azeretl azt mondani luiiiíaiei, hogy közönsége Igényes a luunín/.ui nevében Jelehikezo kuuurA-11« puitekavai szemben. Vannak azon-vau varosok, ameiyekban ez oaak takaró a axiurstattei szemben megnyilvánuló kötöiiy felett Nagykanizsán Mm tz a beiyzat Itt a vaiöban Jónak vrw\' ho/.oijHtgu, leglellebb olyankor csa-lvduuk a Kniilz.nl közönségben, amikor eiózöivg vz a kozbnaóg. csalódott az uiuiiu találtakban i amikor aztán visszahúzódik az érdeklődés a komoly ló elöl n. Nu.,1 szeretnők, ha Nagyka-nizBAnaz nji.ól ai kvltens aanlo ez«n.a kuiturvaisagou, amihez hasonló egypárszor mar megispazta Zrínyi varosának kuiluraila Hírnevét, hz az aggo-daion azoi soraiukoöl, amikor fisyel-JUk a nutlhik kloszioit azlotArsulat mtl-ködaas nyomán a szomszédból hallatszd hougohat. iNug>kaotz*a m a azom-azed wiajekelt varosok kullAiAja IrauU mindeu a/.t-r<\'luLonkkel kívánjuk, hogy »7-vr.it> a oujiu hangOKia, m mienkre la, cAiuijun m iiuijii a szlntarautat, amikor a uiviift/.i menyre szutlibueuQek a kauizaai azlupad uliioraztaU t(iKKo/iyol.
Pontosan fél nyolckor kezdődik a ma esti Katolikus tlüváMxest
A nagykanizsai Iparosság egyhangú verdiktje:
Mankovits István lett a nagykanizsai város) és járási ipartestület elnöke
A közgyűlés megnyitójának eliA azava a dloaCságes magyar honvádságntk szólott
Ilondkivül nagy óidoklődós mollott zajlott lo a Nagvkanizsa Város ós a Nagykanizsai Járás Ipartostüloténok 57, évi rondos kőzgyüléso a tostülot székházának nagy tőimében. Nagy-szómban jöttök össze a holyboli és vidéki tagok, hogy uj obiökségot válasszanak. Ott volt dr. Tamás János tostüloti ügyész is.
Mankovits István alelnök elnöki megnyitójának olsó szava azokhoz
• dlesttéges magyar hadsereget
szólt, akik tűbboxor kilomótorro a hazától, az orosz hómozókön élotü-kot áldozzák azért, hogy oz az ország ismét nagy logyon, hogy ismét olfoglalliasBa bolyét n nagy nomzo-tok között. Akik ott harcolnak, azokj n mi hós honvédőink, akik iránt mi soha ol nem múld hálát érzünk. Do hálával tartozunk a Kormányzó Xix Öfómóltóságának is (hosszan tartó lolkoa éljenzés), nki ezt
olyan magas színvonalra omolto, hogy most, amikor a legádázabb ollonségünkkol, az oroszokkal kel) mogküzdonünk, legendáé vitézséggel megállja a helyét.
— A lofolvt esztendőben a tostülot nagy küzdőimet folytatott az iparosság nyersanyagellátása érdoké-ben. Az igényeket azonban azázazá-znlékig kielégíteni nom lobot. A háborús gazdálkodás mollott koll, hogy
ozt mindönki tudomásul vogyo. Az iparügyi miniszter az IPOll közgyűlésén tartott nagy. bőszedében kijolontotto, hogy ugy a magán-épitkozésoknél, mint mindon más ipari munkánál, a háborút visoló országokban boszUntették az anyagok kia<lását, nálunk azonban — mint a minisztor ur mondotta -ozt ogyolóro nem kivonja bevezetni. Látjuk tollát, hogy
a kisipar mégis ősik a kormányzat szívügyöt képezi.
Mankóvita István alelnök ozután foglalkozott az iparosság nyugdíj-kérdésével és annak a vélt>mény6nok adott kifojozóst, hogy a kérdés megnyugtató megoldásara valószínűleg csak a háború végén lobot számítani. Ismortetto a tostülot szociális tevékenységét. A harcterén küzdó honvédoknok mintegy 100 iwngó értékű téliruhát adtok. líekapcsoló* dott az ipartestület a hadbavonultak
Ipartestületünk egyetlen mozgalemból sem vonta kl magát
sogélvozésénok akciójába. A _ hadbavonult iparosok hozzátartozói között eddig BUOO pangót fizettek ki. A segély bon részesültök száma, a családtagokkal együtt, 1110 szomóly. Tevékenyen kivotto a tostülot a részét a Kóméltóságu Asszony által indított akcióban ia, amelybon Nagykanizsán a második holyót órto el. — Ezek mind azt bizonyítják, hogy
sót igyokozott tanú jólét\'adni annak a mogdönthototlon igazságnak, hogy a magyar kézműves iparosság mindenkor egyik hjg hatalmasabb óa log-hazafiasabb pillére volt az országnak.
A hála szaval a távozó dr. Hegyi Lajos IpurbiZtOshOZ
Mankovits ezután a Bzorotot és hála szavaival omlékozott meg dr. Hegyi Lajos polgárniosterhoiyottos, iparbiztosról, aki két és fél évtizo-den kerosztül igazi ódosatyja volt a kanizsai iparosságnak. Nom volt olyan ügy az iparosságnak, amibe dr. Hogyi iparbiztos ogész szivéről bolo ne kapcsolódott, volna. Sok olyan kónyos kérdés volt, %mit nél-. külo nem lóhotott volna kodvozóon megoldani. Mindenkor az ó megértését, jóindulatát, együttérzését íolio-lolt to[>a3ztaliii. lparbJstóei ügyköréből való távozása alkalmával a nagykanizsai városi és járási ipavoatábor hálás köszönetét tolmácsolta és kérte, hogy legyen továbbra is az ijia-rosság olyan támogató barátja, mint amilyon eddig volt. A közgyűlés nagyszámú közönsége hosszan és lelkesen \'ünnepelte a nópszorü polgár mos tor lielyottes- ipar biztost.
Mankovits alolnök ezután a többi érdemei! férfiak munkásságát méltatta, üdvözölte dr. Paizs Ferenc uj iparbiztost,.a szeretet szavaival szólott dr. Tamás János •liorcogi jogtanácsos, a tostülot uj ügyészéről, akibon a testület olyan . férfiút nyert, akire a másféWroa-. iparostáhor mindenkor, számithat. .Majd hosszabban méltatta\'
Simu Lajos
elnöki munkásságát, akinek\'11 észten doí elnöksége alatt a toatület á mai magas színvonalára onioikedatt.
Samu Lajosnak nagy órdomoi vannak a tostülot íoiLeeztése és kiépítése körül. Maid uiegemlókozott l\'apj) Oszkár alelnök és Nátran Jonő jántsi alelnök szép mmikáeságáról. Mankovits ezután foglalkozott az általános *ipar03-bolyzeltel és ti szobb magyar iötóIw vétett rondithetotlen hit kifojozeaévol nyitotta meg a közgyűlést. ¦ \'
Az UúJÍróság jelentése Viola Lajos jegyző terjesztotto ozután oló az a,lol]aróeág jelentését a testület niult osztondoi működéséről.
A jelentéé megállapítja, hogy a közszallitásokból a lábbeli készítők kebelében alakult közszállitási csoport 800 pór kincstári bakancs kó-szitéséro kaixitt rondVtést. A tostülot ív/, olmult évben 1 \'nói szabóipari szakrajz-, ogy gyakorlati ée modolli-rozó és ogy férfiszabóipari tanfolyamot ren( kiott. Az lW)K-kal ée az i]>arkamarával való összekőttotós nagyon élénk volt, főlog a nyoraanyag-ollátással kajwsolatoe ügyök miatt. Az olismorés hangján omlékozott meg a jolontés az iparos-tanonciskoláról. Az onnan . kikerült ifjak elméleti tudása olyan fokon állj amely alig hagy maga utón kívánni valót. Köszönetet mondott a jelentés az. iskola igazgatójának és tanári karának értékes munkásságukért. Az elmúlt évben az ügyiratok száma 2110 volt, mestervizsgára jolentkoztek 160-an, ipar jogosít vényt kapott 06, a megszűnt iparok sz\'éma 42 volt, tanoncszorzódeot kötőttok 220 osot-bon, segédlevelét nyert 212 ogyén, közgyűlés vélt ogy alkolommal,iolól-járósági ül6s 10 volt. A tostülot tagjainak száma U85. A továbbüik során kegyelettől emlékozett meg Miitenyi GyuláróL KollariUi Oózá-
Hoftwrr-Schrantz gépek, M petróleum
UNCíJBSR-DlsLMAJVN ELKK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
8h«M fázfözők étyohotók. golyós csapágyak WIoalM at»aiui^li^»t atlére !g!j|W ****1 kaphatók.
i-ól, Himonkovits Bálintról. Mikó Páterről, Tuboly Jánosról, Kein Haláról, VojkOTite Iatvánról, özr. To-tola LnjosnérŐl, Hölwr Antalról, tii-Jamlrit liozdón Janoaról, aki az első nagykanissai iparos hősi halott.
Pénztári jelentés
Bazsó József vozotőjogyzó a szá-mndásokat ismortetto. Nagykanizsii Város és a Nagykanizsai Járás Ipartestülete nagykanizsai részének ÍQ42. évi pénztári forgalma 18.985.45 [\', mig a járás pénztári forgalma 447s pengő -111 fillér volt. Az iparloslüloi ingatlanainak pénztári forgalmú 8210.01 |»ngót tett ki. Tagdíjhát-
ralék 2710.88. A Sucár-ut 8. számú ingatlan értéke 50.000 pengő, tiszta vagyon 55.015.1)2 pongő. Az igaz-
gatás 1048. óyí költsególőirányzata összosen 26.080.21 pengő. Ingatlan költségolóránvzata az 10413. évre összesen 7.2Í8.10 pongő.
A közgyűlés az összes olőtorjosz-tott jelentésokot egyhangúlag elfogadta.
Majd a választásra korült sor. A választan egyhangúlag 1
Bazsó vozotőjogyző bojolontotto, hogy az ipartestület elnökének, egy városi és járási alolnöknok, 10 eloV járóságí tágnak, úgyszintén a [ol-ügyolötiizottság tagjainak választására korul sor. A közgyűlés kimondotta a maga vordiktjét. Mert a hatalmáé kanizsai és járási iparostábor verdiktje volt: ogyhangulag elnökké választotta Mankovits István edd igi alelnököt, kőmüvosmostort, akít a\'közgyülés hosszan ós lelkesen •\'megéljenezett. Spontán, őszintén, szivból. Majd aloinökök Puska Peroné cipeszmoster (nagykanizsai j és Csúgoly László molnármoster (galamboki), olöljárósügi rondos tagok lottók: Molnár János kőmüvos-moslor, Kovács Antal női szabómostor, Kovács József sütőmester, Mi-halecz Péter vitlanyazórolómostor, llarbalits Antal vendéglős, ZoUnei-Föreno reszolővágómestot\', Pichlor József rózinüvesmeBtur. Tillingor Jó-z&of oipószmestér, - Tarabó üyula hontesmesler (nagykanizsaiak), Csiszár Lajoe asztaioemostor (Oelso), Póvocz Gyula hontesmbetor (Legrad), Bödör György oipészmoster (Kiakomárom), elóljárósáffi póttagok: Vojkovita Antal asztalosmester, Wohliáh I>ajos bódogoemoetor, Májon Viktor köflzörüsmoster,,, ürdoi Ferenc szabómester, Cser Sándor kefekötőmestor (nagykanizsaiak), Niczinger Lajos molnármester (Fi-tyoháza), Szallor György kovács-mestor (Galambok). Szumvizagáló bizottsági tagok: Loidl Gyula cipeszmoster, Frübwirth János szabómester, Itózsás János íestómostei-, póttag Mikó Gyula, szabómester.
A közgyűlés frenetikus tapssal üdvözölte az újonnan mogvólasztot-takat,
Bazsó József a maga ée a közgyűlés nevében köszöntötte az ol-nókségot és az olŐljárósági tagokat, majd kisebb a lapszabály módos Itás után Mankovits István olnök berekesztette a közgyűlést, -aki mind a maga, mind pedig a megválasztott olóljáróság nevében köszönetet mondott a belehelyezett bizalomért.
A másfólozrea irjarostábor jól választott. Önmagát becsülte meg, amikor Mankovits Istvánt választotta vezéréül. Mi nagyon aokat várunk Mankovits István elnökségétől...
Pontosan fél nyolckor kezdődik m - m* est/ Katolikus Művészeit
iramai, tzistit
legmagasabb átban vesaek. Vókásy ékszerész F«-nt a.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
iflll március 8
A HAZÁÉRT!
Súlyos gyáBZ érte az egész kanizsai jéráiban legjobban Ismert Amtmann-családol.
Amlmanu nyug. körjegyző tia, dr. Ángyán Sándor főhadnagy, polgári éleiében ?n-lal pénzügyi lllkár, az orosz harctéren szerzstt betegségében, rövid azentedés után a kfevi hadikórházban visszaadta nemeB magyar Isikét az Élei Urának." A magyar höiök halálával htmyl cl Már napok óta tartotta magát a aiomoru hír Nagykanizsán, mig most hivatalos inegcrö-liléal nyert Dr. Angyán-Sán-dor nemcsak a polgári életbéli volt Jdltlnö tisztviselő, de mini honvédiisit Is vitéz, bátor magatartásával kitűnt,
ZALA. KÖZLÖNY
A Keresztény Nőegylet farsangi mulatsága
A nagykanizsai Koresztény Jótékony Noogylot nagyvonalú rendezése mindig eseményszámba megy. A varos társadalmának olitjót vonzza. így volt oz most is, amikor a harctéren kiizdó hős kanizsai honvédok családjainak ielsegélyezóee érdekében a fáradhatatlan, ügy buzgó Farkas Vilma elnöjmó vezetése alatt a lolkes hőlgygárda niegrondozt© a szombat esti farsangi mulatságot a Központ-kávéház holyiségeilen. Volt is olyan díszes és olókolo közönség, hogy a bókovilég finom hangulatát varázsolta, elénk. Ott láttuk nagyszámban a tisztikart, élén vitéz Kolcz várj* Béla és Holcz Ivón ezredesekkel, a jwlgári elókolősógokot dr. Plihát Viktor kir. kormány főtaná-
csos, felsőházi tag élén. A „ asszonyok és leányok pompás, díszes virágcsokra. Carnovál nerceg néhány órára feledtette a mindennapi gondnkát, az ólot nohézségoit. dórii, vidámság, hnmisitstlnn jókedv uralkodott. A sok kodvoa tancospár igazi faraangi hangulatot teremtettek. Kacagás, mosoly mindenütt, amorro a szem csak tekintett. lOhhoz hozzájárult a kitűnő honvédzenekar Ion-dftletes játóka Hering Vilmos" karnagy avatott vezetésével. Csak a legnagyobb olismerés hangján Írhatunk a Koresztóny Jótékony Nőegylet kitűnően oikorült farsangi mulatságáról, amely ozivderitŐ, gazdag és eleven színfolt volt a^kornor élet palettáján. A\' vendégekét a hölgy-U«rdu ólén FarknN Vilma fogadta sok szomtetromáltósóggal óe hézi-asözonyi kedvességgel. A Nőegylet nivós, meghitt tónusú farsangi mulatsága noiucaak átütő nagy erkölcsi "ikon, de kedvező anyagi eredményt is hozott, amit mind szeretett kenj-isai honvédőink rászorult családjai fognak élvezni.
A Koresztóny Jótékony Nőegylet minden tekintetben nagyszerűen si-kerüdt faraangi estje még sokáig 6 legkellemesebben íog rezonálni a jslenvoltftk omlékoyotólHju.
a kanizsai esperest ketté osztatta
Nagykanizsa külön esperes! kerQIet lett
kerfilittt
Megérkezett a pü.pökl dekrétum, a nagykanizsai felső egyházközségi plébános klnevezéaérél
A minap elsőnek közöltük a hírt egy lelefonielentés alapján, hogy dr. Ciapik Gyula megyés-püipük a lemondás folytán meg-üreisdelt nagykanizsai Jézus Síivc (felső) tgyhálköuég plébánosává Vajay Józstf esperest, köröshegyi plébánost nevelte ki. A hírt mindenütt a legnagyobb rokonszenvvel fogadták. - Vajay osperes ugyanis nem idegen ember Zolában. Kreuticr esperss alatt mint káplán hosázabb ideig tevékenykedett Gelsén, ahol.a hivek még most is hálásan víssiaemlékcinek egykori lelkes káplánjukra, aki a néppasztoráció minden terén nagyon lelkei munkásságot fejtett ki. Vajay esperest isinerik Nagy-kaniisán, nemcsak papi körökben, hanem aiok is, akik a katolikus nioigalmakat figyelemmel kisérik. A megy ét püspök, a-i alaposan ismeri a nagykanizsai körülményeket, sok mindenre volt tekintettel, , amikor ai uj plébánost kinevette, ciárl esett válasitáia Vajay Jóasef esperes, kőrüihegyi plébánosra. Moit érkeaelt meg ai erről iióló püspöki <lekrétum. A fŐpásitor egyúttal a mostani nagykanizsai csperesi kerületet ketté ontotta, Nagykanizsa önálló sspcreii kerület lelt, amelynek vezetője Vajay József nagykanizsai (felső-) plébános, a másik kerület vezetője továbbra is eci eddigi esperes marad. A püspök msgbiata egyben Vajay Jóisefet a hitoktatás felügyeletével is. Vagyis cgy-házi jogkörét kiterjesttette.
Vajay Jóisef újonnan kineveielt nagykaniisai (felső) esperes plébános több mini 12 esztehdŐn át Kaposvárott működőit, amelynek erős, pezsgő hitélete: példás. Vajay jóisef esperes a komoly munka és fáradhatatlan lelkipász-tor tipusa, akit ai égési egyházmegye papsága tisztel. Hívei mindég büszkék voltak arra, hogy Vajay at ő papjuk. A szegények
atyja, gyámolitója, segítője. Mikor cgyháii siolgálatát befejeate, hivatnék ügyeiben járt el. Dolgozott, küldött nyáláért, ígaii jó pásatora volt a reá biiott híveknek- Családfő. Apostol. J/lgy templomot tető alá hozott, egyet renovált, kegyúr nélkül, siegény emberek filléreivel. Tud és akar dolgosni. Minden erejével és lelkesedésével, papi ssivévcl és munka-késiségével kívánja Krisztus királyságát szolgálni uj állomáshelyén — Hagykanizsán.
Nagykanizsára érkezésének pontos ideje meg nem biztos. Reméljük, hogy minél előbb elfoglalja a Deák-téri plébániát, hogy megindulhasson a lendületes papi munka, f
Nagykanizsa katolikussága különösen a jézus Szive egyház-könég tagjai - szívélyesen és melegséggel fogadják Vajay esperest, az uj plébánost éi síivü-ket kínálják feléje. Ragadja meg jól eil a szivet és ne engedie el többé. Nagykaniisa katoTikuisága mindenkor stivébe sarja est, aki as Ur nevében jön honája. Most is. Csak meg kell eat a nivet tartani. A «Sient József* és *Ma-gyarok Nagyasszonya* testvérekkel együtt olyan szép katolikus munka folyik majd ebben a váróiban, hogy öröme lesz benne papságnak, híveknek egyaránt, kiépül Krisztus-Király országa és a Magyar Halának egy megingathatatlan bástyája, sziklaszilárd belső frontja és őrhelye lesi az egy-gyéforrott, erős és egymással szoros testvéri szolidaritásban előrehaladó — mifjykanizsai katolikus íábor.
Ezekben a gondolatokban kö szöntjük a Jézus Síivé plébánia uj vezetőjét: — Isten hozza Öt. Áldott legyen, aki az Ur nevében jön hoizánk!
Benedek Rezső
a litiis Szive tg) házközség szakosztályi elnöke
keiően a támadója felé tartotta, a kés beleszaladt a nagybőgős nyakába - legalább is ci a prímás védekezése — átvágta at ütőeret ét a szerencsétlen ember a hclysiincu elvérzett Siándákos emberölés büntette miatt fogták perbe u eigányprimáit, oki anal védekezett, hogy nem akart Ölni, mert a kés véletlenül szaladt ellenfele nyakába, miközben ő ciak védekeiően tartotta ait feléje. Most volt ebben az ügyben a főtárgyalás. A bíróság több tanút hallgatott ki. A bizonyítási eljárás befejezése után a törvénynek -— eltérően a vádtól — erís felin-dulásbdh elkövetett szándékos emberölésben mondotta ki bűnösnek Ignácz Jánost és ezért figyelemmel a körülményekre, két esi> tendei fegyházzal lujtotta őt. Az itélel jogerős.
Halálos dráma a zeneszó miatt
Két évi fegyházra ítélték a cigányprímást, aki megölte a nagybőgőst
Rövidesen már hirt adtunk arról a szomorú esetről, érni Dráva-dióson történt. Az egyik kocsmában mulattak, amikor a csendőrök figyelmeitették- az ott játszó lg-náca János eigányprímást, hogy a zárórán tul semmiesetre sem szabad játszania. Később betévedi egy testvérpár a kocsmába él szólt a nóta, muzsika. Haia is kísértettek magukat a cigányokkal. Mig egyikük otthonmaradt, a másik visnafutotl a kocsmába és ett újból elölről akarta kezdeni. Nétát parancsolt. De a primás
utalással a tiltó rendeletre, kereken megtagadta d lenesiolgálta-tást. Erre az illető a nagybőgősnek 5 pengőt adott át azzal, hogy iátnanak. A nagybőgő* erre hajlandónak ís mutatkozott —- a pém láttán, de Ignács kitartott «lhotd-roiáia mellett: a rendeletet semmi áron nem lépni tul. A nagybőgős erre dühös lettes kél alapos pofont kent íc t* prímásnak, majd üveggel arcába sújtott, hogy a ver elöntötte. Eköiben Ignácz János — .aki késővel a tamburő-pongetŐ faragott — kését véde-
DRavaVOLGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramaiámlík flzetóaa, raklamáolók, hlbajalantaaak, aiakaiarQ felvllágosltis minden villamos kardsában délal&tt 8-tAI délutam 16 óráin.
J Caonter^ut^J, telefon 294.
NAPIREND:
ftjjeli gyógy*?*rtári ügyelet: Ma az Igazság gyógyszertár FÓ-ut 12.
Kiakauizssji a% ottani gyógyszertár állandó Ügyeletes SwlgiUtOt tait.
Hsfiái i Március 8. Hétfő. RÓm. kat. Istonts Janoj - ProtestAm Zsltán.
Magyar hősök
A téli Don-menü harcokban inms-telten kitüntette magát dr. Horváth Károly karp. őrmester, egyik gya-
logköfelékünk szokaszimrajicsnoka.
Csnknem múldefl vállalkozasja önként jelentkezett, lízek során különösön kitüntette magút 1042 de-cember fl-én, amikor világos najipal kelt át embőreivel a Donon s miután ogv ellenséges igei) orős tábori őrsöt teljesen rnozrsomrhiaitottj majd pedig a bolsevisták fő ollónál lővonal át tüzetesen foldoritotte, SS ellene irányuló leghovosobh tűzben is kovés veszteségből vezette vissza földen tó járőrét saját állásainkba.
\'— (Dr. űrtey Qyttrgy maghalt) Lapunk zArtakor értosités érkezett Nagykanizsára, hogy dr. Örley György klr. kor-manyfötsnacöos, nagykanizsai klr. közjegyző Budapcaton meghalt.
— (Ziliiiovies Sándor tábornok halála alkalmából)
koszorumegráltás címén a rokkant 4H-as bajtársak felsegélvezésére Beliöffl ftezfiő ny. ezredes, Uetiiger István sörgyári igazgató, Polgár László nagykereskedő, egy veterán 48-as 10—10 pengót, dr. Pottyondy József városi tanácsnok 2 pangót küldött be a szerkesztőeégbe. Hun ¦ doltotáüi halyóra juttatjuk. ~- vOrvosl hír)
Dr. Haiszar János hz^aétkiszatt s rsndalását újból uaegicaídts: (:)
Pontoean fél nyolckor kezdődik a ma esti Katolikus Művészeit
— (A Major gyors és gépíró Iskolában)
a beiratások tovóbh folynak. Naponta reggol 8—10, 12—2-ig ós 06te 6—8-ig. Kórjen tájékoztatót Szent Imre negoeg-utoa 6. (;;
ZALAI KÖZLÖNY
¦agyar katonáéit KIskanfEflán
Vasárnap este at érdeklődők síácalval toltmefl at Olvasókör naoyterme a Seflélybircfttsán ve-¦etŐsége által rendeeett »M<igyar Katón (testen*.
P. Bánás Á. Gyula plébános, elnök Qnnepi megnyíló beseédé-ben sferetettel kösröntőtte a vendég sebesült honvédeket és bílsf-kén emlékeiéit meg a magyar katona erényeiről.
— Nem volt egyetlen katona, akivel1 talélkoetnm eddig és érdeklődtem, hofiv ne art mondta volna: „Inkább tiisier kimegyek, de at a söpredék ide be ne tegye a-MMt."
—- Magyar vitetek! Kősiönőm nektek eit a nagy srellemíséaet, ai Istenben való bitet és reményiedet, ¦ belénk boldogulása ég jövője érdekében.
Utána Scotfried Imre sfárados, a keleti1 front poklából egyenesen a kiskeniiiai nép leöaé érkeiett derék, vltéa katonánk, mondott beiaámolót vitéi katonáink kimagasló teljesítményéről.
A vallásojsáp;, haeafiflsság és haeasaeretet jertyében felépített besiámolót ssönni nem akaró tapsvihar kŐvolte.
Af ílnnepi besaédek után kedvei műsorral siŐrakottatták a Sc-gélybiaottság vendégmhkedvetői a köaönséget.
„Táborttie a Don partján" címmel kedves telenetet mutattak be honvédeink Kovács Magdolna, So-mogyvári perenenc, Strukla Fe-tenc, Balogh György, Lóránt ló-esef, Sarntes l.oios, Siabndkai Premee lófsef, Síijiártó Jóesef, Csertán Károly. Szentes István, Róasa György és Sotnogyvári Ferike köeremükfid.ésével, Balogh György Gyóni: Csak egy éjsea-kán c versét adta elő melegsép-qel,< kősvetlenséfipcl. Kiss Mária kellem\'es hangjait liáborus népdalokat énekelt, Bahovsíki Os»kár érdekes \' bíivésamutatványai, Lóránt Jóasef és 5íijjártó Jóesef humoros leleneteí kaptak toosot. Népdalokat ériekélt Síöbó Emi és Kunics Lásalóné. A műsor srép katonakor dallal ért véget. A rendezésért Ipolyi Lajost kell meg-dicsérnünk. Minden elismerésünk a fárfldhatfltlan és ügybmgó Goi-dán lórsef elnöké, aki minden srabadidejét a legnemesebb cél érdekének seenteü. A Segélvbi-Eottsán tsmét kitett magáért. Kis-kaniisán a hadba vonultak segélyelése a legiobb keiekben van-mínt biionyitja eet a vasárnapi műsoros est.
Ml újság a Budapesti Élelmi--SZefnagyvásár telepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudóaitó
fővárosi jotoiitóso szerint február 26-tél1 március 4-íg az élő* és vá-gottbaromfi. piacon at) árak nom i változtak. A tojáspiacon február 26-tél a közellátási miniszter 15.000 —1948. számú rendelete értőimében az árak 20 fillérről csökkentek kilogrammonként. — A zöldség- és fózolókfélék piacán a lovolos karfiolból neln volt folliozatab a tis/,ti(ott karfiol ára 250, a paraj árafi0\'\'fil-lérrel eniolkódolt. visxönt a «óaka ára 880 fillérrel csökkeni. — A fry0n\\ölcspiacon a nomuejtnjtáju alma ara 60,\'a förÖshólti narancs áni 50, a goszfenu\' ám 40 tillónR kent RitotiKéhit, viszont-a sárfiröhelü¦\'narancs ái a 110 fillérrel emelkedőit.
SPORTÉLET
Tartalékosán is győzött a ZMNTE Csáktornya ellen
Barátságos. Vezette! Németh-A ZMNTE jobb volt minden részében és megérdemelten győate le a NB lll-ban srereplő Csáktornyát. A szép időben elég saép srámu körönség volt künn, élén dr. Krátkv István polnárint-sterrel. A ZMNTE első félidőben seél segítségével, de a második félidőben a síéi ellen is fölényt tudott kiharcolni. A Csáktornyánk,
k siabálytalan megmozdulásukkal lerontották teljesít menyüket, bár helyenként megciillont a tudás cjjyes osapatrésiek öisajáté-kában. Kitílnő volt a ZM támadósor és néhrfnysfor ötletes táma-
ZMNTE-Csáktornya 3:2 (tti)
dást. tudott veaelni a1 vendégek kapuja ellen- Sok támadást e\'ion-ban nem kisért sierencse. Kiss Laci mesterhármasa, köatflk egyik gólja remek volt. De kítünŐ volt a meiőny fölé emelkedett Cser-pes és Vellák is. Németh jól vetette a mérkŐiést.
n-í-
Eredmények:
rrrenavároa-Törekvés 4:0 (1:0) I If pest—Szolnok 4:1 (3:0) t>ep«l - Ulvldék 2:1 ÍDO. Oamma-Vaiaa 3 0 (1:01 Rleklremoi—Széped 4 : 0 (0 0) Kolozsvár-Haladás 3:1 (2i0) Salgótarján-Nagyvárad 4:2 (3:0) (NaRy meglepettjei)
1943: március 8
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
9ÜM,\'1M2. tk. izát*.
Irralil liÉlméss-Slwiat.
Újlaki Kálmln végrehaj Utónak Mále\'( llván végr*hs|tást iicnvedá ellen Indított véqrehijUst\'Üayíhen a telekkönyv) hitóiág a vájrahaltatf kérelme következlában at ItflilX t.e. 144., 141 éa 147. ff-al értelmében a végrehi|látl érvéréét 110« 1» tőkekövetelés, ennek 1940. évi ateptao-ber hÓ 1. napjától |iró ¦»>,\'• kamati, W P eddig megállapított per- éa végrehijtáil és az iiveríil kérvényért aiuttal Megállapított 45 F kSEtséf. tovább* a cuflaVa-rollnak klmondalt Ntveháza közéé* 17.000 K, dr. Báron Pál 54t P. NaBviinlzi8Í Segélyegrlet Szövetkezet 3000 P, Fruch-lui Oylimölcaértékealló 437-91 I*. dr. Beck DeuÖ 40 P, Fülön János 91 P ISfcekBve-teléte és jámlékal hehtjtáw végett a IKye-Háil 63, 568, 42. 05 , murakcreazluil M. 826.\'uíj\\vben felvett 7t/b. hf«. h*z l/i Illetőségére 2500 P. 102. hraz. ház fi II-Ittőtégére 6B0 P, 150. hnz. azintó l/t Illetőségére 60 P, 34T. hnz. tét Vs IHetöaé-gére 400 P, 1R1. hrsz. azántó t/io Illetőié gére 000 P, 303 hrsz szántó Vie illetőségeié «00 P. 78. hria h*z éa 74/a. hm. belsőlég Htetőiagéie 1600 P, IS05. htsz. s/óló >ü lllclétégérc 1110 P. 83fi/b hrax. szlntó i/s Illetőségére 300 P, 737/a. 2, hria. azintó Vs Illetőségére 5 P, 7«7/c. 2. hrsz. szántó l/i ttletőiégére 30 1\'. 1012M 2. hrai. szlntó >/L lllclőiégére 35 P kikiáltási álban elrendeli
Ai árverés az Ozv. Málék Jinoiné javára bekebelezett holllglartó haszonélvezeti jogot nem 4*Intl.
A Ikvl hatóság az árverésnek Pityehlz kflziéeháiánál megtarlátáia 1043. óvi március hó 31. napjának d. u. 4 óráját (li/l ki éa az árverési (eltételeket az 1881: l.X. 1. c. 150 S a alapiért megállapítja.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál (Törvényház, földszint, 1. ajtó) és Pltyeháa köz-pége1öl|árAságáná1 teklnih-tók meg. (1881 : LX t-e, 147. S. g) pont.)
A telekkönyvi hatóság elrendeli; hogy i telekkönyvi Iroda az átverés elrendelését a IIlyehá71 63. 561, 42, 43. 65., tnurake-resaliitl 66 és 626. estjkvben jegyezze (el.
A telekkönyvi hatóság a hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányit pedig az árverést felfélelek megteklnthetéte végett rilyeháca község alöliáróságának, továbbá egy-egy példányit szabilysieiü kozzététa! végett Murakereastur, Balcaa, Molnári, Belazna községek elttljárósáeal-nak megküldi, végtlt az árverési hirdetmény tÖrvényazerU\'kivonatát a Zalai Közlöny cimll helyt lapban cgyaxerl közzététel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja, (18811 LX. t.-c 152. § 1008 :XLt. t.-c 23. |.) Az árverési leltélelek a következők : 1. Az átverés alá eső házat a kikiáltási át felénél, a többit kélrwnudánát alacso. ilyabb áion eladni nem lehet. (100*: Xll. t. c. 20. f.)
Al átverés alá keitlló Ingatlant, ha az átverés megtartását a végrehajtatok közül Pruchtus UyUmnlcsértékettlő kétl 8600 P, Ha dr. Beck Dezaő kéil 0200 P, ha Fülöp János kétl 9300 P vételeméi alacsonyabb áron elad?! nem lehet. (5610/1931. M. E, . az. rendelet 21. §)
A telekkönyvi hatóság llgyelmestetl az árverési vevőket, ha a katonai hatóság cló-lettu hozxájátuláaát a vételhez be nem
¦íenlk, ae árvaréa kölfséfel a bánatpénz bői lasinak levonva, ha a katonai hatóság\' a vételhez hoazá nam farul.
I. Ai árvarelnl izártdtkoiók kötelaiok bt-natpénzQI a klkldltlal ár ICP\'o-U készpénzben, vagy az 1811: IX t.-c, 42. §-ában meghatározott árfolyammal azárrtitott óvadék* képea érlékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagya bánatpénznek előleges j blról létéibe helyeiéaéröl Wállttott letéti ella-mervényt a kiküldöttnek átadni és az ftr-varéel feltételeket aláírni. (I8RI:LX t-.c. 147., 130., 170. §&; 1008: XLI. t.c 21. §).
Nigykanlisit, 1B42. évi nov. hó 17. napján. Dr. Wáber Efak a k. kit. jblró.
A klirlmfny hltciélll :
Ithoezky
Nagykanlisa megyei várói polgármesierétöl.
i\'átgy: Háztartást liulladékzeirok gyü\'^te és beváltása.
Hirdetmény.
A Közellátásügyi Miniszter Ui 622 514/ 1042. iz. körrendelete alapján Király utca 26. azám alatt felállított körzeti scappan-1ÓZŐ Uiem a hozat besiállllalt htltartásl i zsiradékéit csak aa eaetben tud a beadott mennyiséggel azonos anljii egységes mosószappant kiadni, ha az salak-, rotbidls-és egyéb nem xsltlartilma anyagokéi mentes. Az ezen feltételeknek meg nem felelő anyagért ctak az abból nyerhető tlaata zsiradéknak megfelelő - mennyiség!! ¦Eippan adható kl. Ezért az Oitzegvüjlöit zsiradékot mégegytzer olyan mennyiségű vl/bcn kell egy órán keresztül föxnl. Főzet elölt a vízbe hulladék kllogrimmonként 5 dkg. konyhaaét kell tenni. KlhU\'és után a víz felületáa lévő leszedett sslradékért ugyanolyan mennyliégü mosószsppint ad az tizem.
A közegészségügyileg la Igen fontos érdekekre való tekintette! felkérem a közönséget, hogy gondosan gyűjtsön mladan zsiradékot (még a motogalóvlz letsalnén lévé zsiradék la Igen jól felhasználható e célra) meit ezzel nemcsak saját háx-tailása gondját könnyít\', — mivel az Így nyett szappanmennyiség n havi fejadagba nem számit be, — hanem értékei nyersanyagot, ment meg a puntullstól, und mlndnyájunkaak háitdas kötelesiége,
Nagykanizsa, 194S. márdus 4.
Ti4 Polgármester.
Sp cl Imán a pápa üzenetét vitte magával Rooseveltnek ?
Bázel, március 8 (Bud. Tud.) A Nnzional Zoitnng. római jelentése szerint vatikáni kö-vöklwn olyan hírek terjedtek ol, hogy Bpollmánn iwwyorki érsek a
pápa üzenetét vitto magával Roorto-voltnek. A pápa üzonelélxin, hír szerint, arra kéri, hogy valamonnyi hadviselő ország ogyozzon meg a ha lioriis katonai cél * nélküli varosok
Iminliázáha IxWZŰntotésélwn, lijllö-in\'ison vonatkozik a pápa ktváns Itúma inogkimélébótx).
Marshali rttfm alkar tábornudy Unni r
Stookhohu, márolus 8 Az Aasoolated Preea washingtoni je. lentósa «zerfnt Maishall táborunk (ilt Egyesült Államok vezérkart- fönöko vlaazsutsBltotta azt a javaslatot, hogy táboraiflsyá nevezzék kl.
Az oirtá\'yso\'-sHték huxána
Az esztályeoiajábék mai huzásin a főbb nyereményeket a következő Izámok nyerték:
Ötozor pengőt a 10.287.
Négyezer |»ngŐt a 88.601.
Kétezer pengői a ÍJ.1Ő4. Egyezer íwngőt az 1.028, 10.868 33.813, 02.965.
(Felelősség -nélkül.)
APRÓHIRDETÉSEK
ÁiXAS
Sxahéoanttt kerewk SEonnalH-beli-pilie. Horlhy Mllilí.-ul 19.
mfolít Iclveiiek, Klpoll, Horlhy Mit líl-ul s. — «,11
Balormanlláll ttníllóan dol&ozó Aizt.Ioi-Hlídct maga. tlicttuel fal.aax Cfllt-midis Jlnoi .sitaloimcBtcr Klikanlua. Báb»-u. 5. nr
Jén.-q]al«n«sB 4 polgárit végi.H Icinyt Wvuiek. Clm 1 kliíotnn. 701
Díklollte llgyca klalányt b.jiróno-nah JA llrelÍK.el keretek. Jdcaef Ifih.r-ceg.u. 46/>. elí
lalamaapéaal keresek e hó llf-ikl belipésre. |d fl.eleiiel. Személyes iewAit-kezeit kerek. Caigoly m.lomtut.Jdonóa, Oalambok. T0I
BaiarotaBt, aki I kelti murikitoz ll írt, déltrUnr. telvednók. Szabó Antalní, mm-m t. 6)9
Oyakoilott u* ,.hl r««»,,nt tlluide munkára (elvesz Mimóza kézimunka siak-
üzlet, Csengery-ut 4. 710
Rlfutótvagy rréxlaxtotyrVt szonntl lel.c.zUnk, Magyar\' KflitlaHvIselők, Ruie-zseket-ler 17. 71».
MaDblahaia. (ól löző BaedaMMOHyt, konyhalínvt keresek mire 15 re. — Clm: Teleír! ul 2|. 1, «|ló. 677
ló állalmiban, ebídló, lialó és elószobc lel »!»«. Bi|r».«. 1. 12
ÜBUiiall Ifululy nini 54.
Rikótzl-
705
Józarban levó ultlnmu. riáial veizek. Címekéi a klidóba kérem.
KLIllmcs iaaa«IUoá«>é> "
képezógep «ladó. Balogh űyula, ErZ:Cbet\' lér It. Tll
Egy azobs bútor olcsón alaidé. Ulial-
utcs 17. 720
HAZ ÉS\'INGATLAN
Ballliyény-utcs 23- fz. háa szabadkéz. ból alado. 7I>
KÜLÖNFÉLE
. CsUlörtskon délelolt « Rozgonyl likola elfllU téren glmnatis Isnulók tornisztak. Egyik tanuló i klakabáljlt a léren lele|-lelte lérl ¦ bocsilletes meglalé\'ót, He s kabátot: nem U, de a zsebében levó laa-sola Iratokat rtja la Király utca 21. s,., II emeleten \'17
l-OLITJNAt NAt*lb*S>.»¦
tl.d|a : „Ktz,eiéaiá,l ti. T. Nagykealiu-. kulelóe.kiadó: talál Klr.ly. Nyomaton. . „Ill<gazéu4tl ». I.
....Ulltu ».„...:..„, l.v,ou>iltS4\'t Isl.l , I.IJ H4/.WJ
r.!slt>:-- (&L \'%\\
BMdlokoMl:.......,___________ 88a4vf,65. II. Nagykanizsa, »43. míroius 9. kedd Arm t2 imiér.
tábori ponlü mmmm)mmmmmm^^^mmlmllmmmmmmmmml^m^
ZALAI KÖZLÖNY
towkemil&téa éa kladöhlvutali Főút a. «i» íla^keaatoeegí *• kiadóhivatalt tetetoM 78 m Muftjolünlk «Inde» kétküMap dAliitau
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Klőílzotoal ara: egy hónapsa 9 pachtf ao
iiwv.lftvro S protro SO tnfee Euyea uam: hétköznap «nV,iwmbak)*il
Egy éve,
Holnap, március 10-én lesz egy esztendeje annak, hogy a magyar kormány élén megtörtént at Őrségváltás és Kálldy Miklós minisi-tcrclnök átvette a miiiisíterelnöki és kü ügyminisiteri tárcát. At at •gy esztendő, emelyet a harcoló Magyarország legfontosabb Őrhelyén töltött, ai égési nemzetnek küzdelmes éve volt. Súlyos megpróbáltatásokat ért meg a magyar, de e«ek elviselésénél erőt adott neki at a megnyugtató tudat, hogy Kdllay Miklós személyében és politikájában at a nin-tisita magyar vezetés érvényesült, amely önként folyik Kdllay Miklós honfoglaló magyar siármazá-aából is. A magyar ember mindenekelőtt a magyar vezetőkben bizik s a biialom, mely Kdllay Miklóst mint Gömbös Gyula politikai Örökségének letéteményesét fogadta, nemcsak megmaradt, hanem ínég növekedeti a miniszterelnök egy évi működése nyomán.
Bátran el lehet mondani, hogy « magyar minisiterelnök személye körül sohasem állott még ilyen ejységes magyarság, mint most, amikor a nemiét életéről és haláláról történik\' döntés. A magyar milliók ösztönösen érzik, hogy ilyen időkben szükség van ai olyan magyar vesetőre, mint amilyen Kállay Miklós, híven fajtájának ősi politikai Ösztöne egyesült at európai államférfi rendkívüli tudásával és sióles látókörével. Síükség van arra a felelelős-ségérsetre, szeretetre és « magyarság sorsa iránti mélységes gondoskodásra, féltő aggódásra, amely Kállay Miklós minden cselekedetét irányítja.
Az egyesstendŐs évforduló alkalmából a magyar nemzet Kállay Miklós politikája és személye iránti biialommal reméli, hiszi, hogy as ellfÖvetkesendŐ időkben es « politika méghozza végső eredményét:
a nacionalista szövetségesek oldalán kiharcolandó teljes győzedelmet.
NagykenÍEsa magyarsága a bizalom, ragaszkodás és legteljesebb össieforrás érzetével gondol ai egyesztendős évfordulón Kállay Miklósra, a magyar nemzeti kormány elnökérc.
\'Eredményes német elhárifé harcok a keleti arcvonás kőiépső siakasián
A bolsevisták legalább 4 lövészezrednyl erőt vesztettek Rommal a Ma*-eth-vonal déPi é-észe ölőtt erfts csapatokat vont Basze
Az eazsktunéztal harcokról érkezett if.n]íiiiii jelenitek r7erlnt a S-rat-foknál /j-Ákmftnyoli f-eyvorck e* ha-dlszor monnylKPK\'\' Jóval n"R>ohh mint ahngy az első JelpntPR,,kt>ől klltlnl. A mar Monlett 2 p\'ncéloson és M pín-cMelhArlIó IO*ejr*D klvöl a német c«a-natok kezére- került 12 páncélos fo\'-dnrltő kocsi, 3R gépkocsi, 13 lóvédéi-mi löveg és I Üzemképp-a rSdlfpAllíimn*. A terep roegtfsztttAsa alka\'mAy«l ivzen-ktvQI több iiik\'nl katona In IngsAgb<i esett. Rbból a lindizf Akmány><ó1 " övot-keztelnf lehet az északtunézlal pnrt menlén Atló angol örök nigyaAgAra. Blzonvoo, hogy Anonrson tAbornok cól-jn nz volt. hoRv ebből az Irányból nagy erőkkel töijtln Bi/ei\'n én Tunisz telá. Minthogy a Umadó kö\'elókekot a m«l«k szétverték Andersen kénytelen lesz egyelőre átállni haditarvoHól. an-nAl la InkAbh, mert az nj h«dlft.ny«g be*zorzéaa hoseza.bb Időt voaz igénybo.
Dél-TunézlAben a március fi-An ke-rosztülvlll erőtellen olasz—német elő rotoréi megállapította, hogy az angol főparancsnokság InkAbb WWCTWW
rendezkedik be, mint támadásra, annál ti lnkAb>>. mert h két amprlkal had-\'¦¦¦¦/l\'il.v.i\'ik éa erős unijul kötelékeknek Tunéziában törtónt megsemmisítése kövptkp,Ttf>hpn kevés kt\'átás van arra, hnizz Rlsenhower végrehajtásija két oldali Átkaroló hadmüvelelót A német — o\'ssz pAncéloa hadsereg egéaz ara
Vd ii ii 1 n ftlótt UZ HlU\'o\'nk i\'lü/íik fkI.Í Hl Hl\'\')/
du\'alilt lehotett meatlgyelnl, noha nz iiiik-\'lok pAnoéloa földerítő knealk tA-mogntasAval kendőzni akartAk ezeket a mo\'dulatokit. A 8. anKol harfanreg ImmAr több, mint (S hete Ali Trtpoltsz-(ót nyugatra a nélkül, bogy Mm^dAst kc/iii\'mf a tengelyeiapatok el\'on. T.r. a hnlogató magatarlás blznnyAra Mont-gomerv utónpóilnat nehéz«ÓH< Ivei áll ÖHSzofÜggóshen. RzoV a n»hÓ7«ÓKek. iil\'v lAtazIk, az utóhttl Időben egyre óro?hc\'óhhnkkó villák, teklnteltel arra, hocjy a tenrrely lógl alnkulntnl Állandóan ered mony o*ki n t*ma<l]Ak n hrl tok utAnpótlAaét ón nz angolok jelen tŐB róazhon kényb\'lenek HtAnpótlftBU-kat a költségen ee tdót rabló azAraz-tolíil uton tovAbbltanl.
Részleted berlini jelentés a keleti arcvonal helyzetéről
At koloti harctér IwlyzetérŐI a
Ingujabb jolontösok alapján llerlin-böl a követkozőket jolontik:
A koletl arcvonelon a lényegen harci cselek menyek továblna ia a déli szakaszon zajlanak lo. A némot páncélos kötelókok CliarkoVtól nyugatra éa éözaknyugatra, az ujabb hideg és az oiőa hóruvaspk elleneié továblna i» sikoieeen folytatták had-mŰvoleteikof. A lM)lsovÍHták vonalait több helyen áttörték és uz ellonség-töl forríoa szakaszokat foglaltak visz-ftza. A némot támadán következtében a Szovjet a oharkovi közlekedési területen több vasútvonalot és gép-koC8Íut.vl vesztűtf ol, ami nagyon mognobeziti a vodokozósét. Az\'ol-lonsóg vórvoszteségo, valainint fogoly veszteségű ezekben a.harcokban ismét igen sulyós volt. A mögöttes torütotok mogtiflzlitiisn küvOtkoztó-ben a foglyok bzéma állandóan cmolkedik.
Csupán az ciji/\'tk német gyalogsági kötelék \' több, mini 3000 hadifoglyot ejtett. lízok a fólíg kiéhozott félig mog-fagj\'ott bolsevisták a tinatogatás alkalmával tették le a fegyvert. Do Igen változatos és nagy volt a zsákmány Cbarkovtól délre is. A meg-bommisilott 8. szovjet páncélos hadsereg 7000 olosott katonájának holt-
testét számolták niog vasárnap. Kzonkivül ílfi harckocsit, 20 motoros löveget, valamint 65 j>áncóltöró és jégvédohni ágyút zsákmányoltak sok száz járműn kívül.
A.Donoc mollott, a Mmaz-moiiti arcvonalon, valamint a Kubán-hid-főnéi csupán bolyi jolentÖségii harcok voltak.
A Szovjet fehlerito előretöréseit a német fedelein a Donec felső szakaszán könnyűszerrel visszaverte.
A Mius/.-munti szakaszon a bolsevisták általában csak tüzérségi tfiara szorítkoztak, I
A Kubán alsó szakaszától északra a némot csapatok folytatták a lagu-nitridék inogtisztitását. A Iwazáíli-tott foglyok száma ezúttal már csekély volt, do tekintélyes mennyiségű Hvalogsági fogyvort zsákmányoltak. A foglyok elmondották, hogy a mocsaras nádasokban kimo-rülés következtében ogész lövószoz-rcdok pusztultak ol ós igen sokan megfulladtak, inort a némot tüzérség jól irányítóit tüzében nem tudták magukat tartani a mocsaras térülőt keskony földnyelvoin 6« homokdombjai n.
Az Őreitől ós Kurszktól nyugatra fokvó területen
a némát biztosító ősapátok átkaroló támadAml megsemmisítettek . egy szovjet lövétzazradat.
A csata után több, mint ÍOOO olosett bolsovista holttestét számolták mog,
....g a némot veszteség csekély volt. Ezen a lorüloton különljon csak holvi jolontóségü és holyi jollogü harcok voltak, mert a Szovjot kény-tolón volt kötolékoinok zömét orról a szakaszról elvonni, hogy nagyobb támadást kozdlíessen Sziichimcsitöl ilélnviigatra.
SküoníhícBÜiél a szovjet gyalogság és páncélosok hatalmas táma-[ dássol kiüérolték mog vasárnap a
némot védelem mélyen tagolt rendszerének döntő áttörését. Néhány kilométer szélosségü toiüloton kőt páncélos dandár s utána több lövészhadosztály támadott a legerősebb tüzérségi támogatással és csatarepülők bevetéeével a némot vonalak ollón.
ItaidktviU heves harcok alakultak ki, amelyekéi csak az első világháború hatalmas atujagcsa-táival lehet összehasonlilani. A némot ütegek például több, mint
200.000 gránátot lőttek ki. A BsOT-jot még ennél is sokkal több anyagot használt ol az órák hosszat tartó pergőtQzben. Csak ezután indultak ol a szovjot páncéldandárok és harckocsik a némot vonalak ollón. Do a némot ü(cg%k zárótüzo meglepte okot és már abban hatalmas veszteségeket szenvedtek. Bros némot va-dászropülő-kötolékok avatkoztak a harcba, meghiúsították a Stormo-vÍtz-köte)ékok támadását, amolyok 14 jíéj) lelövése után kitértek a "további harc olól. A némot repülők ezután közvetlenül avatkoztak a földi harcokba, Alacsony támadásaikban n\'a_\'y voesteaéeekef okoztak n szovjot gyalogsági kötolékoknok, valamin! a harckocsikkal ogyütt haladó lövészeknek, ugy hogy az ellenséges támadás egyetlen helyen sem jutott tul a német elhárító arcvonal előterén. Az egyik némot páncél vad ászkölolék 8 harckocsit pusztított ol. A súlyos vosztoségek ellenére a 8zovjot harckocsijai folytatták támadásaikat. A német védelem, az acélszörnyokot a legkedvezőbb lőtávolságig ongodto közeledni, majd néhány száz méternyi távolságról a gránátok zájrora zúdult a szovjot páncélosokra. Rövid idő alatt 66 szovjot páncélos maradt szétlőve róífy égő állapotban a némot vonalak\'előtt, ugy hogy a bolsevisták az itt bevetett 00 harckocsiból ezen a keskeny szakaszon 74-et vesztettek el, a többinek jxxlig orőe sérülésekkel vissza kotlott vonulnia. Az elhárítás sikoiélion nagy részo volt a páncéltörő és légvédolmí ütogoknok. Különösön kilünlotte magát az egyik léirvédolmi ülog irényitó tílzóro, aki téljosen egyedül kozolt 8.8 cni.-os ágyujával alig ogynogyod órán bolül 7 szovjot harckocsit lőtt azójjol.
Az eltenság 6 repülőaipet vesztett a megszállt francia terület falóit
A Német Távirati Iroda berlini jolontése szorint tegnap a kora délutáni órákban ollonségos bombázók vadászlepülégépok támogatása mol-lott l>0)ej)ültok a megszállt francia terület nyugati partja föló. A némot yadászroiiülŐk ós a iégvédolmi lüzér-ség szétszórta az ollonségoa kötolő-kokot ós nyugat foló visszafordulásra kényszeritotte. Az eddig beérkezett jelentések szerint 90 porc alatt 6 ol-lonségos ropülógépot ló ttok lo, köztük 4 motoros bombázókat is.
Inonö afra Szaracsogtat bízta meg kormány alakit ássál
A Magyar Távirati IrodA ankarai jo-loiitéao szerint Szaracs^glu török mi-nlaztorulaök az u] választás utAa benyújtotta a kormáDy lemondsaát a köztáraaaAgl elnöknek. Izmot ln»nü nz uj török kormány mesratakltsaftv I újra Szaraosoglu mlnlsztarelnököt bízta meg. (
zai.ai közlöny
10-13. március 9
| Dr Orley György]
Héllöu déleltflt belarla a hír a (ér-vényszéket, begy dr. Orley György klr korBBánylótsnáCBO*, klr. közjegyző lliidnpunli.il, Károly király • t 15/13 ss. alatti lakásán hltrp\'.an meghall. A blr msgsrösltéars szorult. A klr. közj^gy-zöl Irodától vett értesülésünk a azomo-r;- Utrt megerflsltettt. Dr. örloy György a niIunp ti.iuii.zoU cihládjnhoz Budapestre. A legjobb krdéliyol beszélge telt hozzátartozóival, senki sem gondolt aria, hogy percei megvannak számlálva. Tcgosp reggel cnnladla hörgést hallott dr Orley stob-jnból Bt-Futottak hoz/ója, de dr Ürloy akkor már megszűnt alni. Tragikus hirtelen séggsl — meghalt. Családja a bírt még a doiuiön folyamán közölte a nagykanizsai irodájával, mely hír percek alatt szétfutott n váiosban és mindenütt nagy megdob honost ca őszinte részve-tat vA\'toti hl.
Dr. Orley György régi, előkelő bl linj i nemesi családtól származik. 1920-ban vene át a nagykanizsai közjegy-zöSf-get és azóta Itt élt és tniodsn ha-zbllus megmozdulákban tevékenyen rí azt veit. Izzó huzatlssgu magyar voli. Az oláh megszállás alatt Nagyváradon bndltÖrvcn>8/ók rí állították Uécsy ezredfaaüi ¦ gytilt magyarsága mlati. Kö/éicil auly leklntöly volt, akit a f.\'iiő körök ls nagyrabec^(IIlek. Halálaiéi értesítették a közjegynél kamarát is. Temwtése csütörtök délután föl 4 órakor töiténlk a farkasréti tcmulöben
Nagykanizsáról rzárnoann kondoleál-ak a gyászbüboiult családnak.
Üzenet a harctérről
Mintha feloldódna a nagy téli depresz-szió. Latianként JOnnck a tábori levlapok. Az elsőt a mii nappal kaptuk, azért nyomban lekö/öljük, hogy a kedvi-s Üzenetet a hozzaiarliizuk még a mai napon etolvaa-hausík. O, bar minél többet tudnók isméi kőzvelitcni, bár minél több örOmet és vigaszt tuünúk vinni a kicsi zalai hajlékokba, hós teslvíreink szeretteinek.
Hánder Antal honv. 219/01.
Ilja kbruár z« I keletit): Valahol OiOli-országbul. Mélyen tisztelt Szerkesztősig I Bátoi vagyok egy kérette! önökhöz fordulni, hogy reg nain irhdilunk levelel, ké-ism levelem kózzétsnui a Zalai Közlöny egyik s.ámában:
üzenem isleségenmek, két gyermekemnek, szüleimnek, meg (eshéifimiiek, ho*y hála s Jo laiennek, nagyon Jól vag>ok, semmi bajom nincsen, egészségnek örvendek, s n»gy oruaz léiben semmi bajom nem lámául. Ezerszer csókolom mindnyájuk, t. Kérem, írjanak sokat. Üdvözlöm a barátaimat, meg ismerőseimet Kérem barátaimat hogy ők ii sokat írjanak. Maradok bajiatsi szerzettel a mebszf Oroszországból.
(Készséggel es a legnagyobb szeretettel téliünk elegei Plánder lesiveihonvéd megkeresésének.)
?zen az otthon
libben a rovatban mindenki teljesen díjtalanul üzenhet hozzátartozójának a harctérre, ha a szöveget beküldi szerleMstőaégüiikbe. A Zalai Közlönyt napoiua küldjük a külen-böió tábori poutákon a írontra, mindenüvé, ahol csak zalai honvédek tartózkodnak.
Siavsr József honv. 219 41-ro
üzeni a feleség* Nagykanizsa, Királyi Pál-u. ő. szám alól: Kedves férjem, U*c< niiiik Neked a Zalai KözlOny uijáti. Két honapja elmúlott, hogy nem kaptunk Tó-led semriiilúis levelet Ha üzenetünket elolvasod, nyugtass meg és írjál azonnal. Mi Jol vagyunk. Csókol Marika, Józsika, 1\'lryuKa cs feleséged. Megkérem Szsvcr Józscl sajiaisaii, aki lud valamit felöle, sziveskeujek értesíteni leleséget.
Oxlmmermann András honv, 219/63.
Urági öcsém, nagyon aggódom érted, nyugtalan vágjuk miatiad mert január 7-ike 01- semmi hlr (előled. Irjal minél előbb és nyugtass mag bennünket. Kérjük a jú Isism sa a Uragv jó SzUzanyát, hogy segítsen meg es óvja minden lépesedet, hogy szerencsésen hazakerülj. Aki vna-mit ia tud rola, legyen szivén közölje no-véieve): Mazur Aílrednevai Nagykanizsa, Magyar-u. 78. sz.
Mm sUnsamkoaJ I
Fényeset! sikerült az Urleányok lárla-kongregációjának Katolikus Idrész-eslje a Városi Színházban
A fertnclek tartomány főnöke, a szombathalyl polgármester, a hőflzegl «sperei és budaptitl művészek voltak az előadók
Dr. Vargha beszéde az erőről, mely sz egyedek és a nemietek életét biztosítja
lés, egy tisztultabb szférába való felemelkedés, a magasba való szárnyalás, a diadalmas katolikus világné-
Ki no omlékoznék vissza inra « forró ós nagvsikorü katolikus kul-tur-estro, amit kót óv olőtt a nagykanizsai foroncos Harmadik-rend rendezett a Városi Szinházhan? — Nem müvósz-ost, do kulturosomóny volt, amely még sokáig felejthetetlen lesz nzok számára, akik azon rószt voltok. Ennek a ragyogó ós sikoi-dus estnek méltó pandanja zajlott le tegnap osto a Városi Színházban. Az l rlennvok Mária Kongregációjának Katolikus Müvősz-estjo P. La-bancz Moxlérd prózos főrondozésé-ben. Milyen szép is égy ilvon kato-likus kiiltur-est, amelynek rendezése, előadésai( témái, művészei Ós összes Bzeroplői a Katolikus Eszmét, » Magyar Gondolatot, a Felsőbbrendűséget szolgálják. Lolki folüdü-
Dr. Vmrgha Tvodorich
Dr. Vargha Teodorioh foroncos tartományfőnök és a budapesti művészek a budapesti 18.öö órás vonattal érkeztek a kanizsai állomásra. Nagykanizsa város hivatalosan ío-guuia az uj tartomáuylónököt, aki evek előtt Nagykanizsa plébánosa és a föroncoa-lurház főnöke volt és aki mint tartományfőnök elaóizbon jött Nagykanizsára. Dr. Krátky látván kir. kormányíótaníicaoa, polgár-mostor ozt az alKalmat mogragaiita, hogy a város kozonsógénok a líond iránti moly tiszteletét és becsülését juttassa kifojozésro, miért is l\\ Uuiyaa (Joliért plébánoa-liozfónökkol együtt megjelent a- pályaudvatxm ós dr. Vargha Toodoricliot a logszivó-lyosobben köszentótto, V, Varglia tartomanyfónok meleg szavakkai köszöntő mog a hivatalos város figyelmét. A pulyaudvarról a rendházba hajtattak, aliol délután a fohürto-romuon a katolikus egyházközség ós a szorvozetok tieztologiok 1\'. Varghánál. UH voit az ídokozoon Kanizsára érkezett dr. Mészáros Hugó szom-
zetnuk kihangsúlyozása, n lognöme-Holih ós logigazibb miivészotnok Ixi-mutatáaa os bzorojwllotéso, kristály-forrásból való merítés, fajtánk nagy átütő Bzollomi fölényéiion való gyönyörködtetés: egy ilyen osl, amely e inellott a legnemosobb coll íh bzoI-gálja. Jelen esetben a harc téten küzdő hós kanizsai honvédok rászorult családtagjainak íolsogélyozését. A kanizsai magyarság honorálta is a rendezőség kottós célkitűzését és telt házat produkált. Uiszos, szép közönség látogatta az ünnopazáinba monő MüvéSz-estet, amely voltaképpen már a szoroplÓk Kanizuára érkezésekor vette kezdetét.
ünnepélyéé fogadtatása
héthelyi polgármester és dr. Krátky István polgármester is. A toljos foroncos papság élén P. Gulyás (Joliért plúbánus-liázfönök. Janda Klárika egy pompás virágcsokrot .nyújtott ál kedves versike kiaérotébon n tarlömányfőnöknek, inajd dr. Hegyi Lajos polgúrmoiitorholyottos, ogy-házközstígi világi olnök szép boszéd-lioii köszöntötte dr. Varghát a b\'zent József l\'Jgyházközsőg nevében, n molynok szorototót tolmácsolta. Dr. Wépor Elek kir. járásbirosági elnökhelyettes a katolikus ogyosűiotok és azorvozotek öeszoBBÓgo novél>on ós azuk küldóttsógo élón Udvözöllo az uj larloniúnyiónököt, amiro dr. Vargha kedves szavakban válaszolt, rámutatván a foronooaok óvszázados munkásságára ÍSagykanizBán, különösön a tórokjárom alatt. Nagyon szívóson jött le Kanizsára, amoly-hez kedves omlókok fűzik. A nóp-azerü tartományfőnök \'ezután, még kodveson elhoazélgetott a jolenvol-takkal.
A Várost
Ezalatt P. Labancz Modárd kongregációi prézes es lelkes kongregációi lonuezogardája a Vurosi bzin-liázban mindent a legapróbb részletekig intézuok, iiogy bunnni zökkonÓ no álljon bo a program sima lebonyolításában, i-.in ii,j íoiadutukat kitűnően olvógeziék. A kozoiuiég várakozással lokintott a függöny azót-huzusura, uini* rövidesen meg is történt es lolkos Uips lugadtu a szi-uicgjoleno dr. Krátky István polgármostort, aki bevezető ¦ beszédút mondotta,- liangsulyozván, hogy ma UilUtlűUkinok i -:>/o kell fogni, mert ma csak egy probléma van, amibe minden szellemi és fizikai eról bele)! kell állítani:
a külső és belsé Irént aggyé-
fotrasára.
Az fogja tovább vinni - aki nem, VOBziíl el hitét és bizodalmát a jö-
Sxinhatban
vóbo. A külső és belső front Öeszo-fogásáról tesz tanúbizonyságot a mai est, amely a hadba vonultak hozzátartozóinak folBogólyozéséro rondoz-tototl. íi/. a nonies szórakozás nom csuk szükséges, hanom atilszorü is, mort ogy cótl szolgál: a boltio front mogorosttéset. Klso gondolatunk ma a harctéren küzdú honvédőink felé száljon, a második gondolat pedig legyen a honvédcsáladokó. Testvéri koazöntósiel fordulunk a mi foroncos barátainkhoz-és az uj tarto-mányíónökhöz -— mondotta —, aki óvok olőtt szintén ebben a városban doigozotl, majd rámutatott a szoros kapcsolatra, moly a ferencesek, és a város között évszázadokon keresztül fennáll, köszöntötte dr. Székely László köszogi esporos-plébánost, majd dr. Mészáros Hugó szotnbut-holyi, polgármestert, -aki ma mint
Március
9-12-ig
VAR06I MOZGÓ
Keddtől—
péntekig
Ah idei óvad legnagyobb sikerét BÉCSI VÉR " ,
A humor fejedelmei a főszereplői ennek a ragyogó filmnek
Aktuális vtldghtradó
Plöctddaok kendet^ : fS, f7 és 9 órakor.
-1—t-\'¦•........ -1-
Osz .Iván iró és költő jött közénk majd a szereplő budapesti müróW kot, Vass Margit óperoházi milTÓatl nőt, Kiszely Gyula zongoramüvésíi Bonkó Sándor ónokmüvészl. A kó-zönség lolkoson mog tapsolta a gártnoslor bevezetőjét.
Nagy ovációval fogadták Kiszoly Gyulát, a kanizsaiak kedvenc istiio\'-rősét, a neves rádió-vondozót és zongoraművészt, aki saját Tiborja, c. szerzeményéi adta elő, páratlan technikával megőrzőkéi tol vén a foka zúgását. Majd Liszt XI, Rapszódia-ját szólaltatta inog azzal u nagyvonalú felőjiítéssol és molofpiéggt\'l, u moly Kiszoly minden játékát kn-rnkíorizáljn. Kiomolkodó száma voit Liszt 111. ltatwzódiája, valamint a Kaját szorzómonvü Folvídéki medvetánca ós Palotása, melyot ilyen tökéletes ritmikai ós technikai kom-, nyodeéggol csak nagy mostoroklől hallottunk. Zúgott a taps, amoly alig akart szűnni. Kiszoly l^cdvonce tett a kanizsai közönségnek.
Dr. Vargka Teodorich ünnepi beszéde
következőtt ezután. A nagyszámú hallgatóság a provinciálist mtir puszta megjolonéséiíól a Bzinon hosszasan unnépolté.
— Farsang vau, kezdte inog lw-szédét. do ma nom farsangolunk. L(;gáláhb is nem ugy, ahogy Ix\'ko-időbon lőttük. Mindenkinek a lolké-bon egy őrzés vibrál, egy vízió, hogy nomoeák az ogyodok, hanoin a notn-zetek élete is véges. Az ogvén és a nemzelok óloto valamitől íügg. Az a belső\'élet. FJz az az erő, amely az egyed és a nomzotok előtörőjét hiz-tositja. A fizikai és lelki eró. Mi nagyon sokat építünk a fizikai őrére. Azt akarjuk, hogy mind több kézben legyen fegyver, minél eresebb legyen az izom, mert tudjuk, »vannak órák, idók, amikor fogyvort koll osztaní«, hogy védelmezzük a békét. Do csak a "fizikai orŐ: nom fönntartó oró. Szükség van az or-kölcai orőro; amely a lizikai őrének is a bázisa. Aki liozzájárul ahhoz, hogy ogy nóp erkölcsi orojét fokozza, "hogy ótoterojót meghosszabbítsa — az önmagéból ad. Lzok az orók: a hit, vallásosság, hazaszorolot, művészet, stb. erojo. A művészet ie-gyében jöttünk ősszé. Kgy tökólo-tesehh ólot: amely a müveszotból ia táplálkozik. Az tartozik a tökéletességhez, hogy a szépnek a megismerését olŐbbro vigye és növoljo az emberi lélok tartalmát. A művészet azért van, ffogy a természet szépsé-goin kívül ujabb szépségeket toromt-hosaon. A müvészot colja, hogy gyö-nyiirködlesson. Mert nincs magasabb föladat, mint boldoggá tenni. A művészet annak a boldogéágnak és szépségnek a kifojozójo, amely után vágyódik és arra a szépségre, a niolyro predesztinálva van az ember. A müvészot különös képesség, hogy a természet fölött isóghoz vozoli az embert. A müvészot magasabb régiókba omoli az ombort. Majd utalt arra, hogy a protestáns uralkodó fejeztette bo a félbemaradt kölni dómot, hogy a nemzőt nagyságát velo kifojozésro juttassa. A müvészot lóhát nagy érték és azért a mai .estén a művészetet hozzuk, hogy szitsa bennünk a magasabb erkötosl gondolatot.
A mi multunk oly szerencsétlen, hogy nekünk a fegyvert többször koliütt kezünkbe vonnunk, mint a művészetet, azért koll nekünk megerősödnünk, hogy a jövőbon is álljunk. Erre az orőro és onro a reményre kekünk szükségünk van. Ea
iramat, iziilil
legmagasabb áiban veszek.
Vókásy ékszerész
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Beszéljünk magyarul!
A Böaka, a Panni, a Julka és a Kuxy
megmondhatjuk a mi kedves honvédőinknek, ti nemcsak a kis földet, de a magvai- kultúrát, a mngasanh szempontokat is véditek. Ezt a tudatot kell kifejeznünk hogy nekünk itt küldetésünk, nekünk itt hivatásunk van. Gondolnunk kell a solio-aült hőseinkre, do n belső lestvéreinkre, a katonák hozzátartozóim is és gondoskodni róluk.
Dr. Vargha lonyügözó orojü !>o-szódo hagy Itatási váltott ki a közönségből.
Vasa Margit operaházi művésznő előadása következett, aki először Verdi: Végzőt hatalma, maid Puccini: Pillangókisasszony áriákat énekelte. Tolrnácsolásálian minden árnvalali szépség, minden bonsőség maradéktalanul kifojezóilött. Második szereplésénél Kiazely Siratóénekét és Nosotla Piros rózsáját adta elő mély kulluráltsággal, biztosan, csengő és hajlékony hanggal, friss átérzéssel, hogy a közönség viharos tapssal jutalmazta. Szilát- Marika egy szép virágcsokorral kedveskedett a művésznőnek;
Dr, Mészáros Hugó (tW, Iván) saját költeményeiből adta elő a legszebb gyöngyszemeket, fisz Iván egyéni utakon jár. A lemondás, a meg békél és, a mognyugvás, az ősz ¦— költójo, do mindegyiknél ott van mint Jákob lajtorja - refrénként — az Kg folé való törés, amoly csipkézett©] finomítja poózisót, mint a brüsszoli csipko és óbbon van költői Hzópségo, amely a szivokot megfogja! Togyetok ol e versikét, moly-hon kifejezésre juttatja, hogy laton maid csak megsegít, majd* Noked hallgattam, kedvesem, Ózonét, őszi osto, Én városom, do különösön a Könyörgés fajtámért mind maradandó értékűek, ogy gazdag poéta-lélok dus tárházából. Volt is siker, taps, ünnoplés. A közönség nom győzött betelni a költemények szépségéről.
Bőnké Sándor énekművész Puccini Levéláriáját a Tósca o. oporá-bél, majd Kacsóh Bákőozi megtéró-sót adta elő kifejező erővel, fiatalos hévvel, kitűnő iskolázottsággal és imponáló lendülettel. Kacsóh Késó ősz van c. dalóval megfogta a sziveket. Hatásos ós szép volt minden müve. Nagy és meleg tapsban volt része.
Dr. Székely László kőszegi ospo-ros-plébános, mór mint zalaegerszegi gimnáziumi hittanai- a vallásos poézis kultiválója volt, amelyben annyira kiforrott, hogy Sik Sándor \'mellé tudjuk állítani, isten lantosa, aki a szív halfáját szólaltatja meg minden versében. Madárdal, népibe, tavasz, szóróiéin: ntindonhen a maga erkölcsi hátterével, tanulságával vagy özivsimognlásávai. Pacsirta szó, A hópoholy románca, A fehér \\6 fia, stl). Finom derűs szatíra az Utcán cimü vorae, különösen azonban kimagaslott íston romotéjó-Tol. JIosz-nzan ós lolkoson ünnepelték.
P. Labancz Medárd prózos záró-szavaiban köszönotot mondott a művész szereplőknek, a résztvevő, megoltó közönségnek éa őrömének adott kifojozést, hogy Zrínyi városában mindenkor összedob bánnak a szivek, hogy itt tudják, mi a kötelesség a honvédhősök és rászoruló hozzátartozóikkal szemben.
A nagyszámú díszes közönség ogy nagyon sikerült, meghitt és a lelkekben még sokáig rezonáló mü-.vész-eal legjobb benyomásaival tért otthonéba.
fsak gratulálni tudunk a lelkes íeroncos-pétornok: P. Labanez Medárd prézesnek. Kitűnő munkát végzett.
Csak tovább ezen az uton... v. I (B. »4
Hogy otthon, a családi kör használatára hogyan becéznek valakit, abba nehéz beleszólni. Mégis az »UncÍli-SmuncilÍ« idók jutnak eszünkbe, amikor halljuk, hogy magyar micsnládok Ptpsi-nok, Bujzi-nak és hasonlóknak tisztelik gyermekeiket. Még furább a dolog, amikor ezeket » név-szörnyeket írásban, nyoiiita tett belülien is viszontlátjuk.
A nupokban egy iiagy-olŐkolé esküvőről olvastunk rangjának megfelelően hosszú tudósítást egyik vidéki nagyvárosunk újságjában. A novezetus lakodalom kel vitéz-család gyermekeit kötötte össze egy éleire. Ott diszolgelt a szokásos »ott láttuk* névsor. Csupa lóióhnetszett magyar vitézi név, n vármegyei vitézi élet vezetői és szine-javu. Idegen hangzású név természetesen egyetlenegy sem. Völegény-részról,\' menyasszony -részról csupa - várv, - -hegyi, —szoghy, K obhen a díszmagyar né v-egyut lesben u menyasszony neve: - .- vitéz 1 lollóhogvháthv Kuxy...
(Á vezetéknév költőit ebbéli az Írásban, de a Kuxy ...a Kun, az valódi...)
Aközül !1 sok Bujtáaoaan szép magyar név közüj. s a vitéz édesapa tulipánszagu, szép magyar
ners mellől uuv lúg ki a »Kuxy«, olyan idegenül, olyan oda nom vnlóou, olyan fültepóon, mintha valaki felöltözne nyuszi-prémes diszmágyarba; aztán a fejére hetyke svájci mioisapkát biggyesztene.
Isten neki, fakereszt! - hívják otthon Knxy-iuik, ha nem hántja ¦< magyar hagyományokai ápolni kötetes\'vitézi család fülét. Do az Isten szerelmeié, no nyomtassanak ki esküvői értesítést, újság-cikkel, ne állíttassanak ki iratokat ezen a/, afrikai hangzású Kuxy néven, amire még csak azt sem mondhatjuk; hogy keresztnév, mert hiszen ilyen nevot nem ismer el a niutrfkulit sem.
Ne higvjo senki, hogy előkelő megkülönböztetést jelent\'az ofitjta név-csodabogár. Nem az még akkor sem. ha u hajmeresztő nevek használata térén, az idegenből vett becéző nevek alkalmazásában csakugyan előkelőink járnak, is .elől »jőpéldával«. Vannak nekünk szép magyar keresztneveink s a Böske, Panni, Jutka hévvel is lehet előkelőnek lenni, csak előkelően kell viselni azokat. Magyarországon |HulÍg az előkelőséghez a mag\\ur~voftíink is hozzátartozik.
(W
morrni Jelenet, mit Baday Erzsébet és Kuli- . /-./¦¦ edtnk elő -•>"\'. derűvel,
M\'ifU ilsba |eles zortgoraklsérete.....¦
t«tt Ar. Igyekezetért és azép célért minden szereplő külön d cíéretet érdemel.
Több mint 20.000 pengő jött eddig össze Kis-kanizsán a helybeli benvédosaládok segélyezésére
A klskanlzsal Segélyezöblzottiág beszámolója
Szombat ealo a Lovento Otthon nagytermében gyütt öaszo a Segélyzobl-zottság n Bajtársi Szolgalat nöl vezetőivel együtt hogy- rövid besvameiót tar:son a/, simult két iiőnap eradmó-nyélről. P. Bánáti A. Oyula plébános elnöki megnyílójában köszöntötte s le-lenlovő vitéz szabudsAgos honvédéin-kst élén Szöpudvary László főhadnagy-gyal. a klskanizsul leventék kllönö ve-zetfjével. Majd Goidán Józss! tigyv. elnök beatámolója következett, Gozdán József a Sególybizollság három éves működésére, tsklutolt vissza, melyben érdekes számok szerepolnok Kiskani-zs in a Sególyblíotlsag működése óta 20.1.00 pengőn felüli összeg gyűlt ösz-szo a szegények és a httdbavonuliak hozzátartozóinak segélyezésére ós ezt . „JV—- — nagyobb részt ki Is o>ztotta a bízott- | muokásjágát
ság a rászorultaknak. Ezenfelül eok bzAz métermázsa burgonyái és fit ls kaptak s ráazsrultuk.
Gozdén ttgyr. elnök megköszönte a mtlkcdvelögardánuk a lelkes munkásságát, köztük Ipolyi Lujos, ötvös László és Kiss l,;w.:ö riindüzóknek munkásságát.
A Segélybizotts^g Jelenleg ls nagy erővel tud aegé-yezni és ugy határozott, hogy a közük-dó luisvét aikalmá ból a klskanlzsal honvédek hozzátartozóit ~- mint karácsonykor — nagyobb segélyezésükben részesíti.
P. Bánás Gyula plébános ezután az ügyvezető cineknek, Gozdán Józsefnek, valamint a Segély bizottság többi tagjainak ób a Bajtársi Szolgálat hölgyeinek megköszönte fáradhatatlan
Faraangdélután a leánygimnázium VI. osztályában
Az V. osztály után — a VI. osztály. Mhdegylk akar vnlamlt tenni a ml kvdvus hős bunvédelukérl és rdszoruió családtagjaikért Eddig mintegy 5(0 pen-g< t :;ikeiint Igy ÖssEOgyüJtonl) nmlt u neiybL\'ll Vöröak^rcsít céljaira száutak. A VI. osztály ls, amelynek osztályfőnöke Msior Biztos Margit főnöknő, Tegnap a tanári kar, a szülök és a többi osztályok növi\'ndékelnek részvételével sikerült farsangi mulatságot tartottak, amely Isméi gyarapította a nemes alapot — a helybeli Vöröskereszt Javára. Kovács Mária Igen slke rült Ab kedves buvozelőt mondott, majd az osztály énekkara rágyújtottjiz osztály-Indulóra a Japán himnusz dallamára. Zongorán kísértő tlgyssen Hegyi Baba. Boroa Evf „A gitáros" elmU monológot adta elő kedves közvetlenség-
gel. Egy szekuada történetét mosélto el sok előadókészséggel Tóth Megdug. Magyar táncot lojk-lt a tólo mogszo-kott kcesosBéggol én mozdulalllnomBág-gal Hogy! Baba, Hoivath Klári zoo goraklBÓrolo moilott. Gyorgyák Dodó és Kováea Mimi vidám Jelenetet adlak elő sok egészséges humorral, Mlszer titus zoDgoraklsérele mellott. Helyes volt \'lakács Ida monológja: Julosának felmondanak Gyorgyák Dodó a dobogón való otthonossággal Igen ügyesen ónskelt Németh Magdi és Pásztor Gizi a ligetben való Jelsoettel Ügyeskedtek. Nyolc növendék a .Hallódé a trombitát" dn.(i zeuöBjolenetet mutatták bs Igsn kedvesen Papp Zsóflka zoogo-raklSórolo mellott. Hegyi Baba Jó tcoh-nlkAval és rutinnal játszott egy Chopin- és Scblltun-mUvet. Sok derül költött az .Elő szobor" elinti vígjáték, amelyben a szeroplők egészen helyesen jeleskedtek Idill a városban i hu
Keresztény Temetkezési Vállalat
¦ Cégt.
sípos józsef
Fő-nt 12., (az ndrarbaoj Mm nbUM nmto
Üxl«t telefon: 3S7.
Lakás telefon: 21S.
Havonta 300.000 orsó népcérnát hóinak forgalomba
Mliuli5.no 18 fllllr a, népséroji ára
A fdlusi lakosság restére külön „népccniiít" késiittet oi Ipari Anyfitjlitv.ildl, hogy rendclkesésre álljon n foltoiáfokhoa é> a liáai-siőttes ruhák megvorrásáhoi ssük-séges vostagsiálu és kellően erős cérnaanyag-
Ai anyagokat bistositották a gyártás siámára, a munka már erős Ütemben folyik.
Ae elifi gyártás eredményeként havonta 300.000 orsó népcérnát huniak forgalomba a falusi lakosság körében. Egy-egy orsón 50 yard hossiuságu erös varrócérna van. A haví népcérnamennyiség fele feketestinü, a másik fele fehér. A siámitások sierint ogy orsó cérna egy sicmély egyhavi föltoló és varrósiükségletenek a bii\' losilására elegendő, Így már az első hónapban is 300.000 ember kapott vidéken tartós, a mosást is jól álló follotő- és varróoérnát. A gyártás egyre nagyobb méretekben folyik, remélhető, hogy rövidesen emelkedik a havonta kiutalható népcérna mennyisége. Hogy «it a stükségei varróanyagot a legszegényebb népositály is megvásárolhassa, ai árát rendkívül olcsón siabták meg, egy orsó népcérna mindöisie. II fillérbe kerül.
I
u
Kiesett a Kereskedelmi a Sxent László kupából
Pitit f« i.i Ipad Nagy kan l»al KBU
4:2 (J:0) Mini már jeleitfik, a kanitsai diákok Pécsett játstottak « Sient Lásiló kupáért és 4:2 arányban vereséget sienvedtek a kitűnő pécsi együttestől. Eeetl a vereséggel a karnisai csapat kiesett a Sient Lásitő kupa további küzdelmeiből,
dívát ízlés minőség
olcsó áp
Hl RCií
NA PIRTCND:
ftjjeli gyógyszertári ügyelet: Mo az Őrangyal gyógyszertár I>eák-tár 10. szám.
Klskanizaán aa ottani gyógyszertár állandé Ügyeletes Baolgálatot tart
Naptár. Március 9. Kedd Róni. kui, Franslska. - Protestáns Franciska.
Á 4WZF0RDÖ nyitva van reggel • órától eete 6 óráig. (Hótfó, szerda, pintek; délután és koddam ogősa nap Iliknek.) Telefon: 660.
Tavasz/ eíégia
Tavaszban kéklő, friss hegyek, Mond/átok meg, hogy mit legyek I? Fehérfejű kis hóvirág. Neked még szép Ián a világ?
rti mit szót majd az ibolya. Kérdezte, hogy micsoda Szörnyű btlegség jele az, Ntm érzem: Hl van a tavasz.
Lauan bimbózd aj rügyek, J Ntm bántanak a rút ügyek. Nem bántanak az emberek, Rátok mindenki csak nevet.
Anrám nem nevet senki sem, Ha más örül. én könnyezem Kaphat uj köntöst a világ: Nekem nem nyillk a virág.
Nincsen mellettem Valaki, (ló tennt hangját hallani I) Csak Isltn néz te néha rám S mosolyra nyílja néma szám.
Egy percre régi „én" vagyok. Száz csillag nékem ts ragyog, De másik percben másik „én", Hasul borongós éleién.
S/tgí Farkas István
— (Kanonoki beiktatás) Dr. .Simon György nagyprépost, apostoli főjegyző a veszprémi székesegyházban beiktatta kanonoki méltóságába Babits Endre köt-mányfölanicaost Babits Endre Simon Üyörgy kezébe telte le az esküt. Az Ünnepélyes beiktatáson jelen volt a székes-káptalan valamennyi tagja.
— (Egyhéil hlrok) A megyéspüspök dr. Pozseay János nagykanízail polgári Iskolai hittanári a kcrcsellgetl plébánia vezetésével megbízta Utódja a polgári Iskolában Horváth József okleveles hft\'ariir, mlg dr. Rosta József atlalai káplán elemi iskolai hitoktatónak Kanizsára helyeztetett. Dr. Pozsgay már a jövő bélen elfoglalja uj állomáshelyét Kcr.sel Igeien. A nagy
v ZALAI K0ZL0NV
1943. március 0
kanlissl kalellkusság maleg szeretete éi legtöbb kívánságár kísérik, uj állomáshelyére.
- (HsmvaaószsrelB) A holnjpf, srerdai (hsmvazószerdalr nappal megkezdődik a katolikus egyházban a nagyböjt. A Ferenciek templomában az ídcl nagyböjti egv-házszónok P. Ubancz Medárd Ifnrmadik-rendl Igazgató, a Ztlal Közlöny kltürré, bálor tollú munkatársa
- (KÖrorvosf kinevezés) A belügyminiszter ¦ kisk"inároml körorvosi állásra Oeber Ödön dr. orvost a IX. lizcléal osztályba körorvosaá nevezte ki
— (Orvosi hír)
Dr. Haiszer János hazaérkezett b rendelését újból megkezdte. (:)
- (A Keresztény Nőegylet s kanizsai honvéd-osaládokért) A nagykanizsai Keresztény Nőegylet farsangi mulalsAgának eredményeként 400 pencől (tiltatott a nagykanizsai Állandó Scgélvbi/ollsíg |F\\ (in-lyás (lellétt plébános-házfónök) kezeihez a harctéren küzdő liós kaniz\'aí honvédek rászorult családjainak felsegélyszésére Minden szónál szebben beszél - a felt!
(A diákság a honvédek Imskönyvé-ért) A nagykanizsai középkereskedchul iskola négy évfolyamának diákjai önkéntes gyllités ulj-u 40 pengőt gyűjtőitek a kanizsai honvédek ImakÖnyvekkel való ellátására. Brávó, kedves fiuk, ezt nagyon jól teliélek!
- (Elragadták a lovak) Takács Kálmán 50 éven égenlöldl lóldmUves luceznál vitt haza len lij.iv,.] UikUzben a lovak va\'a-mllól megijedtek és elragadták a kocsi\'. Takács leesett a kocsiról és aulyos sérti léseket szenvedett. A keszthelyi kórházba szállllolták.
.— (Felsksaztotts magát) Gelencsér Alajos zalaapáll ftlizerkereskedő nemrég tért haza az orosz harctérről, Boldogtalan családi élele miatt derékszíjával felakasztotta magát lakásának ablakrácsára.
— (Leventék gumihulladék-gyűjtése Klsksnlzsán) Pénteken megindul BöjtÖs István (óoklaló irányításával, a kllkaulzsai leventék gazdasági szakhivatalának gumihulladék Eyfljtrae Kiskanlzaán. Először csak a felső városrészt — a Szent Plórián-tértöl keletre - járják bs leventéink. Kővetkező liéleu pedig Kiskanlzsa nyugati részét. A han érdeke szempontjából any-nyira lontos munkásság elismerést érdemel. Hisszük, hogy a közönség megérti a nemes cél fontosságát és Örömmel íogad|a leventéinket fontos munkásságuk alkalmával.
- (Keresxtül ment rajta a kooal) 1\'app György znlgárdpuszlai lakos, gazdas.igl cseléd társaival együtt fát nzálliMt a homokkomáromi hegy me lelli erdőből. Egy zökkenőnél lecsdl a kocsiról, amely ke-teszlül ment rajia éi a bal lábát eltörte. A mentők beszállították a nagykanizsai kórházba.
Oldatba rúgta a tova — 6 bordája rttftrfitt*
Simon Imre 35 éves orosilouyi lak- s, földműves ma kora reggel bort szállított az oroBztonyi hegyről a községbe. Útközben a gyeplő kiesett a kezéből és a kocsi első kerekei közé került Simon leszállt a kocsiról, hogy felvegye. Amikor a ló és a kocsi közé álll, a lova, amely egyébként vad, goromba állat, oldalba rúgta ugy, hogy Simon Összeesett. A fa\'ubellek segítségére Bletlek és kihúzlak a kocsi alól, majd teleionon értesitelték i nagykanizsai mentőket, akik beszállították s kanlissl kórházba. Itt azonnal orvosi kezelés alá vetlek és megállapították, hogy 6 bordája eltörött.
A Szovjet március 7-én 09 repülőgépet veiztett
Berlin, Március 0 A Nemzetközt Tájékoztató Iroda jelenteié szerint a német légiem március 7-én a koloti arcvonalon 70 ollenségea géjwl lótl\'le. Ezenkívül még elpusztítottak 20. ropíilngé-pet. A jelentés további része Szerint a középső\' arcvonalszakasz északi részen a német csapatok t.\'rvszorü aivvonal-nio»röviditésFel folytatták vonalaik megerősítését. A német csapatok saját szándékukból Öritet-ték ki ezt a területet. Az utánuk nyomuló szovjet csapatokat sulvos vereségek és veszteségek érték. Iíogy n szovjet erők milyen gyengék ezen a szakaszon, nz abbéi íh kitűnik, hogy a nómel ulóvédek líí kilomótor mélységig tudtuk előrenyomulni a szovjet csapatok mögötti (erűlotro. Bolsevista offenzíváról az egész arc->
A pápa kihallgatáson fogadta a magyar követet
XII. Pius pápa magáukilullgaláson fogadta báró Apor Oábort, Magyarország szentnek! követét. . . .
Hallotta már...?
... hogy a torpedó eszméje, amint legújabban kiderült, több, mint ötszáz éves múltra, tekinthet vissza "? Az clsö torpedó tervező Joancs Fontnna olasz mérnök volt, aki II20-ban megjeleni Haditechnikai ICéj>oskéz-iraliíhun már rajzot is közöli elgondolásáról. A rajz egy különös alakú vizijánnüvel muLil. melynek ohlalkorm,Hívni magasan a csónak Tölé emelkednék, középen pedig még egy tiszú-korihányl von maga ulán. A hajtóerőt a csónak végén elhelyezeti rakéláktiak kellett volna szolgáltatni. A csónak orra a kardhal fegyverére emléke/.lctü kampót, mulat, melynek a mérnök elgondolásában az vóTI a fehu\'.iiln. hogy befúródjék n hajó \'lulcsíébe és a vlss/.nlökódés r.\'ejóvel a csónakban felhaljno-stoH roUbanólőItctckel. felrobbantsa.
e
... hogy Hanavlonn. Madagaszkár ulolsó boiinszülött uralkodónój? még ma is él? A hovák királynőjél a franciák lfiOfi-bon Héunion Szigetéit internállak. A ; föld ogyík lógazolih pontját alkotó caódálatosan szép szigeten a királynő hamarosan\' bolptö-dölt sorsába\'óh -- felesééül ment egy francia csendőrhöz. A királyi foglyáról >mrany kalitkának" is nb-vozott szigeten még egy harnahórü szépség Ól; Terii Nuo\'Tehili Po-mnro, Tahiti utolsó királynőjének unokája, aki ugyancsak 1896-bon került számüzotéabo és azóta gondtalanul él havi 67lí aranyfrankoa kegydijábóL
.vonalszakasz egyet Ion hol vén sem lohol, leszólni, Á Sztarajn nuasza\'éa a l-ovat közti esatu március 7-én uj. nagy elhárító eiodmónyt hozott a németeknek. A Szovjot a gyalogos erŐIÍ löniaroB bovolésévol és borai repülógópek támogatásával szakadatlanul, rohamozta a nétnot vonalakat do egyet km bolyon sem sikerült a iiémot vonalat benyomni, A bolso-visták vasárnap legalább 1 lövész-ezrednyj érői vosztettek.
Bern, márolus y (Bud Tud) A BVáJci lapok moszkvai híre szerint a keleti arcvonalon a végéhez közeledik az orosz tél és az arcvonat különböző részein már mutatkoznak a tavasz előjelel. Ezzol kap-csolalban a Szovjet arra lesz eröloizl téflskct, hogy a téli oiatábnn kimerült csapatok leváltására ujabb egységeket szedjen össze
Hofherr*Schrantz gépek, filsillí petróleum
ÜNOKP-ÜI.IiMAIMN ELKiV
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
8h»ll cázfBzfik átvehetők. Soi,6«untaik
ORAUAVOLGYI
T.l.lon 3 -«6.
Legszebbet
legolcióbban 1
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
AnmMímlák llz»ti», rsklímáoiók, hlbajelenlétsk, jiaknzerü falvlligoillls minden vlll.moi kérdőiben délelfili 8-iól déluiAn 16 Aráig. Caer>eery-ut 51. leloton 294.
A MÉP csütörtöki klubnapján OdvOzllh Kállay Miklóst
A HÍI\' MaliidOlii klnl)ii.i|i|4n Hlrciay Ferenc pirlveiérhelyetloa (op)a Udvözln! Kállay Miklóst abból ai alkalombal, hogy egy evvel ejelotl vélte ?1 a kormány ve-zetéaét. A mliilaiterelnOk az Udvüzléare válaazol.
A funMal harclir Itgu/abh htrot
Az airlkal harotérrdl ZUrlohbo érkezett Jelentéaek azertot a déli azaka-azon, a Mareth-vonal eldtt a harcok eloaendeaedtek.
Aljjlrl hlr azerlat Hőmmel n Morolh* vonni déli réeze etdtt elbuzAdé domb-vidéken erda caapatokat vont oaaz., amlb01 arra kdvetkeztotnek, Iiory a moataol harci azllnet nem leaz tartó*.
AllAs
Kllulot telveazek. Kapoll, Honhy Mik-lóa-ul 3. II
Huiotrnunkín Önállóan dolgozó a.ztalo.-B.Kédet magái llzetí.ael fel.aam Cili* madla Jénos asztaloimeattr Kl.k.nlu.. Bibau. 5. stí
Jéan«Bl*t*ai*a)ll i oolfflrlt végzett lednyt leWeiuk. Clm a klafl°ébau. 70.
Balárdntll, aki a k.rtl munkálioi li é,t, délulénra talveonék. Szabó Aotalne. Eölvóa-tír S. 6H
Kifutó, v.gy héMladotgAI azonnd felve*zHnk, Magyar Kóill.zfvlaelók, Y.uU-zaébel-lír 17. 7H
Eróubb Halai munaoéx f nlveaslliit.
Htutgirla keíegyár, S.emete-u. 4. T2fl
Ügjea kmak.riéHgéd.1 szonnil alkalmazunk. Clm a kiadóban. 721
Kereak, azaktantolyamot végzett, jómeg. lelcnésll, megbízható pénitArk*k.18. «ös attiaHaiatlrat lelve,tek. SOilel v,(-kereikedé
7!t
Ó/at-ékké^a helylUsyndk pénabanxa-*S% h«M Turul Blzlo.ltó. Megk.reli-aakat Turul Blzloalló Szomb.\'hely, tritó-bet kliilyué 24 kéillnk. 73.
adAStVétcl
Kltltlme, aiaiult«|«p é. 0x9 e. lény-képezégép eladó. Balogb Oyula, Erziébet^
Jókartun iéví Platatlaiul m.»«»\'.\'\'••
karenk. Clm a kiadóban. 72)
Talfeaen új, valódi lenol.||al (eltelt II-azer, róf9>-barendezéa aUrgdaen tílatló.
Horváth Sándor Hlhól, Zrínyi M. 21. 721
zului közlAsv
rOLITIKAI NAPILAP. Kiad|a ; „Kti|.iá»á]l 71. T. Natyki.ii.i\' r\'alolóa kiadó: Zalai Király. , Nyomatott i
. „KI,|.i<uá|l K. T. Nagyk.n ta,"
¦yapt*»l*«f» ,Viykaa|»«
INTAOMUlrt talál i l.lai tir.*l
MeJó (
Cta:
londlokoiat:
Tábor) poala:
«W« évt.,56. az. Nagykanlzaa, »43. marolua 10. szerda Ara 12 fillér.
ALAI KÖZLÖN
POLITIKAI NAPILAP
¦Mrt\'
Siri»
Hmttelenlk rnlodea UUOmsp díluUn. reieioa SZCrKeSZtö : Barbarita Lajos ne«y«<i4w» a aö tlér.
" "i. ta (v .K^.n
Eszmék haroa .. vsgy érdekek háborúja?
irta: kelemen pereno
Sokat vitatott kérdés, hogy oz a világháború hatalmi órdokokert, vagy eszmék diadaláért folyik-©? Rétség-folon, hogy a népvándorlés tömegmozgalmaival kapcsolatos hódi tó háborúkon kívül, a világtör ténuloin legtöbb háborúja dinasztikus, nom-zotí, ragy imperialista célok érdoké-bon robbant ki, tehát hatalmi órdo-kekot szolgált, kivéve a vallási háborúkat, amolyoknek harcos tömegei olŐtt a- hit, tehát az ombori lótok legmagasztosabb eazmójo lobogott. A korosaién háborúk, a korosztóny világ küzdohno a mohamedán terjeszkedés ollón hálwru volt az Esz-nio szolgálatában, Nagv Sándor. Hannibál, Napoloon hadjáratai hatalmi órdokokert folytak.
Az olsö világháború ismperialista érdokokért indult meg.
A létokszámhqn megorősödött, ipari tormolésélíon hatalmas arányokban follondűlt Németországnak nyersanyagokra és uj piacokra volt szüksége, hogy a foezülö oxpanziv őrét levezesse s nagyhatalmi pozícióját} Iwlsó szociális\'zavarok nélkül megszilárdítsa.
A világpolitikai pozicfójAra féltékeny impérium BzembelielyoskípdOtt ozzol a ki kor ül botot Ion törekvéssel a a hatalmi szövotségek rendszoró-vel szinte az egész világot Németország ollón vonultatta fol.
A háború oldőlt, a brit világiam dalom olérlo colját: Németország a porban hovort, á germán géniusz letört szárnyaival s vorsaillési bóko-díktátuiu bilincsojvo).
Elég volt azonban két évtized, bőgj- a földro terített germán óriáa magához térien s uj nagy föladatokra készüljön fol. Ezt külőnbon mindenki várta\'is,\'mert ogy halvan-hetvon milliós nemzeti öntudattól áthatott ¦ kulturált népet (tartósan leigázni nem lobot. A
Nagy fiándor világbirodalma könnyen széthullott, a heterogén Rómát hasonló sors órto, Napóleon családi dinasztiákra alapított európai hódításai som korüOiottok ol sorsukat, do a német néphoz hasonló népi, gazdasági ós kulturális erőt tartósan elnyomni, vagy pláne teljesen elpusztítani nom lohol.
A \' győzelem mámorától elvakult a a világuralom gőgjétől oltóit angolszászok nem számoltak ez-zoi a históriai igazsággal s miközben a. tömegek népszavazására bízták Anglia állásfoglalását a háború és béko kérdésében, a legyőzött ol-.lonfól ogyotlen Ember és egy uj Eszme szuggesztíójára olyan nagyarányú fogyverkezóshoz fogott> á moly már-már nagyobb fonyogotésl jolontott a brit birodalom számára, mint II. Vilmos császár rettegett Imdseieao,
Az elbő kábulatból föleszmélt angolok csakhamar baaguk ia hatalmas arányú fogyvorkezósíioz fogtak s ki-upi tették nz uj szövetségi rendszert, molyben délen Francuiországnak, koloten pedig IjongAelorazágnak jutott vozotószerop. Donzigórt azután inogiuduU a második világháború,
Tervszerű német hadmozdulatok és sikeres elhárító harcok a keleti arcvonal középső szakaszán
A németek az angol partvidéket, az aneolok Münchent bombázták
Berlin,\'március 10 (Német Távirati Iroda) A keleti arcvonal középső részén a német csapatok a Uzso.vtÖI délnyugatra fekvő Rjcli helységei tervszerűen, az ellenség nyomásától vagy zavaró kísérlet ei-től mentesen, a hadiberemlezc-sek és az összes ellátó berendezések szétrombolása után ma kiürítették. Az ellenség csak habozva követte a \'német mozdulatot.
A Slefani-iroda berni jelentése .szerint bizonyos aggodalmat kelt Angliában a sorozás nagyarányú fokozása. A sorozás fokozásának egyik jele, hogy sok londoni rendőrt is katonai szolgálatra rendeltek be ős helyüket nom pótolták másokkal. Tengerészeti körökben is erős aggodalmak merültek fel, mert a btivárhnjó-huit fokozására számítanak.
Élénk légi háború Nyugat Eurőp*bnn
A
Berlin/március 10 Néniét Távirati Iroda jelenti, hogy brit bombázók a inára virradó éjszaka délnóniel terület fölé repültek. A bajor
müvekben keletkeztek károk, Legalább 12 támadó repülőgépei lelőttek. ?
Nómel harci repülőgépek ;i mára virradó éjszaka kemény
főváros, München területére és | csapásokat mértek a brit kelcü a környező vidékekre lervsze
r ül lenül gyújtó és romboló bombákat dobtak. A lakosságnak seszteségej voltak, különösen pedig lakóépületekben és kulturális szempontból fontos emlék-
A ma reggeli olasz lapok közlik az olasz hadsereg február havi vesztes égj egy zekét, E szerint a hadsereg 6s a milícia vesz tőségei a következők "voltak :
Észak-Afrikában elesett 436, megsebesült 579, eltűnt 1301 eml)ci*.
Szovjetoroszországban eleseti 3126, megsebesült 12.793, eltűnt 38.918 ember. .
A Balkán-félszigeten eleseti 375, megsebesült 723, eltűnt 95 ember.
Az anyaország területén elesett 76. megsebesült 12.1 önt-
és déli partvidék háborús szempontból fontos ellátó és átrakodó kikötőire. A jó látási viszonyok között ledobott bombák súlyos károkat okoztak. A februárt olasz vasztaségtlsta
bor.
A haditengerészet veszteségei a következők ;
.Elesett 92, megsebesült 156, eltűnt 181 ember.
A légierőknél elesett 59, megsebesült 68, eltűnt 133 ember.
A kereskedelmi leugerészet-nél elesett 119, megsebesült \'21 ember.
Caungklnft belemeri 4 váron
illVHHZt\'lHtH
Amsterdam, március 10 (Német Távirati Iroda) Az angol hírszolgálat jelentése sze-
riül a Csungkingban tegnap este kíadolt hadijelet)tés beismeri, hogy a japán hadsereg a tegnapra virradó éjszaka kikénv-szeritette a Jangce folyón való átkelést és a folyó déli partján 4 várost elfoglaltak
Német jelentéé a kelett arcvonal helyzetéről
A loningrádi arcvonalsznkaszon a némot mosszohordó lövegek ogész sor ipari üzomet pusztítottak ol.
Itt egyébként nemcsak foldoritő to-vókonység volt mindkét részről, hanoin az ohheá az arcvonal szakasz-hoz délről csatlakozó Hzfaraja Itusz-nza ós Lovat közötti területen különben súlyos bolsevista, tömegtámadások voltak. A bolsevisták támadásaikat egészen az Ihnon-tó partjáig torjonzlettók ki, azonban hiába ki-sórloteztok, mort a némot hadosztályok teljes számban elérték időközben jól kiópitott Lovat-könyöki állásokat. A némot \'csapatok ozokot az állásokat szilárdan a kezükben tartják. A szovjot csapatoknak azok a fáradozásai, hogy az északi szárnyat legyűrjék, szélos arcvonalon meghiúsultak. A némot tüzérség közepes 6a messzehordé lővegoi Bztaraja Kiissza vidékéről mogtízodol-tók a l>olsoviaták készenléti állásait és támadó hullámait. Hétfőn log-alább 2 szovjot lövés zhadosztatv mogsommisültr A némot vonalak olótt fokvő halottak száma több, mint 8800. A némot páncélon és elhárító lövogek ogyóbként takarékos fölhasználásával a bolsevista harckocsik közül 0-ot elpusztítottak. A némot vadászrepülőgépek 11 Btor-movitz-bombázót lőttek lo.
A középső arcvonalszakaszon a tervszerű némothadmüveleték továbbra is a bolsevisták zava-
\'FnlTtaUa a 4 oldalon)
amolynek motivtunai folülotcs tizein -lólot melleit azonosoknak látszanak az olső világháború igazi okaival.
Ezúttal is »élotterol« kövotel magának Németország s Anglia most is a brit világbirodalomért harcol,
Valóban azonban a harc most őzen túlmenően nemcsak órdokokert, hanoin uj eszmékért is folyik.
A liberális-kapitalista világrend méri Össze orojét a szociális igazságokra tervezeti uj világgal.
Az oszméknek oz a harca nom mai kolotü.
Marx szocializmusa, a prololár tömegek oiztályóntudaiának tudatos fokozása, maid a szociáldemokrácia parlamenti térhódítása ogyró fonyo-gotőbb veszedelmet jelentett a magán tu Iáidon és a Szabad vállalkozás elvén álló kapitalista társadalom* nak.
A helyzet az olső világháború olótt már rendkívüli módon kiólo-
ződött, a háború Iwíojozéso után pedig uj fenyegető fejezetéhez érko-zolt ol. A cári birodalom fölbomlása ón a kommunizmus térhódítása Oroszországban uj fojozotot jolontott a világ s az omlwriség történetében. Megszületett a kapitalizmus anti-téziso: a boleoviznius, moly oloínto az Örök bóko, a szociális igazság,
a társadalmi k tegye) 111 tődóe i géit hhdotto, oszkőzoit azonban a log-sötólobb középkor inkviziciós kamráiból válogatta össze b uj világát ezeréves emberi kultúrák romjaim akarta alapítani. Később ixxlig olyan imperialista célok szolgálatába szo-
^00011, amolyok Nagy Péter cár óditó terveit is mogezóg^enitik. Nom vitás, hogy-a mai hatalmáé Németország mostani orojét elsősorban annak a páratlan szociális átalakulásnak köszönhoti, mely Lollin inódázoroí holyolt az olvi harc tiszta osskőzeivolj a tömogok tuda-
tos mogszorvezéaévol ós felvilágosításával késsiti olő a jobb világ mogteremtését.
Á túlsó oldal morevon kitart a öomokrata világkép, s a kap\'.talísta-lilxiráliBta gazdasági rend mol\'-lt, do Angliában már óriási órdoklődést váltottak kí azok a szociális tervek, amolyok Bovoridgo szerint egyodÜ) alkalmasak a háború utáni szociális nvugtalanaág le^zetéeéro s Amori-kában is ogy re erősödik bizonyos rótogokbon a nomzeti szocialista W-lágszemlélot. Mindoz azt mutatja, hogy bár a mostani második vílág-hál>bru is olnősorban államok éa ál-lamceoportok érdekeiért folyik, a vi-lágmérkőzéa sorsa az ogósz ombori-hóg holyzotéro döntő befolyással lovó Eszmók harcára is kí fog hatni h az uj hatáidk mollott uj utakat fog mogjelölní az emrwrificg liala-dáaa\' s o kultúra fojlődéao számára.
ZALAI KÖZLÖNY
1943. március 1q
A bécsi vér
Ha van kék Duna m Szőke Tls», bizonyára van bécat vér ia, mely minden •riD\'\'- leszakítani törekszik a virágát és legszívesebben keringőzve menne- a temetőbe is.
Egy német kis nagyhercegség diplomatája a bécsi kongresszusra utazik tistal feleségével, Az asszonyka bécsi tzárma-zásu éa mihelyt megérkezik, elfelejti az ulazis fáradalmát és legelső dolga lánc-leakét venni mo; u] kalapot próbálni.
A férj uramat nagyon zavarja az utcáról, a siomstéd szobából á\'hillatszó zene. Szerencsésen Össze Is vesz a házaspár. Az anzonyka a nagynéniké éhez utazik Bádenbe, min a (ér) magára marad.
A 1 ongreíSzusról azonban kiderül, hogy egyebet sem csinál csak láncol A férjei is megtanítja fol keringőzni a baléit egyik szc" in.i ó ingja.
Hetek muliával az asszonyka a férjéhez vágyik, mlg a féri nagyszerűen belezók-kant a bícsl könnyed életmódba. Mire a nagynéni az un>.ka-buga kíséretében megérkezik, már a feje tetejére állanak a dob
Sok A Halai diplomata térj a kis baléit-ölgyet muiogatja a (elesége gyanánt, mire a felesege a ka színésznő kömoaébe burkolózva Jelenik meg a nagy udvari bálon éa magára vonja a bajor irónörökös figyelmét
VágUI randbejőnnek a dolgok, tíszlá-z/dnak a helyzetek és párhuzamba kerülnek a párok Kö/ben a b* 1 humor ere-deli zamalja árad szét a ..ir.ii> minden Jelenetén Moser és Lingou színészi le\'je-silniénye szlnlc feledtetni tudja, hogy háború van és az emberiség erejél megfeszítve lioz/a meg vér és anyag áldozaiát.
Megértjük, hogy volt egy kor, amikor a hölgyeknek más testgyakorlás! tere nem volt, ctak a tánc. Megértjük, hogy a bécsi humor, a becsi vér a legkoin lyabb dolgoknak Is a napfényes oldalát élvezte ki ei&izor, mégis Mcilcrních i ere \'cml mindent inkább el lehel hinni, csak azt nem, hogy a láncot tartolta legfontosabb teendőnek, Eirc az egy hibára is van mentség. A film operett. Es egy operelllien a \' legritkább esetben szabad igazi történelmit keresni.
A rSndeZéa és a színészek teljesítménye olyan rendkIVüll, hog. megérdemli a legteljesebb elismerést Mosolyt csal a nézó arcára, fcledlcii a mának nehéz napjait és ezzel fő célját már el Is érte. (vj)
Az OTI Döntető feljelentést tesz
a Demfizetö munkaidők ellen
As OTI igazgatósága ismételten megállapította, hogy igen sok munkaadó fizetési kötelezettségének nem teia eleget. Átok a munkaadók, akik társadalombiztosítást járulékokkal hálralékban vannak, nemcsak az OTI atiyagi erejét csökkentik és ezzel at OTl-t a kötelékébe tarlozó biztosított népesség egészségügyi ellátásában ét gondozásában hátráltatják hanem a kőinek is súlyos károkat okosnak és ezenfelül érezhetően csorbítják munkásaiknak az öregségi sto biztosítás alapján fennálló jogait i\'is. Fokozottabb mértékben áll ei azokra a munkaadókra, akik a járulékok fele ré-síét munkásaik keresetéből levonják, de ezt at OTl-hoi nem fizetik be. A vállalatok, jelenlegi foglalkoztatottságuk mellett — aa OTI álláspontja szerint — nemcsak a f.dyó tartorásaikat fizethetnék meg pontosan, hanem a termelés kedvezőbb alakulása számukra lehetőséget nyújt arra is, hogy fokozatosan tÖTiesszék régebbi tartozásaikat.
Ai OTI igaigatősága éppen elért kimondotta, hogy megindítja a büntetőeljárást mindazok ellen a munkaadók ellen, akik hat hő-napnál hossiább időre eső* járuléktartozásaiknak legalább a felét be nem fisették.
Iiovszky János országgyűlési képviselő szombaton érkezik Nagykanizsára
Két napot tölt kerülete községeiben
réesciek is átjönnek és részt vesznek. Délután i órákor pártértekezlet Sormás községben, majd délután fi órakor n.Kanizsai párthely iségbon fogadja a polgárságot és panasznapot tart Másnap, hétfőn délelőtt Zaln-s/.eulbalázsra indul, ahol megjelenik a március 15-1 Ünnepi nngymiséu, majd a hazafias ünnepségen, utána fél 12 órakor pártértekezlet. Délután 3 órakor tovább indul Pölőskére, ahol fél 1 órakor kezdetét veszi a pártVezotőSőgi értekezlet.
Iiovszky képviselő március lti-án, kedden reggel a budapesti gyorsvonattal visszatér a fővárosba, . ,
Iiovszky János, n nagyként zsai kerület országgyűlési képviselője szombaton érkezik Nagykanizsára dr. Domokos László miniszteri osztálytanácsos, n Baross országos igazgatójának kíséretében és a Központ-szállodában fog megszab W.
Iiovszky most két napol lölt kerülete községeiben. Vasárnap reggel 8 órakor kíséretével autón Nagybakónakra indul, ahol í) órai kezdettel pártvezetőségi értekezletet tart. Onnét f oly tatja útját Nagyrécsére, a hol részt vesz kíséretével a fél 11 órás nugynÜsérJL.majd unnak befejezése után kezdetét veszi a pártértekezlet, amelyre a kis-
Hogyan dolgozik a magyar ferences-papság Inraközben
Nemsetl mlsiilŐ a viaszaiért magyar területen
Nem isinorotlonek az intelligens közönség olétt azok a súlyos nehézségek, amelyek a magyar katolikus papaiig nemzeti építő munkáját a visszatért délnyugati torüloten megnehezítik, sót — megbénítják, ks mégis a mosloraégos akadályok dacára a magyar ferences papság
olyan magyar és nemzeti munkát fojt ki, amit nom lohol a véka alá rejteni, lássa mindönki, mit végez névtelenül, csendbon, magyar szi-vónok minden lolkesodésévol és szent érzésével az a néhány magyar fo-roncos-lolkész magasabb nemzőt i Szempontok szolgálatában. Vegyük a szoráfí lolkülötü P. dr. Horváth Athanázt, aki néhány hónap alatt az idegen ajkú ifjúságot átformálta, hogy teljesen uj arculatot nyert egy hatalmas réteg és érzésbon ós gondolkodásban átformálódott, átalakult. Mogszorvozlo a kékihgesek szervezetét, a KIOE-t, hatalmas muraközi könyvtárt állított fel ko-resztény \'erkölcsi alapon, amoly diákkönyvtár, munkásitjusági könyv tár, cserkész könyvtár, levenfokönyv-tár, leinyifjusági könyvtár osztályokra oszlik, ugy hogy mindenki részére a megfelelő könyvöt, illotó-log szellemi táplálókét nyújtja. Fo-
lyamatban van a honvédség részérő megtelelő otthon fölállítása, ahol szórakoznak, jól érzik magukat kedves honvédőink, olvasó és játékteremmel, stb, A cserkészcsapatot nemcsak mogszorvozlo, hanem megfelelő toljon felszereléssel ollátla. Megszervezte a szoritórát; az intenzív Ifjúsági pasztorációl. a különböző magyar istontisztolotek megtartásáért" sikra szállott, hövendó-koinok legnagyobb része havi áldozó. Nagy monny iségbon lerjesztotto a nemzeti irányú magyar sajtót, hit-buzgalmi folyóiratokat, megkedvol-totto az idogon ajkú ifjúsággal a zongzoíos magyar saöt, oljárt máidon hozzáforduló érdekében és o mollott sziszifuszi küzdelmet kollott folytatnia & sötétség olomoivol — magyarságáért. De itt van P. Murai Frigyoé; aki más \'síkon, do ugyancsak _ mcgbocsiilhototlen magyar missziós papi munkát végoz és szép eredményt tud fölmutatni. P. Fekete Géza a szó, a toll ós a csolokvéa kapisatránja. Majd ha egyszer a magyar feroneespapság hősi magyar munkájáról beszámolni lobot, csak akkor fogja tudni a magyarság: mit végeznek ferenceseink a vissza-tórt torüloton ...
Zala vármegye közigazgatási bizottsága melegen emlékezeti meg a Kormányzó Ur országlásának 23-if évfordulójáról
visszatért
Közel egymillió P adóhátralékot törölt a bizottság délvidéki járásokban
Zala vármegye közigazgatási bi- j cseséggel \'vezeti a eottságának tegnapi Ülésén vitéz gróf Teleki Béla-kormánybiitos — főispán lelkes szavakkal emlékezett meg a Kormányzó * Ur őfőméltósága országlásának 23. évfordulójáról.
— Vitéz nagybányai Horllty Miklós 23 éve erös kénél, böl-
herhíetet -mondotta. - Tetteivel bebieo-nyitotta, hogy nemcsak d várakozásoknak felelt meg, hahem a romokból újra felépítette at országol, vissiaádtű a hitét, a bizalmat és lehetővé tette, hogy a megnagyobbodott Magyarország Eürőpa közepén sikraseálljon aa
Március
9 12- íg
VAROSt MOZGÓ K*ddiöi~ .
__!_péntekig
As idei évad legnagyobb atkéré !
BÉCSI VÉR
A humor fejedelmei a főszereplői énnek a radyogő filmnek
Aktuális vildghiradö
>><*¦•¦¦¦¦¦¦¦- .i.„^....,.f,....., , "
ÉJŐaddBok kexdete : /5, ~4fé*# Órakór.
európai mÜvelédéiért, a keroi(. ténységért és betöltse eiorévsj hivatását.
Esutáti áttértek a napirend tár. gyalására.
A pénzügylgszgató jelentess seerir^, íngallan-végrehajtás mellőzésével aa öt holdon aluli gat_ dáknál at alsólendvai járásban 230 adózónál 8141\'40, a Csáktornyái járásban 3190 adózónál 126.117-10, a perlaki járásban 13.101 adóiónál 501.03504 pengői törölt a közigazgatási bizottság, Behajthatatlanság cimen 7 köt-segben 1863 adózónál 147.54023 pengőt töröltek. A jelentés további résae szerint at adófizetési képességben erős javulás ésiieb het6, mert at idén februárban 471.953 pengővei több adó folyt be, mint at elmúlt év februárjában.
Az egészségügyi jelentés
megemlíti, hogy a uagykauitsai tüdőbeteggondozóban már megindult a betegek felvétele. A bel-ügymitiisitérium 87.000 pengőt államsegély formájában a íöldkc-resrtes gyermekétkestetésre. 2a-laszentgróton tübí5beteggoiidoió intéiet indult.
Kialégitőek voltak megyesícrlc « közbiztonsági állapotok. Tüi hét esetben történt, a kár 18.150 pengőt tett ki, amiből mindössie csak 1380 pengő terült meg.
Javulás állt be az iskolázás akadályainak megszüntetése terén.
Ai állategésfscgügy kielcgilőnek mondható.
A jelentésekhez Gyömörey litván, Thassy Kristóf és Gyömörey Sándor szóllak hozzá. Szóvá tellek a kiositandó muravidéki birtokok ügyét, hogy atok parlagon nc maradjanak, az arntómunkások vonakodását a leseereŐdéstől, inkább elmennek a MÁV-hoz pályamunkára, mert ott magasabb munkabért kapnak. Megemlítették azt is, hogy
a szóna-átvovök Oelsen nem fizették meg rendes időben <iz árakat és levonásokat esikÖ* tölték. . ,
A főispán válaszában kijelentette, hogy a muráninneni területeken a földhöíjuttdlás már megtörtént. Körülbelül 100 hold felett a Közjóléti Seövetkezet rendelkezik. A inig az utóbbi ingatlanok jultatása megtörténik, haszonbérletbe kerülnek. Az aratómunkások ügyében a főispán már elŐler-jest\'tést telt a minisetériumnak,-hogy az Összes állami üzemek, igy a vasút is láttassanak et
munkásszézadokkal, hogy a meiőgaidasági munkások ily módon felszabadulhassanak- A március 15-e után el nem srer-rődött mezőgazdasági munkásokat munkásseáeadokbrt fogják besorozni. A belügyiriiniSatériumbsn tartandó főispánt értekezletén szintén sióváteszi az Ügyet és intézkedést kér. A széna elvételénél történt visszavágókat tudomására hosza a szálastakarmány egyesülésnek.
Browa tfaredéíf válflzitotíák meg as iíngol alsóház ehökóöl
London, március 10 fBüd. Ttid.) Az alsóház egy-őnfé,türih tíjtówH ezredest, áz al-sólVáz eddigi alelnökét választotta még elnökéül, ,
1013. mdrdii» in
li I R E K
NAPiKKND:
Ajjeli tyógjawrtári Qgj«l«i: Ma a Megváltó gyógyszertár Krssébtt-tii- ttl. »Ji.ii;.
Kíokauizaán az ottani gyógyszertár állandó űgyeloten szolgálatot tatt
Haiiia- i MArciua 10. Szerda ftóm. kat Hamvasé szerda. - i\'rrrtes\'án» O Impla.
A QOZFOKDÖ nyitra van rof/ge! o órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda, pintek dftlután és keddan égése aap nóknök.) Telefon: 6fl0.
— (HortVadék — a honvédotaládok-nak) A nagykanizsai helyőrség tiszthelyettesi kara a bajtársi szolgálat eéljaira \'?#5 pengőt adományozóit, Minden dlcsé-rslnél szebben beszél — a tcltl
— (Az Országos Magyar Sajtókamara közgyűlése) Az Országos Magyar Sajtó kamara minden évben március 15 én tartja évi közgyűlését s Igy éildéh Is ősz-izetll az ujBágirók parlamenljc a Magyai Sajtó Hálában. Ugyanekkor larlják a lobbi ujságirólmézményck is közgyűléseiket, igy a Magyar Újságírók Szanatórium Egyesülete, a Magyar Újságírók Egyestilclc Háliift Klubja és a Magyar Újságírók Nyugdíjintézete Is A kö/gyuiest kflvclnleg szabadságiakéinál tart a Nagyar Uj»ág Írók pailamenljc.
— (Koaaorumagvéliái) Ziííknvt.s Sándor tábornok elhunyta alkalmából ko-zo-rumcgválláa elmén a rokkan! 48-as baj-táriak felsegélyczésérc szcrkcszlóségtlnknc ujabban vltez Tóth Béla kormánytanácsos, a Baross Szövetség nagykanizsai szerve-ztlének elnöke Jutlatoll cl 13, dr. llarlha István Ügyvéd pedig tu pengőt.
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az elmuit hiiii-ii az alatibl bejegyzések történtek: Született 2 hu é» 4 leflny Itáoz Gergő y Mav. altiszt óa Pap Ma rlAnnk g. kat. ha, Csere J<noa Máv. [fltő éa La»z ó Annának rk leányn, Kodela Oyörgy földműves ón Cz.lgott Katnllnnak ág. b. ov 11a Hillll Percnc mflszerószsegéd és Kocsis Rozsdának ik. leánya, Oláh Dínea forgalmi adó tlazt és Vlnozo Mollndannk rK leánya, Varga József Maort tlszlvlsoiö éa Takács Edltnok rk. le-anya 11 ilv.i szüle-telt 2 tiu, — Házasságot kötöttek tizen: QAbor Antal földműves éa L\'nlto Marta rk.Tótn Józscl vuekereskedóBogód ós Mátéa Katalin rk. Róth Ferenc vendéglős ea Farban Maria rk., Kun-. Józa 1 magéntlBztvIsclö és KI>gor«oly Rozíllu rk.. Karoly András inalomköuyvolő éa Qódor Ilona rk., Balúzs Fereno oap számoa és Kálmán Erzsébet rs, Marii nyeoz György Mav. tUlő óa Polal Ro zAlla rk., Hermann Jozseí geplakalos-aegéd és Ivánkovlts Mária rk , Tólb István MAv. tónezfl éa Csatlós Mária rk., Hodö József in. klr. bt. őrmester éa Da-vldovlcs Rozália rk.-—..Meghaltak tizenegyen : ílzabó Oyörgy rk. 70 óves, Merényi György ny. m. klr. pénzügyőri fővigyaié rk. 62 éves, Goszlonyl Mihály napBzAraoa rk. r>4 éves, Ráoz Sándor g. kat. 1 napos, Balázs József kovácsmester r«. 46 óvee, Major Jtnos földműves napszámos rk 83 éve). Horváth Márta tauuó rk. 14 éves, Domán János v. altiszt rk. 54 éves, Stcfnllz Katalin magánzó Izr. 7z éves, Bodó János napazámOB rk. 62 éves, varga Maria rk. 1 napos.
— (Elfogtak agy poraolyfosztogatót) A
azepatki római katoliku< templomban Is-mircllen teltes fellőne a perselyt és a blnna lévő píuzt mind elvitte. A csendőrök elfogták a: tolvajt St\'efanlcs Oyula 74 éves esavargó személyében.
— (Orosx szökevényeket fogtok <•! a bzgonyat erdőben) A bagonyai háláiban lévó erdőben a lakosság elfogott 4 orosz rízökevényt, akik németországi munkahelyükről szöktek meg. Azonnal átadták éket a lendvavásárhelyi cscndőiőisnek.
\'/ALAI KÓZÍ.ONYi
_ * nagykanizsai leventék marolas 15-1 szabadság-flnnepe a 20 as honvéderiókmú elüt
[IJ modellek ulan a legfzláiesebb
¦ legolcsóbban vállal
Roth Laura *ft!XS?
A polgármester dlizltl fel Nemzetvédelmi
A nagykanizsai I. és 11. kerületi lovonte-etryosülot március 15-én, hétfőn délelőll 10 órai kezdettol ünnepli Március Idusát n kanizsai \'?O-as honvéd emlékmű olótt, az összes helybeli iskolák és tanintézetek bovonftsával, Ezen hazafias ün-nopség köretében történik mindazon nagykanizsai és környékbeli kipróbált hazafiaknak a Nemzet védőim i Kereszttől való feldíszítése, akiket a Kormányzó Ur Őfőméltósága velo kitüntetett.
A hazafias ünnepség sorrendjo: 1. Himnusz. Játssza a honvédzenekar.
\'2, Kormányzói szózatot felolvassa
¦s újonnan hltllntutett Kerssztessket
Kránilz István gimn. VIII. o, t., tevento.
5. Szózat. Játssza a honvédzone-kar.
¦I. Cnnepi beszéd. Mondja Krátky István dr. polgármester, aki egyben
feldíszíti az újonnan kitüntetett Nen izet védőim i Kerosz tűseket.
Talpra magyar! Szavalja .In liásy. József koitisk. i«k. tanuló.
(i. Ifjúsági szónok: Gazda Imre levente.
7. Hiszekegy. Játssza a honvédzenekar.
9. Diszelvonulás a Korona olótt. Legyünk ott mindannyian, iim-gyarok!
A kedves pesti villamos kalauznők ...
Maholnap csődbe jutnak a húzta vt ások. /is in iattuk, csak 0 miattuk.\' Mert a főzőkanál már egynek sem kell. isten tudja mit szeretnének. Házimunkára el sem mennek. Egyszerilen nincsenek. Mind elment Pestre — villamos-kalauznak, igy hangzik a panasz, a szú keményen vádol és én szomorúan meditálom magamban. Itt tartunk- már! itt tartunk márt
Bt figyelni kezdem a kalauz-Jiőkot.
Kora tavaszi délután. Zsúfolt villamos, mozdulni is alig lehet, liársoiiyoa leányhang hol itt hol ott.
¦- Szabad a jegyeket kérem! _ Hirtelen belopakodik az alkony. Először csak a sarkokban imjitt meg, azután lassan beljebb, beljebb kúszik s a szivekre telep--szik. Kellemetlen ez a félhomály. Jó lenne villanyt gyújtani. A kislány indulna is, de annyian vannak. Azért mindjárt oda ér, már. nyújtja is a karjai, jaj még sem éri el. ligy ur felugrik, a villany-zár kattan, végre fény, fény!
A kislány is oda éri. Most egymás melleit állnak, egyforma magasak, az ur diadalmasan rámosolyog, -- Köszönöm - mondja ó elpirulva és gyorsan elfordul, de a másik perében már újra határozottan cseng a hangja: • - Szabad a jegyeket kémem A\'ydr, gyilkos tiosé.g. Az emberek futva menekülnek a villamosra. A knlauznó mrju az utasokat. Arcán halálos fáradság. Most idós nő támolyog be, ó felugrik, besegíti, llettenetes . ez a hőség — Vigasztalja az öreget, dr. latszik, hogy kellőjük közül o az, akt jobban szenved. Oh, csak asszonyszív tudja igy a saját azen védésén át meglátni a mások lmját, íieszélgetnek s én ugy élvezem. Szeretem a fajtámban, ha akármit is rak rá az elet. megtud ^maradni finomabbnak és nem hagyja uniformizálódni a lelkét. Hirtelen észreveszi, hogy a hangja nem egészen hivatalos hang és kisiet a kocsiból. A perron korlátja halkan megzörren, amint fáradtan rároskad. Nagyon .sajnálom és vigasztalásnak utána kiil-jlöm a szívcinci.
Októberi reggel. A kalauznő igazán csinos. De mozdulatain, a reggeli mosdás frisseségén kiviil még az a ludat is meglátszik, hogy őt most sokan - - nézik.
Különben minden csodálatosan szabályos rajta. A körmein v kar-mitios lakk. A sikkesen félrecsa-
pott sapka alól kikandikáló fürtök a szív u\'.aku száj és az arcán kél derűsen szabályos kis kór, piros festékből. Persze ezen én nem ütközöm meg. Ugy látszik, még nincs elég gyakorutta. Nem baj, majd belejön. l
A sur* ugy hozza magával, hogy kél órakor megint a kocsijára keriiök. Most ül, számol jegyei. i)c milyen más most! A körmeire színtelen patinát vont o délelőtti munka, egyik-másik fürt szabadon hullt a homlokára és az arca fehér, szép egyenletes fehér. Brdekcs, ugy látszik sokszor volt zsúfolt a kocsija.
A negyedikkel már gyalog találkozom . Egy hóesésen januári napon megszólít a Domonkos-templom lépcsőjén. Valami elintézni valója lenne itt és az után érdeklődik. Lehet, lehet mondom ügyesen leplezve idegen voltomat, csak csengetni kell. tis amig csengőt keresünk a templom falán, ott megtudok mindent. Hogy a szolgálat nagyon nehéz, reggel fél öltől, éjfélig. Állandó kemény munka. A napi forgótőkénk 1600 pengőnél tőbh nem lehet. Ezt naponta leszámolják és hetenként rovanosolják a pénztárunkat. A\'cm nőnek való munka ez kérem —¦ fejezi l>c panaszát.
— jVrt és a közönség! ••- kérdezem. --\\Talán ez a legnehezebb része a dolognak, mert a közönség kellemetlen és tolakodó! Ezt a kérdéseméi azután nagyon félremagyarázza. Kihúzza magát, mint egy megbán/ott Vherub.
¦-s Tolakodni - azt nálam nem lehet. Még csak az kellene! Es nem is ajánlanám senkinek, mert én- hamar odaülitek egyet.
Sem veszi észre,- sehogy sem veszi észre, hogy egész más cigányon szalad. Dc ahogy nagy barna szemét helyeslést keresőn rám függeszt i most megint nem más, csak egy kedves, szelíd kislány, aki mögött hangtalanul omlik össze a templom bársony függönye.
Milyen kiiíönös a Madách-elmélet. Méregből és mézből Össze-HZiirve... és elgondolkodva megyek tovt\'tbb a havas utón. Szegény kis pesti kalauz-lányok! En azért szeretlek titeket és elavulom: én mindig megvédelek benneteket, mert én tudok rólatok _ ixilamí nagyon szépet. Azt, hogy " ti keményen dolgoztok és hogy ti is mindnyájan Kariatidák, a ma Kariatidái vagytok ...
¦nemes tekete Mária
Hoffwr-Schrantz gépek, riláQltí petróleum
ÜNGEK-ÜLLMANN I4JLEK
vas- és műszaki kereskedésében Shall cázfőzők átvohetók. Solyúaosnpágynli
KISÉRÜVIZ
Bál MoBOlyorszagtan
Ihmbagyókedd délutánján rendezte in. i; Ingyományoa hált délutánját a Ito/gouyl titoal népiakola. Délután négytől hetin az Iparoskor összes termőiben szebbnél- szebb jelmezes párok cialtuk mosolyt szüleik éa neveléik arcain.
A lányok között sok volt a hAtrakö-löil ft-jii menyecske, a ttu ruhába öltözött gavallör. A fiuk előszeretettel apáca-, cowboy- és Indián Jeimozekbe bojtok. Lettünk sikerült póklegényt, kéményseprőt és magyar legényt,
Vitéz Flló Ferenc, az Iskola agilis Igazgatója vezette tel hosszú sorokkan a jelmezes párokat, hogy azután megkezdődjön a tánc.
Aki megállt a nagyterem falánál éa fluyelte a (Aocolékat, rögtön észrevette, hogy Igen gyorsan gazdát caerél-nok a t&ncospárok. Kimondatlanul la az volt a JoIbzó: — minél többet megforgatni. Csárdást csárdás után húzott a zenekar és az aprónép kipirult arccal, Izzadó homlokkal, fáradhatatlanul ropta a tAncot, mintha ebből la jelear* kívánna vIzsgAznl.
Aki tavasszal kezébe vesz egy galy-lyat és nézi rajta az enyveB fekete rtl-gyoket. Bzlute CBunyAnaH tartja arllgy-pöreenésuket. Csak a képzelet tudja kibontani ezoket ée caa* a képzőiét litja meg a fekete rügyekben a kibontakozó vlrdg Hzfpségét éa érzi meg árinak Illatát. Ivcn a délutánon ember-rUgyek táncoltak, bugy ezxol la áldozatot hoz-zanak tzogény társaik Javára, Olyan nagy töineg-gyült egybo, hogy a r«n-dozÖFég kénytelen volt az ajtókat bezáratni Oh a Jogykladáat megszDntetnt. Ilyen komoly slkorrol városunkban még egyetlen rumli /.Oh som dicsekedhetett. 1,1\'h/. könyv, Irku éa írószer a hadbavonultuk gyermekei BzAmára, less a rászorulóknak, mert az Iskola Igazgatója ós tanttét kara tudja, hogy a ma élő gyerekeket alaposabban kell előkészíteni a jövőre.
Gazdag volt a btlffé, amit a gyerekek sziliéi adtak ösfcza Szendvics készült az ogységos kenyérből, akadt farsangi fánk in Az árak a gyerekek zsebéhez voltak mérve éa nem egy esetben, aki hosszasan nézte az egyik falatot, azt meg Is kapta.
E^ött a leánygimnázium népes leány-serege Igazgatójuk vezetésével, de szép számban volt képviselve valamennyi iskola.
A bárom óra hamar eltelt. Mégis, loghosszahb volt az utolsó tíz per*. Boldogan Indultak b zufolé, hegy mái-nap engedelmesen meghajtsák fejüket a hamvazkodásnál.
Holyeft volt a maszka-bált megrendezni, mert a gyereknépnek kelt legutoljára megéreznle, hogy háború van. Ok készüljenek csak nyugodtan lel az eljövendő életre, mert a kivívandó győzelem olsődoiban az övék.
Vaudra /sné
Mit csináljunk konyha-keMankbfm márciusban?
Elvégzendő munkák: a talaj-lazítás és trágyázás. Istállótrj-gyázás mellett műtrágyák használatit is ajánlatos. Murok, karolta, petrezselyem, mák vetését minél clobb.\'végezzilk. A vö-rAshagyma dughugymáit és fokhagyma gerezdéit duggntjnk. Március második relében szabadföldi palántaágyakbá vetjük fezed palántaágyak szőlőin a földel bakhátszei \'ücn fc lhuzzuk, hogy a kikelt palántákat az ösz-szenyoraás veszélye nélkül hideg időben is könnyen takarhassuk) kései fejeskaposzta, ké-
s»i kelkáposzta, kései kalaráb, irfiej ^rőskáposzta és saláta maajait. A múlt hónapban melegagyba vetett korai fejeská-poszta, korai kelkáposzta, korai karfiol, kor-aJ kalarály, fejess ni á-tft palántákat március hó végén kezdjük állandó helyükre, a szabadföldbe kiültetni\' Vethető! a hónnposretek, \' vöröshagyma, kerti spenót, újzélandi spenót, sóska, borsó, elöcsirázlatotl burgonyagumó, csemegelengeri.
Szedhető termések: knrotla, petrezselyem, sóska, kerti spenót, zöldhagyma.
Nagykanizsai LE Bajai LE
bajnoki Ökölvívó versenye
A tavaszí forduló második nagy összecsapása most vasárnap délután 4 órai kezdettel lesz az Iparoskor nagytermében. Más sport mérkőzés ugL sem lesz most vasárnap, igy fokozott érdeklődés nyilvánul meg a bajnoki verseny iránt. Baja teljes csapatával érkezik. Bajáról ismeretes, hogy Dunántúl legjobb csapata. Ezért előre semmit sem lehet jósolni. Tény, hogy a vasárnapi mérkőzés olyan hevesnek ígérkezik, ami lycnre alig volt példa. Minden kanizsai fiúnak n legteljesebben kell erre felkészülnie és a legtöbbel s legnagyobbat nyújtania a versenyen Talán akkor,.. Ha Rácz, Szenté. Kasza és Acs megfontoltan dolgoznak, ugy kilátás van a győzelemre. Ellenkezőleg alulmaradnak. Tehát nagyon össze kell magukat szedniük. Raja is ott erős. ahol
mi
A rendezőség felhívja a figyelmet a korai jegyváltásra, tekintettel az óriási érdeklődésre. Pénztárnyitás délután 2 órakor.
Aranyat, ezüstöt
legmagasabb áikuit veazek. VÓkáay ékszerész \' Fő-uta.
Nagykanizsa megyei varos polgár mesterétől.
Tárgy: Nagykanizsa m. város belsőségeinek sárhely silneléíe.
Hirdetmény.
ZALAI KÖZLÖNY.
Mr. 15, löldmérésl felügyelőség
.....lek
A .....
Nagykanizsa megyét véros he^sCBígel felmérését befelezte.
A behőségben lakóházzal, vagy föld-Ingaliannal bíró birtokosok a nmnkaiéize-bei megtekinthetik és i felmérés eredmí-nyére néive íszievételelket megtérülik I. hú 19 - la a munkanapokon d e. 8 tói 12 lg a ni. kii. PsVdmérésT Kirendeltség iroda-libán a városházén, 11 emelet 16. ssámu nobában.
Nsgyksnlzsa. 1943. március 9 én.
iir Polgármester.
(Poiytaute ez 1 oldalrdh
rása nélkül folytak. Az ezen a
területen működő erőviszonyokra jellemző, hogy u szovjet csapatok csak helyi szempontú kísérletezéseket hajtoltak végre.
Gzsack harci terűidén hétfőn is visszaverték a szovjet erők t;í-madásail. A bolsevisták csak egyetlen helyen nvomuHuk a nemei készenléti állásokig. Ili a lámadókat megállították, körülfoglak és teljesen felmorzsolták
Szuohimcsj területén a szovjet ősapátok az utóbbi napok súlyos veszteségei után tartózkodóak. Csak egy-egy zászlóaljnyi oiejü csoportok tottok IfiFérlolot páncélosok támogatás nélkül a nemet állások megrohanására, azonban súlyos vesz tőségek -kol vissza kellett vonulniuk kiindulási fonalaikhoz,
Őreinél és Kuihzklól nyugatra a szovjet csaltatok knás arcvönatsza-kaszokról idehozott oröikkol folytatták támadásaikat anélkül, hogv csak helyi áttörést in ki tudtak \'volna erótízukolni,
Súlyos baleset a felsőerdöben
Tegnap délután szerencsétlenség történt a Nagykanizsához tartozó felsővárosi erdőben. Itt ugyanis már hétfő óta erdőkitermelés folyik közszolgálati kötelezettség keretében. Kint dolgozol! Mantuano József kéményseprő, nagykanizsai Kini-zsi-utca 3-í/n szám alatli lakos is, sógorával együtt. Egy óvatlan pillanatban á sógora kezéből kieseit a fejsze és leszeltc Mantuano jobb kezefejét. A szerencsétlen embert teljesen elboritnlía a vér. Röviddel a balesel után a helyszínre érkeztek !I nagykanizsai mentők, akik a súlyosan sérüli Manlua-not beszél Uto tták a városi köz-kórházba, ahol a sebészeti osztályon azonnal orvosi ápolás nlá vélték A vizsgálni megindul I.
A spanyol fatange ölést tartott Franca tábornok slnBMésévat
A spanyol fnlange politikai bizottsága tegnap este Franco tábornok elnökletével összeüli. Az ülésen az a 7 tag letette az esküt, aki a bizottság első ülésén nem volt jelen, közöltük Grandes tábornok és Sérrano Suner volt külügyminiszter, Ezután Arresc párlminiszter beszámolt a falange kebelén belül a különböző tartományokban végrehajtott tisztogató intézkedések lefolyásáról.
A Kormányzó Ur március 15-én szózatot Intéz a leventékhez
A Levente Hírközpont jelenti, hogy a KorniányzíVUr március líí-é\'n szózatot intéz a leventékhez. .Mindenült az országban délelőtt 10 órakor felsorakoznak a leventék a hősök emlékmüvénél és akkor közvetíti a rádió hangfel veiéiről a kormányzói szózatot.
Ujabb német rendelkezések a munkamozgósltéssal kapcsolatban
lierh\'ii, március 10 Az általános polgári mozgósítással kapOBOlfitban ismét ujabb rendelkezések kerültök nyilvánosságra. A vasutak éS szállodák tulzsiifoltságá-jink ol kor ülésé io rondelkozőseket adtak ki, amolyok Bzorínt a vasutakat kizárólag szolgálati és hivatásboli célból szabad igénybe vonni. Valamely városban ezért nem lohot 5 napnál tovább tartózkodni. A szabóknál a jövóbon nngolézik az uj ruha készítését a javítások. Május 16-ig nom is szabad uj rendelést elfogadni. Fényképészeti cikkokot csak hívatásos fénykónészoknnk lehet olndni.
Egészségügyi jelentés
A Magvar Távirati Iroda jelenti :
1943. február Havában heveny ferlözö betegségek sehol sem léplek fel jánányszerűen. Különösen leltüllő, hogy az influenza-megboleged esek száma jóval alatta maradt annak, amire számiinni lehet olt. Kiütéses tífuszt az év elejétől február 27-ig összesen Oií-el jelenteitek az ország lerületén, míg tavaly 120 voll ugyanebben az időben. A diftérja száma valamivel magasabb, de feltűnően alacsony, a kanynró-mcgbetcgcdóxek száma.
1043. március 10
Elsötétitéshez
papiros
kapható
Budapesti bevasarlésombc-1 megérkezve, a leglitdsesebb és legdivatosabb
nöi kalapmodellekkel
o m. t. hölgyközönség legkényesebb Igényelt is kleléglthettm. Tekintse meg raktáramat vétclkényszer nélkOl 1
Roth Laura (1Va?.r,,,,,r)
DRAUAVOLGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamáolók, hibajelentések, tzakizerü felvilágosítás minden villamos\'kérdésben délelőtt Sí-sói délután 16 óráig. ^ Caengery-ut 51. telefon 294.
Szigorúan kell takarékoskodni az energiával
A magyar gyáripar teljes, eröv.el belekapcsolódott az országos jellegű takarékossági ;,k-cióba, amelyet mindenekelőtt kiterjeszteni kivanaz energiákkal való takarékoskodásra, hiszen ez szoros Összefüggésbon\' ál! a széntakarékoskodással Több bélig tartó, tárgyalások cs tanulmányozás után abban állapodlak meg a Magyar Vidéki Sajtótudósiló budapesti jelentése szerint, hogy az egyes ipari szakmák saját körükön belül úgynevezett szakmai bizottságokat létesítenek, amelyek az általánosan kidolgozott útmutatások alapján az egyes gyárakban bevezetik az energiatakarékosságra -vonatkozó rendszabályokat Számos vállalatnál erre már sor is került, sőt legtöbb gyár már az energiamérnököket is kijelölte, akik az irányítás és ellenőrzés munkáját végzik.
Kifutót felveszek. KspoH, Hötihy Mik-lés-ut Sf 11
Butormnnkán Önállóan dolgozó asztalos- , ••fedet magas fizetéssel faleaa* Csizmadia János\' asitaloimsster KJikanlm. Bába-u. 9. hu
Jamagjalanéatt 4 polgárit végsttt leinyt felveszek. Cím n UlaJáhan. 701
Kifutót vsgy héalaaolsiél sxinnsl felveszünk. Magyar KOitlsztvisetÓk, Eriié-bet-tír 17. 711
Cwarékképes htlylüaynök pénahaaxe-atet karaa Turul Slztoiitó. Megkertss-seket Turul Biztosító Szombathely, E»*é-bel klrllyné 24 kérünk. 759
Brősebb Italai munkákat fal«aaxank.
Hungária kefegyár. Szemere-u. 4. 726
Ügyes karaakadBaasjéslat szonnil alkalmazunk. Clm a kiadóban. 721
Safi»amunkáaok (íérll is lehet) fel vétetnek. Széni tudók előnyben. „Uercuc sstívódc, Batthyány-u S. T2I
Aauttaloaa«|éaaka1f kik (ól lényeinek, magas órabérrel azonnal felvési: Kopiteln bútorüzlet. 732
Kifutói vagy tanoncol felveszek. Vida füszerüilet. 739
Kertseb két 14gl-«*lö eaaládet.
QrUnleld téglagyár, Galambok. 734
Kifutófiú, lehetőleg kerékpárral, azonnal (elvétetik Plschcl könyvkereskcdisUn.
73Ö
ADAS-VÉTEL
Jóksrban lévő Planlnut > keresek. Clm a kiadóban.
avitaira 771
Teljesen u|, valódi lenolajjal lestett fűszer-, rőfős-berendezés sürgősen alada.
H9rv*lh Sándor Hshót, Zrínyi M- 21. 727
Vasutak aonaarsít vagy plaalntt készpénzéit. Budapest, Endrődy Sándor-Utca 46/13. Hausner. UO
Elsőrendű balatoni és folyami halak olcsón Dílam kaphatók ¦ Szívós István hal-tegkedö.
BÚTOROZOTT SZOBA
KtlIönbcjAraUi butoroaoll szoba azonnal kiadói Mária u. 2. az. 731
ZALAI KÖZLÖMY
POLITIKAI NAFILAS*. SladjB \' „KSxgszdasáai ft T. Neavkaalisa-. Felelős kiadó: Zalai Király.
Nyoma tett i s KKli|az4uá|l R. T. Kagykin rae"
•y •* táj ásat Nafykae lisie. (Hy «mil * Art 1*1*1, XaJel Kár*«>J
85
ttiiM :
üte:
liumiluhuanl : Tábori posta:
83.
*v..,67. Nagykanizsa, 1843. márólus II. osülör.tök Ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLŐN
Mattatali mirtea MtttaajTdiloJai
POLITIKAI « A P 1 L ,
Felelős sierkeszlö : Barbarita Lajos
Hlfllltotéel a*a: agy hrtna,ven a pwiuö ao fMlái
Büyo, «ita, : h*M,.„,„ fa 16... «,miMw ao m
Ráérünk még!
/W,) Angol-szászőknak mindegyre azon fő a főjük, hogy hogyan lesz, mint lesz a háború után, A rádiójuk büszkén hlrleli, hogy összeül n konferencia o világ valuta-kérdésoinok háború utáni rondozéso erdőkében. Ugyanokkor Washington Bzórja világgá, a hírt, hogy mogkozdödtek az előkészületek a vílágrészok közötti béke-termelés mogszorvozóséro. Egv másik amerikai hír arról szél, hogy rendezik (*terméezoto?on ók!) a bábom utáni nemzetközi nvomoronv-hitést. A londoni árnyék-kormányok már Össze-Ősszokapnek egymással azon. hogy kínok mi losz a saeropo majd az ő elképzeléseik szerinti uj Európában. Mér ravaszkodnak az ox-diplomaták, már törleszkednek a lovítózlott politikusok, már sanda szemmel méregetik egymást a hatalmukat vesztett egykori fegyvertársak. A háború utáni feladatokról szavalnak, vitatkoznak, a Iréko Jol-épitéséről álmodoznak, szövik a tor-vokot, tormolik a jegyzőkönyvöket, sugározzák a birokot. "»Ezl így. azt meg amúgy csináljuk a háború után* — mondják. Szinte megazé-dül, nki hallja. Hogyan? Ezek már Ott tartanak?. Ezek már ennyire biztosak a dolgukban? Már ráérnek fol légvárakat omolni világot átfogó elgondolásokból? Olyan jól állna a szénájuk; hogy már félkézzol intézik csak a háborút r a másik főt közükkel már építik újra a romokat?
Szép dolog az olőrolátás. A kor-niányrudnál ülök nélkülözhototlon erényo,. hiszon kormányozni annyi, mint olÖro látni.\'Aki azonban nagy-bölcson vigyáz, hogy fojjol no menjen a kilométer messze útjában álló falnak, do közben nom nézi n következő lépésnél lába olé táruló Bza-kadákot, annak az előrelátása vajmi köveset ér.
Igv tesznek most angol-száazék is. Már birkóznak a l>éko feladataival, de még elfelejtették megnyerni a háborút.
Közöttünk meg akadnak, akik hallván őkolméék nagyhangú készülődéseit, mogzökkonik bennük a lélek. Két okbél is. Először azért, mert azt mondják: »lám csak, hiszen ezek olyan biztosak a dolgukban, hogy Ilyenformán a tengelynek nem sok azava lesz a béke eligazítása körül". Másodszor azért, mert az angol-szász délibábok láttán azt hiszik, hogy nom is losz olyan komiaz dolog az az angol-szász liéko, tohát igy vagy ugv, gyerünk csak gyorsan ezzel a háborúval!
Nézzünk csak szombo a gyenge lelkeknek özekkel a megrchbonósoi-vol!
Mindonokelőtt legyünk tisztában azzal, hogv az ellenséges propaganda nagyon jél tudja, miért híreszteli unos-untalan a saját háború utáni rendozkodéBÓrŐl szóló nagyhangú kijelentéseket. Nem azért, mintha odaát mog lonnónok gvőzödve, hogy valóban ók fogják diktálni Európának a háború utáni borondozésót. Uanom óppon azért, hogy a mi lélek- és idog-állománytinkbaii előidézzék owkkol a hirokkot az omli-tetl mogzökkonéat s őzzel gyengítsék harcos kedvünket én Qllön-
Berlinben várják, hogy Charkov rövidesen uiból német kézre kerül
Tuniszban az Időjárás akadályozza a hadműveleteket
A keleti arovonntról Jntentlk nem-t résztől, hogv n szovjet 3 pánoálne hnd-serof megsommisIlléHe beláthatatlan következményekkel JArt nz orosz had-vezalésre. A déli arcvonalon megkezdett német támadás Jnlentőnégbon massza MlUmulJi a többi arcvonal harcait. A Szov|ot nem kópn- pótülnl Biilyes cmbiir- és anyagve^teségelt én kény telt\'n egész MrcvunBlfcr/HkBBaokat klllrltenl vagy nagy mértékben gyen
Íltenl, hogy nz Igy elvtnt erőit a hnrkovtál délre és nyugatra támadt nagy résbe tflmheasn bp]e. Az az Igyekezete, hogy est a rést elzárja, nim •lkerült, mert a német páncéloH ésaya-logoa kötelékek már csaknem három hete gyor/an haladnak olöre anélkül, hogy s Szovjet megállíthatná őket A
nómet csapatok mozdulatai egyébként a Doneo eléress után ószaknyugail Irányban tolódott el, a t*m»dan pedig egyre tnkozortlk. A Charkev környékén, délre, nyugatra é« észnkuyugnira V070tt vnmilvnnojak és mas utvonilak Ismét némot kózen vannak Az Itt Al\'ó szovjut catpatok most mér csak kelet 6« észak Mé vonulhatnak vlss7.a. A \':\'¦/, ívjut nhhen a válságos hetvzelben ru\'yos hibát követett el, mort Charkov védelme érdekében ai éV/akii) Qgatra caatlnkozó arcvonalról nagy eiőket vont ol és az Itt védekező német\' caa-patok la csatlakozhattak a támadók hoz. Y.i. a helyzet azután nemcsak né raet területnyereBéghez, hanem órié-ki\'-i zsákmányhoz fa vezotott.
Sikeres támadások Charkov Irányéban
Berlin, március If
fRud tud.) A kolotl arcvonal hely zet6vel k«n.c«í)ialban mnclogyzlk, hogy az elmúlt két nap alatt a helyzet U nyegeaon nom vétózott A német ősapátok sikeresen folytatták (AmadAflRl-kat Chnrknv Irányában. Katonát körökben va\'ŐF7lntllep \'számiéinak arra, hogy Charkov rövidéin fémét nómet kézre kerül. Az ette"! dólobhrofek-vfl are.vi.nnlBzaknazon az ni vadán kö-veikoztében beállott lorepneliézsé\'gek: akadályozzák & harol levókenyréget.
A középső nrcvonalszakaszon az arcvonal megrövIditéBóre Irányuló mozgás folyamatban van.
Kinevezőn, lemondások
Roma, március 11 Rossl hadtestlábornokot a nagyvezérkar helyettes főnökévé neveitek kl
Madrid, március 11 Olraud tábornok, hir srerlnl etcsapla Nouges lábornokot és rövidesen várható Bergerel fábornok lemondása Is.
Az olvadás Is a németek hadvezetésének kedvez
Lisszabon, március \\\\ (Stofani-iroda) A Bundav Times szorint az oroszországi/hadjárat lefolyása azt bizonyítja/hogv inüvon nagy ai jelenlőségo a/hadíszoroncsé-nek, Ez a hadiszerencse ezúttal a némotokra mosolygott, amikor a szokottnál előbb jött mog az olvadás,
amely teljesen átalakította a csatát a Donoc-modoncébon. Az angol lap elismeri, hogy a ezovjet caapatok kénytolonok ezen a szakaszon fölhagyni támadásaikkal és ennok következtében a németek már nem kénytolonok a Dnyopor-vonalra vinz-sza vonulni,
250 halottja van a Rennei «Meni légltámadásnRk
A Rtefani-iroda párizsi jelentés alapján Ismerteti a Bretagne\' fővárosa, Rennos ollón intézett amerikai légitámadás rőszlotoit. Az nmorikai repülőgépek igen nagy magasságban röpültök ol a főváros felott és sok bombát dobtak a lakónog.vodok-ro. Kovéssol a bombázás után 250 halottat számoltak nsnzo, köztük sok asszonyt ós gvormekot. Do az áldozatok "száma kétségtolenül nagyobb, amit majd csak a romok eltakarítása után lehet mogállanitani. A Brotagnoa szivében fokvo Itonnos
városa távol fekszik a tengerparttól és a vfrancia part mentén ő|>itott néniot\'erődítésektől, területén pedig semmí olyan katonai célpont níncft, ami & bombázást indokolhatná. A város ollón intézett támadás egész Franciaországban mély felháborodást keltett.
Az éaixaklunlazl hsjlyxet
Berlini Vörök Jelentik az éazakiifrl-kal harctérről:
A\' énzaknTrlkal hadszíntéren a legutóbbi napokban aehol sem korült aor
nagyohh harroVra. A *án"reső és vf hnros IdöjárA". do még InkAhb 8 mé-iven |Aró telhSk megakadályoztak minden 1A¦_-1 tevékenvaégot.
11^1 Tnn*7f*bin a metwáMA oBip1*-lok n*hAnv n«p AIm ni fcötoiék«Vet von-n»v ös«nn. amknelr a7/>nh«n n\'n"s n«gv hn»ot ereink, mprl oi^k^\'v a fpgvTT-7"ttlk. A IWI Tun*7l4hnn álló angol prflk 7flm* fovAbbrn |h u hegyi sze-rosnk vtdékén tarió\'Wndlk.
A 8. nnríol hadsereg csupán földerítő tevékenységet fejtett ki. n kísérletek azonban nom terjedtek tul nz olőrotolt német-olasz állások körzőién. Továbbra som számítanak közvetlen támndánra a nérnot-olasz állások oHon, minthogv az amerikai főparancsnokság valószinüleg bo akarja várni nzt nz utánpótlási, a moly a déltunéziai harcokban ol-szenvedott veszteségek pótlására szolgál.
Német gyors harci repülőgépek sikeresen támadták az angol tábori ós légvédelmi tüzérségot. Az egyik tarackülogot a bombák mogsommi-sitotték, ezenkívül 8 angol légvédelmi ágyat elnémítottak. Német suhanóbombázók Algir kikötőjét
bombázták és a kikötő lK>rondozé-eoibon károkat okoztak. Egy négy-ozor tonnáé szállítóhajó bombatalálat következtében kigyulladt.
fítrn, március 11 A Budapest? Tudósító ielontéao szorint Tunéziában az időjárás akadályozza a hadműveleteket.
TűnUtések Indiában
Bsngkok, márclui 11 Ahmedabidban vére< m-i,.^,, k Ta|l t-tak le. 15 tMelÖt mepni\'ek a rendőrök golyói sokat megsebesítettek.
A Japánok a Jangce fofyén átkelve bpkeritették a \'6L kinat hadosttátyt
A hp,Vi csapatok a Joc<utől nyugatra folyó hadmOve\'etekkel a Hupeh tartományban a Januee fölvon tul fontos klnal látni sípon lot s/álltak meg. Más tanán k&-lékek u?yanc*ak elkellek a Jangce folyón lendületen előretöréssel es bekeritelték a tői. kínai hadosztályt.
álló erónket, Minden aszköz jó a bomlasztó hirvorésnok s hogyne lenne jő az ofajta, ami semmibe som korul, csak szavakba s abból 6okkal több van raktáron angol-szá-széknál, mint a győztes békéhez szükséges háborús fenyőkből. , Hogy kinek lesz nagyobb szava u béke oligazitása körül, az nem attól függ, hogy kinek nagyobb a szájbóségo s kinek merészebb o fantáziája. A béke annak érik, aki jobban lmja szusszal, a fogyvorok erőjével, a hősi szellőm vértozotévol. Akik a tragikusan komoly mában a holnap ábránd képeivel harcol unk{
de a fegyvereik os embereik harci értékét ulág u háború iiogyodik évé-
ben sem dobhatják a mérlegbe, csak azok hihotik, hogy agyaglábon járó.»igazBágaikat« rálvónyszorithotik majrl a jövőjükért hóaioson küzdő népekre. Semmi esetre se becsüljük lo annyira az ollensógot, hogy ol-hinnénk nekik, hogy valóban olyan biztosak a gvózolmíiklxm. Érzik ők ia a gjongoéégükot B éppon ezért van szükségük Európa népei számára a béke porhintő ígéreteire, fololcjtlon álmodozásaira.
Hbgv aztán a valósúgbun milyen lonno "az a most tejot-mézet csorgató béko-ígérőt, azt mi már tudjuk. Mi már megértünk egy békét, amit Ők rondoztok bo a világnak. Ifallot-tuuk akkor is mogválto Bzólamokn^
csodatévő varázsigékot. Ki hiszi el, hogy ma irgalmasabb lenne az angol-szász győzelmi mámor? fi ruíórt lonno ma, a világ logolkosoredettebb loezámolása ideién, irgalmasabb, mint akkor volt? Ennek éppen az ollonkozójót lolvotno várni egy angolszász gyózolomtól. Uralmuknak min-don toron a logkimóletlonobb érvéé nyesitését ós körülbástyázását. Min-don ollenkozó szellőin őe ólotorÓ log-kogyotlonobb oluémitását.
Do hát mindorro ráérünk még, ió urak I/ondonban Óa Washingtonban 1 Előbb talán mégis mog kollono próbálni mognyorni a liáborut, mielőtt bo akarják rendezni az uj világot...
Zalai RózlóNV
ií)4á. marcAus 11
Magyar hősök
Önfeláldozó bátorsággal harcolt éa áldozta fel étotót a Kolowert kórnyéki harcokban Hubert Józsof zászlós.
1942 szeptember lü-éji az ollon-seg nagy örökkel vetette magát a köaség "mellett álló honvédorókro. A támadás elhárításában hósios ol-szántaággal vezotte géppuskésainak harcát Hubert zászlós. Az állásokra zúduló rotipnut orős éö aknavető-tűzben súlyos veszteségek érték a honvédokot, do Hubert buzdító szavaira olszántsággal harcoltak tovább. Hubert zászlós géppuskájának tüzével nagv pusztítást vitt végbe a támadó oflonség soraiban. Utóbb, amikor a még hovosobbé váló tüzérségi tü* tniatt a becsapódások megfigyelése már lobetetlenné vált, mit som törődve a veszedeleuimol, kiugrott fodozékébél s az állásokból kiomol -kodvo figyelte meg s irányította tovább géppuskásainak tüzhatását. Önfeláldozó magatartásának köszön-betó, hogy nz ellenség - támadása véresen omlott össze.
Hubert zászlós azonban már nem érhette meg a sikort, mert közbon lövéstől találva hősi halált halt, mint az önfeláldozó bátorság mintaképe.
A «xovJe»thads»reg
„büntető századal\'1
A parancsnok azonnali agyon .. töveié-sí rendvihet el
Rendkívül érdekes szovjet-rendelet került a német hadsereg ke-¦ébe. A siovjthadsereg büntető-jfáiadöinak szervezetével foglalkozik, amelyet Skubow holyeltcs védelmi népbiitos irt alá.
Eszerint minden szovjetkatona, beleértve as altiszteket is, a bün-tetŐirájadhoa kerül, ha a hadsereg fegyelme ellen vét. Itt alkalma nyílik arra, hogy bűnét véráldo-tattal, vagyis a legveszélyesebb arovonalitakaseon jóvá tegye. Ai Instrukció 8-ik §-a sierint magasabb katonai parancsnokoknak joguk vdh minden elotetes kivlts-gálás nélkül büntetőssáeadhoi bc-osttani a hadsereg-katonát, ahol 1—3 hónapig kell szolgalníok. Es a paragrafus tulajdonképpen kor-lattan önk\'ényeskcdésre ad lehetőséget és a szovjet tiszteknek lehetővé teszi, hogy a szányikra alkalmatlan elemeket cgysterüen ártalmatlanná\' tegyék.
Ai emtiértelén igarságtalanság legkirívóbb példája azonban a 13 ik sídkass, amelyben a következő sorokat olvashatjuk: .A büntetŐ-seátad parancsnokának és politikai biitosának joga van minden előzetes eljárás nélkül azofínali agyonlővetést elrendelni".
divat ízlés minőség
olcsó ár
Csáktornya veszi ät mint olosztó a stájer villanyáramot
Zala vármegye kisgydlése
Zala vármegyo törvényhatósági kisgyülóso tegnap dr. Schmidt Jenő vármegvoi lójogyző obiöklésóvol ülést tartott.
Napirend olótt gróf Somasich Antal indítványára olhatározta a kisgyűlés, hogy a törvényhatósági bizottság volt tagjának." dr. Orloy Györgynok olhunyta alkalmából rész vétet lojozi ki özvogyóiiek.
Napirenden elsőnek Csáktornya képviselőtestületének határozatát tárgyalták, amely szerint ogy mar-burgi német vállalattal szerződést kötött az áramszolgáltatás átvállalására. A fítájorországból kapott áramot Csáktornya voezi át, mint elosztó ós ó látja el Bolatinc, Por-lak, Muraszordalioly áraiuszelgáltatását. Ezenkívül Csáktornya tovább ópitlotí a vezotékot 6a bekapcsolja Alsólendvát is. Ez a szerződés Csáktornyának évi őO—60.000 pengő jövedelműt julont. A kisgyűlés a szerződést --jóváhagyta, amelyét további elbírálás végett az iparügyi
koll még bomu-kisgyülés ahhoz,
minisztériumnak tatní.
Hozzájárult a hogy Kovács László lotonyoi „. Bzerész toruyiszontmiklóson fiók-gyógyszertárt állítson fol. Somssich Antal gróf javaslatára oljár a vár-mogvo illetékes bolyon, hogv a termelés érdekében a magasabb korosztályú leventéknél mérsékoljék a foglalkoztatás időjét, hogy- igy ókot ís beállilhassák a mozŐgazdasági tormolés munkájába, fjzóvátotto meg gróf Somssich Antal az államosított körorvosok fizetésének ügyét.
Mindszonthy Józsof prelátus a muraközi földreform kérdésében szólalt fol, észrovételoit Írásban adta át az olnóknok.
Az olnök bejelentette, hogy az adófolszólamlási bizottság kíno\'vozéso Porlakra, Alsóiondvára és Csáktornyára mar megtörtént és a pénsügy-igazgató mindent mogtott, hogy
bizottságok nyitüu.
működését megíőny-
2000 hold zsidó birtok jut Zalában a Vitézi Szék kezére
Ai Orsiágos Vitézi Siék tulajdonába jutott ¦alaegersaegí ssidó földingatlanokból 30 százalékot, mint vitési telkei, a régí világháború kitüntetett katonái köiött ontottak iiét, A többi 70 iiáia-lékot pedig tartalékolták * mostani háború haraaiból viistatérfc kitüntetett vitézeink réssére. Addig is eseket a birtokokat a vármegyei vitézi ssékkapitáuyság bérbe adta ki. Értesülésünk siermt a haszonbérlet-igénylők valósággal meg ruha mosták a síékkapitánysá-got. Noha oiak Í2 hold szántóföldről van sió, mintegy ötsiáian
jelcntkeitek. Mintegy 150 személy jutott 300 - 300 ncgyitögöl ha-ssonbérlethei.
Ujabban ism\'ét négy isidó birtokot vett át Zala megyében ai Orsságoi Vitési Szék. Liek ai ingatlanok Aranyos, Csáford, Csopak és Tüskeisentpéter községek határában vannak. \' A birtokokat mar siélontolták as elmúlt világháború hő»ei között. Tudomásunk szerint Zalában 2000 hold zsidó-birtok jut * Vitéii Szék keiébe, amelyből eddig mindössze még esak 177 holdat vettek át.
Fontos rendelkezések az iparosok adóztatásáról
Tételes alapon csak a képesítéshez kötött snttaik adózhatnak
\', Ilyenek például a bútorasztalos, szíjgyártó, cipész, oipŐíolsóróezkó-szitó, CBÍamadia, esztergályos, férfiszabó, passományos, kádár, kaptafn-kószitó, koosigyartó, bognár, kárpitos, kofekötó, kötélkészitó, műszerész, női szabó, nap- éa osernyókó-szltó, kótószövő, tímár, véaómüvoe, kovács, kőfaragó, könyvkötő, bélyegzőkészítő, stb.
Az adózásnak ezon a loliotóaogén nem változtat az, hogy az iparos munkája ogy részót müJielyen kívül végzi el, például az épülotaastelos, bádogos, cég- és címfestő, kályhás, lakatos, épületlakatos, roülakatos, mázoló-fényoző, szobnofstó, lotőfodő, " \'eges, ács, kőműves, villany-, víz-
Megjelent a pénzügyminiszter 6G.0ÜU—-1948. Vli. az. kőrrende-lote a jövedelem- és vagyonadó, va-lumint az általánoe koroseti adó 1U48. évi. kivotéee" tárgyában, amely fontos rendelkezéseket tartalmaz éa az egységes joggyakorlatot nagyban elő lógja segíteni.
A- megjelent körrondolot, szerint uz államié adótételek alkalmazásával csak olyan íparüzóket lőhet megadóztatni, akik megrendelésre állítanak oló iparcikkeket, do Legföljebb kisobb mennyiségben tartanak raktáron olyan kész árut, amelyről hí-toltérdomlóon bizonyítható, hogy saját műhelyükben és csak & -műhelyükben alkalmazott segéd Yagy tanonc munkájának igénybe tó tolévol
állitolták elő. I \'/énetek-, gáz-, íütőesereló, stb.
Nem alkalmazható ai állandó adótételek szerinti idéatttás Ishstéséas
az .olyan íparüzókre, akik noni ipari cikkeket állítanak olő, hanoin bzo-mölyes szolgálatot vagy munkateljesítményt végeznek, például bor-
bély, fodraßz, oukrász, fényképész, kobne- éa fonálfestó, rogy tiszti tó, köszörűs, kövező, kutcsináló, koz-metikus, mészáros.és hentes, mézes-
VÁROSI MOZGÓ «*"*<»-
9—12-lg ^péntekig As idei évad legnagyobb Bijttre I
Á humor fejedéÍmet a fősuereplőt ennek a ragyogó filmnek
Aktuális vildghiradC Mlöaddsok *#«tf#t# ; ?5, f7\'4m 0 órakor.
kalácsot), molnár, sokszoiositó, i«-szoiővágó, SÜtŐ, fogtechnikus, ki-inényeepré. stb.
Nem alkalmazható állandó «<],,. telelők az olyan iparüzókro,
akik túlnyomórészt nem megrendelésre detgasntk,
hunom raktárra, árusítás céljából állítanak olő ipari cikkokot, nimt például ékszerész, arany-ozüstmüvos DŐröndös, bőrdíszműves, fésűs, fii-\' zókészitó, kalajwe és sapkás, késos, kesztyűs, mü- és nranyhimző, szűcs és szőrmosapkakészitő. órás, stb.
Ha az iparos saját novo alatt ugyanabban a műhelyben ,logfül^ jotib egy sogédot és ogy tanoncot, vagy sogéd nélkül két tanoncot foglalkoztat és több kézmüiparágat foktat, ugy adózik, mintha csak egy ipart űzne. Ha nz iparos olyan hasz-nothajtó foglalkozást is folytat, a moly állandó adótételek alkalmazásával nom adóztatható, például a cipésziparos cíi^koreakódő íb, ug\\ általános koroseti adóját á cipésziparra, mint a koroskodésro nézvo a* általános szabály szerint koll fizetnie.
Tételes alapon csak a kópesitéBhoa kötött szakmák adózhatnak.
Megállapította a rendelet, miként adóznak azok a több ijjarüzők, akik közös név vagy cég alatt ugyanabban a müholyben üznok ipart, föltéve, hogy egy segéd és egy tanonc, vagy wiged nélkül logföljobb két tanoncot foglalkoztatnak.
Akik az ipartostület kötelékébe nom tartoznak, tételesen nom adózhatnak. Az állandó adótótolok alkalmazása szempontjából nz iparigazolvány, vagy az iparongodóly egyenlő elbírálás alá esik.
A körrendelet 8. szakaszának 7, pontja megállapítja, hogy miként adóznak nz olyan iparosok, akik az elvállalt munkát egészben vagy rősz-bon otthon dolgozó iparosoknak adják ki földolgozásra, mint például a oipósz, aki a oipófolsórészt & fol • sőrészkészitŐvol állíttatja elő, vagy nz asztalos, aki famogmunkáló vállalattal dolgoztat, valamint nz olyan szabóiparos, aki a megrendült ruhák egyes részeit, például kabátot, mol-léíiyt, nadrágot más-más iparossal készittot el éa saját iparmüholyóben csak igazításokat, javításokat véges-tét saját segédjével vagy tanoncával. Nyitva maradt például a kómüvos-iparban foglalkoztatott napszámosoknak a minősítése, illót™ a nem szakképzett ipari alkalmazott (napszámos) számításba vétele a tételes adóztatás szóm pontjából. Az órdo-Koltség óbbon a tekintetben előtor-iosztéat fog tenni, mezt azt a gyakorlatot, hogy a nem szakképzett alkalmazott tanoncnak számítson -sérelmezi.
A körrondolet sok tekintet bon egységes gyakorlatot fog teremteni.
A heil Hpurtcacnaiiyek
Vasárnap ktzdődik az NB III. déldunin-tuii csopoitjáOan as első bajnoki forduló. Az NVTE Builapestre utazik a Magyar Foszló c.iipatáiinz. Sok gyóialmi csaiyi nem Jóaolbalunk fr kitünö ke>fcbér gir-Oának, mert a pesti caapalok jatéklnaá-auk mellett a tiszai pálya előnyével verhetetlenek. Az NVTE oisseallitása még teljesen bizonytalan. A védelem valószínű v. Zalán -Kóss, Horváth 1.—Piaciké, Né* tiieta, (Flsclier) Kddbaum — Ssizttrtmá5-ban szerepel, k támMÓBorban tok uj nev la azero.ellitt a réglek me.letb A MfcUfok közül Juháii, Filesn. Vojnoíita helye biztos a cftnpaiUnii.
A ZMNTE ZaiaegeraMgre uiatlk a MÜVE caapalához Itt is érdeket lesz a mérkőzés, bár oz barátságos Jellegit mérkőzés lesz.
Érdekes leu a leventéink bajnoki Ökölvívó-versenye az IparólkÖrben. A Le-
vcitto-ükiözók s legjobb OBSteStiilatban stcTípelflek, k-n-l
Rem4u?l.Sclineller Lajos
ót twartendarj* raulotr, hogy átvált* h pénzügyi (arc* TOzoiését. Ebből «u alkalomból (t m misztérium tisztviselői kara bensőséges háziünnop-éég koitrtóbon köszöntötte a pénz-i\'utvrű in isitort. Csizik Béla állatntit-líúr üdvözlő bőszedében röviden vázolta az elmúlt Öt esztendő fontosa bb pénzügyi eredményeit, majd [i pénzügyminiszter válaszoli és többek között a következőket mondotta; ¦
— fílsó gondolatom ma is azokhoz száll, akik uoin lelietnek kö-rűnkben, mert itthagyva íróasztalukat, fegyverrel a közükben teljesítik kótolosségüket. Vannak munkatársaink és barátaink, akik a legutóbbi kemény harcokban kitűnően megálltak "a helyüket, akikről már hírt kaptunk; vannak azonban, akikről meg nem tudjuk, hogy e pillanatban hol vannak, akik talán eltűntök vogy fogságba estek o bajtársaink részére csak egyot kérünk: adja a jó Iflten, hogy minél kovesobb szenvedésben tegyen részük. A magyar minden helyzeten mindig keresztül tudta magát verokedni és így időszerű, liogy pzek a régi katonai orónyok most is gyózodolmeskodjo-nok és nemsokára hírt halljunk az eltűntekről is. Akik pedig már nincsenek o földön, mórt kötelességük teljesítésé közben elostek a harc mozojén, ók a mi hőseink, akiknok példájából orÓt moritbotünk éa akikre mindig szeretette) éa uiogbbcsü-léssol gondolunk.
— Mostanában sokat szónokolnak és írnak kötelesség teljesítésről, db ezt gyakran csak rószbon érzik át azok, akik mondják, hallják vagy olvassák. A kötolosségtoljositős olsó-aorban azt diktálja nekünk, hogy teljes odaadással teljositaük föladatunkat, szivvol-lélokkol és lelkesedéssel végezzük el munkánkat. 13 tekintetben nincsen hiány a pénzügyminisztériumban. A köteloaség-teljesités másodsorban megköveteli, hogy bármennyire is ridegnok látszik a mi foglalkozásunk, ebbe a moatorségbfl isi bele kell vinnünk a szeretetet, hogy jól és eredményesen intézhessük el az ügyeket.
— A kötelességleljeíiitén harmadik parancsa, hogy mindig csak az ország érdekét nézzük éa e tekintetben nyugodtan megállapít hatom, hogy ez a minisztérium ragyogó példáját szolgáltatja ennek. Ha az elmúlt öt év alatt oredményokot értünk ol -mórt kétségtelenül fol tudunk mutatni eredményeket — ozt asinak is köszönhetjük, hogy megértő szol-lemben dolgoztunk.
Beszéde végén a pénzügyminiszter arra hívta fol munkatársait, hogy tiszteljék és tartsák szontnok a hagyományokat. A liazaszoretet és a kötotossógleljosités omiok a minisztériumnak régi tradiciója. Ha ebben a Hzellomben dolgozunk tovább, — mondotta — ugy múidonnap egy-egy ujabb téglát hordunk ahhoz az ápülothűz, mnolyért, Iiajlandók vágyónk mindenünket, még ólotünkot \'s feláldozni — ós oz a mi\'magyar, luizénkl
Itemónyi-Bohnelter Lajos pénzügyminisztert jubileuma alkalmával számosan keresték fel ssarencsekiiá-nataikkal.
/ALAl KÓZI.ÓNYi
legmsgaaeeb árban veszek.
Vékásy ékszerész FÖ-at 1
LM<?8lMl *lBoe Hmm MMm nele a harolóren kflzdö kanizsai bős honvédéinek
Vasárnap délután lelkigyakorlat a hanvédctwládok részéra ¦ Jéius f ilvt templomban
A nauykeulual Szent Vince Szeretet Egyesület láradbatNtlan elnökasazohya, dr. Hegyi Lajoané polgármeBlcrhelyet-lenné, tegnap délután a városháza dísztermében értekezletre hívta íis*zo a harctéren ktlzdó kanizsai hőB honvedek hozzAtartozóll. családtagjait Ugyanis u Szent Vince Egyesülői nemcsuk az anyagi megsegltésro helyez m\'.yt, de a lelkiekre ts. Ez Indllotia ót arra, hogy vasárnap délután 6 óraker a Jézus Szive templomban külön lelkigyakorlatot rendezzen u honvédoaaládotc számára. Ez nz országban az elsó Ilynemű moz galom. Ennek a megszervezőét be-ezélték iieg tegnap dölutáu. Olt volt az értekézleton dr. Hog>lné olnöknőn klvUl Uuzay József lazarUta atya, dr. Birkás káplán, Blbánó Horváth Mária ONCSA vezető, Btb. Dr Hegyiné közvetlen szavakkal Ismertette a honvéd-caalédok rfazéro való lelkigyakorlat tervezetét, annak szükségességét és fölhívta a nagyszámú résztvevőt, hogy ülnél többen vegyenek azon réazt. P. Uuzay ezután nyújtó hatású boszádbon Ismertette a belső front kö teleBségét a KIUbő fronttal, a mt hós
kanliaal fiainkkal szemben A megpróbáltatás óráiban különösen szükség van n ]ó Intőn aealtő. támogató kezó re. Hzt könyörejrjftk kl tr/Amukra a lelkigyakorlatok titkaiméval. P. Buzay beszedő könnyekig moghatolU a zsúfolt terem közönségét. Majd dr. He-gylué elnökaASzony Indítványára nz értekezletből kifolyólag rAdlógramot kllldtek a harctérre a kedves kanizsai honvéd tostvoreknok a következő 8LÖ végezesse!:
— „X lelkigyakorlatok végzésére mn összejött nagykanizsai\'honvédek hozzátartozói ó* oaaládtagjal a szeretőt mi u-ii 11; melegével köxőntlk hős szere-tetlelkol Léinkben mlndeu magyar katona melleit ott látjuk Krlszlua klraa-gaalő nlakját, hogy Baját testével megvédelmezze és ollalrnazza őket. Ezért Imádkozik e napokban minden nagy-kanlzal badbavonult hozzátartozója.
A nagykanl Bal Szent Vince Szere-tot Egyt-Hü ul."
A kedves Szent Vlncések rádiógram |át a rédló Is le Ionja adni.
Nagj ni a/i pun dolgozik a Szent Via ce Szerelet Egyesülőt.
Másodfokon helyben Emil 100 pengő
Mint ismeretes, a nagykanizsai rendőrkapitányság hüntotobirója, dr. vitéz Jónás "Károly dr. Bogidsün Emil nagykanizsai ügyvódot, a nvj-lasok zalamcgyoi pártvozotÓjét, m\'ort egy neki kikézbositett aktának a vétivóro azt irta: »B. U. É. K.«, U00
hagyták dr. Begidsán pénzbüntetését
pongő pénzliüntotésro itélto. Bogidfiún a liatározat ellen follebbozott. Mint értesülünk, most jött mog a vidéki főkapitány dőntéso, amely helyben hagyta a nagykanizsai rendőrség határozatát.
Nagykanizsa után Pécsett dolgoztak kasszafnrék
Olt is .pesti fiuk" voítak ,ai éjszaka lovagjai"
Mialatt a rendőrség detektívjeít még mindig foglalkostatja a Ba-lár-udvarban elkövetett falbontás ós kassza fúrás mester-munkája, addig most Pécsett — virradóra — a Papnövelde-utca 11—13. $i. alatt tak<5 püspöki jósrágkormány-¦éság irodája ajtajának fclfeszitc-se után, ismeretlen tettesek behatoltak, megfúrták a Wcrlheim-ssekrényt és a kü\\s6 trésorból el-
emeitek 966 pengör, a belső tre> sorban levő 3000 pengőhöz már nem tudtak jutni, ezt nem birták megfúrni. A helyssinre érkezett rendőrség megállapitotta, hogy itt Íj »pes(Í fiuk« dolgoitak.
Nincs kisárva, hogy a pécsi és kaníisfli kasszafurás között össze-fügaés van, hogy egy társaságról van sió. A rendőrség megfelelően intézkedett. \'
Egy kiskanlzsai hentesmester kalandja a hetivásáron
Feljelentette a somogyazentmlklósl földművest, meri a mnxlmélls ArfláJ sokkal drágábban akarta neki eladni a vágómarhát — A földművest a rendőrség őrizetbe vette
Érdekes kalandja volt az egyik kiskdnissai hentesmesternek, Zieg-ler Ferencnek. A szerdai vásáron regnél kiment ő is vágómarha után érdeklődni. As állatvásártéren ai egyik hox előtt állott Kovács , István somog\'ysientmiklősi földműves és felesége, akik egy tehenet kínáltak megvételre. Zieg-ler érdeklődött ei állat ára után, amit Keváes István 1100 pengőre tarlott. Ziogler hentes siemmér-tékkel aionnal meglátta, hogy a követelt ár tuhnagas ai tehén nafyságáhos- ét testalkatához képeit, aicrt alkudott Kováccsal, majd kijelentette előtte, hogy megvesii, de esak a megállapított maximális ár mellett. Ujabb k«-
pacitálás és alkudozás után végre Ziegler odáig vitte, hogy lemértél as állatot, amelynek súlya annyít nyomott, hogy maximális ár mellett 765 pengőbe került volna, ámít a hentesmesler meg is akart fieetnií a földművesnek. Kovács azonban erre nem volt hajlandó és most 1000 pengőt kért a vágóáliatjáért. Ziogler — látvám hogy máskép nem boldogul, rendőrt hívott és elmondotta neki, hogy Kovács a megállapított maximális árnál sokkalta magasabb árat követel tőle, mire a rendőr Kovács földművest ©lő-állitelta a kapitányságra, a tehenet padig beveietette a városi istállóba. Ziegler feljelentése alap-
HoflMrr-Schrantz gépik, riligitt pitroltom
ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell ffázfőr6k átvehetők. folyóiciapágrak
¦Inslsw selfcaespsrtai alslre rewtal|a Mif)
ián as eljáró rensiCr-törssttsit\'ason-nal kihallgatta a somogyiltntmik-lósi gardát, aki persie most már tsendesehh volt és miután babi-sonyitást nyert, hogy a maximális árnál magasabb árat követelt a kiskaniisai hentesinestertől. köc-igasgatási őriretbe vették. Fiatal felesége hossiu ideig sírt- a rendőrség folyosóján, de mind hiába: u törvény - törvény. Előbb kelleti volna meggondolniuk, nem akkor, amikor már a hatóság be* avatkoaott.
\\ A somogyiiantmiklősi földműves ügyében a rendőrség valősii-nütep holnap határos. Ujabb intő példa — okulásul!
iTl rTe "ti"
NAI\'tlílíNW:
Éjjeli i.végysx«rtári tgyelat: Ma a s>z. Mária gy egyszer tár Királyukéul ^tt. szám.
Kiakanizs&D az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes saolgálatot taat.
N.piár i Március 10. Szerda. Hóm. kat. Hamvazó szerda. - PrMeatána Olimpia.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van.Mggel I órától este 6 óráig. (HÓtfŐ, siords, pintek délután és keddau egéas nap MÓknuk.) Telefon: 560.
— (Eayhézl hlr) Az egyházi fóhalóság Skáfár Iván káplánt Szcpstkre helyezte azonnali katáliyal, káplánl minőségben.
— (Az Irodalmi Kör mftrolus lö-l ünnepsége) A nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Mávészell Kör március ló-én, hétfőn itMeiíiii 11 urakor tartja hai^ias Ünnepségéi a Városi Szinházuan. Onncpl.bc-szédcl aiond SzŐnyl László plnri.va tanár, CiR\'kcl a polgári Iskolák vegyeskara Két-ting Pereuc karnagy vezetésével. Szaval Vandra Károly és Varga András gimnáziumi tanuld. Belépődíj nincs.
— (Áthelyezés) A főispán dr. Schmldt István tb.;főszolgabírót Bclalincro.1 Letc-nyére helyezte át a főszolgabírói hivatalba,
— (Körorvosl kinevezéséé éthtlyezé-sek) A belügyminiszter dr. vitéz rlyftral Pál jénosházai orvost a /alaegerstegl I. közegéazftégdgyi kőibe a IX, fizetési osztályba körorvossá nevezte kl. — Ugyancsak a belügy miniszter dr Nagy Lajos körorvost a sa]át: kérelmére azonnali hatállyal Zalaszenlbalázsról Zalalövöre, dr. üyórffy Lénárd körorvost pedig ugyancsak iiaját kérelmére Zaiaazántóró) Uri újfaluba, Vas megyébe helyezte át.
— (Véglegesítés) A földművelésügyi miniszter ifju Bojalk Peronc és Panka Gyula keszthelyi m. kir. gazuasági>a.egLd-fclügyelÓkel jelenlegi állásukban véglegesítette.
- (ösztöndíj .salátáknak) A vallás-és közoktatásügyi miniszter sr Horthy Miklós ösztöndijból 200 pengőt adományozott Szabó Ferenc -sümegi, Kulasl Zoltán zalaegerszegi állami. Fekete László keszthelyi premontrei gimnáziumi, Horváth Sándor cií Pongracz Gyula Csáktornyái állami, Gárdonyi Emese zalaegerszegi róni. kat, tanítóképző intézeti, Titnö Jenó zalaegerszegi állami é* Serfőző , Laszl* nagykaai-xsal kereskedelmi középiskolai tanulóknak.
{gyermekek
ónkéit kérik s hashajtót, ha egyszer Üormolt kaptak. A Darmol ize kitűnő és fájdalom nélkül hat. Ezért szereti s gyermsk
--• (A húsáruk beltsrtslmál) a közeljövőben rendeleti utón javítani lógják, Ezt részben a várható husfelhozalall többlettel, részben pedlgnagyobbmennylségühus-konzeiv-gyállással kívánják etem!. (MVSJ.j
— (A Munkaadók Központjának) felhívására a munkaadó vállalatok önként elhatározták, hogy a bevonult tisztviselőknek, Illetve Itthonmarsdt hozzátartozóiknak a törvényes rendel kexeseketi tulme*
03
ZAUAI KOZLONV
1043, március 11
nöen folyóaltják a kalonal és p\'lgArí Illetmények közötti különbözetet. Üzen önkénles felajánlás hatálya a ntulf év közepéin átélt, eltol kezdve azonban meghosz-azabbllás nem történt. A munkaadók legnagyobb része - méglB\'bclartfa továbbra Tb a bevonul! tisztviselőknek, Illetve hozzátartozóiknak scgilését, hogy ezzel is erősítsék a külső éB belső trónt szilárdját. (MVS)
— (A textilipari ársk randezSie érdekében) a közeimül! napokba" érdekes tárgyalások folytuk Elsősorban a kommerz-áruclkkek kerüllek tárgyalásra, mint amelyeknél az 10.42-hen fe\'nierült termelési többlelköllséRek érvényei!IhctAk. Ilir szerint az igen mérsékelten megál\'spilolt jelenlegi has\'onkulcsot 5C»o kai emelik fel. Felmerüli az a terv is. hogy a jövőben minden szöve\'be beleszövik íz árál, ennek azonban sok ellenzője van. mert textll-termeléstlnk nagy mértékben külföldi nyersanyagra támaszkodik, annak ára pedig gyakran változik. (MVS)
— (Kisipari kivitelünk) tekintetében sok gondot és munkát hárított az illetékes tényezőkre, vajion a háború nyomaazté hatásét miként tudják ellensúlyozni. A Kisipari Kiviteli tnlézet ctéren Igen jé munkát véfrzelt és a hatalmas nehézséget sikeresen hidalta át. Az Intézet működésit 1937-ben kezdte a az els* évben 300,000 pengő értékű exportot teljesíteti. Hat év alalt folyton fokozta a (eljasHmenyt s s mult évben már körei 15 millió pengő volt kisipari kivitelűnk értéke. ElsŐaorban a butorktvltel nfllt meg, mely ei Őiszklvltel 430/9-At. a kosátfonóáru, amely 27c\' -Ai, a fadiitmfláru. amely 00/o-At, a falalpuclpő, a karámlaeikkek és a fésO. amelyek az ö-szklvilol 5 -3o o-ál képezték. (MVS)
50 éves a dlflérla elleni oltás
Berlin, március 11 írdekes könyv jelent meg a napokban Emil volt Behring. a diftéria-siérum zseniális feltalálójának életéről és munkásságáról-A gyermekhalandóság még a mult siáiad közepén is olyan nagyarányú volt, amilyet ma már el sem tudunk képzelni. Egy 10 vagv 12 gyermekes családbál legfeljebb 5 — 6 gyermek nőtt fel, a többi elpusztult kiskorában különböeü járványos betegségekben. A legtöbb áldozatot kétségtelenül a diftéria szedte s ezért Behring valóban megérdemli a „gyermekek megmentője" nevet. 1890-ben találta meg Behring hossiu kisérletsoro-eat eredményeképen a diftéria el-tensierétj de csak 1893-ban került gyakorlati alkalmazásba a járványt megelőiŐ diftéria-oltás- Ma már minden mfivelt állam bevezette a kötelező diftéria-oltást s igy sikerült a diftéria megbetegedések és haláloeások ssámát a legcsekélyebbre lesioritanb
Emil von Behring, at egyszerű katonaorvos ezelőtt 25 évvel halt meg, de nevét halhatatlanná tette a diftéria-szérum A gőzgép feltalálása korsiakalkotó jelentőségű, de a Behring-szérumé talán még ennél is többet jelent as emberiség fennmaradása és egészséges továbbfejlődése szempontjából.
Nagykanizsa megyei varoi polgár mesterétől.
Tárgy: Sicibtovis-lrtis.
Hirdetmény.
Felhívom az önzés blrlokcsokal, hoay a legelőjükön található szerb és egyéb tö.lnt haladéktalanul, de mindeneiéire még vliágzás előtt Irtsák k), mert n mulauték ellen a klhágásl eljáráit kénytelen leitek megindítani. IK
Nagykanizsa, 1917 nÍArclus 3.
*m Polgármester.
A kormány nevében Keresztes-Ffsoher Ferenc belügyminiszter üdvözölte a miniszterelnököt a tegnapi mlnlszferfanáoson
A magvai- kormány tagjai tegnap délután 5 órakor Kéllay .Miklós miniszterelnök elnöklósével minisztertanácsra üllők össze.
A minisztertanács etojén vitéz Koresztos-Fiseher Forono belügyminiszter a maga ős minisztertársai nevében megemlékezett • a Kállay-kormánv egyéves fordulójáról ós nz Iston áldását kérte Kéllay minies-torelnöknek és kormányának a haza érdekében kifejtendő mÜJíödtSsére.
Egyúttal kitért arra ia, hogy Re-inénvi-Scluiollor Lajos pénzügyminiszter o napokban töltötte be |x*nz-ügvminisztorsőííénok ötödik éréi és neki is további sikeres működést kívánt.
A belügyminiszter Éelszólulúsáórt
Kéllay miniszterelnök mondóit kö-szőnotot, hangsúlyozva, hogy a magyarság épitó erőinek eegltaégévol tovább kivan haladni a haza szolgálatában a nomzoti kiitelességfcl-josités utján. Tíofojozésül a miniszterelnök is rokonszenves szavakkal omlékezott meg Romónyi-Schnollor öt éves pénzügyminiszteri működé; sóról és sikert kívánt n jövő munkához.
Kállnv miniszterelnök szavai után n pénzügyminiszter mondott köszönetet oz iránta megnyilvánult bizalomért. A minisztertanács*a továbbiakban folyó kormányzati ügyökkel foglalkozol! és a késő outi. órákban éri végei.
Édesapa helyett apát a sadlárvanak
A legkóselebbi napokban széleskörű mozgalom indul mov a fővárosban o világháború hadiárráinak örökbefogadásáról én növeléséről való gondoskodái erdőkében. A városi ingatlantulajdonosok orszáiros szövetsége arra kéri minden fővárosi és vidéki bérház vagy házcsoport tulajdonosát, vállalja magára a ház vagy házcsoport, tehát a tulajdonos 68 a lakok együttesen ogy-ogv hadiárra ellátását, novolósót ós az ólotbo lépéséig való eltartását.
Ezt a mozgalmat ismertette Kál-lay Miklóané, a miniszterelnök fo-loaőgo tegnap délután a miniszterelnöki palotámul a napilapok főszor-ke^ztői olóit. Hangsúlyozta, hogy a mai harctéren elesett apák árváiról van szó, ókot knll gondjainkba vonni és apa holvett apát koll adni az ogésr, családunk. Az édesapa helyett apát a hadiárvának, - - oz legvon n jolszó. Majd pedig megemlítette,
hogy a Magyar Vasutasok Társadalmi és Gazdasági Szervezete egy hadiárra gondozását máris magára tállalte. haeonlókópiien lőhet beszélni a töhbí egresületről is, amelyek ssintén ilyen áldozat vállalását hstároeták el. j
A miniszterelnök ftileséirónnk szaval-rn vltér, Krtloaváry Borosa Mihály, az OrszAgos Mntrynr Sn|tóknmnra elnöke nz eitéiz mnoynr anjtó nsvphen köszönetet mondott, mnjd kijelentette, hntiy a msffyar ealtóaz Ismertetett gyönyörű gondolat ee terv megvalósításából kéaz-séggsl veszi kl a részét Egyben\'boja-lenfette. hogy a*. Országos \' Magyar Sflltókflmnra, mini háztulajdonos, vállalja a ri»a ofő hadlárva gondo*A«át és nevelését.
Czlmmor Ferano, a Magyar Hírlap-irók OrS7áeoa Nyuudljlntézoténok Ilg>-ve7etŐ elnöko jolentetto he ezután, hogy nz Intézet a grwdftMH alap hamm borházára psö hadlárva gondozását vállalja magára,
Agyonverte az édesapja* a mnravldl földműves
A csendőrség vasraverve szállította be a blr. Ügyészségre
A murambnti Nagytótlak községben ifjú Czug Sándor földműves összevesíett 76 esztendős öreg édesapjával. Aí * összeszólal-kozás hevében, a fiatal Ceug borzalmasan Össze-vissza verte édesapját, annyira, hogy a szerencsétlen aggastyán a sérülések folytán a helysiinen rövidesen meghalt. A fiatal apagyilkos bűncselekménye után elmenekült. A csendőr-
ség egy járőre azonban nem messze lakásától lesbe állt, inert meg volt róla győződve, hogy a ayilkos vissea fog térni lakására. Éjfélkor, amikor mindenki álomba merült, ifjú C\'zog hazafelé tartóit, hogy valamit magával vigyen. A csendőrök ekkor elfogták és vasraverték, majd beszállították az Örsre, ahol kihallgatták.
Átadták a kir. (Igyészségnak.
Munkában a német tengeralattjárók
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy német tongoralattjárók mind az Atlanti-óceánon, mind pedig az Indiai-óceánon a legsúlyosabb időjárási viszonyok mollott olyan ellenséges hajókaravánokat támadtak meg, amelyeket az ellenség erősen biztosított" rombolókkal, korszorü korvettokkel és repülőgópokkol. De ugyanakkor sikorosen támadtak egye dűl haladó hajókat is. Az utóbbiak között volt ogy, az Atlanti-óceán középső részén\' megtámadott 8300 tonnás hajó. é? haió olsüllvesztése 4 millió kg. hus oe 7 millió (kg. vaj elvesztését jelontí. A hajó célja Anglia volt, amelynek közeliAtását
súlyosan érinti a veszteség. A német tengeralattjárók az Indiai-óceánon, 7600 tengeri mérföldnyi távolságra támaszpontjaikról, a délafrikai Dúrban kikötőiéül mintegy 110 tengeri mérföldnyire, orőfon megrakott ol-lenséges hajókaravánra bukkantak, amely csak nemrég indult ol kikötőjéből. A német tengeralattjárók szívósan üldözték az oroson biztosított kötolókot, amelynek megrakott hajói nohézkesen mozogtak a tengeren. A tengeralattjárók, kömény nappali és éjszakai támadásokban az egész hajókaraván kétharmad részét mogeemm isiiét tők.
DRÁVflVnl fiYI VILLAMOS ÁRAM-UWHWHVUUni SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák tlzetése, reklamáolók, hibamentesek, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-tói délután 16 óráig. Caongery-ut 51, telefon 294.
Amerika három oyang* oldalét...
Amsterdam, márohia l] (Német Távirati Iroda) Az angol hírszolgálati iroda washingtoni ju-lentése szerint ás Kgyeaült Államok külön bizottsága, amoly jotonlog r nomzelj\'édolem kérdésével foglalkozik, tegnapi ülésén felszólította nz amorikai közvéleményt, készüljön Tel a háború leggonoszabb évére. A bizottság megállapította, hogy lu Kgyosüll Államok báboius eréfeajl-téseiben mutatkozó hiányok három fő gyengeségre vezethetők risszn:
1. Nom kielégítő az általános tervezés és irányítás*, oz egyes kormányhivatalokon bélül, aminők kö-votkózménye o program megvalé-sitásának elhúzódása.
l2. A hálx)rus program különböző szakaszaiimk hjtegvalósítása során bizonyos versengés észlelhető a fo-lelŐsség tekintetében.
S. A kormány nom hajlandó a közvélemény olőtt nem kollonios politikát folytatni.
Kihúzták r TAnvereményt
Az oastálysorsjáték mai húzásán húzták ki a 400.000 poncon fénye-reményt, amelyet a 86.884. száinu sorsjegy nyorfe, úgyszintén az 1000 pengős nyereményt ia.
4000 pengét nvort a 22.AÜ8 78.781.
2000 |»ngőt nyert a 71.204. fFolelÓsség nélkül.)
APRÓHIRDETÉSEI
AlUs
Butoimunkán önállóan dolgozó aiztilca-aegédet migas ffzetiascl felaau Ctlz-rnadla János asztalosmester KtikaBlit*. Bába-u. B. StT
jámeojelemáeft 4 polgárit vágittt leányt felveszek. Cím a Idafsban. 701
Két Ügyee bdalmunfaaenöfl lérlliubé-ságba jé fizetéssel felvaasi Szemek izabé-meater, Zrínyi M.-u fi. 741
ADÁS-VÉTEL
Stingi pltmlHu eladó Klnlzslu. SB. •zim alatt. 740
HAZ ÉS INGATLAN
Szftlgyörgyvári első hegyháton a .Nyugalom fémeknél" 20 sor ejleáMVMSJf eladó. Érdeklődni Királyi Pát-u. 0., Niiry-kanlzia.
NigjrlunUu megyei viroi polgáirnnleríiai.
387j\'kí. 1013.
Tárgy: Du(th.|íym. í8 vttö-burgonya klosili...
Hirdetmény.
Mindazok, akik dughagymát Igényellek, holnap, pénteken délelőtt jelentkezieaek az átvétel végett a gyflmölcscsomigo\'éban, akik vetöturgoayát Igényeltek, legkésőbb szombatig vegyék át, mert as At nem vett ttteleket eladom másnak.
Nagykanizsa, 1943. március II. m Polgármester.
ZALAI KÓZLtaY
politikai napilap. Eladja : „KBiguáMágl h. T. Nagykaaliis-. Felelőé kiadó: Zalai KArely. Nyomatott ¦ a HKli|izáuá|l R. T. Hagykan ih"
ayaatáálákaji ataiykaaliiis. tNjwauUiri telel < EaieJ Ut*kt4
Ota:
Benillokosat : Tábori polla:
99a éYtN 68. »2 N«gyk«nl»sa, 1848. március 12. pántok
Ára 12 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
Ma*tkt**U»éii ea kiadóhivatalt Foot 6. at&m. Uegjelenlk mindé* hétköznap deiutln
politikai mai
Felelte szerkesztő : Barbarita Lajos
UMdüutéai Awi: egy hónapsa 3 mho0 Sto titkai
n<4iY\'<ilovri> 0 p«ogő ao flfór Rltyea szám: hétkö>nfit> 1« IW., wombaton SS M.
Szerkesztői BzeiaCt
Előfizető.
On sokallja, amit a Zalai Közlöny dr. Lichtonstoin szélhámosságának -ügyével foglalkozott. Más mindönki-azí sokallja, amit dr. Lichtonstoin évokon át elkövetett. On is jobban tonné, ha azokat sajnálná, akutot vó-donco sorozatosan megkárosított, csak azőrt, hogy kártya ós nő szon-Todélvőnok s a felolőtlon urizálásuak a mások zsobjo árán hódolhasson. Azt irja On, hogy ugy látszik a Zalai Közlönynek nincs más tornája, mint egy emberen lovagolni. Meg hogv oz már untat mindenkit, mert nom hiszi, hogy a Liohlon-stoín-ügy ogy előfizetőt is érdokolno. Ugv látszik azonban, hogy mégsem egészen olyan unalmas Önnok a dolog, morf akkor alighanem unottan átlapozott volna folotto n nom votto volna még arra is a fáradságot, hogy óbbon nz ügyben lovolozéaho bocsátkozzék a szerkesztőséggel. »Amí sok, az sok« — leckéztet, ön bonnünkot. Igaza van! Sok volt a százezres összeg, amit a doktor ur mindonfélo bűnös uton-mődon ös^-szecsalt. Sok volt a károsultak-száma ós sok volt a gond:\' baj. izgalom,, nyomorúság, amit a doktor ur maga kör ül okozott. Sok volt a felháborodás, hogy ofajta »urak« óvókon ál azahadon* űzhessék praktikáikat s kózbon tisztes társasagokban\' foglalhattak helyet ogyonrangúként. Igaza van Onnok! - ami sok, az aok.-Erro nz álláspontra helyezkedett a törvény is, amikor méltó holyéro juttatta dr. liichtonstoínt. Kórdozom azonban: — irt-o ön azomrohányó lovolot a bíróságnak is, amely Nagykanizsától Budapestig minden fórumon foglalkozott az üggyel? Mog-irta-o a Kúriának, hogy \'miért "lovagolnak ogy cmboren«, amikor On-nzt már unja? Nem, tisztelt Kló- / fizotó! A Zalai Közlöny nem lova-gol senkin, önök lovngölnak azon a\' téves vesszőparipán, hogy az ujaiig tönkretesz omborokot, mórt megírja a gazomliorsógoikórt a törvény szavával történt megbélyegzésüket. Az újság ilyenkor a kötelességét, toljn-aiti. A társadalom ordasait igohis át koll adni a társadalom megvetésének, bttnelket és büntetésüket át kell adni a nyilvánosságnak. Mit gondol, tisztolt\'Előfizető, miért nyilvánosak világszerte a bünlotő bíróságok tárgyalásai? Azért talán, hogy hisztérikus\' izgalmakat vadászó hallgatók kikéjologhossék magukat ogy-ogy gyilkos vagy tolvaj ügyének tárgyalásán? Korántsem! A tárgyalások azért nyilvánosak, hogy az or-kölcsi mogbéryogzés és olrottontó példa, mint voszott fojszőnok a nyele, tegyen a társadalomnevelés torén olórt\' haszon a bűnök szennyéből. A középkorban a pollongér no-lyottositotlo a "sajtó nyilvánosságát, nyilván azért, mert már akkor is szükségesnek tartották a bűnhődés nyilvánosságát. Önök ilyenkor arra hivatkozunk, hogv »do a csatád... az ártatlan család... az újság nzt hurcolja inog tulajdonképpen*. Hát igen, a család bizony ártatlanul volo szenved a bűnözővel. I)o kérdezem: vájjon az újság kótolosségo a család Wöülütéro, a család jó hírnevén, a család érzőkonyaégéro vi-
II hit, bizalom, becsület és kötelességteljesítés magyar bel- és külpolitikájáról
beszélt Kállay Miklós miniszterelnöksége első évfordulóján
A Magyar^ Elet Pártja tegnap oato Qnnepotto Kállay miniszforol-nők egyéves és Roményi-Sehnollor pénzügyminiszter öiévoá évfordulóját. A miniszterelnököt Bárczay Fo-rénc, majd az Erdélyi Párt nevében Nviró Józsof köszöntőibe. A mi-niflzteroiriök válaszában & kövotko-zókot mondotta:
— Ez az ogy osztendó problémákban ós nagyon nehéz olhatározasok-ban olyan súlyos osztondó volt, amilyent no sokat adjon Iston nemzetünknek. Büszkeségünk, a had se regünk súlyos harcokon osott át s még hüszkébbok vagyunk, hogy ma is künn van és ma is harcol. Sok a veszteségünk, do hitünk éa bizalmunk som ott künn, som itthon nom voszbot ol. Sok adottság kell az országvezotéshoz. A történelem mutatja majd-meg, hogv rondolkez-toin-o özekkel n képosségokkol. Egy azonban bizonyos: -— nom voszi-tottem ol hitemet az ország jövőjében, népünk boldogulásában. Ezt a liitet szeretném Bzétsugározni az országban. Félre állítunk mindenkit,
alti (elcsügged, íélno a dofotistákat, a ceruzával számoló matematikusokat s helyükbe azokat koll állítani, akiit tudják, hogy szív, létek ós agy magasabbrondüsógo irányítja sor-sunkat. Nom hiszem, hogy sok ország Ion ne kívülünk, ahol\'ilyen nehézségek közopotte som hanyatlottunk-lefelé, hanem a fejlődés emelkedő utján janink továbbra in. Kho-zó embór nincs ebben az országban ma som, pedig igen nagy mórtékben megnő vek od tok szükségleteink. Sok vonatkozásban jobban állunk, mint az elmúlt években.
— Munkafegyolom, a nép lelki fegyolmozottségo (minden más állítással Bzombo szállok1) nem áll hátrább nálunk, mint más országokban s mint ahogyan a rosszindulatú ol-
lenséges propaganda olhitotni szo-rotnó. Ez pedig nom kényszerből, hanem a magyar nép tőikéből, jollo-niéból s kötolrí»fiégludatAhól fakadó
tény.
— Holpolitikai vonatkozásban
egyetlen ország vagyunk (ne kutassuk most, hogy helyesen-e vagy
holytolonül), ahol mindén párt sza-badon fojt heti ki működései, Kövén bolyon van Európában olyan Ik>1bó nvugaloni, mint a mi országunkban. Csirája sem mutatkozik ma azoknak az olfordülésoknok, amolyok, 1018-ban jolontkoztek. Ezoknok már a lehetőségét is kiküszöbölte magából oz m nemzőt. Ez a politizáló nép a súlyos és komoly pillanatokban egy emberként áll ott. ahol az ország órdokoi megkövetelik. Nom mollot-tom, hanem, az ország mollolt.
— Külpolitikánkban rendíthetetlenül kövotjük az oddig ttovált vonalat ós kitartunk nmellott, ahovn a magyar sors ős magyar Inxisülot áltítölt bennünket. Rendületlonfll át-
érezzük éa toljositjük Európa iránti kötelességünket. Nom tudjuk, mit hozhat a holnap, súlyos napokat érhetünk még meg, do lelki válságnak nom szabad gyökeret vorníe sorainkban.
A jubiláló pénzügy minisztert Serényi Pál kö9/.öntötto, amire a miniszter válaszolt.
á honvédelmi miniszter nyilatkozata a továbbharcoló magyar-országról, veszteségeinkről és a hazug ellenséges hírverésről
Vitéz nagybaconi Nagy Vilmos honvédőimj miniszter nyilatkozott a Giornalo d\' Itália külön tudóaitéjá-nak. A beszólgotéa alkalmából nz olasz lap nlsó oldalon közli a magyar .honvédohni miniszter fénykéj>ét éa ugyancsak nz olső oldalon" nyilatkozatát ís.
— A niagvar nemzet - ¦ mondotta nyilatkozatában a miniszter — 1010-bon leírhatatlan szenvedéseken ment át n í hónapos boUwvÍBta tor-ror alatt ós határozottan és orélyo-son állást foglalt mindon ollón, ami közvetvo vagy közvotlonül a bolso-vizmust jelent hot í. Ebben a tokin-tellwn Olaszországgal ogyütt néhány .éven át az európaf nemzetek sorában az ólon haladtunk. Mi magyarok ellenszenvvel ós aggodalommal követtük azoknak a szomszédos államoknak tevékenységét; amelyok a rrópazövotaégi időszakban a Szovjet-
unióval barátaágót kerestek és valóságos katonai Bzövotséggel felérő mogogyozésekot kötöttek a Szovjettol, holott az fölforgató törekvéseivel az egÓez európai rendel vOSZÓlyoz-toti. 1
Msgysrerszáo hadbt léptté
azonban sem ezzol a szollemi ós politikai boáltitottsággnl, sem ixxlig Níngyarország torüloti kövotolósoivol nem állt összofüggéslion, minthogy Magyarországnak a bolsevista Oroszországgal szembon nom voltak noha torüloti kövotoléaei. t\\ ini fegyvoros beavatkozásunkat a Msovísták Kassa, továbbá a magvar vasutak éa hidak ellen intézőit nópjogolIonos légitámadásai idézték elő. Az azóta beKÖrotkezott tényeket, azt hiszem, már jól ismeri az olasz kősvőlo-mény.
A honvédohni miniszter ezután
rövidoson iBmortotto azoknak a hadműveleteknek a lefolyását, amelyekben a keloti arcvonalon a magyar noregloslok resztvettek, majd megállapította, hogy
a msoyar egysegek továbbra la résztvaaznek a keleti aro-vonalon folyó harcokban.
A honvéd-so regfos tok vesztoaégoirő) szólva Nagy Vilmos honvédői mi miniszter ezeket mondotta:
A magyar hadaereg veaxtaafgel
— A Tosztosógoinkról szóló adatokat egészen a múlt év doeombor végéig megállapítottuk. A tóli csatában elszenvedőit veszteségeink megállapítása most van folyamatban és nem akarok hozzávotőlogos számadatokkal előbevágni a végleges adatok közlésénok, Mogállapíthatom
gyázm? Nem a doktor urnák és sorstársainak kollono vigyázniuk nrra, hogy a családi nevet szégyen no órjo? Az újságnak koll több tekintettől lonnio a családra, mint amennyire-a doktor urak gondolnak n családjaikra? Szó sincs róla! Törvény csak ogy van s aki azt ¦megszegi, nom monokulhot a monyasz-szony-hnga, katonatiszt-bátyja, örog édesanyja vagy ogy történelmi név oltalma alatt a büntetéstől. Mindezekre annak kötelosségo gondolni, aki a bünökot olkővoh. T)o nem akkor, amikor már megvan a baj s amikor már az újságnál kell kilincselni, hanem múlott luóíí olkó-voti a csatád ját is megszégyenítő
bűncselekményt. Az igazságügyi tárgyalás termo ós a szorkosztósé-g nom nz erkölcsi irgalmas szamaritánus szoro)>ót tölti bo a közéletben, bánom az érdem szerint osztó igazságét ós társadalom-növelését.
Hogy a doktor ur szélhámosságainak kipattanása óta no lett volna más tornája a Zalai Közlönynek, ozt a tisztelt leveliié som gondolhatta komolyan. Éppen csak annyiszor foglalkoztunk volo, ahányezór az ügy n hatósági fórumokon végigjárva egy-egy uj állomáshoz érko-KÖtt. lís lám, n Zalai Közlöny mégis mindon naji toló volt, cgyotLen sornak a holyo som maradt üroson soha. Talán csak olkorülto a tisztelt
lovóliró figyolmót a Zalai Közlöny olvasása közben, hogy hálx)ru van, háborús az élőt itthon is, arra iskolázza az ujaág naponta a közvólo-tilényt, annak változásait, kényszerét, ozorfólo gondját, CHoinőnyét és sajnos — bűneit is közük naponta o hasábok ós még sok-sok mindent a Lichtonstoin-ügyön kivitt. No higyjo senki, hogy az újságíró kéjjel vájkál nz ólo\'t szomotébon. Az itjsúgiró lenne a legboldogabb, ha mindig i\'íi;i!, az euil>orok jóságáról,, nomoHségórőt. UH\'sülotosm\'góről, a leikok tisztaságáról, ólotolvok omol-kodottaégőról irhatiui. Ebbon azonban óppon a doktorurak akadályozzák mog az újságírót. (b"l)
zalai kó2lóny
ítMH. március 12
— mondotta a honvédelmi miniszter —, hogy hadseregünk ar. elmúlt hónapok torán nagyon suiyoa voBztosógoket ezonvedott. és ozok, mini ahogy már az olőző niásfól évi harcok során olszonvodott yoazteségek is -együttesen bizonyítják, hogy
Magyarország súlyos áldozatokat hozott a sajit ái a ka-rssitány olvllizsoló vódelmé-
L\'btn.
Az olasz tudósítónak arra az ész-rovétoléro, hogy az ollonségos propaganda szerint Magyarország kifáradt a harcban, a honvédelmi miniszter így Tálsazolt:
Ettensfyes propaganda Magyarország „htfáradásáról"
— A valótlan hírek terjedését mi nom tudjuk megakadályozni, minthogy a külföldi propaganda azt állit, amit akar. A valóság más és a hamis hirokkel szemben egyetlen ogy leltet:
Imrooini és haroolnl I És qz sz. smlt teszünk.
Ugyanezt a válását adta Finnország isj amely hoz egyébként vérségi kötelékek lüzuek. Kis nemzet vagyunk, de életünket és függetlenségünket nom adjuk, molyok éppoly kedvesek a szántunkra, mint a nagyhatalmaknak, iüzer év óta mindig vedolmoztük életünket, szabadságunkat és békés munkánkat s a támadások következtében vívtunk kömény harcokat.
„Még jobban meg fogjuk
— Az elmúlt óvok során -r- folytatta nyilatkozatát a honvédolmí miniszter — Horényon dolgoztunk a hadseregünk k,,. szteso erdokóbon és niindon orot?rráaunkat, ogész iparunkat onnok a óéinak ai szolgálatába állítottuk, Hatékony eszközt létesítettünk országunk megvédésére ós arra, hogy ismét kivobossük részünket annak az európai civilizációnak a védőiméből, amelynek részesei vagyu;:k. JJo\' a magyar nép életében már sokkal keményebb idők ia voltak, amikor a tatárok ollón kellett küzdenünk és loltartóz-latnunk inváziójukat. Azokbun a nehéz időkben csak a pápa volt mellettünk, de az ó segítsége csak szellemi jeilegü volt. Nagy egyedüllétünkben azonban ez a támogatás is hasznos volt, Ma azonban nem vagyunk egyedül, nagy szövetséges népek oldaiun küzdümc ée ingadozás
— Biztosíthatom, tehát barátainkat és ollonségoínkot egyaránt, hogy a jolonlogi magyar nemzedék tudja, hogy imvol tartozik hazájának, o civilizált világnak ós Európának. Nom is lehet tohát szó arról, hogy belefáradtunk obbe a harcba mindaddig, amíg életünket éa\'szabadságunkat bármilyon oldalról ia reezé-lyeztetik. Az a magyar,
\'aki eletéért, oialAdjáért ás fiai Jövőjéért küzd, nem oaüy-gednet és nem fáradhat kl. Védekezni fogunk tehát, keményen fogunk küzdoní és teljesítjük kötelességünket hivon dicsőséges magyar hagyományainkhoz.
erősíteni hadseregünket"
nélkül tovább haladunk. Ebből a colból még jobban inog fogjuk eró-sitoni hadseregünkot. Olaszország és Magyarország kapoaolstairel a kövotkozókot mondotta a miniszter:
— Nincs egyetlen ogy történelmi időszak som, amikor Olaszország ós Magyarország közölt no lottók volna barmi kajHisolatok. A kőt noiuzotot miudon időben ugyanazok m orköl-osi ós politikai etismónyek hevilót-ték. Olaszország mindig megértette Magyarország liarcaít és törtei .ólmunk legkeményebb idóozakaiban mindig velünk együtt harcolt. Ert-holó tehát, hogy a barátság ós szeretetteljes megértés érzete erősen él ennek a két népnek a lelkében, amelyek között annyi közösség van a katonai erónyok szem pontjából is.
Furcsa lány
- Komjáthy Aladár elbeszélései -
Komjáthy Aladár a modern magyar ina egyik komoly erteké, akinek most megjelent faj\'-- y elsó prózai kutoio ebak ^•aaas^/ nyolvuuoit guzt<agsagu-val, kuojozierojevei h ínuiüon liau-guiuiei puuiecaa erzoKonoio lugysá-guvui (uíh u imauera. üjgyeuneut uz eiüeszolubek lomai, az uioadus uiuvosz\'i reauzmusa u bonyolult lelkű huáuiuoR virtuóz leiokrajzu a Mgrit-kúoi) piozairoi erényeket mutatjuk. Az omben tétek kiuunus, vad, !8-i moi\'OLiou tújuiia vezetik az oivasot \\^ozok az Oioüuzeuibok. Egyikben, má-¦i,.i-i.i iUaugnatn liopUbi novelláinak fülledt izgaimát éleztük, llótoi nem mindennapi emborok, sorsukban hiába ke manónk művészi, vagy emberi tanulságot; a szenveilély mog-szállotijai ozok a különös lények, akik a szenvedély emberfölötti tör-\'/vényei szerint élnek és cselokszenek. A lélok szinte átvilágít gyönge testükön s fehéren izzó tüzében eggyé olvadnak a jó ós a rossz, adelietsé-ges és a lehetőt Ion földi fogalmai. Különös, új és megrunditő szinokkol festi uz élet buceuzásának perceit;
Uj modellek után a legiiUieiebb
a legolcsóbban vátlol
Roth Laura \'¦"itTaP
szinte szenvedélyes kíváncsisággal lesi ezt a pillanatot, amely forró zűrzavarával, homályosan és sejtelmesen ugyan, de talán a legtöbbet mondja az életről és a halálról\'. Elbeszélései ritkán oldódnak fo] valamilyen megbókitó, vagy kiengesztelő megoldásban; egyre forróbbá, egyre nyugtalanabbá válnak s mikor elérik a drámai csúcspontot, rendszerint végük is szakad, Mintegy jólesve, hogy az élőiben nincsen korok, boíojozott és ogósz, CBok tor-jongŐ köd van s o szürke óa alaktalan ködbon néhány föllobbanó fényes és tüzes pillanat, melyben a lélok megvillant valamit túlvilági örökségéből. Ezeknek a különös pillanatoknak, a lélok o ritka kalandjainak ihlolott és sugalló erojü ábrázolója Komjáthy Aladár, az elbeszélő.
HÁMOS OYOROY
A Zrínyi Irodalmi Kör hazafias matinéja március Idusán
Köleiey — Isten áldd meg a magyarját, Vörösmarty — Háládnak rendületlenje követte, hogy március Idusán Petőfi harsogja nemietünk fülébe, — Talpra magyar, Id a haia!
A történelem megismétli önmagát. Trianon után milliók imádkoztak naponta, — Hísick egy Istenben, hiszek egy Hazában. Eit követte Kormányfő* Urunk honvédségünkből intézett paranosa, — Előre a Kárpátok vonaláig. Ma ismét talpon áll a magyar kunt a harotéren és idehaia-
Eier évo él nemzetünk lelkében a szabadság-vágy. Ennél siebb életforma nem lehet egy nemzet siámára, ha at annyi áldoietot
követel, mint amennyit mi magyarok áldoztunk. Szabadiágra csak annak a nemiéinek van szüksége, akt ezzel a szabadsággal hivatást teljesít és missziót tölt be.
A Zrinyí Irodalmi és Művészeti Kör hétfőn, március 15-én délelőtt 11 órakor a Városi Síinhái-ban rendeli meg hagyományos hazafiéi matinéját, melyen Siőuyi Lánló gímnáiiumi tanár mondja ai ünnepi bestédet- A polgári hites leányiskolák 260 tagu vegves-kara énekizámokkal sierepel. Kct-ting Ferenc polg- nu isk. igazgató, királydijas karnagy veielésével.
Varga András VII. cs Vandra Károly II. gitnn. tanuló siavalattal sicrepei-
Elégelt a beszolgáltatott szalma-készlet BelaUaoon
Két hét alatt három erdötflz a sömegl Járásban
Szapáca Lajos vendéglői portáján t(U titölt kl- A tUz u beszolgáltatott és elaiállllásra váró mintegy 100 mázsa azaluiábun kezdődött es hamarosan At U-rjedt a közvetlenül moltette Allö pattéra os a meazarazók tetejére la. A rí osLtdara azonnal a helyszínre szaladt az egész község lakossága 4* Így a eiomszOdoi községek tűzoltóinak elkerült a tuaet bauiarosan lokalizálni.
í Q.tás közben súlyos szerencsétlenség is toriéin, amennyiben Uslazsloa Marion i7 úv-:h tegeny a szoraszédoa háztetőt védelmezte, a nagy melegségtől megszédült és lezuhant. Karja töiött és súlyos belső aérUlóseket szenvedett. A muraszombati kérhézba eiállitotiák. A tüVokának kiderítésére megindult a nyomozás, ugy hlazlk, gyújtogatás történt.
Leégett 15 hold zalai eidó
Két héten belül már a harmadik erdőtűz fiiiduit eiö u aümegl járásban.
hzulial gróf Üaierllázy I untait doVtíCSO rl nsKybirlokosnak a káptalani batár ban eiieruló erdóiotze gyulladt kl az ott doigeaé munkások gűndátianságu
folytáu. A tUz hamarosan elharapódzón es csak 15 katasztrális hold eidö ioi\'gosu ulán sikerült a favágóknak ,el-földeieesol megakadályozni a lilz továbbterjedését. A kar euri a kotozer pengő.
Tűz egy somogyi medálomban
A nagykoipidl uradalomban eddig Ismeretlen okuól kigyulladt egy ezóna-Kii/ui. A nagy azélbuu pillanatok alatt hatalmas issggal égett az egész kazal ée niimitíii erőfeszítés ellenőre, lü/.ui fogóit a bosszú cseledlakás teteje ia,
amoly teljeneu leégett. A cselédek terménye, tmiöllhuHa éa zairja ls elpusztult,
A kár Jelentós és teklntvo a beszerzési nehézségeket, szinte pótolhatatlan.
Ahogy s humorista látja :
MAGPÖKTAN
A grntológla és azaz ujabb osulba-taiittn jellemvonás u.ah nt a százegyedik. A magpöktan.
As imnert ftxlaházl hetilapban olea-aom, begy ez » tuguJaOb amerikai divat. A hölgy meggyei kínaija a társasagában levő ural 4« megfigyeli, begy az mit esluál a maggal. Meitliogy eb bői meeazemenó kOveUezteiéeeket le bet levonni a. tisztelt Illető ledernere es férji anyagnak Taló alkalmasságára nézve. Ha ugyanié az ipse a magot •zép rendesen a taoyer széldre pöki, az iiiiiui.iii fantázia nélkül való egyé niség. Derúii nyaropoigár. -Sose eeiná.1 karriert, de Jó ferj Aki a szájából a markéba eju e ugykocoanU a taoyér széléhez, az. egészen a^Urke éa jeleo-lékteien. Aki még ezt aeui meil, hanem lenyeli, az gyáva fráter\' Akt ellenben se le nem nyeli, ae markába nun rr]U, sem a tányér • ezélete nem ejti, bauen kipökf éa pedig lehetőleg a azomazedjs láuyerjára, az Igen. Az hullákon átgázoló, marcona egyénUég ée szedUietos karricit fog oaluálul.
A nagyjolentöaégü elkk olvasása éta
Március
9-12- ig
városi mozqo K.dmi-
¦ _ pintekig
Az idei évad legnagyobb sikere 1 BÉCSI VÉR
Á humor fejedelmei a főszereplői ennek a ragyogó filmnek
Aktudlia vildghiradó XJŐáddsak kexdete ; j>5, ?7 és 0. órakor.
kóisC\'g és remények közt hánykolódoai. Mint vatumt kis osolaukon m Dutian. Mert hiába keresem *t fülsorolt méd-ezerek közt az enyémet, nem találom. ?\'1 ugyanis be le nem uyuiem, se nem ejtem, ae nem rejtőm. Éi: a maggal uzl aj.oiitum csinálni, hogy a ket ujinm köze v.a/em, 6a unuót kilövöm. Aztán lesem, vajon hol alf meg s kit hogyan mist meg.
házasán kerestem a műszaki leírásban, hogy az elfólo ulakoku-k milyen hz 6 Jellemük, de iilAbn. íii most Itt állok negyvenedik éielévem iegküszö-béu és nom tudom, milyen ember vagyok.
Dehogy milyen leszek, azt már tudom. • m ¦ Karriert akarok csinálni és átképzőin mngeni. Az i-ddigl oéltalsn pöooentés hely«tt ma már\' uéltudatosan pököm. NeptiBia vlfogyaaztok egy Uvog tneggy-belotiet és a maggal c.iiua pökök. Cöl: a bzouibzéd tányérja. Még nem mindig sikerül; többsztír VAgódlk a szeme\'közé, mint a tányérra, de\'nem baj. Gyakorlat teszi a mestert Egyezer Telt Vilmos la kezdő volt, pedig 0 ís vitte valamire...
KISS JÓZSÜf
irmát, ízístií
. legmagasabb átsua veszek.
vókásy .ékszerész
54
?48847
1U4Ü. maróiug 12
Magyar hősök
A k* tel eil\'l lelj eelléa szép példáját arfta a atovjef\'elleu Tlvolt harcok no rin dr. FArfae. Lajei orvoi fóhsdnsgy.
gzrede 19«. május 14 én kemány hitoítitn állelt Bereké mellett) nagy túlerőben lévé bolaeviita örökkel, bár e beró aoréu at ezred kötözőheljo c.aknem állandóan heves tüzérségi lüZbeU állott. Pálján üruiü-lülüKln j-v a legnagyobb körüllojiii.lóasel és Önfeláldozással végezte munkaiét s gondolkodott a sebesültek hátraszáilltosáiól Eközben maga la ineg.sebeállít.
A délutéal órákban aulyoa harokocal Irtinudáu élte az ezredeL A bolsevista barekocelk tUxe ckakhamar a kötöző-hely környéket la eléraaztotta, amikor a honvéd üaroosopoit lovébbl vettzte-¦ogek elkerüléae Tégett parancsot kapott a visszavonulásra, a sebesült Párján orvoe főhadnagy o véleAgoa pillanatokban aem gondolt htlyenek Idő •löttl elhagyására, eöt az utolsók kö iött az ulővóddal együtt hagyta el legélyhelyét, nílulán valamennyi önbe tUiijét ellátta és hatraszaliltolta. Bétor éi vitéz magatartásával nemcsak a sebesítitek élőiét mentette meg, hanem a segélyhely teljes .felszerelését le, noha ekkor mér az utóvédekot a teljes bekerítés veizedelmo fenyegette.
Egy második Rajna 100 méterrel a föíd alatt
Német siokemberck megállapítása iierint « Rajna 24 órán belül 100 millió köbméter viiet veiét le a rajnai városuk mentén. El a silóm aionbau elenyésző aioklioi a viimennyiiégekliez képeit, amelyet a láthatatlan Rajna veiét- Hatalmas siélesscgében vonul el o földalatti folyam a látható folyammal délről északra. A földalatti folyamot a leesapódá-sok, patakok és földalatti vilierek táplálják. A folyó medrét 100 méter mélységben áthatolhatatlan agyagréteg alkotja és semminemű anyag, igy kavics, homok, vagy barnasién sem tudta eicn láthatatlan folyam útját állani, — vagy eltömni. Eien földalatti folyam gyorsasága természetesen , igen csekély, így kavicsos talajon 17 4 méter, homokos területen pedig 4\'5 métert tesi meg naponta. Eiek sierínt ei a második Rajna folyó naponta legfeljebb 17 métert jut előre. (MNK.)
ZALAÍ kOZXÓNY-
Felhívás
Felhívom a ZMNTE II. Játékosait, hojjy az Újudvar elleni mórkőzesro vasárnap háromnegyed 3 órakor a pályaudvaron Jelenjenek meg. Felszerelő\'- szombaton A-é óra közölt a pályán átveendő. — Inliző. - T . (:)
A k«trumhodak«t tsvtejn
(*m » tJSrwé>Hy bQr»t«*4H
Akasztófa helyett 12 évi fagyház
MejJUtl a liormányiól ct»n«éi Stlatlnizkl Jóncl Dgyében
.A1.nf.W.\'«f\'"««l törvénynek mint
bo öií.t követett ol. a vedo 6» u vU
plIOMB »í IgaMagtlgynilolHítorluui ut-Jón Iollw|eutiilto u kabinet Irodaboz Mo.l érkuaetl m«|( u nogykenlual
törvény.zekhez ar. Igazaágugyinlni.z-lerlum utján á Kernianyie tir U-kí ¦ 1 -¦Obi) • Itit.laioiáaa, amellyel ízlntlnmklt kegyelemben réB/oaltl fis megengedi, hogy rajta tdbuntoleakéut 12 evi tegy-üaíbllnlelOB, yalaatlut 10 evi blvatal-voaztea éa politikai jogai gyukorláaá-nak ugyanilyen tart-tlnu lolfuggeaztéBe, mlut inollekbuütetet, li.jtaa.6k végre.
Hol leventének, hol katonásak öltözve szeibímoskodlk egy Idegen Kis- és Nagykanizsán
huy Ismeretlen, nem kanizsai fiatal-omber már hosszabb Ideje hol loven-tének, bul meg katonának Ö.lözvo. sorra ezéltiftmoikodja Kiskanlma és Nagy-kanlzsn Jóhiszemű caalAdjalt.
Klakt.mzsán összeírást végzett Jegyzékbe vette mindazokat a csnlád»pá-kat, akiknek lovento Halk vannak ee eorra Jártu azokat. A klskanlzsalnk Ismeri telkes lovento Bzoroletére támasz-kodva, clhltolto voülk, hogy ö hivala losan szervezi n leventéknek egytnru-hftval való ellátását a o cAlrn sok kla kanizsai családtól egyenkint KI—16—20 pengő előleget vett fel.
Nagykanizsán gylljtőlvekkcl házat. Valahonnét vidékről érkezett meg egy-egy napon, ős szeszedé ti párszáz pen
gőt óa megint odébb állt. hogy kósób-bon njiiL Jelentkeizék. máH uloábsn, ináB házaknál, esetleg más ruhában, de mindig ugyanazokkal a mohékkel.
A károsullak, ha gvsnut Is fogtak. bejelooUselket mindig kénóu napok multán üttök meg a reudőrségen. Log-utóbb egy msgABrnngu katonatiszt fe leBégónek éberségéből hi-ertm egy gyiljlólvot megszerezni a szélhimostól, Igy a rendőrség most már bűnjelnek lurtokábuii van.
A rendőrkapitányság ezulon hlv lel mindenkit, hogy lm a szélhámos, akár levente ruhában, akár katonának Öl-lözve, vagy bármi módon újból jelentkezik valhhol. Hzonnal adják át a leg közelebbi rendőrnek.
NAPIREND :
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma * Fekete Sas gyógyizertár Fó-ut 6.
Kiskauízaáu az ottaui gyögyazer-\'^rállsndó ügyeletéé siolgálatot taxi.
NiptAr. Március 12. Péntek. Róni. kai. 1. Gergely p. - Protestáns Gergely.
A GOlfif0hdo nyitva ran reggel I órától este b őxáig. (Hétfő, izerdi, péntek délután és kedden ogéaz nap néknek.) Telefon: 6eÜ.
— (fl sztrktzztdségből) Garbarltt Lajta t. főhadnagy, a Zalát Közlöny felelős sierktntójt, katonai szutgtilatabcl leszerelt ts dlvettt hivatala vtutet.it. — litnedek R«uÓ sitrkisztő ttugktattt tgy hónapi sxabadsdgat.
~ (Kitüntetett plébános) Ünnepélyes keretek közöti adták ál Atilláidon Nagy Virgil plébánosnak a Nemzetvédelmi Keresztel. A lószolgabiró beszédében mail a kiltlntvlellnek a kommunizmus alalt elviselt szenvedéseire és lörlietelkn magyarságára. Nagy Virglll a vörösök-nnnak ide-jen súlyosan bántalmazták ncmzeih ü ina(ratarláBa miatt.
— (A református ót evangélikus) vallású katonák részére a máicius lö-i is lentlszlelet, a hivataloknak, egycBtilelek-nik ás az Iskoláknak küldött mugluvólól eltíröleg, héttőn délelóll \\> órakor lesz a rclormátus templomban.
— (Dlszpolgár-v4la»tÍtit) Balatonszöllős díszpolgárává választolta vitéz Markéczy János vezérőrnagyot. A ditzpolgArl oklevelei ünnepélyes keretben adlak ai a község fejtisztáse terén nagy érdemeket szer-ztli viléz Maikcczynak.
— (Lelkigyakorlat a hadbavonullak hoaiátirtozól tiómára) A aagykanlisai Szent Vlncs Egtasülsi ntmciak a asegé-
nyek litápolását szolgálja, hanem a gondozottak lelkével is törődik. Ez vezérelte az cgycslllct elnökségét, amikor a harctéren küzdő kanizsai hős honvédek megsegítésére inuhadjualut indít és egyben h ziátartozólk klklvi^nszául vasárnaptól ktzdódőlee lelkigyakorlatot tail részükre, a Juf.ii» Szive ftlsölcniploiiibRn. A lelkigyakorlat va>árnap délután ó órakoi kezdődik. Vezeti lluzay József budapesli lazarista alya, a nevei egyházezónok [lél-ífin 8 órakor fizciumlse és szentbeszéd, délután f> óra or szenlbeszéd, utána könyörgés a harcléreii küzdő magyar honvedekért és a magyar fegyverek győzelméért. Kedden ugyanez a a rrend. Szerdán reggel fél 8 órakor közös szentaldozás, A szentség vételét felajánlják honvédcinknek épnégbeti való hazaiérésééri és a magyar katonák fegyveréinek diadaláért. Délután & órakor befejező szentbeszéd, könyöigés a honvédekért, majd a kegytárgyak megáldása. Végül pápsl átdás. Létünkről vagy nemlétünkről van szó. A magyar kalonák sorsa, az ország, a nemzet, a mi sorsunk. Minden magyar és honvédhozzalarlozó vegyen részt ezen a lelkigyakorlaton.
— (A fsgyvertarlási) és viselési engedélyek megüli lábhoz kéivényblankclták Szabó Antal fegyver- és löazerkercskedé Bébea a ci,; vevői részére dijlalanul rendelkezésre áll. (:)
— (A nagykanizsai lolyammárnökság hatásköre) A földművelésügyi miniszter most kiadott rendele e szerint a nagykanizsai folyamméinökl hivalsl halálkörébe tartozik a Dráva folyú balparlja a német halártól a drávaszabolcsi hidig és mindazok a vízfolyások és csatornák egészben vagy részben, fenntartása a hivatal fel -gyelele alalt álló vlzrendaző társulatok feladata.
— (Iróavatáa) Ril a aiemdnye van a magyar irodalmi éleinek: uj írónő alsó regénye hagyta el a sajtói a ez a regény az írok és Hírlapírók Körének országos legénypályázatán első dijat nyert. Növeli ai uj könyv érdukestágét, liogy azzal legújabb kiadónk dr. Pintér Jenőné — a nagy magyar irodalomtörténeitudés, a fc-
leeihitelldi í\'niUi Jaué Özvagye - vállalata, (Buaapeat, IV., Ki.ikémttt-ulca 1), mulatkoíU be a magyar ulvasóközÖnaéH-nek. A pályadíjnyertes regény szerzője u. Jókuy Lénké 8 címe: Az áldoit nap ralatt. Történelmi regény, [amely a honfoglalás ¦ ölti Dunántúlra vazati az olvasat és ViiO szenvedélyek összecsapásában ábrázolja az űrökké változatlan emberi lelket, Q Jókay Lenke regénye a napjainkban megújhodó magyar irodalom térfoglalása-mik örvendetes bizonysága.
— (Osökkentetlék a polgári ^fiúiskolák tananyagát) A kultuszminiszter rendeletet sdolt ki; amely a polgári fiúiskolák tananyagának csökkentése iránt intézkedik, ennek megfalclöen ciukrteii ezekben .!\' iskolákban a lanllási órák száma is. Azokból a tárgyakból, amelyeknek heti óraszáma csökkent, a jövő tanévben u] tanmenetet kell készíteni. A tankönyvek változatlanok maradnak. Azt az Ismeretanyagot, amelyet a rendelet a polgári iskolák tantervéből kinagyolt, a felszabadult délvidéki itkolákban sem kell tanítani.
Rcatauraltak a Vorooyezs-böi Nagykanizsára kerQU /Vlailoniia-kOpet
Megírtuk karácsony olótl, húgv folszai-aditó hős uiugvur katonáink a mintegy 600.000 lelket számláló Voronyezs hatalmas templomának romjai alól egy Madonnu-képot hozlak elő, melyet ulküldüttek a nugy-kutiizsui foráncosoknok. ¦ A kogykétxjt már eddig is rengeteg ember látogatta meg; Bzegóny édesanyák, akik rég nem hullottak már orosz főidőn harcoló katona-fiukról, szabadságos honvédok, akik bálájukat akarták íoróni n Madonna előtt, hogy a harcok ]>oklából hazakerül 1 iettok, roménykedé monyaaz-azonyok, akik u szent Szűztől reméltek óh kértek bogitségot úb oltalmat és sokan mások, akik érzik a háború nyomasztó sulyát. Az ogész kornyék ismeri már a kópot. .Muiakőzból ón a szomszédos megyéből is számosan jótlek már inogtok intesero. A hívőknek /olliuit, hogy egy idő óta nom látták az azelőtt templomba kitett Marionna-képot. A nagykonizsaí ferences bálfőnökség ugyanis megtisztíttatta a sok idÓk viharát útjótt kegyképet^ hogy ismét a régi fény-btfhj pompában és jlló korethon legyen látható a Gyeruiokét boldogan magához óloló Madonna,
A többesázévos órtékos kegykép megLokintliotó » ferencesek templomában. Az ugynowzott Skapuláiés-ISzüz oltárán (a főbejárattól jobbra az olsój van olbolyozvo « ott várja a Mária-tisztelő magyar hívek hódolatát.
Egyre aujyoeabb a gabonahiány Öro$*or»zágban
A Stefnni londoni jeloutéso szerint a moszkvai kormány foltízóli-tie.i intózott az angol kormányhoz, bop\' siirgŐBon szállítson Ür\'ouzor-szagnak galwna és tengeri készleteket, mert azokban jgon nagy a hiány. Minél olóbb kéri a szovjet az indiai kószlotek rendelkezésre bocsátását is, azonban Indiában is igen nagy u hiány özekben a ter-< méuyekUm.
ORION VlUAP
OftIOH K6Ba>PAR.l?.i>IAMp
ZA L\'A r KOZr.rtNV
Eredményesen folytatódnak a német és a jaoén haderő támadó hadműveletei
Nem maradtak megtorlatlanul az angolok, légi terror-támadásai
Berlin, március 12 A német témádé csapatok erős légi támogatással .
meqlórfík a tiXOPÍfii clk*a*rédeM\' ellenállását Charknv kiih-ámxni-nak fon/nn uica-fnrkrfa\'ahuU. A szovjet-ellenállás fészkeinek vonalai ÍÍO km. szélosséírhnn áttörtek.
Egy panoélos földerítő kűlfinitmény
átkeil a DoilCC jrgín fa Itofészkelto magát a szovjet utánpótlási és fölvonulási vonalai közé, ngv hogy azokat teljesen mogbéni-totta. Tíf.v tobh helyen sikerült megtörni a szoviet-ollenállásl. A német lámadók sok he! ven megelőzték a visszavonuló szovjet csanatoknt és bekoritették azokat. A Pohyee-iirc-vonnlon ci-nk kölcsönös tüzérségi to-vékenység volt. Csak
12 juntát délre indultak az oroszok támadásra, de az is véresen összeomlott.
A Kubán •vidéken
cssk\'kisebb csatározások voltak, csui ¦ pán r folyó-Tölgybon isméwlték meg az oroszok orofobh iámadásai-kal. ahol azonban logalább ft lövész-! zászlóaljuk eivosz(épével végződtek támadási müveWoik. A szovjetnek a némot csapatok oldalba támadó-sara iránvuló össze.i kísérletei is meghiúsultok.
Tovább törnek pitire a faprln c*apat*h
Sanghaj, március 12 A japán esenatpk. amelyek n hét elején atkeltek n Jangce folvén, körülzártak négy çsungkingi hadosztályt. A. kínai csapatok n hegyekbe - menekültek, de a japánok pusztító erojü honiba támadásokat zúdítottak reájuk. Az elóiefö\'ró japán csapatok további kínai támaszpontokba is betörtek 4s 80 km. múlván behatoltak a kínai állásokba. A nt? mitek N^wcesttef, az angolok S\'utfgarfot bombázták
A Németi Távirati Troda iilenfi, hogy nehéz nőmet harci repülótrének a mára virradó éjszaka nz nnerliai keleti tenfferparton bombázták New* castln szenbánvavidékét n azt sok gyújtó éi romboló homhával árasztották el, A városban heves tflzek keletkeztek. A fontos angol ipari város elleni támadásban részi vett német repttlÓk az eddig beérkezett jolontésok szerint a colpontokban aulvoa rombolásokat figyel tok . .meg.
A Német Távirati Troda jelenti, hogy n brit légierő n mára villádéra folvtattn terror-támadása il n német városok ellen ós Rtuttgarfre. valamint környékeié dobott romboló
ós gyujtóbembáVat. A polgári lakoB-ságtiak veszteségei voltak. A lakó-negyekben okozott károkon kivül ismét több kórházat, templomot és kultúrtörténeti emléket ért találat. A német elhárítás több ellenséges bombázógépet Iáiéit.
Német UfSHAmarIAn Hnatlnga umiliai hlkttttí ethrt
Német gyors harciropülők -rajta-üfésszerű támadást intéztek Ifas-tings délangljai kikötőváros ellen és annak kikötői, katonai Iwrondezé-Boihon nagy károkai okoztak. A nőméi légimmel; vesztesége n\'ein volt.
Ai Iltiieii-támfl a né mele k mélyen benyomni Isk az ellenséges vonalakba
Berlin, március 12 A Nomzetközi Táiékoztató Iroda jelentése szerint a/. Ilmen-tótól délre fekvő harci területen, ahol a bolsevisták az utóbbi napokban Sztiraja Russza vidékén lövészhadosztálvokat. heves tüzérségi, páncélos és légi erőkkel rohamozták az állásokat, a német csapatok március 10-én meglepetésszerű ellentámadással mélyen Iw-nyomultak az ollonsége:i vonalakba, hokoritottok egy nagyobb bolsevista gyalogsági köteléket." Míg a többi szakaszon aránylag nyugalom volt,
Kolm környékén a bolsevisták erós tüzérségi előkészítés után. páncélkocsik támogatásával, lővészozrédokkel indítottak támadásokat. A német tüzérség az ellenséget még a fő harcvonal előtt -feltartóztatta és fi páncélost mog-semmisített, A nyomukban haladó Bzovjot gyalogságot pedig a gyors német fegyverek olyan megsemmisítő tűz alá vették, hogy a támadás elakadt. A némot gránátosok a dói-utáni órákban oi Ion támadások során egészen n szovjot kiindulási állásokig jutottak. A harcokban többszáz foglyot ojtottok. Az előző napokban szenvedőtt súlyos voszteségok ozzol logalább :) szovjot lövészerredre to-hotőkr
Orel és Kurszk környékén a bolsevisták otak néhány sza-kaazon folytatták támadásukat.
A tartalékokat is harcbavetették. A némot kötelékek ollonájlásán azonban a támadások megtörtek a nélkül, hogy bárhol is sikerült volna a bolsevistáknak téi^yereeégro szert tenni.
Külön városrészben lakhatnak ctak a varsói németek
Stockholm, mároluj 12 (lilld Tud.) Svéd aajtóörleaillések aze-ppancunoke tcl-
rlnt Varsó katonai
szólította a Varsóban elfi n^me(ek*t. l\\<my haladéktalanul kfilto77.<>n\'>k a vá-rnannk a németek rimára kijelölt részeibe. MájuB 3i-le egyetlen egy német som lakhatlk a nom a nírnotok számára fenntartott területen.
A Bemetek Mtiritniták Vjavnát
A Német Távirati Iroda jelonti: A német csapatok a mára virradóra a keleti arcvonal középső szakaszán torvszerüon kiürítették Vjaz-má városát. A kiürítés előtt felrobbantották a vizmüvekot, az üzome-kot, a vasúti borendozésoket, valamint n ropülŐterot és a gépkocsi-
utat. A ráros megsemmisítése\' a harctér helyzete miatt elkerülhetetlen volt. A kulturális szempontból értékos épulctok azonban, valamint két szovjet jípitonákkal és polgári személyekkel meglelt tábori kórház, nmolyokbon nz orvosi nzerokot ós kötöző anyagokat a teljes felszereléssel hátrahagytak és a belógok kellő ellátásáról is gondoskodtak, ezek mind épségben maradtak, Hátrahagytak fi!) kié^tt és szétrombolt szélesnyomtávu mozdony!, 2 gépkocsi-temetőt, amelyek még az 1941-iki ősszel lezajlott rjazmai csata során elpusztult szovjet jármüvekkel voltok tele, továbbá 300 szétrombolt tehurkoosit.
Angol katonai kü\'dŐttség repüli Anharába
Ifitanbul, március ]\'.\'. Anharába brit katonai kllldöllséK érkezeit egy reptllölábornok vezetésevei, meg-be.zéléiek folytatására,
Ölkinai hadosztályt bekerítettek
Tokió, március 12 Mini a japin főhadiszállás jelenti a Közép-Kínában, a Tungtlng-tónaf hareoló japán napátok bekerilelték a MS. 149. es ISO. < su n y kínu i hadosztályokat, valamint a 118. es a 107. hadosztályok remit. A kínai hadosilályokrn leijei msgismml-¦tllei vár.
Elveszett egy brit tengeralattjáró
Amtterdam, március 12 (Nómel Távirati Irodai A bilt tengernagyi hivatal Jelentése szerint a P. Ml. jel\'ésll brit tongnrainttláró honz-azabb |de]o nom adott eleijeit magáról és Igy clveizetlnck tekinthető.
Amerika és Martinique között kiélesedett a vlnzony
Amsterdam, március 12 A Washington Post Robert tenger-ragynnk, Mnrtlniqufl-dzluet főbiztosinak magstnttásával Foglalkozik. Azt frja. hogy a tóblztosn&l minden francia Bzakadár rábeszélő müvéazeta és felszólítása hiábavaló volt, hogy csatlakozzék hozzájuk. Az EgyoHÜlt Államok Bzámára így nom marad más hát ra, minthogy azonnal bcszUntesson minden Amerikából Martinique-ba Irányított élalmlnzcrnzállifáflt. Fzt a kl]e-lonléBl a Fehér Ház hírszolgálata Ib megemlítette.
Budapesti bevisurlésomból meflírkezve. a legízletesebb és legdlvntosol
nöi kalapmodellekkel
a m. t. bölgyköiönség legkényesebb igényeit Is klelégllholem. Tekintse meg raktáramat vÓtelkényszcr nélkfll I
Hofherr-Schrantz gépek, világita petróleum
UNGEK-ULLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Sholl (ázfoxfik átvehetek. GolyóiD«apé«yak
Ar«m»«ámlák flzettie, r6kl«m4oiók, hlbijolentésok, lukszarll Itlvlltgoiltái mlndsn villámot kirdésben d«lal&tt a-iól dAlutáa 16 6ráiB. Csengery-ut Sí. telefon 294.
1943. marcii» )2
Hallotta már...?
...honv éppen 450 évvel ezelön ismerkedett meo elríseflr eurónoi ember a dohányzással, mérjpedig Kube ílnhrínvlermelísérfíl ma it lenhirí-sebb résein, a mni Pínnr drl Rio tartományiján, mely B
fublleiim alkalmával ne örökké
srivíirorf) Ghnrchíllt dUsnolqárr^ válnsrtottn 7 A spanyol felfedeiÁ hnifSiről pnrtrn küldött mntrőiolr, különös töi-osővííkröl tettek jelentést, rrielvebnek ftlsiiít a* indiánok orrukból és fülükből fújták. A matrózok ert n stokást keidéiben errn mnovaráeták, honv ni indiánok n füstöt sniát mórjuk illatoztasd*™ hflSfnálták ís a „tohnV nftvínyből és kultoricilevólből ké-SPÍtetM „ciknr" rendelt^tésr ciak (tésflbb derüli ki A i\\mV és ci-nnrettfl sravunk mén most is ennek n két indián srőnak emlékéi fírii; V
*
...honv flí Örrn földrésiünltön kivül mé*n pflV Eunípn vonv ^oy 12 rnáler mnans jelentéktelen lio-moksiinet n Madnansíkiír Ós Kelet-Afrika körött fekví Mornmhik-esntornábftn ? Kontinensünk név-robonrfnftk, melvel Frflneiaorsin\'q értékes oimno telepei ás korall-rátonvokknl vedelt kitűnő kikötői minit Fmneinorsfáfi 1897-ben nn-nektáll, mn is esak néhány lakúja van.
iPRŐBIBDETfiSEE
AII.ÍÍ
J.iiii.,|,Jíi(onúwU 1 pololtit Végi.lt leányt lel..,zek. Clm a kl.n,\'á\')an 701
SiS.Dniunkáaok (lérll Is Itlid) Iti-.éleinek. Sídnt tadók előnyben. .Mernie 8>Cvf3de, Batthyány-u 0. 771
BeJtriínBI (elvetlek. Su;li-ul Km Ti)
Onyea h»lir<nS lelvj\'ellk ISIie. -M.gy.f.n. 93 7.9
»««........»«u«el«li»t, kik lói lényei-
nek, m.e-as ór,bérrel azonnal l.lvegi: Kopaleln butorttzlet. 733
Eladórtlt felveszek butoiüzletbe gip-Íréiül é. kezdei konvveléaiel é. aatlilo,-lanoncot fizetéssel. Hetyel Imre mlziils-loa, Ffl-ut 4. sz. 7M
ADÁS-VÉTEL _
aui.öhkulyál »ais,<k. Dr. Urlii. Pé-nt 4. _711
Eladó Î+I lampi. Orlon hiloiiü ridld, kis Situer var o«ép6s egy kéltoro, acélhangn harmonika. Hanyadi-u. 15. 7fil
Keményf.hálo és egy ebédlökredenc •¦•do. Altlla-u. II. 7M
KÜLÖNFÉLE
Körülbelül 1 honapla valaki elhagvll • kalapját ezlerddmeiterl hhal.lban (l\'o «I 6.) Igazolt lulajdonosa âtvehell a kiadóhivatalban.
Clvaasatt a piac és a Törvénynél krlzl ulon egy barna borkeztyü Kérem i becsületes megtaUIdJát a lap kladé)!"; leadni. \' ¦ ~ • ¦ W
zauu rSzlSht
POUTIKAI NAPILAP. Kl«il)n „Klzgai.aaégl K T. Haiyk.iliu* F.laloa klacW: Zalai Király. Nyomatott : a „K«>gaid.ai|l 11. T. Natyk.niM.-
.y.aéi|ia4. Nagyk.Bln -(NyuudMil 1*1*11 bui Kae.li>
ralalot-
Cl\'s:
MoutUokoaul Tábori posta:
83.
•Yf.,68. »i, NagykantiM, 1843. márolus 18. szombat ára 20 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
\'OLITlíAI HIFII.
MmO^O *» Uadoalvatali Font s. nu _________________
*_rkM»tfaítl a. UackVbl.iitatl tálelo. 78. _ PalaÍA. «-„!,„»,. mi.,», Któlizetésl ája: eiy hóaanM 3 Mr»*! aa miír
ii«ft«UalS mtntiai MUomap dttitám. reieios szerkesztő: BarbarIts Lajos nogycdévre s pisil aöfltv
__a__aaammmmmmmmmmm»aaa_»_____—___. \\ _ E«yei «**»>: Uélkír.oup 12 Uíl.. aaombalon ao fitt.
EzaH,-vtaatoli!
Irla: P. LablDSi Medárd
A történelem sokszor, de különösen a világrengető viharok és sorsfordulók beköszöntével nagy kérdések elé állítja a rie.n-zelc\'ket. A Jörténelcm-feludta nagy kérdések elől nem lehet kilérm. Ezekre n kérdésekre válaszolni kell ! De válaszolni felelőséggel leli kötelesség, inert n választól függ, hogy megállj a-e egy nép a körülötte tombolé-vt-harban a helyét, hogy tuléli-e az élet hullámverését, vagy véres fejjel bukik a legyőzőitek porondjára.
Az első nemzeti ünneppé magasztosult március idusán Így hangzott n nngy kérdés : -rabok legyünk, vagy szabadok ?j — Ma így hangzik : »é!ct vagy halál.. S ebbe belcsürüsödik neni-zeli életünk minden problémája, égető kínja ,küzdelme, reménye és könnye.\'S a válaszlól függ, dc méftinkább annak meg. valósításától, hogy garanciát vállal-e, jóláll-e nemzeti lövőnkért a nagy kérdező, u Történelem.
Milyen kérdésekre vár feleletei n szigorú történelmi Ma a magyar néptől ? Azokra a kérdésekre, amelyek kapcsolatosak mai küzdelmes életünkkel, amelyektől függ, hogy ha számbelileg megfagyva is, de töretlen keresztény energiával és nemzeti szívóssággal ópÜsük tovább nemzeti ?1 etünket.
Ma súlyos kérdéseket\'lesz fel az étel, melynek görbületeiből elénk döbben a felelősség : a válaszlól függ, hogy\'elet vagy halál, kudarc vagy diadal lesz osztályrészünk. A kérdés ez : vállaljuk a harcol, vagy a megadást?
Ez a lényeg. Felbontva a kérdés pedig megsokszorozódik é.s lg)\' hangzik ;
Akartok-e igazi keresztény magyar életet, melynek\'\'sarkpontja a szentistváni, hamisítatlan gondolat, s nem csak elmélet, hanem testet\'és életet öltött valóság?!
Akartok-e építeni a belső honion, ti édesanyák, akiknek kezébe a magyar haza sorsa van Icléve; ti nevelők, akik ugyanolyan fontos poszton álltok, nünt akár a hadsereg ki-képzőlisztjei; ti édesapáit, akiknek keresztény élete a gyeik nieknek egész életére irányt szab 1!
l.e ludtok-e mondani a 11a-gypbb darab kenyérről, kalácsul akkor, amikor\'odakünn katonáitok kényelemrőt, biztou-ságról, sokszor életről mondanak le ?!
Tudtok-e megrendülés és szítok, vád és átok nélkül tneg-Wmi látongó sirok előtt, mely-
A magyar seregtestek lanyhuló támadásokkal szemben szilárdan tartják állásaikat
Eden ma kezdi meg tanácskozásait Washingtonban — Roosevelt nem nyilatkozik Amerika és aí Szovjet viszonyáról
Charkov újra német kózen — A tuniszi Összecsapásból a tengelycsapatok kerültek kl győztesen
A szovjet hadvezetőségnek mindenütt, nlml annyi embert és hadianyagot tömogcsen feláldozott, lo
kollult mondania nagy támadásának
és torjedoloniben csolokszik, mint a milyent az arcvonal megrövidítését célzó némot rózofos olóir a számára. A Szovjot ezekről » területekről sok csapatot vont el, hogy ezáltal a Sztaraja Busásánál és Rzuehinicsi-nél harcoló tiimatlő csapatait támogassa. Most a némot kiürítő mozdulat követkéztől en már nem áll töhh tartalék a .Szovjet rondolkozé-aétre, hogy a hnroorŐs némot utóvédek vonalát át tudná törni. AzOk a szovjot törekvések, hogy hadosztályaik ösazefocásával megkíséreljék a német biztosító háló szétazakilá-sát, tegnap éppúgy, mint az előző napokban, a szovjet támadó kötclé-kok súlyos vosztoségei közepette ösz-szoomlóttak.
folytatásáról, irja egy német jolen-tés. A Ivolsevísták as egész vonalon nagyjából elvesztették a kozdomő-nyozósi lohetőségét, Ez a körülmény a Donoo és a Dnvnpor között megkezdett és a legutóbbi 8 hót alatt lefolyt merész német hadműveletek jolöntőségét tnosszi a holyi jolentő-Bég fölé emeli.
A középső srcYonalszakaszon folyamatban lévő német elszakadó mozdulatok köveikezt\'ében előálló szovjet tred-méngek is csak látszólagosak. A Szovjot ugyanis olyan iramban
A honvédvezérkar főnökének u\\ Jelentése
A honvédvezérkar főnökének mai I zókot közli: •17. számú hadijelontéso a kövotke- | \'
A bolsevistákkal harcban álló magyar seregtestek a lanyhuló ellensége* támadótokkal szemben szilárdan tartják államikat. A »uli/n» ellenséges veszteségek mellett saját veszteségeink csekéU/rk. A hadijelentés kiogészilésoképpon katonai körök még a kövotkozőkbt közölték:
A szovjet hadszíntér múlt havi eseményoi további eredményekben mutatják azt a fordulatot, amoly a \'kőzdolcjn alakulásában fokozató\'-san Iwkővotkőzett. A bolsevisták nagy tóli offorizJ vajénak súlyos lökései már mindenütt megtörnek,a
velük szemben álló szövetséges had-
soregok szilárd ellenállásán* és a tengelyerők mind jobban maguk; hoz ragadják a kozdoniénvozést.
Ujabb sikeres elharitó harcokról emlékezik meg a magyar hadijolon-tós íb. A logutóbbi ellonségos táma-
dások vlwwaveréaében az említett ma-avar földi erőkön kivül a honvéd légi kötelékek is resztvettek és mint a német had .jelentésből látható, oredniényeseh oldották meg feladataikat. Az időjárás tovább enyhül, de a nappali olvadásokat éjszakánként még fagyok váltják fel.
A ma J/siakat lé dl támadások hírei
A német légierő nehéz harci repülőgépei a mára virradó éjszaka jó eredménnyel ujabb 1.4-madást intézlek az Anglia keleti partján fekvő Newcnslle szén-
központ ellen.
A brit légierő á mára virrta* dó éjszaka a Ruhr-vidék ellen intézett támadásokat A légi elhárítás legalább 11 repülőgépet lőtt le. A ledobott romboló- és gyújtóbombák a lakónegyedekben okozlak károkat és a polgári lakosságnak is voltak veszteségei.
A párizsi sajtó jelentése szerint tegnap délután angol—amerikai légitámadás érte Normandia egyik nagyobb városai. Az eddigi értesülések szerint a bombázásnak 60 halottja és igen sok súlyos sebesülfje van. Attól, tártának, hogy a romok eltakarítása közbcír az áldozatok száma emelkedni fog.
London lehangolt Charkov visszafoglalása miatt
Némot részről jelentették tegnap este, hogjy a német csapatok a char-kovi »YorÖs téron« állanak. Ezzel Charkov fí botos átmeneti bolsoristA megszállás után ismét némot kézen van.
A szovjot védelemre nézve kedvező viszonyok ollonéro a némot támadó mozdulatokat olyan lendületesen hajtották végre, hogy Charkov ellen törő valóságos páncél-áradatról lohot beszélni. A némotok olő-Bzor Charkov déli széléig törtök élőre, majd nyugat feló haladtak, később észak felé kerültök, végül pedig kclotról is elórtók a várost, amivel teljessé tették a líokorítóst. összpontosított támadással azután olérték a város központját, a "Vörös
be atyát fiút, lestvért temetitek .s biziij abban, hogy a drága magyar vér nem hiába hullott, mert abból sarjad az igazi,, erős, szent magyar jövendő ? f Tudtok-e meleg szívvel odaállni síró magvar hadiárvák mellé, hogy édesatya helyett atyjuk legyetek s\'gyámolítsátok az élet ezer útvesztőjében ? !
Lehajoltok-e a remegő,\'roncs idegzetű hadirokkanthoz fényes IliVMalok zölűasztalaltól és bársonyszékeiből, ha a bizalom hozzátok vezeti őket ? Tapétás aj
lók, poros akták, sercegő tol lak. kattogó írógépek
mögött !mb\'críon
meghalljaiok-e az ó magyar panaszaikat ? L
Szakítotok-* az átkos magyar széthúzással; mely ma \'égbekiáltóan súlyos bün és meglátni a
kérgeslenyeiü. verilékszagu, barázdáit homlokú ember test vérben az azonos magyar sorsot vállaló magyar lestvért ? !
Tudjátok-e szivetekre ölelni, testvérnek, atyának, hitvesnek, glyerrneknek tekinteni a harcok névtelen hősét, ha ép kar hel-lyett roncsolt csonk mered felétek ? 1
Meglátjátok-e n gloriolát a cyászfátyolt viselő hadiözvegy és édesahya feje felelt s utat en-gedlck-c nekik némán, szent lúagyar lísztelettel, vagy monda-tok-c neki legalább egy pár ember lest véri vigaszszól ? !
Tudtok-e keresztény híllel, magyar nemzeti öntudattal szembenézni a háború szabta áldozatokkal, amikor az acélos erői és keresztényien iskolázott
Önfegyelmei kivan ? I
Vállaljátok,:, hogy éjt nappallá téve, minden nehézség poklán keresztültipró elszántsággal, zokszó nélkül, pattanásig feszülő izmokkal, acélos\'gerinccel, magyar nagyotakarással dolgoztok s a munkában .kitártatok a fronton vérző magyar katonával a végső gyözel&niíí ? 1
Hisztek-e abban, hogy a történelmet irányító Isten hivatást szabott nektek s inig azt a keresztény magyar hivatást betöltitek, addig történelmi csodák árán is clpuszlithnUthmok vajy-tok t !
Hisztek-c a magyar hivatásban s erőtök végső megfeszítésével is dolgoztok-*; egy .nagy, keresztéin*, erős Magyarországért ?!
Lz a kérdés válasszatok 1
ZALAI KÖZLÖNY
1943. március i:i
(ofbhf. A legutóbbi húrom bál némot támadó mozdulatának a nshar-kovi trsmn-, »ln«v»zé»1 bdják.
A Stefani svájci jelentés* izérint Londonban már cliarkot •Ueténsk lehetősége i* mély benyomást keltett. Londonban ugy Télik, hogy » Vjnzm* vidékén történt azorjet-oló-nyomulás nem tekinthető kárpótlásnak a Donyec-medoncéhen szen-vc.ivit sulyos veszteségekért.
A tengely helyzetét favlfják a tünteti halogató hadműveletek
Berlini jelenlés szerint Dél-Tunéziábnn (léméi és olasz felderítő páncélos csapatok
megütköztek különttges angol kötelékekkel. Az ütközet n tengelyesaputok sikere jegyében zajlott le. A brit
8. hadsereg folytatja támadó előkészületeit. Állásaikba löbb nehéz üleg érkezeti s a mögöttes részeken uj gyalogsági kötelékeket vonlak össze. A brit csapniuk zöme u március 5-én kiürített állásokba tért vissza. Tengely-repülők sikerrel bombázlak Tripo-liszt, valamin! löbb utánpótlási raktárai is felgyújtottak, l\'íszak-Tuniszban helyi jelentőségű harcok voltak, a tengely tüzérsége és zuhanói n fA\'U páncélosokat még állásaik elöli visszatérésre kenyszerüctték. A többi fronl-szakaszon nyugalom volt.
A Daily Mail szerinl Tuniszban
mindkét fél időt akar nyerni.
A lap szerinl ia tengely támadásai sikeresen hátráltatták \'az angol előretörést és elükészfilnle-ket, miért is az a vélemény, hogy a helyzet Tuniszban a tengely javára kedvezően alakul. , [
Olasz én német sikerek a tengeren
Olasz torpedóvető repülőgépek megtámadtak egy Iloné kikötőjébe befutó elienséges>hajö-karavánt. Három, Összesen 20 ezer tonnát kitevő hajói telibe találtak, a rossz látási viszonyok ellenérc megfigyelték, hogy egyik egészen oldalra dőlt, s valószínűleg mind a három elsüllyedt.
Német bombázók eltalállak egy 8000 tonnás teherhajót, a mely elsüllyedi. Egy másik 8 és egy 10 ezer tonnás hajón tüz ütött ki. Súlyosan megrongálták bomba-találatok egy angol rombolói js.
Amikor a hallgatóé ie válaez
Lisszabon, március 1.3 A ritefani-iroda értesülése szerint ltoosovelt a tegnapi sajtőórtekezléten elhárította magától azt a kórén b, bogy, nyilatkozzék a Szovjetunió ós az Jígyosült Államok viszonyáról. Mindazáltal kijolentotto, hogy. a íSzoviet a balti államokon túlmenően Iunalmába akarja köríteni Lengyelországnak azt a részét, amelyet a nimet megszállás előtt tartott megszállva.
l.g««g.Mbb áibin veszek
. Vékásy ékszerész i\'o-uta.
a nemzetvédelmi minisztérium képviselői is lesznek a társadalmi együttműködés keddi zalai seregszemléjén
Jelenlétté u Zalai Közlöny, hogy u znlavármegyci társadalmi egyesületek nemzeti egvütt-ínüköuésének alakuló üléséi március 16-án délután háromnegyed Ö órai kezdetiéi tartják meg Zalaegerszegen a vármegyeháza nagytermében.
Mint értesülünk, az alakuló Ülésen képvisiTeli magái a neiii-zctvédelmi propaganda ininisz-térium js s annak részéről Lator Géza miniszteri tanácsos és Péler Ernő minisztériumi előadó jelennek meg az ülésen.
Soha még akkura fontossága nem volt a íársadalom egységes állásfoglalásának a nemzeti lót-érdekű problémákkal szemben, mint ina. Ezt az állásfoglalást útmutatással megkönnyíteni, az összes magyar erőkel a holnap érdekében összefogni, egészséges nemzeti közszcllemet szembeállítani a káros behatásokkal, a helyes nemzetpolitikai szemlélet útjára vezetni — ez a célja ennek a magyar ügyre, mindannyiunk ügyére rendkívül fontos alakuló ülésnek.
A nagykanizsai Magyar Élet Pártja ünnepelte a Kormányzó Urat
Üdvözlő távirat Kállay miniszterelnökhöz
A Magyar Élei Parija nagykanizsai szervezete, péntekéi, esle párt vezetőségi\' ülést tartolt. Dr. -i\'holway Zsigmond páll vezető meleg szavakkal emlékezett meg a Kormányzó Ur országlásának 23-ik évfordulójáról és rámutatott megbecsülhetetlen érdemeire, történelmi tevékenységére. Nagykanizsa magyarsága -mondta dr. Tholwav — mindenkor tántoríthatatlan, hűséggel, mélységes ragaszkodással es líui hódolattal áll országgyara-piló -Nagyurunk mellett és n magyarok jóságos Istenének bőséges áldásai kivánja reá és fenköll családjára, hogy\'megérhesse még a magyarok nagy ünnepnapjai, amelyért minden magyar imádkozik, amikor nem választják el lőbbé a határok a magyart a magyartól. Szólott ezután Kállay Miklós miniszter-elnökségének egyéves fordultjá-
ról, mely Idő-uIuU u miniszterelnök megmutatta, hogy méltó elődeihez és teljesen Gömbös Gyula ÜJ pontja alapján áll. A jeíenvöllak lelkesen üiinej>elték a Kormányzó Ural és Kállay miniszterelnököt. A vezetőségi értekezlet ezután hódoló\'táviratot küldött a Kormányzó Urnák kabinetirodája utján, ngyszin-lén üdvözlő sürgönyt Kállay miniszterei nőknek.
Dr. Tholway ezután előterjesztette Ilovszky képvjssglö kanizsai kerüleli tartózkodásának részletes programját, .amiről a Zalai Közlöny már tegnapelőtt beszámolt. Ilovszky képviselő a községekből való visszatérése után héttőn résztvesz a nagykanizsai iparosság által rendezett hazafias ünnepségen az Iparós-körbeh.
A vezetőségi értekezlet ezután belső ügyeket tárgyalt
a belügyminisztérium kanizsai oncsa-alap
A belügyminisztériumban minap tárgyalták a nagykanizsai ONCSA folyó évi költségvetését, amelyen jelen volt dr.. Krátky István polgármester is, aki n sokrsaládu szegény munkások részére további családi házak é.pilésc érdekében szólalt fel ős azért a folyó évi költségvetésnek a mull évi keretek közölt váló megtartását, illetve az igy összeállítóit költségvetés helybenhagyását kérte.
Nagykanizsa ONCSA köllség-
letárgyalta a nagy-költsegelőirányzatát
vetési előirányzata ugyanis a folyó évben is 250,1000 pengő, amilujz természetesen a város is hozzájárul anyagi körülményeihez képest.
Minden remény megvan arra, hogy illetékes helyénél fogadják az ONCSA nagykanizsai költségelőirányzatát és akkor rövidesen megkezdődhetik a további ONCSA-házak építése,
¦« háromwohjl . ..
flire/ue
13~17-ig
VÁROSI MOZGÓ szombéttö/^
• ¦ - sxwdélg
Óriási siker I K ATYI
Jókedv, derű: Nevetés 2 órán keri/istttll Aktuális vildghiradó
FipYÉLEMI Vasárnap, és hét főn, U^iS-\'én 4 előadás i3, ?5, p és 9 órakor, kétyapölton fő. i7 és 9 óraktr kendődnek ax előadások.-
11 helyeit 12 órakor lesz
az Irodalmi Sör Luzsfias tloneitelye
A nemzetek és népolt sorsát világtörténelmi és világfölötti orÓk formálják. Az olső márciusi ürwep a hiioB 12 pontot votitétto a magyar égre, mig ma n független, az épitó magyar gondolata ragyog ott.
\'A független magyar gondolatát először Zrínyi liarsogta nemzetünk fülébe. Ez volt Itákoczi zászlajára Írva a őzért küzd és harcol ma a magyar,
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör március 15-én, hétfőn délelőtt
12 órakor & Városi Színházban rendezi meg hagyományos matinéját, melyen SzŐriyi László piarista gimnáziumi tanár mond ünnepi b«-ízétlet.
A polgári iskolák vegyéékftra Ketting I\'eioiíc királydijas karnagy vezetésevél énekszámokkal szerepel. Varga-András VII. és Vandra Károly 11. gimnáziumi tanuló szavalni fog.
A\'hnzafina i\'utnopéryro városunk közönségét magyar\'szívvel hiviii és magyar szivyoí várja nz Irodaion Kör Klnöksógo.
Uolópődij nincs!
Simon elindul
az igazmondás- Utján
Meleg, barna azemü. Az orca egy kicsit sovány. Az élet pirosxágábol alig van rajta egy leheletnyi. Rendesen komoly, ritkán mosolyog. Petiig ilyenkor megszépül tí kerek arca és jeledteli, hogy árva núnhelyi gyerek, aki a második t.Szlályba jár a fíozgohyi-uteai iskolában.
Az édesapja régen meghalt. Az édesanyja liamárom mhyyibtn U. Másfél éve látta idoljára. Termetre a legkisebb az osztályban^ pedig a nyiihetcllen crÖs kabátja es jatalpu e-imje. néhány számmal megnagyítja tökmag "termetét. Az első padban ül. Ugy kéz fel a\'J\'aúiló\'bácsijára, ntífif aftf>gy a virág fb\'rditja a fejét az éltető nap felé. Jó szót; dicséretet íicín f\'s hallott eddigi életében, csal: a Tanító bácsitól. 0 védi meg, ha a, nagyobbak megbántják, az simogatja mcg rövidre\' nyírt haját az okok fclríe.lékért. Szépen ú\\ /<í\' eiámo) és hangsúlyosán olivis. Jltkcr érdeklődtem vtá\'iia, \'azt\' a választ kaptam hogy szerei fülWnteni.
Mintha QlXmM\', a legártatlanabb tekintettel állitia mondanivalóját amiről később kiderül, hogy violsá vzóig. valótlámág.
$zörnyii biln tjp itkolápan a hant-dozáa. A legsimább lejtő, melyen
kész ii. .-"
noi
1943. marchia 13
elcsúszik a létek. Valósággal forrása a lobbi bűnnek, mely nem tudni, hova vezet, ha gálát nem szabnak
Simon ugyan mar jó néhányszor megfogadta, hogy ezután csak a színtiszta igazságot Jog ja mondani,. }fcg is van a szándéka, dc a füllentés védelmi fegyver a kezében. Ezzé védekezik crÓscbb társaival szemben, ezzsl menti -magát., a Tanító bácsi eloti. Végeredményben árva guerek 6, aki elnézést, megértést, s\'zerete\'et. megbocsájtást alig kap. A rend fogadja-az iskola-folyosón. Ha hazamegy, odahaza sincs szabadsága.
Mentséget keresek a Simon számára és arra gondolok, hogy mind\' az, amit mi valótlanságnak tartunk, az a gyermek szemében nem a valótlanság. Legalább nem minden esetben hazugság az, amit annak tartunk. Ila a kezébe vesz néhány kavicsot és várat épít belőle, az ő szeme igazi várat lát, falakat, kiemelkedő bástyákat és csak a mi felnőtt szemünk látja szürkének a kavicsokat. Gazdagabb az ó nézése, élesebb, csapongóbb a képzelete a miénknél, melyet az élettapasztalat nem szorítót\'b annyira* korlátok közé.
Elgondolkozom, hogy hányszor kell még a kis Simottnak megfogadnia; hogy ¦— soha többé! Evek lelnek bele. Most azért követi a jót, mert kénytelen vele. Evekbe telik, niig Önmagáért fogja a helyest kötet ni >-
tanító bácsijuk évtizedes taj>asz-taialak alapján nem szokott sok otthoni tecket, tt;/yucvc:eft házi fej-adatat adni. Jól tudja, hogy főbb lanitvAnyának olyanok a: olt honi körülményei, hogy a feladatot nem tudják elvégezni. Ahol heten, vagy kilencen ülik körül a ház egyetlen asztalát, ott bizony nehéz ugy írni, iiogi/ minden \'betii ugy álljon, mint nz őrségen a katona és lul uc,lépjék a rona\'-azott- utacakákat.
.1 Simon osztályának három sort ketlc.lt az egyik nap leírni. A Tanító bácsi következetesen végignézte a füzetekéi és meggyőződött a munkáról. Simon\' elolt üres a pad. A i)i/trck szaporábban pislog. Hol az irkád í Otthon fclcjlcttcm. A leckét leírtad! Igen.
líizfosan leírtad !
Három egész sort. Tanító
Ifácsí.
A vallatásra elnémul az osztály. Xénia csendben tárják a Tanító ur döntését.
— Vedd a sapkádat, szaladj haza érte. Látni akarom.
Simon- tétovázva hajlik a padba, uthezen találja meg kopott sapkáját. Hiszen ő jól tudja; hogy hiába megy haza. A kosztadó • néui most nincs olt/ion, lakatra van téve a hnzajtó. Azt csak délben nyitják ki. Simon ennél is többet tud. Azt is tudja, hagy a feladott lecke nincs meg-Írva, mert tegnap vásár volt és a ixtjtásai elcsal fák.
A sürgetésre nehéz léptekkel jön ki a tanteremből és megindul a lépeséin az utca felé. A járdára mc\'egcn sütött a nap. A falnak támaszkodott és behunyt szemekkel az arcát a nap felé fordította.
Irka nélkül, megírt feladat nélkül vissza nem. mehet. Vége volna a becsületének. Elsüllyedne szégyenében.-
Merészet gondolt és nekivágott ¦
(
¦
0SZTÄLV8QRSJE0YKT
rendeljen n linieri ...i.nci.i
m
Uuriaijej|(,(Jllo!-(iI ü
NflQY nytréal «*ély
fclúiíktMiy.lehoiijroUlaB [ A10« null nycruniínyklUiClOj ! Ktliiklíl l«v*lti0l*{H>l,.
ZALAI KÖZLÖNY
ni szinházkerten át az els&- konyv< kercskcilésnck.
— í-\'ff.V keskenyvoualu szépirási irkál kerek —- mondta a túlzottan illedelmes köszönés után.
Eléje lettél; a tiztapas, egységes füzetei.
— Egy ceruzát is kérek! — nyög-! Simon fizetés helyett.
Megkapta..
Es illedelmes engedélykérés után. a könyvkereskedés pulijának sarkán lábujjhegyen megírta a fc\'adott leckét. Megköszönte a ceruzát, meg-
igérie* hogy a füzefiárát még aznap délután kifizeti. <;
Szaladva jött vissza az iskolába. A Tanitó bácsi megnézte, meg is dicsérte a munkáján--
Csak napokkal később tudtuk meg hogy Simon délután valóban kifi-, zetto az irka árát és azt is, viifaon-körülmények között \'irta -meg •leckéjét.
Jfindcgy. Simon elindult az igazmondás utján, ha az oli/an rögös is, ha az annyi akadáliyai-van is tele.
VÁNDRÁ JBNO\'
Beszéljünk magyarul.;
Egy m klr. keresztrejtvény\'
Már régon tiom újság, hogy!a hivatalos rondelotokot és iratukul nom elég olvasni, liánom azokat meg kell fojtenlq a közönségéé, halandónak. Erre montsógül Szolgálhat bizonyos fokig. Kegy azokat a rondelotokot többnyire kópzott hivatali szakomborok \'lui8ználatára: fogalmazzák, meg hát azért van az ügvvéd, hogy az hámozza ki Ixilólük ?1 énjeimet, -ha nomhiva-lalos személyek akarnak okosabbak lonni valamely paragrafusból.\' Ki tisztelné a hivatali tekintélyt OB ki tartaná ol az ügyvedét, ha mindon hivatalos * szöveget agy csinálnának meg, hogy bárki mog-érlso, aki magyar szót szivntl
magába az anyatejjol?
Ha azonban ogy kapu fölé kiírják a házban székeié hivatal nevét, akkor mégis csak illenék egyszerű magyar nvolvon »mog-fogalmazni« a\'hivatal nevét.
Icon: — megfogalmazni I Meri no Iiigyja conki, hogy ogy hivatalt olég egyszerűen olnovozni. Annak fogalmazni koll ogy névét, Cifrát, rangosat, körülmőiiyesol, sujtásosat ŐS lolwíélég olyant, hogy ol-olvasni még csak lehessen, 00 kimondani csak az tudja, aki járatos n Imitt hdzsn-iiyolv mm*ószoiébori.
Szombat hol von láttam o;ry kétméteres táblát, b\'rlasen festve díszelgőit ogy bejárat felett, Biztosabb .hivntálosság okáéit ott volt rajta a váron és a vármogvo cí-moro is. Szövege pedig a következő:
A fölírat * nyitván azért korült-¦ a ház homlokára, - hogy aki arra jár a főként, ¦ akinek szüksége van reá, megtudja bolőlo, .hogy os és oz a hivatal itt van. Nem hiszom. el, hogy az ogvszerü-iparos, akinok dolga volna a font\' novozott hivatallal,locon-atonger-kigyó-nóvon koiesnó azt. Nom hí-szom, hogy az ogyszorÜ iparos vagy akár a főiskolát végzott ember is ¦tudná; hogvmifélö hivatalos intézményt koll az időzött-náy-szörnyol^ggol megtisztelni. A feliratnak nyilván az a célja és rendeltetése," hogy fölvilágosítson, mit hol korespok. Az ofnjm fölíratok azonban-nom világosítanak : fol\'senkit, hanom* megszédítik még aztris. aki netán tudja, hogy az össze függős telenűl egymás melléj rakott hivatalos szavak¦öző-uo mögött egy ipari mintamü-holyl lehet megtalálni. Ha ugyan valóban valami ofélét koll érteni a nyugodtan visszafelé is olvasható m, kii*, keresztrejtvény alntl!
A hivatalos stilus ¦ legalább-., olyankor kegyelmezzen mog fl magyar nyolvnok, amikor nemcsak-a kivótelosokhoz, a boavatottakhoz szól, hanom az utca minden járó- -kelőjének akar tudtul adni nom többet, osnk annyit, hogy az illető hivatal, hogyan is Ütuláltassék.
Ha már csináltunk is hivatalon használatra ogy Istentől olrugosz-. kodott "unagyai-íí nyelvet, i annvít mégis csak olvárluUunk mindon hivataltól a magvar nyolv tiszto-lolo toron, hogv !Iognlúob bemutatkozni tudjon közért boté magyar szóval:
(bl)
A 1A0BT tárgyalt a ferencesek Horthy Mlklós-utt telkének megvételéről
tős részét szeretnék megvásárolni. Az eziránvn -tárgyalások a rend és a (MAÖRT közölt a j>ol-
¦ gónnesler közhoujöítóvel nieg is | kezdődtek, őrlésű lésünk szerint
¦ n rend hnjlandó kompenzációs alapon az ügyletbe Iwlemonni ós pedig oly módon; hogy n várostól megfelelő helyen ttlknl-nias Ingatlant kapjon.
I\'. dr. -Vargha-.-1 Teoduriolt\'-tar-: tományfdnök a jövő héten-újból Nagykanizsára érkezik,, hogy ebben az ügyben a tárgyalásokat folytassa.
M. KIR. ipnrűovi MIHISZFÉWUM ipari
ranfolvnmok ORSZrtoos vEZETÓsf.aje-
nek SZOMDnTHELV meqve1 VAROS KÉZMŰVES IPARI TÖRZSHELYE
Mig a MAOItT nagykanizsai nagy laköémlleléituk építkezése a rulura-tolken erőteljes lendület lel,/folyik, az igazgatóságnak ^2áií(íékában van az üzem to-, vábbi lerjeszkcílése és kiépítése érdekébon .szükséges inegfulelö ingatlan szerzése. Igy a legközelebbi, lerv egy központi iroda épilésc, amely az örvendetesen fejlődő\' üzem* részére alkalmas központot akar létesíteni, Legmegfelelőbbnek\'- a ferenceseknek a Horthy iNtiklös-uton levő telkét találták, amelynek jelcn-
Keresztény Temetkezési VáBJatat
"Cégt.*
sipos józsef
í\'ó-nt 12., (az ndvarban) Koreas szállodával szeműén
Üzlai lelcfon : 387. :-: lakás telefon : zlési
KülCSIVUM
KALTROY ANTAL
alezredes, hosszú: harctéri síolgálat után, melynek során az utolsó napokban magyar hőshöz méltó Önfeláldozó bátorsággal ..sok magyar honvéd éleiét mentcltc meg. tüdőgyulladással hudaposti kórházba került, majd nriután egészségi állapota, megengedte, visszatért övéihez Csáktornyára;
*
HALA/S VILMOS\'
százados Is megsebesülte, < az orosz harctéren Sebesülése nem súlyos. Budapesten-ápolják.1 •
A KEDVES ISMERŐSÖK
közöl Potormnnn József; Som-fay Károly és Tasnády Férem? főhadnagyok, akik sebesülten én betegein kerítitek: haza nz oroszharctérről, a nagykanizsai barakk-kórházban kapott ápolás eredményeként a javulás\'utján vannak.;
NEMZETVÉDELMI\'.:- \'
Keresztet kapott - \'Weítirtdt Vilrriosné, néhai dr. Hcgevrfrs1 György lcten>-et képvisclő,; ftz-vegve. a koirrnTnnízmlts alatt\'ta? nus\'itoft bátor és hűséges magyar magatartásáért.
*
vajay józsef\'
Nnfokniibsa\'«j világi Bléb*.\' nosa ii nupoktyflntáJékoKodólft-tognlást lett NngykanlzsÍTifitia}* vlsiiatcvt, kfirtsturóii-e,. amely, nők eddig plébánosai volt.
SCHLESS ISTVÁN,
a Németország!*! sznkadti\'kn-nizsaf feltaláló az elimilithéten ¦ ismét itthon töltött néhány na.1 pot.- Budapesten három találd mánya magyarországi gyártása\'* nak \'megindításáról tárgyalt, Nagvkaöizsán pedig rokonait és ismerőseit látogatta meg Schlesá István egyébként elkóltŐWitt Rerlinből és Bécs közelében telepedett le, hogy anyagainak\'\'-ningyaror.szági és a Balkánon meginduló gyártásait könnyebben tudja irányítani.
*
NAGYKANIZSA—SZOMBATHELY
ügylét szik tartósabb természetű kultur-frlgyrc lépett a minapi nagykanizsai konarcgárlós müvészest révén, amelyen tudvalevőleg szombathelyi előadók ts szerepeltok. P. Lnbancz Medárd, n rendező kongregáció prézese, most azt tervezi, hogy adandó alkalommal a nagykanizsai kultúra visszaadja a hiten gatást a vasi fővárosnak, kanizsai szereplőkkel. Sőt tervezi azt is, hogy más dunántúli városokkal is megkötik a kulturális házasságot Nagykanizsa e> téren szívesen vállalja\'a pollgá-iniát, csak azt kívánjuk, hogy o
tl) modellek után a l«gízlésesebb \'
¦ letiolcsóbbsn vállal
Roth Laura {Bi^L\\
ZAEAJ MELON»
1043. miretua 13
FERENCJOZSEF
keserűvíz
tervezel! partic-k meg is való sutjának.
¦ ¦ ¦ A TISZTVISELŐNŐK
Bolond Asvayné-eiőadására az egész város társadalma nagy érdeklődéssel várakozik, vissza-emlókczve, minden esztendőben milyen kimagasló sikerrel léptek a nyilvánosság elé rendezéseikkel.. A kitünŐ műkedvelő gárda mostani rendezésének\'jövedelmét hadijótékony sági célokra ajánlotta fel. Jegyek iránt még lehet érdeklődni a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
A KANIZSAI ÜGYÉSZSÉG
érdemes irodaigazgatója, Hajnid Károly, katonai szolgálatának befejeztével átvette hivatalát
Dr. FAITS \'KATÓ,
a szegcdi egyelem orvoskari gyakornoka, aki a nagykanizsai leánygimnáziumnak volt növendéke s önerejéből,\'nagy szorgalommal küzdötte előre magát, a Horthy Miklós-alapból 800 pengő ösztöndijat kapott.\'
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendié
Fmnuseknil: Vi7, Vii\\ V|9, ",10, Vili (nagymise), 12, d. u. 0-kor litánia.
relsőlemplom: 7, 8, 9, VUO, »/,U, >U12, d. u. Ökör litánia.
Kórházi kápolna: szenlmliék reg-• el 6 és 8 órahor. Minden pénteken délután 6 órakor szentséglmé-clás éB könyörgés a magyar honvédek gyözilméért,
Piarista templom: 7, >/i8, »/¦•, l/,10.
Klskanlzsa: 8, 9, 11 (nagymise), 3 kor litánia. Református: d, e. 10. d. u. 3. Evangélikus: d. e. 10. d. u 6.
KISKANIZSAI ÉLET
UDVAR*
Hazafias Ünnepélyek Kiskanizsán
Kiskanizsán vasárnap rendezik meg nemzeti ünnepnapunk ünnepi műsorát. Délelőtt
a tfiveniék a 8 órai mise titán a Levente Otthonba vonulnak. A szózat alán Kápolnás Zoltán levente szaval, majd a fiatal levente-zenekar mulat be néhány hazafias zeneszámot Wckl karnagy vezetésével. 10 órakor a rádió-közvcÜlést hallgatja a levente-ifjúság, midőn a Főméi tóságu Kormányzó Ur szózatot intéz a magyar leventcifjusághoz, 1
Utána Kálovlcs György le-vcnle, ifjúsági elnök. Ünnepi beszéde után Szmodics László szaval, majd n Himnusszal ér végei az ünnepély.
Az elemi iskola délelőtt az iskola udvarán rendezi meg hazafias ünnepélyét Tóth Ferenc igazgatóhelyettes Irányításával.
Fsle 7 órakor
a Potgáti Olvasókör rendez hazafias ünnepélyt a Kór nagytermében. Itt Sági Farkas István polgári iskolai tanár mond ünnepi beszédei, míg Hornai András és Haltig György szavalnak.
Klskanlzsal hírek
Vasárnap esle a Levente Otthonban a Segélybizottság a MANSz asszonygárdájával karöltve megvendégeli a keleti frontról visszatért szabadságos katonáinkat. Ezl a rövM hirt kaptuk, ami mindennél szebben beszél. A kél egyesület minden dicséi-elet és elismerést megérdemel.
A kiskantzsai Katolikus Ifjúsági Egyesülőt nagy fejlődésnek indulI. Az agilis vezetőség P. Sólymos Rezső elnök irányításával, uj tervekkel uj székházba költözteti az egyesületet, hogy a fejlődés még\'\'nagyobb mértékben indulhasson meg. A Katolikus Ifjusági Egyesületnek minden megmozdulása érték Kiskanizsán. í ! \'\' I
Adománvötr honvédelnkért
A Bajosai-utcából "adakoztak : Bagonyai József 30 pengőt, Varga György 25 pengőt, Plan-der Boldizsár jjO pengőt, Polai György 15 pengőt, Farkas László, Horváth György, VinciéSán., dorné, Magyar József. Sneff József, Magyar Ferenc, Dolmányos József 10 10 pengőt. (Folytatjuk.)
Magyar hÖöök
Bátnin,. önfoláldozőan vett részt 1012 december lí-én n Gremjatceo mellőlt , végrehajtott válhdko/.áahan Locsmáudi Láazló karpanzoinúnyos
zakaízvezető. A nzébanforgé vállalkozás során
xy önkéntes jelent kezűk liól álló honvédkőtelék átkelt a Don folyó balnartjára s ott erőszakos felderítő és romboló feladatokat hajlott véu\'ie. Locsmándi karpaszományos e vállalkozást biztosította golyószórón óh géppuskás szakaszával. A vállalkozás sikeres végrehajtása közbon nz ellenség nagy túlerővel ellentámadásba ment át s a vállalkozó hoií-
rédkötelék válságos helyzetbe került. A bolsevisták részéről történő lieko-riléa meghiúnítáfla azon fordult m\'Mí. vájjon Locsmándi karpaazományoH biztosító csoportja bolyt tud-o állani az ollenhégcol szemben. Locsmándi gvora át (ok intéssel folísmcrto Ön-fnláldozó magatartásának jelentőseiét, derekasan kitartott s embereit is személyes példájával buzdította a
küzdoloniro.
Az ellentámadásra előretörő ellenséget hősiesen feltartóztatta a annak milyoa veszteséget okozott.
Ö maga azonban utolsónak maradva halált megvető bátorsággal küzdött tovább s negyedórán át viaskodott az ót végül mér 4—fi motor távolságra megközelítő liolse-vjutákkal, E páratlan hösiességgol végrehajtott harcban végül hősi halált halt.
f~a
Bajai öklözik bajnoki versenye Kanizsán
Vasárnap délután 1 órakor igazi spn-.(csemege lesz az Iparoskör nagytermében a Nagykanizsai LE- Bajai LE bajno-nokl ökölvivóverseny, melyre a kél csapat legjobb gárdájával áll ki. Sajnos, a kanizsaiak két súlycsoportban nem tudnak versenyzőt állítani, így a vendégek kél pontelőnnyel indulnak a versenyen. De érdekes lesz így is a verseny, hiszen a hazai pálya előnye nagyon segíti a csapatot. Késhegyre menő küzdelem várható a mérkőzésen, mert Baja Dunántúl egyik legkiválóbb együttese és így előre nem tudunk jóslatokba borsájtkozni a győztes csapatot illetőleg. A kanizsaiak légsul.yban Komondy v. Szabó, harmalsulyban Szen-la v. Bácz, pehelysúlyban Rácz v. Szenta, könny üsulyban Kasza v. Modor, váltósulyban Etsy v. Büky, Közópsulyban Büky v. Seres, fél nehéz súlyban nincs versenyzőnk, nehézsúlyban Aes összeállításban szerepelnek.
T«l*loa 3- OS.
Ugszebbct u legolc6óbbj%l
Horvátit Géza, temetkezési vállalata
Nagykanizsa.
Ukii : Fí-ut 20. T.l.fon: 49S.
F4-ut 13. T.lolon : 172.
NAPIREND:
Éjjolí gyógyszertári ügyelet: Ma, szombaton az Igazaiig gyógyszertár PŐ-ut 12., holnap, vasárnap az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tant.
Naptár. Mátc\'us 13. Szombat. Róm. kai. Siabln. - Protestáns Krisztián. - Március 14. Vasárnap. Róm. kat lavocabif. -
— Protestáns Matild. «^
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel s érától este 6 őréig. (Hétfő, azerdr, péntek délután és kedden egész nap léknek.) Telefon: 660.
— (A Zalai Közföny) következő sídma március 15. hazafias ünnepe miatt kedden délután Jelenik meg,
— (A Credo hazafias ünnepe)
A nagykanizsai Credo-férfiegyo-sület március havi gyűlését holnap, vasárnap délolőtt féí 12-kor tartja a ferences plébánia fehértermében. A gyűlés vallási vonatkozásai mollott ogészoti u hazafias megrendezés je-pvébon fog lefolyni s a március idusát, n magyar szabadság ünnepét fogja kidomborítani. Előadó dr. wóber Etek, a Credo világi olnöko. Énekszámok és szavalatok toszik omol kodét le bbé a gyűlést. Az elnökség ezúton ezúton is meghív máidon Credo-togot és vondégként a város .hazafias férfi-közönségét, (:)
— (Lelkigyakorlatom hlr>
1\'. Lalancz Medárd nagykanizsai ferences atya több napon át lolki-jrvakoitalokat tart Bzombatholyon az ottani kcrcskodolmi iskola növendékeinek. !
— fA\'hrivezték)
Atholvozték a nagykanizsai rendőrkapitányságtól Budapestre Solies-lyéii Károly detektívet. Az áthelyezés is bizonyítéka Sebestyén kitűnő képességeinek. Utóda Rojtos István (Icb-lítiv liisokujvairól, aki már ol in foglalta uj beosztását.
(Tanító választás^
A folsŐrajki tanítói állásra egyhangúlag Havas liózsika dióskáli helyettes tanítónőt választottlik meg.
— (Esküvők)
Hegyi Mária és dr. Szenkovazky István\' MAORT tisztviselő folyó hó 14-én házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.) (:)
Laaky Gizella ós Bozaics János 14-én, vasárnap délután 5 órakor tartják esküvőjüket a Jézus Szive plébánia-templomban. (Minden külön értesitóe nelyett.) (:)
— (Baros* hlr)
Felkérjük a Baross BzÖvetflég kereskedő tagjait, tokintottol a nemzeti Ünnepre, üzlotoikot hétfőn egész nap tarteák zárra. Elnökség. (•)
— (Kirendelt orvos)
A belügyminiszter Meisele László munkácsi orvost honvédolmi munkára kötelezte és mogbízta a tótszer-daholyi körorvosi teendők ollátósá-val.
— (Adomány)
Grünliut Elemér mérnök (Nagykanizsa) egy bírósági tárgyalássa! kapcsolatos azakórtői diját, \'20 pengőt, a nagykanizsai Vőröskoroszt fióknak adományozta.
19-1&.március 13
- (Meghlvő)
\\ MOVE iUfcgyt*ni/b«j Túraa-dalnii ét 8rx>rtegyeafilot 11HB. éri inárolua hó 31-én, hatáiozatképie-lenség Beetén méroluB hó 28-én 561-oIÓtt\' 10 órákor o* alábbi sArgysoro-znttal, a Bama RnüTotség holyiségé-hcn tirtjA éri rendes közgyűlését, nuiolyrd a Ingókat ezennol meghívjuk. X Elnöki megnyitó. 2, Titkári jelentés; Ü. Zárszámadások és a va-gvömnérlog bemutatása és a pénztárnok részérő a fchnontvéiiv mog-udása. Tisztikar választás. 5. Országú* és tagogycsütoti alapszabályainak az OBk Által olóirtnk szerint való módosítása, ti, Esőt leges médosityányokj molyok\' három ti)) nappal elóbb az ehiökaégnél bojo-leatondők. 7. Záró boszéd. Nagykanizsa, 104.1 március 12. Elnökség.
- (Uj vasúti megálló Muraközben)
Muraközi tudóéi tónk töl; A Cnák-torrrva és Miksa vár között lévé köz-gégék diákjai és lakói jtObt) kilométert kénytelenok gyalogolni, mert bár a vasutvonal fél vagy egy kilométeréé \\ozet, nincs megállójuk. Ezen kivan segíteni most a MAV, amelv, mint értesülünk, nz óniokol lek kívánságára megállót létesít Drávahid és Drávavásárboly között. Az uj megálló tervét nagy örömmel foganja a környék népe és ez a (diákokat is megmenti a naponkénti 6í—8 kilométeres gyaloglástól.
Amíg \'Oh átesik
a Oarrtiol dolgozik. Nyugodt almát ntm zava\'ja, mígli meghom ragaetr* 11 enyh* í» fijdalmalUn klOrOltlI.
!!L!!7. A33522&
- (Jelentkezni kell a vegyészeknek és a műszaki képzettségeteknek)
A minisBlerolnŐk rondolotot adott ki. anioly szerint mindazoknak, akiknek bármilyen fokú rogytani kéj>o-eitésük van, még ha külföldön szerezték in azt éa mindazoknak, akik valamilyen műszaki képzettséget nyertoki jolontkozni kötelesek március 27-ig. A jelentkozésokhoz egységes; űrlapokat bocsátottak ki, a molvok hivatalos órák alatt a városi ki»dól>an szőrözhetek be. A jelentkezések elmulasztásáért börtönbüntetés jár.
- (Vegye-számilávba)
kiadásainál a tÜzbiztositási dijat is, Hástartáaáhan -csekély tétel, de haszna annál nagyobb. Az 1857-lion alapított-legrégibb magyar biztosító, az Első Magyar Általános Biztosító Társaság készséggel ad tanácsot biztosítási-kérdésben. Helybeli képviselete: Ceongory-ut 2. (:)
- (Egy hétig nem jár a leudval nutóbimz)
A MAVAUT igazgatóságának közlése szerint az ország egyes autóbuszvonalam, Zala megyében a Nagykanizsa, Alsólondva, Ijondva-vásárholy, Muraszombat és Alsó-Icndvs, llolatinc, Muraszombat vonalokon március 10-tól 26-ig bozá-rólng.aeünotol az autóbuszforgalom.
- (Jégkiro\'i * Balatonnál)
A jégzajlás igon nagy károkat okozott Balatonfüreden, ahol nz úgynevezett hidogfürdó bejáraténak hatalmáé-\'oszlopai---és a két motor szólus hidat úgyszólván teljes egé-szében elvitte. A kár közel BO.OÖO t>oiigó. :
- (Baleset vagy bűntény)
Kozma István 47 óvos kékkúti (öldniüvoat hajnalban a lakásától mintegv 200 méternyire az uton holtan találták. Halálát ittas állapotban koponyaalapi törés okozta. A csendőrség nvomozáat indított annak földerítésére, hogv balosét, vagy esotlogos bűntény áldozata lett-o Kozma István.
FAIJAI KÖZLÖNY
A Szentatya áldását fcflldte fflagyarországaak
A \\\'ngvsv Kurír ielsntéee szerint
a papa Berédi Jusztinián biboroa-hercexprin.áBhaz intézőit lorelélwn megköszöni magyar hirek noróben kiíojozott jékiváns\'ágokat és n többi kőzett jztkot írja Szírbe! óhajtjuk, hogy nz igazság és igazságosság mindenütt diadalmaskodjék. Ami
Edén Washingtonba írkeiett — Roosevelt Mosxhvába repül?
Berlinbe érkezeit hír szerinl Ellen angol külügyminiszter Washingtonba érkezeti, ahol a háborúval kapcsolatos tárgyalásokat fog folytatni.
Roosevelt elnök egy sajtóértekezleten nrni a kérdésre,hogy Sztálini meglátogat]a-e, sokatmondó mosollyal azt felelte, hogy ebben a kérdésben még néni történi állásfoglalás.
Aflntni\'á: Amerikában
Buenos\' Alresböl érkezett jelentés szerinl az Egyesüli Államok löhlinüvelésügyí miniszter ríunia elrendelte április l-tíil a hús, vaj. zsír. sajt és hal adagolásai.
MirŐt folyik a Washingtoni tanácekoián?
Amsterdam, március l.\'í (Német Távirati Iroda) Az angol hírszolgálat hivatalos jelentése szerinl Edei) azért utazott Washingtonba, hogy az amerikai kormánnyal inegbe-
Boldog Margit dícftéiotét *> megdi-esőitéaát illeti, mogtololő ular>i(.\'i-1 adtunk, hogy Bzonttéaratáni ügyét a lőhető legnagyobb szorgossággal intézzék. A pápa végül apostoli áldását küldto n niagyar papságnak, hivoknok, valamint a »nekünk any-nyira kedves Magyarországnak^.
széleseket folytasson a hadi-helyzelröl és* megállapodjanak abban, hogy milyen módon lehetne az összes szövetségesek kormányait rendszeres megbeszélésekre összehozni a háborúval összefüggő kénlések megvitatására.
Az angol hírszolgálati iroda diplomáciai nninkatársu szerinl Edén látogatása a cnsnblnn-caj érlekezlct következménye. A megbeszéléseknek nincs előre megszabott menetrendjük, üdén Roosevelttel és más államférfiakkal fog tárgyalni. A wnsliing-loni megbeszélések egyik legfőbb tárgya lesz a tengerentúli franciák hatásosabb és egységesebb harcbavonása. A tárgyalások homlokterében minden bizonnyal a háború utáni kérdések állanak majd és ezekkel kapcsolnihan kétségtelenül Lit-vinov, a Szovjetunió amerikai nagyköveié is szerepet fog játszani. Eden az angol nagykövetség épületében lesz és mint az Exchange Telegraph jelenti, már ina találkozik Roosevelttel.
áFBÓBIBDETÉSEK
JómurjinluiiútiU 4 polaártt végzőit leányt (elvaiick. Cttn a kUwan. 701
Erösebb fiatal munkásl falvaaxUnh.
Hangéila keltgyár. Szemercu 4. Íi6
SxAvőmunkAaok (fér\'J Is lehet) lel vétetnek, SzÖnl tudók előnyben. „Mefcur* ízövöde, Ballhyényu 6. 1 7)8
Két Ugyea kázlmunkáanfit I4if|sia»é-sigba Jó fizetésid f Kl«««»« Sismen izabó-mesier, Znnyl M.-u 6. 741
AaKtaluaaaaádakat, kik J6I tényének, magas ÖTAtiéifcl azvnnal («lvcsi : Kopitetn buio/thlel. 751
Bajáranett (elveszek. Su.ir-ut Jő tr 711
üfiyes SMléranfi leivé elik 15 éra. — Migysr-u. 93. 749
BlolklUnl luale kifulíl*áii|>t lelve iz a kladúhlvaial.
Yakarllónfit Itlveizck. Sugárul IG.IÍ, lOldlilnt 2. 7S9
AMOtinalI állast nyerhat |obb családból való, legalább ntgy polRéd osztályt Vetteti, |? meílelenciU leiny. Kiscticl könjvkereskedé»barh_- 787
Bualapaatl nsgyvéllaUt helybeli kép-vísetele rétiére alkalmazottakat keret állandó munkiia. Olajhoa értÓK elönyban jelcntkeiéa: Nagyné, Ensábtt tér I5^T
Uéplréibin Jertas lUaitvlaiatSnS* fel-venUnk. Huniérla kcltgyér. YBÜ
M*>U||k4Ma ltodavezttfil Ulvauak. Ajéilatot a kltdoba kérak. 7S1
\'TKcnsek mlndaiiaalaAitft vagy .min-•lanaa •¦¦kAoanSI hsitiabb bliő nyllvinyokkal. Dr. Kralnar. Sugár-ut \\2 192
Qéphlm.enit lelvaia liarla lahér-nemtl-Uiam, Ciangcry ut • 7M
TanuUlAnyokat c« kKulót lalveBl nóL dlvatmlon: Honlhy Kérolyné, Bittbyánv-utca i. 775
Megbízható. mindannál
iraaaak. Klein Simon, Magyar-u 19. 706
ADÁS-VÉTEL
UoiiuüU MOncjcirAt vagy plantnSt késiptKitit. Budapatl, BnaVűdy Sándor-uica 40/rt. Hauanar. M0
Sllngl piMiitm» tildó Klniiil-u. Ii. Káin alatt. 740
Kcményliháló ét egy cbldlókradenc •lade. Attlla-u. II. 756
Bgy OllOny tírli migyaroi fakaTaruha éi egy kék tavaid nólkabát eladó. — Rákéul-otca 4. 712
JoAllapotban lawtt lótétkék zilnóroi ruha 13-14 éves l.unak/ eladó. HAkó./l-ulca 20. 705
Jókaiban lavé gyatmek aportkaoati
vennék. Kittet dlvaltlzlot. 711
HölEvalm: Egy.zarre a0 kÖLŐlü f%*FÍJMíeVAft-kW^j
Krji K. iimtn.ial: AWu FORMA LM I KFT., SpMt, IV., Sütfl-ul« J. lil.m, t. T.I.: IHM
Baga, mm> bulgäR ANTRACIT «*»
meflrendeléseket korlátolt mannyiségben felvess
KISS FATELEP
Arauy Inuos-u. 8. Toiofon: B30. Erziil»t-tér 13.
| a hazáért!
\\j leiienssky Elek Ihdgy
,1 Az első volt, aki a fronlról haialévet. |;k0anyoa azcrclettcl kereste fel a zalai Ko/Mny szerkesitlaégét és a harctéren ktlzdó kanizsai honvédteiivérek sjorcta-(ét és kOazOnelét hoata — a aiarksstti-¦ég mauértó magyar-azaraUtéért. Mikor u)bót vlisianiant ai oroia pokolba, bu-ciuziia oly borús, oly sejlelmaa volt, mini ákl hoiszu-honiu útra Indul. Vigaszunkkal indult méiodlk útjára, ajionnan tflbb liben melcglungu sorokkal karcát* (el a Zalai Közlönyt is olvasótáborát. Es sokszor kUldle téberi laplsil k-velait ér-tcsiléseit haza, Zalaorszagba. Jeszenszky lóhadnagy nemcsak mint a kOzigazgatáa lérlia kittmöcn állta meg a liel/él, elsőrendű ma.yar köziisziviteló volt, hanem a harctéren, a legvéresebb csatákban példát adott katonainak a magyar vltciségról, bátur, katonái kiállásról. Nagyon boldog családi életet élt. Kisleánya a kanizsai Intéiat, kist a i Bopronl katonai raállikola növendéke. Hetek óla nem kaptunk b.rl ftlóla, •Hetiben a különböző kuvlk-lilrek tárták. Motl megerósitelték: Jeszenszky Elek kanlzisi főhadnagy a btcaOUt nte-Kjén a hflsrtk halálával hunyt cl. .Bajtársai adlak mag neki a iégs3 tlnt«!*tet, *mt á magyar hősnek kijár. Olt temették \'cl ax orosz község hiti temttójéban, több kanizsai b jlárssl kö/í, mlg mald.siksrttlót a magyar Haza aien!elt löldléban( pihenőre hozni.
Jeszenszky Etek lóhadnagy addig la idegen földön alussza a- hősök álmát, magyar zászló diadalmas előretöréseiéi, a mag) ar katonák lendületei lohamáról, a hznvédek fegyvereinek dicsóíégcs pyözel-merd).
Emléke áldott és (zent leiz mindenkoron minden Igaz masyír elélt I
Udvari dlaaaVw4nytk*t vennék. —
ür. Boda. Horlhy M.-u. U Tll
Bgy azebi kiator oloaári alaatéi
Qirat u. 17. 771
Belga buanaulakalcsán eladók. — Caéktornya, Hortby Mlklöi-tár U. TM
LAKÁS, O^LETHELYlflft
1 sro\'jAa konyhia taép lakásdmat OsarAlnám Kirily utcai i ivagy Zrínyi Mlkldi-uíciival. — Cl« ! Malnir Oyörgr, Honvéd-ulea 15. fft
Raiklár- vagy ttllhelyhelytiég kiadó, Clm Horválh ujiiioinál. 774
HAZ É8 1NGATI-AN
Több adómentes maila- áa bérháiat, héihclyet, szólét és földakat fcSatvatH Pupp, Talekl-ut 8. Telefon «70. tU
Maiyir-u. 105. iilinu hém m\\méé» —
trdeklödnl ugyanott iTSS
Eladó bcltarulaten silo háahaly kél-izobát öreg hlizal, nagyobb, kertttl, loVe-dalmezó béihlz, kanizsai lulítbaa föld-b-itok uj épületekkel. SOvebbet Hqnrátb-nal, Sugár-ut 41. 77t
kOlOnfele_
«lamfllaafak tlattiláait él permele-zését vállalja Kása vlrégfli\'al, Horlhy
Árverési hirdetmény.
A in. kir. naoykaniisai,,állami méntelep kat. patánesnokaáp; tulajdonát képeiŐ 1 drb 9 éves és 2 drb 5 éves hideavárÜ. hérélt.\'ló 1P43 é.l március hó 10 én délelőtt 10 órakor » rnéntelep»ílak-ttmynndvarán ktláróldp Qosdálko-dáisal foalalko|<iknak \\ h^ilvtthps árverésen a leotőbbet ígérőnek el fognak adatni- , ,«7 Mén telepparancs noks(í|»
ZALAI KÖZLÖNY
1043. március 13
M. ktr. rendőrség aagykeRlml kapitánysága Szám: 410/29-1939 klb,
lt6let-kivonat.
A: ra. királyt letulőiaég viddkt Főkapitánya mint 11. fokú rendőrt btiiitttőblróilg Vándor Egon Jelenleg hu laprtli lakóit az 19W: V. t. c 10. §. 1. baktidt\'tta Ütköző Mhágáa mlilt, iiiit! olyin anyagokat hoiett forgalomba, melyeknek haiinálata
. i b iiiflivéBy rt#éwk«4ese alá tartozó l\'a !#k •löálllrásáhoi, vagy kczeléiáh:a mag angsdva nincsenek, 150 P párubantelétre. bcnailhatattanaic tutién IS mpl elzárásra
. Iliire Katáim* tuíábli icrh.itet 20 P á¦\'nini ellanőrzísl dij megfliiléiéra t bi ;litlel kivonulnak * Bmásziti Lapo és a Zala! Klzíönybeu való kOí. ítéletire E en kfvDi elrendelte a lefoglalt bőrárumé* el kobzaiét ég megsemmisítéséi Ai ilé\'ct Jogerős. Budapeit, IMI december hó 2 papján. Dr. Jamnizky a k, főkipllmy
MEGHÍVÓ.
Zalaszantbalázsi Téglagyár Részvénytársaság Zalasztnib»laz!ort
rendes évi közgyűléséi
1943. máro 25-én dMalött
(mise után) a fűlanentbűláisi iskola udvarén (roise idő esetén ai iskolában) tartja meg, melyre a t. c> ríjavényaseket eienncl meghívja, aical, hogy minden egysi résivény egy szavasaira jorjosít. Zslasientbaláij, 1M3. márc.
Tárgysorozat:
1. Pénztárkezelés Ismertetése.
2. Az Igazgatóság és IcIUgjelőblzollság Jelentése, az 1942 évi mérleg es zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása.
B. A részvénytársaság liivalalos lapjának megjelölést 4. Eattltga* Indítványok ?H
Pályázati hirdetmény.
FÖrhenc hegykötség •löljárósága f. évi április hó 1 ére három hsjgyfirl állásra
pályáiatot hirdet. Akik ezen állasra pályámi akarnak, f hó 28 lf j«-lentk«t«ensk Imrén\' László heajy-birónál Kiikantiián, Hunyadi-tér 8. ss. alatt, ahol részletes felvilágosítást nyernek a hegyőrt illetmény tekintetében. 7«s
Nagykanizsa megyei város polgármes\'erétfll.
iigy: Házti , ti i l é i c éa t
Hirdetmény.
A Köultáiásflgyl Mlnlsaler Ur 622 514/ 1942. az. kOnendelete alapján Király utca 20. szám alatt felállított kőrzeil szappanfőző Szem a hozxá beaiállltott háitsrtásl zsiradékéit csak az esetben tud a beadott mennyiséggel azonos sulyu egységes mosószappant kiadni, ha azaalak-. rothadta-és tgyéb nem zsírtartalmú anyagok\'ol mentes. At ezen feltételeknek meg ntm felelő anyagért csak az abból nyerheti t isi la zsiradéknak megtelelő mennyiségű axippan adható ki. Ezért az ösizegvUjfölt zsiradékot mégegyszer olyan mennyiségi! vízben kell egy áfán kenuiul lőznl. Fózéi előli a vízbe hullanék klogrammonként 5 dkg. kt nyilasét kell tenni. Klhtl\'ét után a víz felületén lévő leszedett zsiradékén ugyanolyan mennyiségű moióizippsnt ad az tizem
A köítjiC-\'zuígügylkí! Is Igen lontcs érdekekre való tekintettel felkérem a kÖ-zOnaéfat, hogy gondosan gyűjtsön minden sslitcfékot (még a moiogalávfz lelsilnén lévé zsiradék la Igen Jól felhasználható e célra) meit ezzel nemcsak saját háztartása gondját könnyii\', — mivel az Igy nyert auppaamcnnylség a havi fejadagba nem számit be, — hanem értékes nyersanyagot ment meg a putatulástól, ami mindnyájunknak hatallss kötelessége.
Nagykanizsa,\' 1943. március 4.
114 Polgármester.
Alulírottak lélekben mélyen megrendülve, de Islen örök végzésében alázatos szívvel megnyugodva tudatják, hogy a forrón a\'erelell drága ]ó iérj, Ham, sógorunk, illetve rokonunk
ÍM (Elli!) ISTVÁN
Máv. la (?10 éleiének 44 IÍr, tvldog hánitágín«v 19 Ik ávában rövid szenvedi u\'án Badaatonytomijo-i visszaadta Jóságot, nemes lelkét Teremtőjének.
Drá^a ha\'oltiint foTij maradványát Nagykanizsára szál]i||nl< és 1 -Ivó hn 4 én, vásárnap dá\'lurán 4 érakor fogjuk a ti-mclA haMIníházábál a rom. ka! egvház szertartása szeri"! basztnleitalnl és örök nytigvóhelysre kisírni.
A* engesztelő azenlmlse áldozat a megboldogult lelkitldvéérl folvó hó lő én. héilőn <J*ru\'0rt "/alO órakor fog a S\'enlfercncrcndlak e¦! ¦ l ¦ .\'¦ i i ¦ templomában a Mindenhatónak bc-mulalfarni,
Nagykanizsa, í»43 niárciuí hó 13.
Drifi lel Ved jfíjgi mii Wt mind I
ö.v Éber íEJchlnge-t) Istvánná sz. N»«v ifur.nl neje. Sxv. Eichinjrer Mó\'lonné sz Szibé Anna édesanyja, Nagy Imre, 8*v. Vldoa Jánoiní Sz. Nagy Há\'la sógora, illelva só^nmóje éi ¦ gyátiolé zokoaiáfr.
KÉPKERETEZÉS,
szentképek
legolcsóbban kaphatók
• | hadirnkkant ft! képkereteiénél
Balázs Pa!
Fő ut 4 laz udvarban )
Nagykanizsa megyei ^s-ob polgármesterétől.
Tárpy 20/1943 B M ur rendé leiének a hakiMkfmlés rtijniáná-r\'\'! \\ /¦ ;í-.-fr.n 11»;«.
Hirdetmény.
firtíi ttm a város köiönsép^\', hney a m klr. Rsllliymlnisiler <ir 2 V1943 !t M sí. rendeletével a 19 900 leieknél löbb lelket stámlálő váiotokhan é< Igy váró-sii\'khin |i a halollkémle\'éi diját esetenként 6 pengőben áltapttnth niecr Ez n dljizabás I. év| Januái hV lí>-t\'l kezdődően van érvényben.
Nagykunlisi, 1943 évi rnsrclut 4. :i» Polgármester.
Budapesti bevásárlásomból megérkezve, a legizlérjesebb és legdivatosabb
női kalapmodellekkel
a m. t. hölgyközönség legkényesebb Igényelt Is kielégíthetem. Teklnt>e még raktárnmnt vótelkényszer nólkfll I
Légoltalmi papir
26 máterss tekercsekben és 100X150 cm. ivekben
mustos ferenc
paplrnagy kereskedésé ben
Erzsébet-tér 4.
Nagykanizsa
Telefon 305.
SOFFÓR-ISKOLA
Államilag engedilyezett gépjárművezetőt tanfolyam kezdődik folyó hó 20-án.
Ktlcmen autóüzem Nagykanizsa Zrínyi Mlkló s - iff c a 13. szám.
Hofherr-Schrantz gépek, filáyitú petróleum
DNGBR-ULLM ^ NrN RLKK
vas- és műszaki kereskkdésében
Shell náíf 6z 6 k átvehetők. Solyói osapágyali
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
Aram.zámlák fizetése, roklumluiók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden vlllamas kérdésben dMel&it 8-tól délután 16 óráig. • Csengery-ut 51, telefon ^94.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
nagykanltea megyei város polgármesteréi öl,
»2/1943.
Tárgy : A kukoilcsbeszolgáltatái megtönnylteie; a be>>otgálla. Iáira előirt egyéb tsrménytk ht. adásának vigsö határideje.
Hlrrietminy.
A Kö/ciiAtfitiíPvl Mlnlsiter Ur a knko-jtcaheizolpi\'tiláil kötelezettség lol cilió-lének niegkfinn\\lté«e ét letn-fövé tételi erl\'ké^r.i m\'genvedte. hnpy mtnda-ok n kittrnr\'rBle\'m\'lői\', akik n br*rotifát\'*t<mdé Viiknrlráliikat frHakaimányOTlák, vagy mis mi\'don t*ihi>tinállák én a bssznlgálialáiul aréizban, vBgy rétiben hátralékban vannak, be szolga1 Is Mii kOIaleialtságukneV más tcrménvkk*l \'* elegei lehetnek. Nt-vatetestn 400 kg. kukorica batystt eiy darab 140-150 k«-n3 élöiulyu hlioit ¦áriéit Is hcaz^tgállathataak, akik pcdl.; hisógartéisel már nem iendelk*znek, abe-¦zolgillat^irn előirt minden 100 kg. kukorica haiyalt 10 kg. zsírt, vagy BO kg. bflhol, vagy 39 kg. sorsot, vagv 50 kg. lencsét, vagy 100 kg. kölest szolgáltdhat-nsk be. Pellitvom lehtt a hátrslékoiokat, hojy 3 nnpon belül |clintk«s::nek a Ktx-rll\'á\'á\'t Hlvatallian él ajánlják ftt a meg be ram nolgálUtott kukorica helyett a fentebb feltörölt és randelkezéiUkre álló terményeket és tarmitekst, mart ks Igy tanublionyságát adllk bassolgáltatiil kéit-lésOknck a bunletó aljarái alél manttiDI-nci( Fig*elrn«ztetem SS árdakellakil, boiy amk Is hálialékoioknsk tiklntendlk, ailk-nél rekviráltunk, de annak során kevesebb kukoricát találtunk és vetltlnk Igénybe, mint amennyi boiiolgáltilátra elő tolt bva a iarháre. A felajánláshoz a ga-bonslspot el kell hozni I \'
Arra Is felhívom sz Öissas taimelőkil, még pedig ulollára. hogy sklknek a ttr-hére akár a cséplés során, a ciépletl ellenőrök, akár a vámodéira Jogosultak kenyér- és llsitfe|sd*gjánsk ctökkentéii soián a Közellátási Hivatal és as ellenőrző blzotlságok, vagy pedig a rekvirálás torán a rekviráló bizottságok buaa, rozi, átpi, xab vagy burgonya beszolgáltatását lilik elő, de ii beszolgáltatásnak még ntm tellek eliget, a beiaolcáltatáira elfilit, Illetve még hátralékos mannyliéget tzonnsl iiálllliák be a HOMBÁK-hoz s ennek mtgtörtéalél a KOztHátáti Hivatalban 1 napon belül a HOMBÁR nyugiálinak telmutaláiával némelyeién Igazolják, mait I nap rauWa nitiidei! hátralékot ellen kötelcsiégiitrtlea leljelentost fogok lenni. Nagyksnlzia, 1943. március 13.
T7i Polgármalter.
Tárgy : IgénybeJtltnlö lapok benyújtásának végső haUrldeJe.
Hlrd«tm<ny.
Ai uj élelmlaterligyek kiontass a hónap végén csedékei. Kőzhlire tettem már többitör, hogy ez alkalommal a jagyeket mindenkinek a lakására kézbeilijUk, eml kapcsolatban azonban eliandeltem, hogy minden cialád kálelea uj közallátísi igény-bcjalentó lapot kitölteni a a köielütáil hivatalhoz beadni. Még mindig vannak kb. ezren, akik annak a isndeletimnek nem tellek eleget. Utoljára hívom tel ezeket, hogy sz Igénjbejeltntö lapot saját érdekükben legkésőbb I. hó 15-én, hétlőn déli 12 éráig adják be a közellátási hivatalba, mert ellenkező esetben jegyeiket ciak elkésve, a kikézbesítés befejezése ulán kaphatják meg. Igénybejelentő Udi-pot a cukorkereBkedésekberi, vagy a köz-elláldsl hivatalban lehet kapni, a héttőn a közellátási hivatal e célból d. c. 8-tól 12 óráig Ügyeleti szolgálatot fog tartani; a bcadáshor a családi Igazol vényt Is fel kell mutatni. Felhívom a cukor kereskedőkéi, hogy a megmaradt Fgénybejtleatólap nyom-latványokat e héten származtassák vissza a közellátási hivatalba.
Nagykanizsa, 1943. évi marcJui 13.
,io Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP, lladja: „Klzaaiáasáal ft. T. NagykaalzU". é\'elelóa kludó; Zalai Király. Nyomatott i a HKlzoazáasá|l H. T. Nagykanizsa*1
ayaaiáájásaa Kagykaalzsáa. (NyowdéArt l&leJ < záieJ
C-B
UoniHokoKai : Tábori oo»la;
* M\',eO tz. Nagykanizsa, 1843. márolus 16. kedd.
ára 12 fillér.
Utü Melos 7H iBlílieti.Mtkauííii délután "
Felelős szerkesztő: Barbarli*.Lajos
Bkltlzoteal
zotéal Ara: egy hónapra 9 peiukl : negyedévié 0 prato m> Wtfir.\' Buyes .«Sin : hclkllKiiMi « ti», túmbale
ae.ttter.
womlmton ae mt.
Timeo Danaos ..
(bt) Bosszankodni is lehetne rajt, de nem. ér. annyit, okosahb mosolyogni felette, njutkor u moszkvai szirén-hangok ttzt sustorogják szét n világűrbe hogy a magyar katona gondoljon n családjára, szegje meg a kötelességet, ahol tudja, s akkor hamarabb újra együtt lesz a szerelteivel, a magyar anyák előbb visszakapjak a fiaikat, feleségek a férjeikéi. Meghaló lenne, ha nem hangzanék túlságosan cinikusan, amikor Moszkva szónokol a magyar gyermekről, a családi tűzhelyről, az olthonból liiszukilott, háborús munkába állított édesanyákról.
Ni csak 1 A bolsevista agitátorok akarnák megvédelmezni a családot, a gyermeket, az anyát a saját magyar hazájukkal szemben \'.\' Ok szavalnak családi tűzhelyekről, akiknek az egész vi-lájjnézelnk n család szétbomlasztását tekinti egyik legelső-rendű feladatának, jól tudva, hogy az Wrős családi érzés az egyik legerősebb gátja a bolse-viki tanok meggyökerezésének, ök merik uszító szóval szájukra venni a magyar család nevét, ök, akik hazát adtak a szabad szerelemnek, a szülők felelőtlenségének, a gyermek függetlenségének, Otthonok emlékét emlegetik Ök. akik a falanszter íl-, déncs\'álmai! próbálják átültetni a valóságba. Ő fellebbeznek a magyar szülők szivéhez, ők igyokeznek lázítani a gyermekszeretet novóhen, ök, akik a szovjet negyedszázados fennállása alatt sem tudták elérni, hogy eltűnjenek, a vörös jános-panor-szájju városainak utcáiról a kiéhezett .rongyos falkákbau milliószám kóborló, senkifia gyermek-bandák. Ök féltik a magyar anyákat, ukik már békében elvették az anyától az anyai méltóságot,- szerelmi gépezetté, vagy a kommunista munkarend gályarabjává süly, lycszleUék R7, orosz asszonyt, ok igénk" cserébe a magyar honvéd liitszegéséérL. a magyar anyák boldogságának uj korszakát, ök,; akik géppuskákkal hajtják milliós tömegekben a szovjet-anyák fiait az ellenség tankjai ejé, csak azért, mert a vöröstszmék viHguiilmi tönk vésel nem férnék uicg a hatalmas orosz bőrben, hanem szerelnék igájukba hajtani az egész világot.
Megérett legsürgősebb el-csapatásra a bolsevista propa pula legfőbb intézője, aki azt biszi, hogy efajta eszközökkel Jelétbe ugraszthatja a fengely-nuawjok népeinek gyengéboszi-
Charkovon tul üldözik a németek a szétvert bolsevista hadakat
Afrikában a német hadvezetés megakadályozta az angol kezdeményezést
A keleti harctér helyzetéről jelentik német részről:\' *
A német csapatok Charkavot . három nap alatt liszlitolták meg [ a szétvert szovjet kötelékek maradványaitól. A német vezetés a keleti arcvonal minden szakaszán a helyzet kizárólagos ura.
Stockholmon keresztül .őrkozott német jelentés szerint n hólfÓro virradó éjszaka kiadott ssovjot hadi-joleutés beismeri Charkoy városának elostét.
Kurszktól délnyugatra és nyugatra a német csapatok a szoviot linlclókok támadásait .visszaverték. Bseknek a bolsevista kötólékeknok már különbőzé összotótoléból is megállapítható, hogy szükségből bevetőit ninrailek-csapalokliól álltak.
A moszkvai propaganda azt-állította, hogy a némot páncélosokkal nzemlwn iniudon arcvonal-nzakaszon csak szovjet gyalogság
harcol. A bolsoTJeták itt is ÍRcn sok páncélost vetőitek harcba, lízok közül a némot páncó.os vadászok 28-at niogFftinmiaitottek.
A Donoc-kanyarulatban, Charkov-lól délkololro az előnyomuló némot páncéloi hétéiékok nagyobb szovjet csoportot vÚKtak ol nsszoknllotéfloi--tól és őzöknek niORf>oinniÍHib\'»o .fo]ya matl\'nn vau.
,A déli arcvonalRKAkasKon lozaj-lott harcokra] mogállapithaté, hogy a Dotfec és a lijdgorod közöd fekvő kulesáttások és a fontos közlekedési utak német kézen va nuak.
Ennek--az crodmónynok a- hatását még nem is tekinthetek át. Azt mindoi. esetre már most meg lőhet állapítani, hogy a szovjet csapatok a délobbro íokvö auvoi)alnznkaszo-kon, a Donec középső folyásánál és a Mjuaznál, valamint a kübáni hídfőnél teljesén védelomro kényazo-rüllek. \'
A helyzet a keleti front egyes szakaszain
A keleti harctérről Zürichbe érkezett jelentés szerint a Char-kovot elfoglaló német csapatok folytatják a visszavonuló ellenség üldözését Charkovtól észtikra és keletre. A szovjet helyőrség maradványa a rclsö Douec* nél még utóvédharcokat vív.
Az olvadás most már az egész középső frontra kiierjedt. Ennek tulajdonítható, hogy a szovjet csupatokMtl a németek által a Vjazma-szakaszon kiürilett te. rületen csak lassan haladnak előre.
Az Ilmen-tótól délre, Sztaraja Russzinál súlyos ol hárlfó harcok fejlődtek ki
ama bolsevista tömegtámadások következtében, amelyeket páncélos és csatarepülők tnmogatá. sávnl Indították. A német biztosító fegyvernem nek kiváló együttműködése, mély réseket vágott a bolsevisták sürü tárna dó hullámaiban. A támad a so-
kai a mélyen tagozott német állások előterében felfogták.
A középső arcvonalszakaszon a bolsevisták ujhől nagyobb helyi erőkkel előrenyomullak a liarcerős német biztosító csapatokig. A német biztosító csapatok — túlnyomórészt gyors kötelékek - a kiürilett területrész gyuponljában, egy közlekedési csomópont közelében harapófogóba vették a bolsevista kötelékeket és olyan
megsemmisítő osapást mértek rájuk,
hogy a harcok .befejezése után 800 oJosctt bolsevista katona holtteste maradt a harcmezőn.
Szuchiniesl területén a bolsevisták erÖschb kötelékeket vetettek be a legutóbbi napok során a német állások ellen, anélkül azonban, hogy a szélesebbé
vált előterepet veszélyeztették volna.
Az oroll arovonalon.
ahol a holsevisták március havának első tiz napjában több, mint 00.000 halottat, 2300 fog\' lyot, íiOO páncélost, több mint í 10 lövegei vesztettek, az ellenség vasárnap újból ezrednyi erőkkel lámadott. Előnyomnia-sai legtöbbször már n német zuhanó és harci repülőgépek bombazáporában elakadtak. Csak egy szovjet támadó hullám jutott n német állásokig.
Igy kéastai m artivetaégesek
washingtoni ..mee-egyéves*11
Bern, március 16 (Bud. Tud.) Washingtoni hír sze» rint a\',szövetséges nemzőtök olwő érlokezlotc, nmelynok előkészítéséről Edon Washingtonba,!), tárgyal, ha egyáltalán lehetséges, április 27-án. ko\'zdódik. Ar. érlokozlot Kurópa szempontjából kösvotlonül a háború
után szükséges wnd szabályok ka] foglalkozna. Az ogyik brit hirügy-nokség diplomáciai munkatársa oz-zol kapcsolatban valószínűre veszi, hogy Hull és Kdön kötolozó angol-amerikai megogvozést doli^oz ki és ot actitán alapjául szolgál az egyesült nemzőtök mogegyozésénok.
Nagy /apán repBIŐfámadds Port Datwln elten
Amsterdam, március 10 (Némot Távirati Iroda) A brit hírszolgálatnak a dólceondesócoáni szövotséges főhadiszállásról érkozott jolontése szerint 40 japán repülőgép támadást intézett Port Darwin ollón,
Ujabb 100.000 tonna a ftsngar fanekén
Berlin, március 16 A véderő főparancsnoksága közli: Tongoralattjáróink ismét súlyos csapást mórtok az eltenségre.. t)6\\-amorika koloti partjai mentén megtámadták egy erősen biztosított ha-Kiiivi.itá. nz 6 olfUlrmi
vü rétegeit, akár csak a politikában járatlanabb édesanyákat is. Az ellenség iránti minden el-, rogiiltságluellctt is illenék any-nyit tudnia az illetékes fö-fő-clVtársnak, hogy az emberek, katonák és asszonyok egyaránt, ideál is fejel hordanak a nyakukon, a tejükön koponyái s
abban agyvelőt, ami nálunk is ugyanazt a célt szolgálja, amit náluk, hogy t. i. gondolkodni szoktunk vele. Ahhoz pedignem túlságosanJtelJ kifárasztani az agylekereseinket hogy azon nyomban^ amint az ilyen szirén-hangok elhangzanak, észre vegyük a felmérhetetlen .kü-
lönbséget a vörös propaganda érzelgős szóvirágai és a vörös politika homlokegyenest ellenkező gyakorlata közölt.^ Tudja azt a magyar honvéd, és tudja a magyar édesanyái hogy amsi- -gyar család akkoV lemic igazán veszélyben, ha a magtnr édesanya fia, férje nem állná egész
lesióvel, lelkével a vérfergeteges őrséget a kél világ nagy i«zá-inolásának csatájában, iia szovjet karmok belemarhatnának a magyar\'haza testébe, akkor sza-JjaiIn!na ni a mi földünkre is a csatod tagadása, közpréda lenne u uíi, már a hólesőben állani\' tulajdon u gyermek s egy lel kotlcn állam-gépezet, u kommunista munkarendszer igavonója .1 szülő és u poliükaí cél-gaz dúlkodás rideg börtöne az olt hon.
N\'em ! Hagyjanak Tel Moszkva urai azokkal a hiti reményekkel, hogy kólélüre lent nyelvük művészetével bele tudják kénysze-riteui u magyar lelkeket az ijedt kuckóbuvágyás Icaijaiba vagy a defetizmus halálos kutyaszorítójába. Mi ludjuk már, mit tartogatnak a bolsevik! megváltás böségszur ujában az elkábított tömegek . számára. Éreztük a magunk bőrén. Moszkva nincs a Marson, hogy ne ludllánk, mi fán terein és mit terein a kommunizmus. .\\\'u féltsék ók a nü családunkat, amit éppen ők szerelnének szélpor* laszlani, hogy aztán kiirtott esz menyeink helyébe odaültessék & lenini lázáhuok pusztító bakié-riunmil. Ez u háború keserű pohár a magyar családok számára, de éppen H magyar családot menti ez a háború. Nem küzdünk mi sem földrajzi, sem eszmei területekért, hanem önmagunkért, >mJndannyiunkéri Az asszonyért, az édesanyáért, a gyermekért küzd a magyar honvéd, amikor megálljt parancsol fegyvere szavával a vörös molochnak, amely keresztülíu-ihili volna rajiunk és elnyelte volna\'hazánkat családostól, otthonostól, ha a magyar szív és magyar fegyver nem lelt volna a helyén idejében.
Nem kell a nű asszonyainknak, nem kell a mi gyermekcinknek, nem kell a magyar apáknak Moszkva aggodalma és gondoskodása. Mi megvédjük a családjainkat magunk. Meg, minden poklok ellen. Moszkva elleit is.
A Kormányzó Dr Őfőaiéltóságának rádió szózata a leventelfjnsághoz
Március 15-s közel sej árszázud útu n fiatalságnak, « megindulásnak a fekudú életnek az ünnepe. Az ma in. Mégis most, amikor nz ifjúsághoz azólok, elSŐ szavam nem u Tietek, hunom azé a — sujnoa — sok ezer magyar életé, uuioly u búzáért, mint annyiszor ezer éves történetünkben, újra áldozatot hozott. Merejas lő-éll, amikor u nom-/oh megújhodás, u nemzeti juró áll Kondolutamb élén, szálljon mindnu szöretotünkj tisztolotünk ás olismo-, résünk azok felé, akik már nem élnek, rug> hud i fogságban tannak, rngy kórházi agyon szonvo.lnoi; itthon, vagy rokkantán kerültek husu-. Ük a mai idők nagy mugyur kőto-lességteHesitői. l>o mmoon Bzoro-
tetüuk és gondoskodásunk azoké in, akik upát, testvért, gyermeket, élettársat veszítettek el. MAGVAK LEVENTÉK1 Az ország egész fiatalsága mellett elsősorban Titiezzátok szólok, mert Keiitok nagy feladat vér. A március lö-i ifjúk \' helyébe ki-\'ll lépnetek.
Noktek is ugyanolyan lelkesedéssel
kell lűlsorakozuotok u nomsot nagy Kínaijai és Céljai mellé. Ma Ti vugy-lok hazánk reménysége, a magyar jövő valóraiáltói. l-egyetek mindig iiiéllék nagy öseitekiiox, állítsátok iiju erőtökéi épp olyan -k..¦¦ L¦¦.in¦ ,<¦ i a haza szolgálatába és teljesítsétek épp olj híven kötelességeiteket. Törekedjelek mindig un», hogy előtolok példaadás tegyen. Ti járjatok 0Í6| a valláserkölcBÍ életben, » bo-
esülotességbon és a hüségbon. tízoi-
gúljátok inindenakelótt a nagy ms gyár célokat, mért kivált ilyen nehéz időkben kell, hogy a nemzőt érdekei minden egyéni érdokot megelőzzenek.
A nemzeti élet egyik legfontosabb alapja a fegyelem. Az összoturtás, a Maó rend fenntartása, a belső front orojo ma az ország szániára a lét, vagy nemlét kérdéve.
Szálljatok mindig köményen szembe s társadalombonté törekvésekkel. Ivwk rendszerint válogatás nélkül inindonnel szemben a tagadást hirdetik. Pedig még az egészséges reformokat som szabad, hogy ;\\ demagégio sajátítsa ki magának, mert az ázom elől tóvoszti az adott lehetőségeket, tulkiubálja az észszerű jóakaratot és háttérbe szorítja a komoly munkát. Az tijitás is csak akkor lehet hgószségos, ha az élet
józan kővotelményeíJioz simul,
lM|K-ban március Ifi-ének lelke-sedését nem lehetett valóra váltani. .Ma ehhez minden rcndulkozéaihikro áll. Országunk független és önálló, megvan u törvényelóttí u-ljes egyenlőségünk, ila özekét megőrizve ogy-séffboni fegyelmezetten, keményen gOKva haladunk os megtartjuk orkölcsi tisztaságban országunkat, méltók leszünk őseinkhez és a ma magyar harcának szent áldozataihoz.
bogyótok folkésaüjve, hogy\' ha ránk köszönt a napsütés, őbi orővol sarjadjon az ifjú magyarság éloto.
llizom a maí fiatal magyar telkek egészségen élete crojéboií, amoly meghozza a Hzolib jövőt,
A magyar honvéd oósl áldozatának szettemében ünnepelte Nagykanizsa uiaioius idusát
A nagykanizsai leventék és a-iskolák együttesen rendezték meg március 15. megünneplését. Már jóval 10 óra elölt hatalmas tömeg tolongott a húszas-szobor clölli téren, Az ünnepségen résztveit a város minden számottevő tényezője, valamint a honvéd-lisziiknr, i\'oni 10 órakor megszólalt a tér abt akolban jelhelyezel t rádión keresztül
i Féméltósáflu Kormányzó Ur hangja
a magyar leventékhez. (A szó-zalol lapunk más helyén teljes egészében közöljük.)
A kormányzói szózal ulán a Himnuszt játszotta a rádió, majd
dr. Krátky István polgármester
mondotta el nagy figyelem kö-zepelle ünnepi beszédéi.
Körülöltünk - mondta - -az egész világ lángokban áll. A világháború tüze perzsel, gyújt, puszljt értékeket, az emberi civilizáció nagyszerű alkotásait. De ez a tűz buzdít, lelkesít és
mulatja is nekünk az utat, amelyen a márciusi ifjak szellemében haladnunk kell, ha azt akarjuk, hogy az a szellemi örökség, amit a márciusi ifjak hagylak ránk ; — a magyar történelmi hivatás, a szebb és jobb magyar élei, népi gondolat kiteljesedése, a nemzeti szabadság és testvériség eszméje sértetlenül szálljon tovább apáról-fiura,.
181b március 15-nek ünneplése soha időszerűbb num VOlt, mint ina. Meri éppúgy, mini 1818-ban, ma is uj idők fogannak a történelem méhében és uj világ képe rajzolódik szemeink elé. Miként a márciusi ifjúságnak tűzzel, harccal, vérrel, verejtékkel kellett helytállnia a nemzeti szabadságért és függetlenségért, ugy miránk is küzdelmek, lemondások várnak, amelyeket vállalni magyar búcsúiét hazánkkal, nemzetünkkel, utódainkkal szembeni súlyos felelősség kérdése.
— Ma is harcban állunk sza-
BAZAR IDYfíR»
Tataion a-ea.
Legszebbet :: legolcsóbban 1
Mártluh-17.ig VÁROSI MOZGÓ s**tújjjj^
óriást siker í KATYI
Jókedv, déjrü. Nevetés 2 órán keresztül Aktuális viláQhiradó
Előadatok kewdete : ?5, L7 éa 9 órákor.
19-313. március lij
hódságunkért. Isméi vállaltuk azl a történelmi hivatást, amelyei mindig betöltöttünk, nierf ludjuk, hogy ebben u harcban a tél: a keresztény civilizáció, a haza,\'a vallás és a család. Ez a Harc magyar szabadságharc, a ma és a holnap szabadságharca. Ezért 1943 március fö-őn, ezen a napon, amikor 18-lS-as\' márciusi bittel a világháború hőseire emlékezünk, akkor szálljon az első gondolatunk az orosz harciéren küzdő honvédé-Ilik relé (éljenzés) ós szálljon egy néma perc azok felé, akik a legdrágább kincsüket, az éle-titkot áldozták fertünk, életünkért, utódainkért.
Az ünneplő sokaság vigyázz-á 11 úsb a n egy percny i néni a csenddel áldozott a meghalt magyar hősök emlékének.
— Ezt a háborút az fogja megnyerni ~ mondta a polgármester aki lovább bírja idegekkel. Idegekkel pedig az fog ja lovább bírni, akiben él a hit, a bizalom és hu! áldozatokat hozni. Éppen ezért március 15-c legven a számonkérés, napja. Számonkérés arról, hogy minden magyar ember - legyen az férfi vagy nó* — megteszi-e a kötelességét. Ha ez a számonkérés eredményes lesz, akkor 19 Ki március 15-« Kiinduló ponlja lesz az uj szabadságharc győzelmes befejezésének, a szebb, a boldogabb magyar jövőnek.
Ezután elismerő szavakkal emlé-kozott mog a polgár mos tor azokról, akiket a Kormányzó Ur ÖfŐnióltó-Hága a
Nemzetvédelmi Kereszttel
(üntelolt ki, nkik méltán megérdemelték ezt a kitüntetést, mort éppen a lognehozubb idókbon tettek tanúságot a keresztény, nemzeti gondolathoz való ragaszkodásukról és csért nemcsak ki mortok állani, hanem az életüket is kockára tették,
Szavai után a kitüntetettek letették a fogalmat Unger-Ullmann ny. százados, kurcskedobni tanácsos, a nemzetvédelmi biztonság psranca-nokának a kozébo, majd a polgármester kiosztotta a kitüntetéseket.
A Nemzetvédelmi Kereszttel kí-tiűitotoltok névsora:
Nagykanizsaiak: Aigner Géza ny. MAV főintéző, ifj. Auer Károly gépkocsivezető, dr. Erdélyi Józsof piarista tanár, Fonó Mátyás MAV főmozdonvvozotó, Laborczy Károly MAV intéző, Milosovich Olga Woin-rich Vilmoflnó, MuravŐlgyi Károly postaiiltiazt, Nádudvari Lajos rond-órfótörzBórmostor, Durlni Pal ny. MAV állomaselőljáró. — Lógrádiak: Pécsi Mihály földműves, Auer Károly lakatos, Gáspár Józsof földműves. — Zalaujlakiak: CsÖndÖr István kisbirtokos, KÖnozöl István kisbirtokos, Németh Ferenc kisbirtokos.
A kitüntetetlek nevében Laborczy Károly MAV főintéző köszönertet mondott a | Kormányzó Urnák és az Országos Nemzetvédelmi líizott-Bágnak. Hangoztatta, hogy a Noni-zotvédelmi Koroszt birtoklása a számukra kötelességet jelent. 8 aminthogy tcljoeitotték kőtolosBégükot egykor, épp ugy fogják teljesíteni ezután is.
Jó szavalókószseggel adta elő Petőfi nTalpra magyara-ját Juhász József koreskedolmi középiskolás Ut-
Aranyat, ezüstöt
legmagasabb átbm veszek. Vékásy ékszerész
1P.43, márrjus 16
niiló Hazafiúi lélek szárnyaló tendÜIot bővítette szavalatát.
Gazda Károly «. tuvoulo-ifiiiBi\'uí nevében fiatalos tűzzel om-[ékozött mog március 15-ről. A ¦/, ifjúság novólion igérotel tott, hogy minden loltíntotbon máitok maradnak a márciusi ifjak Bzollomóho\'z, áldozatod lolkülotóhez, valamint szokh\'os, akik a mostani világhálómban élolükkol váltják inog a
ZALAI KÖZLÖNY
szebb, a boldogabb magyar jövendőt.
unnoiwég, amolvon a vá-os fiatalsága _ es örogjoi/ márciusi "jai ós márciusi üi-ogjoi egyaránt i/észlvottok, a 4IÍHzokc«v«-g\\-ol fejeződő t Ih), amelyet a Imn véd-zenekarjátszott Hering Vilmos vezénylővel, majd a katonaság, a lovaitok és a diákok diszmonotlwn vonultak el a/, ümwpsóg otőkolőaógoi-nök Börfala olőtt.
A Zrínyi.Irodalmi Kör hazafias matinéja
Minden népnek u lörtéiK\'I-uiélK\'ii Van egy nap, mely sorsdöntő volt reá nézve. Nekünk magyaroknak .március lő-e ez !1 nap. Minden évbeii boldogan várjuk, hogy lelkünk ihégfüröd-jóii az emlékek éltető sugarában.\' , , ,
AvZrlhyi Irodalmi és Művészeti Kör a Városi Szitüiázban rendezte meg hagyományos nemzeti ünnepét, melyen Sző-nyj László piarisfa gimnáziumi tanár monilolta az ünnepi 1r>-szádel. A történelem fiatal tanárának .beszéde visszanyúlt gyermekkorára, ajiükor harnngzu-ftással hívtak a szabadság ünnepére; mikor nemzeti szülőinkkel ékesilvo. lobogó lelkének szedi hevületével hallgatta a márciusi gondolatokat ós szívta magába a szabadság örökszép eszméit. ítészedében a magyar sors-harangot szólallalta meg, mely hívja az élőket,\'gyászolja a hősöket, mely megtöri a hullámokat és villámok erejét. Nemzetünknek véreznie . kelleti mondotta a szónok -, jiogy önmagára találjon. Isten a próbák\'tüzében tisztítja meg ;i lelket és azt -a népei emeli magához, amely megtisztult és
niegncólosodolt. Teslvértelenek vagyunk, mint két malomkő őrlődünk, de nem szabad csüggednünk. Híznunk kell. remélnünk kell, ezért kongatom a márciusi harangokat, hogy azok zúgása felébressze az alvókat.-
Szönyi tanár tisztán látó szemmel világította meg .^hon-vétlsőefmkiickmia Vivofi harcát Elismerő, meleg szavakkal sugározta magából a reményt, a hitet a\' biztos győzelemben.
Kctthig Ferenc polg, fiu isk. igazgató a fiu- és a leánypolgári iskola egyesített énekkarai vc-zénvelle.\'Dohnányi: Hiszckcgy-je, Gárdonyi : Szabadság kánonja. Bárdos: Horlhy Miklós táborában és a Szózat tömötten, lendületes frlsscséggel szállt a gyerinekajkakról. A fegyelme* zeffc kar csak elismerést érdemel. .
Varga András VII. ginm. tanuló Ernőd : Ha visszajönnek c. verséi\'uj, modern stílusban lob inácsollu. Nyugalmával csak fokozta a vers szépségeit. Vaudra Károly .ÍJ. ginin. tanuló Petőfi verse a Hazáról tele volt gyermeki hittel és meggyöződcKseV
o>i)
A Credo hazafias Ünnepe
A nagykanizsai Credo e havi értekezlete március lő. jegyében zajlóil le. Az ünnepély a Hiszekegy eiéneklésével kezdődőit. A Hozgonyí-utcni kis elemi iskolások, Borváry József laailó vezetésével, hazafias lelkesedéssel énekellek nemzeti imádságunkat.
I\'. Gulyás Gellért megnyitója után Varga Bluuka, a Vecscy-ulcai elemi iskola III. o. növendéke gvermeki kedvességgel szavalta\'el Itlnskó Mária ¦Március ¦ 15.« ciiníi- verséi.
Or.\'Wéhcr Elek, a Credo világi elnöke, üunopi beszédében elsőnek a mai háború hősi ha-lolljairól emlékezeti.
- Most, 1913 március 15-én gondolatunk odaszáll a kassai postapalotára, a városmajori \'cüipToiívra, amelyeket bolsevista bombák rombollak széjjel. Orosz hordák akartak keresztülgázolni rajtunk. De a harctér most künn van, sokezer kilométerre tőlünk, nz orosz harcmezőkön, De itthon is folyik a harc. Mérgezik a magyar lelkeket. Nem fog ugy történni, mint " elmúlt világháború után. Mi igenis akarunk katonát látni. A !T-i Maink vére festi pirosra az
orosz hötuozökel és mi inógr-akarunk kálónál látni, nemcsak kínt,-liánom idehaza is. még ha polgári ruhában, is.
- - A inosl kiömlő sok vérbő! kell kibontakoznia az uj, az igazságosabb Európának. Fogadjuk március\'í5-én, hogy álljuk a várlát, rcndithetotlenül, inoginga Ihatatlan ul álljuk a posztot, ahová a magyarok Istene akaratából kerültünk. Nem félünk semmi áldozattól, amit a magyar sors reánk inért, eltűrünk mindenl egy szebb, bpl-dogabb jövő reményében.
Dr. Wőher Klek hazafias Icl-kületlől áthatotl szavai mély nyoTnöknr hagytak a hallgatóság lelkében..
Ezután Petőfi Nemzeti dal -ál énekelték el n kis elemisták, majd Gazda Károly KIOE-lag szavalta mély átérzéssel és lendülettel Gyön! Géza >Csak egy őjszakárn> cijWŰ. hazafias versel, Inelyet ujabb énekszám követelt, aT~rKossuth\\ Lajoa azt üzente..
A szépen megrendezett és
Hofherr-Schrantz gépek, MUtítfte«s
UNGER-UIJ-MANN KLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell g«zf6z6k átvehetek. üolyógcaapágyak
_»loa«» ¦¦euaaarl«t*t alera r—atelle «¦ kaghatuk-
mély hazafias érzéstől áthatolt rószavaival éa a Himnusz el-ünnepély P. Gulyás Gellért zá | éneklésével éri véget
A Nagykanizsai Iparoskor
délután ti órakor rendezte meg, ünnepségét. A Kör hatalmas lennél majdnem megtöltötte az érdeklődő közönség, akinek ritka élménybon volt része: Su-rányi Gyula kereskedelmi középiskolai igazgató beszédében, amely a történelemtanár tudásának, felkészültségének fényes bizonyítéka.
Surányi Gyula ünnepi beszéde bevezető részében részletesen ismertette azokat az állapotokat, amelyek előidézték március 15-ét.
A magyar történelmet három korszakra oszlolta fel. Nem Árpádokra. Anjoukra, Hunyadiakra stb/, mint eddig szokták, hanem a magyar állami élei első kétszáz, majd az ezt követő két négyszázéves korszakra. A ma-gyarság az első kétszáz óv alatt nagy küzdelmeket vívott, hogy nehezen kiharcolt, létrehozott állatni élete fennmaradjon. A következő négyszáz év a törökkel való küzdelemben telt el, inig az ezl kővető a Habsburgok elnyomó törekvései elleni küzdelemben..
Surányi Gyula mindezek után párhuzamot vont IK és a mai korszak, valamint a török idők közölt. Most is, mint a törtök hatalom fénykorában, a keleti pogányság Szennyes hullámai fenyegetik Európát és ezzel cgyüll hazánkat is. Vesztes szabadságharc után még mindig megvolt a lehetősége annak, hogy az úgynevezett látszat-, pa-piralkotmáYiyért cserébe lisztet,
gabonát szállíthassunk Ausztriának, mig ha a mostani küzdelmet elveszítjük, akkor a keleti pogány szláv itt, nálunk, a Duna-medencében fog kezet a Halkan szláv partizán-harcosával és templomainkban emberek helyett lovak fognak tanyázni.
Az a magyar honvéd, aki az orosz pusztaságokon életét áldozza a hazájáért, értünk és a keresztény tivülzációért, felmérhetetlen szolgálatot tesz mindannyiunknak, akiknek érdekében minden áldozalot meg kell hoznunk, még akkor is, na a legfontosabb szükségleteinket kielégítő javakról kell is lemondanunk.
Surányi Gyula lebilincselő, nagy rendszerességgel ó> ti^íín-látással előadott fejtegetései nagy, viharos tetszést keltettek az ünneplő közönségben.
Az ünnepségen énekszámokkal szercjH\'lt az iparostanonc-iskola vegyeskara Németh János tanító vezetésével, valamint több szavalat is hangzott el.
Az Iskolák mindegyikélKm a 19. éa a 20. század magyar szabadságharcának párhuzama jegyében, áldozatos hazafiságra nevelő szellőmben ünnepelték meg Nagy-és Kiskanizsán a március 15-ót A tanári és tanítói karunk leikőnek magyar lobogása tükröződött minden iskolai műsornak mindenegyes számából, a szereplő s fi hallgató gyermek-sereg.szivéből, szeméből.
Kétszeresre emelte alaptőkéjét a Zalám egyei Gazdasági Takarék
MegkcttÖzOtt nyereség mellett emelték az osztalékot tt
A nagykanizsai pénz intézőtök rangsorában nagy lój>éaokkol rúgtat olóre n Zalamogyoi Gazdásági Takarékpénztár, amely vasárnap délelőtt tartotta a szokottnál is nópósohb évi közgyűlését. Jolontős állomás volt oz a közgyűlés a Takarék élotő-bon, mort egv kivétolos jolontóségü üzlotóvot Zárt le. A Znhimogvoi Gazdasági Takaréknak ugyanis oíső-nok volt bátorsága felliasználni a gazdasági átállítás nyomán kolotko-zott uj ííőko-vagyont arra. hogy azok tevékeny részei legyenek\' a közgazdasági élotnok a otvogezeék közérdekű feladatukat a hitel-fronton is. Hogy szerencsés volt az ötlot, mulatja a fényes oredménv: —, 800.000-ről 600.000 pengőre oniol-
Dr. Pithál Viktor 40 4vté
A közgyűlésnek kedves osoménve volt dr. Fiihál Viktor\' felsőházi tag, kir. kormányfő tanácsosnak, a Takarék- elnökt-rtek- jjktnepljséi aki- 40 éve állította értékes képességeit éa tekintélye súlyát a Takarók szolgálatába. 18 évig volt a felügYeTó bizotlaág .tagia és 1020 óta tölti bo az elnöki szokot, Dr. Tamás János, a Batthyány-hitbiaomány ügyésze, az intézet igazgatósági tagja kö-
tők a Takarék alaptőkéjét s az így kibocsátott 6000 drb uj részvény azon nyomban gazdát ialátt, ugy hogy a további érdeklődést már nőin lehetett kíorégítoni.
Ezzol a nagyazorüűn sikerült lé-pésBol a Zalamogyoi Gazdasági Takarók bizonyságát adta nemcsak nz uj vezetés nagyvonalúságának és rá-toiniottségénoK, hanem annak is, hogy a közgazdasági életünkben elsőrendű fontosságú hitol-közérdek irányítja üzletpolitikáját.
A 46. évi közgyűlésen mogjelent dr. Krátky István.polgármesteri kir. kormány főtanácsos is, a Nemzeti Bank, valamint a helybeli táre-intózelok reprozentánsai.
munháBBÓüának iinnefltfea
nzöntötte fel pzalkalomból a köz-gyÜlés nővé bon dr. Plihól Viktort, lioazédébon a« aggodé sztiretot hangián omlókoaatt meg. a liarctóian küzdő magyar honvédekről, majd b) szeretőt és hála szavaival toUuá-csolta dr. Plihól Viktornak az Intézőt, n vozetóség és a résevényesok köflzönotét érdemes uiunká^ságáért.
— A frontok katonáival válfvotve küsdonek — mondta — a bojsó
m*«Ma*BULGÁR ANTRACIT,
síéire
ineorendaléiekct korlátolt mennyiségben felvesr.
KISS FATELEP
Aranylánoi-u. 8.
TolBlon : MB.
Era»ébet-léi- 13.
front harcosai¦ Utóbbiak sorában egyik legértékesebb élharcos dr. Plihftl Viktor, üki u mezőgazdasági, vármegyei ólotbon s n közélet küzdőterén íojti ki örzotlon 6b puritán munkásságát. A római szenátor magasrendű tekintélyével áa IkíIcb kö-rültokintóséve], közbizalomtól övezve vezeti a Zalamogyoi Gazdasági Takarókot a felvirágzás utján. Ezok a tulajdonai, egyónisógónok szoro-totroméltó varázsa vezette át az intézetet a Trianon utáni nohés időkön a megtartotta azt inindonkor sziklaszilárdan a pénzintézeti hiva-tás magaslatán, A közgyűlés lolkoson ünnepelte
19d3, mirclus 16
dr. Plibál Viktort ¦ érdemeit a jubileum alkalmából jegyzőkönyvében megörökítette
Ör, Plibál Viktor uz ót joltemzó szorénységgol hárította ol a váratlan ünnopjősnok személyét illdtó megál]apitá*ail, mondván. Kogy ahova a sors állította, ott mindig-az volt o törekvése, hogy a reá. bizolt föladatokat legjobb" tudása ezerint megoldja a ha oz a Takarók vezotősévol sikerült, annak erdeme elsősorban a volo ogyüll dolgozóké, igazgatóságé ós tisztviselőké, akit mind kiváló odaadással ős szorgalommá] szolgálják az intézőt ér-dokoit.
Beszédes számok .. .
A lelépő igazgatósági tagokat s felügyelő bizottságot a közgyűlés egyhangúim; újból inog választotta. A választmány létszámát 14-ról 20-ra omoltok" fol ós uj tagokul megválasztották Almáéi Jánost, Horváth Lajost. Bagladi Bélát, Kostvál Kálmánt, dr. flzigothv Aladárt ős Mihácfli Kálmánt.
A a igazgatóság jolontésőt Gyömö-roy István ügvvozotő igazgató U)r-j&sztotto olŐ. Megtudtuk ebből, hogy az intézőt forgalmi köróbo jelontós mértékbon kapcsolódtak bo &z oi-mult években alakult a. föllendült uj cégek is. Az intézet kiholvozési állománya jfe olAzó éviben kéjxwt 88 százalékkal emelkedőit s az óv végén megközelítette a másfél millió pengét. Az Intézet kitűnő mobilitására jollomzó. hogy a váltóállományának közel 60 százalékút tarthatta tárcájában. Kétszeresre emellek a közcélú adományokra szánt összegűt is. A 00.000 pengőt meghaladó ozévi nyereség is kétszoiv.so a tavalyinak, ugy hogv az osztalékot 2 pongőro emelték. Az intézet botétállománya 1.6 millió pengő, vál-
tóállománya 2.6 millió pengő.
Beszámolónk nom ion no teljes, ha nom omtékoznénk inog arról, hogy mindez az eredmény azóta következett Imi, amióta (104Í juliusav óta) Oyötnöroy István kopott megbízatást a Zalomogvoí Gazdasági Takarék ügyvozotőséro. Gvömörov István az a fajta ember, aki korült a nyilvánosság fényszóróit. Do oz a fajta férfi, aüi a \'mai idők parancsát messze mogolózvo nemcsak hir-dotto, bonom több irányban meg ifl valósította, még podig a logszo-mélvOfehb, önzetlen, áldozatos munkájával ős felelősségvállalásával a gazdasági bekapcsolódásnak nemzeti fontosságú elveit. Hol lennénk ma már, ha példáját akkor, kót évtized óta, köveitek volna mindazok, akik csak ma fogadták el özeknek B gazdasági elveknek szükségszerűségét?! R most Gyöinüroy István, minr.
pénzintézoti VOSOto is niegnuKatta, hogv lehet és kell hinni s fajtánk gazdasági orejébon ós a boldogulási\'* való képosségében.
(bt)
A fölényben Játszó NVTC egy szerencsétlen góllal kikapott Budapesten
BTK-NVTE 110 (1:0) NB. III. o. bajnoki. Latoraa-utcsi | pílya. 5000 níiö. Aa első félidőben agy starencsétlen potyagólt kapott at NVTE a BTK-tól. Végio fölényben játsiott a csspat és nem érdemelt vareiéget. Az NVTE-ben v. Zalán—Fischsr, Horváth I,— Plasikó. Németh, Ködbaum— ju-liáss, Csáki, Frisoh, Erdélyi, Fenyvesi játékosok játszottak.
RemekOl játszott a Pradl az Ollól-uton
Vasárnap délután ragyogó márciusi napsütésben, mintegy 17000 néiŐ előtt. Palásti kitűnő játékvezetésével 3:0 arányban gyŐzle le a kitűnő Ferencváros, at Elektromost. Sárosi György dr. remek irányításával. Sárost III., Polgár és Toldi kitűnő játékával még nagyebb arányú lehetett volna a győzelem. A többi eredmények: WMFC-Kolozsvár 3:1. Vasas-Kispest 1: 0 (10.000 nés61), Nagyvárad—Újpest 3:1, Szolnok-Újvidék 4:0, Dimávag-SBTC 3:3, Gamma-Szeged 3:1, Haladás — Törekvés 6:1. k—n — l
„Férfiak! Sohase felejtsétek, hogy családfők vagytok"
Czaplk püspök levele a katolikus családról
A veszprémi egyházközségek oselo\'dvédelmi napot rendeztek : az Aotio Catholica ezévi jelszava: „Családmentés - nemzetmentés" jeligéje alatt. A ncigygyülóshci a hivatalos ü^gyben Budapesten tartózkodó megyésfőpásetor Üzenetet intéiett. Az üzenetből vesszük at a* itt következő sorokat.
Kedves Híveim! Kedves Férfiak! Mint már oly sokszor a múltban, ugy most is a osalád ügyét a felmerült bajok, válságok orvoslását tűzte ki programjául at Actio Catholiea. Miért! Ast hiszem felesleges azt külön is részleteznem. A család, az Istennek eme virágoskertje mintha napjainkban pusztuló félben volna. Nincs aki gondozza, nincs aki gyomlálja, mert hiányzik az a mélységes hiten alapuló családi közösség, - amely azelőtt ismertető jele volt a katolikus krisstusi családoknak.
Férfiak! Ti vagytok a család fajé. Ne felcjlsételc el, hogy józanul gondolkodni, helyesen Ítélni, problémákat igazságosan megoldani csakis tiszta fővel lehet. Amityen a fej: olyan a cselekedet IAa egész csöiádi élet is.
Férfiak I Sohaie felejtsétek, hogy családfők vagytok. És ez többet jelent, mint a családi asztalnál elsőbbséget. Ez többet jelent, mint kenyérkercsŐt. Ez többet jelent, mint robotolva dolgozót. Ez: felelősséget jelent. Mert tőletek, a ti példátoktól, niflflűtdrtásroktÓl, vallási meggyőződésetektől; lelki műveltségetektől függ az egész családi élet milyensége. Férfiak!
A csaiddmentés engesztelési órájában csak ezt kérem tőletek : legyetek családfők, de ne csak betű szerint, hanem a szó legmélyebb értelme szerint.
Adja Isten, hogy felelősségiek tudatában jő polgárai és ennek következtében példátadő, hithű fejei legyetek társadalmunk legkisebb sejtjének y a ma sok viszontagság között vergődő családnak.
Segítsen ehhez benneteket a Szent Szív Kegyelme és Szent József, a tiszta családi élet mennyei pártfogója-
Isten áldja, Isten óvja. Isten vezesse az én Kedves Híveimet, katolikus családjainak fejeit, hithű katolikus férfiakat 1
A káromkodást láttam én m t Jtr v An v httaftatS I
Győzött a ZMNTE Zalaegerszegen
ZHnTH-ZiUe-sriw-i HOVB 1:1 (0:1)
Barátságos. A kitűnő MOVE csapata sokáig vezetett, midőn Kiss II. két géliával megszerette a győzelmet a ZMNTE.
ZMNTE II.-Újudvar 6:1
A ZMNTE második csapata Újudvaron szerepelt és 6:1 arányban győzött a barátságos mérkő-tésen.
Döntetlen az ökölvívó-verseny
Az Iparoskűrben sorra került bajnoki Ökölvívó-versenyen döntetlen (8: 8 aránykan) eredménynyel végeitek ez őklősőink. Részletes beszámoló holnapi számunk* ban.
Ufrdgoi kér
hazairól a harctéren küzdő honvéd. Akt kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésével dobja be egy postaládába t
Keresztény Temetkezési Vállalat
--Cégi.--
sípos József
Fő-nt 12., (az udvarban) Koma Alival szembsa
Üzlet telefon: 3S7.
Lakás telefon: 21S.
KATYI
A komoly mozilátogató közönség sóvárog egy irodalmi értékű darab\' után. Várja rendUlotlon hittol a nagy magyar fi lmot ós bízik a magyar filmgyártás fokozatos, sót ]on-dülolos fejlődésében.
Az egyik darab nagyobb csalódást okoz a másiknál. Ennok ar, oka abban korosondő, hogy a film nemcsak művészet, honom elsősorban üzlot is. A mozilátogató közönség podig az utolsó évtizedben ki-c&orólódűtt. A középosztály helyett inkább az alsóbb néposztályboliok töltik meg a széksorokat. A filmirónak, a rondozőnok tehát alkalmazkodnia koll az Ízlésükhöz.
Zenghet elismerő szavakat a illotékosobb, a leghivatottabb tollú kritika, a Harmincadik, a Negyedíziglen, a Házasság ós a többi jó magyar film egy-kettőre fekortil a műsorról, hogy ozt elfoglalja a filmoporett.
Katyil regén vöt lot alapján írták. Ezt A \'fol Írásokból tudtuk meg, mórt ¦korábban a regényt nem\' ismertük. Annyi lónv, oz egész filmtéma Tolnav alakjára van szabva ós ;iz ó kívételos művészetén ópü] ol. Országos síkért aratott néhány népkw nótájával a honvéd kivánsághang-vorsonyekon, a rádióban. A film e/t n síkéit kamatoztatja és értékesíti. A gombhoz kabátot varr, mert s háborús világban oz is kifizoü magát.
A daruit tartalma különben annyi, hogy a kis szininövondék próbára jelentkezik, ahol csúfosan megbukik. A festőt deszkákat összetéveszti n Tostolt arccal. Bosszújában (milyen azép nomefl érzés oz) belopja tiiagát a zsűri olnökénok lakásaim. Koldulja annak magán és művészi élotét, hogy végül bozzámenjon fo* leségül.
A két órás kacagásból sokkal többet ol lobot engedni, mint amennyit a kereskedői világban megengedhetőnek tartanak. A tapasztalat és a hírlapok műsora azonban az! bizonyítja, hogy a fővárosi ós a vidéki nagyvárosok mozgóazinházai nom győzik műsorukra tűzni és prolongálni a darabot, mert más ugyan az irodalmi siker ós egészen más a közönség ítéloto.
Tolnav Klári kiforrott, vérbeli művészeté a laza tartalmat is toli-loni tudta. Partnoroi óbbon segitsé-góro voltak.
(V)
dívái* feles minőség
olcsó ép
jo-ta. jafeto íc
NAPIREND i
fijjtli gyógyszertári figyelet: Ma a ii. Mária gyégyszertár Király-m-i -1Ű. szám.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár Állandó ügyeletéé szolgálatot tatl
N.ptir. Márc us Ifi. Kedd, Róm. Oetéb pk. • Proieíían* Hénrleiic.
kai
A QÖZKORDO nyitva van rogge • örAtól oato 6 óráig. (Hétfő, azonli, ulntek délután óa koddan ogóa* nap nóknuk.) Tolefon: 660.
— (A Szent VInca Egyesület)
hölgyeinek lelkigyakorlatait Buzaj József laiarlsta atya vasárnap befQ-jezle Nagykanizsán. Utána, vasárnap délután megkezdte a Szent Vince Egyesület által a hndbavonul-tak hozzátartozóinak rendezett macik lolkigyakorlatot. A Felsőtomplom prre az alkalomra zsúfolásig megtolt. Minden hadbavonultjáért Istenhez fohászkodó katolikus családtag ott szorongott a padsorokban, hogy uz f)g kogyolmét kérje a harcoló Mionréd -és édes hazánk- részérő. Ott volt egy tiszti küldöttség is a* lillumásparancsnokkal az élen. Ott volt nz altiszti kar és D legénység lié|>es csoportja is. Buzay atya beszéde a lolkok mélyén szántott és noihesak könnyokig inoghatott, hanem acélozta is n magyar lelkeket.
— (Zeneiskolai tanárok hangversenye Csáktornyán)
Tudósi tónk Jelenti: .Hétfőn délután fél 5 és fél fi érőkor a Csák-tornyai Zrínyi-szálló nagytermében nagysikerű hangversenyt rendestok a nagykanizsai ée a csóktornyai zonoiBKolai tanárok közrom üköd esővel. A hangvorsonyon résztvott dr. Hegyi Lajos polgár mos tor helyettes, valamint Vannay János, a nagykanizsai és a Csáktornyái zeneiskola igazgatója. Dr. I\'eésórnik Uttó városbíró szorotettel üdvözölto Nagykanizsa város képviselőjét és a szo-roplókot, valamint a közönséget. Az üdvözlő szavakra dr. llogyí Lajos válaszolt óe hangos tattá Nagykanizsa és Csáktornya kulturális együttműködésének szükségességét. A\'hang versenyen szoropoltok zongorasz/mi-mal dr. Baksánó Ilonty Ilona ós Kol»la Anna, énekszám ma] működött közre Kroutzornó Libái Ilona, niig hogodÜBEámmal Mlinkó Klára. Az énokszámokat kisérto zongorán Jorob Magdolna tanárnő. A délutáni hangversenyt az ifjúság, az iskolák nfivondókei részére rondozték, mig az estit a város fölnőtt közönsége hallgatta mog. Nagy szoropo volt a hangverseny sikerében dr. Pecsornik Oltó városbírónak, Koroncsy Kndre lejegyzőnek ós Vamiay Jánosnak, akik a roiidozéssol működtök tevékenyen . közre.
— (Gyászmise)
üöifkovícs Sándor ny. tábornok lelki üdvéért a Bajtársi Ször
Wtség csütörtökön délelőtt 0 órakor
gyásemieét szolgáltat a nagykanizsai ferences plébánia-templomban.
- (Előadás a Fehérteremtr n)
, Március 18-án, csütörtök oslo 7 "inkor a ferences plébániatemplom fpoerlermóbon olóadás losz a katn-¦jwui férfiak részére a házasságról, egyúttal filmet is mutatnak be Jé-sus Krisztus saanTOdéseiról.
...ZAJUAl KÓ^LQNV
(Folytatsj az 1 oldsllAll
Til ¦ " . 1 ""o"1*" n> erít alhiri-¦jl P»»%»!rtl no™ ludLAkT
lí\'lili) liadinüroltti lorülotón u
¦ lau.i-utwwiuii tAnaera-lattjaióink Mt hajót eüllvoeatettok el,. 48 mer lonnatartelqmmal. Eiwl 92.000
tonnitertalmu ujabb 14 hajó [ojoai. bo Angliában irányult utjjt * tro-
ífer fonókén
N*gy német gazdaiági küldöttaég érkezett Ankarába
szagba, ahol most kitűnő
A Magyar Távirati Iroda ankarai jelenlése szerint Papén neme nagykövei feleségével fgyült Adanába érkezeit. Az ál-omáson a rendőrfőnök és a konzulátus tagjai fogadták. A nemei nagykövet vasárnap lovább utazott Mersinbc.
Ankarai német körökből származó értesülés szerint Papén pihenőre utazott Dől-Tórökor-
idö. A német nagykövet Mersin környékén vadászaton vesz részt.
A török fővárosba nagyobb német gazdasági küldöltség érkezését várják. A bizottság, a melynek vezetőjo Clodius, ti leg az árucsere-forgalom kérdéséről tárgyal majd.
Mélyül az angol-amerikai ellentét Afrikában
a német előnyomulás alatt szereztek, Az egyik tudósításban szószérint a következőkéi olvasták :
•A britek parancsolni akarnak, mi pedig vérzürik és hadianyagot szállítunk. Ezzel szembún az angolok becsmérlőleg nyilatkoznak amerikai szövetségeseikről. Szerintük az amerikai csapatok katonailag értékteleneké
Az egyik fogságba cselt nn-gol altábornagy kijelentette:
Jobb volna az amerikai csapatokul hazaküldöm és értékes hadianyagukkal az angolokat felszerelni.
Dél-Tunéziában gyors német harci repülőgépek eredményesen támadták a szövetségesek tüzérségi állásait. Több mély támadásban sok tehergépkocsit borilollnk lángba.
A líone kikölöje előtti tengerrészen olasz torpedóvető\' repülőgépek erősen biztosított hu-jókaravánl lámadlak meg és eltaláltak egy 10.000 tonnás, színültig megrakott gőzöst. A hajó elsüllyedése valószínű.
Gnl\'sa területén a tengelyest, palok értékes iratokat zsákmányoltuk. A németek kezére került iratok azokkal a keserű tapasztalatokkal foglalkoznak, a melyekéi az amerikai csapotok
Befejeződött a német támadásokkal kikényizcrltett angol átcsoportosítás Afrikában
Berlin, március 16 (interinf.) A német-olasz páncélos hadsoiug harelorülotón vasárnap némi harci érintkezésre korült sor. A némot zuhanó harci repülégjpok nz ellenséges arcvonal mogult a b. Init hadtmrognok akkor mög l>o nem fejeződött mozdulatait támadták. A némot repülők tnólytámadá-saikbeu érzékeny veszteségűt okoztak az angoloknak. A nómet-olsez páncélos hadsorognek a Marót h-vonallól délro toriént logutóbbi eredményéé előnyomulása során megállapították, hogy az ellenség átcsoportosításokat ős összpontosításokat vógoz, morl a támadások miatt
Montgomorynok ol kollott határoznia haderői átcsoportosítását, líz kétségtelenül arra vezethető vissza, hogy a tongoly csapatainak a támadási nap hajnalán eikorült közvetlenül a brit állások elé jutniuk, a brit előőrsökéi letörniük ée az olsó brit vonalak hátában a 8. hadboreg Ösz szekótó utjaihoz férkőzniük. Jchiiiok kövotkeztébon Montgomory ujabb érzékeny időveszteség árán kényto-lon volt kitorjodt állását helyeséét foganatosítani. Lz a mozdulat moet már nagyjából Lezártnak minósit-heln, mert a britek március 14-én uj tüzérségi állásaikhói már tüztovó-konységet fojtottek ki.
Megalakult a holland orszagörseg
Berlin, március 1(1 (MTI) Seiss-Inquarl németalföldi birodalmi biztos Musset-tel, a németalföldi nemzeti szocialisták vezetőjével egyetértésben rendeletet adott ki a németalföldi orszagörseg- felállítására. Az országőrség ja rendelet
szerinl territoriális országvédel-mi szervezel, amelynek feladata a külső és belső ellenség elleni védelem a néniét alföldi határokon belül. Szervezetileg a fegyveres SS kölelékébe tartozik ós a tagjait az SS-re vonatkozó szabályok kötelezik.
1943. január 1-tól vetik Jd a légvédelmi kártalanítási adót
A Budapesli Közlöny vasárnapi számában megjelent a rendelet a légvédelmi kártalanításról. A rendelői intézkedik a légvédelmi károk helyreállításával kapcsolatos jogszabályok alkotásáról, a hajléktalanok elhelyezéséről, ami elsősorban középületekben, iskolákban is történhetik s másodsorban magánházaknál, A rendelőt megszabja a dologi kártalanítás mórteket, ami történhetik pénzben vagy a helyreállításhoz szükséges anyagokban. Aki hibás a kár
bekövetkezésében, annak kár-t igényét csökkentik, esetleg mellőzik Sz-tzezcr pengőn alul az ecélra alakult kártalanítási bizottság intézkedik, azon felül a kárkérelmei a pénzügyminisztériumba kell azonnal felterjeszteni. Kisiparosok, kereskedők kisebb üzlet-kárainál azonnali teljes kártalanítás történik.
A kártalanítási költségek fedezésére légvédelmi kártalanítási adót veinek ki 1943 (január egytől kezdődő hatállyal. Ezt ] mindenki fizeti, aki föld-, há?-,
kereseti- vagy társulati adót fizet. A kulcs : — földadónál a kai. tiszta jövedelem 1 százaléka, házaknál a házbér jövedelem 1 százaléka, általános kereseti udól fizetőknél n tiszta jövedelem 1 százaléka, a pénzLntéze-lek, vállalatok, stb.-nél a saját töke 0.5—1.5 százaléka.
Használhatatlanná vált bérlemény azonnal felmondható, vagy pedig részben, esetleg egészen szünetel a bérfizetési kötelezettség a bérlemény használhatatlanságának tartama aluli.
— (Muraközben)
is mindenütt megünnepelték u március 16-ót. Csáktornyán épp ugy, mint a falvnkban. Az lekofai és lovon te ünnopélyokon a kót év olótt inog magyarul\'sem tudó gyor-mokok ós lovohtók ma már mindenütt lolkos magyar szavalatokat éa magyar ónokokot adtak elő. Az Ünnepségek során olvasták fol a Kormányzó Ur rádiószózatát is muraközi nyelven és a 48-as oaomónyok inellott a inai háború hőseiről" is megemlékeztek.
— ".Sebesültjeinkért)
A znlnszontba]ázsi Gazdakör 100 liter bort, 21 pár papucsot ós nagy mennyiségű süteményt gvüjtött ösz-bzo n ealnegorszegi kórházban ápolt sobesültok részérő. Leventék éá lo-vonteloányok líévész Lajos jegysö és Borkos János igazgatő-tanitő to-eetósével adták át a dorók zajai gazdák adományát a nobosült hon-védoknok. i \' ^.1
— (Gfdla puszta példát ad!)
A kicsi Gyóta-puszta magyar nópa példát á|lito\'tt a magyar ügyek támogatása terón gazdag falvak, nagy városok nópo olóbo. Az oltani maroknyi iakosség a lovento-mükod-volók rondozésóbon bomutatott Lo-gényfurfang iránt olyan érdok]ődést tanúsított, hogy az 50 filléres belépődíjakból 40 pengő jött Össze a kicsi major lakossága körében. Aa összeget n nagykanizsai hadbavo-nutlak családjait segélyező mozgalom céljaira adományozta a rendezőség.
—- (Megérkeztek a fecskék Muraközbe)
Tudósítónk jolenti: A tavass első hirnökoi, a fecskék mogérkoztok Muraközbe. A hót végén tűntek fél először a Dráva-mentt községekben.
Hallotta már...?
... hogy Hollandia neve a német »HoIi« stóval van össiefüg-géiben és eredetileg erdős orná-pot jelent? Hollandia elkeresrU-léisnrk idején a Rajna lorkohrá-\'itak vidékét sCríí boiótoa borította;
... hogy a régi kínaiak « nyugati kultúrkör területén valamikor divatos vili- és homokórák helyett »tÜEÓrákat« hasináltak 7 A legérdekesebb etek köiölt ai ugyne-veiett »srauóm« volt, mely kQ-lönböiö füstöt adó gyertyákból iifjy volt össieállitva, hogy ai órákat különböiő siapok jeleitek. Egy másik megoldás abban állott, hogy a mindig fogyó gyertya lángja bi-sonyos időköiökben kis golyócskával ellátolt fonalakat égetett át. A golyóeika fémtálba esett, mely, csengésével jelelte egy-egy idő* egység elmúlását.
: ZAL\'AI KÖZLÖNY\'
190. Március 1É,
Káltay Mlfclémé banal
holnap a rádióban
KfUlay Miklósnö, a miniszterelnök hitvese szerdán, március 17-én 18 óra 15 perckor rádió utján felhívással fordul n magyar Lársadnloiuhoz.- Felhívja a mag>\'aV;tár.sa(Iídmat arra, hogy a lejmágypbhnl, az életüket áldozók flWáít vegye szerető ol* talmájj^,\';\'
Magyar hősök
Itondkivül ügyes m sga tartása fal, kiváló ihsrcásiAt\'i- érzékéről ás azo-mélya*.:bátorságával órdomolto ki elöljárói én !>ajtáruai elismerését Bimoiifalvy Károly buzién, egyik páncél törőngyua.. szakaszunk parancsnoka. . •
1012 májún 22-én honvédőink súlyon tá mailé harcot vívtak Boj. Oo-inolyscbánál. Ennek során különö-sen a helység szóién lévó fürésztolop bírtokáéri^keHott igen eróa kitz-tlol-, mot vívni. A bolnovisták-. a logna-jryohb ujakacftaáiígal védo|rnozték,,az MlAsiroúíla^ur pillérét alkotó fűrész--tolopót t,a. honvédőink támadása,- ol-akadt,.\'Jjjmonft.lvy zászlós okkor páncéltörő, szakaszát...vakmoróv bá-toraággal. gvalogsá^ujik, vonalai oló vítto. nyílt\' tüzoló álJáslm, minit ptisztitő tűzőt zúdított a fürésztolop \'.áiri[iuüi.!;;n;v. majd -mnnk olhallinit-tatááa ¦ii-\'ui .aorlian lólto ki a többi ollonséges fészkokot ia. A további olÓnyomuláeban ogyik rajának há-rom kozolöjo is mogsobosüll és hnre-képloloíin^.vált. Ekkor egyik páncéltörő lövegét még elóbbjpD vitte és maga lőtfo ,ki azt a féaskot, amely a támadást feltart ózta tta.
Két nappal <u több S». .Cíoino]vheha olfogiolá** alkalmával, .mikor honvédőink iaognihaj)ták a falut, ugvan csak N*ját olba(áro/i\'uuil)ö| tört oíóro páncéjtörójve]<. a legnehezebb (oro-pon át a falu ha, ahol sikerűit a bolsevisták még ellenálló nohéz-fogyvoroi javarészét mégsem mis ito-niej ÜStel lobolövó totto nuskásköto-lékoink gyors e|óiüt*Jióset s a falu toljon hir tokba vételét.- ..Magatartásával döntően járult hozzá a sikorboz.
Hirdetmény.
A Zalamegye), Gazdasági Takarékpénztár Réazviny-tarsaaág Nagykanizsán 1943. évi márciirs lió 14-én tartott rendes évi közgyűlése elhatározta, liogy az intézet jelenléti 6.000 darab 50 pengő névértékű részvényen alapuló 300.000— pcngílhnl álló teljesen befizetett alaptőkéjét 0 000 darab egyenkint 50 pengő névértékű uj részvény kibocsátása által
uOOIHt penaBre m\\\\ Itl
a következő, módazatok mellett:
1. Az uj részvényekre a réjji részvényeseket elővételi jog illeli meg oly módon, hogy minden egy darab régi, 50 pengő névértékű részvény ulán egy darab uj részvényt vehetnek át.
2. Az elővstsll Jog 1043 március lö-Mél 1943. márolua 31-álg bszdrólag gyakorolható. A régi (50 pengő névértékíl) részvények, melyek alapján a részvényesek elővételi jogukat gyakorolni akarják, ugyanezen időpontig az Intézetnél az (ízlett órák alatt felülbélyegzés végstt bcimitalandók.
3. Az 1943. március 31-ig Igénybe nem vall elővételi jog megszűnik és az elővételi jog Igénybe nem vétele alapján visszamaradó uj kibocsátású részvényeket az igazgatóság értékesiti, do nem a kibocsátási áron alul.
4. Az elővételi jog alapján jegyzett részvények átvételi ára dara-
bonklnt 00 pengő. Ezenfelül a költségek fedezésére részyényenkint 3 pengő fizetendő be egyidejűleg.
5. Az uj kibocsátású részvények a folyó 1943. ílzletév eredményében\' részesülnek.
6. Az átvételi ár a Jegyzéssel egyidejűleg teljes Összegében befizetendő.
A befizetett összegből dnrabonkint 50 pengő a réizvétiylőkéhez, 10 pengő pedig a tartalékalaphoz csatoltatik.
A jegyzés illetve a befizetés alkalmával kiadott ideiglenes elismer-Vények később közlendő időpontban cseréltetnek be eredeti részvényekre.
Mlrfthógy az uj részvények 25-ös, 10-ss, 5-Ös és l-es címletekben lesznek előállítva, a jegyzés alkalmával bejelentendő, hpg az uj részvényeket milyen cimlclckbcn kívánják. ,.t/
KAszöneinylIvánftfts.
Mindazon Jrtbarátaink és umerfi-M\'ink, kUlfiníisen a tenuteseli meg-Ifllsnt vasutat karlirsak, kik fetejtht-tclleu drrfga jó térjem, fiam, sógorunk
Éber (Elchlngar) Is\'ván
MAv. IntiiO
lemelésén megjelenésükkel vagy barmi más módon tntlyiagea gyanúnkban i¦ .¦\'!¦¦.\'/.11i si r. c.c ( voltak, fognálak ezúton is hálás köszönetünk kl-fcjczíaél.
A gyászoló caalád
9te kÁe-»mknrJÍ I
JPRÓHIRDETfiSEI
-EZ5-
JómagJaianéaD 4 polgárit vaglili Icitnyt tttvuick. Cím a kiadóban. 7*1
MarfagkApaB Irodavezetőt lelveiiak. Ajáaisfot a kiadóba kérek. 711
így niska huler alaaSit mim**.
Oiralu. 17. t7l
Eladdnit felvetlek bútorüzletbe gíp-lrá>tni ét keidö köayveléeiel ét ¦s-taloi-tanoncot llieléuel. Hetyei Imre mtstxta-!ot, Fő-ut 4. al. - 71Ö
Kifutat vagy tanoncot felvetlek, Vida ttlsiarUilet, 715
SWóU!u.Jió gyetekaket Ulvaazek. Tlbolt hStélgyártó, Eölvöi-tér Si. 800
Koa*U ttlvétetlk KIbi tatelepen.\'Vitnnv Jánoi u. I. S01
MIndanaa ixakícsnő aaonnalra kerei-Jetlk, Hoithy M-ut II. les
" AIIfavE?&L "
Bgy ollflny térd magyaros fakaiaruha ét egy kék taviul tiölkahil cUdó. — Rékául n\'ca 4\' 783
KtminyMláló él tfy cb)(llók«d*nc •lade. Altlla-u 11 791
Cada 2 + 1 lampii Ortvn 1 IUI6i.ll rádió, kii Slogar v«r Ciaíp ii agy kétioioi actlhttngu harmonika, tlunyadi-u. Ifi. 712
Udvad dU*na*4ngfk«t vminíx. — úr. n-)iÍB lioittiy M u 19 7N
AIIr hntznált .Űiétkik lérlliulia aladi. Sugár-ui 20. IH
A-iatal, míkiík, tükör, óra,, ebédló-nekiény éa egyéb butoiok eladók. Ba)ia-utca 1. 715
40 lóerős „Rab*."- téle ;o*épl0a«p elido. ZalaBientbalizi, 30 ixlu. 802
LAKÁS, ÓZ LET HELY II ÍUB
Szobakonyhíi lakást keresek vagy motlanl lakiiiomat elcisrilném Aprili* 19 eie íiflvcbbtt: Klilaludy-n. 11. KOzva-Utat dijaink. 709
HÁZ ?8 1NOATUN
Biado egy hold sxép ««Stia gytimöleiöi-ael szantgyörgyvéri hsgyén. Érdeklődni lehet; Ballhyány-utca 23. 7Ö7
KÖLÖNfÉLE
Sny4t><wfa«AaH vallato*, JtllktaU i, Hunyaai-ler II. 798
NigikaÉutMttlMta Mii IVI ENETHENDJE , érvénye. 1842. november 2-től.

Vaiut,]lom4.in . [íi\'ziíheUléife
5 30 e 10 7\'OH 730 10 88 1230 1340 14-20 18 10 19 28 2V10 22-88 ¦ 1 8 7 ni m > I a
X.IALM UÜZlSmV \'
POÚTlkkl HJlPtLA^. . «M« \'¦ ,.M«l«i«M«iUM. H>HkMUu". Pelote. Irina*: Zi|rdKlr<>y.
Nyomatott i
• „KSiflii/rlaa^gl tt. T. Ktgyk.nlzu-¦y.Mdiji^ N,|ykt^li,^i%
nXrwUirt.t»».\' Wsl UroW •,,.
SOFFÖR-ISKOLA
Allomilog engtdtlyezelt géplármüvejietói tanfolyam kezdődik folyó hó 20-án.
Kt/emen autóüzem Nagykanizsa.
Zrínyi Mlklót-utct 13. szim.
DRBVaVOUM
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
\'/.nms^mlák llietása, rakHmiolók, hlbajelant*s«k, siakszorll felviligqsitáa minden vi!lam«s kórrlóübun dérlelatt 8-tól délután 16 ól-*ig. Csentery-ut Sí, tBlefOn 284.
klnyvnyarrida, könyvkőtésnoi, vonalozé Intézel, Üzleti könyvek és dobozok gyára
ar,,,Zalák L0zl0ny," politikai-napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
^P^ffftft IV?t^
itttnk:
^TELErON:78.|
mindenféle kereskedelmi, ipari, aánzintézeli, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai rr^dmtatyányekat, árjegyzékeket, müveket, nfeghiVékgt, eljsgyzési es esketést értesitése-ket; gyásiíjelentéBeket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzelcket és tömböket, roínta-zacskőkat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dob zokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda^ szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Fillio I-
PP" u. Nagykanlna, 1943. március 17. szerda Ara 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI
W—tkmM$H •> kiadóhivatal; Kőm 4. ut» tmtkmjjmé ím kladóUvataU telefoa 7a u. Megjelenik mindé* Mtkotaap détatáa.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Ktőflzeloal Apa : egy hónapra 3 pangó\' 20 mifir.
negyedévre » piscnjO XO Bftör. Egyea azám: hólhöxnap « tltí.,saombaicm 20ÜH.
Egv év nlán...
Ezokben u sápokban volt egy esztendojo annak, hogy Kállay Miklós és kormánya Kormányzó Urunk bizalmából átvotto a nemzet egvik logvólságosnbb korszakában sorsunk iránvitását. Rondkivüli feladatokat vállalt Kállay Miktófl az ol-nuilt óv márciusában a kormány-oluöki megbízatással, hiszen a mn-gyarság akkor már oróson kivetto részét a bolsovizmus cileni harcból b anyagi és erkölcsi orÓinok toljos latbavotósóvol állott szövotségosoinek oldalán.
Ab elmúlt egy esztendő minden tekintetben ant igazolta, hogy Magvarország kormányzója KAllay Miklós szomólvóbon valóban a log-alkalmasahb férfiút választotta ki a nemzotnok o soredöntó óráiban a rendkívüli súlyos föladatok megoldására. A miniszterelnök mint az egyik legrégibb magyar család sarja egész ogyéínségében a magyar lélek, a magyar természet legősibb tulajdonságait: az őszinteséget, a bocnülotcaséget és a tántoríthatatlan hűséget hordozza magában. Kétségtelen, hogy államférfiúi kéjíosségoin kívül éppen ez a lolko logmólyén j gyökorezo ősi magyarság tétto al- | kalmassá arra a miniszterelnököt, hogy nomzotünkot ennek a világot rengotŐ háborúnak útvesztőiben éles szemmel és biztos kézzel irányítsa.
Amikor Kállay Miklós egy "évvel ozelólt a parlamentien bomulatko-zolt és azóta több izbon is hangsúlyozta, hogy Gömbös Gyula ]>o-litikájának törhetetlen hiro és az egészséges reformoknak, a népi és szociális Magyarország kiépítésének azt a munkáját kivánja folytatni, ainolyot Gömbös Gyula és "kiváló munkatársai — közöttük Kállay Miklós, mint földmürolésügyi miniszter — ogy évtizeddel ozoiőtt inog kezdőt tok. "Ma már mogál lapíthatjuk az olmult ogy esztendő tapasztalatai alapjAn, \'hogy Kállav Miklós tény log magyar lelkénok tof-jos hűségével tartott ki a Gömbös-program mellolt ós kormónyolnök-sógénok rövid tizenkét hónapja folyamán szociális toron többet alkotott, mint nmonnvjt a boldog béke korunkénak évtizedei fel tudtak mutatni. Gondoljunk csak a Kállay-kormány birtokpolitikai intézkedé-fioiro, a zsidó birtokok Igénybevételére, a szólos népi rétegek életszínvonalának emoléso érdekében hozott intézkodésokre, a keroskedotem magyarrá tótolóro és vegyük flgyotembe azt, hogy mindezek a reformok egy nagy hnboru kellős közepén szü-letlok meg, akkor, amikor a nemzotnok és a kormánynak egyaránt orojénok logjavát o háborús föladatok megoldására, elsősorban honvédségünk megérésitóséro és a had-v isole» pénzügyi alátámasztására, a bolse arcvonal\'biztosítására, a köz-t\'llátás szabályozására kollott fordítani, Kunok ellenére Kállay Miklós ás kormánya már háború időjén olyan szociális* reformoknak indi-lotta ol az útját, amolyoknok jolon-tŐségét csak a háború utáni nyugodt években tudjuk majd fölmérni.
Külpolitikai toron is a nomzot érdokoi szempontjából egyetlen liQ-lyes utat választotta Kállay Miklós, amikor kormányra lépéso alkalmával I
A szovjet tehetetlen az egyre erősbödő német támadás megállíthatatlan lendületével szemben .
A némot csapatok Charkov torü-lotón és Bjotgorodlól nyugatra folytattak sikeres ellentámadásokat.
Oharkovlól délkeletre bekerítetlek egy szovjet erőcsoportot
és minden kitörési kisérloú*t visszaverlek. A szovjet erőcsoport nagyságát, az átláthatatlan terep \'miatt még nem lehetett pontosan megállapítani. BjolROrodtOl nyugatra a szov jot több ollontámadást intézett a német támadó ékek\'ellen. A szovjet Itt főleg az oroll harci terűiéiről elvont tartalékukat vetette a kiiz-dolombe. A német csapatok ezeket az ollón támndasokat visszaverték. A szovjotnok különösen a páncélosok-
ban elszenvedett rendkívül nagy veszteségei bizonyítják az ott harcba votelt német harckocsi fölényét.
A l>olsovifltákuak az Unton-tó jegén át motoros szánokkal intézőit olórotöréso összeomlott a német fogy verők tüzében. Az I lmon-tőtől északra,
JfavgOföH vidékén a szavjrt
megindította hetek óta vért támadását.
A leningrádi szakaszon némot részről meghiúsították azt a szovjet kjsérlotet, hogy a I.adoga-tótól délre, mocsaras térülőién szükség-vasú tat
építsenek Leningrádig.
Kallan-csatává alakultak a déli hadmíívtlelek
Hrrlin, március 17 (Inlerinf.) A keleti harctér helyzetéről német részről a kö-velkezőket jelenük :
A néniét támadó csapatok gyors és eredményes hndntüve-\' letel az arcvonal déli részén kat-lan-csalává fejlődtek. Chnrkov belső területeinek mcgtlsztltásj után a német páncélos és gyalogos kötelékek átfogó mozdulataikkal keleten és délkeleten erősebb szovjel kötelékekel fogtak közte. Ezzel a nagyszabású és nagy lendületlel végzeit néniéi támadó mozdulatok oly hadműveletté váltak, amelynek végső/credinényél a Donec és a Dnyeper közölt álló 3. szovjet hadsereg teljes megsemmisítése után most már nagyobb szovjel kötelékek szétverése vezette he.. A Donec felső vidékén, és Bjelgorod között ? német hadműveleti terület kiterjesztését nem tudlak megakadályozni a szovjet csapatok kétségbeesett oldattam adásai és lelierinenlesi-tö támadásai.. A szovjet csapapatoknak az ezeken a szakaszokon sikertelenül végződött tömegtámadásai után csak néhány ponton indult az ellenség ujabb előretörésre
A ebarkovi csata sikero--* folytatását jellemzi több fontos közloko-dósi pont elfoglalása a Donec-ka-nvarulat és Bjelgorod között, lnnon a\' némot támadó kötolékok erőteljes
olőnyomnlást végozhotnok a szovjot csapatok által tartott lorülot ollón. A Chnrkov belső területétől dólko-lofro ós délre Iwkoritott szovjet csapatok áttokhitetlen vidékon elkesere-
dett és kilátástalan ollonAUást tanu-sitanak. Kitörési kisórlotoikot rnog-hiusitották a némot zuhanó- és harci repülök. A szovjet véivoszío-sőgo nóttön-nŐ. üzemanyag-hiány miatt földbe ásott harckocsijai a némot tisztogató hadművelet folytán egymás után semmisültek meg. Az egó\'sz vidék megsemmisítő csata képét mutatja. Nagy mértékben emlékeztet arra a hadműveletre, «¦ mellyel egy évvel ezelőtt ugyanezen a vidékon szétverték a támadó szovjet csapatokat,
KSiGs tónak...
Churchill, mint az angol hírszolgálati iroda jelenti, kedden ;iz alsóházban ellenezte nzt az Indítványt, hogy Nagybrilonniá-bah közös főparancsnokot állítsanak a három fegyvernem élére.
Föltartóztathatatlan a bjelgorodl német előretörés
Bjelgorodtél nyugatra a német tohamkötolékek follartór.lathatatln-nul törnek előre. Erős páncélos ogy-ségekkol támogatott szovjet tartalékuk megkísérelték a német mozdulatokat oldalról megállítani, a némot páncél vad ás z-lövogek azonban ismét súlyos veszteségeket okozlak a szovjot páncélos alakulatoknak és 56 támadó páncélosból 27-0f elpusztítottak. A légierő ugyanakkor még
21 páncélost semmisített .meg vagy lett harcképtelenné. A chaikovi csata hatásait a szovjot csapatok Orel vidékén is megérzik. A szovjet a szakasz déli részén nagy mértekben tétlenül áll, nyilván azért, mórt
s charkor-vidéki harcok már nagyobb cs apa tégy sógoket tettek szabaddá. Csupán a Doneo középső folyásának egy pontján indultak rohamra zászlóaljnyi erővel. A némot állások koroszttüzo azonban annyira megtizedelte okot, hogy felhagytak kisőrtotükkel. A iniuszi arcvonalon és a Kubán-hidíónél nem volt jo-lentősebb harci cselekmény. A légierő kölolékoi sikeres támadásokat intéztek a szovjot utánpótlást lobo-nyolité forgalom ollón. Szétromboltak egy hidat ős megtámadtak igen sok csapatokkal és hadianyaggal útban lévő gépkocsit.
N tfíy orosz támadások omlottak Össze északon
A koleti harctér helyzetéről némot részről jelentik a kövotkozóket:
A keleti arcvonal északi és középszó szakaszán a bolsevisták
Uj támadásokat Indítottak az
ilmen-tótól északra év délre. Leningrád vidékén a bolsevista készenléti állásokat a némofek ugy szétszórták, hogy a táraadó csoportokat létrehozni nom- sikérült. Sz tarajé Busszá környékén az oroszok heves porgólüz után nagy kötclékok-kol uj támadásra indultak. Céljuk a döntő áttörés kiorószakolása. A
német csapatok hatásosan Bzálllnk
szembe a támadásokkal, amelyek még a német állások előtt összeomlottak. A kiindulási állásaikba visszaözönlő .wlBOvisták a német gránátosok tüzében súlyos veszteségeket szenvedtek. Kősbon a németek 10 kisorŐdött felrobbantottak, felgyújtottak egy lőszerraktárat. Német repülök ollonségca kirakodó pályaudvarokat bomt)aztak, kót szállító vonatot, egy mozdonveparnokot és két raktárt fölgyutotlafc.
A középső szakaszon Vjazma vidékén az ollonségnok anyagban szá-
igsuK
hangautj, ózta, hogy a kormányzat vilelélwn beállott személyi változás Magvarország külpolitikájában ogy vonainvi elhajlást som orodményez-hot. líz a külpolitika tohát a régi és megingathatatlan hűséget jolon-totte ós ielonti ma is Bzővolaégcseink iránt, az igaz barátságot i>edig barátainkkal szemben. Ugyanakkor
azonban határainkon belül a Kéllay-kormány az öncélú magyar nemzeti politikát valósította meg, amely kizárólag a magyar szempontokat, a magyar függottoiiségot, a magyar érdekeket tartja szem előtt.
Kgy óv közös gondjai ős együttes munkája után a magyar nemzet bizalommal és özomtoitel vesai kö-
rül a miniszterelnököt ós munkatársait, abban » szilárd meggyőződésben, hogy ezekben az évtizedekre, o.jotlcg évszázadokra kiható jolontö-sogü Időkben hivatott kezekben van az ország kormánya, samoly el fogja vezetni nomzetünkot az orazágépitö béke nyugodt révébe.
. («-«-;.
zalai közlöny
1941 március 1?
inottefő veszteséget okoztak.
Ore) .xidékÍD m ellenség i^agy veszteségei kÖTStlcaztáben lemondott minden jelentősebb harci törékenységről.
Kurszk kornyékén német repülők több pályaudvart szétromboltak, Véi vonatot kisiklattak és felgyújtottuk.
Észsksfrlkábsn
u b. brit hadsereg éjjel-r-,ppal foly-
tatja felvonulási mozdulatait. Né iiiDi repülők uui s>/«ka ui»jíkiU«t<w izerü támadást hajtottak végre gyülekező ellenségei páncéloi-wbof allén. Különben kölcsönös felderítő vállalkozások jegyében áll az arcvonal. Egy ilyen vállalkozás sorén a német •lőörsök elfogták egy angol zászlóalj parancsnokát, egy uiásik vállalkozásban 167 foglyot ejtettek.
K\'fQstölték a horvát partizánok szikla-varalt
Berlin, március 17 A Német Távirali Iroda értesülése szerint a német és horvát csapatok eredményesen folytattál, tisztogató harcukat a kommunista bandák ellen. A karsztos fensikokon heves harcok folytak le a partizánokkal. Ezek során u német -horvát kötelékek megsemmisítettek, illetve foglyul ejtettek löbbezer
kommunistái. A német katonák felfedeztek és felrobbantottak több búvóhelyet, amelyeket a kommunista bandák szinte hozzáférhetetlen sziklákba rendeztek be. A kommunisták kezéből megnteuleltck több paraszt csa-ládot, akiket a banditák magukkal hurcolluk és közvetlen u/ éhhalál előli voltak.
Küszöbön az angol támadás Afrikában
már a tartalékait is felvonultatta. Mindebből azl a természetes következtetést vonják-lé, hogy a dél tuniszi német—uJasz állások ellen indítandó brit támadásra mái- nem kell soká várni.
Berlini katonai körökben megállapítják, hogy a brit had-hádvezetőség nyilván befejezte u lüzérsóg felvonultatását ttom-mel állásai ellen, sőt a nehéz tüzérség már a terep belövését is megkezdte. HAmn tatnak még uj-ra, hogy a 8. brit hadsereg
Wallace et-amerikai körútra Indul
W elles, az Pszakamerikui Ügycsült Államok alelnöke leg-nap repülőgépen elindull tervezett közép- és délamerikaj útjára. Mint mondják, utjának fő célja a különböző országokban a Kaucsuk-ültetvények lehetőségeinek ,s a keletkezőben lévő mügiuni-ipar ügyének tanulmányozása. Érdekes, hogy Welles \'
Benes Washingtonba
Washington, március 17 (Bud. Tud.) Washingtoni politikai körökben hírlik, hogy Benes volt csehszlovák köztársasági elnök a Icgköielcbbi napokban Washingtonba érkezik, hogy résztvegyen a szövetségesek és Oroszország viszonyáról folyó tárgyalásukban. A washingtoni látogatás titán Benes, itteni hirek szerint, Mosikvába látogat el.
Jnonü fogadta az angol hütdaUség vezetőjét
A Török Távirati Iroda közli, hogy Izmet Inonü államel-
kijelentetle, hogy az orosz, nyelvi tanulmányai most héttérbe szorultak, helyette a spanyol nyelvel tanulta meg.eredményesen. , i A brit hírszolgálat .jelentése szerint Edén külügyminiszter a hét végén megy Xewyorkba, a hol Willkievcl találkozik.
és Moszkvába uiuaik
nók hétfőn fogadta Douglus angol repülöaltáborungyot. A fogadáson jelen volt az ankniV angol nagykövet, valamint a török külügyminiszter főtitkára. Douglas altábornagyot elutnzása előtt logadtn Sznracsoglu kfil-ügyiuiniszler.
Minisztertanács
A kormány tagjai Kállay Miklós miniszterelnök elnökletével tegnap délután 5 órakor minisztertanácsra ültek össze. A minisztertanács a késő éjjeli órákig tartott és a folyó kormányzati ügyekkel foglalkozott.
Végleg betiltották a Pesti Újságot
A Magyar Távirati Iroda jelenti :
A m. kii*, belügyminiszter a (¦Pesti Újság cimű. időszaki lap megjelenését és terjesztését az 1939:11. L-e. 151. g-anak bekezdése alapján az országnak nz emiitett törvény helye által védett érdekeit- veszélyeztető, és pedig a lap folyó évi március hó 16-án megjelent, az 5. évfolyam üt), számában közzételt közleménye miatt végleg betiltotta. A íPesti Újság: fonthivatkozott száma ugyanis Szálasi Ferencnek az ifjúsághoz szóló márciusi üzenetét első helyen és feltűnő nyomással, Magyaror-
szág kormányzójának az ország ifjúságához intézett szózatát pedig második helyen apróbb szedéssel lelte közzé.
Nagyszabású tervek a drávai viz.erőmfi létesítésére
A terv megoldja Muraköz villany-ellátását, a vasútvonalak villamosítását és a vleszabályozás kérdését — A földművelésügyi minisztérium támogatja a terveket
Csáktornya, március 17
(Muraközi tudósítónktól) Muraköz iiépo nőin punasz kod hátik földjére. Üaztlug, jő föld az a nemcsak jól tonni a kopásokat, hunom rué-lyébon szenet, olajat és gvógyvizot í\'k nd. A uiuraköziok nzonban nom nzéri uiuraköziok, hogy kihasználatlanul hagyjanak bármit is. Ezért
foglalkoztatja ókot a gondolái már
régóla, hogy a \'Drávával kollouo valamit OBinélnic Különösön a por-lakiukat érdekli ez a dolog, mert oz a járási székboly mesazo ősik a vasúttól, villanytól és oz fejlődésének útját szegi.
Ezért mondották hát ki most a perlakiak, hogy a Dráva erossodrásu vize-ben rejlő erőt villanyoróro kell átváltaid, Itt folyik el hosszan, színto uz sorruk olótt« a "fehér szóm:, csuk éppen ki kellene hosz-nálni.
A gondolat, hogy a Dráva vizéből villanyt nyorjonok, nem uj. Már a világháború előtt íh foglalkoztatta a murnköziekot. tíőt 1012-bon már a torvek is olkészültok. tízücs líéla budapesti mérnök annak időjén föl-
mérte Zrinyifalvától «gós« Aisodom-borúig a Drávát 6a megcsinálta a szükséges térképekot is. Az 6 tervei szerint — minthogy a Dráva ózon a szakaszon 80 métert esik! — egy csatornát építenének s Csák-tornya alatt lévő Zrlnyltalva-tól Alsódomborulg. Ky. a csatorna 80 kilométer hosszú lonno ós Drávadollár, Poriak, Alsó domború és a közbeeső falvak mellett húzódna és a három omlitott bolyon — a csatorna minden hj kilométerénél — volna egy-egy víl-lanyközpont. A uiórnök asámitásaí szói int hindhárom villanytelep könnyön termolluitne .30.000 Lóerőt, ami lift, a mai onwEgiafom\'wokut vesszük tekintetbe, nom is sok, mégis elogondó volna Muraköz villanyellátására, sót jutna a .drávai vizi-onorgiából sok zalai gyárnak » magét a tervezett Perlsk—Letenye— zalaegerszegi vasutat is "villannyal lebetno hajtani.
Perlak már megszavazta a hozzájárulást la
A torv 1012-ben termószotoson csak torv maradt, mert a világháború moglüusitotta a munkák megindulását. Jugoszláv időbon is kisertott a gondolat, komoly orőro azonban csak most kapott, amidőn l\'orlok község ollialáiozUs hogy « lyiv megvalósítása órdokólxui iiaj-l&ndó anyagi áldozatokat is hozni. A porlakiak ugyanis elhatározták, hogy az 1012-os tervek inodorni-zálusára évi -100 pengőt ajánlanak fol, ozonkivül ingyen átengedik a csatornához ós a villanytolophoz flzükeógos telkot, sőt mindazoknak az uj gyár vállalatoknak, aniolyoknok logalálib 25 munkása losz, szintén ingyen adnak telkot.
iiizonyos, hogy Porlak -példáját w>k muraközi község követi majd, hisz a drávai villany-tolop egöez Muraközt érinti. JoLonlog ugyanis Muraköz távvezotékon, Németország ból kapja villany-úroinát, a Marburg
melletti Fallábol, Jó szomszédok
vagyunk a némotekkol, do mégis megeshetik, hogy egy szop napon hadigazdálkodás] éa takarékossági okok miatt kikapcsolják Faliéban a csáktornyai távvezetéket és akkor egész Muraköz, annak inog egy nagy gyárvállalata világítás éa haj-tóoró nélkül marad, bzen\'Segítene a torvozott drávai villamosítás.\'Két-tfégtolon, hogy a flüfün lakolt Alsó-muraköz fojíődéso ssompontjából igon nagy jolentőftegü a Dráva-ril-hiny-onergiája, do azon tuhnenőon országos erdők ia, hisz-az uj tervok szerint a drávai rillanytelopok letiötövó ¦tonnók a tíudapoat-Otéktornyai i vsautvonsl vilis-momtasát Mint ismeretes, a .JÍAV o vonalat .e villamosítási <tei;vvktől i^ggotlonül kettősrágunyuvá ¦ nk&rja átépíteni, sót az átépítés egy szakáéra már ol is készült.
Megoldódna a Dráva megBMettdtíéeánek\'Mrdesets
Do nemcsak villany-enorgiát jo-lontono a drávai uj csatorna mog-épitéao. A csatornával
a vlzszabályozáa 1 kérdése is msg lonne oldva. Tavasz tájt a Dráva ugyanis o vidékeken meg mindig nagy torülotokot önt ol. A visszamaradó homok és kő hosszú idóro használhatatlanná toszi a rétokot, mezőket. Ezenkívül a Dráva gyakorta változtatja módiét is ós hol itt, hol ott rabol ol nagy darab termőföldeket; A villanyoltást Bzolgáló csatornázással ol lohetno <vezetni a Dráva folostogos vizét (a régi torv szorult a csatornában 275 millió köbmétor tik volna), Bzabályozni lőhetne a tíz-
órldé-l siker /
KATYI
Jók-edv, derli. Nevetés 2 órán keresztül Aktuális vtláffhlradő
ülőaddaok kezdete i ?5, /7 4*9- órakor.
menny iségot, igy a meder változás veszélye som.áilna elő. Tormuazo-tes a csatorna olyan szóles és mély lonne, hogy
kisebb motoros hajókkal la járható tenno, vagyis ügéöz Alaómuraköznok jó és olcsó viziutat ia bútoaíttna.
A drávai vizlbrówü leieaitósóuek lorvoit a közelmúltban vitéz Uor-válh Póronc ny. veaórozrodosi a.por-laki kerület országgyűlési képviselője behatóan ismer tetto iíánffy Dániol földművelésügyi miniszuir olőtt. A müusztor.toJjee méitókbon holyesolto a muraköziuk tÖHakvéeeil és támogatást is igórt, a nuuikák azonbai; terme^zetosón csak a háború gyúzolmou b\'jfüjüzósí) után kez-dódbotuok\'.meg.
Hogy mikor-épül meg- n drávai cnatorna éa mikor indulnak mog * villany turbinák és .vikanyyoiiatok Muraköübon, nem tudni. De annyi bizonyon, hogy n-perlakiakifelbtizdti-lását Muraköz nSpo norn engedi elaludni. Jáz .pedig ..azt bizonyítja, hogy a: muraközi nép résvese kivan lenni a-nagy magyar építőmunkának.
(e- 0- »¦)
1943, március 17
ZALAI KÖZLÖNY
Déliala kötegeinek népe teljes biialommal és ragasikodással áll a magyar kormány mellett
Ilovszky- János országgyűlési képviselő kétnapos kerületlátogatása
. Ilovszky János, a nagyítani-zsai kenuéi országgyűlési képviselője a medvéi hid avatásáról érkezel! Nagykanizsára. A pályaudvaron di\\ Tholwnv Zsigmond pártvezető és vitéz Tóth Héhl lárskorülelvezelö fogadták. Kisércléhen volt di\\ Domokos László miniszteri Lanáesos.
¦Vasárnap reggel\' Ilovszky és kísérete
Nagybakónak™
hnjlaltak, ahol Kosa Sándor tő-, jegyző fogad h^alovszkyt és n megjelenj eKelf Zafjutjlnk -néne is eljött Uakónakrn ilju Antal József vezetőiével. Zoltán István községhiró/ a község nevében köszöntötte Ilovszkyt, majd Sulyok .lení/plébános az elismerés és ragaszkodás szavait intézte a néjjs^erü .képviselőhöz, aki - a ntegjt\'lent polgársághoz beszédet intézeti. Idézte a bakóuaki vérlanuk szellemét, akik meghallak magyarságukért és nemzeti hűségükért. A választás alatt mondta kél pártra szakadt a község néptv a MftP és a zöldingesekre. Azóta eltűnt a zötding. Egyetlen egyet hilolt mindössze, tik is belátták, hogy nem indulhatnak más szín után. mint a,piros, fehér, zöld után. a nemzeti összefogás hármas \' szine után.. Felhívta a hallgatóságot, hogy Istenbe veteti bizaloménál és fokozol! áldozatkészséggel járjanak azon az ntoii, amelyet a Gondviselés kijelölt számukra. N\'e adjunk te-
rel a kíshilüségnek. Ami bennünket összeköt, az a kereszt, a bakóuaki vérlanuk lelkiségi) és hűsége.
Sulyok Jenő plébános beszélt ezután, méltatta meleg elismeréssel Kállay és a kormány munkáját. Majd Zsiga János köszönte meg Ilovszky megjelenését, végül az újlakiak tiszteleglek a képviselőnél.
Nagyréose voll a következő állomás. Ilovszky kíséretével rés/.lvelt az ünnepi szentmisén, amely után megkezdődött a pártértekezlet, Szörényi liéta főjegyző üdvözlő szavai\'után Kozma György plébános\'bevezető beszédében megköszönte Ilovszky na k az adományozott zászlót.
Ilovszky János hosszabb beszédben kifejtette, hogy ha a moszkvai vörös zsidók győznének ebben a háborúban, akkor elveszne minden érlek. megszűnne minden önállóság és minden szabadság, a pokol zsarnoksága lenne úrrá a kisebb nemzeteken; A magyar honvéd a messzi földön saját hazájáért és hajlékának védelméért |inri col. Az otthoniak legyenek méL lónk mondta n, külső l\'rotil áhh>zalosságáhu&, és segítsék győzelemre a belső front állásával a külső ironlót.
Dr. Tholway Zsigmond lelkes zárószavaival éri véget a pártértekezlet.
„Apák, anyák axorttaák o\'ssze fogukat 4a tartsanak ki!"
Sormás
községien liosszu László főjegyző, majd Piló Lajos községhiró, párt vezető köszöntői te u képviselői. A terem zsúfolásig megtel!. Pitó községhiró rámutatott ..arra, hogy a gyönyö-riVuj iskolaépületet és a többit, amit elérlek, Ilovszky képviselőnek ItöszönheUk. A községkT>-szöncléL és • háláját tolmácsolni ezért llövszkynak.
Dr. Domokos LászFr miniszteri tanácsos, a Baross országos igazgatójának beszéde után Ilovszky.-kifejtette,\', hogy azért vivttak hanyédejnk irtózatos küzdelmei, meri egy.uj világ alapjait .vetik meg. Nagy szerencsénk — hangsúlyozta —, hogy, a h{iboru nincs Jioni földön, hanem ezer kilométereken tul. idegenben. Kétezer éves kullurnés a kereszténység küzd a pokoli gonoszság, Ördögi bosz-szU;..a?i jnlen.tagaJás. és\' borzal-
nakjeUen. AJtifi most a /ina gyar zászló dicsőségéért hállak meg, azok az ujabb magyar szakújságért adták élelükel. Nekünk szabad .és .független, erős és boldog Magyarország kell, ezért harcolnak honvédcink. Ha megnyerjük ezt a háborút —< inm^íu\'nemilehet kétség — ak-.kor Jti^agynrország szerepe Kö-zépeurópában biztosítva van. A hazáért hozott .áldozat,.ha még "ly fájdalmas is, de a magyar jövőt szolgálja. A magyar apák és anyák szorítsák össze fogai-
kat és tartsanak ki rendülcllu-n ül.
Dr. Tholway Zsigmond párt-vezető mondott ezután lelkes beszédei a magyar honvédek dicső fegyvertényeiről, ía magyar kor* méiiy nemzet épilö munkájáról, a Kormányzó ür orsznglásáról, Sormás község népének és vezetőségének szorgos munkásságáról..
Ilovszky és kísérete ezután visszuhaj latot I Nagykanizsára, aliol a MÉP párthelyiségében zárt vezetőségi órtekezletet hU\'lollak. Iti dr. Tholwnv Zsigmond üdvözlő szarai ulán Hoyszky/ tájékoztatót ndotl, majír liöszönelcl mondói I dr. Tholway Zsigmond párlvczetö-nck és viléz Tóth Béla kir. kormány la nátsos, társ kerület vezetőnek önzetlen, lelkes fáradozástikéri, amire vilóz Tóth Béla íválnszoll.
Hősi hatottak V* élő magyarok ünnepe Zalasientbaláxson
Hétfőn reggel Ilovszky és kísérete Zalaszentbalüzs községbe folytatta utjáL ahol a község fáradhatatlan körjCjgyzöje, lle-
vészJLaios fogadta. Varga Ist-ván^5ffit>-vezető üdvözlöd szagai ulán a képviselő kíséretével a templomba vonult. Szentmise után a község népe az iskola udvarán gyűlt össze. Szép voll az árvalányhajas levente leányok csoportja, Kiss Ilonka községi tisztviselő vezetése alatt. A Hiszekegy ulán a kis magyarok szavalatokat és énekeket adlak elő Berkes János igazgnló-tnni-ló.vezetése alatt. Dusán Rudolf káplán, majd Berkes János igazgató mondott hatásos l>cszédet Kiss János esporesplébános az orosz fronton küzdő, sebesüli és hősi halolt honvédeknek szentelte első szavait, majd kiiéri a Baross országos munkájára és a\'szereiét szavaival köszöntötte Ilovszky Jánost. Szűnni nem akaró éljenzés ulán Ilovszkywmagához szólilolla a hazafias Tiniíepély legjobb kis sznvalójál, Tóth János 0 gyermekes, szegény apának Ilonka nevű leánykáját, akit pártfogásába vett és kötelezte magát, hogy ezentúl jövőjéről kíván gondoskodni. BejclonleUe, hogy minden eszközzel ígycliszik a községi kttl ügyét megvalósila-ni. Kilérí az ONT.SA-Jiázak ügyeire. Kijárt az országos felügyelőségnél, hogy annyi házat építsenek Zalaszcnlbalázson, a mennyil a köllségvetösi keret alapján lel lehel építeni. Majd kegyelettel adózóit az olesctt hős honvédek emlékének. Vnn-fcny Pál. Németh István. Bakonyi István, Gál Antal és Pap Antal a község hősi halottai Idézte szellemüket nevükön, ugy, hogy a megrázó aktus alatt nem voll szem\', amely szárazon maradt volna. Majd beszélt a
Baross országos munkájáról, ami legerősebb alátámasztó ja u nemzeti törekvéseknek. Zsidó-\'mentes, gazdaságilag erős, független Magyarországot akar. Nem gyűlöli a zsidót a vallásáért, hanem szellemiségéért, amely mindig a magyar szellemiség ellentéte. Kínáltak már neki milliós jövedelmű állóit, hogy lemondassák eddigi útjáról. Végül az általános ás a harcién helyzetről adott a képviselő tájékoztatót.
Dr. Domokos László u szláv gyűrűről beszélt, amely ősszc-roppanlani szeretné Magyarországol. Varga László István szavai zárták l>c a hazafias ünnepségei. Délután
Pölöskefőre Folytatták útjukat. Itt Tóth Lőrinc pártvezető ós Ei\'Őss Pál igazgató élén nagyszámú hallgatóság várta már ilovszkyt. To; mózer Lajos plébános a szereiéi szavaival köszöntötte a képviselői. Dr. Domokos László lendületes beszédben méltatta Ilovszky nemzelépitö nmnkőját. Ilovszky János beszédében kc-
Íycleltel emlékezett meg Kiss erenc és Pnpp Sándor pólös-kel\'öi hősi halottakról. Hangsúlyozta, hogy Európa biztonságáért, a kereszténység fennmaradásáért küzdenek a tcngely-
, csapatok. Mi, magyarok _
mondta -, hivatást teljesítünk, amikor részt veszünk a háborúban és hivatási fogunk teljesíteni 1iz uj,-Európában is, Majd foglalkozóit a helyzettel ós a háború utáni teendőkkel.
Tóth Lőrinc pártvezető köszönte meg Ilovszky beszédét, aki ezután meglátogatta Tomó-zer plébánost, ahol az egyik szegény, nagycsaládu földművesnek a lelekvételhcz szükséges összeget lefizette. Nem is volt boldogabb ember a községben. Majd még több nemes szívre valló adományozást eszközölt Ilovszky képviselő, akit áldva emlegetnek most Pölös-kefön.
Ax Ipartestületi vWfdróadg diatgyüWsv Naúytanhsdn
Kél 7 óra voll, amikor autó Nagykanizsára indult. Itt Ilovszky és1 kisérele az Ipartestületbe ment. ahol összeült áz elöljáróság diszülése abból az alkalomból, hogy az uj elnökség és elöljáróság -átvette a ve-zelést. Az elöljáróság lelkesen megéljenezte Ilovszkyl, akit Mankóvils István ipartestületi elnök n másfélezres ipnroslábor nevében köszöntőit. Ilovszky János válaszában büszkén vallotta magát közéjükvalőnuk, aki liszlában van az iparosság ezerféle bajával, kívánságaival. 0 volt az, oki a fcdezctnélküli kisipari hitel kiterjesztését kérte és elősegitetle. Majd beszélt az anyagelosztás nehézségeiről. Minden kívánságot, — mondta — amit az iparosság hozzám terjeszt, minden erőnnneligvek-szem támogatni és megvalósí-tnni. örömének adott kifejezést, hogy az iparosság vezetését
Hofherr-Schrantz gépek, viliié petróleum
üNG;E R-UT,LM ANN FÜVEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőzfik átvehetők. öuivoicsapágyak Minriep ¦ailwWeMl «\'*» ree**n« a»«tft kimbaták.
olyan elnökség és elöljáróság intézi, amely százszázalékban ii(Z ő és az illetékesek bizalmát bírja. Bejelentette, hogy bcszélL.a polgármesterrel egy tanoncou-non építése érdekében. Tudja és ismeri az. iparos értékét, nemzeti megbízhatóságát, azért mindenkor mellette emeli lel szaval. Csak egyel kér cserébe tőle : honszeretetel. Óriási éljenzés\'és laps követte Ilovszky beszédét, aki az iparosság igaz barátja és szószólója. Majd Mankovils elnök megköszönte Ilovszky kiállását a kisemberek érdekében \'ós kérte, vagye pártfogása alá az iparosságot.
Emberemi ékezel \'óta nem tud olyan képviselőről a knniasai kerület, aki minden hónapban meglátogatta volna kerülete községeit és meghallgatta volna a polgárság panaszait. így érthető, hogy Ilovszky utja valóságos diadalmenet volt a községekben.
A magyar kormány és a Magyar Klet Pártja sziklavárát talál a kanizsai kerületben.
(B, II.)
KÖZGAZDASÁG
Az európai dohánytermelés
rövidesen fedeini ludjd a szükségleteket. A háborús blokád miatt a tengerentúlról nui nem lehet Európába dohányt behozni, pedig földrészünk eddigi importja átlag évi 120 cier tonnát tett ki. E nagy tétel kiesését eddig leginkább a szivargyártásuai éreztük, amelynek anyaga legnagyobb résa-ben tengerentúli nyersdohány. Az európai kontinens a balkáni or-siágok nagy dohánytermései révén ugyneverett keleti dohányfajtákkal jól el van látva, ami kedvciő a cigarettagyártás és a pipadohány szempontjából. A kontinens dohánytermelése at elmúlt években állandóan fokozódott s a németek külön fokoiiák a dohánytermelést a megszállott keleti területeken is. Af elmúlt évben ai európai dohánytermelés a Szovjetunió nélkül 310 eier tonna volt, amivel siemben ai évi dohányfoi-yasztás állag 430 ezer tonna. A termelés további fejlesztése mellett az európai dohánytermelés rövidesen fedeini tudja a teljes síükség-letct. _ (MVS)
Erdély mezőgazdaságának,
különösen pedig szántóföldi termelésének emelése céljából " a földművelésügyi minisztérium n*gy\' felvilágositó propagandái kezde-inényeiett s érrel párhuzamosan igen nagymennyiségű mezőgazdasági gépet juttatott at erdélyi gazdáknak. Erre évre a kormány közel másfél millió pengő értékű 6000 darab mezőgazdasági gép kedvezményes kiosztását biztosította. A kedvezmény gazdakörök és mas g<mlaközütctck vásárlása esetén 50%-os, magánosok vásárlása esetén pedig 25%-os __ (MVS).
(—) 3021 részvénytársaságot tartoltak nyilván mull év őszén a magyar cégbíróságok. K vállalatok ekkor 1,642.438.000 pengő részvénytőke felett rendelkeztek.
(MVS)
( ) Ujabb pamuttermelési kísérletekkel foglalkoznak a legutóbbi időben az ország különböző részében. Az ipari anyag-hivdlcd a termelési kísérletekért prémiumot ad olyképen. hogy a hdídi termelésű pamutol cs pa-mutmagot fárudozásaikért ineg-Inigyjd azoknak a termelőknek, akik azt termelik cs a termeléssel járó kockázatot vállalják.
¦ (MVS)
Ml újság a Budapesti Élelral-szernagyvásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sujlótudósitó fővárosi jelentése szerint március 5 tői március lt-ig az élő- és végotlbaromíí-pidcon di árak nem váltojtak... A tojáspiacon továbbra is a hatóságilag megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. A zöldség- ós főzelékfélék piacán e kdldráb ára 5, d tisztitolt kdr-fiol ára 50 fillérrel csökkent; viszont a paraj ára 130 fillérrel emelkedett ky-kint. Esen a héten megjelent - mint újdonság — at idei termésű üvegházi karfiol ki-lónkiiit 16 pengős kezdő áron. A gyümölcspiacon a ucinerfdjtáiu alma és a vörösbélü ndrancs árd 20 fillérrel emelkedett, inig a sárgdbélü narancs árit) Í0 fillérrel csökkent kg. kint. * (:)
zmm kozj,qw«_
1043. márdus 17
ffiáreies végén költözködik a bír. adó-blvatal a Klrály-ntoai uj épületbe
A régi adóhivatali épületből szükséglakások lesznek
Nagykanizsán a Király-utcában épült uj pénzügyi palota teljesen elkészült és a belső berendezés ipari munkái is befejezés elölt állanak, ugy, hogy a jelek szerint semmi .akadálya unnak, hogy a m. kir. adóhivatal és pénzügyőri hivatalok március hó végével beköltözzenek és olt megkezdjék működésüket.
A Király-utcai kétemeletes fronton az adóhivatali hividalok és a pénzügyőrség hivatali he-
lyiségei nyernek elhelyezést, líiig a Sabján Gyula-utcai háromemeletes fronton a tisztviselői lakások lesznek.
A régi adóhivatali épület (az egykori posla-ház), amit a városnak sikerült ;t kincstártól kedvező feltételek mellett megvásárolni, szükséglakások céljait fogja szolgálni.
A hivatalos átadás időpontját még nem állapították meg,
A tavaszi hónapokban megktzdődik 2.2 millió pengő költséggel a Sió hajózhatóvá tétele
Az idei állami köllségvclés a Sió hajózhatóvá tételének munkáira 2.2 milliós, a Sajó hasonló rendezésére 2 milliót irányzott elő. Az előkészületi munkák már a tél folyamán megindultak, n kivitelezés pedig néhány héten belül kezdődik\'.
Ezzel immár biztosíték van arra, hogy a tervezeti viziinun-kálatok közül ennek a kél folyónak hajózhatóvá tétele minél hamarabb megvalósul. A munkák befejezése természetesen néhány évet vesz igénybe, mert például a Sajó csatornázásának összes költsége 22 millió pengőt lesz ki. A Sió hajózhatóvá té-
tele azt szolgálja, hogy a Dala-Ion parlineiiti és távolabbi környéke bekapcsolódjék\' az országos vjziul-hálózalba. JCrrea legközelebbi időben lölog azért van szükség, hogy a magyar alsó Duna-szakaszon végzeiylö szu-lyozási munkálatokhoz igénveit nagymennyiségű kövei a babiloni kőbányákból, ininl legközelebbi fekvőhelyről, vizt-uioii szállíthassák. A Balaton-vidék viszont építőanyagokat fog szállj tani a pai\'liucnli építkezések hrz. A Siófoknál létesítendő vlzierőmü viljaniosárnnt-nia! fogja ellátni a fürdő telepeket.
h
Nagykanizsa—Baja levente
ökölvívó 8:8
Mintegy 700 főnyi közönség izgulta végig a nagykanizsai ípar-lestüktti székház nneytormében a nagykanizsai és a bájai leventék bajnoki ökölvívó vorsonyőt.. Az érdeklődök ogy részo nem fért he n terembe. MÓgjolonl a versenyen a honvéd állomásparancsnok és dr. Krátky István polgármester ie. A verseny n Magyar Hiszekegy-gyei és két pár ifjúsági bemutatójával kezdődött. A bemutatót Ónody és
Hajai edzők vozotték. Abaházy vezető versenybírót, a MOSz képviselőjét, aki végig kifogástalanul vezette a mérkőzést, Sípos edző mutatta be a közönségnek.
Az elől állók a kanizsai versenv-. zők.
Brossán-—Kovács. A hosszukani, magas fiúval a sokat szabálytalankodó Brossán nem bir, Kétszer figyelmeztetik. A hajai győzelme biztos.
Hácz- Molnár, ttácz förgeteg módjára lelépi ellenfélét, orŐfőlóny-nyel győz.
Szonta—lglói. Az elbizakodott Iglói kemény leckét kapott fiatal ellenfelétől. Szenta igen szépen s
észroveliotéen köményen dolgozik. Balhorg.i nagyon -jók, folütésoi rosszak, szőlősök. Megérdeni ölten
győzött. |
!lüki Császár, llüki önfeláldozó irérsonyzó Kaszával együtt, kik egyik egyik som kiforrott még, így a fog-\' koményohb terheit viselik a csapatnak, llüki nem hírt a rutinos. Idősebb Császárral, a második inemH-tan ogy kemény jobb lengő állon találta rt « bíró kiszámolta.
fitav--Czitar. Két kezdő, de az okosabb, nyugodtabb Étsy kiütéssel győzött.
Seres lloványi. Közel 10 kg. sulykülönbséggol vették fel a küzdőimet lloványi javára. Szinte |o-lioletlonnek látszik Soros győzelme Ős mégis: — mit tesz az esz? Az edzés híján lévŐ Soros n harmadik monetbon jobb ogyonessol kiütötte ollonfolét, ugy, ahogyan Sípos odzó utasította a mérkőzés előtt: — r.en lielomonni, csak szurkálni és ellépni.
Félnehéz súlyban Haja győzött, Kanizsa nem tudott ollón felöl adni.
Acs—Darabos. Acs kiütésoB voro-ségo nagy feltűnés volt. Lomhán mozgott, ideges volt, sokat ütött a levegőbe, a fojjol támadó Darabossal Szemben a folütésokot kihagyta, nem tért ki ollenfole vad csapkodá&a és rohama olól. Kiütés olőtt a ring sarkalta húzódva kapta a kemÓnv Ütéseket- Acs biztos gyózclmot adoft ki D közéből, hisz Darabos az első menetbon inét intést kapott szabálytalanság miatt.
A kanizsai csapat nagyon gyon-
SOFFÖK-ISKOLA
Államilag engedélyezett gépjárművezetői tanfolyam kezdődik fol>ó hó 20-án.
kelemen autóüzem nagykanizsa Zrínyi Miklós-utca 13. szám.
gén állt ki a jónovü bajai csapattal szemtan. így az eredménnyel meg kell elégedve\' lennünk. Kaazá a. mérkőzés előtti napokban mogtatego-dett, a régi voraonyzŐk pedig, akik számításba jöméttek volna, már nem verseny-típusok, más irányba foj-lódött \'az érzékük.
Vasárnap a kanizsai esapat Komáromban mérkőzik, ahova lantokon indulnak ütnek.
Az országos levente labdarugó bajnokság VIIMk CSOpOrtfínak sorsolása
Április ltí. Nagykanizsa—Kisko-márom, Pőlöskofő—Pötréto, Balaton magyarod—Dióskál, Zalaszentba-lázs—Nagyrada.
Május 2. Kískomárom—Zalaszont hnlázs, PölöskofŐ—Nagykanizsa, Dióskál-Nagyrada, Pötréto—Bala-lonmagyaréd.
Május 0. Nagykanizsa - Dióskál, Kiskoniároni—PölöskofŐ, Nagyrada - Tíalafonniagvaród, Zalaszentbalázs
Pötróte.
Május lt». PölöskofŐ—Kalaszenl-balázs, Halatonmagyaiód—Nagykanizsa, Nagyrada- Kiekomárom, Dióskál. Pötréto.
Május 28. Kiskoniároni - Balaton -magyarod, Dióskál—PölöskofŐ, Pötróte Nagyrada, ZalaSzéntbalázs Nagykanizsa.
Május !10. Nagykanizsa--Potióte, Kiskoniároni -Dióskál, PölöskofŐ Nagyrada, Balalonningyaród—Ü5a|u-szentbalézs.
Június 6. Balulonmagyaród- PölöskofŐ, Nagyrada-- Nagykanizsa, PÖtróte— Kískomárom, Zalaszontba-lázs- Dióskál.
Magyar hősök
Hősies bátorságával oinolkedott ki bajtársai közül a szovjot ellen vívott harcokban Farkas Mátyás szakaszvezető.
1042 december 5-én az ellenség hoves támadást intézett Kolybolka mollott saját vonalaink előretolt támpontjai ellon. B támadás során Farkas azakaszvozotő szakaszának egyik raja, miközben olkesoi\'odotten. küzdött a reá tört túlerővel szemtan válságos helyzetbe korült, mert a bolsevisták hátába kerültek és körülzárták. Farkas szakaszvezotó eb-tan a kótségl>oosett holyzotlwn sem vésztőt te ol bátorságát, hanem embereit kitartásra buzdítva, szívósan kitartott olazigetelt holyzotétan is. A körülzárt raj rugalmas védelmével sikerült is megakadályoznia azt, hogy az ellenség állásainkba törhessen. Kiszánt magatartásával döntően járult hozzá a talsovisták támadásának utóbb Iwkövetkőzett végleges visszaveréséhez.
Legújabb szalma cs filc naayizélQ
minden színben érkeztek
HOTH LAURA fsssx
i\'ő-ut a. (B**Ai-u<(v*r.)
Sniifit, Miit
legmagasabb áibsn veszek.
Vőkásy ékszerész
1043,¦ roirrius il
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári Ügyelet: Ma u Falcata Sas gyógyszertár Fó-ut 6.
Kiskanizsán az ottani gvógyazor-tér állandó Ügyaletea szolgálatot taci
N\'pUr. Máieui 17. S tárd a. Róni kai Patrik pk. - Protestan(„Oertrud
A UrtZKORDO nyitva rai) reggel t órától ooto 6 óráig. (Hótíó, izerda, pintek délután Ós kedden ogéiz nap níkriük.) Telefon r ÖflO.
Üiskgot kér hazulról a harctéren küldő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát, a lapfejen található címke kitöltésévet dobja be tgy posta\'ádábal
— (A csáktornytil lent. egyházközség)
rendkívüli közgyűlést tartott, a melyon elhatároztak, hogy az egyházközség fenntartásának költségeit fodozendo, U százalékos ogyhásköz-si\'gi udót votnok ki.
— (A c.aktornyul Ifjúság)
inegünnepclto március Ifi-ót. iv-i-előtt ti örnkor /sálig Norbortus házfőnök ünnepi misét mondott n plébániatemplomban. Utána a Xrinyi-szobonuu volt a nyilvános ünnop-ség. Kunok keretébolt dr. VíbV*Fo-rono fószolgabiró átadta a Nomzet-vódolmi Kerosztet l\'olesinszkv JonÓ Innitéképozdei igazgatónak és Kovács Intvén fényképésznek. A Kormányzó Urnák a lerontok hoz intézőit szózatát Peródy Nándor járási vitézi hadnagy mondta el, ugyanazt muraköüi nyolvon Kákosy Győző járási tűzharcos szorvozotiszt is-morlotto. Az ünuopség után disz-felvonulás volt u lüzoltózonokar ve-zotéaévol. A budapesti állami gépgyár EzormestOr-caerkészcsapata délután a lovenlo-ott honban műsoros előadást rondezett.
— (Március 15. Le tényén,
Tudósítónk jolonli: Lotonyón a hósí Bzobor körüli toron, százak és százak jolonlétél>on ünnepelték meg a márciusi magyar sznhadflágünno-pot. Dr. liarcza Béla fószolgabiró annak keretében adta .át «¦ Nouizot-védolnii Korosztot Kabay Sándor lotonyoi poatamestornok. lk?szódot mondott Vértes Imre ogyodutai 6a Qusmics Lajos lotonyoi igazgató-tanító. •
— tAnyakÖnyví hírek)
Nagykanizsán az olmult héten az . alábbi anyakönyvi l>ojogyzé&ok történtek: bzülotolt 7 fiu us U leány: Balassa József téglagyári munkás és Farkas Máriának rk. leányé, Horváth Boldizsár napszámos és Szüca Kozáliáuak rk. lia, lOndredi Dezső m. kir. ht. őrmester és Farksa Annának rk. leánya, Kis Doák József gazdasági cseléd és ¦ Melles Margitnak rk. fia, \'Faulin Józsof gazdasági esőléd és Vörös Máriának rk. fia, Tamás Józsof munkás és Méhes Erzsébetnek rk. leánya, Kovács János cipószmostor és Vugrin-csics Krzaébotuok rk. leánya, Uerő András kérpitossogód és Tauiás Máriának rk. fia, Vajda Foronc MAV orabérea ós Zieglor Almának rk. fia, JárBzogi Jánoo MAV vonatkísérő és Nagy Máriának rk. leánya. Kékes, Lajos Bzabósogéd óa Borefai Ilonának rk. leánya, Caegozi Lajos to-lepfalügyolő és Nagy Margitnak rk. ím, Horváth György m. kir. món-
jfiAJJAj KOZLÖNV
teUn i őrmester és lik-z]i Margitnak rk, leánya Horváth Ferenc szesz-jfjáii munkás és Németh Máriának
e> Molnár Krzsébotnek rk. fia, Ka-
K"Vlml? n,lüflZftl{i lif,zl Kelemen Rózsának rk. fia. Házasságon kívül születőit 1 leány. — Házasságot kötött 5 pár; MttllOF János
raosztortályossegéd \'ág "],? 0v" is
Guwr r.rzseoot rk., UébOr Alajos László kőmüvostanond és Küsina Hona rk., Horváth István gépész-kóvácssogéd és Krdődi Margit rk., Basli János koroakedösogéd és Laski Gizella rk., Baumorth Gyula Gusztáv MAOltT mérnök ág. h. or. és Varga Erzsóbot. -- Moglialtak tízon: özv. Rosenbaum Albert né Günsor Fanny izr. 7G éves, Kis Doák Jó-zsofnó Melles Margit rk. 2ÍI éves, Kitt Duák Ferenc rk. 1 napos,
Valga KerelH-né KoleiKz hón rk. 36 éves, özt. Szokol Jáuosné Bali Katalin rk. 87 áros, Véber László rk. 6ft érős, Földe István rk. R hónapos, ozv. Bakos Bándorné l\'«úl Klára rk. R2 eros, Balázs Péter napszámos rk. 8!) érés, Krausa Róza izr." 82 éves.
- A gyalogság nnia,i4t
a mai háborúban érdokos, tanulságos cikkben ismerteti a Magyar
Katonaújság legújabb száma. Az irek özabadságküzdolmót, Sz olmult hót hadieseményeit, a külföld katonai híréit B a keleti harctér magyar fogy ver tényeit megvilágító cikkedet érdokos időszerű szöveg- és kóp-ri|)ortok egészítik ki. Egyes lapszám ára, a nógvoldalas képosmollóklottol együtt, változatlanul tiz fillór. Kapható mindenütt.
á bérlő fizeti a háztulajdonost terhelő légoltalmi kártalanítás egy részét
A légoltalmi kártalanításról kiadott s tegnapi számunkban ismerteteti rendeletből még a következőket közöljük :
A háztulajdonosokat terhelő kártalanítási hozzájárulás cgy-részét a bérlő fizeti, mégpedig akként, hogy a háztulajdonos az lí)31). évi szeplember hó 1. nap-ján tizeiéit héniek megfelelően rögzilell vagy a 101),«1 Ki. M. E. SZámU rendelet alapján felemelt bérnek ;t százalékát, egyéb cselekben pedig a bérnek 1 százalékát követeiben a bérlőtől bérpótlék címén, Az 19*13. évi áp rilis, május és június havára járó bér ulan a háztulajdonos a bérlőtől kétszeres összegű (l>-(> százalék, illetőleg 2 2 százalék) bérpótlékot követelhet. A bérpótlék az esedékesség és a be 1 hajtás szempontjából, valamint a bérfizetést érintő minden egyéb magánjogi szabály alkal-
mazása tekintetében a bérösz-szeg sorsában osztozik.
Módot ad a rendelet nrrn is, hogy a háztulajdonos kártalanítási hozzájárulásai részben n
1 jelzálogos hitelezőre is álhárit-
\' linssa.
A kártalanítási hozzájárulás jogosságának és mértékének kérdéséhen a közigazgatási bizottság adóügyi bizottságához lehel fellebbezni az arióiv kézbesítését követő naptól számított lő napon belül, A közigazgatási bizottság adóügyi bizottságának a határozaté ellen pa nászt lehel lenni a közigazgatási bírósághoz.
Az előzetes Kivetés utján megállapított kártalanítási hozzájárulási négy egyenlő részletben kell fizetni, mégpedig minden évnegyed — január, április, július és október — közepéig.
19 ágyas vöröskeresztes állomás nyilt meg sebesültek részére a kanizsai pályaudvaron
A nagykanizsai Vöröskereszt fiókról nem mondunk ujai, amikor megállapítjuk, hogy mintaszerű a szervezettsége és munkálkodása, Kilelő sok-sok nem látszik ennek a szervezetnek a pihenési nem ismerő munkájából, de annál jelentősebb a nemzeti nagy erőpróbához igazodó munkásság értéke az eredményeiben.
Most megint egy uj Vöröskeresztes inunka-álloniás nyílt meg, csendben, ugy, hogy még az újságíró Ügyelő, kutató szeme is csak véletlenül szerzett róla tudomást.
A nagykanizsai pályaudvaron megnyílt a Vöröskereszt li) ágyas átutazó sebesüll-olthona. Két helyiségei kapott e célra a Vöröskereszt s azok már a célnak megtelelő, egyszerű berendezéssel és felszereléssel teljesítik hivatásukat a szervezet lelkes hölgy-gárdájának buzgó ügyeletes szolgálata melled.
A szolgálat egész napos itt, mert bármely vonallal érkező vagy induló sebesültről gondoskodnak, ha kell, éjszakára, vagy nappali pihenőre szállást adnak, cllálják az utazás fáradalmaitól megtörődött beteg honvédet és lábadozol. Van kis szükségkonyhája, kis egészségügyi szer-
számkészítőé, s van csín cs tisztaság, ami a magyar leány kezek s szjvck nyomán áraszt kellemes derül a szenvedő bajtársuk köré olt tartózkodásuk óráiban.
Az utolsó vonal után éjjel megszűnik a szolgálat, de ha jeleznek átutazó vagy segélyre szoruló sebesüllct, beteget, akkor a szervezel hölgyei számára nincs éjszaka és nincs pihenés, Voll már olyan napjuk is, amikor -Ib* \'sebesültet helyeztek ős láltak el 24 óra alatt, férőhely hiányában nem kis nuhézségek árán, de scimni nehézségtől visz-sZa nem riadva.
Meghaló, amikor sorra érkeznek messze földről hálás levelek a kanizsai pályaudvari Vöröskeresztes átvonuló állomáson megpiheni s uj állomáshelyükre vagy szeretteik körébe megérkezett sebesültektől. A hazafias ügyszeretettel dolgozó kant zsai Vöröskeresztes gárda legszebb s talán egyetlen jutalma ez.,. ; r\\
A ftusromkodAstt Után émm törvény btinftarti l
Bakonyi István zalitient-balázsl fOldmllves, kanlxud honvéd, apáihoz méltó liösi-esiéggcl vett rísit az oroix hómezőkön vívott (utakban, Súlyosan megsebeitllt a legutóbbi harcokban. At oliö beköláia után a debrccsnl kórházba kurdit tObb kanizsai bajtársával egyS.lt. Ax orvotl tudomány azontám már nem tudta megmenteni. Súlyos icrUléseibo belehalt. A hósOk halálával hunyt cl. A magyar hazáért áldozta lel lialal életét. Ct&fádja a-hozatta ál most helyezték cl plliunö helyére, hazai rögbe, (zulotoldjébc. A temetétén oll volt a község apraja-nagyia. Kepori*jil valóságos koszorú éi. virágerdfi borította. Ott voltak a szcnlbalázil, piilöe-í kc.löl, kacorlak), börzöncei \' Icvenle-dlíziíáiadok. fimlíke ( < áldott lesz minden magyart\' í elölt.
__Ali. A3
JómeoJolBnáaü 4 polgárit végaatt leányt felvmek. Clm a klaáaban. 7t4
etadónSt felvcazek bulotfliJattH gép-iriiial és kezdő köayveléstct ás autalos-tanoacot llztféisel. Melyei Imre mtisati-los, Pó-ut 4. si. TM
Mlndanaa aiaklcanÖ a>«anal(« kiraa-(atlk, Horlliy M-ul II TH
M4riagk«paB trodavuatát UlVMuk. A|lilatot a kiadóba kink. 711
K«aal» falvéletlk Klsa fittlaptn, Arany Jlnoa u. I. { goi
Pogorvosl «aalalMiNi, ktzdf f,i. véuirk. Jclealkeiés I-T kőzett. Cim a klsdáhlvat^lban. SXii
RlfuldTaányl f«I»«axaak. Steriak és Kadlcs, Horthy M.-ut 1. 801
líuy fiatal klfutdflu tal«ét*tlk. —
Husztl-t4r T., Slern Ifnici. * SOQ
Maiial munkdaokait k«r«««k. —
Ürdeklödnl keram a Klaiörhásban. «00
Udvail dlaanlwAnyakat vannák. —
Dr. ll.xiii Hormr M. u 10 TM
40 löaiö* .Klba" téle ••épldaéB elido. ZalaezeottMláu, 30 szlut. > 102
¦gy Hiob.i bútor afosen alada.
?.irai u. 17. T71
Asxtat, székek, tilkör, óra, ebédiö-ickrény ea egyéb butoiok eladók. Bajaa-titca 1. 715
Alig használt söétkék rérn.uha alada. Sugér-ut 90. 793
Fehér hálóizobs, filéa terltö, azirnylQg-cöny, telepei- és hálózati rádió, olíjfeat-menyek, IngaOra, bulorok, laknák, kerti Biewaraok, Pairotor gizlözö, hagedű, Hit, ketrec, villanyi*mtik, tdtajféiás aiadok. Viktória téglagyár, Relmtz. SOS
Vannak sanoorét vagy nlaa;l»«| kátzpenzert. Budaput, tíiuróuy Sándor-utca 45/B. Hananar. 644
Egy mély eyarmakkoDal «laida.
C(m : Hunyadi-utca 27. sa. SII
Nagy diáin ebédlöszekréiy öb ura ayo-
zott Bialongarnllura alada. Mögujunt-
heiö déluUri 6-8., Eristbet-ttr\' ItfcÍL "
Biado egy hold aííp aufltö gyüniöktöa-
1 ........\' """ "\'" *"\' " \' "Mai
797
^el BzintgyörgyVirl begyen. Erdcblflctni lehet ; Binhy*ny-utM
ZALÁI KÖZLŐN V
1843, mái-diis 17
MEGHÍVÓ.
A NAGYKANIZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
1943. évi március hó 26-én délalítt 11 órakor tartja saját helylsígéban ,
98. évi rendes közgyűlését,
i;:el)ie i
. résivényescke.1 llsztelettcl meghívja
Tárgyioroiati
1. IgMí.ldiígl í» felUgyelŐbliofWgl [elenlések. | \\ 3. A felugyelőblzottság, válaiztmány éa nsplblzlosok KÁ2. évi tinleltld||i
2. Az 1043. É.l mérleg és zárszámadások előitrjesztéie, ¦ mérleg megállipllIsa, * mcgillapllísa. ¦ nyereség felositiu Iránti és az igazgatásig éf fefugyelóUzoltság (elmenteié feletti -1. Igazgatóság! elnök, billír-1
irozatho zalai.
íclÜgyetÓblzoltsígl és választmányi Ugok választási »i alapszabályok 27" 41. és 43. §-ai éltelmében.
J*fyx*t Az alapszabályok 1 táránál kiéibe helyeztetnek. Ennek megfeleljen
VAGYON
J-a értelmében a köz gv ülésen iíJvazali Joí csak azon részvények utí részvények legkésőbb március hó 22-én
Mérleg-számla 1942. december 31-én
gyakorolható, melyek hivatalos órák alalt délelőtt II óráig helyezendók létéibe.
közgyűlés elölt 3 nappal a társaság pénz-
TEHER
Készpénz és bankái! követelések
értékpapírok...............
VáJWUiM* ................
Folyószámla-adósok .........
Állami kOnyvjóválrás.........
Átalakított törleszt, kölcsönök ... Ingatlanok:
Intézeti székház .........
Egyéb Ingatlanok .........
Egyéb vagyontélelek ... ... ...
Előre flzetetl kamatok ......
(lerendezések és felszerelések ... óvadék- ét szavatossági adósok
• Ebben UtttU viltö 823.S7S--
P 78.
. P 130.
Alaptőke ............
Tartalékalapok;
Tőketartalék ... i- ... .Rendes tartalék ......
Kétes követelések Urtiléka .......\'
Nyugdija lap* ..................
ujnépi Elek Llpól alap ............
dr. nemes Fábián Zsigmond alap
uj népi Elek Géza alap ............
Beruházási hozzájárulás függd számla ...
Értékkülönbözet! tartalék ...* ..........
Betelek:
Takarékbetétek ...... ..........
Folyószámlabetétek................
Egyéb tehertételek (Ebben fedezel! váltó 622-
Visszleazámitolt vallók ...... .
Fel nem veit osztalékok .............
Előre befolyt kamatok .............
Pénzintézet! hitelezők .............
F.ngedm. átalak. töilesrl. kölcsönök Óvadék-hitel és szav. kötelezettségek P 124. Nyereség ......................
814-13
1*5-88
• :¦:..-! külOn daláétól
TARTOZIK
Veszteség-nyeraség számla 1942. december 31-én
Pengő
207.000 266814 76 000 2.000 2 000 2.000
f I Pengő
1.608 085 497.422
800.000
— ; 843.814 | 18.477 | 11.368
|
96 2,106 808 I 788.874 2.690.867 2.872 32.620 44.713 4099
73.802
KÖVETEL
Pengő 1 Pengó i
10.435 23
0153 220.468 67 649 278 42 14 Bl 47 816.149 84
87.710 73
1T.181 4.822 ,0 82 21.618 .1
7.070 1.708 02 13
421.267 76
1
Kamatkiadások:
Takarékbetét-kamat.....................
Folyószámla belét-kamat..................
Vlsiz\'eazám. kamat ¦-¦ ............ ......
Folyószámla hitelező! kamat...............
KamaUIIelék...........................
Adók ........................,......
Köllségek:
Tíiill fizetések........................
Üzleti költségek .....................
Leírások :
Intézeti székházból. Ingatlanokból és kölcsönökből
Pengő 1 Pengő \'\' EL
48 282 07
16.482 89
101.361 41
5 230 38 170.338 09
6158 50
44.736 88
74 230 Síi
35 069 37 109.350 69
21.783 50
10.436 23
63.367 27 73 802 50
\' | 426.287 76
Nyeicség-álltozal 1941. évról ......
Kamsl bevételek \\-
rtrtékpaplr-kamat .............
Váltókarnál ...............
Folyószámla-adós kamat ......
Jclralog kslcsön kamat ... ......
Julilékok ............ ... ...
Házbírjövedelem I
Inlézctl ház Jövedelme .........
Árverésen vett ing. jövedelme Ingatlaneladásból származó jövedelem Leirt követelésekből befolyt összegek
Nagykanizsa, 1943. év! március 13-án. As latuLKair>aérj.
Pentl mérleg-uámlát, valamint a veszteség-nyereség számlát a izabályizerüen vezeteti könyvekkel tételei-léteire összehasonlítottuk és azokkal tökéletesen megegyezőnek találtuk.
A FelÜt-ysIöblKOttaág.
Nagykanizsa, 1943. március !3-\'ín.
MEGHÍVÓ.
A MÁV. Alkalmazottak Temetkezési Egyesülete ff. hó 81-én 15 órakor tartja
rendes évi közgyűlése,
a Vároiliát kőigyfllési termében,, melyre eiuton tlsetelettel merj-hivja tagjait a yczelósog
Ph. 4407-4lfi6/1943.\'iz. Vghlól 22/1943 az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Szőllóisy György siambathelyl és dr. lilék Mór nagykanizsai Ügyvédek állal képviselt Terra MagkereBkedcirnl Rt, szom-balhelyl és Vslsz Jóiief nagykaniiaal h kos la vári Ö7Í P 30 f. tőke éa löbb követelés Jár. énjéig a izombáthslyl és nagykanizsai Mr. Jáiáiblróság 1942. évi 1840 -1008. számú végiedével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrahíjláat szenvedőtől 1943 év! febmár hó 5-én lefoglalt 7798 pangöre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenll sz. végié-fiival ai árvarés alrendtllttvén, annak az 1908. évi XLI. ive. 20. | a alapján a lant megnavezett s a foglalási jegyzőkönyvből W tiíin (UnO mii (ogbltatóf javéra Is u
árrtrés meglarlását elrendtltm, de ciak arca az ssstre, ha klelágllisl joguk ma Is fennáll 4s ha allsnUk halasztó halátyu igény-kartatt folyamaiban nincs, végr sienv. lakásán, Felíőrajk—Pötréte községekben írandó megtartására haiáildlUI 1943. évi március hó 26. napjának délután 3—4 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt szarvasmarha*. lovak s egyén Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzflzeiés mellett, esetleg becnáron alul Is el fogom adni Azon Ingóságokra, írne.yeknek a k\'ktaitasl ára egyezer pengőn (elöl van, az&610;931. M. E. aiámu rendelet értelmíb™ ciak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánaipénzill leteszik: Nagykanizsa, 1943 évi február hó 23ín. Elek László S10 klr. blf. vfxrihillA, mltt bli6iii1 klkaldait
Nagykanizsa megyei varos polRÍrmesI erétől.
402/ ké. 1943.
Tárgy Dughagyma kloszlásn
Hirdetmény.
Mindazok, akik dughagymlt Igényellek, vagy ha még nem Igényelte, de szükségük van rá. holnap, csüttfriökOn jelentkei-zenek a gyümölcac-omagolóban, ahol a vételár ktliielésc ellenében átvehetik a dufchagymát. Njoma tikosán flRvclmeaielem a vásárlókat, hogy az elültetést ellenőriz tetnl Fogom a mindazok ellen, akik a hagymával bármi visszaélést követnek cl, fcl|elc Illést (Ogok tenni.
Ezen a héten kiosztásra fog kerülni a
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramaaámlék fizetése, reklsmáolók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-tól délután 16 ó.-áig. Cganeery-ut 51, telefon 284.
létau-, lucerna- éa ranamag la; erte vonatkozólag a Zalai Közlöny holnapi állmában Uaxent kOznlrré a tudnivalókat.
Nagykatliea, 1943. máidua 17, ¦ii PoIgArmesler.
6713/1 «43
Tilgv: LegellttCal dijak kivetési aa 1943 évre.
Hirdetmény.
Felhívom a gafflikrt/ön«éget, hogy s Idgelóre kihajtandó áll-taf részére a bár-cakat a vároal adóhivatalban váltsák kl s a lege édljat üzenték kl, mert bárca nélkül a legalőre még Ideiglenesen icm lehet kihajtani,
. Nagykanlztn, 1943, március 3
tit Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadjn : 1\'1KöiB«a-at*|i.B. T. Nsgykaalzsa". Felelő* kiedó: Zalai Káraly. Nyomatott i a „Xiiaaidasáal K. T. Nssykanlzia"
nyarjdájákao ataiykaatzsás. lHy itóidAajt teleii Ulti Ut^
Pelilór
Otai
Bondlokosal: Tábori posla;.
M.8évt;82. n.i !Nagyk.nl«*, »43. mArolui 18. csütörtök ára 12 Miét*.
WaiiWiM..^..._____:____
ZALAI KÖZLÖNY
¦MckMKtMfi 4a kJadohlvaUli Fiat IS. bsAol jmAÜMiSl fa kladóhlrntaM Meló. nZ MxrlelMií miwlw Mtktaaap déluléi
Felelő. „ericcBM : Barbarlt. La|o. """\'^s&k srmafléf 1* ___ _ &nr*+t*am: hitirtwnD Hl fin..aaombatsc sto m\\.
„legseramígiífifiönk..."
<W Már-már aziiilo közömbösén siklik ót az ember szemo. fülo a naponta tömegével olvasott, hallott hadijelentéecknok egyeé, sablonná vált mondatain. Ilyen az i», hogy »mogsemmÍBítottünk ennyi inog unnyi ollonséges katonát*.
A régi jó békobolí világháború időjén még más volt a hadijolonté-sok stílusa. Akkor még nem "irtottak ki« ós nom »8onmii8ifcottok mog« hadosztályokat és nem »rőgoztok« párszáz emberről. Akkor még több volt a kogyolot a halottak iránt, még ha ellonség volt is az a halott óloiebon. - Akkor még simább éa szonvtolonobb volt ft hadijolontósok nyelvezete. Amilyon mértékben eldurvult a báboruvisolos a puszti-fásra szolgáló eszközök Ijorzalraas kultúrájának foilottségévpl, olyan mértékben lottók gorombábbak a liadieróményekröl szóló \'joíprítések és magyarázatok in.
~ Do hogy lohol ezen fennakadni ma, — kérdi az olvasó amikor omborok tízezrei viselik e| a legszörnyűbb szon.;odésokot s amikor a hábqru pusztító, gyilkos valósága igazán mindenit) alkalmasabb, mint arra, hogy solyompapirba csomugol-juk a háborús\'tényekről kapcsolatos szavainkat?
Hát hiszen, ami a szavakat illoti, azokat ol lőhetne viselni éppen ngy, mint n Szirénák ugatását, mint a beomló házak romját, mint a sobo-uüllek jajgatásai, zuhanoropülőgépok vijjogását, ágyuk üvöltését, hontalanná váll százezrek zokogását. A szó azonban nemcsak hang, hanoin mögötte értelem is van s az értolom azt mondja: — embert, akit Isten teremtett,-, semmiféle emberi, eszköz inog nom sommisithot. Az ember meghalhat, elpusztulhat, izokro téphet) gránát, azét hordhatják darabjait ordők vadiái, mogoníészthóti. tilz vagy ,vÍ27~Uo" ember meg nem semm\'isülhot soha és semmi módon. Az ombornok csak a teste, csak ami belőle anyag, semmisülhet inog. helyesebben az sem válik sommivé, hanem csak más anyaggá, V- do ami az. .embert emberré tosziv^a--lolko halhatatlan.
Persze.., perszo, a hadijolonté-soket nom thoológusok fogalmazzák * az is igaz, hogy a háborút nem lőhet mégnyerni \' a hittudomány fogyvereivel. Mégsem árt rámutatni arra, hogy elveszíteni viszont nagyon könnyű lenno a hálwruf, ha igazuk lenne a hadijelontésoknek s akár ogyík, akár a másik oldalon csakugyan mog lehetne semmisitoni csak egyetlonegyot is a szembenálló omborok közül. . Ez lormészotoson csak ugy volna lehetséges^ ha az ombornok nom volna lelke. Iía azonban az ombornok nom volna lolko, akkor nom volnának oszmónyoi som " akkor próbálná mog bárki, hogy szont és\'nemes ügyoKért. hazáért, . igazságéit távoli lóvééit, a fajta boldogságáért szembe vigye az oni-Iwr-tomogokot a liáboru ozor halálával. Az eszményok hordozója a lólok, amolv tehát nélkülözhototlon elemo minden hadvisolésnek. Ha az ember niügBommisithotó. tehát lélek nélküli portéka volna, akkor a s^jái magzatát is fölfaló állat ösztönöm
Szociális és hadigondozási célokért, a mérgezi ellenséges hírverés elleni eflzdelemre alakult meg a zalai társadalmi egyesületek kGzöt szervezeti
Zalaegerszeg, március 18 Nagyszabású éa leikos lefolyású volt a mogyeliáza nagytermében tartott- órtokózlot, amelyet a telepén hívott Össze, hogy « Zala torüloíén működé hazafias, társadalmi ós jótékonyság, egyosületok ol határozzák a létfontosságú nemzeti céloktól
megkövetelt együttműködésüket. Az alakuló ülésen megjelent Antal István nemzetvédelmi propaganda miniszter képviseletében dr. Lator Géza miniszteri tanácson,, a minisztériumból dr. Péter ErnŐ előadó,
továbbá dr. Stitz János ogyotomi magántanár, országgyűlési képvisoló. Ott láttuk a vármegye hivatalos óloténok vozetó személyiségeit, a városok polgármestereit, a megyei tanintézetek vezetőit, több főszolgabi-rót, vitéz gróf Kornis ElomŐr és dr. Thsssy Kristóf országgyűlési képviselet, 42 1 társadalmi eoveiületnek százötven kiküldöttét,
a hölgyök élén a fŐiepánnét. A keresztény világnézet védelmiben... « bolievlita vettély elten"
Vitéz gróf Teloki lléla főispán rövid megnyitójában liangsulyozta, hogy egvesilenünk kell minden erőnkéi nz örök magynr célok szolgálatában, A keresztény viliignéznl védelméért, mini független nemzet végsókig küzdünk a szent iatváhi birodalomért, a bolsevista voszélv ellen. Eeélra akarjuk összefogni n társadalom erőit. Iiogy segitségük-kel kiküszöböljük a kishitüeket, mog-hunvászkodókat, a belső ellenségeket.\'
Dr. Lator (lé/a miniszteri tanácsos
Antal
Mi
litván miniszter Üdvözletét
Ita s Ígéretét, hrjgy Ogőfll
ségi állapota helvreálltával újból ellátónál Zalába. \'
Dr. Péter Ernő miniszteri előadó ismertette Az egyesületek társadalmi tömörítésének oéliáf. amolv hatalmas szociális feladatok megoldásának lámoiratásárn, nagy; nemzeti célok melletti, vagy ezek ellen irányuló törokvóssol szemben való lüntötó állásfoglalásra, a Mnő arcvonal hangulatának helyes irányba lerolóséro iránvul.
Dr. Arvay László városi főügyész ismertette a megalakulásra vonat-közé javaslatot, az ügyrendet, dr. Tóimat! Sándor kormány főtanácsos pedig a mogválasztandó vozotősóg névsorát. A gyűlés egyhangú lolko-Bodéssol elfogadta a javaslatokat.
A Nemzeti Egyfltlnifllíödéa zalai vtzetfil
Nemzeti Együttmükö
elnöke Barta István kegyesrendi gimnáziumi >g>zgafó (Nigykmlzsa),
holyettes elnök dr. vitéz Horváth llertalan törvényszéki tanácselnök (Zalaooorazeg) ós dr. Bzereez Iriiro apátplébános (Keszthely), ügwozotő •titkár Markos Jonő népművelési tif-\'kár (Zalaogorszogl. Az intéző l>i; zoltság rendoa tagjai: Zalaegerszegről Czobor Mátyás (Haiosa fizövot-Bég), dr. Hollós Fereiio (Katolikus Kér), Kakas Ágoston (Iparoskér), dr. vitéz Tamásy Istvánné (a no-ogyolotok részéről). Xagykanizsáról Mankovils István (Iparoskör), vitéü Tóth Béla íllaross Szövetség), dr. Krátkv István (Polgári Egylet), felsőnyék! Farkas Vilma (a nőogyletok
képvisolójoX Csáktornyáról Mik Ká-rolv (Muraközi Közművelődési Égve sülét). Tapolcáról dr. Csányi Pál (Keresztény Társaskör). Póttagok: /inlaegorszogről Kazay Gyula városi főintéző ((.lazdakör). \'Nagykanizsáról Anek György (Kiakanizsai Polgári Olvasókör), Keszthelyről dr. I/márd Jánosné (nőogylotoít), iSü-megról dr. Jánky István (Polgári Önképzőkör), Tapoloáről Kiss Ko-renc esperes (Katolikus Kör), Balatonfüredről Ca. Darab József (Gazdakör), Alsólendváról Küronya Jonő (Ilarosa SzÖvotség), Csáktornyáról Saffarits látván (Iparoskör), Zala-ordődiól Barcza Lajos (Gazdakör) HitVIa István átvévén az olnökléttt, öröméi fejozte ki a meleg összofo-gásdn és idózfo Széclwnyit, aki szerint egy ember semmi, do az egye-
sülés, a társulat hosszú élotü és annak súlya van. A múlt elveszett hatalmunkból, do a jövendőnek urai vágjunk, az öeszofogás által drága anvaföldünkot szebb virradásra bírjuk. I ,
Magyar egység a gyűlölet ostromi ellen
Dr. Rtitz János képviselő egyórás olőadáaban ostorozta az ellenséges rádiók hazug hírverésének ostromát, amellyel megtakarják rabolni a magyar katona-őrén yokot. a nemzeti becsületet, a magyarság önbizalmát. A szónok, aki Európában mindenfelé megfordult, jól tudja, hogy a háborúból kimaradt sem-logos országokban sem jobbak csop-pot som a gazdasági viszonyok, mipt nálunk. Rőt: — alig van még két semleges orazág, ahol a háború ellenére is aránylag olyan jó élőt lenne, mint Magyarországon. Az ellenünk izgató féktelen ollonségos gyűlölőitől szembon kell ogysógbe kefrácsolódni, apostolnak lenni minden ogyosfllötl tagnak és hirdetni a győzelemig az igazságunkat minden ocsmány, mérgező hazugsággal szemben.
A főispán zá rósz a vajban külflnó-
a hadigondozás
torén való munkálkodást, a bajtársi szolgálat fiogjtésót, a wbosültekről a árvákról való gondoskodást kőtötto a közönség lolkére.
A gyűlés a IHmruisz-szal zárult.
A honvédelmi miniszter Pécseit *
Pécs, március 18 Pécs városa zisztódltzben varia vitéz nagybaconl Nagy Vilmos honvédelmi miniszter vszérezredest. A honvédelmi mf-nlszler pécsi látogatásának célja az, hogy a város mintaszerű szociális Intézményeinek megszemlélése kapcsán tanulmányozza a háborúból visszatért, leszerelt katonák a polgári és gazdasági életbe való bekapcsolódásának kérdését.
kívül vájjon mi mással lehetne arra
késztetni, hogy szombeszálljon az ollonséggel?
Vigyázni kell s ha valamikor, ugy Különöseit a halál hálwrus aratásának időién koll nagyon vigyázni az embernek arra n hitére, hogy az ombbr nom sommisül meg a nalál ulán. Ez a hit, a koroszlénység íul-világ-hilo kéiwiiti az embert, a katonát a halál megveféeérp, a hősi énfóláldozásrn. Ha o/,t a hitot elvonnék az embertől, ha az ániber
nem tudna inegkajiOrizkodui nz el piisztilhatalian lelke biztonságérze-iébon, akkor a világ minden pro-
pagandája ós növelő tudománya som lenne olég ahhoz, hogy csak ogyot-letiogy hőst is kitormoljon az ombértömegekből. A halállal mindon nap százszor szembenéző katonának százszorosan szüksógo van a halhatatlan lolko tudatára; arra, hogy érezze, csak a toöto válik áldozattá örök osziilényekért való liareában, do az értékesebb ombori része, a lolko, tohát ami az om borbon igazán pmber, túléli, a földi pokol minden
szenvedését és j-lnyon jutalmát az ogyóni élotnél msgásabbrendü célok szóigálaiában vállalt halál áldoza-
táért. Szörnyű ós észbontó lonno
a húboriiM katona-sors, ha az ombor csakugyan mogsommjsillno. Kegyet-Ion és\' jóvátohototlon végzet lonno akkor a hóai halál, ami ma dicsfényt von nemcsak a hősi halottra, hanem ivadókaira ia. Ez a dicsfény az oszmóuyoink ragyogása a földi távlatok foíott. Ez a "dicsfóny a halhatatlan lélok kisugárzása. Abból szülotott, az tartja mog, az élteti tovább. Lélek ós eszmény olválaszt-hátatlan a ol választhatatlan tőlük az ombor fogalma is, az omboró, akit I ¦!¦.¦.[ alkotott ilyonnok s inert saját szellemét lehelte belé: - niogsom-mjsitliototlon.
ZALAI K62L0NV
lU-ÍJ. március 18
A Tuniszban megindult angol támadás áll a berlini érdeklődés középpontjában
Az oroszországi fronton tovább tart a gyöxíea német támadások eredményeinek biztosítása
niegaiontjuk c= hogy a Londonban elhangzott ósxinte szavalat ugy tekintjük, amint azoknak a szavaknak a Ti-siíiangját. amelyeket mi magunk teljes szivünkból intézünk London leié. Me^Ózodl-sünk sze
A^iovjet ;.- . . iki •. k
rél átfont -.e-.-.-..- . i
a déli axakaaz
harcaiba, i/ogy az ottani visszavonulást megállítsa. A lUuueA támadás luonl+n íeitartéztatliatatuuiui halad elére széles arcrouaion. A legalsó állatok kibővítése ax elvágott szovjet kiqmiUeik f<dtíszott alapállására reze-tett 6a u^seramisitésúk gyorsan halad e]ére. Ezeknek az eáeroények-oaka hatása ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ keleti arcvonalra kiterjedt. Az
északi arcvonalon a szovjet csapatok még folytatjak a német erók lekötésére irányuló támadásaikat. Charkovtól fozákra égy uralkodó magaslaton * német védőiem BZJlárd záró állatokat épített ki, A bolsevisták
Boris zovkinal . luogkn ¦ .< .\' visszavetni av íH>rju©t, támadó csapatok élét, de a nyoinb*ri megujditott ellentámadás \'mélyen behatolt a szovjet tona faiba és 20
Nem érte váratlanul a németeket Meotgomery tuniszi támadása
Berlini pottlikai körök é/deklodéséotk j bogy Vlo írj n,—..
kiiofjjttere» ierulcmyeresetfre ten szert. Itt azonban eróa szovjet páncélos kééienlétí állásba mkóiMt. Elkeseredett páncélos csatára került sor, araelybeű a bolsevistákat 35 páncélosuk\' megsemmisítése ulAn s német csajotok vissraveu-iték. A szovjet tegnap 6é páncélos harckocsit, 3 nap alatt pedig 141 harckocsit ToazieU. Ezeábeii a harcokban íobb, mint 4000 halott volt a rees-- A
Charko.ló! dalra és délk^ietie kauaab* zárt boliwfista csaljatok., maradékot több nagy csoportban ordós területekre szorítót:a \'lisszo a némel gyűrű és a kórulzárt ellenség vesztesége emberben és anyagban óráról-órára növekszik. A ixorjet esajatok támadásait
Cauhujav allan
az SS-kóíelékek elhárították. A eío» jet ctaj/alokal ux»sze éazak felé vetették rúaza, megszálltai két fontos tielyaék\'et é> uj vonalakká C-píte-liék hí azokat.
ctótertbao a tuntuai tudtzinitr áll. Ugy ¦::»/;(. hogy nagy harci* keiddé cttu c. . ak, amil a : J\'.í: oidih s .\'.¦;,!¦, le-Téáeojsége bizonyít- Az a tözfúggóay, sb»át i 0*1 luzéissg a H I í
reg iUiaai ti vooi, pergóifuze lotoxó áat H •< i g I "\'¦ öra 90 páckor vaKAsa támadásra :u a nemet-otíw baiaxaiay ehan. Bet.tőben pillanatnyilag lerrotkjatcMn mag nam tudjak aiiekiaient a harcok !;f,t dc Imát, ugy latsaik azonban.
>.:.,, IJ adail ludit a Maiala vonal lea Kömmel rezei iát ..... mindenemre : erre a ai * tierna .t!! tiangsU.yuíZMk, ho*") Mont gomery támadása evyáltaiaii oeui érkezett váratlanul, ine/i a néuiet had re^toség íuludta Intézkedést iue^Uüt. Arra nézve irt6g di acato tk aaatoJl, boKy a tárasdáa caak & Marvlh waai eneo tra^yul-e, vagy pedig a ualazaray «l-itn iranyuiű iSuiadasiúl vau sze.
Szaraxlöldl éa tengeri tcngaly sikerek as afnitai fronton
A brit 8. kadMieg J»l«ni6s alakulatai kaúdea eaüj Lrenláju tauiadásra ln-\'JüiUii. It >:u:i...-t c*sp»uű eiisu luiiázla d*lk«l*Ü re*zet>«o A IlSlUWl CAapdtO-kut Dctn éitc ¦>ftr«i.íi:.t.ii tt ax elúre-léresv stnety tMUeg nagyszabású tá-rs«4aa t>evez«tÖie i«het. A német as otaaz eaapaiulL anauSbaa oiegüulotL&k; •sörtttult auasalaal a a UauutekoaJt súlyos vaaxtesegvket okozlak. Ast hiszik, hogy a isgkóztlcbel napokban az an-goiok nemcsak folytatják, de {okozzák: 1.-1 támadásukat A tauiadas cáija valö-azinuieif ax voit. begy a b/lt hadvezetés Uazia k«pet kapjeu a Moreih állás heiyz«téiél es borci erejéről.
Nsmel natci rtpti;ögepok a liblal pait aiéu egy uróeto biztosított hajó karaiiánbói Mgyuliuiiak a S. brit had sereg.bárom, összesen 1ÖOO0 (oddss, rnsgioauu uulu*zaillia>l li-.jojai Uagá-noMUi ispüio néuist bnrci repuiögép ea«nklvüi w>a(lli>títxieti egy .n ezer in.,n«« siowrikal szailliólmjúi a Föld-iviift.i ii>ugati részeu. Könuyll nSnutti na n\\na/. luuguil wrók héilon ea kwddan lObb iftiued nijnn Sgy-ugy brit teagKfai a ltjától summtaiteuwk meg.
A lÖFöi* kfiiQgymlnlszier beszéde TórOKoiaiíÓK hADOiUS prcbléniíilról
A Német Távirati Iroda ankarai ]e leniésa lamtuuti Szaraeaoglu lörök inl-BUxwisluok prugTttmbeazL dsi, amalyst a nagy tÖiok nemzetgyűlés tegnapi QléaéD muüdott el.
— A mgjulik báhorua eazleadé kez-d«U0 az uiazag két válsággal áll szeur-Iioíi — aaondotitt aizaracaegiu - : az élelmuzé, kuidéíével es a valutakér-dssavl. a Mi,n.,-:\'ty a válságok lekllz-dsasrw keuiOny rvndszabáiyukat aikal-nazutl, uiéjija uiegmdult a verseny útja az úiuiiiilníur-ímik Cs d ruházati elakvk árai k0*Ölt, líma-k oka az, li*gy \'lejOhuuzaguuk most nagy hadsereg íüií.itid. i- -uitii es ruliázutaroi kell gon-doakoduia ha, uuiulóaál több tlatal terhi ¦iiiu.a ui a tsfinvléaböl és ezek u lugyttbziok Lruvonalaouk lerUlctön viüin-h. lorokurszág minduzek ellenére - tuuudouu Szarat.aQgiu — azeren-oses ország Ha azuoban egy napon auiyoa áiuozatukat kovetelUnk a török, nóptöl, akkor az egész világ látja majd, boa-y a törökök teljesítőképessége határtalan. . L -> — A politikai éá általános-Aonnl-vezetéfl mellett ki kell emobíi\' r.iéy egy pontot — moudotta tjzaracsog-
, az angol-tórók barátságot. Az ¦¦.¦:•-!,.! értekezlet u!,.:i, amely alkalomból *. .i-.fi.ii-, megi&mortuk, kezdtuavót meg jooban utegezeretni. itatjuk minden íeioi, mily óazinto baráti kezet nyújtanak lelénk az angol aiiauiiérjiak, elükén Cliurchillői éa megszívleljük ez aliamfertiak Dzivély\'ea bza\\an. liaratauik, az angolok biztosak Jei^eUiOk aebán, hogy a telónk nyújtott kezet szívélyesen
-ngol-tórók barátiág nem csupán a kózí-s erdekek által diktált baraisig, banem olyan szükségesség, amelv mindkét ország élet«*zük-ségíeíeinek élénk áll.
— lnonü megválasztását az a]iam elnókésó az Egye*ült Aliamok kun-grosszusa viharos tetszéssel fogadta. Moat erro! a ÍJOlyról én is az ónok nevélen a deuiokratikus és republikánus Egyesült Államok íoió tolmá-csolom a demokratikus és republikánus lórLíkorszag üdvózletoit, ro-
Franco a komamoizijuus veszé-lycról tiLszcii a fiurtez megnyitó UlCóClI
iagoap déiután a spanyol lóváros-baii uuocptiyes stilivi aozöu ur.ot-la mrgnyiiu ulcáei a spauyui ucukep-a conez. Az Ukscn Fraaeoj ta-LOiuuk, aJiauilb b«.-azedet u,ouiluL(f A mtttJta é* az feiduzaiva hu«>i.u lauco-(atS uuku a OOrtSta UiegOjlUiaaval iucg-
az u;|Ajaadaaei uomo idu*ia-.,u ci ben kviuiul a uiult luüaiuak ut«;uüiwUOde<éu dzabaüságol akaruuk, de rendel is iwuíl aeui káiomoíbalja az i.i-i,i éa senki stia lázauhit fel a baza «a a lársada ím itutl ellen. l*leo, ii^za ii tgazaagos^aK! — i.z leez az a mi. auieiyin u.ozgolujuuk lelepui. Ma a azutjsL kuuioiuuiziiiua borzaiuia je-laitU a le^uagyubO te*zel>l. .Nem Is a ¦ i-i»jri\'íi\'-í/. Hadsereg baialinaa ureje-..¦II rsjua ez a viszel), hanem a vl-tágiuriada:oui Jelazavabcu. A az.O.Jut badssreguek ueUi tfj j.n.i áuépuiu a
uauuaiea Batacaái, nogy bajt e« szen-
vvüeal hvíiMU .ir.\'.jUh. A habOiU u.eg
SOk il.-. K\'I\'í\'l\'H\'jI liUiil.il es Uu.ij lUÜJUK,
Uugy uteüLi/1 Liua^iu.1 ei es iueuu>l pusztul vi .vimhuuMti pedig azért ii.\'.\'iiii.ji\'-.ni, — áiiapitolia inig vegtll i r.n.rv — begy be.yeaen ia;eálok a neljZciet ea Ua uijoa a pUlaüal ruUja-iok lamogaiai az (insiii^ni.
A heicegprimás beszéde a vallási e» nemzeti egységről
A Magyar Kurír jelenti: Serédi Jubztiiiiáii hercegprímás a Szent István társulat közgyűlésén megnyitó iJo3Zédclx.,n foglalkozott korunk, egyik nagy ullalúnou liibájá-ral, a kü^oikezotleusóggol. Krisztus egyháza mindig koreaié és most is keresi a békut máé vallásokkal a a különböző emberi koaulotckkol, — mondotta -¦ - nevezetesen az államokkal. Megemlékezett arról, hogy a korOázlényuk kozott napjainkban ÍBinét joiouuezó egyaégi torekvéaek, sajnos, nem verettek vallani egységre, Nem vezetne igazi egységre, ha az ogészbpn a részek; egzisztenciális különállásukat fönntartanák (¦h iia éppen a legfontosabb dolgokban, a Int 6» az erkölcsi igazságokra valamint ;> kegye let -eazkozokro vonatkozóan ü többi rósz tanitásá-
val ellentétes tanítások megmaradhatnak. Krisztus Urunk csak ogy egyházat alapitott, amelyot ugy építettek íel, hogy .íizorvozötébon ós tanításában egységoa Jegyen. Tubát Krisztus egynáza r.om állhat részok-liól. iíár a váltási egység remónyé-i< .1 mi; magyar katolikusok sem mondunk le, mégis ugy látjuk, hogy olóbb inkább a nemzeti élet torén találunk egymásra, ami szintén nagyon értékes és kívánatos eredménye lesz az egyaégi törekvéseknek, hangoztatta a hercegprímás annak a szükségét, hogy a katolikus magyar polgárok részére állítsak vissza a lelbontnatatlan.saeniségi házasságot. Annak a megállapításával íe-jozio be beszédét) hogy minél buzgóbb katolikus ialaki, annál dera-kannbb magyar is.
Március,
18-
21-lg
VÁROSI MOZGÓ csütörtöktci-
....... ...... vasárnapig
Budapest t premierrel egy időben / A NÉGYARCÚ ASSZONY
Nógy asszony izgalmas regénye. Négy asszony sorsa. Nógy asszony csalódása. „UFA" vildghiradó
klőaddaok kasdete könnapokon ?5, $7, D, vasárnap §3, fő, 4)7 é» 9 órakor
Kovács flladár zalogalsai földműves, honvéd a szovjet elleni keresztes háborúban hősi halált halt. f>, lalagalsai hovÉcs családnak ezzel min-rfen férfi tagja hősi halotté
Magyar hősök
l\'iijál ritkító bátoraággal és önfelildü-zással küzdölt az 1947, december 4 én Kolybctka mellett végrehajtott vállaikorás-ban Boráros Sándor szakaszvezető.
li r.\'uüs önként jelent\' eiett abban i a vállalkozásban való részvételre, amelynek célja néhánv ellenséges föideród szétrombolása voll. Vállalkozó osztagát na*y ügyességgel vezette ál a Don luísó parijára s az elsó (Ölderód eltorlaszolt ajtaját maga törte be kézigránátjával finnek meg-lorten\'c uián báiran berohan) az erődbe, olt több szovjet katonát leküzdött, egyel pedig foglyul ejtett. Miután osztiga nieg> oldotta feladatát, ugyancsak nagy körültekintéssel ¦ s harcászati érzékkel vezelle
I vissza.
Másnap, december 5-cn az ellenség át-lálhatallan lerep-elönyeíl felhasználva váratlanul betöri honvédemk állásába. Boráros siakaszvezeló habozás nélkül rávetette magái a közeiben álló négv honvéd élén a tzovjel kslonákra s elkeseredett köielha\'ccd kivétellé elveszett lámpon-kból a bolsevistákat. Hősies és Önlel-áldozó harc során azonban halá\'os sebet kapott, amelybe bele ia hall, Bálor éa önfeláldozó magatartásival mindenkor példája marad a viléz magyar katonának.
Pzsll csaptát játszik vasárnap Kanizsán
Vasárnap déletfitt 10 órakor kezdődik a Magyar Positó-NVTE NB III. o. bajnoki mérkfiiés a Vasutas sporttelepen. A budapesti csdpatot nagy érdeklődéssel várják Ndgykaniisán. Ae NVTE formája jelenleg kielégítő, csak a támadósorral v,i,i baj. Jelenleg csalárltiány vau a Vasútnál, de valószínűleg eit is hamarosan pótolja a verelőség. Az össieállitás meg teljesen bironytalan Srorgal-inns.in késiül a kék-fehér gárda at edzéseken a kilünÖ pesti csapot ellen.
Utána a Kestthelyi Leventék játseatiak at NVTE második csapatával. Mindkét csapolnak gyö-leltnet jósolunk.
megtudható s „Zalai Közlöny" kiadóhivatalában Nagykanizsa,.F6.uh.6> az..
19-13. iniimiis ÍÁ
NAPIREND :
íj jeli-\' gyógyszertári ügyelet: .Ma m Igazság gyógyszertár Fó-ut 12,
KiPkiniiüflL.n as ottani gyógyszar-tfr állandó ügyeletes ssolgálatot tazl
Naptár.. Márelus 18. CnUlürtÖk. Róni. hal. Sándor pk> • Protsuláns Sándor.
A GŐZFÜRDŐ nyitva *»n regga) i órától este 6 óráig. (Hótfó, azords, ~piatsk délután és keddan egész nap nákiiük.) Telefon; 660.
Uiságot. kér
hátulról a harctéren küzdő honvéd. Aki kiolvasta a Zalai Közlönynek ezt a példányát,, a lapfejen található címke kitöltésével dobja bt egy postaládába l
-- (Közjegyzői kirendelés)
A pécsi kii\', közjegyzői kamara dr. Orloy György nagykanizsai kir. közjegyző olhnlaloziV-a következtében az ollialt kiv. közjegyző irodájának lovábbvozütódéro, migaz újonnan kinevezendő kir. közjegyző működését mog nom kezdi, az elhalt kir. közjegyző helyettesét, Csolosz Jenő dr.\' kir. közjegy zŐhelyet test rendel to ki.
— (Előadás a házasságról)
A fehérteromben ma esto 7 órakor előadás lesz a házasságról óh a
házastársak kötolosaégoiról. Az előadást szavalatok egészítik ki. Egyúttal filmot is mulatnak be Jézus Krisztus kínszenvedéséről és linlá-láró].
- (A Bajtársi Szolgálat közli)
A hadbavonukak hozzátartozói, akik még nem vették át a márciusi fejadagot, pénteken és szombaton
iolontkozzenok a SegélvzŐ Bizottság Horthy Miklós-ut 16. szám alatt lévő irodájában. Zsákot, fejlapot mindenki hozzon magával. — A ZMNTE— NVI-i-: mérkőzés tiszta jövedelmét, 40.50 pengőt köszönettől ezúton is nyugtázzuk.
Fej-
*« oVéklijás. kUgiuág, émelygés, tisztátalan lein, gyakran ciak az emésztési zsvaroknak következményi. Ilyenkor , ii kell s
— (A zulumért nyei leventék)
és iskolások a KALOT-lal karöltve rendezték inog március 14-én és 15-én hazafias ünnepségeiket. Az előző esti ünnepélyon az iskolában sokan jöttök Összo. Gábor Miklós esperes-plébános, a Levente Egye-nülot elnöke mondott nagyhatású, mélyen izzó hazafiságtól áthatott besBódet. A parasztság élethivatásáról beszólt okosan n meggyőzően Lukács László lovonto, KA\'LÜT-tag. fOloz .Mátyás káplán magyar hagyományok ós népszokásokról tartott érdekes és élvezetes előadást. A 16 pontból álló műsoron szavalatok, magyaros énekszámok, magyar tán-i-ok, egy mosojátúk ós ogy vidám jósnőt szorepolt. Másnap a hőst halottak emlékművénél volt hazafias ünnepély) Itt meghallgatták a Kormányzó Ur Őfőméltósága szózatát a magyar ifjúsághoz. Ar. ünnepi bőszedet Sütő Miklós levente »¦ oktató mondta lelke* átérzéssel. 8ze\\ álatok, énekszámok után disz-felvonulás fejezte b# a lélekemelő Üunopaóget.
.mlai KÔ2LÔNV
A.zentiikola volt épüMét átalakítják a forgalmi adóhivatal céljaira
átíV/n f1"*!1 l.lJ,ibblin lw J*«uárja oSk2?.* Ti?1?1 adonl*»t8\'. azelőtt vísL*r,0\'1" A ""^Hozott viszonyok, Mkjnt Muraköz vtaszatóró-
mJlJnb»öTlt**íi La n ,fl|Bzam nagyobb mérvű felemelését. V.z lette szükségessé, hogy a városbAiAról. amelynek a nlyatai rószore kljei ült helyiségei kl-SÖMfl^tefr 5 Batthyány utcába, a vo t on székházba kültlizzonek. Kc a helyiség sem felelt meg a/onban a có-oknak és Igy ujahb helyiség után kel lelt nézni. Mint Ismeretes, a téli gazdasági Iskola már átköltözöl! az uj
Horthy Mikióa-uil épületbe. Irt a Királyi Pat-utial hajdani zeneiskola épületére terslídötí az Illetékesek ligvel-mo. NagysAgánál fogva megtelel a forgalmi adóhivatal coljainak, csak átalakításodat kell rsjta eszközölni. Mint értesülünk, az átalakítási munkálatok már előrehaladott stádlumbsu vannak, "gy hoRy minden remény megvan rá, hogy április közupóro ol Is készül tol jeaen a modern, minden Igényeket kl-olégltő hivatal-helyiség. Illetékes hely köz ése tznrint, a forgalmi adóhivatal — minden ]ol arra mutat — mAr málna elején átköltözik uj helyiségébe
Kihirdették a halálra lléit Szlatlnszkf előtt a kormányzói kegyelmet
11 MAíJlí!ííPlo!,Uk\' u08/* Kormányzó Ur Olóméltésága megkegyelmezett a nagykanizsai lürvónyezók löettinltólő b róaága Által - az olsöléllléfl ideje alatt elkövetett lopás büntette miatt-halálra ítélt Szlallnazki Józat-I páka születésű legénynek éa a halálbünte lést 12 ávl fegyházbüntetésre szállította le. A kormányzói kegyet tegnap délelőtt ho.ta Szlellnazkl tudomására
dr. AlmAísy Oyula tanácselnök. Szla-llnazkl megkönnyebbülten lélekzett lel, amikor huih.tVa, hogy megmenekült az akasztófától. Almáaay komoly szavakkal ti gv el mez telte, hogy ha kltötu a htimmi\'\'K\'-i, Javuljon meg és legyen a hazán tik dolgozó, tisztességes polgára K/.iilnii Sztallnazklt átadtak az ügyészségnek, amely elvezettette, hogy kl-löttae büntetését.
?zen a front - özén az otthon
A harctéri e»emém/tk következtében megakadt táb<-ri posta-forgalom i rezheto a Zalai Közlöny üzenet-poétájában i$. Meleg megvár szívvel áll a szerkesztőség minden szeretteiért aggódó hozzátartozó mellett s éppen ízért mindent elkövetünk, hogy ez- e hasábokon szárnyra kelt kis üzenetek lehetőség szerint el-/urnának ott künn s itthon oda, ahova szánták. Kz természetesen mostanában nem csak rajtunk fordul meg, mert a táboripastai átszervezések következtében bizonyos idő kell, amíg e.z a szolgálat ismét teljesen zavartalan lesz.
Arany János örm.
tp. 20^00 röl üzent vitéz Tóth Bélának, hogy hálásan köszöni, amit a lakásügyben családjáért tuti. Köazöne tót küldi az Ügyben eljárt hlvdtalos uraknak la Köszöni Kósa Pál Kertész nek és feleségének, hogy ur. elmúlt egy éven át, mlg n a fronton szolgait, segítségére voltak családjánuk, feleseiének fia négy gyermekinek. üdvöz-etét és köszönetét küldi az uj házigazdának Is i kéri, részesltBe családját kedvező/ bánásmódban. Dene Józset tlz.
a 217,46. táborlpostáról üzeni, hegy
mlndsnnyUn Jél vannak, Itthon ne ül Jenek fel inlodenf^Io kósza hlreknnk, mert árokkal csnk az Ittboninaradot-tak i*¦ Jk t:i> isi111nat akarják meg7ivar-nl. . Annak, a bánatos asszonynak llzcnl, aki nem akarla megnevezni magát, hogy blz/ék a Mindenhatóban, aki mindenkor segltójo a magyar honvédnek. Do ha a tors ugy hozná, hogy sicrelelljénok tlt\'Btét hallaná, akkor se bAukódJftk, mert a hazáórt életet adni - dloBOlög.
Kutail Fereno őrv.
üzeni a 258/36 láboilpostárdl linsfzu hallgatás ulán, édeannyJAnnk és testvéreinek, hogy ]<JI van éa egéaznéges. Üdvözletét küldi lamoróseinok, barátainak Aranyas Jé/Sej tizedes urat Írja — Unnepőlyea^n eltemetllik, közelharcban hosi hnialt halt. Az IdéjArAs Ittvaszira fordult.
Többen
küldőnek hozzátartozóiknak üdvözletet a 217/46 táhorlposláról s kérik, írjanak, ók mlodannylan Jól vannak. Mégpedig: — Paazthory László zls., Magyar László kp. örm., ÜÖncalcs Oyörgy szkv., Szabó Lajos órv, Mar-(laec Antal honv., Dene István tizedes (utóbbi a 217.9-1 táborlpostáról).
Üzen az atthan
Tófey István
honvédnok 219,07 éa Tófey Láazló őrvozetönek 219/21 tp. édesnnjjuk tize nl, hogy már 3 hónapja nom kapott levelet s ha olvassák o*t az üzenetet, írjanak azonnal s nyugtassák meg azü-lelket a testvéreiket- „A Jó isten Őrködjön fölettetek és összea bajtársaitokon- Sokszor csókolunk benneteket, szerető szülőitek s testvéreitek."
Sabján János
tlzideeuek tp. \'J>2.i\'.< ru üzeni felesége, hogy dee. 28. úta nem kapott hírt tÓ*le. „Imádkozunk éltetek, hogy Isten óvjen és segítsen htiza, csókol feleséged és gyetmekfUd." Habján né kéri férje bajtársait, hogy ha valaki tud róla, küldjön óriealtesi Nagykanizsa, Huizll tér 6. címre.
Kuruoz Qyőrgy
honvédnek 253/41 tAbor!postára Uzo-nl Sormásról Kuruez Qyörgyné: .Kedves Plnm, ad] életjelt mogadrél. hogy
élsz, Itliion aggódunk érted. Isten veled.*
Bogatln István
honvédnok üzenet a 219/53 tábori-postára:—öccse üzeni Eeztercgnyé-rét, hogy Január 3-IU lapját megkap tAk, de azdta Bemailt b nyugtalanok. Kérik Istent, segitse meg. Itthon mind egészségesek. Ha odaér ez az üzenet, azonnal Írjon. Aki lud róla valamit, értesltsi tlogatln Józsefet Eaztereg-nyen. Sok csókot küldenek testvérei, felesége, kislánya és az egész rokonság.
Horváth Imre
honvédnek 218/53. Felesége kéri Nagyrécséról, hogy írjon, nyugtassa1 meg családját. AkI lud róla, értesítse Horváth Imrépét (NSgyrécee).
Magyar Qyulát
216/IU tábori ptstán keresi aggódó édesanyja, özv. Magyar István né, Za-
s.,u taiérui. BULGÁR AWTRACIT ,^r.
megrendeléseket korlátolt mennyiségben felvesf
KISS FATELEP
Aranyíánoi-n.8. Telefon: 539. Erjsiéboi-Wr 13.
laizuHlJakab, u. p. MJháld. Aki tud róla, Artesltse.
Két kislány
üzeni minden honvédnek: „Ne ciUg-zed]eU-k, kedves Honvád testvéreink I No aggódjatok családotok miatt, mert városunk vozotÓBégo gondoskodik róluk, amiért hálás köszönet Jár nekik. NiiKy.m hiányoztok és a távolból ls közel álltok szivünkhöz. Aggódó szeretetünk kísér benneteket. Tudjuk, hegy tl Is szívesen áldoztok mindent, akar életeteket Is, mert a szeretett magyar Hazáról van szó. Magunk elé Idézünk benneteket, akiknek küsztin-lictlük, hogy békében dolgozhatunk Itthon és hogy bitangok nem tapossák a szép magyar földet Kedves Honvédek, ezért a nagy Áldozatért csordultig telt szívvel mondunk köszönetet és hálánk Jeléül Ígérjük mi. Hatul lányok, hogy a belső front harcosat leatüuk és arra kérjük a magyarok Istenét, legyen veletek, vigyázzon rátok, hogy mielőbb hazajöhessetek az erős, szép Magyar-orezAgba,\'
Panni
nuvti „sáska klBlány\' Uzenl minden magyar honvédnek: .Hós magyar non-védelnknek küldi egy megyar kislány a tavaez minden napsugarát, Itthoni magyar szivének minden szeretetét. Imái mondok minden honvédért a Jé-BAgos (uleuhez, hogyóvjn, segítse mindannyiukat."
— (Autóbusz-hfr)
.Muraszombat éa Nagykanizsa kö-zölt. az összes járatok folyó hó 19-óm 0 urától folyó hó 25rén 24 órájáig szünetelnek,
- (Sátrán Emil perújrafelvételt kér)
Öáfrán Emil iiagykaniztífti reöze-lóvágót a kir. törvényszék szándékos omboröléa büntette* miatt 16 éri fogy házra itélto, A pécsi kir. ítélőtábla ozt 12 évro szállította W. feáfiún azonban ez ollón is bcinmi-ségi panaszt jelentett bo. Így került ügye a kir. Kúriához, amely helybenhagyta a i>éc9i tábla Ítéletét; A Kúria legfelsőbb liatározatát tegnap, szerdán délelőtt 0 órakor hirdotto ki Sáfrán előtt dr. Almásy Gyula törvényszéki tanácselnök. A 12 évi fegyházból 10 hónapot éa 8 napot a törvényszék Sáfran leuirtóz\'tatá-sával és vizsgálati fogságával kítől-tottnok tokint, Sáfrán Emil perújrafelvételt kért.
— BUgJsIeat a „Puraa"
loguiabb szórna, awülyben H magyar és külföldi irodalom lugjele-sebb képviselő] irtak novellákat, cikkokot. Átfogó képot ad áz olmult hónap kulturális és művészeti eseményeiről js. Az ogyseges magyar kuHura szolgálaíábaji állóTolyónatot Hankisa JánOB Bzorkosztí.
- (FelakasatúUa magát)
Péntek István 08 éves diazoli földinüvos az istállójában felakasztotta magát. Hozzátartozói csak--később találtak rá, do akkor már nom volt benne élet. Állítólag I miatt keseredett el.
Ml minden épül a zalai falvakban?
Hivatalos jelenlés szériát folyamaiban van a karmacsi és lesencetomaji községi elemi iskolák, a kerkateskandi rém. katolikus iskola, a kisrécsei állami elemi iskola, a becsehelyi községi iskola, a murahelyi állami elemi iskola, a sormási népiskola, n nemesrádói r6m[. katolikus iskola, n balatonsze-pezdl róni. katolikus iskola ós u sónyci róm. katolikus Í.\'kola épi-lés-e. Epúl a tótszentmártoiii és semjénnázai állami óvoda, a zalaszentbalázsi, /.áukai, sármelléki és becsehelyi orvoslakás. Folyamaiban vaunak a krislólfíilvai községi é-s a uemcs-gulács— köböiktiU róm. katolikus iskola Lefejező munkálatain,
• ZAUM ROZLOJP
1913. marcii» 18
Aranyat, ezüstöt
legmagasabb aiban veszek. Voká-y ékszerész
FS-ul 2.
kész ii. noi
bundák .
\\VflLflSZTÉKBfl»
Nagykanizta megyei város polgármesterétől.
6207/1841.
Tárgy: Lóvlztgálat Él 1943. évben.
Lóvizsgálat.
Az 1043. évi tivisil hflfl/onállatviz*RA-latlat kapciolstban n lóvlzsgálatot az alibbf helyeken éi Időben tartalom megt
Hírelut (.6 27-ín (héiifln) 8—II drílg a vásártéren ai I. és II. kerületben tartott lovak részére.
Mardos hó 23 im (kedden) 8 érakor a Rác utcai Szövetkezeti Bolt elolt l Pivárl-, Bába-, Sziget-, Nagyfác-, Jskabkutl-, Kli-rác-, Alsotemeté-, Peltílemtfí-, Pipil-, tUckert- és Varszsdi a. 10. és 2-14. számig utcákban tartolt lovak részére,
VilO érakor a Hunyadi-KH Leven le-otthon elolt a Bajcisl-, MalomkerH-, Szt-petnekt-, Körmöt, Rotmarlng és Cigány-utcákban tartott lovak rétiére,
11 Órakor a Temlom-téren a fent eló nem sorolt III kerületi u\'cikbso tartott lovak réazérc.
Fclhiivom .i lólnlsjdonosokaf, valamint sz öszvérek és ssamarsk tulajdonosait, hogy a fenti időben a megfelelő helyekre korra és nemre való tekintet nélkül si üisiea egypatásokat eló kell vezetni, tehát
a atkákat Is,
Aki lovait. Illetve errpatiialt ctéveeet-letnl nem kívánja, a vutgálatot végzó állatorvosoknak 3 napnál nem régebbi állatorvosi bizonyítván*! köteles bemutatni arról, hogy a birtokában levő egypatások megvizsgálta (Lak és azok eeéizafgettk.
Az egypatásoknak a vizsgalatra való elő-vezetés vagy a vizsgálat megtörténtét Igazoló állatorvosi bizonyítvány átadásinak elmuhmtiss ss 1028. évi XIX. íve. 100. S-a szerint büntetendő1 kihágás.
Nsgykanlita, 1043 márclns 3.
tos; Polgár mester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy : l.óher, lucerna- és répa-vetőmag kloiztási.
Hirdetmény.
Akik ióhrr-, lucerna-, vagy takarmányrépa vetőmagot Igényeltek, hulnap Jelent-kéziének a gyüniolcscsoraagolöban a mag álvéiele végeit. A lóhermag 3 92, a lucerna 602, a répa 3.62 pengőbe keríti kllonkfnt.
Nsgykanlzis, 1543. máiduS 18,.,\', :.
sn Polgármester
Gyújtogatott a tehervonat a Balaton-parton
Leégett kisgazdák 40 hold erdeje
A mozdonyból kipattanó szikra nagy tüzet és sulyoa kárt okozott a napokban a Balaton-parton.
A nemzeti ünnep nnpján a délutáni órákban egy nehéz tehnrvonat pölö gött végig a fonyódi vasúti alneken. Amikor a vonat a Jutái halárban el terülő u. n. Makkos erdő mellett haladt, a mozdony kéményéből kihulló szikrák tüzet gyújtottak sz erdő szá raz avarában, A lángok pillanatok alatt
m eg-
eiharapóztak, amit elősegitell lehetős oreJU szól la.
Az erdő falust kisgazdák lu\'ajdonát képezte a mlntegv nyolcvan katasztrális hold területű, legnagyobb rénzhcn cicr- és tölgy-erdő. A nyolcvan hold bél mintegy a tele latt a gyorsan terjedő lángok martaléka.
A kár, tekintettel arra. hogy szegény-embereket ért, nagy, annyival Is in kább. mert az erdő biztosítva nem volt.
Részegen bemászott egy Idegen ablakon: — 3 hét
Matecz József fityeliázni legény magánlaksértés büntette miatl került a nagykanizsai törvényszék egyesbirájn, dr. Btur "Dénes elé. Matecz még a mult év augusztusában erőszakkal behatolt ogy faluja-bei i\' házba, az ablakon keresztül. Bűnösségét részben beismerte, de az erőszakot tagadta. Dr. Stur T>6-
nes a tanuk vallomásának alapján Matecz Józsefot magáiilakséfték bün totte miatl 8 heti fogházbüntetésre ítélte. Az itélet kiszabásánál enyhítő körülményként vette Matecz ok-kori ittasságát, büntetlen előéletét és bűnösségének léesheni beismerését.
Matecz az,Ítéletben megnyugodott.
Ahotíy a httmnrigfa latjai
Farsangi vyersmérleg
Véget rrf a zenebona, vynga1t»»ra tériek a táncot urak, dámák. Munkatársunk körhenyargát-fa nyilatkozatokért a ráront: femek hogy sikerült a farsang ?
AZ ATYA
ül Marinaként vagyona Karthágóján és Jegyint: ,
-— Nincs a teremtésit vesztes, csak én ...
.A MAMI
- ¦ Oh az én kislányomat mindenütt ugy táncoltatták, hogy majd szétszedték.
— É* a férjhezmenés?-
Száz kérője lett volna, de ó még oly fiatal..:
A KISLÁNY
Naplójegyzeteit rendez! és átadja a kővetkező farsangi nyers mérleget :
Felkérlek 246-szor.
Szerelmet vallottak 124-en.
Meg akartak szöktetni 98-án.
Öngyilkos akart lenni miaUtam 79 vr.
Komoly kérő 0.
A TAN008 IFJ11
Mérlege mindössze három sorból áll:
Táncoltam 386-szor.
fiakán rúglak 124-en.
Visszarúgtam 279-nek. A OlOANYfikllÓ
Tőle azt kérdezte munkatársunk, hogy volt megelégedve a zenekarral ?
- - A remek együttes - - feleli ---az egyszer! csatái juttat la eszemig, amelyben töltöttünk, lőttünk, tol-tőflilnk. Wtünkt s a végén már nem is tői lőttünk, csak lőttünk. Ugyanígy volt a zenekar. Játszottak, tányérózták, játszottak, lányéroztak . és a végén vtár^vem is játszottak, vsak Iá nyéroztak.
A SZABÓNO
Hetvenhét toalettet .vállalt, elkészített tizenkettőt, visszavitték kétszáznegyvenhat szor s most a második gyermekkorát éli. frumído-nunóval játszik.
A.FÖVK
O volt a farsang nagyvállalkozója, a Kihi. Kihitelezett. Azóta áttéri az atlétikára. Fut a pénze után. // .. KISS JÓZSEF
KOFftŐR-TSKOLA
Államilag engedélyezett gépjárművezetői tanfolyam kezdődik folyó hó 20-án.
Kelemen autóüzem Nagykanizsa Zrínyi Miklós-utca 13. szám.
Hofherr-Schrantz gépek, lilioi petróleum
UNGBR-TJ] JiMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfózók átvehetők. Bolyoncsapányuk ¦in... »««>»4«i»hi atara rouumin »•* i kaphatók.
DRAUAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Arsmaismlák flzetésp, reklaméoiók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-tól délután 16 óráig. Csengery-ut 51, telefon 294.
Edén tájékoztatta Lltvlnovot megbeszéléseiről
Amsterdam, március ÍR A Német Távirati Iroda Edén washingtoni tanácskozásairól jelenti, hogy Edon angol külügyminiszter\' Lilvinovnál lott látogatásának Washingtonban najry jolontőséget tulaj.\' donitanak. Ugy vélik, hogy a brit külügyminiszter tájékoztatta n szovjet nagykövetet a Ttoosovelüel. és más amerikai diplomatákkal folytatott megbeszéléseiről.
IfiÖHIBDETÉSEI
JSmeaJaUnAati 4 polgárit végMtt \'eányt felvettek. Cim a kladában. 703
ClstdanSt felveszek bútorüzletbe gép. Ifáiist és kesdő könvvelísiet ét asttatoi. tanoncot fizetettel. Helyei Imre influii-., los, PtVaJ 4. SS. 7M
¦Indanea szakácsnő atonnslra keres-(etlk, Horthy M.-ut II TN
érdeklődni kérem a Kltiőrháiban. 806
Koo%l* felvétetik Kist fatelepen, Arany Jlnos «. 8. S01
i egy
tetlk Kefémen Retsfí cégné\'* Ugyanott hatinált Üvegek megvétetnek. 816
Perli kealmankiat. fatveaa Pisla nőlsiabó. 817
•161*6x5 bejáró szakáctnő a|ánlkozlk Jobb keresztény háthoz. Clm a kiidóhlva-talbsn. a m
" Mesésig házakhoz aj inlkoslk. Clm
a klsdéhlvstilban
Gépírásban Jártai két mfgblzhitó, kerestténv Irodliianő áprlili hó lére lel-vétetik. Kezdfillie\'éi P 113- plui 30% Om\' a kladóhlvalalbm. 827
apjts-vétel
40 lóerői .Rába" féle oaéptfioép eladó. Zslaszerdbalázs, 30 szám. 802
Aa&ial, tzékek tükör, óra, ebédlő-tzekrény ét egyéb bútorok eladok. Baju-utca 1. 7ÍS
Egy mély gyartnsKkoo.il olasté.
Clin! Hunyadi-utca 27. «. 815
Alig hasinált leánybkruha. ctpő és sülit-kék fluiuha áladé. Sugár-ut 20., udvari Iákéi. 7Ö3
Cimbalom (Mogyorósi), iiéphangu él igj btdkli.nyereg eladó. Eötvös-1« 30.
Tiszta hátbői ayecmekágiral
ü4k. Clm : Srtmeje-utca 4. is. (Kefeevár-udvir) 825
Jéksrbsn levő Arnncim kaakpánoél-awakrAny eladó. Clm s kiadóhivatalban.
818
bútorozott szoba
Kisebb bútorozott szobát keresek április lére vagy azonnalra. Címeket a kiadóhivatalba kérem leadni. 824
KÜLÖNFÉLE
A Zalradákoyajt* ét BJofilé Kft. felettesem tudtával és beleegyezésivel a Zalsvármegye terülelére szóló faggyubUo-minyoutgomat f. évi április i-tői vagy 15-tfll átadnám. Érdeklődni lehel Nagy-kaatisa, Vár-nt 8 ir. alatt.
Tatollak 2 drl, lU.IJegyat. Igatolt tulajdonosa átveheti a kfadöhívatslbsn. 876
zalai vözlaüv
»*OLITIK*. NAflLAP-Kladja: „KBt|atáatá|l Fl. T. Nsgykaalm" PsIslóS ktartó: XelslKa/tly. NyomstoWt
¦ .Mt|*ia»i|i n. r. ksiyt"\'**\'\'
aysaáájábaa Nssyksslii.*.
(NVmdAArl UUI í íw.lv;
Mi*};
Qbiu-------
Bondlukoaal: -......
Tábori posta:
83.
¦ *»i.,ea. u.
Nagykanizsa, 1943. márolus 19. péntek
Ara 12 fillér.
LO NY
¦ IW4WMi)HWi.:j
POLITIKAI a A t» | L A t>
Sr«(]L\'\'wUíe«K e* kladitiiivaiAii i-6ut fe, JB^rsi-nUfeéirl «e UadóblvalnU UOcIum 7lí «a. U-gJelenll uilntiea hélköinap d.-lutrt!.
Pélelos szerkesztő : Barbarita Lajos
töutUotóal áan : egy hónaira 3 wattö SO ttfér
nagyedóvre Q pooad SO m?.r Kfltyss «Ani: hétköznap Ht fin., ssvom baton SS (tu
, belső front térfihősei
Van at Evangéliumban\'egy emberi akinek alakja eszményképpé magasztosul a keresitétvy férfi számára. Csendben, majdnem némán dolgozik. Nem a szavak, hanem a tett embere, akit a föld -resiállott Isten-ember nevelődty-jának fogadott.
Szent József, a történelem ba-ráidáshomloku, kérgeskezü, szorgos munkása, at Isten-gyermek életmentőié és védelmezője, példaképe a keresEtény családapánalt, akit ugyancsak a család védőiévé, veritékes munkájává i a lotlok emberévé akart tenni at llten- Ibolyás márciusban feléjelordul ai egé.\'E keresztény világ figyelme. Feléje, aki oly csendben húzódik meg a Gondviselés tervében, min! illatos ibolyák a hatalmúi tölgy koronájának árnyékában.
Ahogy a keresztény édesanya jut [estünkbe a keresElény nő örök eszményképének, a Boldogságos SEÜenek h - napjában, májusban, ugy most, Szent József nőnapjában a keresttény család-atya nlakjd őriásodik elénk Até a keresttény családapáé, aki. aE élet eier marakodó harca, veszély* cs bJJne kötött ugyancsak őr-tője «űy családi fészeknek, melyet nem a sors, végiét, vagy véletlen, hanem a bölcs isteni Gondviselés biiott reá.
Nem ae édesanya suksior hősies áldozataik lebecsülése, nem a gyengédebb női nem leértékelése, ha megemlítjük, hogy a családapát is ki kell emelnünk, aE ő áldoratait, szent hivatását, féifias kilidelmeit is észre, kell vennünk. Es erre felhívni a gyermek és otthon, iskola és társadalom figyelmét. Kár, hogy nem általános az a szokás, hogy amint cven-kint megtarljuk és megiinnepel-jük dE. Anyák napjai, ugy megrendelhetnénk .12 Atyák napját is. Különösen aktuális lenne ee Nagykanizsán, a családatyák védőszentjének. Szent Józsefnek vároiában, ahol at ősrégi ferences \' templom bucsunapja is egybeesik a Sicnl flnnepével.
Hiszen a családatya harcosa, oroszlánja, hőse ae életnek, \'ha becsületesen betölti apai hivatalát.
Tudjuk mi jól est, hogy nem tartanak ők számot erre az elismerésre. Nem pályáinak ők dicséretekre és ünnepel telesre. Ee nem is célja az Atyák napjának. De mennyi lendületet, szent öntudatot, buzdítást és erőtőbblctet jelentene számukra az a tudat, "\'\'fly gigászi küzdelmeikre felfi-Oyelnek s értékelik ait.
Ma különösen jelentőséggel bírna ez.
A meghiúsult Orel-tldékl szovjet-támadások ellenére tovább tart a Bemet előnyomulás Kurszk-vidékén
Londpn f>hflno>n tartózkodó a tuniszi támadásról kiadott jelentéseiben
a Berlinből jelentik:
A szovjet Őröltél délre, délkeletre délnyugatra mogkezdto a napok Óta elékószitett, hatalmán tohormonto-sitő támadást. Eeólra nngy bolso-vista erősítéseket vontak össze. Egész napi elkotródott küzdelem után a bolsevisták minden oröío-szitéso meghiúsult,
\'i éiovjet etapotoknak egyetlen
helyen sem sikerüli behatolni n német védelmi vonalakba, 77 orosz páncélost mogfomm isiiét -tek, ílü-ot a némoj repülők pusztítottak ol. Ivek a súlyos harcok nem tudták hátráltatni a német hadmüvolotokot Kurszktél nyugatra és északnyugatra. Számos helység került ey.cn a vidéken némot kézro. Az Ilnien-tú vidékén n boleovisták
i»rtV rsnk Staraja ftv**a mellet t jolytat jók iú in adásaikat. A sötétség leple alatt R izbon indultak rohamra, de mind meghiúsult. A németek orosz repülőt lelőttek, fiiját veszteség -1 gép.
Nehéz német haroiropülök a keleti angol partokon kot kikötővárost bombáztak. Ellenséges repülök az éjszaka nom jártak sem a birodalom, sem a megszállott torülotok felett.
A Führer a fronton
Berlin, március 11) (Kémet Távirati Iroda) Mint a berlini lapokban megjelent fénykóp-
íolvételokbói kitüniií\' a Vühror" logutéhhi napokban a keleti arcvonalon megbeszélést folytatott ma-gasrangu német katonai s/oin Oly isiinkkel.
Mint a kéjx-k részletosen mutatják, a Führort az egyik köteti repülőtéren Manstoin vozértébornagy, az oltani hndsorogcsojxn\'t főparanca-nnkn óh Hiehlhofen vozértábornagy, az ottani lőgihaderó parancsnoka fogadta. A képokon látható, hogy a Führort és a vezértábornagvot lol-kosen ünneplő katonák veszik körül, akik. az éppen földroszállt repülőgéphez sietnek a Efihror fogadására.
Meghiúsult az amerikaiak negyedik nappali légitámadása Németország felett
A Német Távirati trocla Jelenti, hogy az Angliában- állomásosé éazaknmsrl kai I. iíicrők teganp a délutánt uráliban negyedszer kísérelték meg a ná-met nlrodulom lerlllolo ellen nappali támadta ve-grídinjlását. A tárnádéul kl-r-érlol alkalmával [nmét sulyos yaszte-BÚget szenvedlek A nagymotoré bom-bázékbpl Allo köteléket, amely 14 ára
fii pere kflrlll repült bo a tenger felöl, nómot vadászok szétszórták. Csak egyen rcpfjlégépebnűk Mkerült a hftves legllinrook alatt bombáikat az északnyugati néniét partvidék felett találomra ledobni Az eddigi Jelentések sze rlnt az éarakamorikHluk óbbon a meg hliisult támadó ktsérletben 7 bombázógépet vűsztuttek.
A 8. brit hadsereg megszüntette támadásait
nyomai, hogy a március lÖ-\'i ós 17-i brit támadások célja elsősorban a Maroth-vonáj olőtti tomp kézrekori-téso, ami által Hőmmel [félelmetes aknamezőit mogtiaztithatták volna. Azorro irányuló kísérletek1 azonban a britek rendkívül nagy veszteségűi moliott meghiúsultak.
Nőmet részről közlik, hogy a 8. brit hadBérog féparancsnoksága n sitlyos veszteségek iniatt szerdán az ost! érákban megszüntette.a táma-(hífiokat, ainolvok oírvőbkónt is pán-i\'éios támogáíás nőikül folytak le. MnÍThogv a britek a tollgorparti vidékon \'ujabb orósitősoket vontak össze az akció folytatására, az a 1k>-
Szokatlanul „diszkrétek" London cfrlkal hadljelentésel
Zürichi bit szerint l-redenluili tábor-\' nokdt, a dóllunlr-zl amerikai csapatok parancsnokát, akt a Fald szoros : és Kasoerine hágó kUrüll harcokat vozo\'to, elmozdították. Az ut parancsnok Wat-non tAbornok, aki eddig a légi haderd parancsnoka volt.
KUlönÖsnek tartják a avájel lapok, hojty az angol hírszolgálat Montgomery tábornok csapatainak támadását nem mvezl általáaos támadá<-ntk s még tognap éjszaka is csak annyit j\'-ien-tuttek, hogy .kissé elöbbro vitték állásaikat" a Mareth-vonal elötorében
Ugy hiszik, hoay Klsonhowor tábornok közfpBii é« délen egyszerre készül nagy támadásra.
Mlndstnkl 4énvax6 stliap lenni — m haboru ulén
A török nemzetgyűlés tegnapi ülésén a minisztorelnök líeszéde után a külügyi bizottság elnöke szólalt fel. Hangsúlyozta, hogy
a török külpolitika nagy ós szép időkre tokinthot visz-Hza." Törökország történolmo folyamán mindig egyik fő eleme volt az ourópai ogyoiisulynak a Tőrök-ország közroinüködőso nőikül ma seni Képzelhető ol az európai egyensúly. \'
Egyiptom niiniHzteiolnöko a nemzeti ünnep alkalmából betegsége miatt viaazlo-mezre beszédét mondott. Egyiptom, mondta, demokratikus állam és az is marad. .Sok megrázkódtatás ellenére is alkotmányunk szilárd. Ami törekvés szembe akar helyozkodni a nemzet akaratával, olo-vo sikortőlonsógro van itélvo. Egyiptom eszménye, hogy megvalósítva lássa az arab függőtlonségot. Egyiptom mindont mogtoaz a cél oloré-sőőrt. Ezőri örőmmol roazi tudomásul, hogy Szíria és Libanon rövidesen holvroállitják ogvségükot. A bábom utáni világban Egyiptomnak is jelentés szava losz, mint a többi arab országoknak.
Pekingi jelentós szerint 8 millió
éazak-klnsl mohamedán
lakos elhatározta a szoros ogyütt-müködést a kinal nemzoíi kormánynyal, hogy Kolotázsiáhól kiküszo-liöljenok minden amerikai befolyást. A kínai muzulmánok a háború után szoros barátságot akarnak toromtoni nyugati Ázsia muzulmán országai között. :
Moszkva—London szövetsége szorosabb, mint Moszkva— Newyork
Az Edon és Litvinov találkozó után a szovjet nagykövetség —¦ raint Newyorkból jolentik — fölhatalmazta a Szovjot, Távirati Irodát annak közlésére, hogy Eden brit
Meri nem csak erődítményekben és bouibáEÓkon, tÜEvonalban és liarcieajban, gyűlölet himnuszát Üvöltő ágyuk lángoló torkában és acélszörnyetrgek gyomrában vannak hősök, hanem hivatalban és műhelyben, zőldasital és gyalupad mellett, katedrán cs nyomdákban, szószéken és bányákban, gyárakban és szentélyekben, rendőrposeton és vasúton, csendönubbonyban és orvoii fc-hérköppanyekben, ahoi a kivont fcrficrŐkot pótoljálc ffgycíiufik Öse-
pontositásávat, pattanásig feseült idegszálakkal és izmokkal a belső front .magyar kötelesség" páncéljába Öltözött — civil katonái.
Egészen méltányos, hogy a frontmögötti front, ae itthon s ugyanakkor a külső* front koseo-ruzdtlau katonája felé forduljon ma, az »lgnz Férfiú*, Szent József napján minden" magyar te-r kitért s faléjük dobbanjon minden munkát beasütő magyar sziv. El-seTsorban nem kühőséggel, hartem a lélek módján, megbecsülésünk.
hálás felejükfordulásával.
Mi ugy.néiünk fel a keresEtény magyar férfiura, különösen a csa-ládupára, mint ai idők viharává! daeoló márványszoborra. S kérjük Őket, állják a vártát szilárdan, mint a síikla a tengerhullámok sodrát, mig eljön at idő, amikor boldog magyar öntudattal mondhatják a helyüket elfoglaló uj generációknak: — „Megcselekedtük, dinit megkövetelt a Hasa!\'\' / ¦ Bisunk bennük, hogy elmondhatják 1...
ZALAI KÖZLÖNY*
lO\'ll március jfc}
. külugyminiflztor LitTÍnoml iigyan-uzokat a kardosokat beatélt*) meg, amelyeket hk aszakamorikaj kormánnyal megvitatott.
A >íow lork Horald Tribuna Edan washingtoni látogatásával fog-
Eden szerint Óstseveszésre vezet a háború utáni kordétek tárgyalása
lalkoír» — mint a S\'ámet Távirati Iroda jelenti — est írja, hogy az? agéss rilág tudja: a a ?o? jet -brit nzövotség szorosabb, mint a SíQTJet ás an éseakstnerikaj kormány kapcsolatai.
Eden ma uluzolt el Nswyozkba, ahol a hét vágat töitl. A ürít kUiUgymlnlaz-ter megbwzólíaeket folytat La Oardla polgármestorrel fs éa több más személyiséggel. Az United Press Jelentése szerint Jíiluii a kongresszus vezetőinek véleményével Bzemben kifejtette, hogy
a báboru utáni határok és hasonló kérdések tolult a tárgyalás Idószerflt-len volna, mert olyan vélemény különbségeket Idézne elő a szövetségesek között, amelyek azoknak egységét károsan beielyáiolnái.
Japán Is berendezkedett a maximális háborús erőfeszítésre
kitásáról, harmadszor podig kös-igazgatási ellenőrző rondszor élotbo-léptotésérÓJ. Csütörtökön egyébként uj rendelet lépett hatályba, amely Toaso miniszterelnöknek az eddiginél i* nagyobb teljhatalmat biztosit, (MTI)
Japánban tegnap uj törvények ós i-eáii/íin rendeletek léptük őletbo, amelyeknok célja\'az ország háborús alkatát tovább tökéletceitoni és a maximális -termelést biztosítani. Elsősorban uj kormány tanácsadóroud-süer bevezetéséről van szó, másodszor háborún gazdasági tanács ala-
Szö véts égések egymás közön
A Newyork Times Írja: ltszakamerl-kábaa bizouyos megkönnyebbüléssel fogadták a szovjet-hadsereg legutóbbi veszteségeit, murt a diadalittas Üzov-Jei tuár-uiar azt liitiu, begy ugymaga is uegaytiibutl a háborút es Jogot formálhat magauali, hogy a szövetsége sel ktíuiMüíwni szurvtizhesse mug a hobsru utáni tíurúuát.: í
tLgy Iraiiüla lap szerint az Egyesült Államuk u.\'in akar eli>örtmdU szuKscg-U\'ii elnkükül i./aluttiui Bs\'Aakalrtkanuk. Az USA 41kqu leírna üzuwaDyugol la Igort egyebük között a ebbői még 00-ak 1s.0UO. touitSt nzaiiitottuk te.
Kooaevuit fogadta az Ausztráliában harcoló amerikai csapatok fóparuuca-uoknl, Koiiedy tábornokot, akt aórty, hogy eroatissií meg Ausztráliában a légi haderőt.
Ucnti Jelentés szerint az angol hetilapok átoson bíráljak a izarazíöiüi ii. aicvonal
kérdését. A szovjet-lakosság éa annak ve-zelói -- írjak a lapok — azi kérdezi, mikor valósulnak meg ezek a terve* ? Angliában viszont ugy játjik, liogy a Szovjetben nincs meg a iii-geucs »z angol lengeil előfeszítenek ei szárazföldi butnoazaaoH hadászati fonlotsigat illetőleg, meri szov-jsieket c*ak az eidekh, li>gy az ó teher\' tnenlesiiesük mikor törteink meg a izá-raifoidön. Watdiinglonbaii mindegyre 11 milliós lifldüurcg szervezéséről beszelnek, du nem szolnak arrűl, hugy eii hogyan es mikor akarják heveim a harcokba. Anglia és Amerika cselekedetek helyett nsgy szavakkal harcol, feuig — Írjak az angol lapok — tevtdts mt hinni, hogy a Siovjtl ki tud tartam a vtgtettnségig és tévedés sít hinni It, hogy legi botnba-lámadasokkal meg lehel nyerni eil a háborút.
Tisztogató harcok Horvátországban és a bolgár határon
Szófia, március 10 A bolgár sajtó róezlotoa jelentésekot közöl a bolgár csapatoknak a szerb határvidéken folytatott tisztogatási akciójáról. Ezok Bzorint a bolgár csapatok minden falut átkutatnak éa biztositják a vidéket a szerb bandák támadásai ellon.
Egy szerb bandának egy bolgár katonai osztag elleni támadása közbon Jankov bolgár újságíró, aki mint haditudósító ezolgált, eleeott.
Albánia uj iöhulytartot hapoti
Az olasz uralkodó Alberto Pariani tábornokot Albánia fóholytartójává nevezte ki. Az uralkodó szerdán fogadta az albán kormány tagjait.
l\'arianí tábornok az albáuokhoz felhívást intézett, amelyből kitűnik, hogy Viktor Emánuel királynuk az
a szándéka, hogy mihelyt a viszonyok inegougodikj a királyi család ogyik liorcogét .naresik ki Albánia főhely tartójává.!
Éhen ball 6 mlulo kínul
A Times oinü angol lap csung-kingkmai tudósitója a Houau tartományban tett látogató körútja után 5 millióra beasüli azoknak a kínaiaknak a számát, akik as elmúlt ősi óta mostanáig éhenhal-tak és 3 millióra becsüli azoknak a menekült kínaiaknak a számát, akik elhagyták Houan tartományt. A brit tudósitó utja folyamán sok elhagyott falut látott és a honani éhség bonahna leírhatatlan.
A Nemzetvédelmi Bizottság fegyelmit Indított Msiot&y-Karoly, a Pesti Újság kiadója ellen
Budapest, március 10 A nemzetvédelralrqizolt8ág<álnöke-Ala-róltiy. Karoly dr, orazággytjjesl képviselő, a végleg betilioti Pcalt Újság kiadója és felelés szerkesztője elten, aki a Nemzet" védcJmi Kereszt- tulajdonosa is, fulyauiaiba tette a fegyelmi eljárást, A íegycJml azért
indul Marólhy képviselő ellen, mert szerkesztői ténykedésível az ország érdekeit veszélyeztető cselekményt követett el, ügyben Illetékes helyre előterjesztés ment, hogy Marólhy Károly Nemzetvédelmi Kereszt kitüntetése vliszavonaisék.
Márdug
18-21-tg
VARQSI i MOZGÓ c,atB*tök«u-
———^_i_Jm vasárnapig
Budapesti prtmiarral egyidőben I A.NÉSYARCU ASSZONY
Nágu aaaxony Izgalmas .ragíny^. Négy asszony sorsa. Négy asszony csalódása. „UFJL" vlldghiradó
lieaddsak kaxiete ktianapakun j-S, ?7.9) uaadrnap , fB, -p 4* g.őrakor
A honvédelmi miniszter Baranyában
Vilii n«oybn«oni N«uy, Vilmos ve,éreir«d*j, honvédelmi minisi-ter, aki {slinlcg Pícsctl tortdiko-dik, tegnap mefllátoaatta a viWo-liitü Zsolnoy-ayiírat és nagy érdeklődénél Kémlelte mep a gyárban folyó műnkét. Eiutén a vé-roii téglaégetőkhöi hajtatott, ahol a különleges eliéréssal kéliülS téglagyárlést tekintette meg. Es-
rel al eljérrfllat nagy Hiamanyag-inegtakaritás mellett rövid idfi alatt tudnak nagyrhennyiságQ tég-lét elöéllitaui. A bényavidék megtekintése után a honvédelmi mi-nisiter létogatést tett a Zrinvi Miklós hadapródiskoléban. Ma a megyében te_s« létogatést a honvédelmi miniseter, majd vissia-utaiik a fóvérosba.
Hassal láncolt Kanizsáról Csillaghegyre egy sikkasztás miatt körözött fiatalember
A kanizsai eladó Is letartóztatásba került
A nagykanizsai rendőrkapitány-jég telten érte Zlatniciky Géza nagykanissai születésű, 23 éves, nőtlen segédmunkás, csillaghegyi lakost, amint nagymennyiségű szalonna- és debreceni kolbász-áruval Budapestre akart utazni. Előállításakor kiderült, hogy Zlat-uiczkyt a budapesti törvényszék sikkasztás büntette miatt köröli. Zlatniezky egy bőröndben és egy külön csomagban akarta a szalonnát és a kolbászt »elsiállitani«. Amikor a bőröndját ás a csomagját felbontották, megállapították, hogy azokban 8 kilogramm debreceni és 8 <kitogramin szalonna volt. A tétlenért beismerte, hogy már tűbbizben vásárolt Nagy-
kanizsán árut, amelynek egy részét Csillaghegyen adta ol a megállapított ániá! drágábban. Megállapította továbbá a rendőrkapitányság, hogy a szalonnát öiv. Szattler Gyuláné st. Singer Rózsi volt hentes adta cl neki kilogrammonként 12 pengős áron. A debrecenit is nála vetlc Zlatniezky 6\'80 pengőért kilogrammonként. Szattlerué, mint rokon, az Ensébet-téri Singer-féle üzletben tartóikodott és a Sínger-cég nevében szolgált ki. A rendőrkapitányság mind Szattler Gyulánél, mind pedig Zlatnicikyt előictas letartóztatásba helyezte árdrágitás miatt, as árut padig etkoboita.
A sorbanóüók is a belső front harcosai
(Az OMTK figyelmébe)
(bl) Eleinte esak egy-két helyről hallotta az ember, hogy minden Aorbanálláa közül legkomiszabb a tejért való tülokodés. Szóban, írásban jött egy-egy panasz o, ozor-kesztoeégbe,.de télretettük. Idegesek j*z emberek ma és természetes, hogy a többinél is idegesebb éo érzékenyebb, akinek sorba kell állnia az üzletek valamelyike előtt.
Aztán a panaszok mind sűrűbbek lottók. Olyan helyekről jöttek, ahol bizonyos, hogy t*om idegoesóg, som hátsó gondolat, som hetvonkodő vérmérséklet nem ösztönözte a panaszokat. Akkor mór utána érdeklód-tünk magunk.is. Eb most megírjuk: — senki ne használja kiskirályko-dásra a háboruB nyomorúságot és lóként ne olyan üzeui alkalmuzoltai, amely elsőrendű közszükeégloti cikkei köteles ellátni betegeket, apró gyermekeket, a társadalom legra-szflrullahbjait.
Százan és százan nem azért mondtunk lo a háborua gazdálkodás kényszerének parancsára a mindennapi tejünkről a sokgyermekes csa-ládok, szenvedó betegek javára, hogy akikért nekünk az áldozatot kell hoznunk, "azok váljanak áldozataivá üzleti alkalmazottak hirtelen támadt u rhatnámságának.
Ott állnak a sorban minden nap a kis köcBőggol, fazékkal és várnak .., várnak ... várnak ... Hűvös szél kerekedik, szemükbe rágja az utca porát... ók állnak ós yáruak. Mellettük rohan az utca forgataga, oldalba öklözi Őket... ók állnak ws várnak... Otthon apró gyerekek mnnik anya .után, beteg .nyöszörög valaki-, után, aki megfordítsa feje alatt a párnát, do nem leltet, nincs\', otthon senki, mert aki gondjukat TÍBollietnó, ott áll az üzletajtó előtt kígyózó Borban ... áll ós vár... így volt >ez tegnap, igy Tan ma, igy lesz holnap és ki tudja, moddig még. Apák, férjek, fiakra harotóron küzr denek... Ók meg..itthon állnak,ÓS várnak. ,a sorbán pár doct tejre, erre. arra.
Állunk mindannyian a sorban, zoksió nélkül, ha egyszer kell, Az egyéni ^ndjaiaknál/ kényelmünk-
nél sokkol magasabb érdekek, s hazánk nagy erőpróbája kövatoli igy. A honved künn a fronton a verőről, mi itthon a megnehezedett életünkkel, megsulyosodott gondjainkkal segítünk hozzá a nagy háborua erőfesz itóslioz. Kötolosaóg oz.
De ugyanilyon kötolosség, ugyanilyen hazafias szolgálat az is, hogy mindenki a maga bolyén togye lo* holőlog könnyebbé embortársai szá--móra, elsősorban is a gyámol nélkül maradottak, öregek, botogok, gyor-mokek számára, a sorbanállók Bzá-niára a háborús kálvária elviselését. Ilazafíatlan és ombertelon dolog ma gorombán éreztetni a sorbanáltó halandóval, hogy ki van ézolgáitatva a kiszolgáló alkalmnzott kénye-kod-vénok. Ilazaliutlan és oinbortolen hosszabb időig gyötörni bárkit a porlmnállásaal, mint amennyire éppen o)kerülhotetlon. iiazafiatlan és ombortolon fölényoson, nyerson, ön-kónyeskodón bánni azokkal, akik gyongéhbok a mai holyzotben.
Akár az OMTK logyon az, akár más üzem vagy üzlot, ahol a dolgok mai rendje sorbanállást követel, zö; totóriségo az érto felelőseknek, hogy ellenőrizzék az alárendeltek maga\' tartását a közönséggel szembon. H;! ott van a.tej 2 órakor abban az.üz-lotbanj akkor, a kiosztó no négy órára fáradjon be, amikor tudja, hogy a tejért mariéi 2-kor sorakoznak* akiknek.azükségük van rá s akiknok a délutánjuk bizonyára másra is kell. Nomzetj munka-erték
aaámérs, akik Muraközbe járnak,
megtudhiló t .Zalai K6>l»ny" klidóhlvatilaban Nigykanlni, - Ffl-irt -a.\'»».
1ÍH3, faarctus 19
ZALAI KöÜLÓNV
pazarlás minden ór«. umil kelletén
ml sliut\'wak sorhsn sz »:ubsi.kLi r»k e^ért. hogy egy «lk«lm*wttrn«k kényelmesebb legyen.
fis n« gorombáskodjék, nw gúnyolódjék, iie zsarnokoskodjék senki u torbanállókkel, még akkor som, ha azok tüjeltnetloiiek. Tessék megpróbálni fordítva s nőm tesz nehéz rájönni, hogy ott a Sorban nehezebb lürolmesiiek.lüniii, mint u kiszolgáló asztal inollett. Tudjuk, nem rózaáa u dolga a kis2o|gólónak sem u tér-mésMtazerüleg ideges, zaklatott tömeggel szemben. De azt is tessék tudomásul vonni, hogy a kiszolgáló viszont ezzel oz öniefö\'ehnezés&e), előzékeny aéggol, türelemmel, meg-értóasol. kötelet}., kivonni részét a háborús áldozatvöllnlátdíól, ami alél senki,, ő sem kivétel.
11a a közönség ragadtatja el mu-gát meg nem engedett dulgokra, ott a rendőr, legyen ott a rendőr és teremtsen rondát. Do indokolatlan bábáskodásnak u szotnélyzet részéről nincs holyo, hu uia mégoly nagy urunk érxik is magpkal némelyek, akiknek megadódott, hogy nem ók állnak a sorban, hanem előttük görnyed sorba a töiuog.
Meg kell állapi tani, szükséges-o !1 furbanállás. Lám, sok más portéka körül mog tudták szüntetni uk\'oa rendszerrel a íélnapos ácsor-gáxokat. Ha vun rá mód, koressék ezt meg a lej körül is. Hu pedig nincs más mód, akkor
a közönség, aki sorban állni kényszerül, visolUodjék rondoson, no lu ledjo senki, hogy a türelem a sor-boiíállókra nézve is kötolozú ós azt se felődjo senki, hogy ha ók röpítenek bántó mdgjogyzésokot a kiszolgáló fülé, akkor a kötobja turulom örio alatt védolniot nem érdemel-nok.
a,
a kiszolgálók ne ne kik kényro-ke-gyre kiszolgáltatott, -csak hódolattal tartozó alattvalókat lássnnnk a sorbanállókban, hnnem a háboríts gowlba-bajba törődött omboiokot, magyarokat, akik nélkülözéseikkel és görnyosztó gondjaikkal harcosai a magyarság bejéé arcvonalának, tehát ellátüi őket nem kegy, hanem ¦a lohetósógek határai kö/.ntt kötő leeség.
Az ötödik llcoális
A Zrinyi Irodalmi Kör vasárnap délután fél hét órakor a fin gitn-luífiinn tornacsarnokában tartja ütődik Üceális előadását, melyen a Turáni Társaság budapesti előadói sierepelnek.
A Turáni Társaság a magyarsággal nyelvileg és fajilag rokon népekkel való tudományos, inílve-lődésbeli és társadalmi kapcsolatok létesítésére alakult.
Kelemen Ferenc bankig^tgató, a Kör ügyveeető elnöke üdvölli •J3«stről érkeiett előadókat. Or; pcrgelyffy Gábor iró, a Turáni Táridtág igaigatója a Turáni gon dolat maí jelentőségéről tart előadást, míg Ispanovits Sándor igat-gatő, <a- Baross Siöyctség orsiá-flos háinagya Suomi, as ecer lé országa címmel Finnorsságol ismerteti vetitett képekkel. Gólos Gabriella japán. Malmos Irma finn verseket sraval.
Belépődíj nincs!
trlcsülésünk sserint a Kör restéről intézkedések történnek, hogy ai idősicrQ előadásokat és Finn-oriiág siépségcit bemutató veti-tettképes előadást városunk középiskoláinak lanulóifiusága is meg-i< merhesse.
1^43 vénéig toló uls kell hosui a zalai ütegre sséktielv szálloda őpltkezésót
A Zalai Magyar ,Éiet Uja: íriesuiö-sünk szerint a Púk Uyuia kemöntal löldblrlokoa és társai, valamint a Sárosa Szövtitfiég zalaegerszegi Tiók]a részéről kötött adás-vételi kzerzödéet teg-uap Irtftk alA az egyik Ügyvédi irodában. A 6zerzőüís értelmében a vevőknek 3 hónapon belül mog kell kezdeniük a szállodaépítést és a munkálatokat oly Ütemben folytatói, hogy ez óv végéig tető aJá- kerllllün. Az épil-
leiben gondoskodni keli mozi- és színház helyiség létesítésért! Is. Ha az
építkezéshez szükséges anyagot a vevő nem tudná záron határidőn belül megHzereznl. a szerződés érvénytelen Ugy tudjuk, hogy n szállodaépítésnek Közérdekű volta miatt a Baross 1b el követ mladunt Pék és társai támogatására, hogy az anyagbeszerzés lehetővé váljon.
Halálos Ítéletet liajtoltak végre teguap Kaposvárott
A Somogyi Újság Írja: A m. klr. pécsi honvédtorvéayszéfc. mint roglon-Itélő btrósAg Kaposvárott i\'Ji . niftrolns 17 én t\'ukiite László honvédet balaton-l.¦]!.¦] lakost, a légvédulml elsötétítés
A cserazegtomaji, a 380 pengős
Karkus István caenszogUÍniaji gazdasági cseléd lopás bűntettével vádolva állott dr. ijlur Dénes, n
nagykanizsai kir, tőrvényszék egyes-birája előtt. A vádirat szerint Kar-kuB 880 pengőt lopott Péntek .Má-téné csei\'szegtomaji kereskedőtől. Knrkus bűnösségét körömszakadtáig tagadta, habár a látszat minden to-kintetben ellene vallott. 0 ug>\'anj8 azt állitotla, hogy n pémt kölcsön, illolve ajándékba kapta Péntékhé tŐl, \'Kei\'ózonban igazulni nem tudta. Dőr)tŐ fordulatot eredinényozolt a tárgyalás kimouotelúbon a tanuk vallomása, akik azt vallották, hogy Karkír- jó viszonyban volt Péntok-névol. Így azon a napon Ís,araelyro l\'óntokné azt állította, hogy Karkus ót meglopta, erőszakkal hatolván lw lakásába, Karkus foaztelen Ix^azél-gotést folytatott I\'énteknévol és Semmi kórüluiénv sem mutatott
KESERŰ ISTVÁN
alezredes kedves Ismerői a régi kani-zsai gárdából, megkapla a Nemzetvédelmi Keresztet, éleiét veszélyczldo, önfeláhlozó hazallas cselekedetéért.
VIHAROS OYULA
százados, aki éveken át szolgált Nagykanizsán, legmagasabb kliilnletesben ré-szcíüii. A Kormányzó Ur Olórnéitótága a magyar éidemrend lovagkeresztjét adomá-rijuzi.\'i számára a hadiszalagnn a kardokkal Viharos Qyula II. <> német vaekc részlet is .kapóit
*
orbán józsbp
táborilelkéaztél az elmúlt belekben rosiz I irek keringlek N^gykaniisin. Mult éite-sUlünk, liogy Orbán tisztelendő március 9 én irt édessnyjának. Hála lilennek, csak > lábori legíny-bulorát veszítette sl a ke-intny napokban.\' Olt vesialt mindene. Ruhát cb ptmt .kért hazulról- A hlr nagy örOmet okozott széllíberi Nagykanizsán. ¦
dr. PAPP SIMON
országos fÓgeologus, a MAOHT vezérigazgatója március 26-én n Balaegertzogj Baross Szövetség meghívására oda érkezik és előadást tart.
Ideje alatt elkövetett betöréses lopás büntöit\'í miatt agyonlövée által végrehajtandó halálbüntetésre Itólto.
Az ítéletet csUtöiitíkön délelőtt 11 órakor végrohaltották.
üzletasszony, esete „kölcsönnel"
arra, mintha, meglopta volna. Pón-tekué többször aiíütt j»ki cigarettát, , rumot, ütl>. a nélkül — mint a tanuk vallották —, hogy a pénzt kérte volna tölts. Egy kisgyermek szokta. Karkusnak az offélo dolgokat ol; vinni az alkalmazási helvéro, amikor ő nem ért rá bemenni. Ü Péntekué egy esetben som kérto a pénzt. Sót, maga az asszony omütetto az egyik tanú öccsének, hogy annyi pénzt adott Karkusnák - apukor az bement Kesztboly.ro , hogy kétszer is bomojtQtno.volo autóval Zalaegerszegre. A kir. ügyész ózok után visszavonta a vádat, aminek alapján dr. Stur Dőnos, tokintvo, hogy a vádat elojtették és a sértett, Pontok M útóné nom jolont meg a táxgyelá.-son, olrondolte Ktvrkps szabadlábra holyezéaét és ollnno az eljárást meg-az (intette.
KITÜNTETÉS
Hetvenöt íves Kormányzó Urunk névnapién 75-en kaplak mog Olómélióságától az országb^a az I. osztályú aportérnicl, a
hozzá laitozó
ierA oklevéllel A 75
közül az egyik IdlUiilelell nagykanizsai i Freyslingcr Agojtuii főhadnagy, nsgykani-zsai és járási leventeparancinok, aki a kittintetö okirat megállapítása szerint is .az ifjuíág honvédségi nevelése és a ma-gya i ort fejlesztése te.én végzett ullöró mim>ássága\' elismeréséül került a kldln-IcteUek névsorába. I:rcyilinher főhadnagy valóban odaadó lelkesedéssel és rátér-metlséggc) vég, clt munkájának elisnu-ráie széles körben vállalt ki cgyílttérzó Örömet Nagykanlzián é> a járás községeiben. A kilUnletest dr. Krátky István polgármester az iskolánklvilii levetítik zászló-; alja előtt, a líoz^oihi-utcsi iskolaudvarán, ünnepélyes keretben uyujtotla át freys-linger Ágostonná\', aM a polgármester melughangu teszédérc n leventékvf magyar szellemben lovábbi munkára serkentő szavakkal válaszon.

horváti! olivér
nagy kanizsai ev. lelkész vult az egyik " előadója az Iharos herényi ovHiigélikus léü leánytnlxirnak. amelyen natranan vettek részt.
DR- ÖRLEY OyöIÍOY,
a ininap elhunyt nagykanizsai kir. közjegyző örökéért, a kozlegyiói kerületért ihlkFiOuIi a verimgéi Mfíii több pityázá neve van forgalomban A pályázok közön nagykanizsaiak is vannak. Hír van arről is, Hogy a kciütetet etetleg kelté osxt|ák. A pály.szók egyik-mAiika. czaietben m«-
fondolja méu. hogy felcserélje-e ügyvédi rodáját a közjegyző léggel.
Hofherr-Sctirantz gépek, lílipls petwleum
üNtíEK-ULLMANN KLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell s\'zfözök átvehetők. Ooljóiojapájaak m„am, .«ti»««i»«*« ¦»««»\'!¦ \' luyhata.
irta: ftélé-até/t Fenne
A eilág tortáért at \'¦inbtii aini-lixáeióérl Iftkek álmait, hó-
napok óta ái oz tujyoáaloiíi xatiaría meg: a kiaÍTietUv ijasakáiiak mely órájában u gy\'átsbahorult fótil/tik melyik helyin esapinfk U ú modern háború puiatitó gépmadarai, hogy nehéi és legnehezebb bombáik záporával feldúljanak békés polgári\' otthonokat, romhalnuizzá változtassanak évssásados kultvrépiiléteke/. s megsemmisítsenek ártatlan gi/éf-mekelsUket, szenvedő sebéaiitt Aa~ toriákat és a napi mankótól meggyötört, pihenés után vágyó embereket.
Fel-felriad álmából «.r aggódó lélek a szinte érzi, hallja az éjszaka csöndjében, mint üvölt ti vészthir-detŐ .sziréna s mint robbannak hol itt. Hol ott a rettegett bombák. * mírs felvirrad, szorongó szívvel nyul a rádió csavarja után, hogy megtudja, vájjon, vsak lázálmok gyötörték éjszakáját, avagy peitig valóban valami ujabb megsemmisítő bombatámadásról keli lesújtó hirt hallania.
Sajnos, o rádió napról-na pro \' ujabb és ujabb bombázó-porokról számol be. Volt egy idő\', amikor abban bíztunk, hogy a tervszerű bombutámotiások csak megfélemlítő kísérletek u polgári lakosság erkŐt-s\'t erejének megtörésére. Aztán azt
reméltük, hogy a megtorló intézke-dések majd elhallgattatnak
len
további durva akciót. Tévedtünk, r
Védtelen városok, beké" emberek és pótolhatatlan kulturkincaek bóm-bazáporokkal való megsemmisítése. néma belsófront lelkierejének megtörésére irányuló szórványos kísérlet, hanem az angolszász huilvcaető-ség által, részben a közvélemény nyomására elhatározott stratégiai terv, mely a maga barbár elgondolásával és gyilkos eszközeivel szinté kipusztulásra ítélte mindazt, ami. évszázadok óla a ktilf-urált világ közkincsét képezte.
Valljuk meg; valamennyien rettegtünk a ""jövő háborújának ettől a sok színes fantáziáiéi cityre megrajzolt borzalmától. Megrökönyödve olvastuk pár hónapfial n második világháború kitörése előtt a l\'iú^n nincs többé* nagy port felvert regényt, amely derm\'esztó képet festett az akkor már rettegve emlegetett ujabb háború pokoli erejű légitámadásairól.
Jlővidesen rá aztán csakugyan kirobbant az uj világégés s mar os indulásnál megismertük a modern háború elrettentő légi fegyvereit, A bombák abban ax időben azonbait katonai célpontokra hullottak. Kérőbb aztán már kezdett elfajulni a légi háború s egyszerc.sak ast i>et-tük észre, hogy ezek a félelmetes bombazáporok a békés polgári munka őrhelyeire s megriadt családi fészkekre szórják mindent elpusztító tüzüket, lángjukat.
A kultúra illúziójából az ősi ösztönök lesújtó valóságára rádöbbent ember megdermedt ettől a pokoli színjátéktól mely éjszakáról-éjsza-kára jelentkezett a fölH különböző pontjain s fojtogató fütftf^őkbe borította a polgárt élet megszenteli, békés tcrdlv.tc.it jti kétségbeesve keresi az utat. mely eltol a lidéictől megszabadit/iatriá az önmagában csalódott emberiséget.
A reménytelenség sötét égboltján azonban mirttleddlg nem gyúlt ki semmi bistató fény.
A napokban aztán Hómából szétáradt mindenfelé, az <i iiu-gráltu A»>,
ífUHl ezüstöt
Icgmajíasabl\' Arl5.ni vos/.ylí.
V6ká§y .éksier&z
-S2AIJAI K.ÖZLQN.1
hegy a Szentek/* Speltmtn N«a> yorki éreek vtián kteídeményező lépéseket tett védtelen városok és békés polgárok bombatámadásainak nemzetközi megállapodások utján való megakadályozására.
A terv a legilletékesebb helyről szállt el a hadviselő államok vezetőinek mérlegelése je.é. Valóban a *Békepápa? í. leghivatottabb arra, hogy ennek a megegyezésnek útjait egyengesse.
\'Mi lesz a sorsa ennek a közvetítetnek t
\'Megszoktuk, hogy a dolgokat eb-bon a háborúban a legkétkedőbben szemléljük.
Félünk tőle, hogy ez a megváltó terv elbukik a totális háború eldurvult módszerein s egyelőre továbbra is álmatlanul töltik éjszakáikat békés városok lakói a bombazápontk miatt.
mozi
A négyarcu asszony
A művész kétszer hal msg. Mikor magasba íveld pályája eléri a zenitet és megtörve lefelé hajlik, ez az első halál.
A filmen Is ez történik. A mávésznő
rijín, hogy vége kivételes ragyegisinal A nagy ári* alatt többen köhög lek és ásí-
toztak\' Visszavonul a világot jelentő deszkáktól és felkeresi férjnél levő leinyit. A fiatalok nincsenek. vaUmi nagyon elragadtatva Jelenlétéi*!. El,\\, a főldsiinlról az emeletre költöstetik. :najd egy különálló viliét btrelletnek ki vele
furcsa a lilmben sr, hogy a férj rokonságihoz vonzódik a fiatal sssz\'ny, hololt az életben éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Az ssszony viszi a msga rokonságába s férjet és s lérj többszörösen annyit érintkezik felesége rokonaival, mint a magiéval.
Ctlol eltekintve, a nagy mavisznö magéra marad. Hiába hozza a menedzsere a ragyogó szerződéteket és a még ragyogóbb testre szaboti szerepeket, vágyik a halál után. A tengerpart festői sziklájáról a víz mélysége egyre Jobban vonzza Hetekkel később a pattra vetett hullában a halottra Ismer egy farmer, akinek a házvezetőnőié hhnyiÍK. Ez a szótalan asszony nevelte, gazdaságát az irányította, mig feleségül nem vett egy városi lányt. Kit dudás nem fér meg egy csárdában és valölzInU, hogy a halolt a házvezetőnő.
Buy erdei magániskola tulajdonosnője is felismeri a nsloitban a nővérét. A gazdaság) válság következtében kiürültek a tantermek, elnéptelenedtek a jálszőlere\'z és az Igazgató-tanárnő gyenge Idegzete ezt nem Írnia elviselni.
A harmadik Jelentkező egy uszilyhajő-tulajdonos, aki hőstenor természetű, nagy nöhódite. Mikor a (elesége tanuja lesz, hogy a férje milyen csapodár, bizonyosan vízbe ölte magát.
Sok esemény történik a filmben, mely alkalmat ad a fóizerepló sokoldalúságának bebizonyítására. Az átlagból kiemelkedő francia film annak bizonyítéka, Jobb a csöndes boldogság s reklámozott, zajos életnél. , (vj)
Alulírottak, mély f<ijclflloinm.il tudatjuk, hogy szeretett fiunk
Plander György
III. e. polgári UkoUl tanuló
életének 14-tk évében rövid szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk temetése f. hó 20-án d. u. 4 órakor less a Zsigárdi-közi 2. sz. gyásiházból.
Az engesztelő szentmise 20-án reggel 7 órakorfesz akis-kanizsai plébánia-templomban.
Nagykanizsa, 1943. márc. 3.
Áldott legyen emlékei
Uyászolják: Pliaéer Unió édesapja, Horváti. Amin édesanyja; Ixv. Plánder GyS-fjynó nagysnyja és *¦ essxes tokoasAg.
NAPIREND :
*jj*li gyógysiertári ügyelet: Ma az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. .rám.
Etskanizaán az ottani gyógyszer-térállandó ügyeletes ssolgálatot tart
Naptár. Március 10. Péntek Rím. ksl. József. - Protestáns József.
A QÖZFORDÖ nyitva van rwggei • órától eete 6 óráig. (Hótfő, esordi, páotek délután és kedden ogész nap óiknak.) Telafou: 660.
— (Szemle a aagykanlzsai rendéraégen)
Petrányi György szombathelyi rendőrfőkapitánvhoíyottos néhány napos tartózkodásra Nagykanizsára érkezett. Ez alatt megszemléli a rendőrség hivatalait és előreláthatólag a hót rőgőn meg}\' vissza Szombathelyi*.
— (Missziós lelkigyakorlat és NM NhpI
A Szociális Missziótársulat nagykanizsai szerrezeto éti az Úrasszonyok Kongregációja együttesen ron-dezik meg az időn lelkigyakorlatukat. Mint mér rőgohhon jolontotlük, a lelkigyakorlatok megtartására si-korült megnyerni P. Vimmor Anzelmet, a kiváló szervita atyát. Az elmélkedések március 28-án,, vasárnap oMo 6 órakor kozdŐdnok s piaristák templomaiban. Utána hárem napon keresztül, héttőn, kedden és szerdán reggel ÍÓ] 9 órakor szentmisén résznek részi a hölgyök, utána elmélkedés. Délután 4 órakor és esto fi órakor ismét lelkigyakorlat. A nagyböjti elmélkedések csüttörtö-kfln, Gyümölcsoltó Boldog Asszonv napján szentáldozással fejeződnek be. Ugyanaznap délután 6 árakor lesz a városházán a Katolikus Nöi-nap, amelyen P. Vimmor Anzelm mondja az ünnepi beszédet.
— (Március 15. Perlakon)
Tudósítónk írja: A perlaki házak zászlódiazbon, az emberek ün-neplőlton köszöntötték a hazafias ünnepet. Mi után a Gasparieh-szo-bornal volt az ünnepség, amelynek köretében 41 kitüntotóttnok adta át vitéz Horváth Ferenc ny. vezér-órnajry, a kerülőt országgyűlési képviselője a Nemzetvédelmi Keresztet. A képviselő lolkes ünnepi beszédét magyar és muraközi nyelven mondta ol, hangsúlyozva a belső front erejének) az áldozatos hazafiságnak, a többtermeié munkának és összetartásnak fontosságát. Horváth Zoltán murakirályi áll. elemi iskolai igazgató, járási nemzetvédelmi parancsnok ismertette a -nomzetvédelmi ko-roszlosek hazafias kötelossógoít. A Kormányzó TJr szózatát a lovonték-hoz Nagy János porlaki olomi iskolai igazgató olvasta fel, ugyanazt muraközi nyolvon dr. Sebestyén Mátyás kir. közjegyző ismertette. Zsömbörgí Jozsor tanitó vozotóaé-vol kitűnő gyormok-szavalókóruB és Nagy igazgató vezénylésévé] 120 tagu énekkar szoropolt a műsoron.
— (A nyári Időszámítás) március W-én éjjel 2 órakor lép
életbe Magyarországon. Ugyanekkor
igazítják előre egy órával oz órákat u Német birodalom egész területén s n megszállt térülőtökén is.
— (Fogadd be a tótot.,.\\
Dobri Mária nagykanizsai cseléd, ralamint Somogyi Mihálvné Kocsis Rozália keszthelyi lakos feljelentőst tett Takács Katalin kiskomáremi, 1015. érben született hajadon ellen, akinek mind a ketten különböző időközökben szállást adtak. Másnap azonban meglepődve vették észre, hogy Takács Katalin ingóságaikat ellopta. Dobri Máriának eltulajdonította 266 pengő értékű, Somogyi Mihálvnénak pedig 18 pengő értékű ingóságát ős arcképes igazolványát. A nagykanizsai rendőrkapitányság a feljelentés után rövid idő leforgása alatt elfogta Takács Katalint és tekintve, hogy már többjzben büntetve volt, előzetes letartóztatásba ha-lyezte.
Ócska, eldobott pápaszemeket kér a Rozgonyl-utcal népiskola
A legújabb megállapítások szerint, tudásunk 80 százalékát szemünk segítségével szerezzük. A szem az emberi test leghűségesebb munkása, mely naponta 12-14 órái dolgozik.
A népiskolában is sok a rövidlátó gyermek. Néhányat ar első padokba ültetnek, de valamennyit előnyösen elhelyezni nem lehet. Ar iskola igazgatója az iskola jóléti alapjából ingyen szemüvegekkel szeretne ellátni az arra rászorulókat. Ar elsfí akadály az anyaghiány.
Az optikus egy régi szemüveget kér az uj helyett. Igy is hat pengőbe kerül darabja. Hogy minél több népiskola on segíthessen az iskola veielóje, a sajtó nyilvánossága utján arra kéri városunk közönségét, hogy ai otthon valamilyen oknál fogva fölöslegessé váll, használt, ócska, eldobott pápaszemeiket adományozzák a Rozyonyi-utcai népiskolának. Ha valaki értesítést, vagy üzenetet küld, az iskola síivesen jelentkezik az admányért.
Minden ócska pápaszem egy ingyen ujat jelent a népiskolában.
Rövid hírek
Berlinben a vendéglátó üzemek záróráját esto 11 órában állapították meg.
Nagy Emil bukaresti magyar kö-vetaégi titkárt halálos autószerencsétlenség érto. A soffőr is meghalt. * -
Hétfőn délután pártközi értekezlet lesz a magyar törvényhozás munkarendjének megbeszélésére. «
Torinóban az államvédelmi bíróság 5 embert halálra, 17-ot bőrtönre itélt légitámadások idején ol-kövotott cselekmények miatt.
1943. márdus lfl
DRAVAVOIGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Arimszámlák fizotóao, roklamáoiók, hibajelentések, szakaierű fölvilágosítsa minden villamos kérdésben dálalBM ti-tói délután 16 óráig. Caongery-ut 51. telefon 294.
Lapzártakor érkezett
Su\'yos tengeri harcok az Atlanti-óceánon
Német részről klizllk. hoRy az Atlanti óoeAnon német tengeralattjárók aulyoa harcokat vívnak aouot amerikai haJóltaravAnokkal. A harcok a Jelen pillanatban még tartanak.
Hirdetmény.
Felhívom azokat a munkaadókat, akik a H. ö. 30. §. (3) 1P2X XXIII. t.-c. 30. §. (5) értelmében alkalmazottak kereseti adó átalá-nyozásra tekintetbe jöhetnek, hogy kiegyezés végett f. hó 22-tŐl 30-íg a városi adóhivatal 28. sz. helyiségében jelentkezzenek. .
Nagykaniisa, 1943. máreius IP. sia Városi Adóhivatal.
A fcésNimkodAst Isten I én m Ub-wfntr bOnt-itl ». |
mÓHIBDETÉSEI
AIíjU
EladdnSt felveszek bútorüzletbe gép-Iráusl és kezdő könyvelésiéi és asitsloi-tanoncot fizetésiéi. Helyei Imre mliula-los, Pő-ut 4, u. TH
Maaal nuinhéuohnt borosak. —
Érdeklődni kérem a Klstdrháiban. 808
HáMlaKolqsi icKédmunkást felvesz azonnali belépésre heti llzetéssel a Zalai Közlöny nyomdája.
Kél polgárit vagy nyolc ejeailt végiéit Ugyes fiatal leányt nobaUnynak felveszek. Chi a kiadóhivatalban. 132
P«r.*Urke*«ienfit ém m JA flul ta«utAstaik laleaastak. Sőrlel vatke-reskedfi. S3S
Klfutdflu heti 26 P flietéiiel felvéte-tlk. Clm : Kőboi sütöde. S37
réifi kéatznunháat Mimi Plals nöluiabó. SIT
Egy mlnel«ae«Uány felvétetik április 1 re I\'ó ni 16. 8.13
ADAS-VÉTEL
Alig használt leányksruha, dpö és sötétkék fiuruha oladó. Sugár-ut 20., udvari lakát. 79»
SaJAttertMéafl zsmatos bor kiphatá. Magyar u. 24, 930
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladót* i egy kisebb, egy nagyobb tenyabirlok uj eptllttckkel, Ingősigalkkal, Balatonmirlán szép villa bútorokkal, Béla-telep állomásnál szép villatelek, Bővebbet Horvathnál, Sugár-ut 42 831
•aeHstfliBrgvvárl hegyen szép kii tzőiő pincével azonnal eladó. Bdvebbct Horthy Mlklói-utl Irsflk-bódé. 610
KÜLÖNFÉLE
A Zalraeléfcsfsijté éi Etozítd Kit. felellesem tudtlvsl és beleegyezésével a Zalavármegye területére szóló fsggyabizo-mányofsZgomal I. évi ÉprUIl 1-töl vagy 15-töl átadóim. Érdeklődni lehet Négy-kunlzta, Vár-nt 8. sz. alatt. 814
ZM.M KéZLÖHV
\'POLITIKAI NAPI LA 1*. Kiadja: „KBzaazdRsási R. T. Kagykaelrss\'1 Pelelőe kiadó: Zalai Kirely. Nyomatott i s „Kliflairfuáil R. T. Neffykin .-«"
¦ysaéájáesj HaiykeilÁás. (rt]r*w4«S>i T«l«]. ZeUJ *ir**J
Pslitó:.
Hendfoiosal : Tibort iiiislin
Német bnvérhalék elsüllyesztettek 32 angolszász halét
88. évf.,64. sz, Nftgykanltti, 1843. márolus 20. szorhbat ára 20 AH**.
POLITIKAI NAPILAP
X áa \'Uadűlil.audi l\'dM í. aim.
Felelte szerkeszti : Barbarita La\'os
mtU<*ia\\! taf,: ««fchÓB Kwa «tei: li4lWfcu»|] Utt;
"Vi Ulti
íl fflugpr né áldozata
Irta; laékMasák (Íyu1»
A nüudenható Isten Ázsiából a Kárpálok medencéjébe, erre a szent magyar földre, iihol most is élünk, verette eleinket, ősc-inket. Itt telepitette le Ökel, ide állilotta a.magyart a kereszténység védőbástyájának. A ma-, gyárnak volt, van, de lesz is történelmi hivatása, ha Istenben bízó és hazáját igazán szerető magyar \'nemzedéket tudunk fel-ncveliíi.nEít a történelmi hrva-tást\'ákkoT* tudjuk betölteni, ha a magyar anyák is azt vallják, ami* a .\' japán anyák : legnagyobb bold-ogság* a hazának fiul adni.\' A - japán katona legnagyobb bökt-ogság-a- életét\'a hazáért 1 feláld-ozrö. Krisztus urunk taniláSrrsOTrint ez szent szolgá-lal.
A \'magyar asszonyok mindig tudták és teljesítettek is kőte-lesséfíüket-hazájukkal szemben. A toítéhclem számtalan példát jegysfelt\'fel erről.
Magyar1 lányok ! N\'eklek is mag^ztos\'szolgálatot- kell vállalnia magy-ar jövő érdekól>en. A háborai-\'sok\'erős és bátor, fiatal férfi életét követeli. A lányok Tórjhezmenelcli lehetőségű csőkltentj pedig a magyar jí vŐt az/ ezután születendő magyar gyermek jelenti.
Sok a sebesült, csonka, azért életerős férfi, akiknek\'a házas-élcihe* szintén joguk, sőt elsősorban joguk van. A nóta is azt mondja "sorozásnál : mind elvitték a legények elejét.
A magyar jövendő szempontjából legértékesebb, a vitézsége; bátorsága, vakmerősége, erős liite következtében sokszor súlyosan sebesült, csonka honvéd. Ennek a hős honvéd-vérnek kell sok magyar gyermek .ereiben csörgedeznie.
Magyar lányok, fiatal özvegyasszonyok, nincs szebb, áldöza\'-losabb, Islemiek tetszőbb cselekedet, mint a haza védelmében a súlyos sebet kapóit, csonka honvéd élettársának lenni. Súlyosan sebesült katonáinknak -sok szeretetre, napsugárra van szükségük arcukról n szenvedést le kell tőrőlnij homlokukon a gondlerhes ráncokat el kell simítani, bánatukat el kell oszlatni, a komor arcot derűre kell fakasztani. Mindezt csak odaadó, hűséges asszony tudja megcselekedni.
Magyar lányok; fiaíál özvegyek ! Barátkozzatok meg ezzel a gondolattal.- Adjátok vissza őket az életnek^ biztosítsátok a magyar jövendőt.
Nevi&fet-ek\' sok kemény k-otó--
magyar fiugvepüiiékekeU igjt» töltsétek bc Istentől rendelt keresztényi és-©gyúlta*1- magyar lörténélmi hivatás tokát
Bfelgorod elfoglalása után a németek bevonultak G&ugujevbe
A magyar seregtestek arcvonalán nyugalom \\vany<
A keleti arcvonal déli szakaszán kialakuló helyzet követkéz télion a, középső és északi arcvonal harcainak c^al; helyi jeletilőségu van. A szovjet mégis i
folytatta QretiÓl dclre és Vfaz-ma vidékén, mlamrttt Sfaraja Itvssdnál tömeges támadásait. Ezek a kisórlotok\' mind meghiúsultak.
A bolsevisták két nap olótr ¦ az orelt arcvonalon még- mintnay srác kilométornyí szakaszon támadtak, csülorlökön máf
csak egy keskeny szakaszra ö*z-
pontosították rohamaikai Orolté] közvetlenül délre, mert a távolabb1 nyugatra1\' kóBzonldtbön álló támadó köiolókoikot a német csapatok fer;;o(e^es rohammal szétverték. A német csapatok 16 szovjet harckocsit piíRztitol-tak el,
Vjazinától\' délro a szovjet harcba-dobta iitolsá i/áiii\'élesAU is, hOR)\' valami sikert mulathasson fol azon a lerüloten, ahol
a németek tervszerű kiürítene tart.
Három páncélos dandár és mogto-leló számú lövészhadosztály kora i\'OL\'goltŐl késő estig szakadatlanul rohamozta a némot vonalakat a nélkül, hogy egyoljon bolyon, is ei-korült volná behatom ta a\'tuWjdon-kénpeni harci lerülotro. Töl>í<ozor holsovista holttest ¦ borította, a. csatftt mezőt, 03 olpimtult páncélos harckocsi romjai- mellett;
A szovjet csapatok
Staraja llnasa mellett in súlyos vereségei szenvedtek, ahol az utolsó harcokban töblxv,or halottat, 18 páncélost és ns^rrmbhy" ivyisógü hadianyagot voszitetlok.
A nénjei vadászok légi harcokban 56 szovjet lepülögéjpol létlek lo.
A ChárkoV ós Kurszk vidéki\' haro-teriiloton meglepő előnyomulás során a németek visszafoglalták Bjelgorod varasát, amely rendkívül fontos vasúti csomópont.
A honvédvezérkar főniikértek 48. sz. jeemése A Magyar Távirati-Iroda Jelenti;
A honvédvezérkar főnök* közli a 48. számú magyar•¦¦hadijatan-tést a következőkben:
A magyar seregtestek területén kisebb méretű tisztogató-müveletektől eltekintve nyugalom volt é
Elkeseredett utcai harcok»Ciugajevben
Zürichi jelentős szerint a Donec-im-denee koloti részén, n Charkovtól-\'dőlkclelre levő Osu gujev városa .körül- egyre < nagyobb aránvokat őltonftk\' a né-met páncélos \'csapatok támadásai! A szovjet csapatok óriási erőfeszítésekor- leltek Csugujcv-nek, a Donee-\\irlók e fonton vasúti csomópontjának védelmére,\' de a megismétlődő német pán-
célos rohamokat nem tudták megállítani. Ezi bízonyilja,hogy !1 német csapatok bevonullak Csugujev városába, ahol rendkívül elkeseredett utcai harcok fejlődtek ki A németek* másik támadáka\' a chárkor—-kurszki vasút mellett folyik, ahol Bjelgorod elfoglalása után a német csapatok tovább nyomul -ak előre észak-felé.
Mrtlft*7t*ttéki Utvlnovot és Sttindleyt
Zurich, mancius 20 (Bud. Tud.) A Neue Zui\'icher Zleitung washfngtoni biro sze-rint Litvinovol ós Stnndleyt kol-kólcsonoscn ¦ mcnesztik, mort noni ludtak-incgazerezni a szukr-
séges\'bi2falmat:
TB\'Sk hüldtilixJil Alairban
Az angol hírszolgálat-jelentése\' szerint Algírba pénteken lő-rök küldöttség érkezeit.
Francia Guyanát ké^s^tettéky hogy csatlakozzék a szafeedárokhoz
Vichv hit\' szerint március 19-én a gyarmatügyi államtitkárhoz érkezeit jelentések szorult frauda Gu-vaiiáttntAcctíw 17-én kéhvs\'Zerilettek, hogy csatlakozzék a szakadávokhoz. 20000. forivi lakossága és «2.000 néuyzet-kilomélorn.vi területe védtelen voli Kilátásai a kült\'öldtől tiig-götl Az EgyMült Államok ki* I
használlak ,e/.l a helyzetei és ki-éhoztetéssel fenyegetőzték és ezállal is fokozták a délameh-kai gyarmatra "nehezedő nyomást."
A hvlyzet változatlan
Btrliu .mavd.us.2P (Bud. Tud.) Berlint katonai, körökben néhány nappal cZotőlt
kijelentették, hogy Tunéziában közvetlenül küszöbön áll a brít-amerikái támadás\' megindulása. Eddig ez nem következett be. Tunéziában a helyzet tegnap sem változott jelentősen.
Námat aUenÜrzáa alatt az ászahtuntezt augul fe/t/cna/d athdlőtUt
A Tunézia ésroki tengerpart-* ja nicllclt harcoló nórriet-csapatok folytatták támadásukat nyugati \'irányban. Ezeknek a csapatoknak kemény harcokban 15 kilométerrel sikerült előbbre
jut ni ok és elfoglalták a Dfvbel Abidú körmjíkén uralkodó magaslatot, ahonnan ellenőrizhetik a vidék úthálózatát. Ennek az úthálózatnak rendkívül nagy a\'.foy-tossága az 1. angol hadseregre nézye.
A tunéziai arcvonal déli szakaszán általábíiu nyugatqra.voltj Gafsa vidékén, amelyet, a iengchfcsajKitok m)lió\\t\\u iiap efölt (erv3zcrílcti ktűjri-\' . tettek, amerikai Ós francia csapatok guüteke;ii$f^. A\'légiesőt a kedvezőtlen időjárás miatt nem. lehetett harc-bavelui.
Göbbeh\'felhívása a világ közvéleményéhez
Göbbels birodalmi miniszter a -Iteich cimü hetilapbau itneg-*. jelent cikkében rámutat árra.\' hogy az Egyesült Államokban, de Angliában\' is a kelolt -háborúról, az az elgondolás, hogy abból.sem az egyik, seima másik fél nem..kerül ki győztesen, hanem í fokozatosan elvéreznek; Ezekbűn a körökben a Szovjet fölényét éppoly kevéssé látják szívesen,, mini .H német fölényt. Az,angol és amerikai-,korniány i(gyun. egészen, szovjet-barát vizeken evezik, dc vannak még Angliában és az Egyesült Államokban józaneszü e-dtvberck, akik tisztában vannak azzal,
•hogy
ma már csak a tengelyhatalmak* által ujjártaidé-zen.\' íltj Európa c[s a bolsevizmus diktatúrája alatt \'áltó Enrápá-között lehet választani.
(Jröfotoefs mrgálln|ntja cikkében, hogy( lia a iiétnet bsbrodal-iuid ds szövcbc^cvcll megvernek, akkor Anglia* cs az Egye-
zalai kö2lóny
1943. március 20
süli lAlmuuk is elpuszluínáu.ttk •Vwin gzért ál Útjuk e/t, IiüjjV íjaaztpsssünk. Ilu-lat, helyzetünk • pillanatban um. olyan, hogy hogy ilyen kéts^gbeesatt eszközhöz kellene folyamodnunk. Amint az angolok kezükben tartják a légihóboru eszközéi, ugy mi u Nagyb\'rilaniűáru nézve sokkul veszedelmesebb len-geralaltjáró-háboru eszközeivel rendelkezünk. Angiién ok ezzel szemben nincs ellenszere, míg nekünk a léyiháboruual szemben már nagyon ha -marosan \\megfelelő mérték-ben állnak rendelkezésünkre az eszközök. A miniszter hangsúlyozta, hogy a bolsevizmus az emberi történelem legveszedelmesebb politikai jelensége. Európa létét nem tekinthetjük biztosítottnak addig, áruig a bolsevizmus!, mint totális veszedelmet meg nem törik. A
megszilárdított keleti állások bizlomágúból intézhet-
jük felhi\\>ÁMnkal a világ köivéltményihft. A vas/tlyl csak Wsszassoritot-luk. da \'még nem törtük meg.
Előbb vagy utóbb újra felbukkanhat. Tételeink a bolseviz-rmissal szemben változatlanok voltak és azok is maradnak. A bolsevizmus nem egyeztethető össze Európü biztonságával és ezért pusztulnia kell.
Hü Európa ezt a kiáltást nem akarná meghallani, közelebb ált teljes elpusztulásához, mini mű még se/\'.-. í hetné.
Ez\'u kérdések kérdése és a háború legmélyebb értelme fejeztébe Göbbels cikkéi u Reich eirnfl l\'olyóiralban.
4000 francia polgári hatott
Párizs, március 20 Az elmúlt héten a Franciaország elleni légitámadásuk következtében 4UÜU francia meghalt, köztük ezer nő és 1200 gyermek. A sebesültek száma 7000.
Lapzártakor érkezett Hatalmas német tengeralattjáró-siker
A nejnél véderő foparitnusno k-ság külön ielentése :
Német tengeralattjáróknak a Légnapi hadijelen Lésbon einlilclt hadműveletei, amelyeket az Atlanti-óceán északi részén egy kelet felé tarló, súlyosan megrakott ellenséges hajókaraván ellen folytattak, a tengeralattjáró-háborúnak eddig legnagyobb és
legjelentősebb győzelmével végződlek. !
A hajókaravánt biatositó rombolók, korvettek és repülők óllen napokon át folytatott elkeseredett liar-cok középötto a német tengeralattjárók a karavánból elsüllyesztettek 82 hajót, összesen 204.000 tonnatartalommal, valamint egy ellenséges rom bőjét, <¦
Serédy;
„Keresztény életet élő ember nem képzelhető el áldozatvállalás nélkül"
Serédi Jusztinián hercegprímás nagyböjti pásztor lövőiében a többi között a kővetkezőket mondja:
— Keresztény életet óló embor nem képzelhető el áldozatvállalás nélkül. Nu mondogassuk azt, hogy a vértanuk kora lejárt, istennek lágyon hála, nekünk még nem kellett otthonunkról, vallásunkról, saabftd-Ságunkrélj életünkről lemondanunk,
de tudjuk, hogy amennyibon ilyen válaszút elé állíttatnánk, az áldozatot nekünk is meg kellene hoznunk, mert ahol ilyenokról van szó, mindent mernünk ós mindent vállalnunk kell. Ha veszélyben forog a haza, mindönkinek összo koll fognia, hogy a fője felől a romlást ol-háritfla.
Utalvány nélkül csináltak bértalpa olpöt,
100—}00 pengő pénzbüntetésre ítélte őket a rendőrség
Molnár Gyula nagykanizsai [* rendőrkapitányság Teleki-utca 19. és Major József | ja, vjtéz őr. Jónás
Attila-utca 11. szám alatti lakosok, cipész mesterek utalván}\' nélkül készileltek megrendelésre bőrtalpú cipőt. A 200.300-1942. M. E. számú reudelelbe ülköző kihágás miatt kerültek mind a kelben a nagykanizsai
bűn tetőbirá-Karoly rend-
Mértlui
W-SNg
VÁROSI MOZGÓ csütörtöktől-
vaiérnaplg
Budapesti premierrel egy időben I A NÉOYARCU ASSZONY
Nagy asszony izgalmas regénye. Négy asszony sorsa. Nígy asszony osalóddsa. „UfA" vildghiradű
MUaiazok ktndttt köznapokon fi, //. «. vasárnap íü, ?5, |7 és 9 írókor
nagykanizsán sgy hét alatt 50 személyt büntettek m.eg légoltalmi kihágás miatt
Annak ellenére, hogy anagy-kanjzsni rendőrség egymásután liozza büntető határozatait a légoltalmi kihágást elkövetők ellen, egyre szaporodnak az ilyen cselekmények, Nemrégiben jelenleltük, hogy több Ilyen kihágás elkövetőjét pénzbüntetésre Ítélték. Azóta tömegesen érkeztek a rendőrőrseinek feljelentései u kapitányságra el-jiemsölélilés, vagy hiányos el-sütélités minit. A legutóbbi héten 50 ilven esetet tárgyalt le vitéz dr. Jónás Károly, a nagykanizsai rendőrkapitányság kihágás! osztályának vezetője, aki
uz eset körülményeihez mérten mérsékeltebb vagy súlyosabb bírságokat rótt ki n kihágást
A rendőrkapitányság figyelmezteti a város közönségéi, hogy az elsőt éti tést továbbra is szigorúan ellenőrzi és a rendelet be nem tartóit az eddiginél jóval szigorúbban fogja megbüntetni, annál is inkább, mert ilyen hosszú idő alatt — amióta az elsötétitést elrendelték — mindenkinek már vérében kellene lennie u rendelet szigorú betartásának.
Felmentették a keszthelyi ékszerlopás tettesét, az orgazdákat és bűnrészeseket elitéltek
őrknpüány cló. A kihallgatás lefolytatása után az eljáró rendőrkapitány mind a kellőjüket 10\'napi elzárásra átváltoztatható 100—100 pengő pénzbüntetésre itéite.
Tegnap tárgyalta a nagykanizsai törvényszék Almás.sy-tanácsa a Szitu Adél-tele ékszertol-vajlás bűntettét. A főtárgyalás megnyitása utált a sél\'tclt ügyvédje bejelentette, hogy Hlavatj Károly ne keszthelyi lakos a feljelentéül visszavonja és nem kívánja a vádlott megbüntetését. A kir. ügyész erre a vádat elejtette. í
Almássy tanácselnök bejelentette, hogy n lobbi vádlott ellen tovább folyik a bűnvádi eljárás.
Elsőnek Kopár Mihály nagy-kanizsa órás lamit hallgatta Jri az elnök, aki elmondotta hogy január 15-én Tihanyt László vádlott egy másik fiatalember kíséretében egy dupla-fedebi aranyórát vitt hozzá javítás végett. RÓvid idő mufcva vissz.avilLe a megjavított órái azzal, hogy megint elromlott, ö újra megcsinálta. Tihanyi ismét visszavitte, dc most már nagyobb hibákkal. Végül megvételre kínálta neki a zsebórát. Azt mondta, hogy a nyáron vette ismeretlen egyéntől. Kopár Igazoltatta Tihanyit, nkt szabályszerű iratokat mutatott fel. ö jóhiszeműen megvette -tőle az órát 920 pengőért. Tihanyi két karkötöórál vásárolt tőle 120 pengős áron, ugy hogy Kopár 80U pengőt 1\'izeLelt ki neki.\'Mfnt mondotta, figyelmeztette Tiha-nyil, hogy a vásárolt órát bevezetik a rendőrségi naplóba is. Tihanyi ezt is tudomásul vette, igy Kopár semmi gyanús jelet nem észlelt. Amikor a rendőrség rájött a dologra, Tihanyit Májon köszörűs üzletében találták meg a társával együtt.
\'iihanyi László vallomásában mindenben megfelelőnek mondotta Kopár tanúvallomását és ahhoz semmi hozzálenni valója nem volt.
Ozv. Ádám Jenöné, Papp Miklós és Kiss Mihály vádlott keszthelyi ékszerészek jóhiszeműségüket igyekeztek bizonyítani. Hangoztatták, hogy ők nem tudhatták, hogy a tárgyak lopottak voltak. Jóval az értéken alul vették meg az ékszereket, kivéve Papp Miklóst, aki viszont sokkal többet fizetett a lopott ékszerekért, mint amit válójában megértek,
Kálmán Anna lábvánkost ós egyéb fehérneműt vásárolt Szita Adéltól Már évekkel ezelőtt is vásárolt lőle ós nem is sejtelte, hogy lopott tárgyat vett.
Szila Pál ugyancsak bünré-szesség miatt volt vádolva, aki tudott a lánya dolgairól, sőt segített neki az ékszerek eladásában.
Vád\'alá volt helyezve ezenkívül egy \'fiatalkorú is.
Az ügyész bejelentette, hogy a vádat Papp Miklóssal szemben elejti, ^iszoiil Kálmán Annával, \'iihanyi Lászlóval, a fiatalkorúval, Szita Pállal, őzv. Ádám Jenőnével ós Kiss Mihály-lyal szemben fenntartja.
Ezután a védők tartották meg beszédükéi. Dr. Hcrjaveez Sándor Kálmán Anna felmentését kérte azzal, hogy Kálmán Anna jóhiszeműen járt el.
Dr. Anek Antal védő szerint Szita Adél olyan meglepő ügyességgel tudott hazudni, hogy Tihanyival elhitette, az ékszerekéi egy olasz nagynén-
BAZAR UDVAR*
T.uion a-«i.aa MBS Legsiebbtt;; legolcsóbban I
önként l<cfik a haiHajlót, -ha ooysücr Qarmolt kaptak. A Oar\'mol |Z0 kitüiii él lijdalom nélköT hal.\'Eíér 1 ¦tereli i gveimek
nevében köszöntő meg a Vendéglátó egyesületnek és a megiolotit t«í!otő férfiaknak a - amratettolfea törődést a frontok köiéolnteiböl hazatért-»e-boflült honvédekké] szemben. *
Kz-volt a hivatalos pWjrfafrVla\'a IO; -gazdag s«egényembor mr^ha-téan szép nwuryar ünnepének. A továbbiakban aztán már nonv\'Stő-nokt -fwtT-ak, hamwn a magyar lélek hanprjai- csendültek ínég1-és\'-találttk meg az utat egyik embertől -a másikig, katonától\' a civilig, fiatáltól oíi idósohbig, urtól a munkásig) -— magyartól a .magyarig.
A vendéglátó egyesület tagjai
noniCftak a trt^lohh falatokat hartrfvm
jétől "tfnWHMte\', Rehabilitációt
kórt. .
Dr. fttexő Ignác a nagyon jó családból származó kiskorú vádlott védelmet Látta el.
Dr. Iíartha Tstván védelme .szerint Adámné nem ismerte a vásárolt arany-tárgyak értékét* nzért -fizetett annyival alucso-nvabb^árat értük. Kérte a rehabilitációt is.
Dr. Ahrtássy \'tanácselnök 1 óra titán hirdelle ki a törvény-Szék\'Keletét. E szerint a kir. tőrvSnVkzék Kálmán Anna vádlottal bünöítnck mondta ki tulajdon elleni kihágásban és ezért öt \'30 napi elzárásra átváltoztatható 00 pengő pénzbüntetésre Ítélte, amit az előzetes letartóztatással kitöltött\', ezért azonnal szabadlábra helyezlek.
Tihanyi László vádlottal orgazdaság vétsége miatt az éiiy-Fűtő szakasz alkalmazásával ;t hónapi fogházbüuletésre ilélték.
Szita \'Pált orgazdaságért három hónapi fogházbüntetésre ítélte, de a büntetés végrehajtását három évi próbaidőre felfüggesztette.
Özv. -Ádám Jhenőnét és Kiss Mihályt tulajdon elleni \'kihágás miatt -210,! illetve : 180 pwigo\' pénzbüntetésre ítélte és bimond-lu nz előzetes- rehnbilüációt .
Tihanyi fellebbezést jelentett be. Adám JeilŐué és- Kiss .Mihály senuniségi panaszt jelenteitek \'be a >bünösség megállapítása miatt. Akii*, ügyész a rehabilitáció kimonjiía* :níutt fel Ichbezelt.
Dr. Anek Aulai kérte Tihanyi László1 szabadlábra helyezéséi, mivel »iaökésélöl nem", kell tartani. A törvényszék a kérésnek eleget tett.
Az ötödik Hceélis
A Zrínyi Irodalmi Kör vasárnap délután fél hét órakor a fin gim-luhuiiu tornacsarnokában tartja Ölőtlik liceális előada\'sát, melyen a Turáni Társaság budapesti előadói ne repülnek.
A Turáni Társasig a magyarsággal nyelvileg és -fajilag rokon népekkel való tudományos, mfíve-lŐdésbeli és társadalmi kapcsolatok létesítésére alakult-
Kelemen Ferenc bankigaigató, 1 Kör ügyvesető elnöke üdvöíli a Pestről érkeiett-előadókat. Dr. OcrgelytFy Gábor Író, a Turáni Társaság igargatója a Turáni gondolat mai jelentőségéről tart előadást, míg lapanDvíts Sándor igai-flató, 4 Baross .Ssővetsóg orsiá-Bos háznagya Suomi, as eier tó orsrágn cimmel Finnörsiilflot ismerteti vetített -képekkel. Gálos Gabriella -\'iapfén, \'\'Malmos Irma finn verseket naval.
Belépődíj nincs!
értesülésünk sierint a Kör ré* i-éről intéikedések történnek, hogy <» idősceru előadásokat és Finn-"orsián. siépségeit bemutató vett-tellképes előadást \'vérosunk-\'kö-\'tepiskoMinak twrtulólfjiKág-a is meg-\'"merhesse.
Legújabb szalma és filc ti agy szélű
\'"Imiért- színben-ertfertek
ROTH,ii-A,-0«*j2s,\'!í-bí
FA-ut 8. (fiaxái ud.ar >
A közéletnek hol rózsás,\'hol tövises tévéin forgolódó ember *ok hivatalim vacsorát " megeszik. Jómagam is végére jártam már -egynéhánynak, amióta - - ozidén koreke-sen hnsz esíitondoje —otjogyazlcod-tem a kézelőt -bojtorjánon Iwrázdáit szántogató újságíró mostorséggol. De annyi szivvol s olyan magyar szivtol talán még sohasoiirtbritettok asztalt, mint minap osto a nagykanizsai Amerika-vondégloben.
Kimondom, \'hogyan volt. »
Nzáznégy ogvs/eiü, kérges tenyerű, Kondbnrázdás arcú munkás volt ii vendéglátó, nkiknok a szivé-hon mogtftozeitU valami » Abból a valamibél, mog a i-ontíónként/iflflze-nüott pónzeeskéiükhól. a vasárnapi hosszúiéiba mo^takaritott árából, anélkül, hogy Orré példa lett volna nlóttiik, ÖHflzohozlak ögv flO toritékes, ifjaz maivar szorotetUil toritott as/talt. Vantiti munkások voltak a házigazdák és ftehosült \'hehvédek a veiirtéciok.
101 munkásomborból áll a Kagv-knniZPai Mo/donvfüWk és Vontatási Munkások Kzakcs<i|>ortja. Nincs OgyesÜleti házuk, nincsenek bőkezű
m(V"éiiás;iik, pemmijük ainos, csak a kömény\' munka ^WHaégo, rílég hozzá a magyar-szivük. ¦¦IjiHrtfilthjftk nftíryeaaládu, ¦wokeondu ember, aa élet napfénvos oldalából onViloíek\' sem jutott. Aktul kAzóttűk, aki inoo;-1 kot*os. egy hónapban 200 pengét la. do -vannak 10O—120 ponaóri -hőna-l»k is. ,Ió. ha *z Atlaír ólén\'a 180 rwn^őt. Töasők^ohhoz\' boizáádni- log-töhb oHaládnáh-egy^egy\' cnOkor\\g\\-6-rokot!
"Fa «z n\'104 fwecrőiiyember iyaz-dacahh a magyar *zivo jóséGfában, mint icen sokan a- jrazdarrok-hoKÜl...
Ez a 104 Hzet^\'áyomrtoi- r«tr\\- hősi halott vasúti\' munkáa-lcstivérnk éz-YtXCVQ részővo a szomorú hit: t)lfló; óráiban ¦óssreadaközolt fiO ptsigő
gyoMMRélyt.
Ez\' a 10-1 flzeeény«mbor míndón évbeli felruházott 20 méír nzogé-nyohh, rongyos gyavinbket.
Kz a 104 flzoqónyomhor iwmrécon 14 komoly-csomagot iőa - közel 6000 ciffArottát küldött ki-a harctérre
Bz n 104 ¦ aíieeényombor volt az első Napryrmníasán,* akinek ©szébo jutott, hogy szomfot\\-eiT<lőf<séro hivf-jnir-ttbesült-höiivedokot.
Szirtté a azoroWttól dobogó szbrílkot rakták vendégeik elé, A 104 gazdag szegény között nem volt ogy som, áki legalább egy pengővel no járult tolna hozzá a vacsora köitségolhez. Pedig igazán kitottek magukért agy, ahogyan magyar emborok OT-oW-ak. (Persze- az ogVosülöt 1»\'adott bozaé 100 pengőt.) \' í
A-kimaradásí engedély és a téróra végot rttott a fény^-kéiiyos márványtermok szikrázó esillárai alatt elköltött ünnepi lakomáknál is ünnepibb vacsorának. Do nem Vo-tott pégot é» sonimi sem vot\'esutén már végot n. vérét éldoxŐ honvéd \'én a munka frtntján-hólytálló -pol-gá*" uiag>-arMostvŐrÍ8égéiU)k,-ftTa»lyre -honvéd ós munkás-most építi a a Is-¦»tita*éldolt...twHgy*r.\'eljü*aBnéót.
A\'QOZTrmDöoyitva van\'BS«gmI • órától- cwUt 6 éráig, (llótfó, fl«ord», péntek délután ós koddan -tHcéan nap «iknsk.l Telefon: 680.
Az új 80 lk
tttUsrilrilyl osíttlysorsjilttt
Jliat«nre páratlan tsílyektt nyújt,
»n.rt t^y .oi.J.titíyc! IttrMfril c,élben [lyerlietö i
700.000
pertől
jutelomi
ioo.aoo P.
Főnyeremények: .«004100 P. 100.000 P. 70.000 P. 00.000 f>. 2x80.000 P. 2x40.000 P. lovibbS\' 30.000 P. te n 20.000 P. 27 A 10:000 P. ttb. stb. 0««s«««n I 10,8(0 O OU p»n0a. Az I. oszt. sorsjegyük hivatalos ara ;
Stnjtjj aifimit fUraWO|hli! Milán tümú éijíbIü ssilja m I
a iitiüás kezdete április 10*
A ±tg«lső Magyír &nb"er mosofycjó afeképe-a/att.
Jól ofoU ott látni a polgármestert, aki nemcsak ünnepi be&zédek-ben hirdoti, hanem életével lanu-sitia, hogv-városa minden )»lgárá-nnk polgárniestoro. Jól esett olt látni a <honvédkórház iwnancsnokát és a honvé<l8ég két lisztjét ogv asztalnál a gvüröft, sápadt sohosült honcóddel. Jól esott btt látni a fütő-ház főnökéi én nntrtkatársait; jeléül a tisztes (ostimtlrtha rrfeifiiccs Ölesé -nok.
Kgybrölelt itt whcBülteí, terkré^ot
és házigazdákat a legkeiraányobb k< ¦>totoSséa1t>ljositésl>on edződött magyar testvériség.
A sol>oaültok sorában ís tisztek é« isillaglalan honvédok egymás mol-lott, ugy, ahogyan egymás mellett hullott a vérük messze orosz puszták hómozőiro.
Az tbmopí • asztal folott jóságos mosollyal mécott le katonáira a 1^-felfóbb Hadúr virágba keretoeQtt arckópo...
Három •nemzedék tatalkotasa a honvéd-eszményben
A vacsorát a vendéglátó sgVosülot tngjai SKelgálták fel. A n\';gi világháború öreg fronthaiTOi\'a, szemében a bajtársi \'SKOrötet igaz csillogásával tartotta a látat a fiatal honvéd olé. A harmadik nemzedék pedig, a holnap honvédéi, a lovon tők a zenekaruk szép ^játékával \'vtjttck-részt ezon a ¦ lélekemelő magyar találkozón.
Három harnos magyar ¦nwnfc-dék... -Két¦•jjyőtreimos \'omborőltó o harnindikért fizotto bőven a vőr-jidót s- ozt nem szabad »olfolojtoni soha, amikor-különböző rftmzedó-kok a hazáéft hozott áldozatról- beszélnek. A\' maga Hdojóben, a.uiaga helyén nnndenki ¦ magyar"rólt -ós mindönkirntagyar légyen!
¦Isten, ráltíd meg a magyart..
^silneki Aiidn\'m, n vendéglátó mtmkás-egvosülot érdemes és buzgó ölnőke fl Kormányzó liiról emlékezett mog,majd\'néma felállás könv-nyeket csaló-poiro következett n halóit honvédekről való\'bajtársi megemlékezésül.
Hogy Mo nyilallott a ssjvekbo egyszorro n fájdalom! Hogyfelkődö-ííö<ltek a pillanattal elébb még do-rtKon c«il|ogó szemek! A sebesült honvéd tekintető ezer meg ezor kilomőtert rőmltolazon nyomban, mint ftkkor, amikor titolsöt-\'igaídlolt a halott bajtárs róros gúnyáján, hogy ne érjo téix\'tt restét a liiesszo
idegen föld...
Antali a-lownto-Mmekar Hwrflaá-ii];iin - felzendült a/, lM\'-n. álddimeg a ^magyart...
Ilyon pillanatokat \'nehéz elfelejteni* ..
A botjára táina-iskodó, gvürölt so-iMVtült hofívód hogy húzta ki a mog-roilcsolt\' teátőt fb\'szositi! Az arcán meg vonaglott a topott izmok fájdalma.1 A\'fölkötött kar \'iganodni1 akart, derítem titdott, a- hilfzko vigyázii-ál-táahoz. A niogrokkanl\'test íruigrop-panva állt, do nzok aü-\'^arenk, • aeok a ssomok azázszoroa vigyázz-t ragyogtak... Itt a-lolkok álltak és állnak örökös .magyar vigyázz-l>an...
A szivek ünnepének "tth/Mfatos része
Csitnoki András elnök ogvszorü, do igaz magyar szívből fakadt Szavai után Pó/.vári Ica, egy vasúti fütő kislánya szavalt kedves, lelkes melegséggel
Arató- ^Károly ffitShád -főnök, a Szakcsoport .diszolnöko öárhuaamot vont a honvéd és a nmasodik had-Boreg«,"«> vasaiasság .mankiija közölt. Bsinibélum — mondta —- oz az este, a fidnt küzdő-icaMmáinak és az itthon dolgozó polgárságnak meleg .kézfogása a. közös célért, amiért óirktbin ós-Itthon \'minden munka ős áldozat történik: a magvai\' Jövőért.
ITr.- Krátkv István pölgármestor
-öiózó "Itáboru -nefljwlik \'évétwk
zilált •Hsomoru-úllaix>tai1-ft unoíatott rá, a inai Mboru nagyedik-évének
á katonai és polgári azollom arcvonalán egvaránt törotlon magyar lol-kOtotévoi nzOmhmi. Akkor a\'-katoha loHiében öl vadulva^a gyűlöl ködvsv sem -mivel nem fofődve," Istent, hazát nem ismorvo fórt haza. Ma a katona, amikor vjsssajön a harctérről, -még ftsasazor fíbbao szoroti !1 hlfét, w.b*í:áfáH>--mert\'»tátta orosz földön, hogy mi Várt volna reánk,
ha nem ezer küométoree távolságokban lenoo tóliltik n háború. A továbbiakban az ollonségos hirvorós egyes kutiuérg«xésoire - mutatott rá n \'iK>lgariliofltor.
- "Háry ¦ Joweí^Mpáwdos a soiw.-uütok
ZALAr közlöny
1948, «ardus
Szégyel/ük Petőfit?
. -.Nemrégiben történt, hogy a kultuszminiszter rendeletet adott ki, amely szerint tilos nemzeti imádságainknak, így a »Szözal«-nak ar. eredeti szövegtől\' eltérő használata. Nagyon helyett való volt az az intézkedés, úgyszólván már a tizenkettes .lik órában jött. mert ha nem történik gát emelés, az átköltés, újra-költés \' és ¦ az crőxzakoi cl ferdítés hovatovább talán teljes meghamisításban kötött volna ki.
Mivel magyarázhatjuk ezeket az rát formálói törekvéseket! Tahin jobbá akarják tenni az eredetit f Talán ők a valódi művészek és nem azok, akik azt annak idején megírták?
Egi/áitalán nem. Az illetőket nem rezeit senxmi ilyenféle szándék, vagy ha vezeti is, az csak szándék marad, korcs születném/ jön belőle létre. \'-- >V •
Az egyik fontos ok a sok közül az emberi szellem örökös kritizáló hajlama, ameltf semmivel sínes meg-elégedve, amely mindig jobbat tudna és akarna a létező helyébe s ha valami nem felel meg az egyéniségének vagy szájaizéneh, akkor átalakítja, a saját képéhez teszi hasonlóvá, amely — fájdalom ¦— -sokszor giccset mulat,. — az illető szabad akaratából.
Ezt a kiforgatáxi. variálást űzik minden téren. Es u „-ul-tuszkarmány még nem hozott olyan rendelkezést, amely megtiltaná, hagy szellemi tiagy/ainkfö! származó bárminemű miivel, tegyen az kőkemény vagy egyéb, az ered el Hál eltérő formában adják elő. Ha még vsak a nótákkal, a \'magyar nóták \'-kai és hasonlókkal iíz-iék ezt a: "átírást., nem volna nagy baj. De. ezen lul mennek. Előveszik egy-egy nagy költőnk valamelyik remekét és addig forgatják, stilizálják-. ujraköltJk, amíg az eredetűtől teljesen eltérő > alkotás jön létre. Ha csak jelentéktelen dolgoknál fordulna cS elő,, szót sem érdemelne. De itt más a helyzet. Nem akármik visszamenni nagt/on messzire, csak március lo-tg. Sok Szavalatot hallottunk, szépeket én kevésbbé szépeket- Ezek közül csak három ilyen átkeltééi esetet cmlHUnk, Mind a hármat Petőfivel művelték. Két át költést végeztek a \'-Nemzeti dal\'-on, egyel pedig az -ICgy gondolat bánt enga-¦met\'-en. Az egyik a ^Sehonnai bitang ember- verssornak « -\'Sehonnan jött bitang ember -ré. a másik ¦pedig az \'\'\'Es aldó imádság mellett* vertsornak az áldott imádság
mellrJf verssorrá való átformálása. — E.rre azt is mondhatná valaki, hogy tévedés forog csuk fenn. Néni jól tanulta meg az illető a verset. Nem valószínű, annál is inkább „flíw, meri különösen a sehonnáinak. sehonnan Jötté, való átváltoztatása vem mai keletű, már többször volt alkalmunk hallani. Es ilyen az áldó szónak áldotta való átváltoztatása is. Utóbbi egészen más értelmet ad a vers eme részének, mert áldó imádsággal áldanak valakit, vagy áldást kérnek valakire, inig az áldott imádságnál maga az imádság az áldott. .,
A_ harmadik ujraköltés az \'Egy gondolat bánt engemet* utolsó sora utolsó szavának, a\' »szcnt világszabadság\'-udk »szent magyar szabadság -gá való költése. — Eélreérté-sek elkerülése végett mindenek előtt ; leszögezzük, hogy nem a \'-magyar
(
¦
(
OSZTALYSORSJEGYliT
rende Jen n luntit u« eiitiéi
Uudapctl, Ollülni G, NAOY •iám.vAlm*Bt4hI
NAUV nyarát! o.ily :
ElAiékcn; labMyollUi I Azonnali nycrcmí.«yklti>ciii < lítiulvlc* fev<H«itiji|>on.
szabadsági ellen agitdkunk, sőt, azt viseliitk a teaiobbatt a szivünkön, elsősorban már azzal is. hogy nem hantink ezeket a régi. örökszép köl-temétti/ekct eredetisén ükbe n, nem hántjuk a meghalt költőket szabad-tagúkban mert ab\'offy nem tudtak élni a nélkül, tt\'gy hamvaik is felhördülnének és "rt/ff kér -néwk.
Talán nem tartjuk Petőfit elég jó költőnek ahhoz, hagy min. ahogy megírta a verseit, szavaljuk ! Petőfit nemcsak mi valli tik a legnagyobb >iak a mieink között, hanem a világ is a leifiobbiai. közé emelte.
Tehát Petőfi művészi bitelében nincs okunk kételkedni.
Vaga talán a vitát/szabad \'ág\', mint eszme bizom/ult korszerűtlennek és ezért kellett a versből ki-cenzurázni? Nem tudjuk, .hagy mi pali ezen kivetni való Hiszen a katolikus egyház is a lelkek, az emberek szabadságának az elvét vallja;
minden emberét és igi/ minden né-,-éi. tehát ebből világosan következik: az egész világét is. Hiszen ha a valódi ribinizaliadság eszméje ér-eéiiiie^Hl. akkor SO ipso szabad minden nép és minden ember is. Sokan szeretik\' ezt össr^t \'veszteni a szótárból kitörölt nemzetköziség1-gel: Ez pedhj léuyeg-s tér-dés, mert állhal valaki a szabadság eszmAjáliek nz alapján a nélkül, hogy \'^nemzet-
köze1, vagy -világpob/ár lenne. Mert ha én. a ixilódi szabadságot vallom magaménak, akkor ebbel önként következik, hogy azt másnak is kivt\'t-nom. tehát nemcsak én akarok szabad (enni, hanem azért hurcolok, azért küzdök, azt hirdetem, hogy más is, az egész világ az legyen. Mert ha én csak magainai akarom szabadnak és mást elnyomok, akkor zsarnok vagyok, akinek a szabadság eszméje csak cégtábla bizonyos
ügyek lebonyolítására.
Petőfi a tiszta szabadság alapián állott, minden népnek azt kiitinf, azért hasznáDa a világszabadság szót és ezért halt meg a "szent *v-lágszubadxáy -ért.
Ila valami más értelmet tulajdonítunk a szónak, az bele-, illetve félre magyarázás, .még pediy rosszakaratú, nmeit/ manapság nagy divatnak örvend és ha megállás nem következik be, rövidesen járvány-szerü méreteket ölt.
Teftát semmi okunk sínes arra\', hogy szégyenkezzünk az »uj kor* 11/ esztnéi- elölt P\'-töfi. a \'világ-vzahadság miatt. <) örökéletü, tovább él, mint mi. mint mulandó eszmék. Petőfi, halála után 94 évvel is, él, ragyog is világit minden magyarnak, amíg csak magyar él a földkerekségen.
PAJlllAÖl ISTVÁN
A ruha- és lábbeli-ellátás és terménybeszolgáltatás
kérdései az Alsódunínluli MpiŐRazdasAsI Kamara ető<t
Az Alsódum\'uiluli Mezőgazdasági Kamura most tartotta ez évben első választmányi ülését. Báró Mírbuch Antal dr. elnöki megnyitója után beható lárgya-!;ís alá vette .a választmány ;iz IDi;í. évi lerménybeszolgáItatási kötelességet szahálvnzó réii* deleld.. Az elhangzót) lelszóla lások alapján kialakult gnzduki-vnnságokut összefoglaló kamarai, javaslat sürgős kidolgozására a váUiszlniány szúkebbkörü bizottságul küldölt Jíi.
Mivel a választmány a kamarához- -¦ érkezcll jelentésekből Úgy lálla, hogy a mezőgazdasági munkásoknak, az el szegőd 6sl öl való tartózkodása n&th is any-nyjra a megállapított munkabérek elégtelenségére, mini inkább a lábbeliekben és mhnne-uuiekhen való hiányra vezethető vissza, a földhiivclésflffyi líiii-niszterhez intézett táviratban kérte a lábbeli- és ruhaellátásnak sürgősebb kiterjesztésit és befejezését. Egyidejűleg javaslatot fogadott cl a választmány a mezőgazdasági munkásság jövőbeni lábbeli- és ruhaellátásának intézményes megoldására.
A munkaerkölc* megérzése és a munkavállalói készség hiz-tositásrt és fokozása érdekében szükségét hUta a választmány n munkateljesítmény szigorú és intézményes ellenőrzésének, szükség esetén a szabotáló mun-
munkásságmik a közcllntásból való kizárásával. -Mivel a városba özönlés a mezőgazdaság"! munkálatok zavartalan menetét :i legkomolyabban veszélyezteti s ennek okul a választmány kü-lönösképcu az ipari ós mezőgazdasági munkabérek közötti arányInlnnságbun látta, elhaln-rozln, hogy ennek az indokolatlan aránytalanságnak mc^szüii-le.lést* erdekében a kamara felirattal fordul a föhlinüvclósügyi miniszterhez.
A mezőgazdasági munkásságra kiterjesztett
szociális gondoskodásnak a megváltozott gazdasági viszonyokhoz méri és a megélhetési * lehetőségekkel arányos kíép.üé-ní;* érdekében a választmány ;i földművelésügyi miniszterhez (ily javaslat felterjesztését határozta el, amely a munkavállalói illetékek méltányos felemelésével lehetővé teszi a járadékoknak a inai viszonyokkal való arányba hozatalát. \'
Mivel a mezőgazdasági cselédek hadbavonulása oayes mezőgazdasági üzemeket más üze luekhez viszonyítottan arányta-lanul súlyosan\' érinti és előbbiektől, aránytalanul nagyobb áldozatot és bérterheket" követel, viszont a termelés folytonosságának ós színvonalának épségben tartása nemzeti érdek, jar vaslatot fogadott cl a választ-
Keresztény Temetkezési Vállalat
"Cégi.\'
sípos József
Fő-nl 12., (az udvírbarjj Korona szállodával szemben
Üzlet leletem: 387.
Lakás lelet n: 21S.
FERENCJ02SEF
KESERŰVÍZ
hiány a cselédek hadbavonulá-sáből u mezőgazdasági üzemek re háramló aránytalan bérler-heknek közadó kivetésével le-emlő igazságos eloszlására.
Hogy a szerződéses termelés ellenében szállitoll olajpogácsa, valamiül a malmok részéről szálliloll korpa minősége körül felmerüli ^jogos és beigazolt panaszok megszüli telhetők legyenek, javasolta a választmány,:
lwgy.
erőtsksrminyok mlntjség) ellenőrzése
már ti szállítással megbízott? gyárakban és malmokban történjék meg.
A mezőgazdasági üzemieknek
v faanyaggal
való ellátása ós a rendelkezésre álló vasnak a szükségleihez mért lehelő igazságos elosztása órkedében a választmány elosztó rizervekként az iparosok mellőzésével a falusi Hangya Szö* velkezclekcl ós keresztény kereskedőkéi jelölte meg.
A kanizsai Ökölvívók
. K^m^romban
ökölvívó csapatunk [jenieken cslc elutazott Komáromba, hogy az I. oszt. .bajnokság első feldúlójának harmadik mérkőzését megvívja.
Csap álunk 8 súlycsoportban áll a szorílóba. Lég; Bezsán, hunnal : Jiácz. pehely : Szcnht; könnyű : Büki, váltó : Kasza, közép: Seres, félnehéz : ..Tóth, nehóz: Acs. Tartalék r ySzabo, Étsy, Modor.
Kgy kis szerencsével győzhet a csapat.
Vasárnap délelőtt
NVTR—MPSE mérktaés
Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik az érdekesnek ígérkező Magyar Posztó—NVTE NB III. o. bajnoki mérkőzés a nagykanizsai vasutas sporttelepen.
Utána a keszthelyi leventék játszanak az NVTE második csapatával.
számára, akik Muraközbe járnak, >
megtudható a .Zalai Közlöny" kiadóhivatalában Nagykanizsa, Fő ut fl. sz.
1943. miirciin m
•sor.,\':
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma, (gombaion a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tár 31., holnap, vasárnap a Maria gyógyszertár Király-u. 40.
KiflkanizBán az ottani gyógyezor-tAr állandó ügyeletes saolgálatot tact
NíPtár. Március 20. Szombat. R "m. kat. B, Csik Mór. - Pfotcalána Hubert. — M*r-cius 21. Métíó. Róm. kat. Reminlsc. -protestáns Benedek.
Vasárnapi Istentiszteletek torrendje
Ferenceseknél: Vi7, Vj8, >/i9. l/il0, Vsll (nagymise), 12, d. u. 6 kor litánia.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, V* 10, i/,U, \'/4U, d. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: Bzcntmi é< regjei 6 éB 8 órakor. Minden pinteken délután 6 órakor sfcnlRÓKimá-dás ts könyö gés a mgyar honvédek győzelméért, 1 ¦
Piarista templom: 7, Vi8, Vi9* i/.lO.
Klskanizsa: 8, 9, 11 (nagymise), 3-kor litánia. Református: d. e. 10. d. u. 3. Evangélikus: d. e. 10 d. u 6.
-jsajtjal ko2l0ny
- (Ujmlse)
Bellák Alajos nagykanizsai ui-misés áldozópap Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén deleiéit íól 11 órakor mutatja bo olsó szentmiséjét a Jézus tízivo íolsöloiuplomben. Az ujmibes kézvozotójo őr. tíolyinár István osperos-plóbáiiofl, szónoka dr. Tcreztenyák báazló wimogyszont-miklóBi plébános.
- ^UJ hitoktató Nagykanizsán)
Dr. Rosta Forono attataí káplánt a megyéspüspök Nagykanizsára helyeit* hitoktatónak. Á fiatal hitoktató ma megérkezett Nagykanizsára.
- (A balatonfüredi plébánia,)
éléről Babics Endre esporoa-jjlébáuost a mogyóspüaiHjk voszprémí kanonokká novozlo ki. Az igy mog-üxosodott bulatonfürodi plébánia ídoiglonos vozolósóro Gubicza Antal Böniogcsohi onporos-plébános kapott megbízatást.
- (A missziósok lelkigyakorlata)
amolvat a kongregációval közösen tartanak, nem március 28-án, hanem március 21-én kezdődik P. Viflioior Anzehn szervita atya Telelésével. A lelkigyakorlat a pjariata templomban lasa.
- vOyasi-lstenUsztelct)
Imb március 20-én Csáktornyán a most duló háború hósi halottainak lelki üdvéórt a feroneosok tomplo-i\'ában. Mondatják a csáktornyai tiratior-gyár levente-leányai.
- tCzQstkalftszos gazdákat)
avattak fel. szám szerint 86-ot ürávavásárhol>\'en/ a téli gazdasági faotolyam záróvizsgája korotóbon. s\'öcsy Béla, a nagykanizsai téli gazdasági iskola igazgatója volt a
I nappali 4a esti
Ifiísiésiipirísitiiloliii
k.iOSdik 141
Nl«yk«nlm, 5ienllmr« htsag ulca 5.
KISKANIZSAI ÉLET
Már annylazor megemlékeztünk
a kisknnizsai segél yzóbizottság nemes magvar munkásságáról, hogy a legújabb teljesítmény már nom lobot meglepetés nzok számára, akik ismerik azt a fáradhatatlan Ügybuzgalmai, amit » bizottság voze-tó^égo a liolsó front szilárdságúnak érdeke-len tott. Az elmúlt vasárnap Örömtől sugárzó ureok, a keleti front jxjklát megjárt vitézoink olismoréso és szeretető iránvult a jolenlcgi vezetőség íoló. \'falán noiu ia a roskadásig megtolt asztalok, hanem n magyar katonának óh az itthon maradt (Kilián- dolgozóknak testvéri kiizszorilása adlu az üynepi érzé,-sgkel katonáink \'hálatelt szavaiban. A vörös pokol ellen harcot hirdető elveink közös szilárdsága erósitotty a bensóaógwa, igazi családias szeretetet, uinely összekötött^ a jelenvoltukat a város első cmlK-rétól kezdve uz egyszorü, dolgos munkás magyarig.
Katonáink megvondégolése ujszyrü és elsó oset Kiskanizsán. Ez alka-luimnal kijött hozzánk a város kiváló vezolóje, dr. Krátky István liulgúnneslor is, aki szivesun jön minden alkalommal »szoreteli sáskái" közé, ahol a legnagyobb koz-Bzeroletnek örvend, hiszen segiló kezo nem egy alkalommal érezhető a Icgnagyubb szüksógek közepette. Katonáink hálás szavakkal köszöntötték a város vezotójét, a MANSZ kiváló ssStonygárd&janak kiskani-xsai vozotóséget és a BogélybizottKá-got nz igazi kedves családi esten.
Mi is elismorésaol emlékezünk meg asszonyaink, do különösen a négy vezotóásszony, dr. Szabó ibt-vámié, Doroghy Kahnáuuó, Horváth Jánnsná és bzollár Józseínó uiizotlon és fáradhatatlan munkájáról, amit
miniszteri biztos, aki záróhoazédó-bon felhívta a íigyolmot a háborús többteruielós hazafias kötelességére. Beszedő után kiosztotta a bizonyit-ványoknl ós az t>züstkolászokat.
— (Rendelet a hadbavonultak vallóiról)
A Budapesti Közlöny közli a minisztérium rondolotét. A rondelot olkorülholÓvó toszi, hogy a hitelező a hadbavpnullak lojárt váltóit jxíra-aiteui legyen kény tolón. Lehotóvó toszi továbbá a hadbavonultak váltóinak megújítását is oly módon, hogy arra a jogszabály orojónél fogva mogholalmazáa nélkül följogosítja a hadbavonult házastársát és
BZÜlójÓt.
— iForditttu figyelmét az Oveg-blztpsltásra)
üzlotébon, lakásában ozt nem nélkülözheti. Kérjen ajánlatot az 1857-bon alapított legrégibb magyar biz-tobitó vállalattól, az Klsó .Magyar Általános KiztoBitö Társaságiul. Helybeli képTÍsolote: Csongery-uYz_.
oly (fyakran állítanak Kiekani/.-;i közsrdekinak eiolgálatábau az ó kitűnő vozatójük, dr. Krátky Istvánná elníiknHszony irányitása \'mollolt.
I\'. Bánás A. Gyula plébános ós di\\í>«ítt»ó István v. tisztiorvos, cl-iKTkíik mellott az ügvvozotó olnök, tlozdán József munkája nom az ogys/orü ós kötelességMjesitó munka! linnél jóval nagyobb! Ennek a derék kiskanizsai férfiúnak nagyon sokat köszönhotünk. O szorény. Csak kölolosHÓ\'rről beszól. Mi yíbzoiU tutijuk, hogy ó minden ilyen alkalommal jóval tul megy a kölelea-séytoljesitós határán.
hazafias ünnepályek
Bár \' szerény keretek" közölt, mégis igazi magyar szív kozdemő-nyezésévol zajlottak lo a hazafias ünnepélyeink Kiskanizsán.
A Polgári Ulvasúkörbon Anok György olnuki megnyitója mollutt egy kiváló szónokot is\' hallottunk Sági farkas István polgári iskolai tanár szomélyébon. Balogh György és llurnai Antal Petőfi verseket szavaltak szop sikorrol.
lA\'vontéink szintén ünnepeltük a kiskanizsai Ix;vonto Otthonban, ahol Bi\'Vjb\'js István fóuktató vozotésévol a fiatal gárda működőit közro nagy sikorrol. Wekl Gellért karnagy ilju lovonto zenekara is jé hálással mutatkozott be.
. Délelőtt az iskolában is volt ünnepély, ahul a kis olemisták szoro-|Kiltolt Tóth Foronc igazgatóhelyottos irányításával.
A uiDerkulózis ellen
Vasárnap délután fél 4 órakor, litánia után a templomtéri iskola nagvtormébon olóadas lesz a tuberkulózis ellon.
—*—n—í—
— (Árdrágítók sorsa)
A közelmúltban történt, hogy a nagykanizsai rendőrség árdrágítás miatt internálta Prucker János nagykanizsai lakost ós csavargás miatt\'podig Károlyi Margitot. Mint értesülünk, most órkozott mog a nagykanizsai rondórkapitányBághos a vidéki főkapitány határozata, a molybon a nagykanizsai rendőrség internáló vógzósót jóváhagyta.
— (Raornioit a fáid)
Gönczi Ferenc londvahosszufaluai téglagyári munkás a munkaholyén agyagot ásott. Eközben a mélyen kibányászott agyag-gödör boszakadt 6b a hatalmas lölatömog a munkást maga alá tomolto. Munkuslársai szo-roncsóre azoimal ki tudták ásni, ugy hogy Gönczi állkapocalői\'óasol megúszta a balosotot.
— (Alsólendval tolvaj)
állt a bíróság előtt Horváth János változó lakóholyü napszámos ozo-mélyóbon. Besurrant egy házba ós ott "felpakolt minden jót, amit elért, ólolmiszorokot, ruhanoinüokot, aztán tovább állt. Elcsípték azonban s most jogerősen egy hónapi fogházat kapott.
hölnyaini! eeywirre !30 köiőifl FrJfW! Vfí í\'.vfÍÍV/iUM"
a 10C »tiM* MMIlMSJtl Munkíji Mtlmunki. Hlní.n mini* kOHi.ií. HUiny *f alitt k«h*t Dullsvarl bluit vau/ ^hi\' a*iriti» agyu*!*. Arn «1 10 F. „RAPID\' <H livd) iit *»h P. ki,\\c » l*min«l*. AflUfOHSALMl KFT,, Sp«*i. IV.. SOI^ull* 1, r*.im, I. xm.i 1H-MI
Horvátit Créasa temetkezési vállalata
Rauykanizaa.
LakátM-ut 20.
T.l.fon : 401.
Fő-ut 13. T»i«t«n : 17«.
j
Teához valót, cigarettát kér
• fcobwBltoh TU«tt plkwiö «• M|ily álUmiia
Jelentettük a minap, hogy a nagykanizsai pályaudvaron üzembe lépett a mozgóposta kót volt helyiségéből Átalakított vöröskeresztes üdítő és scgély-ál-lotnás, amely rövid pár nap aluli már több mint 100 átutazó sebesültnek nyújtott segélyt, a várakozás óráira ágyat, éjszakára pihenőt, egy-egy csésze üdi* tő, erősítő italt ós szeretettel? jes gondoskodást. Az utóbbiból nem fogytak ós sohasem fogynak ki a vöröskeresztes szolgái Int hölgyei. Annál gyorsabban fogy a kis kószlclük teában, rumban, pálinkában, száraz süteményben, cigarettában, amikkel a sebesülteket itt tartózkodásuk óráiban szokták látni.
Kérjük a jó magyarul órző közönséget, adjanak a felsorolt földi jókból a pályaudvari vöröskeresztes állomásnak. Átveszik az adományokat ott a helyszínen, vagy a pályaudvarpa-ranesnokság helyiségeiben. í)e át lehet adni, ha valaki nom akar kifáradni a vasúira, Ofen-bct\'k Manóinak a könyvesboltban, vagy Knorlzcr Györgynek, a Vöröskereszt Ügyvezető főtitkárának. A szerkesztőség is szívesen vállalkozik az adományok tavábbitására.
Nn,.y laiiutm megyei i/trui,
polgármesterétől.
407/i. é, 1043.
TJrgr: Löber, lacuaa- it répa-vetőmag kioazlat*.
Hirdetmény.
Akik lóhei-, lucerna-., vagy takarntlny-répa velömagut i|iayel(ek, hátién Jelent-Kellenek e gyOjnOlctceomagolóbia ¦ mag ílté\'tlc vetett A tobermíg 3 03,¦ lucerna 103. a répa S02 pengébe keiDI kUúnatnt.,
Nagykanlzea, 1143. mAiclua IS.
m . Polgár mester.
triipl, iiutil
legmaganbb írban vészelt. V.ékásy ékszerész
dívát Ízlés minőség
olcsó ép
ruha
ZALAI KOZLONT
MEQHIVÓ.
NuííVkanlzuni Imiiriíhiir »4a. évi mérslu* hA 98.4r*. ¦ AHnatp tjaUlolt IO Aralv.n-,
hatttféVnllíHtoltHiíjj í.rtín 1»4J évi áprilln lift 4 ín délolW 10 órakör a. Iparoskor disaterniében tartja
íl-is íiFYeniBrWipfiSét;
melyre; ai Iparoskor tisitrlt torj-jíiií van sierenese*nk meghívni.
Tsrgysörrtzöt:
1. Bláttlr, \'meirnvl\'*. JigyiÖkÖnyv hltale-lilésira^ tag" kiküldése,
2. jelentei az IparoskSr 1043. évi ml-ködéíéről
3. ?araz.im$4á»űk bafuulátása. Sitojz viill\'ilóbUolttSg jeleiitéftV. feluuntvériy
megadása. \'• -- « *"
4. 1943. évi költségelőirányzat megálla-piláaa.
5 Ifi válatzfrrfányl rendét tag ég 5 póttag valni\'táaa,,
fi. IrŰllyánVqV. 7. Elnflfíí iáfflzó\'.
IndilyfrjyoV-az alanstabilyok 9. §-a értelmeken a.k«igyülés elölt 8 nappal m IpaniftV> efffqkéigénél bsferjeaaleildAk "
/ára?An)3tl,\'ii én kölÍBégvelís nnWi-kiiil-hetök; az Iparoskór hlyalalas helyiségében eale7 éa\'B óra körött.
Nagyfcatilm, 1943. márdui hó 20 in. Gábor\'J4tt*f a. k. Molnár GyoU S k. ítgjiA. (I. v. ilnCk.
NagykaflífSa megyei uíIiu* porgatitiéstei\'élöl.
T4rgT.li A lyógyaztreB Üvegekkel való fikarékoikcdii.
Hirdetmény.
Tsktntetltl arra, hagy a gyögyjieret (Hegekkel való •Hilá.kin az utóbbi tdö-ban nehézségek * aUtkotnak, — fsUilvnni i küiönséget arra, hogy ¦ folyadik orvos ¦ágok kluolgillitiainak megkönr.yltéie céljából, — erre a célra teljesen m\'gle-Itlö, tel|eaen ét Hlfogáslalan llutaafgu üveget vigyen magával, kWönösen a gyógy* nerek megismétlése esetén, — amikor Is sí elfogadható él a gyógyszer kfstolgil-talaslra1 alkalmsa Üveg vitele cBetén csak a gyógyszer éi a kiszolgálási dijat kell ÜietRlstT.
A kifogástalan tisztaságú, gyógyszer kl eielgitisltra itkilmis üvegeket ¦ uyógy-(teitirihbin napi áron megvásárolják.
Nagykanlisii, 1943. máiclus 12
¦ti Pnl(fér mester.
1WT/1943.
Tárgy: Lóvlzigálat az 1943. évben.
Lóvizsgálat;
Ai 1943.évi favisif hsszonillatvUiga-InUal kipffólilbin n Jó vlisgi latot az alábbi Helyekéi é« Időben* tar-tatom, meg i
Míielua hé 31-íii (litilon) íi 11 diilg a vasánérerV ai 1. és II. kerületben (ártott lovak részire.
stánltu faj 23 la (kedden)\'8 órakor a Ráe-ulcel Szövetkmell Bolt elölt a Plvárl-, Bibi-, Sziget-, Nigyrác, Jakabkull-, Kiírté-, Altótemelö-, Feliőiemel*-, Pipál , Ráckeit és Varaudi u. 10. éi 2- 14. szá m p utcákban tartott lovak reSicre,
VllO öltkor a hunyadi téri Levente-otthon elölt a iuic.ni . Mainmkertl-, Sze-petnekl, Körmös\', Roimarlng és Cigány-ulcikbm tartott lovak iéltére,
11 órakor a T/emlom-téron a fent elö nem torolt 111 kcrUlctl n tikban tarlott lovak részére.
Felhfívpm a lOtulajdonosokal, valamint se Öszvérek é* niamarak tuls|donosalt, hogy a fenti Időben a meglelelé he\'yekre koira és nemié való tekintet nélkül az ösaiea egypatásokat elő kell vezetni, tehát a csikókat Is.
Aki lovalt, lllelve egy paláiéit elövezct-tetnl nem klvinla, a víssgalatot ,végző állatorvosoknak 3 napnál nem régebbi illat-orvosi blzonyltvinyl kOlclcs bemutatni áriéi, hogy a birtokában leirt cgypntáaok megvizsgáltatlak éa azok egéizBégciek.
Az egypatásoknak a vizsgálatra való elővezetés vagy a vlisgitat megtörténtét Igazoló illitcrvoil bisoriyiiviny átadásának elmuliJUasa n . 102«. évi JÍ1X. t.-c. 100. ft-n bivM btlntetendl kihágia.
Nagykanltia, 1943. máielut 3. josj Polgármester.
1848; Mtrélus 20"í
Nyilt-té r.*)
Alulírott tudomAaul adom, hogy a Zalai Köilöuy tcgunpl számában közölt huadrűRflásI Ügyben slkkautáa miatt is körözött Zlalnlozky QéM "0-kt\'m norri vérrokonont, liancru csupán ols* feresr-gem (!\\crmfike, akit annak Idején örökbclogadlam. így nevezettet aominlfila öyszeköttutest nem tartok fenn
Ztatnlctky Jifnos fütitM,
*) Az t rovatban közlőitekéi! ki azerketslóiéí;, sem a kiadóhivatal t vállal felelóatétret
A MÁV. Alkalmazottak Temet-tojást Egyesülete
#,-ilávSJ-éít IK árakoi- tartja
reúdöff óvf köxgvafóséí
& Városluíí köicjyölési termében, melyre eiuton tiszlelettel meQ-hívja taöi\'dtt a Vezetőség
KÉPKERETEZÉS,
szentképek
legolcsóbban kaphafák
Biiií^s Pal képkereteiénél\'
mi Fff ut 1 (az udvarban)
Nagykanizsa megyei város
-"\' " polgármesterétől.
57141941.
Hirdtrtmériy.
A vit-dhldon f évi április 1-töl szeplem-ber30l)í ler|tdrt idóbert ŐsiíegyUlemló trígyit március 2Í *n délelfitl 11 draVor a a htlysílntri nylfiénos" ár veri Wn\' eladom
Ngykanlita, 1*13. március"fl. \'
... Polgármester.
F^HiBDETfiStl
Héxí«aT<*1t|a tegídmunkágt felvesz aionnal belépuré hell IJzctÓasel a Zalai Közlöny nyomdája.
alfüt. fluh-tí 25 P fUelé\'sel relvíle/-\' lik Clm Kóbor iOWdé, 837
Asxlaloalanonaol HreRtnet fclvetz Hatytl Isire műiazlalús, PŐ-ul 4 ti. 755
Két polgárit: vagy nyolc elemit vég-telt ügyes fiatal leányt ssobalánynák fcl-"-aiek. Cl n a kfadöhlVatalban.\' Kft
adAs-vétíl
Júkarban levő Anihetm banknanea|. saekrány eladó. Cím a kladóhivataibii
Sajátlsrméaa zamatos bor kaphiid Mnxyar u. 24.
Eladó ej.
felsieieléssel]
gy gőiciéplÓ-garnlUtra ^ lycleViiötreregyait. Brl«a«S Bakot npinnal XalalövÖn.a Tarinyt-tanyáo.
m
Trágya aladó: Erisébel-tér 11. , |b|
Hasznilt karAhtiér uj gumikkal »|. aslA ¦ Magyar-u 32. gj.
Burgundirépsi sladó. Kivabbet ¦
piactéri cukorkasitornil. tlóUor. !50
J^uakréssy minden nagyságvia kaphéld Schlealngcr Gyula vaiketetks-da.aiien.
Fahéf h*IA»»ba, kombinát! könyvszekrény, IrósaHal, géplroaiztal, kis uak-rény, Ingaóra, tidfOk, ágyterllói, lUfgö-nyöí, olajlestoiények, elöszobafal, Ptlroitr eib. eladó. Viktória téglagyár. lü
É.-atl Irágya aladái\' Csengery-ot !1 Németh. |]|
Kis fllnaer\'-wai*rba*p eladft, Klnlzil-utca 11. U|
Randf/a alaleinyf vagy fiút klfutóna* lelvetltlnlí. Mlltéfryt Sánfor él Fia alprt-
riili lka«rmut.aá»i felvess Flila dlvatnilon. Initbet-tér II. 650
Özv. Baj Faranb\'né szili. Msrtineöz Mária éi gyermekefr Múrls, Lajos, Fereno és Éva fájda\'omlót meglöft bzIvvcI ludat-;
juV, hegy drága jó fö jem, sz< retett édeSspánk
BAJ ftfciliC
nyűg- vasúti kalaui
éleiének 63 ik évében rövid szenvedés uláfV Buddpes\'eti 1943.
március 18 án az Urbar elhunyt.
Drága halódunk földi maradványát bazáHo\'za\'Juk éö 21-én, Vasárnap délután 5 Jrakbr a kiskaiizsai rőm. kat. temető hátötlas-\'házából helyezzük örök nyugalomra.
i" Az engesztelő szentmise bélfőn d, e. \'/iS órakor lesz a klS-Jkanizsai plébániatemplomban bemutatva, Nagykanizsa, 1943: március 20-án.
Aldatt lagyen emlékei — Nyugodjék békében I
Qyászőlják:
Tesfvérel: Báj CySrgy és nejo és gycmckel, BsJ Jéisef és neje és gyermekei,|B«j Sándor és ntjo és gyermekei, Saj Boldizsár is nej* és gyermekei. Sógornői: öSv Bxj U*r.)6«é, Fe>encty LáútéU szili. Marllnsci Ilona, Bafá\' Lsstlónó ??01. Máiltnéüc ftoiélla, SÓ\'gOtSl: 1-Wne.y limo, Bátsi Liixló, Maiiineti UiadAés gyermekeik cn »« Ssixea rokon ig.
BULGÁR ANTRACIT.^.
mcorencMéSelMt kortótóll menhyisíóben fclvéáe
KISS FATELEP
AráüylaB^n. 8. Telefon i 539. Ergsébef-tér \'13;
Bgy llzenháromivci fiúnak való, sllg hatznllt aotítkik magvava* ruha eladó, Balihyány-u 25. UO
LAKÁS, OZLETHELYIgjpl
Szobi-konyhás lakéat keretek vagy mostani lakásomat elcierélném áprllii 15 éra iörebbet: Kisfaludy u. II, Koxvs-iltőt díjazok. TiQ
RaklAr- vagy műhely helyiség klido. Clm Horvilh ufiágoinil. Vi
BÚTOROZOTT SZOBA
EayaxaliAa bútorozott laktál ktréift konyha- él Ithiilólcfí [Utdóizbba-htsznállt-tal. Címeket Ske\'rlik és\'RaÖlca bóidii(ml-iru tizlctbcn Horthy Min. 1, kirjllk !t-•sdai;-" Kf-
^tAZ-feS INGATLAN¦
Szenfáyörgyvárl elsó hegyhilon a ,Nya-galom rímeknél" 20 tor olt«anvB>8ll aladő. Érdeklfldhl Kfrilyl Pál u. fl.Nríy-kanfzta. 741
Höfflef r-Schráiite gépek, viligHA\' petróleum un(;i:r-i]i,i,aiann rt.bk.
VAK ÉS\' MŰSS\'AKl KÜ\'ftfeSKEOÉSÉélÉk
8\'héli K-|izfS*fiV StvüttStSK". sSjtfaaföftt
\'VÍLLAi^S\'AlíAívf-.SZOLOAtlAT^RT.
Aramsiámlak lliotése, raklamáolik, hlbajelontós.k, anksierü felvllágoültás mindén villáméi kérdésban délal&it 8-tól délután 16 óc-ÚSij. Csangery-ut S1, telefon 284:
Tdbb WáWii -nfazi*- éi bítliául, li.t.litlyel, nWr «1 tóhUktt\' h8«»otll Papfc Toltkl-nt I. TeMrtoif\'\'*?*. • 1U"
8a«nlgvBrgytr«H hefeyfcí! ai«p kii 8íc5lű piiicívcl aiuim.il elfldo. BÓVCbN:! llwBiy MlKI6>-ntl Ir.llk-bóde. !I0
" KKkiUkfeirn/ Oinfis-lltíí. \'ízlmu htk •laMDl 837
\' KÜl.0Hm.Í.\'
A Xoh-á«si<t«il)l(> éí\'ítoiilí KII. (elcIteMm ludtáva! éh beteíg^.íietel l Zalsvírmegye terülttétc MOlft- laggyublio-mán.DiaBgomat l évi anrllla 1 -tői vaff 15-141 iladnlin. Étdellódnl lehat N.( k.nliia, Vir:\'ut 8:\'»/. alalt.\'
ÍH
Bgy kMloa-OBOM. .ItVíteftVKÍrem a megl.lilot a azeiacazlöaégben leadni «!• ve.ked|(k. Ml
TeKiiap eatc 7 éa 8 óla kö.ptt iiípat-iirkl -aoímásl ulun ttltf««..tl egy sóilhuDHl. Kéfillk a becillléle\'a mtgla-lilót," mlv\'él\'aiegérty emberé\'\' volt, ki a ltomról moat tölt Tiazfl,\'adja- le \' a kladé^ b)valali>at] K5
Egy fiatat éa |6hai6trt ebet •!•!*»• da.oii.at. sikátoru n. 851
He tcéromliot<|( j
Zat.lttiBSZl.SlaV
Mtr»í*»Vi«r*rllt*>.\'« Kliullu: ,.«an«ií««»,IH. í. N.gy>.alna-<
r»»B»^a»ft*«ir«Wtf,.-\'
Nyomatott. . ..Klia.idaBisl.il, t. N^ykaalzM-
•y.naijiba. Maiykaa.li.>.. llly.. \'.-léÍM I.J..1. s.ltj UnM
Ota:
BnudiokoKat: -------
Tábort poiU:...........-..........
83.
övi., es. tz.
Nagykanizsa, 1943. mérplus 22. hétfő
ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
i&tUmxlótiig *¦ UadúlUvttUU) V&at L wlAh. SwrtMfÜteézl és kiadóhivatal! letoló* 7U h. MfKjolpnlli minUca feétkosnap délnUa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszlő: Barbarlts Lajos
^Örizetééi fira: egy iiónaore 3 utiBan" 20 tfflér.
negyedévre 9 ppniíö 30 aljor Esyea mAm: hétköznap >2 MH„ tsombaton *0 HU.
Egy botnak két vége
(bl) Bettenetoson érzékenyek és idowwk mo az omborek, féként amikor nincs [gázuk s legfóként amikor valaki azt a fojökro is merészeli olvasni. Éppen őzért nőni mondom inog, hogy\' hol történt nz alábbi osot, Kanizsán-o, vflgv a hosszú időn át <»másik hazámban«, Szombat bolyén vagy bárhol ogyn-bűtt. Tény, hogy akárhol megtör-tenhotett volna ós tény, hogy ha nem is pontosan ez az eset, de hasonlók megestek ón megesnek Ula !8-akármelyik városban.
Akik pedig azt mondják, hogy nom szabadna ma szembe állítani gazdagokat a semmitlen polgárral, azoknak azt mondom: — éppen hogy szembe kell állítani ökot, hogy lássák lm időjén, kát végo van al»tnakf hogy molyik mire jó, attól függ, hogyan fogja kózho a?, om-bor. A gazdagság erós fogvvor, sok kiváltságot biztosit, do sok gondot \'is. Nemcsak megszorozni kolh hanoin megvódoni ír. A gazdagság nemcsak egyéni érdok, hanoin a köznok ís szüksége van gazdagokra. Ügy koll tohát kinek-kinek bánnia a gazdagságával, hogy amikor garast garasra" rak, a Hajút céljain felül álló azQÍgálutot is végez. Azt ma mór nem koll magyarázni senkinek; hogy a javakat egyenlően elosztani minden halandó közölt -- hiu álom. Azt viszont, hogy a gazdagsúg kötele;:, ugyancsak nom koll magyarázni ina*már senkinek a gazda gok egyik-másikán kivül. AJtaláno-aitani otóron sem lobot, do jelen-légekre rámutatni gazdagnak, szo-génynok egyaránt érdoko és érdeke mindonekolőft a köznok. / No, do lássuk.a medvét! / Egy sobosült katonának/fél napot kollott csatlakozáarft várnia a vasúti állomáson; Útközben olveszi-totto a botját, amire támaszkodva el tudott mér sántikálni valahogy nagykosorvoson.- Mig az állomáson várakozott, gondjaiba votto őt n pályaudvari vöröskeresztes kirendeltség. Panaszkodott, hogy olvo-szott a hotja, amivel a kórházhói utnnk Iwcsátották s most nem tudja, hogyan jut cl hazáig, mert a maga két lába —¦ hála a véroe muszka télnek — nem elegendő ahhoz, hogy járni tudjon. A palyáudva-rparancs-nok&ág egyik tisztje azonnal betelefonált a városba, a város egyik leggazdagabb koroskedőjéhoz. Elmondta néki,1 miról van szó. Elmondta azt is, hogy hasonló szük-»óg sokszor fölmerül a vasúti so-hoaűlt-forealomban, kéri tohát, küld Jön ki pár darab egyszerű, do jó orÓB sótahotot a bajtársi szolgálat*-céljaira.
Rövid idö múlva ott volt a hot. Az egyet tonogv bot, amit o> hatalmas üzlet ura küldött.
Tolofonúltak ogy másik nagy céghez. Ott már száz százalékkal jobb azivre találtak: — két botot küldtok.
Ügy bot... két bot... ¦ Annak a két magvar koroskedó-[tofc, akiknek megadatott, hogy bó-keaséglwii itthon dolgozhatnak az üzletükben, mialatt köröskörül lángol a föld. pusztulnak\'országok, em-t>oj,ok, otthonok százezrei, — annak a kút szerencsét iának egy vagy két
A tuniszi harctér minden szakaszán nagyméretű harcok fejlődtek ki
A keleti harctér déli részén iejvesztett menekülésbe, más szakaszokon hiábavaló támadásokba fulladnak a bolsevisták hadműveletei
Bjolgorodtól keletre a koloti harctér a monokülésszorü visszavonulás képét mutatja. A némulok több bolyon
elértek üldözés közben a Dance jehét folyását éa a folyót tóhh helyen átlépték. Kémet gránátosok a bolsevisták által minden áron tartani szándékolt
Zsvesxk városát rohammal elfoglalták. Szilárdan nemet kézen van Üáiigo-jov, amelyért a bolsevisták elkeseie-dott harcokat vívnak. Itohammal
elfoglalták a németek Tnyin-rovka várost.
Berlini jolontés szerint n gyors német előnyomulás következtében » Dónce egész (első folyása német kézen van. A nemet vezetés ezt arra használta fo), hogy n luídmüve-letoit keleti-ós északkeleti irúuyfinn előrovigyo és ujabb . jelentős terület nyereséget ért cl
Kurszklől nyugatra. A szovjet erők sehol sem voltak ké|»osek jelontós ellenállásra a német hadmozdulatokkai szemben.
Az orcli arcvonalról nyugati részén. Bzuehinicsi mollolt a német
védelem könnyön visszaverte a megkísérelt Bzovjbt olőretörést\' a harcokban *i szovjet lövészhadosztály zömo semmisült meg. Tegnap a szovjot orők csupán három bolyon kísérőitek meg jelentés támadást. A Sztaraja Itussza-Í arcvonalon a szovíot az olóző napi súlyos veszteségek kövotkeztébon már nom folytatta támadásait.
Az Ilmen-tótól északra, Novgorod környékén h szovjet hadvozotés si-kflrfoleniil folytatta nyugati irányú áttörési kísérleteit.
A szovjet Leningrád mellett és a \'¦ Lwloga-tótól délre szintén súlyos vereséget szenvedett. Leningrádból kiindulva orós tüzérségi elökészitéH után pánpélos támogatással nagy szovjet lövészkölolékok lendültök támadásra. Az első páncélos liulláín szétverése azonban\' máris annyira logyengítotto a támadás lendüiotét, hogy a bolsevistáknak semmiképp som sikerült a hámot állások előtti-akadályok legyűrése.
A bolsevisták özekben a harcok ban igen nagy veszteségeket szon-vedtek.
Vasárnap reggel óta áll a híre az afrik*! frontoVon
nyugati irányban haladnak. Az amerikai elővédek - .
Kürichi jolonlés szerint Mont-gouiory támadása vasárnap kora röggel kezdődött meg, do
n támadás Hommel-t és csuya-tait felkészülten érte. A harcok nemcsak a déli szakaszon öltöttek nagyarányú méreteket, hanem az északi és középső részen is. Északon
Amim tábornok csapatai Tamara el foglalata utun továJib vonulnak előre délnyugati irányban és tüzérségük már tüz alatt tartja az angolszász szövetségesek északi bázisából, Ta-barcából a tartomány boleojólKi ve-zotó műutat. A középső, szakaszon amerikai és francia kötolékok egyrészt Gafsa, másrészt ol-Guotar folé
megszállták a uémUttk áltál kiürített Scned városát és Maknaasy folé vonulnak olőiv.
Tunéziában rendkívül rossz időjárás uralkodik. Az orÓs szól ós hideg akadályozza » hadmüVólotokot.
A szévotségosok északafrikai főhadiszállásáról jelentik, hogy Gafsa éfl ol-Guotor vidékén, ahol különö-Bon
nagy esőzés volt, a szövetséges csapatok uj áítá-saík Iwrendczésén tovékenyködnek. Állandóan ujabb csapatokat és hadianyagot szállítanak oda. Az utánpótlás az utak eliszaposodása, a fol-
hőszakadásszorü osózés kővetkozté-hon moglohotőson (asau ütombon folyik. \'
Gafsa megszállásával kaiwsolat-bau közük, hogy ozt a hadmüvolo-tot az amorikai szapatok a francia szakadár csapatok támogatásával hajtották végro a szövotségósek, őszakafrikaj hadvozotóségénok j\'o-lonlétében\'. Eisonhower, Aloxandor és Giraiul tábornok, továbbá Patson altábornagy nz o]ól lévő állásokból figyelték a hadművolotekot.
A zaaral Maá a fangety-cHopnfok hetén
A\'. Asxaktuoézlal nompt—nlna7. táma-dAs kOvolko7tAbnn - horllnl krlrítk Je-liMtlA\'i.i szerint — h 7\\inrn\\ hhan a ten-Kolv kezére Kerfll.t. Enn"V a támadóinak a Jnlontííjéco w AltHlAiífis ftlMn-m*-(rjav|M«on tulm?rtn>n ahhnn r«JUk; hngy a Dlebnl Ah fid k/}rny*kín 14v6* fontns antrol utnnpótlanl vnna\'ak forgalma n?, angolnk ozAmArn Jrtformati mr\'L\'H\'/íint ea nz oHöl riyuffatra. az aro-vnnathoz krtzcl lévrt tunMal HkAtfik-hól az angnl caapntck rnonl mér 6Hy-Altalán nem Is kaphatnak utánpótlást
Hírek a tuniszi frontról
K&zép- «a Dél-TunSzlaban a S, brit hsüsPreg eiryfis canpatrírzol é§ fi\'/nmn-rlkat I. páncólen Ivttlna/iAlv róazet teg-nspelótt tindm mdalatok ha kezdtek. Ezek\' kluerlutek arra. hony nőmmel haderótnsk bl7.(naltr» AllnfRlt aarkalból kimozdítsák. Már néhány nappal ez-plíitt Jelentettük, -- mondta a nímet krlr.leinAny — ho^v O^fsa vidékén, fimolvet a tintro\'v-bndnrök kltlrltettek, amerl^at C"apxtok i\'vIllí\'kczéKftt Alln-pttoltjk meg. !¦\'/. a kötnlék, amely az amerikai l. piacAtfw hadosztály lelen-
tékrny réwe n kéafl eet| órAkbnn mea-Iniiult keleti Irányban. Ezzel eevtdrtben pgy anpnl canpo\'t. amelv hftrOll»e1tlt 50 pAnc\'éloBbót éi ?00T Répkocathél Ali, éazakk«lr>tl trAnyban a partok leié Indult. Az f>ddl?I leiontéiek szerint a toniMycínpatok hlztnsltó eWtl méjí nem léptflk érlntke7éabe nr. amerikai fin «n-crol ktttelékpkkoi. A Mnreth vonal keleti o\'d\'ilAn.ik hlztmitŐ erőit nem támadta ini\'íf a brit síVtiloL\'fiAtf. Ezzel azemben mindkét oldalról élénk ttlze-léa volt.
kampós som faágat ér meg, hugv ók folytathatják saját megszokott élo-tükot, nuinkójukat, inig a háborút líelvottük, értük is mások vérzik
Itat ha az összes raktáron lévő botjaikat, hát ha a fblo üzletüket odaadták volna a sebesült honvéd kóró szavára, vájjon adtak volnrt-o annyit, mint ogy is a hősi halottak közül, mint egy is a csonkák, vakok, örök nyomorékok közül?
Az & Sob, amit a pályaudvaron botja nélkül leroskadó honvéd ka-ixtit, az itthon óló, dolgozó, gyarapodó vagyonok vedel mólion is esott. Az a seb nemcsak a katonai kincstár gondja, lumen: az ogúez magyar
nenuot bocaülotbeli odóelovole. Azzal a sobbol szembon a nemzet minden ogves lagjáiuik tiszteletben a ahol koll, áldozatban is, kötolos-ségoi vannak. Persze, hogy a sebesült som holyoz kod hetik: arra az álláspontra, hogy »én \' már mogse-bosültenij tossé\'lc tohát engem most már mindig csak dédolgotni és eltartani-\'. Nem! A sobosültncli is összö koll szűdnio minden akaratát, ólotkodvét, maradék erejét ós újra hasznos tagjává kell lonnio a nom-zeti közösségnek. IA) amig felépül, addig mindéi! irgalmasságnak, minden jóságnak, minden szerototnek föléje koll fordulnia azok részéről, akikért vérzett ós minden áldozat-
nak is azok részéről, okiktól a nom-zot joggal várhalja el, hogy áldozatot is hozzanak, mórt viszonyaik azt lehetővé teszik, sót kötolozólog olőírják.
Hosszul bánik a ltottal, aki ozt nem érti 1110«. Mert azok a gazdag-sáffukkal nom tiszteletet, nem tekintélyt, nom közóleti súlyt szoroznék, hanem mindezeknek pontosan az ellenkezőjét. Már pedig a gazdag-ságro, ha valaha, agy éppon ma, azzal is kell vig>-ázní, hogy no hagyjunk kétségeket nomzeti hasz-nosságQ toKintotébon és ne esorbit-fiik, bánom erŐshítsük uz iránta, érzott tisztololot s a jól használt vagyonnak kijáró mogbocsulést.
ZAt.Al KOZLONY
tiHli. inai\'c-íuH ü!j
Amerikai lap a nagy tzovjet-vlaszavoaulásról
A New York \'limesnek a keleti arcvonalra kiküldött küj$n tudósi tója nyíltan beismeri a nómót csapatok-nak r Dotioc-szakaszon ötért sikerét. A német páncélos orók a szovjot csapatok elkeseredett ellenállásával szemben több bolyon áttörték a szovjot vonalat és az ollenséget visz-szavonulásra kényszerítőitek — írja az amerikai" tudósító. Valóban moly benyomást kelté látvány a némot támadó érő állandó ¦fokozódása, a moly egyetlen pillanatnyi nyugtot sem enged a Bzovjot csapatoknak. A szovjot Gharkovtél délnyugatra
ii nagy risszsTonuláát rendoz. Kzek a kudarcok ige» veszélyes hatással tehetnek a szovjet hadte-regre,
amelyben .hónapok óta szították 11 saját logyózhetetlensegéilek és az ol lenség gyengül ésőnok meggyőződését. Az amerikai tudósító hozzáteszi, hogy
a szovjet veszteségek nagyon tekintélyesek és hogy a szárazföldi csapatokul érésén "támogató némot légierő fö-lónyo elvitathatatlan.
\\ Nem a hábururól, hanem Churnblll mtnlazlorelnök vasárnapi bes\'.édébon a háború végét Illetőleg kljelootalte, hogy nora helyua azoknak MorülAlAai, akik azt hiszik,. hogy a bábomnak hamarosan vógo loaz. Nooi akarok azonban a hAboru loIolyáBéról beszólni, — mondta — Innom a há ború ulánl hoUÓ kérdésekről, aduilioxy szilkiöü van arra, ho^y már moit fol-ké«Lül|Uak a bábjro uttnl hdlyzotre. Hatigaulyozta azt a loméayet, hogy a mostani ItiJlogetoselvol le ¦¦{>sz i :i il ii, gyengíti a politikai nézjloltérÓHcket. T.irtózkodul kell attól, ho^y a kor manyt mexk\'Usék bármiféle feltétel-h imolyot aonkl sem láttutl előre . E/.-Vl olhatáfozta, nom tt\'iz Ígéreteket. Kijelentette azt a felfogását, ho|iy Ne-niutordzágot ebben az évben, vagy eaetlog a Jövő evuon megverik. Anglia u/.ni\'iii Japán ellun fordul. Európai la uácsot kelt alakítani a NépaZOVehég mlalájára és egyúttal i. :uiib törvény-azékot la, a méhnek Ítéleteit nemzetközi rondöraég liujianá végre.
Churchill beszéde Bégén még kijcknlollo, hogy most érkezel! (Uéncl Monigonicry tábornoktól, amelyben kflíli, hogy a 8. brit hadierig táulVlrásra indult és kielégítő eredményeket éjt tl.
Churchill nem fele/tett és nem tanalt Churchill angol mínlaiterelnök tegnapi radióbaizédévcl fogaik ojvj a Német Távirati Iroda hangsúlyozza Chürehillnek azt
háború útóntól beszélt Churchill
a ki|elontésót, hony a hAboru tartama tekintetében helytelenül a lulzoit dcülá\'ást. Churciiill--besíédebjn megállapítja, h >gy Németországot a hébini ulán Ismét meg kellene semmisíteni. A Német .Távirati Iroda ehhez megállapítja;) hogy Churchill semmit sem felejtett és semmit aerri tanult.
Roosevelt ismét megbetegedett
Buenos Aires, március 22 HooseVeltj hír szerint, inból megbetegedett. A közeli napokra kitűzött megbeszőléseket így el kellutt halasztania,
Japán lemondott Pekingben élvezett különleges jogairól
Tokió, március 22. A Német Távirati Iroda jolonti, hogy ma Nenkíngban aláirtuk :i. Japán és a nemzoti Kína között létrejött megállapodást. A megállapodás alapján ez év március !ÍU-vn| lemond a pokíngi követségi negyedbon élvezett különleges jogairól"
Angol miniszter Anglia súlyos hajá-> problémái át ét > -
Lisszabon, március 22 Az angol földmüvolósügyi minisz-tor Cambridgohon tartólt beszédé--bon a többi között kijolontolto, hogy Anglia helyzete a kereskedőim i hajók tekintetében most súlyosabb,-, mint a háború alatt oddig barimkor*. A miniszter erre való tekintettel szükségesnek mondotta a Msó gn-bonatorroelés fokozáaát.
A tarasi gondolatnak szentelte az Irodalmi Kör a vasárnapi lloeálls előadást
Budapesti előadók voltak a Kor vendigli
Hitler beszélt 542.000 német hőst halott, ünnepén
Hitler kancellár vasárnap a -öósok nnpja alkblmáhül bőszedet mondott, a berlini Z<;iiiihauaban.
A köteti natetáren. mondta n ktnccl-lár, alkot ült a válnáxot leküzdeni n [invtiMijii h lepiHinolyek a kö vetkező hónnpokrri blzt filiják a sikert a végaé győzelemig H\'imitnloll úrra, hogy a mtlmívlsta veszély olaünüile voliiHiKéaz Burépát, ha a nemzeti noclaM/mua nem ragadta voIim ma-gAhoz- a Imii. Imii i éa num t-gyvori-zte Volna lel Nómelors/áKOt. A/, iirüt zsl
tiO\'Ag Altul r nik kényszerítitt habom egyetlen romhalmazzá \\AUozliiiiii volna lŐldrészUitket. A nemét katona öriik emberi IflnjegeH dugókat védelmez az egész viirtu B/AniArii. Churcblil ea a többiek Nenqtoia/Ss kllrtoa\'át emlege tik, de a vénei liajtóorfl nz atkozoti la] öntk gyUiéteto, A liiburti v6«óii nom Német .ra/An tn e/övelsOgeseJ, hanem azok az országok IcezueK a hol scvlzraus áldozatai, nmelych egjro JoB-
ban a zsidóság közébe mljAk magukat s egy napon ös-zeomlanak. Nem a aémsetlszoolslista vagy a ft^clata uralom Bemmtstll. mcK, hanem- egy ..régi világbirodalom log ronggyá szakadni. A keleti arcvonalra inilllúszAm özönlenek uj német katonák, lltttatdk, fel-épUltüK, s/nbhddA váltak, akik li¦¦!>(»
be tlS^/"l\'..(K, il\'MII.Mi , 1 II rí. OS ij fi g-\'k
állnak hz oittionl munknhoiyekon. itry alakul át a német vétlero hnriuló nem zetlé, Minél donlőhb erővel a moKal-< Kiiwik nélkül I ¦ I > i k a liilrnni, unnál hüHtzabb les/, majd a béko. Az lxa/1 kuiturnemz-tek Jov6]e mindig áz igozi iií\'pközd.isrgre, mint legm iRHeabb tnst uicni ro főj; lörokednl, amely vég^ö to kou az iiHitaiyo lentotúk teljés klKÜBZÖ .
Ii.t.í\'h. ]!¦¦/ ei i\':í> lK"ZÍ H/.HO Hlifl kÓ/Oa-
sóg kiépítéséit¦¦í kell, hoi>y vi-/e\'f.\'t-ii.
V|énili meiíenilékevett Hitler, a háború eddigi M2.0ÖQ n inét bőal halottja-
1ói.
A von.<d elé vetette magét legykisIrtmlzsatíéletaBt
A Nneykanisséjcól vasárnap délután lí éra íi perekoi- Bzombatlteh\'
folé induló vonal elé velette magot Miliői László kiskanízsai N\'agyrác-nlcai napszámos. A 38 éves férfi először lelőtte a kabátját " vasútvonal mentén lévó jolzókó niello, majd megvárta, amíg a vonat a szosagvérral szemben lévő szomafor-olő ér". Ekkor hirtelen a mozdonv oló vololte magát, amely mind a két lábát a bokán felül levágta és tobb
méteren át magévali húzta a testét.
K kózbon Milloinok a koponyája is Miakadt. Azonnal meghalt,
Miliőinek két buesulovolót találták a Kftobébén. Az egyiket a felosó-géhoz irta, a másikat a-tóink külön lakó- anyjához. Bzokben elmondja, hogy .családi viszálykodás miatt lett öngyilkos1, Röviddel az Öngyilkossága
olót\'t a felesége előtt is kijolentotto, hogy végez magával. Mint a fo]o-sége o rendőrség dotoktivjo. í\'eányí ¦Iózw>f előtt elmondotta, már olózó-. Ing is kísérelt inog öngyilkosságot) 1 szappant óvott, de így\' meghalnia nom sikerült. Minthogy bűntény nem forog fenn, eltoinotésére mog-! adták oz engedélyt,
A Tui\'áni Társaság novos olőadóil hivin inog Budapestről n nagy kanizsai Zrínyi Irodalmi és Müvótízoti Kör a vasárnapi, ötödik idei licoális előadásra. Megjelent azon nz állomásparancsnok vezotésévol egy honvéd tiszti küldöttség és itr. Krátky István polgármestor is. (Jtt volt n Baross Szövetség képvisolotélion vitéz Tóth Béla elnök, lévőn az egyik olóadó a Baross országos háznagya. Egyebekben az előadás iránt csekély volt az őrdoklódés. Az Irodalmi Kör vozotósége részérő) som láttunk ott senkit, a rondozés körül egymagában buzgólkodó Vaudra Jonó főtitkáron kivül.
A műsort Vandra Jenő főtitkár bevezető a ir^vendégoket .köszöntő szavai nyitották inog. Utalt a Körnek nevét adó Zrínyi Miklósra, a függőt Ion magvarság gondolatának nagy huicosára s a magyar katona-eszmény halhatatlan alakjára.
Oálos Űabriolla japán, Malmos Irma finn verteket szavalt. Mindkettőn sok tapsot kaptak. ,íS
Gergolyffy Gábor Író, a Turáni Társaság igazgatója a turáni gondolat jelentőségét ismertetto előadásában, Szólt a kérdéssel kapcsolatos földrajzi, néprajzi, néplélektani adatokról. 120 millió ember tartozik a turáni uópcsaládhos, A magyar vilézség, lovagiasság, államalkotó kó-twsség ősi szollemét, hagyományait képviseli Q turáni gondolat, mondta. Magyarok adták Kurópának a szappant, áz olól gomboló ruhái
és a kengyelvasat. Szolt azután Magyarország bolyéról a népek közölt, azorepéról a történelem folyamán, a fojlódésro hivatottságát igazoló a nz azt hátráltató tényezőkről. A turáni gondolat a rokontalannak tar-
tott nemzőtől belokapcsolju egy hatalmas népközöSBégbo, azonkívül u nemzeti Összetartozás stélesobb kereteit is szoli{álÍn, amikor értékos nemietek sorát köti össze egy csoportba. Ismortotto a továbbtakb&n a japán, finii, magyar együttműködést, felsorolta a turáni gondul.ii nagynevű munkásait, a Turáni Tár-srtsííg munkásságát, vozetőit.
A napi politika sikján folülotuol ködre, csak tudományos alapon munkálkodó Turáni Társaságiuik K az általa 33 éve képviselt turáni gondolatnak vílágOH, mogfoguhiia-sása Gorgolvfty Gábor eloadásábaii Nagykanizsán is barátokat nzoi/oti iniig\'ának.
Ispénovics Sándor ny. ixjlgáii ib-kolai igazgató, a Baross Szövetség Országos háznagya, 1 volt a másik előadó, lspánovics 13 ízben járt már Finnországban> (tökéletesen beinoli az ezortó országa népének du|-lamoti nyelvét és logalapósobb magyar ismerője északi- rokon-orstágunknak és népének,.A magával hozott dinpozitiv-sorozatból, sajnos, csak egy-két képet láttunk, inert a vetítőgép lámpája szótdurrant, igv az előadó a inagu közvetlen, köny"-nyod csovegő-fltilusáhaji, dorüseii és szomléltetóon mondott el ogyetiiuiai a finn népről, az ottani szokásokról. Szavai hozzájúcullak ablioz, hug> még jobban szorossük,-becsüljük turáni nóp-testvéroinkot.
A műsor végén Vandra Jenő fótitkár mondott köszönetet az előadóknak.
A kövotkozó licoális olőadás március 2Hrén, .vasárnap \'leaz/-k«loiuv*. műsorral, a magyar-nonvérl-OHíimóiiy szolgálntában^
A zug-szalonna titokzatos utjai Nagykanizsától Csillaghegyig
Elítélték a napokban elcsípett hét árdrágítót
Már: jelentettük,\'.hogy- -a nnjy-kdniisdi rendőrség árdrágiUS visi-szaélésnek jött a nyomára. Éppen akkor fogták el Zlatniciky Géza nagykaniisni .Síármoaázu, csillag\'-* hegyi fifllfllenibert, amikor Budapestre íikart utazni. Kolbász- és szalonna-árut akart o városból kiszállítani és a maximális árnál magasabb áron eladni.1
A nagykaiűísai rendőrség elCie-tes lettirtóítdtásba<-helyeslő Sentt-ler Gyuláné Singcr Rózsival együtt, majd mind, a kettójüket > átkísérték, a kir. Íigyc9iségr«j
Ügyüket SEutnbaton\' • tárgyalta dr.-Stur Dénes lörvényaiéki\' oird. A kihallgatáson Siatllcrné előadta, hogy Horváth Imre nagykani-isni Teíekiiutoai hentestől- váiá-rolt 12 kg. sialoiiuát ¦ ku.-kcut 9 pengős áron. Eit a 12 kg.-ot. — mint mondotta — azért vette, hogy eladja. Stattterné Singcr Lajosnak, Erisébet-tér 20. si. alatti^ hentesüzletében -sryéíJkeaiL Olt* jelent meg¦Zlalnitoaky- G«io, dki imloiMiát kért tólc. Mivvbac űriéiben nem volt, elhívta őt a lakájára ét at olt lévó" áruból eladott neki 8 kg-ot, kg.\'kcnt. \\2 prngős áron.
Zlatniciky Géza vallomásában-beismerte, hogy>háromizbü|v vásárolt .\'Ndgykeuicsán < buiárut és art Budapest r-ot" illetve\'^Csillaghegyre szállította. A kolbáfct*fcgv ként 680 pengőért vásárolta és art eladta a háitulajdonosának kg-ként-8.50 pengőért. Kolbásit Nagykaniisán egy iiben a piaoté--
ren vásárolt, ismeretlen egyenlői, ¦ kg-ként 6 80 pengőért.- A második alkalommal pedig Nyerky Jó-ísef Magyar-rutca 37. sí. alalti hentcsmeslertől vásárolt szintén 6.80 pengőért. ííe ai utóbbi vásárlása . kél. héttel eielült voll. Most pedig( harmadszor, amikor rajtakapták,- ismét megjelent Nyer-kinél. de neki\' nem volt.-lgy ment tií Eresébet-téri Singerrféle üzletbe, ahol egy nŐ szolgálta ki ét eladott neki 8 kg.- debrecenit kg.-, kértt 6.80 pengős áron. Továbbá ajánlóit neki <x nő r Siatlle\'r Gyuláné— sralonnót is ¦ kg.ikénl 12 pengőért, Közölte vele, hogy a staloiuifl a lakásán .-vau. Elment vele a lakására, ¦ KiniiSHiitea iiám alá,- ahol -Szattlefué v«Udolt nckj 8 kg; sralotmát-\'kgvként \'12 pengőéit. Zlatniciky — sajátval-lomása szerint - est ai ¦ árut - a maga és a liáitulajdonoía/résiére-" vásárolta és* Csillaghegyre" akart*" ¦¦állitatii.
Or. Stur Dénes egyeabíró a vád és védckeeés elhangzása után mcghoita tjéletét .és Zlatniciky Gézát, 7 napi foglláBbftnt•tésrC/¦ Siatllernét pcdig-10 napi olrárás-ra a\'tváltoitatWólOO pengő^étii-büntetcsre itélteJt"-
Értesülésünk sierjnt Zlalnicikyt, amint Nagykanizsán kitölti bünte" téséty\'Budapestre siállitiák-\'éi átadják ai ottani hatóságoknak, akik körösiek sikkrmlás. miatt
11)43- ffifotófifolg ftR ¦
KULCSLYUK MELLŐL
HALAS5S VILMOS*
wzázados, aki a januári sulvos harcok napjaiban un orosz fronton szilánktól vágott, súlyos sebet kapott, íélig-pieddig felgyógyulva és ,ígv -Signum Louuis-szoi gazdogub-bahj Budapestről, ahol kórházi ápa-Iás.alatt állott, egy napot Nagvka-iiÍsbáí.-töltött. A szilánkot egy ibIí-találatból koptn, amely kömény harc közben érte azt a szűnt, amelyről Ltulázs százados pár. pillanattal ólóbb leszállt, hogy közvetlenül rag von részt az el latiul Irts raegsaorr8z(!S|»ben.
8ARTA ISTVÁN,
a nagykanizsai piarista gimnázium igazgatójának tollából a Ilim\'és az iskola kerdéaetnelt^sszefUggéaftit tárgyaló, frdc-ksséf mily Járatú tanulmány\'Jeleni meg a Magyar Kultúra hasábjain.
*
ZENEÉRTŐ SEBESÜLTEK
közül -100 at hívott meg a Balatoni Társaság a március 29-iki Dolmány!—Zalhu-rtczky hang versenyéra a zeneművészen (öiskola dísztermébe. A hangverseny jövedelme a habom rokkantjainak családalapítás! alapját szolgálja.
*
l)k MONOSTORI TIBOR
szolgabíró, akli Ziíaegers/egről Perlakra helyezlek -ál ia a fószolgabiróság ideiglenes vezetésével -bíztak m«g, csütörtökön jegyi el Szegeden kántorján sl liccsey József löldblrlokos leányát, Margit Piroskái. ¦V*.
P. D*- HORVÁTH athanAz
lercncei lelkész, éveken ál voll vasaka-tttlu szervazójc s kanizsai iljusági hitéletnek. Innét került Muraköz viíiza térése kor az akkor még nehéz csáktornyai Őrhelyre, az tjllani ferences rendházba Hatalmas munkát végzeit olt Is. Hónapok kemény munkáiéval uj tzaltemct teremtél! a 23 árus megszállás emlőin fclnevclkcdcit fiatalság körében. Megszeivezte a kék-Ingeseket. Könyviárat létesített. Közben eur gáncssa!\'megküzdött; Mos! áthelyeztek Érsekújvárra.

P. LABANCZ MEDÁRD
nagykanizsai harmsdrendi igazgató mcgkoídto vidéki látogatásait. Március 10-én -Gyékényesen,- 21-én Üft^olSr&sjaöim-twtotti-tíyiilésekat.\'líj-udvar, Magyarszerdnhely, Nagybakónak, Nagyrécse, Bálozna és (ielse s következó állomások.
EUY RÁDIÓT
ajándékozóit a nagykanizsai leánygimnázium a-\'zalaeMrszagi.\'honvédkórháznak gróf Tslejrl DolAné, lólspánun* felesége Ulján. a főispán míg négy rádlókészlllé-ket juttaloü «1 az Exerazegcn fekvő sebesülteknek, akiknek látogatását az utébbi időben sgészségügyi okokból megtiltották, iiiV különösen Jotelemény számukra a ré-ulóhallgatis.
HEOV1 lajos
elsőéves műegyetemi hallgató, dr. Hegyi Lajos nagykanizsai városi főjegyző lla, a hivatalos lap közlése szerint 400 pengő öszlöndijat kapott a liorlhy Miklós-alapból. A jelesen éreti ifjú kanizsai egyetemi polgár sikerére nemcsak szülei lehetnek büiz-kék, hanem a gimnázium is, amely útjára bocsátotta. %
OLÁH ÁRPAD ¦
20;éwel azelőtt Nagykanizsán volt uj-•ágira, luiiíi sikerülve hányatott élelcl éli, mígnem kikötött a Siálasi-féle nyilas-mozgalomnál ét annak vexérhclyellest lelt. M« pedig bhJIó alatt van .a nyilas-mozgalom bukisa\' tlmll könyv*, amelyben Oláh Árpád, a voll nyias-sajlófőnök, kíméletlenül leleplezi a szélsőséges mozgalmakat a azok vezéralakjait. 8 pengőért "\'ét! lehel rendelni a könyvel a szerzőnél (Budapest, Bérkocilsu. 37.) a könyv előreláthatólag nagy pori fog felverni a belpolitika berkeiben
\'?alai közlöny- 1
s piirtbtaukii trs;M s\'ia
lappal! óa esti
kezdődik hu
Belralis tgéaz nap. Nigykanizsa, Szent Imre hercsg utca 5.
öt vagon* zalai* babot akartak zugban * eladni Budapesten
Az ArdráüHrJt áfaclWk.ait öuyégaafiKnok
Budnpenti Jelentés satmol b
srrél,
5?Faai,IöíAf0Hl"1" egy-zalai
Wrágliö kerosketóf^ki « zugplacou
törve nyel le oca
[raglio akart magánok not blztoáítsrtl,
kelta ügyről b következeket mondja: Kerekes József /iilaegeruzeiil t-T-tnénj\'kc-reskudő öt vagon habot kínált
eladásra\'agy- budapesti kerrskedőnek ós löle ti mxxIméllB\'érou le ül • klilöo 11.800 pengőt kért. A hntésAg Ktirokes Jflraoiet i\'telspleste" óa megállapította azt Is vallomásából, hogy az öt vagon bab róezbun a sajátja, részban mái kereakedők luls]dorm volt. Korokest átadták a bndapiflll ügyészségnek.
Kanizsán meglopta a barálját, Bagwryair löz> okiratot -bamlsitolt, ¦— Egerszegen 01
Csemete Ferenc tilóct saánna-iíísu hentesseged neve nem ismeretlen\' 0 hasábokon- Amink idején Galambos Ferenc nevű k«mt*ai jóbarátjü zsebéből kilopta annak pémét és tovább állt.
A már két iiben büntetett Cser-nela ezután Bagonyán a mtilt év decemberében a körjegyiő állal siemélyaionosságának íg-iiolása céliából kiúllilott körségi bizonyít ványt és d fényképe aláírását is oly módon hamisította mag, hogy veioíéknevét Csenieláról Cier-
neyre javította, ai anyanyelve rovatába pedig .i vend sró helyébe „magyar", as atyja neve és fog-lalkoiása rovatba pedig „Cserney János fŐerdős" szavukat irla be. A birós.ífli tárgyaláson atíal vé-dekeiettj boyy a javitásoknt a jegyif>i irodában egyik alkalmazott végette ai 6 bemondására, mart a kijavitotl adatok felelnek meg - a valóságunk. Minthogy a tények mcgcaífolták a védakeiést, a bíróság nem jogerflsen egyhónapi és \'háromheti fogháira Ítélte
ból felfordulattat ssidölates bombát ragasit a bal kapufa mtltatt a hálóba. 1:1. Remek taliesit-móiiy, ritkán látott seép gól. Et-uláti is igyakstik mindkét asapat, de eredmény nélkül.
Vités Zalán néha bravúrokat csinál,, Placskó ~ Fischer—Németh védőhármos egyes ositályiatot érdemel. A többi játékosról nem sok jót mondhatunk. Még Csáki igyekeiett legjobban, Frisant menti a remek gólja és csatártársai \'gyenge teljesítménye.
.A vendégeknél a kapus .és a köivetlen védelem, valamint Petii igyekeiett.
Horvátit elég !61 vésette a nern könnyű mérkőzést.
—k-nv-l—
Megkezdték egy 80 éve abbahagyott -mnnkfal barnaszén-telep kiaknázása!
A Pécsi Napló irja:
Mintegy nyolcvan ór olótt a Muraközben i^on jó minösegfl barnu-szénro bukkanták ltubidó Zichy Iví\'ut báró egyik birtokán. Akkor nem mutatkozott gazdaságosnak » nngyévtékü szénlulot föltárása. Ma azonban, nz okflzoiii anyaggazdálkodás időjén mindent inog koll bo-f-siilni, amit a föld kínál. Eh »7, elgondolod indította Riihidó Zichy Iván bárót arra, hogy a barnaseán-lolspot azakévlókkpl ujból nicgvizs-gáltuBsa, aminők ererlményeként n
a bapokbah \'^negin-
kitorrnoli dul,
A létrejött Bzorzódós alapján Osztrovszky Tádé mérnök-zoológus .szombaton a Muraközbo vitto a I.ár«t>ási üzoni lioszüntotósóvol fölszabadult bányamunkások elsó csoportját és megkezdte n barnaszén kitér mólosét.
A muraközi barnaszénről hivatalos megállapítást nyert, hogy ka-lóriatartaÍDia vorfenyoz a foffjobb hazai barns8aej»kkel és elégwiw
alig valamivel több, mint fit nsássták hamut lingx ningn utál
Szerenosével döntetlen a&MfTE—IPSE mérkőzés
Magyé» p«hó-nvte 111 (l:0>ifc> .
NB III. o. bajnoki. A hatalmas síélvihar egése idő fllötl „söpört" a pályán és bieouy labdarugó játékot ez alkalommal nem igen láttunk a csapatoktól. Ar MPSE néhány ügyes hutása érdemel említést. Sok volt a gólhelyiet is mindkét réssrőt, de a ktflnÖ védelmek a gyengébb tamadósorok ellen jól működlek. Inkább a ven-díígek érdemelték volna a gyA-iclmet jobb játékukkal- Helyenkínt ai időjárás miatt tulsok stabály-tslan stcrelés is kicsusrott és et befolyásolta a játék népségét.
A vendégek Tomassh — Po lónyi, Simon - Fílrst, Korcsmár, Tamás - Siabó, Leichner, 3ia-lay, PetÓ, Bánfi,
Aí NVTF v. Zalán - Plaaskó,-riselier - Kődbaum, Németh,
Horválh - Juhász, Csákí, Friseli. Erdélyi,. Fenyvesi összeállításban állnak fel.
Az elsÖ percben gólhelysete van Erdélyinek, de fölé fejel. Majd a 3-ik percben Pető fejel a hálóba. 1 :0. A 10-ik percben Csákí óriási helyiéiben két lépésről mellé gurít, majd siédületes lövése suhan a léc fölött. Ssalety is kihagy egy nagy helyietet a vendégeknél. Polónyí és Erdélyi ösi-stefejel, Polónyinak felrepedt a homlokai Pető hagy ki nagy helyeetet o 38-ík percben.
A félidőben kissé egységesebben támad as\'NVTE, de a vendégek védelme jól működik-.!-A 33 ik peronén remek gólt látunk a kis Prischtől,- akt niegsiabaduk-i va őrísőjétől 10 méterről, kapást
Hofherr-Schrantz^épeMi\'áeíls petiolewn
¦ÜN«KR-ÜLLMLAN.N-,KLJBK vas- és mOszaki kereskedésében Sh«ll Káüíftüfik átvehetők. öolyöioiapöarak
«In*»*) iwafcaa«laa4*^*\'«\'» -caaMSaJaa-as—l- kaphatót
ökölvívóink győztek
Komáromban-
Távirati értesítés sterink a levente-ökölvívóink győitékiTai\'.or-stágos bnjnokí küsdcluiek során ¦ Komáromban.\' Réseiét*] tudósítást\' a csapat víssraérketése -után közlünk.
Ismét gyöitöU¦ a ZMNTI-: . Zttlftegersaíeífen
A ZMN\'l\'E vasárnap a Zala-egerstegi SE csapata ellen ját-stoll és 4:1 arányban -győtótti. A kaniisai gólokon Kiss 11. (\'i), Cserpes és TalpaL.osstDckodtak. <
Il.iiulnittH niüKlepetések az NB-bea .
A vasárnnpi nemiati bajnoki forduló a meglepetések sorosaiét hotta. A Ferencváros 3 ! 0-ra kapott ki Siegedeti,\': a Stoinok is Kolossvárott. hagyta (3: 2) mindkét pontját. ,SBTC~Vdses 2:1. míg Ujpestan 2:2-cs döntetlent érlek-el a Diósgyőriek. Csepel.r Törekvés 1:0, Nagyvárad - Újvidék 2:1, Elektromos-Haladás 4:2, Gama — Kispest\',3:1.
Katolikus NŐI Nap
lesz m*rolUB\'2Vón, Gyümölcsoltó nün* nepÓQ\'Nagykanizsán, a Szoolálla Mlaz-azlótéraulnt\'és az Uraaszoajok Mária\' Kongregáotója rendezésében, A Nöf Nap délolűtt fél 9 kor közös Áldozással, kezdődik a piartela- templomban. A iiiifíKJiyHK\'íi dolutali Ti érakor isaz avA-roaháza.dísztermébeuuBInökl megnyitót mond Száva Náááernéi Nom/otllLiit klaorődjel olmen előad dr. Hogy! La-Joané prsfekta. P. Wímmer Anzelm\' Farkas Kdlt éa a katolikus .nőmozgalom elment tart «lóadAat, Or. tolymar-látván etpares a nó háborús közéleti hivatásáról beszél, fínukel r>. Qaup-nimin Márta. Barbarita Lajos salát költeményét sála el*. Snekel\'Báoz aíbJob kántor vozatéaével a Szeül fmrö kérna. Belépődíj nino*.
BÉZJU ZT fAUBEA\'TA áHHÁHT nERacNDr.fáu
MltZliitUlllAG:i
I. oszt. 1 kg. P 10.~ II. oszt f ; 10 I i-ic. I. ősit. inlfitaciioiiiag tornii ! Ut. P 1.40 postabélyeg eUutétttii. NJtlMUíigi.t (jai-aíids. ... atti
1 hold husutim 3Ü.0ÜO F
p*r|*a4j>l MítriAd iinsf M. t«Mii*lasa a. P
I K«rOD«uy g««^aslg Budapaat, ó^.
Politiliit m. 1\'oiuuv.d jkj,. etikktilmU isStt.
; ZALAI KÖZLÖNY\'
1943. mirdua 82
NAPIRRNI)
íjjelí a^ógjswrtán Ügyelat: Ma a Faltat* Sas gyógyszertár Pö-iil ő..
Kiskanizsán az ottani gyógyezor-tárillandö ügyelota* ¦aolgálatot tart
Naptár. Március 21. Hétfő. IVm. kar. 0. Katalin. • Protestáns Okldvián.
A GÖZKORDO nyitva mn reggel I órától oeto 6 óráig. fHétfő, tierda, pántok délután ő* koddan ugátz nap óiknak.) Telefon560.
— (A 111. Rend lelkigyakorlata)
A nagykanizsai fenaneesek fel|ér-(ermöbvn vasárnap este lelkiioukoi -lat kezdődött P. Labanca Medárd hurmadrondi igazgató vezetésében. A lelkigyakorlaton nagy számban vesznek tószt a Harii^orond tagjai, azonkírül pedig sokan mások is. A beszedők ma, kedden és szerdán reggel fél 7-kor és este 7 órakor vannak. Befajozes csütörtökön reggel fél 8 órai szentmisén szonthe-széddel és közös áldozással történik.
— (Halálozás)
tfaludl Gora nagykun Íz**! nyűg. áll.\'elemi iskolai igazgatö-tanitó, éti érés korában, hosszú betegség után elhunyt. Nyugalomba vonulásaié ICiakahizsán tanított. Régebben tagja volt a városi képviselőtestületnek is. Halálhírére a varas elemi iskoláinak ormán megjelentek a tanítóság gyászét hirdető fokoto lobogók.
— (Előadás a tuberkulózis ellen Klskanlzsán)
(Töves \'és szellemes formában igyokezlok kiskanizsai olomÍBtáink bemutatni a tüdóvész elleni hnre lényegét és ctgyszerü eszközeit a mindennapi életben. Rengeteg humoros és inogszivlelendó jelenetet láttunk tőlük, amivel igvokeztek meggyőzni a zsúfolt terem hallgatóságét, hogy mennyire fontos a pusztító bologség elszigetelése. Tóth Ferenc igazgatóltclyottes megnyitóbeszéde után (lr. Szabó István városi tisztiorvos előadása következeti a tuberkulózis olloni harcról. Nagy szakértelemmel mutatott rá a kiskanizsai szülők kötelesséfjére, (\'gyes volt Grácz Éva köszöntóvorso, valamint Kók Annuska meséje a csúnya hacillusokról. Sok érdekes jo-lonotol mutatlak bo oloinistáink. A műsorból kiomolkodott a kiskanizaai oloniista leányokból alakult sziv-garda énekkarának magyar népdal számai P. Sólymos Rezsó vezénylésével. Klismoréssel kell szólnunk Tóth Ferenc igazgatóhelyettes buz-gólkodásáró], valamint munkatársairól, dr. Taroos Lászlónó, Ceornoch-nó és Asbóth Ilona tanítónők és az ogész tantestület munkájáról.
— (Lehet tábori csomagot küldeni a 2 es számokra)
Április 10-ig kizárólag a 2-voI kezdődő tábori postaszámokra öt kilogrammos csomag adható fel. A csomag föladásánál fol kell mutatni a hadműveleti területen lévő hozzátartozó által hazaküldött kékszínű bólycgjogyos tábori lovolozőlapot. E lovolozólap márciusi szolvényét a postaalkalmazott lovagja éa a csomagra ragasztja. A csomagban ki-zárolac ruhanemű és az egyéni fo|-Bzoreles pótlásához szükeégös cikkek küldhetők. Elolmiszor, dohány, levél a csomagban nem helyezhető el. A csomagok tartalmát « postahivatalokban felvevő\' tisztviselők ellen-óizik. Az említett öt kilogrammos et.onuigoV.it kizárólag a fenti időpohtjg és JEi^i alkalommal lehet
1 eladni.
- (Ai Időjárás és a hang)
A Búvár márciusi azáina irja; Mataorolognsok uiagállapitiast, hogy
a lorogő akusztikai lajatságai rál-loznak az időjárással. Zivatar nlkol-mával különösen rossz a hang terjedés. Részl>en ezzel magyarázhatjuk a zivatar kitörése olőlt beálló süket csendet. A távolabbról származó hangok elfulladunk, kiesnek s ezáltal fokozódik a osend; a közelebbről jövők eltompulnak 8 oz még inkább clmélviti, mintegy aláfesti a csendet. Hozzájárul még az, hogy a zi-valarfront előtt elfekvő levegő nagyon nyugodt, stabilisán rétegezett, nem jár a szél, amiatt azután a növényzet in nyugalmas, nem zizegnek a levelek.
— (A magántisztviselők száma)
.Magvarországon a umlt év közepén közel 300.000 volt és az egy évre kifizetett összes fizetések meghaladták o 650 millió pengőt. Ezek az auatok a biztosító intézmények kimutatásain nyugszanak, Így tehát ezekből u ti zárni [ásókból kiesnek azok a tisztviselők, ukikiiuk havi jövedelme uz 500 lungőt mughalad-jo, mert ezok már nőm osnok u társadalmi biztosítás kőtolozottscge alá. A középső és alacsonyabb íizo-tésü tisettiselőkarnak tehát tavaly az évi átlagos jövedelme fejenként 2200 pengő volt, lOílO-ban a tíszt-viselŐréteg teljes létszáma 510.000 személy volt és abból a keresők száma 23.1.000, amiből kitűnik, hogy minden tisztviselőm csak egy léjok eltartásának gondja nonozó-dott. (MVB)
számára, akik Muraközbe járnak,
megtudható a ..Zulnt Közlöny" kiadóhivatalábjh Nagykanizsa, Fö-ut 6. sz.
Magyar hősök
Az 194$ október 5-án Rozadoezt-á\'eneakoje mellett régrehujtoti aoját vállalkozásunkban tüntette ki inasát kiemelkedő bátoréágával, nagy harcászati érzékével Kádas Mihály szakaszvezető. V
Az omlitott napon önkénl jolent-kezott az egyik raj vo/etésérflt Feladatát mjntaszorüon hajtotta végre. Raja élén Őt ellenséges erődöt robbantolt fel a benne védekező ellenséggel n annak nehézfegyvereivel
együtt. További harcokban három
nehézpuskát, több gyalogsági- fegyvert és fölszerelést zsákmányolt.
A vállalkozás alatt kézigránáttal és kézitusában verte vissza egy SZOT-jetraj támadását s ebben a küzdelembén három foglyot ejtett.
A vállalkozás sikeres végrehajtása után mintaszerű Ügyességgel — lépésről-lépésre harcolva - teljea eredménnyel feftezte szakaszának visszavonulását.
Irántit Misiit
legmagasabb árbjn veszek.
Vókásy ékszerész rő-ut 2.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Kukoilca vetőmag Igénylése. f
Hirdetmény.
Mindazok, akik a tolyá év tavaizán kukoricát akarnak vetni éa vetőmaggal nem rindelkeznek, kukorica-vetőmagot Igényelhetnek. - -
A kukorlca-vetómag Igénylők Oisiehás vésett holnaptól (március 23.) kezdve a folyó hét végéig nnponta d. e. 8—12-lg éa á. u. 2—5-lf a gytlmölct-csomagolóban jr.líiilkeí/ctiek.
-• Már moit figyelmezi etem az Igénylőket, hogy a kukorica vetőmagot csak termelésre trabad felhasználni, amit jl\'cnötliietni fogok ti mindaiok ellen, akik a kukorica-velómaggat bármely módon visszaélnek, i büntető eljárást folyamatba testem. Nagykanizsa, 1943. min tus 22 én.
m Polgármester.
Alulírottak mélységes fájdalommal, de Isten megváltoztatlialallan akaratában való alázatos megnyugvással tudatluk, hogy a forrón szeretett drága jó férj, legjobb édesapa, nagyapa, apóa, szerető testvér éa sógor
Faludi Géza
nyng, lg. tanité.
áldáses életének 66-ik, boldog házasságának l-l ik évében hosszas szenvedés és a haldoklók szentségének felvétele ulán folyó hó 21 én este 7 órakor visszaadta jóságos, nemes lelkét Teremtőjének.
Drága hatottunk földi maradványát folyó hó 23-án, kedden délután 1 íj órakor fogluk a temető halottaaházábót a róm. katb. egyház szertartása azerint beazenteltelni és örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiUdvééit folyó hó 23-án délelőtt 7 órakor fog a szentferencrendiek plébánia-templomában a Mindenhatónak bemutattam).
Nagykanizsa, 1943. március hó 22-én.
Áldott ornlókedat soha ol nem mulé szeretettel megőrizzükI
öiv. Faludl Gézán* sx«I. Maailt tt Anna neje; Géza, Aantrka férj. Kapoll litvánná. Mária, Er.it térj. Csonka Istvánná, Sért férj. dr. Takftta FnracBé gyermekei; Falndl Prandka testvére; ifj. Falndl Gásáná szül. Takála Mii la menye; Kapoll István, Csenka István, dr. Takáta Ferenc vejei; Falad! Mária Magdolna, Kapoll Piatnka, Takáts Ziócika éa Attila unokái; Mca^iilta István sógora éü a gyiaaolé rokoniig.
DRAVAVOLGYI
villamos Áramszolgáltató rt.
Aramiiimlik flzetéaa, rtklamaolók, iilbnjolonlúsok, sxaksiorii !«lvlli«*lltáa mlnclon vlllamsa kérd«aben délel&it 8-tól délután 16 ócáig. \' csenfeary-st 51, telolon 294.
APRÓHIRDETfiSEI
AllAs
Aax\'aloafbnonoot flzeté.sel felvesz. Hílyel Imre ma.silaloa, TC-ul 4. a,. 755
KimkaMatgéd felvétetik vllér Tolhnal. 866
KllulAflu felvtlellft Kelemen RtteS
cegnel. MT
ADÁS-VÉTEL
Alfa haisnéll izmoklne eladd. Ö6-vebbit Vágó llliliieiUiban. Ml
Kltogáilalan állfpotbln lévő svéd gyért. niányu Eleclrolux popautlvégéat eleéó Cetngery-ut l7.Mum alatt. aai
NaiijlJumUta megyei vlroa polgármeaterétd).
MéJ/lMD.
Tárgy: A gyágys,eree Uveg.kkel Vllá lakaréknik- iláa.
Hlrdetmtny.
Tekintettel arra, hogy a gyégyaserei Ovagekkel való elláiáibin az utiUihi időben nehézségek nntatHoinak, — ftlhlvom
¦ kOiOnséget arra, hogy a folyadék orvot ságok kiszolgál la tátinak megkSánylIéie cellából, — erre a célra teljesen m«>gle. lelő, teljesen éa kifogástalan fisztisiga
tlvtgct vigyen magával, különösen a gyógy* szerek megismétlése esetén, — amikor li aa elfogadható és a gydgyaier kiszolgáltatásira alkalmas Üveg vitele eaetén csak a gyógyszer ét a kiszolgálási dfjat kell flzefnlnk.
A kifogástalan tlaztaaágu, gyógyszer ki-szolgá\'ására alkalmas Üvegeket a Kyógy-tzeilárakbin napi áron megviiárolják.
Nagykanlisa, 1943, március 12. mi Polgármester.
Elsötétitéshez
papiros
kapható
litikaiiluailllkl lilisui líllilii
MENETRENDJE
érvényes 1942. novomber 2-től. \'.Vr.**bei-le.-- wmmutalluma.
Vaiutillom.st.
SSD
eco
70!
7 ao ¦ io>»
12 30 1340 H!0 1810 192« 21-10 2238
3 í
11.1
<* I • c
> 2
ZHLM tVÖZLÓNY
politikai napilap. Klailjn : „Kli|aiéaiiq1 k f. Nagyksalz feltlóa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a HKligai*!asá|l fl. T. Nagyi"\'\' ru\'
ayiairitjábsa Nagykaalriiia l*y.ws<t*..v-t telal Ulti s*>«w
15
\'¦ *v)., 66. sz. Nagykanlisa, 1948. márolus 23. kedd ára 12 fillér.
KOZLON
POLITIKAI NAPILAP
mmtrmtáiég éa kisdóhivat&li Fout b. kUk.
ato/küéésí *• klitdoJilvatiül telelőm 7h «. UcifJelftülK ialndea aétkOsnap délotán.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
lilőitzetóal árát égy hónapra\'3 uoauö 3*0 Hliór.
negyedóure 9 p<««Ó StO füér. Egyes HEftrn: hót köznap «fin.. Bzombnton 2o mi.
A hősök árvái
Kállay Mtklósné, a minissterel-nök hitvese fáradhatatlanul szívén viseli a hadiárvák sorsát. Ai a nagyszert} agilitás, ami e kiváló magyar asszony lelkéből fakad, kell, hogy átjárja az egész magyar társadalmat.
Soha többé meg nem történhet, hogy egyetlen magyar gyermek mostoha sorsban éljen hálánkban, amelyért az apa hősiesen harcolva hősi halált halt a háború küzdőterén.
A magyar történelem lapjain örök. időkre fel lése jegyeive es a földrajzi meghatározás: Donkanyar. Es amikor ezt említeni fogják a messzi idők leszármazott magyarjai, tudni fogják, hogy e földrajzi meghatározás egyben a magyar történelem hősi kflidei-mének olyan területe, ahol bőségesen itta az ellenséges föld a drága magyar vért.
El tudná-e viselni egy nagyrahivatott nemzet, de még a nemlelek legalsóbb rendűié is <vt, hogy hőseinek gyermekei elkallódjanak as anyagi gondok, as elhagyatottság, a neveletlenség, a kellő sreHemi és fizikai erővel való fel nem vérteeettség utvesi -tőiben? Miért \'imádkoznánk hát akkor minden áldott nap a rádió éjféli imádságában a drága magyar vérért, ha ncimetünk leg-kivalőbbiflinak leseármazol tódról, tehát a legjobb magyar vér utódairól nem gondoskodnánk méltóképpen. /
Kállay Míklósné nemes magyar asssonysfive nem elégszik meg niiűl; hogy mindannyian1 elérsé-kenykedve gondolunk ae árván maradt magyar gyermekekre, a lisdiarvákra, hanem étére állt, egy Itíváló szervezési munkának, am\'ely-lyel intézményesen kíván gondoskodni hőseink árváiról. Háld, tisztelet és a legnagyobb elismerés kiséri at egéss magyar társadalom részéről a mmíssterelnökné-nek eit a fáradozását s ad üzenjük neki egészséges gondolkodású vidéki\' kösvélemérvyünk köréből, hogy mi is támogatjuk nemes munkáját s gondoskodni fogunk-róla, hogy; ne akadjon senki köiőttünld flki aj élet gondjában hideg közönyösséggel haladna el b nemesszándékú törekvés tökéletes megoldása mellett.
A magyar társadalom nem most adja az első tanújelét annak, hogy ha kell, minden nemes cseleke-delre kész. Hála Istennek, vesete-íegeink korántsem olyan nagyok, hogy a hadiárvák- aránytalanul nagy asámát kellene? gondozásunkba venni. A magyar társadalom meg sam fogja érezni anyagiak te-"•ri a hadjárvák gohdotására fordítandó anyagi igényeket,
A tengerparti keskeny szakaszon legerősebbek a harcok Tuniszban
Az elmúlt-héten 8 teherhajó elsüllyesztését ismerték be Newyorkban „A szovjet tulment hadműveleti képességei határán"
Dietmnr német altábornagy tog-nsp rádióelőadás! tartott a in téli csata opllógufa« címmel. Klóadásá-bah a, követ kozAkot fojtagotto:
A szovjet tömegroham mindenüti megállt, mielőtt hndmüveloti célját olório vo]na — hangsúlyozta Diot-mnr nltálmrnncv. Megftílapithatjiik, hogy n nemet kitartás a legnagyobb mórfókbón korésztülhuzta az ollpnfél mindon számítását. A KoM-Ukrajna megszállásához\' ós az olt harcoló német csapatok niogsotnn)ÍBitcséboz fűzőt! várakozások alaposan megírni sulink. Bizonyos, hogy a szovjet téli nagy támadása alatt otoiiitp figyelemreméltó toljositményekei mutatott fel. Kiismerjük, hogy tanultuk valamit. A hatalmas téli
küzdolom utolsó szakasza azonban annál inkább bebizonyította hadmü-vololi kóixwBógoik határát. Nom in-nmrtók fol azt a?; időpontok amely-tói kozdvo támadási erojÜK mog-álláara volt itélro. Más arcvonalakról vontak o] kőtotéknkot a vpszé-lyozfotott helyekre, ahelyett, hogv, mint odditr, á hadművolbti larlalÓ-kokkul rcószitottt\'k volna ki a hiányokat. Ez mutat olsóflorbniv nrrn, hogy nom kimerithotetlon a szovjet rondolliozósóiT! álló lömeg som". Mér jK\'diií éppen ebben rejlőt t a szovjet tulajdonképpeni nagy erojo. Ha oz nz akadály most elesik, ugy sok mmöTon, sőt talán minden magától oldódik nifw.
Az afrikai háború hírei
Zürich, március 23 A Tuniszban folyó harcok nom n Maroth vonal déli részén to\'ynsk. ba-nem a fenRWpRH Toló ckő részén Vasárnap reg-gel Indult m"e nz nntrol páncö\'os ea Rvnioens csapatok táma-dáan, dn moffleh\'-iőson kesk«ny Bznkn-Bzon, mlndösszo 8 kilométer arAlPBnCfi-ben. A letTPróflohbon a hrlt CHnpilok a M^dr-nfnettói Marflth vrtreiAba vpzetfl vezető mllitt Jobb otdalán. tehát a tengerpart fele eaö íznkaazon támadlak.
A lenfrntv vMclmftt loljeson Iotliéfl7illvo ártó « támadAi. Ar ni li/Ainltnn\'ik. Ihik.V « harcok caak egykét nap mu\'va kezdőnek majd kibontakozni
A Hnreth-vonal ellőni tárna dánnal ettvldejuletr a középxö nzaknazon 1h
msgéléDkSltek a harcok.
lurrlts óa/nkl róazén Arnlm tábornok námet én olasz caapntnl folytnlJAk támBdásukst Tabarea ób Bá]a Irányában pb az nngol csapatok ellenállását lekflzdve, elfoglaltak egy községet
A faalzmuB megalapításának 24 é
fíóma,- március 23
Olaszország ma ünnepli n faaeista mosgalom inegalspitáBának 2-1. ov-fordulóját.
Ebből a/, alkalomból a MosBacgero kiömöli cikkébon, hogy Mussolini 20 óvon korosztiil iillniulóan a hóko érdekében dolgozóit. 0 volt nz, aki Münchenben mogmenfbtto a bókét. A müncheni mogállfl|XHláel azonban Antrlía és Franeinorsziig es;ik azi\'-rt fogadták el, hogy időt nyerjenek óa rnég jobban folkészüMonek a lorvbo-votl háborúra. MflnchOII után a demokráciák még továkonyohbon ós makaesabbul folytatták politikájukat,
32 millió tonnát süllyesztettek el
Berlin, március 23 Honaon írpgaltkapitány, a Nom-/.otkózi Tájékoztató Iroda tonffiöré-szott sznkertójo ismerteti a Now llopuhlic newjrorki folyóirat cikkét, amely megállapítja, hogy ¦ németek
n longoialattjáróliáboruban (atála-
taik oredményőt 86—00 Százalókböh pontosan ismerik, Ifanaon fregatt-
fordulója
amolynok oólis Öíaágorssag ós Nó-metország bekerítése volt\'. Es a ]io-litika vozotolt azután végzotazorflen a világháboni kirobbanására,
Bofojozósül a Mosfíaggoró hangoztatja, hogy a mai háború Olaszor-flzágra ós BzüvotségoBoirO nézve vé-dokozó háború és n háromhátalmi államok népeinek flgyo azonos mindazoknak a nópoknék az ügyére!, nmelyokot Anglia elnyomása\'ós a bolsevista \\x»zedelení fohyogoti. Olaszorsgág föladatát ebben n hálm-rnhan trirténolmo, hagyományai, [iiüvolte.ógo és évozroílok \' dícsós\'égo jelölik mog.
összesen a német tengeralattjárók
kapitány a fonti wzámitáa alapján megállapítja, hogy a tongoralattjárók által oIbüIlyosztott hajók űrtartalma \'nem\' 16.85 millió tonna, hanem hozzávetőleg 19.82 millió. A 2:07 millió tonnányi különbséget ¦--mint azt a Now Bopublic mogálln-pitja — hozzá koll számilani a szíi-votsógosok összes voflztosógoihoz (is
Meg lehetne est a kérdést oldani intésményes rendeséssel is. I ehet, hogy ee is sorra kerül De sokkal siebb és méltóbb volna a magyar társadalomhoz, hogy esen a téren *L Önkéntes meg«|anlás
szép példáját állítaná a Uaiai és külföldi kÖivélemény elé.
Mindenki lássa meg: íme, igy gondoskodtunk mi, magyarok, hőseink árva gyermekeiről.
r \' (.*-*-).
igy a hármas egyezmény batslinai az ollemségt\'ít azúllitóliajokhól kérőkön !12.2 millió tonnát süllyesztek tok ol.
A Uftufabb heti veszteség
Egy nowyorki jelentés nzl mondja, hogy a logutolsó bétán ószak-amerikni kiírók 8 lohoi hajónak a nyugati Atlanti-óceánon törtónt ol-BullyoaztósiH jolontették. Két hónap óta oz a\'legnagyobb heti rosztcBég.
Angol-amerthai légitámadás a német partvidék ellen
A Német Távirati lrod« uify értesül, h"!.\'v eirv éa tikninnrlknl áa brit bom-dAm kötelók (Qgnap; á délutáni őrak-ban Mififfiiin i-iin Bt ÓHznknyugntnémnt partvidékei, A német v«(Iá8zrepülők már ti tenger Mell harc rak ényszerl tették az ellenaéges repülőgépeket. Az eddigi jelentéBf-k szerint leg lább 4 többmotoroa hombézógfrpst lőttek le. Dn azAmolnl lehiH meg több ellenséges gáp m \'gHOmmliliéaóvdl la. Az elleu^é-ges bombázókröl nngy raagaaBágbót ledobott romboló bombák vesztesego-ket okozlak a Inkkoumg körében ós karoknt nz egyik kkötővároB lakóno-gyedelben.
Ma éjuaka nem volt támadál
A Német Távirati Iroda jelenti, hogy az ellenség n inéra virradó ejaznka nem rendit hn a bl\'odnlom területe toló. NehfaG német harci repülőgépek nz angol keleti partok egyik kikoió-városa ellen Intézlek támadást. 3 német replllögep nem tért vlsaza.
Srorosahb hapcsolafah Svéd-és Finnorszáü között
A Német Távirati Iroda stockholmi jolontófto gKorint Gusztáv An-(torsón svéd közlokoih\'-stiari minisz-tor a svéd néppárt küldöttségévol együtt Helsirikibo érkezett, hogy ro8.2tyogyon a finn haladó párt gyűlésén\'. A Svéd Távirati Iroda hol-fiinki jolontéséIxjii közli a svéd köz-lokodósiigvi miniszlor kijolontését, hogy Svédország még szorosabb kapcsolatokat óhajt kiépitohí Finnországgal. * \' , ¦
Nemzetközi Dana-értekezlet volt Bécsben
Bécs, március 23 (MTI) Bécsben az olmull boton Németország, Olaszország, Magyarország, Bulgária, Horvátországé\' Ho-uiánia ós Szlovákia kópvisolői mog-lx«zélówkol tartottak a dunai hajózás kórdósoiról és az őzzel összefüggő problémákról. A mogbeazé-lénok a német lapok jolontéaoi «zo-rint a baráti ogj-üttműködés Hzollo-tnóih\'ii folytak la.
Zalai közlöny
H).|3.. március 23
A miniszterelnök pártközi értekezleten adott tájékoztatót a törvényhozás következő munkájáról
Tasnádi Nagy András, a k«p-viselÖhái elnökének olnöklcsével tegnap rlélután 6 órakor pártkösi megbeszélés volt. A tanáoskoiá-son résitvctt Kállay Miklós mi-nisiterclnök, vités Lukács Béla tárcauélküli míuisitcr. Tors Tibor és Krúdy Ferenc, a képvisalőbás alelnöke. Zsindely Ferenc minísi-tcrelnökségi államtitkár, Putuoki Móric, a képviselőhál liásnagya és as egyes pártok megbiiotlai.
Kállay Miklós minisitcrclnök a pártkösi értekeslelen tájékoitatást
adott as általános .politikai hely setrőt és a késiülő törvényjavaslatokról. A minisitcrelnök Irtjckoo-tató|\'áhoi viléi Imrédy Béla, SiŐl-lösí Jenő, Csór Lajos, vitéi jnross Andor, Peyer Károly, Tildy Zoltán és Lukáos Béla nóltak boné.
A mínisiterelnöknsk « hoiiássó lásokra adott válasza után a párt-köti értékeltet általános megnyugvással vette tudomásul est a bejelentését, hogy a törvényboiás még április első felében meg-kesdi munkásságát.
100 pengőre Ítéltek a sümegi kisvasat budapesti igazgatóját egy baleset miatt
A puaztadürögdt bauxit banya kla-vasútja a tiZaliiUui «s Ma vasútépítő hit- uiiiíjdiíiia. A JaVlIO iiillliölyu ÜU
meg bolaiaüuu vtui egy urüosiwluu. fcgy (j../.[o[.d(M ül oztdott rugg«i lel t> urakor, kuüöa Időben, Két motort Javítóim*, u mUtiuiy uiók a vagányon. EaOiben ij.Iuhju egy uaruntdik, i\'i tele csittével inu^tuítiuli inotor es belesz* mii a fcot J.vnuít mali ailO motorba, dsendiui JiuiuH y.\'iiL-,,/, a buiMul kovtitmzteueu a két Javítás u mi alió molor uiküi- \' kü/.« Keltűt, a joeü la ba 0MLezu*«uwLt, iin-niúk siailllOitak kórházba, abOl 3 nőnapon lul apoltak
A vlisgálat mogállapltotti, hogy a Javlió niubely elOlU ter nem volt szabályszerűen kivilágítva, a valló sem von raegltíielúen aliltva és a berobogó CslUeaor gépészo s«ui Ügyelte, ml van előtte.
A bűnügy lőtárgyaláss, Sümegen a helyszínen volt Korauyl Emii budapesti lakos, Uzttial Igazgatót 1UÜ0 pangó pénzbüntetésre Ítéltek. Hator litull
uüinu^t Kvp.nKntoüL étt ÍZOlIveiSZ Lajos niunkafdlUgyoiól 20.,—ÜOJ peugó pénz-oumulCaro íiOiiCK, meri üaoyagui tol-Jealtüttök kOtttluaüeguaet. Az Ité.etek nem Jogerősök.
Egy csavargó eldobott cigarettájától leégett a rigyacíak nyolc hóid csemetése
A munkakerfllé Munka János fogházba kertit
Munka Jánost vasraverve lioilak be a (¦•ndóiOK\'a nagykanizsai tiayL>LVt»r<j,
Munka Janó* iíj. D-ban szuieislt Kolor-ban. Oh el a csaladja. AlLnüO laklitlye nincs, örökké vándorol egyik helyről a másikra, mini maga monuia — munka mán A körülmények azonban mindig ellene esküdlek t* Munka János tisztességei munka hsiycii lopotl es mát cUeie-k«t vili véghez. Oiyan eoMsiot, hogy már maga sem mdjit nyilvántartani.
U^yei tegnap tárgyalta a nagykanizsai Jára*0 íróságon dr. wtber fcltk kir jaras-oiré Részletesen kihailgal.a a vádlottat, aki beiimeitc, hogy Kigyác községben járt tojásért Egy giwU.iin./. Uitolt, akinek lét lereszelt a ngyáci hagy olüaiaoan.
— (Anyakönyvi hlrtk)
Nagykanizsán az olmult héten flz alábbi anyakönyvi bojogyzésok történtok: Szülotott 6 fiu ós 8 leány: Hzorrtes Jánoa MAOKT munkás és Kotnyok Katalinnak rk. fia, Móesy Bébi gazdasági iskolai igazgató és Haiszor Margitnak rk. fia, Szulák Józsiof n&pszainoa éfl Kuruoz Vilmának rk. fia, Vastngh Béla fényképész éa Ilogodüa Ilonának rk. leánya, Bnrtol Foronc cijMíSzsogéd és Elokee Margitnak rk. leánya, Kóbor István kémuvjeesiegéd és .Vlátéa Katalinnak rk. fia, Düh J&noa földműves és Ituzaa Katalinnak rk. loá-nya, Kovács János asztalossogéd és Vlasita Katalinnak rk. leánya. Csordás József napszámos és Martlnocü Juliannának rk. leánya, Csor László fónyképószmostor és Vaatag Rozáliának rk. fia, PolaJ János [Qszorko-roskedó és Gáspár Máriúnnk rk, leánya. Házasaágon kívül KzüloUttt
UlkÜiban cigaraltára gyújtott. A gyulát azonban gondatlanul eldobu, amely « keskeny ui luvcre ciell ¦ az naraz voltánál logvi hamarosan meggyulladt A iHi mind szeie&ibb leiüloiiB nrjeui ki. Auiapoit a tdlg/lacaemeteire IS. Mintegy I kaiaszKá-lu nőid ciemetss leégeti. Ai okozott ksr \'JiO pciigút tedz ki.
Di. Wvbur Ilek bünOinek mondta kl Munka Jánost tuzvt«z-oko*&i veiségebsn ta </.uii út I ii.ivi lógni.¦ ¦i.i.iiiittet.io uciiu. Egyben kOtelezia az okozott kar megiúil-teicra, de kimondta, lio^y a jelen pilia-niIbAii behajthatatlan, aulyuibito korlll* menynek lekuiieite Mui.ka tobbstórOien bllnittefl vol ét.
Az iu-lei Jogerós.
1 leány ós 1 fiu. Halva Bzülolott 1 fiu. — Házasságot k«6ít 2 pár: Salamon Foronc l«rbüly&ogéd és Szópkövi Mária rk., Gábor íjusztáv koros kodósegéd és Fodor Erzeóbot rk. — Meghallak tizenötön: Varró Vince ny. városi titeaseprő rk. 86 éves, özv. Zsilovecz Jánosné Aszola Mária rk. t)5 ávefl, Miazori Anna szikvízárus rk, lítl éves, Szabó linro csordás rk. 82 óvoa, Jukabfi Foronc\' földműves rk. -ltí éves, l\'oesics János földmüvofl rk. 72 évoa, Sríbff Imre lakatostanonc rk. 17 éves; Ilugomai Feroiicná Liplin Éva rk. óó őVee, Düh Katalin rk. 8 napos, l\'olai György földműves rk. 02 eves, Fülöp Foronc íöldmüvos-napazámoa rk. öS évoa, l\'lándor György tanuló rk. la éves, Kállai Kóbort koteskedősogéd izr. 59 évos, Ma-srhanzke\'- lierinin ízr. 76 éves, özv. Graiivec/. Jöziofné Schroibor Bori* rk. 75 évos.
Mirc"í,\\ o, • VAROS/ MOZGÓ «">d\' WálL,
23- 25-ig___ctilttrtők
Budapesttel aguidűben I USZO VÁROS
a Normandia luxushajó izgalmas, kalandos fieffdni utja. Uagyar uildghiradó
Előadások kezdete : kedden és szerdán i5, 47 és i9 órakor, csütörtökön $3, fs, J7 és 9 órakor.
Tlz hónapi börtönt kapott, mert Kanizsán és Keszthelyen meglopta szállásadóját
A nagykanizsai rendőrség által az olmult napokban előzotos letartóztatásba helyezett Takács Katalin kískomáromi születésű, 28 éves, jo-"loulog füzvölgvi lakost a kir. ügyész tegnap délelőtt a törvényszék egyes-bírója elé állította lopás büntetto miatt. Takács Katalin minden tekintetben beismerte a kir. ügyész vádját, amely szerint Dobri Mária nagykanizsai, valamint Somogyi Mí-
bályné Kocsis líozália keszthelyi szállásadóit, amikor azok nőni Toltak otthon, meglopta. Beismerte továbbá, hogy már több alkalommal volt büntetve, így legutóbb 1941-ban lopás miatt, amikor is ti hónapol és 15 napot kopott. Dr. Stur Dénoe törvényszéki biró Kovács Katalint jogerősen iO havi börtönbüntetésre valamint 5 ári jogveaztési\'s ítélte.
A tokába fulladt egy kétéves kisfiú
Megrsndllő szerenuaétlanség tortént a napokban a Nova küzeóghez tartozó UJheíy major közelében. Az áldozat egy két óves gyermek-Berkes Jáuoma László nevü kátóves fia a Nova községhez tartozó Ujhely majortól 50 méter távolságra levő tokának léckerítésén bebújt 4a beleesett a 10 méter hoaszu, 5 méter ezeles tokába, amelyben lói méter magas vlz volt A kisgyermek belefulladt a víz-
be. Az eset dólelfltt 11 óra körlll történt éa caak akkor kezdték keresni a gyermeket, amikor ebédre sem jelentkezett. A tók&ban aztán megtalálták a boltié tót.
A szerencsétlenség ügyében a szokásos hatóaági vizsgálat folyamatban van annak megállapltáaa végeit, hogy gondatlanság elmén nem terhel-e valakit lelelőaséK a klagyermek haláláért.
Gutaütést kapott és a tűzhelyre zuhant egy magányosan pincéző galamboki ember
Tóth Jóisaf 80 éves galambokí földműves minden év tavassán ki siokott menni n galamboki hegyre és olt maradt késő őséig- Alidén is Így tett. Néhány nappal eielőtt kiment a begyre, vitt magával mindenféle élelmísiert. Most a fia.
likőr kiment utána.
megneim,
hogy mit csinál, meglepődve látta, hogy at apja halott. Hivatalos víesgalat megállapítása sserinl ai öreg gazdálkodó gutaütést kapott és e kőiben ráiubant a nyílt tűzhelyre. Erősen megégett.
Felvidék-Csehszlovákia—Moszkva-Nagykanizsa
Nemzedékek kalandos sorsa a történelem sodrában
alauynr lóidon születtek, oorauk cse-ssemő-korukbaii a hideg és titokzatos orosz éghajlat alá veiárslts őket...
Anyjuk, felvidéki nemesi sasiadból exárrasiö leáoy, az olló világháború alatt owj orosz togoly llsztbez ment nőül. A háború uidn magyar leanható-ság alól az u. n. esebszlovák állam feuuhatósága alá kerllltek a a fér] Idegen állam polgára* ga miatt oz az állam nem tűrte matt éket területén. A magyar nemeal aarj, karján két kis ese-osemövel, a titkok és borzalmait hazájába követte térjót, a hitvesi hűség pa-ranesazavára.
Ezek ut&n a két kislányt a ezovjut-uraloin légkörében nsvoltók hajadonokká.
Az apa a most duló háború kitörése elölt száműzetésben sseghalt. Ekkor s leányok már férjnél voltak. Az Idó-sebblk lérje ettylk moszkvai hadianyag gyárban Bzakmuukáa, a ilatalubbó ta karékpénztárl tlaztvUelé volt. A háború kitörése után mindkét térj kálónál Bzolg&latra vunult be s a csata renttotege hamarosan elnyelte hírüket le.
Mindkét aiijAn ív kétéves Ilaoskája van, szókelejvl apróBAgok, senki sem tud bizonyosat arról, nogy valóban árvák e. Most a köt anya es ket gyermeke Itt van Nagykanizsán.
Hivatali azobámbaa (élénken állnak asztalom elö s a termetre alacsonyabb, dt korra Idósebblk, szerény díjazást blztoiltö kla állást, vagy bármilyen munkát kér mindkettőjük részére. Mlsd-ketten l özéplsko At végeztek,
Valaki azt taoMSO ta nekik, hogy hozzám lorduijanak.
Tiszta, töraUen magyar nyelven b« ¦zclnsk, mintha Itt Dőllek volna fel közönünk, csak mozdulataikból, bo-szédUk ortaitüöüéi mnlk kl eddig asm lá\'.ott óa noui iimori sajátságos Idegenség.
UlndesylkUk nyakas kis szüst kereszt Sítlllg
Tehát nem tudták éket elnevotnl a ml világszemléletünktől.
Kórdéeolmrs adott válaszuk arról győz meg, kogy a vallAenak nemcsak alapfogalmait, de apró részleteit ta ismerik. Imádkozni 1b izoktak. Amint a magyar nyelvre, ugy az Imára la édesanyjuk tanította őket, bazárt ajtók mö-BöH, téli estéken, a havas, végtelenbe
nyúló azarmata síkon, Idegen, télelme-tes ég alatt...
.. Három hót óta nlnes munkájuk, nélkülöznek, kicsiny gyermeküknek nőm tudnak tejet és ezUksége^ egyéb élelmeket venni. Párttogasomat, támogatásomat kérU éa pedig lehetőleg a legsürgősebben, mert utolsó fillérjük Is ei Fogyón.
— Hej, ha én volnék ¦* I\'yen apró, boüiilioitíu lörekvówek irányítója, dehogy Is panaszkodna bárki ia aztm, hogy niuea keuyorat adó munkája...
Magyarázom nekik, hogy a meg nem nevezett valaki tévesen irányította úket hozzáui, mert nem vagyok mua-kakózvulltó.
— Üe — nyugtatom meg Őket nyomban — ebbeu az esetben ön kent vállalkozom a munkaközvetítő szerepeié és pedig rögtön, minden igyekezetem és eróui latbavetésevel.
Biztatom Okot, lagyenek tllrelommol és Örüljenek, hogy visszatérhettek hazájukba.
— A magyar lóid el fogja tartani önöket, — íolytattam — mert B/.ande-kuk és törekvésük beosületes Akik nem Jótékony segélyezésből lgyokoz-n«k megeiűU hanuur baimliyen munkára vállalkozni mernek azért, hugy ktoslny gyermeküknek tejet tudjanak venni, torok veséikben nem csalódhatnak és nem Is fogaak csalódul.
Egy-két nemesen érző család jóvol-tábüi még uinap Jutott a kioaioyeknok tel is és bele aprítani való la.
Azután nyakamba vettem a vAroatés hamarosan elkerült Is pozitívumain! loiurö Ígéretet vinni a két anyának, hogy a nöten munkába ellaalnaK.
tiirt mind u kenő örűméDen-
Nomoaak imad&oznl, hanem sírni li liulimk.
a
Drága Jó magyar föld, öleld kebledre okstl
A legnagyobb magyar ajkán hangzott et egyszer:
„Oly kövesen vagyunk, hogy a rablógyilkosnak Is megkeltem; bocsátani 1\'
Nekik nincs bünuki
Azokat, kik a szovjet földről, busz-évi ott tartózkodás után lm&dsAgo> ajakkal, sírni tudó lélekkel Jóitok háta; — nem szabad cserbenhagyni I.. • Ttgus Lajos
1943. március 23
Csodák a tavaszban
Elolvadt a hó. Langyos, meleé párát lehel az ébredő tóid. Az erdő rozsdavörös avarját emelgeti, a fehér hóvirág, a sárga kankalin, a kék ibolya. A mezőn haragos zöldbe szökik íj bokrosodó Elet, egy esz-trnaV) mindennapi kenyere. A mandula, a baa-aek. u cseresznye duzzadó riigyeit kéjjel csókolgatja a játszi napsugár. Valami szent, ismeret\' len erő «;\' Ígéretek csiráit bontogatja. A rekettye himporos barkája nászra hívogatja a bódulattól részeg pillangókat, a szorgos méheket, a zümmögő diri-dongókat. A kertek fáin szerelmes cinkék építgetik el-jövendő életek boldogság-tanyáját.
Megjött a tavasz.\'
fény, ilktt, keltem «s pompa, zsongo-oongó élet; a jóságos Tt-.remtő őrök nagy csodája, ébredő kikelet, ujjongva köszönitek!
Mindig szép a tavasai. Most azonban egiftnás -után mintha soha nem látott évszakok, köszönténének ránk.
Érzitek ezt, emberek t
A felejthetetlen őszben, a későn jött es gyorsan távozó, szemérmes télben ereztétek az ajándékosztó Isién értünk való nagy segedelmét, rólunk való atyai gondoskodását f
Es most érzitek, amint újból elénk szalad amint önfeledten homlokon csókol a szép tavaszi A tavasz, amely több mint fény, illat, dal és napsugár, több mint rügyfakadás és pacairtaszó, több m%nt szerelmes párok lopva-topott csókja édes ölelése. A tavasz teremtett étetek ujrafakadáta, isteni bólcseség fénye, ragyogóra, Uizva-bizó lelkek hite, reménysége, meg-megállás után újra elindulás, égből alászállott ember vigasztalás.
A tavasz egy nagy csoda.
Érzitek ezt, emberek/
Megfigyeltétek, hogy most, amikor a föld kél sarka meginogni késiül, amikor emberalkotta gyilkos acélszörnyek süvítenek\' az eji zenébe, amikor dantei poklokon át halott milliók sorakoznak égi regimentbe, — ujra^itt a tavasz, a csókos szellők újra cirógatnak, buga vadgalambok -újra turoékolnakt hasadó hajnalok illatos rózsái njra kifakadnak. ~.
Nem csoda esi ¦ Amikor letarolt, véj-es háreme-tőkön hősi halottakból hosszú-hosszú sorban, emb\'erkeresztekei egymás után raknak, megjelenik a tavas* és napsütött utcákon boldog édesanyák, mesekoosikákban, habfehér párnák közt pihegve szunnyadó gyermekangyalkákkal összemosolyognak.
Nem csoda esi
Zugnak a harangok. Pergő könnyek között, hosszú gyászmenetben, vaUtkit siratnak, valakit temetnek. A- temetőn kívül tavaszi napfényben, zöldeló pázsiton, fiatal/ lány s legény kék ibolyát1 szednek, titkon összenéznek, kacagnak, nevetnek, jövő boldogságról álmodnak\' mnélmk. . .
Nem csoda ezt
Tarlóit, hervadt tájon hulló leveleket sodornak, pergetnek hideg őszi szelek. Fenn a levegőben darvak, fecskék, gólyák összegyülekeznek, szótlan, szomorúan vándorútra kelnek. De megjön\' a tavas?. Gólyák visszajönnek, fús\'t\'ős kémény feletti fenn a levegőben, nagy köröket írva kelep-kelepelnek. liaz eresze alján karcsú iecskepárok U) fészkeket raknak, regit igaziinak. Ki kübli, ki hívja, ki vezérli őket, ember avt nem tudja.
Hát es is nem csoda t
Pngyts téli napok zúzmarás reg-selén utakon, mcsgyéken, kopasz fák tetején hollók gubbasztanak. Viaskodnak faggyal, messziről jött széllel, orkánzó viharral. De tavasz jöttekor fűszálon, levélen gyöngyöző barmaiban fürdőzik a hajnál. Pacsirták trilláznak, szellők csókolóznak s a fefole földön két szép l\'ilaj ökör meg. egy szántó-ember
ZALAI ÍOZtÖNÜ
nhosiftw HsUagimh ni/omuktsn tsr-
m ék síi ij i>ard*dflk hssnd nsk.
Vsm csoilm ét I
Harcsa, kis kápolna, sz nfluju nyitva. Aranyos oltárán térdeié angyalok kört a tavasz virágai illatait szórnak a Maya**áy felé. A rácson beliil, összekulcsolt kézzel, okfiSÓl morzsolva, jóságos apáca eg*rnuujá-bnn térdel. Arca a szent hevület égi pírját, egész valója a boldog megelégedettség mennyei ajándékát sugározza. Szent szegénységében, mások bűneiért való sok-sok rezek-lésben, cstlédi mmkában, örök le-
wotldáefian, ssy Hstt>] ItArddH isten ifájóban \' oh/ hoMosnmk lát*tUk, S
atnif iiwadf<ovik, mellette a falon, "jy pajkos napsugár *zivári<áity-siinekke! eszterldneoi játszik.
Van enné! szebb csoda!
Akii, arra mentek, elfáradt emberek, kincseket hajhászó boldogtalan lilikek, térjetek be ti is csak egy miafyánkra. S amíg ajkatok fohászt rebeg, amig szivetek fagyos rögét az imádság ereje, melengeti, érezni fogjátok a legnagyobb csodát, o meffhfkélt lélek vidám tavaszát.
AllATú B0LD1ZBAH
Felborult a vásározók kocsija, három életveszélyes sebesült
Zalaegerszeg, március 23 Minap hajnalban C-eszIrcgről vásároió bazárosok mentek kocsin Hak feli. A lej-101 uton a lovak meKvadultak, elragadták a kocsit. Kikben elszakadt az istráng, ufty hogy a megvadul! lovak elrohanlak, a kocsi neilig felborul! és összetörött. Nemcsak az árucikkei szóródlak szél és semmisüllek meg, hanem a kocsiról lebu-
kott három személy is súlyosan megsérüli. SzÖke Boldizsár v.\'nl- és medencecsont-törést, Császár Jómfné pedig koponya-alapi loréat és agyrázkódás! szenvedett. Állapotuk életveszélyes: ügy harmadik személy könnyebben sérült meg éa az elaó segétynyujiás után haza is ment. A súlyosan sérülteket azonban a\' mentők szállitoflák be a zalaegerszegi l őrházba.
Komáromi L, E.-Nagykanizsa L. K. 5:11
Pontokon osln nagy izgalmak kőzött, lotmilgolteil nUulunk el liOflflKti iitankra, Komáromba, ltácz szolgálali ügy miatt nőni jön, Soron még inog nőin állapított ok minit nőin jött meg Lovásziból. [iieztnn ugvanr-tak hiányzik. Három nagy orot egyszerre nélkülözni, ogyoiíiő n vorosoggol, Tartalékosán, do erős akarattal érkeztünk inog szombaton reggel a komáromi rin]i pályaudvarin, utána szállodába, majd gőzfürdőbe mentünk, tiz órakor délelőtt mái\' mindenki aludt. Délután mog-néztflk a várost, gyönyörködtünk a Dunán úszó gőzösökben és ,-ir. Ereséből szigelon lévő hajógyárban, éppen több hajói javítottak & ujat csjniil-tak.
Másnap .frissen és Inpiltonten éh-rottünk, majd H órakor otindaltnnk n Jókfli színházba, meri délelőtt léi tízkor lesz a verseny. Igonvnágy érdeklődés van h verseny iráni, a színház környékét már ellepték a szurkolók. Amikor fölismertek minket, találgatták, hogv melyik oz ós melyik az, kőzJxMi jósolgatták, hogy a kanizsaiak igen nagy verést kapnak n komáromi ökölvívóktól. (Mi magunk is Így jósoltuk. |
Nagyon barátságosan fogadtak bennünket, annyira előzékenyek voltak, mint sohol méb. Köz)>en mog-érkozett n bíró is. Fél tízkor mog-kozdódölt a mérkőzés.*\'A snnhtVs íilósoraí mind tömve vannak a bö-inelegítő ifi mérkőzés után.
Elő] állók kanizsaiak: Szabó— Krajczér légsúly. Szabó 16 éves ifi még. Krnjczfir meg már katona, óriási a fizikai oró Krajczár javára. Az olsöjiionotben Krujczár fölényt szoroz, de Szabó igen keményen úllja a harcot, második ménéiben Szabó kemény bal horgai többször megingatják Krejczárt. Szabó össze-
szedi minden erejét és a már birkózni kívánkozó Krajczárt igen kömény Imi horgokkal veri keresztül, nz eredmény meg van, H-ig van a földön, amikor u gong megmenti. A hainneiil. menetben Szabó végleg harcképtelenné teszi Kmjczárt ós fergetege* tapsol kap. A tartaléknak hozott Szabó minket . loixttt mog logjobbnn. No, mog n koiuéiomiákat, akiknek
Ugyanctak van egy-két csillagjuk, az egyik lloldeiieh, aki ltácz-al b»-rillt volna öshzo és igy Szenta --lloldorich harmatsúly pár következeit. Még a bíró bó som mutatta őket, múr u közönség követelte Hol-(lork\'htől, hogy Szenlát üsbo ki.\'Du Szenta megmutatta, hogy milyen legény.. Irtózatos kömény ütemet kezdett el, amit lioldoriolt alig birt állni, erejével kész is lett, nem hirta az ütemet, amit Szenta -diktált, l\'tóbb Szent;i is vissza esett, do nem ugy, mint ilolderieh é* a három monel egyforma pontaránnyal végződött. Kld\'inlotlen. Szenta igon beesÜ]eloscn és ésszel küzdőit, nagy
versenyzőnk lesz.
líeimí rom másik nagy verseny-nőié Egyházi. Kncz távol maradása miatt nem Unitunk neki adni versenyzőt, győzött ellenfél nélkül.
Könnyűsúly: Büki- Sveil. Végre Büki is nyer ogy voinenyt. Sommit nem mutatott.
Váltósúly: Kasza - Nagy, súlyát
meghazudtoló mozgást kezd Nagy,
inindjiírl óriási lengőkkel támadja Kaszat, már félünk, hogy Kasza kiáll vele verekedni éa alul fog maradni, do Szépen elmegy oloio és csak bal horgukat ver Nagy állóra, do azokat igon keményon. Nagynak három bal horog elég é» rázza a fojót a földön, hogy tovább nem.
Étay középfül lybnn versenyezne, do Komárom nem tud kőzépaWyí adni, győz ellenfél nélkül.
Félnehézsúly: Ara-Totró. Aos lélek nélkül küzdött, az ut megviselte és a fogyasztás. Kikapott.
Nehézsúly: A Győrbon katonáskodó Tóth Forené" vorsenyzőnkot is mozgósítottuk a komáromi versenyre és Tóth kiütötte a második menetben ugyancsak Tóth nevü komáromi versenyzőt.
Keresztény Temetkezé*5i Vállalat
" Cégi.
sípos józsef
Fó-nt 12., (az udvarban; tólfcí
Üxlet lelefon: 307.
Lakás tolef n: 215.
Tartalékos csapatunk * raogtep*-tést igon jól kihasználta és nagy fölénnyel nyerte meg a jónovü ko-márómi versenyzők előtt a mérkőzést. Szinte megbabonázva távozott. a közönség. Maguk a komáromi voi-Sonyzők még most som értik, hogy e^ry ^Krajczáron\'< mennyit lolwt . veszteni.
Sok szerencsénk is volt, do legtöbből u sziv adott, tudnak küzdeni idegenben u fiúink, t-Bak jó nap kuli hozzá.
SÍPOS
Hogyan oldják meg a bankok és a biztosítók a tisztvlseldkérdést?
A pénzintézeteknél és biztosítóknál a katonai szolgálatra bevonult tisztviselők pótlására a Magyar Vidéki Snjtótmlósitó budapesti jolen-téso szerint már megtör tón tok a szükséges intézkodésok ogy részt uj munkaerők felvetőiével, másrészt podig azzal, hogy » távollevők mun-káját a meglévő személyzet között oszlottak szót. Ez a megoldás azonban egymagában uoui elegonilő « é|i]h>n őzért a bankok és biztOsitő-titrsaságok eddigi ügyvitolük további riieionnlizálásával és egyszerüsitÓBC-Völ akarják a problémákat megoldani. Itovidösen olyan különlogos\' intézkedések várluilók, amolyoknek Kogitségével a tisztvisolóhiány\' miatt mutatkozó mtinkatöbhletefc eBökken-tik. Ebben a vonatkozásban, főleg egyes biztosító tárwaaágok reszóről a közelmúltban már történtek bizonyon intézkedések ugy, hogy ogész üzemvitelükét centralizálják. Ennek az uti\'a az, hogy vidéki fiókjaik munkájának egy \'részét, olsősorbiu) adminisztrációs lorjuészotü feladatukat, magukra vállalják, toháfc a jövőben a budapesti központból ál-
BflZARUDYflR*
Toiufoii a «0.
Legszebbet :: legolc«óbbsnl
ZALAI KÖZLÖNY
1943. március 23
litják ki t k...vén»«U! ** ni:*aik h* m dijakat. \'
Európai szabadalmi hivatal
torvét rati fel n német szabadalmi érdokol (sípok hivatalos lapjában dr. Uodiee, a kiváló német szabadalmi jogász. A létesítendő hivatal az európai kontinons országainak hozzájárulásával hatáskört kapna ahhoz hogy mindou uj ourópai találmányt megvizsgáljon ós a szabadalmazás kérdésében valamennyi kontinentális ország számára kötelező döntéseket hozzon. A szerző szerint ma nagy a jogbizonytalanság s ezért úgyszólván valamennyi jelentősebb szabadalom körül nagy költséggel és kockázatokkal járó pereskedések folynak. Maga a szabadalmazás vagy ugy történne, hogy egységes •urópoi szabadalmat létesítenének, vagy-pedig, ha ez mindjárt nem lehetséges, az egveS országokban mükŐdő szabadalmi hivatalok a sza-badaimszás olÓtt az európai hivatal elé terjesztenék az egyes Ügyeket és a nemzeti szabadalmat csak akkor adnák meg, ha az eurónoi hivatal ahhoz hozzájárul. (MVS)
(—) HOGY A VIDÉKEN ELPUSZTULÓ ALLATOKAT a jövő-ben a gazdák hasznosítani tudják, « földművelésügyi kormányzat körzetenként úgynevezett állati hulta-foldolgozé tolopeket létesit. A telepek felépítésévé] járó kóltségnk bizonyos hányadát az egyea törvényhatóságok viselik, a fennmarndó részt pedig :a kormánvzat állani se ^élvként adja. A tőrvényhatósáírok közül már igen sokan megszavazták a szükséges összegeket. (MVS)
Mi újság a Budapesti Élelml-szentajryvásértelepen ? \\
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó fővárosi jolentése szerint március 12-tól 18-ig az élő- és vngottbaromfi piaoon az árak nom változtak. — A tojáspiacon a in. kir. közoltát/m-ügyi miniszter lí).400<1948. számú reíidolelo ér.tolmél»en március 18-tól a kővetkező nagy koros kodéi árak vannak érfényben: friss oszt ú hozat-lan, főzŐ és hűtőházi, eredeti ládatételbon 8.88 jHingó. kiolvasva 8.06 pengő, meszes, emloti Iád a tótól bon 8.68, kiolvas™ 8.7fi jiengő, repedt, enedoti ládntétellícn 8.58 jxmgö, kiolvasva 8.6(1 pengő kg.-ként. — A zöldség- és fózolék félék piacán a mologágyi tojássaláta ára 20, a paraj ára 50, az ultorméflü lovel(?s karfiol ára pedig 200 fillérrel csökkent! Ezen a héten megjelent, mint uj-donBág, a hónapot! retek, csomónként 10—180, a bogyós zöldpaprika darabonként 50 és a \'töltonivaló zöldpaprika darabonként 200 filléren kezdő áron. — A gyümölcspiacon a nemosfajtáju alma ára 20 fillérrel csökkent, viszont a vörösbélü narancs ára 80, a sárgabélü narancs ára pedig 60 fillérrel omolkedett kilogrammonként. (:)
dívát rí Ízlés J(
mMse94ltl
olcsó áp
ruha
h írek
Sjjeli yyógytfzortári ügyelat: .Ma az Igazság gyógyszertár FŐ-ut 12.
Kiskauizaán az ottani gyógyszerár éllaudó ügyeletéé sstolgálatot tart.
NapUr. Március 23. Kedd. R.\'m. kat. Viktórián ví. - Protestáns Fnimenc.
A\' GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel « érétől eate 6 óráig. (Hétfő, eserda, plntak délután és kedden égési nap néknak.) Tekafon: fiflO.
(rőszolgaHrák értekezletet
Zaluegei szezon a vármegyeházán vitéz gróf Teleki Béla főispán Inöklésével értekezlet volt a vár-negve főszolgabírói szaruaru. Az értekezlet keretében uz időszerű közellátási és rendészeti kérdések kerültak uiegbeazólésre.
— (Polgárisra temetés KlskanUsán)
Szombaton temették Kiskanizsán a iMlgári- iskola UT. o, tanulóját, Plandor OyórgvÖt, Kivonultak az osztálytársai tanár)ajk vezetésével, valamint a kisknnizsai l ..• vi-n u> Egyesület diszsznkasza Tóth Ferenc vezetésével. A kinkanizsai levente-zenoknr gyá-szszámokat adott elő és a diáktáraai búcsúztak a fiatalon elhunyt diáktársuktól. A temetési szertartást I1. Bánás A. Gyula kis-kanizsai plébános végezte fényes papi segédloltel.
A s*ép temetést Jágor Sándor kiskanizsai temotkozéai vállalkozó j véeozto körültekintéssel. (:1
(Üveget kell vinni a patikába)
\\ bolthryininiszter rohdolato értelmében pzentu) az thszágoVTár-idalombjztoeité Intézet és a boteg-ségi biztosító intézetek az üvoglxm vagy tégelyben kiadásra kerülő gyógyszereket esoreodény heszöl-gáltatása vngv annak hiányában botéti díj ellenében adják ki 10--200 grammos üveg botéti dija 10, u 200-500 grammosé 50 fillér, a 10-50 grammos tégely Méti dija •10, az.- 50 -200 grammosé pedig 50 fillér.
— (Uj téli mezőgazdasági Iskola Zalában)
A földművelésügyi miniszter n
község elöljáróságannk kérelmére hozzájárulását adta, [hogy Sümegen in. kir. téli gazdasági iskola és szaktanácsadó állomás létesüljön. Elfogadta az o célra a község részéről felajánlott 50 katasztrális holdnyi mezőgazdasági ingatlant, továbbá\' 8 katasztrális holdnyi szólómüvelóaro alkalmas térülőiét\'és 3 katasztrális .holdnyi faiskolai terülotot. Az ópit-Jíozéshez biztosították a kő-, murva-Ős homoknnyag kitermolését a kőz-pég bányájából.
— í UJ ezappaaárak)
A közal látás ügyi miniszter újra megállapította a^belföldön olóállitott egyaégtw mosószappan, pjperesiap-pan és Ivorotvaszappan legmagasabb gyári viszonteladói és fogyasztói árát, Eszerint az egységes mosószappan legmagasabb fogyasztói ám az ország egész területén 10 dkg. gyártási súlya darabokban 26, 20 dkg\' gyártási súlyú darabokban 52
fillér. A 10 dkg.-os gyártási sulyii illat- vagy gyógyhatású anyagokat tartalmazó, papiVhucsomagolt egységes pipereszappan legmagasabb fogyasztói ára az ország egész teríi--lotén darabonként 72 fillér. A 60 gr.-oa gyártási snlvu kocka-borotva-íauppan 58 fillér."
Magyar hősök
önfeláldozó hősiességével ttintelte ki magát a Don-menti harcok során Tő-teli Stndor, egyik gyalogezredünk géppuskás lafparancsnoka.
1942. szeptember 17-én délul\'n rendkívül heves tűzelőkészítés ulán megtámadta lionvédeink állasait az ellenség. A szov|et gránllal, valamint aknavető lövedékei Tór teti lizedes ra|ának csaknem minden emberét mégsebeiIiel\'ék. Embere kőiül már tsak két löazcrvlvö maradt, kik azonban nem tudlak kellóképpjn kezelni a géppuskái, (tár maga Torleli tizedes is több sebből vérzeit már ekkor a az ellenség Is veszedelmesen megközelítette a géppuskát, erejének végső megfearftésé-vel odakus/olt az egyik gépfegyverhez és közvetlen közelből nyitotta meg tüzét a rohamozó bolsevistákra Az ellenség nagyon véres veszteségekéi szenvedett, majd fejvesztett menekülésbe kezdett.
A hóslelktl tizedes m\'ndamellett tovább i> az első vonalban maradt, hogy megvárja a helyzet végleges megszilárdulását Eközben ujabb súlyos aebel kaptlt amitől eszméletét vesztve aznllitollak halra a kölüzfihelyrc 0,i feléld ez* magatailábáiiak köszönhető az ellenség támadásának teljes elhárítása
Leond(jyobb szoinorusrtjj-gal tudatjuk, hogy droga jú Édesanyánk, illetve Nany-miyíínk
.életének 83-ik •évében, március h*ó 22-én éjjel 1 :1 Arakor itthacjyoU bennünket.
Temetése folyó hó 24-én délután l/v5 órakor lese as izr temető halotttisháeííbó!. t, Nagykanizsa, 1943. márc.23.
Almé.i lgnácuó SzUI. K«u« Glaolla, KtnuíK E>asébst leányai. Almást Igáác veje. SUgar Mlklésné szül. Almi-I Toríx, Alvási Géxai Almái) Anna, Almást Gmábel, Almásl Lásilú, Sla«or Hlkléa unokái; rokonai és jóbarátai
Holherr-Schrantz gépek, vizité petróleum
UNOTCFHUI.I.MANN BERK
VAS- ÉS -MŰSZAKI KERESKEDÉRÉBEN
Shall (ázf6z6k átvehetők. Soljóioiapinak
¦ ..§»«,1..«, «i|nrnmH»^! tai*»tAlr.\'
DWtwmötGYi
ArimKimllk lizeMig, rgklimáolók, liibojulontuaok, szikiiarO falvllág«Hi> minden villamos kónléabun délalBH 8-tól délután 18 óráig. Csangory-ut Sí, telefon 294.
A«ataloslatnonDat fizetéssel felvm Helyet\'Imre rnűsaztalrrt, FŐ-ut 4. sí. 753
M4eI«a*<éBai» könyvelő óra könyveli st VDnyvek lelfektctéiét, adétigyek elfntéaéaél vállaik Meghlváat ,Magbliaató" leltjére a kiadóhivatalba kér. I7t
Mcgbrzbató belarono! azonnalra dive, izek. Sugár*ut 2<. •
Szabó István fodfáaMlairmébktn tav lannlólaAny azonnal felvétetik. |7T
ItHniiAaakart felvesz VároaI Szeii-főzde, Báthory-u. 4r 1 8T6
Kifogástalan állapotban déVöavéd giiit-nutiiyu Bleclrolux paraualvé*s4p 1 eliaá Cstngeryvpt 17. stam \'alt, lOt
Egy ebédlő paraaaaxflayva eladé. Hákócit-ulsa 12.
Vannefc - falltBkiöt és egy petrólium lógólámpát (Luaiter). Kist En.óné Telekiül 7.
Mély yyacisiűNfeöosI eladó lljilhv Miklós-ut 3, kárpitosnál. - 3T4
HÁZ ÉS INGATLAN
Klskaniuaán, OriiAg-ut 01. számú iiAs átadd. 857
1/1 hold fcarl feleibe khdi. Ctengcrv-it 73 Bővebbet Csenüery-ut 9. US
Srijaí,
legmagasabb Arbjn veszek. Vékásy\'ékszerész
HlrdKtmé.iy.
A Nagykanizsai TfldGbeteggon-dozö Intézet rendelési Idejének és rendelés-helyérték megváltoztatása.
Szareléli munkálatok miatt a Nagykanl-. zaal Tudöbetegzrmoor* Intézet (Királyt PAI-U 1.) rendeléséi\'19«. wáralus lé-tél (péntektől) kezdve a vJrosf Tüdöbeteg-otlhonba (Lazanakra) leszi át.
Egyben a rendelési Időt véglegesen megváltoztattuk, az .eddigi kedd--cittlöitök -szombat délután \'-s2~~1 -i\\ helyett:
béltó délidén I«t-1/e4, , ; iscrda délelőtt UH.),
péntek délelőtt ö—10 óráig.
A TtldőbéteggondozÓ szerelési munkált-tálnak végeiiévfcl a Uondoté rendelését, e\'őrétáthafólag egy hónap múlva, isméi a Királyi Pál-u. 1. alatt fog|uk megtartani. Etröl a körülményről az érdekelteket uj-bí-li hirdetmény fogla !á|ékoitslni A ren-deléa Idejének mostani megváltoztatási azonban végiegezen érvényben maradi «71
S242/1943,
l Tárgy : A gyógyszíres üvegekkel
1 -yalí takarénosk\'dái.
Hirdetmény.
I Tekintettel arra, hogy a gyógyszerei üvegekkel való ellélásbin az utóbbi Időben nehézaégek n utálkoznak, — Telhivom a közönséget arra, hogy a folyadék-orvos-Bégek kl szolgába barnai megkOnnyltéie céljából, — erre a célra teljesen megtelelő, téliesen és kifogástalan tlaztastgu tlveget vigyen magéval, különösen a gyógy* szerek megiirnétl&e eaetéa, — amikor Is as elfogadható és a gyógyszer kiszolgáltatására alkalmáé Üveg vitele esetén- csak a KVÓ|jrszer és a kiszolgálást dijai kell
\' A kifogástalan tisztasága, gyógyszer kiszolgáláséra alkalmas UveRcket a gyégy-izeitárakbin napi áron megvásárollak.
NagykanliM, 1943. március 12. ni Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
POUITtKAI NAP1UIP.
Kiadja: „Klz|axSaaéa1 llT.Naaykaaliu". felelős kiadó: Zalsl Xárely. Nyomatott 1 s .KIifjaiSMá|t\'tt. T. Ma»yk»r ¦¦»*"
Byaaéálákta- Naiytnalnaa (hyümililft-t (*|a| , yftld U4/*^
81
Mattt-
HB! -
Be»Mpko»al:
Tiboriéit.:
¦*vM$7. sz. Nagyka/ilíss, 1843. március 24. szorda ára 12 flJMr.
^íí^maí^lS^muií m Pele\'* szerkesztő: BarbarlU Lajos
KloTtzetéel Aíti: i-vv luMHiimi a poana SO ytter
negyedévre O píainA M\'jtaár«VV í [•-iiyes h/.í\'un; hólkikiinp 1k Un., seowbaloa ao mi
írMs*y... ip1 sors
A Szentirn> két esoiet emÜt, amikor Krisztus Urunk köny-nyezett. Sjrl l>arj\\tji\\n:»k, Lázárnak sjrjuuíM és könnyezett a szent, várpsníik, Jeruzsálemnek előre lálpit pusztulása felelt.
"Mily megindító kép, a köny-nyező Krisztusnak képe. *A legenda Krisztus Urunk még cg)\' könnyezés érői tud. AnujGQV a. goiszemáni kertben vérrel vercjléKezetl és sirt érettünk. Egy véres \' könnycsepp hullott szeméből a főid göröngyei kőzó. És kinőtt a véres isteni könnytől termékenyített földből az olajra. Ilalalinas, terebélyes fa lelt belőle. Elnevezték; Krisztus véres könnye fiijának. Alikor nagyra nőtt, apró kis -kereszteket faraglak belőle és.elvitték a világ minden tájára. A -legenda elmondja, hogy Assziszi Szonl Ferenc is,hozzájutott ilyen kérészihez és mindenhova magával vitte. Ez\\a kereszt mcgtauilolta arra» hogy az embernek ónásokérl is keli dolgozni, verejtékezni, szenvedni. Az ember nemcsak inagáérl,cl.
Senkii ügy. meg nem ériette ezt a., szociális igazságot, mint Assziszi ^zept Ferenc. Egyszer, amikor kezélwm tartotta a feszületet, amely Krisztus véres könnye.iájából készült, azt volté e$zrc Szent Ferenc, hogy a keresztre feszített Megváltó kezd ismét sírni, véres könnyekéi on~. tani. És az alázatos, érzékeny-szivü Szeni Ferenc szintén\'elkezdett isirni. Zokogva kérdezte :
— Uram, mond meg nekcin, miért sirsz ismét ? Nem volt elég a gelszemáni kerlben, a Kálvárián ... \'Miért sirsz Ismét ?
ÉS Krisztus a legenda szerint azt felejitc:
— .tyjöiinok, az idők, amikor az.embiórck nem törődnek egymással, egjmiás sorsával. Jönnek idők, amikor nem gondolnak arra, hogy a másiknak, a testvérnek lelkében van-e megelégedés, és boldogság. Mikor Uh apad, az emperek szivéből a részvét.\'Akkor elközelget a világ vége, niei\'l hiszen, nem: lesznek már a. földön emberek... Emberek, akik. igazán szeretnek...
Ez a hájos kis legenda na gyón sok és mély tanulságot \'aitalmaz.
Az örök. magyar sorsot a könny evangéliuma szépíti meg. \'V törjénejnü" nagy, magyar utat az áldozat szegélyezi. Mohi.puszta, Mol)ács, százötvenéves tőrük
W$Ht%w,^iily^vHÚl^i-í-\' * V^-res világnalwi-ii a nemzet nap*" áldozatainak egyes állomásai, fis a magyarság az áldozatosságban luutatkozotl igazán nagy-
A németek Bielqorod közelében átkeltek a Oonecen
A tun|»zl események ugy fejlődnek, ahogyan Berlin katonai körei várták
Berlini jelcn!é> szeriül a s ov jel-had vezetőség nemcsak Orol vidékén volt kény telei erősen korlátozni támadó hadműveieleit, hanem a keleti arcvonal többi szakaszain is. A bolsevisták erős gyalogsági és páncélos erők bevetésével a német vonalokat lerohanni akarták, de a súlyos veszteségek, amelyeket a néincl visszaütes knvclk\'eztében elszenvedlek, jelentékeny mértékben hronlolla a bolsevista erők lintvi készségét
Mj;da\'.ta keblí arcvonalon. ;Z llmen-lólól délre javában lomholtak a súlyos elhárító harcok, a néniéi gránátosok yálJvytvc a helybeli lakosságból szervezett kötelékekkel, nagyvonalú tiszlogató hadműveleteket folytattak a bolsevista hun da-csapatok vitat az arcvonal mögötl. Mocsarakon és erdőkön keresztül kutatták fel a bandákat és azokat néhány napos harcban teljesen szétverlek. Ezek a szovjet bandák hrlszáz embert vc-szileltek halottakban, továbbá ériékes hadianyagot és sok élelmiszert.
Zürichből érkezett Jelentés sze rint a keleti harctéren Bje/gorod \\ közelében a németeknek sikerült átkelni a Donecen és a keleti parton egy községet birtokukba vettek
A tunéziai harctéren
a 8. hírt hadsereg nagy erővel inditolt támadása a Mareth-vo-nal. ellen ugyanolyan súlyos veszteségekkel omlott össze, mini a Mareth-vonal oldalában és hálában megkíséreli támadá-
sok. Német ham repülőgépek rendkívüli sikereket ertek cl amerikai páncélosok ós .szállító-oszlopok hombázásáyal Makna-ssv közeléb-n. EUöl nyugatra egv 100 lehergép](ocsjból\\Wő oszlopot megscmmisiteltek •
Nápolyban, mondja egy egyházi körökből származó híradás, 11 templom
Angol kudarc
Az angol hírszolgálat jelen-lése szerint az Fgvesült Államok lenge részét! miniszlériumu közölte, hogy
Casablanca a: amerikai lm-
dUénfferészct had mái elcti (ántaszponija telt.
Zürichi jelenlés szerinl a Közép-Tuniszban támadásra indul! két angol -amerikai hadoszlop amelynek előrehaladási célja a tengerpari lett volna. El-Guetlai közelében kemény .-\'némel páncélos ellentámadásba ülközöll, amelyben nvinlegy 50 . nehéz harckocsi veit részt.
Éjfél után az amerikaiak azt jelentették, hogy még tartják állásaikat, de ekkor
Berlini vélemény
A közép- és dél tunéziai angol szász támadással kapcsolatban a német lapok megállapítják, hogy Tunéziában az első forduló vau folyamatban.\' Ezzel értésre akarják adni, hogy a jo lenlegi időpont nem megfelelő részletes tudósítások vagy éppen jóslások közlésére. Az első három nap harcainak lefolyása azonban nem kellelt Berlinben
pusztult el vagy rongálódott meg az angol légilámadások^kö-velkczlébcn.
A Kola szovjet-hajó elvesztését Moszkvából is meg\'-eVösilctték. A hajó Kamcsatka és Vladivosztok között süllyedt eb 72 főnyi legénységéből G9-ct megmentctlck,
Észak-Tuniszban
nat/i/crefá ufabi némel el-tentámttdást felöntették, amelynek kimen ételéről még nem érkezeit hír. A másik amerikai hadoszlop Maknassytól keletre egy szűk szorosért folytatolt harcot, a várn-stól mintegy 10 kilométer távolságra.
^szak-Tunéziában Djebl Abi-dolöl 5 kilométerre északnyugatra
az angolszász csapatok a Dahra-hem/ch levő ¦ állásaikat kénytelenéit voltak feladni. \' A hegy birtokáért vívott harcokban az angolszászok súlyos veszteséget szenvedlek.
a tuniszi harcokról
sem mi féle meglepetést, sőt az események ugy fejlődnek, ahogy némel katonai körökben előre várták. Német-részről egyébként nem titkolják, hogy- Hőmmel tá-Loi i ;.gy rendkívül súlyos stratégiai feladat elé került. Az 5. amerikai hadsereg erejéről a némel kommentárok nem közölnek semmi- adatot, míg a 8, brit hadsereg, a német •lapok
nak. A szenvedés mindig eggyé kovácsolla a nemzetet. így lelt a\'könny, a szenvedés a nemzeti ujiászülelésnek balzsamos evái\\ génuina.
A népek mai nagv harcában ismét lielyt áll a magyar. Olt van vészben, viharban, katona; lelkének törettem égével állja a várlát, hogy védje az ezeréves magyar határokat. A messze orosz síkságokon mérhetetlen szenvedés és áldozni az osztályrésze.
\'fis ill kövelkezik a legendának másik nagy tanulsága.
Nem szabad engedni, hogy a részvét lenség közönye megfa-gyassza a magyar sziveket, An nak a zord, lennckclleii időnek,
amely mialt Kriszlus Urunk a legenda szerint újra könnyeit ontja, nem szabad eljönni soha. Legfontosabb nemzeti kérdésünk és legégetőbb feladatunk, hogy a külső arcvonal mellett a magyar lelkek arcvonala is szilárdan álljon.
Ma mintlen magyarnak eggyé kell forrnia segílö, tevékeny szeretetben. Neveljük magunkban és másokban az áldozatosság szelleméi. A szoeiális szerelel lényeinek gyakoil í.sáru bőséges, léi\' nyílik. Katonáink a harctéren, hozzátartozóik idehaza, sebesüli hőseink a hadikórházakban érezzék a magyar lélek szerel eléltek nagyvonalúságai és találékonyságát.
¦ Onzö, rideg, számító egyének nem szolgálják a mtgyarság szebb jövőjét. Aki csak magáért akar\'élni, az elveszett a nemzet számára.
Mily szép megnyilvánulása a magyar összetartásnak oz a mozgalom, amikor tehetősebb inagyar családok testvércsaláddá fogadják a hadbavonultak családjait és igazi krisztusi szellemben osztják meg velük szivükéi és kenyerüket.
A Kriszlus-könny legendája arra tanítson meg bénnünkel, hogy \'a szociális szeret ;t hiánya miatt soha ne kelljen Krisztusnak rajtunk könnyeznie.
Yados Pál
zalai közlöny
1943- március !24
jeli/illés* s / e r i 111. legalább öl hadosztályból áll.
Az amerikai hfld»n>ket, amelt^k ¦ (Inff^lôl Sfn* fo|á lóitok «16», lót-i.-u trtziai f iik. A f\\ í* rit haiWirog frontális tallindasti a német jo-lou tésele uzt\'-wii — eddig ugyan-itlvnii Uivós e\'redmënnyol járt, mint u középtuníziai angolszász hadtnü-
¦ wi.. V lit.i l< .j .« rídtfkvU -Maretb-vönal bsissárn?* «:\'«¦! téms-dőlt brit ,!•*).«\'..km « néinnt ot "lm/ cfiBpatok kiindulási vonalaikra r« tölték \\ issza, ftorlinben nmgéllapu-ják, Négy az angolszász kísértet * .Marét h-vonal megkerülésére ezidá->wniil meghiiiMiItnilk tekinthető.
Eden angol-amerikai-orosz találkozót készít elő
a továhhí megbeszélések során előreláthatóan előkészíti iiz egyesült nemzetek vezető nllumíúi\'fiáinak lo* \' vőbbt - üssxojüVeioloit, " találkozást ltoo*evoh, Clnnvhijl. Sztálin 6>. Mn Ioli» kOaott.
Ki-dclon Kdén külügyininiszujr mi\'ííUMzélt\'-Nt íoÍA\'tutotl 111111 külügy -Viliilisztéiről. A\' mcgboszéréson résztveti, lord Halifax washingtoni brit nagykövet 6s Strang, a moszkvai brit nagykövetség tanácsosa, akinek jolóyloicro\'i arra követkéz tot nok, liugy a/. ungoUzásx állaniférfiak meg vilatlók a bnt-auiet ikui-oiu»z egyiitliiiiikodwt> kérdését
ÍYatihii\'i/ii\'H, március 24
i Liitd. Tud.i Ismeretes, hogy Eddi) brit külügyminiszter kudd\'uii viSdüO-; íyí\'l Wasltingtonba. Tárgyalása i na\\ knxéppoiitjAnan azok n mogbetaeló-¦ok allunok, amolvckoi lloosotehtel. Hullai é= Wellos-sxol folytatni! molyekliok során ;¦/ uuioiikni ; s.» j ¦ - ¦ joluíitésoi sxoPi.nl kél teludntot Leli megoldani:
1. A sürgős felüdülök üiégoldáau.
•j. Politíkui megegyezés létesítése u szövői ségesok Kőzöl t u háború niúni hóhapoklmn vaio együttműködésről. :.:
Kduu külügyminiszter ugyút>kéut
Háborús komolysággal ünnepli Olaszország a fdsclsta évíordulót
% égig küzdje a harcol a világ uj és igazságos rendjéért.
Az évl\'pi\'U uló.t Olaszországban inindeniiti a háborús időkhöz illő komolysággal ünnepellek meg. Az olasz sajtó hangsúlyozza; hogy uz évforduló emlékezteti egész Kurópát, hogy az első nemzet, lyuely a harci zysz-iót kitfizle u bolsevizmus ellen, .Olaszország volt. A -.Mama su Honui\' n világ eltávolodását jelentette Moszkvától.
A rnscizinus \'1 t. évfordulója alkalmából l\'avolini miniszter a rádióban beszédei mom^lt, Mussolini 21 év t\'lúlli Nznvíf mondta . ina is ugyanúgy ér-\' vényesek, mini akkor voltak. A faseizmus alapvető gondolata akkor is és .mindig a bolsevizmus elleni küzdelem vöíl. Há-mülatott a továbbiukhai&a fns-cista Olaszország, lüller .\'séinet-országa és Japán találkozására, amelynek CÖlja, hogy felvegye és
Vihar előtti cstnd a Csandts eceaaon
línpi: iniiei\'ikai tongorészoti mi- j fialom azonl
niszter a titofani-iroda azerint nj-í-átfirök olólt kijolentetto, hogy a cjstindesóceajii hojyzot jelonlog nu-\' gyon nyugodt. Ka nz átnionoti nyn-
lódáskl,
cank a mogolóx
senkit so ojtson f.-n-oiótvlátlmtö, hogy v\'iharoklii gy:tknin cól- «"!ni *¦/.(>,
Nagykanizsáról Is kapott egy rádiót a zalaegerszegi konvedkorbáz
A Nőegylet adományokat ker a rádió kifizetéséhez
A nagykanizsai .közcinségnek eddig .sohasem kellelt \'kétszer mondani, hogy nyissji meg a szivét, ba a kemény harcokban vérüket áldozolI magyar hősé* iiikröl, sebesültjeinkről, vagy azok hozzátartozóinak gondozásáról volt szó.
Most a zalaegerszegi honvédkórházban IvkvÖ sehesültek részérc kérünk. Nem sokai : mindössze 200 pengőt. Kbböl is csak 210-el, mer\' 50 pengőt adott,már a Keresztény .íólé-kony .Nöegvlcl saját pénztárából. \'
Á"¦-Xoegyle\'l ugyanis : szá-niilva a,kanizsai szhTk áldozatkészségére — máris megveti egy rádiókészüléket és azt viléz gróf Teleki Üéláné. főispánunknak
arnnyszivii felesége, már el is vüle. /.alaegerszegre, ahol lucl-, ¦valevöleg egészségüg\\*i okok int-\' alt ii sebesüllek látogatása lilos, jgy szórakozlalásukra még" sokkal nagyobb szükség vau a rádiók inján. Sok nagy- és kjska-ni/.sai Honvédet is ápolnak á zalaegerszegi kórházban,\' indokol! lehal már esak ezért is, hogy városunk közönsége is részt vegyen adományaivá! sebesüli fiainak szórakozlnlásá-han.
A\' Keresztény Jótékony No-, cgjrletigy.üjlését tehát ulnak-indítjuk. Az adományokat akár Farkas Yihua ügyvezető elnök-nőhöz ^líazár II. udvar), akár a /alai Közlöny szerkesztőségébe lehel éljullatni.
Htdd, szerda,
csütértök ,
Budapesttel egyidőben I
USZU VÁBOS
a Normandie luxushajó izgalmas, kalandos óceáni utja.
Magyar világhiradó
Előadások kezdete: kedden is szerdán 4ő, 47 és ?9 órakor, csütörtökön §3, fő, p jh § órakor.
Ebben a bóiapban megnyílik a nagykanizsai Házassági Tanácsadó
Kolozsvár után Nagykanizsán lesz a második Ilyen állomás
Miniszteri rendelet értelmében annak idején N<igyk<inizs<hi is mejj-aldkult n Háriissií{jÍ TdiiticSAdő Iroda, mii elvnek keretében a lisi-ttorvpsi hivetdl lehonyoliljd a liá-iiissiíu-rlntti kötcleiő orvosi vizs-yiíldlot. I h.tív! isiiii-i.ín is fiiár lió-n.ipok óla működik a 1 I.ijíh.ss.íuÍ Trti)ií«iiulú, itttin voll (irixibnii incylí Idő, idknlinas helyisénc. A feleknek ugyanis kél kiilönhöfő Sfákorvosi rcdelőbe kellelt menniük, iiiv a neminelcncket uon-flozó eüésrsénvédő intéietéhe is. Mdüykdiiiisa uj tiitliorvosa, a f>í-rinllidfiilliin és n^iy lendülettel dolgotd dr. Ujlnízy Sándor cirra törekedett, hofly <i HJzussiíjji Ta-ndcsddó n uéluak mc()fi:lelő lic-lyiséucl kíipjon, liofly a feleknek ne kelljen különböző rendelőkbe
járással időt pazarolniuk.
Dr. Ujháiy Kolozsvárott elsőnek álliiotl fel és rendeielt be egy Háíassági Tanácsadót, amelyről orsrágos visronylatban is elismertek, hogy az első ilynemű ai egész országban. Ennek a mintájára késiül most a nagykaniisai Házassági Tanácsadó- Dr. U|háiyiidk ugyanis sikerült ai intéimény. restére a Sianatóriuin Egyesület Királyi Pál-utuai hálában helyiséget biztosítani, amelynek berendezése most folyik.
A nagykanizsai Hátassági Tanácsadó állomás - teljesen dr. Jubdii Uéla államtitkár, a magydr közegcssségUgy nagy reformerének szándékdi és elgondolásd sie-rint — még e hó folyamán megnyílik uj helyiségében.
A kisiparnak fel kell készülnie a báborn ntáni feladatokra
Az Iparosuk Országos Központi Szövetkezete évi közgyűlésének eseménye Laky Dezső ny. miniszter elnöki megnyitója voll. Az elnök rámutatott arra, hogy a kisiparosság a kö-zéposzlály egyik értékes rétege, amely ebben a háborúban jóval löbb"elhnállóképcsségcl mutat. mi.nl az előzőben; Nagyobb a hajlandósága a szervezkedésre, az erőgyűjtésre és az .emelkedésre. A hadigazdálkodás a kisiparosság számára számos vonatkozásban (olyan munka.dk.d-makál teremtett, amelyek ré-gehben nem nyíllak megjelölte A hábonts gazdálkodás mcglát-la a kisebb üzemi egységek ejti . nyéi. az egy helyre telepített ha-lalmas i|)arlelepekkel szomben. V.7. az oka.annak, liogy a kisipar a vállalkozásnak olyan Ic-rüleleiii, melyeken kor\'ábban
szóhoz sem jutott, ma számotlevő tényező.
A kisiparosok ma már sok-millió pengős vállalkozásukul hiba és zökkenő nélkül végeznek. Ha a fejlődés tovább lati, amire\'n remény megválj, akkor hamarosan kiépül a vállalkozóknak olyan együttese, amelynek eljöttél mindenki régóta várja. A kisiparosoknak fel kell készülniük a iiáboruutáni fel-adatok ellátására is, hiszen kétségtelen, hogy az építőiparban, de a rünázab iparban is hatalmas leiadatokat kell majd a háború után megoldani. Erre u feladatra mindenekelölt a mai konjunktúra során gyűjthető tőkék meglakaritásával kell \' az iparossagua\'k felkészülnie és ki kell használnia a szövetkezésben és csoportok közös munkájában rejlő hatalmas erői is.
Kedvező megoldás a közvetlen termő szőlők értékesítésében
A küzvotlonü) (dírokt) tormó amerikai szólóból szűrt borok (mustok i forgaloinbnhozatAldnnk szabályozásáról nzúló 25a.ÜlJU. 1U-12. Sl, Bzámti rondolétiiok intózkoxlésoi alapján a termolúknok záros határ-klón Mül 1h) kellett jolontenink kőKvellenü) toríiió ninorikai ózdiéból nyert borukat, rogy\' mustjukat és vétőire ajánlani h MASZOHSZ-nak,\'
Kg> késólibi rendelőt ezi\'knek a közveilonü) lormó boroknak a\'z árát 10 mid igán fokonként 80 [illérlwn állapította meg, ftnioly ár nngy visszatetszést azuft a gazdák kiuo-l»n, ugy hogy állandó t>obzéd tárgya volt onnók tarthatntlunsága h végül már saitónyüatkozaiol; is ko-letkezlok a kézies körül.
Umorve é nyilatkozatokat, nídr itt ine^állapithatjuk, íiogy azok ncni Bzorencsésok. Az ordokolt gazdák nevűben mogjolent közlomőiu* a bor
értékesítéséit) UlSZUlíS/Voi, lóhát Ogy iij nzovotkemtot ajánl, létro-hozni, — mintha a bor órtékesité-sót kollono olómozditaní — holott .sommítólo értókosttúsi nehézség nom forog fojin, do ilyenek nom ic toltak, moit.a MAbZuUtíZ kötolozöon mindon felkínált kózvotlenül tormÓ bort h hivatalosan megállapított 80
filléres árban lítvott és át ín rósz. A nehézséget az okozta, hogy a gazdák joggal kovosolték a nokik lelkinált UÜ filléres árat.
,Tehát nem értékesítési, forgalom-bahozatali kérdés volt. az, ami meg oldást várt. hanoin az ár kérdése* lárro !«dig nom ujabb Bzövotkezei koli, hanem vagy a moglovú MAKZOJlSZ-ot koll abba a Iwly-zŐtbo hoznia illotókosoknok, hogy a mai árviszonyok Alakulásának mog-,fololÓ árat kinálhauson- föl a lenno-li\'il;nek, — vagv amint a mogjoloiU ujabb á8a.Hl»/líM3. F. M. HMldolel már loliotúvé in teszi, — jobb áron másutt (nom a MAbZOIiSZ utján) éitékobiltioseu a gazda közvetlenül tormó borát,.vagy mustját.
Mog koll jegyeznünk, hogy a kór dAs megoldására alakulandonak jol-zell mszoHSZ, melynek feladata
II byoriiiúiskoiaban ^-í:<\'
uj nappali Ss esti
kezdAdfk Hí
Bciralás egész nap. Nagykanizsa, Szent Imre herceg ulcs 5.
1D43, mircchn 21
ZMJM KÖZLÖNY
volna a közvetlen termő szőlőt ter-tnolÓ gazdák BzüTOtkozotBo tőmöri-téso és- o^zo) n tormolŐi érdekek védelmének fokozatos, kiépítése, már csnk azórl som. kívánatos, mórt ti MASZ01Í8Z mollolt orro szükség nincsen. AMASZOBSZ ugyanis a kormányzat hivatalos szervo óppm a szőlősgazdák, érdekoinök megvédésére.
Szom otólt koll tartanunk a MA-SZOBSZ megaz ölelésének és feladatának körül mén voit és akkor megértjük, hogy n kö/.votbn termo szélekből azürt boroknak és mustoknak forgalomból valő kivonása (illetőleg kizárólntr a MASZOBSZ által türlénholő fölvásárlása és ipari feldolgozása) épnön a 1101110» szőlő-vidékek erdőkében, tehát az oi*s>,ág Ivortérmoló gazdáinak töbhszönVen nagvobb tönioiio erdőkében történik.
Ezért hivták élőire illofékes0k a MASZOliSZ-ot, moly egyedül tudhatja cunk 0 kérdést megoldani.
A cél tobát magyarul mondva az, hogy a nenli, olvira, doliiwitro, otelló, slb. közvetlen tormő amerikai szó-lófaiok lermolésélöl monjon el a <rnzdák kodvo o> térjoilok át a nemes szólók tormolóséro.
Mindono°elio a cél felé vitte a kérdési a 80 filléres ár megállapi-tftsn. ftíouhan nyitott kérdés maradi állandóan az, ho-ry szah\'ad-o ez>kben n nehéz, időkbon moslorséiíefien el-ke-eredést szítani,- kütímösképp-n abban az ofoluon, amikor más meg-nldiisi lehetőség is mutatkozik.
Hái" szerintünk holv;\\sohli lelt volna magasabb árban való. átvétet niellolt a MASZOBSZ-nál hagyni a kérdés megoldását, egyrészt mert a erre országsz-rie fel-
készült.és ma különöwn szervezetével talán rá is ér a kérdéssel fog-. Inlkozpi, meri hiszen pillanatnyilag iíi\'in\'s veszélyedéi nem kell rétlenie a magvai\' szőlősgazdákat, másrészl a ineg\'iolont 2s8.81h IP 18. P. M. sz, rendelni nagyon nehézkessé teszi a gazda részére, u. pálinkák órának idakiilásálől függő honiárliMkérii való értékesítéséi a direkt k\'imö boroknak. \\
A szóbanforgó, romlóiét ugyanis azt mondja, hogy a lermoló bármelyik bor- ós gyüiuölcsszesz.fózdé-beil akár l)ér-, vagy\'. rés/.főzéssel kifózoiholi saját termésű, közvetlenül termő fnoah. stb.) borát és a nvert borpárlatot külön engedély nélkül eladhatja cgv tételben, vagy nairy-. ban. A mai pálinka árak mállott, ez a gazdáknak \'\'-körülbelül li toronként\' 1 pengőt jolont egy 12 százalékos hoamrórért, ha \' számításba vesszük a fizetendő adót, termelési-költséget, stb, Természetesen oz ogészélion megoldotta a kérdést, — bár mint mondottuk nehézkes a gazda részére, do legalább nyújt lehetőséget, bár szivoaoblton láttuk volna a MASZOBSZ közödében továbbra is a \'diroki-hnnió borok értékos itését. l/^,
Jolonti még a rendelőt azl is, hogy azok a horkőszloiok (direkt \', tormő iioah, Olvira, dolaware, otelló, stb.), amelyüket korábban bojolon-tottok, automatikusan szabadulnék a bejolontésí kötelezettség alól, ha iizokaí a rondotet értelmeién a gazda liorpárinttá fózoti ki. 9 ". •
Nom érinti a\'rendelet a forgalomból egyéb formában való kizárására vonatkozó rendelkezéseket és igy diiokt .tormő borokat továbbra
számár?\', akik Muraközbe járnak,
megtudható a „Zalai Közlöny" kiadóhivatalában "Nagykanizsa, FŐ ut 5. sz.
fon* M»JM inasképpen, mint a MASZOBSZ-nak való felkínálás réven, vagy borpárlattá történő f eldől-¦gozás utján .forgalomba hozni.
Végeredményben a föUhnÜvolés-ü«vi kormányzat méltányolva a diiokt termő szőlőket termelő gazda-közönség igQzát, n borpárlattá történő feldolgozható* megengedésével* békés utat sza.hott az elégedetten-Hegek é« sérelmek levezetésére és így elmondhat ia a gazda, hngv erdőkéit ms/OliSV, nélkül is képviselik az illetékesek. Számítson azonban n gazda uria. hogy a háborús nehézségek megszűntével 0 kérdés egyszer mégis csak gyökeres rendezést kivan. A magyar bor jó hiriiové, sok ezer más vidéki szőlősgazda érdeke, do IVd/.ala borai jránt mognyílvá-nuló ellenszenv el tüntetése is megkívánja ezt, mert állithatjuk, hogy nmennyil vosx.it 11 délzalul gazda azzal, hogy n direkt termő szőlőjét egyszer kivágja, egyben nyer azzal, hogy a nemos, oltvány borai iránt visszaszerzett natiyohh bizalom, a bizalom révén elért árfübblel, kárpótolni fogja.
Mivel a direkt lenini borok és o|t-vánvborok sorsa Oélzn+ábau ennyire összefonódotl. helyesebb lett volna a Mu"var SzöhV gazdák Országos Borért ékesítő Szöveti; ezeténsk (MA-SZt)BS\'/-naUi kezéten magasabb ár melleit meghagyni a felvá\'-iirlás lehetőségét. Xoin elég \'ugyanis a direkt termő szőlőt magyarul mondva üldözni, hanem egyidejűleg támo-
gatni kellene az oltvánvtelepitésokot és az oltviinvlKirok értékesitésél. pedig a MASZOBSZ célkitűzés. Kzon a léiou okunk van a panaszra. Az általánosítás és legtöbbször a szakszerül len Imzzáueméríéfl kárt okoz azoknak is, akik miiiervo a cél httlyo.sségét, elogot tesznek a roitdol-kozétoknok és végül azt látjfik, hogy ugyanolyan elbánás a részük, mint azok pszfályrészo, akik közömbes-séggol fogadják n hatóságok idoTO-natkozó rendolkozósoit.
K\'ilton h kérdésben taMsiialatok :a!»)ijáii számos gondolatot felvothet-nőnk, ha módot kaphatnánk arra.
Dr. fíbda Káról;/
?zen ? fmnt - üzen az atthan
A hiirdéií helyzet megváltó/.-lAvtil estik gyéren érkeznek !1 zohlszmü láliorilnpok 11 szci\'-
kes/.lnséglie is. Mnsl ti/01)1)11 lt\'
egy-kelld niiir mégis csuk érkezik. Imgy hírűi ntljii űz ilfiion nggódvn hirtvárúknuk : Isten íOgilst\'gévi\'I niegvngyiink. Az ítt-iKinink líu-eliiH\'tlen rizeu.\'U\'i is inegkevedn-dlek. meri most mát\' sokan hidunk szerelteikről 1 és tudják Imi viiunnk. vagy hunom
is liuljnk hol. de tudják, hogy jól vuniiuk. Sok zultti honvéd került már hnzti n különböző kúrliáziiklni is. mások Imznké-szfilödiH\'k ;i családjuVközé. De :i /;il;ii Közlöny fennItti\'ljú to-vábbrn js e/.l it rovulol, hogy tiniig viumnk övéikiöl elsxakltdt honvédek, s apáik, líaik uhín sóhaj ló családok, midig .szárnyul adjunk !1 szerető flzenétok-lü\'k, imádságos sóhnjlásoknitk Mzeii a bélen u frontról csak az utóbbi három üzenet érke-zcH"/-> , ^Tural Jézsef őrv.
üzeni a 211/80 láboi\'ipu.slú-ról, hogy jó szerencséi kíván a -fronlról minden jóbatátjánakés ismerősének. .lói van. Ball János
"n \'217/91 lálKU\'ijiosláról ilzen. Hála islon. jó cgóssségben vnn, kéri családjai, rokonságát, hogy ne aggódjanak, majd a jó Isten haza segíti n szép Kanizsa városába*. Csókoltatja a Teleki-utcai nagyhályjáékat is, Hozi-káékat l\'alinh\'an, szüleit, testvéreit.
Kummer Lajos
a 217 85 táliorinostáról csókol latja családját, kéri legyenek nyugodtak, jól vnn. Üdvözli Gazda családot Csányi László-utca 3li. alalt és Kiskanizsáu Ilolze-réknl és Karagóékul, Tiszteli az Osszos rokonoknl és ismerősükéi és Krisztián Gyurii ós Dalost Gyurit Kiskajiizsán családjaikkal együll,\'
Klsa Fareno szkv. *
üzeni u kórházból ; a róla, Icrjcszlcll rossz hirck. hála Is-lemiek, alaptalanok, április első napjaiban már elhagyja a kórházal s lmjából, semmiféle utó-hulús nem mnrnd. Jókívánságai! és csókjait küldi inenyasz-szoiiyánuk,, szüleinek és rokonságának, egyben megköszöni ba rálainnk ős ismerőseinek most incgkapoll lapjait és érdeklődéséi, tliino : Koinároin, 520. hon. védkórház, III.\' sebészei.
?zen az otthon
Szökrönyös Istvánn*
üzeni Szökrönyös István szkv. dinére (Ip. 216/02), hogy január óta nem kapott egy sori sora snagvon ii\'.\'gódik. Ha lehet, üzo-Itelci vagy levelet kér és sokszor c\'ókolia.\'lígvben ké i bnjlrtrsi\'it, hogy hu valaki Ind róla, érlo-silsc Szökrönyös Islváiinőt, címe : I.ctenye, /ala megye. Zalai Ferenoné
üzeni Zului \'Ferencnek a 219/ 1)2 tábori poslára. hogy adjon hirl magáról és nyugtassa meg aggódó hozzátartozóit, akik mór hónapok óta ucm kaptak levelet tőle. Kéri egyben bajtársait, hogy aki tud róla valami biztosat, küldjön érlesilést Zalai. Fcrenenónck, Nagykanizsa, líál-hory-ulca 8. cimre. Hajdú Istvánná
özem férjének a 111/10 tábori poslára, hogy aggódik, mert február 27. óla semmi hírt nem kapoll. Méri Istent, hogy segilso férjét, óvja minden lépését, hogy szerencsésen haza kerüljön. Itthon jól v\'nnnak. Sokszor csókolja Icukával, Irmával, Ferikével, apósával s anyósával együtt. Bsrtol Károly őrv.
címére (Ip. 217/16) üzeni csa-Indja. l)»gy neki ős bajlársninak a legjobb egészségei kívánják s imádkoznak, hogy Islcn őrköd-
jék minden magyar honvéd felelt. \'Ok itthon jól vannak s kérik, hogy irjon, mert aggódnak miatta. \'Csókolják szülei ós testvérei. \'Annuska. Ooróoa Antal
elmére (la. 21í>/39) üzenet, Kedves liíSlyáin ! Már régen není kaptunk tőled hírt. Ha üzenc-linikct olvasod, Írj nzonnal. Kérjük a Szűz anyát, hogy bnjlársn-iddat cgyült egészséglien seglt-KOn haza. Sokszor csóltnlnnk szerelő szüleid, •feleséged, testvéreid, kis búgod.
Koldus költők
Cnyntk tem volt már háta, palotája, amikor blimkt átlát látta. Milytn jót
így attán tudták, cittatan halótnt,
gond nitkül tokról átmodotnl
milyen jó, mtlytn !011
A többi embert nem tem szirtitek.
Vágyaikat csak elfeledlek:
milliót
Koldutok voltak. Lusták mind. de bátrak, olyanok, mint én. S fötdbeá%tak milliói, millióin
Szeműk ma húnyvo s ma nem álmodoznak, Csindtstn, szótlan hajolgatnak valahol.
S kik tllmaradlunk, lusták mind, de bátrak, mt álmodunk most, mlg elásnak valahol, valahol....
ri»oy Mártott
Az új 50 lk /
magyar királyi oszíalysorsjáték
játéktervei píratlan esélyeket nyújt,
mert agy sorajeggyel szerencsi* cselben nyerhet* t
700.000
pongft Jutalom: . 400.000 P. P 6 n y e r e m é n y e k: 300.000 P. 100.000 P. 70.000 P. 60.000 P. 2x50 000 P. 2x40.000 P.
tovlb^fc SO.OOO P.
le i bo.ooo p.
27 • 10.000 P. >lb. ,lb. ö««YuBoni 10,8\'0 0 lü penoö.
Aí l oszl. 8oríjcgye!< hlvatalo, ara: jjjtaj Uniti M Uiu
íio\'wii 7mi. iipnii ami
So«Í!)> ji iniii Himlltail kiplilí I Ultin ulaul qitlll Iliin IIII
A liuzis kezdete április 10.
FERENCJÓZSEF
KESERŰ VIZ
ZALAI KOZLöNYi
j9\'13. március 24
- e
Befejeződtek a nagykanizsai sakk-bajnokság egyéni versenyel
Vasárnap\' játszották az utolsó fordulót a Maróczy Sakk-kör által rendezel! városi sakk-bajnokság egyéni küzdelmeiben. Mindenki legnagyobb meglepetésére Németh Ferenc lett az első, aki eddig az ötödik-hatodik helyen végzeit minden, versenyen. Kicgyensulyozoll játéka, komoly, készülődése arra mutat,, hogy\'nagy érieket nyer\', benne a versenyző gárda, Egyetlen vereség nélkül, meglehetős erős mezőnyben bajnokságot < szerezni nem könnyű. A sakk az idegek harca is és Németh ezen a téren előnnyel indult. Másodiknak a szintén esélyes Pintér és Vákássy fulolt be 0-0 ponltal. Az ő játékukat is a nyugodtság jellemezte az egész versenyidő alatt és megérdemelten jutottak az előkelő helyezéshez. Negyedik Szekálja fi ponltal. Az" ö játszmáit nem mindig kisérte ¦szerencse és mini már annyi év hires verseny játékosa, ez alkalommal Is csinált bravúros játsz-mákal, de súlyos hibákat is. Ötödik a kél év előtti bajnok, Iíaán lelt. A nehéz idők, vnla-mint a lorna megrendezése, — ami ez alkalommal teljesen reá hárult nagyon befolyásolták ugy az idegeit, mini egyes játszmáit. Halódik helyezett László, ez évben gyengén szerepelt. Meglepetés azonban a fiatal kc-resketlelmista, Szendrö hetedik helyezése. Első évben versenyzett és sikerrel. A többi helyek Ködbauin, Andrajek és Tóth András közölt oszlanak meg.
—k-n-1-
%. kész m.
i<& noi
bundák
, NfiGV
^VOLQSZTÉKBflM
A tábla leszállította a zalatárnoki Brandl-flvérek büntetését
Zalaegerszeg, március 24 Annak idején megyeszerte nagy feltűnést keltett Brendl Andor és Brdndl Béla zalatárnoki kereskedők ügye. A két fivér ellen az volt a vád, bofjy amikor keresztény kézbe kellett átadni at édesapjuk üzletét, akkor a két fiu, akt addig gazdálkodott, ki akarta árusítani az üzletet s mivel érre engedélyt nem kaptak, a lakásukról bocsátották áruba d- raktáron levő árukészletet. A bázkutatás sok és sokféle árut talált .felhalmozva a lakáson, sőt egy barátjuk lakásán
is. Persze a dogárut még áron felül is hozták forgalomba. A idla-egerseegi törvényszék annak ide-\'jéu 10-10 hónapi bőrtönre ítélte a két Brandi-fivért és fejenként 2000 pengő kincstári kártérítésre kötelezte őket.
Az ügy fellebbezés folytán a tábla eté került, amely az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, Braudl Andor és Brandl Béla büntetését 2 és fél hónapi fogházra változtál ta, a mellékbüntetést azonban helyben hagyta. Az ítélet jogerős.
Beszéljünk magyarul !
Magyar üzlet és magyar szó
»RM,RM NIÍM KAPHATÖ«~ hirdotik az üzlotajtóra lyagy a kirakatba függoszlolt, kézíráson, kiesi cédulák. így adják ezt tudtul, két l-botüvol: »ollom«. A másik \' üzlot viszont azt irta ki, hwrv »28HBbAMPA I0MO.M BbFOr OYOT«. Egy t-ve). Láttunk ilvont is: :>A KIlíÁKATIiAX LÉVŐ\' CIPÓK JEGY NJ3KCL KAPTIA-TOK«. N\'ékül... Jegy és az elsikkasztott 1-lietü nélkül... »TÍIZS EL KUGYOTT« - Olvastuk másutt, ahol elfeledkeztek az ige és nz (ilóltc. ballagó igekőtó olvá-laszthntnílnnsá»áről. aSZftNOSZ-TA8 KEDDRN LES8Z« *~ díszelgett napokon át kél sz-szol egy sokai osiiomolt üzlci kapuján.
Folytathatnánk, do ennyi ámwa olég annak niögállflpitásúhpz-, hogy u uutgvnr belyosirás szabályait kissé több lisztéletlien kotlene részesíteni n magyar üzletekben, fjogy tiidjuilk magyarul beszélni és magyarul írni, az éppen olyan köloiozo része n magyar-volttínk-nak, mint szivünklxm a magyarságunk érsés-elemoi vagy mint a \'kirakatokban » .innagyní\' üzlet« \'tábla. Haj volna, ha azt\'hinnénk, hogy rendloti viinnak az irataink fl okkor már magyarok vagyunk, magyar-voltunk műiden előnyével,
do olf ólod kőznénk a logolomibb magvai- kötelességről, arról, hogy ányányolvünkot szóban és Írásban isniernünk koll. Nem loliot mindönki Író. do legalábbis a holyos-iiás orojéig mindcnkinok koll tudni \'magyarul írni, akinek a foglalkozása keretében kjözlondóí vannak a nyilvánossággal. Nem ütközünk még, ha a kevés iskolát járt, mindig a mestorségo gondjaival olfoglnlt omber nem halna hirlolonélvn egész |H>nlosan leírni a szégyonloui iire felszólító móriját. Annyit azonban olvál\'ba-tunk mindönkitől aki írott szóval fordul hozzánk :i mesterségéből kifolyólag, hogy goromba- bolvós-irásí hibákkal ne álljon ki a nyilvánosság Hé. Alapos tanonciskolái oktatással, ennek az olú-kószitősnok komolvnn vételével a a magyarságunk iránt otéron is érzett \'¦ kötélesséíjliidtifial nőin olyan nagy önlögsóg tisztába joijni a magyar helyesírás álnp-v< ió szabályaival. Csak gondot kollono rá fordítani, ha nem is többet, vsak annyit, mint amony-nyí gonddal ügyelünk arra, hogy gomnolatlai.ul vagy nyakkendő nélkül no mutatkozzunk a nyilvánosság előtt.\'
(bl)
Anyagkihasználás
A barátom /« ót jellemző élizé-keny udvariassággal kínált meff cigarettára/.
Egyszerre lobbant lángra a kezében ós a: én kezemben a gyufa. — Parancsolj,\'.
— lAtod, ¦-¦ mondotta az első
uti/tpnnlás után. — ezt kellene megírnod. Tipikus esete a fölösleges anyag/iazarlásnak. amely ¦ végeredményben a nemied vagyont és a nemz-eti ellenállási erőt gyöngíti.
Igazát adta in a barátom nak és elválás után hosszabban gondolkoztam a kis eseményen. Mnt is használunk ki legelőnyösebben, mit is használnak fel legtökéletesebben t
Ha megvásárolok egy divatos könyvet, mely szóbeszéd tárgyát képezi a délutáni összejöveteleknek, azt elolvasás után elkéri az egyik ismerősöm. Könyvöt etak az szokott venni, aki már kölcsön nem kap. A barátom elolvassa c# el nem mulasztja megismertetni az ideáljával. Onnan a nagynéni kezébe kerül aki odakölesönzi a vidéken lakó Iestvérének. A faluban végig járja az intelligens házakat, míg a húsvéti vakáció végén magával nem viszi az intézetbe az egyik növendék. Az intézetben érthető felliinésf keltve, kézröl-kézre jár és e titok-Itan tarlóit olvasás követkvzmé.nye-kénl a könyv elejét és végét vesztve a laliuritólány kezébe kerül, aki
méji üres én szabad óráiban az abéahat tanul ja silabizálni rajta.
íme egy könyv teljes és tökédefes kihasználása, aminek az az előnye, is megvan, hogi/ a IcgeWinck kell érte fizetni. (Milyen hálás téma lenne most arról beszélni,^hogy a szegény magyar irodalom talán éppen ennek a jelenségnek az áldozata, hogy könyvet csak áz vásárol• aki kölcsön nem kap. Mennyivel több példányszám fogyna el, ha mindenki megvenni azt a könyvet.)
De maradtak az anyagkihaszná-lási kérdésnél.
Ma ezt a könyv kihasználási módot nagyon Ügyesen ki lehelne használni. Kétségtelen, hogy téli időben egu utcában lakó férfiaknak sokkal több téli kaltátjuk van, mint amennyien kimennek a hidegbe. Milyen nagyszerű lenne kölcsön kérni azok jól bélelt szőrmés bundája/, okik odahaza maradnak. -— Neked ugy sincs szükséged rá a meleg szobában, én pedig csak este jóvöf; haza.
Az uj, divatos tavaszi kosztümöt is kölmon lehetne kérni, — ma te voltál szén, engedd meg, hogy holnap én lehessek az, mert éppcir látogatóba megyek.
liizioi.>/<>*, hogy a kosztümök éis
a: uj kalapoknak legalább a-felét meglehetne takarítani. Lehetne a köfcBöiikérésl tovább mriálni.
— Ugyan édes bátyám uram adja kölcsön a szekerét es a két lovát, ha maid behordlem vele a téli tilze-löt, köszönettel visszaadom.
.— Ugyan édes íténémasszom/, kiildiőn át egy tál hurkát-kolbás;\'/ íj disznóölésből, ha majd nxegtzá-mallam Óktt, az üres tálat visszaküldöm.
Az se volna éppen a legutolsó, hauizi lehetne mondani: — Ugyan édes kisaxszonykám, adjon egy pár csókot, ka majd megszámoltam, pontosan visszaadom.
De ennek az anyag kihasználási teóriának mégis az volna a legkimagaslóbb esete, ha asszony/ i$ lehetne íny kérni. — Ugyan idea asszony néném, adja hozzám felesé-gül az aranyos kis lánuát, ha maid ui ruha kell a leikecskémnek, hiánytalanul, azonna^visszahoznm.
Ismétlem, — hosszasan gondolkoztam ezen a kérdésen és arra Is rájöttem, hogy vem lehel tréfás és humoros szellemességgel gyökeresen megoldani.
Hizonyas fokig, bizonyos szemszögből nézve valamennyien zarlók vagyunk az bizonyos. f/a másban nem, hát a mozdulata (tikban. Különben nem aratott volna olyan nagy sikert annak ideién munkarendjével az amerikai Taglói-, aki minden fölösleges mozdulatai kiküszöbölt a mujfkás mozdít-tataiból. Igy másfélszeresére emelte a napi teljesítményt, ami egyben másfélszeres bért is jelenteit a munkáénak es kétszeres hasznot a gyárosnak.
A\\i6ta,\\ hogy a Itanifomtclhivla a figyehkomef, következe/esett eUe.n-őrzöm magam. Mit kerülhetnék el, mit takaríthatnék meg? t
Az eredményt meg se kísérelem leírni, mert utána legalább egy hétig nem mernék a tükörbe nézni. Tessék megpróbálni és személyesen meggyőződni az eredményre)!. Hamarosan eljutna ahhoz a bizonyos Diogénosznek nevezett görög bölcshöz, aki a hordóban lakott.
VAN 1)11 A JBN0
Magyar hősök
KiomeJkedó személyes bátormt^n-val és talpraesett magatartásával tÜntotto ki uiflgát a Bon-menti harcokban Papp Jenő százados, egyik ttlzérosztutyunk Ütogpar&ncsnoka, 1912 szeptember 20-én az ellenség nagy szabás n támadást indított IV-rozBoje mottóit honvédőink ellen. A heves hajéban éa n rendkívül nehéz, szállítási viszonyok miatt elfogyott az egyik bonvédszázad lőszere éa kénytelen volt a nagy erővel rohamozó ollenség: olől kitérni. A visszavonuló bonvédszázad már snjál tüzérségünk vonalába ért, Papp százados okkor egész ütegével &/. előnyomuló ollonség ellen fordult, majd pedig SHját Ütegének négy olóro rendolt tisztjével, 32 főnyi legényéé-góvol és géppuskás rajával ellentámadásba ment át. K közbelépésével megállította a visszavonulásban lévé gyalogszázadot is s most már az egész erével folytatta az ellentámadást. Ütegének lövegei újból éa ujbol utat nyitottak tüzükkel az ollentá-madó csoportnak, amoly végűi !3 londüloíos szurony roham mai volotte vissza a bolsovistákat.
Papp százados okkor védoleniro ¦ rendezte bo a visszafoglalt vonalat » azt-mindaddig tartotta, míg uiog-felölő orósités be nem órkezott.
KÉPKERETEZÉS,
•zentképek
legolcsóbban kaphatók
Balázs Pal képkeretednél
mi Fö ut 4 (az udvarban )
1013, márecfaa ,24
perjés ístván Őrnagy,
•Ki lialal hadnagy korától fogva Nagy-wniiaán Icljesltelf szolgálatot, hónapokkal «e]Öll, » hatónál hivatás belső parancsára, aélyan *télt magyar férlikotelesség érzékel Önként vállalta - nem a legkilogás-Ulanabb egészfégl állapota ellenére - a tudakuljának nehéi kálváriáját. Ai orosz biritíren ttljeaitclte kemény azolgálatil hönipokon át, mígnem egyre-inásra ag-Hizlé hirek érkeztek Borsáról, Nem hit-[Ok, nem akartuk hinni, mindenki Igyeke-itií lelkében visszaállni! a kegyetlen valósi* döbbenetét. S a végén mégis le kelllrnunk: — Perjés István nincs többé. Perié* István, akit bajtársat ís társasági körökben egyaránt Bzereltek és becsli,tek Nagykanizsán, a hÓaök diciő halálával ételét áldozla magyar hazájáért, ft/vegyél, aki leányglmnáiluml tanárnő a két kis ár-vilit a kanizsai társadalom mélységes tgyűlténése veaxl. körül.
Szabó Forono honvód,
polgári életében nagykmizsai cipész, az !!!¦011 hadszíntéren a hősök halálával meg-diíióüli. Fiacskája a kereskedelmi iskola IV, oszt. növendéke. Iskolatársai lársnk Mii halált halt édcsapji lelkitldvíérl teg-nap a Jézus Sxlve templomban szentmisét ntorKlittak. Oit voltak a hadiárva diák-Ursal li, akik. magyar Ifjakhoz méltóan mutállak meg együttérzésüket. Hissillk, hogy a magyar Haza segitsé- r gíralesx boldogulásának mef:- ¦ ) iiiemtíaébtn a hőflt halált halt /.rf kaninal honvéd áivájának. \'" Mert adósai vagyunk a ha- ( \'iáért elhunyt magyar hőseknek !
. ZAlJjAI KÖZLÖNY
Uszó város
A fr